Weginfrastructuur omg. Eindhoven-NW, Oirschot, Best. Herbegrenzing EHS volgens 'Nee, tenzij'-principe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weginfrastructuur omg. Eindhoven-NW, Oirschot, Best. Herbegrenzing EHS volgens 'Nee, tenzij'-principe"

Transcriptie

1 Weginfrastructuur omg. Eindhoven-NW, Oirschot, Best definitief revisie mei 2016

2

3 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding Inleiding Infrastructurele maatregelen Project in relatie tot EHS Relatie met Bestemmingsplan Bereikbaarheid Eindhoven-Noordwest 5 2 Toepassing Nee, tenzij -principe Kader Verordening Ruimte Afweging belang en alternatieven Groot openbaar belang Doelen Keuzeproces tracé Conclusie Besluitvorming Mitigatie en compensatie Effecten ruimtebeslag Effecten versnippering Effecten verstoring Conclusie 18 3 Uitwerking Nee, tenzij -principe Inleiding Mitigatie Faunapassages Ecologisch bermbeheer Verzachten bosranden Compensatie Bepaling compensatieoppervlakte Compensatielocatie 24 Bijlage 1 Kaartoverzicht EHS-Herbegrenzing

4 1 Inleiding 1.1 Inleiding De voorliggende rapportage met betrekking tot de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (inmiddels ook aangeduid als het Natuurnetwerk Nederland 1 ) is gekoppeld aan het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de verbetering van de weginfrastructuur in het noordwesten van Eindhoven, voor de integrale gebiedsontwikkeling Brainport Park (figuur 1.1), Eindhoven Airport en de omliggende bedrijventerreinen. De gebiedsontwikkeling Brainport Park zal de internationale concurrentiepositie van de regio versterken door verbetering van het vestigingsklimaat. De gebiedsontwikkeling bestaat uit drie hoofdelementen: - Het Groene Raamwerk - Brainport Industries Campus (BIC) - Verbeteren van de bereikbaarheid door aanpassen infrastructuur. BIC: Saldobenadering Voor de gebiedsontwikkeling Brainport Park wordt ervan uit gegaan dat alle functies in het gebied verbeteren, waaronder de natuurwaarden in het gebied. Voor zover de gebiedsontwikkeling effecten heeft op de Ecologische Hoofdstructuur wordt voor de herbegrenzing het principe van saldobenadering gehanteerd. De saldobenadering wordt gestoeld op de ontwikkeling van het Groene Raamwerk en versterking van groene verbindingen langs te ontwikkelen en te versterken ecologische verbindingszones langs het Beatrixkanaal en de Ekkersrijt. Aanpassen infrastructuur: Nee, tenzij-principe Voor de maatregelen aan de infrastructuur die in het kader van de Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best zijn opgenomen in gelijknamig bestemmingsplan, wordt niet de saldobenadering maar het Nee, tenzij -principe gehanteerd. Dit hangt samen met het feit dat de voorgestelde maatregelen sectoraal zijn gericht op de infrastructuur en weinig of niet op andere functies. De daarmee gepaard gaande effecten op de natuur dienen volgens de geldende spelregels te worden benaderd, waarbij effecten zoveel mogelijk worden voorkómen en gemitigeerd, en de resteffecten worden gecompenseerd. De voorliggende rapportage vormt een toelichting bij het bestemmingsplan waarin de nieuwe begrenzing van de EHS is opgenomen. 1.2 Infrastructurele maatregelen Parallel aan de realisatie van het groene raamwerk en het BIC speelt de noodzaak om de verkeersstructuur in het noordwestelijk deel van Eindhoven te verbeteren. Dit is nodig voor een vlotte en betrouwbare bereikbaarheid van de luchthaven Eindhoven en komt ten goede aan de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Eindhoven Airport, Flight Forum, Park Forum, het Goederen Distributie Centrum Acht (GDC Acht) en van Bedrijvenpark Westfields in Oirschot. De 1 De aanduiding Natuurnetwerk Nederland/Brabant wordt bij de eerstvolgende herziening van de Verordening Ruimte doorgevoerd: EHS wordt NNB Blad 1 van 29

5 verbetering van de bereikbaarheid is tevens nodig voor de bereikbaarheid van de onderdelen van BIC, zowel voor de korte termijn als voor de uiteindelijk beoogde omvang van BIC. In de afgelopen periode is in regionaal verband onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de verbetering van de bereikbaarheid van dit deel van Noordwest Eindhoven. Hieruit is een voorkeursvariant van infrastructurele maatregelen naar voren gekomen, aangeduid als Challenge variant. De belangrijkste infrastructurele maatregelen uit de Challenge variant betreffen het opwaarderen van de Anthony Fokkerweg, het aanleggen van een parallelstructuur langs het Beatrixkanaal en de aanleg van een verbinding GDC Acht en de A58 via BIC noord. Daarnaast wordt de Oirschotsedijk verkeersluw gemaakt en wordt de Landsard onderdeel van de hoogwaardige busverbinding. De positionering van de infrastructuurmaatregelen die direct verband houden met Brainport Park is weergegeven in figuur 1.1. Onder verwijzing naar de variantenstudie in het MER betreft het de maatregelen volgens variant B4 (zie MER, Anteagroup, 2015). Figuur 1.1 Voorkeursvariant infrastructuur. De infrastructuurmaatregelen zoals ze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn uitgewerkt in een wegontwerp zoals weergegeven in figuur 1.2. Blad 2 van 29

6 Figuur 1.2 Planontwerp ( Totaal - TC03 - samenvoeging best-oirschot ). Blad 3 van 29

7 1.3 Project in relatie tot EHS Het plangebied van de infrastructuurmaatregelen bevat een aantal gebieden en structuren die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. De EHS binnen het plangebied bestaat deels uit gebieden (samenvoeging van rijks- en provinciale EHS), en deels uit ecologische verbindingszones. Figuur 1.3 Ecologische Hoofdstructuur (NNB) in de omgeving van het plangebied. Blad 4 van 29

8 Figuur 1.4 Natuurbeheertypen in de omgeving van het plangebied. De beheertypen in de Rijks- en provinciale EHS zijn weergegeven in figuur 1.4. Het infrastructurele maatregelen doorsnijden op een aantal locaties de EHS. Deze doorsnijding en het daarbij behorende ruimtebeslag vormt de aanleiding voor het voorliggend voorstel voor herbegrenzing. De analyse van het ruimtebeslag en de daaruit voortvloeiende compensatieplicht is toegelicht in hoofdstuk 3 van de voorliggende rapportage. 1.4 Relatie met Bestemmingsplan Bereikbaarheid Eindhoven-Noordwest In het Bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best wordt de realisatie van de nieuwe infrastructuur planologisch mogelijk gemaakt. In de toelichting bij het bestemmingsplan zijn de effecten op beschermde natuurwaarden beschreven voor het vigerende beschermingskader van soortenbescherming en gebiedenbescherming. Voor zover er sprake is van effecten op beschermde natuurgebieden dienen deze te worden herbegrensd en dient de compensatieoppervlakte, parallel aan het bestemmingsplan voor het hoofdproject, planologisch te worden vastgelegd. Het Bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best gaat dus vergezeld van een planologische borging van de compensatienatuur. De voorliggende rapportage beschrijft het voorstel en de onderbouwing voor de natuurcompensatie welke in het bijbehorende bestemmingsplan planologisch wordt geborgd. Zoals reeds genoemd in de Inleiding (paragraaf 1.1) maken de maatregelen voor verbetering van de bereikbaarheid deel uit van de gebiedsontwikkeling Brainport Park. De gebiedsontwikkeling Blad 5 van 29

9 voorziet in de versterking van het Groene Raamwerk en de ontwikkeling en versterking van ecologische verbindingszones langs het Beatrixkanaal en de Ekkersrijt (zie figuur 1.5). Figuur 1.5 Te versterken groene structuren in gebiedsontwikkeling Brainport Park (Bron: Landschapsplan, 2009 (links) en Visie gemeente Eindhoven voor versterking van natuur en landschap BIC (rechts)). Blad 6 van 29

10 2 Toepassing Nee, tenzij -principe 2.1 Kader Verordening Ruimte 2014 De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vindt bescherming volgens de regels van de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant (artikel 5.1). In voorkomende gevallen kan de provincie de begrenzing van de EHS op verzoek van de gemeente aanpassen als ruimtelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Na een zorgvuldig doorlopen voortraject waarin het groot openbaar belang is aangetoond en alternatieve oplossingen en locaties zijn afgewogen, is gekozen voor het nu voorliggende ontwerp. De gevolgen voor de begrenzing van de EHS sluiten het best aan bij een herbegrenzing op basis van het Nee, tenzij -principe volgens artikel 5.3 van de VR. Een herbegrenzingsvoorstel op basis van Nee, tenzij -principe volgens art. 5.3 VR dient gepaard te gaan met een onderbouwing van: a. Nut en noodzaak groot openbaar belang b. Afweging alternatieven (oplossing en locatie) c. Mitigatie van effecten d. Compensatie van resteffecten. 2.2 Afweging belang en alternatieven Groot openbaar belang De noodzaak tot het aanpassen van de infrastructuur heeft meerdere redenen: 1. In de bestaande situatie is er onvoldoende doorstroming op het verkeer op de belangrijke onderdelen van het wegennet in het noordwesten van Eindhoven. Voor de groei van Eindhoven zijn afspraken gemaakt voor het verbeteren van de landzijdige bereikbaarheid die hebben geleid tot afspraken hierover in het bestuursconvenant Eindhoven Airport; 2. Het mogelijk maken van het groene raamwerk (in het bijzonder de groene corridor langs de Oirschotsedijk; 3. Garanderen van de bereikbaarheid van BIC. Toelichting punt 1: In de bestaande situatie is al sprake van onvoldoende doorstroming van het verkeer op belangrijke onderdelen van het wegennet in het noordwesten van Eindhoven. In de toekomstige situatie neemt de kwaliteit van de verkeersafwikkeling verder af. Dit blijkt uit de resultaten van de verkeersmodellen waarin de referentiesituatie is doorgerekend (in het kader van het MER voor de gebiedsontwikkeling Brainport Park). De referentiesituatie is de situatie die in 2020 en (verder doorkijkend) in 2030 zal ontstaan als wordt uitgegaan van de 'autonome ontwikkeling'. Dit houdt in dat rekening is gehouden met alle ruimtelijk-economische ontwikkelingen en de daaraan gerelateerde toename van de hoeveelheid verkeer, maar zonder aanpassingen van het wegennet. Uit de verkeersanalyses blijkt dat het voornaamste knelpunt wordt gevormd door de Anthony Fokkerweg, de aansluiting van deze weg op de N2 en de capaciteit van de N2 bij de aansluiting. Uit de doorrekening blijkt dat deze problemen zich in 2020 voordoen (tabel 1.1). In 2030 is de ernst van de knelpunten op de Anthony Fokkerweg verder toegenomen. Blad 7 van 29

11 Gezien het belang van de Anthony Fokkerweg (en de aansluitende delen van de N2) voor de bereikbaarheid van de economische belangrijke werkgebieden in de westflank van Eindhoven (luchthaven Eindhoven en daar gesitueerde bedrijventerreinen, GDC Acht, Westfields) zijn maatregelen in de infrastructuur noodzakelijk. Tabel 2.1: Beoordeling kwaliteit verkeersafwikkeling (uit twee verschillende rapportages Grontmij) zonder ingrepen in het wegennet bij de autonome ontwikkeling Toelichting punt 2: Onderdeel van de gebiedsontwikkeling Brainport Park is de aanpassing van het groene raamwerk. De ambitie is om het derde stadspark van Eindhoven te creëren door het versterken van natuur- en landschapsontwikkeling, creëren van recreatiemogelijkheden en het wegnemen van barrières. Om deze ambitie te realiseren is een herverdeling van het verkeer en daarmee aanpassing van de infrastructuur nodig. Toelichting punt 3: De verbetering van de infrastructuur is tevens nodig voor het garanderen van de bereikbaarheid van onderdelen van BIC, zowel op de korte als de lange termijn Doelen De voorgenomen ontwikkeling kent vanuit de bestaande situatie ten aanzien van de bereikbaarheid en gezien de autonome ontwikkeling daarin de volgende doelen: borgen goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen GDC Acht en Westfields; borgen goede bereikbaarheid van Luchthaven Eindhoven (inclusief bedrijventerreinen bij de luchthaven); mogelijk maken groen raamwerk (o.a. door verkeersluw maken van Oirschotsedijk); mogelijk maken goede HOV verbinding (o.a. door gebruik Landsard uitsluitend voor HOV). Voor de beoogde toekomstige ontwikkeling van de Brainport Industries Campus is aanvullend als doel gesteld: Blad 8 van 29

12 mogelijk maken goede ontsluiting van de twee delen van de (toekomstige) BIC. Een belangrijk middel om de bestaande en toekomstige knelpunten op te lossen is het ontlasten van dit gebied (en met name de Anthony Fokkerweg en de aansluiting op de N2/A2) door meer verkeer naar de aansluiting A58 Best te sturen en de aansluiting op de N2 te ontlasten. Dit geldt zowel voor 'autonoom' verkeer (van de bestaande stedelijke gebieden rekening houdend met een intensivering van het gebruik en dus een groei van de hoeveelheid verkeer ten opzichte van de bestaande situatie) als voor verkeer dat door BIC wordt gegenereerd. Omdat de nieuwe infrastructuur ook structurerend werkt op de gebiedsontwikkeling en onderdeel wordt van de kaders waarbinnen de verdere ontwikkeling plaatsvinden zijn ook de doelen van de gebiedsontwikkeling relevant bij de afweging van de varianten Keuzeproces tracé De voorgenomen tracés zijn in een gefaseerd keuzeproces tot stand gekomen: de eerste stap bestond uit de keuze voor variant B uit het MER als basis voor het voorkeursalternatief; in stap 2a is het tracé van variant B (globaal tussen GDC Acht en de aansluiting van dit tracé op de Verlengde Spottersweg) geoptimaliseerd voor de situering in het plangebied van BIC noord; in stap 2b is het tracé westelijk van het Beatrixkanaal geoptimaliseerd en is een nadere keuze gemaakt voor de ligging van het tracé. Stap 1: tracé op hoofdlijnen In het MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park uit 2015 zijn drie varianten (A, B en C) voor de ontsluitingsstructuur onderzocht. De varianten zijn tot stand gekomen rekening houdend met de bestaande waarden en functies in het gebied, waaronder ecologische waarden (ligging EHS/NNN). Mede als gevolg van de versnippering van de EHS in het gebied en de ligging van het Beatrixkanaal (onderdeel van de EHS/NNN) die door elke variant wordt doorsneden is geconstateerd dat alternatieven die géén ruimtebeslag hebben in, en effecten hebben op, de EHS/NNN, niet mogelijk zijn. In het MER is gekeken naar verschillende jaren (2020 en 2030) en naar verschillende alternatieven voor de voorgenomen invulling van BIC. Zoals beschreven in het MER en het daarbij behorende achtergrondrapport Verkeer leiden de drie varianten tot een verbetering van de bereikbaarheid van het gebied (tabel 1.2). Uit de (verkeers)onderzoeken blijkt dat het doelbereik van de drie varianten maar weinig verschil vertoont. Blad 9 van 29

13 Tabel 2.2: Beoordeling van de kwaliteit van de doorstroming in 2030, inclusief BIC (bron: Grontmij) Uit aanvullend verkeersonderzoek is de bijdrage van de varianten aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblematiek geïllustreerd met gegevens over de verkeersprestatie van de drie varianten. Figuur 2.1 laat zien dat in de ochtendspits in het gebied de verkeersprestatie toeneemt (de infra verwerkt meer verkeer) terwijl de gemiddelde verblijftijd van verkeer in het gebied afneemt (verkeer is dus sneller op de plaats van bestemming). Deze verschillen tussen de varianten zijn relatief klein, waardoor bij de keuze van het voorkeurstracé andere overwegingen de doorslag kunnen geven. Figuur 2.1: Verkeersprestatie (aantal voertuigen) en verblijfsduur van voertuigen in het modelgebied, relatief ten opzicht van de referentie (ochtendspits, 2030) Op basis van de informatie in het MER (over effecten op natuur en milieu, verkeerseffecten en doelbereik) en andere overwegingen is door de drie gemeenten gekozen voor de tracévariant B zoals die in het MER is opgenomen. De keuze van de gemeenten heeft plaatsgevonden op basis Blad 10 van 29

14 van een weging van de effecten en belangen. Nadere informatie over doelbereik en dergelijke van variant B is opgenomen in de aanvulling bij het MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park. De in het MER beschouwde variant A is van de drie beschouwde varianten als minst gunstig beoordeeld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lastige inpassing van infrastructuur en ecoverbinding van de Ekkersrijt bij het Beatrixkanaal en de afbreuk die deze variant doet aan de beoogde ruimtelijke kwaliteit van BIC doorsnijding van het 'hart' van BIC). Belangrijke nadelen van variant C zijn de doorsnijding van het archeologisch monument, het ruimtebeslag in de EHS en het ontbreken van een direct relatie met Westfields. Variant C is daarnaast minder robuust in relatie tot de ontwikkelingen in het kader van Innova58. De redenen om te kiezen voor tracé B (rekening houdend met de kleine verschillen in verkeerskundige effecten en het probleemoplossend vermogen van de drie alternatieven) zijn: variant B leidt tot een betere aansluiting van het bedrijventerrein Westfields op de nieuwe infrastructuur; er vindt bundeling plaats van de bedrijventerreinontwikkeling van Westfields en de noodzakelijke infra-structurele voorzieningen waardoor er minder sprake is van doorsnijding van het groene gebied tussen Beatrixkanaal en Erica; variant B is minder gevoelig voor de onzekerheden in relatie tot de toekomstige aanpassing van de aan-sluiting Best op de A58 (waarnaar nog onderzoek loopt in het kader van Innova58 en waarvan nog niet duidelijk is wat de uitkomst is); variant B ligt buiten het archeologisch monument (figuur 2.2) dat is beschermd onder de Monumentenwet; alle varianten leiden in meer of mindere mate tot aantasting van de EHS/NNN; deze aantasting is bij variant C wat groter dan bij de andere varianten; variant B (zoals opgenomen in het MER) kan worden geoptimaliseerd met betrekking tot de doorsnijding van het plangebied van BIC noord en de impact van de variant op de ruimtelijke kwaliteit. Figuur 2.2: Ligging variant A, B en C ten opzichte van archeologische waarden en verwachtingswaarden Blad 11 van 29

15 Stap 2a: optimalisatie tracévariant B Bij de keuze voor variant B (zoals onderzocht in het MER) is in beschouwing genomen dat het tracé door het plangebied van BIC noord niet optimaal is voor een voorgenomen, maar nog onzekere ontwikkeling van het deel van BIC ten noorden van de Oirschotsedijk. Er is daarom een optimalisatie doorgevoerd voor dit deel van het tracé. Bij de optimalisatie is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van het tracé in relatie tot de mogelijke stedenbouwkundige indeling van het gebied in het geval in de toekomst in dit gebied bedrijvigheid (BIC) mogelijk gemaakt zou worden. Er is daarbij een aantal varianten beschouwd. Deze analyse heeft uiteindelijk geleid tot het tracé zoals weergegeven in figuur 2.3. De redenen voor dit tracé zijn (voor de situatie dat BIC wordt gerealiseerd) de mogelijkheden om te komen tot een goede stedenbouwkundige opzet van de campus van BIC. In de situatie zonder BIC is de motivering dat het tracé zich voegt in de bestaande structuur van het landschap en rekening houdt met de ligging van de EHS. Figuur 2.3: Optimalisatie van tracé van variant B in het plangebied van BIC noord Stap 2b: optimalisatie tracé westelijk van Beatrixkanaal In het inpassingsgebied ten westen van het Beatrixkanaal zijn ruimtelijke functies aanwezig die in principe niet goed verenigbaar zijn met het aanleggen van een weg. Het gaat om een leefgebied voor de (beschermde) levendbarende hagedis en amfibieën (een heidegebied dat onderdeel is van de provinciale Groenblauwe mantel, geen onderdeel EHS) en om een archeologisch monument (figuur 2.2). Bij de hoofdkeuze voor het tracé is er op basis van de informatie in en bij het MER - rekening mee gehouden dat het tracé van de nieuwe weg leidt tot ruimtebeslag in de gebieden met een natuur, maar is tevens er van uitgegaan dat het tracé niet door het archeologisch monument loopt. Uit de situering van de beide beschermde gebieden blijkt dat geen tracé mogelijk is dat ruimtebeslag heeft in het leefgebied noch in het archeologisch Blad 12 van 29

16 monument. Bij de nadere uitwerking van dit deel van tracé B is gezocht naar mogelijkheden om de effecten van de infrastructuur op het heidegebied te beperken en tevens de aantasting van het archeologische monument te minimaliseren. Hierbij zijn drie varianten ontwikkeld (figuur 2.4). Figuur 2.4: Varianten tracé bij Westfields - Erica Variant 1 ligt geheel buiten het archeologisch monument en heeft een relatief groot ruimtebeslag in het heidegebied, zowel direct ruimtebeslag als het resterende afgesneden deel van het heidegebied waarvan de ecologische functie sterk wordt aangetast. Bij deze variant verdwijnt circa 20% van het heidegebied. Ten opzichte van de huidige situatie is sprake van een wezenlijke verslechtering, in verband met het oppervlakteverlies, de verstorende invloed op het heideterrein door het verkeer dat gebruik maakt van de weg en door de barrièrewerking van de weg. Voordeel van deze variant (die het best aansluit bij de variant B die in het MER is onderzocht) is dat er geen aantasting is het archeologisch monument. Variant 2 ligt geheel buiten het heidegebied maar heeft een relatief groot ruimtebeslag in het archeologisch monument. Voor dit tracé is toestemming nodig van de RCE en er moeten maatregelen worden getroffen om de archeologische waarden te beschermen (door ophogen en de weg 'bodemarchief neutraal' aan te leggen) of te documenteren (door middel van een opgraving). Deze maatregelen kosten tijd en geld. De effecten van deze variant op de natuurwaarden zijn beperkt: er is sprake van verstoring en barrièrewerking. Deze effecten zijn echter klein. Variant 3 is een compromis: er is ruimtebeslag in zowel het archeologisch monument als in het heidegebied. Het ruimtebeslag in de beide gebieden is echter beperkt en in totaal kleiner dan bij de varianten 1 en 2 (figuur 2.5). Dit komt mede doordat bij de doorsnijding van het heidegebied geen afgesneden restgebied overblijft (zoals in variant 1). Ten opzichte van de huidige situatie is er voor het heidegebied sprake van een lichte verslechtering, in verband met de verstoringsbron in en op korte afstand van het heideterrein en de barrièrewerking. Voor dit deel van het tracé gaat de voorkeur uit naar variant 3, die per saldo de kleinste effecten heeft en de 'pijn' verdeeld. Blad 13 van 29

17 Figuur 2.5: Ruimtebeslag van de drie varianten in de beschermde gebieden Conclusie De analyse van de bereikbaarheidsproblematiek in het studiegebied heeft geleid tot de conclusie dat aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur noodzakelijk zijn voor een goede bereikbaarheid van de economisch belangrijke bestaande functies (luchthaven Eindhoven en luchthaventerrein, bedrijventerreinen GDC Acht en Westfields, centrum Eindhoven) en (beoogde) toekomstige functies (BIC). Nieuwe infrastructuur is tevens noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de ambities van het Groene Raamwerk die hiervoor zijn vastgelegd. De keuze voor de tracés die worden opgenomen in de bestemmingsplannen is gebaseerd op een lang en uitgebreid voortraject waarin alternatieven en varianten zijn onderzocht en afgewogen op doelbereik en op de effecten op natuur, milieu en ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is geconstateerd dat er geen tracés mogelijk zijn die geheel buiten de EHS/NNN vallen: ruimtebeslag in de EHS/NNN en doorsnijding van ecologische verbindingszones kan niet worden vermeden Besluitvorming Bereikbaarheidsplan 2010 De urgentie van de aanpassing van de infrastructuur is bestuurlijk bepaald in bij de start van de gebiedsontwikkeling in Door de betrokken partijen (gemeenten Best, Oirschot, Eindhoven, SRE en RWS Noord-Brabant) is een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een integrale visie op de bereikbaarheid van het gebied, gegeven de voorgenomen ambities. Op basis van de methodiek 'Ladder van Verdaas' 1 is een maatregelenpakket opgesteld. Hieruit bleek dat een aanvullende aansluiting op de hoofdwegenstructuur (Randweg A2/N2) noodzakelijk is voor een goede ontsluiting van de diverse ontwikkelingen en het realiseren van de ambities. Randvoorwaarde hierbij was dat het onderliggend wegennet en de inzet van andere vervoerwijzen de druk op de nieuwe aansluiting dienen te verminderen. Het hele pakket aan maatregelen is nader uitgewerkt in het Bereikbaarheidsplan Landelijk Strijp van 2010, vervolgens Blad 14 van 29

18 bestuurlijk vastgesteld en als onderlegger gebruikt voor de planvorming en discussie over de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport en de Aldersafspraken. Challengevariant In 2013 is door de Challengegroep (Brainport Industries, Eindhoven Airport, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap) een alternatief plan geponeerd als challenge voor de verder planvorming. Dit plan heeft als uitgangspunt het landschap als drager voor de toekomstige ontwikkelingen, het voorkomen van verdere versnippering in het gebied, het verbeteren van de bestaande aansluitingen Anthony Fokkerweg/Randweg A2-N2 (Eindhoven) en Erica/A58 (Best) en het ontwikkelen van een parallelle route langs het Beatrixkanaal die een goede verkeersverdeling over deze bestaande aansluitingen op de hoofdwegenstructuur mogelijk maakt. In de periode medio medio 2014 is op basis van nadere studie door de samenwerkende partijen Challengegroep, gemeenten Oirschot, Best, Eindhoven, ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant een verbeterde Challengevariant vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van een noodzakelijke ontsluitende verbinding tussen GDC en de A58, door BIC noord, voor de waarborg van een voldoende verdeling van het autoverkeer over de beschikbare te verbeteren aansluitingen op het hoofdwegennet (Randweg A2/N2 en A58). De Challengevariant is er kort samengevat op gericht de Anthony Fokkerweg en de aansluiting daarvan op de Randweg te ontlasten door meer verkeer in de richting van de aansluiting op de A58 bij Best te sturen. Het totaal van de maatregelen is nodig om het verkeer in te toekomst in goede banen te leiden, zowel op het onderliggende wegennet in het gebied als van en naar de autosnelwegen. Deze verbeterde Challengevariant is vervolgens nader uitgewerkt en in een integrale afweging met partijen als oplossingsrichting gekozen voor de verdere planuitwerking. In een bestuursconvenant tussen rijk, provincie, gemeente en Eindhoven Airport is deze oplossingsrichting in maart 2015 als basis voor de verdere planuitwerking vastgesteld. Gedurende de rest van 2015 zijn in het kader van de milieueffectrapportage voor de Gebiedsontwikkeling Brainport Park verschillende varianten en alternatieven van de Challengevariant onderzocht. 2.3 Mitigatie en compensatie Het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best, als onderdeel van Brainport Park, leidt op meerdere locaties tot aantasting van de EHS. Deze aantasting betreft voornamelijk ruimtebeslag, maar daarnaast ook indirecte effecten als gevolg van versnippering, aantasting van EVZ s, aantasting van bosranden en verstoring door licht en geluid. Om te komen tot een voorstel voor herbegrenzing, worden onderstaand de effecten op de EHS beschouwd vanuit de betekenis voor de resterende delen van de EHS, en vervolgens de resteffecten beschouwd die leiden tot een compensatieopgave Effecten ruimtebeslag De realisatie van het Bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot, Best leidt tot 2,89 ha aan ruimtebeslag binnen de EHS. Dit ruimtebeslag betreft in hoofdzaak bosgebied, dat op de beheertypenkaart van de provincie Noord-Brabant is aangeduid Blad 15 van 29

19 als Vochtig bos met productie (2,08 ha), Droog bos met productie (0,65 ha) en Beek en bron (0,1 ha). In het bestemmingsplan is vastgelegd dat het ruimtebeslag binnen EHS als fysieke compensatie zal worden gecompenseerd conform de Verordening ruimte (zie artikel 5.6 VR m.b.t. Compensatie). Mitigatie Het effect van het ruimtebeslag wordt verzacht door aanvullende maatregelen op het gebied van inrichting en beheer. Zo wordt de bermstrook langs de wegen op een ecologische wijze ingericht en beheerd in de vorm van ecologisch bermbeheer en wordt de bermsloot met een natuurvriendelijke flauwe oever aangelegd. Daarnaast wordt bij doorsnijding van een bestaand bosperceel de nieuw ontstane bosrand heringericht als zone die zich kan ontwikkelen als gevarieerde bosrand met een mantel-zoomvegetatie. Met deze maatregelen wordt de overgang van de weg naar de aangrenzende EHS minder abrupt hetgeen het functioneren van de natuur ten goede komt. Compensatie Het ruimtebeslag in de EHS leidt tot een compensatieplicht die wordt berekend als: - Het ruimtebeslag vermeerderd met een locatie-afhankelijke toeslag (afhankelijk van ontwikkeltijd van het vegetatietype); - Oppervlakte van restsnippers EHS die omwille van de kleine oppervlakte geen ecologische bijdrage meer leveren aan het ecologisch netwerk (EHS). De compensatieverplichting wordt zo ingezet dat de EHS een robuuster karakter krijgt. In aansluiting op de visie van de gebiedsontwikkeling Brainport Park wordt de compensatie ingezet ter versterking van de zone van en langs het Beatrixkanaal als Ecologische Verbindingszone. Daartoe wordt de EHS langs het Beatrixkanaal verbreed door natuurlijke inrichting van aangrenzende percelen, en is het nieuwe tracé van de westelijke ontsluitingsroute (Spottersweg) iets in westelijke richting verlegd om ruimte te creëren voor de EVZ langs het Beatrixkanaal. Beide maatregelen dragen bij aan versterking van de ecologische functie van de zone langs het Beatrixkanaal. Deze robuuste verbinding is in overeenstemming met het Landschapsplan en de Visie van de Effecten versnippering De infrastructuurmaatregelen leiden tot versnippering van de EHS, met name in het geval van doorsnijding van langgerekte ecologische structuren. De nieuwe infrastructuur vormt een belemmering voor organismen die zich langs de genoemde structuren bewegen, veelal als onderdeel van het foerageergedrag. Dit effect leidt tot een vermindering van de geschiktheid van de resterende delen van de EHS als leefgebied voor soorten, en daarmee tot een vermindering van de waarden en kenmerken van de EHS. Naast de fysieke doorsnijding zelf is ook sprake van een verstoorde zone direct grenzend aan de doorsnijding, welke bijdraagt aan het versnipperend effect. Dit effect wordt besproken in paragraaf Mitigatie De effecten van versnippering voor diersoorten kunnen in de meeste gevallen afdoende worden gemitigeerd door het creëren van faunapassages. Deze faunapassages worden ontworpen als maatwerk voor de betreffende locatie en voor de lokaal aanwezige en gewenste doelsoorten. Blad 16 van 29

20 De gemeente Eindhoven heeft voor alle locaties waar sprake is van doorsnijding en dus versnippering- van ecologische structuren (bestaand en nieuw), een concrete ontsnipperingsmaatregel in de vorm van een faunapassage voorgesteld. Deze maatregelen worden opgenomen in het ontwerp van de nieuwe infrastructuur en zijn verder toegelicht in par Compensatie Versnippering in de context van overblijvende restsnippers wordt beschouwd als ruimtebeslag; de overblijvende delen die te klein zijn om te kunnen functioneren als onderdeel van het ecologisch netwerk, worden beschouwd als vervallen en dienen te worden gecompenseerd (zie ook 2.3.1). Deze vorm ruimtebeslag is vooralsnog niet meegenomen in de berekening van de compensatieopgave Effecten verstoring De aanleg en vooral- het gebruik van nieuwe infrastructuur in of langs de EHS leidt in principe tot een toename van de verstoring in de direct aangrenzende zone. Deze verstoring leidt tot een afname van de geschiktheid van het gebied als leefgebied voor soorten. Verstoring betreft de gevolgen van geluidsbelasting, lichtinstraling en optische verstoring. Geluidsverstoring Vogelsoorten worden beschouwd als meest verstoringsgevoelig in het geval van een toename van geluidsbelasting. Maar ook grondgebonden zoogdieren kunnen gevoelig zijn voor geluidsverstoring. De mate van geluidsverstoring wordt vastgesteld door berekening van de toename van het geluidsbelast oppervlak binnen de EHS waarbij een geluidsniveau van < 42 db(a) wordt beschouwd als niet-verstoord, en een geluidsniveau van > 47 db(a) als zeerverstoord. De geluidsbelasting tussen 42 en 47 db(a) wordt beschouwd als matig verstoord. Voor de infrastructuurmaatregelen is op basis van de verwachte verkeersintensiteit een berekening gemaakt van de geluidscontouren van 42 en 47 db(a), en aan de hand van die contouren van de geluidsbelasting op de nabijgelegen EHS. Uit deze berekening blijkt dat sprake is van gebieden waar het stiller wordt en gebieden waar het minder stil wordt, afhankelijk van het verkeersluw worden van bestaande wegen respectievelijk de aanleg van nieuwe wegen. Het effect van de geluidsbelasting moet worden beschouwd ten opzichte van achtergrondbelasting op de EHS als cumulatie van alle in het gebied aanwezige geluidsbronnen. Voor het plangebied van de onderhavige infrastructuurmaatregelen is de geluidsverstoring als gevolg van de rijksweg A2/N2 en de luchthaven Eindhoven van belang. Uit informatie van de website van Rijkswaterstaat blijkt dat de 47 db(a)-contour langs de A2/N2 op een afstand van ruim 2 kilometer aan weerszijden langs de rijksweg ligt. Daarmee ligt het plangebied in zijn geheel onder de geluidsschaduw van deze weg en is dus reeds sprake van een zeer-verstoorde situatie. De aanwezigheid van de luchthaven Eindhoven draagt verder bij aan de reeds aanwezige mate van verstoring. Onder verwijzing naar de reeds aanwezige geluidsverstoring als gevolg van de rijksweg A2/N2 en de luchthaven, wordt geconcludeerd dat de geluidsverstoring als gevolg van de nieuwe infrastructuur niet leidt tot een toename van het geluidsverstoord oppervlak binnen de relevante verstoringszones (< 47 db(a)). Verlichting Naast geluid speelt ook lichtverstoring een rol als de aanleg en het gebruik van de weg leiden tot een toename van de lichtinstraling in de EHS. Lichtuitstraling vanaf de weg hangt samen met Blad 17 van 29

21 wegverlichting en met nachtelijk verkeer. De mate waarin dit leidt tot lichtverstoring hangt af van de diersoorten die aanwezig zijn en die als lichtgevoelig zijn aan te merken. Lichtverstoring in de EHS kan worden voorkómen door integrale verlichting van de weg achterwege te laten, en verlichting te beperken tot locaties met verkeerskundige aanleiding daarvoor zoals gevaarlijke kruisingen. Het merendeel van de bestaande wegen in het buitengebied is niet verlicht, buiten enkele kruisingen, dus het ligt in de rede dat de nieuwe wegen ook geen integrale verlichting krijgen. Wezenlijke toename van verlichting in de EHS kan daarmee worden uitgesloten. Lichtverstoring als gevolg van nachtelijk wegverkeer betekent een toename van lichtverstoring in die gebieden die momenteel donker zijn, of slechts te maken hebben met strooilicht op enkele honderden meters afstand. Aangezien echter het wegverkeer zich in hoofdzaak overdag zal afspelen, zal de lichtverstoring in de EHS naar verwachting beperkt blijven. Mitigatie Bestemmingsplan weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot, Best leidt mogelijk tot een toename van verstoring door licht en geluid ter hoogte van de noordelijke ontsluitingsweg en de westelijke ontsluitingsweg langs het kanaal. De verstoring door verkeer binnen het plangebied wordt echter zo veel als mogelijk beperkt door alle verkeersstromen via één ontsluiting, ten westen van het Beatrixkanaal, te laten lopen. De Landsard wordt afgesloten voor doorgaand verkeer en volledig ingericht als busbaan voor HOV. De Oirschotsedijk wordt tevens alleen toegankelijk voor fietsers en bestemmingsverkeer. Hierdoor neemt de verstoring door licht en geluid binnen het plangebied verder af. Op locaties waar de EHS en/of leefgebied van verstoringsgevoelige beschermde soorten wordt gekruist, zal maatwerk worden geleverd om lichtverstoring zo veel als mogelijk te voorkomen (met name diverse bruggen). Compensatie Er is geen sprake van zodanig verlies van waarden als gevolg van verstoring dat dit leidt tot compensatieverplichting. Compensatie is dan ook niet aan de orde Conclusie Het Bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best heeft effecten op de EHS in de vorm van ruimtebeslag, versnippering en verstoring. Deze effecten leiden tot mitigatie- en een compensatieopgave. Mitigatie De mitigatie betreft het verzachten van de gevolgen van doorsnijding van de EHS in de vorm van aangepast beheer en het creëren van geleidelijke overgangen langs bosranden. Daarnaast wordt het effect van versnippering gemitigeerd door het creëren van faunapassages op locaties waar aanleg en gebruik van de nieuwe wegen leidt doorsnijding van ecologische structuren. De mitigatieopgave wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.2. Compensatie De compensatie betreft het verlies van oppervlakte ruimtebeslag in de EHS, inclusief een kwaliteitstoeslag die afhankelijk is van de ontwikkeltijd van de vegetatie. Daarnaast worden kleine resterende delen van de EHS die te klein zijn om ecologisch een wezenlijke bijdrage te leveren aan de EHS, als vervallen beschouwd en toegevoegd aan de compensatieopgave. De compensatieopgave wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.3. Blad 18 van 29

22 De compensatie dient plaats te vinden binnen de bestaande nog niet gerealiseerde delen van de EVZ. Binnen het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan is de Ecologische Verbindingszone langs het Beatrixkanaal aangemerkt als een geschikt compensatiegebied, waarbij de compensatieopgave wordt ingezet ter realisering en versterking van de ecologische functie van deze verbindingszone. Blad 19 van 29

23 3 Uitwerking Nee, tenzij -principe 3.1 Inleiding 3.2 Mitigatie In hoofdstuk 2 zijn in hoofdlijnen de effecten op de EHS van het bestemmingsplan weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot, Best en de daaruit volgende maatregelen beschreven. De maatregelen voor mitigatie en compensatie worden in de volgende paragrafen nader ingevuld Faunapassages Ter plaatse waar knelpunten in de ecologische structuren ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, zijn faunapassages voorzien. De locatie zijn aangegeven in onderstaande figuur. Figuur 3.1 Locaties faunapassages in relatie tot infrastructuurmaatregelen. Voor alle passages geldt: 1. Op horizontaal of flauwhellend gelegen oppervlak; 2. Er dient een bepaalde openheid te worden gerealiseerd (bijvoorbeeld: [b1*h1]/lengte faunapassage= >1) Blad 20 van 29

24 3. Geen plasvorming, voldoende ontwaterd; 4. Geen verstoringen, denk aan licht, recreanten/daklozen, geluid, beperkte overstromingsduur.. 5. Inrichting met natuurlijke elementen (begroeiing) of de juiste alternatieven daarvoor (stobben, keien). 6. Goed toegankelijke ingangen met geleidingen om er voor te zorgen dat de dieren niet de weg oversteken. Per locatie kunnen de volgende specificatie worden aangegeven: Locatie 1: Nr. FP1 Locatie Onder de Erica. Verbinding tussen bosgebied aan de oostzijde van de Erica en het militair oefengebied aan de westzijde van de Erica. Type Faunatunnel Dieren (Amfibieën), Reptielen, Kleine Zoogdieren Afmeting Rechthoekige tunnel: Lengte m, Breedte 1,20 m, Hoogte 0,75 m of ronde buis van 1,00 m doorsnede Nadere specificaties Oversteek Erica door vleermuizen faciliteren (bijvoorbeeld door het planten van bomen) Oversteek Erica door eekhoorns faciliteren (bijvoorbeeld door het spannen van een touw tussen bomen) Locatie 2: Nr. Locatie Type Dieren Afmeting Nadere specificaties FP2 Onder de Spottersweg Noord. Verbind het Heidegebied aan de westzijde van de Spottersweg met het bos- en heidegebied aan de oostzijde van de Spottersweg. Faunatunnel Reptielen, Amfibieën, Kleine Zoogdieren Rechthoekige tunnel: Lengte m, Breedte 1,20 m, Hoogte 0,75 m of ronde buis van 1,00 m doorsnede Locatie 3: Nr. FP3 Locatie Onder brug BIC-Noord (KW1), op de oost- en westoever van het kanaal. Type Faunapassage Dieren Amfibieën, Kleine Zoogdieren, Vleermuizen Afmeting Minimale hoogte 0,70 m (voor kleine zoogdieren), Minimale hoogte voor vleermuizen nader uitzoeken Nadere specificaties Doorlopende oevers onder de kunstwerken. Medegebruik door recreanten aan de oostzijde (voorkomen verstoring) Locatie 4: Nr. Locatie FP4 Onder de brug over de Ekkersrijt (KW2), aan de oost- en westzijde van de Ekkersrijt. Blad 21 van 29

25 Type Faunapassage Dieren Amfibieën, Kleine Zoogdieren Afmeting Minimale hoogte 0,70 m (voor kleine zoogdieren) Nadere specificaties Doorlopende oevers onder de kunstwerken. Medegebruik door recreanten (voorkomen verstoring) Locatie 5: Nr. FP5 Locatie Onder brug BIC-Noord (KW3), op de oost- en westoever van het kanaal. Type Faunapassage Dieren Amfibieën, Kleine Zoogdieren, Vleermuizen Afmeting Minimale hoogte 0,70 m (voor kleine zoogdieren), Minimale hoogte voor vleermuizen nader uitzoeken Nadere specificaties Doorlopende oevers onder de kunstwerken. Medegebruik door recreanten aan de oostzijde (voorkomen verstoring) Locatie 6: Nr. Locatie Type Dieren Afmeting Nadere specificaties FP6 Langs de Ekkersrijt, onder de Eindhovensedijk. Verbinding tussen EVZ Ekkersrijt onderstrooms en bovenstrooms Eco-duiker (duiker met looprichels aan beide oevers) Kleine Zoogdieren, Amfibieën Nader te bepalen Locatie 7: Nr. FP7 Locatie Tussen Oirschotsedijk Eindhovensedijk, over het kanaal, parallel aan fietsbrug (KW3). Verbinden EVZ Kanaal (oostzijde) naar de Ekkersrijt benedenstrooms Type Faunabrug Dieren Kleine Zoogdieren, Amfibieën Afmeting Nadere specificaties Bestaande fietsbrug ombouwen tot faunapassage. Indien niet haalbaar dan alternatieve oplossing zoeken. Aandachtspunt: goede aansluiting op de EVZ Beatrixkanaal aan weerszijde Locatie 8: Nr. FP8 Locatie Onder brug BIC-Zuid (KW5), op de oost- en westoever van het kanaal. Type Faunapassage Dieren Amfibieën, Kleine Zoogdieren, Vleermuizen Afmeting Minimale hoogte 0,70 m (voor kleine zoogdieren), Minimale hoogte voor vleermuizen nader uitzoeken Nadere specificaties Doorlopende oevers onder de kunstwerken. Medegebruik door recreanten aan de oostzijde (voorkomen Blad 22 van 29

26 verstoring) Locatie 9: Nr. Locatie Type Dieren Afmeting Nadere specificaties FP9 Onder de Landsard en onder de Rijtackerweg Faunatunnel Amfibieën, Kleine Zoogdieren Rechthoekige tunnel: Lengte m, Breedte 1,20 m, Hoogte 0,75 m of ronde buis van 1,00 m doorsnede Locatie 10: Nr. FP10 Locatie Onder brug BIC-Zuid (KW6), op de oost- en westoever van het kanaal. Type Faunapassage Dieren Amfibieën, Kleine Zoogdieren, Vleermuizen Afmeting Minimale hoogte 0,70 m (voor kleine zoogdieren), Minimale hoogte voor vleermuizen nader uitzoeken Nadere specificaties Doorlopende oevers onder de kunstwerken. Medegebruik door recreanten aan de oostzijde (voorkomen verstoring) Ecologisch bermbeheer De bermen langs de nieuwe infrastructuur worden volgens de principes van ecologische bermbeheer ingericht en beheerd. De uitgangspunten zijn dat de bermen schraal worden afgewerkt, hetgeen leidt tot een lage productie en kansen voor hoge vegetatiekundige waarden. Het maaisel wordt bij voorkeur gedroogd en afgevoerd. Een lage productie leidt tot beperking van de hoeveelheid maaisel en relatief lage beheerkosten Verzachten bosranden De bosrand die achterblijft nadat een deel van de bosvegetatie is gekapt, vormt een abrupte overgang tussen bos en open terrein met lage ecologische waarden. Om de ecologische waarde van deze bosrand te herstellen en te vergroten, wordt aan de zijde van het resterende bos een zone omgevormd tot mantel-zoomvegetatie. Deze zal bestaan uit een overgang van ruigtekruiden, via struweelzone naar boomvormende soorten en het oorspronkelijke bos. In de tussenzone worden behoudenswaardige bomen gespaard en vrijgesteld als overgangszone tussen open terrein en gesloten bos. Deze wordt gecreëerd door dunning (geen boskap), waar nodig met een poel of gelijkwaardig waterelement. Daar waar dit kan wordt met de inrichting een bijdrage geleverd aan de verbinding van de herpetofauna, die verder versnipperd raakt. 3.3 Compensatie De realisatie van het Bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best leidt tot aantasting door ruimtebeslag van de EHS. De locatie en de oppervlakte van deze aantasting is weergegeven in kaart in Bijlage 1. Blad 23 van 29

27 3.3.1 Bepaling compensatieoppervlakte Netto oppervlakte en toeslag Bij ruimtebeslag binnen de EHS is compensatie van het verloren gegane oppervlak vereist, inclusief een kwaliteitstoeslag. Voor natuur met verschillende ontwikkeltijden geldt dat het oppervlakte dat gecompenseerd dient te worden vermenigvuldigd wordt met een factor. De geldende factoren zijn weergegeven in Tabel 1 (artikel 5.6 Verordening ruimte 2014). Tabel 3.1 Toeslagfactoren voor natuurtypes met verschillende ontwikkeltijden. Ontwikkeltijd (jaren) Toeslagfactor , ,67 >100 maatwerk Tabel 3.2 Verdeling van ruimtebeslag over natuurbeheertypen. Natuurbeheertypen Nominaal Incl. Factor Vochtig bos met productie 2,04 ha 3,08 ha Droog bos met productie 0.65 ha 0.90 ha Beek en Bron 0,05 ha 0,05 ha Totaal 2.89 ha 4,24 ha De totale oppervlakte a=van ruimtebeslag binnen de EHS bedraagt 2,89 ha De totale oppervlakte compensatieplicht bedraagt 4,24 ha Compensatielocatie De compensatie dient plaats te vinden binnen de begrensde EHS. De Ecologische Verbindingszone van / langs het Beatrixkanaal is aangemerkt als een geschikte compensatielocatie. Met de inrichting en beheer van gronden direct grenzend aan de begeleidende groene zones langs het kanaal wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de ecologische verbindingsfunctie van het Beatrixkanaal. De verbetering van deze functie sluit aan bij de visie die voor het gebied Brainport Park waarin sprake is van versterking van zowel de groenstructuur als de ecologische verbindingsfunctie langs het Beatrixkanaal. Blad 24 van 29

28 Figuur 3-2. De bosrug langs het Beatrixkanaal (bron: Landschapsplan, 2009). Blad 25 van 29

29 Figuur 3-3. Visie van de gemeente Eindhoven voor de versterking van natuur en landschap BIC. Visie EVZ Beatrixkanaal De ecologische verbindingsfunctie kan het best worden vervuld wanneer zowel de huidige groenstructuur langs de kanaaloevers als de aanvullend nieuw in te richten percelen volgens een overkoepelende visie worden ingericht en beheerd. De visie EVZ voor het ecologisch functioneren van de zones langs het Beatrixkanaal betreft in grote lijnen de ontwikkeling van een gevarieerde structuur waarin dier- en plantensoorten van zowel grazige vegetaties, bosschages als randen en overgangen tussen beide, geschikt leefgebied vinden. De actuele en potentiële waarden langs het Beatrixkanaal betreffen de soortgroepen planten, insecten, vogels, kleine zoogdieren, vleermuizen en mogelijk reptielen. Voor amfibieën lijkt de kanaalzone minder geschikt aangezien er nauwelijks sprake is van een relatie met het waterlichaam van het kanaal. Direct buiten de kanaalzone spelen wel belangen voor amfibieën. Dit is de primaire doelgroep voor de EVZ Ekkersrijt, dus een verbinding óver het kanaal is wel gewenst. Een dergelijke verbinding kan bijdragen aan de uitwisseling tussen een populatie van de alpenwatersalamander ter hoogte van de Landsard en potentieel leefgebied in poelen op Beatrixoord. Op deze wijze kan een aanzet worden gegeven voor een toekomstige verbinding naar Groene Woud. Blad 26 van 29

30 In delen van de kanaalzone zijn reeds hoge waarden aanwezig, maar in delen zijn in het verleden hoge floristische waarden verloren gegaan. Dit hangt samen met onder meer de aanplant van bomen en bos waar hoge waarden en potenties voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden aanwezig waren (Ecologica, 2015). In de op te stellen visie dienen de huidige waarden van de kanaalzone, de waarden in de gebieden die door de kanaalzone worden verbonden, als ook de potentiële floristische waarden in de zaadbank, te worden meegenomen en meegewogen. Locaties natuurcompensatie De compensatieopgave van 4,24 ha wordt gerealiseerd op een aantal locaties die direct grenzen aan de huidige EHS langs het Beatrixkanaal. Het betreft locaties die: - Beschikbaar komen als gevolg van verplaatsing van huidige infrastructuur (m.n. Spottersweg); - Op dit moment anderszins geen ecologische functie vervullen (zones ter hoogte van voormalig Beatrixoord en verder zuidelijk langs het kanaal); - Op dit moment wellicht enigszins natuurlijk zijn ingericht maar waar een natuurfunctie niet planologisch is geborgd (zones langs de Slowlane); - Overige restpercelen die kunnen dienen ter afronding van aaneengesloten natuurlijk ingerichte en beheerde delen langs het Beatrixkanaal. De locaties zijn aangegeven op de kaart in Bijlage 1. Inrichtingsvoorstel Het inrichtingsvoorstel voor de voorgestelde locaties is in deze fase van het voorstel voor herbegrenzing van de EHS nog niet concreet. Het voorstel voor inrichting en beheer zal worden afgestemd op de eerder genoemde visie die voor de kanaalzone nog moet worden opgesteld. Vooruitlopend op de visie zal de verwachte inrichting van de percelen bestaan uit de volgende beheertypen: - Droog schraalgrasland; - Kruiden- en faunarijk grasland; - Overgangszones naar bostypen. Blad 27 van 29

31 Bijlage 1 Kaartoverzicht EHS-Herbegrenzing Blad 28 van 29

32 Bijlage 1 Kaartoverzicht EHS-Herbegrenzing Blad 29 van 29

33 Over Antea Group Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar. Contactgegevens Monitorweg BK ALMERE Postbus AA ALMERE T E. Copyright 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Brainport Park. het nieuwe samenwerken

Brainport Park. het nieuwe samenwerken Brainport Park het nieuwe samenwerken Positionering Brainport: Eén van de drie pijlers van de nationale economie Brainport als dé Toptechnologieregio van NL Sterk internationaal georiënteerd met belangrijke

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan 19 mei Weginfrastructuur omgeving Eindhoven- Noordwest, Oirschot en Best

Voorontwerp bestemmingsplan 19 mei Weginfrastructuur omgeving Eindhoven- Noordwest, Oirschot en Best Voorontwerp bestemmingsplan 19 mei 2016 Weginfrastructuur omgeving Eindhoven- Noordwest, Oirschot en Best Weginf rastructuur omgev ing Eindhov en-noordwest, Oirschot en Best Inhoudsopgav e Toelichting

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

Memo. 1 Aanleiding. 2 Compensatieopgave. 3 Compensatieplan. 3.1 Netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken

Memo. 1 Aanleiding. 2 Compensatieopgave. 3 Compensatieplan. 3.1 Netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken Memo memonummer Bijlage 2 bij Natuurtoets Weginfrastructuur Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best datum 20 december 2016 aan K. Beljaars Gemeente Eindhoven van J. Buijks, L. Koks Antea Group kopie project

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Brainport Park. Aantrekkelijk landschap, sterke natuur

Gebiedsontwikkeling Brainport Park. Aantrekkelijk landschap, sterke natuur Gebiedsontwikkeling Brainport Park versie 3.2 SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage versie 3.2 Opdrachtgever Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van dhr. Lathouwers (SP) over het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best.

Beantwoording technische vragen van dhr. Lathouwers (SP) over het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best. Beantwoording technische vragen van dhr. Lathouwers (SP) over het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best. In het algemeen eerst het volgende. De antwoorden zijn,

Nadere informatie

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best'

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best' gemeente Eindhoven 17R7243 Raadsnummer Inboeknummer 17bdt00566 B&W beslisdatum 25 april 2017 Dossiernummer 17.17.651 Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest,

Nadere informatie

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude)

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) 1 Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) Opdrachtgever Stedin, Rotterdam Referentie Heijden, E. van der 2015. Natuurcompensatieplan aanleg

Nadere informatie

Memo Inleiding Situatie

Memo Inleiding Situatie Memo memonummer 161124-403826-mem-cumulatie-01 datum 24 november 2016 aan Gemeente Eindhoven Stephan Suiker, Manon Silverentand van Antea Group Kees-Jan Mensinga, Jan Huijbregts kopie Antea Group Eveline

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof definitief revisie 02 11 november 2015 SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage definitief, revisie 02 11 november 2015 Auteur(s)

Nadere informatie

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Met het vaststellen van het inpassingsplan wordt binnen OostvaardersWold ruimte gecreëerd voor natuur-, water- en recreatieopgaven. Binnen

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Natuurcompensatieplan. Brainport Industries Campus (fase 1)

Natuurcompensatieplan. Brainport Industries Campus (fase 1) Brainport Industries Campus (fase 1) SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Projectgroep bestaande uit: Ingeborg Schouten Karel Beljaars Paul Kennes Hester Lindeboom Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag van Harry Sauer (D66), ingediend op 25 juli 2016.

Beantwoording raadsvraag van Harry Sauer (D66), ingediend op 25 juli 2016. raadsvraag van Harry Sauer (D66), ingediend op 25 juli 2016. Onderwerp: Eindhovensedijk/Oirschotsedijk Tijdens de afgelopen besluitvormende raadsvergadering heeft het college erkend dat er niet voldoende

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2

Nadere informatie

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4.8 en 13.2 van de Verordening

Nadere informatie

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Lichthinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs R.P. (Rob) Keur Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Mitigerende voorzieningen ecologie N629. Provinciaal inpassingsplan N629

Mitigerende voorzieningen ecologie N629. Provinciaal inpassingsplan N629 Mitigerende voorzieningen ecologie N629 definitief 27 september 2017 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding: projectvoornemen N629 1 1.2 Conclusie natuuronderzoeken 1 2 Effecten en mitigatie-opgave

Nadere informatie

Milieueffectrapport. Gebiedsontwikkeling Brainport Park

Milieueffectrapport. Gebiedsontwikkeling Brainport Park SEQ Part \r \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Contactgegevens: Beneluxweg 125 494 SJ OOSTERHOUT Postbus 4 49 AA OOSTERHOUT E. info.nl@anteagroup.nl Copyright 215 Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant h gemeente Eindhoven 16R6628 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01670 Beslisdatum B&W 1 december 2015 Dossiernummer 15.49.652 Raadsvoorstel Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Achtergrondrapport verkeer. MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park

Achtergrondrapport verkeer. MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Contactgegevens: Beneluxweg 125 4904 SJ OOSTERHOUT Postbus 40 4900 AA OOSTERHOUT E. info.nl@anteagroup.nl

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 januari 2012 / rapportnummer 1552 62 1. Oordeel over het MER Libéma Exploitatie

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Brainport Park Eindhoven

Gebiedsontwikkeling Brainport Park Eindhoven Gebiedsontwikkeling Brainport Park Eindhoven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullende informatie daarop 24 november 2016 / projectnummer: 3034 1. Samenvatting advies De gemeenten

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan "Stiphout - 2'' ontsluiting"

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan Stiphout - 2'' ontsluiting ProvJintJS^^Ikïdrd - B ra ba nf 1 5NOV 2013 Brobantlaon 1 1309983 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (0731 614 11 15 info@brabant,nl Gemeenteraad van Helmond Postbus 950

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke projectnr. 264311 revisie 2.0 22 april 2014 auteur(s) M. Fransen Opdrachtgever Dhr. J. van der Heijden Buxusplaats 89 5038 HK Tilburg datum vrijgave beschrijving revisie 2.0 goedkeuring vrijgave 22 april

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA Steller Machiel Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0611211325

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Inventarisatie Natuurcompensatie EHS Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Inventarisatie Natuurcompensatie EHS Gebiedsopgave Grenscorridor N69 Inventarisatie Natuurcompensatie EHS Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr. 233.400 Definitief auteurs C. Schellingen J.H. Aalberts Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 254564 13 november 2014 254564 Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk 1 Aanleiding en doel De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor

Nadere informatie

Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits

Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits 9 juni 2014 1 1. Inleiding De eerste stap in de procedure van het bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Hoe zijn we hier gekomen? Variantenkeuze

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Bijlage 1: Vliegbasis Woensdrecht en zones

Bijlage 1: Vliegbasis Woensdrecht en zones Bijlage 1: Vliegbasis Woensdrecht en zones Herbegrenzing van de zones met de daaraan gekoppelde bebouwingsconcentraties op vliegbasis Woensdrecht De toelichting op de wijzigingen van de bebouwingsconcentraties

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Sportpark Almbos Woudrichem Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 5.3

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Oplegnotitie Mitigatie en Compensatieplan

Oplegnotitie Mitigatie en Compensatieplan Oplegnotitie Mitigatie en Compensatieplan A27/A12 Ring Utrecht Deze oplegnotitie is tevens een bijlage bij de Nota van Wijziging bij het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht Datum december 2016 Status definitief

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID rapport

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

NOTITIE BOMENKAP GASLEIDINGTRACE ODILIAPEEL - MELICK

NOTITIE BOMENKAP GASLEIDINGTRACE ODILIAPEEL - MELICK NOTITIE BOMENKAP GASLEIDINGTRACE ODILIAPEEL - MELICK Opgesteld door: Ing. D. Heijkers In opdracht van: N.V. Nederlandse Gasunie Datum: 14 november 2011 Inleiding De Gasunie is voornemens een aardgastransportleiding

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

1.1 Aanleiding. Financieel compensatieplan EHS bochtverbreding Best. De heer Stan Rademakers MSc, BBA. De heer ing. Roy van Rijt

1.1 Aanleiding. Financieel compensatieplan EHS bochtverbreding Best. De heer Stan Rademakers MSc, BBA. De heer ing. Roy van Rijt Advies Betreft Financieel compensatieplan EHS bochtverbreding Best Ons kenmerk RWS117-008 Datum 14 oktober 2013 Behandeld door De heer ing. Pierre Salden De heer Stan Rademakers MSc, BBA controleerd door

Nadere informatie

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage.

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage. 2 VIER MODELLEN In dit hoofdstuk beschrijven we vier verschillende inrichtingsmodellen: Kleinschalig landschap, Moeraszone, Nat kralensnoer en Droog kralensnoer. In extra informatiepagina s geven we aan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering

Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag Aangepaste versie juni 2013 1 Alles van waarde is weerloos Lucebert 1942-1994 2 Inleiding Natuur

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014).

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014). Notitie Referentienummer Kenmerk 349218 Betreft Natuuronderzoek in het kader van Goede Ruimtelijke Onderbouwing voor het realiseren van een hotel-woningen complex aan de Croeselaan 1-3 in Utrecht. 1 Inleiding

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

Inhoud. Kort en krachtig. 3. Dubbel en dwars. 11. Vraag en antwoord. 15. Hier bent u snel helemaal op de hoogte. Hier gaat u er dieper op in

Inhoud. Kort en krachtig. 3. Dubbel en dwars. 11. Vraag en antwoord. 15. Hier bent u snel helemaal op de hoogte. Hier gaat u er dieper op in Inhoud Kort en krachtig. 3 Hier bent u snel helemaal op de hoogte Dubbel en dwars. 11 Hier gaat u er dieper op in Vraag en antwoord. 15 Hier vindt u allerlei handige contactgegevens 2 Kort en krachtig.

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan 'Klimbos e.o.' gemeente Bergen op Zoom (ehs herbegrenzing) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Stappenplan vergunningaanvraag

Stappenplan vergunningaanvraag Stappenplan vergunningaanvraag Op grond van de natuurbeschermingswet 1998 1 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden, die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Een belangrijk

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Collegebesluit: xx juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen reacties pag. 4 3. Beantwoording ingekomen reacties pag.

Nadere informatie

Compensatieplan en wijziging EHS-begrenzing Bestemmingsplan Kempenbaan West en aansluiting A67 te Veldhoven

Compensatieplan en wijziging EHS-begrenzing Bestemmingsplan Kempenbaan West en aansluiting A67 te Veldhoven Bestemmingsplan Kempenbaan West en aansluiting A67 te Veldhoven projectnr. 0262810.40 revisie 01 27 oktober 2014 auteur(s) L.J.G. Koks M. Winkel Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Postbus 10101 5500 GA Veldhoven

Nadere informatie

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 19 mei 2016 Inhoud 1. Korte terugblik De aanleiding (probleem-en doelstelling) Fasering en procedure De NRD en de alternatieven 2. Integrale afweging

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers Memo Betreft Alternatieve tracés snelfietsroute Valkenswaard Waalre Eindhoven (bijlage behorend bij Nota van zienswijze bestemmingsplan Oude spoorbaantracé gemeente Waalre (NL.IMRO.866.BP16631) Ons kenmerk

Nadere informatie

Nee-tenzij-toets. in verband met de voorgenomen bouw van drie woningen aan de Groningerweg te Eelderwolde, gemeente Tynaarlo.

Nee-tenzij-toets. in verband met de voorgenomen bouw van drie woningen aan de Groningerweg te Eelderwolde, gemeente Tynaarlo. Nee-tenzij-toets in verband met de voorgenomen bouw van drie woningen aan de Groningerweg te Eelderwolde, gemeente Tynaarlo Rapport 2013-057 J. van Goethem Nee-tenzij-toets in verband met de voorgenomen

Nadere informatie

25 JANUARI 2001 INHOUDSOPGAVE

25 JANUARI 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT HAVEN EN BEDRIJVENTERREIN VOSSENBERG-WEST II, TILBURG 25 JANUARI 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. OORDEEL OVER HET MER... 2 2.1 Algemeen...2 2.2 Toelichting

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie