Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H"

Transcriptie

1 Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H

2

3

4

5 Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e : NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n BROEDERS MARISTEN -PITTHEM PITTHEM W!5T-VLAANDEREH WEST-VLAANDEREH

6 () kon ik :\Iijn Mijn land :and \O!\ ()I blommen blolllmen strooien! (Zr M. JOZE.FA.I MZEI:A.) Drukkerij J. Lannoo. Lannoo, Iepersche straat, 22-24, Thielt Thick

7 UIT HET «0 WOORDJE VOORAF»» BIJ DEN EERSTEN DRUK. Deze bloemlezing poogt o. m. tot beter lezen en dieper waardeeren van onze «goede» schrijvers te leiden. waar- \Vat reeds overvloedig in andere werken van dien aard voorkomt en dus binnen ieders bereik is, werd over 't alge- algemeen hier niet opgenomen. De meeste stukken mogen dan wel «0 nieuwe bloemen» genoemd. Om de le(!el rlingen geleidelijk heele werken met vrucht te leeren lezen, lezen. werden enkele N-rij vrij lange prozastukken opgenomen. Veel fragmenten zullen er toe aanleiding geven, geven. net gansche werk te bespreken en door de leerlingen buiten de klasse te te gan- laten lezen. Met hei oog op het stelselmatig afleeren N-an van vaak voorko- \'oorkomende uitspraakfouten, zijn achteraan een paar bladzijden uitspraakoefeningen aangebracht. Maart BIJ DEN DERDEN DRUK. Deze nieuwe uitgave is nagenoeg aan de vorige gelijk. Aan de volgorde van de stukken is niets veranderd; eenige nieuwe zijn er aan toegevoegd. De levensschetsen van de schrijvers komen thans niet meer achteraan in 't bock, boek, maar wel wcl na een eerste uittreksel uit hun werken. N Nogmaals ogmaab einzen (inzen besten dank aan allen die ons met raad en daad bijstonden. Maart 1928.

8 J. La,ga.e. - V ADER EN 1IOEDER

9 1. HET KRUISKEN.. ~t Eerste, dat mij moeder vragen leerde, in lang verleden dagen, als ik hakkelde, ongeriefd nog van woorden, 't was, te gader bei mijn handjes doende: «Vader, geef me een kruisken, als 't u belieft! I» 'k Heb een kruiske dan gekregen, menig keer, en wierd geslegen op mijn kake zacht en zoet... Ach, ge zijt mij, bei te gader, gader. afgestorven, moeder, vader, vader. 't geen mij nu nog leedschap doet! Maar, dat kruiske, 't is geschreven diep mij in den kop gebleven, teeken van mijn erfgebied: die den schedel mij aan scherven sjoege, sloege, en hiete 't kruisken derven. derven, nog en hadd' hij 't kruisken niet. Guido Gezelle. Uit «JllijmsnoelI'» Ittijnasnoea.» J. Lann.oo. Lannoo, Thielt 2. GUIDO GEZELI~E. GEZELLE. In 't oude lieve Brugge, in in den den landelijk-stillen Rolleweg, nabij de Ste-Kruisveste met haar hooge windmolens en haar water erl en boomen, werd op 1 Mei Mei 183o 1830 onze groote Priester- Priester Dichter Guido Gezelle GezelIe geboren. Pieter Jan Gazelle, Gezelie, zijn vader, was geboortig van Heule bij Kortrijk. Nauwelijks was hij 20 jaar, of hij moest optrekken voor Napoleon; hij zou, gelijk zooveel duizenden Vlamingen, na den slag bij Leipzig (1813) 13) in de Elster (een rivier in in 1

10 Duitschland) verdronken zijn, maar hij was bijtijds het leger van den aartsgewelden.aar aartsgeweldenaar ontvlucht; zijn ûjn vader immers wilde niet, dat hij streed voor een keizer, die door den Paus in den kerkban gedaan was. Achtervolgd door gendarmes verstak hij zich te Heule. Na Napoleon's tijd werd hij hovenier in 't Klein Seminarie te Roeselare en naderhand bloem- en boom- boomkweeker te Brugge. Guido Gezelle's moeder, Monica Devriese, was een welgestel- welgestelde boerendochter uit Wyngene. De hofstede, waar ze geboren werd, zou de zoon in zijn ouden dag wederzien en vol liefde groeten: Scheef is de poorte, van oudheid geweken; zaalrugdel 't dak van de schure; overal stroo op de zwepingen? zwepingen~ zit er gesteken; vodden3 vodden3 beveursten4 beveursten4 het huis en den stal... Daar is 't, dat moeder zat; daar is 't, 't, dat vader vond die hem arbeid en herte bracht; daar knielden wij, kinderen, handen te gader, baden wij, kleenen en grooten, te gaar... Ach, hoe verheugen mij, ach, hoe verheffen de oudere dagen mijn diepste gemoed! I Is er wel iemand, die 't ooit kon beseffen wat gij, oud hof, mij nu zegt, mij nu doet? Vader was een verstandig man en had den moncl mond vol lui- luimige spreuken. Hij noemde zich zelf: «Pier-Jan, die geen Fransch en kan» en en «geen «kwezelare maar geen geen ezelare».)}. Hij. lokte den kleinen Guido gaarne in zijn hof, liet er hem plukken en snoeien en wekte de eeirste eerste liefde van den Dichter tot de heerlijke schepping. Moeder was stil en zedig en leerde haar kinderen god- godvruchtig zijn. Guido was een begaafde knaap. Hij werd als eerste uitge- uitgeroepen onder al de Eerste Communicanten Communiçanten der stad, en die hem in de leering onderwezen onder~ezen hadden waren zoo fier, dat zij den schuchteren, spartelenden en jongen in de kerk op een leeg 1. Zaalrugde: l':aa.jxugde: met een rug als a,ls een een zaial zaal (zadel). (z!i.u.el) Zweping: Zw!ping.: dwarshout hou"" dat de doe kapgebinten verbindt Vodden: graszoden Beveursten: de dakyor~t idakvorst vormeu 8

11 :voetstuk 'hieven, om hem eens goed door zijn zijn makkers te laten bezien. Zijn geest was liefst buiten alle gedruisch, zoekende naar schoonheid in de bloemekens,'an van den hof, of naar wijsheid in de boeken. «Als ik mijn zoon wilde zoeken», zei Pieter Jan dikwijls, «dan vond ik hem altijd in een hoekske met een boekske». Ook zat de jongen menigmaal in een van de molens op de veste, waar vader Ghevaert hem uit zijn bijbel voorlas of boeiende dingen vertelde. Daar stak iets bijzonders in den knaap, en vader en moeder dachten, dat hij best zou «voortleeren». Hij begon zijn Latijnsche studiën te Brugge en zette ze voort te Roeselare. Hij was een bekwame leerling, doch hij ging onopgemerkt voorbij; naar eer stond hij niet en zweeg liefst waar anderen spraken. In 1854 werd hij te Brugge Priester gewijd en 't zelfde jaar tot leeraar aan 't Klein Seminarie te Roeselare benoemd. Daar dichtte hij en leerde zijn studenten studenteri dichten. Zijn lijn leer- leerlingen - waaronder Hugo Verriest - aanbaden hem. In Mei 1858 trok hij met zijn klasse naar Staden om de b'egrafenis begrafenis van een afgestorven makker bij te wonen. En twee dagen later had hij in vers en proza «kerkhofblommen»» afgewerkt, afgetwerkt, een meesterstuk, waarin hij die uitvaart zoo Kerkhofblom heetlijk heerlijk roerend beschrijft. Te Roeselare gaf hij ons nog «Dichtoefeningen», «( Kleen- Kleen gedichtjes», «Gedichten, Gezangen en Gebeden». In die verzenbundels, evenals in «Tijdkrans»» en «Rijmsnoer», die hij na langdurig zwijgen te Kortrijk dichtte, heeft hij ons de ver- schoonste poëzie geschonken, die sedert Vondel in onze taal :geschreven werd. «Door de eeuwen heen zal hij worden geroemd als.. de Vlaamsche nachtegaal. De Vlaamsche hemel, de Vlaamsche gouw, de grijze Noordzee, de bruine duinen, het winterwit wit en de zomerglorie, onze wijde vlakten met hun boomen en vogels en bloemen: 't lag alles te weerspiegelen in die reine, rijke ziel. Al de tonen die klinken, al de kleuren die blinken, had hij opgedronken in zijn wezen, en hij gaf ze weer in zijn. eigen 'Westvlaamsch, lijk hij het sprak en hoorde spreken; een taal, taai, zoo echt de taal van een zingende hart, dat men zich op den duur wel moet afvragen of Gezelle's Westvlaamsch niet is de meest harmonische, de meest melodische van al de talen dezer aarde.» (Dr Julius Persyn, Over Letterkunde I). Van o tot 1865 was hij professor en onder-rector onder rector aan 't 9

12 Engelsch Seminarie te Brugge en daarna onderpastoor op Ste.-Walburga Ste-Walburga in dezelfde stad. Gezelle was een heilige Priester. Zijn ijver was onbluschbaar, zijn goedheid weergaloos. U Uit liefde tot de lijdende menschen vergat hij zelfs zijn leven. De cholera woedde; hij nam de zieken in zijn huis op; hij droeg een kind, door çloor de da vreeselijke plaag besmet, in zijn armen naar het hospitaal. Overal waar hij nood zag, ging hij helpen. Stond er een ka~ ka' of een wagen versteld, hij schoot toe en hielp met zijn SChOl schot ders man en tuig op de goede baan. Vooral de kinderen had hij lief: hij gaf hun «sanctjes» (hei- (heiligenbeeldjes) en boeken, en langs de straat liepen ze rondom hem en schuilden onder onider zijn priestermantel. Dikwijls stond zijn spinde zonder eten, zijn woning zonder huisraad, zijn kas zonder kleeren. Te Kortrijk, waar hij van 1872 tot 1899, eerst als onderpastoor op O. L. Vr. en en later als als bestuurder van( een klooster, weritzaam werkzaam was,. bleef hij even hulp- en offervaardig. onderpas- Zijn geleerdheid, zijn dichterstalent. dichterstalent, al wat hij bezat, stond ten dienste van zijn volk. Honderden dichtjes voor treur- en feestgelegenheden heeft hij er geschreven, voor den eenvoudigsten werkman, de nederigste vrouw, het armste volkskind. Een enkel voorbeeld! «Een ongelukkige, het leven moe, en eenvou- in een oogenblik van verblindheid, heeft zelfmoord gepleegd. Men vindt hem 't pistool in hand, nog ademend; men loopt om hulp... naar Gezelle. GezeIIe. Hij komt toegesneld, nog op ()p tijd om den verdoolde tot berouw te brengen eer hij sterft. Wie \Vie vraagt er hem, een versje daarvan te maken op het doodsanctje van dien dompelaar? Niemand dan zijn eigen hart. dood- HU Hij zal de nagedachtenis van dien jongen onder zijn bescher- bescherming nemen, opdat geheel de starl stakl wete, dat hij in Gods berm- bermhertige handen gevallen is. Îs. Het moordallaam mooidallaam de donkere nacht mijn donkerder gedachten bekoorden mij om, Orrl, roekeloos, dat God verbiedt niet te achten! IV IO Een plof... en dood. dood, zoo waande ik mij,

13 ellendiglijk aan 't dolen! o Goede God, Ge'n wildet niet, niet; G'hebt me aan de dood ontstolen! Gij zocht mij, daar 'k C L: vluchtend was, U vloekend in mijn' zonden en toch hebt Gij Cij mij, armen dwaas, chyaas, o Goede God, geyonden! crevonden! Is dat niet om te traanoogen?»?» (Al. (AL Walgrave, Gedichtengroei). J. J, LagaP..., - GUIDO GEZELI.E. GEZELLE. Die heilige Priester, die alles alle,; deed voor \'oor 't goede, weal were! soms verkeerd... begrepen, miskend, miskend. belasterd. Dan zweeg de de gevoe- gevoelige dichter, dichter. en bad, bad. en weende in in stilte. \Teel Veel heeft hij geleden, I I

14 en die diepe smart heeft Lagae op op meesterlijke wijze WIjZe in 111 zijn zijn marmeren borstbeeld gebeiteld. in In April 1899 werd G. Gezelle GezelIe naar Brugge verplaatst. Na ~ a enkele maanden viel \,iel hij ziek. Zijn einde was even eenvoudig als zijn leven. Cesar Gezelle, G ell e, zijn neef-priester, vroeg \Toeg hem of hij over niets meer bekommerd vv-as. was. Hij antwoorde ««Neen, ik ben gerust; ik geloof, dat ik altijd geleefd heb in lil den eenvoud der harten en in de de waarheid.» Op zijn sterfbed zuchtte hij herhaaldelijk: «Ik hoorde toch zoo geern de veugeltjes schufelen». schufelen», Hij, die in in zooveel onver- onvergankelijke verzen de schoonheid "choonheid van God lieve lie\'e natuur bezon- bezongen had, zou nu den Schepper van die schoonheid van aange- aangezicht tot aangezicht gaan aanschouwen. Hij overleed op 17 [7 November 1899 en werd begraven als een koning-. koning. Hij stierf. En onsterfelijk nu rees het verheerlijkt \'erheerlijkt beeld van den nederigen Dichter vóór v66r de oogen van heel het Neder- N ederlandsche volk, dat hem steeds als een van zijn edelste en groot- grootste zonen bewonderen en vereeren \'ereeren zal. Naar. Naar E. H. S. S, Dequidt: ((Guido «Guido Gazelle», Ge/,elle», (Diasche (DiBtsehe Warande en en Belfort, 1910): en eri. E. H. Al. Walgrave: WaJgra\'e: (Gelichtengroeti», «Geliehtengro~i", l4. (Hasseldonck, (Hasseldonek, Hoogs-traten); (Het «Het Leven Lel'en va». va') G. Gezelle», Gelel1e ", :?3. (Werel,lbibt (Werehlbibl. Hoogstraten): Amsterdam) SERAFIEN DEQU DE()LJ IDT. WT. Priester. Pnester. Geboren te te Oeren (W.-VI.) en overleden aan De Panne Werkte \Yerkte mee aan ver- ver -schillende tijdschriften. ALOIS WALGRAVE. Priester. Geboren te Gent Thans pastoor te Vollezeele (Brabant). Schreef o. a. a. ««De Blindgebo- Blindgeborene), Bijbelspel, BijbelspeL ««Maria's Leven Le\'en»» (Mariaspel, (MariaspeL getoonzet door A. -Moortgat, l\joortgat, Halle), «Gedichtengroei»» is. een uitlrebreide uitzebreide studie <;tudie van Gezelle's werken. :J. 3. KERKHOFBLOMMEN. K.~RKIIO.'BI,Ollnl.~~. In itiei liiei 1858, toen toon G. G. Ge',ell.e Ge~elle prrofessor professor wa.; wa' aim a:lil 't Kl, Klttin ~ll Seminarie re HOOI) Booselare, stderf stierf een van \'an zijn z.ijn le,,,rlingen, le.,rlingen, Edu~Ll."<l Eduard van W1n (len den Bus che, ehe. te Staden. De dichihr dichtej.' ging met zijn klabsse klasse de lyegrafenis be;rafenis bijwonen bij\\'oncll en be direef ehreef die uit\'8llj'l, uitvaart, in zijn meest.. it gekend en en algemeen bewonderd be\\'ontlerd werk, "'Nk, «lieriu-101%- «KERKHOF BLO~[MEN", BLUMMEN», waaf\'an waarvan hier hier een paa;r paar uittreksels uittreksel, volgen. v[)lgcn. 12 I 2

15 Als dichter en leerlingen loorlö.ngen bij hij het sterfhuis komen,,taat,laat reeds. de. de wagen Olet met het. witte dekzeil ger.ed, orm om, naar oud. Vlaamsch Yla.a.moch gebruik, gehruik, den afgestorvene met zijn weenende en en biddende fa.miee familie naar naar de kerk kèrk te te voereu. voeren, afge Illtorvene Wel zal ditmaal ditma.:ll clat dat gebruik gebrujik niet worden nageleefd, nagc,),eefd, want de de stud-enten studenten zullen zoelï zelf hun makker dragon, dra.:;eu, mar ma.:u-de de dichter geeft ons ons toch toch eon een lyesoloijving beschnijving van. de gewone lijkviart, kv~t in de de volgende verze,n: vert.en: Traagzaam trekt de witte ".. wager' wagen door de stille strate toen, en 't is weenen, en 't is klagen dat ze bin' de wijtel doen! Stap N-oor,"oor stap, zoo gaan de peerden, traagzaam, treurig, stille en stom, en zij kijken, of 't hun deerde, dikwijls naar hun' Mee-ster ~lee~tcr otn; om; naar hun' Meester, die te morgen zijn beminde peerdenpaar, onder, 't kammen en 't bezorgen, zei de droeve nieuwemaar. «Baai,;> Baai,» zoo sprak hij, «Baai en Blesse, hedel! heden moeten..., stille! fraai! moeten wij naar de uit\'aartmesse, uitvaartmesse, met den wagen, Blesse en Baai!» En toen, na zijn hand te doppen in 't gewijde water klaar, zegent hij de hooge koppen van 't onachtzaam peerdenpaar. paar. En hij kust en. kruist ze beiden, en «gij,» zegt. hij, «Blesse en Baal, Baai, moet een lijk naar 't kerkhof leiden, Baai en Blesse, stille! fraai!» Traagzaam rijdt en rolt de, wagen, treurig door de strate voort, en 't is krijschen en 't is klagen, dat men onder 't dekzeil hoort, hoort. Stap voor stap zoo gaan de peerden, ziende naar hun' meester om; stap voor stap, als of 't hun deerde, traagzaam, treurig, stille..., en stom! Binnen op de voute (kelderkamer) bidden leeraar en studenten een (De ede Profundi.s. Profundis vuor voor hun clooden dooden vriend en zien voor de laaiste maal maa.! zijn awl,- lljl-lb- 1, 1. Wijte (Westyl.): dekzeil. dek1.ei!. 133

16 gezicht. J In neen nevenkamer neyenkametr gaan ze le den bedroefden, balroefdèn, bedlegerigen vader t:roosten. troosten. Daarop be,chrijft be"chrijft de dichter,lichter het lll,t in orde stellen van den lijkstoet. De bare stond voor de deure, en en alles was allengskens in in gereedheid gerecdheid gekomen, om te vertrekken; "ertrekken; met ontdekten hoof- hoofde ontvongen wij de kiste, en schudden er er godvruchtig cle de plooien rondom van den maagdenpelderl. Even als men eenen strijder uit het slagveld draagt, gewon- gewon den in 't vaandel, waaronder en waarvooren hij gevallen is, 1.00 zoo droegen wij wj onzen vriend, uit het strijdperk dezer wereld, onder «'t 't blauwe kruis in het blanke veld» des vaandels van Maria, en onder de de zilveren zegekroone des Maagdendoms. Drie Orie kleene jongens, bleuzende van gezondheid, en die al lange te wachten stonden, kwam. kwamen toegeloopen als ze zagen dat het schoon gepintte:> kruis uit den huize te te voorschijn kwam! Ach, zij keken zoo drukkelijk in de de roodgeweende oogen ()ogen der zwijgende zuster, die hunne handjes verborg onder den witten doek, waarin zij 't kruiske dragen moesten; en, weenden hun oogskes oogske:; omdat ze zagen, zagen. weenen en treurig zijn, zeker danste hun hertje van blijdschap, om het schoon, schoon kruis! Lange nog zullen ze 't, met hunne kleene makkers, be- bewonderen, al spelen en al blomkes trekken op het kerkhof; zij zullen 't malkaar toogen en wijzen met den vinger, zonder het te durven genaken of de aarde stooren stüoren waarover 't zal ge- ge plant staan. Elk ende een had nu zijne plaatse gevonden in de eenvoudige landsprocessie, die die ging aanvang nemen. Noch en waren die kruisen van gevlochten strooi vergeten gebleven, die, aan de hoeken van de straten geleid, als eenzame bedelaars den voor- voorbijgaanden Christene eenen «Weest-gegroet» voor aalmoese vragen. Het lijk wierd opgeheven en met de voeten kerkwaards gekeerd. Moeder kwam te voorschijn, met de overige familie, om ons te volgen; en Vader zelve, den oogenblik dat het op scheiden aankwam, stond op, vestte zijne oogen staal3 staa}3 op de kiste, wenschte zijn kind. kind, en ons te te zamen, den alderdroevig- alderdroevigsten o «God beware :u!» en traagzaam gingen wij van 't hof. hof, onder geleide van 't bloeiende, blinkende Kruis. 1. Pelder Felder OVestv1.): (Westy!.): baarkleed. - Z. 2. Pint-en Pinten (Westv1.): (\remv!.) : versieren. ver"ieren. - 3_ 3. f;j:.aa.l Staal (Westvl.): ('IYestyl.): strak. 14

17 TR. Ve.cstraete. - NA DE BEGRAFENIS. 15

18 Dood. was de stam van dat Kruise, e.n en de winden voerden - wa.ar waar wete ik? - het speelzieke loof! Nooit N en zou 't blommen noch blaren blaren meer vinden, nooit,... als in d'handen van 't Christen Geloof. Dood was het hout, maar het hout moest herleven: dood was zijn blad, maar de Christene Maagd had het een blad en een blomme gegeven, schoonder en beter als 't levende draagt: blom van Geloof, dat de ziel niet kan sterven, blomme van Hope op een zalig Hierna; blomme van Liefde, die alles kan derven, laat g'haar het Kruis, want het Kruis is is gena! Kruis, waar een God heeft zijn bloed op vergoten; kruis, dat den Satan hebt neergeveld; kruis dat de poorten der helle gesloten, kruis, dat den Hemel hebt opengesteld; kruis, te vergeefs door de wereld bevochten, treedt, als banniere, de lijkvaart in top: kruis met de Christene blommen bevlochten, treedt, als banniere, wij volgen U op! Zoo gingen wij al peinzen langs den weg, en geen een van ons die een woord sprak. Guido Gezelle. Uit Kerkhofblommen c hot men»,.1. Lannoo, ThUelt. 4. DE MIS OP DE HOOGTE. \I 5 Oogst 1914) De wind bracht ons, bij zoevende vlagen, het gebrom en het geknal der vurende Luiksche forten, op de hoogte van Hauthem. Wij wisten dat ginds op de Maas, de koenheid van een handvol jongens den eersten reuzenstormloop van den vreemden dwingeland had gestuit. Wij waren allen angstig om wat daarna mocht geschied zijn. Het geknars van zware ont- ontploffingen kwam uit de verte op den heuvel toe De De aalmoeze- aalmoeze nier steeg,- met den kelk de helling op, op. naar het het eenvoudige veldaltaar dat den heuvel bekroonde. In dichte scharen kniel- knielden ona: onze jongens neer rondom hun kanonnen, op het veld, 16

19 ~ngs 1zngs de loopgracht... 0 Heer, aanhoor onze bede... Verre -over Oplinter OplinteT rees een zwarte rook, en de wind sloeg ze in lfware zlware bochtèn bocht6n en golven weer ten gronde, alsof de hemel het offer weigerde:- het was een hoeve die aan t' t' vlammen ging. I)~ aalmoezenier hief den kelk ten hemel. De jongens bogen diep... 0 Heer moet een bittere kelk geledigd worden, spaar onze öuders, ouders, spaar onze vrouwen, spaar onze kindertjes... 0 Heer, sta ons bij... Boven het dofverre oorlogsgebrom trilde de helle klank der altaarbel... Lam Gods, ontferm U onzer... Ontferm U onzer. o 0 Vader... dat uw uw wil geschiede... Een orkaanwind woedde ()ver over den heuvel... heuvel.. De aalmoezenier keerde zich om naar de jongens. In een breed kruisgebaar 'l,;:ruisgebaar zegende hij de scharen En geknield op den boord van de de loopgracht, stamelden onze jongens een laatste «bid voor ons, arme zondaars, nu... en in de ure... onzer onzer dood dood...»» Dr Frans Daels. Uit «V001'«Voor na.ij mijn n Volk in nood», J. Lannoo, T 'rhlel hied. FRANS DAELS Antwerpen Doctor en Hoogleeraar in de geneeskunde aan de Universiteit te Gent. Een geleerde van naam. Diende tij- tijdens den oorlog als dokter aan 't front en deed er veel tot ver- verzedelijking van onze soldaten. Schreef benevens zeer gewaar- gewaardeerde geneeskunclige geneeskundige werkcn, werken, «Voor mijn Volk in Nood»» I en II. I I. folq Pot 0 G~ Felynck. Gyselynck, Korlrijk Kortrijk M = IN "I "1' GASTHUIS. (';:\S'j'IIUIS. Het had er weer w~er gestoven dien dag! De bel, aan de ingangspoort, ingangspoort. riep de de ziekenverplegers op en de stoet begon. Erbarmelijk-verminkten Erbarmelijk-vcrminkten draagt men weg, spoedig; de geneesheer werpt een vluchtigen blik op,len den gek-vetste, neemt den naam op en zijn bevel weerklinkt, kort ge kwetste, en krachtig: «Zaal io»; 10»; bleeke aangezichten gaan voorbij, \'oorbij, met N-B 2 17

20 een doek om 't voorhoofd waardoor het versche bloed blo>ed zijpert, zijpelt, de oogen starend nog in stomme afschrikking naar oorlosg- oorlosgvisioenen; ledige berries worden aangebracht; een lijk woi-dt woïdt naar 't doodenhuis gevoerd; in de zalen gaat het leven van. \an wee en lijden zijn. droeven gang voort. Een lange eentonige rij ijzeren bedden, witte, zorgvuldig ge- geplooide lakens, waarop omwonden handen rusten, waaruit "bier hier en daar een zucht of een klacht opstijgt, waarin van-koorts- van-koortsgloeiende-oogen u aanstaren zonder u te zien, verloren in droo- droomen van v. bloedige moorderijen. Een prikkende g.eur geur van formomol en rnedicijnen. medicijnen. Bij 't derde bed blijf ik staan. Een jager te voet ligt daar, daar> een kogel dwars door de kuit van het rechterbeen. «Hoe stelt gij het vandaag, mijn jongen?» - «Tamelijk wel, inijn mijn aal- aalmoezenier». En de gelaatstrekken verkrimpen van de pijn. pijn_ for -- -' «Goed«geslapen van nacht?» - «Geen oog toegedaan. 't Brandt daar in mijn been; 'k gelopf gelqof dat z'er met een gloeien- gloeiende tang in gewerkt hebben». Toch richt de man zich óch half op en reikt me zijn hand. Hoeveel heb ik er gedrukt van die klamme handen en en hoe- voelde ik telkens, telkens opnieuw, met wat liefde wij die jongens moeten beminnen. --- _. «Hebt ge geen lust om een druif of zoo iets?» En ik trok de de schuif, van zijn nachttafeltje- open. Want ik wist dat liefdadige vrouwen de ronde hadden hadclen gedaan en èil uitgedeeld hadden uit hun fruitkorf. Daar lag een. tros druiven, een prachtige tros donker-purpere druiven met hun aanlokkelijk zachte waas. Twee waren uitgepikt. «Niet lekker genoeg voor een fijnproever als gij?»» Langzaam draait de kerel zich om, zienlijk zich b~dwingend bedwingen.d om zijn smart <;mart niet_ uit te roepen: - ««Heerlijk zijn ze, sappig en fijn... maar... >: en heel 't gelaat straalt nu van innige voldoening, «q maar 't is. straks bezoek en mijn kleine komt mee, dezen keer, heeft de vrouw gezegd. ge2egd. En hij lust die ook oold» I» 'k Heb hem toen bezien be2ien tot in zijn ziel en bevend heb ik hem een ren. kruisken gegeven op zijn verhitte voorhoofd. K. Elebaers. Uit c Lief en Leed., A. Uit g lief en Leed., A, Dew* Dewit, Bru,ssel..Brussel. KAK~L KAREL ELE.br\.,ERS. ELEhAERS. Priester. hiester. Antwerpen Tijdens. den oorlog aalmoezenier aan 't front. Zijn oorlogservaringen lverzamelde werzamelde hij in «Lief«en Leed». Schreef verder ««Na den. Storm». Leeraar aan 't College te Herenthals. J8 18

21 6. RENI<~ RENE. EEN ~E~,KEREL,I(EREL VAN,'A~ VLAANDEREN. Vl.. AANDEltE~. (I (letwat ingekort) René is zijn naam. Roené, zegden de Engelschen Engclschen van (L- d ~~ stad, waar hij in het hospitaal lag.' 1 René is een sterk gespierde jongen van 22 zomers, van Vlamertinghe.2 Vlamertinghe.~ Zwart haar met weerborstels op 't voorhoofd. voorhoofd, een vastberaden yastberaden Grieksch Criebch aange- aangezicht, en een paar oogen vol guitige en en innemende blijmoedigheld, vlakaf om te stelen. Hij was v66r vóór den oorlog, cen een wer- wer blijmoedigheidklersjongenkersjongen, een brikkebakker, een beetenbraker3, beetenbraker:-l, een oogst- oogstpikker, een suikerijdroger in Frankrijk met den V Vlamertingheploeg van Vlaamsche sjouwers. lamertinghe- Hij had daar door dagelijksch paardewerk pa.arclenkra;cht paardenknocht gekregen, was er ruwen Wild wild geworden iin 'in zijn zjjn spreken :ópreken en doen, maar hij had het geloof niet niet.verbeurd, *zijn schapulier noch paternoster, paternoster. noch moeders zegen niet weggesmeten. Dat was René in in vredestijd. Rent: René was van het vermaarde derde jagers. Hij was tot korporaal benoemd voor zijn dapperheid en was met een zes- zestal mannen zijner keus gedurig op verkenningstocht geweest-. geweest. Dat leventje in 't wilde ging hem. Hij was een duivel van een jongen en had den Duitsch menige poets.gebakken, lijk dien keer toen hij boven op den molen zat terwijl de Duitschers aan den voet de «Wacht «am Rhein»4 4 zongen; lijk dien keer toen de boerin op een éen. verlaten hoeve -een verkleede Duitscher scheen te zijn, lijk dien keer toen hij drie dagen lang zwierf in het bosch van Houthulst, geklopjacht door de Duitsche pin- pinhelmen, en zich voeden moest lijk Baekelant en en zijn roovers- rooversbende met 't boschwild. De jongen die onder de de schroeiende zonne van Erankrijk 's zomers in het koorn koom stond te te slingervuisten, vond liet het slin- slin,gervuisten met den llaitsch lj~itsch al al even aang-enaam; aangenaam; en zoo zeg,le zegde hij hij dikwijls: «Indien ik ooit den Duitscher volgen mocht tot in zijn eigen land, dan zou ik geern geem sterven». Hij hield niet van de loopgrachten, dat was te eentonig en te te langdurig, daar- da,hvoor wa.s wa,s hij veel te veel een sportman en een vechtershaan, \'echtershaan, «en«dat is geen doen, zegde hij, als men den oorlog eindigen moet zonder dat ik een Duitscher gesmetterd heb tusschen mijn vu vuisten. Nu, 't is ook iemands jongen; en 'k zou anders geen j. 1. _Manchester Vlameatinghe: VJ.a.mertilighe: dorp hij bij leperen. Ieperen Braken: Bmke.n: de btj\ellkqrst bonenkorst va.n van een akker a.kker breken Wacht \\. am 'Rhein.: 11 : Vuitsch Duitsch volkslie(1. volksli,,,1, 19

22 ..,, I' ~-... l - :,:i:~rl:\ <':il :~;: '.. Th. Verstraete. te. --- DE BBHBCHTl.\"G. BERECHTI NG. 20 ~ o 20

23 vlieg kwaad doen, maar we zullen ne keer ke, zien of of die die Duit-- Duitseher scher alles te zeggen heeft.» Dat was René's oorlogsfilosofie. Op den dood had hij nimmer gedacht. «I)at Dat waren Gods werken, en 'k stond goed in orde met Dezen van \'an Hierboven» zegde hij, en hij keek naar omhoog, en in dien opblik lag al de kinderrijke kinderiijke geloofsnederigheid geloofsnederigheicl van een Vlaamschen yolks- volksjongen. ( Als ik entwat doe, dan doe ik ik het het wel, mijnheer,» was René's beslist woord. «Ook moet ik ik voor niemand meer zorgen, vader en moeder zijn dood, mijn twee zusters zijn getrouwd, mijn miin dác drie broers, sjouwers gelijk ik, zijn naar Amerika getrok- getrokken, en de wereld zal er niets bij veranderen, of ik leve of dood ben. 'k Had een goê makker in 't leger, 'n rijken boeren- boerenzoon van v. Gheluwe. Hij is is dood in in den den oorlog, mijnheer de pastoor,» zei René,e:n hij snikte als iemand die zich te groot voelt om te schreien, ««wilt gij er een mis voor lezen, 't was een. brav brave christelijke ziel. ziel, en zijn moeder zal er toch zoo. zoo' in -weten.»» Begin November 1914., I Ren{' René werd gekwetst, met «schappernels», letterlijk bezaaid, en half dood, half levend, langs «schappernels»'1 Calais om, om., naar het hospitaal gevoerd in de Engelsche stad, waar het gedurig aanlanden van gewonde soldaten een lang- langgerekte we.eklacht weeklacht verwekte. verwekte, uit de harten der der duizenden to'eschcowers. t(jeschouwers. Dan ben ik zachtjes getreclen getreden van bed tot bed en en de de zoete liefde van mijn Vlaamsche Vlaamsehe stem heeft de jongens gewekt uit hun droomen en vreemde \Teemde visioenen, en herplaatst in 't lieve huisje onder mooders mooclers zegen. René lag in de hooge kodrts, koc>rts, met de oogen staal' staal:? open en de dood wareerde:' war.eerde:\ rond zijn sponde. Een eerbiedige stilte woog over laet het hospitaal, hospitaal. omdat er weerom een soldaat aan het sterven scheen. De dokter kwam bij: «Fathei, Fathel, morgen is is hij dood. Doe uw priesterwerk.»» Dan zette ik mij nevens René's bed, en sprak ihem toe met stil gefluister:,<( Hoe is 't 't jongen?» - ««Niet goed, mijnheer.de Pastere, zei hij in zijn slepend Westvlaamsch, \\'estvlaamseh, waar ben ik hier??,)- «In «In Engeland, jongen, en en zijt maar gerust, g-erust, 'k ben ook een West-Viaming, \Vest-Viaming.); En een glans schit- 1. Schappernels c Schappernell; ". Hell~ beuoelt bedoelt sliravnel-. shra.pnc!-. Een lien ohr",pue! is een granaat gl"d.daat met wet koge. kogels gevuld.. (Uitzpreken (Uitspreken:: sjmpnd). sjrapn:e1) Staal (We (\\' e tvl.): tv!.): strak NVareeren Wa.reeren (Westv1.); (WeB5vl,); W3oI''-''1l, ronclzwe:'\'oll. romizwerven. 212 I

24 terde in zijn oogen, om die melodie der der moedertaal.«'«rené, de dokter zegt dat ge geheel ziek zijt, zoudt ge niet geren biechten?» - «Waarom niet, mijnheere, - en 't kwam er zoo eenvoudig-overtuigend uit -- - wij, Vlaminpgen, Vlami~en, zijn toch allen katholieken»» en en René biechtte lijk men maar één keer biecht in het leven, namelijk in 't aanschijn van den dood, en al de oogen van het hospitaal keken vreemd Yreemd op naar die bediening van het Sacrament, zoo eenvoudig en goedmoedig. 't Katholiek geloof was binnengetreden in dat protestantsche hospi- hospi Kathotaal, en 't.werd 't eerbiedig ontvangen. 't Kwam er immers bin. bin nen tot sterking en steun van een stervenden held, wien Engeland moest dankbaar 7ijn. 'k Kwam wat later terug en gaf hem de de heilige Communie. De protestantsche nursenl nurse& in hunne wonderbare beleefdheid en \"('rdraagzaamhcicl verdraagzaamh( hadden k.dden het tafelke bereid met wit wit linnen, een kruisbeeld, kruisbeeld. twee brandende kaarsen en een glas water. Daarna gaf ik hem het heilig Oliesel, Oliesel. zalf en en balsem op op bloe- bloedige wonden, terwijl Ren6 René almaardoor Weesgegroetjes bad. had. Dit was in den laten nacht, en 'k had al de wetenswaardigheden opgeteekend opgeteekencl aangaande René's eenzelvigheid, want 's anderendaags morgens zou hij dood zijn en weggenomen en gekist. ande- 's Anderendaags morgens was hij niet dood....««\lijnheer lijnheer de Pastere, 'k ben nog niet dood, zulle,» was zijn blijmoedige morgengroet. rnorgengroet. De dokter liep heen en weer vol verbazing: «H Hem e must t be ast a strong g la I a d d»~»2 zei hij gedurig. En 'k dacht bij mijzelf: «hij is een 'kerel van "an Vlaanderen.»» Zijn oogen waren helderder en de koorts was geslonken. Als A.ls ik rond (len den middag terugkeerde had Ren6 Rel1(~ zich reeds tweemaal kritnpend krimpend van de pijn, pijn. halfling opgeheven om rond te zien in de ruime hospitaalzaal wie daar al lag, lag. hij had aan aan zijn zijn Vlaamschen maat t reeds gevraagd: gehaagd: «Van waar zijt gij en en van welk regiment?» en hij had reeds teeds goesting naar een cigarette. «'t't Doet toch zulk 'n zeer, mijnheer de Pastere,»» en hij beet heet zijn Iippell lippen en tranen sprongen uit zijn oogen. Hij heeft dit maar éénmaal 66nmaal gezegd, binst zijn maanden hospitaal-liggen en dan nog was hij het kwijt zonder het te weten. En toch hij leed martelie. martelie, maar de nursen nur:-ien hadden reeds werk genoeg, zegde hij, en dat is toch niet aangenaam voor de de andere soldaten als er daar iemand geheel den dag in de zaal te te kermen kennen en ti: te kriepen kriepc:n ligt. ]. 1. ~ur."t! Nurse (J<;nge]~ch): (Engelsch): ziekenoppas. 7.iekenQPpas ter. - :2. He must mubt b., bo u. a stl sti.,.).ng... mg 1,,,1 1,41 (E1lg.): (Eng.): hij moet rnoet een eel' stf'rke sterke ken'] kerel. zijn. zi.in. 22

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Kleine gedigten voor kinderen

Kleine gedigten voor kinderen Kleine gedigten voor kinderen Hieronymus van Alphen editie P.J. Buijnsters bron (ed. P.J. Buijnsters). Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/alph002klei01_01/colofon.php

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN 1 EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN Door ANDREW GRAY 11 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

E IR TS LETTE1KUNDIOE7 YON= JAR 21T- Ar STMDAN-1.8.LVAII LOOY.

E IR TS LETTE1KUNDIOE7 YON= JAR 21T- Ar STMDAN-1.8.LVAII LOOY. E IR TS LETTE1KUNDIOE7 YON= JAR 21T- Ar STMDAN-1.8.LVAII LOOY. ERTS / ALMANAK 1927 "Iii-tir ~LETTEUMINDIOr NORM JAR 1..9 ^^v All ST EDDA1118. LOOY TWEEDE JAARGANG le-3e DUIZENDTAL ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk)

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Heksen en zo Annie M.G. Schmidt bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/schm001heks01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Annie M.G. Schmidt

Nadere informatie

NABIJ GOD TE ZIJN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- KAMPEN. - J. H. KOK. -- MEDITATIËN -- VOLKSUITGAVE --

NABIJ GOD TE ZIJN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- KAMPEN. - J. H. KOK. -- MEDITATIËN -- VOLKSUITGAVE -- NABIJ GOD TE ZIJN NABIJ GOD TE ZIJN -- MEDITATIËN VAN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- -- VOLKSUITGAVE -- KAMPEN. - J. H. KOK. LVII. IK ZAL DAN GEDURIG BIJ U ZIJN." Ik zal dan geduriglijk bij U zijn;

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel en de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel en de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel. 1. Nu t rouwrumoer rondom jou is verstomd, de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, nu voel ik dat er een diepe stilte komt, en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten, en telkens weer zal ik je

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

Het pad langs de eiken

Het pad langs de eiken Het pad langs de eiken Elke keer weer werd hij er naar toe getrokken. Het pad langs de oude eiken leek steeds te wenken en soms dacht hij dat hij iets hoorde Telkens als Hylko een stukje verder liep over

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT DOOR Dr A. KUYPER DERDE DRUK UITGAVE VAN J. H. KOK TE KAMPEN UIT HET OUDE TESTAMENT EIEBEEBEEIREEBEE31111EITIEMEEIEBEDEBEEIE1311 I. ONZER ALLER MOEDER. Want Adam is eerst

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

Over het boek De pers over Over de auteur

Over het boek De pers over Over de auteur Over het boek Zo sprak Zarathoestra wordt door velen, onder wie de auteur zelf, beschouwd als Nietzsches hoofdwerk, waarin hij als filosoof (en als literator) volledig tot wasdom komt. Hij laat zijn ideeën

Nadere informatie