Genderspecifieke re-integratie voor ex-gedetineerde vrouwen met Toekomst in Balans?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genderspecifieke re-integratie voor ex-gedetineerde vrouwen met Toekomst in Balans?"

Transcriptie

1 Genderspecifieke re-integratie voor ex-gedetineerde vrouwen met Toekomst in Balans? Ingrid Brandsma Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Criminologie Begeleiders: Drs. S.N. Day / Dr. A. Slotboom Maart 2007

2 Woord vooraf Tijdens mijn studie Criminologie was de interesse voor vrouwelijke criminelen al aanwezig, maar op een klein verslag over meisjescriminaliteit na ben ik er niet veel mee bezig geweest. Na het volgen van het vak penitentiair recht was voor mij heel duidelijk dat mijn afstudeerscriptie over gedetineerden moest gaan, echter nog geen idee in welke vorm. Toen mij bekend werd dat er een onderzoek naar vrouwelijke gedetineerden ging plaatsvinden, (vrouwen én gedetineerden!) was het voor mij dan ook de perfecte combinatie. Ik ben vervolgens met veel enthousiasme aan het onderzoek begonnen. Het onderzoek is nu voltooid en daar ben ik blij om. Dit had niet kunnen gebeuren zonder de hulp van anderen. Ten eerste wil ik mijn afstudeerbegeleidster Samora Day bedanken die het geduld opbracht om mij te begeleiden. Helaas kon ik moeilijk op gang komen en schoot het geheel maar niet op waardoor zij niet meer in de mogelijkheid was om mijn scriptie te beoordelen. Vandaar dat ik ook graag mijn tweede begeleidster Anne-Marie Slotboom wil bedanken voor de overname en de kritische blik op mijn eindwerk. Daarnaast wil ik Elisabeth de Jong bedanken voor het wegwijs maken bij DJI en de begeleiders vanuit DJI, Geert Mol en Annelies Jorna voor de hulp bij het plegen van het onderzoek. Alle mensen die werkzaam zijn met het project Toekomst in Balans en in het bijzonder Trudy Hoeymakers, wil ik bedanken voor hun openheid en behulpzaamheid. Mijn vrienden en familie dank ik voor hun steun en vooral voor de leuke afleiding die zij voor mij waren naast het afstuderen. Mijn moeder, Aly Brandsma, wil ik hierbij expliciet vermelden omdat zij naast mij te steunen tevens kritisch naar mijn scriptie heeft gekeken. Ten slotte gaat de meeste dank uit naar Manon Jongejan, waarmee ik het onderzoek heb verricht. Samen hebben we ons door het onderzoek geworsteld en het soms vervloekt. Maar aan de andere kant gaf het onderzoek ons tevens de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en om samen in de pauzes Den Haag te verkennen. Ingrid Brandsma Maart

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding Aanleiding van dit onderzoek Vraagstelling Opbouw 7 2. Vrouwelijke gedetineerden De onzichtbaarheid van de gedetineerde vrouw Beschrijving van vrouwelijke gedetineerden Verklaring van vrouwencriminaliteit In hoeverre verschillen gedetineerde vrouwen van gedetineerde mannen? Re-integratie van ex-gedetineerde vrouwen Re-integratie van (ex-) gedetineerden Genderspecifieke re-integratie Toekomst in Balans, een programma voor re-integratie van (ex-) gedetineerde vrouwen Aanleiding en ontstaan van Toekomst in Balans Partners en samenwerking Re-integratie met een genderspecifieke aanpak De selectiecriteria voor deelname aan het project Visie op TIB vanuit het werkveld Methodebeschrijving Toekomst in Balans, de resultaten Beschrijving van de vrouwen die hebben deelgenomen Beschrijving van de doorlopen trajecten Verbanden tussen de kenmerken van de doelgroep en het verloop van de trajecten Voldoet de onderzoeksgroep aan de selectiecriteria? 54 3

4 7. Discussie 56 Literatuurlijst 61 Bijlagen 66 Bijlage 1: Kenmerken van deelneemsters van TIB 66 Bijlage 2: Interview met respondent 1 68 Bijlage 3: Interview met respondent 2 70 Bijlage 4: Interview met respondent 3 74 Lijst van afkortingen 78 4

5 Samenvatting In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre een genderspecifieke aanpak bij de re-integratie van (ex-) gedetineerde vrouwen noodzakelijk is en vervolgens of de praktijkervaringen van het project Toekomst in Balans (TIB) het uitgangspunt dat een genderspecifieke aanpak wel noodzakelijk is, ondersteunen. Vrouwelijke gedetineerden hebben namelijk veelal een slechtere fysieke en mentale gezondheid dan mannen in detentie. Zij hebben specifieke gezondheidsproblemen, voortkomend uit zwangerschap, bevalling en abortus, prostitutie. Zij zijn vaak de eerste verzorger van gezin en kinderen, van wie ze door detentie gescheiden worden. Dit vraagt om aandacht gedurende de detentie en bij hun re-integratie. Sommigen zijn door hun persoonlijke geschiedenis van huiselijk en seksueel geweld extra kwetsbaar in detentie. Het uitgangspunt dat een genderspecifieke aanpak noodzakelijk is bij de re-integratie van ex-gedetineerde vrouwen wordt bevestigd door criminologische theorieën die zich louter op vrouwelijke criminelen richten. De theorieën die behandeld zijn: relatietheorie, traumatheorie, verslavingstheorie en de economische marginalisatietheorie. Het gaat bij TIB niet alleen om arbeidstoeleiding, maar om alle sociale aspecten waar de vrouw mee te maken krijgt als ze terugkeert in de maatschappij. Het re-integratieproces voor vrouwen wordt beschreven, echter in de methodiek staat al vermeld dat de exacte uitvoering hiervan per inrichting kan verschillen door de verschillende invulling van de methodiek, de reikwijdte van het detentieplan, het aanbod van de re-integratie activiteiten en de interne organisatie. De kenmerken van de deelneemsters aan het project tussen januari 2001 en mei 2005 en de trajecten zijn beschreven, met als doel het zoeken naar eventuele aangrijpingspunten voor verbetering van het project. Aan de hand van dossieronderzoek (N = 285) is een typering van de TIB vrouw ontwikkeld en is het verloop van de trajecten in kaart gebracht. Hieruit bleek dat de TIB vrouwen redelijk overeen kwamen met alle gedetineerde vrouwen in december 2001, alleen hadden de TIB vrouwen procentueel meer opiumdelicten gepleegd en was er een veel groter deel afkomstig van de Nederlandse Antillen en Suriname. De meest voorkomende gestelde doelen en interventies in het project waren vooral gericht op arbeidstoeleiding, opleiding en huisvesting. Het belang van de ontwikkeling van goede relaties kwam niet naar voren in hoofddoelen. TIB profileert zich als een genderspecifiek programma, maar de beschrijving en de uitvoering van het project voldoen niet aan alle eisen van een degelijk genderspecifiek re-integratie programma. De praktische uitvoering ervan is niet universeel in alle inrichtingen, er is geen sprake van een integer programma, de uitvoering komt namelijk niet overeen met de opzet van het project en er zijn teveel verschillen intramuraal en extramuraal. 5

6 1. Inleiding Vrouwelijke gedetineerden spreken tot de verbeelding. Het algemene beeld van een vrouw is dat zij zachtaardig en verzorgend is en criminele vrouwen komen niet overeen met dit beeld. Zoals bleek uit de goed bekeken televisieserie Vrouwenvleugel in de jaren 90, kijkt de Nederlandse samenleving graag naar gedetineerde vrouwen. Maar hoe zit het met de interesse in gedetineerde vrouwen op beleidsmatig en wetenschappelijk gebied? Vrouwen zijn lang de onderbelichte groep gebleken, niet zo vreemd gezien de cijfers, in 2005 was namelijk 93.5 procent van alle gedetineerden van het mannelijke geslacht (CBS, 2006). Ondanks het geringe aandeel van vrouwelijke gedetineerden, is het om twee redenen niet gewenst deze groep te verwaarlozen. Ten eerste omdat het aantal vrouwelijke gedetineerden de afgelopen tien jaar met 260 procent is gestegen van 440 vrouwelijke gedetineerden in 1995 naar 1145 vrouwelijke gedetineerden in 2005, veel meer dan het aantal mannelijke gedetineerden dat met 166 procent is gestegen (CBS, 2005). Ten tweede verdienen vrouwelijke gedetineerden meer aandacht omdat ze waarschijnlijk hun detentie anders beleven dan mannen en bijgevolg ook anders behandeld dienen te worden tijdens en na hun detentie. Vooral na de detentie hebben mannen en vrouwen een effectieve nazorg nodig om te voorkomen dat ze terugvallen in crimineel gedrag. De PI houdt zich primair bezig met het ten uitvoer leggen van vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen, het bewaren van de gedetineerde wordt meestal als hoofdtaak gerekend. Deze primaire taak houdt op als de gedetineerde vrij komt, dan wordt hij of zij weer een probleem voor de buitenwereld (Duijvenbooden, 2005). De nota Werkzame detentie uit 1994 bracht hier verandering in door middel van de uitbreiding van reintegratieprogramma s. Echter veel van deze re-integratieprogramma s zijn opgezet voor mannelijke gedetineerden. Het project Toekomst in Balans (TIB) is hier een uitzondering op, dit is specifiek ontwikkeld voor vrouwelijke gedetineerden. 1.1 Aanleiding van dit onderzoek Het project TIB gaat uit van de gedachte dat vrouwen anders zijn dan mannen en bijgevolg andere behoeften hebben dan mannen. Aan hun detentieplan worden zodoende andere eisen gesteld en ook is een specifiek traject van maatschappelijke integratie nodig. Om dit te bereiken is het samenwerkingsverband TIB tussen de penitentiaire inrichtingen voor vrouwen, Stichting Exodus te Venlo, Humanitas, Stichting Zorgconcept en Delinkwentie & Samenleving ontwikkeld. Deze organisaties hebben besloten gezamenlijk een programma te ontwikkelen om de re-integratie van (ex-) gedetineerde vrouwen te bevorderen. De samenwerking van deze organisaties in TIB is in 2005 geëvalueerd door middel van een procesevaluatie (Koster, 2005). Mei 2006 is in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 6

7 begonnen aan een tweede onderzoek naar TIB, waarin de beschrijving van de onderzoeksgroep centraal staat en recidive van de deelnemers. Deze scriptie is een verslag van het onderzoek naar de kenmerken van de onderzoeksgroep. 1.2 Vraagstelling De gehanteerde vraagstelling in dit onderzoek luidt: In hoeverre ondersteunen de praktijkervaringen in het project Toekomst in Balans het uitgangspunt dat een genderspecifieke aanpak bij de re-integratie van ex-gedetineerde vrouwen noodzakelijk is? Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 1. In hoeverre verschillen vrouwelijke van mannelijke gedetineerden? 2. In hoeverre is een genderspecifieke aanpak nodig bij de re-integratie van vrouwelijke gedetineerden? 3. Wat maakt TIB een genderspecifiek programma? De doelstelling van dit onderzoek: Zoeken naar eventuele aangrijpingspunten voor verbetering van het project. 1.3 Opbouw Deze scriptie is als volgt opgebouwd. Allereerst worden in hoofdstuk twee de vrouwelijke gedetineerden onder de loep genomen. In dit hoofdstuk wordt verklaard waarom de vrouwelijke gedetineerden al een lange tijd onderbelicht zijn, kenmerken van vrouwelijke gedetineerden worden beschreven, een verklaring wordt gezocht voor de vrouwencriminaliteit en gedetineerde vrouwen worden vergeleken met gedetineerde mannen. In het derde hoofdstuk wordt de re-integratie van vrouwelijke gedetineerden besproken en in hoeverre deze van mannen verschilt. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier het programma TIB, besproken. De aanleiding en het ontstaan van het project, de partners, de inhoud van het project, de selectiecriteria voor deelname en de visies van de mensen die ermee werken, komen aan de orde. De methode van onderzoek wordt uiteengezet in hoofdstuk vijf. De wijze van uitvoering, de geraadpleegde bronnen en de toetsen die zijn gebruikt worden beschreven. In hoofdstuk zes worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. De resultaten hebben betrekking op de kenmerken van de doelgroep van TIB en de trajecten die ze hebben doorlopen. Vervolgens wordt er gekeken welke kenmerken van invloed zijn op het verloop van het traject en ten slotte wordt er getoetst of de onderzoeksgroep aan de selectiecriteria heeft voldaan. Hoofdstuk zeven bevat de conclusie van deze scriptie, waarin een antwoord op de probleemstelling wordt gegeven en aanbevelingen worden geformuleerd. 7

8 2. Vrouwelijke gedetineerden Om te kijken of een genderspecifieke aanpak op het gebied van de re-integratie van ex-gedetineerden noodzakelijk is, zullen eerst de vrouwelijke gedetineerden beschreven worden. Vrouwelijke gedetineerden zijn een lange tijd onderbelicht gebleven omdat crimineel gedrag als iets mannelijks wordt ervaren, vrouwen waren als het ware onzichtbaar (Devlin, 1998). Dit verschijnsel en de invloed van het feminisme hierop, worden in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschreven. Maar welke vrouwen verblijven er dan in detentie en hoe zijn ze daar terecht gekomen? Deze vragen worden beantwoord in paragraaf 2, waarin vrouwelijke gedetineerden worden beschreven en in paragraaf 3 waar getracht wordt een verklaring te geven voor de vrouwencriminaliteit. Ten slotte worden in paragraaf 4 de vrouwelijke gedetineerden vergeleken met de mannelijke gedetineerden. 2.1 De onzichtbaarheid van de gedetineerde vrouw Bij het zoeken naar verklaringen waarom vrouwen delicten plegen, wordt men snel geconfronteerd met het verschijnsel dat de meeste criminologische theorieën gebaseerd zijn op mannelijke criminelen. De focus ligt op de gedetineerde man omdat zij in de meerderheid zijn ten opzichte van vrouwen en omdat crimineel gedrag veelal als mannelijk gedrag gezien wordt. Vrouwen zijn hierdoor een ondergeschoven groep geworden en dit heeft weer consequenties voor de vrouwen die wél crimineel gedrag plegen. Ze hebben niet alleen de wet overtreden maar ook gendernormen, die bepalen dat vrouwen geen criminaliteit behoren te plegen. Zodoende worden ze dubbel gestraft, door informele sancties vanuit de samenleving en formele sancties vanuit de wetgeving (Heidensohn, 2002: 504). Volgens Joachim Kersten (1989:129) is een gender-specifieke benadering echter noodzakelijk: Zolang de wetenschap en de onderzoekstechnieken die worden gehanteerd, zich voordoen als neutraal in relatie tot de perceptie van mannelijk/vrouwelijk, zullen aparte studies van levensomstandigheden en situaties van vrouwen, biografieën en dergelijke niets bijdragen aan de vraag welke rol mannelijkheid en vrouwelijkheid spelen met betrekking tot afwijkend gedrag en sociale controle. Om crimineel gedrag van vrouwen te kunnen verklaren zijn er volgens Kersten specifieke theorieën nodig die zich op vrouwen en mannen apart richten. Feministische criminologen legden de basis voor deze zienswijze. Feministische criminologen doorbraken namelijk de eenzijdige blik op gedetineerden door voorbij het afwijkende gedrag naar het normale vrouwenleven te kijken. Hierbij werden de vrouwen niet meer tot object van criminologisch onderzoek gemaakt in vergelijking tot mannen, zoals voorheen het geval was, maar werden de vrouwen bekeken als vrouwen (Verrijn Stuart, 1992). Volgens Kathleen Daly en Meda Chesney- Lind (1988) wordt de basis van het feminisme gevormd door vijf hoofdpunten over de relatie tussen criminaliteit en gender waardoor de 8

9 feministische theorieën zich onderscheiden van de andere criminologische theorieën. Het eerste punt is dat gender een sociaal, historisch en cultureel construct is, niet alleen voortkomend uit biologische sekse-verschillen. Als tweede punt geldt dat gender en gender relaties, de sociale instituties en het sociale leven vormen en beheersen. Het derde punt is dat gender relaties en het sociale construct van mannelijkheid en vrouwelijkheid gebaseerd zijn op aannames dat mannen superieur zijn ten opzichte van vrouwen en dit komt tot uiting in de mannelijke dominantie op sociale, economische en politieke gebieden. Ten vierde is de kennis over de natuurlijke en sociale wereld waarvan uit wordt gegaan, vanuit de man bekeken. Het vijfde punt is dat vrouwen het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek zouden moeten zijn, niet ondergeschikt en onzichtbaar ten opzichte van mannen. Doordat andere criminologische theorieën deze punten niet erkennen, blijft de kijk op crimineel gedrag een eenzijdige (Lanier en Henry, 2004). De feministische stroming gaat hier op in door problemen te behandelen, waaronder het geldigheidsprobleem en het gender-ratio probleem. Bij het geldigheidsprobleem wordt gekeken of de tot dan toe gangbare theorieën ook bruikbaar zijn voor de verklaring van crimineel gedrag bij vrouwen. Het gender-ratio probleem gaat over de vraag waarom vrouwen minder en minder ernstige criminaliteit plegen dan mannen (Lissenberg, 1995). De neutraliteit van gender in theorie en praktijk wordt bij het geldigheidsprobleem ter discussie gesteld. Theorieën die pretenderen genderloos of genderneutraal te zijn, blijken vaak georiënteerd te zijn op mannen (Covington en Bloom, 2003). Deze theorieën worden zodoende op mannen en vrouwen toegepast. Feministen zijn echter van mening dat mannen en vrouwen juist niet gelijk behandeld horen te worden, want ze zijn niet gelijk. Of deze aanname juist is wordt besproken in paragraaf 2.4. Het gender-ratio probleem betreft de verhouding tussen geslacht en de omvang en aard van criminaliteit en gaat tevens gepaard met de vraag of de emancipatie van de vrouw de oorzaak is van de toenemende criminaliteit gepleegd door vrouwen. In de jaren 70 komen de criminologen Adler en Simon tot de conclusie dat gelijke kansen op de arbeidsmarkt zouden leiden tot gelijke kansen op de markt van misdaad en straf (Lissenberg, 1995). Zij gaan ervan uit dat de gender verschillen in criminaliteit niet veroorzaakt worden door biologische factoren maar door sociale factoren. Deze veronderstelling komt erop neer dat door de emancipatie vrouwen meer crimineel zullen worden omdat ze gelijk aan mannen zijn geworden. Adler dacht dat vrouwen door het verliezen van de beperkingen op hun gedrag, ze meer de mogelijkheid kregen om mannelijk gedrag te gaan vertonen zoals gewelddadig en hebzuchtig gedrag. Simon verklaarde de groeiende criminaliteit onder vrouwen door het groeiende aandeel van werkende vrouwen, waardoor vrouwen op hun werkplaats in de gelegenheid komen om vooral vermogenscriminaliteit te plegen (Daly en Chesney-Lind, 1988). Dit blijkt niet geheel zo te zijn, vrouwen die geëmancipeerd zijn zouden zelfs minder geneigd zijn tot delinquent gedrag dan vrouwen die meer in het traditionele rolpatroon passen (Wolleswinkel, 1997). Onder andere het feminisme heeft de vrouwelijke crimineel op de kaart gezet, maar de toegenomen aandacht voor vrouwen en criminaliteit heeft ook nadelige effecten. In Groot-Brittannië 9

10 heeft de toegenomen aandacht voor vrouwen en criminaliteit waarschijnlijk indirect tot een relatieve toename van het aantal vrouwelijke gedetineerden geleid, waarbij opmerkelijk is dat deze vrouwen voor veel minder ernstige delicten worden opgesloten dan mannen en dat er een relatief groot aantal vrouwelijke first-offenders vastzit (Verrijn Stuart, 1992). In de Verenigde Staten heeft de toegenomen aandacht voor vrouwen en criminaliteit ertoe geleid dat de war on drugs de war on women is geworden. De hardere aanpak bij drugsdelicten heeft er toe geleid dat vrouwen die meestal de kleine klusjes in het drugscircuit opknappen, in meerdere mate worden opgepakt en in de gevangenis worden gezet. De mannen die vaak de grotere spelers in het drugscircuit zijn, gaan hierbij vaak vrijuit (Covington en Bloom, 2003). 2.2 Beschrijving van vrouwelijke gedetineerden Hoe komen vrouwen in de gevangenis terecht en wie zijn die vrouwen? De meeste vrouwen in de gevangenis zijn daar beland omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan een drugsdelict (46%), een gewelddelict (20%) of een vermogensdelict (13%) (DJI, 2002). Onder de vermogensdelicten valt vooral diefstal, bij de drugsdelicten gaat het meestal om drugssmokkel en als vrouwen geweld plegen doen zij dit vaak binnen eigen kring. Het motief voor het plegen van deze delicten is bij vrouwen vaak economisch, de delicten kunnen gezien worden als crimes of poverty of als survival crimes (Beth, 1999). Veel vrouwen hebben namelijk een zwakke sociale positie, ze zijn laaggeschoold en in 2001 had maar 40 procent van de vrouwen een baan voordat ze gedetineerd werden. Maar het economische motief heeft dikwijls een gecompliceerde achtergrond van seksueel geweld, gemiste scholingskansen én sociale en economische armoede. Dit wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht. Vrouwelijke gedetineerden worden vaak getypeerd als arm, jong, laaggeschoold, alleenstaand, moeder en veelal allochtoon (Covington, 1998). Veel gedetineerde vrouwen zijn oorspronkelijk niet afkomstig uit Nederland. Uit het rapport Vrouwen in Detentie (DJI, 2002) blijkt dat de meerderheid, namelijk 59 procent van het aantal gedetineerde vrouwen, niet in Nederland is geboren. Het aantal vrouwen dat afkomstig is van de Nederlandse Antillen en Suriname bedroeg in 2001 bij elkaar 19 procent. Deze vrouwen zijn meestal veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet, door het koerieren van drugs naar Nederland (DJI, 2002). Vooral de afgelopen 30 jaar is er sprake van een massale migratiestroom vanuit de Antillen naar Nederland. De meerderheid van de Antilliaanse mensen die naar Nederland komen zijn afkomstig uit een lage sociale en economische maatschappelijke groep. Dit zijn mensen die de Nederlandse taal slecht of niet beheersen, afhankelijk zijn van uitkeringen, veel problemen hebben met het vinden en behouden van betaald werk, een grote schooluitval kennen, een grote schuldenproblematiek hebben, moeilijk aan geschikte woningen komen en vaak de fout in gaan. De situatie op de Antillen wordt namelijk overheerst door een slechte economie, waardoor een cultuur van armoede is ontstaan. Door de armoede zijn veel burgerlijke 10

11 waarden en normen verdwenen en is er sprake van een toename van drugsgebruik en criminaliteit. Om deze situatie te ontvluchten vertrekken veel mensen van de Antillen naar Nederland en omdat ze in het bezit zijn van een Nederlands paspoort hebben zij een vrije toegang tot dit land (Schrils, 2002). Van de gedetineerde vrouwen heeft 73 procent kinderen en de meerderheid van deze kinderen zijn minderjarig (76%). Dit betekent dat de moeders als ze in detentie gaan veelal afhankelijke kinderen thuis achter laten. Deze vrouwen zijn daarnaast vaak niet meer bij de vader van hun kinderen waardoor de kinderen bij familie of ergens anders buitenshuis belanden. Het moeten achter laten van hun kinderen zorgt voor een enorm schuldgevoel bij gedetineerde vrouwen (Bloom en Covington, 1998). De detentie brengt in dit opzicht een extra belasting met zich mee, doordat de zorg voor de kinderen en het schuldgevoel daarover psychisch zeer zwaar op hen kan drukken (Kelk, 2003). Andere psychische problemen komen volgens Bloom en Covington (1998) voort uit een geschiedenis van psychisch en seksueel misbruik, waar sommige gedetineerde vrouwen aan lijden. De gevolgen hiervan kunnen zich op latere leeftijd uiten in de vorm van een psychische stoornis of een drugs- of drankverslaving. Uit onderzoek van Warren e.a. (2002) blijkt dat gedetineerde vrouwen vaker last hebben van een psychische stoornis dan niet-gedetineerde vrouwen. Dit kan zich tijdens de detentie tevens uiten door het vele gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen en het hoge aantal meldingen van vage klachten bij de medische dienst (Kelk, 2003). Het gedrag van vrouwen in detentie wordt onder meer beïnvloed door de onderlinge verhoudingen, de relatie tot het personeel en het contact met de buitenwereld. In het onderzoek Gedetineerd in Nederland (DJI, 2003) geven de gedetineerde vrouwen aan redelijk tevreden te zijn over de kwaliteit van de onderlinge contacten, maar dat de meesten zich wel eens onveilig heeft gevoeld door een medegedetineerde. De onderlinge verhoudingen tussen de gedetineerde vrouwen gaan meestal niet gepaard met onderlinge agressie, maar wel met jaloezie en geroddel. De vrouwen proberen zo goed mogelijk met elkaar op te schieten, echter een grote onderlinge solidariteit ontbreekt. Onderlinge conflicten komen vaak tot uiting door middel van jennen en treiteren, openlijke onderlinge agressie komt weinig voor. De aard van het gepleegde delict kan hier tevens een rol in spelen, vrouwen die een gewelddelict hebben gepleegd worden namelijk eerder gepest. Het beeld van de vrouw als lief en zorgzaam geldt zowel buiten als binnen de gevangenis en daar past een vrouw die een gewelddelict heeft gepleegd niet in, volgens haar medegedetineerden. Aan de andere kant kunnen er ook innige vriendschappen en liefdesrelaties in de gevangenis ontstaan (Wolleswinkel, 1997, p.54). Vrouwen zijn meestal relatiegericht, ze zoeken daarom door middel van vriendschappen en liefdesrelaties, steun en liefde bij hun medegedetineerden. Uit onderzoek van Bhavnani en Davis (1995) blijkt dat veel gedetineerde vrouwen zichzelf bestempelen als biseksueel, buiten de gevangenis hebben ze relaties met mannen binnen de gevangenis met vrouwen. De relatie van de gedetineerde vrouw tot het personeel wordt getypeerd door de afhankelijke positie van de vrouw. Sommige vrouwen hebben problemen met de machtpositie van het personeel en hebben het gevoel dat ze het personeel te vriend moeten houden. Het uitspreken van hun ongenoegen 11

12 blijft soms achterwege uit angst voor overplaatsingen of het niet meer kunnen zien van hun kinderen (Devlin, 1998). In het onderzoek naar detentiebeleving in de vrouweninrichtingen (DJI, 2003) geven gedetineerde vrouwen juist aan dat de kwaliteit van de contacten met penitentiair inrichtingswerkers (PIW-ers) over het algemeen goed is. Vooral de vriendelijke bejegening door de PIW-ers wordt zeer positief ervaren, minder tevreden zijn de vrouwen over de mate van aanmoediging wanneer men met iets nieuws begint. Voor gedetineerde moeders is het contact onderhouden met de kinderen van groot belang. Dit contact wordt door telefoongesprekken, brieven en bezoekuren onderhouden, echter dit gaat niet altijd probleemloos. Volgens Artikel 39 lid 1 Penitentiaire Beginselenwet heeft de gedetineerde het recht om tenminste eenmaal per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen en met een daarvoor bestemd toestel gedurende tien minuten telefoongesprekken te voeren met personen buiten de inrichting. De kosten hiervan komen voor rekening van de gedetineerde, dit kan voor de gedetineerden met weinig geld betekenen dat ze minder makkelijk in staat zijn om te bellen (Kelk, 2003). Daarnaast kan het tegelijk willen bellen van de gedetineerden tot ergernissen leiden en geeft bijna de helft van de vrouwen in het onderzoek Gedetineerd in Nederland (DJI, 2003) aan dat ze te weinig privacy hebben tijdens het bellen. Bij het bezoek kan de reisafstand tussen de inrichting en de plaats waar het bezoek woont veel problemen op leveren. Bepaalde inrichtingen zijn per openbaar vervoer moeilijk te bereiken en de bezoekuren zijn meestal doordeweeks, hierdoor zijn vooral de kinderen minder goed in staat om hun moeder op te zoeken (Wolleswinkel, 1993). Vrouweninrichtingen hebben wel maandelijks speciale bezoekuren voor kinderen, om de moeder en kind in de gelegenheid te stellen om meer tijd met elkaar door te brengen en vaak onder andere omstandigheden dan tijdens een regulier bezoekuur (Wolleswinkel, 1993). Deze speciale bezoekuren voor kinderen staan echter niet expliciet in de wet- en regelgeving vermeld. PI s hebben een eigen huisreglement, met de regels betreffende de bezoekuren. 2.3 Verklaring van vrouwencriminaliteit In paragraaf 2.1 is reeds besproken dat theorieën over crimineel gedrag grotendeels gebaseerd zijn op observaties van mannen. Bij het verklaren van criminaliteit gepleegd door vrouwen moet men dus gebruik maken van theorieën die gebaseerd zijn op mannelijke criminaliteit. Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van specifieke theorieën gericht op het verklaren van vrouwelijke criminaliteit. In deze paragraaf worden de specifieke theorieën behandeld. De eerste poging om criminaliteit door vrouwen gepleegd te verklaren kwam van de kant van de biologische criminologie door Lombroso en Ferrero. In hun boek The Female Offender uit 1895 verklaarden ze dat vrouwen over het algemeen minder geëvolueerd zijn dan mannen en doordat ze primitiever zijn vallen de criminelen onder hen minder op (Wolleswinkel, 1997). De vrouwen die crimineel gedrag plegen, vertoonden meer mannelijk gedrag dan niet-criminele vrouwen. De theorie 12

13 van Lombroso is echter weerlegd vanwege zijn simplistische en gebrekkige onderzoeksmethoden, de discriminerende strekking ervan en het ontbreken van de empirische bevestiging van de theorie (Lanier en Henry, 2004). In de tijd daarna hebben de meeste criminologen zich niet meer aan een theorie gewaagd die de criminaliteit van vrouwen verklaart tot de feministische stroming in de jaren zestig, die in paragraaf 2.1 reeds is besproken. In het zoeken naar alternatieve verklaringen waarom vrouwen crimineel gedrag plegen is door sommige feministen gekeken naar de levensloop van criminele vrouwen. De levensloop van gedetineerde vrouwen is vaak niet een probleemloze. Een combinatie van verschillende factoren heeft tot het criminele gedrag geleid. Daly (1992) onderscheidt vijf verschillende typen vrouwen die door verschillende ontwikkelingen op het criminele pad terecht zijn gekomen. Ten eerste is er de street woman, deze vrouw is als kind misbruikt, op straat beland, verslaafd geraakt en is in de criminaliteit geraakt om haar drugsverslaving te onderhouden door drugs te verkopen, prostitutie en stelen. Ten tweede de harmed-and-harming woman, is ook als kind misbruikt, maar reageert hierop met woede, met als gevolg dat ze gewelddadig wordt door alcohol of drugs. Bij de meeste typen criminele vrouwen is er sprake van een geschiedenis van (seksueel) geweldsmisbruik dat resulteert in crimineel gedrag. Het gevolg hiervan is dat de grenzen tussen slachtofferschap en daderschap vervagen (blurred boundaries) (Lanier en Henry, 2004). Ten derde de battered woman, de vrouw die haar man na lange mishandeling en misbruik, mishandeld of vermoord. De vrouw leidt ten gevolge van de mishandeling aan het battered women syndrome, waardoor de vrouw in een voortdurende toestand van angst en dreiging verkeert (Verrijn Stuart, 1995). De vrouw is niet in staat om direct op de mishandeling te reageren, omdat de man haar eenvoudig kan overheersen, waardoor haar enige kans om zichzelf te verdedigen voordoet als ze hem fysiek aankan, bijvoorbeeld in zijn slaap. Ten vierde de drug-connected woman, die als gevolg van een relatie drugs gaat gebruiken of verkopen. Ten slotte als vijfde de overige vrouwen, de other woman, die criminaliteit met een economisch motief plegen uit hebzucht of armoede. Naar aanleiding van deze verschillende levenslopen zijn er theorieën ontwikkeld die een bepaald aspect uit een vrouwenleven als oorzaak van haar criminaliteit zien, zoals relaties, trauma s, drugs en de economische situatie. Relatietheorie De relatietheorie heeft als uitgangspunt dat mannen en vrouwen een verschillende psychologische ontwikkeling doormaken in hun leven. Jean Baker Miller (1976) beschrijft als eerste in haar boek de ontwikkeling van de vrouw waarin het aangaan van relaties met anderen een grote rol speelt, in tegenstelling tot de ontwikkeling van mannen waarin separatie van anderen belangrijker is. Beide geslachten hebben relaties met anderen en differentiatie van anderen nodig, maar vrouwen zijn meer gericht op het aangaan van relaties en mannen op het differentiëren van anderen. Volgens Bylington (1997) ontstaat dit gedrag doordat meisjes zich niet hoeven te differentiëren van hun moeder om hun 13

14 identiteit te ontwikkelen en jongens moeten wel een identiteit ontwikkelen die verschilt van hun moeder. Daarnaast worden veel meisjes opgevoed om verzoeningsgezind en conflictvermijdend te zijn om relaties intact te houden en om aardig gevonden te worden (Morash, 2006). Het hebben van relaties is belangrijk voor vrouwen, dus als vrouwen weinig relaties of gewelddadige relaties hebben, heeft dit een negatief effect op hun ontwikkeling. Hierdoor leren ze zichzelf of anderen niet te waarderen, of ze waarderen anderen heel erg maar zichzelf niet. Vrouwen die worden misbruikt in een relatie voelen zich volgens Jordan vaak verantwoordelijk voor de problemen en denken dat zij de oorzaak zijn. Ze komen terecht in een depressieve spiraal die begint met het afnemen van de levenslust en het enthousiasme, het minder opkomen voor jezelf, verwarring en een verminderende eigenwaarde en eindigt bij het afstoten van relaties (Covington, 1998). Het gevolg van de depressieve spiraal kan het vermoorden van de mishandelende partner zijn, zoals bij de battered women het geval is. Daarnaast kan de depressieve spiraal eindigen in het gebruiken van drugs, wat op zijn beurt weer tot crimineel gedrag kan leiden. Volgens de relatie paradox van Miller (1990) zullen vrouwen als de relatie niet meer gelijkwaardig is, zichzelf veranderen om de relatie te behouden. Als hun partner crimineel gedrag vertoont, kunnen zij om de relatie te behouden zich aan hem aanpassen en ook criminaliteit gaan plegen. Crimineel gedrag als compromis kan ook het gevolg zijn van hun gender rolverwachtingen, geweld in intieme relaties of niet in contact kunnen komen met hulpinstanties. Morash (2006) omschrijft dit verschijnsel dat als gender entrapment. Een voorbeeld hiervan is de drug-connected women, die naar aanleiding van haar relatie drugscriminaliteit gaat plegen. Trauma theorie Een groot deel van de vrouwelijke gedetineerden is fysiek of psychisch mishandeld als kind of als volwassene en heeft hierdoor een trauma opgelopen. Uit een onderzoek van Chesney-Lind (2001) blijkt dat mannelijke én vrouwelijke gedetineerden vaker als kind zijn misbruikt dan de gemiddelde bevolking, maar bij meisjes begint het misbruik gemiddeld eerder en gaat het langer door. Door het meemaken van een traumatische gebeurtenis, kan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaan. PTSS is een angststoornis met de volgende verschijnselen: chronische stress, extra grote waakzaamheid, en allerlei lichamelijke klachten. Daarnaast beleven mensen die leiden aan PTSS de traumatische gebeurtenis voortdurend opnieuw, ze gaan dingen uit de weg die bij het trauma horen, of ze laten afgestompte reacties zien en ze zijn prikkelbaarder geworden na de traumatische gebeurtenis. PTSS ontwikkelt zich na een traumatische gebeurtenis vaker bij vrouwen dan bij mannen, 20 procent bij vrouwen en 8 procent bij mannen. Daarnaast zijn er nog individuele kenmerken waardoor bepaalde mensen eerden PTSS ontwikkelen. PTSS komt eerder voor bij mensen die een lagere opleiding of een lager inkomen hebben en uit een armoedig gezin komen, mensen die kwetsbaar, angstig en emotioneel in het leven staan, mensen die al een angststoornis of een andere 14

15 psychische stoornis hebben, vooral een sociale fobie of een specifieke fobie en mensen met gedragsproblemen op jeugdige leeftijd (Trimbos, 2007). Uit onderzoek van Cann (2006) blijkt echter dat seksueel misbruik op zich geen criminogene factor is, maar slachtoffers hebben wel meer risico op drugsmisbruik en psychische problemen, die vervolgens weer kunnen bijdragen aan crimineel gedrag. Door de traumatische gebeurtenis kan de vrouw verslaafd raken en op straat belanden, zoals het geval is bij de street women. Op de straat gaan ze vervolgens illegale manieren gebruiken om aan hun geld te komen. Bij een slecht verwerkte trauma gaan vrouwen dikwijls alcohol of drugs gebruiken om de pijn te verzachten, omdat ze geen andere manieren weet om ermee om te gaan (Morash, 2006). De trauma kan ook resulteren in gewelddadig gedrag veroorzaakt door een alcohol of drugsverslaving, zoals te zien is bij de harmed-and-harming women. Vooral de combinatie en het daardoor versterken van de trauma, de verslaving en de psychische problemen vormen een groot risico bij het ontstaan van crimineel gedrag bij vrouwen. Verslavingstheorie Uit het voorgaande blijkt dat een verslaving bij vrouwen vaak een gevolg is van een niet gezonde relatie (drug-connected women) of van een trauma (street women en harmed-and-harming women). Verslavingsproblematiek speelt een grote rol bij gedetineerden, uit onderzoek gepleegd in Ierland blijkt dat 72 procent van de mannen en 83 procent van de vrouwen in gevangenissen rapporteert ooit in hun leven drugs te hebben gebruikt (Hannon e.a., 2000). Bloom e.a. (2003) beschrijven de belangrijkste punten betreffende vrouwen en een verslaving; vrouwen beginnen dikwijls later met het gebruiken van drugs en de aanleiding ertoe is vaak complexer dan bij mannen. Bij vrouwen begint het drugsgebruik vaak met een specifieke reden zoals een depressie of familieproblemen en de oorzaak ligt bij de aanwezigheid van psychische problemen. Bij vrouwen kan een verslaving veelal worden gezien als een ziekte of als een chronische verwaarlozing van zichzelf. Verslaafde mannen daarentegen zijn meer gericht op zichzelf en hebben meer last van grootheidswaanzin (Covington, 2002b:4). Andere opmerkelijke punten van verslaving bij vrouwen zijn; vrouwen ervaren sneller de negatieve effecten van een verslaving op het lichaam dan mannen, vrouwen die verslaafd zijn hebben meestal ook een partner die verslaafd is, verslaafde vrouwen zijn vaker misbruikt dan mannen en de verslaving vergroot bij vrouwen vervolgens weer de kans op misbruik in haar volwassen leven (Bloom e.a., 2003). Het psychosociale verschil tussen verslaving bij mannen en bij vrouwen is de stigmatisering. Verslaafde vrouwen worden volgens Covington (2002) meer dan verslaafde mannen door de samenleving afgekeurd. Alcohol en drugsgebruik wordt meestal gezien als macho mannelijk gedrag en dit komt niet overeen met de maatschappelijke visie op vrouwelijkheid en de rol van vrouw en moeder. Dit stigma resulteert bij vrouwen vaak in gevoelens van schaamte, schuld, wanhoop en angst. 15

16 Een drugsverslaving kan tot crimineel gedrag leiden, wanneer de vrouw geen financiële middelen heeft om haar verslaving te financieren en ze deze op illegale manier gaat verdienen of ze belandt op de straat zoals de street women. Economische marginalisatie Vrouwen die weinig financiële middelen hebben of een weinig rooskleurige toekomst door de afwezigheid van scholing, een baan of een stabiele thuissituatie kunnen criminaliteit als oplossing zien. De primaire oorzaak van het criminele gedrag ligt dan bij het overleven, maar het criminele gedrag kan ook gezien worden als een makkelijke oplossing van hun problemen. De vrouwen die criminaliteit plegen met een economisch motief vallen in de categorie the other women. Hun economische status wordt bepaald door onder andere opleiding en werk. Uit onderzoek van Bloom e.a. (2003) blijkt dat er nog steeds een gender verschil is in werkniveau en hoogte van het loon tussen mannen en vrouwen. Zij concluderen dat in de Verenigde Staten vrouwen 74 procent verdienen van wat mannen verdienen en dit geldt ook voor het vervullen van dezelfde functie door mannen en vrouwen. Daarnaast verdienen vrouwen vaker minder dan mannen omdat ze vaker thuisblijven bij de kinderen, vrouwen over het algemeen een lager opleidingsniveau hebben dan mannen en vervolgens in lager betaalde banen terecht komen. Het krijgen van kinderen speelt ook een grote rol bij de loopbaan van vrouwen, sommige meisjes stoppen eerder met school als ze zwanger raken, anderen stoppen met werken als ze kinderen krijgen en raken in de bijstand. Werkloosheid is op zijn beurt weer een voorspeller van criminaliteit. Vooral de combinatie van het ontbreken van financiële middelen en het moeten onderhouden van kinderen, kan bij vrouwen leiden tot het plegen van vermogens- of opiumdelicten om zo aan geld te komen (Morash, 2006). 2.4 In hoeverre verschillen gedetineerde vrouwen van gedetineerde mannen? Vrouwen verschillen van mannen door feitelijke eigenschappen van de geslachten en hun sociale positie (Kelk, 2003). In detentie zal dit niet veel anders zijn, maar wat zijn nu juist de grote verschillen waarin vrouwelijke gedetineerden zich onderscheiden van mannelijke gedetineerden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt er gekeken naar het eventuele verschil in aanleiding tot crimineel gedrag, verschillen in gedrag in detentie en verschillen in positie in de samenleving en het gezin. Bij het verschil in de aanleiding tot crimineel gedrag bij de verschillende geslachten blijkt uit onderzoek van Bonta e.a. (1995) dat de enige criminogene factor die uniek is voor vrouwen, mishandeling is. Een uitkomst van hun onderzoek is dat slachtofferschap van mishandeling in het volwassen leven van vrouwen namelijk een voorspeller is van recidive van vrouwelijke daders. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan mannen. Uit gegevens van politiestatistieken over huiselijk geweld blijkt dat 86 procent van de slachtoffers, vrouwelijke 16

17 slachtoffers zijn van mannelijke aanvallers, 8 procent mannelijke slachtoffers zijn van vrouwelijke aanvallers, 2 procent zijn vrouwelijke slachtoffers van vrouwelijke aanvallers en 4 procent zijn mannelijke slachtoffers van mannelijke aanvallers (Heidensohn, 2002). Vrouwen hebben hun hele leven meer risico om het slachtoffer te worden van huiselijk geweld dan mannen. Vooral bij volwassenen zijn vrouwen vaker slachtoffer van misbruik dan mannen (Bloom e.a., 2003). In de gevangenis worden de mannen door de ITB-er (bijlage 4) als tammer dan de vrouwen ervaren. Ze licht toe: Vrouwen laten niet zo met zich sollen, bij hun hoef je vandaag niet dit te zeggen en morgen dat, daar zullen ze wat over zeggen. Ze zullen het ook niet snel vergeten. Vrouwen kunnen minder goed met gevangenisregels omgaan, gaan er eerder tegenin dan mannen en ze willen overal een verklaring voor. Mannen accepteren hun situatie over het algemeen meer, ze hebben een delict gepleegd en daarvoor moeten ze nu zitten. Vrouwen vinden het meestal niet eerlijk dat ze in de gevangenis zitten, ze hebben veelal excuses voor het gepleegde criminele gedrag. Tevens blijkt uit het onderzoek Gedetineerden in Nederland (DJI, 2003) dat vrouwen de opgelegde straffen vaak te streng vinden. Daarnaast hoort een moeder niet in de gevangenis thuis, maar moet ze in staat zijn om voor de kinderen te zorgen (Devlin, 1998). Volgens Covington (2002a:8) gaan vooral moeders die in detentie verblijven veelal als overlevingsstrategie negatief, manipulatief en regelovertredend gedrag vertonen, als reactie op het verdriet, het missen, de schaamte en het schuldgevoel dat deze vrouwen ervaren betreffende hun rol als moeder. Carlen en Worrall (2004) beschrijven dat vrouwen bijna twee keer zoveel disciplinaire overtredingen in detentie plegen dan mannen. Dit kan betekenen dat vrouwen moeilijker te handhaven zijn, dat discipline in vrouweninrichtingen minder belangrijk is of dat het leed van de detentie minder draaglijk voor vrouwen dan voor mannen is. Mannen zijn over het algemeen beter in staat zich door de inrichtingsarbeid te identificeren met een beroepsfunctie en zijn veelal gewend aan het verblijven in mannengemeenschappen (werksituatie, sportvereniging etc.). Vrouwen daarentegen verliezen door de detentie juist hun primaire sociale positie, die zij veelal in de gezinssituatie vervullen (Kelk, 2003). Het leed van de detentie wordt door vrouwen ook anders ervaren dan door mannen. Volgens Wolleswinkel (1997) blijkt uit onderzoek dat vrouwen in detentie een grotere identiteitscrisis hebben dan mannen, doordat zij gesocialiseerd zijn in een identiteit die afgeleid is van de ander, in de rol van partner, moeder of dochter. Vooral de rol van moeder komt bij vrouwen in het gedrang tijdens hun detentie. Bij vrouwen is de zorg voor de kinderen die ze achterlaten veelal groter dan die bij mannen. Indien mannen kinderen hebben dan kunnen de kinderen meestal terecht bij hun moeder, mannen hebben meer een achterban waar ze tijdens detentie op kunnen terugvallen. Voor vrouwen is de zorg dat hun kind goed achterblijft groter, omdat er vaak onzekerheid bestaat over de opvang van de kinderen, dit kan ook voor veel stress zorgen. Daarnaast hebben ze in hun ogen gefaald in hun moederrol en gedetineerde vrouwen worden door de samenleving ook vaak als slechte moeder getypeerd (Bennink, 1993). Vrouwen komen vaker bij medische dienst met vage klachten dan mannen (Kelk, 2003). Het medicijngebruik, met name van slaap- en kalmerende middelen, is ook hoger bij vrouwen. Vrouwen 17

18 hebben specifieke gezondheidsproblemen, voortkomend uit zwangerschap, bevalling en abortus, prostitutie: seksueel overdraagbare ziekten. Daarnaast hebben gedetineerde vrouwen ook vaak specifieke klachten die voortkomen uit hun verleden, zoals psychische problemen (Wolleswinkel, 2001). Uit Ierse gegevens blijkt dat 48 procent van de mannelijke en 75 procent van de vrouwelijke gedetineerden een psychische stoornis heeft (Hannon e.a., 2000). De genoemde stress uit zich bij vrouwen vaak naar binnen en bij mannen naar buiten. Mannen zijn meer geneigd om agressief gedrag te vertonen (externaliserend gedrag), terwijl vrouwen meer depressief worden, zichzelf verwonden en meer suïcidaal zijn (internaliserend gedrag) (Covington, 2002a). Daarnaast worden volgens (Covington, 2002a) vrouwen en mannen in dezelfde mate last van psychische stoornissen, maar ze ervaren verschillende soorten stoornissen. Vrouwen hebben meer last van depressies, angststoornissen, zoals PTSS, en eetstoornissen, mannen hebben eerder last van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Penitentiaire inrichtingen voor vrouwen zijn veelal anders opgezet dan voor mannen. Bijvoorbeeld de constructie en inrichting van de P.I. Amerswiel 1, is niet gericht op continu controleren en bewaken, maar meer op het behoud van zelfstandigheid door de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te stimuleren. Hierbij werd als uitgangspunt genomen dat vrouwen socialer zijn, beter in groepen functioneren en minder beveiliging behoeven dan mannen (Wolleswinkel, 2001). De ITBer (bijlage 4) beaamt dit: Vrouwen zijn meer verantwoordelijk voor hun eigen detentie, de deuren zijn hier (in Ter Peel) binnen allemaal open. Vrouwen blijken een mate van vrijheid aan te kunnen. 1 Voorheen een vrouweninrichting, nu bestemt voor mannelijke gedetineerden 18

19 3. Re-integratie van ex-gedetineerde vrouwen Hoe verloopt de re-integratie van gedetineerden vanuit leven in detentie naar inname van een volledige plaats in de samenleving en dient voor vrouwen sprake te zijn van een gerichte aanpak? 3.1 Re-integratie van ex-gedetineerden Mensen die een delict hebben gepleegd worden gestraft en deze straffen worden uitgevoerd met een bepaald doel. Door afschrikking, vergelding of resocialisatie moet criminaliteit tegen worden gegaan. Een door de rechter opgelegde straf dient in zwaarte in overeenstemming te zijn met de zwaarte van het gepleegde misdrijf en tegelijkertijd dient de opgelegde straf van dien aard te zijn dat het anderen afschrikt en hen doet afzien van het plegen van een crimineel feit. Daarnaast is een goede re-integratie van de gedetineerde in de samenleving een doel dat is gerelateerd aan het opleggen van een straf. De relevantie van een geslaagde re-integratie van ex-gedetineerden is groot, zowel voor de exgedetineerde als voor de maatschappij. De ex-gedetineerde kan na een succesvolle re-integratie beter deelnemen aan de maatschappij en zal daardoor minder of geen criminaliteit plegen, waar vervolgens de rest van de maatschappij bij gebaat is (Tweede Kamerfractie ChristenUnie, 2005). Re-integratie verwijst naar de pogingen om gedetineerden voor te bereiden op een leven na detentie (Carlen en Worrall, 2004:99). Maar de term re-integratie wordt ook vaak gebruikt voor de pogingen die worden ondernomen om de kans te verkleinen dat de gedetineerde na vrijlating weer criminaliteit gaat plegen. Hierbij staan de re-integratie activiteiten in kader van het verkleinen van de recidive. Een ex-gedetineerde beschrijft in een interview met Eaton (1993:55) waarom een goede reintegratie noodzakelijk is om na detentie niet terug te vallen in het oude criminele gedrag: It s like expecting an alien to come down from a totally different planet, because that s what prison is like. There you re in an environment that s not real, you re separated from the rest of society. So you come out and you just don t know what to do. And that s when you go back to knowing what is safe, which is usually crime. In het proces van re-integratie kunnen allerlei zaken optreden die belemmerend werken. De ex-gedetineerde kan verslaafd zijn aan drugs of alcohol, psychiatrische problemen hebben, niet over huisvesting of financiële middelen beschikken of kan in een verkeerd sociaal netwerk verkeren. Dit zijn bij uitstek zaken die de kans op recidive onder ex-gedetineerden vergroten (Tweede Kamerfractie ChristenUnie, 2005). Om goed te kunnen re-integreren, moet er aan een aantal basisvoorwaarden voldaan zijn. In de eerste plaats blijft de re-integratie de verantwoordelijkheid van de gedetineerde. Maar deze redt het vaak niet zonder medewerking van de penitentiaire instelling en de gemeente van herkomst. De mate van medewerking vanuit de penitentiaire inrichtingen en de gemeentes wordt beïnvloed door de 19

20 politieke context. De publieke en politieke bezorgdheid over de veiligheid in de samenleving is de afgelopen jaren aan het toenemen. Daarbij moest de recidivekans onder ex-gedetineerden worden verkleind door een effectieve re-integratie. Het gevangeniswezen en de Reclassering ontwikkelden zodoende het programma Terugdringen Recidive (TR), waarbij aan de hand van een bepaalde diagnostiek, door middel van Risico Inschattings Schalen (RISc), een risicoprofiel en een reintegratieplan wordt opgesteld voor de gedetineerde. In het re-integratieplan zijn goedgekeurde gedragsbeïnvloedende interventies opgenomen en de benodigde nazorgactiviteiten (Ministerie van Justitie, 2005). Daarnaast zijn er vanaf het begin van 2006 Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD-ers) aangesteld die de gedetineerden bij de re-integratie begeleiden in de inrichting. Ze zijn aanvankelijk als alternatief voor het vertrek van de reclassering uit de penitentiaire inrichtingen ingezet. De MMD-ers moeten zorgen voor een goede overdracht vanuit het justitiële circuit naar gemeenten en zorginstellingen (Duijvenbooden, 2005). Re-integratie is namelijk een proces op de lange termijn dat een tijd voor vrijlating uit de inrichting aanvangt en zich nog lang daarna vervolgt. Samenwerking tussen ketenpartners, zoals de gemeente en nazorginstellingen, is hierbij noodzakelijk (Duijvenbooden, 2005). Het werk van de MMD-ers is specifiek gericht op crisisinterventie, screening en overdracht met het accent op de materiële randvoorwaarden. Binnen tien werkdagen na het begin van de detentie brengen zij in kaart of de gedetineerde beschikt over een identiteitsbewijs, woonruimte, een inkomen en de nodige zorg. Zij bekijken dan wat er verbeterd kan worden op deze terreinen tijdens de detentie en zij verzorgen bij ontslag de overdracht aan de gemeente. Zodoende wordt er getracht de overgang van detentie na invrijheidstelling te verbeteren. 3.2 Genderspecifieke re-integratie De Intermediate Sanctions for Female Offenders Policy Group geeft een definitie van genderspecifieke programma s: Gender specific services are those that take into account real differences between men and women in their learning and relationship styles and life circumstances. They are not those that admit only women and use the same approaches as are applied to male offenders (in: Bloom e.a. 2003:22). Bij gender-specifieke re-integratie worden dezelfde mogelijkheden voor mannen en vrouwen gecreëerd door een verschillende aanpak. Hier voegt Belknap e.a. (1997:23) aan toe dat uit hun onderzoek blijkt dat programma s voor mannen meer succesvol zijn als ze gericht zijn op regels en een gestructureerde omgeving, bij vrouwen is het belangrijker te richten op hun relaties met andere mensen en de manier waarop ze controle op hun leven houden tijdens deze relaties. Volgens de relatietheorie is het vooral belangrijk dat gedetineerde vrouwen bij het reintegratie proces, niet terug hoeven vallen op relaties die verbonden zijn met hun verleden van verwaarlozing, eenzaamheid en misbruik (Covington, 1998). Toepassing van de relatietheorie op de re-integratie van gedetineerde vrouwen impliceert dat gestimuleerd moet worden dat vrouwen 20

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en GGD Nederland, januari 2005 Colofon Aanpak en preventie van huiselijk geweld, een handreiking voor GGD'en Tekst: Remy Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hoger opgeleide allochtone vrouwen op hun plaats?

Hoger opgeleide allochtone vrouwen op hun plaats? Hoger opgeleide allochtone vrouwen op hun plaats? Dilemma s rondom etniciteit in de reïntegratiepraktijk R. Brussen Studentnummer: I236713 Afstudeerrichting: Arbeid en Gezondheid Faculteit der Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

van de gemeente Hoogezand-Sappemeer

van de gemeente Hoogezand-Sappemeer OP ZOEK NAAR DE EIGE N KRACHT van de gemeente Hoogezand-Sappemeer Steendam Steendam 1 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer Steendam, 1949322 Rijksuniversiteit Groningen Algemene Pedagogische Wetenschappen

Nadere informatie

Succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze van het werkbedrijf Herstelling te Amsterdam

Succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze van het werkbedrijf Herstelling te Amsterdam Succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze van het werkbedrijf Herstelling te Amsterdam Verslag van een onderzoek Colofon ons kenmerk 12-0420/140/2011-0130/EV datum 30 november 2012 auteurs Dr.

Nadere informatie

Reïntegratie In Balans

Reïntegratie In Balans Reïntegratie In Balans Een onderzoek naar succes- en faalfactoren van het reïntegratietraject In Balans Naam: Janneke Stouten Studentnr: 283392 Master: Grootstedelijke Vraagstukken & Beleid Faculteit Sociale

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Dossier verslaving en verslavingszorg

Dossier verslaving en verslavingszorg Dossier verslaving en verslavingszorg Achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 1 Colofon Het Dossier verslaving en

Nadere informatie

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Masterthesis door Lisette de Haas Ouders onder invloed en kinderen

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN

Nadere informatie

Maatschappelijke re-integratie en nazorg voor ex-gedetineerden

Maatschappelijke re-integratie en nazorg voor ex-gedetineerden Doorpakken Maatschappelijke re-integratie en nazorg voor ex-gedetineerden advies 17 september 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Inleiding 7 Conclusies en aanbevelingen 9 1. Uitgangspunten voor re-integratie

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Een onderzoek naar de motivatie voor behandeling Loes Hagenauw (S1740741) Begeleiders: Drs. Frank Brook Dr. René Veenstra Augustus 2010 Master Sociologie

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Jeugdcrimineel. en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen?

Jeugdcrimineel. en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen? Jeugdcrimineel en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen? Student: M.G. Bos & R. Bottema Profiel: Cultuur en maatschappij School: Comenius College

Nadere informatie