STURING VAN VEILIGHEID?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STURING VAN VEILIGHEID?"

Transcriptie

1 Dr.A.Cachet, universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam C.L.Derickx MBA, directeur BMC Groep Drs. A. de Vos, adviseur BMC STURING VAN VEILIGHEID? Sturingsmogelijkheden van de overheid verkend

2 STURING VAN VEILIGHEID? Sturingsmogelijkheden van de overheid verkend

3

4 Introductie BMC heeft het initiatief genomen tot het samenstellen en faciliteren van het platform Overheidssturing. Het doel (de functie) van het platform kan als volgt worden omschreven: Het leveren van een hoogwaardige bijdrage aan het debat over sturing door de overheid door het stimuleren, ontwikkelen en begeleiden van initiatieven ter verbetering en innovatie. De verschillende bestuurlijke en organisatorische niveaus leveren de input voor het platform. Ook de verschillende denkbeelden over de mogelijke oplossingen voor de dilemma s op het gebied van (overheids)sturing komen aan de orde. introductie 3 Het doel van het platform kan worden bereikt door o.a.: Het (laten) organiseren van invitational conferences Het voorbereiden en begeleiden van publicaties Het (laten) organiseren van debatten met opinionleaders en vertegenwoordigers van de betrokken politieke-, bestuurlijke-, ambtelijke- en maatschappelijke organisaties Het voorbereiden, begeleiden en laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek Het opzetten en selecteren van experimenten Het (laten) opstellen van adviezen en rapportages aan de betrokken organisaties. BMC vindt het belangrijk om aan te geven, dat het platform Overheidssturing geen directe relatie heeft met de dienstverlening, die door haar in de markt wordt verzorgd. De activiteiten en contacten zijn dan ook niet noodzakelijk

5 verbonden aan de opdrachtgevers van BMC. Het platform is een denktank ter verbetering van de overheidsorganisatie. Gezien het belang van de hoogwaardige inbreng vanuit de verschillende niveaus is de samenstelling van het platform een afspiegeling van de top in Nederland op het gebied van de overheidsorganisatie en bedrijfsvoering, inclusief de wetenschappelijke discipline. Het platform Overheidssturing heeft zich georiënteerd op de vraag in hoeverre de overheid anno 2005 sturing kan uitoefenen inzake veiligheidsvraagstukken. Het resultaat van deze oriëntatie is op ons verzoek in deze publicatie vervat door dr. A. Cachet (Centre for Local Democracy, Erasmus Universiteit Rotterdam) en de heren C.L. Derickx MBA (directeur BMC Groep) en drs. A. de Vos (adviseur BMC). Wij wensen u veel leesplezier. introductie 4 Mr. Geert Jansen, Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel Voorzitter platform Overheidssturing Albert Jansen Algemeen directeur BMC

6 Inhoud Introductie 3 1 Sturing van veiligheid: mogelijkheden en dilemma s Veiligheid: breed en dus problematisch Sturing van veiligheid: moeilijk, niet onmogelijk Feiten, ontwikkelingen, wensen, sturing 15 2 De foto : impressie van veiligheid in Nederland De spreekwoordelijke val van het keukentrapje Stichting Consument en Veiligheid Appels vergeleken met peren? Fysieke en sociale veiligheid Het Sociaal en Cultureel Rapport: verleden, heden en vooral toekomst van veiligheid Onveiligheid = criminaliteit Veiligheid (c.q. criminaliteit) in de nabije toekomst De overheidsuitgaven aan veiligheid Aandachtspunten Intensivering van de aanpak Minder preventie en meer repressie in Rijksbeleid 31 inhoud 5

7 inhoud Veiligheid en overheidssturing: een vooruitblik op de speelvelden Politie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) De veiligheidsregio s Crisisbeheersing en rampenbestrijding 43 3 Naar een veiliger samenleving De ambitie; Naar een veilige samenleving De aanpak van veelplegers en risicojongeren Versterken opsporing en de handhaving Meer gerichte preventie De verbetering van toezicht en controle in de publieke ruimte Versterken ketensamenwerking De voortgang Het intensiveren van de (lokale) samenwerking De aansluiting tussen de justitieketen en de zorgketen De aansluiting tussen de jeugdzorg en de aanpak van jeugdcriminaliteit De aansluiting tussen de burger en het bedrijfsleven De aansluiting tussen de ketens op lokaal niveau Het aanbrengen van specifieke accenten Geweld Tegenhouden Zware of georganiseerde criminaliteit Grensoverschrijdende samenwerking Conclusie De coördinatie door het Rijk De regierol van de gemeenten Het aanbrengen van specifieke accenten 86 4 Het speelveld De politie Bewegingen Aandachtspunten Tot slot 101

8 4.2 Het integraal veiligheidsbeleid Het Rijk en IVB Rotterdam: Integraal Veiligheidsbeleid in de praktijk Aandachtspunten Tot slot De veiligheidsregio s Achtergronden De veiligheidsregio De Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding Gezag en beheer in de veiligheidsregio s Aandachtspunten Tot slot De crisisbeheersing en rampenbestrijding Van klassieke rampen naar moderne crises Crisisbeheersing Terrorismebestrijding Aandachtspunten Tot slot Sturing van veiligheid Veiligheid in al zijn facetten Politie: belangrijk en problematisch Organisatie, sturing en beleid Crisisbeheersing en rampenbestrijding Samenvattende conclusies Naar een veilige toekomst? Veiligheidszorg op lokaal niveau Veiligheidszorg op regionaal niveau Veiligheidszorg op landelijk niveau Literatuur 215 inhoud 7

9 8

10 Mogelijkheden en dilemma s De overheid is er om die problemen op te lossen die niet door individuele burgers en evenmin door marktwerking opgelost kunnen worden. Het betreft uiteenlopende terreinen als zorg, veiligheid en ruimtelijke ordening. Op al die terreinen doet zich vervolgens de vraag voor hoe omvangrijk de mogelijkheden van het openbaar bestuur in werkelijkheid zijn. Anders gezegd: wat zijn de mogelijkheden voor overheidssturing?

11

12 Eén van de terreinen waar die vraag de laatste decennia, ook in Nederland, heel nadrukkelijk wordt gesteld, is veiligheid. De maatschappelijke vraag naar veiligheid is groot. De eisen die aan de overheid gesteld worden, zijn navenant. Al met al goede redenen om de mogelijkheden van overheidssturing op het terrein van veiligheid nader te verkennen. 1.1 Veiligheid: breed en dus problematisch Veiligheid is, in meer dan één opzicht, een breed terrein. Inhoudelijk is veiligheid een breed terrein, omdat uiteenlopende zaken als openbare orde, criminaliteit, brand, verkeer, industriële ongevallen en natuurrampen er onder vallen. Meer en meer worden ook milieurampen, voedselproblemen en nieuwe gezondheidsrisico s (als legionella en BSE) opgevat als vormen van onveiligheid. Bovendien heeft (on)veiligheid niet alleen betrekking op wat er werkelijk mis gaat (objectieve onveiligheid), maar evenzeer op wat er mis kan gaan (risico) en op wat mensen als veilig of onveilig ervaren (subjectieve onveiligheid) 1. De onderlinge relaties tussen objectieve onveiligheid, subjectieve onveiligheid en risico zijn allerminst evident en ook zeker niet stabiel in de tijd of identiek in verschillende sociaal-culturele contexten 2. hoofdstuk 1 11 Veiligheid is ook een breed terrein omdat het in het maatschappelijke en politieke debat als een generieke en voor iedereen herkenbare, zo niet evidente term wordt gehanteerd 3. Nagelaten wordt soms bewust, soms onbewust te verkennen of gesprekspartners bij benadering hetzelfde verstaan onder veiligheid. Politiek, bijvoorbeeld in onderhandelingen over lokale of landelijke, regeerakkoorden, kan dat het bereiken van consensus vergemakkelijken. Maar het maakt het voeren van concreet beleid er niet eenvoudiger op. Te meer niet, omdat ook in 1 Cf. Integrale Veiligheidsrapportages (IVR) 1993, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken / Ministerie van Justitie. 2 Cf. Beck, U., Risk Society, Towards a New Modernity. Londen: Sage, Vergelijk Herbert Blumer s notie van attenderende begrippen (sensitizing concepts), o.a. in J. Goudsblom, Balans van de sociologie, Utrecht: Spectrum, 1974.

13 de samenleving heel uiteenlopende beelden en opvattingen leven over wat veilig en onveilig is. De binnenstadsbewoner in de grote stad heeft bijvoorbeeld een ander beeld van onveiligheid dan de plattelander, mannen een ander beeld dan vrouwen, jongeren dan ouderen. De één stelt hogere eisen dan de ander of voelt zich eerder onveilig. Bovendien zijn opvattingen over veiligheid allerminst stabiel in de tijd. Veiligheid is cultureel en in de tijd gezien vooral een relatieve categorie en maar in beperkte mate een absolute 4. hoofdstuk 1 12 Politiek-bestuurlijk is veiligheid een breed terrein, omdat werkelijkheid en wenselijkheid vaak ver uiteen liggen. Voor een overheid levert dat niet te onderschatten problemen op, in de sfeer van besluitvorming, sturing en organisatie. Op het terrein van besluitvorming, is veiligheid een probleem omdat er telkens weer politieke keuzen gemaakt moeten worden, wat belangrijk is en wat nog belangrijker. Vergelijk bijvoorbeeld de wijze waarop opeenvolgende rampen (Enschede en Volendam) de fysieke veiligheid, in verschillende vorm, weer op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda s zetten. Fysieke veiligheid moest daar vervolgens al snel weer wijken voor de nieuwe terreurdreiging. Veel van de keuzen die gemaakt moeten worden, hebben ook wezenlijke ethische en morele dimensies. Welke risico s acht je, als bestuurder of professional, aanvaardbaar voor je bevolking en welke niet meer? 5 Vanzelfsprekend spelen voor bestuurders ook zaken mee als politieke verantwoordelijkheid en de mogelijkheid dat ze achteraf verantwoording moeten afleggen. Een evenwichtige verdeling van aandacht en schaarse capaciteit over fysieke en sociale veiligheid, blijkt telkens uitermate lastig. Maar, ook de verdeling van aandacht en middelen binnen één type onveiligheid, blijkt lastig. Hoe vaak klagen kleinere gemeenten in een 4 Iedere samenleving kent, bijvoorbeeld, wel een vorm van verbod op moord en doodslag of enige bescherming van particulier bezit. Maar de precieze inhoud daarvan kan drastisch verschillen. Zie bijvoorbeeld maatschappelijke debatten in ons land en elders over de doodstraf, over eerwraak, over abortus en euthanasie en over de grenzen aan het recht op zelfverdediging (noodweer en noodweer exces). 5 Dergelijke moeilijke afwegingen waren bijvoorbeeld zichtbaar in de besluitvorming over het wel of niet evacueren van de bewoners van het rivierengebied bij de dreigende overstromingen in Cf. Crisis Onderzoek Team (COT), Evacuaties bij Hoog Water. Zelfredzaamheid en overheidszorg. Leiden / Rotterdam: 1995.

14 politieregio niet dat een al te groot deel van de politiecapaciteit naar de grote stad gaat? En, hoe vaak klagen bestuurders en politiemensen niet over gemeenteraden die geen keuzen kunnen of willen maken op het terrein van het politiebeleid. Overigens een terechte klacht: kiezen inzake veiligheid is veelal niet de sterkste kant van de vertegenwoordigende democratie. Qua sturing is de breedte van het begrip veiligheid een probleem omdat de overheid vervolgens haar ambities en beloften ook waar moet proberen te maken, door eigen en andermans doen en laten te beïnvloeden in een gewenste richting. Lokale overheden worstelen bovendien met het voeren van effectieve regie binnen een groot en complex netwerk van vele gemeentelijke en niet-gemeentelijke actoren. Organisatorisch is het werken aan veiligheid problematisch omdat sturing niet in een maatschappelijk en politiek-bestuurlijk vacuüm plaats heeft, maar in een omgeving van bestaande organisaties, die ieder hun eigen historie, cultuur en belangen hebben. Bovendien zal elke vorm van sturing niet alleen een inhoudelijke koers impliceren maar ook een organisatorische vorm, waarbinnen die koers zijn beslag zou kunnen en moeten krijgen. Veelal wordt verondersteld dat door een andere (institutionele) vormgeving beoogd beleid beter geëffectueerd zal kunnen worden 6. hoofdstuk 1 13 Tenslotte impliceert veiligheid in meer dan één opzicht ook een culturele dimensie. Opvattingen over wat veilig is of wat een acceptabel niveau van veiligheid is, zijn zoals aangegeven uitermate variabel naar plaats en tijd 7. Maar ook de opvattingen over wat de overheid moet bijdragen aan veiligheid en wat aan burgers en maatschappelijke organisaties gelaten moet worden, variëren in de tijd. En, dat geldt ook voor opvattingen over de mate waarin en de wijze waarop de overheid, omwille van het goede doel (veiligheid), inbreuk mag maken op rechten en vrijheden van burgers. 6 Zie momenteel in de Nederland gevoerde debatten over verandering van het regionale politiebestel en over de vorming van één ministerie van veiligheid. 7 Cf. Beck, o.c. noot 2 en R. Pieterman, Onveiligheid als fobie. Veiligheid, maar tegen welke prijs het Tijdschrift voor de Politie, jrg.64, no.5, mei 2002, p

15 1.2 Sturing van veiligheid: moeilijk, niet onmogelijk hoofdstuk 1 14 Sturing van veiligheid is moeilijk. Allereerst omdat het een zo divers, complex en gevoelig liggend onderwerp betreft. Maar ook omdat overheidssturing in het algemeen lastig is. Het idee dat de samenleving maakbaar is door een overheid die als centrale stuurder zou kunnen optreden ligt, overigens op goede gronden, al weer decennia achter ons. Maar, het gaat te ver om daaruit de fatalistische conclusie te trekken dat de overheid helemaal niet(s) zou kunnen sturen. Die conclusie zou immers impliceren dat de overheid helemaal niets meer kan doen en bijdragen. Misschien dat Frissen in zijn meer recente werk in die richting gaat 8. Breed gedragen is het idee van de achterhaalde en machteloze overheid echter niet. Normatief gezien is dat maar goed ook. Het zou immers impliceren dat we geen andere keus hebben, dan allerlei ellende maar fatalistisch over ons heen te laten komen. Feitelijk is het ook niet nodig. De ervaring leert dat de overheid wel degelijk in staat is maatschappelijke ontwikkelingen te beïnvloeden. Maar, zo leert de ervaring, wel met grote moeite, alleen met slimme instrumenten die passen in ons type samenleving en slechts in beperkte mate. Anders gezegd: de overheid is niet meer de solistische, grote, planmatige stuurder van weleer, maar eerder een wat bevoorrechte participant die er soms in slaagt andere partners mee te krijgen in een gewenste richting 9. Bovendien gaat het meer om schaven en bijsturen dan om het realiseren van grand designs als de rechtvaardige of de voor iedereen veilige samenleving. Het is belangrijk te benadrukken dat veiligheid allerminst uniek is, qua sturingsproblemen. Integendeel. De overheid wordt op vele terreinen met sturingsproblemen geconfronteerd. Of het nu gaat om het beheersen van de kosten van de gezondheidszorg, het plannen van voldoende woningbouw- en bedrijvenlocaties of de uitvoerbaarheid van de sociale zekerheid. 8 Zie o.a. P.H.A. Frissen, De lege staat. Amsterdam: Nieuwezijds, 1999 en Paul Frissen, Sturing en Publiek Domein. Sociaal-democratie zonder partij. Amsterdam: WBS, Zie noties over sturing in netwerksamenlevingen, moderne sturingsinstrumenten, processen ketensturing.

16 Sturingsproblemen inzake veiligheid zijn maar voor een beperkt deel uniek. Voor een belangrijk deel zijn het problemen die de overheid in het algemeen ondervindt: de botheid van veel sturingsinstrumenten in een samenleving als de onze, de vele en onderling strijdige belangen, de mondigheid van burgers, de moeizame politieke besluitvorming etc. De verkenning van sturingsproblemen inzake veiligheid in deze publicatie, moet dan ook nadrukkelijk gezien worden tegen de bredere achtergrond van de werkzaamheden van het platform Overheidssturing van BMC. De beperktheid van onze sturingsmogelijkheden is even evident als het feit dat we niet machteloos zijn. Voorbeelden dat we niet machteloos zijn, zijn er te over: het verkeer is de afgelopen decennia vele malen veiliger geworden, de onveiligheid in sommige grote stadswijken (Mercatorplein Amsterdam, Millinxbuurt Rotterdam) wordt effectief teruggedrongen, heroïneverslaving begint een probleem van een uitstervende generatie ouderen te worden. Helaas zijn er ook vele voorbeelden hoe moeilijk het is om problemen effectief aan te pakken: overlast in woonbuurten (Diamantbuurt Amsterdam), geweld op straat, overlast door psychisch gestoorden waarvoor geen plek (meer) is in inrichtingen, jeugd- en jongerenproblemen. Veel problemen in onze samenleving zijn hardnekkig en moeilijk door de overheid aan te pakken, laat staan op te lossen 10. hoofdstuk Feiten, ontwikkelingen, wensen, sturing Deze publicatie is een actuele maar, onvermijdelijk, ook beperkte verkenning van de problemen die het Nederlandse openbaar bestuur ondervindt bij haar pogingen het in Nederland veiliger te maken. De auteurs beperken zich nadrukkelijk tot het heden: wat gebeurt er momenteel, binnen wat voor context en welke problemen doen zich daarbij voor. Een studie naar de ontwikkeling van 10 Dit type nauwelijks oplosbare problemen wordt vaak aangeduid als wicked problems of ontembare problemen.

17 (on)veiligheid en veiligheidsbeleid in ons land, de afgelopen vijftig jaar, zou heel interessant zijn, maar is hier niet aan de orde. Evenmin wordt in welk opzicht dan ook theoretisch, empirisch, beleidsmatig naar volledigheid gestreefd. Dat is ook niet het doel van deze studie. Dat doel is het verkennen van de problemen die zich vandaag de dag bij de sturing van veiligheid voordoen. Niet meer en niet minder dan dat. hoofdstuk 1 16 In hoofdstuk 2 wordt een foto gemaakt van de huidige stand van zaken. In vogelvlucht wordt ingegaan op de vele vormen waarin veiligheid zich als probleem aandient. Die foto van het probleem is onontbeerlijk voor wie zich met oplossingen (sturing, beleid) wil bezighouden. De wijze waarop de overheid met problemen inzake onveiligheid omgaat, komt kort al in hoofdstuk 2 aan de orde en wordt in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt. Centraal in dat hoofdstuk staan de ambities van het kabinet Balkenende II op het terrein van veiligheid. Die ambities, zoals geformuleerd in de nota Naar een veiliger samenleving, worden beschreven, maar ook de mate waarin die voornemens momenteel tot uitvoering worden gebracht. In hoofdstuk 4 wordt het speelveld nader verkend. Met welke actoren, onderdelen van zowel het eigen apparaat als externe partijen, proberen overheden in het bijzonder het Rijk en de gemeenten vorm te geven aan het veiligheidsbeleid. In dat hoofdstuk zal ook blijken dat het speelveld allesbehalve statisch is. Niet alleen de inhoud van het beleid bijvoorbeeld striktere handhaving, aanpakken van veelplegers, beter toezicht staat momenteel ter discussie. Ook de organisatorische vorm waarbinnen het beleid tot uitvoering komt, krijgt momenteel veel aandacht. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens, in de vorm van een essay, verkend welke problemen en dilemma s zich voordoen bij onze hedendaagse pogingen in Nederland om sturing te geven aan veiligheid(sbeleid). De belangrijkste dilemma s worden in hoofdstuk 6 tenslotte nog eens samengevat en op een rij gezet. Deze publicatie is op initiatief van het platform Overheidssturing van BMC tot stand gekomen. Het platform Overheidssturing staat onder voorzitterschap van mr. G. J. Jansen, Commissaris van de Koningin in Overijssel. Doel

18 van dit platform is om aan de hand van casusmateriaal uit verschillende beleidsthema s zoals zorg, veiligheid en ruimtelijke ordening per thema sturingsdilemma s te signaleren. Nadat het platform inzicht heeft ontwikkeld in deze dilemma s, zullen deze worden vergeleken en worden er waar mogelijk generieke sturingsdilemma s geformuleerd. Uiteraard probeert het platform niet alleen problemen te signaleren, maar tevens oplossingsrichtingen aan te dragen. Het platform is geïnitieerd en gefaciliteerd door Bestuur en Management Consultants (BMC). BMC is een advies- en managementbureau dat zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de publieke sector. De publicatie is geschreven door dr. A.Cachet, universitair hoofddocent aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit en verbonden aan het Centre for Local Democracy, C.L.Derickx MBA, directeur van de BMC Groep en drs. A. de Vos, adviseur BMC. De hoofdstukken 1 en 5 zijn van de hand van de heer dr. A. Cachet 11. De heren C.L.Derickx MBA en drs. A. de Vos hebben de hoofdstukken 2, 3 en 4 geschreven. Het afsluitende hoofdstuk 6 is door de auteurs gezamenlijk geproduceerd. hoofdstuk 1 17 De auteurs zijn veel dank verschuldigd aan collega s en anderen die hen tijdens het schrijfproces hebben voorzien van nuttige suggesties. Binnen BMC willen zij de volgende personen niet onvermeld laten: Jack Beverloo, Fred Bottenberg, Rob Bransz, Peter Bremmer, Henderikus Haan, Toine van Helden en Mariet Nijhuis. Tot slot danken de auteurs de leden van het platform Overheidssturing en de gasten bij de bijeenkomsten voor de inspirerende discussies en de inbreng van hun hoogwaardige kennis. Een overzicht van de leden van het platform vindt u aan het einde van hoofdstuk Hoofdstuk 5 is oorspronkelijk geschreven als essay voor het Centre for Local Democracy (CLD) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het CLD is een onderzoekgroep binnen de opleiding Bestuurskunde van de EUR. Zie voor meer informatie: CLD: De auteur dankt Arie van Sluis en Arthur Ringeling, voor hun kritische commentaar op eerdere versies van dit hoofdstuk.

19 hoofdstuk 1 18

20 De foto : impressie van veiligheid in Nederland Sinds een aantal jaren is veiligheid in Nederland een hot item, mede door de toegenomen (media)aandacht voor thema s inzake openbare orde en veiligheid. En ook omdat er door verschillende (groepen) mensen veel verschillende invullingen aan worden gegeven. Hierdoor is het de vraag of een discussie over de veiligheid überhaupt mogelijk is.

21

22 (On)veiligheidsproblematiek kent vele manifestaties, zoals op het vlak van sociale en fysieke (on)veiligheid, iets waar we verderop in dit hoofdstuk aandacht aan zullen besteden. Ook staan we stil bij de vraag in hoeverre beschikbare gegevens over (on)veiligheid met elkaar kunnen worden vergeleken. In dit hoofdstuk zullen we proberen om een cijfermatige impressie van aspecten van veiligheid te geven. Om een zo evenwichtig mogelijk beeld te schetsen, besteden we ook aandacht aan zaken die over het algemeen minder voor het voetlicht komen. Aan het einde van dit hoofdstuk zullen we kort stilstaan bij ontwikkelingen en cijfermateriaal uit het (recente) verleden die aan de basis hebben gestaan van het huidige speelveld. 2.1 De spreekwoordelijke val van het keukentrapje Eén van de uitgangspunten voor dit hoofdstuk is het meest recente Sociaal en Cultureel Rapport ( In het zicht van de toekomst, oktober 2004). In een volgende paragraaf zullen wij het SCR verder behandelen. Voor nu is het belangrijk om vast te stellen dat burgers het onderwerp veiligheid vooral zien in termen van criminaliteit en de daaruit voortkomende onveilige situaties (SCP 2004). hoofdstuk 2 21 De veiligheid van de burger kan echter niet exclusief door criminaliteit in gevaar komen. Kijk bijvoorbeeld naar het onderwerp verkeersveiligheid en het onderwerp veiligheid in huis. Hoewel er op deze gebieden in absolute en relatieve zin jaarlijks veel slachtoffers te betreuren zijn, springen zulke bronnen van onveiligheid in het publieke en politieke discours nauwelijks of niet in het oog Stichting Consument en Veiligheid De stichting Consument en Veiligheid verricht regelmatig onderzoek naar ongevallen in de breedste zin van het woord. De stichting verzamelt via verschillende registratiesystemen en aanvullend onderzoek informatie die inzicht geeft in aantallen

23 letsels, de kosten, het verloop en de ernst ervan. Door de brede gegevensvergaring van Consument en Veiligheid kunnen verschillende soorten ongevallen met elkaar worden vergeleken. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat een gevolg van onveiligheid als slachtofferschap als gevolg van geweldpleging niet alleen beschouwd kan worden in termen van criminaliteit, maar strikt bezien ook als een ongeval. hoofdstuk 2 22 JAARLIJKS AANTAL SLACHTOFFERS NAAR TYPE UITWENDIGE OORZAAK EN AARD VAN BEHANDELING JAARLIJKS VINDEN 1,1 MILJOEN ONGEVALLEN PLAATS IN NEDERLAND. DIT ZIJN DE ERNSTIGE ONGEVALLEN WAARBIJ HET SLACHTOFFER MEDISCH IS BEHANDELD (BEHANDELING OP DE SPOEDEISENDE HULP (SEH)-AFDELING OF ZIEKENHUISOPNAME) OF IS OVERLEDEN. CONSUMENT EN VEILIGHEID STREEFT ER NAAR OM SAMEN MET ALLE MOGELIJKE BELANGHEBBENDEN DEZE ONGEVALLEN ZOWEL IN OMVANG ALS IN ERNST TE REDUCEREN. IN DE TABEL STAAT AANGEGEVEN WAT DE GEVOLGEN VAN ONGEVALLEN ZIJN, OPGESPLITST NAAR TYPE ONGEVAL. MET NAME PRIVÉ-ONGEVALLEN EN VERKEERSONGEVALLEN LEIDEN TOT VEEL DODELIJKE SLACHTOFFERS. DODEN OPNAMEN SEH TOTAAL PRIVÉ-ONGEVALLEN SPORTONGEVALLEN ARBEIDSONGEVALLEN PRIVÉ-, SPORT-, EN ARBEIDSONGEVALLEN VERKEERS-ONGEVALLEN ZELFMUTILATIE GEWELD OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN TOTAAL BRON: WEBSITE STICHTING CONSUMENT EN VEILIGHEID (WWW.VEILIGHEID.NL). 12 Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van het Letsel Informatie Systeem ; Landelijke Medische Registratie; Doodsoorzakenstatistiek; Statistiek niet-natuurlijke dood. De tabel bevat zogenaamde exclusief-cijfers; alle onderlinge overlap is van de cijfers afgetrokken: opnamen zonder doden en SEH-behandelingen zonder opnamen en doden. Alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden. Voor verdere details: zie Bijlage 1 aan het einde van dit hoofdstuk.

24 Hoewel in het maatschappelijk debat dus veel aandacht wordt besteed aan (on)veiligheid in termen van criminaliteit en geweldpleging, lijkt een relativerende noot op zijn plaats: het aantal slachtoffers (al dan niet dodelijk) als gevolg van de spreekwoordelijke val van het keukentrapje is al sinds jaren gemiddeld aanzienlijk hoger ( mensen) dan het aantal slachtoffers als gevolg van gewelddaden (37.000). Ook vallen er jaarlijks gemiddeld meer dan 4 keer zoveel slachtoffers in het verkeer te betreuren dan door geweld: tegenover En het gemiddeld jaarlijks aantal mensen dat overlijdt als gevolg van privé-. sport- en arbeidsongevallen (2400) is zelfs ruim 10 keer zo groot als datzelfde jaarlijkse gemiddelde dat sterft als gevolg van geweld (200) Appels vergeleken met peren? Met het bovengaande in het achterhoofd kan men zich afvragen in hoeverre verschillende uitingen van onveiligheid die een verschillende oorzakelijke aard hebben, met elkaar kunnen worden vergeleken. Er vallen dan misschien wel jaarlijks gemiddeld doden en gewonden bij verkeersongevallen en slechts doden en gewonden door geweld, maar wat zijn de achterliggende omstandigheden die geleid hebben tot het slachtofferschap? hoofdstuk 2 23 Dagelijks stappen duizenden mensen in de auto om naar en van hun werk te gaan. Indien er zich onder die omstandigheden een ongeluk voordoet, zou je kunnen zeggen dat het er nou eenmaal bij hoort, het kan gebeuren : onbewust weet je dat je zelf een risico neemt door deel te nemen aan het verkeer, maar je staat er bijna nooit expliciet bij stil. Wanneer iemand het slachtoffer wordt van geweldpleging, dan is dat in verreweg de meeste gevallen buiten de vrije wil van het slachtoffer om gebeurd: men kiest er niet voor, het overkomt je, zo gaat de gedachtegang. Juist door het relatief stabiele hoge niveau van veiligheid in de Nederlandse samenleving, laat elk incident dat desondanks toch plaatsvindt een diepe indruk achter. Anders gezegd: waar veel slachtoffers vallen, ontstaat relatief weinig onrust over onveiligheid (het verkeer), terwijl daar waar relatief weinig slachtoffers vallen (trein- en luchtverkeer, geweld) juist sprake is

25 van veel onrust en beroering. Met andere woorden: de stelling lijkt gerechtvaardigd dat Nederland een relatief veilig land is. 2.2 Fysieke en sociale veiligheid Een eenduidige definitie van het begrip veiligheid is iets dat misschien niet eens kán worden gegeven. Het is wél mogelijk om verschillende deelgebieden aan te wijzen. Eén van de belangrijkste soorten onderscheid die kan worden aangebracht, is de indeling tussen sociale (on)veiligheid enerzijds en fysieke (on)veiligheid anderzijds. hoofdstuk 2 24 Sociale onveiligheid betreft o.a. criminaliteit en openbare orde; fysieke onveiligheid omvat een heel breed terrein van bijvoorbeeld brand, verkeer, industriële veiligheid, het vervoer van gevaarlijke stoffen. De grens tussen beide is niet altijd even scherp: een verkeersongeluk kan het gevolg zijn van asociaal rijgedrag, een industrieel ongeval het gevolg van onoplettendheid of (al dan niet opzettelijke) overtreding van regels. In de volgende paragrafen, die zijn gewijd aan de meest recente bevindingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zullen we uiteenzetten dat de focus van burgers meer op het punt van sociale dan van fysieke veiligheid ligt. 2.3 Het Sociaal en Cultureel Rapport: verleden, heden en vooral toekomst van veiligheid Het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat sinds 1974 elke twee jaar het Sociaal en Cultureel Rapport (SCR) publiceert, onderzoekt in het SCR 2004 de centrale vraag hoe Nederlanders hun leven en de samenleving in de toekomst zien. In het SCR is voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van vele notities, rapporten, nota s etc. op het gebied van veiligheid door de jaren heen, afkomstig van belangrijke spelers in het veiligheidsveld: denk hierbij aan politiekorpsen, het Openbaar Ministerie en de ministeries van BZK & Justitie (zie voor een

26 gedetailleerd overzicht p. 494 t/m 497 van het SCR 2004). De SCR-bevindingen op het gebied van veiligheid zijn dus mede gebaseerd op een zeer brede en tevens diepe gegevensvergaring. In het kader van het SCR 2004 zijn 2000 Nederlanders geënquêteerd. Bijzondere aandacht in het SCR 2004 is er voor de integratie van de etnische minderheden en de verspreiding van ICT in de Nederlandse samenleving. Het bieden van veiligheid is het eerste en het meest essentiële wat de burger van de overheid verwacht. Criminaliteit is in de ogen van de bevolking uitgegroeid tot een van de grootste maatschappelijke problemen. In de afgelopen veertig jaar vertienvoudigde het aantal bij de politie bekend geworden misdrijven tot 1,4 miljoen. Het totale aantal delicten waarvan burgers het slachtoffer worden, kwam in 2002 voor het eerst ruim boven de 5 miljoen per jaar uit, om in 2003 weer te dalen tot 4,8 miljoen. De grootste groep bestaat uit vernielingen (1,8 miljoen), gevolgd door diefstal (1,7 miljoen) en geweld (1,1 miljoen). In de periode nam het aantal slachtoffers van diefstal van jaar tot jaar wat af en van vernielingen wat toe, maar de grootste stijging deed zich voor bij de geweldsdelicten (27%). hoofdstuk 2 25 Vergeleken met het midden van de jaren negentig is het aantal inbraken sterk teruggelopen en zijn burgers ook veel minder van mening dat bij hen in de buurt vaak wordt ingebroken: in 1995 was ruim 36% die mening toegedaan en in %. De Politiemonitor 2004 laat zien dat zich vaak onveilig voelen eveneens wat minder voorkomt: 7% in 1995 en 4,5% in Daar staat tegenover dat geweld en dreigen met geweld zijn toegenomen. Het aantal door de politie geregistreerde mishandelingen nam tussen 1995 en 2002 toe van tot Naar schatting worden jaarlijks letsels als gevolg van geweld behandeld op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen, 2600 patiënten worden om die reden opgenomen en ongeveer 200 overlijden aan de gevolgen van geweld. Een groot deel van de delicten en misdrijven komt niet ter kennis van de politie en is alleen uit bevolkingsenquêtes af te leiden. Van de bij de politie bekende misdrijven wordt het overgrote deel niet opgehelderd, al is dat percentage de laatste jaren wel wat gestegen. In 2002 lag het op 18%. Internationaal gezien is dat geen

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Crimiquiz over trends en ontwikkelingen

Crimiquiz over trends en ontwikkelingen Crimiquiz over trends en ontwikkelingen Quiz voor de deelnemers aan de SSR cursus Criminologie/effectiviteit interventiestrategieën, Zwolle 22 november Jaap de Waard, Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Burgemeesters: Kabinet, investeer in de politie

Burgemeesters: Kabinet, investeer in de politie Burgemeesters: Kabinet, investeer in de politie Het piept en het kraakt bij de politie. Dat baart ons zorgen. Er is fors bezuinigd op de politie en inmiddels is de bodem bereikt. Als burgemeesters zijn

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Actieplan tegen geweld

Actieplan tegen geweld Actieplan tegen geweld 4299 0609 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting. Aard en omvang van geweld

Samenvatting. Aard en omvang van geweld Samenvatting Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar huiselijk en publiek geweld. Het omvat drie deelonderzoeken, alle gericht op het beschrijven van geweld en geweldplegers. Doelstelling van het

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Communicatie P e r sbe r ± cht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 :s::rnh!jenv Contactpersoon Margriet Bokhorst T 06 46767704 Datum 16 november

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Opgave 1 Agressie op het sportveld

Opgave 1 Agressie op het sportveld Opgave 1 Agressie op het sportveld Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 12 raakte een grensrechter na afloop van een amateurvoetbalwedstrijd ernstig gewond

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

resultaten, knelpunten en condities

resultaten, knelpunten en condities Sturen op resultaat In de huidige discussies over de aanpak van maatschappelijke problemen staan resultaatgerichtheid en samenhang centraal. Het accent is verschoven van beleid naar uitvoering en van plan

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Eindexamen maatsschappijwetemschappen vwo 2011 - I

Eindexamen maatsschappijwetemschappen vwo 2011 - I Opgave 4 Verklaringen voor daling van de criminaliteit Inleiding In 2009 verscheen het rapport Veelbelovende verklaringen voor de daling van de criminaliteit na 2002 van de Universiteit van Tilburg, Politie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 661 Convenanten uitgaansgeweld Nr. 6 RAPPORT: TERUGBLIK 2006 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 6 1.1 Wat is een terugblik? 6 1.2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Opgave 1 Agressie op het sportveld

Opgave 1 Agressie op het sportveld Opgave 1 Agressie op het sportveld 1 maximumscore 3 uitvoerende macht (één van de volgende): 1 politie/openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van Veiligheid en Justitie met als taak het opsporen

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN Het publiek belang van een meetbaar openbaar bestuur Robert Mul Organigram gemeente Rotterdam Ombudsman Gemeenteraad Rekenkamer B&W Takken van dienst gemeentesecretaris

Nadere informatie