Reg.nr.: I-SZ/2011/468. Raadsinformatiebrief WWnV. 14 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reg.nr.: I-SZ/2011/468. Raadsinformatiebrief WWnV. 14 december 2011"

Transcriptie

1 Reg.nr.: I-SZ/2011/468 Raadsinformatiebrief WWnV 14 december 2011 Brabant Noordoost-oost 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen a. Rijksbeleid - Aanleiding - Hoofdlijnen van de WWnV b. Gevolgen voor gemeenten - Verantwoordelijkheid en regie - Sociale werkvoorziening - Financiële verwachtingen - Werkgeversbenadering c. Samenhang met transitie AWBZ en transitie Jeugdzorg - Transitie AWBZ - Transitie Jeugdzorg - Samenhang drie transities 3. Regio Brabant Noordoost-oost a. Feiten - Doelgroep - Financiën - Planning - Huidig beleid b. Regionale samenwerking - Heldere keuzes: visie, doelgroep en organisatie uitvoering - Werkgeversbenadering 4. Formele rol gemeenteraad a. Informeren b. Opiniërende meningsvorming c. Besluitvorming kaders en verordeningen Bijlagen: - Bijlage 1 Hoofdlijnennotitie WWnV (pdf) - Bijlage 2 Brief staatssecretaris de Krom Actualiteiten Wsw (pdf) - Bijlage 3 - Werkdocument regionale aanpak WWnV (WWnV) 1

2 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) in werking. Hierin worden de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet arbeidsongeschikte jongeren 1 (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in elkaar geschoven. Die taken worden nu uitgevoerd door de IBN (WSW) en de gemeentelijke sociale dienst (WWB) en UWV (Wajong). Er is bestuurlijk en ambtelijk zorg over de ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid en over het korte tijdsbestek waarin de besluitvorming en implementatie moeten plaatsvinden. Ondanks dat de WWnV nog niet is aangenomen (en de wet alleen nog maar op hoofdlijnen openbaar gemaakt is) worden de gemeenteraden in onze regio op dit moment middels deze informatiebrief over de WWnV geïnformeerd. Dit ter voorbereiding op een opiniërende bespreking over de beleidskaders en financiële kaders voor de uitvoering van de WWnV vanaf 1 januari De nu voorliggende raadsinformatiebrief is samengesteld door de gemeenten uit de regio Brabant- Noordoost-oost. De aangekondigde invoering van de WWnV is zo ingrijpend (inhoudelijk en financieel) dat er door de wethouders arbeidsmarkt uit deze regio voor gekozen is om samen op te trekken in dit proces. Hierbij uitgaande van de gedachte dat er de meeste kans van slagen is om de dienstverlening aan de groep mensen waar de WWnV betrekking op heeft op peil te houden als we regionaal samenwerken. Tegelijkertijd geldt dat voor de formele besluitvorming en de lokale inkleuring de gemeenten afzonderlijk verantwoordelijk blijven. 1 Een deel van de Wajong blijft bij het UWV. Jonggehandicapten behouden toegang tot de Wajong als zij helemaal nooit kunnen werken. 2

3 2. Landelijke ontwikkelingen a. Rijksbeleid In het regeerakkoord kondigde het kabinet de komst aan van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In april 2011 schetste het kabinet in een hoofdlijnennotitie (Bijlage 1) de contouren van de nieuwe WWnV. In deze nieuwe wet worden alle nieuwe aanvragers met arbeidsvermogen, die nu nog een beroep zouden doen op één van de huidige regelingen Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren in jongeren (WIJ), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht. De financiering hiervan verloopt via één volledig ontschot re-integratiebudget. Hieronder in het kort de aanleiding en de hoofdlijnen van de wet. Aanleiding 1. Nederland kent diverse regelingen om mensen aan de slag te helpen. Hoewel deze regelingen hetzelfde doel hebben verschillen de rechten en plichten. Ook de mogelijkheden om iemand aan een baan te helpen zijn per regeling anders. Bovendien voeren verschillende instanties de regelingen nu uit. 2. Het lukt met dit stelsel te weinig om iedereen het beste uit zichzelf te laten halen. Teveel mensen met een arbeidsbeperking maken gebruik van de sociale zekerheid terwijl zij geheel of gedeeltelijk bij een gewone werkgever aan de slag zouden kunnen. 3. Tegelijkertijd neemt het aantal werkenden voor het eerst in decennia af. Als er niets gebeurt, komt de samenleving mensen tekort om het werk te doen. Dat is sociaal en economisch ongewenst. 4. Tot slot is er een financieel belang. Het kabinet moet fors ombuigen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Hiervoor is het nodig dat meer mensen werken en minder mensen een uitkering ontvangen. Hoofdlijnen van de WWnV 1. Gelijke rechten, plichten en kansen; De WWnV geeft mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten én kansen op een baan. Het stelsel wordt meer gericht op werken in plaats van alleen een uitkering. Het geld om mensen te helpen weer aan de slag te gaan komt in één pot, bij de gemeente. De WWnV wordt uitgevoerd door de gemeente. Gemeenten kunnen meer problemen (op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en dagbesteding) tegelijk aanpakken. 2. Werk boven uitkering; Mensen die onder de nieuwe wet vallen en die kunnen werken moeten in de eerste plaats zelf op zoek naar een baan. Gemeenten kunnen voor wie dat nodig heeft ondersteuning en begeleiding naar werk bieden. De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die wel kunnen werken maar alleen in een beschutte omgeving. Jonggehandicapten behouden toegang tot de Wajong als zij helemaal nooit kunnen werken. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken mensen met een arbeidsbeperking een baan te geven. Dit gebeurt door middel van een nieuw instrument: loondispensatie 2. 2 De gemeente kan een werkgever (voor een bepaalde periode) loondispensatie verlenen voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De werkgever betaalt dan alleen voor de werkelijk geleverde arbeidsprestatie. Zo wordt het voor een werkgever aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De gemeente zal in de meeste gevallen de werknemer een aanvulling geven tot maximaal het wettelijk minimumloon. Het loon en de aanvulling samen kunnen tijdelijk minder bedragen dan 100% van het WML, zolang iemand nog niet naar zijn volledige mogelijkheden werkt. 3

4 3. Keuring voor Wsw en Wajong; De keuringen voor de Wajong en de Wsw worden aangepast. Straks is de sociale werkvoorziening alleen toegankelijk voor mensen die uitsluitend beschut werk kunnen doen. De Wajong geldt alleen voor mensen die helemaal nooit kunnen werken. 4. Niet-uitkeringsgerechtigden; Er zijn mensen met een arbeidsbeperking die géén recht hebben op een WWNV-uitkering. Het kabinet wil niettemin dat ook deze mensen zo veel mogelijk gaan werken. Daarom kunnen ook zij straks gebruik maken van de loondispensatie. 5. Beschut werk; De sociale werkvoorziening blijft straks bestaan. Gemeenten kunnen mensen die nooit in staat zijn bij een gewoon bedrijf te werken een beschutte plaats aanbieden in de sociale werkvoorziening. Het kabinet verplicht gemeenten hier echter niet toe. 6. Vormgeving herstructureringsfaciliteit Wsw; Het kabinet trekt tot en met 2018 vierhonderd miljoen euro uit om gemeenten en bedrijven in de sociale werkvoorziening in staat te stellen de noodzakelijke hervormingen door te voeren (Bijlage 2). b. Gevolgen voor gemeenten De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWnV: met minder geld meer mensen aan het werk helpen. Met de invoering van de WWnV kondigt het kabinet bezuinigingen aan op de Wsw, de Wajong en de re-integratiegelden. Sociale werkvoorziening Het aantal plekken in de sociale werkvoorziening wordt in stappen afgebouwd van nu tot structureel plekken in De sociale werkvoorziening nieuwe stijl is toegankelijk voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. De middelen voor de WSW en reintegratie worden samengevoegd tot één ontschot Participatiebudget. Algemene financiële verwachtingen 3 Stand van zaken met betrekking tot de financiële kant van de regeling per oktober 2011: Het kabinet bezuinigt fors op het re-integratiebudget. In 2015: een korting van 690 miljoen op het ontschotte re-integratiebudget (het budget Wsw en re-integratie van de Wwb worden ontschot). Van die 690 miljoen wordt 400 miljoen bezuinigd op het reïntegratiebudget van de WWB, en wordt 290 miljoen bezuinigd door de rijkssubsidie per sociale werkvoorzieningplek te verlagen naar (korting van circa per sw-plek). In 2015 bevat het W-deel nog 683 miljoen. Het kabinet boekt een structurele bezuiniging van 650 miljoen op de WSW 4 in door deze te beperken tot mensen met de indicatie beschut werk. Er zal een toevoeging aan het gemeentefonds worden gedaan t.b.v. de uitvoeringskosten van 27 miljoen. 3 De vertaling van de financiële consequenties voor onze regio/gemeenten wordt in de volgende paragraaf gemaakt. 4 Gemeenten hebben besloten de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het onderhandelaarsakkoord, met uitzondering van het onderdeel Werken naar vermogen. (Het betreft het onderhandelaarsakkoord van het voorjaar 2011 tussen kabinet en VNG over de uitvoering en financiering van een fors aantal taken op het gebied van o.a. werk, zorg en jeugd.) De voornaamste reden hiervoor is de financiële paragraaf van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw): het kabinet kiest ervoor om de rechten van zittende Wsw ers te behouden, maar bezuinigt tegelijkertijd op het budget waarmee gemeenten het loon van mensen in de sociale werkvoorziening betalen. Deze rijksbezuiniging veroorzaakt een groot financieel knelpunt, omdat gemeenten deze kosten niet kunnen beïnvloeden. 4

5 Gemeenten komen in 2010 al 133 miljoen tekort op de bijstandsuitkeringen. In 2011 zijn er nog grotere tekorten. Na 2012 moet een nieuwe rekenformule voor het I-deel van de Wwb dergelijke tekorten voorkomen. Er zal een extra beroep komen op armoederegelingen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening als gevolg van de aanpassingen Wwb (huishoudinkomenstoets) en een lager aantal plekken in de Wsw. Werkgeversbenadering Gemeenten zullen, zoals ze gewend zijn, ook straks in de WWnV werkgevers actief gaan benaderen. Van belang is hierbij goede dienstverlening te ontwikkelen aan werkgevers binnen en buiten de gemeentegrens. De dienstverlening moet er op gericht zijn dat werkgevers mensen simpel in kunnen passen, het niet tot extra bureaucratie leidt, en de mogelijkheden (bijv. van loondispensatie) eenvoudig en effectief te maken. c. Samenhang met transitie AWBZ en transitie Jeugdzorg De WWnV past in een bredere decentralisatie van taken waarbij ook nieuwe taken op het terrein van de (jeugd)zorg, welzijn, schuldhulpverlening en extramurale begeleiding inclusief dagbesteding (AWBZ) bij de gemeente terecht zullen komen. Transitie AWBZ Vanaf 2013 gaan de taken die nu onder extramurale Awbz-begeleiding vallen naar de Wmo. Het gaat om zaken als dagbesteding of woonbegeleiding die de zelfredzaamheid van mensen met psychische, verstandelijke en/of lichamelijke problemen vergroot. Vanaf 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe klanten die anders onder de Awbz zouden vallen. Per 2014 voor alle klanten (in totaal gaat het om mensen). Gemeenten staan nu voor de uitdaging om de oude voorziening - gebaseerd op een tekort aan zelfredzaamheid- te vervangen door een nieuwe voorziening gericht op participatie en vooral gebaseerd op het versterken van hetgeen mensen nog kunnen en willen en mensen op weg te helpen naar meedoen in de samenleving. Hiermee verandert het karakter van de regeling van een verzekerd recht (AWBZ) naar een compensatiebeginsel (WMO) waarbij gemeenten de taak hebben deze burgers te compenseren voor beperkingen op het terrein van zelfredzaamheid en participatie. Transitie Jeugdzorg De komende jaren vindt een forse decentralisatie binnen het jeugdzorgstelsel plaats. Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor de financiering en inkoop van alle vormen van jeugdzorg: de provinciale jeugdzorg, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Het doel is om een einde te maken aan de fragmentatie in het huidige stelsel en gemeenten in staat te stellen een meer op de maat van de cliënt toegesneden hulpaanbod te doen. De jeugdzorg moet uiterlijk in 2016 naar gemeenten zijn overgedragen. Samenhang drie transities De koppeling tussen begeleiding vanuit de AWBZ (WMO in de toekomst) met de WSW is zinvol gelet op het raakvlak tussen dagbesteding en beschut binnen (Wsw). Een aantal werknemers in de Wsw kan naarmate ze ouder worden niet meer voldoende funçtioneren binnen de Wsw en raken aangewezen op dagbesteding. Ook de koppeling tussen de begeleiding (jeugdzorg) en toeleiding van jongeren (WWnV) naar de arbeidsmarkt en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten (Jeugdzorg) met de WMO en SW (beschut) is van belang. Tot slot is er een duidelijke koppeling vanuit het huishoudengericht beleid waarin de multiproblematiek van gezinnen integraal worden aangepakt. 5

6 3. Regio Brabant Noordoost-oost a. Feiten (doelgroep, financiën, planning, vigerend beleid) Doelgroep In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel mensen er per gemeente in de Werkvoorzieningsregio eind 2010 een WWB- of Wajong-uitkering hadden of een Wsw indicatie hadden. Met de invoering van de WWnV zal een deel van de Wajong en WSW instroom samen worden gevoegd met de huidige WWB-groep. Samen vormen zij de nieuwe brede doelgroep van de WWnV. Gemeente Wsw WWB/WIJ Wajong Totaal Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal In personen per 31 december Bronnen: CBS en gegevens IBN. Doelgroep Wajong Binnen de Wajong zijn drie groepen te onderscheiden: Voor 1 januari 2012 in Wajong In 2012 in Wajong Vanaf 1 januari 2013 aanvraag Wajong Deze gehele groep blijft bij het UWV en gaat niet over naar de gemeente. Personen die niet volledig arbeidsongeschikt zijn gaan per 1 januari 2014 over naar de WWnV. Personen die wel volledig arbeidsongeschikt zijn blijven bij UWV Personen die niet volledig arbeidsongeschikt zijn vallen direct onder WWnV. Voor de Werkvoorzieningsregio Noordoost Brabant betekent dit een jaarlijkse (extra) instroom van naar schatting 55 personen. Doelgroep WSW In de Werkvoorzieningsregio zijn medio 2011 ongeveer personen met een WSW indicatie (inclusief de wachtlijst). Op basis van de kabinetsplannen zal dit op termijn dienen te worden afgebouwd naar ongeveer 1/3 van de huidige omvang. Alleen de personen met een indicatie beschut werken vallen dan nog onder de doelgroep van de Wsw. Uiteindelijk zullen nog ongeveer personen in de regio werkzaam zijn op een (beschutte) Wsw-arbeidsplaats. Doelgroep WWNV Het is lastig om een inschatting te geven van hoeveel personen in de toekomst een Werken naar Vermogen uitkering zullen ontvangen. Om een beeld te geven doen we op basis van de bovenstaande paragrafen een inschatting voor de situatie in Op dat moment zou de situatie als volgt kunnen zijn: Schatting 2015 in personen Voormalige Wwb-ers (zelfde als situatie eind 2010) Voorheen Wajongers Ongeveer 150 (afhankelijk van de in- en uitstroom) Voorheen SW-ers Ongeveer 450 6

7 Totaal Ongeveer personen Tevens is een inschatting gemaakt van de verdiencapaciteit van het totale bestand werkzoekenden Werken naar Vermogen. Het betreft hier een inschatting gebaseerd op gemeentelijke ervaring met de doelgroep en de pilot werken naar vermogen (gemeente Oss) waarbinnen experimenteel ervaring is opgedaan met het bepalen van de verdiencapaciteit. Verdiencapaciteit Omvang van de doelgroep Aantal 0-30% 30% % 40% % 20% % 10% 390 Financiën De WWNV wordt decentraal uitgevoerd door gemeenten welke beleidsmatig en financieel verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de wet. In de paragraaf landelijke ontwikkelingen is het landelijke beeld geschetst van de bezuinigingen die in het kader van de WWnV worden gerealiseerd. Voor de regio zijn er consequenties voor de omvang van het Werkdeel. Het definitieve budget 2011 kwam uit op 9,6 miljoen. Het voorlopige budget voor 2012 is 4,8 miljoen. Daarnaast vervallen de budgetten voor inburgering vanaf 2014 geheel en worden de educatiemiddelen vanaf 2013 gehalveerd. Op de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening dreigen grote tekorten te ontstaan. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt doordat de vergoeding van het Rijk per Sw-plaats daalt van nu (in 2010 nog euro) naar vanaf In 2015 dreigt een tekort van 6,6 miljoen euro op de SW 5. De middelen voor de uitvoering van de SW en de re-integratie van de groep met een WWnV-uitkering worden vanaf 2013 ondergebracht in 1 ongedeeld participatiebudget. Dat betekent dat een tekort op de uitvoering van de SW ten laste komt van het participatiebudget. Uitgaande van een participatiebudget van maximaal 6 miljoen euro in 2015 en een tekort op de uitvoering van de SW van 6,6 miljoen euro dreigt een situatie in de regio te ontstaan waarin er helemaal geen middelen beschikbaar zijn voor re-integratie van de WWnV doelgroep.het ontbreken van middelen voor re-integratie in de toekomst betekent bovendien een risico op een toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering. Een versnelde uitstroom van mensen uit de WSW werkt kostenverlagend. Maar, naar verwachting zal het niet eenvoudig zijn om de huidige wsw-ers uit te plaatsen naar een reguliere baan. Enerzijds omdat er sprake is van de rechten van deze mensen als werknemer. (Verplichte uitstroom is niet mogelijk.) En anderzijds omdat de laatste jaren de toelating tot de WSW al streng is uitgevoerd en het mensen betreft die niet op een reguliere baan geplaatst konden worden. Planning Naar verwachting zal het kabinet begin 2012 bij de Tweede Kamer een uitgewerkt wetsvoorstel indienen. Voorjaar 2012 kan dan de plenaire behandeling starten. De WWnV gaat waarschijnlijk 1 januari 2013 in. Uitgaand van een ingangsdatum van 1 januari 2013 is het duidelijk dat er een zeer strakke planning zal moeten gehanteerd. Eerst zullen beleidskaders moeten worden vastgesteld. Waarna deze kaders in verordeningen moeten worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend is de besluitvorming over de invoering van de WWnV en duidelijkheid over de (bezuinging op) rijksmiddelen in de Den Haag van groot belang bij het halen van bovenstaande planning. 5 Dit tekort is door IBN berekend op basis van de uitgangspunten dat IBN de SW blijft uitvoeren (maar geen reintegratietrajecten meer uitvoert), een natuurlijk verloop van 8% op het zittende bestand en de aanname dat de overhead proportioneel kan worden teruggebracht (bij het kleiner worden van de organisatie). 7

8 Huidig beleid in het kader van participatiebeleid Uitgangspunt van het huidig participatiebeleid zoals dat door de gemeenten in onze regio wordt uitgevoerd is dat participatie van belang is voor zowel de samenleving als voor de individuele burgers. Voor de samenleving wordt participatie belangrijker omdat in de toekomst door de toenemende vergrijzing het beroep op arbeidskrachten, maar ook op inzet bij maatschappelijke activiteiten, terecht komt bij een kleinere groep mensen. Ook voor de individuele burgers is participatie belangrijk. Voor de meeste mensen geldt dat ze prima in staat zijn om zelf vorm te geven aan die participatie. Er is en blijft echter een groep waarvoor dat moeilijker is. Het gaat om mensen die door omstandigheden hun baan verliezen en tijdelijk zonder werk zijn, maar in toenemende mate ook om mensen voor wie een betaalde baan op korte of zelfs langere termijn niet haalbaar is. Een deel van hen heeft ook bij het realiseren van maatschappelijke participatie extra ondersteuning nodig. Participatie raakt veel andere beleidsterreinen. b. Regionale samenwerking Met de invoering van de WWnV is er sprake van grootschalige veranderingen waarbij overheid, onderwijs en ondernemers betrokken moeten worden. Er zal een heroriëntatie op werkpleinen en de sociale werkvoorziening moeten plaatsvinden met daaraan gekoppeld de regionale samenwerkingsstructuur die hierbij op subregionaal en regionaal niveau hoort. Heldere keuzes: visie, doelgroep en organisatie uitvoering De WWnV betekent een kanteling in de sociale zekerheid en heeft grote gevolgen voor de interne organisatie, externe partners, zoals IBN, UWV, samenwerking in de regio en de dienstverlening aan klanten. Naast deze kanteling in de sociale zekerheid omvat deze transitie tevens een forse bezuiniging. Gemeenten en het Werkvoorzieningschap in Brabant Noordoost-oost hebben via de pers en met brieven landelijk aandacht gevraagd voor deze problematiek. Tevens bereid de regio zich er voor zover mogelijk reeds op voor dat de de wet zoals die er nu ligt op 1 januari 2013 zal worden ingevoerd. Er is in onze regio Brabant Noordoost-oost 6 in de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan inhoudelijke voorbereidingen. Dit met het doel om zodra de wet wordt aangenomen, snel tot besluitvorming en implementatie te kunnen overgaan. Een van de resultaten hiervan is het werkdocument regionale aanpak WWnV (bijlage 3) waar de colleges van de betrokken gemeenten mee in hebben gestemd. Op basis van dit document wordt door de betrokken partijen informatie verzameld en uitgewerkt ten behoeve van een goede opiniërende bespreking (en op een later moment besluitvorming) door de gemeenteraad. Uitgaand van de financiele tekorten zoals verwacht in onze regio zijn er heldere keuzes nodig en een andere aanpak van de uitvoering van taken rond de WWnV en de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De samenwerkende gemeenten in het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant hebben het initiatief genomen om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn in uitvoeringsvormen en welke onzekerheden er bestaan. Voor het maken van een keuze voor de meest optimale aanpak van de WWnV is het nodig dat de mogelijkheden in beeld worden gebracht. Daarbij komen de vraagstukken uit het werkdocument aan de orde: - Visie: Beperking uitkeringslasten of breed participatiebeleid. - Doelgroep: benadering afhankelijk van verdiencapaciteit en inschatting van groeimogelijkheden. 6 Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss, St. Anthonis, Uden, Veghel. 8

9 - Organisatie van de uitvoering: de verdiencapaciteit van IBN en de sociale diensten; gebruik maken van de expertise van de verschillende partners en risicospreiding toepassen. Werkgeversbenadering Daarnaast wordt het rechtstreeks kunnen plaatsen al dan niet met loondispensatie- van mensen bij werkgevers essentieel. Werkzoekenden begeleiden naar (gedeeltelijk) regulier werk is ook de enige mogelijkheid om de lasten op het inkomensdeel te beheersen. Onze dienstverlening zal moeten aansluiten bij de vraag van werkgevers. Daarop dient dan ook ingezet te worden, wat vraagt om een gecoördineerde aanpak vanuit de gemeenten, regionaal en lokaal en het ontwikkelen van competenties, instrumenten, organisatie en werkvormen hiervoor in de regio. We zetten in op een integrale werkgeversbenadering die aansluit bij de vraag van werkgevers op de schaal van Brabant-Noordoost. Daarbij is ruimte voor benutting van de kracht van de subregio en houden we aansluiting bij de ontwikkelingen op de schaal van onze arbeidsmarktregio. Uitgangspunt rondom werkgeversbenadering is dat gemeenten met elkaar en met het UWV samenwerken, aangezien zij beide verantwoordelijk zijn voor de arbeidsinschakeling van bepaalde doelgroepen. Gemeenten zouden structureel bij alle inkoop kunnen nagaan of een deel van de werkzaamheden door de doelgroep van de WWnV kan worden uitgevoerd, m.a.w. het bevorderen van meer Social Return of organisatie van Social Firms. 9

10 4. Formele rol gemeenteraad a. Informeren De gemeenteraden hebben een formele rol in het proces zodra de WWnV door de kamer aangenomen is en er op gemeentelijk niveau kaders gesteld, aangepast of vastgesteld moeten worden. Vooruitlopend daarop worden gemeenteraden middels voorliggende informatiebrief geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële gevolgen van de invoering van de WWnV. b. Opiniërende meningsvorming Door de portefeuillehouders arbeidsmarkt wordt voorgesteld om de gemeenteraden in een gezamenlijke regionale bijeenkomst nader te informeren over de stand van zaken. Ook moet er dan ruimte zijn voor meningsvorming door de raadsleden. Dit omdat er bij de uitvoering van de WWnV (en het zoeken naar een kostendekkende organisatievorm) samenwerking op regionale schaal nodig is. In de laatste weken van januari zal er een regionale bijeenkomst worden georganiseerd in het gemeentehuis in Oss. c. Besluitvorming kaders en verordeningen Voor de zomervakantie zal de raad vervolgens gevraagd worden om het beleidskader Wet Werken naar Vermogen vast te stellen. Zodat in de tweede helft van 2012 de bijbehorende verordeningen vastgesteld kunnen worden. 10

11 Bijlagen - Bijlage 1 Hoofdlijnennotitie WWnV (pdf) - Bijlage 2 Brief staatssecretaris de Krom Actualiteiten Wsw (pdf) - Bijlage 3 - Werkdocument regionale aanpak WWnV 11

Werkdocument regionale aanpak Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Werkdocument regionale aanpak Wet werken naar vermogen (Wwnv) Werkdocument regionale aanpak Wet werken naar vermogen (Wwnv) In deze notitie wordt aangegeven op welke wijze de portefeuillehouders arbeidsmarkt uit de regio Brabant-Noordoost-oost de regionale aanpak

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 *Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 Raadsinformatiebrief Onderwerp Aard : Invoering van de Participatiewet : Actieve informatie Portefeuillehouder : Mw. W.T.G. Vervoort Reijnders

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127

Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127 Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127 Algemene Inleiding Deze notitie is bedoeld om de gemeenteraden in de regio Brabant Noordoost-oost de gelegenheid te geven

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel *Z01821BCE26* documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 22 augustus 2016 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft in oktober 2015

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 april 2012 Aanleiding

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

1. Bijgaande conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden vast te stellen voor inspraak

1. Bijgaande conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden vast te stellen voor inspraak B en W.nr. 12.0186, d.d. 6 maart 2012 Onderwerp Conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden voor inspraak 1. Bijgaande conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden

Nadere informatie

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw September 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand Wet Werk en Bijstand Inhoud presentatie Deel 1 Aanscherping Wet Werk en Bijstand: 01-01-2012 Deel 2 Invoering Wet Werken Naar Vermogen: 01-01-2013 -Wijzigingen Wet Werk en Bijstand & Wet Werken naar Vermogen

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

16 april / n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april / n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 10 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg

Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg Kerkrade, 1 juli 2011 Martin Heekelaar Marlies Willemen Floris Bannink Dorrit de Jong 1 Opbouw Opdracht van WOZL aan Berenschot Veranderingen

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Nummer: 7b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2014

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Nummer: 7b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2014 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015. Nummer: 7b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2014 Aanleiding Voor de transitie AWBZ werken we samen

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014 PARTICIPATIEWET Dag van de uitvoering 19 juni 2014 Belangrijkste elementen van de Participatiewet 1. Aanscherping Wajong Nieuwe instroom naar gemeente (iedereen boven ca. 20%) Zittend bestand wordt herbeoordeeld,

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011.

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011. Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders IIIMil III! G12.0135 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Onderwerp Bestuursopdracht Wet Werken naar Vermogen datum 19 augustus 2011 steller G.ten Dolle doorkiesnummer 4130 e-mail g.ten.dolle@dordrecht.nl

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Plan van Aanpak Transitie AWBZ

Plan van Aanpak Transitie AWBZ Plan van Aanpak Transitie AWBZ 1. Achtergrond/aanleiding In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende functies vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gedecentraliseerd

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs

De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs WIO congres Wageningen Geert Schipaanboord (VNG) en Gerrit Wunderink (gemeente Helmond) Onderwerpen 1. Wet Werken naar Vermogen 2. Financiën

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0019 Rv. nr.: 12.0019 B&W-besluit d.d.: 6-3-2012 B&W-besluit nr.: 12.0194 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderwerp: Vernieuwde visie DZB en herstructureringsplan Wsw Aanleiding:

Nadere informatie

Samenvatting Participatiewet

Samenvatting Participatiewet Samenvatting Participatiewet Officieel: vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen Wijzigingen vanwege Sociaal Akkoord (april 2013) Naamgeving verandert in Participatiewet

Nadere informatie

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Bedoeling Bespreking en dicussie over: Invulling maatschappelijke participatie Invulling

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De drie transities Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De Kanteling van de Wmo en de samenhang van de drie transities: Plaatsing in een grotere context Paradigma van de Wmo Niet meer zorgen vóór mensen,

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: PWI Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Voorstel De verordeningen Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen, vaststellen. Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale Werkvoorziening Door Huib van Olden Programma 1. Even voorstellen: Huib van Olden 2. De Bossche situatie 3. Korte schets Sw-sector 4. Wettelijk en financieel kader

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie