Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade"

Transcriptie

1 Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders

2 Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen jaren verschillende boeken geschreven over homoseksualiteit. Veel van deze boeken zijn, wat ik noem, theologische beschouwingen. Het zijn boeken die goedkeuring of afkeuring geven van homoseksueel gedrag. Voor iemand die worstelt met homoseksualiteit zijn deze boeken niet erg behulpzaam. Of mensen worden misleid alsof homoseksueel gedrag goedgekeurd wordt door God, of aan de andere kant zijn er de boeken die veroordeling geven maar meestal zonder oplossing. Wat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen nodig hebben, is een handleiding, gebaseerd op reële ervaringen en getuigenissen, hoe tot Gods heelheid en genezing te komen. Met dit boek hoop ik dit bereikt te hebben. Dit boek is een handleiding voor genezing. Zowel voor homoseksuelen zelf als voor kerkelijke gemeentes en hulpverleners. Ik ben zelf homoseksueel geweest, heb alle worstelingen meegemaakt en God heeft mij geholpen om in het genezingsproces tot de wortels van het probleem te gaan. Toen bleek dat de homoseksuele gevoelens niet zelf het probleem waren, maar het gevolg van verschillende problemen. In de volgende jaren heeft God me genezen van meer dan alleen maar homoseksualiteit, hij heeft me een volledig nieuwe identiteit gegeven en een nieuw leven. En dit heeft Hij voor iedereen voorbereid, zonder uitzondering! Wanneer je dit boek leest, zal hopelijk ook duidelijk worden dat de hele discussie rond homoseksualiteit, of God het goedkeurt of afkeurt, pure onzin is, en in de meeste gevallen gevoerd wordt door mensen die niet weten waar ze werkelijk over praten. Als Christenen maken we een grote fout wanneer we ons op het probleem focussen, in plaats van op God en zijn oplossingen. Laat dit boek een hulp zijn om de focus te veranderen en mensen de vrijheid krijgen om te genezen. Gebroken zijn in relaties, terwijl God een God van relatie is, kan zeker nooit Gods wil zijn. Wat God voor een ieder voorbereid heeft die Hem lief heeft, is goed en perfect, groter en beter dan wat we ons voor kunnen stellen. Wanneer u dit boek leest, wil ik graag uw reactie. Dit helpt weer om in de toekomst nog beter anderen te kunnen helpen. Mijn adres is i

3 Inhoud 1 Inleiding Gods visie over man en vrouw Bijbelgedeeltes over homoseksualiteit Reguliere oorzaken homoseksualiteit Alternatieve oorzaken homoseksualiteit Tekenen die wijzen op homoseksualiteit Een intensief en alomvattend proces Ervaringen in het genezingsproces Veranderingen om emotioneel te kunnen genezen Afstand doen van obsessies, jaloezie en lust Bevrijding van seksverslaving Aanvaarden nieuwe identiteit Oplossingen die geen oplossing zijn Homoseksualiteit voorkomen A Bibliografie B Fabels en leugens over homoseksualiteit C Getuigenissen ii

4 1 Inleiding Als je iemand hoort spreken over homoseksuelen, waar denk je dan aan? Wat gaat er door je heen als een van je beste vrienden je vertelt dat hij homofiel / homoseksueel is? Hoe kijk je tegen jezelf aan als je zelf homoseksuele gevoelens hebt? Misschien denk je meteen aan bepaalde veroordelende bijbelgedeelten of je voelt je aangevallen. In deze scriptie wil ik vanuit een positief bijbels gezichtspunt laten zien hoe God man en vrouw geschapen heeft en wat Zijn plan voor een relatie tussen deze twee is. Dit plan heeft betrekking op iedereen, behalve diegenen die God geroepen en ook de gave gegeven heeft om alleen te blijven. Het gaat hier om een gave die God kan geven als Hij een specifieke roeping voor iemand heeft. Dit kun je terugvinden in 1 Corinthiërs 7:7, waar Paulus uitlegt waarom hij ongetrouwd is. Ikzelf heb met homoseksualiteit geworsteld; ik had dit gevecht echter voor enkele jaren lang verloren. Maar op het moment dat ik het diepst in de put zat, gaf ik mijn leven helemaal aan God over. Op dat moment liet Hij me zien dat Hij het gevecht, op een veel betere manier, allang gewonnen had. Hij heeft me bevrijd van mijn homoseksualiteit en de wonden van vroeger zijn aan het herstellen. God is nu mijn Vader, Jezus mijn Vriend en de Heilige Geest mijn Leidsman. Ook heeft God veel wijze mensen op mijn pad gebracht die mij een beter inzicht geven in wat er met mij aan de hand was. Ik heb dit boek geschreven voor iedereen die op bovenstaand gebied hulp nodig heeft. Ik bid voor Gods zegen en openbaring terwijl je dit leest. 1

5 Deel A: Gods ontwerp voor seksualiteit

6 2 Gods visie over man en vrouw God is uniek en wij, als Zijn schepsel, zijn dat ook. God had iets bijzonders op het oog toen Hij de mens schiep, namelijk een schepsel naar Zijn eigen beeld. Hoe heeft God de mens eigenlijk geschapen? Laten we het boek Genesis eens opslaan. Hierin is de schepping van de mens tweemaal beschreven. Allereerst in Genesis 1:27: En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Het woord dat hier voor scheppen (bara) wordt gebruikt, betekent uit het niets tevoorschijn brengen. Dit betekent dat God ons schiep zonder fysieke, zichtbare grondstoffen te gebruiken. Ik geloof dat God op dat moment de menselijke geest heeft geschapen. In Johannes 4:24 zegt Jezus: God is geest... In het volgende hoofdstuk gaat de schepping verder. Genesis 2:7 zegt: Toen formeerde (wayiytzer, afkomstig van yatzar) God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem (nishmat chayim) in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Het woord dat hier in het Hebreeuws voor adem wordt gebruikt is het woord neshama, wat ook ziel of geest betekent. God schiep dus eerst de menselijke geest naar Zijn eigen beeld en blies daarna deze geest in het lichaam dat Hij van stof had gemaakt. Deze mens had mannelijke en vrouwelijke karaktertrekken: man en vrouw schiep Hij hem. Vers 15 zegt ook: En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden... God zelf heeft zowel mannelijke als vrouwelijke namen, ook al spreken we over Hem als over een mannelijk iemand. Vervolgens zegt God in vers 18 van het tweede hoofdstuk: Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Toen toonde God hem al de dieren des velds en de mens geeft ze allemaal een naam, maar (vers 20) voor zichzelf vond Adam geen hulp, die bij hem paste. Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens (vers 21-22). Vervolgens zei de mens (vers 23): Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn (vers 24). Volgens het boek Genesis is de vrouw dus een deel van de man. Man en vrouw samen zijn geschapen naar Gods beeld. Een man alleen of een vrouw alleen is niet compleet. Twee mannen of twee vrouwen samen zijn niet naar Gods beeld. Daarom is het volgens Paulus een gave van de Geest voor iemand om ongetrouwd te blijven. De Heilige Geest zal in dit geval de missende helft zelf invullen. 3

7 3 Bijbelgedeeltes over homoseksualiteit Toen ik met mijn homoseksualiteit worstelde, gaf het gedeelte uit Genesis 2:18 precies weer wat mijn hart naar God uitschreeuwde. Ik vond het verschrikkelijk om alleen te zijn; ik wist toendertijd nog niet wat het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid inhield. Ik voelde me eenzaam, alleen op de wereld en onbegrepen. Mijn worsteling betrof voornamelijk de gedeeltes uit Genesis 2, Leviticus 18:22 en 20:13, Romeinen 1:26-27, 1 Corinthiërs 6:9-10 en 1 Timótheüs 1:10 (waar hetzelfde woord gebruikt wordt als in 1 Corinthiërs 6). En natuurlijk waren er nog de verhalen uit Genesis 19 en Judas 7 over Sodom en Gomorra en Richteren 19, waar het gaat over de man wiens vrouw door verkrachting wordt vermoord. In de kerk zijn dit vaak de bijbelgedeeltes waarnaar mensen met homofiele gevoelens verwezen worden. Ik geloof zelf dat deze bijbelgedeeltes vooral bedoeld zijn voor die mensen die van overgave aan God niet willen weten, degenen die God niet kennen en onder de veroordeling van de wet staan. Buiten Christus bestaat er namelijk geen hoop, enkel veroordeling. Door Jezus Christus wordt alles echter totaal anders. In Hem is er nieuw leven, door de nieuwe schepping die naar het beeld van onze Schepper gemaakt is. In de tijd van mijn worsteling en hopeloosheid was er niemand die me op het gedeelte in 1 Corinthiërs 6:9-10 wees. In vers 11 staat: En sommigen uwer zijn dat (onder andere homoseksueel!) geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. In dit gedeelte spreekt de bijbel over een verandering die mogelijk is, ook voor homoseksuelen. Wat hieronder volgt, zijn woorden van hoop, die God gegeven heeft voor degenen die met homoseksualiteit worstelen en bereid zijn zich aan de Heer over te geven en hun leven aan Hem toe te vertrouwen. Romeinen 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Jeremia 30:17a, 18a, 19a Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u de verstotene noemt. Zo zegt de HERE: dan zal het loflied opstijgen, vreugdegedruis. Jeremia 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, gedachten van vrede en niet van onheil. 1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Matteüs 7:7-8 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Philippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 4

8 Bijbelgedeeltes over homoseksualiteit Jesaja 61:1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. 5

9 Deel B: Oorzaken homoseksualiteit

10 4 Reguliere oorzaken homoseksualiteit 4.1 Tegenpolen trekken elkaar aan De meeste homoseksuele mannen ervaren andere mannen als de andere sekse. Dit terwijl zij vrouwen vaak ervaren als hun mede zussen. Zij voelen zich aangetrokken tot de tegenovergestelde sekse : het mysterieuze, onbekende mannelijke. Zij identificeren zichzelf dan ook niet met het mannelijke, maar met het vrouwelijke. De aantrekkingskracht tot andere mannen is voor hen iets natuurlijks en voelt in het begin zeker niet homoseksueel aan, maar eerder identiteitsloos. Aangezien homo s bij zichzelf een tekort aan mannelijkheid ervaren, lijkt bovengenoemde aantrekkingskracht voor hen een manier om zichzelf wél mannelijk en compleet te voelen. Een relatie of seks met een andere man wordt op die manier een middel om dat wat ontbreekt aan de eigen mannelijkheid, op te vullen. De oorzaak voor deze scheefgegroeide identiteitsontwikkeling moet op emotioneel gebied gezocht worden. Doordat emoties zwaar beschadigd zijn geraakt, ontstaan identiteitsconflicten, relatieproblemen, een laag zelfbeeld (in het bijzonder met betrekking tot de eigen sekse) en geestelijke problemen. 4.2 Iets over heterofobie Hoe zit het nu met de zogenaamde geïnternaliseerde homofobie, dé modekreet van dit moment, die zou moeten verklaren waar het schuldgevoel van homo s vandaan komt en wat bijvoorbeeld de reden is dat homo s ervoor kiezen genezing te zoeken? De verklaring van de geïnternaliseerde homofobie is, op zijn zachtst gezegd, nogal uit zijn verband gerukt. Niet dit, maar het tegengestelde is het geval: homo s voelen zich juist sterk aangetrokken tot homoseksualiteit en dit kun je moeilijk een fobie noemen. Er bestaat bij homo s dus helemaal geen angst voor andere homo s of homoseksualiteit. In werkelijkheid zijn homo s juist bang voor heteroseksuele mannen en hun (mannelijke) kwaliteiten, evenals voor mannelijke leiders en de macht die mannen uitstralen. Het zijn dus de heteroseksuele mannen die ze vrezen, niet de homoseksuele. Ongemerkt en onbedoeld ontstaat er zo een psychologische kloof tussen de homoseksuele en heteroseksuele wereld. Desondanks hebben ook homo s (als man zijnde) er behoefte aan om deel uit te maken van de mannenwereld, om door andere mannen te worden bevestigd en begeleid. Ook hebben ze de liefde van en voor andere mannen nodig. Ondanks hun angst voor mannen zijn homo s wanhopig op zoek naar bevestiging. Verder is er sprake van jaloezie vanwege het feit dat andere mannen zo zelfverzekerd en mannelijk lijken. Vervolgens verandert deze jaloezie tijdens het opgroeien in gevoelens van lust. Juist omdat ze zelf niet anders dan andere mannen willen zijn en er zo graag bij willen horen, worden mannen een lustobject voor hen. Veel homo s verliezen op een gegeven moment ook de hoop op verandering en gaan geloven dat ze waarschijnlijk hun hele leven homo zullen blijven. Voor hen voelt het aan alsof ze 7

11 Reguliere oorzaken homoseksualiteit aan de verkeerde kant van bovengenoemde kloof staan. Homo-activisten en therapeuten die vinden dat homo s bevestigd dienen te worden in hun homoseksualiteit, zullen vertellen dat het juist goed is om aan deze kant van de kloof te blijven, dat homo s niet hoeven te veranderen. Hoewel dit voor sommigen misschien zo aanvoelt, laat God duidelijk iets anders in zijn Woord zien. Hij roept je juist op om je te laten genezen door Hem te vertrouwen en je aan Hem over te geven. Hij heeft je ontworpen, samengevoegd in de baarmoeder van je moeder en kent je daarom door en door. Hij weet dus ook Zijn eigen, originele plan voor jouw leven. Dit is de reden waarom God ons een diepe innerlijke roep geeft om te genezen. Deze roep moeten we gehoorzamen, en niet proberen weg te drukken. 4.3 Problematiek m.b.t. iemands achtergrond Het is mijn verlangen geworden te ontdekken en te weten te komen welke pijn ten grondslag ligt aan de symptomen van homoseksualiteit. De meeste homo s zullen de hierna volgende, aloude problemen wel herkennen. Dit zijn vaak dingen die ze altijd hebben vermeden of ontlopen. Ze gelden misschien niet allemaal voor iedereen, maar er zullen verbazingwekkend veel homo s zijn die zich met meerdere of zelfs de meeste zullen kunnen identificeren Ongenezen wonden uit de kindertijd/jeugd Toen ik aan het begin stond van het proces dat naar mijn genezing leidde, kwam ik erachter dat ik een diepe emotionele pijn met me meedroeg, die in mijn kindertijd/jeugd is ontstaan. (Veel homo s zijn er trouwens erg goed in deze pijn te ontkennen, ontlopen of te verbergen.) Het maakt hierbij niet uit of de oorzaken voor de pijn in werkelijkheid bestaan hebben of alleen zo zijn ervaren. Je moet er namelijk van uitgaan dat voor degene om wie het gaat de ervaringen altijd werkelijkheid zijn. Over het algemeen heeft de pijn te maken met het gevoel ongeliefd of ongewenst te zijn of, in ieder geval, onvoldoende geliefd of gewenst. Als onderdeel van de pijn spelen vaak de volgende onderwerpen mee: sterk verlangen naar een vaderfiguur, een sterke moederbinding, afwijzing door leeftijdgenoten, lage zelfwaarde van eigen mannelijkheid, en wat onevenredig vaak voorkomt (in vergelijking met de algemene populatie), seksueel misbruik tijdens de jeugd/kindertijd of het vroegtijdig hebben opgedaan van seksuele ervaring. Als dit laatste het geval is geweest, dan was dit grotendeels door toedoen van andere mannen. Als gevolg heeft het meestal onnoemelijk veel verwarring tussen de begrippen liefde en misbruik, en mannelijk en vrouwelijk veroorzaakt. Het is onmogelijk dat de tijd zulke diepe wonden heelt. Een onverzorgde wond wordt over tijd alleen maar groter en zal geïnfecteerd raken. Problemen lossen niet vanzelf op, ze worden alleen maar pijnlijker en groter als er niets aan gedaan wordt. Je moet dus erkennen dat deze wonden bestaan, zodat je er om kunt rouwen en er alsnog boos over kan worden. Tevens moet geprobeerd worden de veroorzaakte schade te herstellen door er mee naar God, je schepper, te gaan. Zo zal er uiteindelijk vergeving moeten plaatsvinden en kan je leven verder gaan in de door God bedoelde en geplande richting, met voldoening, vrede en vreugde. 8

12 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Gevoelens van tekortschieten in mannelijkheid Op de een of andere manier voelen homo s zich nooit mannelijk genoeg. Dit was zelfs niet het geval toen ze nog kleine jongens of tieners waren. Ze voelen zich alsof ze nooit zullen voldoen aan het mannelijk ideaalbeeld. Ze vinden zichzelf te dik of te dun, te klein of te verlegen, niet sportief, stoer, sterk of knap genoeg, of welke bewonderenswaardige eigenschap dan ook, die andere mannen wél, maar zij niet schijnen te hebben. Het gaat eigenlijk verder dan een tekort aan eigenwaarde. Je moet het je zo voorstellen: in onze identiteit bevindt zich een kern die weet dat we man of vrouw zijn. Ons hele zelfbeeld wordt hier vervolgens op gebouwd. Bij homo s is er nu juist iets mis in deze kern van hun identiteit. Voor homo s lijkt het soms zo te zijn dat andere mannen een natuurlijke mannelijkheid bezitten, die echter niet voor hen beschikbaar lijkt te zijn. Ze voelen zich door deze mannelijke eigenschappen aangetrokken, maar weten tegelijkertijd niet hoe ze deze zelf kunnen verkrijgen. Dit maakt dat ze zich temidden van andere mannen anders en eenzaam voelen Verafgoding van het mannelijke en van andere mannen Omdat het voor homo s voelt alsof ze als man tekortschieten, proberen ze acceptatie en bevestiging te krijgen van vooral die mannen wiens mannelijke eigenschappen ze het meest bewonderen. Ze verafgoden bepaalde eigenschappen van andere mannen, in het bijzonder de dingen die ze zelf denken te missen. Op die manier wordt de denkbeeldige kloof tussen homo s en de, in hun ogen, echte mannen, de droom-adonis-goden, groter. Het gevoel als man tekort te schieten wordt versterkt door het verafgoden van deze mannen. Deze mannen worden hierdoor echter ontmenselijkt en tevens vergoddelijkt en onbereikbaar door het voetstuk waarop ze geplaatst zijn Angst voor mannen Terwijl mannelijke eigenschappen verafgood worden, zijn veel homo s tegelijkertijd bang voor andere jongens of mannen. Iemand die homoseksueel is heeft namelijk vaak een persoonlijkheid die buitengewoon gevoelig en zachtaardig is. Zijn leeftijdgenoten die ruiger en wilder zijn, maken dan dat hij zich anders en afgewezen voelt. Hierdoor ontstaat er de angst om uitgescholden te worden of dat er grappen over homo s worden gemaakt. Daardoor voelt hij zich eens te meer buiten de groep geplaatst. Tevens vermijden veel homo s sportieve activiteiten, omdat ze denken dat ze niet met de andere jongens kunnen concurreren, wat dan weer als een bevestiging ervaren wordt van het vermeende niet man genoeg zijn. Het komt veel voor dat homo s zich afgewezen voelen door hun vader. Ze vrezen zijn minachting en voelen zich niet gelijkwaardig aan hem. Tot op zekere hoogte vrezen homo s zelfs hun eigen mannelijke kwaliteiten, doordat ze in de war raken door de verschillende signalen die ze van mannelijke rolmodellen (zowel echte als film-), vrouwen, leeftijdgenoten en het sociale feminisme oppikken. Deze signalen betreffen de vraag wat het betekent man te zijn en of dit goed of slecht is. 9

13 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Tevens zijn homo s bang om bij andere mannen hun hart uit te storten, om door hen opgemerkt te worden of hen om hulp te vragen. In feite hebben ze angst andere mannen te vertrouwen en daarmee het risico te lopen om door hen uitgelachen of afgewezen te worden. Ze vrezen dat andere mannen niet betrouwbaar zullen blijken, dat ze hun woord niet zullen houden, of zullen laten merken niets om hen te geven. Sommige homo s worden bang of raken zelfs in paniek door alleen maar in de buurt van andere mannen te zijn of door een openhartig gesprek met andere mannen te hebben, en vanwege deze angst gaan ze hen vermijden Vervreemding van mannen en verwerping van zichzelf als man De angst en pijn veroorzaakt door de afwijzing vanuit de mannenwereld leidt vaak tot een zich verder afzonderen van alles wat mannelijk is. Dit gebeurt ondanks het feit dat ze juist meer dan iets anders naar dit mannelijke verlangen. In sommige gevallen gaan homo s hierdoor, bewust of onbewust, mannen als minderwaardig of Neanderthalers beschouwen. Dit is een psychologisch verschijnsel en komt erop neer dat men het meest kritiek heeft op dat wat men het meest benijdt of dat wat het meest beangstigend is. Sommige homo s beginnen andere mannen, mannelijke interesses of het mannelijke in het algemeen op een afstand te houden door middel van het bewust of onbewust overnemen van vrouwelijke karaktertrekken en interesses of vrouwelijk gedrag. Hierbij kunnen zelfs gezichtsuitdrukking en stem geleidelijk veranderen. Ik geloof dat er hier ook een geestelijke factor een rol speelt. Er zijn demonische machten die als taak hebben om mensen in immoraliteit en homoseksualiteit te brengen. Door toegeven aan immoraliteit krijgen zij macht over iemand, nemen bezit van hem en kunnen dan ook daadwerkelijk dingen als onze stem veranderen. (Onder homo s onderling wordt dit beschouwd als opzettelijk verwijfd of nichterig gedrag. Sommige homo s gaan zelfs zover dat ze elkaar zij of vriendin noemen.) Wat blijft er op deze manier bij hen dan nog over van het mannelijk zelfbeeld? Ze blijven steken in een soort niemandsland van verwarring over de eigen seksuele identiteit, die niet mannelijk, maar ook niet echt vrouwelijk is. Vanwege de angst om gekwetst te worden zonderen ze zich vervolgens af van zowel iedere man afzonderlijk als van de hele heteroseksuele mannenwereld. Sommige homo s zien zichzelf niet eens meer als man, omdat ze dit beschamend en minderwaardig vinden Overidentificatie met het vrouwelijke Omdat ze van de mannenwereld vervreemd zijn geraakt, voelen homo s (vaak al in de kindertijd en puberteit) zich vaak prettig in vrouwelijk gezelschap. Tijdens mijn hele lagere-schooltijd had ik bijvoorbeeld alleen een vriendinnetje. Sommige homo s zien vrouwen en vrouwelijkheid als superieur aan mannen en mannelijkheid. Ze vinden dat vrouwen gevoeliger, toleranter en liefdevoller zijn. In sommige situaties, bijvoorbeeld als pijnlijke emoties geuit worden, voelt het veiliger aan om in het gezelschap van een vrouw te zijn. Vrouwen waarderen een gevoelig karakter ook meer, in plaats van dit belachelijk te maken. Voor vrouwen hoeven mannen niet te bewijzen 10

14 Reguliere oorzaken homoseksualiteit dat ze mannelijk genoeg zijn, zelfs niet als ze zich overduidelijk nog als jongens gedragen. Zodoende gaan veel mannen zich identificeren met vrouwen en meisjes, en gaan ze een vrouw beschouwen als een zus, een maatje of (onbedoeld) zelfs een voorbeeld. Het gevoel dat meisjes dezelfde sekse en jongens de andere sekse zijn, wordt op die manier opnieuw versterkt Overgevoeligheid Bijna alle homo s bezitten een aangeboren gevoeligheid en emotionele diepgang, waarvan ze gemerkt hebben dat die zowel een zegen als een vloek kunnen zijn. Als er al een aangeboren factor meespeelt bij homoseksualiteit, dan heeft deze waarschijnlijk de meeste invloed op déze karaktertrekken. Ook in het gevecht tegen homoseksualiteit spelen deze eigenschappen een grote rol. Aan de ene kant veroorzaakt de gevoelige natuur dat iemand liefdevoller, zachtaardiger en vaak meer spiritueel is ingesteld dan gemiddeld. Aan de andere kant zijn juist dít de karaktertrekken waardoor meisjes gemakkelijk vriendschap met homo s sluiten, of waardoor hun moeder ze meer beschermd opvoedt. Tevens zorgen deze eigenschappen ervoor dat hun vader zich eerder van hen distantieert en dat ze afgewezen worden door hun ruigere leeftijdgenoten. Wat zelfs nog problematischer is, is dat hierdoor van binnen een gevoelige plek ontstaat, waardoor een jongen zich snel gekwetst of afgewezen kan voelen. Iedere afwijzing of belediging van anderen die hier nog bovenop komt, versterkt dit gevoel alleen maar. Wat eerst alleen als waarheid werd ervaren, wordt op deze manier realiteit. Vervolgens weten deze jongens in hun puberteit niet meer wat ze eigenlijk met meisjes aanmoeten. De meisjes beginnen bepaalde verwachtingen te krijgen, waar homo s niet aan kunnen voldoen. Hierdoor ontstaat weer een angst voor vrouwen, en vervolgens een gevoel van diepe eenzaamheid, omdat ze zich onmachtig en afgewezen voelen. Dit maakt weer dat ze naar jongens zoals zijzelf beginnen uit te kijken in de hoop zo intimiteit en bevestiging te vinden Hunkering naar een vader Van alle mannen die met homoseksualiteit worstelen zijn er maar weinig die het gevoel hebben dat ze in hun jeugd voldoende geliefd, bevestigd of gesteund werden door hun vader, zo leert de ervaring van henzelf en van andere homo s die ze kennen. Er was evenmin sprake van identificatie met hun vader als mannelijk rolmodel. Kenmerkend voor de vaderzoon relatie was eerder het feit dat hun vader ze voor hun gevoel in de steek liet, dat hij vaak weg was, of een vijandige of ongeïnteresseerde houding (ook een vorm van in de steek laten) jegens hen had. Het maakt niet uit of dit werkelijk zo was of alleen maar zo ervaren werd. Realiteit voor de homoseksuele zoon is dat de voor hem benodigde emotionele bevestiging en liefde van de vaders zijde niet vervuld is. Zoals vaak bij menselijke ervaringen geldt dit niet in alle gevallen; er zijn ook homo s bij wie de vader-zoon relatie geen problemen gaf. In deze gevallen zijn het eerder broers, leeftijdgenoten of mannelijke verkrachters die diepe wonden hebben veroorzaakt. Veel homo s 11

15 Reguliere oorzaken homoseksualiteit werden tijdens hun jeugd op school gepest door mannelijke klasgenoten. In ieder geval is het voor velen de ervaring dat ze een grote behoefte voelen om door een vaderfiguur geliefd en in de armen gesloten worden, en willen ze graag begeleid worden in het contact met andere mannen en in hun mannelijkheid bevestigd worden door mannelijke leeftijdgenoten, ouders of vertrouwenspersonen. In werkelijkheid ken ik geen enkele man die met ongewenste homoseksuele gevoelens worstelt, die niét emotioneel vervreemd of gewond is geraakt in zijn contact met andere mannen of de mannenwereld. Het kan zijn dat er helemaal geen mannelijk persoon in zijn leven aanwezig was, maar het is nog erger als hij er wel was, maar emotioneel onbereikbaar Moederbinding Terwijl de meeste homo s de ervaring hebben opgedaan dat hun vader hen in de steek liet, hen negeerde of hen vijandig gezind was, komt het veel voor dat ze zich met hun moeder juist meer dan normaal identificeerden en overafhankelijk van haar werden. Het komt vaak voor dat ze nooit helemaal loskomen van hun moeder, en dat hun identiteit met die van haar verstrengeld blijft. In plaats van hun vader wordt hun moeder vaak hun vertrouwenspersoon en mentor, hoewel zij hun natuurlijk nooit kan laten zien hoe een man denkt en handelt. Op die manier wordt het gewoon voor homo s om typisch mannelijke kwaliteiten vanuit een vrouwelijk in plaats van een mannelijk perspectief te bekijken. Wat er dan gebeurt is dat ze een vrouwelijke kijk op de wereld krijgen en de kloof tussen homo s en de mannenwereld vergroot en extra benadrukt wordt Tekort aan lichamelijk contact In onze cultuur is het meestal niet gewoon dat mannen elkaar veel aanraken of omhelzen. Helaas wordt dit taboe vaak van vader op zoon doorgegeven, zelfs als jongens nog erg klein zijn, en voor de relatie tussen broers en hechte vrienden geldt het eveneens. Mannen in onze cultuur lijken bang te zijn dat iemand denkt dat ze homo zijn of dat ze homo kunnen worden wanneer ze te intiem met andere mannen zijn. Velen gaan hierbij zelfs zover dat ze vermijden elkaar te omhelzen, vast te houden of aan te raken. Hun angst wordt op deze manier echter juist werkelijkheid: er groeit een generatie jongens op die niet gewend zijn aangeraakt te worden en die juist sterk naar lichamelijk contact met een man verlangen. Als er in de jeugd niet aan deze behoefte tegemoet wordt gekomen, met name door de vader, blijft dit verlangen bestaan als een jongen ouder wordt; het gaat dus niet zomaar over. Voor homo s is dit verlangen zo basaal en is er zoveel tijd voorbijgegaan zonder lichamelijk contact, dat sommige van hen om deze reden seksueel contact met een man hebben, terwijl het enige wat ze eigenlijk willen, een arm om hen heen is. Ze weten gewoon geen andere manier waarop ze het niet-seksuele contact kunnen krijgen waarnaar ze zo op zoek zijn Schaamte, geslotenheid en zelfhaat Al bovengenoemde factoren maken dat homo s vervuld worden met een sterk gevoel van schaamte en zelfhaat. De theorie van de geïnternaliseerde homofobie geeft hier geen verklaring voor, omdat bij veel homo s schaamte in een eerder stadium een rol speelt dan dat 12

16 Reguliere oorzaken homoseksualiteit homoseksuele gevoelens de kop opsteken. Het is niet zo dat homoseksualiteit schaamte veroorzaakt. Het tegendeel is eerder het geval: schaamte veroorzaakt homoseksualiteit, of speelt in ieder geval een belangrijke rol in het ontstaan hiervan. Homoseksuele gevoelens blijken als reactie op gevoelens van schaamte te zijn ontstaan. Er wordt als volgt geredeneerd: Ik voel me onvoldoende mannelijk, goed of geliefd, en dus heb ik een andere man nodig die mij wel dit gevoel over mijzelf geeft. Soms lucht het tijdelijk op om toe te geven aan het verlangen naar seks met een andere man, en is de schaamte even weg, maar deze komt altijd weer terug en wordt meestal erger. Vervolgens, wanneer iemand verteerd wordt door schaamte, probeert hij te verbergen wat er is gebeurd. Dit met de gedachte dat als mensen erachter komen hoe ik werkelijk in elkaar zit, ze van me zullen walgen, me minachtend behandelen en afwijzen. Dit versterkt de schaamte, de zelfverwerping en het isolement vervolgens weer Isolement en eenzaamheid In hun angst voor mannen, in hun overgevoelige en uiterst kwetsbare staat, terwijl het voelt alsof ze nooit aan de norm zullen voldoen, bouwen homo s een muur om zich heen om zich tegen nog meer pijn te beschermen. Niemand kan mij kwetsen als ik alles afhoud, vertellen ze zichzelf intuïtief. Door dit te doen vergroten ze zonder dat ze het door hebben hun isolement, en maken ze zich los uit juist die helende relaties, die ze zo hard nodig hebben. Door therapeuten wordt dit een verdedigingsmechanisme genoemd (door middel van afstand nemen en zich losmaken uit relaties, zich alvast instellen op mogelijke afwijzing en pijn) Ongezonde relaties Gezien de bovengenoemde emotionele schade die ze opgelopen hebben, is het niet gek dat veel homo s niet-functionele of ongezonde relaties aangaan (zelfs al in de vroege jeugd). Zodra ze iets merken wat op liefde of acceptatie lijkt, gebeurt het vaak dat ze zich hieraan vastklampen, ongeacht wat de gevolgen zijn. Dit houdt soms zelfs in dat ze toestaan dat andere mannen hen voor hun eigen plezier seksueel misbruiken of dat ze zelf seks met mannen zoeken om nabijheid en liefde van iemand te ontvangen. Hierdoor ontstaat de verwarring tussen lust en liefde. Lust is egoïstisch en eigent zich de liefde van de ander toe. Liefde is zelf-loos, en geeft aandacht en waardering. Het gevolg van de poging om het gebrek aan liefde op te vullen met lust heeft tot gevolg dat de leegte en pijn van binnen alleen maar groter wordt. Het gebruiken van andere mensen om de schade van ons eigen leven te herstellen, is hetzelfde als wat Jeremia noemt:...op een mens vertrouwen... (Jeremia 17:5-8). Door dit te doen keren we ons van de Heer af en wordt ons leven vergeleken met een kale struik in de steppe die het niet merkt als er iets goeds komt. Ikzelf heb me vroeger ook vaak zo gevoeld. Ik was niet meer in staat om te zien of iemand echt om me gaf of niet, daarvoor schaamde ik me teveel, en ik kon niet meer geloven dat iemand van mij kon houden zoals ik was. 13

17 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Biologische en genetische factoren Ondanks dat er veel onderzoek naar gedaan is, is het homo-gen nooit gevonden. Toch zijn er wel karakterovereenkomsten tussen homo s onderling. Deze vier belangrijke kenmerken zijn vaak aanwezig: gevoeligheid, zwaarmoedigheid, creativiteit en een intuïtieve persoonlijkheid. Veel homo s herkennen een of meerdere van deze kenmerken waarschijnlijk wel bij zichzelf. Het is de combinatie van deze karaktertrekken die vaak maakt dat jongens niet voldoen aan het culturele beeld van de stoere, mannelijke man. Ik wil hier duidelijk bij opmerken dat dit een cultureel beeld is in vele culturen, maar absoluut niet in Gods cultuur. Hij is degene die ons op deze wijze als man gemaakt heeft. Wanneer deze jongens niet in hun mannelijkheid bevestigd worden (waarbij vooral de vader een belangrijke rol speelt), stagneert hun ontwikkeling om volwassen te worden. Vervolgens raakt het daarvoor ontvankelijke kind innerlijk verdeeld en homoseksualiteit ontstaat. Wat ook een doorslaggevende rol speelt, is het veelvuldige gepest door leeftijdgenoten in de jeugd omdat ze niet mannelijk genoeg zijn. In sommige gevallen speelt tevens een bepaalde biologische afwijking een rol. In de zesde week van de zwangerschap begint de sekse (mannelijk of vrouwelijk) zich te ontwikkelen. Wanneer de moeder tijdens deze periode onder stress staat, worden de mannelijk hormonen (androgenen) onvoldoende door het kind aangemaakt en raken zo uit balans. Dit in zichzelf leidt niet tot homoseksualiteit, maar wanneer het kind niet extra bevestigd wordt in zijn mannelijkheid kan er een vorm van homoseksualiteit ontstaan die door dit tekort intenser en dieper wortelt. Dit wordt ook wel primaire homoseksualiteit genoemd. In mijn ervaring van de afgelopen jaren heb ik een geestelijk genetische oorzaak gevonden die aanleiding geeft tot (homo-)seksuele immoraliteit. Dit is door geestelijke erving. Iedereen krijgt een geestelijke erfenis van de ouders. Hetzij positief, met Gods bescherming en Zijn liefde, of negatief, met zonde, lust en demonische gebondenheid. God geeft Zijn bescherming aan ieder huwelijk en kinderen die geboren worden binnen het huwelijk. Wanneer ouders echter zonde, alles wat tegen Gods geboden ingaat, in hun leven toelaten en uitleven, wordt Gods bescherming hierdoor op dat gebied beschadigd en weggenomen. Satan krijgt daardoor vrije toegang tot het leven van de ouders, alsmede tot het leven van de kinderen. Wanneer ouders niet seksueel trouw zijn in hun huwelijk vind je dat kinderen vaak ook problemen krijgen met lust en immoraliteit Seksueel, emotioneel en lichamelijk misbruik Mannen die seksueel misbruik maken van kinderen zoeken altijd naar kinderen die onzeker zijn in de eigenwaarde en identiteit. Om die reden worden met name die kinderen die al onzeker zijn, en geen of gebrekkige intimiteit met hun vader hebben, het slachtoffer van seksueel misbruik. Dit vermenigvuldigt en bevestigt de verwarring in identiteit bij het kind en blokkeert iedere verdere geestelijke en emotionele ontwikkeling. In de meeste gevallen van misbruik, en met name seksueel misbruik, gaan de emoties en het kind van binnen in shock. De pijn is te erg om te kunnen verdragen of te verwerken. Het zelfde gebeurt bij ons lichaam wanneer we ons plotseling ernstig verwonden. De eerste minuten voel je nog niets. 14

18 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Dan komt de pijn langzaam. De shock is te groot voor de hersenen om direct te verwerken. De lichamelijke shock duurt echter nooit erg lang en heft zichzelf op. Emotioneel gebeurt dit echter niet altijd. Wanneer niet gedeeld en niet verwerkt, kan emotionele shock een heel mensenleven blijven voortbestaan. Het lichaam gaat in het noodprogramma en het vrolijke, gezonde, zorgeloze kind van binnen sterft en zal nooit opgroeien. Uit onderzoek onder homoseksuelen die meededen aan het Exodus programma, als wel uit mijn eigen ervaringen onder mijn homoseksuele vrienden in het verleden, is gebleken dat 80% van de homoseksuelen in hun jeugd seksueel misbruikt is door andere mannen. Andere studies geven aan dat tenminste 58% emotioneel of lichamelijk mishandeld werd. Voor de meeste homoseksuelen was dit het punt waar, tegen hun wil in en tot hun grote schaamte en pijn, hun verlangen naar echte pure intimiteit vererotiseerd werd en vervangen met lustgevoelens, die nooit het antwoord konden worden op de legitieme echte behoefte aan intimiteit en bevestiging. In plaats van bevestiging en aanmoediging van het kind van binnen, of wel de persoon die God je gemaakt heeft te zijn, wordt de echte persoonlijkheid in shock gebracht door misbruik en vervolgens begraven. In plaats daarvan blijven gevoelens van minderwaardigheid, afwijzing, schaamte en pijn. Je gaat jezelf zien als een stuk waardeloos vuil waar anderen mee kunnen doen wat ze willen. Homoseksualiteit is vervolgens de noodoplossing om te proberen het hoofd boven water te houden in de diepe emotionele pijn en dood. Het voorbeeld is namelijk al afgegeven dat (homoseksuele) seks emotionele pijn draaglijk zou kunnen maken Geestelijke leegte Wat als een rode draad door bovenstaande onderwerpen heenloopt en inherent is aan elk van deze onderwerpen, is een gevoel van diepe innerlijke leegte. Soms komt deze leegte tot uiting in de vorm van opzettelijke rebellie tegen God en een onwil om op Zijn voorwaarden tot Hem te komen. Bij anderen uit het zich in een zelf gevormd, onbijbels beeld van God, en bij weer anderen manifesteert het zich door hartstochtelijke gebeden om verlossing en met de vraag of God de homoseksuele gevoelens weg wil nemen. Het lijkt dan of deze gebeden onverhoord en onbeantwoord blijven. Weer anderen doen een vérgaande poging om zichzelf te verlossen door in elk ander aspect van hun leven onberispelijk te zijn in de hoop dat zo de problemen met homoseksualiteit vanzelf over zullen gaan of dat God ze door de vingers zal zien. Door middel van zelfverlossing is het echter onmogelijk om te beantwoorden aan de verwachtingen waarvan we geloven dat God die aan ons stelt. Dit omdat God gezegd heeft dat wie meent uit werken der wet gerechtvaardigd te worden, verplicht is om zich aan die gehele wet te houden, en dit is nu juist onmogelijk voor ons. Het enige gevolg is dat we een nog groter gevoel van afwijzing door God zullen ervaren. Wat vaak gebeurt, is dat deze dingen zich om beurten voordoen. Ik bedoel dat het in ieder geval niet mogelijk is om tegelijkertijd helemaal geestelijk gezond te zijn en emotioneel beschadigd, of emotioneel gezond en op geestelijk gebied beschadigd. Op beide gebieden moet genezing plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor wat we denken en geloven. Emotionele noch geestelijke genezing kan plaatsvinden zolang we de leugens geloven die ons verteld worden of die binnenin ons 15

19 Reguliere oorzaken homoseksualiteit verankerd zijn geraakt. Deze leugens betreffen onszelf, de wereld om ons heen of de vraag wie God is. Met het bovenstaande wordt een overzicht gegeven van de problemen die meestal begraven liggen onder de oppervlakkige kenmerken van homoseksualiteit. De meeste homo s hebben in meer of mindere mate met de meeste van deze problemen te maken. De problemen, die op een ingewikkelde en pijnlijke manier met elkaar samenhangen, zetten mannen aan tot het aangaan van homoseksuele relaties in hun poging om genezing te vinden. Toegeven aan de homoseksuele verlangens maakt echter dat de problemen eerder erger dan minder worden. Ikzelf geloof niet dat homoseksualiteit een oplossing is; het is eerder een vluchtpoging om de problemen die de symptomen van de homoseksualiteit in de eerste plaats veroorzaakt hebben, niet onder ogen te hoeven zien. 16

20 5 Alternatieve oorzaken homoseksualiteit In mijn werk als zendeling in zowel Zuid-Afrika als Nigeria heb ik de afgelopen jaren enkele totaal verschillende vormen en oorzaken van homoseksualiteit gevonden. Deze vormen hebben weinig direct te maken met situaties in de jeugd, maar meer met gebeurtenissen of beslissingen later in het leven. Ik zal ze hieronder in het kort beschrijven. Wat betreft genezing van deze vormen van homoseksualiteit is zeker het hoofdstuk over genezing en bevrijding van (homo)seksuele verslaving van toepassing. Gezien het feit dat een ieder van deze vormen met initiaties en toverij te maken hebben, is het in de pastorale hulpverlening belangrijk om deze geestelijke gebondenheden te verbreken, samen met iedere vloek en verbond dat gesloten werd. 5.1 Ritueel misbruik Dit onderwerp op zich vergt een boek op zichzelf. En gelukkig zijn er ook boeken over geschreven. Het is een van de vormen waar ik zelf weinig ervaring mee heb. Het is echter in met name satanisme gebruikelijk om seksuele rituelen uit te voeren. De seks wordt gebruikt om mensen te initiëren als wel om verbonden met satan te sluiten. De seks in de rituelen kan zowel heteroseksueel als homoseksueel van aard zijn. Het aspect van de geestelijke gebondenheid in de hieruit voortkomende vorm van homoseksualiteit is zeer sterk. Wanneer je hiermee in aanraking geweest bent, of nog steeds in betrokken bent, zoek hulp bij Toverij In mijn werk voor Jeugd Met Een Opdracht in Nigeria ben ik in de afgelopen drie jaar in aanraking gekomen met voormalige moslims die Christen zijn geworden. Zij getuigden van een verbond dat verscheidene, met name hoog geplaatste moslims sluiten. Dit verbond wordt aangegaan met satan met het doel om snel rijk te worden. Eén van de aspecten van het verbond is dat de man vervolgens nooit meer seks met een vrouw mag hebben. Wanneer hij dit toch doet, zal hij alle rijkdom verliezen. Dit klinkt voor iemand in Nederland of Europa absurd, maar in Afrika is dat het helemaal niet. Toverij wordt hier voor vele zaken gebruikt. Initiaties, rituelen en bijbehorende voorwaarden zijn voor veel mensen de oplossing voor hun problemen, ruzies (vervloekingen), en verlangens. Dat de prijs die betaald moet worden altijd vele malen groter is dan wat satan geeft vinden de meeste mensen achteraf pas uit. Sommige rituelen gaan zelfs zo ver dat mensenoffers vereist zijn. Deze komen in Afrika dagelijks voor. De malams, zoals de moslim leraars genoemd worden, die dit verbond met satan sluiten om rijk te worden, verwisselen de seks met hun vrouw(en) voor seks met jonge jongens en kinderen. Deze vorm van homoseksualiteit gecombineerd met pedofilie introduceert vele jongens in homoseksuele immoraliteit, verwarring van identiteit en de gevolgen daar weer van. 17

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Leugen en waarheid Gedachten over de film Een man heeft in zijn leven allen maar minachting en afwijzing meegemaakt. Hij is zo anders als al de mensen om hem heen.

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

inhoud Inhoudsopgave Literatuur Trefwoorden register

inhoud Inhoudsopgave Literatuur Trefwoorden register inhoud Inhoudsopgave 1. Liefde is 2. Gods plan met seksualiteit 3. Seksualiteit verbindt 4. Verschillen jongens en meiden 5. Schat op het spel 6. Je schat beschermen 7. Seks in je eentje 8. Geen slaaf

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

God schiep de mens - Adam

God schiep de mens - Adam In de twee vorige studies werd besproken hoe God de hemel 1 en de aarde 2 schiep. Tijdens de zesde dag van de schepping zei God: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, (Genesis 1:26)

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

07.2014 Deze studie bouwt voort op de studies God schiep de mens - Adam 1 en God schiep de vrouw - Eva 2 uit de studie Het ontstaan van de wereld.

07.2014 Deze studie bouwt voort op de studies God schiep de mens - Adam 1 en God schiep de vrouw - Eva 2 uit de studie Het ontstaan van de wereld. 07.2014 Deze studie bouwt voort op de studies God schiep de mens - Adam 1 en God schiep de vrouw - Eva 2 uit de studie Het ontstaan van de wereld. God schiep de vrouw, Eva, omdat Hij het niet goed vond

Nadere informatie

Geloof tegenover gevoelens

Geloof tegenover gevoelens Kenneth Hagins Geloofsles nr. 7 Geloof tegenover gevoelens Centrale waarheid: Een formule voor geloof is: 1) Zoek in Gods Woord naar een belofte die betrekking heeft op wat u nodig heeft, 2) Geloof Gods

Nadere informatie

WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ?

WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ? WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ? Inhoud Voorwoord 7 1. Hoe stabiel is uw huwelijk? 9 2. Waarom de Liefdesbank nooit sluit 17 3. Waar zij echt niet zonder kan: Genegenheid 33 4. Waar hij echt niet zonder kan:

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN 1. Relaties met anderen De mens is geschapen met de behoefte aan relaties. Ieder mens heeft een aantal relatiecirkels. Je hebt relaties binnen het gezin, het werk, de buurt,

Nadere informatie

Vriendschap en seksualiteit

Vriendschap en seksualiteit Vriendschap en seksualiteit Naam: MEET AND DISCOVER WEEKEND Putten, 23-25 november 2012 www.meetanddiscover.nl Vrijdagavond 1. Verwachting Dit weekend hoop ik THEMA: Vriendschap en Seksualiteit: Wat neem

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, In de afgelopen weken hebben we een aantal keer uit het boek Hooglied gelezen. We zijn er mee begonnen met Pasen, en vandaag, met Pinksteren, lezen

Nadere informatie

8 juli 2010 Zomerkamp NSV

8 juli 2010 Zomerkamp NSV 8 juli 2010 Zomerkamp NSV ! De seksualiteit van God! Vriendschap = seksualiteit! Man en Vrouw (mannelijke en vrouwelijk) in het Koninkrijk Efeziërs 5:32 Dit (het huwelijk / man en vrouw) mysterie is groot

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. De kleine skepticus vraagt: Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? De kleine

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Uitgeverij Jes! Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit papier is het

Nadere informatie

Les 2. Stap Eén van Innerlijke Verbinding

Les 2. Stap Eén van Innerlijke Verbinding Les 2 Stap Eén van Innerlijke Verbinding Kies ervoor om u bewust te zijn van uw gevoelens. Wees bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop u misschien uw eigen pijn veroorzaakt, voor

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Weet je wel hoeveel God van je houdt? Het evangelie, het optreden van Jezus, laat ons dat steeds weer opnieuw zien. Een paar weken geleden zijn we begonnen

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Ellel Ministries. Nederland. Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap

Ellel Ministries. Nederland. Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap Ellel Ministries Nederland Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap Huize Baak De rustige omgeving van Huize Baak schept een ideale locatie voor kerk en gemeente evenementen

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog.

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. [2] Hoe heb jij dat, als je het verhaal van Adam en Eva leest? Het kán zomaar zijn dat je het leest en dat je het snapt en dat je aan

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige?

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? Les 13 Eeuwige zekerheid Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Mijn persoonlijke zekerheid en het

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12?

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Romeinen 7:7. Paulus stelt weer een vraag, die het voorafgaande mogelijk oproept bij mensen. Hij zei immers, dat de wet (vroeger) zondige hartstochten in ons opriep

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn.

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. BLPA Curriculum Module #1 - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. - Waarom we niet in een gelijkwaardige wereld leven, wanneer het op mannelijke of vrouwelijke

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING ONTMOETINGEN MET GOD Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING maart 2004 Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets te verliezen, dat is het ware geluk voor mij Het is een zin uit een lied van Stef Bos. Ik moest hieraan denken, toen ik bezig was met de voorbereidingen

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN. Verlatingsangst - Pagina 57. Wantrouwen en Misbruik - Pagina 79

VRAGENLIJSTEN. Verlatingsangst - Pagina 57. Wantrouwen en Misbruik - Pagina 79 Verlatingsangst - Pagina 57 1 Ik ben vaak bang dat de mensen die me dierbaar zijn me zullen verlaten 2 Ik klamp me aan mensen vast omdat ik bang ben om in de steek gelaten te worden 3 Er zijn te weinig

Nadere informatie

"HUWELIJK" Het bijbelse huwelijk

HUWELIJK Het bijbelse huwelijk "HUWELIJK" Het bijbelse huwelijk - En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Gen.1:27) De almachtige God schiep de verborgenheid van man en vrouw,

Nadere informatie

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht.

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht. - 1 - De Cusjiet en het luipaard We lezen in Jeremia 13:23 de volgende merkwaardige tekst: Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend

Nadere informatie

De brief van Paulus aan de Romeinen

De brief van Paulus aan de Romeinen Dagboek De brief van Paulus aan de Romeinen Romeinen 5-8 en 12 Leren wandelen in de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geliefde mannen,

Inhoudsopgave. Geliefde mannen, Geliefde mannen, De mannenconferentie van 2014 staat voor de deur. En het gekozen thema roept bij mij gelijk vragen op en bij jullie wellicht ook. Heb ik wel hart voor Koning Jezus?, Is Hij wel de Koning

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord De vrucht van de Geest Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid

Inhoud. Voorwoord De vrucht van de Geest Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid Inhoud Voorwoord 6 1. De vrucht van de Geest 9 2. Liefde 23 3. Vreugde 35 4. Vrede 47 5. Geduld 59 6. Vriendelijkheid 71 7. Goedheid 85 8. Geloof 97 9. Zachtmoedigheid 108 10. Zelfbeheersing 121 Nawoord

Nadere informatie

Vertaling voorpagina: BLIJF IN GELOOF 1

Vertaling voorpagina: BLIJF IN GELOOF 1 Vertaling voorpagina: In Christus hebben wij een perfect bewijs voor geloof. Als wij inzien dat wij met Christus verbonden zijn door zijn Geest, leven wij door geloof. Veel mensen proberen God te begrijpen

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Als het licht weer aan gaat

Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Joyce de Groot Copyright Joyce de Groot Coverontwerp: Gerrit Hendriks ISBN: 978.94.021.5289.0 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 7 Het boek wordt geboren

Nadere informatie

Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties

Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties In bijna elk gesprek of discussie rondom homoseksuele relaties en het (in)zegenen van andersoortige levensverbintenissen,

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie