EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden"

Transcriptie

1 EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden GG&GD Utrecht Bureau Epidemiologie en Informatie Mei 2005

2 INHOUDSOPGAVE Dankwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding en opzet onderzoek Aanleiding onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Procesevaluatie Effectevaluatie Dataverzameling en analyse van de gegevens Opbouw van het rapport 15 2 Organisatie en beleid van de 24-uurwoonvoorzieningen Inleiding De verschillende woonvormen Doelgroep en doelstelling van de voorziening Toeleidingsprocedure Leven in een hostel Organisatie, woonbegeleiding en zorgaanbod Huisregels en sanctiebeleid Uitstroommogelijkheden Werken in een hostel: de ontwikkelingen Competenties en kwaliteitseisen Werktevredenheid en verbeteringen 22 3 Profielschets van de bewoners bij intrede Inleiding Sociaaldemografische kenmerken en woonsituatie Gebruik en verwerving van middelen Financiële situatie Veiligheid en justitiële problematiek Gezondheidstoestand en kwaliteit van leven Zorgconsumptie: opvang en hulpverlening De eerste woonervaring: tevredenheid en behoeftepeiling 31 4 Veranderingen in leefgebieden van bewoners: in cijfers uitgedrukt Inleiding Woonsituatie in het eerste halfjaar Gebruik en verwerving van middelen in het eerste halfjaar Financiële situatie in het eerste halfjaar Gezondheid en kwaliteit van leven in het eerste halfjaar Zorgconsumptie: opvang en hulpverlening in het eerste halfjaar Tevredenheid en de hulpbehoefte in het eerste halfjaar Hostelbewoners in vergelijking met bezoekers van de gebruiksruimten in Utrecht Veranderingen na een halfjaar Woonsituatie na een halfjaar Gebruik en verwerving van middelen na een halfjaar 39 2

3 4.9.3 Financiële situatie na een halfjaar Veiligheid en justitiële problematiek na een halfjaar Gezondheid en kwaliteit van leven na een halfjaar Zorgconsumptie: opvang en hulpverlening na een halfjaar Tevredenheid en de hulpbehoefte na een halfjaar Een selectie van veranderingen in leefgebieden per hostel 43 5 Het verhaal achter de cijfers Inleiding Een tevreden leven onder dak? Ontwikkelingen van de tevredenheid en klachten na één en twee jaar Effecten op het functioneren Bewoners over hun functioneren na één en twee jaar Verbeteringen van de hostels Verbeteringen van hostels na één en twee jaar Een verslag: Mark, bewoner van hostel De Hoek 53 6 Beschouwing Inleiding Beperking van de resultaten Discussie van de resultaten Het functioneren van de drie hostels Profiel van de doelgroep Korte termijn effecten op functioneren van bewoners Langere termijn effecten op functioneren van bewoners Conclusies Aanbevelingen 63 Bijlagen 1: Samenstelling klankbordgroep 65 2: Tabellen interviews met woonbegeleiders 66 3: Huis- en leefregels Utrechts woonvoorzieningen voor dakloze harddruggebruikers 74 4: Tabellen uit hoofdstuk : Tabellen uit hoofdstuk 4 86 Literatuur 87 3

4 Dankwoord Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar het functioneren van de 24-uurwoonvoorzieningen voor dakloze harddruggebruikers in de gemeente Utrecht. De realisatie van dit rapport is mogelijk gemaakt door ZonMw (projectnummer ). We bedanken alle medewerkers en managers van de woonvoorzieningen De Hoek, Habi Tante en Maliehof voor hun gastvrijheid, medewerking aan en reflectie op het onderzoek. Verder willen we Jan-Nico Wigboldus, Eveline Verhagen en Annet van den Akker van de afdeling MGZ bedanken voor hun enthousiaste medewerking aan de totstandkoming van het aan dit onderzoek gekoppelde draaiboek. Ook gaat onze dank uit naar de leden van de klankbordgroep voor hun kritische blik op de resultaten. Willem van Gemert heeft met een correctieve pen meegelezen, Judith Davids heeft met veel enthousiasme geïnterviewd en tot slot worden de bewoners speciaal bedankt voor hun tijd en het vertrouwen dat zij hebben gegeven door openhartig te spreken over hun ervaringen met de nieuwe woonvoorzieningen. 4

5 Samenvatting De opvangvoorzieningen voor dakloze harddruggebruikers in Utrecht zijn vanaf 2001 uitgebreid met een aantal 24-uurwoonvoorzieningen voor verslaafde daklozen. Deze voorzieningen hebben twee belangrijke kenmerken: er is sprake van permanente woonbegeleiding en het middelengebruik door bewoners is toegestaan. Aan de eerste drie opgezette voorzieningen De Hoek, Habi Tante en Maliehof is een longitudinaal evaluatieonderzoek gekoppeld dat uitgevoerd is door het Bureau Epidemiologie & Informatie van de GG&GD Utrecht. Er is zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is een draaiboek verschenen waarin uitgebreid ingegaan wordt op de ervaringen met het realiseren van de hostels en waarin een aantal uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen en verwerkt. Het biedt een handreiking (en is complementair aan deze rapportage) hoe een soortgelijke woonvoorziening ook in andere steden opgezet kan worden. In de huidige eindrapportage wordt ingegaan op het onderzoek naar het functioneren van deze voorzieningen en de bewoners. De volgende vraagstellingen staan in het onderzoek centraal: 1. Hoe kan een 24- uur woonvoorziening voor druggebruikers het best georganiseerd worden? 2. Hoe functioneert de voorziening? 3. Wat zijn de kenmerken van de bewoners van hostels? 4. Welke effecten heeft plaatsing in de voorziening op het middelengebruik, de gezondheid, het psychisch en sociaal functioneren en de kwaliteit van leven van de bewoners? Per onderzoeksvraag worden de belangrijkste resultaten behandeld, waarna de conclusies en tot slot de aanbevelingen volgen. Organisatie en functioneren van de voorzieningen De eerste twee woonvoorzieningen De Hoek en Habi Tante worden beheerd door het Leger des Heils, de woonvoorziening Maliehof door de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. De voorzieningen richten zich op dakloze harddruggebruikende mensen die ingeschreven staan in de gemeente Utrecht. De voorzieningen werden in de beginfase gekenmerkt door een hoge mate van laagdrempeligheid. De woonbegeleiding bestond voornamelijk uit het regelen van praktische zaken. Over een periode van twee jaar is het aanbod van zorg in de voorzieningen gegroeid met wekelijkse spreekuren van verslavingsartsen, inpandige medicatie- en methadonverstrekking en schuldsanering. In 2003 werd besloten om de 24-uurwoonvoorzieningen uit de AWBZ te financieren. De consequentie hiervan was dat de hostels de overgang moesten gaan maken van een maatschappelijke opvangvoorziening naar een zorginstelling met een bijbehorend eisenpakket aan de kwaliteit van de geboden hulp. Het Leger des Heils is bezig geweest met deze omslag en de woonvoorziening Maliehof voldeed al aan deze eisen. Het beter indiceren van bewoners, het meer op structurele manier begeleiden van bewoners aan de hand van behandelplannen, zorg op maat bieden en persoonlijk begeleiden zijn randvoorwaarden voor het goed functioneren van de voorzieningen. Tijdens de onderzoeksperiode kwam sterk naar voren dat de woonbegeleidingsteams een moeilijke periode doorgemaakt hebben om uiteindelijk te komen tot meer samenhang en eenheid binnen het team. Kenmerken van bewoners van hostels De woonvoorzieningen hebben een gemarginaliseerde en geïsoleerde groep bewoners aangetrokken waar sprake is van druggebruik en de daarbij gerelateerde lichamelijke en psychische problematiek. De groep is frequent in aanraking met justitie geweest en is zelf ook vaak slachtoffer geweest van misdrijven. 5

6 Korte termijn effecten op het functioneren van de bewoners Na een half jaar wonen in een hostel zijn er een aantal belangrijke veranderingen waar te nemen. Het slapen op straat komt niet meer voor: de groep heeft na zoveel jaren van dak- en thuisloos zijn een woning tot zijn of haar beschikking waar men een eigen bed heeft, een gezamenlijke woonruimte waar gegeten wordt en sanitaire voorzieningen. Het binden van een moeilijk te bereiken groep verslaafden is in dit opzicht geslaagd. Het leven onder dak betekent een omslag voor een groep die gewend is aan het jachtige leven van de gebruikersscene. Bewoners merken dat ze rustiger en met meer regelmaat kunnen leven. Hoewel ze zelf vinden dat het aanbod van hulp wat geboden wordt in de hostels veel meer uitgebreid kan worden met o.a. vormen van betaalde dagactiviteiten en hulp, is het nog maar de vraag of men hier al aan toe is tijdens de eerste fase van wonen. Wel kan gesteld worden uit het perspectief van de bewoners dat een beter aansluitend aanbod van dagactiviteiten de gevoelens van verveling en eventuele sleur die kunnen optreden na de eerste euforie gevoelens met het wonen, kunnen helpen bestrijden. Ook kan dit leiden tot een nog betere regulatie van het druggebruik. Vanuit het behandelbeleid gezien betekent het dat bewoners een beter perspectief geboden kan worden en geeft het meer mogelijkheid aan bewoners om veranderingen aan te brengen in hun leven. Bewoners zijn beter in staat om hun druggebruik te minderen en te reguleren. Ook hebben ze vaker contact met de verslavingszorg. Financieel gezien hebben bewoners minder inkomsten en zo ook minder geld te besteden. De waardering van de lichamelijke gezondheid is verbeterd maar de psychische staat van bewoners is niet veranderd. Veel bewoners zijn depressief en voelen zich eenzaam. De algemene tevredenheid met de nieuwe voorziening is groot te noemen. Langere termijn effecten op functioneren van bewoners Na een jaar van wonen is de binding van de woonvoorziening met de bewoners van De Hoek en Habi Tante nog steeds groot te noemen. De twee bewonersgroepen slapen niet meer op straat of in de openbare ruimten. Het middelengebruik stabiliseert op redelijk laag niveau en de drugs worden minder vaak op straat in de scene gekocht. Men duidt wel aan dat de continue trek naar het gebruiken van cocaïne aanwezig blijft en dat het een gevecht is om hier zo min mogelijk aan toe te geven. Na een jaar tijd is sprake van een duidelijke toename van gevoelens van veiligheid. Op het gebied van de tevredenheid is er weinig veranderd: dit blijft voornamelijk positief. De financiële situatie verandert langzamerhand; echt meer zichtbare effecten zullen naar verwachting op nog langere termijn plaats gaan vinden, evenals mogelijke verbeteringen en stabilisaties van (chronische) lichamelijke en psychische toestand van bewoners. 6

7 Conclusies De volgende conclusies worden getrokken naar aanleiding van de resultaten: De organisatie van de hostels is nu redelijk tot goed te noemen na een moeilijke doorstart van de woonbegeleidingsteams op het gebied van interne verhoudingen onderling en werkwijze. Het persoonlijk begeleiden van bewoners op structurele wijze is een positieve aanvulling op het basale bed, bad, brood aanbod en is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de voorzieningen. De eerste doelstelling van de voorzieningen om een betere laagdrempelige zorgverlening aan de doelgroep mogelijk te maken wordt hiermee bereikt. De doelgroep van de woonvoorzieningen is bereikt en het laagdrempelige karakter van de voorziening heeft in combinatie met redelijk intensieve woonbegeleiding de bewoners aan zich kunnen binden, op zowel korte als langere termijn. Het minder aanwezig zijn van bewoners in de gebruikersscene en de vermindering en stabilisatie van druggebruik zal op de lange duur ook steeds meer leiden tot een ontgroeiing uit deze scene. Dit leidt logischerwijs tot een vermindering van overlastproblematiek in en rondom het centrum van Utrecht. Hiermee wordt voldaan aan de tweede doelstelling van de voorzieningen: het tegengaan van de aan de doelgroep gerelateerde overlast. Korte termijn effectiviteit is aangetoond voor het tot rust komen van bewoners, het voorzien in de eerste levensbehoeften, afname en regulering van middelengebruik en de toegenomen waardering van de lichamelijke gezondheid. Langere termijn effecten zijn aangetoond op het middelengebruik in de vorm van stabilisatie en de daarmee samenhangende effecten van de afnemende aanwezigheid van bewoners in de gebruikersscene. Bewoners van hostels voelen zich veiliger. De justitiële problematiek is na een jaar van wonen gestabiliseerd tot een laag niveau van wetsovertredingen. Er zijn geen tot weinig korte en langere termijn effecten op het financiële vlak en op de psychische toestand gevonden. Naar verwachting zullen pas na meer dan twee jaar hier veranderingen in te zien zijn, mits er meer gespecialiseerde hulp op wordt ingezet. 7

8 Aanbevelingen Om tot verdere optimalisatie te komen van het functioneren van de drie woonvoorzieningen zijn door de onderzoekers de volgende aanbevelingen geformuleerd: De woonbegeleiding in praktische zin en de meer intensieve vorm van persoonlijk begeleiden dient te worden gecontinueerd in de voorzieningen. De woonbegeleiders dienen ondersteuning te krijgen om zich beter te kunnen ontwikkelen tot meer eenheid. Er moet meer aandacht worden geschonken aan de lichamelijke en vooral psychische toestand van de bewoners in de vorm van specialistische hulp. Het aanbod van de woonvoorzieningen zou meer uitgebreid kunnen worden met vormen van (betaalde) dagactiviteiten. Bewoners zouden meer getraind kunnen worden in zelfstandigheid zodat toekomstige doorstroming naar een meer zelfstandige vorm van wonen in een hostel mogelijk is. Het uitbreiden van het huidige aantal en geplande hostels kan leiden tot een groter bereik van de doelgroep en meer reduceren van overlast. Het starten van een woonbegeleidingscommissie voor bewoners zou meer gestimuleerd moeten worden zodat bewoners ook meer betrokken raken bij het gevoerde woonbeleid. 8

9 1 Inleiding en opzet onderzoek 1.1 Aanleiding onderzoek Het aantal dak- en thuislozen met verslavingsproblematiek in Utrecht wordt geschat op ongeveer 500. De harddruggebruikende groep heeft doorgaans te kampen met ernstige psychische, lichamelijke en sociale problemen (Reinking e.a., 1998). De groep houdt zich voor een gedeelte op in en rondom het centrum van de stad, zoals het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne en het Vredenburg. Sinds 1999 kreeg Utrecht er een andere hotspot voor dakloze harddruggebruikers bij: de overdekte Stationsdwarsstraat aan de zijkant van Hoog Catharijne. Deze plek kreeg al snel de bijnaam de tunnel waarin werd gedeald, gebruikt en geslapen. Uit onderzoek kwam naar voren dat op sommige dagen de tunnel een concentratie van 60 personen telde (Lempens e.a., 2001). Uiteindelijk is eind 2001 de Stationsdwarsstraat gesloten voor de druggebruikers. Daklozen kunnen naar verschillende instanties waar hulp wordt geboden. Er zijn drie typen voorzieningen te onderscheiden: dagopvang, passantenverblijven en internaten. Daarnaast heeft er een specialisatie plaatsgevonden in het hulpaanbod. Het is uitgebreid met sociale pensions, medische zorg en een ziekenboeg, uitkeringsprojecten en projecten voor begeleid wonen en nazorg, dagbesteding en arbeidsreïntegratie evenals aparte opvang voor zwerfjongeren (van Doorn, 2002). De GG&GD Utrecht richt zich op het terrein van public health en preventie en speelt een centrale rol in de ontwikkeling van een samenhangend dienstverleningsaanbod. Hierbij wordt samengewerkt met zorgaanbieders, politie, justitie, welzijnsorganisaties en belangenbehartigers. De afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en -zorg (MGZ) van de GG&GD heeft hierin een regisserende taak en houdt zich daarnaast bezig met signalering in de vorm van veldwerk, preventie en beleidsvoorbereiding. Voor daklozen zijn er diverse medische en sociale spreekuren die plaatsvinden bij de dag- en nachtopvang en in de zorgcentra (de voormalige gebruikersruimten). In 2000 is vanuit de GG&GD Utrecht het project Binnenplaats gestart. Deze projectgroep heeft als doel om nieuwe vormen van opvangvoorzieningen voor daklozen te realiseren. Het betreft een negental 24- uuropvangvoorzieningen, verspreid over de stad Utrecht. Van deze negen voorzieningen, in de mond ook wel hostels genoemd, zijn er twee tijdelijk. Per woonvoorziening kan het aantal bewoners variëren van 15 tot 25. Doelstelling van de woonvoorzieningen is tweeledig: enerzijds kan een betere laagdrempelige zorgverlening aan de doelgroep mogelijk worden gemaakt en anderzijds wordt de overlast van verslaafde dak- en thuislozen in het centrum van Utrecht tegengegaan. Het streven is om in totaal aan 150 Utrechtse dakloze verslaafden onderdak te verlenen. Vijf jaar later in 2005 zijn door project Binnenplaats de volgende vier woonvoorzieningen gerealiseerd: - Eind 2001 is in de wijk Noordoost hostel De Hoek gevestigd en biedt plek aan 25 dakloze harddruggebruikende mannen en vrouwen. De locatie is tijdelijk en zal in 2006 binnen de wijk noordoost een permanente plek krijgen. - Medio september 2002 is in de wijk Zuid het hostel Habi Tante geopend voor dakloze harddruggebruikende vrouwen. Ook deze locatie is tijdelijk van aard. - In de zomer van 2003 ging in de wijk Zuidwest de woonvoorziening De Bolksbeek van start. Dit hostel is specifiek bedoeld voor daklozen zonder alcohol- of drugsproblematiek. - Eind 2003 is in de wijk Oost het hostel SBWU-Maliehof geopend met plek voor 28 dakloze harddruggebruikers, waarvan zes plekken specifiek bedoeld voor oudere harddruggebruikers. Het betreft een permanente locatie. 9

10 In de wijk Noordoost wordt gewerkt aan het hostel Wittevrouwensingel en in de wijk Noordwest komt een hostel voor 23 aan alcohol verslaafde daklozen. Ten slotte zijn twee hostels gepland in de wijk Leidsche Rijn en in Overvecht. 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen Aan de hostels De Hoek, Habi Tante en Maliehof is door het Bureau Epidemiologie & Informatie van de GG&GD Utrecht een proces- en effectevaluatieonderzoek gekoppeld. Deze studie is midden 2002 gestart met een looptijd van drie jaar. Een aantal resultaten van dit onderzoek en de ervaringen die Project Binnenplaats heeft opgedaan met het opzetten van deze voorzieningen zijn gebruikt om een draaiboek te ontwikkelen. Het draaiboek (Een thuis voor verslaafde daklozen: de realisatie van hostels in Utrecht, 2005) kan als leidraad gebruikt worden door andere gemeenten waar gedacht wordt om soortgelijke woonvoorzieningen voor dakloze druggebruikers te starten. De volgende vraagstellingen staan in het onderzoek centraal: 1. Hoe kan een 24-uurwoonvoorziening voor druggebruikers het best georganiseerd worden? 2. Hoe functioneert de voorziening? 3. Wat zijn de kenmerken van de bewoners van hostels? 4. Welke effecten heeft plaatsing in de voorziening op het middelengebruik, de gezondheid, het psychisch en sociaal functioneren en de kwaliteit van leven van de bewoners? 1.3 Onderzoeksopzet In deze studie is gekozen voor een longitudinale onderzoeksopzet. Dit betekent dat de onderzoeksgroep op minimaal twee verschillende momenten in de tijd benaderd wordt voor een interview. Door de followup interviews en de combinatie van kwantitatieve met kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt meer diepgang bereikt in de interpretatie van de resultaten en het vinden van verklaringen. Het tijdspad van afname van alle vragenlijsten ziet er schematisch gezien als volgt uit: Tijdspad in maanden Meetmoment De Hoek X X, x X, x X, x Habi Tante X X, x X, x x Maliehof X X, x X = effectmeting, x = diepte-interviews Procesevaluatie De procesevaluatie wordt gekenmerkt door haar continue en kwalitatieve karakter. De onderzoekswerkzaamheden omhelzen casestudies aan de hand van interviews met bewoners, interviews met de medewerkers en wekelijkse observaties in de hostels. Een heterogene groep van vier tot vijf bewoners per hostel is intensief gevolgd gedurende het verblijf in het hostel. Er hebben meerdere meetmomenten plaatsgevonden om het beloop van de leefsituatie en de woonervaringen te beschrijven. Dit betekent dat ze periodiek geïnterviewd zijn. In het semi-gestructureerde interview is onder andere gevraagd naar de tevredenheid over het wonen in het hostel. 10

11 Tevens zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met de leden van het behandelteam. Hierin kwamen de volgende onderwerpen aanbod: personeel en organisatie, zorgaanbod, in- en uitstroom van bewoners, ordehandhaving, tevredenheid met het werk en tot slot in- en externe samenwerking. Om de dagelijkse gang van zaken, het reilen en zeilen van de hostels, zo goed mogelijk in beeld te krijgen zijn op locatie door de onderzoeker maandelijks observaties gehouden. Hiervan zijn veldwerknotities gemaakt Effectevaluatie Naast de procesevaluatie is een effectevaluatie uitgevoerd. Er zijn een aantal metingen verricht bij de bewoners om de effecten van de woonvoorzieningen op middelengebruik, gezondheid, criminaliteit, kwaliteit van leven, tevredenheid en hulpbehoeften van de bewoners te evalueren. Bij de onderzoekspopulatie van hostel De Hoek zijn na de baselinemeting drie follow-up metingen verricht na respectievelijk 6, 12 en 24 maanden. Bij de onderzoekspopulatie van hostel Habi Tante zijn twee follow-up metingen gedaan na 6 en 12 maanden en tot slot bij hostel Maliehof één follow-up meting na 6 maanden. Gelijktijdig met het onderzoek naar de hostels is door het Trimbos-instituut een onderzoek gestart naar het functioneren van de gebruikersruimten (de zorgcentra) in Utrecht en het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) heeft onderzoek gedaan naar de groep harddruggebruikers die buiten deze nieuwe voorzieningen is gevallen. De onderstaande vragenlijst is met beide instituten tot stand gekomen. Een aantal resultaten uit het onderzoek van het Trimbos-instituut is gebruikt als referentiekader voor het onderhavige onderzoek waar het hostel centraal staan. Meetinstrumenten De vragenlijst die afgenomen wordt binnen de effectevaluatie bestaat uit secties afkomstig van: - de Europ-Asi; - de Korte Kwaliteit van Leven Lijst (KKvl, QOL); - de Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale (MAP-HSS); - General Health Questionnaire (GHQ) en - eigen ontwikkelde items. De Europ-ASI is de Europese versie van de Addiction Severity Index (Mclelllan e.a., 1980; Kokkevi en Hartgers, 1995). Met deze veelgebruikte vragenlijst in de verslavingszorg en onderzoek naar verslaving wordt inzicht verkregen in de aard en ernst van problemen op een aantal leefgebieden. De sectie alcohol en druggebruik is voor dit onderzoek overgenomen, evenals vragen over de lichamelijke en psychische gezondheid en contacten met politie en justitie. De Korte Kwaliteit van Leven Lijst (KKvL) is een vertaling van de Lancashire Quality of Life Questionnaire (QOL; Lehman e.a., 1995). Deze vragenlijst geeft inzicht in subjectieve en objectieve indicatoren voor de kwaliteit van leven. In deze studie is gebruik gemaakt van de algemene levenskwaliteit, waardering van de financiële situatie, veiligheid en gezondheid. Bij beantwoording van de vragen wordt gebruik gemaakt van een zevenpuntsschaal. Deze loopt van vreselijk tot prima. 11

12 Voor het vaststellen van de lichamelijke gezondheidstoestand werd de Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale (MAP-HSS; Marsden e.a., 1998) gebruikt. De MAP-HSS is een gestructureerd interview van 10 items. De totaalscore van de MAP-HSS varieert van In de algemene bevolking bedraagt de gemiddelde score op de MAP-HSS 4,8. Voor het constateren van een slechte lichamelijke gezondheidstoestand wordt een afkappunt van ten minste 8 genomen, gelijk aan het onderzoek naar het medisch voorschrijven van heroïne (Brink et al., 2003) en het onderzoek naar de gebruiksruimten in Utrecht (Hulsbosch et al., 2004). De General Health Questionnaire is een ontwikkelde zelfbeoordelingvragenlijst voor de detectie van mensen met niet-psychotische psychiatrische aandoeningen, met name emotionele stoornissen als angst en depressie. De hoogte van de GHQ-score duidt de waarschijnlijkheid aan dat er bij de respondent sprake is van geestelijke gezondheidsproblemen. Uit de oorspronkelijke 60-item versie van de GHQ (GHQ-60) zijn een aantal kortere versies ontwikkeld. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de GHQ-12. Ieder item heeft 4 antwoordcategorieën 1) helemaal niet/wat minder dan gewoonlijk, 2) niet meer dan gewoonlijk, 3) wat meer dan gewoonlijk en 4) veel meer dan gewoonlijk. De categorieën zijn op te vatten als een schaal waarbij alleen afwijkingen van het gewone dagelijkse functioneren van de respondenten worden gescoord. De totaalscore op de GHQ is dan het aantal keren dat iemand wat (veel) meer dan gewoonlijk heeft gescoord. Deze manier van scoren wordt de GHQ-scoring genoemd waarbij de gewichten 0, 0, 1, 1, aan de antwoordcategorieën worden toegekend. De gemiddelde GHQ-score van de hostelbewoners wordt vergeleken met referentiegegevens gevonden onder de algemene bevolking, eerstelijns patiënten en poliklinische patiënten. Ook wordt gekeken naar het percentage bewoners met een GHQ-score van 2 of hoger. Deze drempelwaarde wordt gebruikt ter bepaling van de psychische ongezondheid. De overige items zijn door onderzoekers van de GG&GD, het Trimbos-instituut en het IVO ontwikkeld en toegevoegd aan de vragenlijst. Deze items hebben betrekking op de tevredenheid met het wonen in de woonvoorzieningen en er wordt gevraagd naar het belang van hulp en opvang in de voorziening. Samengestelde uitkomstmaten Om te voorkomen dat teveel variabelen getoetst worden en zodoende het risico wordt gelopen dat vaak ten onrechte statistische verbanden worden aangetoond (één van de tien verbanden bij het significantiecriterium van p<.10) zijn het aantal variabelen uit de vragenlijst gereduceerd door het maken van samengestelde uitkomstmaten. Deze nieuwe variabelen en een aantal al reeds in de vragenlijst opgenomen samengestelde uitkomstmaten staan in dit onderzoek centraal: - aantal dagen van druggebruik in de afgelopen maand: deze gemiddelde somscore omvat het gebruik van cocaïne, heroïne, methadon, overmatig alcohol- en cannabisgebruik; - aantal milligram druggebruik in de afgelopen 24 uur: dit is een samengestelde score van het gebruik van cocaïne en heroïne; - werken in de straatscene in het afgelopen jaar: deze somscore bestaat uit de inkomsten verkregen uit het werken voor een dealer, het zelf dealen, prostitutiewerkzaamheden en inkomsten verkregen uit het plegen van delicten; - aantal arrestaties in het afgelopen jaar: deze maat bestaat uit het aantal keren dat men opgepakt is voor wetsovertredingen; - aantal veroordelingen in het afgelopen jaar: deze maat bestaat uit het aantal veroordelingen voor het plegen van vermogens-, gewelds- en andersoortige delicten; - lichamelijk gezondheidsprofiel: de totale somscore uit de Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale; 12

13 - psychische toestand in de afgelopen maand: de totale somscore uit de General Health Questionnaire; - algemene levenswaardering in de afgelopen maand: een somscore uit de Lancashire Quality of Life Questionnaire; - waardering van de hostels in zijn geheel in de afgelopen maand: somscore afkomstig van de eigen ontwikkelde items over tevredenheid met het wonen in de voorziening. Om toch een zo compleet beeld te kunnen krijgen van de bewoners van de woonvoorzieningen zijn ook andere formele effectmaten uit de vragenlijst voor dit onderzoek gebruikt. 1.4 Dataverzameling en analyse van de gegevens Dataverzameling kwantitatieve data Eind december 2001 zijn de eerste bewoners van De Hoek ingestroomd. In de periode mei tot oktober 2002 zijn voor de effectevaluatie vragenlijsten afgenomen onder deze bewoners. Van de 25 bewoners hebben 20 bewoners toestemming gegeven voor een interview: een respons van 80%. De overige vijf bewoners waren tijdens de periode van dataverzameling zelden in het hostel aanwezig (n=1), waren geschorst of gedetineerd (n=3) en er was sprake van een opname in een verslavingskliniek (n=1). De eerste follow-up meting vond plaats een half jaar later. De respons voor bewoners van De Hoek bedroeg 72% (n=18). Een bewoner en een bewoonster waren tijdens de dataverzamelingsperiode zelden in de woonvoorziening aanwezig zodat er geen interviews konden worden afgenomen. Tijdens de tweede follow-up meting zijn 16 bewoners geïnterviewd; een respons van 64%. Drie van de oorspronkelijke onderzoeksgroep van 20 bewoners waren tijdens deze periode definitief geschorst uit de woonvoorziening en een bewoner zat in detentie. De laatste follow-up meting werd twee jaar na het afnemen van de baselinemeting verricht. Van de oorspronkelijke bewonersgroep werden slechts 7 bewoners bereikt; een respons van 28%. Vier bewoners zijn uiteindelijk definitief geschorst, vier bewoners zaten een opgelegde straf uit in detentie, drie bewoners waren onbereikbaar tijdens de dataverzameling of hadden geen tijd voor een interview en twee bewoners waren in een andere hostel geplaatst. In september 2002 opende het vrouwenhostel Habi Tante in Utrecht Zuidoost haar deuren voor in eerste instantie 15 vrouwen. Een maand later ging de dataverzameling van start tot eind november Van de 15 bewoonsters zijn er 12 geïnterviewd; een respons van 80%. Drie bewoonsters waren te weinig in het hostel aanwezig om geïnterviewd te worden. Een half jaar later vond de eerste follow-up meting plaats waarbij 8 vrouwen bereikt konden worden; een respons van 53%. Tijdens de dataverzameling waren twee bewoonsters geschorst, een vrouw zat in detentie en een vrouw was bijna nooit in de woonvoorziening aanwezig. De laatste interviewronde vond een jaar na afname van de baselinemeting plaats. Alle 8 bewoonsters van de eerste follow-up meting konden geïnterviewd worden. Eind 2003 is hostel Maliehof van start gegaan. In februari en maart 2004 zijn de eerste interviews afgenomen onder 17 bewoners. Deze woonvoorziening biedt plek aan 28 bewoners maar tijdens de dataverzameling waren nog niet alle plekken bezet. Van de 20 bewoners die al wel aanwezig waren in het hostel, konden bij twee bewoners de vragenlijst niet worden afgenomen omdat zij de Nederlandse taal hiervoor onvoldoende machtig waren en een bewoner was onvoldoende aanwezig in de woonvoorziening om een afspraak mee te plannen. Hiervan uitgaande komen we uit op een respons van 85%. De eerste en tevens laatste follow-up meting vond en half jaar later plaats: 15 bewoners werden bereikt (75%). Twee bewoners waren tijdens de dataverzameling in detentie. 13

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

zwerven 21 21/2/03 9:49 Page 1 Zwerven in de 21 ste eeuw

zwerven 21 21/2/03 9:49 Page 1 Zwerven in de 21 ste eeuw zwerven 21 21/2/03 9:49 Page 1 Zwerven in de 21 ste eeuw zwerven 21 21/2/03 9:49 Page 2 Zwerven in de 21ste eeuw de Bruin, D., C. Meijerman, H. Verbraeck, R. Braam, F. Leenders, G. van de Wijngaart (2003).

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden B. Bieleman S. Biesma H. Naayer J. Sikkema Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden November 2006 I NTRAVAL

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

OUD-BEWONERS OVER HUN ERVARING IN EN NA JE EIGEN STEK

OUD-BEWONERS OVER HUN ERVARING IN EN NA JE EIGEN STEK AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE OUD-BEWONERS OVER HUN ERVARING IN EN NA JE EIGEN STEK Catelijne Akkermans Max A. Huber COLOFON Dit is een uitgave van de Hogeschool van Amsterdam,

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM Auteur: Carolien van den Handel Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Keer de verloedering! U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Jongeren met kansen Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 1 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen Marlies Visser Fatima El Fakiri GGD Amsterdam

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Marjolein Goderie m.m.v. Bas Tierolf Katinka Lünnemann Lisette van den Heuvel December 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Vraagstelling 7 3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Nieuwe woonvormen Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Rotterdam, maart 2010 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Christien Muusse, Anneke van Wamel, Sonja van Rooijen Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Handreiking Christien Muusse Anneke van Wamel Sonja van Rooijen Het vormgeven

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Coleta van Dam, Karin Nijhof, Ron Scholte en Jan Willem Veerman Eindrapport Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie