De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt."

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de bank' en de verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. De rechten en plichten van de contractanten die via KBC-Online opdrachten geven tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten (aandelen, obligaties, ) worden ook beheerst door het Reglement Transacties Financiële Instrumenten, dat een aanvulling vormt op dit reglement. De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënten wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, waarop dit reglement een aanvulling vormt. Het reglement KBC-Online vormt samen met de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV en het Reglement Transacties Financiële instrumenten het raamcontract. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënten wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisbijvoegsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract. I. BEGRIPSBEPALINGEN EN BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN. KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen N.V. De bank: KBC Bank NV, met zetel te 1080 Brussel België, Havenlaan 2, CBFA A, RPR Brussel; BTW BE KBC Bank beschikt over een bankvergunning en is onderworpen aan het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De hoofdactiviteit van KBC Bank NV bestaat in het verlenen van bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten. KBC Bank NV heeft de Gedragscodes van de Belgische Vereniging van Banken onderschreven. De volledige tekst van de Gedragscodes kunt u bekijken of downloaden op De verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming in België, toegelaten onder CBFA-codenr om alle verzekeringstakken te beoefenen (KB van 14 juli 1979, BS 14 juli 1979), met zetel te 3000 Leuven België, Prof. Roger Van Overstraetenplein 2, RPR Leuven; BTW BE KBC-Online: Een geheel van procedures die toegang bieden tot verschillende diensten, aangeboden door de bank en de verzekeraar, dat het de contractant mogelijk maakt om thuis zijn bank- en verzekeringszaken te beheren. KBC-Online is de onlinetoepassing voor het internetbankverzekeren en biedt tegelijk toegang tot de volledige KBC-website. KBC-Online is beschikbaar voor zowel de bank- als de verzekeringscliënten. De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Het bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert of zijn verzekeringspolissen in beheer heeft gegeven. De verzekeringsagent: De zelfstandige tussenpersoon, andere dan KBC Bank, die inzake verzekeringen bemiddelt tussen de contractant en KBC Verzekeringen NV. Toegangs- en ondertekeningsmiddelen: Een KBC-Kaartlezerbeveiliging, waarbij de contractant toegang krijgt tot de KBC-Online-diensten en zijn opdrachten moet ondertekenen en beveiligen met een elektronische handtekening, gebaseerd op de symmetrische cryptografie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zijn KBC-Bankkaart, de bij zijn KBC-Bankkaart horende geheime code en een KBC-Kaartlezer, zoals verder omschreven in bijlage 3 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de KBC-Kaartlezer. Het gebruik van de KBC-Bankkaart (hierna de kaart genoemd) wordt beheerst door het KBC-Kaartreglement, waarbij de contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dat reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard. Systeemvereisten: De geldende systeemvereisten zijn te vinden in bijlage 1 Systeemvereisten en op CW3440N V /- pag. 1/16 Reglement KBC-Online

2 Cookies: De bank en de verzekeraar maken gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de KBC-website, maar worden bewaard op de harde schijf van de pc van de contractant. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van KBC-Online. De cookies registreren o.m. de webpagina s die de contractant heeft bezocht. Zij bieden de contractant bovendien een betere service. Een cookie verhindert ook dat de contractant bepaalde gegevens telkens opnieuw moet invoeren. Een cookie kan bijvoorbeeld gegevens zoals de door de contractant geselecteerde taal bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in de door hem gewenste taal. De cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De contractant aanvaardt het gebruik van deze cookies door ondertekening van het contract. Alertdiensten: Aan de contractant wordt de mogelijkheid geboden om via de KBC-website online in te tekenen op de volgende - en smsalertdiensten: Alert Rekeninginformatie Alert Beursinformatie De gebruiksvoorschriften van de alertdiensten zijn opgenomen in Bijlage 4 - Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van alertdiensten. Zoomit: elektronische documenten: Zoomit biedt de contractant de mogelijkheid elektronische documenten waaraan financiële transacties gekoppeld zijn zoals facturen en loonbonnen die ter beschikking worden gesteld door verschillende ondernemingen, en waarvan hij de geadresseerde is of waartoe hij gemachtigd werd, op een beveiligde manier te raadplegen. Elektronische documenten met status nog te bepalen kunnen rechtstreeks betaald worden via de functie Europese Overschrijvingen. De bank biedt u als uitgever de dienst Zoomit aan. De bank doet voor de uitvoering en de verwerking van deze dienst een beroep op Isabel NV, met zetel in België, Keizerinlaan 13/15, 1000 Brussel, RPR De gebruiksvoorschriften van Zoomit zijn opgenomen in Bijlage 5 Bijzondere voorwaarden Zoomit. Betalingstransacties: Een door de contractant of de gebruiker(s) geïnitieerde handeling waarbij geldmiddelen worden overgemaakt en meer in het bijzonder overschrijvingen (zowel individuele opdrachten als bestanden, binnenlandse en grensoverschrijdende), periodieke opdrachten en domiciliëringen (DOM 80), in euro of in een munt van een EER-lidstaat, waarbij de bank van de betaler en de bank van de begunstigde of de enige bij de betalingstransactie betrokken bank in de EER gevestigd zijn, met uitzondering van betalingstransacties in verband met dienstverlening op effecten (zoals uitkering van dividend, inkomsten en dergelijke). Diensten: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige diensten die via KBC-Online beschikbaar worden gesteld. Het gegeven dat KBC-Online betrekking heeft op zowel bancaire- als verzekeringsdiensten, betekent niet dat de contractant hierdoor cliënt wordt van KBC Bank én van KBC Verzekeringen. Een contractant kan via zijn KBC-Online alleen die diensten beheren waarvoor hij een contract heeft met respectievelijk KBC Bank NV of KBC Verzekeringen NV. Via de functie Rekeninginformatie wordt bij het detail van de zichtrekening d.m.v. een icoon aangeduid of er in Zoomit documenten aanwezig zijn bij de zichtrekening. Deze iconen linken op hun beurt door naar de Zoomit-toepassing. De iconen worden steeds getoond en houden dus geen rekening met het feit of de contractant al dan niet effectief gebruik maakt van Zoomit Een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de hierna genoemde diensten en concrete gegevens m.b.t. de genoemde diensten zoals, maar niet beperkt tot, het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht, de maximumuitvoeringstermijnen voor de aangeboden betalingsdiensten, de gedetailleerde informatie of de unieke identificator die door de contractant moet worden verstrekt opdat zijn betalingsopdracht correct zou kunnen worden uitgevoerd, worden gepreciseerd in de Algemene Bankvoorwaarden en de productreglementen. In KBC-Online worden de volgende diensten aangeboden: Diensten Onderliggende functies Standaard Optioneel Automatisch opgenomen in het menu Algemene diensten Uw cliëntgegevens Rekeninginformatie Aanvragen rapporten Berichten en rapporten Inbox CW3440N V /- pag. 2/16 Reglement KBC-Online

3 Versturen berichten Verzonden berichten Bancaire diensten Overschrijvingen Europese overschrijvingen Beheer begunstigden Verzendmap Beheer betaalagenda Openen spaarrekening Automatische opdrachten Opvragen periodieke opdrachten/automatisch sparen Invoeren periodieke opdrachten/automatisch sparen Beheren periodieke opdrachten/automatisch sparen Domiciliëringen Opvragen domiciliëringen Invoeren domiciliëringen Beheren domiciliëringen Opvragen Europese domiciliëringen Beheren Europese domiciliëringen Kredietkaarten Zoomit: elektronische documenten (*) Tegoeden Portefeuille (*) KBC-Vermogensbeheer (*) Beleggingsplan Effectenrekeningen Opvragen effectenrekeningen Openen effectenrekeningen Beheren effectenrekeningen Termijnbeleggingen Opvragen termijnbeleggingen Invoeren termijnbeleggingen Wijzigen bestemming termijnbeleggingen Bijstorten Pricos Beleggingsfondsen (*) Beursorders (*) Aankopen beleggingsfondsen Aankopen beleggingsfondsen tijdens emissieperiode Verkopen beleggingsfondsen Opvragen en beheren orders beleggingsfondsen Aankoop en verkoop beursorders Openstaande beursorders Uitgevoerde beursorders Geschrapte beursorders CW3440N V /- pag. 3/16 Reglement KBC-Online

4 Obligaties (*) Kredieten Voordelen van uw werkgever Aanvraag andere abonnementen Intekenen obligaties tijden emissieperiode Opvragen orders obligaties Opvragen kredieten Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan Pensioenfonds van uw werkgever Opvragen optieplannen Opvragen groepsverzekering KBC-Phone / Telecenter Persoonlijk Financieel Overzicht Verzekeringsdiensten Spaar- en beleggingsverzekeringen Verzekeringen Verzekeringsoverzicht Verzekeringsadvies Schadeaangifte Machtigingen verzekeringen De standaarddiensten worden automatisch bij het openen van het KBC-Online-abonnement toegekend aan de contractant. De standaarddiensten kunnen niet uit het transactiemenu worden verwijderd. De optionele diensten worden: ofwel bij het openen van het KBC-Online-abonnement automatisch opgenomen in het menu (aangevinkt in de kolom Automatisch opgenomen in het menu ). De contractant kan echter beslissen om één of meerdere optionele diensten uit het menu ter verwijderen ; ofwel bij het openen van het KBC-Online-abonnement niet automatisch opgenomen in het menu (niet aangevinkt in de kolom Automatisch opgenomen in het menu ). De optionele diensten kunnen nadien, op vraag van de contractant, worden toegevoegd aan het menu. De contractant kan naderhand terug beslissen om één of meerdere optionele diensten uit het menu te verwijderen. De diensten waarbij een (*) staat, worden pas geactiveerd nadat de contractant een aantal aanvullende formaliteiten heeft vervuld. Het betreft: Toepassingen Beleggingsfondsen o Aankopen beleggingsfondsen o Aankopen beleggingsfondsen tijdens emissieperiode o Verkopen beleggingsfondsen o Opvragen en beheren orders beleggingsfondsen Beursorders o Aankoop en verkoop beursorders (max euro per order) o Openstaande beursorders o Uitgevoerde beursorders o Geschrapte beursorders Obligaties o Intekenen obligaties tijdens emissieperiode o Opvragen orders obligaties Aanvullende formaliteiten Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar de kennis van en de ervaring met beleggingen (**). Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar de kennis van en de ervaring met beleggingen (**). Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar de kennis van en de ervaring met beleggingen (**). Portefeuille Bepalen van uw risicoprofiel aan de hand van een vragenlijst in het bankkantoor of via KBC-Online KBC-Vermogensbeheer Overeenkomst vermogensbeheer en invullen van het formulier Rapportering via KBC-Online CW3440N V /- pag. 4/16 Reglement KBC-Online

5 Alertdiensten De contractant moet online een aparte overeenkomst aangaan en zich akkoord verklaren met de Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van alertdiensten Zoomit: elektronische documenten De contractant moet zich online akkoord verklaren met de Bijzondere voorwaarden Zoomit, door het plaatsen van zijn elektronische handtekening. De contractant moet vervolgens een aparte overeenkomst sluiten met elke Verzender van wie hij de documenten elektronisch wenst te ontvangen. (**) OPGELET: De contractant is er zich van bewust dat KBC-Online een louter registratie- en uitvoeringskanaal is. Dat betekent dat KBC-Online zich in elk geval beperkt tot het registreren en doorgeven voor uitvoering van orders in de genoemde financiële instrumenten. KBC-Online onderzoekt niet of een bepaalde beleggingsopdracht al dan niet past binnen het persoonlijke risicoprofiel van de contractant. Voor persoonlijk beleggingsadvies dient de contractant zich te wenden tot zijn bankkantoor. II. INFORMATIE VAN DERDEN. De contractant kan via KBC-Online informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant ondermeer een portefeuilleoverzicht opvragen dat hem door KBC Asset Management NV ter beschikking wordt gesteld naar aanleiding van een Overeenkomst vermogensbeheer die hij met de genoemde vennootschap heeft gesloten. De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit deze externe informatie enige verplichting voor de bank of de verzekeraar voortvloeien. KBC-Online bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de contractant vrij om deze websites te bezoeken. KBC treedt daarbij geenszins op als tussenpersoon tussen de contractant en die derden. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC geeft geen enkele garantie wat betreft de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel, de gegevens of publicaties op de websites waarmee het een verbinding tot stand brengt. KBC biedt bovendien geen enkele garantie wat de solvabiliteit en/of betrouwbaarheid betreft van de site-eigenaars of sitehouders, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover die site(s) informatie verstrekken. KBC geeft geen garantie wat de volledigheid, correctheid en accuraatheid betreft van de website waarnaar het een link legt. De contractant kan KBC bijgevolg niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die hij zou lijden als gevolg van (i) de op basis van deze hyperlinks gelegde contacten en gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via deze hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via deze hyperlinks bezochte website(s). III. GEBRUIKSVOORWAARDEN. Artikel 1 Toekennen van de dienst(en) De contractant kan KBC-Online gebruiken tegen de in dit reglement bepaalde voorwaarden die de bank en, wat verzekeringsverrichtingen betreft, de verzekeraar bepalen. Bank en verzekeraar behouden zich het recht voor bepaalde diensten te weigeren. Artikel 2 Aflevering, installatie en taalkeuze De contractant kan KBC-Online gebruiken als hij beschikt over een computer met internettoegang die beantwoordt aan de systeemvereisten. De bank of de verzekeraar kent aan de cliënt een KBC-Kaartlezer toe waarmee de contractant, in combinatie met zijn kaart en bijbehorende geheime code, een code kan genereren die dient als toegangs- en ondertekeningsmiddel. KBC-Online vergt geen installatie van software en wordt opgestart via de KBC-website De bank en de verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden, zowel online als via een telefonische helpdesk. De communicatie gedurende de looptijd van het contract zal plaatsvinden in de door de contractant in zijn bankkantoor opgegeven taalkeuze. De contractant kan telkens bij het opstarten van KBC-Online een taalkeuze ingeven. Hij heeft hierbij de keuze tussen Nederlands, Frans, Duits of Engels. Artikel 3 Beveiliging en ondertekening van opdrachten Alle betalings- en/of andere opdrachten dienen te worden beveiligd en ondertekend op de wijze omschreven in Bijlage 3 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de KBC-Kaartlezer. Een betalingstransactie of een reeks van betalingstransacties wordt pas als toegestaan aangemerkt als de contractant heeft ingestemd met de uitvoering van de betalingstransactie(s) door de ondertekening met zijn elektronische handtekening. Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 12, erkent de contractant de rechtsgeldigheid van de door de bank of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten die hij heeft ondertekend met zijn elektronische handtekening. De contractant erkent dat de berichten die hij verstuurt via de KBC-Online-berichten niet ondertekend worden d.m.v. een elektronische handtekening. De contractant verbindt zich er bijgevolg toe geen opdrachten zoals (maar niet beperkt tot) betalings- en beleggingsopdrachten door te geven via de KBC-Online-berichten. De contractant mag de KBC-Online-berichten enkel gebruiken om: afspraken vast te leggen; vreemde munten te bestellen; CW3440N V /- pag. 5/16 Reglement KBC-Online

6 cash geld beschikbaar te houden in het bankkantoor; debet- of kredietkaarten aan te vragen. Artikel 4 Weigering door de bank of de verzekeraar om een opdracht uit te voeren De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. Wanneer de bank weigert een betalingsopdracht uit te voeren, wordt de contractant zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van deze weigering en, indien mogelijk, van de redenen daarvoor. Dit zal gebeuren per telefoon, per fax of via een bijlage bij de rekeningafschriften, en voor de contractanten die een KBC-Online-Afschriftenafspraak hebben, via een online-bericht. Artikel 5 Blokkering KBC-Online De bank en/of de verzekeraar kunnen de toegang tot KBC-Online blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van KBC-Online, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van KBC-Online of de toegangs- en ondertekeningsmiddelen. In die gevallen informeert de bank en/of de verzekeraar de contractant indien mogelijk voor de blokkering of onmiddellijk daarna op de hiernavolgende wijze: per telefoon, per fax of per brief. Deze informatieverstrekking is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke wetgeving. De bank en/of de verzekeraar deblokkeren KBC-Online zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. Artikel 6 Uitgavenlimiet Voor overschrijvingsopdrachten (overschrijvingen naar andere rekeningen met of zonder memodatum, Europese overschrijvingen, nieuwe periodieke opdrachten, wijziging bestaande periodieke opdrachten) geldt er een daglimiet van euro. De contractant kan die limieten laten aanpassen binnen de door de bank bepaalde voorwaarden. Hij dient dit aan te vragen bij zijn bankkantoor. Voor minderjarige contractanten gelden er bij overschrijvingsopdrachten evenwel de volgende limieten: Overschrijvingen van de eigen spaarrekening naar de eigen zichtrekening zijn niet mogelijk; Overschrijvingen van de eigen zichtrekening naar de eigen spaarrekening zijn onbeperkt mogelijk; Overschrijvingen naar rekeningen van derden zijn beperkt tot 125 euro per dag. De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige kan (kunnen) die limiet laten aanpassen. Hij/zij dient (en) dat aan te vragen bij het bankkantoor. Ook kan de contractant of, als hij minderjarig is, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), in de loop van de overeenkomst de aldus vastgelegde limieten laten aanpassen binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden. Hij kan eveneens de limieten laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen en telkens wanneer hij op zijn rekeningafschriften een boeking vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De contractant die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient zich te wenden tot zijn bankkantoor. Artikel 7 Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele-eigendomsrechten op de programmatuur en de handleiding berusten exclusief bij de bank. De intellectueleeigendomsrechten op de applicaties berusten exclusief bij de bank, met uitzondering van de intellectuele-eigendomsrechten op de verzekeringsapplicaties die exclusief bij de verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van KBC en verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzigingen strikt na te leven. De contractant verwerft slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur. Hij mag de programmatuur, de applicaties en de handleidingen alleen gebruiken in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 beschreven gebruiksdoeleinden, en ze op geen enkele wijze, direct of indirect, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van derden. Het is de contractant verboden de programmatuur, de applicaties en handleiding te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de bank. Artikel 8 Toegangstijden KBC-Online is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behoudens onbeschikbaarheid als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Artikel 9 Verplichtingen van de contractant De contractant dient vooraf te zorgen voor voldoende dekking alvorens een betalingsopdracht door te geven. De contractant is ertoe gehouden KBC-Online en zijn toegangsmiddelen te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit contract. De contractant dient alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen en de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken ervan te waarborgen. In het bijzonder dient hij de code van zijn bankkaart geheim te houden door ze aan niemand mee te delen en door ze niet op de kaart zelf of op enig ander document in een herkenbare vorm te noteren. De contractant mag zijn computer, zijn kaart en/of zijn persoonlijk codenummer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig zelfs als dat afgesloten is en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. CW3440N V /- pag. 6/16 Reglement KBC-Online

7 De contractant heeft de verplichting om KBC onverwijld in kennis te stellen van: het verlies, de diefstal, de vervalsing of elk ander misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen en om de verbintenissen van de kaarthouder zoals omschreven in het KBC-Kaartreglement strikt na te leven; wat betreft bancaire verrichtingen: de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften; wat betreft verzekeringsverrichtingen: de vermelding in de elektronische informatie binnen KBC-Online of op de polisdocumenten van elke verrichting waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld in deze informatie en/of documenten. De contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, KBC telefonisch bereiken op het nummer Die telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per aangetekende brief op het adres, vermeld in artikel 18, van de bank voor wat betreft bancaire verrichtingen en van de verzekeraar voor wat betreft verzekeringsverrichtingen. In geval van diefstal, verlies, vervalsing of enig ander misbruik van zijn kaart, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van zijn code, moet de contractant onmiddellijk CARD STOP waarschuwen op de wijze en overeenkomstig de procedure omschreven in het KBC-Kaartreglement. CARD STOP is telefonisch bereikbaar op het nummer De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie een klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. Artikel 10 Herroeping van een opdracht Tenzij anders bedongen in de productreglementen, kan de contractant-betaler een overschrijvingsopdracht niet meer herroepen zodra de bank die heeft ontvangen. Van zodra de contractant zijn ondertekende betalingsopdracht heeft verzonden, wordt ze geacht te zijn ontvangen door de bank. In het geval van een domiciliëring, en onverminderd de rechten inzake terugbetaling, kan de contractant-betaler de betalingsopdracht evenwel herroepen, ten laatste aan het einde van de werkdag die voorafgaat aan de overeengekomen dag waarop de betaalrekening wordt gedebiteerd. Om een betalingsopdracht te herroepen, en dit ongeacht of het gaat om een overschrijvingsopdracht of een domiciliëring, moet de contractant zich wenden tot zijn KBC-bankkantoor. Deze herroeping kan niet gebeuren via KBC-Online. In geval van een overschrijvingsopdracht met betaaldatum kan de contractant-betaler zijn overschrijvingsopdracht in KBC-Online herroepen tot uiterlijk het einde van de kalenderdag die aan de overeengekomen betaaldatum voorafgaat. Artikel 11 Verplichtingen van de bank of van de verzekeraar De bank of de verzekeraar verbindt zich ertoe: het risico te dragen van de verzending aan de contractant van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, in het bijzonder de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken; de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 9 op elk ogenblik te verrichten of om deblokkering cf. artikel 5 te verzoeken, en de contractant de middelen te geven waarmee hij kan bewijzen, tot achttien maanden na de kennisgeving, dat hij dergelijke kennisgeving heeft gedaan; elk nieuw gebruik van KBC-Online voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 12, in geval van niet-toegestane betalingstransactie en na marginale toetsing met betrekking tot bedrog in hoofde van de contractant, de contractant onmiddellijk het bedrag van de niettoegestane betalingstransactie terug te betalen en in voorkomend geval, de betaalrekening die met het bedrag was gedebiteerd, te herstellen in de toestand zoals die zou geweest zijn mocht de niet-toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden (dus met de juiste valuta), desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. De bank zal tevens instaan voor de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de contractant gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade; de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van KBC-Online te verhinderen; in geval van betwisting van een niet-toegestane of een niet correct uitgevoerde betalingstransactie het bewijs te leveren dat de betalingstransactie geauthentiseerd is, juist geregistreerd en geboekt is en niet door een technische storing of een ander falen is beïnvloed, op voorwaarde dat de contractant de bank onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering, in kennis heeft gesteld van de bewuste betalingstransactie. Artikel 12 Aansprakelijkheid en risicoregeling Diegene die toegang verleent tot KBC-Online (de bank of de verzekeraar) draagt de risico s van elke verzending van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aan de contractant. De contractant is vanaf de uitreiking van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik met dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet en de contractant draagt alle verliezen indien deze zich hebben voorgedaan doordat hij hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is. De contractant moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader omschreven in artikel 8. Bij gebreke daarvan kan zijn KBC-Online worden misbruikt. De bank waarschuwt de contractant dat onder meer de volgende houdingen schadegevallen in de hand werken waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: CW3440N V /- pag. 7/16 Reglement KBC-Online

8 het niet naleven door de contractant van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van zijn KBC-Kaartlezer, zijn kaart en zijn geheime code in een herkenbare vorm (genoteerd op de kaart zelf of op een document dat hij bij zijn kaart bewaart of dat hij samen met zijn kaart bij zich draagt); het geven van zijn KBC-Kaartlezer, zijn kaart en zijn geheime code aan derden, met inbegrip van echtgenoot, familie of vrienden; het laten gebruiken van KBC-Online door derden; het onbeheerd achterlaten van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal; het niet onmiddellijk laten blokkeren van KBC-Online wanneer de contractant verlies, diefstal of misbruik van zijn toegangsen ondertekeningsmiddelen vaststelt; het nalaten door de contractant de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van bedrieglijk handelen. In afwijking van de voorafgaande leden en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging of zonder elektronische identificatie. In afwijking van de voorgaande leden en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de toegangs- en ondertekeningsmiddelen werden nagemaakt door een derde of onrechtmatig werden gebruikt voor zover de contractant op het moment van de betwiste transactie in het bezit was van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. De bank of de verzekeraar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van KBC-Online tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht. De bank, respectievelijk de verzekeraar, is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire, respectievelijk verzekeringstransacties met KBC- Online, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. KBC dient alle vereiste inspanningen te leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. De bank noch de verzekeraar kan echter aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk die buiten de onmiddellijke controle vallen van de bank of van de verzekeraar als verstrekker van de dienst (verantwoordelijkheid van de provider of beheerder van het transmissiesysteem). De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van de gebrekkige infrastructuur van de contractant. Artikel 13 Duur en opzegging Dit KBC-Online contract geldt voor onbepaalde duur. Het opzeggen van dit KBC-Online contract kan onder de hierna opgesomde voorwaarden: a. De contractant kan op elk ogenblik zijn KBC-Online contract kosteloos beëindigen. Hij dient zich daarvoor te wenden tot zijn bankkantoor of zijn verzekeringsagent; b. De bank en de verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen, mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. De opzegging moet gebeuren op papier of een andere duurzame drager; c. Zowel de bank als de verzekeraar heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen: ingeval het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; ingeval de contractant de beveiligingsprocedures niet naleeft; ingeval er sprake is van ernstige wanprestatie. Een opzegging door de bank, respectievelijk de verzekeraar, geldt ook hier als opzegging door de verzekeraar, respectievelijk door de bank. De contractant kan aanspraak maken op een terugbetaling van de voor de dienst aangerekende kosten naar evenredigheid tot de beëindiging van de dienst behoudens in de gevallen vermeld in artikel 11(c) Artikel 14 Uitoefenen verzakingsrecht bij verkoop van financiële diensten op afstand De contractant die via KBC-Online een contract afsluit m.b.t een financiële dienst heeft 14 kalenderdagen om zonder boete en zonder opgave van enige reden af te zien van de verwerving van deze dienst. Deze termijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst, meer bepaald de ondertekening van het elektronische aanvraagformulier met de elektronische handtekening, of op de dag waarop de contractant de contractvoorwaarden heeft ontvangen indien dat later zou zijn. Dit recht om te verzaken kan worden uitgeoefend per brief, te richten aan het rekeningvoerend KBC-bankkantoor. Mocht de contractant reeds kosten hebben betaald voor deze dienst, dan zullen die worden terugbetaald door de creditering van zijn rekening binnen dertig kalenderdagen. Oefent de contractant het recht om te verzaken niet uit, dan zal hij gebonden zijn voor de duur zoals in de betreffende contractvoorwaarden van de gecontracteerde financiële dienst is bepaald. Meer informatie over de duur en de opzeggingsmodaliteiten vindt de contractant terug in de specifieke contractvoorwaarden van de desbetreffende financiële dienst. Dit verzakingsrecht geldt niet voor financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de bank geen vat heeft, zoals beursorders. CW3440N V /- pag. 8/16 Reglement KBC-Online

9 IV. REKENINGINFORMATIE / GEGEVENSVERWERKING. Artikel 15 KBC-Online-Afschriftenafspraak De contractant die geopteerd heeft voor de KBC-Online-Afschriftenafspraak moet zijn rekeninginformatie zelf opvragen en ofwel afdrukken met KBC-Online ofwel opslaan op zijn eigen computer. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift. Heeft de contractant gekozen voor de KBC-Online-Afschriftenafspraak, dan kan hij de rekeninginformatie en de bijlagen niet meer opvragen aan de KBC-Matic-drukker en worden de rekeningafschriften en de bijlagen, met uitzondering van bepaalde dringende berichten, facturen en fiscale attesten, niet meer met de post opgestuurd. Niet-afgedrukte rekeninginformatie en bijlagen blijven minimum vijf jaar beschikbaar voor opvraging via KBC-Online. Papieren duplicaten kan de contractant tegen vergoeding opvragen bij zijn KBC-bankkantoor. Het rekeningafschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Bepaalde termijngebonden kennisgevingen (zoals een bericht van niet-uitvoering van een overschrijving wegens gebrek aan provisie) gebeuren via een KBC-Online-bericht. Elke contractant verbindt zich ertoe minstens om de dertig dagen kennis te nemen van zijn rekeningafschriften met de bijlagen. Een contractant die geopteerd heeft voor de KBC-Online-Afschriftenafspraak verbindt zich er tevens toe om minstens om de veertien dagen kennis te nemen van zijn niet-commerciële KBC-Online-berichten, zoals kennisgevingen. Elke betwisting omtrent niet-toegestane of niet correct uitgevoerde betalingstransacties die voorkomen op het rekeningafschrift moet door de contractant onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering ter kennis van de bank worden gebracht. Elke andere betwisting omtrent de rekeningafschriften, de bijlagen bij de rekeningafschriften of een KBC-Online-bericht moet schriftelijk aan de bank worden meegedeeld binnen drie maanden na ontvangst. Na het verstrijken van de vermelde termijnen worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo evenals de inhoud van het nietcommerciële KBC-Online-bericht onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De contractant onthoudt zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de contractant vormt het formele bewijs van de door de contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via KBC-Online wordt aangeboden. De contractant kan onmiddellijk na het uitvoeren van een betalingstransactie zijn rekeningafschriften opvragen via KBC-Online. Informatie over de kosten van de betalingstransacties zullen minstens éénmaal per maand ter beschikking gesteld worden via de bijlagen bij de rekeningafschriften. Artikel 16 Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992, wordt verwezen: a. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; b. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. KOSTEN. Artikel 17 Kosten Zie Bijlage 2 Tarieven, de tarievenfolder en op VI. WIJZIGING VAN ONDERHAVIG REGLEMENT EN TOEVOEGING VAN NIEUWE DIENSTEN. Artikel 18 Wijziging van onderhavig reglement De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de contractant meegedeeld op papier of op een andere duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen de termijn van twee maanden de overeenkomst onmiddellijk en kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. Artikel 19 Toevoeging nieuwe diensten in KBC-Online Wanneer er nieuwe diensten worden toegevoegd aan het KBC-Online contract, wordt de contractant vooraf geïnformeerd van de aanvullende contractvoorwaarden waaronder de prijs. De contractant die een nieuwe dienst wenst te gebruiken moet instemmen met de CW3440N V /- pag. 9/16 Reglement KBC-Online

10 voorwaarden van de betreffende dienst, hetzij online door middel van zijn elektronische handtekening hetzij door de manuele ondertekening van een aangepaste KBC-Online-overeenkomst. VII. OVERDRACHT. Artikel 20 Overdracht van rechten en verplichtingen De contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. VIII. KLACHTENBEHANDELING EN GESCHILLEN. Artikel 21 Klachtenbehandeling Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met een bancaire en/of verzekeringsapplicatie, moet hij/zij zich in eerste instantie wenden tot zijn/haar rekeningvoerend KBC-bankkantoor of KBC-verzekeringsagentschap. Klachten in verband met misbruik van KBC-Online moeten aangetekend worden ingediend op het volgende adres: KBC Bank Dienst DKP Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Bij de aangetekende brief moet een kopie van het proces-verbaal worden gevoegd. Wanneer de klacht niet op een voor de contractant(e) bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij/zij zich wenden tot Cliëntenservice van KBC: KBC (Bank & Verzekeringen) Cliëntenservice Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Tel (gratis) of tel (betalend) Fax of via website (rubriek over KBC Bank & Verzekering keuze Tevreden? ) Als de contractant(e) niet tevreden is met de behandeling van zijn/haar klacht door Cliëntenservice, kan hij/zij de klacht richten tot: Voor bancaire applicaties: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Belliardstraat bus 8 B-1040 Brussel Tel Fax Voor verzekeringsapplicaties: Ombudsman van de Verzekeringen De Meeussquare 35 B 1000 Brussel TeL Fax Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. CW3440N V /- pag. 10/16 Reglement KBC-Online

11 Bijlage 1 Systeemvereisten De contractant dient te beschikken over een computer met de volgende technische kenmerken: Internettoegang Schermresolutie: 1024x768 of hoger Acrobat Reader vanaf versie 5 1. Windows-gebruikers Besturingssysteem Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3 Windows Vista Ondersteunde browser(s) Vanaf Internet Explorer 6.0 Browservereisten Internetverbinding SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de browser) Javascript enabled en cookies aanvaarden Toegang tot Netwerkprotocol TCP/IP moet geïnstalleerd zijn Min. RAM-geheugen 128 MB Aanbevolen schermresolutie 1024x768 of hoger 2. Macintosh-gebruikers Besturingssysteem Mac OS X Versie 10.4 en hoger Ondersteunde browser(s) Safari Browservereisten Internetverbinding SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de browser) Javascript enabled en cookies aanvaarden Toegang tot Netwerkprotocol TCP/IP moet geïnstalleerd zijn Min. RAM-geheugen 128 MB Aanbevolen schermresolutie 1024x768 of hoger CW3440N V /- pag. 11/16 Reglement KBC-Online

12 Bijlage 2 Tarieven Voor de terbeschikkingstelling van KBC-Online, en onverminderd eventuele kosten en tarieven voor de dienstverlening die via KBC- Online mogelijk wordt gemaakt (zoals instapkosten en makelaarsloon), is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van 12 euro (incl. BTW), die de bank automatisch debiteert van de facturatierekening opgegeven door de contractant. Deze dienst KBC-Online is gratis voor cliënten vanaf 65 jaar op de facturatiedatum. Bovendien betalen de rekeninghouder, mederekeninghouder en volmachthebber van een KBC-Compactrekening, KBC-Comfortrekening, KBC-Business-Comfortrekening of KBC-Kantoorrekening geen bijdrage. Bij het aangaan van een nieuw KBC-Online-abonnement ontvangt de abonnee gratis één KBC-Kaartlezer. Voor elke volgende KBC- Kaartlezer wordt 25 euro (incl. BTW) aangerekend. Voor het gebruik van de alertdiensten per is geen bijdrage verschuldigd. Voor het gebruik van alertdiensten per sms (sms Rekeninginformatie en sms Beursinformatie) is een bijdrage van 0,15 euro (incl. BTW) per ontvangen sms verschuldigd. De bank debiteert die bijdrage automatisch maandelijks van de facturatierekening opgegeven door de contractant. De bank kan, mits zij de contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Bijlage 3 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de KBC-Kaartlezer De KBC-Kaartlezerbeveiliging is gebaseerd op de symmetrische cryptografie, waarbij de contractant gebruik maakt van zijn KBC- Bankkaart (hierna kaart genoemd), de bij zijn kaart horende geheime code en een KBC-Kaartlezer. Het gebruik van de kaart wordt beheerst door het KBC-Kaartreglement, waarbij de contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dat reglement en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard. De contractant is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn computer. Het is daarbij ten zeerste aanbevolen om een virusscanner en een firewall te installeren en de laatste versie van zijn besturingssysteem en browser te gebruiken. De contractant moet zich ervan vergewissen dat de toegangs- en ondertekeningsmiddelen geldig zijn en afkomstig zijn van de juiste instantie, zoals beschreven op Wanneer de contractant tot driemaal toe een foutieve met zijn KBC-Kaartlezer gegenereerde code invoert, wordt zijn kaart geblokkeerd voor de toegang tot KBC-Online. Dan kan hij met andere woorden met die kaart KBC-Online niet meer opstarten. De kaart blijft wel bruikbaar voor andere toepassingen buiten KBC-Online. De contractant moet contact opnemen met zijn bankkantoor of verzekeringsagent. De contractant mag zijn kaart alleen plaatsen in de door KBC uitgereikte kaartlezers en hij mag zijn geheime code nooit intoetsen via het toetsenbord van zijn computer. De contractant moet zich ervan vergewissen dat hij zijn kaartnummer niet op een voor derden toegankelijke pc bewaart in een cookie. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de door de bank of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten, beveiligd met zijn toegangsen ondertekeningsmiddelen, onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10 van het Reglement KBC-Online. Bijlage 4 Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van alertdiensten 1. Algemeen De contractant is verplicht deze door KBC Bank NV aangeboden - en sms-alerts te gebruiken overeenkomstig de door de bank gegeven voorschriften en/of aanwijzigingen. De contractant is verantwoordelijk voor de aanschaf en ongestoorde beschikbaarheid van de gsm, en andere apparatuur die nodig is voor het gebruik van de alertdiensten. De kosten daarvan zijn volledig voor rekening van de contractant. De contractant is verplicht zodanig met de diensten en de apparatuur om te gaan dat geen schade voor de bank en/of derden kan ontstaan. De bank is geen partij bij de overeenkomst tussen de contractant en de aanbieders van telecommunicatiediensten en de betreffende apparatuur die nodig zijn voor het gebruik van de alertdiensten. De bank geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik of de gevolgen van het gebruik van de alertdiensten, inclusief de financiële gevolgen gebaseerd op het gebruik van de diensten of enige vertraging of verlies van het gebruik van de diensten. Als de contractant een onjuistheid of onvolledigheid vaststelt, is hij verplicht dat zo snel mogelijk aan de bank te melden. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij zijn van toepassing op de (pre)contractuele betrekkingen tussen de bank en de consument. KBC Bank NV houdt geen elektronisch archief bij van het tot stand gekomen contract m.b.t. alertdiensten. Het contract is elektronisch niet toegankelijk voor de contractant. CW3440N V /- pag. 12/16 Reglement KBC-Online

13 2. Alert Rekeninginformatie De contractant neemt er nota van dat de ontvangen rekeninginformatie geen realtime-informatie betreft. De data worden met een lichte vertraging verwerkt en verstuurd, waardoor: de ontvangen rekeninginformatie de rekeningstand weergeeft van de dag zelf om 8.00 uur s morgens; het bereiken van een limiet om 8.00 uur s morgens wordt gecontroleerd. 3. Alert Beleggen De contractant stemt ermee in dat hij zijn eigen onafhankelijke evaluaties maakt in verband met de beoordeling van beleggingsvoordelen en de beoordeling van de risico s en de geschiktheid van de beleggingen voor de contractant. De risico s eigen aan de handel in financiële instrumenten en inzake de handel op effectenbeurzen en gereglementeerde markten worden in extenso omschreven in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten, die beschikbaar is op de KBC-website, deel Sparen en beleggen Publicaties. De door de bank verstuurde alerts met de door de contractant gevraagde gegevens vormen geen beleggingsadvies, noch een aansporing of aanbod door de bank om dergelijke beleggingen aan te gaan. Om te weten of een bepaald product past binnen zijn persoonlijk risicoprofiel, dient de contractant zich te wenden tot zijn bankkantoor. De contractant erkent dat de via Alert Beleggen (Selectie of Portefeuille) ontvangen alerts met slotkoersen en limieten van de geselecteerde aandelen of beleggingsfondsen betrekking hebben op een zuiver virtuele situatie en geenszins betekenen, noch het bewijs vormen, van het feit dat de contractant deze aandelen of beleggingsfondsen ook effectief zou bezitten of in portefeuille hebben. De door de bank weergegeven informatie mag niet worden beschouwd als een overzicht van een effectenrekening. De binnen Alert Beleggen gestelde limieten hebben geen verband met effectieve banktransacties. Als de contractant bij het geven van een order wenst dat dit alleen wordt uitgevoerd tegen een bepaalde koers, dan moet hij ook daar limieten invoeren. De contractant neemt er nota van dat de informatie die hij ontvangt via Alert Beleggen geen realtime-informatie is. Alle koersen en limieten worden met minstens 15 minuten vertraging doorgegeven. Bijlage 5 Bijzondere voorwaarden Zoomit Voor zover de bepalingen van deze bijlage niet expliciet afwijken van de bepalingen van de artikelen 1 tot en met 19 van het Reglement KBC-Online, blijven deze laatste bepalingen van toepassing. 1. Begripsbepaling Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormen onderstaande definities een aanvulling op de definities opgenomen in artikel 1 van het Reglement KBC-Online, waarvan deze bijlage een integraal deel uitmaakt. Document(en) Elk zakelijk elektronisch document dat betrekking heeft op uitgevoerde of nog uit te voeren financiële transacties, zoals facturen, en HR gerelateerde documenten zoals loonfiches, gecreëerd door een Verzender, met de bedoeling om ze via het Zoomit platform ter beschikking te stellen van de Ontvanger. Contractant De persoon (natuurlijke of rechtspersoon) zoals gedefinieerd in het Reglement KBC-Online, die een e-banking overeenkomst, inclusief Zoomit-toepassing, heeft onderschreven.. Gebruiker De natuurlijke persoon, zijnde de Contractant zelf. De Gebruiker krijgt toegang tot de Documenten indien hij de Ontvanger is, dan wel van de Ontvanger de toestemming tot inzage heeft gekregen. Ontvanger De natuurlijke persoon of rechtspersoon, geadresseerde van de Documenten. Overeenstemmingstest De gegevens van de Gebruiker, zijnde de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de natuurlijke persoon en de naam en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon, zoals bekend aan de bank, worden vergeleken met de gegevens van de Ontvanger, zijnde de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de natuurlijke persoon en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon zoals bekend als debiteur/crediteur aan de Verzender, ten einde vast te stellen of de Gebruiker recht heeft om een Document te raadplegen omdat hij hiervan de Ontvanger is, of hiertoe door de Ontvanger gemachtigd werd. De Overeenstemmingstest wordt uitgevoerd door Isabel NV op de wijze omschreven in artikel 5. Verzender De onderneming die de Documenten aanmaakt en via Zoomit aan de Gebruiker verstuurt en ter beschikking stelt. Zoomit-platform De hardware en software, beheerd en onderhouden door Isabel NV, waarbij de bank is aangesloten met het oog op de levering van de dienst Zoomit. CW3440N V /- pag. 13/16 Reglement KBC-Online

14 2. Omschrijving van de dienst Zoomit betreft een dienst waarbij Documenten op een beveiligde wijze kunnen worden uitgewisseld tussen de Verzenders en de Ontvanger. De documenten worden voor de Ontvanger toegankelijk via zijn e-bankingtoepassing of deze van zijn gevolmachtigde. De bank en Isabel NV fungeren alleen als doorgeefluik tussen de Verzender en de Ontvanger. Via zijn e-bankingtoepassing en binnen de perken van deze Bijzondere voorwaarden Zoomit kan de Gebruiker: i. inzage krijgen in de Documenten waarvan hij de Ontvanger is; ii. Documenten met de status nog te betalen betalen. Via Zoomit wordt het voor de Gebruiker tevens mogelijk toegang te krijgen tot de Documenten die aan deze financiële gegevens en transacties ten grondslag liggen. Documenten die de status meekrijgen nog te betalen (aangeduid met een overschrijvingsformulier-icoontje) kunnen rechtstreeks betaald worden via de functie Europese overschrijvingen in KBC-Online. Van zodra er via Zoomit een betaalopdracht is gegeven, verandert de status van het Document naar betaling ingeleid. De Gebruiker erkent dat de status betaling ingeleid niet wijst op een effectieve betaling, en bijgevolg niet als bewijs van de betaling kan worden gebruikt. De Gebruiker erkent dat er geen link bestaat tussen de betaling en de weergave in Zoomit. Indien de Gebruiker de Documenten met de status nog te betalen betaalt via een ander kanaal (zoals een papieren overschrijving) behoudt het Document de status nog te betalen, tenzij de Gebruiker deze status manueel wijzigt in Zoomit. De Gebruiker staat zelf in voor het beheer en de opvolging van zijn uitgevoerde of nog uit te voeren betalingen. 3. Het contracteren met de Verzenders Naast deze Bijzondere voorwaarden Zoomit bestaan er per Verzender en per type Document aparte contractsvoorwaarden die de Ontvanger (indien Ontvanger = Gebruiker) of zijn gevolmachtigde (indien Ontvanger Gebruiker) uitdrukkelijk via elektronische weg moet aanvaarden alvorens deze daadwerkelijk toegang kan krijgen tot de Documenten van een welbepaalde Verzender. Alleen de Verzender beslist over het al dan niet aanbieden van Documenten via Zoomit en de mogelijkheid voor de Ontvanger om daarnaast nog documenten via andere kanalen (o.a. kopie per gewone post, fax, mail, ) te ontvangen. Noch de bank noch Isabel NV dragen hierin enige verantwoordelijkheid. 4. Toegang tot de Documenten Zoomit is voor de Gebruiker slechts toegankelijk vanuit KBC-Online met de toegangs en ondertekeningsmiddelen van de e- bankingtoepassing. Het feit dat aan een rekening meerdere Gebruikers verbonden zijn, betekent niet automatisch dat elke Gebruiker toegang kan krijgen tot de Documenten die door de Verzender worden opgemaakt. Alleen Documenten die daadwerkelijk bestemd zijn voor de Gebruiker omdat hij daarvan de Ontvanger is, dan wel van de Ontvanger de toestemming tot inzage gekregen heeft, kunnen door de Gebruiker worden geraadpleegd. Alvorens de Gebruiker, als Ontvanger of gemachtigde, inzage krijgt in een Document, zal er een Overeenstemmingstest plaatsvinden. Slechts wanneer de identiteit van de Gebruiker en deze van de Ontvanger overeenstemmen zoals in artikel 5 is bepaald, wordt aan de Ontvanger toegang verleend tot het Document. Het Document wordt niet verstuurd naar de Ontvanger. De Gebruiker verlaat KBC- Online en wordt via een beveiligde link doorverwezen naar de websites en servers van de Verzender of een door de Verzender aangewezen derde waar hij het Document kan raadplegen, zonder dat dit document in de systemen van de bank terechtkomt. De bank noch Isabel NV dragen enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites/servers, en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. 5. De Overeenstemmingstest De Overeenstemmingstest wordt uitgevoerd door Isabel NV. Als algemeen principe geldt dat een perfecte overeenstemming vereist is tussen de gegevens zoals bekend aan Verzender en bank. Als er overeenstemming bestaat met het rekeningnummer, maar niet met de naam en voornaam, wordt in bepaalde gevallen door de Verzender alsnog toelating verleend tot een bepaald Document op basis van het intikken door de Gebruiker van een speciale veiligheidscode, de zgn. Zoomit-code, die hem door de Verzender is meegedeeld. Het is de Verzender van het Document die bepaalt tot welke Documenten in welk geval toegang wordt verleend, met als basis: 1. een perfecte overeenstemming voor privacygevoelige Documenten (bijvoorbeeld telecomfactuur, kredietkaartuittreksel); 2. het gebruik van een Zoomit-code bij niet perfecte overeenstemming is toegestaan voor niet-privacygevoelige Documenten (zoals water-, gas- of elektriciteitsfacturen). De Ontvanger kan in de Zoomit-toepassing tevens aangeven per Verzender of hij aan de andere Gebruikers die nu of in de toekomst volmacht hebben op zijn zichtrekening(en) of op een andere wijze toegang hebben tot de betrokken zichtrekening(en) of de rekeninginformatie een expliciete toestemming verleent tot inzage van de Documenten waarvan hij de Ontvanger is. 6. Gegevensverwerking Bij de terbeschikkingstelling van de Documenten via Zoomit worden er persoonsgegevens verwerkt, met name een of meerdere van volgende gegevens: naam, voornaam, roepnaam, rekeningnummer, desgevallend ondernemingsnummer, de gegevens van de financiële transacties (o.a. de mededeling) m.b.t. de verstuurde documenten. De Contractant en zijn Gebruiker(s) geven de bank de uitdrukkelijke toelating hun relevante persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden te verwerken: het registreren van het gebruik van de e-bankingtoepassing voor de terbeschikkingstelling van Documenten door een Verzender via Zoomit; het screenen van de transactiegegevens op rekeningnummers die de Verzenders toebehoren, om na te gaan met welke Verzenders hij/zij reeds een transactierelatie heeft. De bank deelte geen informatie over de Contractant of diens Gebruikers mee aan potentiële en /of bestaande Verzenders; het kenbaar maken van de relevante persoonsgegevens van de Gebruiker aan Isabel NV met als doel ze te gebruiken voor de Overeenstemmingstest. CW3440N V /- pag. 14/16 Reglement KBC-Online

15 Bij de verwerking van de persoonsgegevens leven alle betrokkenen de regels na die door de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt opgelegd. De Verzender treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Contractant/Gebruiker(s) om hen als Ontvanger Documenten elektronisch te bezorgen, en toe te laten ze te raadplegen. De Bank verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens van de Contractant/Gebruiker(s) ten einde hen toe te laten de Documenten via Zoomit te raadplegen, en desgevallend te betalen. De uitvoering van de Overeenstemmingstest wordt door de bank en de Verzender(s) uitbesteed aan Isabel NV, waarbij deze laatste als verwerker optreedt. De Contractant beschikt bij de respectievelijke verantwoordelijken voor de verwerking over een inzagerecht en zij kunnen kosteloos correctie vragen. 7. Verplichtingen van de Gebruiker 7.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe alle veiligheidsvoorschriften inzake het gebruik van de toegangsmiddelen zoals uiteengezet in respectievelijk artikel 8 van het Reglement KBC-Online strikt na te leven. 7.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe om elk vastgesteld misbruik door een niet-gemachtigde derde (bijv. inzage in de Documenten door een derde die daartoe door de Ontvanger niet gemachtigd werd), of elk vermoeden daarvan, onmiddellijk aan de bank mee te delen op de wijze bepaald in het toepasselijk reglement. 7.3 De bank biedt de Gebruiker slechts een middel om Documenten makkelijker te betalen. De verantwoordelijkheid om tijdig en correct te betalen, en te zorgen voor voldoende provisie, ligt volledig bij de Gebruiker. 7.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe elke betwisting of klacht m.b.t. de werking van de dienst Zoomit schriftelijk te richten aan de in artikel 18 van het Reglement KBC-Online bepaalde diensten van de bank binnen drie maanden na de betwiste verrichting. Na verloop van die termijn kan de verrichting niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting. 7.5 De Gebruiker erkent dat betwistingen m.b.t. de inhoud van de Documenten rechtstreeks met de Verzenders moeten worden afgehandeld. De bank is geen partij bij de overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Verzender(s). Noch de bank noch Isabel NV kunnen de Documenten raadplegen en dragen hierin enige verantwoordelijkheid. 7.6 De Gebruiker erkent dat de Documenten die zich op de server van de Verzender bevinden, slechts tijdelijk opvraagbaar zijn, gedurende de termijn die in de contractsvoorwaarden van de Verzender is bepaald. De documenten zullen, al is deze termijn nog niet verstreken, ook niet langer beschikbaar zijn indien de contractuele relatie tussen de Contractant en de bank, of de Zoomit-toepassing geheel of ten dele (voor bepaalde Verzenders) wordt beëindigd. De Gebruiker die in voormelde gevallen inzage wil behouden in de betreffende Documenten moet zelf zorgen voor de opslag/archivering van deze Documenten. 8. Verplichtingen van de bank 8.1 Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepalingen, zijn de verplichtingen van de bank m.b.t. de dienst Zoomit alleen inspanningsverbintenissen. De bank levert de dienst Zoomit zonder enige garantie inzake kwaliteit. De bank biedt ook geen enkele waarborg wat betreft: het continue, ononderbroken of zonder gebreken functioneren van Zoomit; de beschikbaarheid van de Documenten; de kwaliteit, de accuraatheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van deze Documenten; de toegangs- en antwoordtijden. 8.2 De bank behoudt zich het recht voor de dienst Zoomit te onderbreken bij onderhoudswerkzaamheden. De bank stelt alles in het werk om de Gebruiker daarvan vooraf in te lichten en om de duur van dergelijke onderbrekingen zo beperkt mogelijk te houden. 9. Aansprakelijkheid en risicoregeling 9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van het Reglement KBC-Online kunnen noch de bank noch Isabel NV aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van: de niet-beschikbaarheid van de dienst Zoomit als gevolg van aangekondigde onderhoudswerkzaamheden; het handelen of het nalaten te handelen van de Gebruiker in strijd met een bepaling van deze Bijzondere Voorwaarden voor het gebruik van Zoomit; het niet naleven door de Gebruiker van de veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen. De bank is niet aansprakelijk voor gevolgschade en immateriële schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Zoomit. 9.2 Alleen de Verzender heeft een inzage- en correctierecht op de Documenten. De Documenten die door de Verzender op zijn server of die van een derde partij worden geplaatst ter inzage van de Ontvanger, zijn niet raadpleegbaar noch door Isabel NV noch door de bank. Alleen de Gebruiker voor wie de Overeenstemmingstest is geslaagd, en dus als Ontvanger mag worden beschouwd, kan zich toegang verschaffen tot het betreffende Document. De rol van de bank en van Isabel NV blijft beperkt tot het op een correcte wijze toewijzen van de Documenten afkomstig van een bepaalde Verzender naar een bepaalde Ontvanger. Alleen de Verzender is aansprakelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de accuraatheid en de correctheid van de Documenten. Noch de bank noch Isabel NV kan ter zake aansprakelijk worden gesteld. Noch de bank noch Isabel NV zijn aansprakelijk voor: de onvolledigheid, de onjuistheid en het niet up-to-date zijn van de informatie op de site van de Verzender of derden waartoe zij via hyperlink toegang verlenen; de solvabiliteit, betrouwbaarheid van de Verzender of de derde site-eigenaar waarnaar gelinkt wordt;; CW3440N V /- pag. 15/16 Reglement KBC-Online

16 het niet nakomen door de Verzender van zijn leveringplicht of van enig andere wettelijke of contractuele verplichting jegens de Ontvanger. 9.3 Het is de Verzender van het Document die bepaalt voor welke Documenten welke Overeenstemmingstest zal worden toegepast. Noch de bank noch Isabel NV dragen hier enige verantwoordlijkheid. 9.4 Alleen de Verzender is aansprakelijk voor de op de Documenten of in banners voorkomende reclameboodschappen. De bank kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. 10. Intellectuele rechten De eigendomsrechten en andere intellectuele rechten in verband met de dienst Zoomit, zoals de programma s, software, merken, handelsnaam en logo, behoren toe aan Isabel NV en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de Gebruiker. De Gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk op deze rechten. Hij mag de toepassing en de documentatie in verband met Zoomit uitsluitend voor eigen behoeften gebruiken en niet kopiëren, noch aan enige derde ter beschikking stellen of verspreiden. Het is de Gebruiker verboden aan de programma s en schermen van Zoomit enige wijziging aan te brengen. 11. Kosten De toegang tot en het gebruik van Zoomit is gratis, onverminderd de eventuele tarifering van KBC-Online en de toegangsmiddelen. 12. Beëindiging Behoudens opzegging, abonneert de Contractant zich voor onbepaalde duur. De Contractant kan op elk ogenblik: de Zoomit-toepassing in zijn abonnement KBC-Online eenzijdig opzeggen; via de administratieve module in Zoomit zijn contract voor de ontvangst van Documenten met één of meer Verzenders opzeggen. Dergelijke specifieke opzegging gaat in vanaf de eerstvolgende werkdag, tenzij de voorwaarden van de Verzender een andere opzeggingstermijn bepalen. De bank is gerechtigd de Zoomit-toepassing te beëindigen met een opzegtermijn van twee (2) maanden, of onmiddellijk in de gevallen bepaald in artikel 11(c) van het Reglement KBC-Online. In geval van opzegging door de Contractant of de bank van het KBC-Online-contract, zijn de bepalingen van artikel 11 van het Reglement KBC-Online van toepassing. Door de opzegging van het KBC-Online-contract wordt de Zoomit-toepassing overeenkomstig beëindigd. In geval van beëindiging van het KBC-Online-contract of de Zoomit-toepassing, en dit ongeacht de reden, is de Gebruiker verplicht de Ontvanger en de Verzender(s) hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. CW3440N V /- pag. 16/16 Reglement KBC-Online

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 7 december 2007. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 25 oktober 2006. Zij telt 11 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven op 16 januari 2006. Zij telt 9 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online CW3440N V01-2003 -/- Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de diensten KBC-Online en Tele-KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN Deze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden betreffende de BNP Paribas Fortis bankkaarten en de diensten Phone Banking en PC Banking.

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Bepalingen KBC-Online for Business

Bijzondere Bepalingen KBC-Online for Business Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 17/10/ 2016. Zij telt 16 bladzijden. Deze Bijzondere Bepalingen en hun bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online for Business, beschrijven de functionaliteiten

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

KBC-Online for Business

KBC-Online for Business KBC-Online for Business Ontdek KBC-Online for Business. Automatisering is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En zeker niet uit het bedrijfsleven. KBC speelt daarop in en stelt ook zijn zakelijke

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch Beschrijving van de diensten in KBC-Touch KBC-Touch is opgedeeld in 5 grote thema s : Betalen, Sparen en Beleggen, Wonen, Gezin, Voertuig. Hieronder volgt een overzicht van de diensten per thema. Binnen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Dit reglement regelt de relatie tussen enerzijds de cliënt die gebruik maakt van de diensten KBC-Phone/KBC-Telecenter en anderzijds KBC Bank NV, hierna de bank genoemd.

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Reglement online@vdk for professionals - 1 -

Reglement online@vdk for professionals - 1 - Reglement online@vdk for professionals - 1 - Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen VDK Spaarbank en de abonnee m.b.t. de dienst online@vdk for professionals van VDK Spaarbank nv. Het legt

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie