Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2010-1 -"

Transcriptie

1 PARTIJ VRIJ UTRECHT en haar doelstellingen De PARTIJ VRIJ UTRECHT is in 2009 opgericht met als doel, het algemeen welzijn van de Utrechtse bevolking te bevorderen op grondslag van zijn culturele normen en waarden, zoals deze zich in de loop van de geschiedenis in Utrecht heeft ontwikkeld. De PARTIJ VRIJ UTRECHT poogt de Nederlandse taal en het Nederlands beeld binnen de cultuur- eigen waarden veilig te stellen als deel van Nederland en de Europese - Gemeenschap. De PARTIJ VRIJ UTRECHT tracht de culturele saamhorigheid te bevorderen en ongewenste tegenstellingen in harmonie op te lossen. Hierbij wordt uitgegaan van de volstrekte gelijkwaardigheid van elk individu met inachtneming van een noodzakelijke beschermfactor voor het Nederlands Cultureel Erfgoed. BELASTINGEN BLIJVEN STIJGEN Wat is er aan de hand? Waarom is dit noodzakelijk geworden? We zullen dit hier proberen uit te leggen. Ons land heeft in de loop van de laatste eeuw een verzuilde maatschappijstructuur ontwikkeld. Hier bedoelen wij met zuil een door subsidies in stand gehouden belangengroep. ledere zuil heeft haar eigen politieke achterban (partij) in het parlement, in de provinciale staten en in het gemeentebestuur. Zo n partij zorgt ervoor dat haar eigen achterban uit de belastingopbrengst zoveel mogelijk subsidies in de wacht kan slepen. Vandaar ook, dat de belastingen in ons land tot de hoogste in de wereld behoren. Het zuilenstelsel dwingt dit af. In tegenstelling tot de Scandinavische landen, met een nog zwaarder belasting- regime, wordt de belasting in Nederland echter niet aangewend voor de sociale zekerheid en het welzijn van de eigen bevolking. In Nederland worden deze zekerheden afgebroken, om de kosten van de Nieuwe Nederlander te kunnen financieren. Inmiddels is gebleken dat de multi- culturele samenleving ons de afgelopen 30 jaar reeds 216 miljard euro heeft gekost! De PARTIJ VRIJ UTRECHT kiest voor een Scandinavisch model met goede sociale zekerheden, en verwacht dat op basis van prognoses, zelfs dàn een belastingverlaging mogelijk is. DE ZWEVENDE KIEZER Door de verzuiling en door ons huidige kiesstelsel kan geen enkele partij alleen regeren, zoals dat nu nog in Engeland, Frankrijk of de USA het geval is. Partijen moeten dus een coalitie aangaan om een regering te vormen. Ons kiesstelsel maakt het echter mogelijk dat een kleine winst doorslaggevend kan zijn voor het vormen van zo n regeringscoalitie. Om Verkiezingsprogramma

2 koste wat kost zo n minimale verkiezingswinst binnen te halen, richten politici zich steeds meer op de zwevende kiezers. Dat zijn kiezers die niet traditiegetrouw blijven stemmen op één en dezelfde partij. Omdat regeringen altijd bestaan uit coalities van politieke partijen, en elke regering een grote verscheidenheid van groepen in de achterban moet paaien met het beloven van subsidieregelingen, is voor de uitvoering daarvan een uiterst kostbaar rijks, provincie en gemeente- ambtenarenapparaat nodig van maar liefst circa man. Volgens een publicatie in de Vlaamse krant De Morgen van 30 oktober 2009 kost deze ambtenarij ons al 1,7% van onze gezamenlijk BNP en zijn we hiermee veel hoger dan het Europees gemiddelde en zelfs meer dan 2x zo hoog als het wereldwijdgemiddelde! PRESSIEGROEPEN EN MINDERHEDEN Gezond denkwerk en objectiviteit bij iedere verkiezing blijft een noodzaak voor ieder individu, waarbij indringend anticiperen binnen één partij de beste realisering belooft van hetgeen waarvoor men staat. De subsidiepolitiek daarentegen, die behoort bij de verzuilingsstelsels, maakt het vormen of zelfs verzinnen van allerlei bonte pressiegroepen en minderheden tot een lucratieve bezigheid. Dit gaat dan met name op voor de via subsidies in het leven geroepen welzijns en gerechtelijke organisaties, die zonder de subsidieverdeling een goede boterham zouden missen (werkloos zouden zijn) en baat hebben bij het in standhouden van of zelfs groei van hun activiteiten. PROBLEMEN CREËREN OF IMPORTEREN Het ontstaan van een pressiegroep of minderheid wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een of ander maatschappelijk probleem. Het doet er dan niet zoveel toe wat voor probleem dat is: leeftijd, sekse, geaardheid, huidskleur, noem maar op. Nederland kende veel problemen niet, niet in maatschappelijk opzicht, noch in wetgeving. Veel waait uit Amerika over, veelal geregeld door de United Nations en gepromoot via mond op mond reclame. Zelfs in prospecten wordt Nederland aangeboden aan het toekomstige probleem. Met andere worden: het probleem wordt aangepraat of doodleuk geïmporteerd! In het kort betekent het, dat bij het oplossen van zo n probleem het bestaansrecht van zo n pressiegroep wegvalt. Geen wonder dat, het erover praten, tot een politiek en dus ook civielrechtelijk taboe is verklaard. Iedereen die het waagt dit taboe te doorbreken, stelt zich bloot aan de lastercampagnes, politieke bedreigingen, en acties tot broodroof. Veel welzijnswerkers hebben hun salarissen en macht te danken aan al die welzijn subsidiepotjes die bestaan op grond van het verzuilingsstelsel. Zij zeggen achtergestelde groepen te willen helpen, maar met hun acties bereiken zij vaak het tegendeel. De toestand van de probleem groep verandert niet door deze welzijnsacties, maar ervaart zichzelf wel duidelijker als afwijkend en problematisch. Het resultaat is dat zij gestigmatiseerd worden als groep en blijvend behoefte krijgen aan welzijnswerkers die hen vertegenwoordigen. Verkiezingsprogramma

3 DE GEWONE NEDERLANDER Het gevolg van de hier geschetste ontwikkeling is, dat de gewone Nederlander meer en meer een vergeten groep in de politiek wordt. Over deze Nederlander wordt niet gesproken. Wat is dat voor iemand? De gewone Nederlander die gezagsgetrouw is. Die geen tijd of zin heeft om van protestvergadering naar protestvergadering, van bezetting naar bezetting, van blokkade naar blokkade, of van demonstratie naar demonstratie te gaan, dan wel van rel naar rel te lopen. De gewone Nederlander die zijn werk doet, nuchter is en geen welzijnswerker nodig heeft om zijn problemen op te lossen. Die geen welzijnswerker heeft om zijn belangen te verdedigen en hem te vertegenwoordigen in rechten. Heeft zo n gewone Nederlander bovendien de pech, in een probleemgebied te wonen, dan wordt hij bij voorbaat bestempeld. Waagt hij het dan ook nog te klagen over zijn omgeving, dan wordt hij meteen de mond gesnoerd en uitgemaakt voor rechts, racistisch of nog erger! HET KWADE GEWETEN Juist voor en door deze vergeten en bestempelde groep Nedertanders bestaat de PARTIJ VRIJ UTRECHT en durft zij op te komen voor hun belangen. De Partij Vrij Utrecht neemt de klachten dan ook serieus. De Partij Vrij Utrecht wil daadwerkelijk meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Begrijpt U, waarom veel politieke partijen die de huidige wantoestanden mogelijk hebben gemaakt, zich niet op hun gemak voelen door de komst van de PARTIJ VRIJ UTRECHT. De PARTIJ VRIJ UTRECHT activeert als het ware hun kwade geweten. Het geweten dat, het door hen gevoerde wanbeleid voortdurend aan de kaak stelt. Een beleid dat gedicteerd wordt door een laffe taboe - en struisvogelpolitiek. Dat resulteerde in een land vol ONVREDE, ONRUST, ONVEILIGHEID en ONGEZELLIGHEID. Een vrijplaats voor de internationale drugshandel. Een voorwerp van ergernis en spot van de beschaafde wereld om ons heen. ZOALS DE WAARD IS, VERTROUWT HIJ ZIJN GASTEN Velen zullen vast kunnen stellen, dat een eerlijke en open discussie met PARTIJ VRIJ UTRECHT zorgvuldig uit de weg wordt gegaan door politici, door de pers en media die hen bedienen. Dat is begrijpelijk. Zij zijn bang, dat door erkenning van de Partij Vrij Utrecht veel stemmen verloren zullen gaan, maar meer nog, bang zijn om door de mand te vallen bij de verdediging van hun huidige beleid. Nee, het is voor hen veel gemakkelijker om de PARTIJ VRIJ UTRECHT ordinair uit te schelden. Dat wij hen flinke concurrentie aan zullen doen met onze eerlijke en doordachte mening, Verkiezingsprogramma

4 kan niet worden ontkend. Dat de VVD in dit opzicht haar liberale beginsels verkwanselt, heeft te maken met politiek opportunisme. Zij zit liever in het College van Burgemeester en Wethouders, ook indien men daarvoor de PARTIJ VRIJ UTRECHT moet boycotten, dan in de oppositiebanken met goede principes. Ondertussen dreigt de staat in Nederland een politiek machtsblok te worden van door de grote partijen gedelegeerde functionarissen, waarmee een echte democratie wordt ondermijnd. Dit verschijnsel mag bij de jaarlijkse herdenking van 4 en 5 mei zeker niet vergeten worden. De PARTIJ VRIJ UTRECHT streeft er naar, om het denken in termen van staatsmacht tegen te gaan. Een macht die vaak leidt tot een monopolistische strijd tegen fascisme, doch deze feitelijk zelf herbergt. De partij die zich van dit monopolie meester weet te maken zal deze gebruiken voor uitbreiding van zijn politieke machtsbasis. Het boycotten van de PARTIJ VRIJ UTRECHT betekent gewoon terreur van anders- denkenden. Elke vorm van terreur vinden wij in een democratie verwerpelijk. Boycot betekent ook politieke lafheid, het niet willen luisteren naar andermans mening. Boycot betekent ook het aanwijzen van een zondebok, teneinde de vroeger gemaakte fouten te bedekken met de mantel der onschuld. Gemeentepolitiek bestaat niet uit het tegen beter weten in doorzetten van partijpolitieke stokpaardjes en belangen. Gemeentepolitiek betekent door middel van samenwerking voor iedereen een betere samenleving creëren. Dat democratie per definitie het opleggen van de mening van een meerderheid aan een minderheid betekent, en derhalve altijd een dictatuur is van de meerderheid, is een gegeven dat de PARTIJ VRIJ UTRECHT wil doorbreken met een grote sterke achterban. DE WARE DEMOCRATIE LAAT IEDEREEN AAN HET WOORD Hoofddoel van ons gemeentebeleid is het dienen van het welzijn van de burgers binnen de gemeente. Dit welzijn heeft twee kanten, materieel en immaterieel. De voorwaarde voor het immateriële is; Het ongehinderd beleven en uiten van elk van onze levensopvattingen. Concreet betekent dit, dat bijeenkomsten niet verstoord mogen worden door overlast, dat openbare trefcentra, bekostigd van onze belastingcenten, geen bolwerken worden van eenzijdig gekleurde politieke groeperingen. Al te vaak zien we al te duidelijk aan de opgehangen affiches, aangeboden programma s, ingerichte workshops en dergelijke, dat de informatie hinderlijk eenzijdig, sterker nog, vaak opdringerig indoctrinerend is. Loopt u maar eens binnen bij buurt- en jeugdhuizen, in schoolgebouwen, openbare leeszalen, enz. Het verkondigen van je mening moet kunnen, maar de PARTIJ VRIJ UTRECHT vind dat in openbare gebouwen iedereen gehoord moet kunnen worden. Derhalve dienen politieke boodschappen van alle partijen aanwezig te zijn in die gebouwen, waar de functie van het gebouw er zich toe leent. In andere openbare gebouwen is een verbod op politieke boodschappen gewenst. De ware democratie laat echter iedereen aan het woord! Zowel de voor- als tegenstanders van onderwerpen zoals abortus, euthanasie, kernenergie of het instromen van vreemdelingen naar ons overvolle land. ledereen moet gelijke kansen hebben in het uiten van zijn mening. Indien onze meningsuiting geleid wordt, vervallen wij vroeg of laat in een dictatuur, zoals in China en verschillende Zuidamerikaanse en Afrikaanse Verkiezingsprogramma

5 staten. Een schijndemocratie (partijenanarchie) zoals in Libanon, lrak en vele Arabische Staten wil de PARTIJ VRIJ UTRECHT boven alles voorkomen. Uiterlijk vertoon en persoonsverheerlijking zijn de PARTIJ VRIJ UTRECHT vreemd. Wij maken ons steeds meer zorgen over het functioneren van de gemeentelijke democratieën, vanwege de steeds grotere kloof tussen de kiezers en de partij- vertegenwoordigers. Zo geeft een meerderheid van de Utrechtse burgers de wens te kennen, dat ze over tal van zeer belangrijke items als kiesrecht voor buitenlanders en woningtoewijzing zouden willen meebesturen via referenda. De Utrechtse gemeenteraad geeft liever niet thuis, uit angst voor verlies van politieke zeggenschap binnen de raad en de hoge kosten, die gemoeid zouden zijn met het organiseren van de vele referenda. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt dat het daarom een positieve ontwikkeling uit de jaren negentig voor bestuurlijke vernieuwing dat er rechtstreekse uitzendingen van raadsvergaderingen mogelijk zijn. De kiezer kan dan zelf het nut van bepaalde gemeentelijke uitgaven beoordelen en middels de vele technologische mogelijkheden die er zijn, meebeslissen, door voorkeuren via kabeldata met unieke code kenbaar te maken. De raden dienen bij een voorkeursdrempel van meer dan 40% terdege rekening te houden met de gemaakte keuze van de bevolking. Amsterdam en Rotterdam zijn Utrecht hierin reeds voorgegaan! De Partij Vrij Utrecht wordt wellicht nog geweerd uit wijkcommissies, bij werkbezoeken, bij het overleg van fractievoorzitters, het seniorenconvent, etc. Politieke meningsuitingen in een zwaar gesubsidieerde STADSKRANT worden geweigerd. Verder blijkt dat 50% van de ambtenaren, die er voor iedereen dienen te zijn, politiek gelieerd is aan de PvdA of zelfs aan organisaties die gespecialiseerd zijn in politieke terreur. ANTI- DISCRIMINATIEBELEID Met het Utrechtse ANTI- DISCRIMINATIE beleid van het college is het al niet beter gesteld. Er was niet alleen sprake van dubbele subsidiëring aan twee organisaties als STARD en KURF maar ook de wijze waarop een organisatie als KURF zich negatief profileerde, was ergerlijk! In de 90- er jaren hield deze club, onder de dekmantel preventie zich uitsluitend bezig met lastercampagnes. Duidelijk is dat KURF een organisatie was, waarmee het college zich nimmer subsidiair mag inlaten! Indien extreem linkse partijen in deze raad toch van mening blijven, dat terreur in onze samenleving wèl gesubsidieerd moet worden, zijn zij medeplichtig! GEMEENTELIJKE ECONOMIE VAN UTRECHT leder mens heeft het recht om nabij zijn arbeidsplaats te wonen. Slaapsteden zijn planologische wangedrochten. Hoe verder iemand van zijn werk woont, hoe meer energie er wordt verspild aan het forensisch heen en weer reizen. Deze forensische mens vervreemdt van zijn naaste leefomgeving. Het aantrekken van bedrijven en ambachten is daarom een fundamenteel belang voor de gemeente. In deze tijd van recessie is het dan ook van groot belang dat er soepele en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden zijn in Utrecht.De Verkiezingsprogramma

6 PARTIJ VRIJ UTRECHT meent dan ook dat het College van B & W een bedrijfs- en leef- vriendelijk beleid dient te voeren, hetgeen wil zeggen: Niet bij voorbaat afwijzend staan tegenover vestiging van buitenlandse ondernemingen. Zij zullen zich overigens wèl moeten houden aan de nationale hinderwetgeving. Géén onvoorwaardelijke promotie van arbeidstijdverkorting of deeltijdarbeid waar deze mogelijk kan leiden tot economische achteruitgang. Wel streeft de PARTIJ VRIJ UTRECHT naar een betere verdeling van arbeidstijd, zodat meer tijd vrij kan worden gemaakt voor herstel van een cultureel gedragspatroon zoals in landen als Duitsland, Scandinavië en Polen, zonder dat dit leidt tot verlies van koopkracht. Er moet een vrije keuze mogelijk blijven, daar een groot deel van de beroepsbevolking niet gelukkig is met arbeidstijdverkorting, met name bij het middelbaar en hoger personeel. Zij ervaren de diverse arbeid- verdeel- sleutels vaak als hinderlijk, en veroorzaken veelal een hoge werkdruk en onbetaald extra overwerk, met als gevolg een onnodig hoog ziekteverzuim. Kritisch staan tegenover deeltijdbanen. Niet iedere bedrijfstak of beroep leent zich voor deze arbeid- verdeel- methode. Handhaving van de wekelijkse Utrechtse automarkt in Utrecht vanwege de niet onbelangrijke jaaromzet van 1,5 miljard en de staangelden van 1,8 miljoen per jaar voor de gemeente Utrecht. Optreden tegen middenstanders die trottoirs blokkeren met hun waren zoals in de Kanaalstraat (Lombok). Dit heeft o.m. tot gevolg dat voetgangers voortdurend moeten uitwijken naar de autoweg, met alle risico s van dien. Bereikbaarheid van de binnenstad van Utrecht realiseren door goede routes voor vrachtverkeer. Bewoners, hulpverleners en een gelimiteerd aantal betalers dienen d.m.v. zônekaarten toegang tot de plaats van bestemming te krijgen. Personenverkeer dient in de toekomst d.m.v. semi- tunnelverbindingen van en naar de buitenwijken te kunnen reizen. Zodat het historisch karakter van de stad bewaard kan blijven, zonder delen van de stad voor verkeer te isoleren.. Principieel staat de PARTIJ VRIJ UTRECHT vóór gratis parkeren in alle stadsdelen. Niet alleen is er thans rechtsongelijkheid tussen wijken waar wèl en waar niet gratis geparkeerd wordt. Per slot van rekening betalen we al genoeg wegenbelasting en accijnzen. Bovendien kan Utrecht deze 25 miljoen Euro aan belastinggelden makkelijk missen bij een banksaldo (begroting 2010) van maar liefst 225 miljoen! Utrecht moet er tevens voor waken, dat er een situatie ontstaat, waarbij je niet meer in staat bent op de plaats van bestemming te parkeren, zonder kapitalen uit je portemonnaie te moeten schudden. Anticiperend op de verkeersdruk, dienen parkeerzones voor de centrumrandwijken verder te worden uitgebreid. Overlast van verkeer uit andere wijken wordt zo voorkomen. De parkeerbelasting van circa 108 Euro per jaar voor bewoners kan door de Gemeente worden aangewend voor een beter Parkeerparkbeheer voor Forensisch verkeer in de Transfers waar personen overstappen op publieke vervoersmiddelen. We beseffen dat het autobezit een conjunctureel probleem is. Aanleg en onderhoud van recreatieplaatsen voor de bewoners van de stad, nadat de verkeersdruk door regulering is afgenomen. WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING Verkiezingsprogramma

7 Onze gemeente kent zoals overal elders in Nederland èn Europa een snel toenemend werkloosheidspercentage. Op 1 oktober 2009 telde de Provincie Utrecht werkzoekenden en dat zijn er meer dan een jaar geleden, toen de wereldwijde economische crisis begon. Het aantal ontslagaanvragen in de pronvincie Utrecht komt met 5300 zelfs 134% hoger uit volgens het UWV Werkbedrijf, het vroegere CWI. Ondanks de sombere cijfers heeft Utrecht minder last van de economische neergang dan andere delen van het land. Het totaal percentage werkzoekenden is in de provincie Utrecht het laagst van alle provincies. De Utrechtse 4,6% ligt vooralsnog duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde van 6,3%. Desalniettemin werd door Burgemeester Wolfsen in zijn nieuwjaarstoespraak van (Algemeen Dagblad) medegedeeld dat er in onze stad plussers zijn die géén werk meer kunnen vinden! Een treffend staaltje van struisvogelpolitiek is hierbij echter het letterlijk wegcijferen van dit probleem. Met rekenkundige trucs wordt nu eens de ene groep (vrouwen), dan weer de andere groep (WIA- ERS, 57- plussers) niet meegeteld. De PARTIJ VRIJ UTRECHT ziet dit dan ook als verloedering en vindt dit geen serieuze aanpak. De PARTIJ VRIJ UTRECHT werkt aan deze en andere pijnlijke vraagstukken, zoals migratie, milieuvervuiling en vandalisme en zoekt naar ingrijpende oplossingen. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt dan ook dat de gemeente Utrecht veel te weinig doet aan actieve werkloosheidsbestrijding. De PARTIJ VRIJ UTRECHT zoekt daarom naar oplossingen voor het bedrijfsleven in actieve acquisitie, een optimaal vestigingsbeleid, vereenvoudiging van vestigingsprocedures en een flexibeler beleid inzake grondprijzen. Met het huidige beleid van Provincie èn de Stad Utrecht, prijzen zij zichzelf flink uit de Europese markt bij de werving van buitenlandse investeerders. Nederland heeft niet alleen hoge vennootschapsbelasting maar wil ook werkgevers wettelijk gaan verplichten tot een contract compliance of goed vertaald, een minimum quotum aan etnisch personeel. Dit druist regelrecht in tegen het recht van vrij ondernemerschap waarbij de keuze bepaald wordt op kwaliteit en niet op etniciteit! HET ZWEEDSE MODEL Bij het creëren van werkgelegenheid is de PARTIJ VRIJ UTRECHT van mening, dat er onverkort gesanctioneerd dient te worden ten aanzien van werkweigeraars. De PARTIJ VRIJ UTRECHT is voorts van mening dat kostwinners onverkort voorrang dienen te verkrijgen bij open vacatures. De arbeidsbemiddeling via de arbeidsbureaus dient in nauw overleg met werkgevers te worden afgestemd op vraag en aanbod. Sociale vernieuwing betekent ook een actief arbeidsmarktbeleid, zoals dat ontwikkeld is in Zweden. Dit zogeheten Zweedse model kiest voor een uitkerings- of werkgelegenheidsstrategie, waarin prioriteit wordt gegeven aan het creëren van werk, mogelijkheden tot het opdoen van werkervaring, het aanbieden van opleidingen met de gedachte, dat alleen maar geld uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen, feitelijk verspild geld is, dat niet meer beschikbaar is om te investeren in mensen en in de toekomst. Zweden geeft zo n 3% van zijn nationaal inkomen uit aan een dergelijk arbeidsmarktbeleid. Bijna 70% van het beschikbare budget wordt besteed aan actief arbeidsmarktbeleid, terwijl slechts 30% wordt besteed aan werkloosheidsuitkeringen. In dit beleid zijn werkgevers dan ook verplicht om hun vacatures Verkiezingsprogramma

8 te melden bij het arbeidsbureau. Zij worden als tegenprestatie, op hun wenken bediend indien ze mensen nodig hebben. Het is bovendien ondenkbaar dat een werkloze een aangeboden baan weigert. In Zweden wordt het sanctiebeleid serieus genomen. Een uitkeringsontvanger die een baan of scholing weigert, kan z n uitkering, onder het motto dat zachte heelmeesters stinkende wonden veroorzaken wel vergeten. Ter vergelijking; Nederland geeft circa 4% van het nationaal inkomen, ca. 16 miljard, uit aan arbeidsmarktpolitiek en daarvan wordt slechts 30% besteed aan actief arbeidsmarktbeleid, terwijl 70% wegvloeit in de vorm van uitkeringen. In de loop van de jaren is 50% van de Turkse en 52% van de Marokkaanse hoofden van de huishoudens tussen de 45 en 54 jaar werkloos of WIA er geworden. Bij de Utrechtse burgers in dezelfde leeftijdsklasse is slechts 15% werkloos of WAO er. Nòg ernstiger zijn echter de percentages voor de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar. In die categorie heeft immers 52% van de Turken en 62% van de Marokkanen een WW of WAO- uitkering, tegen 28% van de Utrechtse burgers! Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de Kanaalstraat met haar vele koffiehuizen op een normale werkdag het beeld geeft van een vakantieoord aan de Middellandse Zee voor Iangdurig werklozen. Een andere kwestie die de PARTIJ VRIJ UTRECHT grote zorgen baart is de criminaliteit. Allereerst is er een aanwijsbare link tussen werkloosheid en misdaad. Zo bleek uit een wetenschappelijk onderzoek dat 80% van de criminelen voortkomt uit de groep van structurele werklozen. Iemand met een fulltime baan heeft doorgaans geen tijd voor criminaliteit! AMBACHTEN EN DIENSTVERLENING De PARTIJ VRIJ UTRECHT besteedt bijzondere aandacht aan het stimuleren van de toeristenindustrie. En dat kan alleen als de gemeente concreet stopt met de inning van de 5% belasting bij toeristen. Dit levert slechts 1,3 miljoen Euro op en kan makkelijk gefinancierd worden uit de enorme bankreserves van de gemeente Utrecht ad 225 miljoen Euro. Voorts dient er ook meer aandacht te komen voor kleinschalige ambachten. Beide dragen bij aan het scheppen van arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De toeristenindustrie wordt sterk bepaald door cultuur en natuur. Onze voorouders hebben onze gemeente op vele wijzen verrijkt met cultuur. Het restaureren van gebouwen, pleinen, historische stadsdelen en andere monumenten betekent het verhogen van de aantrekkingskracht voor toeristen en bovendien een verhoogd woongenot voor de eigen bewoners. Er moet echter veel méér gebeuren. Alleen maar restaureren zou betekenen, dat delen van de gemeente slechts een steriel stukje open luchtmuseum gaan worden. Dat kan niet de bedoeling zijn van de stadsvernieuwing. De PARTIJ VRIJ UTRECHT streeft er dan ook naar, de gerestaureerde gebouwen en wijken een ambachtelijke èn commerciële functie te hergeven. Vandaag de dag is techniek vaak dom routinewerk en vervangt veelal gezondheid- ondermijnende arbeid door machines en geautomatiseerde procédés. Steeds meer mensenhanden komen vrij voor het werkelijk leuke werk, zoals de scheppende arbeid. Het zijn uitgerekend de arbeidsintensieve produkten en ambachtelijke creaties die in de huidige samenleving steeds duurder worden. Dit betekent ook, dat de veranderende mogelijkheden binnen de gemeentelijke economie hierop steeds meer wordt afgestemd, Verkiezingsprogramma

9 dus meegaan met de tijd. De PARTIJ VRIJ UTRECHT geeft daarom prioriteit aan de stimulering van ambachtelijkheid en kleinschalige gespecialiseerde dienstverlening, daar waar het gaat om het aantrekken of scheppen van voldoende arbeidsplaatsen binnen de gemeente. Deze prioriteit past bovendien harmonischer binnen een milieu- en cultuurvriendelijke gemeentepolitiek. OPKOMEN VOOR JONGEREN EN OUDEREN Binnen Utrecht is ooit gestart met een aantal projecten voor Utrechtse jongeren. Keiharde noodzaak, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! De werkelijkheid is echter vaak anders. Uit onderzoek is gebleken dat er bij Utrechtse jongeren, met name van allochtone ouders, veel sprake is van schooluitval, werkloosheid en criminaliteit. Zo is uit een recente publicatie van het Algemeen Dagblad van gebleken dat volgens de 4 e Jeugdmonitor maar liefst 42% van de jongeren onder de 15 jaar, ondanks een verkoopverbod in de APV alcohol gebruikt en 33% zich bezighoudt met criminaliteit en vandalisme! Niet alleen jongeren nemen op de arbeidsmarkt een relatief ongunstige positie in. Ook 50- plussers krijgen nauwelijks de kans om aan werk te komen. Wij constateren een ergerlijke vorm van leeftijdsdiscriminatie van ouderen. Deze discriminatie moet zo snel mogelijk bij wet worden verboden. Het komt voor dat ouderen na het bereiken van een bepaalde leeftijd, op grond van medische verklaringen, voor werk worden uitgesloten en geen verzekeringen meer kunnen afsluiten. Ook is het voor ouderen moeilijk nieuwe leningen te verkrijgen. Zo dienen zij voor groot onderhoud van hun vrijwel afbetaalde woning nog een 2e hypotheek af te sluiten. Discriminatie op grond van leeftijd komt veel voor in personeelsadvertenties. In deze advertenties wordt 45 jaar als uiterste Ieeftijdsgrens gesteld. Tal van organisaties hebben een maximum Ieeftijdsgrens voor bestuursleden in hun statuten vastgelegd. Ouderen worden daardoor gedwongen af te treden en kunnen niet meer actief in het vrijwilligers- en welzijnswerk deelnemen. Daarnaast kunnen zij zelfs hun stem niet meer in de besturen van pensioenfondsen Iaten horen. Het is te dwaas voor woorden dat gepensioneerden, die vele jaren pensioen hebben betaald, vanaf het moment dat zij pensioen ontvangen, geen zeggenschap meer hebben over de manier waarop hun pensioengelden worden belegd, omdat zij dan door de leeftijdsgrens geen bestuurslid meer kunnen zijn. Ouderen zouden als adviseur, door hun rijke ervaring, praktische oplossingen kunnen aandragen. Hieraan is de wegwerpmentaliteit van onze consumptiemaatschappij mede debet. De PARTIJ VRIJ UTRECHT meent, dat een structurele aanpak van de werkloosheid, voor de jongeren en ouderen, ondermeer gevonden kan worden in het opzetten van culturele projecten. Deze kunnen variëren van stadsvernieuwing, stadsverfraaiing tot allerlei vormen van creatieve dienstverlening in de sociale en culturele omgang met mensen. Met vindingrijkheid, ondernemingslust en vooral saamhorigheid komen wij een heel eind. Met de instanties, die op genoemde terreinen werkzaam zijn, kunnen afspraken gemaakt worden over het werken met behoud van uitkering. Concurrentievervalsing moet echter worden voorkomen. In dat geval zijn we bezig even hard elders problemen te scheppen, als wij ze hier zouden oplossen. Verkiezingsprogramma

10 ARMOEDEGRENS De PARTIJ VRIJ UTRECHT constateert dat duizenden Utrechtse bejaarden onder de armoedegrens leven. Wellicht zou het een oplossing zijn indien méér jonge Utrechtse burgers dan de huidige Ca. 47 procent, via aangepaste woningbouw een bejaarde ouder in/aan huis zouden nemen, zodra deze niet meer zelfstandig kan wonen. Niet alleen privatiseert men hiermee de bejaardenzorg maar tevens realisering van voordelige kinderopvang en jeugdhulpverlening zodat tweeverdieners aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen, zonder dat hiervoor de samenleving indirect behoeft op te draaien. Dit kan leiden tot stadsvernieuwing door middel van grootschalige aankoop van veelal oude, kleine en kwalitatief slechte woningen. Niet alleen het oude centrum zou verbeterd kunnen worden, maar ook een zeer groot deel van het overige vooroorlogse Utrecht. Indien wij in het verleden de toenmalige D 66- Wethouder Zeevalking z n gang hadden laten gaan was Utrecht overigens grotendeels tegen de vlakte gegaan, tot aan de Berenkuil toe! Zijn plan was het realiseren van ultramoderne werksteden, met grote doorgaande (snel) wegen. Dit leidde, na veel verzet van de bewoners, uiteindelijk alleen tot de bouw van Hoog- Catharijne en het dempen van de singels. Het gevolg was een verandering van de bevolkingssamenstelling in Utrecht van boven- modaal naar modaal, terwijl boven- modaal, dus de sterkere schouders vertrokken naar modieuze groeisteden als Nieuwegein, Maarssenbroek en Houten. De vele minderheden, zoals allochtonen met lage inkomens, waarvoor zeer veel extra voorzieningen zijn vereist, kwamen hiervoor in de 80- er en 90- er jaren in de plaats. Bovendien werd Utrecht geconfronteerd met rijksbezuinigingen en stagnerende belastinginkomsten, die uiteindelijk een structureel verkeerde sociaal- economische begrotingssituatie veroorzaakten. Desondanks wilde de gemeente Utrecht zijn stadsvernieuwing doorzetten, en bleef met onevenredig veel goedkoop verhuurde, slooprijpe woningen zitten. Woningen die op kosten van de Utrechtse gemeente - huisbaas opgeknapt moesten worden. Zo drukte de Utrechtse stadsvernieuwing jarenlang zwaar op haar jaarlijkse begroting. Er is jarenlang onvoldoende rekening gehouden met haar financiële prognoses en de benodigde middelen voor een goed infrastructureel voorzieningenniveau. Uiteindelijk ging Utrecht dan ook in de jaren 90 failliet en werd het een zgn. Artikel 12 gemeente die onder curatele stond van de rijksoverheid. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt het daarom politiek laf, om voortdurend de Rijksoverheid er direct of indirect de schuld van te geven, dat er te weinig rijkssteun wordt verstrekt. Utrecht heeft immers zelf gekozen voor een dynamische ontwikkeling, en mag dan ook zelf de balans opmaken en op de blaren gaan zitten van haar eigen wanbeleid. Wil de gemeente Utrecht op eigen benen blijven staan, dan dient een groot aantal nieuwe ombuigingen gerealiseerd te worden. Nog steeds is Utrecht voor meer dan een miljard euro, ca. 90%, afhankelijk van rijkssteun. Tevens is gebleken dat maar liefst ca. 96% van onze vrouwelijke 65- plussers behoefte heeft aan Iichamelijke ondersteuning of huishoudelijke hulp. Het was daarom dan ook een goed idee van het CDA om voor schoolverlaters sociale dienstplicht in te voeren zodat het sociaal bewustzijn bij jongeren geaktiveerd wordt. Slechts weinigen krijgen tot nu toe die hulp vrijwillig van buren of familie en zijn dus aangewezen op professionele en dure hulpverlening. Aan ca. 25 % van alle hulpbehoevenden wordt geen enkele vorm van zorg verleend. Van alle oudere Utrechtse burgers die wegens ziekte, een ongeluk of een handicap hulp behoeven, krijgt ca. 33% géén Verkiezingsprogramma

11 hulp van buren of familie. Van onze 65- plussers moet zo n 35% rondkomen van niet meer dan een AOW- tje. Deze groep, in hoofdzaak alleenstaande vrouwen, leeft van een sociaal minimum. GEEN REMMENDE BEMOEIZUCHT De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt dat de gemeente Utrecht zich niet moet bemoeien met de bedrijfsvoering binnen de bedrijven, door hen allerlei voorwaarden op te leggen zoals het aanstellen van méér allochtone werknemers ten koste van autochtone werknemers. Hierdoor ontstaat een slecht sociaal klimaat binnen de onderneming. Een grondige doorlichting van een dergelijke bemoeienis is nodig om allerlei regels van dien aard uit te bannen. Zeker indien zij een goede en snelle vestiging van bedrijven belemmeren. DE GEMEENTE BEGROTING Om de doelstellinggen in de besteding van overheidsgelden te bevorderen zijn er op dit ogenblik zes operaties aan de gang. Ogenschijnlijk worden hierbij de accenten gelegd op heroverweging, privatisering, de twee procent operatie, de- regulering, decentralisatie en tenslotte, reorganisatie van de rijksdiensten. Deze operaties harmoniëren uitstekend met onze uitgangspunten. Het college van B&W kreeg door de verkoop van de UNA (Het Energiebedrijf) en de CASEMA (de kabel TV rechten) voor 400 miljoen gulden in de 90- er jaren aanvankelijk flink de wind in de rug. Het bleef echter zowel een korte termijn oplossing, alswel een gevaarlijke ontwikkeling. Privatisering van de Nutsvoorzieningen is een goede zaak, zij het dat de verkoop aan de typisch Amerikaanse commercie met de lastenverzwarende risico s voor de burgerij, een goede beleidscontrole vereist. Het is dan ook typerend voor de visie van onze bestuurders, dat tijdens de recente begrotingsonderhandelingen volgens een publicatie in het Algemeen Dagblad van 7 november 2009 bleek dat in de afgelopen 3 jaar het aantal voltijdbanen met ruim 20% groeide naar 4659 in november De stijging van bijna 800 banen zou volgens de gemeente vooral veroorzaakt zijn door het afschaffen van een vacaturestop en een aantal extra taken die de gemeente zou uitvoeren. De PARTIJ VRIJ UTRECHT is dan ook van mening dat deze eerder te wijten is aan de toenemende bureaucratie, vriendjespolitiek en de ten opzichte van niet- ambtenaren, zeer discriminerende onschendbaarheid bij ontslag. Reeds in 2008 werden hierover schriftelijke vragen gesteld door Pechtold (D 66) aan ex- groenlinks minister Terhorst doch zonder enige reactie. RECESSIE Met name door de huidige recessie zal de gemiddelde draagkracht van onze inwoners nauwelijks enige verbetering te zien geven. Voor de meeste werknemers zal het netto Verkiezingsprogramma

12 loonsatrookje in januari 2010 dan ook iets minder goed uitvallen. Zo blijkt uit berekeningen van ICT- dienstverlener Logica voor een miljoen werknemers uit een publicatie van het Algemeen Dagblad op 24 december Dat de salarissen dalen komt door meerdere factoren. Zo stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage van de ziektekostenverzekeringen van 6,9 naar 7,05%. Tegelijk gaat de algemene heffingskorting met 20 euro op jaarbasis omlaag, terwijl de arbeidskorting met 47 euro afneemt. Met name dit laatste is niet slim omdat juist een hogere arbeidskorting de arbeidsmotivatie bevordert! Daarnaast zorgt de inflatie, voor komend jaar door het CPB op 1% geschat, ervoor dat de koopkracht nog verder afneemt. Ik heb het dan nog niet over het grotendeels verdwijnen van de aftrek ziektekosten voor de 50% chronisch zieken in ons landje! Onlangs publiceerde het Algemeen Dagblad op dat het inkomen van zelfstandigen in het 3 e kwartaal van 2009 met maar liefst 12% is gedaald. Mede daardoor had het gemiddelde Nederlandse huishouden 3,3% minder te besteden ondanks een bruto stijging van de CAO lonen, zo meldt het CBS. De bevolkingssamenstelling van de stad wordt ni. gekenmerkt door vele kleine huishoudens met lage inkomens en veel sociale uitkeringen die extra drukken op de gemeentebegroting. Mede hierdoor zal van de bestaande winkel- voorziening geen groei te verwachten zijn en zullen nieuwe winkelcentra vanwege de huidige parkeerheffingen, nòg meer naar de randwijken en randgemeentes uitwijken, teneinde te profiteren van een méér draagkrachtige bewonersgroep. Daarnaast werd in de begroting 2010 op pagina 281 schoorvoetend toegegeven dat de woonlasten van 704 Euro per gezin tot de allerhoogsten van de grote steden behoren. Dit is absurd veel. Zeker gezien het enorme vermogen van 225 miljoen (begroting 2010) wat de gemeente heeft geparkeerd bij de Rabobank en BNG. De Partij Vrij Utrecht is immers van mening dat bankieren géén taak is voor de overheid en dit saldo onverkort terug moet naar de Utrechtse belastingbetaler via het schrappen van de parkeerbelasting en verlaging van de OZB voor eigenaren. In ieder geval zou men af moeten van de zeer globale geveltaxaties en er naar moeten streven te taxeren op interne kwaliteit en of een woning al of niet verhuurd is. Het college gaat desondanks onverstoorbaar verder met het verhogen van de lasten voor de bevolking. Zo bleek uit een publicatie van het Algemeen Dagblad op dat de leges voor een paspoort naar 50,90, de ID kaart naar 42,85, de Jongeren ID kaart naar 8,95 en het rijbewijs naar 49,50 gaat. De PARTIJ VRIJ UTRECHT stelt hierbij grote vraagtekens! Vast staat tevens dat: Men voor het kortparkeren, afhankelijk van lokatie, 2,25 tot 4,10 per uur betaalt en voor een dagkaart 14,40 oplopend tot 28,70. Men voor een jaarkaart in de parkeergarage, afhankelijk van de lokatie, tot wel 2.144,98 betaalt. Indien we beseffen dat 50% van de Utrechtse burgers de beschikking heeft over een auto, dan komt dit neer op circa 25 miljoen euro aan parkeerbelasting. Volgens een publicatie in Het A.D. van 28 september jl. is geconstateerd dat aannemers het betaald parkeren in Utrecht herhaaldelijk aan hun laars lappen. Ze plaatsen containers op parkeerplekken zonder daarvoor te betalen. Onlangs constateerde de gemeente dat een aannemersbedrijf sinds half augustus tien parkeerplekken bezet hield aan de Deken Roesstraat in Buiten- Wittevrouwen. De aannemer bouwt daar in opdracht van de gemeente een gymzaal en heeft ter plekke 10 parkeerplaatsen afgeschermd voor eigen gebruik. Het bouwbedrijf had dit niet aangemeld bij de gemeente. NU het bedrijf tegen de lamp is gelopen moet het met terugwerkende kracht 345 Euro per plek per maand aan de gemeente betalen. Het hele parkeerprobleem zou o.i. overigens in een keer opgelost kunnen worden indien de gehele Verkiezingsprogramma

13 stad wordt vrijgesteld van betaald parkeren. Wij hebben het dan nog niet over herziening van de vele erfpachtcanons. Het zogenaamd matigen van een tarievenbeleid komt dus neer op een verkeerde voorstelling van zaken, manipulatie, achterhouden van gegevens of gewoon boerenbedrog. Zij tast daardoor onnodig de koopkracht van haar burgers aan. Hiervan worden vooral de minima, w.o. de bejaarden, het meest de dupe! De PARTIJ VRIJ UTRECHT hekelt dan ook het feit dat de gemeentelijke overheden tot de voornaamste prijsopdrijvers behoren binnen onze economie. Dit als gevolg van het feit, dat zij telkens weer onevenredig sterke tariefsverhogingen doorvoeren. Waar deze maatregelen voor nodig zijn, is ons bekend: subsidie- sinterklazerij voor migranten, dure prestige- objecten en leuke ideeën van politici, HOV inplaats van Metrobuizen, gemeentelijke projectontwikkeling in Leidsche Rijn, miljardenprojecten als het UCP etcetera, etcetera. De PARTIJ VRIJ UTRECHT heeft daarom als devies: Verantwoord omgaan met gemeenschapsgelden. Zij zal niet nalaten, misbruik van gemeenschapsgeld, voor eenzijdig gekleurde politieke doelstellingen, aan de kaak te stellen. De verspilling van gemeenschapsgelden dient daarom tijdig te worden gesignaleerd. Eveneens is de PARTIJ VRIJ UTRECHT van mening dat een lastenverlaging op de stadsvernieuwing via grenswijziging, dus liquidatie van financieel kerngezonde gemeentes als Vleuten- De Meern, een kwalijke zaak was. Men zou er verstandiger aan gedaan hebben het Universiteitscentrum Uithof te voorzien van grootschaliger woningbouw voor studenten volgens het aloude campus- idee. Opdat eindelijk eens de grootste kamernood geledigd zou kunnen worden. Uit een publicatie in het Algemeen Dagblad van 30 mei jl. bleek weer eens dat de studentenhuisvester SSH in Utrecht de noodklok luidde over de veel te hoge huurprijzen van kamers die door particuliere verhuurders via internet worden aangeboden. In het rapport huur niet te duur van de eerdergenoemde SSH staat dat 86% van de particuliere verhuurders kamers aanbieden die gemiddeld zo n 120 euro duurder zijn dan de wettelijk toegestane maximale huurprijs. De studentenhuisvester trof zelf een kamer van 24m2 aan voor 700 euro; dat is volgens de SSH bijna 350 euro te duur. PRIVATISERING De PARTIJ VRIJ UTRECHT is ideologisch wars van iedere overheidsbetutteling. Privatisering van overheidsdiensten met een verantwoorde economische beleidsvoering is een primair streven. Hoe minder geld er binnen het overheidscircuit blijft hangen, des te meer gelden komen er vrij voor produktieve arbeid binnen de particuliere sector. Inherent geldt dit ook voor de privatisering van de horeca in zwembaden, sporthallen en andere openbare instellingen. Een werkvereniging voorzien van een starters- lening kan de weg hiertoe vrijmaken. Het gevangenisbedrijf privatiseren en drastisch uitbreiden is een mogelijkheid om criminelen daadwerkelijk door strafoplegging aan te pakken. Dus kappen met al die softe taakstraffen! In dat kader dienen bedrijven ingeschakeld te worden die versoberde gevangenissen en huizen van bewaring bouwen èn exploiteren. Hierin zouden meerpersoonscellen kunnen worden voorzien, zodat een lager bedrag per gedetineerde behoeft te worden neergeteld. Soortgelijke voorzieningen zijn in de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk reeds jaren functioneel. Op beperkte schaal worden in Nederland al gedetineerden ingezet bij sociaal maatschappelijk werk. Uitbreiding van deze werkzaamheden ter lering ende vermaak met zelfbekostiging van het opvoedend verblijf Verkiezingsprogramma

14 is een streven van de PARTIJ VRIJ UTRECHT omdat werk nu blijft liggen, omdat het te duur is binnen de huidige marktverhoudingen, kan worden gerealiseerd. De PARTIJ VRIJ UTRECHT is dan ook vóór de privatisering van de Gemeentelijke plantsoenendienst. Uit een onderzoek naar de kosten van gemeentelijke en particuliere groen- voorzieningen, uitgevoerd in opdracht van hoveniers organisaties en de vereniging van gemeentelijke groen voorziening door bedrijven is gebleken, dat lokale plantsoendiensten ca. 43% duurder werken dan particuliere hoveniers bedrijven. Daarnaast zijn ze ook nog minder produktief en verrichten ze onderhoudswerkzaamheden slechter. Het beleid van de gemeente inzake privatisering loopt allerminst parallel met het tarieven- beleid. Sterker nog, men krijgt in Utrecht steeds minder zorg voor steeds meer geld. Het gevolg van dit beleid is, dat verenigingen met eigen inzet en naar draagkracht onderhoud moeten verrichten; burgers groen adopteren, maar in gewoon Nederlands: voor de kosten mogen opdraaien; dus beheerovereenkomsten voor speelplaatsen waar niets tegenover staat; burgers die hun huizen steeds slimmer moeten beveiligen en voor hun ongesubsidieerde waakhond óók nog hondenbelasting moeten betalen. Op deze wijze wordt kort gezegd de kloof en het wantrouwen tussen kiezers en de politiek gekozen beleidsmakers alleen maar vergroot. De terugtredende overheid zal via allerlei eerder genoemde vormen van privatisering een steeds mondiger burger treffen, en terecht vaker geconfronteerd worden met de gevolgen van het eigen beleid. ONS WOONKLIMAAT lemand die prettig woont, kan optimaal functioneren binnen onze samenleving. Een verstandig planologisch en sociaal ingerichte woonomgeving is dan ook van algemeen belang voor de burgers. Het bestaan van afbraakbuurten, verwaarloosde wooncomplexen en kaalslag veroorzaken een flinke domper op het woongenot van hen die deze verschijnselen uit financiële dan wel andere nood niet kunnen vermijden. Komt het daarbij ook nog tot gettovorming, dan is alle brandstof opgestapeld voor een fikse haard van sociale onrust en menselijke ellende, wachtend op de vlam in de pan, met alle uitstralingseffecten van dien, op de gemeenschap. Zolang dergelijke haarden van onrust blijven voortbestaan, heeft de gemeente in het waarborgen van de leefbaarheid binnen haar gebied duidelijk gefaald. De PARTIJ VRIJ UTRECHT zal het taboe rond deze situatie in alie scherpte aan de kaak te stellen en blijven stellen totdat de concrete maatregelen tot het doven van deze brandhaarden, effect hebben. Gezien de huidige bouwnormen, is het mogelijk het woonklimaat te verbeteren door naar de zon gericht op het zuiden te bouwen. Dit geeft tevens een energie- besparing van Ca. 400 m3 gas per jaar, per woning. De PARTIJ VRIJ UTRECHT is daarom van mening dat er veel meer aangepaste bouw moet komen, teneinde aanpassingen ten behoeve van ouderen of gehandicapte bewoners tegen minimale kosten te realiseren. Wij denken hierbij aan extra brede deuren, géén drempels, maar wel ruimere trappenhuizen die ruimte bieden aan een traplift. We noemen dat Flexibel bouwen. Een absolute voorwaarde voor de ouderenzorg, aangezien blijkt, dat steeds meer ouderen hun oude dag buiten de overvolle randstad verkiezen. Verkiezingsprogramma

15 D00RSTROMINGSBELEID De gemeente dient bij stadsvernieuwingsprojecten zorg te dragen voor een goed doorstromingsbeleid. Bewoners die méér gaan verdienen, moeten door de gemeente gestimuleerd worden om naar een duurdere woning uit te kijken. Een gemeentelijke tegemoetkoming op de onroerendgoed- belasting zou zo n stimuleringsmaatregel kunnen zijn. Een positieve bijkomstigheid hierbij is dat volgens een publicatie in de Volkskrant van 30 mei jl. de WOZ- waarde van huizen volgend jaar gemiddeld gelijk blijven aan de waarde die dit jaar is toegekend, zo verwacht de waarderingskamer. De gemeente Utrecht kan hierin ook voorzien met haar enorme banksaldi bij Rabobank en BNG. Deze maatregel kan bovendien ook nog bekostigd worden uit de daling van de uitgaven voor de huurtoeslag. Wanneer immers mensen met lage inkomens lage woonlasten hebben, betekent dit, dat zij minder een beroep hoeven te doen op huurtoeslag. De doorstroming van de bevolking naar koopwoningen dient eveneens bevorderd te worden. Zo zouden o.i. veel sociaal huurwoningen tegen een korting van 50% of tienmaal de jaarhuur aan de zittende huuders verkocht kunnen worden. Momenteel geven de Utrechtse woningbouwverenigingen met hun enorme vermogen slechts een korting van 10% aan de zittende huurders. Daarnaast zou de gemeente Utrecht alles in het werk moeten stellen om meer premiekoopwoningen te laten bouwen. Een uitstekend middel in dit opzicht zouden koopsubsidies kunnen zijn. Volgens een publicatie in de Telegraaf van 31 december 2009 kunnen starters die gebruik willen maken van de koopsubsidieregeling hierop aanspraak maken. Het pleit niet voor de mentaliteit van de huidige politiek dat de koopsubsidiepot wellicht niet nader wordt aangevuld en een grote groep starters in 2010 wederom in de kou komt te staan. Deze premiekoopwoningen zouden dan bij voorkeur in stadsvernieuwingswijken moeten worden gerealiseerd. Want steeds meer uitbreiden ten koste van onze Iandbouw- en natuurgebieden is funest voor het karakter en de Ieefbaarheid van de hele streek waarin de gemeente organisch is ingebed. Ik heb het dan nog niet over het feit dat door het wegvallen van landbouwgebieden wij ons veel te afhankelijk maken van Poetins en andere buitenlanders. VOLKSHUISVESTINGSBELEID De PARTIJ VRIJ UTRECHT is van mening dat volkshuisvesting een primaire levensbehoefte is. Het bevoordelen c.q. extra toegankelijk maken voor bepaalde aandachtsgroepen is in deze tijd van toenemende woningschaarste èn vrijwel kritiekloos migratiebeleid een volstrekt onacceptabel uitgangspunt! Volgens een publicatie van het Algemeen Dagblad van 21 september jl. is het zelfs zo dat alleenstaanden vanaf volgend jaar niet meer in aanmerking kunnen komen voor een eengezinswoning in de stadsregio Utrecht. Dus op een flatje weggewerkt gaan worden. De afgelopen 3 jaar ging één op de 3 vrijkomende eengezinswoningen naar singles. De Partij Vrij Utrecht betreurt dit omdat wij van mening zijn dat Nederland met 16 miljoen inwoners al het dichtstbevolkte landje van Europa is met alle leefbaarheidsgevolgen van dien. De politiek wil daar nu helaas toch vanaf. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vreest daarom dat de Nederlandse èn Utrechtse samenleving steeds meer Verkiezingsprogramma

16 verwikkeld raakt in een catastrofale stroomversnelling van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Zowel geografisch demografisch, sociaal- cultureel en economisch zal de Utrechtse samenleving ingevolge het Europa van ná 2009 nog verder en grenzeloos achteruit hollen. De PARTIJ VRIJ UTRECHT wil het in Utrecht echter niet zover laten komen! Voorwaarde is wel, dat de andere partijen in de Utrechtse gemeenteraad de politieke moed willen opbrengen, om met de PARTIJ VRIJ UTRECHT mee te denken. Uit een live- radio- interview met Radio M op 8 december 2009 bleek echter dat veel zittende partijen reeds dezelfde politieke mening hebben als de Partij Vrij Utrecht waaruit je, tot onze vreugde, zou kunnen concluderen dat moties van onze fractie in de komende raadsperiode wellicht veel kansrijker zijn dan in de 90- er jaren! In de gemeentepolitiek heeft de PARTIJ VRIJ UTRECHT echter nog steeds geen duidelijke visie van de Gemeenteraad over de te verwachten migratie- quota vernomen. Een en ander zou wellicht een gevolg kunnen zijn van de huidige instabiele verhoudingen in de internationale politiek. leder jaar worden opnieuw vele miljoenen economische vluchtelingen over de wereld verwacht, die op zoek gaan naar een beter economisch bestaan en het rijke doch thans feitelijk failliete Europa verkiezen als reisdoel. Als milieupartij ziet PARTIJ VRIJ UTRECHT dit nomadisch gedrag met grote zorg gade. Opvang in de eigen regio is qua diversiteit en handhaving van de mens, sociaal gedrag, integratie en kostenbeheersing een veel verstandiger maatregel. De PARTIJ VRIJ UTRECHT ziet het gezin van autochtone man, vrouw en kinderen als dè natuurlijke hoeksteen van de samenleving en betreurt dat dit traditionele type huishouden, het gezin met één kostwinner, steeds meer aan het verdwijnen is, waardoor de woningschaarste nog eens extra vergroot wordt. De PARTIJ VRIJ UTRECHT is tegen de financiële tweedeling bij de ouderen- voorziening. Veel ouderen hebben door de voor hen teruglopende welvaart, en de zware belastingdruk uit hun arbeidsverleden met verplichte collectieve pensioenwetgevingen, niet of nauwelijks financiële reserves kunnen opbouwen. In tegenstelling tot de USA waar iedereen zijn oudedagsreserves vrijelijk kan opbouwen bij een relatief lage belastingdruk. Het wordt steeds twijfelachtiger of de afbraak van het sociale stelsel zonder de PARTIJ VRIJ UTRECHT aan deze groep voorbij zal gaan. Het buitenshuis werken van gehuwde vrouwen heeft veranderingen tot gevolg met betrekking tot functievermenging, fiscale stelselberekening, woningbouw, werkgelegenheid, openbare voorzieningen, extra openbaar vervoer en een sociaal veilige omgeving. De balans van de provincie toont echter een vestigingsoverschot, waardoor de koopwoningen in Utrecht structureel de duurste van Nederland zijn. De PARTIJ VRIJ UTRECHT heeft onderzocht, dat de inkomensgroei de stijging van de woonlasten zeker niet zal bijhouden! Wij verwachten, dat een groeiende groep bewoners, die om financiële redenen naar een andere, goedkopere woning uitkijken, steeds minder kansen krijgen vanwege het oneerlijke voorrangsbeleid als gevolg van gezinsvorming, gezinshereniging, asielopvang en de beruchte 2%- regeling die bij veel gemeenten in het verkeerde keelgat is geschoten. Voorts zal een gebrek aan financiële middelen sloop, nieuwbouw of stadsvernieuwing in de weg staan en zal er een stuwmeer ontstaan van nog te renoveren woningen. We constateren al, dat de prijzen van koopwoningen door het spel van vraag en aanbod, steeds verder van elkaar af komen te liggen, niet in verhouding staan tot de intrinsieke en werkelijke technische waarde van de woningen. Zo worden woningen steeds minder toegankelijk voor de startende koper (één van de oorzaken is van de scheefgroei in de woning en prijzenmarkt). De verhoging van de woningbouwproduktie in Leidse Rijn biedt volgens ons geen structurele oplossing. De leefbaarheid in de provincie en stad Utrecht zal door overbevolking nog verder in asfalt en beton verdwijnen. De PARTIJ VRIJ UTRECHT verafschuwt het bouwbeleid van dit College, dat een bouw- dichtheid bepaalt van meer dan 33 woningen per hectare, Verkiezingsprogramma

17 hetgeen in de praktijk neerkomt op gestapelde woningbouw waarbij nauwelijks meer sprake is van sociale contacten of wonen op maat, waardoor privacy of een eigen tuin een utopie is geworden! De PARTIJ VRIJ UTRECHT wil de selectieve uitstroom naar groeisteden van sociaal- economisch sterkeren tegengaan, teneinde Utrecht niet verder op te zadelen met een onevenredig grote hoeveelheid sociaal- economisch zwakke burgers. De PARTIJ VRIJ UTRECHT streeft naar een strategisch verbeterbeleid, waarin privatisering via verkoop voor sterk gereduceerde koopprijzen (50% van de lege marktwaarde) aan de zittende huurders centraal dient te staan, en zogenaamd armlastige gemeenten, zoals voorheen Utrecht, meer middelen krijgen voor rationeel herstel in plaats van onzinnige prestigeprojecten zoals UCP- of Singelprojecten. Het dubbeltje kan volgens ons maar één keer uitgegeven worden. De Rijksoverheid probeert derhalve de gemeente Utrecht alsnog voor het woningbouwkarretje van de rijksoverheid te spannen, en tracht via allerlei lokkertjes zoals locatie - subsidies, (subsidies voor grote bouw locaties) en hoofdinfrastructuursubsidies te paaien voor een verdere verstedelijking van de Rampstad. Zo kreeg het financieel zwakke stadsgewest Utrecht ooit al een kluif van 208 miljoen gulden, ten koste van Vleuten- De Meern. Het middel om via een jaarlijkse huurverhoging huiseigenaren te dwingen een grotere bijdrage aan woningverbetering te leveren, veroorzaakt volgens de PARTIJ VRIJ UTRECHT averechtse effecten, zoals steeds zwaardere woonlasten en uiteindelijk Ieegstand, zoals geconstateerd is in Alkmaar en Lelystad. Het is veel wijzer om in een betrekkelijk vroeg stadium te beginnen met grootschalige uitverkoop van huurwoningen voor 50% van de lege marktwaarde aan de zittende huurders. Per slot van rekening is de rente nog niet al te hoog, fiscaal nog wel aftrekbaar en Engelse toestanden kunnen worden voorkomen, door de rente 30 jaar vast te zetten. Daarbij verkrijgt de Rijksoverheid veel extra inkomsten uit bijtelling van de huurwaarde en overdrachtsbelasting en zijn de betreffende huurwoningen vaak meerdere malen betaald door de huurders aan de sociale woningbouwvereniging. ONROERENDGOEDBELASTING OMLAAG De PARTIJ VRIJ UTRECHT is tegen een verdere stijging van de woonlasten voor de Iaagste inkomens. Utrecht zit volgens de begroting 2010 nu met een gemiddelde woonlast van 704 Euro per jaar bij de allerhoogsten van ons land terwijl er nota bene 225 miljoen (begroting 2010) bij Rabobank en BNG staat te verpieteren. Derhalve zal verlaging van de onroerendgoedbelasting bespreekbaar kunnen zijn. In ieder geval zouden we niet blind moeten uitgaan van geveltaxaties maar ook intern moeten taxeren en of een woning al of niet in verhuurde staat is. Bovendien mist de PARTIJ VRIJ UTRECHT landelijke richtlijnen, ter voorkoming van wilde belastinggroei per gemeente, zoals in de laatste 20 jaar het geval was. Een en ander kan gerealiseerd worden door de waarde van goedkope huurwoningen lager te taxeren. Het financiële gat dat hierdoor ontstaat op de gemeentelijke begroting, kan ongetwijfeld gedicht worden door een meer stringente bestrijding van fraude door uitkeringsgerechtigden en door een doeltreffende aanpak van ontduiking van gemeentebelastingen. Jaarlijks komt 10% van de bijstandsuitkeringen voor rekening van de gemeente. Uit een publicatie van de Telegraaf van 17 december 2009 is immers gebleken dat mensen die te veel bijstand ontvangen, dus feitelijk frauderen, dit meestal niet hoeven terug te betalen door gebrek aan controle van kennelijk gemakzuchtige en onschendbare ambtenaren Uit controle is gebleken dat er in totaal 485 miljoen euro op rekening blijft Verkiezingsprogramma

18 staan van particulieren in de bijstand! Zo constateerde ook het CDA na een steekproef in gemeenten! POSITIEVE OF NEGATIEVE DISCRIMINATIE? De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt iedere vorm van discriminatie uit den boze. Hoe goed de bedoelingen ook zijn. Het voorrang geven aan bepaalde bevolkingsgroepen, dus positieve discriminatie in het doorstromingsbeleid werkt m.i. volstrekt negatief. Ook indien dit gebeurt met het doel om deze groepen in de Nederlandse samenleving te laten integreren. ledere vorm van onderscheid werkt o.i.,vroeg of laat, polariserend. Dit geeft beroepsonruststokers weer de kans om autochtonen en allochtonen tegen elkaar op te hitsen, of zelfs binnen één en dezelfde groep onenigheid te veroorzaken. Het toewijzen van woningen aan leden van etnische minderheden dient in zorgvuldig overleg met de wijkraad èn de buurtbewoners plaats te hebben. De extra- urgentie op basis van gezinsgrootte dient in ons overvolle land subiet geschrapt te worden. Er is in ons land overal overdadig aanwezige seksuele voorlichting dus bekendheid met voorbehoedmiddelen en bewuste gezinsplanning die overbevolking kunnen remmen. Juist door steeds maar weer de belangen van deze buurtbewoners met de oudste rechten te minachten hebben extreemlinkse overheden overal in Nederland volstrekt onleefbare woongebieden geschapen. Dergelijke toestanden zijn mensonterend voor alle achtergestelde groepen, die daar noodgedwongen moeten leven. De huidige beleidsmakers kunnen zeker lering trekken uit de fouten die er gemaakt zijn, toen de eerste tsunamies migranten in de jaren zestig ons land overspoelden. Nog heeft Utrecht niets geleerd. Zo meent de Utrechtse overheid in haar personeelsbeleid dat zij positieve discriminatie kan voorstaan ten aanzien van etnische minderheden onder het mom van een evenredige verdeling van werk tussen allochtonen en autochtonen. Wij menen dat juist de overheid, als verantwoordelijk en toeziend voogd van onze samenleving, het beginsel van rechtsgelijkheid onverkort moet hanteren en dient te selecteren naar kwaliteit en niet naar ras of geaardheid. Bovendien werkt een voorrangsbeleid juist stigmatiserend, verzuilend en het isolement van bepaalde bevolkingsgroepen en uiteindelijk racisme in de hand. In overheidsbladen komen wij regelmatig advertenties tegen waarin gevraagd wordt vrouwen en leden van etnische minderheidsgroepen te benoemen in functies waarin de overheid ondervertegenwoordigd zou zijn. Zonder rekening te houden met het feit dat Nederland nu al ambtenaren in rijks- provincie- of gemeentedienst heeft! De aangeboden functie is willens en wetens toch voor hen gereserveerd. Daarom worden uitsluitend zij uitgenodigd te solliciteren. De rechtelijke macht, bij monde van de Amsterdamse Officier van Justitie, Mr. Mijnssen, effende ooit de weg voor positieve discriminatie door de overheid, in het geding tegen haar, in het gelijk te stellen, op grond van artikel 529 quarter, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht. Ambtenaren van overheidsorganen mogen dus, wat de gewone burger niet mag. Zodra de burger een selectief sollicitatiebeleid voert, is dat discriminatie, en doet de overheid hetzelfde, dan heet dat welzijnwerk. GEMEENTE- DEMOCRATIE Verkiezingsprogramma

19 Democratie betekent dat het volk beslist over zijn eigen wel en wee. Welnu, op dit ogenblik is er in Nederland steeds meer sprake van een schijndemocratie. Het volk mag dan wel éénmaal in de vier jaar een hokje rood maken in het stemlokaal, maar daarna moet datzelfde volk zoveel mogelijk zijn mond houden. Hun vertegenwoordigers zullen alles wel vóór hen, en dus zonder hen, bedisselen. Dit zou nog aanvaardbaar zijn als deze politici inderdaad eerlijk zouden opkomen voor de belangen van héél het volk. In de inleiding op ons gemeenteprogramma is al aangegeven dat dit helaas maar al te weinig gebeurt. De broodpolitici zijn zich echter steeds meer gaan beperken tot behartiging van de belangen van allerlei groeperingen, op grond waarvan zij hun marginale stemmenwinst hopen te halen. Op deze wijze werkt dus het stelsel van indirecte democratie, dat in Nederland functioneert, steeds minder. De vervreemding tussen bestuurders en burgers, wordt erdoor nog meer in de hand gewerkt. Dit is één van de redenen van de lage verkiezingsopkomst. Daarnaast zijn wij van mening dat iedere fractie, democratisch gekozen, recht heeft op deelname aan het fractie- voorzittersoverleg en werkbezoeken. Maar ook belangrijk is een tijdige toezending van de raadsstukken aan zowel de raadsleden, de fractiemedewerkers als de steunfractieleden. Thans is het zo dat steunfractieleden, bij de postbezorging, maar liefst 4 dagen achtergesteld worden bij hun fractie. Zij hebben daardoor geen kans meer, de fractie tijdig hun visie te geven. Teneinde de burger bij wantoestanden te kunnen laten ingrijpen zou de lokale democratie de mogelijkheid moeten krijgen van tussentijdse verkiezingen bij een bestuurscrisis of beslissingen van grote invloed op de economie, zoals toendertijd het idiote UCP en HOV investeringsplan. Om kiezers en partijen beter te motiveren zou een hoge opkomst beloond moeten worden met extra zetels en een lage opkomst bestraft met minder zetels in de raad. Hierdoor worden lokale politici extra geprikkeld om voor een hogere opkomst te zorgen. Ook zou men intensiever gebruik kunnen gaan maken van mobiele stembureaus bij winkelcentra en grote bedrijven. GEMEENTEREFERENDUM Als oplossing voor het vervreemdingsproces tussen kiezer en gekozen politicus, streeft de PARTIJ VRIJ UTRECHT naar invoering van het referendum als middel om de keuze van de burger per onderwerp te peilen, óók op gemeentelijk niveau. Ook zouden veel meer huis- aanhuisenquetes moeten gaan plaatsvinden waardoor de Utrechters méér betrokken raken bij hun stad. De kiezer kan ook middels de vele technologische mogelijkheden die er zijn, meebeslissen, door voorkeuren via kabeldata met unieke code kenbaar te maken. De raden dienen bij een voorkeursdrempel van méér dan 40% terdege rekening te houdon met de gemaakte keuze van de bevolking. De gemeentelijke referenda dienen zich uiteraard te beperken tot louter gemeentelijke vraagstukken. Het misbruiken van dit instrument van directe democratie voor het instellen van b.v. een kernwapenvrije gemeente als onderwerp, werkt echter manipulatie in de hand. Een dergelijk misbruik ondergraaft de democratische bevoegdheden van hogere instanties, zoals het parlement. Door invoering van het gemeentereferendum wordt de betrokkenheid van de burgerij bij invulling van het beleid inhoudelijk verbeterd. Bovendien wordt voorkomen dat gemeenteraadspolitici hun aandacht beperken tot die groeperingen, die om het hardst Verkiezingsprogramma

20 schreeuwen. Een slagvaardig beleid wordt door zo n referendum eveneens bevorderd. Het hakt namelijk knopen door! Aan slepende discussies, die de verhoudingen binnen de gemeenteraad jarenlang kunnen verzieken, wordt zo op democratische wijze een einde gemaakt. Opschuif- en uitstel politiek is er dan niet meer bij! COMMISSIEVERGADERINGEN Wijkverenigingen dienen nauw betrokken te worden bij de beleidsvorming van het gemeentebestuur. Derhalve pleit de PARTIJ VRIJ UTRECHT voor het houden van één raadsvergadering per maand, waarin de besturen van de wijkverenigingen participeren. Verder dienen burgers in de gelegenheid te worden gesteld om, alvorens een commissievergadering plaats heeft, haar mening kenbaar te maken met betrekking tot onderwerpen die hen raken. De aanbeveling om moties, voorstellen en amendementen zoveel mogeijk in de raadscommissies te gaan behandelen en niet binnen de gemeenteraad, achten wij een onjuiste ontwikkeling vanwege de ervaringen uit het verleden om democratisch gekozen raadsleden uit commissies te weren. BELEIDSPLAN Aan het begin van iedere raadsperiode van 4 jaar dient een beleidsplan te worden opgesteld. Het College gebruikt dit plan als richtlijn voor zijn beleid. Een zigzag- politiek van afwijkende doelstellingen wordt daarmee vermeden. De Gemeenteraad heeft met dit plan een middel van toetsing, om daarmee de leden van het College op doelmatigheid en rechtmatigheid van zijn beslissingen en maatregelen te controleren. ledere belanghebbende weet, dankzij zo n plan, waar hij of zij aan toe is. NIET OP EIGEN HOUTJE Binnen het College van B & W is een toenemende tendens te bespeuren om een eigen buitenlands beleid te voeren. Dit leidt niet alleen tot misbruik van overheidsgelden (buitenlandse snoepreisjes en dergelijke!), maar ook tot regelrechte ondermijning van ons staatsbestel. In de Gemeentewet staat overduidelijk dat een dergelijk beleid niet tot de huishouding van de gemeente behoort. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt het daarom niet zinnig om b.v. te stemmen vóór instelling van een kernwapenvrije gemeente. Tevens zijn er bepaalde ontwikkelingen binnen de Utrechtse Gemeenteraad voor een gezamenlijk standpunt inzake mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en bevordering van vrede en Verkiezingsprogramma

Partij Vrij Utrecht en haar doelstellingen

Partij Vrij Utrecht en haar doelstellingen Partij Vrij Utrecht en haar doelstellingen De PVU is in 2009 opgericht met als doel, het algemeen welzijn van de Utrechtse bevolking te bevorderen op grondslag van zijn culturele normen en waarden, zoals

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving.

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving. Amstelveen, zaterdag 9 september 2006 Aan: Commissie Gelijke Behandeling Kleinesingel 1-3 Utrecht Email-adres: info@cgb.nl Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Toppositie Randstad in het geding

Toppositie Randstad in het geding Vergeten woningmarktdossier zorgt voor grote problemen Toppositie Randstad in het geding NVM introduceert WoningVoorraadMeter Nieuwegein, 4 juli De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

1 Heb je momenteel een betaalde baan?

1 Heb je momenteel een betaalde baan? Werkgelegenheid Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Werk Onze gemeente telt 19.186 banen (2012, Horst aan de Maas). 7 6 1 Heb je momenteel een betaalde baan? 65% 34% Ja Nee 65 + 69 jaar dus...aow

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Korte omschrijving werkvorm: Het Kabinet Rutte II gaat in de periode 2013-2017 per saldo 15,1 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven 1. Leerlingen

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam Initiatiefvoorstel SP Rotterdam maart 2015 Er is genoeg voor iedereen SP-voorstel voor een eerlijke verdeling

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren.

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. 1. Inleiding Naar verwachting zal nivellering via de inkomensafhankelijke zorgpremie (IAP) worden vervangen door nivellering via het belastingstelsel. De IAP

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede.

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede. Aan: Van: Betreft: Antwoord: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade SP Kerkrade Kaardebol 26 6467HV Kerkrade Vragen artikel 38 inzake armoede. Schriftelijk Datum: 18 september

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad V E R K I EZ I N G S P R O G R A M M A Partij voor Ouderen en Veiligheid Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBOGL en TL 2008 tijdvak 2 economie CSE GL en TL 8000452608b Schuld en boete Informatiebron 1 Kredietkosten Geleend geld Rente per maand 15.000 125,00 20.000 150,00 25.000 187,50 15.000 150,00

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid Werkgelegenheid Aanbod van arbeid: b Marktmechanisme Loonkosten per product

Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid Werkgelegenheid Aanbod van arbeid: b Marktmechanisme Loonkosten per product Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid = mensen Door werkgevers: bedrijven en overheid Werkgelegenheid Hoe lager het loon, hoe groter de vraag naar arbeid Aanbod van arbeid: beroepsbevolking (iedereen tussen de

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo II

Eindexamen economie 1-2 vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten 24 Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten Maart 2017 PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285),

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie