01. Inkomende documenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01. Inkomende documenten - 28490"

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 23 Gemeente Stichtse Vecht T,a.v. Jaqueline Martens Postbus BE Maarssen è' - d - t oass. mgevlngs Iens neg. (zeaklnc regio Utrecht 2. / ( 3 ) 2. ry z rî e,..... Bezoo ka dtessen: xl l ks j. Straatwea 66. Broukelon ï'q- l î.,:à J.q J t I c-jcl IJ' ipu-ht uaan van vollenhove a21 1, zeist lngek. oaiv bev. posîadres: 1 S SEF ' Posâbus 4d,l. a7oo Au zeist t oatl. 6%1 ()9 son eh.afd. ' F ozo svv Aantekeningsn/llopie aar). w-.odru.nl kvk l btw kasp7solzô ol lban N1.35 8NGH Breukelen, 18 september Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: Onderwerp: kerzonden j g sëg, zjjj Z / 2670 mevrouw A. de wildt Verzoek om informatie: Nagel Demontage & Recycling Beste Jaqueline, Op verzoek ontvang je hierbij de melding Activiteitenbesluit en het akoestisch onderzoek voor Nagel Demontage & Recycling. Er is ook een maa erkvoorschrin opgelegd, zodat zij met ee vrach agens in de vroege ochtend kan vedrekken van het perceel. Hiervan heb ik de stukken niet bijgevoegd. Indien er een uitspraak is van de rechtbank inzake het beroep van Nagel Demontage & Recycling, verzoek ik je daa an een afschrift aan de omgevingsdienst regio Utrecht. t.a.v. A. de Wildt te sturen. Met vriend ijke groet, é Anuschka de Wildt bijlagen: Melding + onlvangstbevestiging Acliviteitenbesluit Nagel Demontage & Recycling Akoestisch rapport behorende bij meding Activiteitenbesluit

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 23 Activiteitenbesluit lnternet Module (AIM) Melding Activiteitenb pluit Hierbij doe ik! Diana P. Nagel, melding van de verandering van de inrichting Nagel Demontage & Recycling. Het de melding gebruikte e-maîl adres is voor Omgev'lngsvergunn'lng beperkte m'll'leutoets Er is een 'Omgevingsvergunning beperkte milieutoets' nodig voor de volgende activiteitlenl'. het opslaan van ten hoogste ton van buiten de illrichting afkolnstige a&alsto en, zijnde metaal, voor zover geen sprake is van gevaaflijke a alsto en De Omgevingsvergunning beperkte Imilieutoets kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Bij die aanvraag moei uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden gevoegd. Na indienen van deze melding krijgt u een Iink waarmee u direct verder kunt naar het Omgevingsloket online. Activ ite iten De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voociening Het wassen van moto oeduigen of carrosserie-onderdelen daafvan Opslaan en overslaan van goederen Opslaan van vloeisto en in een bovengrondse opslagtank Spaanloze, verspanende en thermische bewerking of mechanische einda erking van metalen 'Onderhouden en repareren van motoren, motomoeduigen en andere gemotoriseerde apparaten en proefdraaien van verbrandingsmotoren In werking hebben van een acculader Activiteiten met luchtemissies algemeen Bodembedreigende activite' iten algemeen Gegevens inrichting Naam inrichting: Nagel Demontage & Recycling Adres inrichting: Vreelandseweg PG NIGTEVECHT Extra adressenl KVK nummer: Type bedrijf: type B met Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Reden van melding: verandering --ver. inrichtin ''-- M-''''i''2ö'''NBTsî'-'U 1 Ge evens drl r'sek. 2 g 14 2)* 2212 A''%'B Naam drijver: Diana P. Nagel.. ièug.hlr. 72 Oêllg. Telefoon: ws c d, Fax: Roul', Par Mn'ssb. 1' e Yr 1 $. ja k 1.Q I.r E! BO PF -- çomespondenlienummer: g7jvi-nrej Pagina 1 van 3

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 23 Activiteileîôbesluit Internet Module (AI M) Dalum en tijdstip melding: :35:16 Overzicht act'lv'lte'lten met afvalstoffen en Eural codes Omschrijving activiteit Indicatieve Eural<odelsj * = het is een qevaarlijke afvalstof (c) = het is een 'complementaire categorie'. waarvoor op basis van de samenstelling' moet worden bepaald of het een gevaarlijke afvalstof is Het opslaan. verdichten en verkleinen van metaal, voor zover , , de capaciteit voor het opslaan niet groter is dan ton, de , , (c), dan (c), (c), 1i0404(c), (c)' capaciteit voor het shredderen van metalen niet groler is ton per dag en voor zover geel) sprake is van gevaarlijke 1704O6(c) (c), , afvalsto en Coresponöentienummer g7jvi7trej Pagina 3 van 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van Melding Açtiviteitenbesluit - Hiefbj doe ik Diana P. Nagel, metding van de verandering van de inrichting Nagel Demontaqe & Recycling. Het : bruikte adres is voor de mel lng ge omgevingsvergunning beperkte milieutoets - Er is een 'Omgevingsvefgunning beperkte milieutoets' nodig vooc de volgende activiteitten): het opslaan van ten hoogste ton van buiten de inrichting afkomstige a&alsto en, Zijnde metaal, voor zover geen sprake is van gevaarlijke a alstosen De Orngevingsvergunnilng beperkte Inilieutoets kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Bij die aanvraag t uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden gevoegd. Na indienen van deze melöing krijgt u moe een Iink waarmee u direct verder kunt naar het Omgevingsloket online. Activiteiten -- De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd.. Lozen van hemelwateq dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voociening Het wassen van motoœoeduigen of carrosserie-onderdelen daawan Opslaan en overslaan van goederen * Opslaan van vloeisto en in een bovengrondse opslagtank Spaanloze, verspanende en thermische bewerking of mechanische einda erking van metalen Onderhouden en repareren van motoren, motoœoeduigen en andere gemotoriseerde apparaten en proefdraaien van verbrandingsmotoren '. 1 In werking hebben van een acculader ultlnullliensr Nwtl Activiteiten met Iuchtemissies algemeen Bodembedreigende activiteiten algemeen lnaek. 2 7 MFT 2212 A$* ) '! q $) f). rk I..'i) ( r! tï?. Ge evens Inrlchtln Iîl''t=. Aru. C tl 1$, ' la r pê :(. l. (1 : kt îl r llir Naam inrichting'. Nage! Demontage & Recycling ( yu I3cn àé- Adres inrichting'. Vreelandseweg 4-1 o ' 1393 PG NIGTEVECHT uu Extra adressen: BO e,, KvK nummer' '-- ' -- Type bedrijf: type B met omgevingsveraunnina beperkte milieutoets Reden van melding: verandering Gegevens drijver inrichting -.. Naam drijver: Diana P. Nagel Telefoon: Fax: Correspondentienummec ggopaos7ok Papina 1 van 3

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van Datum en tijdstip melding: :39 Overzicht activiteiten met afvalstoffen en Eural codes Omschrijving activiteit ' Indicatieve Eural-codets) * = het is een gevaarsijke a alstof (c) = het is een 'complementaire categorie', waarvoor op basis van de samenstelling moet worden bepaald of het een gevaarlijke a&alstof. is Het opslaan, verdichten en verkleinen van metaal, voor zover , , , , de capaciteit voor het opslaan niet groter is dan ton, de , , (c), capaciteit voor het sllredderen van metalen niet groter is dan (c), 17O403(c), (c), 17O405(c). ton per dag en voor zovel' geen sprake is van gevaarlijke (c), (c) , , a àlstoffen Correspondentienummer', ggopaos7ok Pagina 3 van 3

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 23?z3 1J7 - 'cl, lç!$..1* èh 11.y :.1.. $, j. '..... ; r,,. J vx. j. çj j, j y J q -w y. M - j e u,vg m'f w.wp. T..tv:.. +w *K. #. ' '.,. Nagel Demontage & Recycling t.a.v. mevrouw D.P Nagel Vreelandseweg PG NIGTEVECHT VERZONDEN 2 3 AFC Breukelen, 20 april Uw brief van Uw kenmerk O ns ke nme rk Bijlagetn) Behandeld door Doorki es nu m mer E-M ai I ' O nderw erp Geachte mevrouw Nagel, Op 27 maart heb ik van u een melding voor het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) ontvangen mel bijbehorend akoestisch onderzoek, van 28 februari met rappo nummer R aaoooo1.md, opgesteld door LBP SIGHT. De melding is gedaan voor uw bedrijf op het adres Vreelandseweg 4 te Nigtevecht. In deze brief leg ik u de vervolgprocedure uit. : : : aaoa/a-p l4sz j/ : kopie melding : M. Huitema : (0346) : : ontvangstbevestiging melding Activiteitenbesluit Publiceren Binnenkort wordt uw melding in een editie van de VAR gepubliceerd. Voor uw administratie stuur ik u een kopie van het meldingsformulier retour. Akoestisch onderzoek Het akoestisch rapport welke deel uitmaakt van uw melding is door mijn dienst beoordeeld. Uit de beoordeling hiervan blijkt dat de piekniveauslgeluid) gedurende de nachlperiode (23:00-07:00 uur) worden overschreden en u hiermee in ovenreding bent. Door de milieudienst zal nader onderzoek worden verricht naar eventueel te nemen maatregelen zoals het opleggen van maatwerkvoorschriften. In een afzonderlijke brief zal u hierover nader worden ge'l'nformeerd. Tot slot Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met de heer M. Huitema telefoonnu'mmer (0346) Met vr' n'eeiijke groet,. name j.het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht '. &= rs. S. e Vries waarnemend directeur S'troatweg 66a 3621 BR pcmbus Breukelen (0346) 26 ()6 (30 (0346) inf nwu.nl

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 23 LBP sl T %41 l 1 F: UIIIPN Sl NWU ' lrsa's ' - 5 l4gj 2212 Avzîs sk (,. ôê.. -..; / :2) )., :,p, ( ;,:, :..5 ' ' ' ' -- ' ' --' ) ' --'/ïït, l :()k jt! l l '.:f j?.t ' $f>t.? r,? sr : i, ë j!! $.. --j j :.. N r, yj.... gu.. ua. g 'œ -'-'j E5() PF. sloop sarfj.y xagej in xjgtevecht Akoestiscl) onderaoek Opdrachtgever Nagej Dcpllootj gj: Nq aecycyjory Contactpersoon r nevgot jïv () Na jj. gt Kenmerk R()($5a4 : aa.tlot)tj j j))(j v ' ersie 0 l 00 ï Datum 26 r zlzi.tlal; zo : ;? Auteur if'. r p. - ( f kj j;j).j ( ëjjk syjy ;j Kclznbaan 4 ag s y xjouxs je j postyas jjr, sy,s, F 030 ' W t ) s< 1 6 frgogisxgs ej j saoj jga xktjtjjy j v t. Njeuwweia j r toxl raj j a y?.., vx rjxpxsj j jy,rw gtxyayay xay

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 23 LBP SIGHT lnhoudsopgave ;!. 1 ïsittl ëltit :.: E) in r is ;) r (, (, tël ' N!t t) f, (1 rijf it éltit... 1.:$ er () t i (; é' (1 f,r is rl al () r r tf llir (?...,... :1 ( ( ltl itl t li tirl (j f, rl (, r' 11 t, 11 in (yf lititi (; 1 (! f 1 j rl rrbtl (f (ji... in :. 1 ( h t (, (, r ( (, () ( t it!t r rfl () (J (, al r i l (, ë! te..., ;! *-.:3 81 f, t r f, f, rl frl () ( ,...:... J' :$.:$ 81 () t lét rl () j'tl 6) f, r i ( I (, te (, () () r (1 ( lirl () rli l f) ët tl t-/k r, r...,... 1$ :$.: f (, t r :1 i ëllt (ë lltfi i te t./k rrl lt )r...,... te dl E3 (1 <><) rtl t lirl (/ tjll () () r1 f) 1 LI iitj () Bijlage i ijll (/ te l f-'fë tl! /) ijl () i 11 1 tltill r; 11 ijl (j (, 111 F? F: ctrltll ( 'j î Rœ5M1aa.90O01.md t 28 februan 2012

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 23 LBP SIGHTQ 1 l n Ie id i n g In opdracht van Nagel Demontage & Recycling in Nigtevecht, mevrouw D. Naget, is een akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot de gesuidimmissie van het bedrijf Nagel Demontage & Recycling aan de Vreelandseweg 4a in Nigtevecht. Doel van het onderzoek is de gelt idemiuie naar de omgeving vast te stellen. Aanleiding van het onderzoek is de geplande uitbreiding met een nieuwe Ioods op het perçeel Vreelandseweg 4a. Het onderzoek is verricht ten behoeve van de revisievergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer. Uit het onderzoek blijkt dat in de nachtperiode de normwaarde van 60 db(a) voor het maximale geluidniveau wordt overschreden bij meerdere woningen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de tussen en uur vedrekkerlde voertuigen in de ochtend. De overschrijding kan niet worden voorkomen met bronmaatregejen of overdrachtsmaakegelen. Voorgesteld wordt om de geluidpieken behorende bij de twee tussen en uur ve ekkende voertuigen door middel van een maa e kvoorschriq te ontheffen van toetsing. De periode van tot uur wordt daarmee dus verlengd met één uur met dien verstande dat de verlenging slechts voor twee voerïig'en geldt. Dit is akoestisch veran-oord aangezien het tijdgemiddelde geluidniveau wel voldoet aan de geluidnormen en in het uur tussen en uur in de ochtendperiode dergelijke geluidpieken ook word veroorzaakt door ander vefkeer op de Vreelandseweg. Rœ5M1aa.K301.m; I ZB februari

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 23 LBP SIGHTQ 2 Uitgangspunten Dit hoofdstuk geeft een beeld van de Iigging van de inrichting, de representalieve bedrijfssituatie en het van toepassing zijnde toetingskader. 2.1 Situatie De inrichting is gesitueerd aan de Vreelandseweg ja in Nigtevecht. Het bedrijf is geiegan op een klein industrietefrein. In de nadijheid bevinden zich enkele woningen en bedrijven, zoals bijvoorbeebd'. - de bedrij woning Vreelandseweg 4. de woningen Vreelandseweg 2, 6, 1 3, 15, 17 en 1 9. Het bedfijf bestaat uit de volgende onderdelen: - een oprijlaan tussen Vreelandseweg 4 en 6 ' een opslagte ein. een bestaande en een nieuw te bouweh loods (circa 1 5 bij 34. m, goo oogte 5 m). In figuur.1 is de gemodelleerde situatie weergegeven alsmede de rekenpunten bij de dichtstbijzijnde woningen. 2.2 De Ypœsentatieve bed jfssituatie De representatieve bedrijfssituatie is de situatie die maatgevend is voor de toetsing aan geluidnormen. Bij wisselende capacileiten betreft het in bet algemeen een si ustie zoals deze zich bijvoorbeeld op de dmkste dag van de maand zal kunnen voordoerl. Dit is dus een ruimere bedrijësituatie dan dat men op basis van gemiddelde capaciteiten zou berekenen. Voor de representatieve bedrijësituatie wordt uitgegaan van de volgende activfteiten. Het aan- en afrijden van voe igen. Dit betreft hoofdzakelijk eigen voeduigen: een containe agen, een bakwagen en twee bestelwagens. Het aantal bewegingen zijn opgenomen in tabel 2.1. Tussen en uur in de ochtend kunnen nog twee voertuigen wegrijden. De hiewoor genoemde containe agen zal in de dagperiode het bedrijf aandoen om containers te wisselen. Uitgegaan wordt van twee esselingen op het buitenterrein. Op het achteferrein kan een gas- en een dieselheœuck in bedrijl Zjn. De bedrijë jden Zjn opgenomen in tabel 2.1. In de bestaande Ioods bevindt zich een werkplaat waarin één pefsoon reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kan verrichten. De tijden zijn opgenomen in tabel 2.1. Gedurende korle tijd kan de Iasrookaœiging in bedrijf zijn. De nieuwe Ioods wordt gebfuikt voor opslag. De a viteiten in deze loods (rijden van heftruck, vrach agen e.d.) zijn akoestisch verwaarloosbaarl ten opzichte van de buiten verrichte ac viteiten. 1 Het rijdec in de iotàds duud veel korter dan hct rijd' en buitcn öû loods. Daarmast zal door de ge uwisolatie de geiuidemissie veel kleixr zijn. Ross34laa ( 0()31,md I 28 fenlzari 2:)1 2

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 23 LBP SIGHTZ Op het terrein bevindt zich een was- en tankplaats waar de eigen voertuigen gewassen en getankt kunnen worden. De geluidemissie van het tanken kan ve-aarloosd worden. Het wassen van voertuigen wordt uitgezonderd van de representatieve bedrij siïatie aangezien dit slechts enkele malen per jaar plaatsvind (in de dagperiode). Onderstaande tabel 2.1 geeft een overzicht van de bedrijfsduur en aantallen van de geluidbronnen. Tabel 2.1 De representaà'eve bedrijfssiïatie in uren en aantatlen kanspoûbewegingen (aankomst + vertrek = twee bewegingen) Gcluiöemi ierelevanle bedëfsduur / aantal be ingen: Dag (07-19 uur) Avond (1+23 uur) Nachl (2MT uur) Bakwagen 2 x 5 ' 1 x bakwagen Aan- en afrild' ende vxrtuigen Beste agen 2 x 5 1 x codaine-gen Containe gen 2 x 3 œn ine el 2 x 5 mlrl - - Diesel: 0,25 uur Heltruck - - Gas; 025 uur Weeaamheden in Ioœs 4 uu? 4 uur usrookaouiging 0,5 œr 0.5 uur Toetsingskader en no stelling el milieubeheer Het bedrijf valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubebeer korlweg aangeduid als het Ac viteitenbesluit. De van toepassing zijnde geluidvoorschri en zijn sameqgevat in tabel 2.2, Tabel 2.1 Ma imaal toelaa are geluidniveaus ter plaalse van de gevels van woningen in de omgeving van de supermarkt ten gevolge vaa de bedrijfsac viteiten. Maximaal toelaatbaar geluïniveau ter plaa e van gevels van aingerl Periode Equivalent geluid eau 1.- IdB(A)) Maximaal gelu nkeau LAma IKB(A)1 07.* - 19.* uur rél * - 23.* œr œ - 07.œ uur In de periode tussen en 19 ()9 uur zijn de in de tabellen opgenomen maximale geluidniveaus niet van toepassinù op het laden en Iossen. RœsMlaa DK01.mö I 28 letmzarl 2f)1 2

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 23 LBP SIGHTQ Indirecte hinder Volgens het bessuit kunnen eisen worden gesteld aan het geluid ten gevolge van de indirecte hinder van de inrichting. Onder indirecte hinder wordt verstaan (ar1.l.1, lid 2 van de Wet milieubeheer): de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door ac viteiten die hoewel plaayvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Dit betreft in de praktijk met name bet geluid door de transpodbewegingen van (vrachtlwagens. Hiervoor geldt de circulaire indirecte hinder van het ministerie van VROM, van 29 februari 1 996, Nr. MBG Deze geeft een stree aarde voor het geluid ten gevolge van het (vrachtlverkeer op de openbare weg, voor zover dat akoestisch herkenbaar is als horende bij de inrichting. Dit dient beoordeeld te worden als wegverkeerslawaai. Hiervoor geldt een streé aarde voor het equivalente geluidniveau Lleq van 50 db(a). Een maximale ontheffing is - onder voor-. waarden - mogelijk tot 65 db(a). R11653*1 ita.olltlm.rnd t 2 fotyruan 201 2

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 23 LBP SIGHTI 3 Geluidmetingen en het akoestische rekenmodel Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de verrichte geluidme ngen en een veran oording ten aanzien van het gehanteerde akoestische rekenmodel waarmee de geluidoverdracht naar de immissiepunten berekend is. Metingen en berekeningen zijn uitgevcerd conform de 'Handleiding meten en rekenen lndustielawaai' van Gebruik is gemaakt van de methodes 11.2 m 11.7 waarmee de bronsterkte van de diverse individuele geluidbronnen bepaald kan worden. Met behulp van een geluidoverdrachtberekening (methode 11.8) is de geluidbijdrage van de individuele bronnen op de ilnlnissiepunten bepaald. 3.1 Gehantee e geluidve ogenniveaus De geluidvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen zijn waar mogelijk ter plaatse gemeten (zie bijlage 11) of ingeschat op basis van eerder door LBPISIGHT verrichte metingen bij andere bedrijven. De volgende geluidvermogenniveaus worden gehanteerd: - bakwagen (DAF 45 o.g.): 99 db(a) met 6 db(a) hogere pieken bij het rijden; bestelwagen: 93 db(a)', containe-agen of vrach-agen van derden (DAF 95 o.g.) rijdend: db(a) met 5 d8(a) bogere pieken; personenauto: 90 db(a)', containe isses: 1 04 db(a) met 16 db(a) hogefe pieken; dieselheèuck: 1 00 db(a) met 10 db(a) hogere pieken; gasheèuck: 92 db(aj met 15 db(a) hogere piekeni Iasrooka igingz 91 db(a)', het geluidvermogenniveau van de werkplaats wordt bepaald op basis van een binnenniveau en de geluidisola e van de werkplaats zie tabel 11.1, bijlage Het rekenmodef Algemeen Met de gemeten ge uidvermogenn'lveaus van de relevante geluidbronnen is een rekenmodel. opgesteld waarmee de geluidoverdracht naar de immissiepunten berekend is. Voertu igen De bewegingen van de voeftuigen zijn als één mobiele bron gemodelleerd met een geluidvefmogenniveau van 99 db(a) (gewogen gemiddeld, Ze onderstaande tabel). De bedrijëdjd van de gas- en dieselhefuck zijn samen gemodelleerd met een gemiddeld geluidvermogenniveau van 97,5 db(a). s olt Lw.Aantal Lw + aantal vw b kwagen 99 zo lty.l o besteegen pe nenauto 6X1 () -H,0 totaal Lw emiddeld 99 () Rœ53d1aa.=Q:.m I :28 fetyrtlali 201 2

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 23 LBP SIGHT B emgebieden Buiten de aangegeven bodemgebieden is gerekend lnet een bodemtabsofptielfactor van 0,5. Indirecte binder Belangrijk bij de bepaling van de indirecte hinder is de vaststelling van het traject waarover het L.qeq bepaald dient te worden. Hierbij wordt gesproken over 'de afstand totdat de voertuigen opgenomen Zjn in het heersende verkeersbeeld'. In onderhavige situatie kan worden geconcludeerd dat de voertuigen van en naar het bedrijf op de Vreelandseweg en de Korte Velterstraat moge ijk niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De bewegingen over deze weg zijn gemodelleerd. Bijlage 111 geeft de invoergegevens van het akoestisohe rekenmodel. 3.3 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr. LT Het geluidniveau van de volgende bedrijësituaties is berekend: de representatieve bedrijtsitua e conform tabel 2.1 ; indirecte hinder. Onderstaande tabellen geven een samenvading van de rekenresultaten. Berekende gàu'ldmml'ss'le RBS &*= ' G HY ' '' Hot: xg Av Ngt F.t- ()! A '' ' Gâlyoxuœ v'e ksxt=t ' 1 ô lcp a 2:5/ 24 z zo 2 ôl B Ac ree œ Ve traat N A Vxçriœ Kodo Velorlt'dë : 3 02 B Vxrzk Korte vdà raaë t () 2! X-A Beryf-dn: 4! x e 13 B oxrinp : z :e 6 z k *9 Vreotx e 2 :.5 4 z : ;Q, : 2: 6 *3 B..B Vrewàree- 2 s.; 46 z al ; z! 3 *.3 95 A Vleearetp- $3 $ 5 47 : a2 3 1 : 42 5.B V'feeleewx f p > (; Csz 6 <5 g.% Vrepâr 6 $ 5 4 : ;$ a e 9 ( B Vfe âeeweg 6 5 () 4 2. ( x 7 a ç 7 16 A Vretknre 6 adltî (h 29 : B Vr Qar e (; cl1*? ç 3 1! 45 6 Bereke e gàu'ldmmiss'le indirecte Nnder Nu œar e Ho w t A> Nx Etr 91 A Ac e êt Ve#-lœat 1,: a j 2.. 2/ 7 J1? (h! is MMerzsle K œ 33 te X A Vootzdt Korta kle *œkaœ $ s e Verzl Koq: Ve rea z I $ 2 X..A œd qfsko ang 4 $,5 3: () s 3.: ng ,2 > A Weor ev- 2 1.s 39 s.. 2: ;,5. 1$ B Vœloeeveg 2 5 te 4: Q <) () (f A Vœelaeeweg : : 9 D 4 (PJ-B Vfeeçe 1 $ 5. ze - 29 l.6 1*..A Vreewzxe 1 > 3 p - zg: 37.0 ( s efeelreeww 6 5,0 38 : - 2:.3 :tb.: lç A Vœlâr 6 elk,r : ,5 :6 B V olaree- 6 gdtkr 5 p 36 ( > (h De indîrecte hinder voldoet aan de voorkeursgrens arde. Rtfsyl:aa. l.mu ( 28. februan 2012

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 23 LBP SIGHTQ 3.4 Het maximale geluidniveau LAmax De maximale geluidniveaus L/yrrkax zijn bepaald door de aparte pun*ronnen in het rekenmodel op te nemen met de maatgevende geluidvermogenniveaus genoemd in paragfaaf 3.1. Hierbij is rekening gehouden met de toepassing van de meteocorrec e Cm. in onderstaande tabel zijn de rekenresultaten samengevat. Berekende maximale geluidniveaus incl Iaden en lossen? Naar œwcq #ly 1*(o. D.g 8* 1. N tht Q1 A Acnzrzi e Korte vuerevaa! 1 5 T2 a û1.x Achtpœpe Koqe Veller aat 5.Q ? A. V'norzi e Korï Velî rqoal 1 5 K ()2 B V'oolzi e Korœ VeR retmat s ( 52 in ()3 A Bedrll-oiY 4 1.ti 7: '. (ïz-s Beta-osrg 4 sp sn a *.3 - (p A vœela 2 :, oj- E5 weelarzs-: 2 s, 7.: 3.2 OSQ vre-a se-g lz $.5 7:$.:.9 x-e vreelar :3, : z3 z 4t t) K h Vœel eseeg 6 1,5 œ 3 M.9 X B Vreela g 6. 5.: 69.: A Wedafxj g 6 aebtof 1.ti W IZB Vçedae-'-g 6 echter '- Deze gefuidpieken worden met name bepaald door het wisselen van een container. Deze activiteit kan worden aangemerkt als behorende bij Iaden en lossen. Aangezien de geluidpieken hiecvan (en van aan- en afrijdende voeduigen) in de dagperiode niet getoetst worden resulteren de volgende waarden. Maximale geluidniveaus zonder Inl dagperiode mam œ #iy H+ œ Av N*cM 01 A MMerzljcle Koœ Xteç at ()1 B Achterzl- Koœ vexratfxâî 5,c es.: ax ssl Lç voœz- K0 ve rstfaaî : zns A,.. (rz-e voorzwe Ko vottor olî 5 t) 43 (, a 6 z:.6 3 e i 4! :.9 4 5, ; 1,7 tn e Beurlp-plx 4 s,().5 46,3?$.: 04 A vee l oëse g $.1 ()4 B Vroelê -g 2 5 (1 * (15 A Vroelaexeg G) 1 3.9?3.2 J B Vxelaes<-p 13 j,0 0,5 4 :,0 73,2 (VA Veelaereeg , (VB Vre lœex-p 6 Ii ,5 16 A Vleela -p 6 açllîrç B Weeltereep 6 hter Uit de resultaten blijkt dat in de nacbtperiode de normwaarde van 60 db(a) wordt overschreden bij meerdere woningen. Deze oversch l'ding wordt veroorzaakt door de tussen en uur veeekkende voertuigen in de ochtend. Rœ5341 aaoïltl l.mcj I 28 fetlnzan

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 23 LBP SIGHT 4 Beoordeling en conclusie UR het onderzoek blijkt dat in de nach eriode de normwaarde van 60 db(a) voor het maximale geluidniveau wordt overschreden bij meerdere woningen. Deze oversch jdàng wordt veroorzaakt door de tussen en uur vedrekkende voeduiqen in de ochtend. De ovef chrijding kan niet worden voorkomen met bronmaatregelen of overdrachîmaakegelen. Voorgesteld wordt de geluidpieken behorende bij de twee tussen en uur ve ekkende voertuigen doof middel van een maa-erkvoorschri te ontheffen van toetsing. De periode van tot uuf wordt daarmee dus verlengd met één uur met dien verstande dat de verlenging slechts vqor ee voertuîgen geldt. Dit is akoestisch veran-oord aangezien het tijdgemiddelde geîuidniveau wel voldoet aan de geluidnorm'en en in het uur tussen en uur in de ochtendperiode dergelijke geluidpieken ook worden veroorzaakt door ander verkeer op de Vfeelandseweg. LBPISIGHT BV ir. M.T. (Mike) Djkstra R*534: aa O()CO1.mcI t 28 februari 2012

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 23 B i j I a g e I Fi gu ren R 5341 aa.0dx1,mlj! 28 fesrtlan 2Q1 2

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 23 Figuren î 'ZZZZZZZZZ? De' % ' -%' '-' *'''.- -'' '. vzzzzzzz. s.vnx va,x f r z.p z z'z al i.-...j (. u #! r I ; Te 1 '.12 ït l '''11: j r rz rm r. kr I i ', Nar p;,.r rxo l L$'XC4Q**' Vö%.. '...akj 1.. r. lvtw..1 j-. p- ' v.#.*/#-zj > '' - - ' '. ' ' '. ' -p'*.-' $ :( *21:':&:ei cr mî-n w: w' ç L. a. > *:$ S <>' o î r, c'q q 1.a l i u, ' çx x.' p. r.* c =. : : CCA.Y 4?*2 ; t ' v'à q * a. N. h lj <m ' &. ç!.. -. $ ' J (h. 11 tr ' ' ' 1r4 1D '.. Figuur 1.1 Situalie met M/aarneelllputltel! lltûksfi: 1 al rïiû ()1 me! :!S 'rrlrknrl 21)1 2

19 l l l 01. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 23 7 t BPIKG W. Niee e-yin 78 feb )()t7. 10:57 N.w N- f btxxrv sea 1 '-.x.. N..w.. x.',x.,.o en hxx I -. ' N....x. l --'--3. œ xx v w Mw. '.- Nv. r f.a. N p. ' %.. ' - N...* t,. xw $.+4 : x..ws x.w <4?a N <- '. 'N 1;t, h '. N-w 'J - 'pl e 'w. N j., :, n Q. Nx Nu. 1:.rx1 r : : t al v w t I --h ''i..,. ï l w ' j ï ' ï $'. M..+ '- ' > enl ' '...-. a p... w a Notvw vruiru'-wo >)îë( /#''*- --* ' ' Xkwlrn L. # l I.-, o cavumt-sra M j k txfb o.-a.awwxmx ' îrezwçsp 1. I ' 134 r s i 1 l rnn?p )!..!! '.--.j j pm k eauœ j j j. ''.1 ' ' ' i o 4' 1 t.,j.çécxuswl. k)=. kn:. olo / 4. oï wx j l. l ç,k qplxéx. œ perwixçd 4 *, aerkmum I J t t irnay œmtzom fw! :..01 ta ' ' j - ( I j - l. ' ''..' î '-., ' 1 ï Aa I '! q e.m... I. ly uz lxçd IKD Figuur 1.2 Bronnen Flœ > -hu 1 a 15 OXU $ m c 1 :1 8 1 e tkë t 1 :1 r) : 2

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 23 Bijlage I I Meti n gen De meb'ngen zijn verricht op 7 september 2006 ter plaatse. In onderstaande tabellen zijn de geluidvermogenniveaus afgeleid. palheuck eef a: : Cmcectmx D $ Nae t Meet e Hz 125 Hz 2* H4 fœ H1 1 %912 2 kl;: 4 klû ' >' mer Mee-ar zxp: T.: 51,6. * f:4,0 64, : Stxrgelukl ea ,0.99.0' -*.0 '99.Q -0.0 P.J 79'9 49' % SB 0 IM Me l kmax:.,.. ).. p. C'Gxlc fçl waar eqz * * C B al makl V 3 f 3 T lu ' D D l k ' 9 $ , ? œtuoeym nri au m:: $00 9 r Q 77 3 * *6 O rlami '. alz 1 r* G eaerd- e bmn Mteta rgl: 1 C eçte 4 œtot- fgœ Bler *: 2 5 te bë 63 Hz $25 Hz 250 Hz 500 H* 1 KHZ 2 kh: 4 khz B K Z >1 *r oln a/we *q: : ,6 6,3 15 lu : *. '. ) 'ïïl.. * p K x svaal L n& a*: , , ,2 1 5 C > waar eq; K A() * H 4 7% t 65, C<orr œ vaatuœ rpa:l B!.! 44 6 O l Cdi Alu œ R: : (1,0 e.0 Q,0 0.Q 0.0 Gvlukhr mvn au eki: :.3 *.() 7.2 :1.4.4 O,j G lœoerm nr-llu maxê ($ V 3 T Benzmlr/l emtale-- n rljœn C-oxent-e b Meelaf r. 4 Onv -' x 9 e e: 1 aae YI 1.5 AP *3 t 125 : 25 Hz so îlt 1 khz 2 HI 4 kh' B khz nu *f eeb aar T ,6 Stxr klkl : , ** *H,0 -*.0 '0.0 *O.D O MeG rarrii tmaxl 5,1 55 $ ô Bf 3 T? %0 1:* Cerrr 82.4 W r /5 7 71, (1 t tl s Nv : âe : T. 7. 2,4, ' :...,. C*seovneau eq: t:&elukerm Drë-u rnu: &# 2 O Bermmir : eonœ r-n T öen Cecqoof-œm hron M4mtR nd. 10 Cm s' 0 8*r:*+: $ N be *1 Mweeœ 1.5 AP 63 FQ : 2* Hz rœ ltr 1 khz 2 kl z 4 kf14 B Gz: rmfper Meetw fœ 0: CA 6 * St kk <: *.Q HQ œgn.99. *99 D.e9.0 O.9 PJ ar Lq a k y s k raaf e eq: : , ,9 k 54y: qkz kmzaê e nq 75,: * ' 5, 14 S lu ' ê Q ,0 0. lu f on au q' ô # , C.eluk m or u mâx: $D , ,9 R 5341 aa.03o()1.md 1 28 Iebçuari 2012

21 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 23 2 % %! P 7 ja k al & c I 2 Nl H î' ï' is j î j I à: T I %' îl e r ja j j * : K Po 17 2' î' 9 En te j' = I K: :7 < 1' î'? ë î j I j K I P. 1: 9, e' a:. s z û- a:. y j Is ë - j-. j y j j j z -j.. 'j. =. a j ë al ' ï j p- e j?? j j j!. j j l. in j. : N a s j. j a.?? j j, %, j x. J Ra l $1* 1' 1.* en en s : 2.. i j. s: j... :., '. j. j r ).,1.. m z... a j j. ;. : j. g.. s z.... j r..z.a.. j j' 1.,-.,,., a.. s-.. al s j j a.... j j j.. j j yj.., j j.. j.! j..... a -.. j j q u M r. 1' ë' r r t = * ê' r. ê ê a.: a 2 a z : z s.a a z a g. a.z. <...!... ît. q.. k.. :.,.. y... > te > 7 > 7 > o ' * A; œ 'D a R) j 7 x a. '-i fw :2 :ï.4 41 à ;ï -.e :.: :ï.: :0 à : -.p.,3 72 z :t z s,â :t,.,. - à.0. ; :1. :.:1 - I -% 1œNB1 1-x zo '->A%'> %-œ of 'o'w%ow oa4- 'w% VWuow ulo *= al ë! s ï ë z g. l îl g' a x k z 1' < ze I 4 z 1'. z 1' g' g' = g -1 g z : # 4 & : o te & :% k & : r. : x g i gt Y. 4 al. ï = : à gr & : p -; < w o op te e o (p. 3 'o is w > kp '>. %. œ o è/ tp te o te X :œ op b %1 b ks 'o ja ;! ;; ;! Q c e te te ja ë 5 : $: :1 p.8.ï is al.p & > t.: &!s.1$ p.!g 4 %1.à 8 : &.0 %1 ï.% à.k - kp o te '* kl o = a b o kw > 1 o 'a. m.- o te o tp o k: m = o b ky tx ko o z 1: z: ë q : o z 81 8 :' g) 41 al p ï1 e a i 2;, 9 :., T Et s à t q a a Et 2 à *.g u b + k + ja *M a -'< o = = = ka :.. '< %4 - - * ' ' '-. ' - k> = 'œ k: L. oœ-œo Ho! l!! ;: z T T : :. & :. al j : t r p. a :. t à ï) pz Yw. v z : j z..: 4. pi a z s'b z œ % 'o 's %: >. o ky (0 ja o - op 1 'o Qï m -h: 'o ja '.. kp o = m %z 'o Ra = kx o '-. -* j - 9 j -* g' ja - g' î IE 1 a : a : - - * x.. 1. l - -. g. ï -.. xr '8ïpr&J*& *a 5 scq&ï: *z I#s.U4:*d Pz 9*-:X: : - o, Q> o k: %p 'z b '> of 1. o Q4 /.4 k: + R '.œ w o en '.< R> k: '.< '.u -e* o kn '.ç *1 'o '.u.œ I s, q,u ï- h, i- IE de IE œ. 1 'z : 'z - v à : l ;s &. & : & à g? î CJ :-. : cf z à z. r ;ï r à p l : : is.4 z œuo-uook o œoububo o mub-b'wbb o N'ro-ohob o :4 aia ;; g #q Xw-Y-zali; -a.z&zà& P... P o ks o a % kp k: o w w o 1 œ œ b ay œ v o.4 a. Qu k, k > ka b 'QI :>..* k: w al e a L E E : 5 tys.qzqèt yz.=&ei& -8:p::::'a N s aae': -. '.u o o ip k: ja *œ o %4 'o G. h 'â. b œ o -œi *.4 ja 'o Q + '> o kp '-1 b 'o 'w 1 I I I B p j B '.. % Q Qzt e 2::! z.z&! -:::

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Bestemmingsplan Soesterberg Noord

Bestemmingsplan Soesterberg Noord Bestemmingsplan Soesterberg Noord Akoestisch onderzoek Meerding Opdrachtgever Gemeente Soest afd. Milieu en Stadsbeheer Contactpersoon de heer R.C. Kalt Kenmerk R057161aa.00007.md Versie 02_005 Datum 1

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd.

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd. Notitie Datum: 6 februari 2014 Project: Kindcentrum Uw kenmerk: - Locatie: Zeeland Ons kenmerk: V074142ab.00001.tdr Betreft: Akoestische effecten verwijderen muur Versie: 02_001 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Akoestisch onderzoek Dorpshuis Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Contactpersoon mevrouw J. Dam Kenmerk R057176ac.00002.lsc Versie 03_001 Datum 10 augustus 2016 Auteur

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven.

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven. Notitie Datum: 17 oktober 2014 Project: Akoestisch onderzoek Bezoekerscentrum Fort aan de Buurststeeg Uw kenmerk: - Locatie: Renswoude Ons kenmerk: V030581aa.00002.eg Betreft: resultaten berekening naar

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven

Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven Rapportnummer: SRO.14.06 Datum: 28 mei 2014 Opdrachtgever: buro SRO, mr. J.J. van Nuland Ing. C.M. Weel Van Noordtkade 18 B 1013 BZ Amsterdam

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 06_002 Datum 10 april 2017 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Auto Recycling Oldenzaal B.V. Activiteiten van de inrichting : Opslag en verwerking van autowrakken Locatie : Loweg 25, Oldenzaal

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein Geluidelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 2, IJsselstein Akoestisch onderzoek ten ehoeve van ruimtelijke onderouwing Opdrachtgever : A.H. Molenaar Kenmerk : R52721aaA.tc Datum :

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN akoestisch onderzoek café restaurant 't Leeuwtje S. Capelweg, Noorden versie 1.1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Normstelling 2 Bedrijfsactiviteiten en Representatieve bedrijfssituatie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Akoestisch onderzoek stemgeluid Opdrachtgever Zein Childcare Contactpersoon J. van der Meijden Kenmerk R072260aa.00002.dv Versie 02_001 Datum 23 mei

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Rapportnummer E 1063-1-RA d.d. 28 mei 2015 Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express

Nadere informatie

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus 71 2100 AB HEEMSTEDE Datum: 10 oktober 2016 Project: Fortuinlaan Uw kenmerk: - Locatie: Krommenie Ons kenmerk: B072215aa.00001.rvw Betreft: Afstanden

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats 17 JUNI 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

NAM - locatie Rossum-Weerselo ROW2

NAM - locatie Rossum-Weerselo ROW2 NAM - locatie Rossum-Weerselo ROW2 Controlemeting Tramweg Rossum Opdrachtgever Nederlandse Aardolie Maatschappij BV Contactpersoon Kenmerk R088032aa.00001.tk Versie 04_001 Datum 26 mei 2015 Auteur Kelvinbaan

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Minteq B.V. De heer H.W.A. Veldhuis Kruisbergseweg AG HENGELO. Geachte heer Veldhuis,

Minteq B.V. De heer H.W.A. Veldhuis Kruisbergseweg AG HENGELO. Geachte heer Veldhuis, Minteq B.V. De heer H.W.A. Veldhuis Kruisbergseweg 1 7255 AG HENGELO Onderwerp: Melding Activiteitenbesluit en Besluit tot opleggen maatwerkvoorschriften Geachte heer Veldhuis, Op 4 februari 2015 hebt

Nadere informatie

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). Notitie 20150477-06 Akoestisch onderzoek Bernhardkazerne te Amersfoort Gevolgen voorgenomen wijzigingen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie