Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade"

Transcriptie

1 Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders

2 Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen jaren verschillende boeken geschreven over homoseksualiteit. Veel van deze boeken zijn, wat ik noem, theologische beschouwingen. Het zijn boeken die goedkeuring of afkeuring geven van homoseksueel gedrag. Voor iemand die worstelt met homoseksualiteit zijn deze boeken niet erg behulpzaam. Of mensen worden misleid alsof homoseksueel gedrag goedgekeurd wordt door God, of aan de andere kant zijn er de boeken die veroordeling geven maar meestal zonder oplossing. Wat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen nodig hebben, is een handleiding, gebaseerd op reële ervaringen en getuigenissen, hoe tot Gods heelheid en genezing te komen. Met dit boek hoop ik dit bereikt te hebben. Dit boek is een handleiding voor genezing. Zowel voor homoseksuelen zelf als voor kerkelijke gemeentes en hulpverleners. Ik ben zelf homoseksueel geweest, heb alle worstelingen meegemaakt en God heeft mij geholpen om in het genezingsproces tot de wortels van het probleem te gaan. Toen bleek dat de homoseksuele gevoelens niet zelf het probleem waren, maar het gevolg van verschillende problemen. In de volgende jaren heeft God me genezen van meer dan alleen maar homoseksualiteit, hij heeft me een volledig nieuwe identiteit gegeven en een nieuw leven. En dit heeft Hij voor iedereen voorbereid, zonder uitzondering! Wanneer je dit boek leest, zal hopelijk ook duidelijk worden dat de hele discussie rond homoseksualiteit, of God het goedkeurt of afkeurt, pure onzin is, en in de meeste gevallen gevoerd wordt door mensen die niet weten waar ze werkelijk over praten. Als Christenen maken we een grote fout wanneer we ons op het probleem focussen, in plaats van op God en zijn oplossingen. Laat dit boek een hulp zijn om de focus te veranderen en mensen de vrijheid krijgen om te genezen. Gebroken zijn in relaties, terwijl God een God van relatie is, kan zeker nooit Gods wil zijn. Wat God voor een ieder voorbereid heeft die Hem lief heeft, is goed en perfect, groter en beter dan wat we ons voor kunnen stellen. Wanneer u dit boek leest, wil ik graag uw reactie. Dit helpt weer om in de toekomst nog beter anderen te kunnen helpen. Mijn adres is i

3 Inhoud 1 Inleiding Gods visie over man en vrouw Bijbelgedeeltes over homoseksualiteit Reguliere oorzaken homoseksualiteit Alternatieve oorzaken homoseksualiteit Tekenen die wijzen op homoseksualiteit Een intensief en alomvattend proces Ervaringen in het genezingsproces Veranderingen om emotioneel te kunnen genezen Afstand doen van obsessies, jaloezie en lust Bevrijding van seksverslaving Aanvaarden nieuwe identiteit Oplossingen die geen oplossing zijn Homoseksualiteit voorkomen A Bibliografie B Fabels en leugens over homoseksualiteit C Getuigenissen ii

4 1 Inleiding Als je iemand hoort spreken over homoseksuelen, waar denk je dan aan? Wat gaat er door je heen als een van je beste vrienden je vertelt dat hij homofiel / homoseksueel is? Hoe kijk je tegen jezelf aan als je zelf homoseksuele gevoelens hebt? Misschien denk je meteen aan bepaalde veroordelende bijbelgedeelten of je voelt je aangevallen. In deze scriptie wil ik vanuit een positief bijbels gezichtspunt laten zien hoe God man en vrouw geschapen heeft en wat Zijn plan voor een relatie tussen deze twee is. Dit plan heeft betrekking op iedereen, behalve diegenen die God geroepen en ook de gave gegeven heeft om alleen te blijven. Het gaat hier om een gave die God kan geven als Hij een specifieke roeping voor iemand heeft. Dit kun je terugvinden in 1 Corinthiërs 7:7, waar Paulus uitlegt waarom hij ongetrouwd is. Ikzelf heb met homoseksualiteit geworsteld; ik had dit gevecht echter voor enkele jaren lang verloren. Maar op het moment dat ik het diepst in de put zat, gaf ik mijn leven helemaal aan God over. Op dat moment liet Hij me zien dat Hij het gevecht, op een veel betere manier, allang gewonnen had. Hij heeft me bevrijd van mijn homoseksualiteit en de wonden van vroeger zijn aan het herstellen. God is nu mijn Vader, Jezus mijn Vriend en de Heilige Geest mijn Leidsman. Ook heeft God veel wijze mensen op mijn pad gebracht die mij een beter inzicht geven in wat er met mij aan de hand was. Ik heb dit boek geschreven voor iedereen die op bovenstaand gebied hulp nodig heeft. Ik bid voor Gods zegen en openbaring terwijl je dit leest. 1

5 Deel A: Gods ontwerp voor seksualiteit

6 2 Gods visie over man en vrouw God is uniek en wij, als Zijn schepsel, zijn dat ook. God had iets bijzonders op het oog toen Hij de mens schiep, namelijk een schepsel naar Zijn eigen beeld. Hoe heeft God de mens eigenlijk geschapen? Laten we het boek Genesis eens opslaan. Hierin is de schepping van de mens tweemaal beschreven. Allereerst in Genesis 1:27: En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Het woord dat hier voor scheppen (bara) wordt gebruikt, betekent uit het niets tevoorschijn brengen. Dit betekent dat God ons schiep zonder fysieke, zichtbare grondstoffen te gebruiken. Ik geloof dat God op dat moment de menselijke geest heeft geschapen. In Johannes 4:24 zegt Jezus: God is geest... In het volgende hoofdstuk gaat de schepping verder. Genesis 2:7 zegt: Toen formeerde (wayiytzer, afkomstig van yatzar) God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem (nishmat chayim) in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Het woord dat hier in het Hebreeuws voor adem wordt gebruikt is het woord neshama, wat ook ziel of geest betekent. God schiep dus eerst de menselijke geest naar Zijn eigen beeld en blies daarna deze geest in het lichaam dat Hij van stof had gemaakt. Deze mens had mannelijke en vrouwelijke karaktertrekken: man en vrouw schiep Hij hem. Vers 15 zegt ook: En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden... God zelf heeft zowel mannelijke als vrouwelijke namen, ook al spreken we over Hem als over een mannelijk iemand. Vervolgens zegt God in vers 18 van het tweede hoofdstuk: Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Toen toonde God hem al de dieren des velds en de mens geeft ze allemaal een naam, maar (vers 20) voor zichzelf vond Adam geen hulp, die bij hem paste. Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens (vers 21-22). Vervolgens zei de mens (vers 23): Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn (vers 24). Volgens het boek Genesis is de vrouw dus een deel van de man. Man en vrouw samen zijn geschapen naar Gods beeld. Een man alleen of een vrouw alleen is niet compleet. Twee mannen of twee vrouwen samen zijn niet naar Gods beeld. Daarom is het volgens Paulus een gave van de Geest voor iemand om ongetrouwd te blijven. De Heilige Geest zal in dit geval de missende helft zelf invullen. 3

7 3 Bijbelgedeeltes over homoseksualiteit Toen ik met mijn homoseksualiteit worstelde, gaf het gedeelte uit Genesis 2:18 precies weer wat mijn hart naar God uitschreeuwde. Ik vond het verschrikkelijk om alleen te zijn; ik wist toendertijd nog niet wat het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid inhield. Ik voelde me eenzaam, alleen op de wereld en onbegrepen. Mijn worsteling betrof voornamelijk de gedeeltes uit Genesis 2, Leviticus 18:22 en 20:13, Romeinen 1:26-27, 1 Corinthiërs 6:9-10 en 1 Timótheüs 1:10 (waar hetzelfde woord gebruikt wordt als in 1 Corinthiërs 6). En natuurlijk waren er nog de verhalen uit Genesis 19 en Judas 7 over Sodom en Gomorra en Richteren 19, waar het gaat over de man wiens vrouw door verkrachting wordt vermoord. In de kerk zijn dit vaak de bijbelgedeeltes waarnaar mensen met homofiele gevoelens verwezen worden. Ik geloof zelf dat deze bijbelgedeeltes vooral bedoeld zijn voor die mensen die van overgave aan God niet willen weten, degenen die God niet kennen en onder de veroordeling van de wet staan. Buiten Christus bestaat er namelijk geen hoop, enkel veroordeling. Door Jezus Christus wordt alles echter totaal anders. In Hem is er nieuw leven, door de nieuwe schepping die naar het beeld van onze Schepper gemaakt is. In de tijd van mijn worsteling en hopeloosheid was er niemand die me op het gedeelte in 1 Corinthiërs 6:9-10 wees. In vers 11 staat: En sommigen uwer zijn dat (onder andere homoseksueel!) geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. In dit gedeelte spreekt de bijbel over een verandering die mogelijk is, ook voor homoseksuelen. Wat hieronder volgt, zijn woorden van hoop, die God gegeven heeft voor degenen die met homoseksualiteit worstelen en bereid zijn zich aan de Heer over te geven en hun leven aan Hem toe te vertrouwen. Romeinen 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Jeremia 30:17a, 18a, 19a Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u de verstotene noemt. Zo zegt de HERE: dan zal het loflied opstijgen, vreugdegedruis. Jeremia 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, gedachten van vrede en niet van onheil. 1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Matteüs 7:7-8 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Philippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 4

8 Bijbelgedeeltes over homoseksualiteit Jesaja 61:1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. 5

9 Deel B: Oorzaken homoseksualiteit

10 4 Reguliere oorzaken homoseksualiteit 4.1 Tegenpolen trekken elkaar aan De meeste homoseksuele mannen ervaren andere mannen als de andere sekse. Dit terwijl zij vrouwen vaak ervaren als hun mede zussen. Zij voelen zich aangetrokken tot de tegenovergestelde sekse : het mysterieuze, onbekende mannelijke. Zij identificeren zichzelf dan ook niet met het mannelijke, maar met het vrouwelijke. De aantrekkingskracht tot andere mannen is voor hen iets natuurlijks en voelt in het begin zeker niet homoseksueel aan, maar eerder identiteitsloos. Aangezien homo s bij zichzelf een tekort aan mannelijkheid ervaren, lijkt bovengenoemde aantrekkingskracht voor hen een manier om zichzelf wél mannelijk en compleet te voelen. Een relatie of seks met een andere man wordt op die manier een middel om dat wat ontbreekt aan de eigen mannelijkheid, op te vullen. De oorzaak voor deze scheefgegroeide identiteitsontwikkeling moet op emotioneel gebied gezocht worden. Doordat emoties zwaar beschadigd zijn geraakt, ontstaan identiteitsconflicten, relatieproblemen, een laag zelfbeeld (in het bijzonder met betrekking tot de eigen sekse) en geestelijke problemen. 4.2 Iets over heterofobie Hoe zit het nu met de zogenaamde geïnternaliseerde homofobie, dé modekreet van dit moment, die zou moeten verklaren waar het schuldgevoel van homo s vandaan komt en wat bijvoorbeeld de reden is dat homo s ervoor kiezen genezing te zoeken? De verklaring van de geïnternaliseerde homofobie is, op zijn zachtst gezegd, nogal uit zijn verband gerukt. Niet dit, maar het tegengestelde is het geval: homo s voelen zich juist sterk aangetrokken tot homoseksualiteit en dit kun je moeilijk een fobie noemen. Er bestaat bij homo s dus helemaal geen angst voor andere homo s of homoseksualiteit. In werkelijkheid zijn homo s juist bang voor heteroseksuele mannen en hun (mannelijke) kwaliteiten, evenals voor mannelijke leiders en de macht die mannen uitstralen. Het zijn dus de heteroseksuele mannen die ze vrezen, niet de homoseksuele. Ongemerkt en onbedoeld ontstaat er zo een psychologische kloof tussen de homoseksuele en heteroseksuele wereld. Desondanks hebben ook homo s (als man zijnde) er behoefte aan om deel uit te maken van de mannenwereld, om door andere mannen te worden bevestigd en begeleid. Ook hebben ze de liefde van en voor andere mannen nodig. Ondanks hun angst voor mannen zijn homo s wanhopig op zoek naar bevestiging. Verder is er sprake van jaloezie vanwege het feit dat andere mannen zo zelfverzekerd en mannelijk lijken. Vervolgens verandert deze jaloezie tijdens het opgroeien in gevoelens van lust. Juist omdat ze zelf niet anders dan andere mannen willen zijn en er zo graag bij willen horen, worden mannen een lustobject voor hen. Veel homo s verliezen op een gegeven moment ook de hoop op verandering en gaan geloven dat ze waarschijnlijk hun hele leven homo zullen blijven. Voor hen voelt het aan alsof ze 7

11 Reguliere oorzaken homoseksualiteit aan de verkeerde kant van bovengenoemde kloof staan. Homo-activisten en therapeuten die vinden dat homo s bevestigd dienen te worden in hun homoseksualiteit, zullen vertellen dat het juist goed is om aan deze kant van de kloof te blijven, dat homo s niet hoeven te veranderen. Hoewel dit voor sommigen misschien zo aanvoelt, laat God duidelijk iets anders in zijn Woord zien. Hij roept je juist op om je te laten genezen door Hem te vertrouwen en je aan Hem over te geven. Hij heeft je ontworpen, samengevoegd in de baarmoeder van je moeder en kent je daarom door en door. Hij weet dus ook Zijn eigen, originele plan voor jouw leven. Dit is de reden waarom God ons een diepe innerlijke roep geeft om te genezen. Deze roep moeten we gehoorzamen, en niet proberen weg te drukken. 4.3 Problematiek m.b.t. iemands achtergrond Het is mijn verlangen geworden te ontdekken en te weten te komen welke pijn ten grondslag ligt aan de symptomen van homoseksualiteit. De meeste homo s zullen de hierna volgende, aloude problemen wel herkennen. Dit zijn vaak dingen die ze altijd hebben vermeden of ontlopen. Ze gelden misschien niet allemaal voor iedereen, maar er zullen verbazingwekkend veel homo s zijn die zich met meerdere of zelfs de meeste zullen kunnen identificeren Ongenezen wonden uit de kindertijd/jeugd Toen ik aan het begin stond van het proces dat naar mijn genezing leidde, kwam ik erachter dat ik een diepe emotionele pijn met me meedroeg, die in mijn kindertijd/jeugd is ontstaan. (Veel homo s zijn er trouwens erg goed in deze pijn te ontkennen, ontlopen of te verbergen.) Het maakt hierbij niet uit of de oorzaken voor de pijn in werkelijkheid bestaan hebben of alleen zo zijn ervaren. Je moet er namelijk van uitgaan dat voor degene om wie het gaat de ervaringen altijd werkelijkheid zijn. Over het algemeen heeft de pijn te maken met het gevoel ongeliefd of ongewenst te zijn of, in ieder geval, onvoldoende geliefd of gewenst. Als onderdeel van de pijn spelen vaak de volgende onderwerpen mee: sterk verlangen naar een vaderfiguur, een sterke moederbinding, afwijzing door leeftijdgenoten, lage zelfwaarde van eigen mannelijkheid, en wat onevenredig vaak voorkomt (in vergelijking met de algemene populatie), seksueel misbruik tijdens de jeugd/kindertijd of het vroegtijdig hebben opgedaan van seksuele ervaring. Als dit laatste het geval is geweest, dan was dit grotendeels door toedoen van andere mannen. Als gevolg heeft het meestal onnoemelijk veel verwarring tussen de begrippen liefde en misbruik, en mannelijk en vrouwelijk veroorzaakt. Het is onmogelijk dat de tijd zulke diepe wonden heelt. Een onverzorgde wond wordt over tijd alleen maar groter en zal geïnfecteerd raken. Problemen lossen niet vanzelf op, ze worden alleen maar pijnlijker en groter als er niets aan gedaan wordt. Je moet dus erkennen dat deze wonden bestaan, zodat je er om kunt rouwen en er alsnog boos over kan worden. Tevens moet geprobeerd worden de veroorzaakte schade te herstellen door er mee naar God, je schepper, te gaan. Zo zal er uiteindelijk vergeving moeten plaatsvinden en kan je leven verder gaan in de door God bedoelde en geplande richting, met voldoening, vrede en vreugde. 8

12 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Gevoelens van tekortschieten in mannelijkheid Op de een of andere manier voelen homo s zich nooit mannelijk genoeg. Dit was zelfs niet het geval toen ze nog kleine jongens of tieners waren. Ze voelen zich alsof ze nooit zullen voldoen aan het mannelijk ideaalbeeld. Ze vinden zichzelf te dik of te dun, te klein of te verlegen, niet sportief, stoer, sterk of knap genoeg, of welke bewonderenswaardige eigenschap dan ook, die andere mannen wél, maar zij niet schijnen te hebben. Het gaat eigenlijk verder dan een tekort aan eigenwaarde. Je moet het je zo voorstellen: in onze identiteit bevindt zich een kern die weet dat we man of vrouw zijn. Ons hele zelfbeeld wordt hier vervolgens op gebouwd. Bij homo s is er nu juist iets mis in deze kern van hun identiteit. Voor homo s lijkt het soms zo te zijn dat andere mannen een natuurlijke mannelijkheid bezitten, die echter niet voor hen beschikbaar lijkt te zijn. Ze voelen zich door deze mannelijke eigenschappen aangetrokken, maar weten tegelijkertijd niet hoe ze deze zelf kunnen verkrijgen. Dit maakt dat ze zich temidden van andere mannen anders en eenzaam voelen Verafgoding van het mannelijke en van andere mannen Omdat het voor homo s voelt alsof ze als man tekortschieten, proberen ze acceptatie en bevestiging te krijgen van vooral die mannen wiens mannelijke eigenschappen ze het meest bewonderen. Ze verafgoden bepaalde eigenschappen van andere mannen, in het bijzonder de dingen die ze zelf denken te missen. Op die manier wordt de denkbeeldige kloof tussen homo s en de, in hun ogen, echte mannen, de droom-adonis-goden, groter. Het gevoel als man tekort te schieten wordt versterkt door het verafgoden van deze mannen. Deze mannen worden hierdoor echter ontmenselijkt en tevens vergoddelijkt en onbereikbaar door het voetstuk waarop ze geplaatst zijn Angst voor mannen Terwijl mannelijke eigenschappen verafgood worden, zijn veel homo s tegelijkertijd bang voor andere jongens of mannen. Iemand die homoseksueel is heeft namelijk vaak een persoonlijkheid die buitengewoon gevoelig en zachtaardig is. Zijn leeftijdgenoten die ruiger en wilder zijn, maken dan dat hij zich anders en afgewezen voelt. Hierdoor ontstaat er de angst om uitgescholden te worden of dat er grappen over homo s worden gemaakt. Daardoor voelt hij zich eens te meer buiten de groep geplaatst. Tevens vermijden veel homo s sportieve activiteiten, omdat ze denken dat ze niet met de andere jongens kunnen concurreren, wat dan weer als een bevestiging ervaren wordt van het vermeende niet man genoeg zijn. Het komt veel voor dat homo s zich afgewezen voelen door hun vader. Ze vrezen zijn minachting en voelen zich niet gelijkwaardig aan hem. Tot op zekere hoogte vrezen homo s zelfs hun eigen mannelijke kwaliteiten, doordat ze in de war raken door de verschillende signalen die ze van mannelijke rolmodellen (zowel echte als film-), vrouwen, leeftijdgenoten en het sociale feminisme oppikken. Deze signalen betreffen de vraag wat het betekent man te zijn en of dit goed of slecht is. 9

13 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Tevens zijn homo s bang om bij andere mannen hun hart uit te storten, om door hen opgemerkt te worden of hen om hulp te vragen. In feite hebben ze angst andere mannen te vertrouwen en daarmee het risico te lopen om door hen uitgelachen of afgewezen te worden. Ze vrezen dat andere mannen niet betrouwbaar zullen blijken, dat ze hun woord niet zullen houden, of zullen laten merken niets om hen te geven. Sommige homo s worden bang of raken zelfs in paniek door alleen maar in de buurt van andere mannen te zijn of door een openhartig gesprek met andere mannen te hebben, en vanwege deze angst gaan ze hen vermijden Vervreemding van mannen en verwerping van zichzelf als man De angst en pijn veroorzaakt door de afwijzing vanuit de mannenwereld leidt vaak tot een zich verder afzonderen van alles wat mannelijk is. Dit gebeurt ondanks het feit dat ze juist meer dan iets anders naar dit mannelijke verlangen. In sommige gevallen gaan homo s hierdoor, bewust of onbewust, mannen als minderwaardig of Neanderthalers beschouwen. Dit is een psychologisch verschijnsel en komt erop neer dat men het meest kritiek heeft op dat wat men het meest benijdt of dat wat het meest beangstigend is. Sommige homo s beginnen andere mannen, mannelijke interesses of het mannelijke in het algemeen op een afstand te houden door middel van het bewust of onbewust overnemen van vrouwelijke karaktertrekken en interesses of vrouwelijk gedrag. Hierbij kunnen zelfs gezichtsuitdrukking en stem geleidelijk veranderen. Ik geloof dat er hier ook een geestelijke factor een rol speelt. Er zijn demonische machten die als taak hebben om mensen in immoraliteit en homoseksualiteit te brengen. Door toegeven aan immoraliteit krijgen zij macht over iemand, nemen bezit van hem en kunnen dan ook daadwerkelijk dingen als onze stem veranderen. (Onder homo s onderling wordt dit beschouwd als opzettelijk verwijfd of nichterig gedrag. Sommige homo s gaan zelfs zover dat ze elkaar zij of vriendin noemen.) Wat blijft er op deze manier bij hen dan nog over van het mannelijk zelfbeeld? Ze blijven steken in een soort niemandsland van verwarring over de eigen seksuele identiteit, die niet mannelijk, maar ook niet echt vrouwelijk is. Vanwege de angst om gekwetst te worden zonderen ze zich vervolgens af van zowel iedere man afzonderlijk als van de hele heteroseksuele mannenwereld. Sommige homo s zien zichzelf niet eens meer als man, omdat ze dit beschamend en minderwaardig vinden Overidentificatie met het vrouwelijke Omdat ze van de mannenwereld vervreemd zijn geraakt, voelen homo s (vaak al in de kindertijd en puberteit) zich vaak prettig in vrouwelijk gezelschap. Tijdens mijn hele lagere-schooltijd had ik bijvoorbeeld alleen een vriendinnetje. Sommige homo s zien vrouwen en vrouwelijkheid als superieur aan mannen en mannelijkheid. Ze vinden dat vrouwen gevoeliger, toleranter en liefdevoller zijn. In sommige situaties, bijvoorbeeld als pijnlijke emoties geuit worden, voelt het veiliger aan om in het gezelschap van een vrouw te zijn. Vrouwen waarderen een gevoelig karakter ook meer, in plaats van dit belachelijk te maken. Voor vrouwen hoeven mannen niet te bewijzen 10

14 Reguliere oorzaken homoseksualiteit dat ze mannelijk genoeg zijn, zelfs niet als ze zich overduidelijk nog als jongens gedragen. Zodoende gaan veel mannen zich identificeren met vrouwen en meisjes, en gaan ze een vrouw beschouwen als een zus, een maatje of (onbedoeld) zelfs een voorbeeld. Het gevoel dat meisjes dezelfde sekse en jongens de andere sekse zijn, wordt op die manier opnieuw versterkt Overgevoeligheid Bijna alle homo s bezitten een aangeboren gevoeligheid en emotionele diepgang, waarvan ze gemerkt hebben dat die zowel een zegen als een vloek kunnen zijn. Als er al een aangeboren factor meespeelt bij homoseksualiteit, dan heeft deze waarschijnlijk de meeste invloed op déze karaktertrekken. Ook in het gevecht tegen homoseksualiteit spelen deze eigenschappen een grote rol. Aan de ene kant veroorzaakt de gevoelige natuur dat iemand liefdevoller, zachtaardiger en vaak meer spiritueel is ingesteld dan gemiddeld. Aan de andere kant zijn juist dít de karaktertrekken waardoor meisjes gemakkelijk vriendschap met homo s sluiten, of waardoor hun moeder ze meer beschermd opvoedt. Tevens zorgen deze eigenschappen ervoor dat hun vader zich eerder van hen distantieert en dat ze afgewezen worden door hun ruigere leeftijdgenoten. Wat zelfs nog problematischer is, is dat hierdoor van binnen een gevoelige plek ontstaat, waardoor een jongen zich snel gekwetst of afgewezen kan voelen. Iedere afwijzing of belediging van anderen die hier nog bovenop komt, versterkt dit gevoel alleen maar. Wat eerst alleen als waarheid werd ervaren, wordt op deze manier realiteit. Vervolgens weten deze jongens in hun puberteit niet meer wat ze eigenlijk met meisjes aanmoeten. De meisjes beginnen bepaalde verwachtingen te krijgen, waar homo s niet aan kunnen voldoen. Hierdoor ontstaat weer een angst voor vrouwen, en vervolgens een gevoel van diepe eenzaamheid, omdat ze zich onmachtig en afgewezen voelen. Dit maakt weer dat ze naar jongens zoals zijzelf beginnen uit te kijken in de hoop zo intimiteit en bevestiging te vinden Hunkering naar een vader Van alle mannen die met homoseksualiteit worstelen zijn er maar weinig die het gevoel hebben dat ze in hun jeugd voldoende geliefd, bevestigd of gesteund werden door hun vader, zo leert de ervaring van henzelf en van andere homo s die ze kennen. Er was evenmin sprake van identificatie met hun vader als mannelijk rolmodel. Kenmerkend voor de vaderzoon relatie was eerder het feit dat hun vader ze voor hun gevoel in de steek liet, dat hij vaak weg was, of een vijandige of ongeïnteresseerde houding (ook een vorm van in de steek laten) jegens hen had. Het maakt niet uit of dit werkelijk zo was of alleen maar zo ervaren werd. Realiteit voor de homoseksuele zoon is dat de voor hem benodigde emotionele bevestiging en liefde van de vaders zijde niet vervuld is. Zoals vaak bij menselijke ervaringen geldt dit niet in alle gevallen; er zijn ook homo s bij wie de vader-zoon relatie geen problemen gaf. In deze gevallen zijn het eerder broers, leeftijdgenoten of mannelijke verkrachters die diepe wonden hebben veroorzaakt. Veel homo s 11

15 Reguliere oorzaken homoseksualiteit werden tijdens hun jeugd op school gepest door mannelijke klasgenoten. In ieder geval is het voor velen de ervaring dat ze een grote behoefte voelen om door een vaderfiguur geliefd en in de armen gesloten worden, en willen ze graag begeleid worden in het contact met andere mannen en in hun mannelijkheid bevestigd worden door mannelijke leeftijdgenoten, ouders of vertrouwenspersonen. In werkelijkheid ken ik geen enkele man die met ongewenste homoseksuele gevoelens worstelt, die niét emotioneel vervreemd of gewond is geraakt in zijn contact met andere mannen of de mannenwereld. Het kan zijn dat er helemaal geen mannelijk persoon in zijn leven aanwezig was, maar het is nog erger als hij er wel was, maar emotioneel onbereikbaar Moederbinding Terwijl de meeste homo s de ervaring hebben opgedaan dat hun vader hen in de steek liet, hen negeerde of hen vijandig gezind was, komt het veel voor dat ze zich met hun moeder juist meer dan normaal identificeerden en overafhankelijk van haar werden. Het komt vaak voor dat ze nooit helemaal loskomen van hun moeder, en dat hun identiteit met die van haar verstrengeld blijft. In plaats van hun vader wordt hun moeder vaak hun vertrouwenspersoon en mentor, hoewel zij hun natuurlijk nooit kan laten zien hoe een man denkt en handelt. Op die manier wordt het gewoon voor homo s om typisch mannelijke kwaliteiten vanuit een vrouwelijk in plaats van een mannelijk perspectief te bekijken. Wat er dan gebeurt is dat ze een vrouwelijke kijk op de wereld krijgen en de kloof tussen homo s en de mannenwereld vergroot en extra benadrukt wordt Tekort aan lichamelijk contact In onze cultuur is het meestal niet gewoon dat mannen elkaar veel aanraken of omhelzen. Helaas wordt dit taboe vaak van vader op zoon doorgegeven, zelfs als jongens nog erg klein zijn, en voor de relatie tussen broers en hechte vrienden geldt het eveneens. Mannen in onze cultuur lijken bang te zijn dat iemand denkt dat ze homo zijn of dat ze homo kunnen worden wanneer ze te intiem met andere mannen zijn. Velen gaan hierbij zelfs zover dat ze vermijden elkaar te omhelzen, vast te houden of aan te raken. Hun angst wordt op deze manier echter juist werkelijkheid: er groeit een generatie jongens op die niet gewend zijn aangeraakt te worden en die juist sterk naar lichamelijk contact met een man verlangen. Als er in de jeugd niet aan deze behoefte tegemoet wordt gekomen, met name door de vader, blijft dit verlangen bestaan als een jongen ouder wordt; het gaat dus niet zomaar over. Voor homo s is dit verlangen zo basaal en is er zoveel tijd voorbijgegaan zonder lichamelijk contact, dat sommige van hen om deze reden seksueel contact met een man hebben, terwijl het enige wat ze eigenlijk willen, een arm om hen heen is. Ze weten gewoon geen andere manier waarop ze het niet-seksuele contact kunnen krijgen waarnaar ze zo op zoek zijn Schaamte, geslotenheid en zelfhaat Al bovengenoemde factoren maken dat homo s vervuld worden met een sterk gevoel van schaamte en zelfhaat. De theorie van de geïnternaliseerde homofobie geeft hier geen verklaring voor, omdat bij veel homo s schaamte in een eerder stadium een rol speelt dan dat 12

16 Reguliere oorzaken homoseksualiteit homoseksuele gevoelens de kop opsteken. Het is niet zo dat homoseksualiteit schaamte veroorzaakt. Het tegendeel is eerder het geval: schaamte veroorzaakt homoseksualiteit, of speelt in ieder geval een belangrijke rol in het ontstaan hiervan. Homoseksuele gevoelens blijken als reactie op gevoelens van schaamte te zijn ontstaan. Er wordt als volgt geredeneerd: Ik voel me onvoldoende mannelijk, goed of geliefd, en dus heb ik een andere man nodig die mij wel dit gevoel over mijzelf geeft. Soms lucht het tijdelijk op om toe te geven aan het verlangen naar seks met een andere man, en is de schaamte even weg, maar deze komt altijd weer terug en wordt meestal erger. Vervolgens, wanneer iemand verteerd wordt door schaamte, probeert hij te verbergen wat er is gebeurd. Dit met de gedachte dat als mensen erachter komen hoe ik werkelijk in elkaar zit, ze van me zullen walgen, me minachtend behandelen en afwijzen. Dit versterkt de schaamte, de zelfverwerping en het isolement vervolgens weer Isolement en eenzaamheid In hun angst voor mannen, in hun overgevoelige en uiterst kwetsbare staat, terwijl het voelt alsof ze nooit aan de norm zullen voldoen, bouwen homo s een muur om zich heen om zich tegen nog meer pijn te beschermen. Niemand kan mij kwetsen als ik alles afhoud, vertellen ze zichzelf intuïtief. Door dit te doen vergroten ze zonder dat ze het door hebben hun isolement, en maken ze zich los uit juist die helende relaties, die ze zo hard nodig hebben. Door therapeuten wordt dit een verdedigingsmechanisme genoemd (door middel van afstand nemen en zich losmaken uit relaties, zich alvast instellen op mogelijke afwijzing en pijn) Ongezonde relaties Gezien de bovengenoemde emotionele schade die ze opgelopen hebben, is het niet gek dat veel homo s niet-functionele of ongezonde relaties aangaan (zelfs al in de vroege jeugd). Zodra ze iets merken wat op liefde of acceptatie lijkt, gebeurt het vaak dat ze zich hieraan vastklampen, ongeacht wat de gevolgen zijn. Dit houdt soms zelfs in dat ze toestaan dat andere mannen hen voor hun eigen plezier seksueel misbruiken of dat ze zelf seks met mannen zoeken om nabijheid en liefde van iemand te ontvangen. Hierdoor ontstaat de verwarring tussen lust en liefde. Lust is egoïstisch en eigent zich de liefde van de ander toe. Liefde is zelf-loos, en geeft aandacht en waardering. Het gevolg van de poging om het gebrek aan liefde op te vullen met lust heeft tot gevolg dat de leegte en pijn van binnen alleen maar groter wordt. Het gebruiken van andere mensen om de schade van ons eigen leven te herstellen, is hetzelfde als wat Jeremia noemt:...op een mens vertrouwen... (Jeremia 17:5-8). Door dit te doen keren we ons van de Heer af en wordt ons leven vergeleken met een kale struik in de steppe die het niet merkt als er iets goeds komt. Ikzelf heb me vroeger ook vaak zo gevoeld. Ik was niet meer in staat om te zien of iemand echt om me gaf of niet, daarvoor schaamde ik me teveel, en ik kon niet meer geloven dat iemand van mij kon houden zoals ik was. 13

17 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Biologische en genetische factoren Ondanks dat er veel onderzoek naar gedaan is, is het homo-gen nooit gevonden. Toch zijn er wel karakterovereenkomsten tussen homo s onderling. Deze vier belangrijke kenmerken zijn vaak aanwezig: gevoeligheid, zwaarmoedigheid, creativiteit en een intuïtieve persoonlijkheid. Veel homo s herkennen een of meerdere van deze kenmerken waarschijnlijk wel bij zichzelf. Het is de combinatie van deze karaktertrekken die vaak maakt dat jongens niet voldoen aan het culturele beeld van de stoere, mannelijke man. Ik wil hier duidelijk bij opmerken dat dit een cultureel beeld is in vele culturen, maar absoluut niet in Gods cultuur. Hij is degene die ons op deze wijze als man gemaakt heeft. Wanneer deze jongens niet in hun mannelijkheid bevestigd worden (waarbij vooral de vader een belangrijke rol speelt), stagneert hun ontwikkeling om volwassen te worden. Vervolgens raakt het daarvoor ontvankelijke kind innerlijk verdeeld en homoseksualiteit ontstaat. Wat ook een doorslaggevende rol speelt, is het veelvuldige gepest door leeftijdgenoten in de jeugd omdat ze niet mannelijk genoeg zijn. In sommige gevallen speelt tevens een bepaalde biologische afwijking een rol. In de zesde week van de zwangerschap begint de sekse (mannelijk of vrouwelijk) zich te ontwikkelen. Wanneer de moeder tijdens deze periode onder stress staat, worden de mannelijk hormonen (androgenen) onvoldoende door het kind aangemaakt en raken zo uit balans. Dit in zichzelf leidt niet tot homoseksualiteit, maar wanneer het kind niet extra bevestigd wordt in zijn mannelijkheid kan er een vorm van homoseksualiteit ontstaan die door dit tekort intenser en dieper wortelt. Dit wordt ook wel primaire homoseksualiteit genoemd. In mijn ervaring van de afgelopen jaren heb ik een geestelijk genetische oorzaak gevonden die aanleiding geeft tot (homo-)seksuele immoraliteit. Dit is door geestelijke erving. Iedereen krijgt een geestelijke erfenis van de ouders. Hetzij positief, met Gods bescherming en Zijn liefde, of negatief, met zonde, lust en demonische gebondenheid. God geeft Zijn bescherming aan ieder huwelijk en kinderen die geboren worden binnen het huwelijk. Wanneer ouders echter zonde, alles wat tegen Gods geboden ingaat, in hun leven toelaten en uitleven, wordt Gods bescherming hierdoor op dat gebied beschadigd en weggenomen. Satan krijgt daardoor vrije toegang tot het leven van de ouders, alsmede tot het leven van de kinderen. Wanneer ouders niet seksueel trouw zijn in hun huwelijk vind je dat kinderen vaak ook problemen krijgen met lust en immoraliteit Seksueel, emotioneel en lichamelijk misbruik Mannen die seksueel misbruik maken van kinderen zoeken altijd naar kinderen die onzeker zijn in de eigenwaarde en identiteit. Om die reden worden met name die kinderen die al onzeker zijn, en geen of gebrekkige intimiteit met hun vader hebben, het slachtoffer van seksueel misbruik. Dit vermenigvuldigt en bevestigt de verwarring in identiteit bij het kind en blokkeert iedere verdere geestelijke en emotionele ontwikkeling. In de meeste gevallen van misbruik, en met name seksueel misbruik, gaan de emoties en het kind van binnen in shock. De pijn is te erg om te kunnen verdragen of te verwerken. Het zelfde gebeurt bij ons lichaam wanneer we ons plotseling ernstig verwonden. De eerste minuten voel je nog niets. 14

18 Reguliere oorzaken homoseksualiteit Dan komt de pijn langzaam. De shock is te groot voor de hersenen om direct te verwerken. De lichamelijke shock duurt echter nooit erg lang en heft zichzelf op. Emotioneel gebeurt dit echter niet altijd. Wanneer niet gedeeld en niet verwerkt, kan emotionele shock een heel mensenleven blijven voortbestaan. Het lichaam gaat in het noodprogramma en het vrolijke, gezonde, zorgeloze kind van binnen sterft en zal nooit opgroeien. Uit onderzoek onder homoseksuelen die meededen aan het Exodus programma, als wel uit mijn eigen ervaringen onder mijn homoseksuele vrienden in het verleden, is gebleken dat 80% van de homoseksuelen in hun jeugd seksueel misbruikt is door andere mannen. Andere studies geven aan dat tenminste 58% emotioneel of lichamelijk mishandeld werd. Voor de meeste homoseksuelen was dit het punt waar, tegen hun wil in en tot hun grote schaamte en pijn, hun verlangen naar echte pure intimiteit vererotiseerd werd en vervangen met lustgevoelens, die nooit het antwoord konden worden op de legitieme echte behoefte aan intimiteit en bevestiging. In plaats van bevestiging en aanmoediging van het kind van binnen, of wel de persoon die God je gemaakt heeft te zijn, wordt de echte persoonlijkheid in shock gebracht door misbruik en vervolgens begraven. In plaats daarvan blijven gevoelens van minderwaardigheid, afwijzing, schaamte en pijn. Je gaat jezelf zien als een stuk waardeloos vuil waar anderen mee kunnen doen wat ze willen. Homoseksualiteit is vervolgens de noodoplossing om te proberen het hoofd boven water te houden in de diepe emotionele pijn en dood. Het voorbeeld is namelijk al afgegeven dat (homoseksuele) seks emotionele pijn draaglijk zou kunnen maken Geestelijke leegte Wat als een rode draad door bovenstaande onderwerpen heenloopt en inherent is aan elk van deze onderwerpen, is een gevoel van diepe innerlijke leegte. Soms komt deze leegte tot uiting in de vorm van opzettelijke rebellie tegen God en een onwil om op Zijn voorwaarden tot Hem te komen. Bij anderen uit het zich in een zelf gevormd, onbijbels beeld van God, en bij weer anderen manifesteert het zich door hartstochtelijke gebeden om verlossing en met de vraag of God de homoseksuele gevoelens weg wil nemen. Het lijkt dan of deze gebeden onverhoord en onbeantwoord blijven. Weer anderen doen een vérgaande poging om zichzelf te verlossen door in elk ander aspect van hun leven onberispelijk te zijn in de hoop dat zo de problemen met homoseksualiteit vanzelf over zullen gaan of dat God ze door de vingers zal zien. Door middel van zelfverlossing is het echter onmogelijk om te beantwoorden aan de verwachtingen waarvan we geloven dat God die aan ons stelt. Dit omdat God gezegd heeft dat wie meent uit werken der wet gerechtvaardigd te worden, verplicht is om zich aan die gehele wet te houden, en dit is nu juist onmogelijk voor ons. Het enige gevolg is dat we een nog groter gevoel van afwijzing door God zullen ervaren. Wat vaak gebeurt, is dat deze dingen zich om beurten voordoen. Ik bedoel dat het in ieder geval niet mogelijk is om tegelijkertijd helemaal geestelijk gezond te zijn en emotioneel beschadigd, of emotioneel gezond en op geestelijk gebied beschadigd. Op beide gebieden moet genezing plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor wat we denken en geloven. Emotionele noch geestelijke genezing kan plaatsvinden zolang we de leugens geloven die ons verteld worden of die binnenin ons 15

19 Reguliere oorzaken homoseksualiteit verankerd zijn geraakt. Deze leugens betreffen onszelf, de wereld om ons heen of de vraag wie God is. Met het bovenstaande wordt een overzicht gegeven van de problemen die meestal begraven liggen onder de oppervlakkige kenmerken van homoseksualiteit. De meeste homo s hebben in meer of mindere mate met de meeste van deze problemen te maken. De problemen, die op een ingewikkelde en pijnlijke manier met elkaar samenhangen, zetten mannen aan tot het aangaan van homoseksuele relaties in hun poging om genezing te vinden. Toegeven aan de homoseksuele verlangens maakt echter dat de problemen eerder erger dan minder worden. Ikzelf geloof niet dat homoseksualiteit een oplossing is; het is eerder een vluchtpoging om de problemen die de symptomen van de homoseksualiteit in de eerste plaats veroorzaakt hebben, niet onder ogen te hoeven zien. 16

20 5 Alternatieve oorzaken homoseksualiteit In mijn werk als zendeling in zowel Zuid-Afrika als Nigeria heb ik de afgelopen jaren enkele totaal verschillende vormen en oorzaken van homoseksualiteit gevonden. Deze vormen hebben weinig direct te maken met situaties in de jeugd, maar meer met gebeurtenissen of beslissingen later in het leven. Ik zal ze hieronder in het kort beschrijven. Wat betreft genezing van deze vormen van homoseksualiteit is zeker het hoofdstuk over genezing en bevrijding van (homo)seksuele verslaving van toepassing. Gezien het feit dat een ieder van deze vormen met initiaties en toverij te maken hebben, is het in de pastorale hulpverlening belangrijk om deze geestelijke gebondenheden te verbreken, samen met iedere vloek en verbond dat gesloten werd. 5.1 Ritueel misbruik Dit onderwerp op zich vergt een boek op zichzelf. En gelukkig zijn er ook boeken over geschreven. Het is een van de vormen waar ik zelf weinig ervaring mee heb. Het is echter in met name satanisme gebruikelijk om seksuele rituelen uit te voeren. De seks wordt gebruikt om mensen te initiëren als wel om verbonden met satan te sluiten. De seks in de rituelen kan zowel heteroseksueel als homoseksueel van aard zijn. Het aspect van de geestelijke gebondenheid in de hieruit voortkomende vorm van homoseksualiteit is zeer sterk. Wanneer je hiermee in aanraking geweest bent, of nog steeds in betrokken bent, zoek hulp bij Toverij In mijn werk voor Jeugd Met Een Opdracht in Nigeria ben ik in de afgelopen drie jaar in aanraking gekomen met voormalige moslims die Christen zijn geworden. Zij getuigden van een verbond dat verscheidene, met name hoog geplaatste moslims sluiten. Dit verbond wordt aangegaan met satan met het doel om snel rijk te worden. Eén van de aspecten van het verbond is dat de man vervolgens nooit meer seks met een vrouw mag hebben. Wanneer hij dit toch doet, zal hij alle rijkdom verliezen. Dit klinkt voor iemand in Nederland of Europa absurd, maar in Afrika is dat het helemaal niet. Toverij wordt hier voor vele zaken gebruikt. Initiaties, rituelen en bijbehorende voorwaarden zijn voor veel mensen de oplossing voor hun problemen, ruzies (vervloekingen), en verlangens. Dat de prijs die betaald moet worden altijd vele malen groter is dan wat satan geeft vinden de meeste mensen achteraf pas uit. Sommige rituelen gaan zelfs zo ver dat mensenoffers vereist zijn. Deze komen in Afrika dagelijks voor. De malams, zoals de moslim leraars genoemd worden, die dit verbond met satan sluiten om rijk te worden, verwisselen de seks met hun vrouw(en) voor seks met jonge jongens en kinderen. Deze vorm van homoseksualiteit gecombineerd met pedofilie introduceert vele jongens in homoseksuele immoraliteit, verwarring van identiteit en de gevolgen daar weer van. 17

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie?

me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie? 8 'Ik voel me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie? Ken, een man van midden twintig, voelde zich al van jongs af aan ongemakkelijk in het bijzijn van anderen. Hij was klein voor zijn leeftijd

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Opstartboek Zelfvertrouwen

Opstartboek Zelfvertrouwen Opstartboek Zelfvertrouwen Rob Vellekoop Opstartboek Zelfvertrouwen - Versie dec09 - Blad 1 van 32 OPSTARTBOEK ZELFVERTROUWEN 1. Introductie 1.1 Zelfvertrouwen 1.2 Zelfrespect 1.3 Eigenwaarde som van zelfrespect

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. 1 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Een kind zonder bodem Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Saxion Hogeschool IJselland

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie