01. Inkomende documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01. Inkomende documenten - 28490"

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 23 Gemeente Stichtse Vecht T,a.v. Jaqueline Martens Postbus BE Maarssen è' - d - t oass. mgevlngs Iens neg. (zeaklnc regio Utrecht 2. / ( 3 ) 2. ry z rî e,..... Bezoo ka dtessen: xl l ks j. Straatwea 66. Broukelon ï'q- l î.,:à J.q J t I c-jcl IJ' ipu-ht uaan van vollenhove a21 1, zeist lngek. oaiv bev. posîadres: 1 S SEF ' Posâbus 4d,l. a7oo Au zeist t oatl. 6%1 ()9 son eh.afd. ' F ozo svv Aantekeningsn/llopie aar). w-.odru.nl kvk l btw kasp7solzô ol lban N1.35 8NGH Breukelen, 18 september Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: Onderwerp: kerzonden j g sëg, zjjj Z / 2670 mevrouw A. de wildt Verzoek om informatie: Nagel Demontage & Recycling Beste Jaqueline, Op verzoek ontvang je hierbij de melding Activiteitenbesluit en het akoestisch onderzoek voor Nagel Demontage & Recycling. Er is ook een maa erkvoorschrin opgelegd, zodat zij met ee vrach agens in de vroege ochtend kan vedrekken van het perceel. Hiervan heb ik de stukken niet bijgevoegd. Indien er een uitspraak is van de rechtbank inzake het beroep van Nagel Demontage & Recycling, verzoek ik je daa an een afschrift aan de omgevingsdienst regio Utrecht. t.a.v. A. de Wildt te sturen. Met vriend ijke groet, é Anuschka de Wildt bijlagen: Melding + onlvangstbevestiging Acliviteitenbesluit Nagel Demontage & Recycling Akoestisch rapport behorende bij meding Activiteitenbesluit

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 23 Activiteitenbesluit lnternet Module (AIM) Melding Activiteitenb pluit Hierbij doe ik! Diana P. Nagel, melding van de verandering van de inrichting Nagel Demontage & Recycling. Het de melding gebruikte e-maîl adres is voor Omgev'lngsvergunn'lng beperkte m'll'leutoets Er is een 'Omgevingsvergunning beperkte milieutoets' nodig voor de volgende activiteitlenl'. het opslaan van ten hoogste ton van buiten de illrichting afkolnstige a&alsto en, zijnde metaal, voor zover geen sprake is van gevaaflijke a alsto en De Omgevingsvergunning beperkte Imilieutoets kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Bij die aanvraag moei uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden gevoegd. Na indienen van deze melding krijgt u een Iink waarmee u direct verder kunt naar het Omgevingsloket online. Activ ite iten De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voociening Het wassen van moto oeduigen of carrosserie-onderdelen daafvan Opslaan en overslaan van goederen Opslaan van vloeisto en in een bovengrondse opslagtank Spaanloze, verspanende en thermische bewerking of mechanische einda erking van metalen 'Onderhouden en repareren van motoren, motomoeduigen en andere gemotoriseerde apparaten en proefdraaien van verbrandingsmotoren In werking hebben van een acculader Activiteiten met luchtemissies algemeen Bodembedreigende activite' iten algemeen Gegevens inrichting Naam inrichting: Nagel Demontage & Recycling Adres inrichting: Vreelandseweg PG NIGTEVECHT Extra adressenl KVK nummer: Type bedrijf: type B met Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Reden van melding: verandering --ver. inrichtin ''-- M-''''i''2ö'''NBTsî'-'U 1 Ge evens drl r'sek. 2 g 14 2)* 2212 A''%'B Naam drijver: Diana P. Nagel.. ièug.hlr. 72 Oêllg. Telefoon: ws c d, Fax: Roul', Par Mn'ssb. 1' e Yr 1 $. ja k 1.Q I.r E! BO PF -- çomespondenlienummer: g7jvi-nrej Pagina 1 van 3

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 23 Activiteileîôbesluit Internet Module (AI M) Dalum en tijdstip melding: :35:16 Overzicht act'lv'lte'lten met afvalstoffen en Eural codes Omschrijving activiteit Indicatieve Eural<odelsj * = het is een qevaarlijke afvalstof (c) = het is een 'complementaire categorie'. waarvoor op basis van de samenstelling' moet worden bepaald of het een gevaarlijke afvalstof is Het opslaan. verdichten en verkleinen van metaal, voor zover , , de capaciteit voor het opslaan niet groter is dan ton, de , , (c), dan (c), (c), 1i0404(c), (c)' capaciteit voor het shredderen van metalen niet groler is ton per dag en voor zover geel) sprake is van gevaarlijke 1704O6(c) (c), , afvalsto en Coresponöentienummer g7jvi7trej Pagina 3 van 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van Melding Açtiviteitenbesluit - Hiefbj doe ik Diana P. Nagel, metding van de verandering van de inrichting Nagel Demontaqe & Recycling. Het : bruikte adres is voor de mel lng ge omgevingsvergunning beperkte milieutoets - Er is een 'Omgevingsvefgunning beperkte milieutoets' nodig vooc de volgende activiteitten): het opslaan van ten hoogste ton van buiten de inrichting afkomstige a&alsto en, Zijnde metaal, voor zover geen sprake is van gevaarlijke a alstosen De Orngevingsvergunnilng beperkte Inilieutoets kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Bij die aanvraag t uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden gevoegd. Na indienen van deze melöing krijgt u moe een Iink waarmee u direct verder kunt naar het Omgevingsloket online. Activiteiten -- De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd.. Lozen van hemelwateq dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voociening Het wassen van motoœoeduigen of carrosserie-onderdelen daawan Opslaan en overslaan van goederen * Opslaan van vloeisto en in een bovengrondse opslagtank Spaanloze, verspanende en thermische bewerking of mechanische einda erking van metalen Onderhouden en repareren van motoren, motoœoeduigen en andere gemotoriseerde apparaten en proefdraaien van verbrandingsmotoren '. 1 In werking hebben van een acculader ultlnullliensr Nwtl Activiteiten met Iuchtemissies algemeen Bodembedreigende activiteiten algemeen lnaek. 2 7 MFT 2212 A$* ) '! q $) f). rk I..'i) ( r! tï?. Ge evens Inrlchtln Iîl''t=. Aru. C tl 1$, ' la r pê :(. l. (1 : kt îl r llir Naam inrichting'. Nage! Demontage & Recycling ( yu I3cn àé- Adres inrichting'. Vreelandseweg 4-1 o ' 1393 PG NIGTEVECHT uu Extra adressen: BO e,, KvK nummer' '-- ' -- Type bedrijf: type B met omgevingsveraunnina beperkte milieutoets Reden van melding: verandering Gegevens drijver inrichting -.. Naam drijver: Diana P. Nagel Telefoon: Fax: Correspondentienummec ggopaos7ok Papina 1 van 3

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van Datum en tijdstip melding: :39 Overzicht activiteiten met afvalstoffen en Eural codes Omschrijving activiteit ' Indicatieve Eural-codets) * = het is een gevaarsijke a alstof (c) = het is een 'complementaire categorie', waarvoor op basis van de samenstelling moet worden bepaald of het een gevaarlijke a&alstof. is Het opslaan, verdichten en verkleinen van metaal, voor zover , , , , de capaciteit voor het opslaan niet groter is dan ton, de , , (c), capaciteit voor het sllredderen van metalen niet groter is dan (c), 17O403(c), (c), 17O405(c). ton per dag en voor zovel' geen sprake is van gevaarlijke (c), (c) , , a àlstoffen Correspondentienummer', ggopaos7ok Pagina 3 van 3

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 23?z3 1J7 - 'cl, lç!$..1* èh 11.y :.1.. $, j. '..... ; r,,. J vx. j. çj j, j y J q -w y. M - j e u,vg m'f w.wp. T..tv:.. +w *K. #. ' '.,. Nagel Demontage & Recycling t.a.v. mevrouw D.P Nagel Vreelandseweg PG NIGTEVECHT VERZONDEN 2 3 AFC Breukelen, 20 april Uw brief van Uw kenmerk O ns ke nme rk Bijlagetn) Behandeld door Doorki es nu m mer E-M ai I ' O nderw erp Geachte mevrouw Nagel, Op 27 maart heb ik van u een melding voor het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) ontvangen mel bijbehorend akoestisch onderzoek, van 28 februari met rappo nummer R aaoooo1.md, opgesteld door LBP SIGHT. De melding is gedaan voor uw bedrijf op het adres Vreelandseweg 4 te Nigtevecht. In deze brief leg ik u de vervolgprocedure uit. : : : aaoa/a-p l4sz j/ : kopie melding : M. Huitema : (0346) : : ontvangstbevestiging melding Activiteitenbesluit Publiceren Binnenkort wordt uw melding in een editie van de VAR gepubliceerd. Voor uw administratie stuur ik u een kopie van het meldingsformulier retour. Akoestisch onderzoek Het akoestisch rapport welke deel uitmaakt van uw melding is door mijn dienst beoordeeld. Uit de beoordeling hiervan blijkt dat de piekniveauslgeluid) gedurende de nachlperiode (23:00-07:00 uur) worden overschreden en u hiermee in ovenreding bent. Door de milieudienst zal nader onderzoek worden verricht naar eventueel te nemen maatregelen zoals het opleggen van maatwerkvoorschriften. In een afzonderlijke brief zal u hierover nader worden ge'l'nformeerd. Tot slot Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met de heer M. Huitema telefoonnu'mmer (0346) Met vr' n'eeiijke groet,. name j.het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht '. &= rs. S. e Vries waarnemend directeur S'troatweg 66a 3621 BR pcmbus Breukelen (0346) 26 ()6 (30 (0346) inf nwu.nl

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 23 LBP sl T %41 l 1 F: UIIIPN Sl NWU ' lrsa's ' - 5 l4gj 2212 Avzîs sk (,. ôê.. -..; / :2) )., :,p, ( ;,:, :..5 ' ' ' ' -- ' ' --' ) ' --'/ïït, l :()k jt! l l '.:f j?.t ' $f>t.? r,? sr : i, ë j!! $.. --j j :.. N r, yj.... gu.. ua. g 'œ -'-'j E5() PF. sloop sarfj.y xagej in xjgtevecht Akoestiscl) onderaoek Opdrachtgever Nagej Dcpllootj gj: Nq aecycyjory Contactpersoon r nevgot jïv () Na jj. gt Kenmerk R()($5a4 : aa.tlot)tj j j))(j v ' ersie 0 l 00 ï Datum 26 r zlzi.tlal; zo : ;? Auteur if'. r p. - ( f kj j;j).j ( ëjjk syjy ;j Kclznbaan 4 ag s y xjouxs je j postyas jjr, sy,s, F 030 ' W t ) s< 1 6 frgogisxgs ej j saoj jga xktjtjjy j v t. Njeuwweia j r toxl raj j a y?.., vx rjxpxsj j jy,rw gtxyayay xay

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 23 LBP SIGHT lnhoudsopgave ;!. 1 ïsittl ëltit :.: E) in r is ;) r (, (, tël ' N!t t) f, (1 rijf it éltit... 1.:$ er () t i (; é' (1 f,r is rl al () r r tf llir (?...,... :1 ( ( ltl itl t li tirl (j f, rl (, r' 11 t, 11 in (yf lititi (; 1 (! f 1 j rl rrbtl (f (ji... in :. 1 ( h t (, (, r ( (, () ( t it!t r rfl () (J (, al r i l (, ë! te..., ;! *-.:3 81 f, t r f, f, rl frl () ( ,...:... J' :$.:$ 81 () t lét rl () j'tl 6) f, r i ( I (, te (, () () r (1 ( lirl () rli l f) ët tl t-/k r, r...,... 1$ :$.: f (, t r :1 i ëllt (ë lltfi i te t./k rrl lt )r...,... te dl E3 (1 <><) rtl t lirl (/ tjll () () r1 f) 1 LI iitj () Bijlage i ijll (/ te l f-'fë tl! /) ijl () i 11 1 tltill r; 11 ijl (j (, 111 F? F: ctrltll ( 'j î Rœ5M1aa.90O01.md t 28 februan 2012

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 23 LBP SIGHTQ 1 l n Ie id i n g In opdracht van Nagel Demontage & Recycling in Nigtevecht, mevrouw D. Naget, is een akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot de gesuidimmissie van het bedrijf Nagel Demontage & Recycling aan de Vreelandseweg 4a in Nigtevecht. Doel van het onderzoek is de gelt idemiuie naar de omgeving vast te stellen. Aanleiding van het onderzoek is de geplande uitbreiding met een nieuwe Ioods op het perçeel Vreelandseweg 4a. Het onderzoek is verricht ten behoeve van de revisievergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer. Uit het onderzoek blijkt dat in de nachtperiode de normwaarde van 60 db(a) voor het maximale geluidniveau wordt overschreden bij meerdere woningen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de tussen en uur vedrekkerlde voertuigen in de ochtend. De overschrijding kan niet worden voorkomen met bronmaatregejen of overdrachtsmaakegelen. Voorgesteld wordt om de geluidpieken behorende bij de twee tussen en uur ve ekkende voertuigen door middel van een maa e kvoorschriq te ontheffen van toetsing. De periode van tot uur wordt daarmee dus verlengd met één uur met dien verstande dat de verlenging slechts voor twee voerïig'en geldt. Dit is akoestisch veran-oord aangezien het tijdgemiddelde geluidniveau wel voldoet aan de geluidnormen en in het uur tussen en uur in de ochtendperiode dergelijke geluidpieken ook word veroorzaakt door ander vefkeer op de Vreelandseweg. Rœ5M1aa.K301.m; I ZB februari

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 23 LBP SIGHTQ 2 Uitgangspunten Dit hoofdstuk geeft een beeld van de Iigging van de inrichting, de representalieve bedrijfssituatie en het van toepassing zijnde toetingskader. 2.1 Situatie De inrichting is gesitueerd aan de Vreelandseweg ja in Nigtevecht. Het bedrijf is geiegan op een klein industrietefrein. In de nadijheid bevinden zich enkele woningen en bedrijven, zoals bijvoorbeebd'. - de bedrij woning Vreelandseweg 4. de woningen Vreelandseweg 2, 6, 1 3, 15, 17 en 1 9. Het bedfijf bestaat uit de volgende onderdelen: - een oprijlaan tussen Vreelandseweg 4 en 6 ' een opslagte ein. een bestaande en een nieuw te bouweh loods (circa 1 5 bij 34. m, goo oogte 5 m). In figuur.1 is de gemodelleerde situatie weergegeven alsmede de rekenpunten bij de dichtstbijzijnde woningen. 2.2 De Ypœsentatieve bed jfssituatie De representatieve bedrijfssituatie is de situatie die maatgevend is voor de toetsing aan geluidnormen. Bij wisselende capacileiten betreft het in bet algemeen een si ustie zoals deze zich bijvoorbeeld op de dmkste dag van de maand zal kunnen voordoerl. Dit is dus een ruimere bedrijësituatie dan dat men op basis van gemiddelde capaciteiten zou berekenen. Voor de representatieve bedrijësituatie wordt uitgegaan van de volgende activfteiten. Het aan- en afrijden van voe igen. Dit betreft hoofdzakelijk eigen voeduigen: een containe agen, een bakwagen en twee bestelwagens. Het aantal bewegingen zijn opgenomen in tabel 2.1. Tussen en uur in de ochtend kunnen nog twee voertuigen wegrijden. De hiewoor genoemde containe agen zal in de dagperiode het bedrijf aandoen om containers te wisselen. Uitgegaan wordt van twee esselingen op het buitenterrein. Op het achteferrein kan een gas- en een dieselheœuck in bedrijl Zjn. De bedrijë jden Zjn opgenomen in tabel 2.1. In de bestaande Ioods bevindt zich een werkplaat waarin één pefsoon reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kan verrichten. De tijden zijn opgenomen in tabel 2.1. Gedurende korle tijd kan de Iasrookaœiging in bedrijf zijn. De nieuwe Ioods wordt gebfuikt voor opslag. De a viteiten in deze loods (rijden van heftruck, vrach agen e.d.) zijn akoestisch verwaarloosbaarl ten opzichte van de buiten verrichte ac viteiten. 1 Het rijdec in de iotàds duud veel korter dan hct rijd' en buitcn öû loods. Daarmast zal door de ge uwisolatie de geiuidemissie veel kleixr zijn. Ross34laa ( 0()31,md I 28 fenlzari 2:)1 2

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 23 LBP SIGHTZ Op het terrein bevindt zich een was- en tankplaats waar de eigen voertuigen gewassen en getankt kunnen worden. De geluidemissie van het tanken kan ve-aarloosd worden. Het wassen van voertuigen wordt uitgezonderd van de representatieve bedrij siïatie aangezien dit slechts enkele malen per jaar plaatsvind (in de dagperiode). Onderstaande tabel 2.1 geeft een overzicht van de bedrijfsduur en aantallen van de geluidbronnen. Tabel 2.1 De representaà'eve bedrijfssiïatie in uren en aantatlen kanspoûbewegingen (aankomst + vertrek = twee bewegingen) Gcluiöemi ierelevanle bedëfsduur / aantal be ingen: Dag (07-19 uur) Avond (1+23 uur) Nachl (2MT uur) Bakwagen 2 x 5 ' 1 x bakwagen Aan- en afrild' ende vxrtuigen Beste agen 2 x 5 1 x codaine-gen Containe gen 2 x 3 œn ine el 2 x 5 mlrl - - Diesel: 0,25 uur Heltruck - - Gas; 025 uur Weeaamheden in Ioœs 4 uu? 4 uur usrookaouiging 0,5 œr 0.5 uur Toetsingskader en no stelling el milieubeheer Het bedrijf valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubebeer korlweg aangeduid als het Ac viteitenbesluit. De van toepassing zijnde geluidvoorschri en zijn sameqgevat in tabel 2.2, Tabel 2.1 Ma imaal toelaa are geluidniveaus ter plaalse van de gevels van woningen in de omgeving van de supermarkt ten gevolge vaa de bedrijfsac viteiten. Maximaal toelaatbaar geluïniveau ter plaa e van gevels van aingerl Periode Equivalent geluid eau 1.- IdB(A)) Maximaal gelu nkeau LAma IKB(A)1 07.* - 19.* uur rél * - 23.* œr œ - 07.œ uur In de periode tussen en 19 ()9 uur zijn de in de tabellen opgenomen maximale geluidniveaus niet van toepassinù op het laden en Iossen. RœsMlaa DK01.mö I 28 letmzarl 2f)1 2

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 23 LBP SIGHTQ Indirecte hinder Volgens het bessuit kunnen eisen worden gesteld aan het geluid ten gevolge van de indirecte hinder van de inrichting. Onder indirecte hinder wordt verstaan (ar1.l.1, lid 2 van de Wet milieubeheer): de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door ac viteiten die hoewel plaayvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Dit betreft in de praktijk met name bet geluid door de transpodbewegingen van (vrachtlwagens. Hiervoor geldt de circulaire indirecte hinder van het ministerie van VROM, van 29 februari 1 996, Nr. MBG Deze geeft een stree aarde voor het geluid ten gevolge van het (vrachtlverkeer op de openbare weg, voor zover dat akoestisch herkenbaar is als horende bij de inrichting. Dit dient beoordeeld te worden als wegverkeerslawaai. Hiervoor geldt een streé aarde voor het equivalente geluidniveau Lleq van 50 db(a). Een maximale ontheffing is - onder voor-. waarden - mogelijk tot 65 db(a). R11653*1 ita.olltlm.rnd t 2 fotyruan 201 2

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 23 LBP SIGHTI 3 Geluidmetingen en het akoestische rekenmodel Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de verrichte geluidme ngen en een veran oording ten aanzien van het gehanteerde akoestische rekenmodel waarmee de geluidoverdracht naar de immissiepunten berekend is. Metingen en berekeningen zijn uitgevcerd conform de 'Handleiding meten en rekenen lndustielawaai' van Gebruik is gemaakt van de methodes 11.2 m 11.7 waarmee de bronsterkte van de diverse individuele geluidbronnen bepaald kan worden. Met behulp van een geluidoverdrachtberekening (methode 11.8) is de geluidbijdrage van de individuele bronnen op de ilnlnissiepunten bepaald. 3.1 Gehantee e geluidve ogenniveaus De geluidvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen zijn waar mogelijk ter plaatse gemeten (zie bijlage 11) of ingeschat op basis van eerder door LBPISIGHT verrichte metingen bij andere bedrijven. De volgende geluidvermogenniveaus worden gehanteerd: - bakwagen (DAF 45 o.g.): 99 db(a) met 6 db(a) hogere pieken bij het rijden; bestelwagen: 93 db(a)', containe-agen of vrach-agen van derden (DAF 95 o.g.) rijdend: db(a) met 5 d8(a) bogere pieken; personenauto: 90 db(a)', containe isses: 1 04 db(a) met 16 db(a) hogefe pieken; dieselheèuck: 1 00 db(a) met 10 db(a) hogere pieken; gasheèuck: 92 db(aj met 15 db(a) hogere piekeni Iasrooka igingz 91 db(a)', het geluidvermogenniveau van de werkplaats wordt bepaald op basis van een binnenniveau en de geluidisola e van de werkplaats zie tabel 11.1, bijlage Het rekenmodef Algemeen Met de gemeten ge uidvermogenn'lveaus van de relevante geluidbronnen is een rekenmodel. opgesteld waarmee de geluidoverdracht naar de immissiepunten berekend is. Voertu igen De bewegingen van de voeftuigen zijn als één mobiele bron gemodelleerd met een geluidvefmogenniveau van 99 db(a) (gewogen gemiddeld, Ze onderstaande tabel). De bedrijëdjd van de gas- en dieselhefuck zijn samen gemodelleerd met een gemiddeld geluidvermogenniveau van 97,5 db(a). s olt Lw.Aantal Lw + aantal vw b kwagen 99 zo lty.l o besteegen pe nenauto 6X1 () -H,0 totaal Lw emiddeld 99 () Rœ53d1aa.=Q:.m I :28 fetyrtlali 201 2

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 23 LBP SIGHT B emgebieden Buiten de aangegeven bodemgebieden is gerekend lnet een bodemtabsofptielfactor van 0,5. Indirecte binder Belangrijk bij de bepaling van de indirecte hinder is de vaststelling van het traject waarover het L.qeq bepaald dient te worden. Hierbij wordt gesproken over 'de afstand totdat de voertuigen opgenomen Zjn in het heersende verkeersbeeld'. In onderhavige situatie kan worden geconcludeerd dat de voertuigen van en naar het bedrijf op de Vreelandseweg en de Korte Velterstraat moge ijk niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De bewegingen over deze weg zijn gemodelleerd. Bijlage 111 geeft de invoergegevens van het akoestisohe rekenmodel. 3.3 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr. LT Het geluidniveau van de volgende bedrijësituaties is berekend: de representatieve bedrijtsitua e conform tabel 2.1 ; indirecte hinder. Onderstaande tabellen geven een samenvading van de rekenresultaten. Berekende gàu'ldmml'ss'le RBS &*= ' G HY ' '' Hot: xg Av Ngt F.t- ()! A '' ' Gâlyoxuœ v'e ksxt=t ' 1 ô lcp a 2:5/ 24 z zo 2 ôl B Ac ree œ Ve traat N A Vxçriœ Kodo Velorlt'dë : 3 02 B Vxrzk Korte vdà raaë t () 2! X-A Beryf-dn: 4! x e 13 B oxrinp : z :e 6 z k *9 Vreotx e 2 :.5 4 z : ;Q, : 2: 6 *3 B..B Vrewàree- 2 s.; 46 z al ; z! 3 *.3 95 A Vleearetp- $3 $ 5 47 : a2 3 1 : 42 5.B V'feeleewx f p > (; Csz 6 <5 g.% Vrepâr 6 $ 5 4 : ;$ a e 9 ( B Vfe âeeweg 6 5 () 4 2. ( x 7 a ç 7 16 A Vretknre 6 adltî (h 29 : B Vr Qar e (; cl1*? ç 3 1! 45 6 Bereke e gàu'ldmmiss'le indirecte Nnder Nu œar e Ho w t A> Nx Etr 91 A Ac e êt Ve#-lœat 1,: a j 2.. 2/ 7 J1? (h! is MMerzsle K œ 33 te X A Vootzdt Korta kle *œkaœ $ s e Verzl Koq: Ve rea z I $ 2 X..A œd qfsko ang 4 $,5 3: () s 3.: ng ,2 > A Weor ev- 2 1.s 39 s.. 2: ;,5. 1$ B Vœloeeveg 2 5 te 4: Q <) () (f A Vœelaeeweg : : 9 D 4 (PJ-B Vfeeçe 1 $ 5. ze - 29 l.6 1*..A Vreewzxe 1 > 3 p - zg: 37.0 ( s efeelreeww 6 5,0 38 : - 2:.3 :tb.: lç A Vœlâr 6 elk,r : ,5 :6 B V olaree- 6 gdtkr 5 p 36 ( > (h De indîrecte hinder voldoet aan de voorkeursgrens arde. Rtfsyl:aa. l.mu ( 28. februan 2012

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 23 LBP SIGHTQ 3.4 Het maximale geluidniveau LAmax De maximale geluidniveaus L/yrrkax zijn bepaald door de aparte pun*ronnen in het rekenmodel op te nemen met de maatgevende geluidvermogenniveaus genoemd in paragfaaf 3.1. Hierbij is rekening gehouden met de toepassing van de meteocorrec e Cm. in onderstaande tabel zijn de rekenresultaten samengevat. Berekende maximale geluidniveaus incl Iaden en lossen? Naar œwcq #ly 1*(o. D.g 8* 1. N tht Q1 A Acnzrzi e Korte vuerevaa! 1 5 T2 a û1.x Achtpœpe Koqe Veller aat 5.Q ? A. V'norzi e Korï Velî rqoal 1 5 K ()2 B V'oolzi e Korœ VeR retmat s ( 52 in ()3 A Bedrll-oiY 4 1.ti 7: '. (ïz-s Beta-osrg 4 sp sn a *.3 - (p A vœela 2 :, oj- E5 weelarzs-: 2 s, 7.: 3.2 OSQ vre-a se-g lz $.5 7:$.:.9 x-e vreelar :3, : z3 z 4t t) K h Vœel eseeg 6 1,5 œ 3 M.9 X B Vreela g 6. 5.: 69.: A Wedafxj g 6 aebtof 1.ti W IZB Vçedae-'-g 6 echter '- Deze gefuidpieken worden met name bepaald door het wisselen van een container. Deze activiteit kan worden aangemerkt als behorende bij Iaden en lossen. Aangezien de geluidpieken hiecvan (en van aan- en afrijdende voeduigen) in de dagperiode niet getoetst worden resulteren de volgende waarden. Maximale geluidniveaus zonder Inl dagperiode mam œ #iy H+ œ Av N*cM 01 A MMerzljcle Koœ Xteç at ()1 B Achterzl- Koœ vexratfxâî 5,c es.: ax ssl Lç voœz- K0 ve rstfaaî : zns A,.. (rz-e voorzwe Ko vottor olî 5 t) 43 (, a 6 z:.6 3 e i 4! :.9 4 5, ; 1,7 tn e Beurlp-plx 4 s,().5 46,3?$.: 04 A vee l oëse g $.1 ()4 B Vroelê -g 2 5 (1 * (15 A Vroelaexeg G) 1 3.9?3.2 J B Vxelaes<-p 13 j,0 0,5 4 :,0 73,2 (VA Veelaereeg , (VB Vre lœex-p 6 Ii ,5 16 A Vleela -p 6 açllîrç B Weeltereep 6 hter Uit de resultaten blijkt dat in de nacbtperiode de normwaarde van 60 db(a) wordt overschreden bij meerdere woningen. Deze oversch l'ding wordt veroorzaakt door de tussen en uur veeekkende voertuigen in de ochtend. Rœ5341 aaoïltl l.mcj I 28 fetlnzan

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 23 LBP SIGHT 4 Beoordeling en conclusie UR het onderzoek blijkt dat in de nach eriode de normwaarde van 60 db(a) voor het maximale geluidniveau wordt overschreden bij meerdere woningen. Deze oversch jdàng wordt veroorzaakt door de tussen en uur vedrekkende voeduiqen in de ochtend. De ovef chrijding kan niet worden voorkomen met bronmaatregelen of overdrachîmaakegelen. Voorgesteld wordt de geluidpieken behorende bij de twee tussen en uur ve ekkende voertuigen doof middel van een maa-erkvoorschri te ontheffen van toetsing. De periode van tot uuf wordt daarmee dus verlengd met één uur met dien verstande dat de verlenging slechts vqor ee voertuîgen geldt. Dit is akoestisch veran-oord aangezien het tijdgemiddelde geîuidniveau wel voldoet aan de geluidnorm'en en in het uur tussen en uur in de ochtendperiode dergelijke geluidpieken ook worden veroorzaakt door ander verkeer op de Vfeelandseweg. LBPISIGHT BV ir. M.T. (Mike) Djkstra R*534: aa O()CO1.mcI t 28 februari 2012

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 23 B i j I a g e I Fi gu ren R 5341 aa.0dx1,mlj! 28 fesrtlan 2Q1 2

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 23 Figuren î 'ZZZZZZZZZ? De' % ' -%' '-' *'''.- -'' '. vzzzzzzz. s.vnx va,x f r z.p z z'z al i.-...j (. u #! r I ; Te 1 '.12 ït l '''11: j r rz rm r. kr I i ', Nar p;,.r rxo l L$'XC4Q**' Vö%.. '...akj 1.. r. lvtw..1 j-. p- ' v.#.*/#-zj > '' - - ' '. ' ' '. ' -p'*.-' $ :( *21:':&:ei cr mî-n w: w' ç L. a. > *:$ S <>' o î r, c'q q 1.a l i u, ' çx x.' p. r.* c =. : : CCA.Y 4?*2 ; t ' v'à q * a. N. h lj <m ' &. ç!.. -. $ ' J (h. 11 tr ' ' ' 1r4 1D '.. Figuur 1.1 Situalie met M/aarneelllputltel! lltûksfi: 1 al rïiû ()1 me! :!S 'rrlrknrl 21)1 2

19 l l l 01. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 23 7 t BPIKG W. Niee e-yin 78 feb )()t7. 10:57 N.w N- f btxxrv sea 1 '-.x.. N..w.. x.',x.,.o en hxx I -. ' N....x. l --'--3. œ xx v w Mw. '.- Nv. r f.a. N p. ' %.. ' - N...* t,. xw $.+4 : x..ws x.w <4?a N <- '. 'N 1;t, h '. N-w 'J - 'pl e 'w. N j., :, n Q. Nx Nu. 1:.rx1 r : : t al v w t I --h ''i..,. ï l w ' j ï ' ï $'. M..+ '- ' > enl ' '...-. a p... w a Notvw vruiru'-wo >)îë( /#''*- --* ' ' Xkwlrn L. # l I.-, o cavumt-sra M j k txfb o.-a.awwxmx ' îrezwçsp 1. I ' 134 r s i 1 l rnn?p )!..!! '.--.j j pm k eauœ j j j. ''.1 ' ' ' i o 4' 1 t.,j.çécxuswl. k)=. kn:. olo / 4. oï wx j l. l ç,k qplxéx. œ perwixçd 4 *, aerkmum I J t t irnay œmtzom fw! :..01 ta ' ' j - ( I j - l. ' ''..' î '-., ' 1 ï Aa I '! q e.m... I. ly uz lxçd IKD Figuur 1.2 Bronnen Flœ > -hu 1 a 15 OXU $ m c 1 :1 8 1 e tkë t 1 :1 r) : 2

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 23 Bijlage I I Meti n gen De meb'ngen zijn verricht op 7 september 2006 ter plaatse. In onderstaande tabellen zijn de geluidvermogenniveaus afgeleid. palheuck eef a: : Cmcectmx D $ Nae t Meet e Hz 125 Hz 2* H4 fœ H1 1 %912 2 kl;: 4 klû ' >' mer Mee-ar zxp: T.: 51,6. * f:4,0 64, : Stxrgelukl ea ,0.99.0' -*.0 '99.Q -0.0 P.J 79'9 49' % SB 0 IM Me l kmax:.,.. ).. p. C'Gxlc fçl waar eqz * * C B al makl V 3 f 3 T lu ' D D l k ' 9 $ , ? œtuoeym nri au m:: $00 9 r Q 77 3 * *6 O rlami '. alz 1 r* G eaerd- e bmn Mteta rgl: 1 C eçte 4 œtot- fgœ Bler *: 2 5 te bë 63 Hz $25 Hz 250 Hz 500 H* 1 KHZ 2 kh: 4 khz B K Z >1 *r oln a/we *q: : ,6 6,3 15 lu : *. '. ) 'ïïl.. * p K x svaal L n& a*: , , ,2 1 5 C > waar eq; K A() * H 4 7% t 65, C<orr œ vaatuœ rpa:l B!.! 44 6 O l Cdi Alu œ R: : (1,0 e.0 Q,0 0.Q 0.0 Gvlukhr mvn au eki: :.3 *.() 7.2 :1.4.4 O,j G lœoerm nr-llu maxê ($ V 3 T Benzmlr/l emtale-- n rljœn C-oxent-e b Meelaf r. 4 Onv -' x 9 e e: 1 aae YI 1.5 AP *3 t 125 : 25 Hz so îlt 1 khz 2 HI 4 kh' B khz nu *f eeb aar T ,6 Stxr klkl : , ** *H,0 -*.0 '0.0 *O.D O MeG rarrii tmaxl 5,1 55 $ ô Bf 3 T? %0 1:* Cerrr 82.4 W r /5 7 71, (1 t tl s Nv : âe : T. 7. 2,4, ' :...,. C*seovneau eq: t:&elukerm Drë-u rnu: &# 2 O Bermmir : eonœ r-n T öen Cecqoof-œm hron M4mtR nd. 10 Cm s' 0 8*r:*+: $ N be *1 Mweeœ 1.5 AP 63 FQ : 2* Hz rœ ltr 1 khz 2 kl z 4 kf14 B Gz: rmfper Meetw fœ 0: CA 6 * St kk <: *.Q HQ œgn.99. *99 D.e9.0 O.9 PJ ar Lq a k y s k raaf e eq: : , ,9 k 54y: qkz kmzaê e nq 75,: * ' 5, 14 S lu ' ê Q ,0 0. lu f on au q' ô # , C.eluk m or u mâx: $D , ,9 R 5341 aa.03o()1.md 1 28 Iebçuari 2012

21 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 23 2 % %! P 7 ja k al & c I 2 Nl H î' ï' is j î j I à: T I %' îl e r ja j j * : K Po 17 2' î' 9 En te j' = I K: :7 < 1' î'? ë î j I j K I P. 1: 9, e' a:. s z û- a:. y j Is ë - j-. j y j j j z -j.. 'j. =. a j ë al ' ï j p- e j?? j j j!. j j l. in j. : N a s j. j a.?? j j, %, j x. J Ra l $1* 1' 1.* en en s : 2.. i j. s: j... :., '. j. j r ).,1.. m z... a j j. ;. : j. g.. s z.... j r..z.a.. j j' 1.,-.,,., a.. s-.. al s j j a.... j j j.. j j yj.., j j.. j.! j..... a -.. j j q u M r. 1' ë' r r t = * ê' r. ê ê a.: a 2 a z : z s.a a z a g. a.z. <...!... ît. q.. k.. :.,.. y... > te > 7 > 7 > o ' * A; œ 'D a R) j 7 x a. '-i fw :2 :ï.4 41 à ;ï -.e :.: :ï.: :0 à : -.p.,3 72 z :t z s,â :t,.,. - à.0. ; :1. :.:1 - I -% 1œNB1 1-x zo '->A%'> %-œ of 'o'w%ow oa4- 'w% VWuow ulo *= al ë! s ï ë z g. l îl g' a x k z 1' < ze I 4 z 1'. z 1' g' g' = g -1 g z : # 4 & : o te & :% k & : r. : x g i gt Y. 4 al. ï = : à gr & : p -; < w o op te e o (p. 3 'o is w > kp '>. %. œ o è/ tp te o te X :œ op b %1 b ks 'o ja ;! ;; ;! Q c e te te ja ë 5 : $: :1 p.8.ï is al.p & > t.: &!s.1$ p.!g 4 %1.à 8 : &.0 %1 ï.% à.k - kp o te '* kl o = a b o kw > 1 o 'a. m.- o te o tp o k: m = o b ky tx ko o z 1: z: ë q : o z 81 8 :' g) 41 al p ï1 e a i 2;, 9 :., T Et s à t q a a Et 2 à *.g u b + k + ja *M a -'< o = = = ka :.. '< %4 - - * ' ' '-. ' - k> = 'œ k: L. oœ-œo Ho! l!! ;: z T T : :. & :. al j : t r p. a :. t à ï) pz Yw. v z : j z..: 4. pi a z s'b z œ % 'o 's %: >. o ky (0 ja o - op 1 'o Qï m -h: 'o ja '.. kp o = m %z 'o Ra = kx o '-. -* j - 9 j -* g' ja - g' î IE 1 a : a : - - * x.. 1. l - -. g. ï -.. xr '8ïpr&J*& *a 5 scq&ï: *z I#s.U4:*d Pz 9*-:X: : - o, Q> o k: %p 'z b '> of 1. o Q4 /.4 k: + R '.œ w o en '.< R> k: '.< '.u -e* o kn '.ç *1 'o '.u.œ I s, q,u ï- h, i- IE de IE œ. 1 'z : 'z - v à : l ;s &. & : & à g? î CJ :-. : cf z à z. r ;ï r à p l : : is.4 z œuo-uook o œoububo o mub-b'wbb o N'ro-ohob o :4 aia ;; g #q Xw-Y-zali; -a.z&zà& P... P o ks o a % kp k: o w w o 1 œ œ b ay œ v o.4 a. Qu k, k > ka b 'QI :>..* k: w al e a L E E : 5 tys.qzqèt yz.=&ei& -8:p::::'a N s aae': -. '.u o o ip k: ja *œ o %4 'o G. h 'â. b œ o -œi *.4 ja 'o Q + '> o kp '-1 b 'o 'w 1 I I I B p j B '.. % Q Qzt e 2::! z.z&! -:::

Inkomende documenten - 38686

Inkomende documenten - 38686 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu,

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk, ^4^ De If shaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM uw kenmerk uwbrief van ons

Nadere informatie

o maart 2012 BZ.1.11.0409.001 / DJZ wobverzoek 20117039

o maart 2012 BZ.1.11.0409.001 / DJZ wobverzoek 20117039 Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Gemeente Amsterdam Bestuursdienst Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 9111 Fax 020-552 2402 Teksttelefoon 020 552 9876 www.amsterdam.nl Directie

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a 6 2 2 9 f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Niet technische samenvatting Project - MER

Niet technische samenvatting Project - MER Niet technische samenvatting Project - MER Hervergunning PR0698 Galloo NV - Wervikstraat WERVIKSTRAAT 320 8930 MENEN UITGAVE : 5/2014 REF. : ESM12010015/GALLOO NV/DEF. MER REVISIE: NTS_DEF.MER Sertius

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 897241 Aanvraagnaam Uw referentiecode Gascentrum Noord Nederland

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer S.J. Koornstra (0592) 36 55 88 en de heer L. Bakx (0592) 36 51 83 Onderwerp: Besluit ten behoeve van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV (Bosschasteeg

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Project : 071181 Datum : 27

Nadere informatie

peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk

peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk Rapportnummer Fl 3833-2-RA-004 d.d. 17 september 2014 peütz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg

Nadere informatie