Alles. voor niets. William Guthrie. uitgave van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles. voor niets. William Guthrie. uitgave van:"

Transcriptie

1 Alles voor niets William Guthrie uitgave van:

2 Eerder uitgegeven preken van jaargang God met ons Charles Haddon Spurgeon 2. Het hoogste geluk John Brown 3. De tweede komst John Charles Ryle 4. Het werk van de Geest Thomas McCrie 5. Geen andere verzoening Andrew Bonar 6. In de stilte William Chalmers Burns Jaargang 16 nummer 7 juni 2014 Toelichting foto omslag Er is niet één marktkoopman die al zijn koopwaar gratis weggeeft. En als er al één is, dan wantrouwen we het: het is vast echt niets waard. Hoe wonderlijk is het wat er gebeurt op de markt van het Evangelie: we krijgen alles, voor niets. We hebben niets om te geven als tegenprestatie. We hebben wel heel veel weerstand en wantrouwen om los te laten en over te geven. Maar Gode zij dank: wij mogen op onze beurt dít alles overgeven aan de voet van het kruis, zonder dat het ons nog iets aan straf of boete kost. Om daar alles, maar dan ook alles wat we nodig hebben te ontvangen. Bronvermelding Oorspronkelijke titel: Sermon X. Bron: A collection of lectures and sermons. H. & S. Crawford Kilmarnock, Te raadplegen op De preek is vertaald onder verantwoordelijkheid van Stichting De Tabernakel en is te vinden op de website: Vormgeving en druk: Drukkerij AMV, Lunteren 2

3 Alles voor niets O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Jesaja 55:1-2 In dit hoofdstuk wordt ons een heel bijzondere markt voorgesteld. Dit is de mooiste, grootste en meest buitengewone markt die er ooit is geweest. De geweldigste, meest kostbare koopwaar wordt er aangeboden: koopwaar die duurder gekocht en goedkoper verkocht wordt dan ooit tevoren. Hier zien we een ruimhartige uitnodiging aan allerlei soorten mensen om te komen en de koopwaar te verkrijgen. Ze zullen deze goederen ontvangen zonder ervoor te betalen. Dit hoofdstuk bevat een uitnodiging aan alle mensen op alle plaatsen om te komen en Jezus Christus te ontvangen, de Koning der koningen, de God der goden, de Vredevorst. Hij is ons nabij in het Evangelie, waarin Hij Zichzelf openbaart. Omdat Hij Zichzelf aanbiedt, mag u Hem ontvangen; u bent welkom bij Hem. Iedereen die er ook maar enigszins over nadenkt kom! Want Hij zoekt werk. Hij heeft balsem voor alle wonden, zalf voor alle pijn en geneesmiddelen voor alle ziekten. Ook lezen we in dit hoofdstuk dat Jezus alle bezwaren om te komen wegneemt. Hij gebruikt verschillende motieven en uitnodigingen om mensen aan te moedigen tot Hem te komen en te kopen. Enkele voorbeelden: De markt is gratis. Hij vraagt niets van u, maar heeft juist Zelf al die geweldige dingen om aan u te geven. Daarom bent u dwaas als u niet komt en neemt, wanneer u zelf niets hebt om te geven. Als u niet komt, is het gedaan met uw welzijn. Ga weg van Mij, voor eeuwig, luidt uw vonnis. Wat u ook zult doen, het zal u niet gelukken. Op geen enkele andere manier vindt u rust voor uw ziel. 3

4 Als u wél komt, hoeft u niet te vrezen voor toorn en gericht. U zult niet hoeven zeggen dat u niet durfde komen uit angst dat Hij u zou veroordelen. De Vader stelde Zijn Zoon Christus Jezus aan om Borg voor u te zijn. Christus zal u verdedigen en in uw plaats staan. Hij zal al uw zaken behartigen, zowel de schuld als de smet van uw zonde. Als u Hem aanvaardt als uw Borg zal Hij de straf voor al uw zonden dragen, alsof Hij ze Zelf had begaan. Hij neemt ze op Zich en u gaat vrijuit. Zeg niet dat u niet tot Hem zult gaan! Het is een grote gunst, een ongekend privilege dat mensen zoals u dicht bij Christus mogen komen. Want God heeft er lust in om Hem onuitsprekelijk geëerd te maken in Zijn Koninkrijk, ongeacht hoe u over Hem denkt. Velen zullen komen uit alle stammen, koninkrijken en naties, als schapenkudden. Zij zullen hun kronen aan Zijn voetbank neerwerpen, zelfs degenen die nog nooit van Hem gehoord hebben. Wat een schande zal het zijn als u de allerlaatste bent om Hem te eren! Als u niet komt en Zijn Evangelieaanbod aanvaardt, pas dan op dat u de tijd niet verspeelt. Want eenmaal zal de markt gesloten worden. Daarna laat Hij Zich niet meer door u vinden. Er kunnen twee grote bezwaren zijn. Het eerste bezwaar is dat we te erg gezondigd hebben en God te vaak hebben getergd: ook al zouden we komen, omwille van Zijn recht kan Hij zulke bedriegers als ons nooit aannemen. Hierop antwoordt God echter: Weg met zulk geklets. Mijn gedachten zijn immers niet zoals uw gedachten, zegt de Heere. Zij zijn net zo ver daarboven verheven als de hemelen boven de aarde. Anderen hebben het volgende bezwaar: U kunt ons wel veel beloven met mooie woorden, maar ondertussen hebben we alleen maar woorden en verder niets. Dat is waar, zegt God, maar Ik acht Mijn woord krachtig genoeg om alles wat Ik beloof waar te maken. Ik ben machtig en bereidwillig genoeg om het waar te maken. Bovendien moet Mijn woord zichzelf bewijzen, want alle generaties door gaat het om Mijn Naam en eer. Vervolgens wijst Hij erop dat het Joodse volk van haar juk bevrijd zal worden. 4

5 Tot zover de betekenis van dit hoofdstuk. Laten we even terugkijken naar het vorige hoofdstuk. Daarin hoorde u vele dierbare beloften voor de Kerk en haar kinderen. Nu zal God deze allemaal waarmaken en verklaren aan hun zielen, in de vereniging met Christus. Alle beloften die aan de Kerk gegeven zijn, moeten door al haar leden geloofd worden. Zij moeten de beloften op zichzelf toepassen in het aannemen van Christus. Nu komen we bij de woorden van onze tekst, waarin we het volgende lezen. 1. De Koninklijke bekendmaking die onze komst naar de markt mogelijk maakt: O, alle gij 2. De goederen die op deze markt te verkrijgen zijn: water, wijn en melk. 3. De eigenschappen van de geroepenen. 4. De plicht om te komen en een sterke afkeuring van iedere andere houding, met deze woorden: Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen niets is? 5. Ten slotte: de zaligheid is alleen te verkrijgen door tot Christus te komen en Hem te ontvangen zoals Hij Zich aanbiedt in het Evangelie; een andere weg tot de zaligheid is er niet De Koninklijke bekendmaking. Eerst denken we na over het eerste punt, de openlijke verkondiging dat u tot Christus kunt komen. Jezus riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien (Joh. 7:37-38). Nu Christus ons vandaag roept, wie zal tot Hem komen? Hij roept naar doven die nooit gehoord hebben: Zult u horen, en geloven het 1. Punt 4 en 5 worden niet als apart punt in de preek uitgewerkt. 5

6 woord dat u verkondigd wordt? Ik zal u ziende maken, o blinden, die gevaar loopt. Zeg, zijn er nog mensen die wonden hebben om geheeld te worden? Hier is balsem voor u. Is hier iemand die ernaar verlangt om gereinigd te worden? Hier is water om u te reinigen. Is er iemand die zweren heeft om genezen te worden? Kom, hier is zalf voor u. Zijn er gebroken beenderen onder u? Hier is heling te vinden. En zijn er verharde harten onder u? Hier vindt u berouw. Zijn er onder u ook die verward in het duister tasten? Kom, hier is licht voor u. Is er iemand die verlangt onderwezen te worden? Hier is onderwijs te vinden. Verlangt u ernaar om een vriend van God gemaakt te worden? Hier vindt u verzoening. Zijn er die steun nodig hebben bij het dragen van hun kruis? Hier vinden ze kracht. Zijn er ook die zichzelf denken te bedriegen, terwijl ze zichzelf veroordelen? Hier is raad voor u. Kom tot Mij en Ik vertel u waar u bent en waar u mee bezig bent. a. Redenen voor deze openbare verkondiging. Waarom moeten we zeggen dat slechts weinigen van u tot Christus zullen komen, terwijl u zelf weet dat u ver bij Hem vandaan bent? Waarom moet dit verkondigd worden voordat wij naar deze markt zullen komen? De Koning kan openlijk verklaren wat een welbehagen Hij heeft in Israël. Hij heeft veel liever dat mensen worden bekeerd en leven, dan dat ze sterven en verloren gaan. Hij maakt het openbaar, zodat Hij Zijn macht en heerschappij over alle dingen kan bewijzen. Hij maakt het openbaar, zodat alle tegensprekers juist tot zwijgen gebracht kunnen worden. En hierdoor kan het komen tot een ontmoeting met al Zijn vijanden, zodat die kunnen zien of ze in staat zijn Hem tegen te houden. Hij verkondigt het openlijk opdat iedereen zal weten dat deze markt een vastgestelde openingstijd heeft waarin Jezus Christus aan mensenzielen wordt aangeboden. Daarom moeten ze zich haasten nu de markt nog toegankelijk is. Ga dan niet weg voordat u de koopwaar verkregen hebt, aangezien de grote God des hemels aan allerlei soorten mensen openlijk verkondigt dat ze tot Christus mogen 6

7 komen. Laat niemand zo dwaas zijn dat hij deze proclamatie van de Koning veracht! God maakt dit alles zo openlijk bekend, opdat u zult weten dat er werkelijk vereniging met Christus in het Evangelie mogelijk is. Denk hier eens over na, u die nog nooit iets van uw schuld hebt geweten of beseft. En u die nog nooit hebt overwogen om Christus aanbod aan te nemen, opdat Hij u zal bevrijden uit uw verloren toestand. Ik zeg u, zulke mensen moeten zichzelf gaan zien als de ellendigste en meest geesteszieke schepselen die ooit bestonden. Zij ruiken zelfs naar de aarde. Iedereen die werkelijk bekend is met de geloofsoefeningen van het aannemen van Christus, en durft te zeggen dat hij Hem als zijn deel heeft, zal stralen in hemelse heerlijkheid. Iedereen die een afkeer van zijn zonden denkt te hebben, maar het vanwege schuldgevoel toch niet met Christus durft wagen zolang hij aan deze kant van Christus staat, zal hij geen echte gemoedsrust ervaren. b. Waarom u zich met Christus moet verenigen. Nu geven we u enkele redenen die u, naar we denken, ertoe kunnen brengen Christus aan te nemen. Denk hier eens over na: Zijn aanbod dreigt te worden ingetrokken. Alleen God weet hoelang u het nog kunt verkrijgen. Nu dan, terwijl u nog onder het Evangelie leeft, grijp Christus aan en maak gebruik van Hem voor uw behoud. Hoewel het Hem behaagt om deze periode waarin het Evangelie nog van kracht is te verlengen, zal dat niet gebeuren zonder dat er tegelijk vele winterse stormvlagen beuken tegen dit Evangelie en degenen die het belijden. Omdat de winter eraan komt, moet u zorgen dat u geschikte kleding hebt. Doet u dit niet, dan wordt u meegesleurd in de stormen en macht van het zware weer. Teistert God op dit moment niet het hele land? We kunnen geen andere reden bedenken dan dat Hij dit doet omdat mensen niet uit zichzelf wegvluchten van hun afgoden, Christus aanhangen en Hem tot hun deel kiezen. 7

8 2. De goederen die op deze markt te verkrijgen zijn. Laten we eens kijken naar de waren van deze markt. Er zijn drie goederen verkrijgbaar: water, wijn en melk. Jezus wordt het water des levens genoemd. De bruid in het Hooglied vergelijkt Hem met flessen der druiven 2. En Hij gebiedt Zijn volk om begerig te zijn naar de redelijke, onvervalste melk [namelijk van het Woord, dat is Hijzelf], opdat zij door dezelve mogen opwassen. We zullen de eigenschappen van water, wijn en melk bespreken en zien waarom juist deze drie zijn uitgekozen. Water kan, zoals u weet, goed gebruikt worden om te wassen en alles wat vuil is schoon te maken. Ook is water goed om iets te weken wat hard is. Water is zeer verfrissend en dorstlessend. Ten slotte helpt water goed om even af te koelen als je opvliegende karakter en vurige temperament naar boven zijn gekomen. Al deze eigenschappen van water worden gevonden in Christus. Bent u een van de vuilste wezens op aarde? Dan is Christus die geopende Fontein om uw zonden en onreinheid weg te wassen. Brandt Gods toorn in uw geweten vanwege uw zonden en onreinheid? Dan is het Christus Die de scheidingsmuur heeft afgebroken, gerechtigheid en toorn teniet heeft gedaan en voor ons een vloek geworden is. Hebt u een oud en verhard hart, harder dan wat ook ter wereld? Ik zeg u, Christus kan het verzachten en de geest der bekering over u uitstorten. Hij doet mensen wenen over hun zonden die dat nooit eerder deden. Kunt u geen rust vinden omdat uw geweten u zo aanklaagt vanwege uw zonde? Christus is de Vredevorst, juist met het doel rust te brengen in een verontruste ziel. Verlangt u naar Christus en is daarbij vergeleken al het andere niets voor u? Kom, waag het met Christus 2. Naar het Engels. Zie Hooglied 2:5, waar staat: Ondersteunt gijlieden mij met de flessen. De kanttekeningen leggen hierbij uit: Dat is met wijn, die in de flessen is ( ) dat is met de Heilige Schrift, in welke Christus Zijn wijn en melk, dat is, al Zijne beloften en geestelijke vertroostingen besloten heeft. 8

9 en u zult verzadigd worden. Dan wordt u zo volkomen met Hem vervuld dat er stromen van levend water uit uw binnenste zullen vloeien (Joh. 7:38). Is uw zaak een van de vreemdste, wonderlijkste ter wereld? Dan is Christus Naam ook de Wonderlijke, de Raadgever. Bent u bang dat de kandelaar van het Evangelie wordt weggenomen, zodat u moet vluchten naar de bergen waar uw ziel zal dorsten vanwege gebrek aan dit water? Christus kan een klein heiligdom zijn en zelfs op zo n plaats tot u spreken. Maar ik ben bang, zegt iemand, dat ik een of andere dwaalweg insla door een gebrek aan onderwijs. Ik zeg u, Christus zal u voeden, leiden en onderwijzen. Maar, vraagt u, wat zal ik daar hebben om van te leven, bovenop zo n kale berg? Wat zegt u nu! Christus kan u daar toch voeden, overeenkomstig Zijn profetische ambt? U vraagt: Maar wat, als het Evangelie niet geheel weggenomen wordt, maar wordt bedorven door een mengsel dat giftig blijkt? Ik zeg u opnieuw: Christus is het Die u leidt op de weg die u gaan moet, tot in Zijn eigen schoot. Zijn hart is de oceaan waaruit het hele Evangelie stroomt, waar u volstrekt rein en helder water zult drinken. En als u denkt dat u Hem daar niet kunt dienen: Hij schrijft Zijn wet in uw binnenste, besnijdt uw hart en zorgt ervoor dat u Hem zult dienen. U weet dat wijn goed is om een zwak en zwaar gemoed te versterken. Wijn is ook goed om iemand die flauwgevallen is nieuwe kracht te geven. Daarnaast kan het u in staat stellen buitengewone werkzaamheden te verrichten. Al deze eigenschappen, en nog meer, zijn in Christus te vinden. Hoe het ook met u gesteld is, Christus heeft altijd een antwoord. Is uw zaak een doodgelopen zaak? Dan is het Christus Die Sions dorre doodsbeenderen nieuw leven inblaast. Bent u zó vastgelopen dat u alle hoop op herstel bent verloren? Christus kan tegen deze droge en dorre beenderen zeggen: Leef! Zijn uw krachten van u geweken? Kom dan tot Christus, en Hij zal voor eeuwig uw kracht 9

10 en uw deel zijn. Voelt u zich een van de nooddruftigste wezens op aarde? Dan is Christus voor u de edele plant van naam (Ez. 34:29) Die al Zijn takken leven geeft en in leven houdt. Hebt u geen kracht om de vijand te weerstaan? Zeg dan met me mee: Als ik zwak ben, dan ben ik machtig in de Heere. Wordt u benauwd en terneergedrukt door een vijand en hebt u alle verzetskracht verloren? Zij die wachten op de Heere zullen hun kracht vernieuwen en hun vijand weer tegemoet treden. Is uw kracht zo opgebruikt dat u zuchtend terugwijkt? Dan is Christus de groenende dennenboom (Hos. 14:9) Die in alle verdorde takken de levensvlam brandend houdt. En wat betreft groei, is het zo met u gesteld dat u nog nooit bent gegroeid, ondanks alle moeite die voor u is gedaan? Dan is Christus de volmaakte Bouwmeester Die ervoor zorgt dat alle stenen van het huis samen een stevig gebouw vormen. Hij is ook de Zon der gerechtigheid Die opgaat met genezing onder Zijn vleugelen, voor allerlei verschillende kwalen en ziekten (Mal. 4:2). Er zijn nog meer redenen waarom Christus en alles wat gelovigen in Hem bezitten, vergeleken worden met water, wijn en melk. Christus beschrijft Zichzelf met behulp van deze vergelijkingen omdat ze de verscheidenheid aan geneesmiddelen weerspiegelen die in Hem te vinden is, geschikt voor alle kwalen waaraan Zijn volk lijdt. Daarom geldt voor alle mensen die verontreinigd zijn: kom tot Christus, want Hij wil u reinigen. Allen die wegkwijnen door ziekten: kom, want Hij heeft genezing voor u. Hier is een middel tegen al uw kwalen, kracht voor al uw zwakheden, troost in al uw lijden en beproevingen en groei tegen uw verachtering in. Hij neemt de schuld en het vuil van de zonde weg, evenals de straf op de zonde. Hij maakt blinden ziende, doven horend en brengt verlamden op de been. Hij voedt de hongerigen met het goede, heelt gebrokenen van hart, vertroetelt ze op Zijn schoot en drukt ze teder aan Zijn hart. Ik zeg nog slechts dit over deze oceaan van volheid die in Christus te vinden is: geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Geen tong kan de bodemloze volheid uitdrukken die er in Christus 10

11 te verkrijgen is. Ik wenste wel dat iedereen tot Christus zou gaan en Hem in zich zou laten werken! Dan zouden er veel meer verblijde zielen zijn dan nu. Er zou niet zoveel geklaag zijn onder u. We zouden elkaar opwekken om Zijn lof te verkondigen. Wat zou dan een heerlijk en aangenaam leven zijn! 3. De eigenschappen van geroepenen. We gaan nu zien wie er verzocht worden om te komen en Christus te aanvaarden op deze markt van vrije genade. Ten eerste worden alle dorstigen verzocht te komen. Ten tweede mensen die geen geld hebben. Dit zijn de enigen aan wie Christus Zijn vrije aanbod doet. Dat het aanbod geldt voor dorstige mensen wordt duidelijk uit de al eerder aangehaalde tekst: En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke (Joh. 7:37). Dat het ook geldt voor degenen die geen geld hebben, laat deze tekst zien: Gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden (Openb. 3:17-18). a. De dorstigen. Allereerst richt ik me tot alle dorstigen die worden uitgenodigd te komen. Zij die bang zijn voor de hel. Sommigen zijn bang voor de hel en dorsten vooral naar de hemel omdat ze daar mogen blijven leven. Deze mensen denken misschien niet zozeer aan Christus. Ik zeg tegen u die de hel vreest en graag naar de hemel wilt: daarvoor moet u bij Christus zijn. Hij draagt immers zowel de sleutelen van de hemel als van de hel. Hij is het Die de hemelpoorten moet openen, als u die ooit bereikt. Neem daarom Christus aan tot uw behoud, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u niet in de hemel komt. Zonder Christus zult u de hemel echter nooit zien. 11

12 Zij die vurig verlangen naar Christus. Er zijn mensen die vooral vurig dorsten naar Christus. U kunt ze de hele wereld geven, maar ze achten het als niets anders dan schade en drek als ze Christus niet hebben. Geef hun bewijzen van hun aandeel in Hem en het zal al hun verliezen goedmaken. Ik ben ervan doordrongen dat u naar Christus moet gaan en Hem moet ontvangen. Hij roept immers tot allen die ook maar enig verlangen kennen om tot Hem te gaan en Hij zal al hun verlangens vervullen en beantwoorden. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matth. 11:28). Zij die verlangen naar heiligheid. Een ander soort mensen dorst naar heiligheid. Ook hun wordt geboden te komen. Hoewel dit verlangen in zichzelf wel goed is, moet u ervoor waken dat u er niet sterker naar verlangt om heilig te zijn dan om tot Christus te komen. Hij Zelf moet u immers verlossen van uw zonde en u heilig maken door Zijn Heilige Geest. Wacht u ervoor om heiliging te zoeken om daarmee iets te verdienen. Het is geen betaalmiddel! Dat zou het doel van de markt onderuithalen. De markt werkt immers zonder geld en zonder prijs. Denk nooit dat de genadegave van de heiliging in u gewerkt wordt voordat u zich op Christus verlaat voor uw zaligheid, voordat u gelooft dat Hij uw gerechtigheid is. Neem eerst Christus aan en zoek daarna heiligmaking bij Hem. Zijn eigen Woord zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Matth. 6:33). Zoek eerst gerechtigheid, en dan heiligheid. Iemand die naar appels zoekt aan een boom die nog niet is geplant, zou u toch dwaas vinden? Dan zijn het ook dwaze mensen die denken dat Christus hen zal laten groeien in heiligheid zolang ze zich nog niet door Hem durven laten redden. Hoe kunt u geloven dat Hij u zal heiligen zolang u nog niet in Hem kunt geloven, of uw verlossing aan Hem kunt toevertrouwen? Denk nu echter niet dat we heiligheid, of degenen die daarnaar zoeken, willen afkraken. Zeker niet, want Gods Woord zegt dat niemand 12

13 de Heere zal zien zonder heiligmaking (Hebr. 12:14). Onze bedoeling hiermee is dat niemand zijn eigen heiligheid als iets bijzonders gaat zien. Alles wat wij kunnen doen is tenslotte nog steeds onrein (Jes. 64:6), we hebben genade nodig vanwege de onvolmaaktheid ervan. We moeten echter wel ernst maken met het opvolgen van wat ons opgedragen is, uit vrees God toornig te maken. De reden voor het doen van heilige werken moet de eer zijn die onze Maker toekomt. Als u eenmaal deel zou hebben aan de redding door Christus, dan zou Hij een beginsel van heiligheid in uw binnenste geven. Dat belet u de vrijheid te nemen om te zondigen. Het zal u juist zó uw plichten laten vervullen, dat u voor geen goud de dingen durft te doen die de wereld doet. De wereld is niet met Christus verenigd en kent Hem niet door geloofsvereniging met Hem. Weet u wat de apostel Paulus, met al zijn heiligheid, zegt? Ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen (naar Fil. 3:8). Iedere gedachte die Christus van Zijn hoge plaats stoot, is alsof u zegt: Ik kan wel voor mezelf zorgen en heb Hem niet nodig. Dat is precies de strijd tussen Christus en een mensenziel: zij wil nog steeds iets in zichzelf hebben. Maar Christus zegt dat alle vlees is als gras; Hij wil dat we onszelf zien als niets. Zij zullen zien dat ze Christus dagelijks nodig hebben en zonder Hem dagelijks gevaar lopen. Zij die verlangen naar rust. Bij anderen veroorzaakt hun dorst een voortdurende onrust, terwijl ze toch niet kunnen zeggen wat er aan de hand is. Wat zouden ze graag raad krijgen van iemand, zodat ze de juiste weg kunnen vinden. Wat zijn ze bereidwillig om alles te doen wat hen zou bevrijden. Laten zulke mensen raad verwachten van Christus en zich op Hem verlaten, zoals geschreven staat: Laat hij die geen licht heeft en in de duisternis gaat, en die dat beseft, steunen op God en tot Christus gaan Die hem licht zal geven. Zoek verlichting bij Hem Die u nooit zal bedriegen. Zij die verlangen naar Christus, maar nog steeds in de wereld leven. Ten slotte zijn er mensen die wel enigszins naar Christus verlangen, maar toch hun krachten verspillen aan de wereld en haar ijdelheden. 13

14 Ik zeg u, ook zij mogen tot Christus komen en zich met Hem verenigen in de weg van het verlaten van hun afgoden. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij (Jer. 3:1). Dan zal de Heere Zich over u ontfermen. b. Degenen die geen geld hebben. De tweede groep mensen die wordt uitgenodigd om naar deze markt te komen, zijn zij die geen geld hebben. Is er iemand die geen geld in zijn portemonnee heeft, en ook niet weet waar hij dat kan krijgen? Laat hem naar deze markt komen en Christus aanbod aannemen. Er zijn ook mensen die niets in hun portemonnee hebben, wel weten waar het te verkrijgen is maar niet durven komen. Ik zeg u: hier is een toegestoken hand met daarin de volmacht om te komen. Deze is ondertekend en verzegeld met het zegel van de Koning. Sommigen zijn arm, écht arm, terwijl ze niet weten dat ze arm zijn. Ze denken genoeg te hebben en niets te missen. Godloochenaars van dit soort, als u ertoe gebracht zou worden om uzelf te wantrouwen en bang te zijn dat u zichzelf bedriegt, dan zou u zich misschien beijveren om tot Christus te komen en Hem te geloven. Daardoor zou u beter zicht kunnen krijgen op uw toestand, naar de woorden uit Openbaring 3 die ik al eerder aanhaalde. We zagen dat uitsluitend dorstigen en mensen zonder geld deel uitmaken van het gezelschap bij Christus feestmaal. Zij zijn de enigen die deze rijke maaltijd mogen smaken. Wie roepen we dan ook op om tot Christus te gaan? Iedereen die zijn nood ziet, enig verlangen naar Christus heeft en deze dingen kent. Iedereen die in zichzelf niets heeft wat hem kan helpen. Iedereen die enige waarde ziet in Christus. Kom tot Christus! Hier is de markt, hier is een overvloed die in al uw behoeften rijkelijk zal voorzien. Bezwaren. Ik weet dat sommigen hiertegen bezwaar zullen maken, maar dat zijn niet degenen die ervan overtuigd zijn dat ze geen geld hebben. Ik denk dat er maar weinigen zijn die nog in hun eigen werken 14

15 kunnen roemen; allen zouden zich moeten schamen over hun verkeerdheden. Wel zullen enkelen zeggen dat ze niet horen bij de dorstigen en daarom niet behoren te komen. Wat zijn hun tegenwerpingen? Een dorstige wordt gekweld door zijn dorst; bij mij is dat anders. Ik heb noch pijn, noch dorst. Een dorstige lijdt niet alleen ongemak, maar is ongeduldig om water te vinden; bij mij is dat anders. Ik ken geen ongemak of pijn door het gemis van Christus. Evenmin ben ik naar Hem op zoek. Ook span ik me niet tot het uiterste in om Hem te vinden. Een dorstige is niet alleen gekweld en rusteloos vanwege zijn dorst, maar wordt er zo door gekweld dat hij het niet vergeten kan. Voor mij geldt dat niet. Ik lijd geen ongemak door het gemis van Christus, ik doe geen moeite om Hem te verkrijgen. Bovendien is iedere gedachte aan Hem of ieder verlangen naar Hem al gauw weer vergeten. Zo iemand dorst toch niet naar Christus? Zij horen toch niet bij degenen die zich vandaag nog met Hem zouden moeten verenigen? Weerlegging. In antwoord op deze bezwaren wil ik het volgende zeggen. Allereerst, durft u te zeggen dat Jezus Christus in deze tekst ook maar iemand uitsluit die enig verlangen kent om een aandeel in Hem te hebben? Hier hebt u een tegenwoord. Boaz, die een type van Christus was, zei tegen Ruth: Als u dorst, zo ga tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben (Ruth 2:9). Daarom zeg ik tegen u: als u ook maar enig verlangen hebt naar Christus hier wordt Hij u aangeboden. Ga naar Hem, neem Hem aan en kom tot overeenstemming met Hem. Laat ieder die wil, komen en drinken van het water des levens, voor niets (zie Openb. 22:17). Wie durft een andere voorwaarde te verbinden aan de geloofsvereniging met Christus, dan die Hij Zelf in Zijn Woord noemt? U moet in de tweede plaats bedenken dat niet iedereen eenzelfde mate van dorst naar Christus heeft. Voor sommigen meet de Koning met een grotere maat, voor anderen met een kleinere, naar Zijn absolute soevereiniteit. Waar haalt u de moed vandaan om 15

16 voorwaarden te stellen die Hij niet Zelf heeft genoemd? Ziet u enige noodzaak om met Hem verenigd te worden? Ziet u enigszins de noodzaak van de vergeving van zonden? Hebt u kracht nodig die u erdoorheen draagt? Hebt u genezing nodig voor een kwaal? Beseft u dat u niet in staat bent uzelf te helpen, en dat ú uw zaak niet kunt verbeteren? Ziet u enige verdienste in Christus? Kom dan en verenig u met Hem om gered te worden, om bevrijd te worden van de zondestraf. Kom om genezen te worden van al uw kwalen en om kracht te ontvangen voor al uw zwakheden. Want denkt u echt dat u een voortdurende afhankelijkheid van Hem zult ervaren en Hem zult aankleven als u niet eerst in Hem gelooft voor verlossing? Denkt u echt dat u naar Hem zult hongeren, dat u zult dorsten naar kracht om Hem aan te hangen, zonder geloofsvereniging met Hem? Ten derde is het mogelijk dat u zich hebt voorgenomen u nooit met Hem te verenigen voordat Hij u een zekere mate van heiligheid heeft gegeven. Pas dán zou u durven ingaan op de uitnodiging om de redding van uw ziel bij Hem te zoeken. Dan denkt u echter dat Christus iets aan u verplicht is vanwege uw heiligheid. Dan zou uw verlossing, om zo te zeggen, niet volgens de gewone manier van Christus handelen verlopen. Ten slotte wil ik zeggen dat de gekozen tekst geen enkel mens uitsluit, of diegene nu goede verlangens heeft of niet. Als ze Hem ook maar op enige manier nodig hebben, laat hen komen zoals ze zijn. Als u zo eigenwijs bent om niet te komen, onderga dan uw lot. Wanneer u uzelf kunt redden zonder Hem, kom dan vooral nooit bij Hem in de buurt. Indien u niet komt voordat u iets in handen hebt dat Hem ertoe beweegt u te verlossen op een andere manier dan door Zijn verlossingswerk, dan zult u niet tot Hem komen, want zoiets is onmogelijk. Als u zo onwetend blijft als hout en steen wat betreft de kennis van God kunt u niet aan Zijn tafel komen. Als u echter inziet dat u Christus nodig hebt en dat u zondig bent, als u iets in Hem ziet wat goed voor u is, nader dan tot de tafel des Heeren in de weg van geloofsvereniging met Hem als uw Verlosser. Daar ontvangt u Zijn wijn en melk zonder geld en zonder prijs. 16

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Thomas a Kempis zijn mooiste citaten

Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Samengesteld door Henk Florijn Tweede druk uitgeverij boekencentrum, zoetermeer Tweede druk 2016 www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Zingen: Psalm 67: 1 Psalm 103: 4, 5. Lezen: Johannes 7: 37-53 Jesaja 55: 1-13. Gratis; kopen zonder geld

Zingen: Psalm 67: 1 Psalm 103: 4, 5. Lezen: Johannes 7: 37-53 Jesaja 55: 1-13. Gratis; kopen zonder geld Zingen: Psalm 67: 1 Psalm 103: 4, 5 Lezen: Johannes 7: 37-53 Jesaja 55: 1-13 Gratis; kopen zonder geld Je houdt het niet voor mogelijk en het klinkt een beetje gek, maar pas werd er geld uitgedeeld op

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77.

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. Bezinningsijeenkomst d.d. 5 maart 2015. We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. We willen vanavond aan de hand van vraag en

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen :

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen : Avondmaal vieren - Psalmen en Gezangen uit Geref Kerkboek van de Gz zijn de 1 e regels 1 e couplet weergegeven Viering op 4 e zondag voor Pasen : Thema 4 e zondag : oculi meï Mijn ogen (oculi meï) zijn

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

God houdt van een feestmaal

God houdt van een feestmaal Jesaja 25:6-9 God houdt van een feestmaal Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken ( ) want deze dag is gewijd aan onze Heer (Neh. 8:10) Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015. We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC

Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015. We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015 We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC Beste mensen, hier en thuis: Vanavond gaan we met elkaar nadenken over wat

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Kopen om niet William Guthrie

Kopen om niet William Guthrie Kopen om niet William Guthrie uitgave van: Eerder uitgegeven preken van jaargang 17 1. Een Kind is ons geboren Charles Haddon Spurgeon 2. Het levende Woord John Angell James 3. Vastbesloten Jonathan Edwards

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI 2013 10.00 UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO 2 Welkom Intochtslied: Opwekking 123 1 mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Nadere informatie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn Lied 01 Titel: Vernieuw Gij mij Eerste componist: Traditional (Nederlandse) : Ad den Besten Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Orde van dienst voor Witte Donderdag

Orde van dienst voor Witte Donderdag Orde van dienst voor Witte Donderdag Vredevorstkerk, 24 maart 2016 Aanvang: 14.30 uur Voorganger: drs. Greet Bijl Organist: Aad Zandbergen Ouderling: Dieke Fekkes Sikma Diaken: Mariëtte Lubbers Geluid:

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit.

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit. Overwinning Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen, een stemmetje in je zegt van niet. Te zondig voor al die mooie dromen. Dat loopt op niets uit, zoals je zelf toch wel ziet. Het is om wanhopig

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

HET HART VAN HET KRUIS

HET HART VAN HET KRUIS HET HART VAN HET KRUIS CRUCIALE INZICHTEN 13 maart 2016 19:00 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Organist: Jan van den Brink Lector: Aone Koopmans Koster: Arjan vd Bor/ Gerrit

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Het Kerstpakket Liturgiesuggesties: Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3 Gezang 146: 1, 2, 4 en 6 Gezang 26: 1, 3 en 4 Jesaja 8:23-9:6 Zingende Gezegend 135: 1 en 2 Johannes 3:16-21 Gezang 160: 1 en 2 Na verkondiging:

Nadere informatie

14 juni uur LRJ Kramer

14 juni uur LRJ Kramer 14 juni 2015 10.30 uur LRJ Kramer Welkom en mededelingen Votum en zegen Zingen: GK psalm 127: 1 Wet Zingen: GK gezang 119: 1 en 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-2:5 Zingen: GK psalm 146: 1-3 Tekst: 1

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer Waarom zou ik aan Hem twijfelen die mij voorgaat keer op keer

Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer Waarom zou ik aan Hem twijfelen die mij voorgaat keer op keer Lied 01 Titel: Heilig, heilig, heilig Arrangement: Martin Zonnenberg Eerste componist: John Bacchus Dykes (Nederlandse) : Willem Barnard Uitvoering: Samenzang Heilig, heilig, heilig Heer, God almachtig

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: Haggaï 2 vers 2 t/m 10 Gezang 428 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm 139 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers 1 en 3 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 : 17 Afscheidsdienst Toos Kraayenhof 6 maart 2015 Intochtslied: U zij de

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Jesaja 50. de gehoorzame Knecht

Jesaja 50. de gehoorzame Knecht Jesaja 50 de gehoorzame Knecht De Knecht De verkoren Knecht van God (Jes 42) blijkt door Israel de verworpen Knecht te zijn (Jes 49), toch blijft Hij de vertrouwende Knecht (Js 50), die voort gaat als

Nadere informatie

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 22-09 - Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 Jakob, een voorbeeld van bekering? Dat is toch niet te begrijpen? Je kent de hele geschiedenis van Jakob wel. Wat heeft hij er een puinhoop

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? "

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: Waarom zou ik komen? " Laat het

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

De Bijbel open (04-05)

De Bijbel open (04-05) 1 De Bijbel open 2013 17 (04-05) Een paar weken geleden dachten we in ons programma na over Jona. Als u toen mee luisterde herinnert u het zich wellicht. Na zijn vlucht voor God en na zijn redding uit

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST.

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. In de loop van jaren vroegen mensen ons regelmatig iets over dit onderwerp, tevens ontvangen we nog vaak e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. Soms heeft men er

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie