EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden"

Transcriptie

1 EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden GG&GD Utrecht Bureau Epidemiologie en Informatie Mei 2005

2 INHOUDSOPGAVE Dankwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding en opzet onderzoek Aanleiding onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Procesevaluatie Effectevaluatie Dataverzameling en analyse van de gegevens Opbouw van het rapport 15 2 Organisatie en beleid van de 24-uurwoonvoorzieningen Inleiding De verschillende woonvormen Doelgroep en doelstelling van de voorziening Toeleidingsprocedure Leven in een hostel Organisatie, woonbegeleiding en zorgaanbod Huisregels en sanctiebeleid Uitstroommogelijkheden Werken in een hostel: de ontwikkelingen Competenties en kwaliteitseisen Werktevredenheid en verbeteringen 22 3 Profielschets van de bewoners bij intrede Inleiding Sociaaldemografische kenmerken en woonsituatie Gebruik en verwerving van middelen Financiële situatie Veiligheid en justitiële problematiek Gezondheidstoestand en kwaliteit van leven Zorgconsumptie: opvang en hulpverlening De eerste woonervaring: tevredenheid en behoeftepeiling 31 4 Veranderingen in leefgebieden van bewoners: in cijfers uitgedrukt Inleiding Woonsituatie in het eerste halfjaar Gebruik en verwerving van middelen in het eerste halfjaar Financiële situatie in het eerste halfjaar Gezondheid en kwaliteit van leven in het eerste halfjaar Zorgconsumptie: opvang en hulpverlening in het eerste halfjaar Tevredenheid en de hulpbehoefte in het eerste halfjaar Hostelbewoners in vergelijking met bezoekers van de gebruiksruimten in Utrecht Veranderingen na een halfjaar Woonsituatie na een halfjaar Gebruik en verwerving van middelen na een halfjaar 39 2

3 4.9.3 Financiële situatie na een halfjaar Veiligheid en justitiële problematiek na een halfjaar Gezondheid en kwaliteit van leven na een halfjaar Zorgconsumptie: opvang en hulpverlening na een halfjaar Tevredenheid en de hulpbehoefte na een halfjaar Een selectie van veranderingen in leefgebieden per hostel 43 5 Het verhaal achter de cijfers Inleiding Een tevreden leven onder dak? Ontwikkelingen van de tevredenheid en klachten na één en twee jaar Effecten op het functioneren Bewoners over hun functioneren na één en twee jaar Verbeteringen van de hostels Verbeteringen van hostels na één en twee jaar Een verslag: Mark, bewoner van hostel De Hoek 53 6 Beschouwing Inleiding Beperking van de resultaten Discussie van de resultaten Het functioneren van de drie hostels Profiel van de doelgroep Korte termijn effecten op functioneren van bewoners Langere termijn effecten op functioneren van bewoners Conclusies Aanbevelingen 63 Bijlagen 1: Samenstelling klankbordgroep 65 2: Tabellen interviews met woonbegeleiders 66 3: Huis- en leefregels Utrechts woonvoorzieningen voor dakloze harddruggebruikers 74 4: Tabellen uit hoofdstuk : Tabellen uit hoofdstuk 4 86 Literatuur 87 3

4 Dankwoord Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar het functioneren van de 24-uurwoonvoorzieningen voor dakloze harddruggebruikers in de gemeente Utrecht. De realisatie van dit rapport is mogelijk gemaakt door ZonMw (projectnummer ). We bedanken alle medewerkers en managers van de woonvoorzieningen De Hoek, Habi Tante en Maliehof voor hun gastvrijheid, medewerking aan en reflectie op het onderzoek. Verder willen we Jan-Nico Wigboldus, Eveline Verhagen en Annet van den Akker van de afdeling MGZ bedanken voor hun enthousiaste medewerking aan de totstandkoming van het aan dit onderzoek gekoppelde draaiboek. Ook gaat onze dank uit naar de leden van de klankbordgroep voor hun kritische blik op de resultaten. Willem van Gemert heeft met een correctieve pen meegelezen, Judith Davids heeft met veel enthousiasme geïnterviewd en tot slot worden de bewoners speciaal bedankt voor hun tijd en het vertrouwen dat zij hebben gegeven door openhartig te spreken over hun ervaringen met de nieuwe woonvoorzieningen. 4

5 Samenvatting De opvangvoorzieningen voor dakloze harddruggebruikers in Utrecht zijn vanaf 2001 uitgebreid met een aantal 24-uurwoonvoorzieningen voor verslaafde daklozen. Deze voorzieningen hebben twee belangrijke kenmerken: er is sprake van permanente woonbegeleiding en het middelengebruik door bewoners is toegestaan. Aan de eerste drie opgezette voorzieningen De Hoek, Habi Tante en Maliehof is een longitudinaal evaluatieonderzoek gekoppeld dat uitgevoerd is door het Bureau Epidemiologie & Informatie van de GG&GD Utrecht. Er is zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is een draaiboek verschenen waarin uitgebreid ingegaan wordt op de ervaringen met het realiseren van de hostels en waarin een aantal uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen en verwerkt. Het biedt een handreiking (en is complementair aan deze rapportage) hoe een soortgelijke woonvoorziening ook in andere steden opgezet kan worden. In de huidige eindrapportage wordt ingegaan op het onderzoek naar het functioneren van deze voorzieningen en de bewoners. De volgende vraagstellingen staan in het onderzoek centraal: 1. Hoe kan een 24- uur woonvoorziening voor druggebruikers het best georganiseerd worden? 2. Hoe functioneert de voorziening? 3. Wat zijn de kenmerken van de bewoners van hostels? 4. Welke effecten heeft plaatsing in de voorziening op het middelengebruik, de gezondheid, het psychisch en sociaal functioneren en de kwaliteit van leven van de bewoners? Per onderzoeksvraag worden de belangrijkste resultaten behandeld, waarna de conclusies en tot slot de aanbevelingen volgen. Organisatie en functioneren van de voorzieningen De eerste twee woonvoorzieningen De Hoek en Habi Tante worden beheerd door het Leger des Heils, de woonvoorziening Maliehof door de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. De voorzieningen richten zich op dakloze harddruggebruikende mensen die ingeschreven staan in de gemeente Utrecht. De voorzieningen werden in de beginfase gekenmerkt door een hoge mate van laagdrempeligheid. De woonbegeleiding bestond voornamelijk uit het regelen van praktische zaken. Over een periode van twee jaar is het aanbod van zorg in de voorzieningen gegroeid met wekelijkse spreekuren van verslavingsartsen, inpandige medicatie- en methadonverstrekking en schuldsanering. In 2003 werd besloten om de 24-uurwoonvoorzieningen uit de AWBZ te financieren. De consequentie hiervan was dat de hostels de overgang moesten gaan maken van een maatschappelijke opvangvoorziening naar een zorginstelling met een bijbehorend eisenpakket aan de kwaliteit van de geboden hulp. Het Leger des Heils is bezig geweest met deze omslag en de woonvoorziening Maliehof voldeed al aan deze eisen. Het beter indiceren van bewoners, het meer op structurele manier begeleiden van bewoners aan de hand van behandelplannen, zorg op maat bieden en persoonlijk begeleiden zijn randvoorwaarden voor het goed functioneren van de voorzieningen. Tijdens de onderzoeksperiode kwam sterk naar voren dat de woonbegeleidingsteams een moeilijke periode doorgemaakt hebben om uiteindelijk te komen tot meer samenhang en eenheid binnen het team. Kenmerken van bewoners van hostels De woonvoorzieningen hebben een gemarginaliseerde en geïsoleerde groep bewoners aangetrokken waar sprake is van druggebruik en de daarbij gerelateerde lichamelijke en psychische problematiek. De groep is frequent in aanraking met justitie geweest en is zelf ook vaak slachtoffer geweest van misdrijven. 5

6 Korte termijn effecten op het functioneren van de bewoners Na een half jaar wonen in een hostel zijn er een aantal belangrijke veranderingen waar te nemen. Het slapen op straat komt niet meer voor: de groep heeft na zoveel jaren van dak- en thuisloos zijn een woning tot zijn of haar beschikking waar men een eigen bed heeft, een gezamenlijke woonruimte waar gegeten wordt en sanitaire voorzieningen. Het binden van een moeilijk te bereiken groep verslaafden is in dit opzicht geslaagd. Het leven onder dak betekent een omslag voor een groep die gewend is aan het jachtige leven van de gebruikersscene. Bewoners merken dat ze rustiger en met meer regelmaat kunnen leven. Hoewel ze zelf vinden dat het aanbod van hulp wat geboden wordt in de hostels veel meer uitgebreid kan worden met o.a. vormen van betaalde dagactiviteiten en hulp, is het nog maar de vraag of men hier al aan toe is tijdens de eerste fase van wonen. Wel kan gesteld worden uit het perspectief van de bewoners dat een beter aansluitend aanbod van dagactiviteiten de gevoelens van verveling en eventuele sleur die kunnen optreden na de eerste euforie gevoelens met het wonen, kunnen helpen bestrijden. Ook kan dit leiden tot een nog betere regulatie van het druggebruik. Vanuit het behandelbeleid gezien betekent het dat bewoners een beter perspectief geboden kan worden en geeft het meer mogelijkheid aan bewoners om veranderingen aan te brengen in hun leven. Bewoners zijn beter in staat om hun druggebruik te minderen en te reguleren. Ook hebben ze vaker contact met de verslavingszorg. Financieel gezien hebben bewoners minder inkomsten en zo ook minder geld te besteden. De waardering van de lichamelijke gezondheid is verbeterd maar de psychische staat van bewoners is niet veranderd. Veel bewoners zijn depressief en voelen zich eenzaam. De algemene tevredenheid met de nieuwe voorziening is groot te noemen. Langere termijn effecten op functioneren van bewoners Na een jaar van wonen is de binding van de woonvoorziening met de bewoners van De Hoek en Habi Tante nog steeds groot te noemen. De twee bewonersgroepen slapen niet meer op straat of in de openbare ruimten. Het middelengebruik stabiliseert op redelijk laag niveau en de drugs worden minder vaak op straat in de scene gekocht. Men duidt wel aan dat de continue trek naar het gebruiken van cocaïne aanwezig blijft en dat het een gevecht is om hier zo min mogelijk aan toe te geven. Na een jaar tijd is sprake van een duidelijke toename van gevoelens van veiligheid. Op het gebied van de tevredenheid is er weinig veranderd: dit blijft voornamelijk positief. De financiële situatie verandert langzamerhand; echt meer zichtbare effecten zullen naar verwachting op nog langere termijn plaats gaan vinden, evenals mogelijke verbeteringen en stabilisaties van (chronische) lichamelijke en psychische toestand van bewoners. 6

7 Conclusies De volgende conclusies worden getrokken naar aanleiding van de resultaten: De organisatie van de hostels is nu redelijk tot goed te noemen na een moeilijke doorstart van de woonbegeleidingsteams op het gebied van interne verhoudingen onderling en werkwijze. Het persoonlijk begeleiden van bewoners op structurele wijze is een positieve aanvulling op het basale bed, bad, brood aanbod en is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de voorzieningen. De eerste doelstelling van de voorzieningen om een betere laagdrempelige zorgverlening aan de doelgroep mogelijk te maken wordt hiermee bereikt. De doelgroep van de woonvoorzieningen is bereikt en het laagdrempelige karakter van de voorziening heeft in combinatie met redelijk intensieve woonbegeleiding de bewoners aan zich kunnen binden, op zowel korte als langere termijn. Het minder aanwezig zijn van bewoners in de gebruikersscene en de vermindering en stabilisatie van druggebruik zal op de lange duur ook steeds meer leiden tot een ontgroeiing uit deze scene. Dit leidt logischerwijs tot een vermindering van overlastproblematiek in en rondom het centrum van Utrecht. Hiermee wordt voldaan aan de tweede doelstelling van de voorzieningen: het tegengaan van de aan de doelgroep gerelateerde overlast. Korte termijn effectiviteit is aangetoond voor het tot rust komen van bewoners, het voorzien in de eerste levensbehoeften, afname en regulering van middelengebruik en de toegenomen waardering van de lichamelijke gezondheid. Langere termijn effecten zijn aangetoond op het middelengebruik in de vorm van stabilisatie en de daarmee samenhangende effecten van de afnemende aanwezigheid van bewoners in de gebruikersscene. Bewoners van hostels voelen zich veiliger. De justitiële problematiek is na een jaar van wonen gestabiliseerd tot een laag niveau van wetsovertredingen. Er zijn geen tot weinig korte en langere termijn effecten op het financiële vlak en op de psychische toestand gevonden. Naar verwachting zullen pas na meer dan twee jaar hier veranderingen in te zien zijn, mits er meer gespecialiseerde hulp op wordt ingezet. 7

8 Aanbevelingen Om tot verdere optimalisatie te komen van het functioneren van de drie woonvoorzieningen zijn door de onderzoekers de volgende aanbevelingen geformuleerd: De woonbegeleiding in praktische zin en de meer intensieve vorm van persoonlijk begeleiden dient te worden gecontinueerd in de voorzieningen. De woonbegeleiders dienen ondersteuning te krijgen om zich beter te kunnen ontwikkelen tot meer eenheid. Er moet meer aandacht worden geschonken aan de lichamelijke en vooral psychische toestand van de bewoners in de vorm van specialistische hulp. Het aanbod van de woonvoorzieningen zou meer uitgebreid kunnen worden met vormen van (betaalde) dagactiviteiten. Bewoners zouden meer getraind kunnen worden in zelfstandigheid zodat toekomstige doorstroming naar een meer zelfstandige vorm van wonen in een hostel mogelijk is. Het uitbreiden van het huidige aantal en geplande hostels kan leiden tot een groter bereik van de doelgroep en meer reduceren van overlast. Het starten van een woonbegeleidingscommissie voor bewoners zou meer gestimuleerd moeten worden zodat bewoners ook meer betrokken raken bij het gevoerde woonbeleid. 8

9 1 Inleiding en opzet onderzoek 1.1 Aanleiding onderzoek Het aantal dak- en thuislozen met verslavingsproblematiek in Utrecht wordt geschat op ongeveer 500. De harddruggebruikende groep heeft doorgaans te kampen met ernstige psychische, lichamelijke en sociale problemen (Reinking e.a., 1998). De groep houdt zich voor een gedeelte op in en rondom het centrum van de stad, zoals het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne en het Vredenburg. Sinds 1999 kreeg Utrecht er een andere hotspot voor dakloze harddruggebruikers bij: de overdekte Stationsdwarsstraat aan de zijkant van Hoog Catharijne. Deze plek kreeg al snel de bijnaam de tunnel waarin werd gedeald, gebruikt en geslapen. Uit onderzoek kwam naar voren dat op sommige dagen de tunnel een concentratie van 60 personen telde (Lempens e.a., 2001). Uiteindelijk is eind 2001 de Stationsdwarsstraat gesloten voor de druggebruikers. Daklozen kunnen naar verschillende instanties waar hulp wordt geboden. Er zijn drie typen voorzieningen te onderscheiden: dagopvang, passantenverblijven en internaten. Daarnaast heeft er een specialisatie plaatsgevonden in het hulpaanbod. Het is uitgebreid met sociale pensions, medische zorg en een ziekenboeg, uitkeringsprojecten en projecten voor begeleid wonen en nazorg, dagbesteding en arbeidsreïntegratie evenals aparte opvang voor zwerfjongeren (van Doorn, 2002). De GG&GD Utrecht richt zich op het terrein van public health en preventie en speelt een centrale rol in de ontwikkeling van een samenhangend dienstverleningsaanbod. Hierbij wordt samengewerkt met zorgaanbieders, politie, justitie, welzijnsorganisaties en belangenbehartigers. De afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en -zorg (MGZ) van de GG&GD heeft hierin een regisserende taak en houdt zich daarnaast bezig met signalering in de vorm van veldwerk, preventie en beleidsvoorbereiding. Voor daklozen zijn er diverse medische en sociale spreekuren die plaatsvinden bij de dag- en nachtopvang en in de zorgcentra (de voormalige gebruikersruimten). In 2000 is vanuit de GG&GD Utrecht het project Binnenplaats gestart. Deze projectgroep heeft als doel om nieuwe vormen van opvangvoorzieningen voor daklozen te realiseren. Het betreft een negental 24- uuropvangvoorzieningen, verspreid over de stad Utrecht. Van deze negen voorzieningen, in de mond ook wel hostels genoemd, zijn er twee tijdelijk. Per woonvoorziening kan het aantal bewoners variëren van 15 tot 25. Doelstelling van de woonvoorzieningen is tweeledig: enerzijds kan een betere laagdrempelige zorgverlening aan de doelgroep mogelijk worden gemaakt en anderzijds wordt de overlast van verslaafde dak- en thuislozen in het centrum van Utrecht tegengegaan. Het streven is om in totaal aan 150 Utrechtse dakloze verslaafden onderdak te verlenen. Vijf jaar later in 2005 zijn door project Binnenplaats de volgende vier woonvoorzieningen gerealiseerd: - Eind 2001 is in de wijk Noordoost hostel De Hoek gevestigd en biedt plek aan 25 dakloze harddruggebruikende mannen en vrouwen. De locatie is tijdelijk en zal in 2006 binnen de wijk noordoost een permanente plek krijgen. - Medio september 2002 is in de wijk Zuid het hostel Habi Tante geopend voor dakloze harddruggebruikende vrouwen. Ook deze locatie is tijdelijk van aard. - In de zomer van 2003 ging in de wijk Zuidwest de woonvoorziening De Bolksbeek van start. Dit hostel is specifiek bedoeld voor daklozen zonder alcohol- of drugsproblematiek. - Eind 2003 is in de wijk Oost het hostel SBWU-Maliehof geopend met plek voor 28 dakloze harddruggebruikers, waarvan zes plekken specifiek bedoeld voor oudere harddruggebruikers. Het betreft een permanente locatie. 9

10 In de wijk Noordoost wordt gewerkt aan het hostel Wittevrouwensingel en in de wijk Noordwest komt een hostel voor 23 aan alcohol verslaafde daklozen. Ten slotte zijn twee hostels gepland in de wijk Leidsche Rijn en in Overvecht. 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen Aan de hostels De Hoek, Habi Tante en Maliehof is door het Bureau Epidemiologie & Informatie van de GG&GD Utrecht een proces- en effectevaluatieonderzoek gekoppeld. Deze studie is midden 2002 gestart met een looptijd van drie jaar. Een aantal resultaten van dit onderzoek en de ervaringen die Project Binnenplaats heeft opgedaan met het opzetten van deze voorzieningen zijn gebruikt om een draaiboek te ontwikkelen. Het draaiboek (Een thuis voor verslaafde daklozen: de realisatie van hostels in Utrecht, 2005) kan als leidraad gebruikt worden door andere gemeenten waar gedacht wordt om soortgelijke woonvoorzieningen voor dakloze druggebruikers te starten. De volgende vraagstellingen staan in het onderzoek centraal: 1. Hoe kan een 24-uurwoonvoorziening voor druggebruikers het best georganiseerd worden? 2. Hoe functioneert de voorziening? 3. Wat zijn de kenmerken van de bewoners van hostels? 4. Welke effecten heeft plaatsing in de voorziening op het middelengebruik, de gezondheid, het psychisch en sociaal functioneren en de kwaliteit van leven van de bewoners? 1.3 Onderzoeksopzet In deze studie is gekozen voor een longitudinale onderzoeksopzet. Dit betekent dat de onderzoeksgroep op minimaal twee verschillende momenten in de tijd benaderd wordt voor een interview. Door de followup interviews en de combinatie van kwantitatieve met kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt meer diepgang bereikt in de interpretatie van de resultaten en het vinden van verklaringen. Het tijdspad van afname van alle vragenlijsten ziet er schematisch gezien als volgt uit: Tijdspad in maanden Meetmoment De Hoek X X, x X, x X, x Habi Tante X X, x X, x x Maliehof X X, x X = effectmeting, x = diepte-interviews Procesevaluatie De procesevaluatie wordt gekenmerkt door haar continue en kwalitatieve karakter. De onderzoekswerkzaamheden omhelzen casestudies aan de hand van interviews met bewoners, interviews met de medewerkers en wekelijkse observaties in de hostels. Een heterogene groep van vier tot vijf bewoners per hostel is intensief gevolgd gedurende het verblijf in het hostel. Er hebben meerdere meetmomenten plaatsgevonden om het beloop van de leefsituatie en de woonervaringen te beschrijven. Dit betekent dat ze periodiek geïnterviewd zijn. In het semi-gestructureerde interview is onder andere gevraagd naar de tevredenheid over het wonen in het hostel. 10

11 Tevens zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met de leden van het behandelteam. Hierin kwamen de volgende onderwerpen aanbod: personeel en organisatie, zorgaanbod, in- en uitstroom van bewoners, ordehandhaving, tevredenheid met het werk en tot slot in- en externe samenwerking. Om de dagelijkse gang van zaken, het reilen en zeilen van de hostels, zo goed mogelijk in beeld te krijgen zijn op locatie door de onderzoeker maandelijks observaties gehouden. Hiervan zijn veldwerknotities gemaakt Effectevaluatie Naast de procesevaluatie is een effectevaluatie uitgevoerd. Er zijn een aantal metingen verricht bij de bewoners om de effecten van de woonvoorzieningen op middelengebruik, gezondheid, criminaliteit, kwaliteit van leven, tevredenheid en hulpbehoeften van de bewoners te evalueren. Bij de onderzoekspopulatie van hostel De Hoek zijn na de baselinemeting drie follow-up metingen verricht na respectievelijk 6, 12 en 24 maanden. Bij de onderzoekspopulatie van hostel Habi Tante zijn twee follow-up metingen gedaan na 6 en 12 maanden en tot slot bij hostel Maliehof één follow-up meting na 6 maanden. Gelijktijdig met het onderzoek naar de hostels is door het Trimbos-instituut een onderzoek gestart naar het functioneren van de gebruikersruimten (de zorgcentra) in Utrecht en het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) heeft onderzoek gedaan naar de groep harddruggebruikers die buiten deze nieuwe voorzieningen is gevallen. De onderstaande vragenlijst is met beide instituten tot stand gekomen. Een aantal resultaten uit het onderzoek van het Trimbos-instituut is gebruikt als referentiekader voor het onderhavige onderzoek waar het hostel centraal staan. Meetinstrumenten De vragenlijst die afgenomen wordt binnen de effectevaluatie bestaat uit secties afkomstig van: - de Europ-Asi; - de Korte Kwaliteit van Leven Lijst (KKvl, QOL); - de Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale (MAP-HSS); - General Health Questionnaire (GHQ) en - eigen ontwikkelde items. De Europ-ASI is de Europese versie van de Addiction Severity Index (Mclelllan e.a., 1980; Kokkevi en Hartgers, 1995). Met deze veelgebruikte vragenlijst in de verslavingszorg en onderzoek naar verslaving wordt inzicht verkregen in de aard en ernst van problemen op een aantal leefgebieden. De sectie alcohol en druggebruik is voor dit onderzoek overgenomen, evenals vragen over de lichamelijke en psychische gezondheid en contacten met politie en justitie. De Korte Kwaliteit van Leven Lijst (KKvL) is een vertaling van de Lancashire Quality of Life Questionnaire (QOL; Lehman e.a., 1995). Deze vragenlijst geeft inzicht in subjectieve en objectieve indicatoren voor de kwaliteit van leven. In deze studie is gebruik gemaakt van de algemene levenskwaliteit, waardering van de financiële situatie, veiligheid en gezondheid. Bij beantwoording van de vragen wordt gebruik gemaakt van een zevenpuntsschaal. Deze loopt van vreselijk tot prima. 11

12 Voor het vaststellen van de lichamelijke gezondheidstoestand werd de Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale (MAP-HSS; Marsden e.a., 1998) gebruikt. De MAP-HSS is een gestructureerd interview van 10 items. De totaalscore van de MAP-HSS varieert van In de algemene bevolking bedraagt de gemiddelde score op de MAP-HSS 4,8. Voor het constateren van een slechte lichamelijke gezondheidstoestand wordt een afkappunt van ten minste 8 genomen, gelijk aan het onderzoek naar het medisch voorschrijven van heroïne (Brink et al., 2003) en het onderzoek naar de gebruiksruimten in Utrecht (Hulsbosch et al., 2004). De General Health Questionnaire is een ontwikkelde zelfbeoordelingvragenlijst voor de detectie van mensen met niet-psychotische psychiatrische aandoeningen, met name emotionele stoornissen als angst en depressie. De hoogte van de GHQ-score duidt de waarschijnlijkheid aan dat er bij de respondent sprake is van geestelijke gezondheidsproblemen. Uit de oorspronkelijke 60-item versie van de GHQ (GHQ-60) zijn een aantal kortere versies ontwikkeld. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de GHQ-12. Ieder item heeft 4 antwoordcategorieën 1) helemaal niet/wat minder dan gewoonlijk, 2) niet meer dan gewoonlijk, 3) wat meer dan gewoonlijk en 4) veel meer dan gewoonlijk. De categorieën zijn op te vatten als een schaal waarbij alleen afwijkingen van het gewone dagelijkse functioneren van de respondenten worden gescoord. De totaalscore op de GHQ is dan het aantal keren dat iemand wat (veel) meer dan gewoonlijk heeft gescoord. Deze manier van scoren wordt de GHQ-scoring genoemd waarbij de gewichten 0, 0, 1, 1, aan de antwoordcategorieën worden toegekend. De gemiddelde GHQ-score van de hostelbewoners wordt vergeleken met referentiegegevens gevonden onder de algemene bevolking, eerstelijns patiënten en poliklinische patiënten. Ook wordt gekeken naar het percentage bewoners met een GHQ-score van 2 of hoger. Deze drempelwaarde wordt gebruikt ter bepaling van de psychische ongezondheid. De overige items zijn door onderzoekers van de GG&GD, het Trimbos-instituut en het IVO ontwikkeld en toegevoegd aan de vragenlijst. Deze items hebben betrekking op de tevredenheid met het wonen in de woonvoorzieningen en er wordt gevraagd naar het belang van hulp en opvang in de voorziening. Samengestelde uitkomstmaten Om te voorkomen dat teveel variabelen getoetst worden en zodoende het risico wordt gelopen dat vaak ten onrechte statistische verbanden worden aangetoond (één van de tien verbanden bij het significantiecriterium van p<.10) zijn het aantal variabelen uit de vragenlijst gereduceerd door het maken van samengestelde uitkomstmaten. Deze nieuwe variabelen en een aantal al reeds in de vragenlijst opgenomen samengestelde uitkomstmaten staan in dit onderzoek centraal: - aantal dagen van druggebruik in de afgelopen maand: deze gemiddelde somscore omvat het gebruik van cocaïne, heroïne, methadon, overmatig alcohol- en cannabisgebruik; - aantal milligram druggebruik in de afgelopen 24 uur: dit is een samengestelde score van het gebruik van cocaïne en heroïne; - werken in de straatscene in het afgelopen jaar: deze somscore bestaat uit de inkomsten verkregen uit het werken voor een dealer, het zelf dealen, prostitutiewerkzaamheden en inkomsten verkregen uit het plegen van delicten; - aantal arrestaties in het afgelopen jaar: deze maat bestaat uit het aantal keren dat men opgepakt is voor wetsovertredingen; - aantal veroordelingen in het afgelopen jaar: deze maat bestaat uit het aantal veroordelingen voor het plegen van vermogens-, gewelds- en andersoortige delicten; - lichamelijk gezondheidsprofiel: de totale somscore uit de Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale; 12

13 - psychische toestand in de afgelopen maand: de totale somscore uit de General Health Questionnaire; - algemene levenswaardering in de afgelopen maand: een somscore uit de Lancashire Quality of Life Questionnaire; - waardering van de hostels in zijn geheel in de afgelopen maand: somscore afkomstig van de eigen ontwikkelde items over tevredenheid met het wonen in de voorziening. Om toch een zo compleet beeld te kunnen krijgen van de bewoners van de woonvoorzieningen zijn ook andere formele effectmaten uit de vragenlijst voor dit onderzoek gebruikt. 1.4 Dataverzameling en analyse van de gegevens Dataverzameling kwantitatieve data Eind december 2001 zijn de eerste bewoners van De Hoek ingestroomd. In de periode mei tot oktober 2002 zijn voor de effectevaluatie vragenlijsten afgenomen onder deze bewoners. Van de 25 bewoners hebben 20 bewoners toestemming gegeven voor een interview: een respons van 80%. De overige vijf bewoners waren tijdens de periode van dataverzameling zelden in het hostel aanwezig (n=1), waren geschorst of gedetineerd (n=3) en er was sprake van een opname in een verslavingskliniek (n=1). De eerste follow-up meting vond plaats een half jaar later. De respons voor bewoners van De Hoek bedroeg 72% (n=18). Een bewoner en een bewoonster waren tijdens de dataverzamelingsperiode zelden in de woonvoorziening aanwezig zodat er geen interviews konden worden afgenomen. Tijdens de tweede follow-up meting zijn 16 bewoners geïnterviewd; een respons van 64%. Drie van de oorspronkelijke onderzoeksgroep van 20 bewoners waren tijdens deze periode definitief geschorst uit de woonvoorziening en een bewoner zat in detentie. De laatste follow-up meting werd twee jaar na het afnemen van de baselinemeting verricht. Van de oorspronkelijke bewonersgroep werden slechts 7 bewoners bereikt; een respons van 28%. Vier bewoners zijn uiteindelijk definitief geschorst, vier bewoners zaten een opgelegde straf uit in detentie, drie bewoners waren onbereikbaar tijdens de dataverzameling of hadden geen tijd voor een interview en twee bewoners waren in een andere hostel geplaatst. In september 2002 opende het vrouwenhostel Habi Tante in Utrecht Zuidoost haar deuren voor in eerste instantie 15 vrouwen. Een maand later ging de dataverzameling van start tot eind november Van de 15 bewoonsters zijn er 12 geïnterviewd; een respons van 80%. Drie bewoonsters waren te weinig in het hostel aanwezig om geïnterviewd te worden. Een half jaar later vond de eerste follow-up meting plaats waarbij 8 vrouwen bereikt konden worden; een respons van 53%. Tijdens de dataverzameling waren twee bewoonsters geschorst, een vrouw zat in detentie en een vrouw was bijna nooit in de woonvoorziening aanwezig. De laatste interviewronde vond een jaar na afname van de baselinemeting plaats. Alle 8 bewoonsters van de eerste follow-up meting konden geïnterviewd worden. Eind 2003 is hostel Maliehof van start gegaan. In februari en maart 2004 zijn de eerste interviews afgenomen onder 17 bewoners. Deze woonvoorziening biedt plek aan 28 bewoners maar tijdens de dataverzameling waren nog niet alle plekken bezet. Van de 20 bewoners die al wel aanwezig waren in het hostel, konden bij twee bewoners de vragenlijst niet worden afgenomen omdat zij de Nederlandse taal hiervoor onvoldoende machtig waren en een bewoner was onvoldoende aanwezig in de woonvoorziening om een afspraak mee te plannen. Hiervan uitgaande komen we uit op een respons van 85%. De eerste en tevens laatste follow-up meting vond en half jaar later plaats: 15 bewoners werden bereikt (75%). Twee bewoners waren tijdens de dataverzameling in detentie. 13

GG&GD Utrecht Februari 2003

GG&GD Utrecht Februari 2003 Tussenrapportage evaluatieonderzoek van de 24- uur woonvoorzieningen voor Utrechtse druggebruikers: hostel de Hoek GG&GD Utrecht Februari 23 Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht Onderzoek naar functioneren en woonwensen

Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht Onderzoek naar functioneren en woonwensen Hoofdstuk uit: Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht Onderzoek naar functioneren en woonwensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg UMC St Radboud Nijmegen Februari 2010 Astrid Altena

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht ALCOHOLVERSTREKKING Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht HET ZORGCENTRUM AMERSFOORT ZORGCENTRUM VOOR ALCOHOLISTEN April 2008 besloot de gemeenteraad

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage

Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, december 2011 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen

Nadere informatie

Rapportage. Politie in aanraking met veteranen. Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen

Rapportage. Politie in aanraking met veteranen. Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen Rapportage Politie in aanraking met veteranen Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen Doorn 9 juni 2011 1 Aanleiding en opzet van het onderzoek In de uitvoering van haar taak komt de politie ook

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek Gooische daklozen Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek S. Biesma R. van der Stoep R. Nijkamp B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang OOI^lJr ^L#i Ml Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

BinnenPlaats, hostels voor dak- en thuislozen

BinnenPlaats, hostels voor dak- en thuislozen BinnenPlaats, hostels voor dak- en thuislozen Beschrijving van de good practice Auteur(s) Corrie van Dam Datum Utrecht, februari 2010 MOVISIE Utrecht, februari 2010 * BinnenPlaats, hostels voor dak- en

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 OVERLASTVEROORZAKERS DORDRECHT INTERVIEWSMETTIEN OVERLASTGEVERS COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Vast & Verder INHOUD Vast & Verder is een residentieel, gefaseerd woontrainingsprogramma voor justitiabele jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Het is ontwikkeld door de Reclassering

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden allereerst kort de belangrijkste bevindingen van de doelgroepenanalyse beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de conclusies. 9.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Workshop CANSAS. Voor het ROM Doorbraakproject. Petra Tamis en Annet Nugter GGZ Noord-Holland-Noord

Workshop CANSAS. Voor het ROM Doorbraakproject. Petra Tamis en Annet Nugter GGZ Noord-Holland-Noord Workshop CANSAS Voor het ROM Doorbraakproject 2015 Petra Tamis en Annet Nugter GGZ Noord-Holland-Noord Inhoud workshop Kennismaking Introductie CANSAS: Wat is dit voor instrumenten en hoe neem je ze af

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Effecten Hostels dak- en thuisloze verslaafden

Effecten Hostels dak- en thuisloze verslaafden Literatuurstudie Effecten Hostels dak- en thuisloze verslaafden F. Schaap S. Biesma B. Bieleman EFFECTEN HOSTELS DAK- EN THUISLOZE VERSLAAFDEN LITERATUURSTUDIE INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, oktober 2012 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Behoefteonderzoek Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo Behoefteonderzoek Oktober 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad Molèster riba kaya Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad B. Bieleman R. Nijkamp S. Biesma COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton.

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton. Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak www.rajaton.nl info@rajaton.nl 053-7507161 Wie is Rajaton, Welzijn voor Jongeren? Rajaton, het Finse

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik.

Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik. Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik. Samenvatting van de resultaten uit het subcohort abstinenten die deelnemen aan de Amsterdamse Cohort Studie

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR 5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR HET ONDERZOEK In opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport Uitgevoerd door onderzoekers van Rutgers WPF en Movisie Hoofdvragen Hoe vaak komt

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in 2,5 jaar

Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in 2,5 jaar Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in 2,5 jaar Eindrapportage Coda-G4 Sara Al Shamma, Barbara van Straaten, Sandra Boersma, Gerda Rodenburg, Jorien van der Laan, Dike van de Mheen, Judith

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Medische Psychologie van Zuyderland Medisch Centrum. Aan de orde komt onder meer: Met welke klachten en vragen kan iemand

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Stichting Bij Elkaar - Maar Apart p/a project Ensemble Belvederelaan 439 8043 VD Zwolle Mobiel: 06-17155952 email: info@be-mazwolle.nl Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Toelating en Toewijzing

Nadere informatie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is artrose een chronische ziekte die vaak voorkomt bij ouderen en in het bijzonder

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Welkom Programma Welkom Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Doorpraten in deelsessies: 1. Participatie cliënten 2. Kwaliteit BW 3. Financiering BW 4. Koppeling

Nadere informatie