tussen stigma en charisma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tussen stigma en charisma"

Transcriptie

1 tussen stigma en charisma

2

3 tussen stigma en charisma een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGN!FICUS PROF. DR. J. SPERNA WEILAND EN VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DEKANEN. DE OPENBARE VERDEDIGING ZAL PLAATSVINDEN OP WOENSDAG 10 FEBRUARI 1982 DES NAMIDDAGS TE 3.45 UUR DOOR PAULSCHNABEL GEBOREN TE BERGEN OP ZOOM

4 PROMOTOR PROF. DR. C.J.B.J. TRIMBOS CO-REFERENTEN PROF. DR. A. DESWAAN PROF. DR. J. SPERNA WEILAND

5 inhoudsopgave I. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid IJ A. De onrust en de ongerustheid De gevaarlijke sekte Sekten in koppen: wat de pers erover schrijft Een ruimer perspectief De bezwaren en gevaren in kaart gebracht De sekten waar het om gaat 21 B. Geestelijke volksgezondheid en geestelijke gezondheidsleer 22 I. Wat is geestelijke volksgezondheid? De geestelijke volksgezondheid en de wetenschap De geestelijke gezondheidsleer en dit onderzoek De opzet van het onderzoek en van het boek Stigma en charisma 30 U. Nieuwe religieuze bewegingen in Nederland De 'Divine Light Mission' Transcendente Meditatie Hare Krisboabeweging De beweging rond Bhagwan Shree Rajneesh Ananda Marga Verenigingskerk/Unified Family/Moonbeweging Children of God/Family of Love Scientology Kerk Christelijke evangelisatiebewegingen Aridere sekten of nieuwe religieuze bewegingen 48 III. De aantrekkingskracht van de nieuwe religieuze bewegingen 52 A. De omvang van de nieuwe religieuze bewegingen 52 I. Een overzicht van de aantallen leden en sympathisanten Kern en periferie van een beweging De macht van het grote getal Ter vergelijking: nieuwe religieuze bewegingen in de Bondsrepubliek Duitsland 58

6 B. De nieuwe religieuze bewegingen in de publieke opinie De bekendheid met 'bijzondere' levensbeschouwingen De verwantschap met 'bijzondere' levensbeschouwingen De jongeren en 'bijzondere' levensbeschouwingen De aantrekkingskracht van de nieuwe religieuze bewegingen op jongeren 69 C. De toekomst van de nieuwe religieuze bewegingen 70 IV. Sekte of cult? Charisma of stigma? 75 A. De nieuwe religieuze bewegingen en de kerk~sektetypologie Sekte en kerk De onbruikbaarheid van de klassieke definitie Sekte en cult 79 B. Een voorbeeld van een beweging in ontwikkeling: Scientology Van auctienee cult tot elient cult Auditing: de alternatieve psychotherapie van Scientology Van elient cult tot cult movement De sektarische kanten van Scientology 91 C. De betekenis van het charismatische leiderschap in nieuwe religieuze bewegingen Charisma en charismatisch leiderschap De nieuwe religieuze bewegingen en hun charismatische leiders De enscenering en ensceneerbaarbeid van charisma De kosten van het charismatisch leiderschap De gevaren van het charisma Het probleem van de levende charismatische leider Charisma en zelfstigmatisering Zelfstigmatisering en het lot van de volgelingen 114 V. Monisme~ mystiek en meditatie 118 A. Het hindoeïstische monisme De monistische wereldvisie De mystieke weg: de technische en de charismatische benadering Het verlichte stadium: moeilijk of gemakkelijk bereikbaar Hindoeïsme en christendom: het psychologische verschil 127 B. Meditatie en mystiek Oosterse en westerse mystiek Hatha-yoga en bhakti-yoga Het Tantrisme van Bhagwan Tantrisme en humanistische psychologie Shaktisme en narcisme Leren mediteren De rol van de goeroe De vergoddelijkte goeroe De populariteit van de hindoeïstische mystiek 143

7 10. De effecten van meditatie 145 C. De alledaagse mystiek van Transcendente. Meditatie TM als orthopraxis TM en wetenschappelijk onderzoek De effecten van TM 152 VI. Een overzicht van het psychologische en psychiatrische onderzoek naar leden en ex-leden van nieuwe religieuze bewegingen Het tekort aan goede onderzoeken Het onderzoek van Deutsch: de volgelingen van Baba Het onderzoek van Galanter, Rabkin, Rabkin en Deutsch: de volgelingen van Moon Het onderzoek van Galanter en Buckley: de volgelingen van Maharaj Ji Het onderzoek van Barker: de Moonies in Engeland Het onderzoek van Kuner: de volgelingen van Mo, Moon en A.nandamurti Het onderzoek van Van der Lans: de Nederlandse volgelingen van Maharaj Ji en Anandamurti Het onderzoek van Ungerleider en Wellisch: leden en ex-leden vergeleken Het onderzoek van Singer: problemen na het verlaten van de sekte Het onderzoek van Clark: de gevaren voor de gezondheid De sekte als een persoonlijke oplossing voor persoonlijke problemen 183 VU. Hulpbchoefte. hulpvraag en hulpverlening 186 A. De situatie in Nederland Kinder- en jeugdpolitie Raden voor Kinderbescherming Geneeskundige (Hoofd)inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid Stichting De Ombudsman Het studentenpastoraat De geestelijke gezondheidszorg: psychiatrische ziekenhuizen en ambulante geestelijke gezondheidszorg Individuele hulpverleners Samenwerkende Ouders Sekteleden Subcommissie Onderzoek Sekten - Vaste Commissie voor Volksgezondheid De Stichting Joeka Conclusies op basis van de inventarisatie 200 B. De situatie in de Bondsrepubliek Het onderzoek van Sieber Rehabilitationszentrum Haus Altenberg Het overheidsbeleid in de Bondsrepubliek Duitsland 205

8 C. Overwegingen voor een beleid Nederland en de Bondsrepubliek vergeleken: de luide roep om hulp en de kleine vraag naar hulp De bevoegdheden van de Geneeskundige (Hoofd)inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid ten aanzien van nieuwe religieuze bewegingen Een beleid ten aanzien van psychotherapie, psychetrainingen en groei~ groepen 214 VIII. Hersenspoeling, 'snapping' of bekering Hersenspoeling: een angstaanjagend begrip Het onderzoek van Lifton: hersenspoeling en ideologisch totalisme Kenmerken van ideologisch totalisme De beperkingen van het ideologisch totalisme Nieuwe religieuze bewegingen en ideologisch totalisme Het onderzoek van Conway en Siegelman: 'snapping' Snapping en bekering Zich bekeren, bekeerd worden en bekeerd blijven 233 IX. Deprogrammeren: de duivel uitdrijven met Beëlzebub De geschiedenis herhaalt zich omgekeerd Wat is deprogrammeren? Deprogrammering als exorcistisch ritueel Deprogrammering als een vorm van inquisitie Deprogrammering als 'hersenspoeling' De gevolgen van deprogrammering: crisis en rouw Het gebrek aan kwantitatieve gegevens De strafbaarheid van deprogrammeren De betekenis van deprogrammering in de relatie tussen ouders en kind Deprogrammeren en de publieke opinie over de nieuwe religieuze bewegingen De betekenis van de 'anti~cult movement' Deprogramming revisited 261 X. De toekomst van godsdienst, kerken en sekten in Nederland Veranderingen in het godsdienstig landschap De kerkgenootschappen van Nederland en hun aanhang Kerkelijkheid en onkerkelijkheid in Nederland De immigrantengodsdiensten De importkerken Pacificatie en proselitisme De importkerken en de pacificatie De toekomst van God in Nederland 284 XI. De kernculturele behoefte aan een paracultureel aanbod 287 A. De betekenis van het paraculturele aanbod 287

9 1. De nieuwe religieuze bewegingen: tegenbeweging of zoekbeweging? De kleine illusies en hun soms grote gevolgen Het paraculturele aanbod Het individuele van het paraculturele aanbod Esoterische cultuur tegenover exoterische cultuur De historische wortels van het paraculturele aanbod 302 B. Het paraculturele aanbod nader bezien Desacralisering van de gezondheid en de opkomst van de alternatieve geneeswijzen De betrekkelijkheid van het bijgeloof 310 XII. Op zoek naar een nieuwe verhouding tussen kerk en staat De last van het religieuze pluralisme De traditie van religieuze tolerantie Van de Grondwet van 1815 tot het Europese Verdrag van De Wet op de Kerkgenootschappen van De bijzondere positie van Kerkgenootschappen De ruime grenzen van de godsdienstvrijheid De betekenis van artikel9 van het Europese Verdrag De wenselijkheid van een feitelijk neutrale overheid De normalisering van de betrekkingen tussen kerk en staat Een Commissie voor de Vrijheid van Gedachte, Geweten en Godsdienst? 338 Epiloog 341 Bijlage Overzicht van de kerkgenootschappen, die ex art. 1 lid 2 van de Wet op de Kerkgenootschappen sinds 1853 het Ministerie van Justitie mededeling hebben gedaan van hun inrichting en bestuur 345 Aangehaalde literatuur 351 Samenvatting 366 Zusammenfassung 374 Dankwoord 384 Curriculum vitae 386

10

11 I nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid 'Toute secte. en quelque genre que ce puisse être, est Ie railtiement du doute et de l'erreur. Scolistes, thomistes, réaux, nominaux, papistes, calvinistes, molînistes, jansénistes ne sant que des noms de guerre.' Voltaire A. De onrust en de ongerustheid 1. De gevaarlijke sekte Op 18 november 1978 pleegden bijna 1000 leden van de People's Temple in het oerwoud van Guyana op commando van hun leider Jimmy Jones gemeenschappelijk zelfmoord. De People's Temple was een religieuze sekte*, zoals er zoveellijken te zijn: een groep communaallevende en werkende meest nog jonge mensen, met hart en ziel een charismatische leider toegedaan, in wie ze een nieuwe messias of minstens een grote profeet meenden te herkennen. De People's Temple was bovendien een sekte die op een vrij brede sympathie kon bogen. Jimmy Jones had als leider van de sekte in Californië hoge ambten bekleed en veel gedaan voor de verbetering van de levensomstandigheden in de zwarte buurten van San Francisco. Onder de nagelaten papieren van de People's Temple bevond zich een brief. waarin 'Dear Jim' voor zijn gezelschap, zijn steun en zijn politieke adviezen bedankt wordt. De brief was getekend Rosalynn Carter, The White House, April 12, Het drama in J onestown, zoals de nederzetting van de People' s Temple in Guyana genoemd werd, gaf de al bestaande publieke verontrusting over de in veel landen gesignaleerde opkomst van sekten pas echt vleugels, ook in Nederland. Als er met een sekte als People's Temple al zulke verschrikkelijke dingen konden gebeuren, wat moet er * Ik hanteer voorlopig het begrip sekte, omdat dit algemeen spraakgebruik is. Over de definitie van het begrip en zijn beperkte bruikbaarheid voor de in dit boek aan de orde zijnde groepen en bewegingen, kom ik later nog te spreken (IV.A). I!

12 dan niet gevreesd worden van sekten en bewegingen, die zich niet verzekerd weten van de bescherming en sympathie van de First Lady, de vice-president en de minister van volksgezondheid (Der Spiegel, 1978, 4S)? Of de in Nederland actieve sekten met de People's Temple te vergelijken zijn, was een vraag di~ Brandpunt zich stelde op 24 november In deze televisieuitzending werd ook een 'verontruste vader', wiens zoon lid was geworden van een sekte, geïnterviewd. In het korte interview vielen woorden als hypnose, hersenspoeling, intimidatie, geestelijke en lichamelijke achteruitgang. De Scientology Church, Children of God, Unified Family en Transcendente Meditatie werden genoemd als sekten, die zich sterk op jongeren richten en blindelingse gehoorzaamheid aan de leider eisen. De uitzending gaf de aanstoot tot de oprichting van een vereniging van ouders van sekteleden, de Samenwerkende Ouders Sekteleden. De sekten, waar in de Brandpuntuitzending sprake van was en waar de oudervereniging - en zij niet alleen - zich tegen keert, zijn aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig naar Nederland gekomen. Uit of via de Verenigde Staten, en dan meestal weer Californië. In 1967 bracht Maharishi Mahesh Yogi persoonlijk de techniek van de Transcendente Meditatie naar Nederland, in 1970 gaf Scientology hier de eerste communicatiecursussen. In 1965 had zich de Unilied Family al heel onopvallend in Amsterdam gevestigd, de groei van deze sekte zou pas later komen. Naar Nederland komen ook de Divine Light Mission, de Children of God, Hare Krishna en tenslotte de volgelingen van Bhagwan Shree Rajneesh. Nog meer en andere zijn gekomen en soms ook alweer gegaan, maar dit zijn de bewegingen en sekten die steeds weer in de publieke aandacht zijn geweest. Ik geef nu een kleine bloemlezing uit de reacties die in de Nederlandse pers te beluisteren zijn geweest op de komst van de sekten en hun activiteiten in Nederland. Het zijn overigens wel bijna steeds de koppen, die ik aanhaal, op de inhoud van de artikelen ga ik in een volgende paragraaf in. Daar probeer ik dan thema's, die met enige regelmaat aan de orde komen, nader aan te geven en te ordenen. Tussen 1968 en 1981 zijn er in de Nederlandse dag- en weekbladen enkele honderden artikelen over dit onderwerp verschenen, alleen voor de periode van 1 januari 1980 tot I juli maar dat was ook wel een periode met veel publikaties over dit onderwerp - kom ik al op een getal van 100 oorspronkelijke artikelen en ANP-berichten (elk ANP-bericht is dan maar één keer meegeteld, hetzelfde geldt voor de artikelen die in meer dan één krant zijn opgenomen). In de jaren daarvoor is de berichtgeving overigens toch wel incidenteler geweest, even afgezien van de hausse in publikaties rond het drama in Guyana.* 12

13 2. Sekten in koppen: wat de pers erover schrijft Scientology werd. de eerste E-meter was nog niet uitgepakt, al meteen kritisch ontvangen door Johan Phaff van Vrij Nederland met zijn bekend geworden artikel 'Scientology, de perverse padvinderij van de geest, vormt bruggehoofd in Nederland' (13 juni 1970) en ook later zal de houding van de Nederlandse dag- en weekbladpers kritisch blijven. Elseviers Weekblad (l september 1973) signaleert in Scientology 'een beweging die zich op strikt commerciële basis met de zielzorg occupeert'. De Haagse Post publiceert op 24 september 1977 een 'Dossier Scientology'~ waarin 'de praktijken van een merkwaardige multinational' gedetailleerd uit de doeken worden gedaan. Op 3 juli 1980 meldt de Telegraaf 'Scientology Kerk ving onze verslaggevers'. In 1979 wijdde Oerrit Komrij vier afleveringen van zijn column 'Een en ander' aan de naar zijn mening kwalijke praktijken van Scientology (NRC Handelsblad, februari en 7 maart 1979). Scientology reageert met een aanklacht op de aanval van Komrij zoals men in eerdere gevallen van vermoede aantasting in eer en goede naam ook al had gedaan. De Unified Family (later Verenigingskerk genoemd, maar beter bekend onder de naam Moonies) weet zich in 1975 het onderwerp van minstens 20 artikelen in kranten en tijdschriften, die bijna allemaal betrekking hebben op het isoleren en indoctrineren van jonge volgelingen in het door de Unified Family aangekochte BlO-vakantieoord in Bergen. In het kerstnummer van 1976 presenteert De Nieuwe Linie een uitvoerige beschouwing over 'Moon's rijk Gods op kapitalistische basis' onder de fijnzinnige titel 'Na het geklooi van Adam en Jezus nu dus Moon'. Op 4 oktober 1980 brengt Elseviers Magazine een artikel over een sektelid dat is ontsnapt uit hersenspoeling. Titel 'Unified Family: de slaven van Sun Myung Moon'. Twee weken later brengt de Telegraaf 'het nog nooit eerder vertelde verhaal van twee Nederlandse zusjes die in San Francisco een hersenspoeling ondergingen'. Titel: 'De Slavinnen van Mister Moon'. In dit artikel wordt aangekondigd dat de meisjes van plan zijn een rehabilitatiecentrum op te richten voor lotgenoten. Er zijn meer ex Moonies die hun lotgenoten willen helpen en in dit verband is er ook steeds sprake van deprogrammeren, het onder dwang afkicken van de verslaving aan de sekte en zijn leider. De Children of God trekken in 1977 in het bijzonder de aandacht van * Voor het samenstellen van het overzicht heb ik dankbaar gebruik gemaakt vart het door de knipseldienst van de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verzamelde materiaal. 13

14 De Telegraaf en ook van andere kranten. Melding wordt gemaakt van een 'bijbel vol vunzigheid' en een 'grote ongerustheid bij de ouders'. Er zijn aanwijzingen dat Children of God probeert nieuwe leden te winnen door er aantrekkelijke jongedames op af te sturen. Deze wel zeer intieme vorm van bekering vindt twee jaar later nog een echo in het weekblad Privé (I I augustus 1979), waarin een 'wanhopige moeder' uitroept: 'Amsterdamse sekte dwingt mijn dochter tot prostitutie'. Jantiene van Asche vertoefde een tijdje tussen de Children of God en deed daarvan verslag in de Haagse Post (6 september 1975). Weinig dwang of prostitutie vielen haar op, maar wel was het moeilijk je van de groep en zijn atmosfeer los te maken. Hare Krishna is, voordat de beautiful people van de Bhagwanbeweging hun intrede in de media deden, wel het meest fotogeniek gebleken van alle sekten en bewegingen. Opmerkelijk veel artikelen over sekten in het algemeen - en dus niet over Hare Krishna in het bijzonder - zijn verlucht met beelden van in semi~ Indiase kleren gestoken groepjes mannen; een klein paardestaartje siert hun kaalgeschoren hoofd. Hare Krishna is negatief vooral in het nieuws geweest door berichten over wapenbezit, drugshandel en duistere financiële transacties (zie bijvoorbeeld Elseviers Magazine van 2 juni 1979). 'Als mijn zinnen spartelen, zeg ik snel mijn mantra' is de titel van een verder serieus interview van NRC-Handelsblad (5 juli 1980) met de leider van Hare Krishna in Nederland. Over de overeenkomsten tussen Hare Krishna en de katholieke kloosterorden schrijft De Bazuin op 25 maart 1977 'Wie bij het één vraagtekens zet, zal het ~erlijkheidshalve ook bij het andere moeten doen'. 'Snoepzieke goeroe laat de aarde sidderen', schrijft De Volkskrant (14 juli 1973) over goeroe Mahar~j ji van Divine Light Mission. De hedonistische levenswandel van deze jonge goeroe blijft regelmatig de aandacht van de pers trekken, maar veel meer is er blijkbaar niet te melden, behalve dan dat het geloof van de volgelingen ook commercieel interessant te exploiteren blijkt (Haagse Post in 1981: 'Het concern van Guru Maharaj Ji. Vijf jaar zakenman in dienst van de verlichting'). Shagwan en zijn volgelingen vormen een afdeling apart. Veel artikelen gaan over eigen ervaringen met Bhagwan of eigen bezoeken aan Poona. De mening dat er alle reden is 'Bhagwan te zien als een gevaarlijke fascist' (Hervormd Nederland, I maart 1980) vindt elders weinig weerklank. 'Bhagwan kocht expres 'n Rolls', weet Swami Niketana in een interview in De Volkskrant (15 februari 1980). In Vrij Nederland van 23 mei 1981 wordt melding gemaakt van een 'sannyasin-golf in de hulpverlening' en op 12 juli 1981 vraagt Herman Cohen zich in De Volkskrant teleurgesteld af 'Is Bhagwan ziek, zoek of gewoon 'n 14

15 oplichter?'. NRC-Handelsblad weet het antwoord op 21 juni 1981: 'Wat Bhagwan doet is altijd goed'. De Orange Full Moon Affair van 17 juli 1981, het grote Bhagwan-festival, moet een aanzienlijk percentage joumalisten onder de bezoekers hebben gehad. Het is de beste, uitvoerigste en meest eenduidige covering die ik in 10 jaar berichtgeving over sekten ben tegengekomen: iedereen vond het leuk, maar ook onbeduidend. Het deprogrammeren van sekteleden is een onderwerp, dat met grote regelmaat terugkeert. De slag om het kind is nogal eens de aanleiding voor de story. Een paar voorbeelden: 'Ont-leermeesters leveren slag om verloren zonen' (Haagsche Courant, 26 februari 1977), de sekten waar het om gaat zijn Hare Krishna, Verenigingskerk en Children of God, maar er worden geen Nederlandse voorbeelden genoemd. 'Ex-sektelid poogt ouders hulp te bieden. Paul Engel (23) zat zes weken in Unified Farnily: Ik was een menselijke robot' (Brabants Dagblad, 8 april 1977). Genoemde bewegingen: Divine Light Mission, Transcendente Meditatie, Jehova's Getuigen, Jesus People. Geen Nederlandse gevallen, Paul Engel is Amerikaan. 'Sektenbestrijder Van Engelen wil baan en subsidie. Actie tegen Vader David als beroep' (Algemeen Dagblad, 8 september 1977). Het gaat om de Children of God en Van Engelen is niet dezelfde als Engel voornoemd. 'Dure hersenspoeling om jonge sekteleden van geloof af te helpen' (Trouw, 12 mei 1978). 'Deze jonge mensen zijn niet meer aanspreekbaar. Ze hebben een soort hersenspoeling ondergaan' (De Stem, 19 januari 1980). 'Deprogrammeren: duivelbanners contra de goeroe' (De Tijd, 10 april 1981). 'Op zoek naar een goede therapie tegen de sektegekte. Ouders van sektekinderen in actie' (Hervormd Nederland, 7 juni 1980). Een geluid van de andere kant: 'Hare Krishna wil optreden tegen ouders wegens deprogrammering' (ANP-bericht 29 januari 1981). De berichten over hersenspoeling enerzijds en deprogrammering anderzijds zijn een persisterend thema in de berichtgeving. In 1980, als een subcommissie van de Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid met een onderzoek naar sekten begint en in de herfst en winter de NCRV onder de titel 'Niet te geloven' een serie programma's uitzendt, waarin Sipke van der Land verslag doet van zijn ervaringen met sekten, wordt de aandacht groter voor het verschijnsel sekten in zijn algemeenheid. Het gaat dan niet meer alleen om één specifiek feit of om één bepaalde sekte, maar ook om het krijgen van een overzicht over het totaal en een dieper inzicht in de motieven van mensen om lid te worden.. Sekten die naar verhouding weinig of geen publiciteit hebben getrokken, zoals bijvoorbeeld Ananda Marga, krijgen dan ook wat aandacht. De Tijd, IS juli 1980: 'Belangstelling voor sekten komt niet uit de lucht vallen. De goeroe zet een streep onder uitzicht- 15

16 loosheid'. Op de cover Hare Krishna's in zomers Amsterdam en een jaloersmakende titel: 'Sekten in Nederland: Bericht uit de zevende hemel'. In hetzelfde jaar verschijnen, in o.a. het Eindhovens Dagblad (15 maart 1980) en in de Twentsche Courant (22 mei 1980) overzichten van in Nederland actieve sekten. 'Heksenjacht op sekten werkt versluierend' zegt Hervormd Nederland (18 oktober 1980) en in NRC Handelsblad van 5 juli 1980 wordt de stelling verdedigd dat de sekten de rekening presenteren aan de gevestigde kerken. Elseviers Magazine van 12 april 1980 biedt een diepgravend artikel over 'Oosterse spiritualiteit in onze meningsvorming' met de in dit verband onverwachte vraag 'Mist Europa opnieuw zijn kansen?'. Er worden nu ook wetenschappelijke onderzoekers van het sektenverschijnsel geciteerd en de wijze waarop Sipke van der Land zich tegen de sekten afzet, wekt bij veel kranten ergernis. Het meest subtiele kopje lezen we in Vrij Nederland van 18 oktober 1980: 'Sipke van der Land opent de discussie over zijn religie en de sekten van anderen'. 3. Een ruimer perspectief Het doornemen van tien jaar artikelen in dag- en weekbladen over het onderwerp sekten en meer algemeen godsdienst levert ook nog onverwachte doorkijkjes naar belendende percelen op. Zo trof ik met een zekere regehnaat, vooral in de periode meldingen over exorcistische praktijken aan (invloed van fllms als The Exorcist of The Omen?). In Pinkstergemeenten en de afsplitsingen die daar weer van ontstaan, lijken zich zo nu en dan Grand-Guignol-achtige taferelen af te spelen: meisjes en jongens die van hun ouders vervreemd in onduidelijk verhypothekeerde boerderijtjes vergast worden op visioenen en rituele verbrandingen (De Twemsche Courant over de Stichting De Kandelaar in Raalte, IJ juli 1981). Aan de andere kant van het spectrwn bevinden zich de meestal welwillende beschouwingen over persoonlijke mystiek, boeddhistische meditatie e.d. 'Boeddhisten in Nederland zoeken het licht. Mediteren in een doorzonkamer'. klinkt het als een haiku in NRC Handelsblad van 22 september Ook Krishnamurti, antroposofie en Soefisme kunnen weer op enige belangstelling van de zijde van de pers rekenen. In 1979 kreeg de jongerenevangelisatiebeweging Youth for Christ scherpe kritiek te horen over de houding die deze organisatie ten opzichte van homoseksualiteit zou innemen. 'Homo's murw gebeukt in afkickcentra. Slachtoffers van hersenspoeling, gebedsgenezing en duivelsuitdrijving', meende het Brabants Dagblad op 3 november Andere kranten laten zich in wat mildere bewoordingen uit, maar het is opvallend, dat Youth for Christ vanaf dat moment duidelijk kritischer gevolgd wordt door de pers. 16

17 Tussen eind mei en eind juli 1978 werd het 'godsdienstige nieuws', als je dat zo mag noemen, geheel en al beheerst door de polio-epidemie, die toen meer dan 100 jonge mensen, lid van enkele zeer orthodoxe protestantse kerkgenootschappen (Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Bond, Oud Gereformeerde Gemeenten en Christelijk Gereformeerde Kerken), trof. Over een periode van nauwelijks twee maanden telde ik meer dan 125 oorspronkelijke en vaak zeer uitvoerige artikelen, gevolgd door nog een klein tweede publiciteitsgolfje in september, in totaal dus zo'n 150 anikelen. Vergelijkt men dit cijfer met de omvang van de berichtgeving over sekten, dan valt onmîddellijk op dat 'sekten' wel een regelmatig terugkerend onderwerp in de pers is, maar dat er weinig nieuwspieken zijn. Wat er aan nieuws is, blijkt heel vaak extern gegenereerd nieuws te zijn: Jonestown, de Tweede Kamercommissie, de televisieuitzendingen van NCRV, IKON (Bhagwanuitzendingen in 1980) en IKON/KRO ('Onbetaalde Rekening', 3 april 1981). Hoe weinig sekten zelf met actualiteit te maken hebben, mag blijken uit het feit dat voor vele van de televisieuitzendingen over dit onderwerp steeds weer gebruik gemaakt werd van filmmateriaal uit het begin van de jaren '70, toen Jack van Belle in zijn programma 'Zienswijze' eens uitgebreid aandacht gaf aan sek"ten. Het echte nieuws op dit gebied, de harde feiten, bestaat vooral uit de aanklachten van ouders en ex-leden. Daarnaast zijn er een paar rechtszaken, enkele aanvaringen met autoriteiten, wat incidenten en wat signalementen van nieuwe ontwikkelingen in het buitenland (Scientology en Divine Light Mission bijvoorbeeld waren hier al bekend, voordat ze zelf naar Nederland kwamen). Naarmate we dichter bij het heden komen, verschuift het accent van berichtgeving meer en meer naar het geven van algemene informatie en van achtergrondbeschouwingen, terwijl ook het human-interest aspect meer aandacht krijgt. De opkomst van de Bhagwanbeweging doet zelfs een soort Swami-societynieuws ontstaan: bekende Nederlanders op zoek naar hun goeroe. De natuurlijke plaats van de sekten in de media blijkt de weekendbijlage, het weekblad of op de televisie de 'special' te zijn. Het thema sekten is interessant, maar het nieuwsaspect is betrekkelijk gering: er doen zich kennelijk weinig feiten voor, die geacht kunnen worden nieuwswaarde te bezitten. De manier waarop er over sekten wordt geschreven en gesproken, lijkt soms ook minder te maken te hebben met het onderwerp zelf dan wel met de toon en de stijl van het medium en de journalist. Naast ridiculisering, milde spot en ironie komen we ook verontwaardigde, waarschuwende en moralistische bijdragen tegen. Naast pogingen te begrijpen waar het een sekte in religieus opzicht om te doen is, ook onverbloemde veronderstellingen van bedrog en winstbejag. 17

18 Naast oproepen tot bezinning over de betekenis van het verschijnsel, harde eisen aan de overheid die moet ingrijpen. 4. De bezwaren en gevaren in kaart gebracht Een inhoudsanalyse van wat er in de dag- en weekbladen is geschreven over sekten leidt niet in de eerste plaats tot een inzicht in wat de verschillende sekten nu precies zijn, maar hoe ze gezien worden en dan weer vooral hoe ze gezien worden door mensen die menen dat het hier om gevaarlijke organisaties gaat, die onder meer ook de gezondheid van hun leden schade berokkenen. Het beeld dat zo ontstaat, is negatief en ook verontrustend, zeker waar het gaat om sekten als de Verenigingskerk, Hare Krishna, Scientology en Children of God, maar toch ook wel Transcendente Meditatie, Divine Light Mission en Bhagwan. Proberen we het mijnenveld van de gevaren van sekten in Nederland in kaart te brengen, dan ontstaat de volgende topografie: I. Misleidende recrutering - sekten richten zich vooral op adolescenten van 15 tot 25 jaar, die onder valse voorwendsels en met vertoon van veel vriendelijkheid binnengelokt worden. Dat het om een sekte gaat blijkt pas als het al te laat is. 2. Overmatige beïnvloeding - nieuwe leden worden aan een intensief proces van hersenspoeling onderworpen, zodat ze hun eigen wil en hun eigen opvattingen opgeven voor de wil en de opdrachten van de sekte. Houding en gedrag veranderen, vaak ook het uiterlijk. Er wordt gebruik gemaakt van technieken, o.a. langdurige meditatie, die de weerstand en de wil van het individu breken en hem in een toestand van verlaagd of vernauwd bewustzijn brengen. 3. Isolering en vervreemding - jongeren die lid zijn geworden van een sekte, worden systematisch van hun ouders en hun vrienden vervreemd, raken hun bewegingsvrijheid kwîjt en weten zich steeds omringd door leden van de sekte. 4. Binding aan een charismatische leider - sekteleden worden ertoe gebracht zich volledig te onderwerpen aan hun leider, hem te vereren, lief te hebben en blindelings te gehoorzamen. De leider trekt zich niets van hen aan en profiteert alleen van hun geld en liefde. De afuankelijkheid van de leider kan zover gaan dat men bereid is tot moord of zelfmoord. 5. Afpersing en uitbuiting - sekten zijn erop uit de materiële bezittingen van hun leden in handen te krijgen en eisen van de leden dat deze zich om niet volledig voor de beweging zullen inzetten. Werk wordt uitsluitend verricht ten behoeve van de sekte 18

Tussen stigma en charisma

Tussen stigma en charisma Tussen stigma en charisma Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid Paul Schnabel bron. Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen

Nadere informatie

HET ERFGOED VAN DE RIAGG Notities over verleden en toekomst van de ambulante geestelijke gezondheidszorg 1998 Jaap van der Stel

HET ERFGOED VAN DE RIAGG Notities over verleden en toekomst van de ambulante geestelijke gezondheidszorg 1998 Jaap van der Stel HET ERFGOED VAN DE RIAGG Notities over verleden en toekomst van de ambulante geestelijke gezondheidszorg 1998 Jaap van der Stel INLEIDING Warenhuis van de ziel noemde de Volkskrant de RIAGG enkele jaren

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Sociaal en cultureel rapport 1974

Sociaal en cultureel rapport 1974 bron. Sociaal en Cultureel Planbureau, Staatsuitgeverij, Den Haag 1975 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_soc002soci01_01/colofon.htm 2008 dbnl 7 Voorwoord Wie zich verdiept in het beleid

Nadere informatie

Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel

Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel De geïndividualiseerde, kleurrijke kaart van de Nederlandse levensbeschouwing

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

R.Ruard Ganzevoort, Reconstructies. Kampen: Kok 2001. R.Ruard Ganzevoort and/or the original publisher

R.Ruard Ganzevoort, Reconstructies. Kampen: Kok 2001. R.Ruard Ganzevoort and/or the original publisher RECONSTRUCTIES Praktisch-theologisch onderzoek naar de verhalen van MANNEN over SEKSUEEL MISBRUIK en GELOOF Dr. R. Ruard Ganzevoort Uitgeverij Kok Kampen 2001 Omslagontwerp Douglas Design ISBN 90 435 0443

Nadere informatie

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter geweldloosheid en geloven redesspiraal Kwartaalblad van Kerk en Vrede, zomer 2008, jaargang 4, nummer 2, Afscheid inspirerend redacteur Piet Vliegenthart pagina 4 21 september houden we erin! pagina 5

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

PSYCHOTHERAPIE; TUSSEN WETENSCHAP EN RELIGIE

PSYCHOTHERAPIE; TUSSEN WETENSCHAP EN RELIGIE Psychotherapie; tussen wetenschap en religie door Dr. Martin A. van Kalmthout Táhirih-lezing 2002 Vorig jaar stond in het wetenschap/religie-debat een exacte wetenschap centraal. Dit jaar ging het om de

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Cultuur als verweer a

Cultuur als verweer a Cultuur als verweer a Cultuur als verweer Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht J.M. ten Voorde ISBN: 978-90-5850-289-6

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

1.1 Aanleiding tot het onderzoek... 6 1.2 Onderzoeksvraag... 8 1.3 Relevantie... 8 1.4 Opzet... 9

1.1 Aanleiding tot het onderzoek... 6 1.2 Onderzoeksvraag... 8 1.3 Relevantie... 8 1.4 Opzet... 9 Voorwoord In het voorjaar van 2010 besloot ik om te kiezen voor de master Media en Journalistiek. De keuze voor deze studie, en een andere stad, is achteraf een goede keus gebleken. De campus van de Erasmus

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit

het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit 1 het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit 1.1 Op het breukvlak van twee eeuwen 47 1.2 Nadenken over de toekomst 49 1.2.1 Individualisering 53 1.2.2 Informalisering 56 1.2.3

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

De hand van God en andere verhalen Praktische theologie als hermeneutiek van de geleefde religie

De hand van God en andere verhalen Praktische theologie als hermeneutiek van de geleefde religie De hand van God en andere verhalen Praktische theologie als hermeneutiek van de geleefde religie R.Ruard Ganzevoort Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Pastorale Theologie

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Richtlijn Spirituele zorg

Richtlijn Spirituele zorg Richtlijn Spirituele zorg Colofon De richtlijn spirituele zorg werd in 2008 geschreven door de Agora werkgroep Richtlijn spirituele zorg : C.J.W. Leget,medisch ethicus, UMC St Radboud, Nijmegen T. Staps,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie

De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel

De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel De kiezende burger.indd 1 12-10-2007 10:44:38 De kiezende burger.indd 2 12-10-2007 10:44:38 Eugène Loos Enid Mante-Meijer de kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

Nadere informatie