Veiligheid in de woonomgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid in de woonomgeving"

Transcriptie

1 RIS173230B Veiligheid in de woonomgeving Feitenrapport Dit feitenrapport vormt de basis voor de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Den Haag. De conclusies en aanbevelingen zijn afzonderlijk gepubliceerd in het bestuurlijk rapport. Dit is te vinden op of aan te vragen bij het secretariaat van de Rekenkamer Den Haag ( ). Aan dit onderzoek hebben meegewerkt: - Peter Jongmans, lid rapporteur Rekenkamer - Mirjam Swarte, secretaris Rekenkamer - Gert Kortenbach, senior onderzoeker Rekenkamer - Anna Bavinck, ingeleend onderzoeker, gemeente Den Haag Externe deskundigen: - Ben Rovers (Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek) - Wim Hillenaar (Berenschot) - Cyrille Fijnaut (Universiteit Tilburg) Fotografie: Foto omslag Politie Haaglanden Contactgegevens: Rekenkamer Den Haag Postbus CD Den Haag Telefoon Fax Bezoekadres: Stadhuis Spui BT Den Haag Datum juni 2010

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en vraagstelling Inleiding Doel- en probleemstelling Onderzoeksaanpak Beleid Organisatie...8 Hoofdstuk 2 Aanpak en trends in de stad Inleiding Vermogenscriminaliteit en diefstal Diefstal in de openbare ruimte en winkelsituaties Persoonlijke levenssfeer Jongerenoverlast Overlast in de openbare ruimte door anderen dan jongeren Woonoverlast Onveiligheidsgevoelens Veiligheidshuis Politiecapaciteit Financieel overzicht Ontwikkelingen op probleemgebieden...24 Hoofdstuk 3 Veiligheidsproblemen in de stadsdelen Inleiding Hoe verhouden de stadsdelen zich tot elkaar? Stadsdeel Loosduinen Stadsdeel Escamp Stadsdeel Scheveningen Stadsdeel Segbroek Stadsdeel Centrum Stadsdeel Laak Stadsdeel Haagse Hout Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg...41 Hoofdstuk 4 Beantwoording onderzoeksvragen Inleiding Veiligheidsproblemen Aanpak en middelen Betrokken partijen Ontwikkelingen...46 Bijlage 1 Delicten, overlast en onveiligheidsgevoelens in absolute getallen...47 Bijlage 1.1 Typen delicten en overlast en onveiligheidsgevoelens...48 Bijlage 1.2 Vermogensdelicten...49 Bijlage 1.3 Diefstallen in de openbare ruimte en winkelsituaties...50 Bijlage 1.4 Delicten in de persoonlijke levenssfeer...51 Bijlage 1.5 Jongerenoverlast...52 Bijlage 1.6 Overlast openbare ruimte anderen dan jongeren...54 Bijlage 1.7 Meldingen woonoverlast...55 Bijlage 1.8 Onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap...56 Bijlage 1.9 Stadsdeel Loosduinen...58 Bijlage 1.10 Stadsdeel Escamp...60 Bijlage 1.11 Stadsdeel Scheveningen

3 Bijlage 1.12 Stadsdeel Segbroek...65 Bijlage 1.13 Stadsdeel Centrum...67 Bijlage 1.14 Stadsdeel Laak...69 Bijlage 1.15 Stadsdeel Haagse Hout...71 Bijlage 1.16 Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg...73 Bijlage 2 Aanpak en middelen...75 Bijlage 2.1 Soorten aanpak...76 Bijlage 2.2 Problemen en soorten aanpak...77 Bijlage 2.3 Politiecapaciteit in de stadsdelen...78 Bijlage 2.4 Veelplegersaanpak en nazorg ex-gedetineerden...79 Bijlage 2.5 Politie Keurmerk Veilig Wonen...82 Bijlage 2.6 Keurmerk Veilig Ondernemen...83 Bijlage 2.7 Stelselmatige geweldplegers en huiselijk geweld...85 Bijlage 2.8 Problematische jongerengroepen...86 Bijlage 2.9 Jeugdcriminaliteit...89 Bijlage 2.10 Hotspotbeleid...91 Bijlage 2.11 Cameratoezicht...98 Bijlage 2.12 Burgemeesters- en collegebevoegdheden Bijlage 2.13 Meldpunt Woonoverlast Bijlage 2.14 Haagse Pandbrigade Bijlage 2.15 Team Onrechtmatig Wonen Bijlage 2.16 Bemiddeling en Mediation Bijlage 2.17 Bewonersinitiatieven en veiligheid Bijlage 2.18 Handhavingsteams Bijlage 2.19 Aanpak verloederde locaties Bijlage 2.20 Thema s stadsdelen en inzet acties

4 Hoofdstuk 1 Achtergrond en vraagstelling 1.1 Inleiding Ruim één op de drie Hagenaars voelt zich wel eens onveilig 1. Dit is lager dan in de overige G4 gemeenten maar nog altijd hoger dan de landelijke score van 25% 2. De stadsdelen Centrum, Laak en Escamp scoren voor zelfs tussen de 39% en 46% 3. Deze ontwikkelingen zijn door het College van B&W al eerder geconstateerd en aanleiding geweest hierover een doelstelling in het coalitieakkoord MeeDoen () op te nemen. Alle Hagenaars moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen wijk, daar prettig wonen en zo min mogelijk overlast ondervinden van bedrijven en van elkaar. In het Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Den Haag zijn de onveiligheidsgevoelens van de G4 bevolking te vinden: - percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt: Amsterdam 37%, Rotterdam - 40%, Utrecht - 39% en Den Haag 34%. - percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt: Amsterdam 4,5%, Rotterdam 5,5%, Utrecht - 4,0% en Den Haag 5,5%. In 2010 loopt het vigerende Haagse veiligheidsplan af. De Rekenkamer Den Haag ziet hierin een geschikt moment een bijdrage te leveren aan verbetering van het beleid. Het onderzoek en de aanbevelingen kunnen gebruikt worden indien er in 2010 een nieuw veiligheidsplan komt, dan wel nieuw beleid geformuleerd wordt. Leeswijzer Hierna leest u in dit hoofdstuk hoe het onderzoek is opgezet en wat het beleid van de gemeente Den Haag is om de stad veiliger te maken. Hoofdstuk 2 laat zien hoe de gemeente Den Haag de onveiligheid aanpakt. Meer detailgegevens vindt u in bijlage 2. De belangrijkste veiligheidsproblemen per stadsdeel leest u in Hoofdstuk 3. Meer detailgegevens vindt u in de bijlage 1. Hoofdstuk 4 vat de antwoorden op de onderzoekvragen samen onder de begrippen Problemen, Aanpakken, Partijen en Ontwikkelingen. 1.2 Doel- en probleemstelling Doelstelling Het veiligheidsbeleid kenmerkt zich door een veelheid van soorten problematiek, soorten aanpak en geldstromen van verschillende bestuursniveaus. Bij dit beleid zijn publieke en private actoren betrokken en doelgroepen met hun eigen kenmerken. 1 Integrale Veiligheidsmonitor Haaglanden, beknopt tabellenrapport, Politie Haaglanden. 2 Integrale Veiligheidsmonitor Haaglanden, Landelijke rapportage, CBS Integrale Veiligheidsmonitor Haaglanden, beknopt tabellenrapport, Politie Haaglanden. 4

5 Het doel van dit onderzoek is overzicht te bieden in de veelheid van bestaande gegevens: Veiligheidsproblemen zoals aantallen delicten, autodiefstallen, inbraken. Soorten aanpak zoals begeleiding van veelplegers, de hotspotaanpak, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het bestrijden van woonoverlast. Andere betrokkenen bij de veiligheidsproblematiek dan de gemeente Geldstromen vanuit de gemeentelijke begroting. Trends zoals de ontwikkeling van de aantallen vermogensmisdrijven, veelplegers, gevallen van zakkenrollerij. Probleemstelling Welke problemen op het gebied veiligheid hebben de Haagse stadsdelen, op welke manier pakt het Haagse stadsbestuur en zijn partners deze problemen aan en welke ontwikkeling is te zien in cijfers van overlast en criminaliteit? Gekozen is voor de onderzoekperiode. Deze periode valt binnen de periode van de beleidsnota Een veilig Den Haag (2) 4. Niet voor alle categorieën criminaliteit en overlast waren cijfers over 2009 beschikbaar tijdens de quick scan. Voor het totaal aantal aangiften heeft de Rekenkamer gekozen voor de periode vanwege de doelstelling in het veiligheidsplan van de gemeente met 2002 als vergelijkingsjaar. De hinder die burgers ondervinden bij onveiligheid in hun woonomgeving is het vertrekpunt van deze quick scan. Buiten het onderzoek vallen de georganiseerde criminaliteit, de veiligheid op het strand, de economische criminaliteit, de verkeersveiligheid en de crisisbeheersing. De quick scan geeft geen oordeel over het beleid. Daarvoor is veel diepgaander onderzoek nodig dan mogelijk is in een quick scan. De quick scan laat wel zien welke ontwikkelingen in de criminaliteit of overlast te maken hebben met de probleemgebieden. Overzicht Het overzicht kan de Raad helpen zijn sturende en controlerende rol waar te maken. Juist nu de verwachting is dat in de komende jaren minder geld beschikbaar zal zijn voor veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk meer inzicht te hebben in de soorten aanpak die worden ingezet en in de ontwikkeling van de veiligheid. Beter inzicht geeft de mogelijkheid voor scherpere keuzes. Een inzicht in de ontwikkelingen in criminaliteit (en overlast) kan dienen als alarmsignaal voor de Raad. Het overzicht dat de Rekenkamer als eindproduct van de quick scan oplevert, kan dienen als startpunt voor een verder te ontwikkelen versie onder verantwoordelijkheid van het College. Niveau Voor het overzicht kan gekozen worden uit vier niveaus: de stad, het stadsdeel, de wijk of de buurt 5. De oorspronkelijke keuze van de Rekenkamer was gericht op het niveau van de stad, de stadsdelen en voor twee stadsdelen op wijkniveau. Dat bleek niet uitvoerbaar. Het beleid wordt op stedelijk en voor een klein gedeelte op stadsdeelniveau gerealiseerd. Een differentiatie naar een lager niveau is alleen bij gebiedsgerichte aanpakken gedeeltelijk beschikbaar. Cijfers op wijkniveau bestaan bovendien niet voor alle veiligheidscategorieën. Een vergelijking van aanpak en trends op wijkniveau was dus niet mogelijk. Den Haag heeft geen specifiek veiligheidsplan op het niveau van wijken of buurten waarbij alle problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in kaart zijn gebracht. Onderzoekvragen 1. Welke zijn de soorten veiligheidsproblemen in de Haagse stadsdelen en van welke omvang zijn deze? 2. Welke zijn de soorten aanpak in de Haagse stadsdelen en welke middelen zijn hiermee gemoeid? 3. Welke betrokkenen zijn actief in de samenwerking op stadsdeelniveau? 4. Welke ontwikkelingen die samenhangen met de aanpak en problemen zijn te onderscheiden in de stadsdelen? 4 Gemeente Den Haag, Een veilig Den Haag (2): een opdracht aan alle Hagenaars, Den Haag. 5 Den Haag heeft 8 stadsdelen, 54 wijken en 114 buurten. 5

6 1.3 Onderzoeksaanpak In dit onderzoek zijn de veiligheidsproblemen geïnventariseerd, evenals de inzet, de middelen en de ontwikkelingen op veiligheidsgebied. Uit het overzicht van probleem en aanpak moet een zekere logica blijken: hoe sluiten de soorten problemen aan op de soorten aanpak, hoe ligt de relatie tussen de omvang van problemen en de omvang van middelen. Uitzonderingen zijn mogelijk mits voorzien van een overtuigende argumentatie. Door vragen uit te zetten bij alle betrokken diensten en personen op beleids- en uitvoeringsniveau is het basismateriaal (cijfers, aanpakken) verzameld. Het cijfermateriaal (aantallen aangiften en meldingen van overlast) in dit onderzoek is afkomstig van de politie. In bijlage 1 vindt u een toelichting van het bronnenmateriaal van de Politie Haaglanden. In bijlage 2 waar de aanpakken beschreven zijn, is gebruik gemaakt van gemeentelijke gegevens, zonodig aangevuld met informatie van de Politie Haaglanden. 1.4 Beleid Landelijk Het kabinet wil een reductie bereiken van de criminaliteit in 2010 van 25% ten opzichte van 2002 door onder andere te zorgen voor een veilige leefomgeving voor iedereen. Als het gaat over veilige wijken, dan gaat het over alle wijken, buurten en dorpen in Nederland (inclusief de 40 krachtwijken en de 40+ wijken). De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken maken één keer per vier jaar afspraken met het Korpsbeheerdersberaad die worden vastgelegd in het Landelijk Kader 6. De prioriteiten zijn veilige wijken, geweld, jeugdcriminaliteit en risicojeugd en aanpak criminaliteit. De politie versterkt het gebiedsgebonden politiewerk. Hiertoe worden landelijk 500 extra wijkagenten ingezet (met extra aandacht voor de krachtwijken) en levert de politie, op verzoek, gegevens op wijkniveau die dienen als input voor een gemeentelijke wijkscan in het kader van het integraal veiligheidsbeleid. Het regiokorps politie Haaglanden Den Haag heeft bij het veiligheidsbeleid ook te maken met doelstellingen van de politie Haaglanden. Het Korpsbeheerdersberaad van de politie maakt landelijke afspraken met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over speerpunten en prestaties. Deze afspraken worden vervolgens op regionaal niveau in het Meerjarenbeleidskader van de politie Haaglanden vastgelegd. In het Meerjarenbeleidskader heeft het korps van de politie Haaglanden de volgende prioriteiten benoemd: 1. Aanpak van geweld 2. Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 3. Aanpak criminaliteit 4. Veelplegers 5. Veilige wijken De twaalf Haagse politiebureaus maken jaarlijks een werkplan (de stadsdelen Centrum en Escamp hebben respectievelijk vier en twee politiebureaus en daarmee meer werkplannen). De te behalen resultaten voor de politie worden grotendeels aangestuurd door het Meerjarenbeleidskader en bepaald door de landelijke politiek. Gemeentelijk Het gemeentelijke veiligheidsbeleid is vastgelegd in Een veilig Den Haag (2): een opdracht aan alle Hagenaars, veiligheidsplan Met deze nota sluit de gemeente aan bij de landelijke doelstelling van het kabinet van reductie van criminaliteit. De ambitie van de gemeente ligt echter op een reductie van 20% tot 25% in 2010 ten opzichte van Tweede Kamer, en nr 50. 6

7 De Haagse aanpak is een combinatie van preventie, repressie en handhavend optreden. Centraal staan het bestrijden én het voorkomen van criminaliteit en onveiligheid. Een veilig Den Haag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Niet alleen van gemeente en politie maar ook van burgers, ondernemers en diverse (wijk)organisaties. Voor de collegeperiode 2010 richtte het college zich op de volgende vijf prioriteiten: 1. Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 2. Veelplegers en stelselmatige geweldplegers 3. Drugsoverlast 4. Onveiligheid in de openbare ruimte 5. Handhaving, toezicht en controle De gemeente geeft invulling aan veiligheid in wijken en buurten op stadsdeelniveau door in de acht stadsdeelplannen de ambities met betrekking tot veiligheid te beschrijven. Het daarbij behorend jaarprogramma benoemt de acties per wijk. Bewoners kunnen prioriteiten aangeven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in het stadsdeel. Financiën De gemeentelijke jaarrekening laat de volgende bedragen zien voor de bestrijding van de onveiligheid 7 : Tabel: uitgaven gemeente Den Haag veiligheidsbeleid mln. Realisatie 7,4 10,6 15,1 Deze budgetten zijn ruimer dan de reikwijdte van het onderzoek en bevatten bijvoorbeeld uitvoering van de Bibob 8, radicalisering en een deel van de rampenbestrijding. Een nadere uitsplitsing van de bedragen voor bestrijding van onveiligheid is niet opgenomen in de begroting en jaarrekening. In dit onderzoek wordt wel een verdere uitsplitsing van het geld voor verschillende aanpakken opgenomen. De politie Haaglanden beschikte over de periode - over de volgende budgetten 9 : Tabel: uitgaven politie Haaglanden mln. Realisatie Haaglanden De financiële verslaglegging van de politie kent geen uitsplitsing naar gemeenten. De politieregio ontvangt de gelden rechtstreeks van het Rijk. De gemeente heeft hier geen zeggenschap over. Naar schatting heeft de politie Haaglanden voor de stad Den Haag het volgende budget tot zijn beschikking: Tabel: schatting budget politie Den Haag mln. Schatting 10 Den Haag De verslaglegging van de politie Haaglanden laat niet zien hoeveel budget zij beschikbaar heeft voor de stad Den Haag. De Rekenkamer heeft daarom in overleg met de politie een schatting gemaakt aan de hand van de formatie Programma Openbare Orde en Veiligheid, Jaarverslagen Gemeente Den Haag (RIS ) en (RIS ). 8 Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur. 9 Jaarverslag Politie Haaglanden en. 10 Schatting gebaseerd op de verhouding personele formatie politiebureaus in Den Haag (1707) en de personele formatie alle bureaus in Haaglanden (2693). 7

8 1.5 Organisatie De burgemeester is de eerst verantwoordelijke voor veiligheid en handhaving van de openbare orde in diens gemeente. De Bestuursdienst, in het bijzonder de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV), is belast met het beleid en de uitvoering. De uitwerking van het veiligheidsbeleid loopt langs twee lijnen: de persoonsgebonden aanpak en de gebiedsgerichte aanpak. Bij deze lijnen wordt integraal gewerkt zodat veel gemeentelijke diensten en externe organisaties betrokken zijn bij het proces. Afhankelijk van de aard van de veiligheidsproblematiek kunnen verschillende soorten aanpakken worden ingezet zowel preventief als repressief. De betrokken actoren verschillen per aanpak en variëren van politie, Openbaar Ministerie, onderwijsinstellingen, corporaties, welzijnsinstellingen, bewonersorganisaties tot winkeliersverenigingen. De wethouder BDLM 11 heeft een verantwoordelijkheid voor het leefbaarheidbeleid. Leefbaarheid heeft te maken met veiligheid in de woonomgeving onder meer bij de aanpak van verloederde locaties, het onderhoud van groenvoorzieningen en het schoonhouden van de openbare ruimte. De wethouder Bouwen & Wonen heeft een verantwoordelijkheid voor de bebouwde omgeving. De bebouwde omgeving heeft te maken met veiligheid in de woonomgeving, bij onder andere het inrichten van de openbare ruimte en het maken van afspraken met de woningcorporaties. Veiligheid in de stadsdelen De stadsdeeldirecteuren worden bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid in het stadsdeel ondersteund door een accounthouder van OOV die enkele dagdelen per week werkzaam is op het stadsdeelkantoor. Maandelijks wordt overlegd over de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Aan dit overleg nemen de stadsdeeldirecteur, de bureauchef van de politie en de accounthouder van OOV deel. De OOVaccounthouders melden knelpunten bij de burgemeester die deze kan agenderen in het Driehoeksoverleg. Bij hardnekkige en acute problemen laat de burgemeester zich ter plaatse informeren. 11 Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media 8

9 Hoofdstuk 2 Aanpak en trends in de stad 2.1 Inleiding Op welke manieren pakt het Haagse stadsbestuur de veiligheidsproblemen aan? De Rekenkamer heeft onderstaand schema opgesteld zodat inzichtelijk wordt welke aanpakken per type veiligheidsprobleem worden ingezet. De indeling van dit hoofdstuk is conform het schema. Figuur 1: Overzicht veiligheidsproblemen en soorten aanpak In de volgende paragrafen worden de problemen en de soorten aanpak kort beschreven met vermelding van kosten en trends. Een meer uitgebreide beschrijving van de problemen (met cijfermateriaal) en van de soorten aanpak is terug te vinden in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2. Totaal aantal aangiften in Den Haag Het totaal aantal aangiften is een belangrijke indicator voor het veiligheidsniveau op stedelijk niveau. In de periode is het aantal aangiften gedaald met 22.6% 12. Sinds stijgt het aantal aangiften van criminaliteit in Den Haag. In de periode bedroeg de stijging voor de hele stad 7%. 12 Het gemeentelijke veiligheidsbeleid (Een veilig Den Haag (2)) stelt zich tot doel de criminaliteit uiterlijk 31 december 2010 met 20 tot 25% verminderd te hebben ten opzichte van

10 Grafiek: totale aantal aangiften in Den Haag Aangiften Aangiftebereidheid De mate waarin slachtoffers van criminaliteit bereid zijn aangifte te doen is van invloed op het inzicht van het gemeentebestuur en de politie in de ontwikkeling van de criminaliteit en overlast. De aangiftebereidheid wordt gemeten in de Politiemonitor Bevolking. Onderstaande tabel toont de gemiddelde aangiftebereidheid van slachtoffers in Den Haag en Haaglanden in de periode -. Tabel: percentage aangiftebereidheid onder de bevolking % Gemeente Den Haag 28,6 24,7 26,7 Regio Haaglanden 28,0 24,7 25,9 2.2 Vermogenscriminaliteit en diefstal De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de vermogenscriminaliteit in Den Haag 13. Grafiek: ontwikkeling vermogenscriminaliteit Veelplegersaanpak Een aanzienlijk deel van de vermogenscriminaliteit in Den Haag wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep criminelen, de zogenoemde veelplegers. De aanpak van veelplegers is gericht op het opzetten van maatwerktrajecten voor veelplegers samen met ketenpartners. De ketenpartners zijn de politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie, de reclassering, de instelling Parnassia, de penitentiaire inrichting Haaglanden en de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds 2009 werken zij samen in het Veiligheidshuis. Voor de veelplegersaanpak is in de periode van tot en met totaal ,- uitgegeven. 13 De Rekenkamer heeft zich voor de beoordeling van vermogenscriminaliteit beperkt tot de aangiftecijfers van diefstal uit woning, diefstal uit bedrijf, fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, autodiefstal en diefstal uit auto. De uitschieter bij fietsendiefstal was te wijten aan het in omloop zijn van lopers. Meer informatie over de absolute aantallen is terug te vinden in bijlage

11 De veelplegersaanpak richt zich op (veelal minderjarige) doorstromers en zeer actieve veelplegers. Tabel: aantallen doorstromers en zeer actieve veelplegers 2009 Doorstromers Zeer actieve veelplegers Nazorg ex-gedetineerden Ex-gedetineerden krijgen op vrijwillige basis begeleiding aangeboden bij het vinden van inkomen en huisvesting en bij het vervullen van andere levensbehoeften. De uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de ketenpartners zoals de Reclassering, de regie ligt bij het gemeentelijke bureau Nazorg. Het bureau Nazorg heeft een regisserende rol en monitort de overdracht van de ex-gedetineerden naar de ketenpartners. De primaire taak van bureau Nazorg bestaat uit het verwerken van informatie vanuit de gevangenis, het screenen van leefgebieden waarop eventuele hulp nodig is en het uitzetten en monitoren van taken. In namen 490 ex-gedetineerden deel aan de Nazorg. Aan de pilot nazorg ex-gedetineerden, gestart in, is in de periode ,- besteed. Het budget is gefinancierd uit de middelen voor de veelplegersaanpak. Voor 2010 reserveert de gemeente een budget van Dit budget dekt de extramurale kosten van de SD trajecten (zie hierna onder 2.2.3) en de kosten voor de voorziening Reflex, een dagloonproject voor veelplegers. De gemeente kan niet aangeven of de aangeboden begeleiding heeft bijgedragen aan het duurzaam uit de criminaliteit houden van de doelgroep. De recidive van ex-gedetineerde personen kan worden bepaald aan de hand van cijfers van de politie (aanhoudingen) en het OM(voorgeleidingen) over deze doelgroep. Momenteel is dat geen standaard werkafspraak. Bij een nazorgvoorziening zoals de Reflex wordt het recidiveverloop wel bijgehouden Inrichting Stelselmatige Daders De Inrichting Stelselmatige Daders (ISD-maatregel) biedt de mogelijkheid daders met een hardnekkig gedragsprobleem voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Het Openbaar Ministerie kan kandidaten voordragen. In is deze maatregel in Den Haag 32 keer opgelegd en in 14 keer. De ISD-maatregel wordt uitgevoerd door het OM en de politie. Hieraan zijn geen kosten voor de gemeente verbonden. Van de ISD ers in de regio Haaglanden kwam na terugkeer in de samenleving de helft weer in aanraking met de politie 14. Specifiek voor de stad Den Haag zijn geen cijfers beschikbaar Politie Keurmerk Veilig wonen Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaat uit een op de woning toegespitst pakket van maatregelen waarmee de woning beter bestand is tegen inbraak. In Den Haag wordt dit keurmerk sinds 2005 in samenwerking met de corporaties uitgevoerd. Daarnaast wordt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten zoveel mogelijk getracht het PKVW te verkrijgen. In de periode 2010 is in totaal 3,2 miljoen euro beschikbaar vanuit de gemeente (GSB-middelen). Naar schatting is in de periode - 0,6 miljoen euro per jaar besteed. 14 Effectmeting aanpak stelselmatige daders regio Haaglanden, Politie Haaglanden. 11

12 Onderstaande tabel toont de cijfers van diefstal uit woningen in Den Haag: Tabel: aantallen diefstal uit woning 2009 % stijging - 09 Diefstal uit woning , Thema s stadsdelen Sinds hebben de stadsdelen eigen veiligheidsthema s aangedragen waar zij extra aandacht aan wilden besteden in de collegeperiode tot De financiële lasten behorend bij de thema-aanpak bedroegen in ,- en in ,-. De gemeente schat dat in de periode - de stadsdelen één à twee dagen per week besteed hebben aan projecten binnen de thema s. De veiligheidsthema s met de bijbehorende trendcijfers: Tabel: aantallen delicten volgens de thema s van de stadsdelen Stadsdeel Thema 2009 Perc. stijging/daling Loosduinen diefstal uit auto ,2 L veen- Yp. diefstal uit woning ,0 Centrum diefstal uit auto ,0 Centrum fietsendiefstal ,0 Haagse Hout fietsendiefstal ,0 Segbroek diefstal uit auto ,3 Escamp diefstal uit woning ,1 Scheveningen fietsendiefstal ,0 Laak straatroof ,8 In de periode 2009 is in zes stadsdelen een stijging te zien van het aantal delicten volgens de gekozen thema s, in twee stadsdelen een daling. Diefstallen uit auto s in Loosduinen en diefstal uit woningen in Leidschenveen/ Ypenburg zijn in percentage het meest gestegen. De gemeente verklaart de groei van het aantal fietsendiefstallen in Centrum en Haagse Hout doordat er lopers in omloop waren. In Laak is de daling (straatroof) het grootst en bijna gehalveerd. De gemeente wijst erop dat het totale aantal fietsendiefstallen in Den Haag is sinds 2002 gehalveerd 16 : Grafiek: aantallen fietsendiefstallen fietsendiefstal 15 Zie bijlage Sturap III 2009 Den Haag, Politie Haaglanden, staf Korpsdirectie. 12

13 2.3 Diefstal in de openbare ruimte en winkelsituaties Keurmerk veilig ondernemen Samen met ondernemers, leveren politie en gemeente in een gebied met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) extra inspanningen voor veiligheid. Hiermee wordt beoogd een prettig en veilig winkelklimaat te realiseren. In Den Haag zijn dertien winkelgebieden en bedrijventerreinen gecertificeerd, drie zijn in vergevorderde fase en met vier wordt gesproken over doorstart of opstarten van het KVO 17. In de periode - is 1,5 miljoen euro uitgegeven door de gemeente aan het KVO. De gemeente beschikt over cijfers specifiek voor de KVO-gebieden 18. De gegevens dateren uit. Hoewel een KVO gericht is op een specifiek winkel- of bedrijvengebied en niet op een heel stadsdeel geeft de Rekenkamer bij gebrek aan recente cijfers op het niveau van KVO-gebieden inzicht in de ontwikkelingen van zakkenrollerij en winkeldiefstal op stadsdeelniveau. Uit de ontwikkelingen voor zakkenrollerij en winkeldiefstallen blijkt het volgende bij de zeven stadsdelen die een of meer KVO-certificaten kennen: In vijf stadsdelen stijgt het aantal winkeldiefstallen, in Laak en Scheveningen blijkt een daling; In alle zeven stadsdelen stijgt het aantal gevallen van zakkenrollerij Veelplegersaanpak, Thema s stadsdelen In de paragraaf hiervoor zijn de veelplegersaanpak en de thema s van de stadsdelen behandeld. Ze worden hier nogmaals genoemd omdat deze aanpakken ook gericht zijn op berovingen op straat, zakkenrollerij en winkeldiefstallen. Het aantal berovingen op straat, zakkenrollerij en winkeldiefstallen op stedelijk niveau vertoont een wisselend beeld: Diefstal openbare ruimte en w inkelsituaties 2009 Voor meer inzicht in de cijfers per stadsdeel zie de bijlage Persoonlijke levenssfeer Misdrijven in de persoonlijke levenssfeer betreffen bedreiging, mishandeling (inclusief huiselijk geweld) en (poging tot) doodslag. Het aantal misdrijven in de persoonlijke levenssfeer is in 2009 ten opzichte van met 12% gestegen: Tabel: aantallen delicten in de persoonlijke levenssfeer 2009 Stijging Persoonlijke levenssfeer % 17 Peilmoment Nulmeting Dierenselaan/Apeldoornselaan, ervaringen van de doelgroep met criminaliteit en overlast, politiecijfers criminaliteit en overlast. Uit het materiaal viel niet op te maken of de situatie verbeterd was door het keurmerk. 13

14 2.4.1 Stelselmatige geweldplegers Plegers van een geweldsmisdrijf krijgen een snelle strafrechtelijke reactie: bij aanhouding van een geweldsmisdrijf wordt zoveel mogelijk het supersnelrecht toegepast. De repressieve aanpak functioneert als stok achter de deur. Geweldplegers worden geregistreerd in een digitaal systeem. Daarin kunnen de organisaties informatie delen en toevoegen. Een stelselmatige geweldpleger wordt geadopteerd door de wijkagent of door een medewerker vanuit de hulpverlening. Deze houdt toezicht op de geweldpleger en de begeleiding van hem. Op proactieve wijze worden hulpprogramma s aangeboden zoals agressietrainingen, psycho-medische zorg en praktische ondersteuning bij het vinden van werk, huis, opleiding of uitkering. Omdat geweld vaak het gezin treft, richt de aandacht zich ook op de veiligheid van partner en kinderen. Bureau Jeugdzorg heeft een rol bij deze begeleiding. De begeleiding van stelselmatige geweldplegers vindt plaats door de politie en hulpverlening. Voor de gemeente zijn hiermee geen financiële middelen gemoeid. Onderstaande tabel geeft de aantallen stelselmatige geweldplegers in Den Haag weer: Tabel: aantallen stelselmatige geweldplegers 2009 Stijging Stelselmatige geweldplegers ,2% In / is Den Haag begonnen met een pilot voor maximaal 30 stelselmatige geweldplegers. Doel is een daling van het aantal geweldplegers en het geweld te bewerkstelligen, waarbij ten minste 20% van de doelgroep in niet recidiveert. In de volgende tabel staan de pilotresultaten vermeld: Tabel: Aantallen aanhouding onder (recidiverende) geweldplegers 2009 Aangehouden 24 9 onbekend onbekend Niet aangehouden 4 19 onbekend onbekend In recidiveert 17% niet, 83% wel. In recidiveert 68% niet, 32% wel Huiselijk geweld Eén op de vijf stelselmatige geweldplegers maakt zich schuldig aan huiselijk geweld. De gemeente Den Haag draagt bij aan de preventie van huiselijk geweld. Dit doet zij door het meefinancieren van de regionale samenwerking van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) 19 en de G4 samenwerking. Specifiek over huiselijk geweld zijn beperkt cijfers voorhanden 20. De uitgaven bestaan uit de bijdragen van de gemeente aan het ASHG: Tabel: gemeentelijke bijdragen Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld 2009 ASHG , , , ,- In de volgende tabel staan de meldingen bij het ASHG. Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Den Haag 21 is in de periode - met 10% gestegen 22 : Tabel: aantallen meldingen huiselijk geweld Den Haag Stijging - Meldingen huiselijk geweld % De gemeente heeft publiciteitscampagnes gevoerd zodat huiselijk geweld sneller gemeld wordt bij het ASHG. Mogelijk heeft de toename van het aantal meldingen te maken met deze campagnes. 19 Advies- en steunpunt huiselijk geweld voor de regio Haaglanden, zie 20 Bron: Dienst OCW gemeente Den Haag. 21 Bron: Gemeente Den Haag, dienst OCW. 22 Bron: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld voor de regio Haaglanden. 14

15 2.5 Jongerenoverlast De gemeente Den Haag onderscheidt hinderlijke, overlastgevende en criminele jongeren, samen de problematische groepen. De problematische jongerengroepen zijn onderwerp van aandacht op stadsdeelniveau in het veiligheidsoverleg van de stadsdeeldirecteur en de wijkbureauchef van de politie, gecoördineerd door de accounthouder OOV. In de aanpak van jongerengroepen spelen de jongerenwerkers een belangrijke rol. Voor jongerenwerk was beschikbaar: Tabel: budget jongerenwerk Den Haag mio Jongeren 5,8 6 6,2 SMJT 0,3 0,8 0,8 Dit is inclusief maatschappelijk werk voor doelgroep jongeren, accommodaties, agogisch jongerenwerk. In de stad zijn twee mobiele teams actief, een stedelijk mobiel jongeren team (SMJT) en een mobiel team in Escamp. Het mobiel team Escamp is onderdeel van de reguliere formatie stadsdeel. De dienst OCW geeft aan in deze quick scan alleen de kosten van het SMJT mee te rekenen in de gemeentelijke uitgaven veiligheid in de woonomgeving. Het jongerenwerk kent vier doelstellingen waarvan één het tegengaan van hinder en overlast betreft Problematische jongerengroepen De aanpak van hinderlijke en overlastgevende jongerengroepen wordt aangestuurd door de gemeente en bestaat uit een combinatie van zorg, het contact houden met de groepen vanuit het jongerenwerk, strafmaatregelen en verbetering van de leefbaarheid. De maatregelen richten zich op de overlastgever en zijn gezin. Betrokken partners kunnen zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Veiligheidshuis, de politie, het OM en de corporaties. De aanpak van criminele jongerengroepen valt onder regie van de politie. De aanpak van de politie bestaat uit repressie, het in beeld houden van een groep, surveillance en controle, en het contact houden met de groepen. Onderstaande tabel geeft de aantallen problematische groepen in Den Haag weer. Over zijn geen cijfers bekend. Het aantal hinderlijke en overlastgevende groepen daalt, het aantal criminele groepen stijgt 23. Tabel: aantallen problematische jongerengroepen 2009 Hinderlijk onbekend Overlast onbekend Crimineel onbekend In de tabel is het aantal meldingen van jeugdige baldadigheid in de periode 2009 weergegeven: Tabel: aantallen meldingen baldadigheid 2009 Meldingen baldadigheid In bijlage 1.5 is het overzicht van problematische jongerengroepen aangevuld met gegevens uit

16 2.5.2 Criminele jongeren Een groot deel van de criminele jongeren valt onder de veelplegersaanpak (doorstromers, zie paragraaf 2.2.1). Het aantal criminele jongeren in Den Haag is in, ten opzichte van, gedaald met 2,6%. Tabel: aantallen criminele jongeren Den Haag Daling - Aantallen criminele jongeren ,6% Hotspots Sinds 2003 werken gemeente, politie en welzijnsorganisaties onder de regie van de gemeente gezamenlijk aan de hotspotaanpak. Het betreft een gecombineerde aanpak van repressie en preventie en een minimale inzet van één jaar. Deze aanpak heeft voor het merendeel te maken met overlast door jongeren. Een hotspot is een overlast gevende locatie waar: meer dan gemiddelde overlast is die ten minste drie maanden duurt; een gezamenlijke integrale aanpak nodig is voor normalisering van de situatie; de overlast een duurzame aanpak vraagt van minstens één jaar. Den Haag is in 2003 gestart met 27 hotspots. In 2009 waren er nog tien. Daarmee is op dat moment de doelstelling van het veiligheidsbeleid van maximaal 14 hotspots in 2010 gehaald. In de periode heeft de gemeente meer dan ,- aan hotspots uitgegeven. Het totale aantal meldingen en aangiften op de 15 toen bestaande hotspots steeg in de jaren met 7.3%: Tabel: aantallen meldingen en aangiften op hotspots Den Haag Stijging - Meldingen hotspots ,3% Van de 15 hotspots in is bij drie hotspots in de periode - het veiligheidsgevoel van de inwoners verslechterd 24. De gemeente heeft besloten 5 hotspots van de lijst af te voeren 25. Het valt de Rekenkamer op dat bij de hotspot Centraal Station wel het veiligheidsgevoel verbetert (/ 56% - / 78%), terwijl ook het aantal meldingen en aangiften toeneemt (/ 272 / 314, + 16%). Bij de Maurice Ravelweg valt op dat zowel het veiligheidsgevoel als het aantal meldingen en aangiften vrijwel gelijk is gebleven. Het college van B&W rapporteert met de hotspotrapportage 26 aan de gemeenteraad over ontwikkelingen en resultaten op de hotspots (onveiligheidsgevoelens bij bewoners, criminaliteit- en overlastcijfers, expertoordelen) Cameratoezicht In 1999 is de gemeente begonnen met cameratoezicht als onderdeel van de aanpak raamprostitutie. In de daarop volgende jaren is het cameratoezicht uitgebreid met camera s in de omgeving van het station Hollands Spoor en de Haagse Binnenstad. Vaak maakt jongerenoverlast onderdeel uit van de problematiek in het gebied. Per januari bedraagt het aantal camera s in de openbare ruimte 158 stuks. In de periode - heeft de gemeente ,- uitgegeven aan cameratoezicht. Over de resultaten van het cameratoezicht voor de veiligheid in de omgeving van de camera s waren tijdens het onderzoek geen gegevens bekend over de periode De laatste cijfers waren bekend over Tijdens het onderzoek bereidde de politie een evaluatie cameratoezicht voor. Het beleidsplan, Een veilig Den Haag (2), stelt echter dat het cameratoezicht jaarlijks door de politie wordt geëvalueerd. 24 Tenierplantsoen / Van Dijckstraat / Hobbemastraat, Wenckebachstraat / 't Kikkertje, Weimarstraat. 25 Kaapse Plein, Joubertplein, Station CS, Stationsplein en Maurice Ravelweg. 26 RIS Uit eerdere jaren zijn wel gegevens bekend (incidenten/ reacties/ aanhoudingen, zie de bijlage 2.11). 16

17 2.5.5 Samenscholingsverbod Het verzamel- of samenscholingsverbod is een bevoegdheid van de burgemeester op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De burgemeester wijst een gebied aan waar het samenscholingsverbod intensief en gericht gehandhaafd wordt. Het verbod maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen gericht op beperking van ernstige overlast van veelal jongeren. Het doel is de overlast terug te dringen en de veiligheidssituatie in de omgeving te verbeteren. In Den Haag is gedurende de periode tot en met juli maal een samenscholingsverbod ingesteld van telkens drie tot zes maanden. Van deze 13 verboden betroffen acht verlengingen of het opnieuw instellen. Voor deze aanpak zijn geen specifieke middelen door de gemeente vrijgemaakt. Toezicht op naleving van het verbod is een verantwoordelijkheid van de politie. De politie en B&W rapporteren niet uitgebreid over de resultaten van de samenscholingsverboden aan de Raad. Aangegeven wordt of de overlast is toe- of afgenomen. De rapportage wordt niet onderbouwd met cijfers Blowverbod Het college van B&W kan een blowverbod instellen in een afgebakend gebied in de openbare ruimte, waarin overlast bestaat die gerelateerd is aan het blowen. In 2009 zijn de eerste blowverboden in Den Haag ingesteld in de omgeving van de Stationsweg (tevens veiligheidsrisicogebied) en op de Strandweg/ Boulevard. Sinds 25 februari 2010 gelden blowverboden in de Weimarstraat en omgeving en in het Zeeheldenkwartier, gebieden met een concentratie van coffeeshops. Voor deze aanpak zijn geen specifieke middelen door de gemeente vrijgemaakt. Toezicht op naleving van het verbod is een verantwoordelijkheid van de politie. Gelet op de inzet van de blowverboden per 2009 kan nog geen trend gemeld worden. 2.6 Overlast in de openbare ruimte door anderen dan jongeren De burgemeester heeft op grond van de APV bevoegdheden de openbare orde te handhaven. Voor de burgemeestersbevoegdheden tot aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied, de verblijfsontzegging en het alcoholverbod zijn geen middelen door de gemeente aangewezen. De handhavingverantwoordelijkheid ligt bij de politie. De kosten van de in deze paragraaf beschreven aanpakken komen niet ten laste van de gemeente (maar worden gedragen door de politie). De overlast door zwervers, dronkenschap en harddrugsgebruik stijgt in de periode 2009 met 38%. Tabel: aantallen meldingen overlast in de openbare ruimte 2009 overlast anderen dan jongeren Aanwijzing veiligheidsrisicogebied Een veiligheidsrisicogebied is een gebied dat naar bestemming of vast gebruik voor iedereen toegankelijk is, met een hoog risico op geweldsdelicten en dreigingen met vuurwapens. Op aanwijzing van de burgemeester kan de officier van justitie binnen dit gebied gelasten preventief te fouilleren en vervoermiddelen en bagage te laten onderzoeken. In de periode tot en met september 2009 is het gebied rondom het Huygenspark, Stationsweg, Van Limburg Stirumstraat, Jan Blankenstraat en het Stationsplein vijf keer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In totaal zijn gedurende deze periode 34 acties preventief fouilleren uitgevoerd. Naast het gebied rondom Holland Spoor is tramlijn 9 in aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Eénmaal is preventief gefouilleerd waarbij zeven trams zijn gecontroleerd. Deze actie werd gecombineerd met een communicatietraject op de scholen. 17

18 Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de aangiftecijfers van bedreigingen, berovingen en mishandelingen op straat in de buurt Huygenspark 28 : Tabel: Aangiftecijfers Huygenspark Huygenspark Daling ten opzichte van Bedreiging Beroving op straat Mishandeling Totaal % De volgende tabel laat de aantallen in beslag genomen wapens zien tijdens acties bij het Hollands Spoor e.o. zowel absoluut als in verhouding tot het aantal gefouilleerde personen: Tabel: aantallen in beslag genomen wapens; verhouding gefouilleerden en in beslag genomen wapens Hollands % wapens/ % wapens/ % wapens/ Spoor e.o. 29 gefouilleerden 30 gefouilleerden gefouilleerden 32 % wapens/ gefouilleerden Wapenbezit 61 0, , , ,42 De burgemeester heeft besloten om het gebied niet opnieuw aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied vanwege de daling van het aantal incidenten en wapenbezit. Hij heeft de raadscommissie voor veiligheid (VBF) hierover geïnformeerd Verblijfsontzegging Na aanwijzing als noodgebied door de burgemeester beschikt deze over de bevoegdheid tot verblijfsontzegging. Overlast veroorzakende drugsverslaafden kunnen voor een periode van 24 uur of één tot drie maanden uit het noodgebied verwijderd worden. De bevoegdheid tot het opleggen van een 24-uursverbod is gemandateerd aan de politie. Gedurende de gehele periode van tot maart 2010 is het gebied Holland Spoor en omgeving aangewezen als noodgebied. In de periode van tot en met zijn in totaal uursververboden en 26 maandverboden uitgevaardigd. Bij de verblijfsontzeggingen zijn twee politiebureaus betrokken: het bureau Jan Hendrikstraat en het bureau Hoefkade (beide stadsdeel Centrum) 34. Het aantal verboden voor de beide bureaus samen is met de helft gedaald. 28 De Rekenkamer heeft voor het opsporen van trends bij gebrek aan specifieke cijfers over het veiligheidsrisicogebied een ruimer gebied gekozen (de buurt Huygenspark wordt omsloten door: Dunne Bierkade, Koningstraat, Parallelweg en het Zieken). Een eventueel optredend verplaatsingseffect valt binnen dit ruimere gebied. 29 Acties tussen 17 februari en 8 juni.. 30 Acties tussen 12 januari en 13 december. 31 Acties tussen 16 januari en 19 augustus. 32 Acties tussen 27 maart en 8 september Brief van 1 maart 2010 RIS ; de burgemeester berekent hierbij een percentage van 3,16 % voor. OOV hanteerde naar eigen zeggen een andere berekenmethode. Het gaat om een vergelijking tussen een periode van 4 maanden in en een periode van 6 maanden in In die tijdvakken zijn in en in 2009 acht vergelijkbare preventief fouilleer acties verricht. 34 Gemeente Den Haag, Bestuursdienst, Evaluatie gebiedsaanwijzing artikel 2:74C (oud artikel 95d), Commissiebrief, RIS , 7 mei

19 Tabel: 24-uurs- en verblijfsverboden Daling ten opzichte van Jan Hendrikstraat 24-uursverboden maandverboden Totaal Jan Hendrikstraat Hoefkade 24-uursverboden maandverboden Totaal Hoefkade Totaal gen % Volgens de gemeente is het aantal ontzeggingen gehalveerd door soepeler om te gaan met toeristen. Toeristen krijgen nu eerst een waarschuwing en pas bij het negeren daarvan een ontzegging. Een doel van verblijfsontzeggingen is het voorkómen van drugsoverlast. Hieronder staan de percentages van de bevolking die vaak overlast ervaren van drugsgerelateerde verschijnselen bij de bureaus Jan Hendrikstraat en Hoefkade 35 : Tabel: percentages van de bevolking die vaak overlast ervaren van drugsgerelateerde verschijnselen omgeving politiebureau Jan Hendrikstraat en politiebureau Hoefkade: Jan Hendrikstraat 18,0 14,5 18,7 Hoefkade 27,4 18,0 21,9 Een tweede doel van verblijfsontzeggingen is het voorkómen van overlast door dronkenschap. Hieronder staan de percentages van de bevolking die vaak overlast ervaren van dronken mensen op straat bij de bureaus Jan Hendrikstraat en Hoefkade 36. Tabel: percentages van de bevolking die vaak overlast ervaren van dronken mensen op straat omgeving politiebureau Jan Hendrikstraat en politiebureau Hoefkade J. Hendrikstraat 36,3 36,4 35,3 Hoefkade 22,2 17,5 24, Alcoholverbod Het instellen van een alcoholverbod door het college van B&W geeft de politie betere mogelijkheden (preventief) op te treden tegen de in dat gebied aanwezige overlast. In waren 26 gebieden in Den Haag aangewezen met een alcoholverbod, in en 24 gebieden. Gedurende is hier één gebied (Jan Luykenlaan/ Escamp) in verband met alcoholoverlast aan toegevoegd. Alle stadsdelen, met uitzondering van Leidschenveen-Ypenburg, hebben gebieden met alcoholoverlast. Tijdens de jaarwisseling worden op (te verwachten) probleemlocaties tijdelijke alcoholverboden ingesteld. In de praktijk zijn dit twee tot drie locaties. 35 Integrale Veiligheidsmonitor Haaglanden beknopt tabellenboek. 36 Integrale Veiligheidsmonitor Haaglanden beknopt tabellenboek. 19

20 Onderstaande tabel toont de trend van het aantal alcoholgerelateerde incidenten. Het aantal incidenten is in ten opzichte van met 64% gestegen: Tabel: aantallen alcohol gerelateerde incidenten Stijging - Alcohol gerelateerde incidenten % De stijging van het aantal incidenten kan op verschillende manieren verklaard worden. Een stijging kan samenhangen met een toename van het aantal gevallen van dronkenschap maar ook met een intensievere handhaving. Om de stijging te verklaren is verder onderzoek nodig. 2.7 Woonoverlast Het Meldpunt woonoverlast, de Haagse Pandbrigade en het Team Onrechtmatig Wonen behoren tot de portefeuille van de wethouder Bouwen en Wonen Meldpunt Woonoverlast Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast, gestart in, is een centraal contact- en coördinatiepunt voor burgers en instanties die te maken hebben met overlastsituaties. De formatie bestaat uit 5,2 fte. Het Meld- en Steunpunt zet meldingen uit bij partners binnen het gemeentelijk apparaat (Haagse Pandbrigade, Team Onrechtmatig Wonen, Stadsdeelkantoren, Signaleringsoverleg en Overlastgevende Pandenoverleg) en buiten het gemeentelijk apparaat (Politie, corporaties, zorginstellingen en Bureau Bemiddeling & Mediation). Het Meld- en Steunpunt koppelt ook de resultaten van de afhandeling van de meldingen terug aan de burgers. De kosten voor het meldpunt bedragen ,- per jaar. Het meldpunt heeft in 1008 meldingen ontvangen Haagse Pandbrigade De Haagse Pandbrigade heeft als doel overlast tegen te gaan en veiligheid te vergroten door de bestrijding van illegaal wonen, hennepteelt, controle van persoonsgegevens, aanpak van onderhoudsgebreken en milieubeheer, en onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen bij woningen en horeca. Eerder bestond de Inhaalslag Handhaving, per 2009 is deze overgegaan in de Pandbrigade. De organisatie heeft 56 fte capaciteit en is een samenwerking van de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de Dienst Publieksservice, de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, de Dienst Stadsbeheer, de Bestuursdienst en de brandweer. In de periode heeft de gemeente ,- uitgegeven aan de Haagse Pandbrigade. De Pandbrigade heeft sinds de volgende aantallen adressen gecontroleerd: Tabel: aantallen adrescontroles Pandbrigade 2005/ 06 / 07 / 08 Stijging 2005/ 06 - / % Het College van B&W geeft aan geen inzicht te hebben in de resultaten van de acties van de Pandbrigade voor de leefbaarheid in de buurt. Het College heeft twee onderzoeken aangekondigd naar de maatschappelijke effecten van het project. 20

Veiligheid in de woonomgeving

Veiligheid in de woonomgeving RIS173230B Veiligheid in de woonomgeving Feitenrapport Dit feitenrapport vormt de basis voor de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Den Haag. De conclusies en aanbevelingen zijn afzonderlijk

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheid in de woonomgeving. Veiligheid in de woonomgeving. Rekenkamer Den Haag

Veiligheid in de woonomgeving. Veiligheid in de woonomgeving. Rekenkamer Den Haag Veiligheid in de woonomgeving Veiligheid in de woonomgeving Rekenkamer Den Haag RIS17323A Veiligheid in de woonomgeving Colofon Rekenkamer Gemeente Den Haag Leden: - de heer Peter Jongmans, voorzitter

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910 Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van CIE. ABPB 19 mei Aan Uw kenmerk

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST 2002-2012 januari t/m december Colofon Uitgave: Politie Haaglanden Staf Korpsdirectie Analyse & Research Burgemeester Patijnlaan 35 Postbus 264 2501 CG Den Haag Politie

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van Algemene raadscommissie BSD/2014.384 RIS 272785. 22 mei 2014. Voortgang aanpak Oude Centrum / Noodgebied

Burgemeester. De voorzitter van Algemene raadscommissie BSD/2014.384 RIS 272785. 22 mei 2014. Voortgang aanpak Oude Centrum / Noodgebied Gemeente Den Haag Burgemeester De voorzitter van Algemene raadscommissie BSD/2014.384 RIS 272785 1 22 mei 2014 Voortgang aanpak Oude Centrum / Noodgebied Zeer geachte heer Dander, Inleiding In het laatste

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Rapportage hotspots Januari t/m december 2008

Rapportage hotspots Januari t/m december 2008 Januari t/m december Gemeente Den Haag, maart 2009 INHOUPGAVE 1 Inleiding en samenvatting resultaten... 3 1.1 Wat is een hotspot? 3 1.2 Het saldo van de hotspots 3 1.3 Situatieschets 4 1.4 Opbouw van deze

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken.

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. De Vragenlijst Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. 1) In welke raadsperiode bent u raadslid geworden? huidige periode, periode 2006-2010, periode 2002-2006,

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Bestuursdienst. Spui DJ Den Haag

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Bestuursdienst. Spui DJ Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst J.J. van Aartsen Burgemeester 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. RIS294290 Contactpersoon Datum 25 mei 2016 Dienst

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsbericht aanpak fietsdiefstal

Onderwerp voortgangsbericht aanpak fietsdiefstal Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie VBF en VML Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.146 - RIS 152791 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie