Kadernotitie. Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernotitie. Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden"

Transcriptie

1 Kadernotitie Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden

2 Inhoud 1. Inleiding Leeswijzer Definities Uitgangspunten Medewerkers en hun rollen en bevoegdheden Sociaal team Specialisten Taken van de sociale teams en specialisten De sociale teams Specialisten Toegang tot ondersteuning Bijlage 1. De Kanteling Bijlage 2. Gebiedsindeling Bijlage 3. Zelfredzaamheidsmatrix Bijlage 4. De Participatieladder Bijlage 5. T-shaped professional

3 1. Inleiding De gemeente staat aan de vooravond van drie grote decentralisaties: de jeugdzorg wordt volledig een gemeentelijke taak, er komt een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de Participatiewet, en er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, waarin een aantal voorzieningen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn opgenomen. Deze overheveling van taken vanuit het rijk is een grote uitdaging, maar biedt tegelijkertijd ook grote kansen. Er liggen kansen om hulpverlening minder versnipperd en minder bureaucratisch op te pakken en uit te gaan van wat inwoners en hun omgeving nog zelf kunnen doen. Er liggen ook kansen om ondersteuning integraal en dicht bij huis vorm te geven en er liggen kansen voor inwoners, om samen met de professional hun eigen ondersteuningstraject vorm te geven, waarbij de professional vanuit zijn deskundigheid een afweging maakt over de inzet van ondersteuning. Om deze kansen met beide handen aan te pakken, gaat de gemeente gebiedsgericht werken in sociale teams. Met gebiedsgericht werken wil de gemeente aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners en de maatschappelijke kansen die in de gebieden aanwezig zijn benutten. Dat wordt bereikt door actief met inwoners in gesprek te gaan, bewonersinitiatieven te faciliteren en te verbinden. Hierbij gaat het om: het verbinden van inwoners en maatschappelijke partners, het verbinden van inwoners en gemeente en ook te zorgen voor een goede verbinding van marktpartijen en gemeentelijke ambtenaren op het gebied van het leveren van goede ondersteuning. Het nieuwe sociale domein van de gemeente wordt gevormd door sociale teams. Zij zijn de spil van het nieuwe sociale domein, met als doel: passende, op elkaar afgestemde ondersteuning bieden aan inwoners die het alleen niet redden. De gemeente gaat gebiedsgericht werken in sociale teams zodat: - er meer gebruik wordt gemaakt van eigen kracht van inwoners; - er minder versnipperd en integraal wordt gewerkt; - er beter wordt samengewerkt met maatschappelijke partners in de gebieden; - de professionele medewerker dicht bij de inwoner staat. In de visieschets De kracht van Coevorden zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: - preventie; - bevorderen van eigen kracht; - een gebiedsgerichte aanpak; - een integrale aanpak; - financieel toekomstbestendig. Met de invoering van de drie decentralisaties gaat de gemeente Coevorden voor het eerst gebiedsgericht werken in het sociale domein. Verwacht wordt, dat met een gebiedsgerichte aanpak de uitgangspunten: een doelmatige preventie, het bevorderen van eigen kracht, het realiseren van een integrale aanpak en financieel toekomstbestendige voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. De gemeente is opgedeeld in acht gebieden (zie bijlage 2, deze bijlage omvat ook een beschrijving van de gebieden). Deze gebieden zijn gevormd op grond van sociaaleconomische en geografische structuren. Met een gebiedsgerichte aanpak wordt uitgegaan van de kracht die in het gebied aanwezig is. Medewerkers van het sociaal team kennen bewoners initiatieven, initiatieven van lokale organisaties en instellingen en weten wat er speelt bij de lokale bevolking. Zo zijn zij in staat adequaat in te zetten op preventie en door te verwijzen naar de nulde- en de eerste lijn en daarmee vragen voor tweedelijns ondersteuning af te vangen. In een aantal gebieden bestaat al een goede samenwerking tussen verschillende maatschappelijke instanties. Door gebiedsgericht te werken sluiten we aan bij deze bestaande sociale structuren in het gebied. Deze notitie schetst kaders voor het inrichten van de toegang tot het sociale domein en gebiedsgericht werken per 1 januari Doel van deze notitie is om op hoofdlijnen aan te geven hoe de gemeente mensen die hulp nodig hebben van passende ondersteuning voorziet. Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de rol van gebiedsgerichte sociale teams 3

4 daarbij is, hoe de rol- en taakverdeling tussen gemeente en maatschappelijke organisaties is en hoe er voor wordt gezorgd dat inwoners met hulpvragen een op hun situatie afgestemde en integrale vorm van ondersteuning krijgen. Binnen de wettelijke- en financiële kaders die hierbij gelden. Deze notitie schetst slechts uitgangspunten van de nieuwe werkwijze in het sociale domein. Er volgt een apart implementatietraject, waar deze kaders worden ingevuld. Naast deze notitie draait in de wijk Poppenhare een pilot waarin op integrale wijze hulp wordt verleend aan multi-problem gezinnen. Ervaringen uit deze pilot zullen, net als deze notitie, mee worden genomen bij de implementatie van gebiedsgericht werken en de integrale toegang Leeswijzer Hierna volgen de definities voor de in deze notitie gebruikte begrippen (hoofdstuk 2). Daarna volgen de uitgangspunten voor een gebiedsgerichte, integrale toegang. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de rollen en bevoegdheden van medewerkers. Hoofdstuk 5 geeft de taken van de sociale teams en specialisten weer en in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de toegang tot ondersteuning. 4

5 2. Definities In deze notitie worden een aantal begrippen gebruikt. Deze begrippen zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Hieronder de definities zoals ze in deze notitie zijn bedoeld. Sociaal domein In het sociale domein van de gemeente Coevorden gaat het om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Deelnemen aan de samenleving heeft betrekking op de gebieden zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, opvoeden en opgroeien en financiën. Doorzettingsmacht Het besluiten tot het inzetten van ondersteuning. Doorzettingsmacht bestaat voor gemeentelijke ambtenaren uit beschikken: het nemen van besluiten (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) ten aanzien van een aanvraag of melding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet op de jeugdzorg, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Marktpartijen kunnen geen beschikkingen afgeven op grond van voornoemde wetten, maar kunnen wel besluiten over te gaan tot inzetten van algemene voorzieningen. Adviseren Het uitbrengen van een advies dat nodig is voor het nemen van een besluit. Uitvoeren Het uitvoeren van een taak in opdracht van de gemeente Coevorden. Soms wordt een taak ook uitgevoerd door een gemeenteambtenaar zelf. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Signaleren Het opvangen van en betekenis toekennen aan gebeurtenissen binnen en buiten de beroepspraktijk en deze gebeurtenissen doorzetten naar andere professionals. Iedereen heeft de plicht tot signaleren. Nuldelijns ondersteuning Nuldelijns ondersteuning heeft betrekking op wat inwoners zelf samen met hun directe omgeving kunnen regelen en organiseren. Het heeft ook betrekking op (georganiseerd) vrijwilligerswerk. Eerstelijns ondersteuning Het betreft vrij toegankelijke, (individuele) ondersteuning aan inwoners door professionele medewerkers. Een voorbeeld hiervan is: maatschappelijk werk of bijvoorbeeld de huisarts. Eerstelijns ondersteuning kan een individueel- en ook een groepsgericht karakter hebben. Tweedelijns ondersteuning Het betreft langdurige, specialistische en geïndiceerde zorg. Het gaat om geïndiceerde professionele begeleiding van en hulpverlening aan kwetsbare groepen. Een voorbeeld is een schuldsanering in het kader van schuldhulpverlening. Aan tweedelijns ondersteuning ligt een gemeentelijke beschikking ten grondslag. Sociale teams Gebiedsgerichte teams met als taak alle inwoners met een ondersteuningsbehoefte passende en integrale hulpverlening te bieden, te signaleren en in te zetten op preventie. De gemeente is opgedeeld in acht gebieden. Binnen die acht gebieden wordt gewerkt in sociale teams. Specialisten Netwerk van professionals dat door het sociale team kan worden ingeschakeld bij calamiteiten en wanneer specialisme op een bepaald terrein is vereist (bijvoorbeeld om te adviseren over inzetten van de tweede lijn). Deze specialisten zijn beschikbaar voor alle sociale teams van de gemeente en zullen voor een groot deel gemeente overstijgend werken en ook in BOCE-verband of in Drentsverband opereren. 5

6 Toegang Het proces met als beginpunt het moment dat iemand zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het moment waarop passende ondersteuning kan worden geboden. Klantcontactcentrum (KCC) Onderdeel van de gemeente waar een inwoner zich kan melden met een vraag tot ondersteuning. Onder het KCC worden in deze notitie ook de huidige frontoffice medewerkers verstaan. Algemene voorzieningen Het aanbod van diensten of activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op het versterken van zelfredzaamheid en participatie, of op opvang. Eerstelijns ondersteuning bestaat uit algemene voorzieningen. Maatwerk voorzieningen Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een volwassene of kind afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen: 1. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen, 2. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen, 3. ten behoeve van beschermd wonen en opvang; Integrale benadering Een brede kijk naar de problematiek en de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Er wordt verder gekeken dan bijvoorbeeld alleen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of alleen vanuit de expertise participatie. Om een integrale kijk te bevorderen wordt de zelfredzaamheidsmatrix gehanteerd (zie bijlage 3). Trajectplan Plan dat wordt opgesteld voor gezinnen of cliënten met meerdere ondersteuningsvragen. De casemanager van de cliënt of het gezin zorgt voor de opstelling en de uitvoering en het bewaken van het plan. Casemanager De casemanager is verantwoordelijk voor het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur. De casemanager coördineert de hulpverlening in het gezin en houdt het overzicht. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat er voor huishoudens met meerdere ondersteuningsvragen een trajectplan wordt opgesteld en dat het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Casemanager is een rol, geen functie. In het sociaal team kunnen medewerkers van verschillende organisaties de rol van casemanager op zich nemen, maar in ieder huishouden is maar één casemanager aanwezig. Zelfredzaamheid In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. Zelfredzaamheidsmatrix Een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van inwoners kan worden gemeten. De zelfredzaamheidsmatrix wordt gebruikt bij de brede basisintake en is van toepassing op de volgende leefgebieden: - financiën; - dagbesteding; - huisvesting; - huiselijke relaties; - geestelijke gezondheid; - lichamelijke gezondheid; - verslaving; - activiteiten dagelijks leven; - sociaal netwerk; - maatschappelijke participatie; - justitie; 6

7 Wij voegen hier zelf het gebied: opvoeden en opgroeien aan toe. De zelfredzaamheidsmatrix is te vinden in bijlage 3. Participatieladder Een meetinstrument om te kijken in hoeverre iemand mee doet en in hoeverre iemand de capaciteit heeft mee te gaan doen in de samenleving. Een inwoner op trede 1 van de participatieladder leeft geïsoleerd, op trede 2 heeft de inwoner sociale contacten buitenshuis en helemaal bovenaan de ladder (trede 6) staat betaald werk zonder ondersteuning. De participatieladder is in bijlage 4 weergegeven. Monitoring Het meten van effecten van hulpverlening. Monitoring vindt plaats op twee niveaus: o Individueel: De casemanager volgt het effect van de ingezette ondersteuning en stuurt bij waarnodig. o Collectief: Het verzamelen van relevante gegevens op gebiedsniveau en op gemeenteniveau, om de resultaten en de voortgang van de gebiedsgerichte, integrale werkwijze te bewaken. 7

8 3. Uitgangspunten Hieronder volgen enkele uitgangspunten voor het gebiedsgericht werken in, en de integrale toegang tot het sociale domein. Gebiedsgericht in het sociale domein Het uitgangspunt in het sociale domein is gebiedsgericht waar dat kan en waar dat meerwaarde heeft. De gemeente is opgedeeld in acht gebieden. Dat betekent niet dat er acht teams worden gevormd. Een aantal gebieden lijkt in problematiek erg op elkaar (zie bijlage 2) en kunnen worden samengevoegd. De gebiedsindeling is flexibel en kan worden aangepast wanneer blijkt dat een andere indeling meer wenselijk is. Een aantal werkzaamheden zal niet gebiedsgericht worden aangepakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen participatie en re-integratie. Participatie vergt een gebiedsgerichte aanpak, re-integratie niet. De participatiedoelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om mee deze groep mee te laten doen in de samenleving kan samenwerking worden gezocht met lokale bedrijven en instellingen. De reintegratiedoelgroep heeft een kleine of geen afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is deze groep zo snel mogelijk uit te laten stromen naar regulier werk. Dat kan ook buiten het woongebied en zelfs buiten de gemeente. Ook specialisten die nodig zijn in geval van een calamiteit of verdere indicatie (zie paragraaf 4.2 en paragraaf 5.2) zullen niet gebiedsgericht werken. Deze disciplines zijn zo specialistisch dat ze niet in ieder gebied vertegenwoordigd hoeven te zijn, sommige disciplines zullen zelfs in BOCE- of in Drentsverband moeten worden ingekocht. Vorm sociaal team Het sociaal team is geen organisatie die vanuit vaste vestiging in het gebied werkt. De basis van de leden van het sociale team is de moederorganisatie. Wel kunnen leden in het gebied inloggen op het gemeentelijke systeem (bijvoorbeeld in de bibliotheek of in het dorpshuis) en zijn ze telefonisch bereikbaar. Ook kunnen de teamleden op voornoemde locaties spreekuur houden of afspraken plannen. De teamleden weten elkaar te vinden en overleggen indien nodig, maar bureaucratische overlegstructuren moeten worden voorkomen. Aansturing De gemeente heeft sturing op de sociale teams en de integrale toegang. Dat betekent dat de gemeente de teams aanstuurt en dat de teams onder een gemeentelijke afdeling vallen. De gemeente is altijd opdrachtgever en daarnaast eindverantwoordelijk. Voor het hele gemeentelijke sociale domein heeft de gemeente het recht beschikkingen af te geven en de verantwoordelijkheid voor het bezwaar en beroep dat kan worden ingesteld. Soms heeft de gemeente ook gekozen voor de taak van uitvoerder. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schuldhulpverlening. Er bestaat het recht om beschikkingen af te geven in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en er wordt budgetbeheer en schuldregelingen uitgevoerd. De gemeente is hier dus opdrachtgever én opdrachtnemer. Naast gemeentelijke ambtenaren zullen marktpartijen deelnemers zijn in het sociale team. De gemeente betrekt deze organisaties ook bij het vormgeven van sociale teams. Aansturing van deze partijen geschiedt direct via contractering en subsidies of indirect via de zorgverzekeraar (in het geval van de wijkverpleegkundige). Monitoring Gebiedsgericht werken in het sociale domein is nieuw voor de gemeente. Het vergt constante monitoring en tussentijdse evaluaties, naar aanleiding waarvan het beleid of het plan voor het gezin kan worden bijgesteld. Het streven is wel om administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. We kennen individuele- en collectieve monitoring. Individuele monitoring De casemanager volgt het effect van de ingezette ondersteuning en stuurt bij waarnodig. Individuele monitoring ligt bij de casemanager van het sociale team. 8

9 Collectieve monitoring Per gebied worden concrete doelen gesteld, deze worden na een jaar geëvalueerd. Waar nodig wordt de huidige werkwijze aangepast. Door middel van monitoring worden de resultaten en de voortgang van het team bijgehouden. Monitoring ligt hier bij het aanspreekpunt van de sociale teams. Monitoring van resultaten en informatieuitwisseling tussen professionals, stellen hoge eisen aan een ict-systeem. Elke medewerker (dus ook medewerkers van marktpartijen), moet toegang hebben tot een systeem van registratie. Financiële consequenties Het financiële uitgangspunt is dat de drie decentralisaties worden uitgevoerd binnen de middelen die de gemeente van het rijk ontvangt. Er is geen extra gemeentelijk geld beschikbaar. De verwachting is dat er een verschuiving plaatsvindt van kosten voor tweedelijnsondersteuning naar bekostiging van organisaties in de eerste lijn. Eventuele meerkosten van gebiedsgericht en integraal werken moeten worden terugverdiend door efficiënter te werken, bijvoorbeeld door minder door te verwijzen naar tweedelijns ondersteuning, meer in te zetten op preventie en meer algemene voorzieningen in te zetten in plaats van het leveren van maatwerk. Dit vergt constante sturing en monitoring. 9

10 4. Medewerkers en hun rollen en bevoegdheden De gemeente Coevorden kent sociale teams. Deze teams dragen bij aan de uitgangspunten zoals die zijn omschreven in het visiedocument De kracht van Coevorden : - preventie; - bevorderen van eigen kracht; - een gebiedsgerichte aanpak; - een integrale aanpak; - financieel toekomstbestendig. De sociale teams richten zich op: - het ondersteunen en verbinden van de nulde- en de eerste lijn; - casemanager zijn, volgens het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur; - het bieden van lichte vormen van ondersteuning; - beschikken en het houden van een brede basisintake. Meer over de taken van sociale teams staat beschreven in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk worden de medewerkers en hun rollen en bevoegdheden in het sociale team beschreven. Ook wordt kort stilgestaan bij taken van andere medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van toegang en ondersteuning in het sociale domein Sociaal team Het sociaal team bestaat uit casemanagers, die het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur bewaken, beschikkingen kunnen afgeven en direct ondersteuning kunnen bieden. Om de in de inleiding geschetste kansen te benutten, integraal naar een gezin te kijken en hulpverlening minder versnipperd te organiseren zal de samenwerking met maatschappelijke partners moeten worden gezocht. Gezien de problematiek die speelt in de gemeente Coevorden zijn de volgende disciplines in ieder geval in de teams aanwezig: - maatschappelijk werk/opbouwwerk; - de wijkverpleegkundige; - maatschappelijke ondersteuning; - participatie; - ondersteuning rondom jeugd (bijvoorbeeld (een van de) organisaties uit het Centrum voor Jeugd en Gezin); - schuldhulpverlening. Het aantal medewerkers van de sociale teams en de daarin aanwezige disciplines kan, afhankelijk van de problematiek, per gebied verschillen. In een gebied met veel sociale problematiek is wellicht meer inzet nodig op schuldhulpverlening en participatie. In gebieden met veel ouderen wellicht meer op maatschappelijke ondersteuning. Het sociaal team zal bestaan uit ambtenaren van de gemeentelijke organisatie, maar ook uit medewerkers van marktpartijen. De gemeente stuurt haar gemeentelijke ambtenaren direct aan. Met marktpartijen worden contractafspraken gemaakt. De rolverdeling binnen de sociale teams is als volgt: Gemeentelijke Marktpartijen ambtenaren Het ondersteunen en X X verbinden van de nulde- en eerste lijn Het bieden van lichte X/- * X vormen van ondersteuning Casemanagement X X Beschikking afgeven X - Brede basintake X X *Het bieden van lichte vormen van ondersteuning is alleen van toepassing op ambtenaren die op dit moment ook uitvoerende taken hebben, bijvoorbeeld op gebied van schuldhulpverlening. 10

11 Marktpartijen en gemeentelijke ambtenaren hebben beide als taak de nulde en de eerste lijn te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Daarnaast kunnen beide partijen casemanager zijn. Marktpartijen kunnen ook lichte vormen van ondersteuning bieden, gemeentelijke ambtenaren bieden in het sociaal team alleen lichte vormen van ondersteuning als ze zelf ook uitvoerende taken hebben. Alleen ambtenaren kunnen beschikkingen afgeven. Marktpartijen kunnen geen beschikkingen afgeven, maar wel besluiten tot het inzetten van algemene voorzieningen. Marktpartijen en gemeentelijke ambtenaren kunnen een brede basisintake houden. De medewerkers in de teams werken T-shaped (zie bijlage 5). Naar buiten toe generalist, maar met behoud van het eigen specialisme. De liggende streep van de T staat voor de generalistische kijk. Het staande streepje geeft aan dat specialisme nog steeds belangrijk is. De T-shaped professional is dus generalist, maar is ook deskundig op een bepaald terrein. T-shaped betekent ook dat medewerkers van verschillende disciplines elkaar leren over hun vakgebied. Op deze manier, wordt de T-shaped professional een betere generalist. Een medewerker in een sociaal team is in staat om: - inwoners proactief te benaderen; - ondersteuningsvragen vroegtijdig te signaleren; - vragen vanuit huishoudens te verhelderen; - samen met de hulpvrager een plan van aanpak voor ondersteuningsvragen te maken, dit plan uit te voeren en waar nodig bij te stellen; - eigen kracht en het netwerk van de burger zo veel mogelijk te benutten en wederkerigheid te stimuleren; - gespecialiseerde ondersteuning in te schakelen om advies te geven bij het afgeven van een beschikking. Er moet dus kennis aanwezig zijn van gespecialiseerde ondersteuningsmogelijkheden in de gemeente. De basis van de medewerkers in het sociale team is de locatie van de moederorganisatie. Wel zijn in het gebied punten waar leden van het sociale team kunnen inloggen op een computer en waar gesprekken kunnen worden gevoerd. Medewerkers zijn regelmatig in het gebied te vinden, om op huisbezoek te gaan of om contacten te leggen met lokale organisaties. Zichtbaarheid in het gebied komt ook naar voren in het netwerk dat de medewerker heeft of opbouwt. Zo zijn contacten met de huisarts, met kerken, met belangenverenigingen, met maatschappelijke organisaties en ondernemers belangrijk voor het Sociaal team Specialisten Naast de sociale teams zijn er soms specialistische disciplines nodig om te adviseren bij het stellen van een indicatie, in geval van een calamiteit of om ondersteuning te bieden. Te denken valt aan: - psychiater; - jeugdpsychiater; - verslavingszorg; - raad voor de kinderbescherming; - politie. De benodigde specialisten worden ingeschakeld bij calamiteiten of wanneer specialistische kennis nodig is. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de taken van de specialisten. Voor een deel zullen specialistische functies in BOCE-verband of op Drents niveau worden ingekocht. De specialisten moeten, wanneer dat nodig is, snel kunnen worden ingeschakeld. Belangrijk is dat het sociaal team en de specialisten verbinding met elkaar houden. De casemanagers moeten een naam, een gezicht en een telefoonnummer van de organisaties hebben en die ook makkelijk kunnen benaderen. De specialist wordt er bij gehaald, de casemanager uit het sociale team houdt de regie. De cliënt wordt dus niet doorverwezen. 11

12 5. Taken van de sociale teams en specialisten In dit hoofdstuk worden de taken van de sociale teams en de relatie met specialisten beschreven. 5.1 De sociale teams De sociale teams richten zich op: - het ondersteunen en verbinden van de nulde en de eerste lijn; - casemanagement; - het bieden van lichte vormen van ondersteuning; - beschikken en het houden van een brede basisintake Het ondersteunen en verbinden van de nulde- en de eerste lijn Sociale teams zorgen voor het ondersteunen en verbinden van de nulde- en eerste lijn. Het gaat hierbij om het verbinden van de individuele inwoner met andere inwoners, met algemene voorzieningen en met bewonersinitiatieven. Ook gaat het om het oppikken van signalen rondom algemene voorzieningen. Het gaat hier niet om het organiseren van algemene voorzieningen. Een belangrijke signaleringsfunctie met betrekking tot ondersteuning is weggelegd voor de woningbouwcorporaties en de huisartsen. Ook is de huisarts een belangrijke schakel in de eerste lijn. In veel gebieden is al een sociale structuur aanwezig. Inwoners zijn lid van verenigingen, gaan naar de kerk en zijn bijvoorbeeld aangesloten bij de belangenvereniging van hun dorp of wijk. Het sociaal team kent deze structuur en bouwt daarop voort. Het sociaal team legt de verbinding tussen inwoners met een ondersteuningsvraag en de nulde en de eerste lijn. Een voorbeeld: Meneer Jansen uit Oosterhesselen bevindt zich op trede 2 van de participatieladder. De medewerker uit het Sociaal team komt er bij de brede intake achter dat meneer Jansen graag autorijdt. De medewerker maakt de verbinding met een groep ouderen die twee keer in de week in Dalen gaan kaarten. In plaats van collectief vervoer in te zetten, brengt meneer Jansen de groep naar Dalen. Het merendeel van de huishoudens kan zich goed zelfstandig redden en maakt zelden of nooit gebruik van ondersteuning. Het is van belang dat zij zelfstandig blijven door in te zetten op goede basisvoorzieningen, waaronder preventie en signalering, om het ontstaan van problemen en dus gebruik van de tweedelijn te voorkomen. Het sociaal team weet wat er speelt in een gebied en welke problematiek er is waarop moet worden ingezet door middel van onder andere preventie. Ze zorgt er ook voor dat de tweedelijn zo min mogelijk wordt belast. Het sociaal team vervult een actieve functie waar het gaat om verbinden en versterken van de nulde- en de eerste lijn. Daarnaast benut en verbindt het team mogelijkheden en initiatieven van bewoners. Een voorbeeld: Meneer en mevrouw de Boer uit Schoonoord hebben drie kinderen. Mevrouw is fulltime moeder en heeft weinig sociale contacten. Het sociaal team komt eigenlijk langs voor hulp bij de financiën van het gezin, maar constateert dat mevrouw de Boer in een depressie dreigt te raken. Ze vertelt dat ze niet zo graag sport, maar graag mag koken. In Schoonoord is een kookclub dat eens in de maand samen kookt. Het sociaal team brengt mevrouw de Boer in contact met de kookclub. Ze fleurt helemaal op. Casemanagement Leden van het sociaal team zijn casemanagers. De casemanager is verantwoordelijk voor het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur. De casemanager coördineert de 12

13 hulpverlening en houdt het overzicht. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat er voor huishoudens met meerdere ondersteuningsvragen een trajectplan wordt opgesteld en dat het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een voorbeeld: Meneer en mevrouw De Vries hebben twee kinderen. De hulpverleners die op dit moment in dit gezin aanwezig zijn komen voor: - hulp bij schulden; - participatie - hulp bij opvoeden; - begeleiding van ouders in verband met een verstandelijke beperking. Het is de taak van het sociaal team een casemanager te benoemen die met meneer en mevrouw De Vries om tafel gaat zitten en een plan op stelt. Welke ondersteuning heeft prioriteit, hoe kan het gezin zo goed mogelijk worden ondersteund en hoe wordt de eigen kracht van het gezin zo goed mogelijk benut? De casemanager houdt vervolgens in de gaten hoe de integrale hulpverlening verloopt. Het bieden van lichte vormen van ondersteuning Het Sociaal team biedt lichte vormen van ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in de vorm van het aanvragen van toeslagen en lichte opvoedvragen. Beschikken en het houden van een brede basisintake Het Sociaal team houdt een brede basisintake, een keukentafel gesprek. Ze gebruikt de zelfredzaamheidsmatrix (zie bijlage 3.) en kijkt daarbij naar de volgende leefgebieden: - financiën; - dagbesteding; - huisvesting; - huiselijke relaties; - geestelijke gezondheid; - lichamelijke gezondheid; - verslaving; - activiteiten dagelijks leven; - sociaal netwerk; - maatschappelijke participatie; - justitie; - opgroeien en opvoeden. Op basis van de brede basisintake wordt afgewogen of met behulp van nulde- of eerstelijns ondersteuning aan de vraag tegemoet kan worden gekomen, of dat inschakeling van de tweedelijn noodzakelijk is. Wanneer de tweedelijn moet worden ingeschakeld, wordt er een beschikking afgegeven en wordt ondersteuning ingezet. In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreider ingegaan op de inrichting van de toegang tot ondersteuning Specialisten Specialisten kunnen, bij calamiteiten en wanneer specialistische kennis is vereist voor bijvoorbeeld een indicatie, worden ingeschakeld door het sociaal team. Van calamiteiten is bijvoorbeeld sprake wanneer: - de veiligheid van het gezin/de inwoner of de omgeving van het gezin in gevaar is; - de situatie grote impact heeft op het gezin/inwoner of de omgeving van het gezin/inwoner; - de situatie dreigt te escaleren; - spoed is vereist. Inschakelen van specialisten geschiedt naar inschatting van het sociaal team. Dit kan per geval verschillen en is afhankelijk van de situatie. Specialisten kunnen ook worden ingeschakeld wanneer expertise nodig is bij het afgeven van een beschikking. De specialist geeft dan alleen een advies voor ondersteuning, de gemeenteambtenaar in het sociale team geeft de beschikking af. 13

14 Wanneer een specialist wordt ingeschakeld, behoudt het lid van het sociaal team zijn/haar rol als casemanager en de regie. De specialist wordt bijgehaald. 14

15 6. Toegang tot ondersteuning In dit hoofdstuk wordt de toegang tot ondersteuning beschreven. In het hele sociale domein zal worden gewerkt volgens de kanteling, zoals deze al in de Wmo gerealiseerd is (zie bijlage 1. voor een toelichting). Wanneer een inwoner zich meldt (of wordt gemeld) bij het KCC of bij het sociaal team, maakt de medewerker van het KCC of het sociale team de inschatting of het gaat om een vraag om informatie of advies of dat er ondersteuning nodig is. Wanneer het gaat om informatie en advies, wordt de vraag direct afgehandeld. Wanneer de medewerker constateert dat de vraag kan worden afgedaan met een algemene voorziening, wordt de inwoner direct doorgestuurd naar de betreffende algemene voorziening. Wanneer ondersteuning nodig is, maakt de medewerker van het KCC of het sociaal team een inschatting van het soort (hoofd)probleem, dit is nog geen intake. Vervolgens wordt de melding, afhankelijk van het probleem, naar een gemeentelijk ambtenaar of een externe partner doorgestuurd. Deze gaat op huisbezoek en houdt een brede basis intake. Er wordt onderzocht op welke gebieden, welke mate van ondersteuning nodig is, volgens het volgende keukentafelprincipe (gebaseerd op de werking van de kanteling): 1. Wat kan het gezin/de cliënt zelf; 2. Wat kan de omgeving (familie/vrienden/buren) voor het gezin/de cliënt betekenen? 3. Zijn de algemene voorzieningen toereikend? 4. Welke maatwerkvoorziening past bij het gezin/ de cliënt? Dit proces van toegang geldt ook voor enkelvoudige aanvragen voor ondersteuning. In alle gevallen wordt een huisbezoek afgelegd. Het is aan de inschatting van de consulent of er een brede intake nodig is of dat er kan worden volstaan met een disciplinegerelateerde intake (in geval van een enkelvoudige aanvraag). Daarna geeft een gemeenteambtenaar in het sociale team een beschikking af voor ondersteuning, wordt direct ondersteuning geboden, wordt een specialist ingeschakeld, wordt een trajectplan opgesteld en/of wordt de inwoner doorverwezen naar een algemene voorziening. Inwoner meldt zich of wordt gemeld door sociale netwerk of andere instanties. KCC of sociaal team Vraag om informatie/advies? Ondersteuning nodig? Medewerker KCC of sociaal team geeft info/advies Medewerker KCC of sociaal team maakt inschatting van soort (hoofd)probleem Specialist inschakelen Beschikken Ondersteunen Trajectplan opstellen Doorverwijzen naar alg. voorziening Brede basisintake Participatie Jeugd Wmo V Schuldhulpverl. Externe partner 15

Zelfredzaamheid-Matrix

Zelfredzaamheid-Matrix Bijlage 2 Zelfredzaamheid-Matrix DOMEIN 1 - acute problematiek 2 - niet zelfredzaam 3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfredzaam 5 - volledig zelfredzaam Financiën Geen inkomsten. Hoge, groeiende

Nadere informatie

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN Personalia kandidaat Naam Voorletters Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Geslacht Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs Vervoer BSN Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Wmo2015 waar staan we? Wmo 2015: brede wet Wmo 2007 Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Welzijnsbeleid Hulp bij

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Beleidskaders. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Coevorden

Beleidskaders. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Coevorden Beleidskaders Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Coevorden Voorwoord Voor u liggen de beleidskaders voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Met ingang van 2015 hebben we als gemeente

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag)

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag) Handleiding Format Ondersteuningsplan SDD Vanaf januari 2016 gaat de SDD met behulp van de ZRM-methodiek indiceren. Deze handleiding is opgesteld om de bedoeling van het format voor het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema

Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema Screeningscriteria Centrale Toegang volgens processchema 1. Toelatingscriteria Maatschappelijke Opvang Toelatingscriteria Maatschappelijke opvang 1 Score Zelfredzaamheidmatrix als toetsing verblijf binnen

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE Postadres Centrale Toegang Noord-Veluwe: Postbus 3, 7200 AA Zutphen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij de Centrale Toegang van de GGD Noord-

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Sociale wijkteams: een vak apart. Workshop BTG tweedaagse 23 november 2016

Sociale wijkteams: een vak apart. Workshop BTG tweedaagse 23 november 2016 Sociale wijkteams: een vak apart Workshop BTG tweedaagse 23 november 2016 11/24/2016 Opbouw workshop 1. Presentatie Sociale wijkteams in beeld 2. Inzoomen op kerntaken wijkteamleden 3. Bepalen noodzakelijke

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Rond de inkoop van individuele begeleiding is behoefte aan concreet geformuleerde resultaten die de lokale toegang (sociaal

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Inhoudelijke opdracht Coöperatie. 1. Taken en verantwoordelijkheden Coöperatie

Inhoudelijke opdracht Coöperatie. 1. Taken en verantwoordelijkheden Coöperatie Inhoudelijke opdracht Coöperatie 1. Taken en verantwoordelijkheden Coöperatie 1.1 Primaire taken De coöperatie geeft uitvoering 1 aan de volgende 4 wetten: Wmo Jeugdzorg Participatiewet Leerplichtwet 1.2

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Toegang tot Wmo en jeugdhulp

Toegang tot Wmo en jeugdhulp Toegang tot Wmo en jeugdhulp Wat is toegang Toegang breed: - informatie & advies - algemene voorzieningen - signaleren en doorverwijzen Toegang smal: - voorzieningen die alleen toegankelijk zijn met een

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Geleen, 05 augustus 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Aan: Voorzitter gemeenteraadsfractie XXX in Sittard-Geleen Geachte Heer / Mevrouw YYY,

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Terug dromen naar 1994. WEG BIJ

Terug dromen naar 1994. WEG BIJ Terug dromen naar 1994. WEG - Asingahof - Politie - Postkantoor - Bakker - Gemeentehuis - Slager - Cafe - De bank - Kapsalon - Pinautomaat - Bloemenzaak - Bibliotheek - Verfwinkel - Huisartsen - Apotheek

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave Notitie Sociale w knetwerken Land van Cu k Land van Cuiik Gemeente Boxmeer Gemeente Cuijk Gemeente Grave Gemeente Mill & Sint Hubert Gemeente Sint Anthonis Januori 2075 lnleiding Vanaf 201-5 worden gemeenten

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie