Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H"

Transcriptie

1 Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H

2

3

4

5 Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e : NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n BROEDERS MARISTEN -PITTHEM PITTHEM W!5T-VLAANDEREH WEST-VLAANDEREH

6 () kon ik :\Iijn Mijn land :and \O!\ ()I blommen blolllmen strooien! (Zr M. JOZE.FA.I MZEI:A.) Drukkerij J. Lannoo. Lannoo, Iepersche straat, 22-24, Thielt Thick

7 UIT HET «0 WOORDJE VOORAF»» BIJ DEN EERSTEN DRUK. Deze bloemlezing poogt o. m. tot beter lezen en dieper waardeeren van onze «goede» schrijvers te leiden. waar- \Vat reeds overvloedig in andere werken van dien aard voorkomt en dus binnen ieders bereik is, werd over 't alge- algemeen hier niet opgenomen. De meeste stukken mogen dan wel «0 nieuwe bloemen» genoemd. Om de le(!el rlingen geleidelijk heele werken met vrucht te leeren lezen, lezen. werden enkele N-rij vrij lange prozastukken opgenomen. Veel fragmenten zullen er toe aanleiding geven, geven. net gansche werk te bespreken en door de leerlingen buiten de klasse te te gan- laten lezen. Met hei oog op het stelselmatig afleeren N-an van vaak voorko- \'oorkomende uitspraakfouten, zijn achteraan een paar bladzijden uitspraakoefeningen aangebracht. Maart BIJ DEN DERDEN DRUK. Deze nieuwe uitgave is nagenoeg aan de vorige gelijk. Aan de volgorde van de stukken is niets veranderd; eenige nieuwe zijn er aan toegevoegd. De levensschetsen van de schrijvers komen thans niet meer achteraan in 't bock, boek, maar wel wcl na een eerste uittreksel uit hun werken. N Nogmaals ogmaab einzen (inzen besten dank aan allen die ons met raad en daad bijstonden. Maart 1928.

8 J. La,ga.e. - V ADER EN 1IOEDER

9 1. HET KRUISKEN.. ~t Eerste, dat mij moeder vragen leerde, in lang verleden dagen, als ik hakkelde, ongeriefd nog van woorden, 't was, te gader bei mijn handjes doende: «Vader, geef me een kruisken, als 't u belieft! I» 'k Heb een kruiske dan gekregen, menig keer, en wierd geslegen op mijn kake zacht en zoet... Ach, ge zijt mij, bei te gader, gader. afgestorven, moeder, vader, vader. 't geen mij nu nog leedschap doet! Maar, dat kruiske, 't is geschreven diep mij in den kop gebleven, teeken van mijn erfgebied: die den schedel mij aan scherven sjoege, sloege, en hiete 't kruisken derven. derven, nog en hadd' hij 't kruisken niet. Guido Gezelle. Uit «JllijmsnoelI'» Ittijnasnoea.» J. Lann.oo. Lannoo, Thielt 2. GUIDO GEZELI~E. GEZELLE. In 't oude lieve Brugge, in in den den landelijk-stillen Rolleweg, nabij de Ste-Kruisveste met haar hooge windmolens en haar water erl en boomen, werd op 1 Mei Mei 183o 1830 onze groote Priester- Priester Dichter Guido Gezelle GezelIe geboren. Pieter Jan Gazelle, Gezelie, zijn vader, was geboortig van Heule bij Kortrijk. Nauwelijks was hij 20 jaar, of hij moest optrekken voor Napoleon; hij zou, gelijk zooveel duizenden Vlamingen, na den slag bij Leipzig (1813) 13) in de Elster (een rivier in in 1

10 Duitschland) verdronken zijn, maar hij was bijtijds het leger van den aartsgewelden.aar aartsgeweldenaar ontvlucht; zijn ûjn vader immers wilde niet, dat hij streed voor een keizer, die door den Paus in den kerkban gedaan was. Achtervolgd door gendarmes verstak hij zich te Heule. Na Napoleon's tijd werd hij hovenier in 't Klein Seminarie te Roeselare en naderhand bloem- en boom- boomkweeker te Brugge. Guido Gezelle's moeder, Monica Devriese, was een welgestel- welgestelde boerendochter uit Wyngene. De hofstede, waar ze geboren werd, zou de zoon in zijn ouden dag wederzien en vol liefde groeten: Scheef is de poorte, van oudheid geweken; zaalrugdel 't dak van de schure; overal stroo op de zwepingen? zwepingen~ zit er gesteken; vodden3 vodden3 beveursten4 beveursten4 het huis en den stal... Daar is 't, dat moeder zat; daar is 't, 't, dat vader vond die hem arbeid en herte bracht; daar knielden wij, kinderen, handen te gader, baden wij, kleenen en grooten, te gaar... Ach, hoe verheugen mij, ach, hoe verheffen de oudere dagen mijn diepste gemoed! I Is er wel iemand, die 't ooit kon beseffen wat gij, oud hof, mij nu zegt, mij nu doet? Vader was een verstandig man en had den moncl mond vol lui- luimige spreuken. Hij noemde zich zelf: «Pier-Jan, die geen Fransch en kan» en en «geen «kwezelare maar geen geen ezelare».)}. Hij. lokte den kleinen Guido gaarne in zijn hof, liet er hem plukken en snoeien en wekte de eeirste eerste liefde van den Dichter tot de heerlijke schepping. Moeder was stil en zedig en leerde haar kinderen god- godvruchtig zijn. Guido was een begaafde knaap. Hij werd als eerste uitge- uitgeroepen onder al de Eerste Communicanten Communiçanten der stad, en die hem in de leering onderwezen onder~ezen hadden waren zoo fier, dat zij den schuchteren, spartelenden en jongen in de kerk op een leeg 1. Zaalrugde: l':aa.jxugde: met een rug als a,ls een een zaial zaal (zadel). (z!i.u.el) Zweping: Zw!ping.: dwarshout hou"" dat de doe kapgebinten verbindt Vodden: graszoden Beveursten: de dakyor~t idakvorst vormeu 8

11 :voetstuk 'hieven, om hem eens goed door zijn zijn makkers te laten bezien. Zijn geest was liefst buiten alle gedruisch, zoekende naar schoonheid in de bloemekens,'an van den hof, of naar wijsheid in de boeken. «Als ik mijn zoon wilde zoeken», zei Pieter Jan dikwijls, «dan vond ik hem altijd in een hoekske met een boekske». Ook zat de jongen menigmaal in een van de molens op de veste, waar vader Ghevaert hem uit zijn bijbel voorlas of boeiende dingen vertelde. Daar stak iets bijzonders in den knaap, en vader en moeder dachten, dat hij best zou «voortleeren». Hij begon zijn Latijnsche studiën te Brugge en zette ze voort te Roeselare. Hij was een bekwame leerling, doch hij ging onopgemerkt voorbij; naar eer stond hij niet en zweeg liefst waar anderen spraken. In 1854 werd hij te Brugge Priester gewijd en 't zelfde jaar tot leeraar aan 't Klein Seminarie te Roeselare benoemd. Daar dichtte hij en leerde zijn studenten studenteri dichten. Zijn lijn leer- leerlingen - waaronder Hugo Verriest - aanbaden hem. In Mei 1858 trok hij met zijn klasse naar Staden om de b'egrafenis begrafenis van een afgestorven makker bij te wonen. En twee dagen later had hij in vers en proza «kerkhofblommen»» afgewerkt, afgetwerkt, een meesterstuk, waarin hij die uitvaart zoo Kerkhofblom heetlijk heerlijk roerend beschrijft. Te Roeselare gaf hij ons nog «Dichtoefeningen», «( Kleen- Kleen gedichtjes», «Gedichten, Gezangen en Gebeden». In die verzenbundels, evenals in «Tijdkrans»» en «Rijmsnoer», die hij na langdurig zwijgen te Kortrijk dichtte, heeft hij ons de ver- schoonste poëzie geschonken, die sedert Vondel in onze taal :geschreven werd. «Door de eeuwen heen zal hij worden geroemd als.. de Vlaamsche nachtegaal. De Vlaamsche hemel, de Vlaamsche gouw, de grijze Noordzee, de bruine duinen, het winterwit wit en de zomerglorie, onze wijde vlakten met hun boomen en vogels en bloemen: 't lag alles te weerspiegelen in die reine, rijke ziel. Al de tonen die klinken, al de kleuren die blinken, had hij opgedronken in zijn wezen, en hij gaf ze weer in zijn. eigen 'Westvlaamsch, lijk hij het sprak en hoorde spreken; een taal, taai, zoo echt de taal van een zingende hart, dat men zich op den duur wel moet afvragen of Gezelle's Westvlaamsch niet is de meest harmonische, de meest melodische van al de talen dezer aarde.» (Dr Julius Persyn, Over Letterkunde I). Van o tot 1865 was hij professor en onder-rector onder rector aan 't 9

12 Engelsch Seminarie te Brugge en daarna onderpastoor op Ste.-Walburga Ste-Walburga in dezelfde stad. Gezelle was een heilige Priester. Zijn ijver was onbluschbaar, zijn goedheid weergaloos. U Uit liefde tot de lijdende menschen vergat hij zelfs zijn leven. De cholera woedde; hij nam de zieken in zijn huis op; hij droeg een kind, door çloor de da vreeselijke plaag besmet, in zijn armen naar het hospitaal. Overal waar hij nood zag, ging hij helpen. Stond er een ka~ ka' of een wagen versteld, hij schoot toe en hielp met zijn SChOl schot ders man en tuig op de goede baan. Vooral de kinderen had hij lief: hij gaf hun «sanctjes» (hei- (heiligenbeeldjes) en boeken, en langs de straat liepen ze rondom hem en schuilden onder onider zijn priestermantel. Dikwijls stond zijn spinde zonder eten, zijn woning zonder huisraad, zijn kas zonder kleeren. Te Kortrijk, waar hij van 1872 tot 1899, eerst als onderpastoor op O. L. Vr. en en later als als bestuurder van( een klooster, weritzaam werkzaam was,. bleef hij even hulp- en offervaardig. onderpas- Zijn geleerdheid, zijn dichterstalent. dichterstalent, al wat hij bezat, stond ten dienste van zijn volk. Honderden dichtjes voor treur- en feestgelegenheden heeft hij er geschreven, voor den eenvoudigsten werkman, de nederigste vrouw, het armste volkskind. Een enkel voorbeeld! «Een ongelukkige, het leven moe, en eenvou- in een oogenblik van verblindheid, heeft zelfmoord gepleegd. Men vindt hem 't pistool in hand, nog ademend; men loopt om hulp... naar Gezelle. GezeIIe. Hij komt toegesneld, nog op ()p tijd om den verdoolde tot berouw te brengen eer hij sterft. Wie \Vie vraagt er hem, een versje daarvan te maken op het doodsanctje van dien dompelaar? Niemand dan zijn eigen hart. dood- HU Hij zal de nagedachtenis van dien jongen onder zijn bescher- bescherming nemen, opdat geheel de starl stakl wete, dat hij in Gods berm- bermhertige handen gevallen is. Îs. Het moordallaam mooidallaam de donkere nacht mijn donkerder gedachten bekoorden mij om, Orrl, roekeloos, dat God verbiedt niet te achten! IV IO Een plof... en dood. dood, zoo waande ik mij,

13 ellendiglijk aan 't dolen! o Goede God, Ge'n wildet niet, niet; G'hebt me aan de dood ontstolen! Gij zocht mij, daar 'k C L: vluchtend was, U vloekend in mijn' zonden en toch hebt Gij Cij mij, armen dwaas, chyaas, o Goede God, geyonden! crevonden! Is dat niet om te traanoogen?»?» (Al. (AL Walgrave, Gedichtengroei). J. J, LagaP..., - GUIDO GEZELI.E. GEZELLE. Die heilige Priester, die alles alle,; deed voor \'oor 't goede, weal were! soms verkeerd... begrepen, miskend, miskend. belasterd. Dan zweeg de de gevoe- gevoelige dichter, dichter. en bad, bad. en weende in in stilte. \Teel Veel heeft hij geleden, I I

14 en die diepe smart heeft Lagae op op meesterlijke wijze WIjZe in 111 zijn zijn marmeren borstbeeld gebeiteld. in In April 1899 werd G. Gezelle GezelIe naar Brugge verplaatst. Na ~ a enkele maanden viel \,iel hij ziek. Zijn einde was even eenvoudig als zijn leven. Cesar Gezelle, G ell e, zijn neef-priester, vroeg \Toeg hem of hij over niets meer bekommerd vv-as. was. Hij antwoorde ««Neen, ik ben gerust; ik geloof, dat ik altijd geleefd heb in lil den eenvoud der harten en in de de waarheid.» Op zijn sterfbed zuchtte hij herhaaldelijk: «Ik hoorde toch zoo geern de veugeltjes schufelen». schufelen», Hij, die in in zooveel onver- onvergankelijke verzen de schoonheid "choonheid van God lieve lie\'e natuur bezon- bezongen had, zou nu den Schepper van die schoonheid van aange- aangezicht tot aangezicht gaan aanschouwen. Hij overleed op 17 [7 November 1899 en werd begraven als een koning-. koning. Hij stierf. En onsterfelijk nu rees het verheerlijkt \'erheerlijkt beeld van den nederigen Dichter vóór v66r de oogen van heel het Neder- N ederlandsche volk, dat hem steeds als een van zijn edelste en groot- grootste zonen bewonderen en vereeren \'ereeren zal. Naar. Naar E. H. S. S, Dequidt: ((Guido «Guido Gazelle», Ge/,elle», (Diasche (DiBtsehe Warande en en Belfort, 1910): en eri. E. H. Al. Walgrave: WaJgra\'e: (Gelichtengroeti», «Geliehtengro~i", l4. (Hasseldonck, (Hasseldonek, Hoogs-traten); (Het «Het Leven Lel'en va». va') G. Gezelle», Gelel1e ", :?3. (Werel,lbibt (Werehlbibl. Hoogstraten): Amsterdam) SERAFIEN DEQU DE()LJ IDT. WT. Priester. Pnester. Geboren te te Oeren (W.-VI.) en overleden aan De Panne Werkte \Yerkte mee aan ver- ver -schillende tijdschriften. ALOIS WALGRAVE. Priester. Geboren te Gent Thans pastoor te Vollezeele (Brabant). Schreef o. a. a. ««De Blindgebo- Blindgeborene), Bijbelspel, BijbelspeL ««Maria's Leven Le\'en»» (Mariaspel, (MariaspeL getoonzet door A. -Moortgat, l\joortgat, Halle), «Gedichtengroei»» is. een uitlrebreide uitzebreide studie <;tudie van Gezelle's werken. :J. 3. KERKHOFBLOMMEN. K.~RKIIO.'BI,Ollnl.~~. In itiei liiei 1858, toen toon G. G. Ge',ell.e Ge~elle prrofessor professor wa.; wa' aim a:lil 't Kl, Klttin ~ll Seminarie re HOOI) Booselare, stderf stierf een van \'an zijn z.ijn le,,,rlingen, le.,rlingen, Edu~Ll."<l Eduard van W1n (len den Bus che, ehe. te Staden. De dichihr dichtej.' ging met zijn klabsse klasse de lyegrafenis be;rafenis bijwonen bij\\'oncll en be direef ehreef die uit\'8llj'l, uitvaart, in zijn meest.. it gekend en en algemeen bewonderd be\\'ontlerd werk, "'Nk, «lieriu-101%- «KERKHOF BLO~[MEN", BLUMMEN», waaf\'an waarvan hier hier een paa;r paar uittreksels uittreksel, volgen. v[)lgcn. 12 I 2

15 Als dichter en leerlingen loorlö.ngen bij hij het sterfhuis komen,,taat,laat reeds. de. de wagen Olet met het. witte dekzeil ger.ed, orm om, naar oud. Vlaamsch Yla.a.moch gebruik, gehruik, den afgestorvene met zijn weenende en en biddende fa.miee familie naar naar de kerk kèrk te te voereu. voeren, afge Illtorvene Wel zal ditmaal ditma.:ll clat dat gebruik gebrujik niet worden nageleefd, nagc,),eefd, want de de stud-enten studenten zullen zoelï zelf hun makker dragon, dra.:;eu, mar ma.:u-de de dichter geeft ons ons toch toch eon een lyesoloijving beschnijving van. de gewone lijkviart, kv~t in de de volgende verze,n: vert.en: Traagzaam trekt de witte ".. wager' wagen door de stille strate toen, en 't is weenen, en 't is klagen dat ze bin' de wijtel doen! Stap N-oor,"oor stap, zoo gaan de peerden, traagzaam, treurig, stille en stom, en zij kijken, of 't hun deerde, dikwijls naar hun' Mee-ster ~lee~tcr otn; om; naar hun' Meester, die te morgen zijn beminde peerdenpaar, onder, 't kammen en 't bezorgen, zei de droeve nieuwemaar. «Baai,;> Baai,» zoo sprak hij, «Baai en Blesse, hedel! heden moeten..., stille! fraai! moeten wij naar de uit\'aartmesse, uitvaartmesse, met den wagen, Blesse en Baai!» En toen, na zijn hand te doppen in 't gewijde water klaar, zegent hij de hooge koppen van 't onachtzaam peerdenpaar. paar. En hij kust en. kruist ze beiden, en «gij,» zegt. hij, «Blesse en Baal, Baai, moet een lijk naar 't kerkhof leiden, Baai en Blesse, stille! fraai!» Traagzaam rijdt en rolt de, wagen, treurig door de strate voort, en 't is krijschen en 't is klagen, dat men onder 't dekzeil hoort, hoort. Stap voor stap zoo gaan de peerden, ziende naar hun' meester om; stap voor stap, als of 't hun deerde, traagzaam, treurig, stille..., en stom! Binnen op de voute (kelderkamer) bidden leeraar en studenten een (De ede Profundi.s. Profundis vuor voor hun clooden dooden vriend en zien voor de laaiste maal maa.! zijn awl,- lljl-lb- 1, 1. Wijte (Westyl.): dekzeil. dek1.ei!. 133

16 gezicht. J In neen nevenkamer neyenkametr gaan ze le den bedroefden, balroefdèn, bedlegerigen vader t:roosten. troosten. Daarop be,chrijft be"chrijft de dichter,lichter het lll,t in orde stellen van den lijkstoet. De bare stond voor de deure, en en alles was allengskens in in gereedheid gerecdheid gekomen, om te vertrekken; "ertrekken; met ontdekten hoof- hoofde ontvongen wij de kiste, en schudden er er godvruchtig cle de plooien rondom van den maagdenpelderl. Even als men eenen strijder uit het slagveld draagt, gewon- gewon den in 't vaandel, waaronder en waarvooren hij gevallen is, 1.00 zoo droegen wij wj onzen vriend, uit het strijdperk dezer wereld, onder «'t 't blauwe kruis in het blanke veld» des vaandels van Maria, en onder de de zilveren zegekroone des Maagdendoms. Drie Orie kleene jongens, bleuzende van gezondheid, en die al lange te wachten stonden, kwam. kwamen toegeloopen als ze zagen dat het schoon gepintte:> kruis uit den huize te te voorschijn kwam! Ach, zij keken zoo drukkelijk in de de roodgeweende oogen ()ogen der zwijgende zuster, die hunne handjes verborg onder den witten doek, waarin zij 't kruiske dragen moesten; en, weenden hun oogskes oogske:; omdat ze zagen, zagen. weenen en treurig zijn, zeker danste hun hertje van blijdschap, om het schoon, schoon kruis! Lange nog zullen ze 't, met hunne kleene makkers, be- bewonderen, al spelen en al blomkes trekken op het kerkhof; zij zullen 't malkaar toogen en wijzen met den vinger, zonder het te durven genaken of de aarde stooren stüoren waarover 't zal ge- ge plant staan. Elk ende een had nu zijne plaatse gevonden in de eenvoudige landsprocessie, die die ging aanvang nemen. Noch en waren die kruisen van gevlochten strooi vergeten gebleven, die, aan de hoeken van de straten geleid, als eenzame bedelaars den voor- voorbijgaanden Christene eenen «Weest-gegroet» voor aalmoese vragen. Het lijk wierd opgeheven en met de voeten kerkwaards gekeerd. Moeder kwam te voorschijn, met de overige familie, om ons te volgen; en Vader zelve, den oogenblik dat het op scheiden aankwam, stond op, vestte zijne oogen staal3 staa}3 op de kiste, wenschte zijn kind. kind, en ons te te zamen, den alderdroevig- alderdroevigsten o «God beware :u!» en traagzaam gingen wij van 't hof. hof, onder geleide van 't bloeiende, blinkende Kruis. 1. Pelder Felder OVestv1.): (Westy!.): baarkleed. - Z. 2. Pint-en Pinten (Westv1.): (\remv!.) : versieren. ver"ieren. - 3_ 3. f;j:.aa.l Staal (Westvl.): ('IYestyl.): strak. 14

17 TR. Ve.cstraete. - NA DE BEGRAFENIS. 15

18 Dood. was de stam van dat Kruise, e.n en de winden voerden - wa.ar waar wete ik? - het speelzieke loof! Nooit N en zou 't blommen noch blaren blaren meer vinden, nooit,... als in d'handen van 't Christen Geloof. Dood was het hout, maar het hout moest herleven: dood was zijn blad, maar de Christene Maagd had het een blad en een blomme gegeven, schoonder en beter als 't levende draagt: blom van Geloof, dat de ziel niet kan sterven, blomme van Hope op een zalig Hierna; blomme van Liefde, die alles kan derven, laat g'haar het Kruis, want het Kruis is is gena! Kruis, waar een God heeft zijn bloed op vergoten; kruis, dat den Satan hebt neergeveld; kruis dat de poorten der helle gesloten, kruis, dat den Hemel hebt opengesteld; kruis, te vergeefs door de wereld bevochten, treedt, als banniere, de lijkvaart in top: kruis met de Christene blommen bevlochten, treedt, als banniere, wij volgen U op! Zoo gingen wij al peinzen langs den weg, en geen een van ons die een woord sprak. Guido Gezelle. Uit Kerkhofblommen c hot men»,.1. Lannoo, ThUelt. 4. DE MIS OP DE HOOGTE. \I 5 Oogst 1914) De wind bracht ons, bij zoevende vlagen, het gebrom en het geknal der vurende Luiksche forten, op de hoogte van Hauthem. Wij wisten dat ginds op de Maas, de koenheid van een handvol jongens den eersten reuzenstormloop van den vreemden dwingeland had gestuit. Wij waren allen angstig om wat daarna mocht geschied zijn. Het geknars van zware ont- ontploffingen kwam uit de verte op den heuvel toe De De aalmoeze- aalmoeze nier steeg,- met den kelk de helling op, op. naar het het eenvoudige veldaltaar dat den heuvel bekroonde. In dichte scharen kniel- knielden ona: onze jongens neer rondom hun kanonnen, op het veld, 16

19 ~ngs 1zngs de loopgracht... 0 Heer, aanhoor onze bede... Verre -over Oplinter OplinteT rees een zwarte rook, en de wind sloeg ze in lfware zlware bochtèn bocht6n en golven weer ten gronde, alsof de hemel het offer weigerde:- het was een hoeve die aan t' t' vlammen ging. I)~ aalmoezenier hief den kelk ten hemel. De jongens bogen diep... 0 Heer moet een bittere kelk geledigd worden, spaar onze öuders, ouders, spaar onze vrouwen, spaar onze kindertjes... 0 Heer, sta ons bij... Boven het dofverre oorlogsgebrom trilde de helle klank der altaarbel... Lam Gods, ontferm U onzer... Ontferm U onzer. o 0 Vader... dat uw uw wil geschiede... Een orkaanwind woedde ()ver over den heuvel... heuvel.. De aalmoezenier keerde zich om naar de jongens. In een breed kruisgebaar 'l,;:ruisgebaar zegende hij de scharen En geknield op den boord van de de loopgracht, stamelden onze jongens een laatste «bid voor ons, arme zondaars, nu... en in de ure... onzer onzer dood dood...»» Dr Frans Daels. Uit «V001'«Voor na.ij mijn n Volk in nood», J. Lannoo, T 'rhlel hied. FRANS DAELS Antwerpen Doctor en Hoogleeraar in de geneeskunde aan de Universiteit te Gent. Een geleerde van naam. Diende tij- tijdens den oorlog als dokter aan 't front en deed er veel tot ver- verzedelijking van onze soldaten. Schreef benevens zeer gewaar- gewaardeerde geneeskunclige geneeskundige werkcn, werken, «Voor mijn Volk in Nood»» I en II. I I. folq Pot 0 G~ Felynck. Gyselynck, Korlrijk Kortrijk M = IN "I "1' GASTHUIS. (';:\S'j'IIUIS. Het had er weer w~er gestoven dien dag! De bel, aan de ingangspoort, ingangspoort. riep de de ziekenverplegers op en de stoet begon. Erbarmelijk-verminkten Erbarmelijk-vcrminkten draagt men weg, spoedig; de geneesheer werpt een vluchtigen blik op,len den gek-vetste, neemt den naam op en zijn bevel weerklinkt, kort ge kwetste, en krachtig: «Zaal io»; 10»; bleeke aangezichten gaan voorbij, \'oorbij, met N-B 2 17

20 een doek om 't voorhoofd waardoor het versche bloed blo>ed zijpert, zijpelt, de oogen starend nog in stomme afschrikking naar oorlosg- oorlosgvisioenen; ledige berries worden aangebracht; een lijk woi-dt woïdt naar 't doodenhuis gevoerd; in de zalen gaat het leven van. \an wee en lijden zijn. droeven gang voort. Een lange eentonige rij ijzeren bedden, witte, zorgvuldig ge- geplooide lakens, waarop omwonden handen rusten, waaruit "bier hier en daar een zucht of een klacht opstijgt, waarin van-koorts- van-koortsgloeiende-oogen u aanstaren zonder u te zien, verloren in droo- droomen van v. bloedige moorderijen. Een prikkende g.eur geur van formomol en rnedicijnen. medicijnen. Bij 't derde bed blijf ik staan. Een jager te voet ligt daar, daar> een kogel dwars door de kuit van het rechterbeen. «Hoe stelt gij het vandaag, mijn jongen?» - «Tamelijk wel, inijn mijn aal- aalmoezenier». En de gelaatstrekken verkrimpen van de pijn. pijn_ for -- -' «Goed«geslapen van nacht?» - «Geen oog toegedaan. 't Brandt daar in mijn been; 'k gelopf gelqof dat z'er met een gloeien- gloeiende tang in gewerkt hebben». Toch richt de man zich óch half op en reikt me zijn hand. Hoeveel heb ik er gedrukt van die klamme handen en en hoe- voelde ik telkens, telkens opnieuw, met wat liefde wij die jongens moeten beminnen. --- _. «Hebt ge geen lust om een druif of zoo iets?» En ik trok de de schuif, van zijn nachttafeltje- open. Want ik wist dat liefdadige vrouwen de ronde hadden hadclen gedaan en èil uitgedeeld hadden uit hun fruitkorf. Daar lag een. tros druiven, een prachtige tros donker-purpere druiven met hun aanlokkelijk zachte waas. Twee waren uitgepikt. «Niet lekker genoeg voor een fijnproever als gij?»» Langzaam draait de kerel zich om, zienlijk zich b~dwingend bedwingen.d om zijn smart <;mart niet_ uit te roepen: - ««Heerlijk zijn ze, sappig en fijn... maar... >: en heel 't gelaat straalt nu van innige voldoening, «q maar 't is. straks bezoek en mijn kleine komt mee, dezen keer, heeft de vrouw gezegd. ge2egd. En hij lust die ook oold» I» 'k Heb hem toen bezien be2ien tot in zijn ziel en bevend heb ik hem een ren. kruisken gegeven op zijn verhitte voorhoofd. K. Elebaers. Uit c Lief en Leed., A. Uit g lief en Leed., A, Dew* Dewit, Bru,ssel..Brussel. KAK~L KAREL ELE.br\.,ERS. ELEhAERS. Priester. hiester. Antwerpen Tijdens. den oorlog aalmoezenier aan 't front. Zijn oorlogservaringen lverzamelde werzamelde hij in «Lief«en Leed». Schreef verder ««Na den. Storm». Leeraar aan 't College te Herenthals. J8 18

21 6. RENI<~ RENE. EEN ~E~,KEREL,I(EREL VAN,'A~ VLAANDEREN. Vl.. AANDEltE~. (I (letwat ingekort) René is zijn naam. Roené, zegden de Engelschen Engclschen van (L- d ~~ stad, waar hij in het hospitaal lag.' 1 René is een sterk gespierde jongen van 22 zomers, van Vlamertinghe.2 Vlamertinghe.~ Zwart haar met weerborstels op 't voorhoofd. voorhoofd, een vastberaden yastberaden Grieksch Criebch aange- aangezicht, en een paar oogen vol guitige en en innemende blijmoedigheld, vlakaf om te stelen. Hij was v66r vóór den oorlog, cen een wer- wer blijmoedigheidklersjongenkersjongen, een brikkebakker, een beetenbraker3, beetenbraker:-l, een oogst- oogstpikker, een suikerijdroger in Frankrijk met den V Vlamertingheploeg van Vlaamsche sjouwers. lamertinghe- Hij had daar door dagelijksch paardewerk pa.arclenkra;cht paardenknocht gekregen, was er ruwen Wild wild geworden iin 'in zijn zjjn spreken :ópreken en doen, maar hij had het geloof niet niet.verbeurd, *zijn schapulier noch paternoster, paternoster. noch moeders zegen niet weggesmeten. Dat was René in in vredestijd. Rent: René was van het vermaarde derde jagers. Hij was tot korporaal benoemd voor zijn dapperheid en was met een zes- zestal mannen zijner keus gedurig op verkenningstocht geweest-. geweest. Dat leventje in 't wilde ging hem. Hij was een duivel van een jongen en had den Duitsch menige poets.gebakken, lijk dien keer toen hij boven op den molen zat terwijl de Duitschers aan den voet de «Wacht «am Rhein»4 4 zongen; lijk dien keer toen de boerin op een éen. verlaten hoeve -een verkleede Duitscher scheen te zijn, lijk dien keer toen hij drie dagen lang zwierf in het bosch van Houthulst, geklopjacht door de Duitsche pin- pinhelmen, en zich voeden moest lijk Baekelant en en zijn roovers- rooversbende met 't boschwild. De jongen die onder de de schroeiende zonne van Erankrijk 's zomers in het koorn koom stond te te slingervuisten, vond liet het slin- slin,gervuisten met den llaitsch lj~itsch al al even aang-enaam; aangenaam; en zoo zeg,le zegde hij hij dikwijls: «Indien ik ooit den Duitscher volgen mocht tot in zijn eigen land, dan zou ik geern geem sterven». Hij hield niet van de loopgrachten, dat was te eentonig en te te langdurig, daar- da,hvoor wa.s wa,s hij veel te veel een sportman en een vechtershaan, \'echtershaan, «en«dat is geen doen, zegde hij, als men den oorlog eindigen moet zonder dat ik een Duitscher gesmetterd heb tusschen mijn vu vuisten. Nu, 't is ook iemands jongen; en 'k zou anders geen j. 1. _Manchester Vlameatinghe: VJ.a.mertilighe: dorp hij bij leperen. Ieperen Braken: Bmke.n: de btj\ellkqrst bonenkorst va.n van een akker a.kker breken Wacht \\. am 'Rhein.: 11 : Vuitsch Duitsch volkslie(1. volksli,,,1, 19

22 ..,, I' ~-... l - :,:i:~rl:\ <':il :~;: '.. Th. Verstraete. te. --- DE BBHBCHTl.\"G. BERECHTI NG. 20 ~ o 20

23 vlieg kwaad doen, maar we zullen ne keer ke, zien of of die die Duit-- Duitseher scher alles te zeggen heeft.» Dat was René's oorlogsfilosofie. Op den dood had hij nimmer gedacht. «I)at Dat waren Gods werken, en 'k stond goed in orde met Dezen van \'an Hierboven» zegde hij, en hij keek naar omhoog, en in dien opblik lag al de kinderrijke kinderiijke geloofsnederigheid geloofsnederigheicl van een Vlaamschen yolks- volksjongen. ( Als ik entwat doe, dan doe ik ik het het wel, mijnheer,» was René's beslist woord. «Ook moet ik ik voor niemand meer zorgen, vader en moeder zijn dood, mijn twee zusters zijn getrouwd, mijn miin dác drie broers, sjouwers gelijk ik, zijn naar Amerika getrok- getrokken, en de wereld zal er niets bij veranderen, of ik leve of dood ben. 'k Had een goê makker in 't leger, 'n rijken boeren- boerenzoon van v. Gheluwe. Hij is is dood in in den den oorlog, mijnheer de pastoor,» zei René,e:n hij snikte als iemand die zich te groot voelt om te schreien, ««wilt gij er een mis voor lezen, 't was een. brav brave christelijke ziel. ziel, en zijn moeder zal er toch zoo. zoo' in -weten.»» Begin November 1914., I Ren{' René werd gekwetst, met «schappernels», letterlijk bezaaid, en half dood, half levend, langs «schappernels»'1 Calais om, om., naar het hospitaal gevoerd in de Engelsche stad, waar het gedurig aanlanden van gewonde soldaten een lang- langgerekte we.eklacht weeklacht verwekte. verwekte, uit de harten der der duizenden to'eschcowers. t(jeschouwers. Dan ben ik zachtjes getreclen getreden van bed tot bed en en de de zoete liefde van mijn Vlaamsche Vlaamsehe stem heeft de jongens gewekt uit hun droomen en vreemde \Teemde visioenen, en herplaatst in 't lieve huisje onder mooders mooclers zegen. René lag in de hooge kodrts, koc>rts, met de oogen staal' staal:? open en de dood wareerde:' war.eerde:\ rond zijn sponde. Een eerbiedige stilte woog over laet het hospitaal, hospitaal. omdat er weerom een soldaat aan het sterven scheen. De dokter kwam bij: «Fathei, Fathel, morgen is is hij dood. Doe uw priesterwerk.»» Dan zette ik mij nevens René's bed, en sprak ihem toe met stil gefluister:,<( Hoe is 't 't jongen?» - ««Niet goed, mijnheer.de Pastere, zei hij in zijn slepend Westvlaamsch, \\'estvlaamseh, waar ben ik hier??,)- «In «In Engeland, jongen, en en zijt maar gerust, g-erust, 'k ben ook een West-Viaming, \Vest-Viaming.); En een glans schit- 1. Schappernels c Schappernell; ". Hell~ beuoelt bedoelt sliravnel-. shra.pnc!-. Een lien ohr",pue! is een granaat gl"d.daat met wet koge. kogels gevuld.. (Uitzpreken (Uitspreken:: sjmpnd). sjrapn:e1) Staal (We (\\' e tvl.): tv!.): strak NVareeren Wa.reeren (Westv1.); (WeB5vl,); W3oI''-''1l, ronclzwe:'\'oll. romizwerven. 212 I

24 terde in zijn oogen, om die melodie der der moedertaal.«'«rené, de dokter zegt dat ge geheel ziek zijt, zoudt ge niet geren biechten?» - «Waarom niet, mijnheere, - en 't kwam er zoo eenvoudig-overtuigend uit -- - wij, Vlaminpgen, Vlami~en, zijn toch allen katholieken»» en en René biechtte lijk men maar één keer biecht in het leven, namelijk in 't aanschijn van den dood, en al de oogen van het hospitaal keken vreemd Yreemd op naar die bediening van het Sacrament, zoo eenvoudig en goedmoedig. 't Katholiek geloof was binnengetreden in dat protestantsche hospi- hospi Kathotaal, en 't.werd 't eerbiedig ontvangen. 't Kwam er immers bin. bin nen tot sterking en steun van een stervenden held, wien Engeland moest dankbaar 7ijn. 'k Kwam wat later terug en gaf hem de de heilige Communie. De protestantsche nursenl nurse& in hunne wonderbare beleefdheid en \"('rdraagzaamhcicl verdraagzaamh( hadden k.dden het tafelke bereid met wit wit linnen, een kruisbeeld, kruisbeeld. twee brandende kaarsen en een glas water. Daarna gaf ik hem het heilig Oliesel, Oliesel. zalf en en balsem op op bloe- bloedige wonden, terwijl Ren6 René almaardoor Weesgegroetjes bad. had. Dit was in den laten nacht, en 'k had al de wetenswaardigheden opgeteekend opgeteekencl aangaande René's eenzelvigheid, want 's anderendaags morgens zou hij dood zijn en weggenomen en gekist. ande- 's Anderendaags morgens was hij niet dood....««\lijnheer lijnheer de Pastere, 'k ben nog niet dood, zulle,» was zijn blijmoedige morgengroet. rnorgengroet. De dokter liep heen en weer vol verbazing: «H Hem e must t be ast a strong g la I a d d»~»2 zei hij gedurig. En 'k dacht bij mijzelf: «hij is een 'kerel van "an Vlaanderen.»» Zijn oogen waren helderder en de koorts was geslonken. Als A.ls ik rond (len den middag terugkeerde had Ren6 Rel1(~ zich reeds tweemaal kritnpend krimpend van de pijn, pijn. halfling opgeheven om rond te zien in de ruime hospitaalzaal wie daar al lag, lag. hij had aan aan zijn zijn Vlaamschen maat t reeds gevraagd: gehaagd: «Van waar zijt gij en en van welk regiment?» en hij had reeds teeds goesting naar een cigarette. «'t't Doet toch zulk 'n zeer, mijnheer de Pastere,»» en hij beet heet zijn Iippell lippen en tranen sprongen uit zijn oogen. Hij heeft dit maar éénmaal 66nmaal gezegd, binst zijn maanden hospitaal-liggen en dan nog was hij het kwijt zonder het te weten. En toch hij leed martelie. martelie, maar de nursen nur:-ien hadden reeds werk genoeg, zegde hij, en dat is toch niet aangenaam voor de de andere soldaten als er daar iemand geheel den dag in de zaal te te kermen kennen en ti: te kriepen kriepc:n ligt. ]. 1. ~ur."t! Nurse (J<;nge]~ch): (Engelsch): ziekenoppas. 7.iekenQPpas ter. - :2. He must mubt b., bo u. a stl sti.,.).ng... mg 1,,,1 1,41 (E1lg.): (Eng.): hij moet rnoet een eel' stf'rke sterke ken'] kerel. zijn. zi.in. 22

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 : 17 Afscheidsdienst Toos Kraayenhof 6 maart 2015 Intochtslied: U zij de

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Om stil te worden en ons op God te richten

Om stil te worden en ons op God te richten ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 21 augustus 2016 De zeven hoofdzonden Acedia Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdragers: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Maria Wiebenga-van Staal

Maria Wiebenga-van Staal Liturgie voor de dienst van woord en gebed bij de begrafenis van Maria Wiebenga-van Staal * Maasdriel, 10 juli 1923 Wieringerwerf, 30 april 2016 in de Ontmoetingskerk te Middenmeer op 6 mei 2016 Voorganger:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Oase viering 22 oktober 2016 Bidden Liedje: Wees eens even stil Wees eens even stil,

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde DANKDIENST voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde Heerde, 20 mei 2016 Kruiskerk Vrije Evangelische Gemeente Voorganger:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Orde van dienst Kinderbiddag

Orde van dienst Kinderbiddag Orde van dienst Kinderbiddag op woensdag 11 maart 2015, aanvang 14.30 uur Thema: Altijd dichtbij Handelingen 16: 22-34 Ds. Ria Scheltens- Ritzema zal de dienst leiden Muzikale begeleiding : Sipke de Boer

Nadere informatie

SCHADUW OVER HET EVANGELIE. 26 juni :30 10:30

SCHADUW OVER HET EVANGELIE. 26 juni :30 10:30 SCHADUW OVER HET EVANGELIE 26 juni 2016 8:30 10:30 ds. W. Gugler VOORGANGER ds. W. Gugler Jan Pauw OUDERLING Gea van Maanen Lydia van den Broek ORGANIST Jan W. van den Brink Thea Bos LECTOR Desiree van

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 4 oktober 2015, schoolkerkdienst Beestenboel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is dhr. A. Verstoep

Welkom in deze dienst Voorganger is dhr. A. Verstoep Welkom in deze dienst Voorganger is dhr. A. Verstoep Schriftlezing: 2 Koningen 2 vers 23 t/m 25 Mattheüs 5 vers 38 t/m 48 1 Petrus 2 vers 19 t/m 25 Lied 179 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (Op Toonhoogte) Psalm 32

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Zondag Gezamenlijke dienst - Kruiskerk

Zondag Gezamenlijke dienst - Kruiskerk Zondag 19-1-2014 Gezamenlijke dienst - Kruiskerk OPENING Woord van welkom. Openingslied: Psalm 84 vers 1 en 3. (NLB Lied 84) Votum en groet. Zingen: - Zanggroep zingt: lied 297 vers 1 (Evangelische liedbundel).

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Orde van (zang)dienst Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Zondag 7 december 2014, 19.00 uur Orgel: Dhr. Rein van Leeuwen Voorganger: Ds. Jaap Hansum Zingen voor de dienst: Ik zie een poort wijd open staan (JdH

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 19 vers 1 t/m 15 Lied 250 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers 1 en 12 (Nieuwe Berijming) Psalm 119 vers

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013. God valt mee. De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag

Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013. God valt mee. De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013 God valt mee De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag Voorganger: Organist: ds. Piet Hulshof Jan Heins Welkom en het aansteken

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezingen: Spreuken 15 vers 13 t/m 17 Spreuken 16 vers 8 Spreuken 17 vers 1 Psalm 100 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 128 vers 1, 2, 3 en 4 Gezang

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven. Ps. 5: 1, 2 en 3 NB 1. Laat mij, mijn Koning tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: wacht uw teken! 2. Gij hebt een afschuw

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april 2014 19. 00 uur in de Emmaüskerk te Lewenborg de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Jelle Hoft Jesse Gerrits

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Orde van Dienst zondag 3 januari In De Hoeksteen te Hillegom

Orde van Dienst zondag 3 januari In De Hoeksteen te Hillegom Orde van Dienst zondag 3 januari 2016 In De Hoeksteen te Hillegom In- en na afloop van deze dienst nemen we afscheid van onze kosteres Gerrie Spuybroek Voorganger: Maurits de Ridder Organist: Marcel den

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie