Verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2010-1 -"

Transcriptie

1 PARTIJ VRIJ UTRECHT en haar doelstellingen De PARTIJ VRIJ UTRECHT is in 2009 opgericht met als doel, het algemeen welzijn van de Utrechtse bevolking te bevorderen op grondslag van zijn culturele normen en waarden, zoals deze zich in de loop van de geschiedenis in Utrecht heeft ontwikkeld. De PARTIJ VRIJ UTRECHT poogt de Nederlandse taal en het Nederlands beeld binnen de cultuur- eigen waarden veilig te stellen als deel van Nederland en de Europese - Gemeenschap. De PARTIJ VRIJ UTRECHT tracht de culturele saamhorigheid te bevorderen en ongewenste tegenstellingen in harmonie op te lossen. Hierbij wordt uitgegaan van de volstrekte gelijkwaardigheid van elk individu met inachtneming van een noodzakelijke beschermfactor voor het Nederlands Cultureel Erfgoed. BELASTINGEN BLIJVEN STIJGEN Wat is er aan de hand? Waarom is dit noodzakelijk geworden? We zullen dit hier proberen uit te leggen. Ons land heeft in de loop van de laatste eeuw een verzuilde maatschappijstructuur ontwikkeld. Hier bedoelen wij met zuil een door subsidies in stand gehouden belangengroep. ledere zuil heeft haar eigen politieke achterban (partij) in het parlement, in de provinciale staten en in het gemeentebestuur. Zo n partij zorgt ervoor dat haar eigen achterban uit de belastingopbrengst zoveel mogelijk subsidies in de wacht kan slepen. Vandaar ook, dat de belastingen in ons land tot de hoogste in de wereld behoren. Het zuilenstelsel dwingt dit af. In tegenstelling tot de Scandinavische landen, met een nog zwaarder belasting- regime, wordt de belasting in Nederland echter niet aangewend voor de sociale zekerheid en het welzijn van de eigen bevolking. In Nederland worden deze zekerheden afgebroken, om de kosten van de Nieuwe Nederlander te kunnen financieren. Inmiddels is gebleken dat de multi- culturele samenleving ons de afgelopen 30 jaar reeds 216 miljard euro heeft gekost! De PARTIJ VRIJ UTRECHT kiest voor een Scandinavisch model met goede sociale zekerheden, en verwacht dat op basis van prognoses, zelfs dàn een belastingverlaging mogelijk is. DE ZWEVENDE KIEZER Door de verzuiling en door ons huidige kiesstelsel kan geen enkele partij alleen regeren, zoals dat nu nog in Engeland, Frankrijk of de USA het geval is. Partijen moeten dus een coalitie aangaan om een regering te vormen. Ons kiesstelsel maakt het echter mogelijk dat een kleine winst doorslaggevend kan zijn voor het vormen van zo n regeringscoalitie. Om Verkiezingsprogramma

2 koste wat kost zo n minimale verkiezingswinst binnen te halen, richten politici zich steeds meer op de zwevende kiezers. Dat zijn kiezers die niet traditiegetrouw blijven stemmen op één en dezelfde partij. Omdat regeringen altijd bestaan uit coalities van politieke partijen, en elke regering een grote verscheidenheid van groepen in de achterban moet paaien met het beloven van subsidieregelingen, is voor de uitvoering daarvan een uiterst kostbaar rijks, provincie en gemeente- ambtenarenapparaat nodig van maar liefst circa man. Volgens een publicatie in de Vlaamse krant De Morgen van 30 oktober 2009 kost deze ambtenarij ons al 1,7% van onze gezamenlijk BNP en zijn we hiermee veel hoger dan het Europees gemiddelde en zelfs meer dan 2x zo hoog als het wereldwijdgemiddelde! PRESSIEGROEPEN EN MINDERHEDEN Gezond denkwerk en objectiviteit bij iedere verkiezing blijft een noodzaak voor ieder individu, waarbij indringend anticiperen binnen één partij de beste realisering belooft van hetgeen waarvoor men staat. De subsidiepolitiek daarentegen, die behoort bij de verzuilingsstelsels, maakt het vormen of zelfs verzinnen van allerlei bonte pressiegroepen en minderheden tot een lucratieve bezigheid. Dit gaat dan met name op voor de via subsidies in het leven geroepen welzijns en gerechtelijke organisaties, die zonder de subsidieverdeling een goede boterham zouden missen (werkloos zouden zijn) en baat hebben bij het in standhouden van of zelfs groei van hun activiteiten. PROBLEMEN CREËREN OF IMPORTEREN Het ontstaan van een pressiegroep of minderheid wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een of ander maatschappelijk probleem. Het doet er dan niet zoveel toe wat voor probleem dat is: leeftijd, sekse, geaardheid, huidskleur, noem maar op. Nederland kende veel problemen niet, niet in maatschappelijk opzicht, noch in wetgeving. Veel waait uit Amerika over, veelal geregeld door de United Nations en gepromoot via mond op mond reclame. Zelfs in prospecten wordt Nederland aangeboden aan het toekomstige probleem. Met andere worden: het probleem wordt aangepraat of doodleuk geïmporteerd! In het kort betekent het, dat bij het oplossen van zo n probleem het bestaansrecht van zo n pressiegroep wegvalt. Geen wonder dat, het erover praten, tot een politiek en dus ook civielrechtelijk taboe is verklaard. Iedereen die het waagt dit taboe te doorbreken, stelt zich bloot aan de lastercampagnes, politieke bedreigingen, en acties tot broodroof. Veel welzijnswerkers hebben hun salarissen en macht te danken aan al die welzijn subsidiepotjes die bestaan op grond van het verzuilingsstelsel. Zij zeggen achtergestelde groepen te willen helpen, maar met hun acties bereiken zij vaak het tegendeel. De toestand van de probleem groep verandert niet door deze welzijnsacties, maar ervaart zichzelf wel duidelijker als afwijkend en problematisch. Het resultaat is dat zij gestigmatiseerd worden als groep en blijvend behoefte krijgen aan welzijnswerkers die hen vertegenwoordigen. Verkiezingsprogramma

3 DE GEWONE NEDERLANDER Het gevolg van de hier geschetste ontwikkeling is, dat de gewone Nederlander meer en meer een vergeten groep in de politiek wordt. Over deze Nederlander wordt niet gesproken. Wat is dat voor iemand? De gewone Nederlander die gezagsgetrouw is. Die geen tijd of zin heeft om van protestvergadering naar protestvergadering, van bezetting naar bezetting, van blokkade naar blokkade, of van demonstratie naar demonstratie te gaan, dan wel van rel naar rel te lopen. De gewone Nederlander die zijn werk doet, nuchter is en geen welzijnswerker nodig heeft om zijn problemen op te lossen. Die geen welzijnswerker heeft om zijn belangen te verdedigen en hem te vertegenwoordigen in rechten. Heeft zo n gewone Nederlander bovendien de pech, in een probleemgebied te wonen, dan wordt hij bij voorbaat bestempeld. Waagt hij het dan ook nog te klagen over zijn omgeving, dan wordt hij meteen de mond gesnoerd en uitgemaakt voor rechts, racistisch of nog erger! HET KWADE GEWETEN Juist voor en door deze vergeten en bestempelde groep Nedertanders bestaat de PARTIJ VRIJ UTRECHT en durft zij op te komen voor hun belangen. De Partij Vrij Utrecht neemt de klachten dan ook serieus. De Partij Vrij Utrecht wil daadwerkelijk meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Begrijpt U, waarom veel politieke partijen die de huidige wantoestanden mogelijk hebben gemaakt, zich niet op hun gemak voelen door de komst van de PARTIJ VRIJ UTRECHT. De PARTIJ VRIJ UTRECHT activeert als het ware hun kwade geweten. Het geweten dat, het door hen gevoerde wanbeleid voortdurend aan de kaak stelt. Een beleid dat gedicteerd wordt door een laffe taboe - en struisvogelpolitiek. Dat resulteerde in een land vol ONVREDE, ONRUST, ONVEILIGHEID en ONGEZELLIGHEID. Een vrijplaats voor de internationale drugshandel. Een voorwerp van ergernis en spot van de beschaafde wereld om ons heen. ZOALS DE WAARD IS, VERTROUWT HIJ ZIJN GASTEN Velen zullen vast kunnen stellen, dat een eerlijke en open discussie met PARTIJ VRIJ UTRECHT zorgvuldig uit de weg wordt gegaan door politici, door de pers en media die hen bedienen. Dat is begrijpelijk. Zij zijn bang, dat door erkenning van de Partij Vrij Utrecht veel stemmen verloren zullen gaan, maar meer nog, bang zijn om door de mand te vallen bij de verdediging van hun huidige beleid. Nee, het is voor hen veel gemakkelijker om de PARTIJ VRIJ UTRECHT ordinair uit te schelden. Dat wij hen flinke concurrentie aan zullen doen met onze eerlijke en doordachte mening, Verkiezingsprogramma

4 kan niet worden ontkend. Dat de VVD in dit opzicht haar liberale beginsels verkwanselt, heeft te maken met politiek opportunisme. Zij zit liever in het College van Burgemeester en Wethouders, ook indien men daarvoor de PARTIJ VRIJ UTRECHT moet boycotten, dan in de oppositiebanken met goede principes. Ondertussen dreigt de staat in Nederland een politiek machtsblok te worden van door de grote partijen gedelegeerde functionarissen, waarmee een echte democratie wordt ondermijnd. Dit verschijnsel mag bij de jaarlijkse herdenking van 4 en 5 mei zeker niet vergeten worden. De PARTIJ VRIJ UTRECHT streeft er naar, om het denken in termen van staatsmacht tegen te gaan. Een macht die vaak leidt tot een monopolistische strijd tegen fascisme, doch deze feitelijk zelf herbergt. De partij die zich van dit monopolie meester weet te maken zal deze gebruiken voor uitbreiding van zijn politieke machtsbasis. Het boycotten van de PARTIJ VRIJ UTRECHT betekent gewoon terreur van anders- denkenden. Elke vorm van terreur vinden wij in een democratie verwerpelijk. Boycot betekent ook politieke lafheid, het niet willen luisteren naar andermans mening. Boycot betekent ook het aanwijzen van een zondebok, teneinde de vroeger gemaakte fouten te bedekken met de mantel der onschuld. Gemeentepolitiek bestaat niet uit het tegen beter weten in doorzetten van partijpolitieke stokpaardjes en belangen. Gemeentepolitiek betekent door middel van samenwerking voor iedereen een betere samenleving creëren. Dat democratie per definitie het opleggen van de mening van een meerderheid aan een minderheid betekent, en derhalve altijd een dictatuur is van de meerderheid, is een gegeven dat de PARTIJ VRIJ UTRECHT wil doorbreken met een grote sterke achterban. DE WARE DEMOCRATIE LAAT IEDEREEN AAN HET WOORD Hoofddoel van ons gemeentebeleid is het dienen van het welzijn van de burgers binnen de gemeente. Dit welzijn heeft twee kanten, materieel en immaterieel. De voorwaarde voor het immateriële is; Het ongehinderd beleven en uiten van elk van onze levensopvattingen. Concreet betekent dit, dat bijeenkomsten niet verstoord mogen worden door overlast, dat openbare trefcentra, bekostigd van onze belastingcenten, geen bolwerken worden van eenzijdig gekleurde politieke groeperingen. Al te vaak zien we al te duidelijk aan de opgehangen affiches, aangeboden programma s, ingerichte workshops en dergelijke, dat de informatie hinderlijk eenzijdig, sterker nog, vaak opdringerig indoctrinerend is. Loopt u maar eens binnen bij buurt- en jeugdhuizen, in schoolgebouwen, openbare leeszalen, enz. Het verkondigen van je mening moet kunnen, maar de PARTIJ VRIJ UTRECHT vind dat in openbare gebouwen iedereen gehoord moet kunnen worden. Derhalve dienen politieke boodschappen van alle partijen aanwezig te zijn in die gebouwen, waar de functie van het gebouw er zich toe leent. In andere openbare gebouwen is een verbod op politieke boodschappen gewenst. De ware democratie laat echter iedereen aan het woord! Zowel de voor- als tegenstanders van onderwerpen zoals abortus, euthanasie, kernenergie of het instromen van vreemdelingen naar ons overvolle land. ledereen moet gelijke kansen hebben in het uiten van zijn mening. Indien onze meningsuiting geleid wordt, vervallen wij vroeg of laat in een dictatuur, zoals in China en verschillende Zuidamerikaanse en Afrikaanse Verkiezingsprogramma

5 staten. Een schijndemocratie (partijenanarchie) zoals in Libanon, lrak en vele Arabische Staten wil de PARTIJ VRIJ UTRECHT boven alles voorkomen. Uiterlijk vertoon en persoonsverheerlijking zijn de PARTIJ VRIJ UTRECHT vreemd. Wij maken ons steeds meer zorgen over het functioneren van de gemeentelijke democratieën, vanwege de steeds grotere kloof tussen de kiezers en de partij- vertegenwoordigers. Zo geeft een meerderheid van de Utrechtse burgers de wens te kennen, dat ze over tal van zeer belangrijke items als kiesrecht voor buitenlanders en woningtoewijzing zouden willen meebesturen via referenda. De Utrechtse gemeenteraad geeft liever niet thuis, uit angst voor verlies van politieke zeggenschap binnen de raad en de hoge kosten, die gemoeid zouden zijn met het organiseren van de vele referenda. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt dat het daarom een positieve ontwikkeling uit de jaren negentig voor bestuurlijke vernieuwing dat er rechtstreekse uitzendingen van raadsvergaderingen mogelijk zijn. De kiezer kan dan zelf het nut van bepaalde gemeentelijke uitgaven beoordelen en middels de vele technologische mogelijkheden die er zijn, meebeslissen, door voorkeuren via kabeldata met unieke code kenbaar te maken. De raden dienen bij een voorkeursdrempel van meer dan 40% terdege rekening te houden met de gemaakte keuze van de bevolking. Amsterdam en Rotterdam zijn Utrecht hierin reeds voorgegaan! De Partij Vrij Utrecht wordt wellicht nog geweerd uit wijkcommissies, bij werkbezoeken, bij het overleg van fractievoorzitters, het seniorenconvent, etc. Politieke meningsuitingen in een zwaar gesubsidieerde STADSKRANT worden geweigerd. Verder blijkt dat 50% van de ambtenaren, die er voor iedereen dienen te zijn, politiek gelieerd is aan de PvdA of zelfs aan organisaties die gespecialiseerd zijn in politieke terreur. ANTI- DISCRIMINATIEBELEID Met het Utrechtse ANTI- DISCRIMINATIE beleid van het college is het al niet beter gesteld. Er was niet alleen sprake van dubbele subsidiëring aan twee organisaties als STARD en KURF maar ook de wijze waarop een organisatie als KURF zich negatief profileerde, was ergerlijk! In de 90- er jaren hield deze club, onder de dekmantel preventie zich uitsluitend bezig met lastercampagnes. Duidelijk is dat KURF een organisatie was, waarmee het college zich nimmer subsidiair mag inlaten! Indien extreem linkse partijen in deze raad toch van mening blijven, dat terreur in onze samenleving wèl gesubsidieerd moet worden, zijn zij medeplichtig! GEMEENTELIJKE ECONOMIE VAN UTRECHT leder mens heeft het recht om nabij zijn arbeidsplaats te wonen. Slaapsteden zijn planologische wangedrochten. Hoe verder iemand van zijn werk woont, hoe meer energie er wordt verspild aan het forensisch heen en weer reizen. Deze forensische mens vervreemdt van zijn naaste leefomgeving. Het aantrekken van bedrijven en ambachten is daarom een fundamenteel belang voor de gemeente. In deze tijd van recessie is het dan ook van groot belang dat er soepele en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden zijn in Utrecht.De Verkiezingsprogramma

6 PARTIJ VRIJ UTRECHT meent dan ook dat het College van B & W een bedrijfs- en leef- vriendelijk beleid dient te voeren, hetgeen wil zeggen: Niet bij voorbaat afwijzend staan tegenover vestiging van buitenlandse ondernemingen. Zij zullen zich overigens wèl moeten houden aan de nationale hinderwetgeving. Géén onvoorwaardelijke promotie van arbeidstijdverkorting of deeltijdarbeid waar deze mogelijk kan leiden tot economische achteruitgang. Wel streeft de PARTIJ VRIJ UTRECHT naar een betere verdeling van arbeidstijd, zodat meer tijd vrij kan worden gemaakt voor herstel van een cultureel gedragspatroon zoals in landen als Duitsland, Scandinavië en Polen, zonder dat dit leidt tot verlies van koopkracht. Er moet een vrije keuze mogelijk blijven, daar een groot deel van de beroepsbevolking niet gelukkig is met arbeidstijdverkorting, met name bij het middelbaar en hoger personeel. Zij ervaren de diverse arbeid- verdeel- sleutels vaak als hinderlijk, en veroorzaken veelal een hoge werkdruk en onbetaald extra overwerk, met als gevolg een onnodig hoog ziekteverzuim. Kritisch staan tegenover deeltijdbanen. Niet iedere bedrijfstak of beroep leent zich voor deze arbeid- verdeel- methode. Handhaving van de wekelijkse Utrechtse automarkt in Utrecht vanwege de niet onbelangrijke jaaromzet van 1,5 miljard en de staangelden van 1,8 miljoen per jaar voor de gemeente Utrecht. Optreden tegen middenstanders die trottoirs blokkeren met hun waren zoals in de Kanaalstraat (Lombok). Dit heeft o.m. tot gevolg dat voetgangers voortdurend moeten uitwijken naar de autoweg, met alle risico s van dien. Bereikbaarheid van de binnenstad van Utrecht realiseren door goede routes voor vrachtverkeer. Bewoners, hulpverleners en een gelimiteerd aantal betalers dienen d.m.v. zônekaarten toegang tot de plaats van bestemming te krijgen. Personenverkeer dient in de toekomst d.m.v. semi- tunnelverbindingen van en naar de buitenwijken te kunnen reizen. Zodat het historisch karakter van de stad bewaard kan blijven, zonder delen van de stad voor verkeer te isoleren.. Principieel staat de PARTIJ VRIJ UTRECHT vóór gratis parkeren in alle stadsdelen. Niet alleen is er thans rechtsongelijkheid tussen wijken waar wèl en waar niet gratis geparkeerd wordt. Per slot van rekening betalen we al genoeg wegenbelasting en accijnzen. Bovendien kan Utrecht deze 25 miljoen Euro aan belastinggelden makkelijk missen bij een banksaldo (begroting 2010) van maar liefst 225 miljoen! Utrecht moet er tevens voor waken, dat er een situatie ontstaat, waarbij je niet meer in staat bent op de plaats van bestemming te parkeren, zonder kapitalen uit je portemonnaie te moeten schudden. Anticiperend op de verkeersdruk, dienen parkeerzones voor de centrumrandwijken verder te worden uitgebreid. Overlast van verkeer uit andere wijken wordt zo voorkomen. De parkeerbelasting van circa 108 Euro per jaar voor bewoners kan door de Gemeente worden aangewend voor een beter Parkeerparkbeheer voor Forensisch verkeer in de Transfers waar personen overstappen op publieke vervoersmiddelen. We beseffen dat het autobezit een conjunctureel probleem is. Aanleg en onderhoud van recreatieplaatsen voor de bewoners van de stad, nadat de verkeersdruk door regulering is afgenomen. WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING Verkiezingsprogramma

7 Onze gemeente kent zoals overal elders in Nederland èn Europa een snel toenemend werkloosheidspercentage. Op 1 oktober 2009 telde de Provincie Utrecht werkzoekenden en dat zijn er meer dan een jaar geleden, toen de wereldwijde economische crisis begon. Het aantal ontslagaanvragen in de pronvincie Utrecht komt met 5300 zelfs 134% hoger uit volgens het UWV Werkbedrijf, het vroegere CWI. Ondanks de sombere cijfers heeft Utrecht minder last van de economische neergang dan andere delen van het land. Het totaal percentage werkzoekenden is in de provincie Utrecht het laagst van alle provincies. De Utrechtse 4,6% ligt vooralsnog duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde van 6,3%. Desalniettemin werd door Burgemeester Wolfsen in zijn nieuwjaarstoespraak van (Algemeen Dagblad) medegedeeld dat er in onze stad plussers zijn die géén werk meer kunnen vinden! Een treffend staaltje van struisvogelpolitiek is hierbij echter het letterlijk wegcijferen van dit probleem. Met rekenkundige trucs wordt nu eens de ene groep (vrouwen), dan weer de andere groep (WIA- ERS, 57- plussers) niet meegeteld. De PARTIJ VRIJ UTRECHT ziet dit dan ook als verloedering en vindt dit geen serieuze aanpak. De PARTIJ VRIJ UTRECHT werkt aan deze en andere pijnlijke vraagstukken, zoals migratie, milieuvervuiling en vandalisme en zoekt naar ingrijpende oplossingen. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt dan ook dat de gemeente Utrecht veel te weinig doet aan actieve werkloosheidsbestrijding. De PARTIJ VRIJ UTRECHT zoekt daarom naar oplossingen voor het bedrijfsleven in actieve acquisitie, een optimaal vestigingsbeleid, vereenvoudiging van vestigingsprocedures en een flexibeler beleid inzake grondprijzen. Met het huidige beleid van Provincie èn de Stad Utrecht, prijzen zij zichzelf flink uit de Europese markt bij de werving van buitenlandse investeerders. Nederland heeft niet alleen hoge vennootschapsbelasting maar wil ook werkgevers wettelijk gaan verplichten tot een contract compliance of goed vertaald, een minimum quotum aan etnisch personeel. Dit druist regelrecht in tegen het recht van vrij ondernemerschap waarbij de keuze bepaald wordt op kwaliteit en niet op etniciteit! HET ZWEEDSE MODEL Bij het creëren van werkgelegenheid is de PARTIJ VRIJ UTRECHT van mening, dat er onverkort gesanctioneerd dient te worden ten aanzien van werkweigeraars. De PARTIJ VRIJ UTRECHT is voorts van mening dat kostwinners onverkort voorrang dienen te verkrijgen bij open vacatures. De arbeidsbemiddeling via de arbeidsbureaus dient in nauw overleg met werkgevers te worden afgestemd op vraag en aanbod. Sociale vernieuwing betekent ook een actief arbeidsmarktbeleid, zoals dat ontwikkeld is in Zweden. Dit zogeheten Zweedse model kiest voor een uitkerings- of werkgelegenheidsstrategie, waarin prioriteit wordt gegeven aan het creëren van werk, mogelijkheden tot het opdoen van werkervaring, het aanbieden van opleidingen met de gedachte, dat alleen maar geld uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen, feitelijk verspild geld is, dat niet meer beschikbaar is om te investeren in mensen en in de toekomst. Zweden geeft zo n 3% van zijn nationaal inkomen uit aan een dergelijk arbeidsmarktbeleid. Bijna 70% van het beschikbare budget wordt besteed aan actief arbeidsmarktbeleid, terwijl slechts 30% wordt besteed aan werkloosheidsuitkeringen. In dit beleid zijn werkgevers dan ook verplicht om hun vacatures Verkiezingsprogramma

8 te melden bij het arbeidsbureau. Zij worden als tegenprestatie, op hun wenken bediend indien ze mensen nodig hebben. Het is bovendien ondenkbaar dat een werkloze een aangeboden baan weigert. In Zweden wordt het sanctiebeleid serieus genomen. Een uitkeringsontvanger die een baan of scholing weigert, kan z n uitkering, onder het motto dat zachte heelmeesters stinkende wonden veroorzaken wel vergeten. Ter vergelijking; Nederland geeft circa 4% van het nationaal inkomen, ca. 16 miljard, uit aan arbeidsmarktpolitiek en daarvan wordt slechts 30% besteed aan actief arbeidsmarktbeleid, terwijl 70% wegvloeit in de vorm van uitkeringen. In de loop van de jaren is 50% van de Turkse en 52% van de Marokkaanse hoofden van de huishoudens tussen de 45 en 54 jaar werkloos of WIA er geworden. Bij de Utrechtse burgers in dezelfde leeftijdsklasse is slechts 15% werkloos of WAO er. Nòg ernstiger zijn echter de percentages voor de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar. In die categorie heeft immers 52% van de Turken en 62% van de Marokkanen een WW of WAO- uitkering, tegen 28% van de Utrechtse burgers! Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de Kanaalstraat met haar vele koffiehuizen op een normale werkdag het beeld geeft van een vakantieoord aan de Middellandse Zee voor Iangdurig werklozen. Een andere kwestie die de PARTIJ VRIJ UTRECHT grote zorgen baart is de criminaliteit. Allereerst is er een aanwijsbare link tussen werkloosheid en misdaad. Zo bleek uit een wetenschappelijk onderzoek dat 80% van de criminelen voortkomt uit de groep van structurele werklozen. Iemand met een fulltime baan heeft doorgaans geen tijd voor criminaliteit! AMBACHTEN EN DIENSTVERLENING De PARTIJ VRIJ UTRECHT besteedt bijzondere aandacht aan het stimuleren van de toeristenindustrie. En dat kan alleen als de gemeente concreet stopt met de inning van de 5% belasting bij toeristen. Dit levert slechts 1,3 miljoen Euro op en kan makkelijk gefinancierd worden uit de enorme bankreserves van de gemeente Utrecht ad 225 miljoen Euro. Voorts dient er ook meer aandacht te komen voor kleinschalige ambachten. Beide dragen bij aan het scheppen van arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De toeristenindustrie wordt sterk bepaald door cultuur en natuur. Onze voorouders hebben onze gemeente op vele wijzen verrijkt met cultuur. Het restaureren van gebouwen, pleinen, historische stadsdelen en andere monumenten betekent het verhogen van de aantrekkingskracht voor toeristen en bovendien een verhoogd woongenot voor de eigen bewoners. Er moet echter veel méér gebeuren. Alleen maar restaureren zou betekenen, dat delen van de gemeente slechts een steriel stukje open luchtmuseum gaan worden. Dat kan niet de bedoeling zijn van de stadsvernieuwing. De PARTIJ VRIJ UTRECHT streeft er dan ook naar, de gerestaureerde gebouwen en wijken een ambachtelijke èn commerciële functie te hergeven. Vandaag de dag is techniek vaak dom routinewerk en vervangt veelal gezondheid- ondermijnende arbeid door machines en geautomatiseerde procédés. Steeds meer mensenhanden komen vrij voor het werkelijk leuke werk, zoals de scheppende arbeid. Het zijn uitgerekend de arbeidsintensieve produkten en ambachtelijke creaties die in de huidige samenleving steeds duurder worden. Dit betekent ook, dat de veranderende mogelijkheden binnen de gemeentelijke economie hierop steeds meer wordt afgestemd, Verkiezingsprogramma

9 dus meegaan met de tijd. De PARTIJ VRIJ UTRECHT geeft daarom prioriteit aan de stimulering van ambachtelijkheid en kleinschalige gespecialiseerde dienstverlening, daar waar het gaat om het aantrekken of scheppen van voldoende arbeidsplaatsen binnen de gemeente. Deze prioriteit past bovendien harmonischer binnen een milieu- en cultuurvriendelijke gemeentepolitiek. OPKOMEN VOOR JONGEREN EN OUDEREN Binnen Utrecht is ooit gestart met een aantal projecten voor Utrechtse jongeren. Keiharde noodzaak, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! De werkelijkheid is echter vaak anders. Uit onderzoek is gebleken dat er bij Utrechtse jongeren, met name van allochtone ouders, veel sprake is van schooluitval, werkloosheid en criminaliteit. Zo is uit een recente publicatie van het Algemeen Dagblad van gebleken dat volgens de 4 e Jeugdmonitor maar liefst 42% van de jongeren onder de 15 jaar, ondanks een verkoopverbod in de APV alcohol gebruikt en 33% zich bezighoudt met criminaliteit en vandalisme! Niet alleen jongeren nemen op de arbeidsmarkt een relatief ongunstige positie in. Ook 50- plussers krijgen nauwelijks de kans om aan werk te komen. Wij constateren een ergerlijke vorm van leeftijdsdiscriminatie van ouderen. Deze discriminatie moet zo snel mogelijk bij wet worden verboden. Het komt voor dat ouderen na het bereiken van een bepaalde leeftijd, op grond van medische verklaringen, voor werk worden uitgesloten en geen verzekeringen meer kunnen afsluiten. Ook is het voor ouderen moeilijk nieuwe leningen te verkrijgen. Zo dienen zij voor groot onderhoud van hun vrijwel afbetaalde woning nog een 2e hypotheek af te sluiten. Discriminatie op grond van leeftijd komt veel voor in personeelsadvertenties. In deze advertenties wordt 45 jaar als uiterste Ieeftijdsgrens gesteld. Tal van organisaties hebben een maximum Ieeftijdsgrens voor bestuursleden in hun statuten vastgelegd. Ouderen worden daardoor gedwongen af te treden en kunnen niet meer actief in het vrijwilligers- en welzijnswerk deelnemen. Daarnaast kunnen zij zelfs hun stem niet meer in de besturen van pensioenfondsen Iaten horen. Het is te dwaas voor woorden dat gepensioneerden, die vele jaren pensioen hebben betaald, vanaf het moment dat zij pensioen ontvangen, geen zeggenschap meer hebben over de manier waarop hun pensioengelden worden belegd, omdat zij dan door de leeftijdsgrens geen bestuurslid meer kunnen zijn. Ouderen zouden als adviseur, door hun rijke ervaring, praktische oplossingen kunnen aandragen. Hieraan is de wegwerpmentaliteit van onze consumptiemaatschappij mede debet. De PARTIJ VRIJ UTRECHT meent, dat een structurele aanpak van de werkloosheid, voor de jongeren en ouderen, ondermeer gevonden kan worden in het opzetten van culturele projecten. Deze kunnen variëren van stadsvernieuwing, stadsverfraaiing tot allerlei vormen van creatieve dienstverlening in de sociale en culturele omgang met mensen. Met vindingrijkheid, ondernemingslust en vooral saamhorigheid komen wij een heel eind. Met de instanties, die op genoemde terreinen werkzaam zijn, kunnen afspraken gemaakt worden over het werken met behoud van uitkering. Concurrentievervalsing moet echter worden voorkomen. In dat geval zijn we bezig even hard elders problemen te scheppen, als wij ze hier zouden oplossen. Verkiezingsprogramma

10 ARMOEDEGRENS De PARTIJ VRIJ UTRECHT constateert dat duizenden Utrechtse bejaarden onder de armoedegrens leven. Wellicht zou het een oplossing zijn indien méér jonge Utrechtse burgers dan de huidige Ca. 47 procent, via aangepaste woningbouw een bejaarde ouder in/aan huis zouden nemen, zodra deze niet meer zelfstandig kan wonen. Niet alleen privatiseert men hiermee de bejaardenzorg maar tevens realisering van voordelige kinderopvang en jeugdhulpverlening zodat tweeverdieners aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen, zonder dat hiervoor de samenleving indirect behoeft op te draaien. Dit kan leiden tot stadsvernieuwing door middel van grootschalige aankoop van veelal oude, kleine en kwalitatief slechte woningen. Niet alleen het oude centrum zou verbeterd kunnen worden, maar ook een zeer groot deel van het overige vooroorlogse Utrecht. Indien wij in het verleden de toenmalige D 66- Wethouder Zeevalking z n gang hadden laten gaan was Utrecht overigens grotendeels tegen de vlakte gegaan, tot aan de Berenkuil toe! Zijn plan was het realiseren van ultramoderne werksteden, met grote doorgaande (snel) wegen. Dit leidde, na veel verzet van de bewoners, uiteindelijk alleen tot de bouw van Hoog- Catharijne en het dempen van de singels. Het gevolg was een verandering van de bevolkingssamenstelling in Utrecht van boven- modaal naar modaal, terwijl boven- modaal, dus de sterkere schouders vertrokken naar modieuze groeisteden als Nieuwegein, Maarssenbroek en Houten. De vele minderheden, zoals allochtonen met lage inkomens, waarvoor zeer veel extra voorzieningen zijn vereist, kwamen hiervoor in de 80- er en 90- er jaren in de plaats. Bovendien werd Utrecht geconfronteerd met rijksbezuinigingen en stagnerende belastinginkomsten, die uiteindelijk een structureel verkeerde sociaal- economische begrotingssituatie veroorzaakten. Desondanks wilde de gemeente Utrecht zijn stadsvernieuwing doorzetten, en bleef met onevenredig veel goedkoop verhuurde, slooprijpe woningen zitten. Woningen die op kosten van de Utrechtse gemeente - huisbaas opgeknapt moesten worden. Zo drukte de Utrechtse stadsvernieuwing jarenlang zwaar op haar jaarlijkse begroting. Er is jarenlang onvoldoende rekening gehouden met haar financiële prognoses en de benodigde middelen voor een goed infrastructureel voorzieningenniveau. Uiteindelijk ging Utrecht dan ook in de jaren 90 failliet en werd het een zgn. Artikel 12 gemeente die onder curatele stond van de rijksoverheid. De PARTIJ VRIJ UTRECHT vindt het daarom politiek laf, om voortdurend de Rijksoverheid er direct of indirect de schuld van te geven, dat er te weinig rijkssteun wordt verstrekt. Utrecht heeft immers zelf gekozen voor een dynamische ontwikkeling, en mag dan ook zelf de balans opmaken en op de blaren gaan zitten van haar eigen wanbeleid. Wil de gemeente Utrecht op eigen benen blijven staan, dan dient een groot aantal nieuwe ombuigingen gerealiseerd te worden. Nog steeds is Utrecht voor meer dan een miljard euro, ca. 90%, afhankelijk van rijkssteun. Tevens is gebleken dat maar liefst ca. 96% van onze vrouwelijke 65- plussers behoefte heeft aan Iichamelijke ondersteuning of huishoudelijke hulp. Het was daarom dan ook een goed idee van het CDA om voor schoolverlaters sociale dienstplicht in te voeren zodat het sociaal bewustzijn bij jongeren geaktiveerd wordt. Slechts weinigen krijgen tot nu toe die hulp vrijwillig van buren of familie en zijn dus aangewezen op professionele en dure hulpverlening. Aan ca. 25 % van alle hulpbehoevenden wordt geen enkele vorm van zorg verleend. Van alle oudere Utrechtse burgers die wegens ziekte, een ongeluk of een handicap hulp behoeven, krijgt ca. 33% géén Verkiezingsprogramma

Socialistische Partij

Socialistische Partij Socialistische Partij EERSTE WEG LINKS 1 EERSTE WEG LINKS: STEM VOOR SOCIALE WEDEROPBOUW Na twintig jaar rechtse, neoliberale politiek in drie varianten (CDA/VVD, CDA/PvdA, en PvdA/VVD/D66) loopt deze

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011 VNO-NCW en MKB-Nederland Op 22 november 2006 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Daarna volgt de kabinetsformatie, doorgaans hét moment voor fundamentele

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij 1 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil

Nadere informatie

Toekomst in eigen hand Verkiezingsprogramma Democraten 66-2002-2006

Toekomst in eigen hand Verkiezingsprogramma Democraten 66-2002-2006 Toekomst in eigen hand Verkiezingsprogramma Democraten 66-2002-2006 Liberaal van gedachte, sociaal van gevoel Paars heeft veel bereikt. D66 heeft veel bereikt. Vergeleken met acht jaar geleden is er veel

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12 Verkiezingsprogramma 2006-2010 GROEI MEE Beste kiezer, 3 1 Nederland wereldland 4 2 Een vrijzinnig land 6 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8 4 Het goede leven 10 5 Duurzame welvaart 12 6 Iedereen werkt

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje?

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Een onderzoeksrapport naar de klanten van de Voedselbank Katwijk en hun ervaringen In opdracht van de hogeschool Leiden, onder begeleiding van Joke

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Respectvol samen leven in een sterke gemeente

Respectvol samen leven in een sterke gemeente Respectvol samen leven in een sterke gemeente Gemeenteprogram 2010 2014 SINT ANTHONIS Inhoudsopgave Intro 4 Voorwoord 5 Leeswijzer 6 Deel I: Gemeentelijke ontwikkelingen 7 1. Bevolkingsdaling 7 2. Verstopte

Nadere informatie

De nieuwe woningnood

De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood Auteur Drs. Nico Schouten De nieuwe woningnood april 2004 Wetenschappelijk Bureau SP Vijverhofstraat 65 3032 SC ROTTERDAM T (010) 243 55 59 F (010) 243 55 66 wetenschappelijkbureau@sp.nl

Nadere informatie