ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING. van Stichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING. van Stichting"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING van Stichting handelend in de hoedanigheid van beheerder en bewaarder van het MKB Impulsfonds, een fonds voor gemene rekening gevormd naar Nederlands recht 5 december

2 1. Definities en Interpretatie 1.1. In deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en enige hieruit voortvloeiende (zekerheids-) akte wordt verstaan onder: "Aflossingsdatum": de datum waarop Leningnemer zowel de Hoofdsom als de Rente van de Lening aflost; "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden van geldlening, zoals deze van tijd tot tijd zullen worden aangepast. "Boeterente": de direct opeisbare boeterente die Leningnemer verschuldigd is aan Leninggever op de gronden zoals omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; "Financiële ratio s": de financiële ratio s als bedoeld in de Overeenkomst zullen gedurende de looptijd van de Lening periodiek worden getoetst op [Netto schuld / EBITDA] en [Interest Coverage Ratio] en [Debt Service Coverage Ratio] en [Solvabiliteit] aan de hand van door Leningnemer aan Leninggever te overleggen vastgestelde en van een goedkeurende accountantsverklaring voorziene jaarrekeningen en geconsolideerde kwartaalcijfers. Deze financiële ratio s worden berekend over de laatste 12 maanden en betreffen: 1. Netto schuld / EBITDA: (Totaal van de Hoofdsom van Leninggever + totaal overige rentedragende schulden aan andere partijen voor zover niet achtergesteld aan de Lening -/- vrij beschikbare liquide middelen) / EBITDA (bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, amortisatie, rente en belasting). Met andere woorden het kengetal waarmee inzicht wordt verkregen in de verhouding schuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat vóór rente, belasting en aflossing. Deze ratio geeft een inschatting van de termijn waarop Leningnemer zijn schuld kan aflossen. 2. Interest Coverage Ratio: Kasstroom uit operationele activiteiten / (rente op de Lening + rente op alle niet-achtergestelde leningen tov de Lening van Leninggever). Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin Leningnemer aan zijn huidige of toekomstige rentelasten kan voldoen. 3. Debt Service Coverage Ratio: Kasstroom uit operationele activiteiten / (rente en aflossingen op de Lening + rente en aflossingen op alle nietachtergestelde leningen). Deze ratio geeft aan of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd om aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de Lening en de niet-achtergestelde leningen te kunnen voldoen. 4. Solvabiliteitsratio: (Eigen vermogen +/+ aandeel derden +/+ achtergestelde leningen t.o.v. de Lening van Leninggever -/- immateriële vaste activa -/- vorderingen op gerelateerde partijen) / (Totale passiva -/- immateriële vaste activa -/- vorderingen op gerelateerde partijen). Deze ratio berekent het 2

3 eigen vermogen inclusief structureel bij de Lening achtergesteld risicodragend vermogen als een percentage van de totale balans van Leningnemer; "Hoofdsom": het totale van tijd tot tijd uitstaande bedrag van de Lening terzake de Overeenkomst; "Ingangsdatum": de ingangsdatum van de Lening is de datum van overboeking van de Lening door Leninggever aan Leningnemer; "Lening": elke terzake de Overeenkomst door Leninggever aan Leningnemer verstrekte vaste lening; "Leninggever": de Stichting MKB Impulsfonds; "Leningnemer": elke Nederlandse midden- en kleinbedrijf ondernemer die een Lening van Leninggever verstrekt heeft gekregen, daaronder begrepen medeleningnemer(s) en zijn rechtsopvolger(s); "Materieel Nadelig Effect": betekent, naar de redelijke mening van Leninggever, een materieel nadelig effect op: 1. het bedrijf, de bedrijfsvoering, de bezittingen, de positie, (financieel of anderszins) of de vooruitzichten van Leningnemer; 2. het vermogen van Leningnemer om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding na te komen; 3. de geldigheid of afdwingbaarheid van, of de effectiviteit of rangorde van enige Zekerheid verstrekt of beweerdelijk verstrekt onder de Overeenkomst of de rechten of rechtsmiddelen van Leninggever onder de Overeenkomst en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding, alles ter uitsluitende beoordeling van Leninggever; "Opeisingsgrond": elk van de gebeurtenissen zoals opgenomen in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden; "Overeenkomst": de leningsovereenkomst tussen Leninggever en Leningnemer, waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, evenals elke schriftelijke aanvulling en/of wijziging op de leningsovereenkomst; "Pandakte": de pandakte zoals overeen te komen tussen Partijen op grond van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden en/of artikel 8 van de Overeenkomst; "Rente": het percentage aan rente zoals opgenomen in artikel 4 van de Overeenkomst; "Verzuim": betekent een Opeisingsgrond of iedere gebeurtenis of omstandigheid zoals uiteengezet in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden die een Opeisingsgrond zal worden; "Verzuimrente": de direct opeisbare verzuimrente die Leningnemer verschuldigd is aan Leninggever op de gronden zoals omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; 3

4 "Werkdag": een dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop banken in Amsterdam geopend zijn voor het publiek en voor algemene bankzaken; "Zekerheden": de door Leningnemer aan Leninggever te verstrekken zekerheden zoals overeengekomen tussen Partijen op grond van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden en/of artikel 8 van de Overeenkomst; "Zekerheidsgever": iedere partij die zekerheden heeft verstrekt tot zekerheid van de verplichtingen van de Leningnemer jegens de Leninggever Tenzij anders aangegeven, zijn verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst naar: a. Leninggever, Leningnemer of enige andere persoon tevens verwijzingen naar diens rechtsopvolgers onder algemene en/of bijzondere titel; b. de Overeenkomst, de Pandakte of enige andere overeenkomst en/of document verwijzingen naar de Overeenkomst, de Pandakte of zodanige andere overeenkomsten en/of documenten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangepast of aangevuld. 2. Werkingssfeer 2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Leninggever en Leningnemer en of hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken in overeenkomsten en/of bijzondere voorwaarden. Als door of namens Leningnemer andere algemene voorwaarden van toepassing zijn of worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met Leninggever Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en enige daaruit voortvloeiende (zekerheids-) akte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en enige daaruit voortvloeiende (zekerheids-) akte zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht De in een dergelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure voor zijn rekening nemen. 2.5 De Leninggever is steeds gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ingeval van een wijziging door de Leninggever van de Algemene Voorwaarden, zal de Leninggever de gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de Leningnemer doen toekomen. Door de Leninggever doorgevoerde wijzigingen op de Algemene Voorwaarden worden geacht door iedere Leningnemer te zijn aanvaard, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de Leninggever binnen 30 dagen nadat hij van zo een wijziging in kennis is gesteld of daarmee anderszins bekend is geworden. 3. Opname Latere uitbetaling van de Lening, voor zover niet aan Leninggever te wijten, brengt geen wijziging in de in de Overeenkomst genoemde datum van rente-ingang noch in andere daarin genoemde bepalingen of door Leningnemer aangegane verplichtingen. 4

5 4. Rente Bij de berekening van de Rente zal elke maand op het werkelijk aantal dagen van die maand en elk jaar op 360 dagen worden gesteld, met dien verstande dat als rente-ingangsdatum voor de berekening van het rentebedrag van de eerste renteperiode steeds de Ingangsdatum zal gelden. 5. Doel van de Lening 5.1. Leningnemer verplicht zich om de Lening uitsluitend aan te wenden voor algemene bedrijfsdoeleinden en zal Leninggever desgevraagd bewijsstukken daarvan overleggen Leninggever is niet gehouden om na te gaan op welke wijze de Lening wordt gebruikt. 6. Verklaringen en Garanties; verplichtingen 6.1. Leningnemer garandeert hierbij dat hetgeen hierna volgt waar en correct zal zijn op de datum van de Overeenkomst en op ieder moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst: 1. Indien Leningnemer/Zekerheidsgever een rechtspersoon is, dat hij rechtsgeldig is opgericht naar Nederlands recht en, indien Leningnemer/Zekerheidsgever een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is dat hij rechtsgeldig is overeengekomen respectievelijk opgericht en bestaat naar Nederlands recht; 2. De verplichtingen die Leningnemer/Zekerheidsgever op zich heeft genomen onder de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding zijn (rechts)geldige, bindende en afdwingbare verplichtingen; 3. Leningnemer/Zekerheidsgever is bevoegd tot het aangaan en nakomen van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding; 4. Leningnemer/Zekerheidsgever heeft alle noodzakelijke handelingen verricht voor het rechtsgeldig aangaan en nakomen van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding en het uitoefenen van zijn rechten onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding; 5. Leningnemer gebruikt de Lening in het kader van uitoefening van zijn beroep of bedrijf en niet als consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek of de Wet op het Financieel Toezicht; 6. Het aangaan van en nakomen door Leningnemer/Zekerheidsgever van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding en het stellen van de Zekerheden zijn en zullen niet strijdig zijn met: (1) enige wet- of regelgeving die op Leningnemer van toepassing is; (2) de statuten van Leningnemer; of 5

6 (3) enige overeenkomst die of document dat bindend is voor Leningnemer. 7. Het aangaan van en nakomen door Leningnemer/Zekerheidsgever van zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding en het stellen van de Zekerheden zijn en zullen geen verzuim of een beëindigingsgrond veroorzaken (hoe ook omschreven) onder enige overeenkomst die of document dat bindend is voor Leningnemer/Zekerheidsgever Alle informatie verstrekt aan Leninggever door of namens Leningnemer/Zekerheidsgever in verband met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden op of voor de Ingangsdatum en niet vervangen voor die datum, is correct en niet misleidend in enig materieel opzicht en alle voorstellingen verstrekt aan Leninggever op of voor de Ingangsdatum zijn te goeder trouw vervaardigd op basis van aannames die redelijk waren op het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd en verstrekt Leningnemer zal niet enige overname, samenvoeging, afsplitsing, fusie, consolidatie of vennootschappelijke herstructurering aangaan dan wel overgaan tot verkoop van een of meerdere delen van zijn onderneming, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever Leningnemer zal er zorg voor dragen dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever geen substantiële verandering wordt aangebracht in de algemene aard van zijn bedrijfsuitoefening vergeleken met de uitvoering daarvan door Leningnemer op de Ingangsdatum Leningnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever geen andere dan wel nieuwe financiering met enige derde partij aangaan, anders dan Leningnemer op Ingangsdatum aan Leninggever heeft kenbaar gemaakt. 7. Aflossing 7.1. In beginsel is vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing van de Lening niet toegestaan Vervroegde aflossing is alleen toegestaan met toestemming van de Leninggever De Leningnemer is verplicht om op eerste verzoek van Leninggever de Lening vervroegd af te lossen indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever de zeggenschap in de Leningnemer overgaat naar een andere partij dan de partij op de Ingangsdatum De Leningnemer is verplicht om op eerste verzoek van Leninggever de Lening vervroegd af te lossen indien het door een wijziging in wet- of regelgeving niet langer mogelijk is voor de Leninggever om aan haar verbintenissen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding te voldoen Bij een vervroegde aflossing is Leningnemer gehouden aan Leninggever de netto contante waarde van de alsdan bestaande renteverplichtingen zoals door Leninggever berekend aan Leninggever te voldoen Leningnemer mag de regulier dan wel vervroegd afgeloste bedragen niet nogmaals opnemen Na een vervroegde aflossing wordt door Leninggever bepaald of het periodiek te betalen bedrag aan aflossing wordt aangepast. 6

7 8. Betalingen door Leningnemer / Automatisch incasso 8.1 Alle door Leningnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigde betalingen dienen, zonder dat een betalingsherinnering nodig zal zijn, te geschieden door storting of overschrijving op rekening van Leninggever en wel op zodanige wijze, dat Leninggever op de vervaldata de volledige en vrije beschikking heeft over de verschuldigde bedragen. 8.2 Leningnemer zal Leninggever of een door Leninggever ingeschakelde derde een machtiging voor automatische incasso verstrekken conform het machtigingsformulier SEPA Incasso Bedrijven, zoals van tijd tot tijd in gebruik, om van de op naam van Leningnemer aangehouden rekening alle opeisbaar verschuldigde bedragen af te schrijven die Leninggever van tijd tot tijd opeisbaar te vorderen mocht hebben van Leningnemer in verband met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. 8.3 De betalingen dienen te geschieden in euro (EUR), zonder korting of verrekening en zonder kosten voor Leninggever. De betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van eventuele kosten, daarna van de diverse boetes, vervolgens van de Rente en tenslotte in mindering van het niet afgeloste deel van de Hoofdsom. 9. Betalingsachterstand, Verzuimrente en Boeterente 9.1. Indien Leningnemer een aan Leninggever op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig en/of overeenkomstig het in artikel 2 van de Overeenkomst en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde voldoet, is hij in Verzuim zonder dat een ingebrekestelling of kennisgeving is vereist. Hij is dan gedurende de periode waarin hij in Verzuim is, een direct opeisbare Verzuimrente van 2% per maand, verschuldigd over het achterstallige bedrag, onverminderd haar verplichting tot nakoming van de hoofdverbintenis. De Verzuimrente komt in aanvulling op de Rente Indien Leningnemer voor een periode langer dan 2 (twee) kwartalen niet voldoet aan een of meer van de overeengekomen informatieverplichtingen als nader omschreven in artikel 15 hierna, is de Leninggever vanaf het moment van niet nakoming gedurende de tijd dat de Leningnemer niet nakomt gerechtigd om een boeterente aan de Leningnemer in rekening te brengen. De Boeterente zal alsdan gelijk zijn aan 1% per maand, te berekenen over de in betreffende periode verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen. De Boeterente komt in aanvulling op de Rente. 10. Opeisinggronden Leningnemer is in Verzuim indien en voor zover zich een Opeisingsgrond voordoet. Navolgende gebeurtenissen zijn elk een Opeisingsgrond: 1. Niet-betaling Leningnemer verzuimt om op de vervaldatum een bedrag te voldoen dat is verschuldigd onder de Overeenkomst, op de plaats waarop en in de valuta waarin dit moet gebeuren, tenzij: (i) het uitblijven van de betaling het gevolg is van een administratieve of technische fout; en (ii) alsnog betaald wordt binnen 5 Werkdagen na de vervaldatum. 7

8 2. Andere verplichtingen Leningnemer/Zekerheidsgever voldoet niet aan enige andere voorwaarde van de Overeenkomst (anders dan waarnaar verwezen wordt in artikel 10.1 (Niet-betaling) van deze Algemene Voorwaarden), de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding. Geen opeisingsgrond onder dit 10.1 sub 2. doet zich voor indien het tekortschieten om te voldoen kan worden hersteld en wordt hersteld binnen 10 Werkdagen nadat (i) Leninggever Leningnemer/Zekerheidsgever hiervan in kennis heeft gesteld of (indien eerder) (ii) Leningnemer/Zekerheidsgever op de hoogte is dan wel komt van het tekort schieten in de nakoming. 3. Onjuiste verklaring Een verklaring of garantie die door Leningnemer in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enig ander document dat door of namens Leningnemer onder of in verband met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is verstrekt of wordt gedaan is of blijkt in een materieel opzicht onjuist of misleidend te zijn ten tijde van het verstrekken of doen ervan. 4. Cross default Een opeisbare schuld van Leningnemer is niet betaald op de vervaldatum en niet binnen de oorspronkelijk toepasselijke hersteltermijn. Een schuld van Leningnemer wordt opeisbaar verklaard of wordt anderszins opeisbaar voor de overeengekomen vervaldatum als gevolg van een opeisingsgrond (hoe dan ook omschreven). Een commitment voor een schuld van Leningnemer is ingetrokken of opgeschort door een schuldeiser van Leningnemer als gevolg van een opeisingsgrond (hoe dan ook omschreven). Een schuldeiser van Leningnemer wordt gerechtigd om een schuld van Leningnemer opeisbaar te verklaren voor de overeengekomen vervaldatum als gevolg van een opeisingsgrond (hoe dan ook omschreven). 5. Insolventie en insolventieprocedures Leningnemer/Zekerheidsgever: a. vraagt surseance van betaling of faillissement aan; b. wordt failliet of in surseance van betaling verklaard; c. is niet in staat (of geeft toe niet in staat te zijn) zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; d. schort wegens betalingsonmacht betaling aan zijn schuldeisers op of dreigt dit te doen; e. start onderhandelingen met een of meer van zijn schuldeisers met de bedoeling zijn schulden te herstructureren; f. doet een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 36 van de Invorderingswet 1990; g. biedt een akkoord aan zijn schuldeisers aan; h. wordt ontbonden; i. start of wordt anderszins onderhevig aan een insolventieprocedure; 8

9 j. besluit of stemt toe om een van bovenstaande handelingen te verrichten; k. een overeenkomstige procedure of stap wordt genomen in enige jurisdictie; l. indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is, het aanvragen van schuldsanering van een of meer van de vennoten of maten; m. indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is een of meer van de vennoten of maten onder curatele wordt gesteld, er sprake is van faillissement, een staat van surseance van betaling of wanneer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is; of n. indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is, en een of meer van de vennoten of maten wordt geschorst in de uitoefening van zijn beroep, ambt of functie of daaruit wordt ontzet of ontslagen, danwel een door de Leningnemer voor de uitoefening van zijn beroep benodigde bevoegdheid vergunning of inschrijving wordt ingetrokken, ontzegd of ontnomen. 6. Overlijden, emigreren Indien Leningnemer een (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende) commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, maatschap of andersoortige personenvennootschap is, het overlijden of emigreren van een of meer van de vennoten of maten. 7. Beslag Een onteigening, beslag, gerechtelijke bewaring of een overeenkomstige procedure in enige jurisdictie vindt plaats die betrekking heeft op activa van Leningnemer, met een totale waarde van EUR en (alleen in geval van conservatoir beslag) is niet opgeheven binnen 30 dagen. 8. Onwettigheid en ongeldigheid Het is of wordt onwettig voor Leningnemer/Zekerheidsgever om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden na te komen en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding. Een verplichting van Leningnemer/Zekerheidsgever onder de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding is niet of houdt op juridisch geldig, bindend en afdwingbaar te zijn. De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding houdt op volledig van kracht en effectief te zijn of een Zekerheid of een overeengekomen achterstelling houdt op (nadat Leningnemer/Zekerheidsgever en Leninggever overleg hebben gehad over eventueel herstel of vervangende Zekerheid) juridisch geldig, bindend, afdwingbaar of effectief te zijn of een partij daarbij (anders dan Leninggever) vecht de effectiviteit aan. 9

10 Leningnemer schort op of stopt de voortzetting van zijn gehele bedrijf of een materieel deel daarvan (of dreigt op te schorten of stop te zetten), anders dan een solvabele herstructurering onder voorwaarden die door de Leninggever zijn goedgekeurd. 9. Procedures Een rechtszaak, arbitrage, bestuursrechtelijke procedure of onderzoek van de overheid of een toezichthouder is begonnen of dreigt in verband met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden of de transacties onder de Overeenkomst of jegens Leningnemer of diens activa die een Materieel Nadelig Effect heeft of waarvan dit redelijkerwijs waarschijnlijk is. 10. Ontbinding en herroeping van overeenkomsten Leningnemer/Zekerheidsgever herroept of ontbindt de Overeenkomst of een Zekerheid of verklaart dit te zullen doen of geeft blijk van een voornemen de Overeenkomst of een Zekerheid te herroepen of te ontbinden. 11. Materieel nadelig effect Een gebeurtenis of omstandigheid doet zich voor die een Materieel Nadelig Effect heeft of waarvan dit naar de mening van Leninggever redelijkerwijs waarschijnlijk is. Verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding, liquidatie of feitelijke liquidatie van Leningnemer, beëindiging van de onderneming van Leningnemer of aanwijzingen van het voornemen tot ontbinding of liquidatie of beëindiging van de onderneming van Leningnemer of geheel of gedeeltelijke nationalisering of onder beheer plaatsing van de onderneming van Leningnemer of het zich voordoen van omstandigheden waardoor de onderneming feitelijk eindigt. 12. Herstructurering Er wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever een juridische fusie of splitsing, een verhuizing naar buitenland van of met betrekking tot de Leningnemer in gang gezet of bewerkstelligd. 13. Financiële Ratio's Leningnemer voldoet niet aan een van de Financiële Ratio's zoals opgenomen in de Overeenkomst Op het moment of op enig moment na het zich voordoen van een Opeisingsgrond mag Leninggever door middel van een kennisgeving aan Leningnemer: a. de Hoofdsom, tezamen met aangegroeide Rente, en alle andere bedragen die aangegroeid of uitstaan onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden per direct opeisen, op welk moment deze direct opeisbaar zullen zijn; en/of b. alle rechten, verhaalsmogelijkheden en bevoegdheden onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Zekerheden uitoefenen. 10

11 11. Pari Passu Leningnemer verbindt zich en staat er voor in, zolang nog enigerlei verplichting ingevolge deze Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of iedere daaruit voortvloeiende en/of samenhangende rechtsverhouding voor haar jegens Leninggever bestaat: 1. dat zij geen zakelijke, persoonlijke of andere zekerheden zal verstrekken voor de voldoening van enige schuld van zichzelf, Leningnemer, één der andere dochtermaatschappijen van Leningnemer of een derde, alvorens aan Leninggever gelijkwaardige zekerheid te hebben verstrekt; 2. dat indien in de toekomst door een derde zakelijke, persoonlijke of andere zekerheden worden verstrekt voor voldoening van enige bestaande of toekomstige schuld van Leningnemer of haar dochtermaatschappijen, tegelijkertijd aan Leninggever gelijkwaardige zekerheid zal worden verstrekt. 12. Zekerheid Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, is Leningnemer verplicht voldoende zekerheid te (blijven) stellen voor de betaling van al hetgeen Leningnemer op enig moment aan Leninggever verschuldigd zal zijn. Indien een gestelde zekerheid naar het oordeel van Leninggever onvoldoende is of is geworden, is Leningnemer verplicht die zekerheid op eerste verzoek van Leninggever aan te vullen of vervangende zekerheidsrechten te verstrekken, in een vorm en omvang als door Leninggever verlangd. 13. Overige verplichtingen Tenzij Leningnemer handelt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening: 1. zal Leningnemer geen zekerheidsrecht vestigen of laten voortbestaan op zijn activa; 2. zal Leningnemer geen: a. activa verkopen, overdragen of anderszins vervreemden op voorwaarden waaronder deze (kunnen) worden geleased of terug verworven door Leningnemer; b. vorderingen verkopen, overdragen of anderszins vervreemden met verhaal; c. een afspraak met betrekking tot voorkeursrechten aangaan dat een vergelijkbaar effect heeft. 14. Verzekering Leningnemer zal verzekeringen in stand houden op en in verband met zijn bedrijf en zijn activa tegen dusdanige risico's verzekeren voor zover dit gebruikelijk is voor vennootschappen die hetzelfde of een substantieel vergelijkbaar bedrijf uitoefenen Alle verzekeringen dienen te zijn of worden gesloten met voor Leninggever acceptabele verzekeraars en, waar van toepassing via voor Leninggever acceptabele verzekeringstussenpersonen Leningnemer zal op eerste verzoek van Leninggever afschriften van de betreffende verzekeringspolissen verstrekken. 11

12 15. Informatieplichten Leningnemer verbindt zich hierbij om op eerste verzoek van Leninggever alle door deze verlangde inlichtingen omtrent zijn financiële positie te verstrekken Leningnemer zal Leninggever in kennis stellen van enig (dreigend) Verzuim (en de stappen, indien aanwezig, die worden ondernomen om het Verzuim te herstellen) onverwijld nadat het hiervan op de hoogte is gekomen Indien Leningnemer zich op enig moment er van bewust is dat zijn financiële verplichtingen onder de Overeenkomst niet zullen kunnen worden nagekomen, dient Leningnemer Leninggever onmiddellijk daarvan in kennis te stellen (met een onderbouwing van de aard en omstandigheden die aanleiding geven tot de kennisgeving) Indien: 1. de invoering van of een wijziging in (of in de interpretatie, uitvoering of toepassing van) een wet of regel, na de Ingangsdatum; 2. een wijziging in de status van Leningnemer of de samenstelling van de aandeelhouders van Leningnemer, na de Ingangsdatum; of 3. een voorgenomen cessie of overdracht door Leninggever van rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een partij die voorafgaande aan die cessie of overdracht geen leninggever is, het voor Leninggever (of, in het geval van bovenstaand sub 3., een toekomstige nieuwe leninggever) noodzakelijk maakt om "Ken uw Klant" of vergelijkbare identificatieprocedures te volgen in omstandigheden waarin de noodzakelijke informatie hen nog niet ter beschikking staat, zal Leningnemer op verzoek van Leninggever direct de documentatie en overig bewijsmateriaal (doen) verstrekken waar Leninggever (voor zichzelf of, in het bovenstaand sub 3. beschreven geval, voor een toekomstige nieuwe leninggever) redelijkerwijs om kan verzoeken teneinde Leninggever of, in het in bovenstaand sub c. beschreven geval, een toekomstige nieuwe Leninggever in staat te stellen alle noodzakelijke "Ken uw Klant" of vergelijkbare controles uit te voeren, en er zeker van te zijn dat aan de voorschriften is voldaan, volgens alle van toepassing zijnde wetten en regelingen krachtens transacties die in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden beoogd Leningnemer verbindt zich onmiddellijk na het gereedkomen van de jaarstukken, doch uiterlijk 6 maanden na afloop van ieder boekjaar een exemplaar van de jaarstukken bevattende de balans en winst- en verliesrekening met toelichting en voor zover vereist of aanwezig de verklaring van de externe accountant aan Leninggever te zenden Leningnemer is verplicht via zijn accountant / financieel adviseur op basis van de door of vanwege Leninggever voorgeschreven financiële data-set, ieder kwartaal binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal de geconsolideerde cijfers aan Leninggever te verstrekken. Deze kwartaalcijfers dienen in ieder geval te bestaan uit de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht vergezeld van een kwalitatieve toelichting. 12

13 15.6 In het laatste kwartaal van het boekjaar is Leningnemer verplicht via zijn accountant / financieel adviseur de prognose (op kwartaalbasis) op het niveau van de Leningnemer geconsolideerd op basis van de door of vanwege Leninggever voorgeschreven financiële data-set voor de komende 24 maanden aan te leveren bestaande uit balans, winst- & verliesrekening en kasstroomoverzicht vergezeld van een kwalitatieve toelichting Alle financiële rapportages moeten voldoen aan de vereisten van alle toepasselijke wettelijke regelingen en voorschriften die golden op het moment van het opstellen daarvan en in overeenstemming zijn met algemeen in Nederland aanvaarde waarderingsgrondslagen en gebruiken. 16. Aansprakelijkheid Leninggever is niet aansprakelijk, tenzij een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens Leningnemer te wijten is aan haar schuld of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet is Leninggever niet aansprakelijk, indien een tekortkoming van Leninggever het gevolg is van: internationale conflicten; gewelddadige of gewapende acties; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheid; maatregelen van toezichthoudende instantie(s); boycotacties; arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; storingen in de electriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of in programmatuur van Leninggever of van derden Indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 16.2 voordoet, zal Leninggever teneinde daaruit voor Leningnemer voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden. 17. Kosten Alle kosten waartoe de Lening direct of indirect aanleiding mocht geven, die op gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van het verschuldigde bedrag vallen daaronder begrepen, komen ten laste van de Leningnemer. Leningnemer is verder de volgende kosten/fees verschuldigd; a. out of pocket expenses, zoals de kosten voor het vestigen van de zekerheden; b. kosten verband houdende met de invulling van de opschortende voorwaarden; en c. alle overige voorkomende kosten. 13

14 Eveneens komen ten laste van Leningnemer alle belastingen en/of heffingen die op of met betrekking tot de aflossing van de Lening en de betaling van Rente, boeten, vergoedingen of kosten worden of zullen worden geheven. 18. Slotbepalingen De uitoefening door Leninggever van de uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin deze zullen worden uitgeoefend, is ter keuze aan Leninggever, zonder dat het niet uitoefenen van enig recht kan worden uitgelegd als zou Leninggever van dat recht afstand willen doen De boeken van Leninggever strekken met betrekking tot de uitbetaling van de Lening, de vorderingen, betalingsverplichtingen en saldi ter zake van de Lening tot dwingend bewijs, zolang Leningnemer de onjuistheid daarvan niet heeft aangetoond De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst welke tussen Partijen is gesloten omtrent het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere gesloten overeenkomsten welke tussen Partijen ter zake zijn gesloten Leninggever is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen Alle kennisgevingen of andere mededelingen die krachtens de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn vereist of toegestaan, geschieden schriftelijk Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling Leningnemer stemt er mee in dat Leninggever, of een derde als bedoeld hiervoor in artikel 8.2, automatisch incasso en artikel 18.4, overdracht en hieronder in artikel 18.8, administratie, zodanige gegevens over hem verzamelt, verwerkt, gebruikt, mondeling en schriftelijk uitwisselt, in dossiers en systemen vastlegt en openbaar maakt als Leninggever dat noodzakelijk of wenselijk acht in verband met de Lening of andere activiteiten van Leninggever Leningnemer stemt er hierbij mee in dat Leninggever de administratie van de Lening kan uitbesteden aan derden Het is Leningnemer/Zekerheidsgever niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leninggever Leningnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van (i) de bevoegdheid tot verrekening van hetgeen zij uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden of uit anderen hoofde nu of te eniger tijd aan Leninggever verschuldigd is of zal worden met enige vordering die zij nu of te eniger tijd opeisbaar of niet-opeisbaar op Leninggever heeft of mocht hebben en (ii) de opschortingsrechten die zij 14

15 uit hoofde van de wet of anderszins jegens Leninggever op enig moment heeft of mocht hebben, welke afstand Leninggever hierbij aanvaardt Het verlenen van een bevoegdheid aan Leninggever door Leningnemer geschiedt onder vrijwaring van Leninggever door Leningnemer voor iedere aansprakelijkheid en schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van die bevoegdheid en houdt in, tenzij Leninggever anders bepaalt, de herroeping van eerdere zodanige aan (een) ander(en) dan Leninggever verleende volmacht(en) Leningnemer doet hierbij afstand van zijn recht om: (i) de Overeenkomst (en de Algemene Voorwaarden) te vernietigen op grond van dwaling, als bedoeld in artikel 6:228.1 BW; en (ii) de Overeenkomst (en de Algemene Voorwaarden) te ontbinden. 15

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR Afdeling I Overeenkomst van geldlening Artikel 1 Onder geldlening wordt verstaan (i) kasgeldleningen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Mulderzaken Jurist handelend als MulderJuristen is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak, opgericht en gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST Informatie vooraf De Gemeente Roosendaal is eventueel bereid om een door Coresta Design & Build aan te wijzen nader te noemen meester, verder Douanekantoor

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

Leden van de gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Financiering CV Parijsch.

Leden van de gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Financiering CV Parijsch. Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Leden van de gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Financiering CV Parijsch DATUM 02 juni 2016 BIJLAGE Concept leningsovereenkomst (14663), Aflossingsschema

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene Kredietvoorwaarden

Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Definities 1.1. In deze akte en in deze Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder: Qredits: de stichting door wie de lening of het krediet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie