Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de Bank' en de Verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisaanhangsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De Contractant(en) en de door hem (hen) aangewezen Beheerder(s), verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel. Voor elke Gebruiker, die een natuurlijke persoon is, moet de Contractant beschikken over een akkoordverklaring met de bepalingen van dit Reglement KBC-Online for Business/Isabel. I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV. Bank: KBC Bank NV, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE Verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming in België toegelaten onder CBFA-codenummer 0014 om alle verzekeringstakken te beoefenen (K.B. van 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979), met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, RPR , BTW BE KBC-Online for Business/Isabel: Het geheel van de toegang en diensten, aangeboden door de Bank en de Verzekeraar, dat het de Contractant(en) mogelijk maakt om met zijn (hun) eigen apparatuur computer met internetverbinding - op afstand zijn (hun) bank- en verzekeringszaken te beheren. KBC-Online for Business/Isabel bestaat in twee versies: - KBC-Online for Business/Isabel - browsertoepassing is een onlinetoepassing die tegelijk toegang verschaft tot de volledige KBCwebsite. Deze toepassing is beschikbaar voor zowel bank- als verzekeringscliënten; - Binnen KBC-Online for Business/Isabel bestaan er ook enkele lokale toepassingen om betalingen voor te bereiden en ze daarna door te sturen naar de bank en om informatie te ontvangen. Deze toepassing is alleen beschikbaar voor bankcliënten. Contractant(en): Elke -rechtspersoon(personen) die in het kader van zijn(hun) beroepsactiviteit een KBC-Online for Business/Isabel-contract ondertekent (ondertekenen). De Contractant wijst de Gebruiker(s) aan. Gebruiker(s): Elke door de Contractant aangewezen natuurlijke persoon, optredend in de hoedanigheid van rekeninghouder of volmachthebber, gemachtigd om de KBC-Online for Business/Isabel-toepassingen geheel of gedeeltelijk te gebruiken. De Gebruiker is ofwel (i) een StandaardGebruiker, ofwel (ii) een Beheerder. Ook een interne Afdeling van de Contractant kan als Gebruiker worden aangewezen. Een Afdeling heeft slechts toegang tot een beperkt aantal toepassingen, en kan geen opdrachten ondertekenen. De hoedanigheid waarin de Gebruiker optreedt, wordt vermeld in de Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel. De precieze draagwijdte van zijn bevoegdheden wordt mee bepaald door de openingsdocumenten, statuten en bankvolmachten. StandaardGebruiker: Een natuurlijk persoon, (i) houder van de rekening, (ii) volmachthebber, (iii) wettelijk vertegenwoordiger, die, mits hij optreedt binnen de grenzen van zijn mandaat, opdrachten kan ondertekenen en rekeninginformatie kan opvragen en ontvangen. Hij kan werken met de rekeningen waarvan de Contractant(en) houder of volmachthebber is (zijn). Deze gebruiker kan voor zichzelf on-line toepassingen toevoegen en schrappen. Beheerder: Een natuurlijk persoon, (i) houder van de rekening, (ii) volmachthebber, (iii) wettelijk vertegenwoordiger die naast zijn bevoegdheden als StandaardGebruiker bijkomend via KBC-Online for Business/Isabel of via het KBC-bankkantoor:! een StandaardGebruiker kan toevoegen aan of schrappen uit de gebruikerslijst;! een Afdeling kan toevoegen aan of schrappen uit de gebruikerslijst;! bijkomende toepassingen kan afnemen en bepalen welke Gebruikers deze toepassingen al dan niet mogen gebruiken;! het gebruik van bepaalde toepassingen kan stopzetten; Het beheren van rekeningen voor zichzelf en andere Gebruikers binnen het contract;! Een StandaardGebruiker kan wijzigen naar beheerder. AA0095N V /- P.1/12

2 Afdeling: Een afdeling, departement (bijvoorbeeld de boekhouding) binnen het bedrijf van de Contractant of één van de Contractanten, bevoegd om opdrachten voor te bereiden, te registreren. Een Afdeling heeft geen tekenbevoegdheid, en kan bijgevolg geen opdracht geven. Een Afdeling heeft recht op rekeninginformatie voor de door de Contractant of de Beheerder aangegeven rekeningen. Een Afdeling kan voor zichzelf on-line toepassingen toevoegen en schrappen. Bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de Contractant(en) zijn (hun) rekening(en) voert (voeren) of zijn (hun) verzekeringspolis(sen) in beheer heeft (hebben) gegeven. Verzekeringsagent: De zelfstandige tussenpersoon andere dan KBC Bank NV die bemiddelt inzake verzekeringen tussen de Contractant en KBC Verzekeringen NV. Toegangsmiddelen De Contractant kan kiezen voor hetzij (i) KBC-e-Businesskaart, zijnde een elektronische handtekening gebaseerd op een voorafgaande registratie en de uitreiking van 1 of meer certificaten zoals omschreven in bijlage Bijzondere voorwaarden Online for Business Security. Door de ondertekening van de Aanvraag KBC Online for Business/Isabel en de keuze voor de KBC e-businesskaart stemt de Contractant in met deze Bijzondere voorwaarden. De gebruiker ontvangt een smartcard met persoonlijk certificaat en een paswoord. De certificatiediensten en registratiediensten worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden van de toepasselijke Certificate Policy beschikbaar op de internetsite hetzij (ii) Isabelkaart, zijnde een elektronische handtekening gebaseerd op een voorafgaande registratie en de uitreiking van één of meer certificaten door Isabel, zoals beschreven in bijlage Bijzondere Voorwaarden Isabelkaart. In dit laatste geval moet de Contractant een formulier Isabel- Abonnementsaanvraag ondertekenen, waardoor hij instemt met de algemene en bijzondere voorwaarden Isabel Business Suite. De Gebruiker ontvangt een smartcard met persoonlijke sleutel en een paswoord. De registratie- en certificatiediensten van Isabel worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden van de Certification Practice Statement (CPS) en de toepasselijke Certificate Policies van Isabel, beschikbaar op de internetsite (iii) Softkey, zijnde een elektronische handtekening op basis van een 1024-bits RSA-sleutelpaar, gecombineerd met een paswoord. Systeemvereisten: De systeemvereisten staan vermeld op Als de Contractant(en) kiest (kiezen) voor een Isabel-Business Suite, moet(en) hij(zij) ook rekening houden met de systeemvereisten opgelegd door Isabel voor de installatie en verbinding van zijn (hun) systeem met het Isabel-netwerk. Deze systeemvereisten zijn beschikbaar bij Isabel, de bank, en op de internetsite van Isabel Cookies: De Bank en de Verzekeraar maken gebruik van cookies, i.e. minibestanden die op de harde schijf van de pc van de Contractant worden bewaard. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van KBC-Online for Business/Isabel. Een cookie kan bijvoorbeeld de taalcode van de Contractant bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in de door hem gewenste taal. Deze cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketing doeleinden. De Contractant(en) aanvaardt (aanvaarden) het gebruik van deze cookies door de ondertekening van de Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel. Toepassingen: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige toepassingen die via KBC-Online for Business/Isabel beschikbaar worden gesteld. KBC-Online for Business/Isabel bevat zowel bank- als verzekeringstoepassingen. De Contractant kan alleen gebruikmaken van alle, d.i. zowel de bank- als de verzekeringstoepassingen, mits hij cliënt is bij de Bank én de Verzekeraar. Dat betekent dat een Contractantniet-bankcliënt via KBC-Online for Business/Isabel alleen zijn verzekeringen zal kunnen beheren, maar geen toegang heeft tot de banktoepassingen, en omgekeerd. KBC-Online for Business/Isabel bevat de volgende toepassingen: De banktoepassingen: Elke Gebruiker beschikt steeds over de volgende toepassingen: Aanmelden Afmelden Werkblad Elke Gebruiker kan gebruik maken van onderstaande standaardtoepassingen: Betalingen Overschrijvingen o Binnenlandse overschrijvingen o Beheer begunstigden binnenland AA0095N V /- P.2/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

3 o Europese overschrijvingen o Beheer begunstigden Domiciliëringen o Opvragen domiciliëringen o Invoeren domiciliëringen o Beheren domiciliëringen Automatische opdrachten o Opvragen periodieke opdrachten / automatisch sparen o Invoeren periodieke opdrachten / automatisch sparen o Beheren periodieke opdrachten / automatisch sparen Berichtgeving Rekeninginformatie Drukken rekeningafschriften en bijlagen Drukken andere mededelingen Verrichtingen in de toekomst Valutamatig saldo Opvolging betalingen Beheer eigen opdrachten Raadplegen alle opdrachten Beleggingen Termijnbeleggingen o Opvragen termijnbeleggingen o Invoeren termijnbeleggingen o Wijzigen bestemming termijnbeleggingen Effectenrekeningen o Opvragen effectenrekeningen Kredieten Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan Onlineberichten Versturen berichten Ontvangen berichten Verzonden berichten Zoomit Beheer abonnement Abonnement op maat Beheer toepassingen Beheer gebruikers Beheer contractanten Beheer rekeningen Licentiecode voor lokale toepassing Diversen Uw cliëntgegevens Wisselkoersen o Biljettenkoersen o Basiskoersen o Contantkoersen o Koersen NBB o Termijnkoersen o Kruiselingse koersen Bijkomende standaardtoepassingen in geval van beveiliging met Isabelkaart Isabel Basisconfiguratie o Doorgeven betalingen o Ontvangen Isabel-rekeninginformatie o Ontvangen verrichtingen in de toekomst o Ontvangen daginformatie Mits de Bank hiermee instemt, kan (kunnen) de Contractant(en) en/of Beheerder(s) en/of Gebruiker(s) een keuze maken uit onderstaande optionele toepassingen en deze differentiëren per gebruiker: Betalingen Overschrijvingen o Uitgebreid werkblad o Uitgebreid beheer begunstigden o TFB-opdrachten o Opdrachten aan IBOS-banken o Opdrachten aan Unicash-banken o Beheer begunstigden TFB AA0095N V /- P.3/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

4 o Conversie schaduwrekeningen TFB Verzenden bestanden o Verzenden bestanden met betalingen o Verzenden bestanden met domiciliëringen / LCR Berichtgeving Uitgebreide rekeninginformatie Ontvangen bestanden met berichtgeving Opvragen kredietkaarten Ontvangen CODA Ontvangen MT940 in SWIFT-layout Ontvangen CODA n.a.v. nivelleringsboeking Ontvangen rentestaffels n.a.v. nivelleringsboeking Ontvangen rentenummers n.a.v. nivelleringsboeking Opvolging betalingen Toevoegen handtekening Beleggingen Beleggingsfondsen o Aankopen beleggingsfondsen o Verkopen beleggingsfondsen o Opvragen en beheren orders Assetmanagement o KBC-Vermogensbeheer Collateral Management o Verzenden bestanden CMT o Ophalen bestanden CMT Kredieten Opvragen kredieten Employee Benefits Optieplannen o Opvragen optieplannen o Opvragen optiehouders Lokale toepassingen Registratie LCR Local Rekeninginformatie Local Overschrijvingen Betalingen vanuit Excel Domiciliëringen vanuit Excel Conversie schaduwrekeningen TFB Ontvangen rentestaffels en rentenummers e-reporting: basismodule e-reporting : SWIFT-berichten en CODA van andere banken e-reporting : Daginformatie in SWIFT-formaat e-reporting : Historie Saldi Bijkomende optionele toepassingen in geval van beveiliging met Isabelkaart: Isabel Buitenlandse betalingen o Doorgeven buitenlandse betalingen Isabel Domiciliëringen o Doorgeven domiciliëringen Isabel Bankbestanden exporteren Registratie cheques Verzenden bestanden met cheques Verzenden DOM 70-bestanden Ontvangen MT940-berichten via Isabel-rekeninginformatie Ontvangen MT941 in SWIFT-layout Ontvangen MT942 in SWIFT-layout Ontvangen DOM 70-berichtgeving Heraanvraag berichtgeving De Bank verschaft de toepassingen Doorgeven domiciliëringen, Verzenden bestanden met cheques, Verzenden bestanden met domiciliëringen/lcr en Verzenden bestanden met betalingen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in onderhavig reglement en in het Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking. Mits de Bank daarmee instemt, kan (kunnen) de Contractant(en) een keuze maken uit onderstaande optionele toepassingen en die differentiëren per gebruiker: Overschrijvingen met specifieke machtiging Openen rubriekrekeningen Opnemen vast voorschot AA0095N V /- P.4/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

5 De verzekeringstoepassingen: Mits de Verzekeraar hiermee instemt, kan (kunnen) de Contractant(en) en/of Beheerder(s) een keuze maken uit onderstaande optionele toepassingen en deze differentiëren per gebruiker: Overzicht groepsverzekeringen Overzicht schadeverzekeringen Schadeaangifte Voor Toepassingen zal de expliciete akkoordverklaring van de contractant - door middel van zijn elektronische handtekening of door ondertekening van de Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel - worden gevraagd. II. Informatie van derden en hyperlinks De Gebruiker kan via KBC-Online for Business/Isabel informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die de Gebruikers raadplegen binnen KBC Online for Business/Isabel of verkrijgen via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. KBC-Online for Business/Isabel wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Bank en de Verzekeraar geven evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, de accuraatheid, de correctheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens en de publicaties die via KBC-Online for Business/Isabel opvraagbaar zijn. Behoudens bewezen opzet of zware fout, kunnen de Bank en de Verzekeraar ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. KBC-Online for Business/Isabel bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de Contractant en/of de Gebruiker(s) vrij om deze websites te bezoeken. KBC treedt hierbij geenszins op als tussenpersoon tussen de Contractant en deze derden. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt, en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC geeft geen enkele garantie wat de geschiktheid betreft voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties op de websites waarmee het een verbinding tot stand brengt. KBC biedt bovendien geen enkele garantie wat de solvabiliteit en/of de betrouwbaarheid betreft van de eigenaars of houders van de betreffende sites, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover deze site(s) informatie verstrekt (verstrekken). KBC geeft geen garantie wat de volledigheid, de correctheid en de accuraatheid betreft van de websites waarnaar het een link legt. De Contractant kan KBC bijgevolg niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die hij zou lijden als gevolg van (i) de op basis van deze hyperlinks gelegde contacten en gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via deze hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via deze hyperlinks bezochte website(s). III. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toekennen van de dienst(en) 1.1 De Gebruiker(s) kan (kunnen) KBC-Online for Business/Isabel gebruiken tegen de voorwaarden die de Bank en, wat verzekeringsverrichtingen betreft, de Verzekeraar bepalen. 1.2 De Bank en de Verzekeraar bepalen zelf hun acceptatiebeleid en behouden zich m.a.w het recht voor elke aanvraag KBC-Online for Business/Isabel te beoordelen en te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren. De Contractant heeft ter zake geen enkel verhaal. De Bank en de Verzekeraar beslissen autonoom welke toepassingen binnen KBC-Online for Business/Isabel zij aan de Contractant aanbieden. Artikel 2 Aanwijzing en identificatie van de gebruikers De Gebruiker kan de Contractant zelf zijn (voor eigen professioneel gebruik) of andere door de Contractant aangewezen natuurlijke personen in de hoedanigheid van StandaardGebruiker(s) of Beheerder(s), of een Afdeling, waarvoor de Contractant de Toegangsmiddelen aanvraagt, en waarvoor de Contractant verantwoordelijk blijft. Elke Beheerder kan online Standaard Gebruikers en Afdelingen toevoegen in KBC-Online for Business/Isabel, en voor hen Toegangsmiddelen aanvragen. Hij moet daarbij dezelfde regels respecteren als die welke gelden ten aanzien van de Contractant. Elke StandaardGebruiker of Beheerder moet volkomen rechtsgeldig geïdentificeerd zijn door de Bank of de Verzekeraar, en optreden in de hoedanigheid van hetzij rekeninghouder (Contractant=Gebruiker), hetzij wettelijk vertegenwoordiger van de Contractant, hetzij volmachthebber op de rekening van de Contractant. Hun bevoegdheid blijkt uit de openingsdocumenten en volmachten. Voor elke Gebruiker, die een natuurlijke persoon is, moet de Contractant beschikken over een akkoordverklaring met de bepalingen van dit Reglement KBC-Online for Business/Isabel, zoals die gelden ten aanzien van de Contractant. De Contractant garandeert dat alle overgezonden gegevens en/of documenten, indien van toepassing, m.b.t de Gebruikers, accuraat en correct zijn. De Contractant aanvaardt dat noch de Bank noch de Verzekeraar, ten aanzien van de Contractant enige verantwoordelijkheid heeft inzake de verificatie van de door de Contractant overgezonden gegevens. Artikel 3 - Aflevering en installatie 3.1 De Contractant moet beschikken over een computer met internettoegang die beantwoordt aan de Systeemvereisten. 3.2 KBC-Online for Business/Isabel, de browsertoepassing, wordt opgestart via de website De software voor de lokale toepassingen binnen KBC-Online for Business/Isabel is downloadbaar via de website. De contractant zorgt zelf voor de installatie van die software. 3.3 Bank en Verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden via een onlinehelpdesk (www.kbc.be/help) en een telefonische helpdesk (www.kbc.be/kbchelpdesk). AA0095N V /- P.5/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

6 Artikel 4 Toegangsmiddelen, -procedure en beveiliging Alle orders moeten ondertekend en beschermd worden door middel van een elektronische handtekening, ofwel met de KBC-E- Businesskaart zoals beschreven in de Bijzondere voorwaarden Online for Business Security die u terugvindt in bijlage 1, ofwel met de Isabel-kaart zoals beschreven in de Bijzondere voorwaarden die bij dit reglement gevoegd zijn, of door middel van een sleutelbestand zoals beschreven in de "Bijzondere voorwaarden sleutelbestand". De Gebruiker zal daarvoor de procedure volgen die beschreven staat in de Bijzondere voorwaarden. Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten door de Bank of de Verzekeraar De Contractant moet vooraf zorgen voor voldoende dekking alvorens een betalingsopdracht door te geven. De Bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. De Bank en de Verzekeraar kunnen de uitvoering van opdrachten weigeren wanneer de voorgeschreven beveiligingsprocedure niet werd in acht genomen. Misbruik van het systeem door de Contractant(en) kan de blokkering of afsluiting van de toegang tot het systeem en van de rekening of zelfs de opzegging van de cliëntrelatie tot gevolg hebben, en dat zonder voorafgaande kennisgeving noch ingebrekestelling. Artikel 6 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele-eigendomsrechten op KBC-Online for Business/Isabel (zowel de browsertoepassing als de lokale toepassingen), de bijbehorende documentatie en de aangeboden toepassingen berusten exclusief bij de Bank, met uitzondering van de intellectueleeigendomsrechten op de verzekeringstoepassingen, die bij de Verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot de algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De Contractant en de Gebruikers onthouden zich van elke inbreuk op de genoemde intellectuele-eigendomsrechten. De Contractant en de Gebruiker(s) verwerven slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om KBC-Online for Business/Isabel te gebruiken in overeenstemming met de Aanvaag KBC-Online for Business/Isabel en het Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen. Het is de Contractant en de Gebruiker(s) verboden: - KBC-Online for Business/Isabel hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden; - KBC-Online for Business/Isabel, of de binnen KBC-Online for Business/Isabel aangeboden Toepassingen, de bijhorende documentatie te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de Bank; - de vermeldingen in KBC-Online for Business/Isabel en de bijbehorende documentatie i.v.m het auteursrecht ( ) van resp. de Bank of de Verzekeraar te verwijderen. Artikel 7 - Toegangstijden Bank en Verzekeraar zullen alle vereiste inspanningen leveren om KBC-Online for Business/Isabel 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te houden. Artikel 8 Verplichtingen van de Contractant en de Gebruiker 8.1 De Contractant en de Gebruikers zijn ertoe gehouden KBC-Online for Business/Isabel te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het contract. 8.2 De Gebruiker(s) moet(en) zijn (hun) Toegangsmiddelen zorgvuldig bewaren. In het bijzonder moet(en) hij (zij) het geheime karakter van zijn (hun) paswoord bewaren door het aan niemand mee te delen en door het nergens te noteren. De Gebruiker(s) mag (mogen) zijn (hun) Toegangsmiddelen of zijn (hun) computer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig - zelfs als dit afgesloten is - en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). De Gebruiker(s) mag (mogen) zijn (hun) Toegangsmiddelen nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De Contractant heeft de verplichting om KBC onmiddellijk op de hoogte te brengen van: - het verlies of de diefstal door een Gebruiker van de Toegangsmiddelen; - de vervalsing of elk ander risico van misbruik van Toegangsmiddelen, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van een persoonlijk paswoord of persoonlijke sleutel ; - wat betreft bancaire verrichtingen(i) de boeking of zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, en (ii) elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften; - wat betreft verzekeringsverrichtingen: elke fout of onregelmatigheid in de elektronische informatie binnen KBC-Online for Business/Isabel of op de polisdocumenten. De Contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, KBC telefonisch bereiken op het nummer Deze telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per brief of fax op het adres, vermeld in artikel 17, van de Bank voor wat betreft bancaire verrichtingen en van de Verzekeraar voor wat betreft verzekeringsverrichtingen. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe in geval van misbruik, verlies, diefstal of vervalsing - of enig vermoeden daarvan - van zijn Toegangsmiddelen zijn persoonlijke sleutel of paswoord onmiddellijk te wijzigen. De Contractant en/of de Gebruiker moet(en) onmiddellijk bij de federale politie klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. AA0095N V /- P.6/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

7 8.3 De Contractant moet ten minste om de 30 dagen kennis nemen van zijn rekeningafschriften, en de Bank binnen de drie maanden na de datum waarop de rekeningafschriften beschikbaar zijn, ongeacht de wijze waarop ze beschikbaar worden gesteld, schriftelijk op de hoogte brengen van een eventuele betwisting m.b.t de registratie of boeking van een transactie. Hij onthoudt zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online for Business/Isabel opgevraagde en/of afgedrukte rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de Contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de Bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), zullen deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (logging) van de Bank, primeren en het formele bewijs vormen van de door de Contractant gestelde verrichtingen. 8.4 De Contractant heeft de mogelijkheid om via KBC-Online for Business/Isabel circulaire cheques of bankcheques aan te vragen die getrokken zijn door de Bank, al dan niet op haar eigen kassen. Wanneer de Contractant ervoor kiest, voor zover deze verzendingsmodaliteit beschikbaar is, om de bankcheque of de KBC-circulaire cheque door de bank te laten opsturen naar hemzelf of de begunstigde, hetzij per aangetekende brief, hetzij per gewone post, hetzij per koerierdienst, draagt de Contractant en niet de Bank, in afwijking van Art. 35 bis Chequewet en soortgelijke wettelijke bepalingen van buitenlands recht, alle gevolgen die voortvloeien uit het verlies, diefstal of het verkeerd gebruik van die cheques, tenzij hij bewijst dat aan de Bank in haar hoedanigheid van betrokkene bedrog of grove schuld te wijten is. Artikel 9 Aansprakelijkheid en risicoregeling 9.1 De Contractant is vanaf de uitreiking van de Toegangsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de Toegangsmiddelen, draagt de Contractant het volledige risico voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding, behalve in geval van misbruik of fraude door de Contractant/Gebruiker. 9.2 De Bank of de Verzekeraar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde Toepassingen binnen KBC-Online for Business/Isabel tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden of door overmacht. De Bank en de Verzekeraar zullen de Contractant tijdig, en minstens één week op voorhand, op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden, en de vermoedelijke duur ervan. 9.3 De Bank, respectievelijk de Verzekeraar, is wel aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire transacties, respectievelijk verzekeringstransacties met KBC-Online for Business/Isabel, mits deze schade niet mede veroorzaakt werd door - een fout of nalatigheid van de Contractant of zijn Gebruikers; - een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van KBC Online for Business/Isabel. 9.4 KBC verklaart dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om virusvrije software ter beschikking te stellen. Behoudens het bewijs van opzet of grove fout van de kant van de Bank of de Verzekeraar, hun aangestelden of lasthebbers, kan de Contractant de Bank of de Verzekeraar niet aansprakelijk stellen voor door een virus veroorzaakte schade aan apparatuur of programmatuur. 9.5 KBC zal alle vereiste inspanningen leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. Noch de Bank noch de Verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk buiten de onmiddellijke controle van de Bank of de Verzekeraar (verantwoordelijkheid van de accessprovider of beheerder van het transmissiesysteem) of door oorzaken die een gevolg zijn van overmacht. Noch de Bank noch de Verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van - het niet of slecht functioneren van de door de Contractant gebruikte computeruitrusting; - een gebrekkige, slecht werkende internetverbinding; - een niet-geoorloofde combinatie van KBC-Online for Business/Isabel met programmatuur van de Contractant; - door de Contractant in KBC-Online for Business/Isabel aangebrachte wijzigingen. 9.6 In elk geval is de aansprakelijkheid van de Bank en de Verzekeraar in het kader van het contract KBC-Online for Business/Isabel beperkt tot euro per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Artikel 10 - Opzegging 10.1 De Contractant kan op elk ogenblik het gebruik van KBC-Online for Business/Isabel stopzetten en zijn contract beëindigen. Hij moet zich hiervoor wenden tot zijn Bankkantoor of zijn Verzekeringsagent De Bank en de Verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. Een opzegging door de Bank, respectievelijk de Verzekeraar, geldt ook als opzegging door de Verzekeraar, respectievelijk door de Bank Zowel de Bank als de Verzekeraar heeft het recht om de overeenkomst KBC-Online for Business/Isabel onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen - ingeval het vertrouwen in de Contractant ernstig is geschaad; - ingeval de Contractant of de Gebruiker(s) de toegangs- en beveiligingsprocedures niet naleeft (naleven); - in geval van ernstige wanprestatie; - bij een vastgesteld bedrieglijk of onrechtmatig gebruik. Een opzegging door de Bank, respectievelijk de Verzekeraar, geldt ook hier als opzegging door de Verzekeraar, respectievelijk door de Bank De Contractant kan aanspraak maken op een terugstorting pro rata temporis van de door hem voor de dienst betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken, - ingeval KBC-Online for Business/Isabel door de Bank of door de Verzekeraar eenzijdig wordt beëindigd, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 10.3; AA0095N V /- P.7/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

8 - ingeval KBC-Online for Business/Isabel door de Contractant wordt opgezegd als reactie op een eenzijdige wijziging van het tarief of van de essentiële voorwaarden van de dienst door de Bank of de Verzekeraar. IV. Rekeningafschriften /Gegevensverwerking Artikel 11 - Rekeningafschriften De Contractant kan met KBC-Online for Business /Isabel zijn rekeningafschriften zelf opvragen en afdrukken. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift. Contractanten die hun rekeningafschriften niet via KBC-Online for Business/Isabel opvragen, krijgen ze toegestuurd op het met de Bank afgesproken adres en volgens de gekozen frequentie, of kunnen ze opvragen aan de KBC- Matic-drukker. Heeft de Contractant de rekeningafschriften eenmaal opgevraagd via KBC-Online for Business/isabel, dan kan hij ze niet meer opvragen aan de KBC-Matic-drukker. Papieren duplicaten kan hij opvragen bij zijn Bankkantoor tegen vergoeding. Het afschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs, gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Elke betwisting omtrent het rekeningafschrift moet schriftelijk aan de Bank worden meegedeeld binnen drie maanden na ontvangst van het afschrift. Na het verstrijken van deze termijn worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De Contractant onthoudt zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online for Business/Isabel opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de Contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de Bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de Bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de Contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de Contractant vormt het formele bewijs van de door de Contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via KBC-Online for Business/Isabel wordt aangeboden. Artikel 12 - Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 wordt verwezen: 12.1 wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de Contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; 12.2 wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de Contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. Kosten Artikel 13 - Kosten Voor KBC-Online for Business/Isabel, de browsertoepassing, is een driemaandelijkse bijdrage verschuldigd. Ook voor de lokale toepassingen en bepaalde optionele toepassingen in KBC-Online for Business/Isabel wordt een bijdrage aangerekend. De Bank debiteert deze bijdragen automatisch van de facturatierekening opgegeven door de Contractant. Deze bijdrage is voor de eerste maal verschuldigd na het einde van de gratis proefperiode. De bank kan, mits zij de Contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De Contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Tarief: zie de website VI. Wijziging van onderhavig reglement Artikel 14 - Wijziging van onderhavig reglement De Bank en de Verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de Contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online for Business/Isabel, debrowsertoepassing, of op een ter beschikking van de Contractant staande duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De Contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de Contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. VII. Overdracht Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen De Contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. VIII. Klachten en geschillen AA0095N V /- P.8/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

9 Artikel 16 - Klachten en geschillen Wanneer de Contractant een klacht heeft in verband met een bancaire toepassing, moet hij zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekening(en) voert. Klachten in verband met misbruik van KBC-Online for Business/Isabel moeten aangetekend worden ingediend op het volgende adres (Bij de aangetekende brief moet een kopie van het proces-verbaal worden gevoegd): KBC Bank Dienst CCB Brusselsesteenweg Leuven Wanneer de klacht niet op een voor de Contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van de Bank: KBC Bank Cliëntenservice Brusselsesteenweg Leuven Tel Fax Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Cliëntenservice van de Bank, kan de Contractant een beroep doen op de ombudsman van de Belgische Vereniging van Banken (BVB): Ombudsman Bankbedrijf De heer Jacques Zeegers Ombudsman voor cliënten van de banksector en van beursvennootschappen de Meeûssquare 35 (6e verd.) 1000 Brussel Tel Fax Voor klachten in verband met verzekeringstoepassingen moet de Contractant zich in eerste instantie wenden tot het Bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert of tot zijn Verzekeringsagent. Wanneer de klacht niet op een voor de Contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van KBC Verzekeringen. KBC Verzekeringen Cliëntenservice Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven Tel Fax Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de ombudsdienst van de Verzekeraar, kan hij schriftelijk een beroep doen op de ombudsman voor de verzekeringssector: Ombudsman van de Verzekeringen Huis der Verzekeringen de Meeûssquare Brussel Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de Contractant en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. AA0095N V /- P.9/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

10 Bijlage 1 Zoomit Voor zover de bepalingen van deze bijlage niet expliciet afwijken van de bepalingen van de artikelen 1 t.e.m 16 van het Reglement KBC-Online for Business/Isabel, blijven deze laatste bepalingen van toepassing Begripsbepaling Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormen onderstaande definities een aanvulling op de definities opgenomen in artikel 1 van het Reglement KBC-Online for Business/Isabel, waarvan deze bijlage een integraal deel uitmaakt. Document(en): elk zakelijk elektronisch document dat betrekking heeft op uitgevoerde of nog uit te voeren financiële transacties, zoals facturen, en HR gerelateerd documenten zoals loonfiches, gecreëerd door een Verzender, met de bedoeling om ze via het Zoomit platform ter beschikking te stellen van de Ontvanger. Contractant: de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) zoals gedefinieerd in het Reglement KBC-Online for Business/Isabel] die een e- banking overeenkomst, inclusief de Zoomit-toepassing, heeft onderschreven. Gebruiker: de natuurlijke persoon, zijnde de Contractant zelf of een door de Contractant aangeduide natuurlijke persoon, gemachtigd om via KBC-Online for Business/Isabel gebruik te maken van Zoomit. De Gebruiker krijgt toegang tot de Documenten indien hij de Ontvanger is, dan wel van de Ontvanger de toestemming tot inzage heeft gekregen. Ontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, geadresseerde van de Documenten. Overeenstemmingstest: de gegevens van de Gebruiker, zijnde de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de natuurlijke persoon en de naam en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon, zoals bekend aan de bank, worden vergeleken met de gegevens van de Ontvanger, zijnde de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de natuurlijke persoon en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon zoals bekend als debiteur/crediteur aan de Verzender, ten einde vast te stellen of de Gebruiker recht heeft om een Document te raadplegen omdat hij hiervan de Ontvanger is, of hiertoe door de Ontvanger gemachtigd werd. De overeenstemmingstest wordt uitgevoerd door Isabel NV op de wijze omschreven in artikel 5. Verzender: de onderneming die de Documenten aanmaakt en via Zoomit aan de Contractant, of diens Gebruiker, verstuurt en ter beschikking stelt. Zoomit-platform: de hardware, en software beheerd en onderhouden door Isabel NV, waarbij de bank is aangesloten met het oog op de levering van de dienst Zoomit Omschrijving van de dienst Zoomit betreft een dienst waarbij Documenten op een beveiligde wijze kunnen worden uitgewisseld tussen de Verzenders en de Ontvanger. De documenten worden voor de Ontvanger toegankelijk via zijn e-bankingtoepassing of deze van zijn gevolmachtigde. De bank en Isabel NV fungeren alleen als doorgeefluik tussen de Verzender en de Ontvanger. Via zijn e-bankingtoepassing, en binnen de perken van deze Bijzondere voorwaarden Zoomit kan de Gebruiker : (i) inzage krijgen in de Documenten waarvan hij de Ontvanger is (ii) de Documenten met de status nog te betalen betalen Via Zoomit wordt het voor de Gebruiker tevens mogelijk toegang te krijgen tot de Documenten die aan deze financiële gegevens en transacties ten grondslag liggen. Documenten die de status meekrijgen nog te betalen (aangeduid met een overschrijvingsformulier-icoontje) kunnen rechtstreeks betaald worden via de functie Europese overschrijvingen in KBC-Online for Business. Van zodra er via Zoomit een betaalopdracht is gegeven verandert de status van het Document naar betaling ingeleid. De Gebruiker erkent dat de status betaling ingeleid niet wijst op een effectieve betaling, en bijgevolg niet als bewijs van de betaling kan worden gebruikt. De Gebruiker erkent dat er geen link bestaat tussen de betaling en de weergave in Zoomit. Indien de Gebruiker de Documenten met de status nog te betalen betaalt via een ander kanaal (zoals een papieren overschrijving) behoudt het Document de status nog te betalen, tenzij de Gebruiker deze status manueel wijzigt in Zoomit. De Gebruiker staat zelf in voor het beheer en de opvolging van zijn uitgevoerde of nog uit te voeren betalingen Het contracteren met de verzenders Naast deze Bijzondere voorwaarden Zoomit bestaan er per Verzender en per type Document aparte contractsvoorwaarden die de Ontvanger (indien Ontvanger= Gebruiker) of zijn gevolmachtigde (indien Ontvanger Gebruiker) uitdrukkelijk via elektronische weg moet aanvaarden alvorens deze daadwerkelijk toegang kan krijgen tot de Documenten van een welbepaalde Verzender. De lijst van Verzenders die in Zoomit Documenten ter beschikking stellen vindt u op Alleen de Verzender beslist over het al dan niet aanbieden van Documenten via Zoomit, en de mogelijkheid voor de Ontvanger om daarnaast nog documenten via andere kanalen (o.a. kopie per gewone post, fax, mail) te ontvangen. Noch de bank noch Isabel NV dragen hierin enige verantwoordelijkheid Toegang tot de Documenten Zoomit is voor de Gebruiker slechts toegankelijk vanuit KBC-Online for Business/Isabel met de toegangs- en ondertekeningsmiddelen van de e-banking toepassing. Het feit dat aan een rekening meerdere Gebruikers verbonden zijn, betekent niet automatisch dat elke Gebruiker toegang kan krijgen tot de Documenten die door de Verzender worden opgemaakt. Alleen Documenten die daadwerkelijk bestemd zijn voor de Gebruiker omdat hij daarvan de Ontvanger is, dan wel van de Ontvanger de toestemming tot inzage gekregen heeft kunnen door de Gebruiker worden geraadpleegd. AA0095N V /- P.10/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

11 Alvorens de Gebruiker, als Ontvanger of gemachtigde, inzage krijgt in een Document, zal er een Overeenstemmingstest plaatsvinden. Slechts wanneer de identiteit van de Gebruiker en deze van de Ontvanger overeenstemmen zoals in artikel 5 is bepaald, wordt aan de Ontvanger toegang verleend tot het Document. Het Document wordt niet verstuurd naar de Ontvanger. De Gebruiker verlaat KBC-Online for Business/Isabel en wordt via een beveiligde link doorverwezen naar de websites en servers van de Verzender of een door de Verzender aangewezen derde waar hij het Document kan raadplegen, zonder dat dit document in de systemen van de bank terechtkomt. De bank noch Isabel NV dragen enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites/servers, en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft De overeenstemmingstest De Overeenstemmingstest wordt uitgevoerd door Isabel NV. Als algemeen principe geldt dat een perfecte overeenstemming vereist is tussen de gegevens zoals bekend aan Verzender en bank. Als er overeenstemming bestaat met het rekeningnummer, maar niet met de naam en voornaam, wordt in bepaalde gevallen door de Verzender alsnog toelating verleend tot een bepaald Document op basis van het intikken door de Gebruiker van een speciale veiligheidscode, de zgn. Zoomit-code, die hem door de Verzender is meegedeeld. Het is de Verzender van het Document die bepaalt tot welke Documenten in welk geval toegang wordt verleend, met als basis: een perfecte overeenstemming voor privacygevoelige Documenten (bijv. telecomfactuur,kredietkaartuittreksel); het gebruik van een Zoomit-code bij niet perfecte overeenstemming is toegestaan voor niet- privacygevoelige Documenten (zoals water-, gas-, of elektriciteitsfacturen). De Ontvanger kan in de Zoomit-toepassing tevens aangeven per Verzender of hij aan de andere Gebruikers die nu of in de toekomst volmacht hebben op zijn zichtrekening(en) of op een andere wijze toegang hebben tot de betrokken zichtrekening(en) of de rekeninginformatie een expliciete toestemming verleent tot inzage van de Documenten waarvan hij de Ontvanger is Gegevensverwerking Bij de terbeschikkingstelling van de Documenten via Zoomit worden er persoongegevens verwerkt, met name een of meerdere van volgende gegevens: naam, voornaam, roepnaam, rekeningnummer, desgevallend ondernemingsnummer, de gegevens van de financiële transactie (o.a. de mededeling) m.b.t de verstuurde documenten. De Contractant en zijn Gebruiker(s) geven de bank de uitdrukkelijke toelating hun relevante persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden te verwerken: Het registreren van het gebruik van de e-banking toepassing voor de terbeschikkingstelling van Documenten door een Verzender via Zoomit; Het screenen van de transactiegegevens op rekeningnummers die de Verzenders toebehoren, om na te gaan met welke Verzenders hij/zij reeds een transactierelatie heeft. De bank deelt geen informatie over de Contractant of diens Gebruikers mee aan potentiële en/of bestaande Verzenders. Het kenbaar maken van de relevante persoonsgegevens van de Gebruiker aan Isabel NV met als doel ze te gebruiken voor de Overeenstemmingtest. Bij de verwerking van de persoonsgegevens leven alle betrokkenen de regels na die door de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden opgelegd. De Verzender treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Contractant/Gebruiker(s) om hen als Ontvanger Documenten elektronisch te bezorgen, en hen toe te laten ze te raadplegen. De Bank verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens van de Contractant/Gebruiker(s) ten einde hen toe te laten de Documenten via Zoomit te raadplegen, en desgevallend te betalen. De uitvoering van de Overeenstemmingstest wordt door de bank en de Verzender(s) uitbesteed aan Isabel NV, waarbij deze laatste als verwerker optreedt. De Contractant en zijn Gebruiker(s) beschikken bij de respectievelijke verantwoordelijken voor de verwerking over een inzagerecht en zij kunnen kosteloos correctie vragen Verplichtingen van de Contractant / Gebruiker 7.1 De Contractant en zijn Gebruiker(s) verbinden zich ertoe alle veiligheidsvoorschriften inzake het gebruik van de toegangsmiddelen zoals uiteengezet in respectievelijk artikel 8 van het Reglement KBC-Online for Business/Isabelstrikt na te leven. 7.2 De Contractant en zijn Gebruiker(s) verbinden zich ertoe om elk vastgesteld misbruik door een niet-gemachtigde derde (bijv. inzage in de Documenten door een derde die daartoe door de Ontvanger niet gemachtigd werd), of elk vermoeden daarvan, onmiddellijk aan de bank mee te delen op de wijze bepaald in het toepasselijke reglement. 7.3 De bank biedt de Contractant/Gebruiker(s) slecht een middel om Documenten makkelijker te betalen. De verantwoordelijkheid om tijdig en correct te betalen, en te zorgen voor voldoende provisie, ligt volledig bij de Contractant. 7.4 De Contractant/Gebruiker verbindt zich ertoe elke betwisting of klacht m.b.t. de werking van de dienst Zoomit schriftelijk te richten aan de in artikel 16 van het Reglement KBC-Online for Business/Isabel bepaalde diensten van de bank binnen drie maanden na de betwiste verrichting. Na verloop van die termijn kan de verrichting niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting. 7.5 De Contractant/Gebruiker(s) erkennen dat betwistingen m.b.t. de inhoud van de Documenten rechtstreeks met de Verzenders moeten worden afgehandeld. De bank is geen partij bij de overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Verzender(s). Noch de bank noch Isabel NV kunnen de Documenten raadplegen en dragen hierin enige verantwoordelijkheid. 7.6 De Gebruiker erkent dat de Documenten die zich op de server van de Verzender bevinden, slechts tijdelijk opvraagbaar zijn, gedurende de termijn die in de contractsvoorwaarden van de Verzender is bepaald. De documenten zullen, al is deze termijn nog niet verstreken, ook niet langer beschikbaar zijn indien de contractuele relatie tussen de Contractant en de bank, of de Zoomit-toepassing geheel of ten dele (voor bepaalde Verzenders) wordt beëindigd. De Contractant/Gebruiker die in voormelde gevallen inzage wil behouden in de betreffende Documenten moet zelf zorgen voor de opslag/archivering van de Documenten. AA0095N V /- P.11/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

12 8. - Verplichtingen van de bank 8.1 Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepalingen, zijn de verplichtingen van de bank m.b.t. de dienst Zoomit alleen inspanningsverbintenissen. De bank levert de dienst Zoomit zonder enige garantie inzake kwaliteit. De bank biedt ook geen enkele waarborg wat betreft: het continue, ononderbroken, of zonder gebreken functioneren van Zoomit, de beschikbaarheid van de Documenten, de kwaliteit, de accuraatheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van deze Documenten, de toegangs- en antwoordtijden. 8.2 De bank behoudt zich het recht voor de dienst Zoomit te onderbreken bij onderhoudswerkzaamheden. De bank stelt alles in het werk om de Gebruiker daarvan vooraf in te lichten en om de duur van dergelijke onderbrekingen zo beperkt mogelijk te houden Aansprakelijkheid en risicoregeling 9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van het Reglement KBC-Online for Business/Isabel kunnen noch de bank noch Isabel NV aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van: de niet-beschikbaarheid van de dienst Zoomit als gevolg van aangekondigde onderhoudswerkzaamheden; het handelen of het nalaten te handelen van de Gebruiker in strijd met een bepaling van deze Bijzondere Voorwaarden voor het gebruik van Zoomit; het niet naleven door de Gebruiker van de veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen. De bank is niet aansprakelijk voor gevolgschade en immateriële schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Zoomit. 9.2 Alleen de Verzender heeft een inzage - en correctierecht op de Documenten. De Documenten die door de Verzender op zijn server of die van een derde partij worden geplaatst ter inzage van de Ontvanger, zijn niet raadpleegbaar noch door Isabel noch door de bank. Alleen de Gebruiker voor wie de Overeenstemmingstest is geslaagd, en dus als Ontvanger mag worden beschouwd, kan zich toegang verschaffen tot het betreffende Document. De rol van de bank en van Isabel NV blijft beperkt tot het op een correcte wijze toewijzen van de Documenten afkomstig van een bepaalde Verzender naar een bepaalde Ontvanger. Alleen de Verzender is aansprakelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de accuraatheid en de correctheid van de Documenten. Noch de bank noch Isabel NV kunnen ter zake aansprakelijk worden gesteld. Noch de bank noch Isabel NV zijn aansprakelijk voor: - de onvolledigheid, de onjuistheid en het niet up-to-date zijn van de informatie op de site van de Verzender of derden waartoe zij via hyperlink toegang verlenen; - de solvabiliteit, betrouwbaarheid van de Verzender of de derde site-eigenaars waarnaar gelinkt wordt; - het niet nakomen door de Verzender van zijn leveringplicht of van enig andere wettelijke of contractuele verplichting jegens de Ontvanger. 9.3 Het is de Verzender van het Document die bepaalt voor welke Documenten welke Overeenstemmingstest zal worden toegepast. Noch de bank noch Isabel NV dragen hier enige verantwoordelijkheid. 9.4 Alleen de Verzender is aansprakelijk voor de op de Documenten of in banners voorkomende reclameboodschappen. De bank kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld Intellectuele rechten De eigendomsrechten en andere intellectuele rechten in verband met de dienst Zoomit, zoals de programma s, software, merken, handelsnaam en logo, behoren toe aan Isabel NV en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de Gebruiker. De Gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk op deze rechten. Hij mag de toepassing en de documentatie in verband met Zoomit uitsluitend voor eigen behoeften gebruiken en niet kopiëren, noch aan enige derde ter beschikking stellen of verspreiden. Het is de Gebruiker verboden aan de programma s en schermen van Zoomit enige wijziging aan te brengen Kosten De toegang tot en het gebruik van Zoomit is gratis, onverminderd de eventuele tarifering van KBC-Online for Business/Isabel, en de toegangsmiddelen Beëindiging Behoudens opzegging, abonneert de Contractant zich voor onbepaalde duur. De Contractant kan op elk ogenblik: de Zoomit-toepassing in zijn abonnement KBC-Online for Business/Isabel eenzijdig opzeggen; via de administratieve module in Zoomit zijn contract voor de ontvangst van Documenten met één of meer Verzenders opzeggen. Dergelijke specifieke opzegging gaat in vanaf de eerstvolgende werkdag, tenzij de voorwaarden van de Verzender een andere opzeggingstermijn bepalen. De bank is gerechtigd de Zoomit-toepassing te beëindigen mits een opzegtermijn van twee (2) maanden, of onmiddellijk in de gevallen bepaald in artikel 10.3 van het Reglement KBC-Online for Business/Isabel. In geval van opzegging door de Contractant of de bank van het KBC-Online (for Business/Isabel) contract, zijn de bepalingen van artikel 10 van het Reglement KBC-Online for Business/Isabel van toepassing. Door de opzegging van het ebankingcontract wordt de Zoomittoepassing overeenkomstig beëindigd. In geval van beëindiging van het e-bankingcontract of de Zoomit-toepassing, en dit ongeacht de reden, is de Gebruiker verplicht de Ontvanger en de Verzender(s) hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. AA0095N V /- P.12/12 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie