ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING. van Stichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING. van Stichting"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING van Stichting handelend in de hoedanigheid van beheerder en bewaarder van het MKB Impulsfonds, een fonds voor gemene rekening gevormd naar Nederlands recht 5 december

2 1. Definities en Interpretatie 1.1. In deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en enige hieruit voortvloeiende (zekerheids-) akte wordt verstaan onder: "Aflossingsdatum": de datum waarop Leningnemer zowel de Hoofdsom als de Rente van de Lening aflost; "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden van geldlening, zoals deze van tijd tot tijd zullen worden aangepast. "Boeterente": de direct opeisbare boeterente die Leningnemer verschuldigd is aan Leninggever op de gronden zoals omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; "Financiële ratio s": de financiële ratio s als bedoeld in de Overeenkomst zullen gedurende de looptijd van de Lening periodiek worden getoetst op [Netto schuld / EBITDA] en [Interest Coverage Ratio] en [Debt Service Coverage Ratio] en [Solvabiliteit] aan de hand van door Leningnemer aan Leninggever te overleggen vastgestelde en van een goedkeurende accountantsverklaring voorziene jaarrekeningen en geconsolideerde kwartaalcijfers. Deze financiële ratio s worden berekend over de laatste 12 maanden en betreffen: 1. Netto schuld / EBITDA: (Totaal van de Hoofdsom van Leninggever + totaal overige rentedragende schulden aan andere partijen voor zover niet achtergesteld aan de Lening -/- vrij beschikbare liquide middelen) / EBITDA (bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, amortisatie, rente en belasting). Met andere woorden het kengetal waarmee inzicht wordt verkregen in de verhouding schuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat vóór rente, belasting en aflossing. Deze ratio geeft een inschatting van de termijn waarop Leningnemer zijn schuld kan aflossen. 2. Interest Coverage Ratio: Kasstroom uit operationele activiteiten / (rente op de Lening + rente op alle niet-achtergestelde leningen tov de Lening van Leninggever). Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin Leningnemer aan zijn huidige of toekomstige rentelasten kan voldoen. 3. Debt Service Coverage Ratio: Kasstroom uit operationele activiteiten / (rente en aflossingen op de Lening + rente en aflossingen op alle nietachtergestelde leningen). Deze ratio geeft aan of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd om aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de Lening en de niet-achtergestelde leningen te kunnen voldoen. 4. Solvabiliteitsratio: (Eigen vermogen +/+ aandeel derden +/+ achtergestelde leningen t.o.v. de Lening van Leninggever -/- immateriële vaste activa -/- vorderingen op gerelateerde partijen) / (Totale passiva -/- immateriële vaste activa -/- vorderingen op gerelateerde partijen). Deze ratio berekent het 2

3 eigen vermogen inclusief structureel bij de Lening achtergesteld risicodragend vermogen als een percentage van de totale balans van Leningnemer; "Hoofdsom": het totale van tijd tot tijd uitstaande bedrag van de Lening terzake de Overeenkomst; "Ingangsdatum": de ingangsdatum van de Lening is de datum van overboeking van de Lening door Leninggever aan Leningnemer; "Lening": elke terzake de Overeenkomst door Leninggever aan Leningnemer verstrekte vaste lening; "Leninggever": de Stichting MKB Impulsfonds; "Leningnemer": elke Nederlandse midden- en kleinbedrijf ondernemer die een Lening van Leninggever verstrekt heeft gekregen, daaronder begrepen medeleningnemer(s) en zijn rechtsopvolger(s); "Materieel Nadelig Effect": betekent, naar de redelijke mening van Leninggever, een materieel nadelig effect op: 1. het bedrijf, de bedrijfsvoering, de bezittingen, de positie, (financieel of anderszins) of de vooruitzichten van Leningnemer; 2. het vermogen van Leningnemer om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding na te komen; 3. de geldigheid of afdwingbaarheid van, of de effectiviteit of rangorde van enige Zekerheid verstrekt of beweerdelijk verstrekt onder de Overeenkomst of de rechten of rechtsmiddelen van Leninggever onder de Overeenkomst en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding, alles ter uitsluitende beoordeling van Leninggever; "Opeisingsgrond": elk van de gebeurtenissen zoals opgenomen in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden; "Overeenkomst": de leningsovereenkomst tussen Leninggever en Leningnemer, waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, evenals elke schriftelijke aanvulling en/of wijziging op de leningsovereenkomst; "Pandakte": de pandakte zoals overeen te komen tussen Partijen op grond van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden en/of artikel 8 van de Overeenkomst; "Rente": het percentage aan rente zoals opgenomen in artikel 4 van de Overeenkomst; "Verzuim": betekent een Opeisingsgrond of iedere gebeurtenis of omstandigheid zoals uiteengezet in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden die een Opeisingsgrond zal worden; "Verzuimrente": de direct opeisbare verzuimrente die Leningnemer verschuldigd is aan Leninggever op de gronden zoals omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; 3

4 "Werkdag": een dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop banken in Amsterdam geopend zijn voor het publiek en voor algemene bankzaken; "Zekerheden": de door Leningnemer aan Leninggever te verstrekken zekerheden zoals overeengekomen tussen Partijen op grond van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden en/of artikel 8 van de Overeenkomst; "Zekerheidsgever": iedere partij die zekerheden heeft verstrekt tot zekerheid van de verplichtingen van de Leningnemer jegens de Leninggever Tenzij anders aangegeven, zijn verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst naar: a. Leninggever, Leningnemer of enige andere persoon tevens verwijzingen naar diens rechtsopvolgers onder algemene en/of bijzondere titel; b. de Overeenkomst, de Pandakte of enige andere overeenkomst en/of document verwijzingen naar de Overeenkomst, de Pandakte of zodanige andere overeenkomsten en/of documenten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangepast of aangevuld. 2. Werkingssfeer 2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Leninggever en Leningnemer en of hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken in overeenkomsten en/of bijzondere voorwaarden. Als door of namens Leningnemer andere algemene voorwaarden van toepassing zijn of worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met Leninggever Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en enige daaruit voortvloeiende (zekerheids-) akte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en enige daaruit voortvloeiende (zekerheids-) akte zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht De in een dergelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure voor zijn rekening nemen. 2.5 De Leninggever is steeds gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ingeval van een wijziging door de Leninggever van de Algemene Voorwaarden, zal de Leninggever de gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de Leningnemer doen toekomen. Door de Leninggever doorgevoerde wijzigingen op de Algemene Voorwaarden worden geacht door iedere Leningnemer te zijn aanvaard, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de Leninggever binnen 30 dagen nadat hij van zo een wijziging in kennis is gesteld of daarmee anderszins bekend is geworden. 3. Opname Latere uitbetaling van de Lening, voor zover niet aan Leninggever te wijten, brengt geen wijziging in de in de Overeenkomst genoemde datum van rente-ingang noch in andere daarin genoemde bepalingen of door Leningnemer aangegane verplichtingen. 4

5 4. Rente Bij de berekening van de Rente zal elke maand op het werkelijk aantal dagen van die maand en elk jaar op 360 dagen worden gesteld, met dien verstande dat als rente-ingangsdatum voor de berekening van het rentebedrag van de eerste renteperiode steeds de Ingangsdatum zal gelden. 5. Doel van de Lening 5.1. Leningnemer verplicht zich om de Lening uitsluitend aan te wenden voor algemene bedrijfsdoeleinden en zal Leninggever desgevraagd bewijsstukken daarvan overleggen Leninggever is niet gehouden om na te gaan op welke wijze de Lening wordt gebruikt. 6. Verklaringen en Garanties; verplichtingen 6.1. Leningnemer garandeert hierbij dat hetgeen hierna volgt waar en correct zal zijn op de datum van de Overeenkomst en op ieder moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst: 1. Indien Leningnemer/Zekerheidsgever een rechtspersoon is, dat hij rechtsgeldig is opgericht naar Nederlands recht en, indien Leningnemer/Zekerheidsgever een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is dat hij rechtsgeldig is overeengekomen respectievelijk opgericht en bestaat naar Nederlands recht; 2. De verplichtingen die Leningnemer/Zekerheidsgever op zich heeft genomen onder de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding zijn (rechts)geldige, bindende en afdwingbare verplichtingen; 3. Leningnemer/Zekerheidsgever is bevoegd tot het aangaan en nakomen van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding; 4. Leningnemer/Zekerheidsgever heeft alle noodzakelijke handelingen verricht voor het rechtsgeldig aangaan en nakomen van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding en het uitoefenen van zijn rechten onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding; 5. Leningnemer gebruikt de Lening in het kader van uitoefening van zijn beroep of bedrijf en niet als consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek of de Wet op het Financieel Toezicht; 6. Het aangaan van en nakomen door Leningnemer/Zekerheidsgever van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding en het stellen van de Zekerheden zijn en zullen niet strijdig zijn met: (1) enige wet- of regelgeving die op Leningnemer van toepassing is; (2) de statuten van Leningnemer; of 5

6 (3) enige overeenkomst die of document dat bindend is voor Leningnemer. 7. Het aangaan van en nakomen door Leningnemer/Zekerheidsgever van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding en het stellen van de Zekerheden zijn en zullen geen verzuim of een beëindigingsgrond veroorzaken (hoe ook omschreven) onder enige overeenkomst die of document dat bindend is voor Leningnemer/Zekerheidsgever Alle informatie verstrekt aan Leninggever door of namens Leningnemer/Zekerheidsgever in verband met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden op of voor de Ingangsdatum en niet vervangen voor die datum, is correct en niet misleidend in enig materieel opzicht en alle voorstellingen verstrekt aan Leninggever op of voor de Ingangsdatum zijn te goeder trouw vervaardigd op basis van aannames die redelijk waren op het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd en verstrekt Leningnemer zal niet enige overname, samenvoeging, afsplitsing, fusie, consolidatie of vennootschappelijke herstructurering aangaan dan wel overgaan tot verkoop van een of meerdere delen van zijn onderneming, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever Leningnemer zal er zorg voor dragen dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever geen substantiële verandering wordt aangebracht in de algemene aard van zijn bedrijfsuitoefening vergeleken met de uitvoering daarvan door Leningnemer op de Ingangsdatum Leningnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever geen andere dan wel nieuwe financiering met enige derde partij aangaan, anders dan Leningnemer op Ingangsdatum aan Leninggever heeft kenbaar gemaakt. 7. Aflossing 7.1. In beginsel is vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing van de Lening niet toegestaan Vervroegde aflossing is alleen toegestaan met toestemming van de Leninggever De Leningnemer is verplicht om op eerste verzoek van Leninggever de Lening vervroegd af te lossen indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever de zeggenschap in de Leningnemer overgaat naar een andere partij dan de partij op de Ingangsdatum De Leningnemer is verplicht om op eerste verzoek van Leninggever de Lening vervroegd af te lossen indien het door een wijziging in wet- of regelgeving niet langer mogelijk is voor de Leninggever om aan haar verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding te voldoen Bij een vervroegde aflossing is Leningnemer gehouden aan Leninggever de netto contante waarde van de alsdan bestaande renteverplichtingen zoals door Leninggever berekend aan Leninggever te voldoen Leningnemer mag de regulier dan wel vervroegd afgeloste bedragen niet nogmaals opnemen Na een vervroegde aflossing wordt door Leninggever bepaald of het periodiek te betalen bedrag aan aflossing wordt aangepast. 6

7 8. Betalingen door Leningnemer / Automatisch incasso 8.1 Alle door Leningnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigde betalingen dienen, zonder dat een betalingsherinnering nodig zal zijn, te geschieden door storting of overschrijving op rekening van Leninggever en wel op zodanige wijze, dat Leninggever op de vervaldata de volledige en vrije beschikking heeft over de verschuldigde bedragen. 8.2 Leningnemer zal Leninggever of een door Leninggever ingeschakelde derde een machtiging voor automatische incasso verstrekken conform het machtigingsformulier SEPA Incasso Bedrijven, zoals van tijd tot tijd in gebruik, om van de op naam van Leningnemer aangehouden rekening alle opeisbaar verschuldigde bedragen af te schrijven die Leninggever van tijd tot tijd opeisbaar te vorderen mocht hebben van Leningnemer in verband met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. 8.3 De betalingen dienen te geschieden in euro (EUR), zonder korting of verrekening en zonder kosten voor Leninggever. De betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van eventuele kosten, daarna van de diverse boetes, vervolgens van de Rente en tenslotte in mindering van het niet afgeloste deel van de Hoofdsom. 9. Betalingsachterstand, Verzuimrente en Boeterente 9.1. Indien Leningnemer een aan Leninggever op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig en/of overeenkomstig het in artikel 2 van de Overeenkomst en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde voldoet, is hij in Verzuim zonder dat een ingebrekestelling of kennisgeving is vereist. Hij is dan gedurende de periode waarin hij in Verzuim is, een direct opeisbare Verzuimrente van 2% per maand, verschuldigd over het achterstallige bedrag, onverminderd haar verplichting tot nakoming van de hoofdverbintenis. De Verzuimrente komt in aanvulling op de Rente Indien Leningnemer voor een periode langer dan 2 (twee) kwartalen niet voldoet aan een of meer van de overeengekomen informatieverplichtingen als nader omschreven in artikel 15 hierna, is de Leninggever vanaf het moment van niet nakoming gedurende de tijd dat de Leningnemer niet nakomt gerechtigd om een boeterente aan de Leningnemer in rekening te brengen. De Boeterente zal alsdan gelijk zijn aan 1% per maand, te berekenen over de in betreffende periode verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen. De Boeterente komt in aanvulling op de Rente. 10. Opeisinggronden Leningnemer is in Verzuim indien en voor zover zich een Opeisingsgrond voordoet. Navolgende gebeurtenissen zijn elk een Opeisingsgrond: 1. Niet-betaling Leningnemer verzuimt om op de vervaldatum een bedrag te voldoen dat is verschuldigd onder de Overeenkomst, op de plaats waarop en in de valuta waarin dit moet gebeuren, tenzij: (i) het uitblijven van de betaling het gevolg is van een administratieve of technische fout; en (ii) alsnog betaald wordt binnen 5 Werkdagen na de vervaldatum. 7

8 2. Andere verplichtingen Leningnemer/Zekerheidsgever voldoet niet aan enige andere voorwaarde van de Overeenkomst (anders dan waarnaar verwezen wordt in artikel 10.1 (Niet-betaling) van deze Algemene Voorwaarden), de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding. Geen opeisingsgrond onder dit 10.1 sub 2. doet zich voor indien het tekortschieten om te voldoen kan worden hersteld en wordt hersteld binnen 10 Werkdagen nadat (i) Leninggever Leningnemer/Zekerheidsgever hiervan in kennis heeft gesteld of (indien eerder) (ii) Leningnemer/Zekerheidsgever op de hoogte is dan wel komt van het tekort schieten in de nakoming. 3. Onjuiste verklaring Een verklaring of garantie die door Leningnemer in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enig ander document dat door of namens Leningnemer onder of in verband met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is verstrekt of wordt gedaan is of blijkt in een materieel opzicht onjuist of misleidend te zijn ten tijde van het verstrekken of doen ervan. 4. Cross default Een opeisbare schuld van Leningnemer is niet betaald op de vervaldatum en niet binnen de oorspronkelijk toepasselijke hersteltermijn. Een schuld van Leningnemer wordt opeisbaar verklaard of wordt anderszins opeisbaar voor de overeengekomen vervaldatum als gevolg van een opeisingsgrond (hoe dan ook omschreven). Een commitment voor een schuld van Leningnemer is ingetrokken of opgeschort door een schuldeiser van Leningnemer als gevolg van een opeisingsgrond (hoe dan ook omschreven). Een schuldeiser van Leningnemer wordt gerechtigd om een schuld van Leningnemer opeisbaar te verklaren voor de overeengekomen vervaldatum als gevolg van een opeisingsgrond (hoe dan ook omschreven). 5. Insolventie en insolventieprocedures Leningnemer/Zekerheidsgever: a. vraagt surseance van betaling of faillissement aan; b. wordt failliet of in surseance van betaling verklaard; c. is niet in staat (of geeft toe niet in staat te zijn) zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; d. schort wegens betalingsonmacht betaling aan zijn schuldeisers op of dreigt dit te doen; e. start onderhandelingen met een of meer van zijn schuldeisers met de bedoeling zijn schulden te herstructureren; f. doet een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 36 van de Invorderingswet 1990; g. biedt een akkoord aan zijn schuldeisers aan; h. wordt ontbonden; i. start of wordt anderszins onderhevig aan een insolventieprocedure; 8

9 j. besluit of stemt toe om een van bovenstaande handelingen te verrichten; k. een overeenkomstige procedure of stap wordt genomen in enige jurisdictie; l. indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is, het aanvragen van schuldsanering van een of meer van de vennoten of maten; m. indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is een of meer van de vennoten of maten onder curatele wordt gesteld, er sprake is van faillissement, een staat van surseance van betaling of wanneer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is; of n. indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is, en een of meer van de vennoten of maten wordt geschorst in de uitoefening van zijn beroep, ambt of functie of daaruit wordt ontzet of ontslagen, danwel een door de Leningnemer voor de uitoefening van zijn beroep benodigde bevoegdheid vergunning of inschrijving wordt ingetrokken, ontzegd of ontnomen. 6. Overlijden, emigreren Indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is, het overlijden of emigreren van een of meer van de vennoten of maten. 7. Beslag Een onteigening, beslag, gerechtelijke bewaring of een overeenkomstige procedure in enige jurisdictie vindt plaats die betrekking heeft op activa van Leningnemer, met een totale waarde van EUR en (alleen in geval van conservatoir beslag) is niet opgeheven binnen 30 dagen. 8. Onwettigheid en ongeldigheid Het is of wordt onwettig voor Leningnemer/Zekerheidsgever om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden na te komen en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding. Een verplichting van Leningnemer/Zekerheidsgever onder de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding is niet of houdt op juridisch geldig, bindend en afdwingbaar te zijn. De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding houdt op volledig van kracht en effectief te zijn of een Zekerheid of een overeengekomen achterstelling houdt op (nadat Leningnemer/Zekerheidsgever en Leninggever overleg hebben gehad over eventueel herstel of vervangende Zekerheid) juridisch geldig, bindend, afdwingbaar of effectief te zijn of een partij daarbij (anders dan Leninggever) vecht de effectiviteit aan. 9

10 Leningnemer schort op of stopt de voortzetting van zijn gehele bedrijf of een materieel deel daarvan (of dreigt op te schorten of stop te zetten), anders dan een solvabele herstructurering onder voorwaarden die door de Leninggever zijn goedgekeurd. 9. Procedures Een rechtszaak, arbitrage, bestuursrechtelijke procedure of onderzoek van de overheid of een toezichthouder is begonnen of dreigt in verband met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden of de transacties onder de Overeenkomst of jegens Leningnemer of diens activa die een Materieel Nadelig Effect heeft of waarvan dit redelijkerwijs waarschijnlijk is. 10. Ontbinding en herroeping van overeenkomsten Leningnemer/Zekerheidsgever herroept of ontbindt de Overeenkomst of een Zekerheid of verklaart dit te zullen doen of geeft blijk van een voornemen de Overeenkomst of een Zekerheid te herroepen of te ontbinden. 11. Materieel nadelig effect Een gebeurtenis of omstandigheid doet zich voor die een Materieel Nadelig Effect heeft of waarvan dit naar de mening van Leninggever redelijkerwijs waarschijnlijk is. Verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding, liquidatie of feitelijke liquidatie van Leningnemer, beëindiging van de onderneming van Leningnemer of aanwijzingen van het voornemen tot ontbinding of liquidatie of beëindiging van de onderneming van Leningnemer of geheel of gedeeltelijke nationalisering of onder beheer plaatsing van de onderneming van Leningnemer of het zich voordoen van omstandigheden waardoor de onderneming feitelijk eindigt. 12. Herstructurering Er wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever een juridische fusie of splitsing, een verhuizing naar buitenland van of met betrekking tot de Leningnemer in gang gezet of bewerkstelligd. 13. Financiële Ratio's Leningnemer voldoet niet aan een van de Financiële Ratio's zoals opgenomen in de Overeenkomst Op het moment of op enig moment na het zich voordoen van een Opeisingsgrond mag Leninggever door middel van een kennisgeving aan Leningnemer: a. de Hoofdsom, tezamen met aangegroeide Rente, en alle andere bedragen die aangegroeid of uitstaan onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden per direct opeisen, op welk moment deze direct opeisbaar zullen zijn; en/of b. alle rechten, verhaalsmogelijkheden en bevoegdheden onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Zekerheden uitoefenen. 10

11 11. Pari Passu Leningnemer verbindt zich en staat er voor in, zolang nog enigerlei verplichting ingevolge deze Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding voor haar jegens Leninggever bestaat: 1. dat zij geen zakelijke, persoonlijke of andere zekerheden zal verstrekken voor de voldoening van enige schuld van zichzelf, Leningnemer, één der andere dochtermaatschappijen van Leningnemer of een derde, alvorens aan Leninggever gelijkwaardige zekerheid te hebben verstrekt; 2. dat indien in de toekomst door een derde zakelijke, persoonlijke of andere zekerheden worden verstrekt voor voldoening van enige bestaande of toekomstige schuld van Leningnemer of haar dochtermaatschappijen, tegelijkertijd aan Leninggever gelijkwaardige zekerheid zal worden verstrekt. 12. Zekerheid Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, is Leningnemer verplicht voldoende zekerheid te (blijven) stellen voor de betaling van al hetgeen Leningnemer op enig moment aan Leninggever verschuldigd zal zijn. Indien een gestelde zekerheid naar het oordeel van Leninggever onvoldoende is of is geworden, is Leningnemer verplicht die zekerheid op eerste verzoek van Leninggever aan te vullen of vervangende zekerheidsrechten te verstrekken, in een vorm en omvang als door Leninggever verlangd. 13. Overige verplichtingen Tenzij Leningnemer handelt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening: 1. zal Leningnemer geen zekerheidsrecht vestigen of laten voortbestaan op zijn activa; 2. zal Leningnemer geen: a. activa verkopen, overdragen of anderszins vervreemden op voorwaarden waaronder deze (kunnen) worden geleased of terug verworven door Leningnemer; b. vorderingen verkopen, overdragen of anderszins vervreemden met verhaal; c. een afspraak met betrekking tot voorkeursrechten aangaan dat een vergelijkbaar effect heeft. 14. Verzekering Leningnemer zal verzekeringen in stand houden op en in verband met zijn bedrijf en zijn activa tegen dusdanige risico's verzekeren voor zover dit gebruikelijk is voor vennootschappen die hetzelfde of een substantieel vergelijkbaar bedrijf uitoefenen Alle verzekeringen dienen te zijn of worden gesloten met voor Leninggever acceptabele verzekeraars en, waar van toepassing via voor Leninggever acceptabele verzekeringstussenpersonen Leningnemer zal op eerste verzoek van Leninggever afschriften van de betreffende verzekeringspolissen verstrekken. 11

12 15. Informatieplichten Leningnemer verbindt zich hierbij om op eerste verzoek van Leninggever alle door deze verlangde inlichtingen omtrent zijn financiële positie te verstrekken Leningnemer zal Leninggever in kennis stellen van enig (dreigend) Verzuim (en de stappen, indien aanwezig, die worden ondernomen om het Verzuim te herstellen) onverwijld nadat het hiervan op de hoogte is gekomen Indien Leningnemer zich op enig moment er van bewust is dat zijn financiële verplichtingen onder de Overeenkomst niet zullen kunnen worden nagekomen, dient Leningnemer Leninggever onmiddellijk daarvan in kennis te stellen (met een onderbouwing van de aard en omstandigheden die aanleiding geven tot de kennisgeving) Indien: 1. de invoering van of een wijziging in (of in de interpretatie, uitvoering of toepassing van) een wet of regel, na de Ingangsdatum; 2. een wijziging in de status van Leningnemer of de samenstelling van de aandeelhouders van Leningnemer, na de Ingangsdatum; of 3. een voorgenomen cessie of overdracht door Leninggever van rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een partij die voorafgaande aan die cessie of overdracht geen leninggever is, het voor Leninggever (of, in het geval van bovenstaand sub 3., een toekomstige nieuwe leninggever) noodzakelijk maakt om "Ken uw Klant" of vergelijkbare identificatieprocedures te volgen in omstandigheden waarin de noodzakelijke informatie hen nog niet ter beschikking staat, zal Leningnemer op verzoek van Leninggever direct de documentatie en overig bewijsmateriaal (doen) verstrekken waar Leninggever (voor zichzelf of, in het bovenstaand sub 3. beschreven geval, voor een toekomstige nieuwe leninggever) redelijkerwijs om kan verzoeken teneinde Leninggever of, in het in bovenstaand sub c. beschreven geval, een toekomstige nieuwe Leninggever in staat te stellen alle noodzakelijke "Ken uw Klant" of vergelijkbare controles uit te voeren, en er zeker van te zijn dat aan de voorschriften is voldaan, volgens alle van toepassing zijnde wetten en regelingen krachtens transacties die in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden beoogd Leningnemer verbindt zich onmiddellijk na het gereedkomen van de jaarstukken, doch uiterlijk 6 maanden na afloop van ieder boekjaar een exemplaar van de jaarstukken bevattende de balans en winst- en verliesrekening met toelichting en voor zover vereist of aanwezig de verklaring van de externe accountant aan Leninggever te zenden Leningnemer is verplicht via zijn accountant / financieel adviseur op basis van de door of vanwege Leninggever voorgeschreven financiële data-set, ieder kwartaal binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal de geconsolideerde cijfers aan Leninggever te verstrekken. Deze kwartaalcijfers dienen in ieder geval te bestaan uit de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht vergezeld van een kwalitatieve toelichting. 12

13 15.6 In het laatste kwartaal van het boekjaar is Leningnemer verplicht via zijn accountant / financieel adviseur de prognose (op kwartaalbasis) op het niveau van de Leningnemer geconsolideerd op basis van de door of vanwege Leninggever voorgeschreven financiële data-set voor de komende 24 maanden aan te leveren bestaande uit balans, winst- & verliesrekening en kasstroomoverzicht vergezeld van een kwalitatieve toelichting Alle financiële rapportages moeten voldoen aan de vereisten van alle toepasselijke wettelijke regelingen en voorschriften die golden op het moment van het opstellen daarvan en in overeenstemming zijn met algemeen in Nederland aanvaarde waarderingsgrondslagen en gebruiken. 16. Aansprakelijkheid Leninggever is niet aansprakelijk, tenzij een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens Leningnemer te wijten is aan haar schuld of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet is Leninggever niet aansprakelijk, indien een tekortkoming van Leninggever het gevolg is van: internationale conflicten; gewelddadige of gewapende acties; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheid; maatregelen van toezichthoudende instantie(s); boycotacties; arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; storingen in de electriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of in programmatuur van Leninggever of van derden Indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 16.2 voordoet, zal Leninggever teneinde daaruit voor Leningnemer voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden. 17. Kosten Alle kosten waartoe de Lening direct of indirect aanleiding mocht geven, die op gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van het verschuldigde bedrag vallen daaronder begrepen, komen ten laste van de Leningnemer. Leningnemer is verder de volgende kosten/fees verschuldigd; a. out of pocket expenses, zoals de kosten voor het vestigen van de zekerheden; b. kosten verband houdende met de invulling van de opschortende voorwaarden; en c. alle overige voorkomende kosten. 13

14 Eveneens komen ten laste van Leningnemer alle belastingen en/of heffingen die op of met betrekking tot de aflossing van de Lening en de betaling van Rente, boeten, vergoedingen of kosten worden of zullen worden geheven. 18. Slotbepalingen De uitoefening door Leninggever van de uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin deze zullen worden uitgeoefend, is ter keuze aan Leninggever, zonder dat het niet uitoefenen van enig recht kan worden uitgelegd als zou Leninggever van dat recht afstand willen doen De boeken van Leninggever strekken met betrekking tot de uitbetaling van de Lening, de vorderingen, betalingsverplichtingen en saldi ter zake van de Lening tot dwingend bewijs, zolang Leningnemer de onjuistheid daarvan niet heeft aangetoond De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst welke tussen Partijen is gesloten omtrent het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere gesloten overeenkomsten welke tussen Partijen ter zake zijn gesloten Leninggever is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen Alle kennisgevingen of andere mededelingen die krachtens de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn vereist of toegestaan, geschieden schriftelijk Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling Leningnemer stemt er mee in dat Leninggever, of een derde als bedoeld hiervoor in artikel 8.2, automatisch incasso en artikel 18.4, overdracht en hieronder in artikel 18.8, administratie, zodanige gegevens over hem verzamelt, verwerkt, gebruikt, mondeling en schriftelijk uitwisselt, in dossiers en systemen vastlegt en openbaar maakt als Leninggever dat noodzakelijk of wenselijk acht in verband met de Lening of andere activiteiten van Leninggever Leningnemer stemt er hierbij mee in dat Leninggever de administratie van de Lening kan uitbesteden aan derden Het is Leningnemer/Zekerheidsgever niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever Leningnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van (i) de bevoegdheid tot verrekening van hetgeen zij uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden of uit anderen hoofde nu of te eniger tijd aan Leninggever verschuldigd is of zal worden met enige vordering die zij nu of te eniger tijd opeisbaar of niet-opeisbaar op Leninggever heeft of mocht hebben en (ii) de opschortingsrechten die zij 14

15 uit hoofde van de wet of anderszins jegens Leninggever op enig moment heeft of mocht hebben, welke afstand Leninggever hierbij aanvaardt Het verlenen van een bevoegdheid aan Leninggever door Leningnemer geschiedt onder vrijwaring van Leninggever door Leningnemer voor iedere aansprakelijkheid en schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van die bevoegdheid en houdt in, tenzij Leninggever anders bepaalt, de herroeping van eerdere zodanige aan (een) ander(en) dan Leninggever verleende volmacht(en) Leningnemer doet hierbij afstand van zijn recht om: (i) de Overeenkomst (en de Algemene Voorwaarden) te vernietigen op grond van dwaling, als bedoeld in artikel 6:228.1 BW; en (ii) de Overeenkomst (en de Algemene Voorwaarden) te ontbinden. 15

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (hierna: FSFE), treedt op als

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 Aflevering 1. Alle kosten samenhangende met het transport en de aflevering (de installatie daaronder begrepen) van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen

Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen 6 4 1 Definities Definities In deze Algemene Bepalingen van

Nadere informatie

Hypotheekvoorwaarden Combi

Hypotheekvoorwaarden Combi Hypotheekvoorwaarden Combi Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Combi-Hypotheken B.V., handelend onder de naam Combi BudgetPlus Hypotheken - 1 november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening

Algemene voorwaarden van geldlening Algemene voorwaarden van geldlening Deze algemene voorwaarden van geldlening zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Conservatrix en de schuldenaar ter zake van een door Conservatrix aan

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A.

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A. MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Model MUNT Hypotheken 15.02 Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte

Nadere informatie

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa 1. Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011 2. Algemene Bankvoorwaarden 3. Algemene contractvoorwaarden voor de Contracten gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

info@besteleendakkapel.nl

info@besteleendakkapel.nl Algemene voorwaarden Jotim Artikel 1 Begripsbepaling in deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Jotim tevens handelend onder besteleendakkapel.nl ( hierna Jotim) De partij die de opdracht aanvaardt;

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen,

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering van Triodos Bank NV (hierna

Nadere informatie