Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel"

Transcriptie

1 ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN VAN [XXX] 2006 TOT EN MET [XXX] 2006 gratis aangeboden en met betrekking tot Delhaize-aandelen Het aanbod is voorbehouden aan de kaderleden van Delhaize Groep NV en van vennootschappen van Delhaize Groep [XXX] 2006

2 Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN VAN [XXX] 2006 TOT EN MET [XXX] 2006 gratis aangeboden en met betrekking tot Delhaize-aandelen Het aanbod is voorbehouden aan de kaderleden van de NV Delhaize Groep en van vennootschappen van Delhaize Groep De aanvaarding of de volledige of gedeeltelijke weigering van het aanbod moet schriftelijk worden ingediend bij [XXX]. Belangrijk : de Begunstigde die het bod niet schriftelijk vóór [XXX] heeft aanvaard, wordt geacht het aanbod geweigerd te hebben. In geval van (gehele of gedeeltelijke) aanvaarding van het aanbod moet het aanvaardingsformulier, ingevuld en ondertekend worden toegezonden aan [XXX], waarna de Begunstigde wordt geacht het aanbod aanvaard te hebben en als dusdanig belast zal worden (zie paragrafen en hierna). De toekenning van de Aankoopopties wordt immers beschouwd als een belastbaar voordeel voor Belgische ingezetenen, de deelname aan het voorgestelde Aankoopoptieplan zal dus fiscale gevolgen hebben voor de Begunstigde op het moment van de toekenning van de Aankoopopties, ongeacht of de Aankoopopties later al dan niet worden uitgeoefend. Niet-Belgische ingezetenen die niet onderworpen zijn aan belastingen in België, kunnen contact opnemen met het departement Human Resources Corporate voor informatie over de gevolgen van de toekenning van de Aankoopopties in hun hoofde. De Delhaize-aandelen die geleverd worden ten gevolge van de uitoefening van de Aankoopopties toegekend in 2006, werden niet geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van de U.S. Securities Act van 1933 en mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht tenzij zij geregistreerd werden overeenkomstig voormelde wet of van een vrijstelling van registratie genieten. Alleen de Franstalige en Nederlandstalige versies van dit aanbiedingsdocument zijn rechtsgeldig. De Engelstalige versie van het aanbiedingsdocument is een vrije vertaling van de originele Franstalige versie. Bovendien wordt in geval van betwisting alleen het aanbiedingsdocument in (gedrukte) papierversie geacht de authentieke versie te zijn.

3 Lexicon Delhaize-aandeel : gewoon aandeel van Delhaize Groep NV dat op Euronext Brussel onder de code DELB verhandeld wordt. Begunstigde : Dag : Aanbod van Aankoopopties 2006 : Aankoopoptie : kaderleden van Delhaize Groep NV, senior managers van vennootschappen van de groep Delhaize in andere landen en leden van het uitvoerend management van de groep Delhaize 1, aangewezen door de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV, onder arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur en zonder enige voorwaarde wat de minimumanciënniteit betreft. De personen die op datum van [XXX] 2006 in opzeggingsperiode zijn wegens vrijwillig ontslag of afdanking, zullen niet als Begunstigden kunnen worden beschouwd (behalve indien zij met wettelijk pensioen of een overeengekomen brugpensioen gaan). bij gebrek aan een nauwkeurige definitie in de wet van 26 maart 1999, verwijst de term dag naar kalenderdag. het aanbod van Aankoopopties in [XXX] 2006 zoals besloten door de Raad van Bestuur van de NV Delhaize Groep tijdens zijn vergadering van 14 maart in het kader van onderhavig aanbod verwijst de term «Aankoopoptie» naar het recht om tijdens het in onderhavig aanbiedingsdocument vastgestelde Uitoefenperiode (zoals gedefinieerd in artikel van onderhavig aanbiedingsdocument) een bestaand Delhaize-aandeel tegen de Uitoefenprijs te kopen. Uitoefenprijs : de Uitoefenprijs van de Aankoopopties wordt vastgesteld op EUR [XXX] volgens de voorwaarden bepaald in artikel 43, 4 van de wet van 26 maart 1999 en is gelijk [aan de slotbeurskoers van het Delhaize-aandeel op Euronext Brussels op de beursdag die het aanbod voorafgaat] of [aan de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig Dagen die het Aanbod van Aankoopoptie voorafgaan] Voor de leden van het uitvoerend management, krachtens de goedkeuring van het Aankoopoptieplan door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Groep Delhaize NV voor zover het Aankoopoptieplan het recht verleent aan de leden van het uitvoerend management om bestaande Delhaize-aandelen te verwerven. Afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur of van zijn vertegenwoordigers

4 Inhoudstafel Hoofdstuk A - Pagina Informatie over het Aanbod van Aankoopopties Beslissing van de Raad van Bestuur van 14 maart Contactpersoon voor nadere inlichtingen Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - Basisprincipes Waarom stelt de Delhaize groep dit Aanbod van Aankoopopties voor? Wie kan aan dit Aanbod van Aankoopopties deelnemen? Welke looptijd heeft het Aanbod van Aankoopopties? Hoe werkt het Aankoopoptieplan? Wat is het voordeel van een Aankoopoptie? Is deelname aan het Aankoopoptieplan verplicht? Als de Begunstigde wenst deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij doen? Als de Begunstigde beslist om niet deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij dan doen? Wat is de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie? Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties op gelijk welk ogenblik uitoefenen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de Begunstigden - Belgische ingezetenen die deelnemen aan het Aankoopoptieplan? Hoeveel belasting zal de Begunstigde - Belgische ingezetene betalen op de Aankoopopties die hem worden toegekend en die hij aanvaardt? Is de mogelijkheid om mijn Aankoopopties gedurende de Uitoefenperiode uit te oefenen aan bepaalde voorwaarden onderworpen? Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de arbeidsverhouding tussen de Begunstigde en de groep Delhaize stopgezet wordt? Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de Begunstigde overlijdt? Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties verkopen aan derden? Wat zijn de praktische modaliteiten van dit openbaar Aanbod van Aankoopopties? Welke zijn de mogelijke kosten bij deelname aan het Aankoopoptieplan? Cijfervoorbeeld van het financieel resultaat dat de Begunstigde mogelijk zou kunnen realiseren Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - specifieke kenmerken van het Aanbod Aantal Aankoopopties en frequentie van het Aanbod...14

5 4.2. Uitgifteprijs van de Aankoopopties Wijziging in de uitoefeningsvoorwaarden Onderliggende aandelen Vorm van de effecten Anti-verwateringsclausule Dividenden Fiscale behandeling van de dividenden die Delhaize Groep NV uitkeert Verjaringstermijn van de dividenden Fiscale behandeling van de meerwaarden voor Belgische ingezetenen Loketbank en financiële dienst Toepasselijk recht op het Aanbod van Aankoopopties Kosten en belastingen ten laste van de Begunstigden Kosten ten laste van Delhaize Groep NV Andere bepalingen...18 Hoofdstuk B - Informatie over de activiteiten van Delhaize Groep N.V....18

6 Hoofdstuk A - Informatie over het Aanbod van Aankoopopties 1. Beslissing van de Raad van Bestuur van 14 maart 2006 Op zijn vergadering van 14 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV besloten Aankoopopties gratis aan te bieden aan kaderleden van Delhaize Groep NV, senior managers van vennootschappen van de groep Delhaize en leden van het uitvoerend management van de groep Delhaize. Voor deze laatste categorie is het aanbod onder voorbehoud van de goedkeuring van het Aankoopoptieplan door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor zover het Aankoopoptieplan het recht verleent aan de leden van het uitvoerend management van de Delhaize Groep om bestaande Aandelen van Delhaize Groep NV te verwerven 3. Deze personen zijn aangewezen door de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV. Het totaal aantal Begunstigden is ongeveer 580. Deze Aankoopopties kunnen leiden tot de aankoop van maximaal [XXX] aandelen, die [XXX] % van de bestaande Delhaize-aandelen vertegenwoordigen. Dit aanbod van Aankoopopties in 2006 is in overeenstemming met de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid van 1998 en met hoofdstuk 7 van de programmawet (I) van 24 december 2002 en past binnen het personeelsmotivatiebeleid dat voor de Begunstigden wordt gevoerd. Deze verrichting heeft tot doel de Begunstigden sterker aan het bedrijf te binden en te motiveren door aan de prestaties van de groep Delhaize een financieel voordeel te koppelen, en laat toe de actieve bijdrage van de Begunstigden aan de groei van de groep en het bereiken van de resultaten te valoriseren. 2. Contactpersoon voor nadere inlichtingen Voor vragen met betrekking tot dit Aanbod kunnen de Begunstigden contact opnemen met de Afdeling Human Resources Development Corporate van Delhaize Groep: Mevrouw Cathy Vanden Broeck tel. : +32 (0) c/o Delhaize Groep, Square Marie Curie 40, 1070 Brussel (België) 3 [De gewone algemene vergadering keurde dit goed op 24 mei 2006.] p. 1

7 3. Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - Basisprincipes 3.1. Waarom stelt de Delhaize groep dit Aanbod van Aankoopopties voor? Door aan haar kaderleden de mogelijkheid te geven voordeel te halen uit een eventuele stijging van de beurskoers van het Delhaize-aandeel ten opzichte van de Uitoefenprijs, wenst de Delhaize groep de loyauteit en motivatie van haar kaderleden te verhogen door hen in staat te stellen een financieel voordeel te genieten van de prestaties van de Delhaize groep Wie kan aan dit Aanbod van Aankoopopties deelnemen? Het Aanbod van Aankoopopties richt zich uitsluitend tot ongeveer 580 Begunstigden, onder arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur, zonder enige voorwaarde wat de minimumanciënniteit betreft. De Begunstigden zullen op basis van een door de Raad van Bestuur vastgelegde verdeling een aantal Aankoopopties aangeboden krijgen. De personen die op datum van [XXX] 2006 in opzeggingsperiode zijn wegens vrijwillig ontslag of afdanking, kunnen niet als Begunstigden worden beschouwd (behalve wanneer zij met wettelijk pensioen of een overeengekomen brugpensioen gaan) Welke looptijd heeft het Aanbod van Aankoopopties? Het in onderhavig aanbiedingsdocument voorgestelde Aanbod is 60 Dagen geldig vanaf de mededeling aan de Begunstigden. Aangezien deze mededeling op [XXX] plaatsvindt, is dit aanbod dus geldig van [XXX] 2006 tot en met [XXX] Hoe werkt het Aankoopoptieplan? Het Aanbod van Aankoopopties 2006 bevestigt de bedoeling van de Raad van Bestuur om periodiek Aankoopopties toe te kennen. Elke Aankoopoptie geeft het recht (maar niet de plicht) om tussen 1 januari 2010 en [XXX] één Delhaize-aandeel te kopen, tegen een vooraf vastgelegde prijs. Deze prijs is gelijk aan de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie. Om van het gunstig fiscaal stelsel zoals voorzien in de wet van 26 maart 1999 te kunnen genieten, is deze prijs gelijk aan de beurskoers 5 van het Delhaize-aandeel op de beursdag die het aanbod voorafgaat of aan de gemiddelde beurskoers 5 van de laatste dertig Dagen die het aanbod voorafgaan. De Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers bepaalt / bepalen de Uitoefenprijs door een van deze twee formules te kiezen. [Om aan de doelstellingen van dit plan tegemoet te komen, heeft/hebben de Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers voor de laagste waarde gekozen.] 4 5 Onder voorbehoud van de regels bepaald in paragraaf Voor de bepaling van de Uitoefenprijs wordt als beurskoers van het Delhaize aandeel de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels weerhouden. p. 2

8 3.5. Wat is het voordeel van een Aankoopoptie? Het voordeel van dit mechanisme berust op de veronderstelling dat de beurskoers van het onderliggende Delhaize-aandeel een stijgende trend zal vertonen ten opzichte van de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie. De uitoefening van de Aankoopoptie maakt het in dat geval mogelijk voor de Begunstigde voordeel te halen uit het verschil tussen de beurskoers van het onderliggende Delhaize-aandeel op het moment van de uitoefening van de Aankoopoptie en de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie. De grafiek hieronder biedt een theoretische beschrijving van het mechanisme van een Aankoopoptie in het theoretische geval van een stijgend verloop van de beurskoers van het onderliggende aandeel van de Aankoopoptie. Waarde h van het aandeel Waarde van het aandeel Winstzone Meerwaarde Uitoefenprijs Uitoefenprijs Neutrale zone Toekenning Uitoefenperiode Uitoefening Temps Zodra de koers van het onderliggende aandeel hoger is dan de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie, kan de Begunstigde zijn Aankoopoptie uitoefenen om voordeel te halen uit het positieve verschil tussen de beurskoers van het onderliggende aandeel en de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie (potentiële winstzone vóór elke fiscale invloed). Wanneer de beurskoers van het onderliggende aandeel lager is dan de Uitoefenprijs zal de Begunstigde uiteraard de Aankoopopties niet uitoefenen (neutrale zone buiten fiscale invloed). Bij de analyse of hij/zij al dan niet zal deelnemen aan het Aankoopoptieplan, dient de Begunstigde ook rekening te houden met de fiscale lasten die met het aanvaarden van Aankoopopties gepaard gaan (zie paragraaf 3.12). p. 3

9 3.6. Is deelname aan het Aankoopoptieplan verplicht? Neen. Belangrijk om te weten is dat dit Aanbod van Aankoopopties aan de Begunstigden wordt aangeboden, maar dat deelname aan het plan in geen geval verplicht is. De Begunstigde kan het Aanbod van Aankoopopties weigeren. Hij kan het aanbod ook volledig of gedeeltelijk per veelvoud van [XXX] Aankoopopties aanvaarden. De Aankoopoptie wordt, op fiscaal vlak, geacht toegekend te zijn op de 60ste Dag volgend op de datum van het aanbod, voor zover de Begunstigde vóór het einde van deze termijn zijn wil om het aanbod te aanvaarden schriftelijk heeft meegedeeld Als de Begunstigde wenst deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij doen? De Begunstigde is verplicht om zijn aanvaardingsformulier (bijgevoegd bij het aanbiedingsdocument), ingevuld en ondertekend, zo vlug mogelijk en uiterlijk op [XXX] te bezorgen aan [XXX]. Indien de Begunstigde een bewijs wenst van de verzending van zijn aanvaardingsformulier, dan kan hij het aangetekend versturen met ontvangstbewijs aan [XXX]. Hij kan het ook op eigen risico per gewone post versturen aan hetzelfde adres. De Begunstigden kunnen [XXX] op nummer [XXX] telefoneren voor alle vragen in verband met de ontvangst van hun aanvaardingsformulier. Het is mogelijk het Aankoopoptieplan van de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV gedeeltelijk te aanvaarden per veelvoud van [XXX] Aankoopopties Als de Begunstigde beslist om niet deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij dan doen? Wenst de Begunstigde het aanbod geheel of gedeeltelijk te weigeren, dan dient hij uiterlijk op [XXX] zijn (volledige of gedeeltelijke) weigering schriftelijk te richten (door middel van het bij het aanbiedingsdocument bijgevoegde weigeringsformulier, ingevuld en ondertekend) tot [XXX]. In ieder geval zullen de Aankoopopties waarvoor geen enkel formulier (van weigering en/of volledige of gedeeltelijke aanvaarding) uiterlijk op [XXX] aan [XXX] is gericht, als geweigerd worden beschouwd Wat is de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie? De Uitoefenprijs van elke Aankoopoptie bedraagt EUR [XXX]. Deze Uitoefenprijs is gelijk [aan de beurskoers van het Delhaize-aandeel op de beursdag die het Aanbod van Aankoopopties voorafgaat] of [aan de gemiddelde beurskoers van de laatste dertig Dagen die het aanbod voorafgaan] 6. Deze Uitoefenprijs geldt de hele looptijd van de Aankoopopties. 6 Afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur of van haar vertegenwoordigers. p. 4

10 3.10. Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties op gelijk welk ogenblik uitoefenen? Neen. Het Aanbod van Aankoopopties is een langetermijnstimulans om de actieve bijdrage van de Begunstigden aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Delhaize te valoriseren door hun belangen te laten samengaan met die van de aandeelhouders van de groep. Opdat het aanbod een verlaagde aanslagvoet van 8,5% 7 (in plaats van 17%) zou kunnen genieten voor de berekening van de belastbare basis van het voordeel van alle aard, mogen de Aankoopopties bovendien niet worden uitgeoefend vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar van het aanbod, noch na het verstrijken van het zevende jaar te tellen vanaf de datum van het aanbod. Concreet kan de Begunstigde zelf het ogenblik waarop hij zijn Aankoopopties wenst uit te oefenen kiezen, namelijk tussen 1 januari 2010 en [XXX] 2013 (hierna de "Uitoefenperiode" genoemd), onder voorbehoud van de volgende alinea's : 1 Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, dient iedereen die voorkennis bezit zich ervan te onthouden de Aankoopopties uit te oefenen of de voorkennis aan een derde mee te delen of een derde aan te bevelen zijn Aankoopopties uit te oefenen, zolang deze informatie voorkennis blijft. Bij het niet-naleven van deze regels stelt de Begunstigde zich bloot aan strafrechtelijke en administratieve boetes en opsluitingsstraffen evenals disciplinaire sancties vanwege zijn werkgever, voorzover de toepasselijke wetgeving het toelaat. 2 De uitoefening van de Aankoopopties onderworpen aan de Beleidsregels inzake Effectenhandel en het Verbod op Marktmanipulatie en het Ongeoorloofd Verpreiden van Informatie, waarvan de Begunstigde op de hoogte werden gebracht Wat zijn de fiscale gevolgen voor de Begunstigden - Belgische ingezetenen die deelnemen aan het Aankoopoptieplan? De hieronder beschreven fiscale gevolgen gelden uitsluitend voor Belgische ingezetenen die onderworpen zijn aan de personenbelasting in België. De toekenning van de Aankoopopties wordt als een belastbaar voordeel beschouwd voor de Begunstigden die in België wonen en onderworpen zijn aan de personenbelasting in België. Deelname aan het voorgestelde Aankoopoptieplan zal dus fiscale gevolgen hebben voor de Begunstigden op het moment zelf van de toekenning van de Aankoopopties, ongeacht of zij de Aankoopopties later al dan niet uitoefenen. Voor dit aanbod is het belastbare bedrag verbonden aan dit voordeel van alle aard, forfaitair gelijk aan 8,5% van de Uitoefenprijs van de Aankoopopties, rekening houdend met de Uitoefenperiode en de looptijd van de Aankoopopties. 7 Rekening houdende met de looptijd van zeven jaar van de Aankoopopties. p. 5

11 3.12. Hoeveel belasting zal de Begunstigde - Belgische ingezetene betalen op de Aankoopopties die hem worden toegekend en die hij aanvaardt? Aangezien de Uitoefenprijs vastgelegd is op EUR [XXX] en in de veronderstelling dat de Begunstigde onderworpen is aan een aanslagvoet van [XXX]% (marginale aanslagvoet voor de personenbelasting), dan zal de belastbare basis van de Begunstigde toenemen met EUR [XXX] x 8,5 % (= EUR [XXX]) per toegekende Aankoopoptie (fiscale waarde van het voordeel van alle aard); de bijkomende belasting voor de Begunstigde ingevolge de toekenning van de Aankoopopties gelijk zijn aan EUR [XXX] x [XXX]% 8 = EUR [XXX] per toegekende Aankoopoptie; per 100 toegekende Aankoopopties de bijkomende belasting voor de Begunstigde dus EUR [XXX] bedragen. Deze bijkomende belasting zal worden betaald als bedrijfsvoorheffing die de werkgever inhoudt op het nettoloon van de Begunstigde (brutoloon verminderd met de inhoudingen voor sociale zekerheid en de gewone maandelijkse bedrijfsvoorheffing) van [XXX] De Begunstigden moeten niettemin dit voordeel van alle aard ten belope van de fiscale waarde in hun belastingaangifte voor de inkomsten van 2006 aangeven. Is de Begunstigde onderworpen aan een hogere aanslagvoet dan die welke gebruikt werd voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de Aankoopopties, dan kan een bijkomende belasting worden aangerekend in het belastingkohier voor de inkomsten van Volgens de Belgische wet wordt de Aankoopoptie op fiscaal vlak als toegekend beschouwd op de 60ste Dag volgend op de datum van het aanbod, voor zover de Begunstigde vóór het verstrijken van deze termijn zijn/haar aanvaarding schriftelijk aan [XXX] heeft meegedeeld overeenkomstig paragraaf 3.7 hierboven. In dat geval wordt de bijkomende belasting voor de Begunstigde, zoals hierboven beschreven, in de vorm van bedrijfsvoorheffing op het nettoloon van [XXX] 2006 ingehouden. De Aankoopopties die niet formeel werden aanvaard door de ontvangst door [XXX] van het aanvaardingsformulier uiterlijk op [XXX] 2006, zullen als niet aanvaard worden beschouwd en de Begunstigde zal geen enkele belasting verschuldigd zijn. 8 Theoretische belastingvoet. In de realiteit betreft het de marginale aanslagvoet die voor elke Begunstigde geldt. p. 6

12 In het geval de Begunstigde zijn/haar Aankoopopties niet zou uitoefenen omdat de Uitoefenprijs hoger zou blijven dan de beurskoers tijdens de ganse Uitoefenperiode van de Aankoopopties, kan de Begunstigde de fiscale last die hij heeft betaald bij de aanvaarding van de Aankoopopties, niet terugvorderen. De NV Delhaize Groep kan geen enkele garantie geven over het koersverloop van het Delhaize-aandeel. De hiernavolgende grafiek geeft de invloed weer van de fiscale last op de mogelijke financiële winst of verlies voor de Begunstigde die de Aankoopopties aanvaardt. Waarde van het aandeel Uitoefenperiode Waarde van het aandeel fiscale last Belasting Winstzone Nettomeerwaarde Uitoefenprijs Verlieszone d Temps [xxx] 2006 Januari [xxx] Uitoefening In ieder geval is het maximum financieel verlies dat de Begunstigde (Belgische ingezetene) kan lopen als hij zijn Aankoopopties niet uitoefent, gelijk aan het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat wegens zijn aanvaarding van de Aankoopopties werd ingehouden. Volgens de huidige Belgische fiscale wetgeving, zal de Begunstigde, Belgische ingezetene, geen enkele andere belasting moeten betalen ingevolge zijn deelname aan het plan, te weten noch bij de uitoefening van de Aankoopopties, noch bij de verkoop van de aandelen. Op de toekenning van de Aankoopopties is, in het specifieke kader van dit Aanbod van Aankoopopties, geen sociale zekerheid verschuldigd, noch door de werkgever, noch door de Begunstigde. De informatie in paragrafen en weerspiegelt de Belgische fiscale wetgeving die in [XXX] 2006 geldt. Deze wetgeving kan in de toekomst wijzigingen ondergaan. p. 7

13 3.13. Is de mogelijkheid om mijn Aankoopopties gedurende de Uitoefenperiode uit te oefenen aan bepaalde voorwaarden onderworpen? De Raad van Bestuur heeft beslist om [XXX]% van de aanvaarde Aankoopopties onvoorwaardelijk toe te kennen in de zin van paragraaf 3.14.a (Onvoorwaardelijke Aankoopopties) en [XXX]% van de aanvaarde Aankoopopties voorwaardelijk toe te kennen in de zin van paragraaf 3.14.b (Voorwaardelijke Aankoopopties). Als het toepassen van de quotiteit van [XXX]% op het aantal aanvaarde aandelen zou leiden tot een gebroken aantal Aankoopopties (bijv. 87,5), dan zal het aantal onvoorwaardelijke Aankoopopties naar beneden worden afgerond (bijv. 87). Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 3.10 betreffende de Voorwaardelijke en Onvoorwaardelijke Aankoopopties verschillen de Voorwaardelijke en Onvoorwaardelijke Aankoopopties inzake uitoefeningsvoorwaarden. Deze verschillen worden in paragraaf hierna uiteengezet Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de arbeidsverhouding tussen de Begunstigde en de groep Delhaize stopgezet wordt? a) Onvoorwaardelijke Aankoopopties De Begunstigde kan zijn Aankoopopties tijdens de Uitoefenperiode 9 onvoorwaardelijk uitoefenen, dit wil zeggen onafhankelijk van zijn arbeidsverhouding met de Delhaize Groep op het moment van uitoefening van de Aankoopopties. b) Voorwaardelijke Aankoopopties Wordt de Begunstigde ontslagen wegens zware fout of neemt hij vrijwillig ontslag, dan verliest hij alle nog niet uitgeoefende Voorwaardelijke Aankoopopties. Als de Begunstigde op welk ogenblik ook ontslagen wordt met opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, of indien zijn contract in onderling akkoord beëindigd wordt, dan zal hij zijn Voorwaardelijke Aankoopopties nog slechts tot en met de negentigste Dag volgend op zijn vertrek kunnen uitoefenen. Heeft het vertrek van de Begunstigde plaats vóór 1 januari 2010, dan vangt de periode van negentig Dagen aan op 1 januari Heeft het vertrek van de Begunstigde plaats na 1 januari 2010, dan vangt de periode van negentig Dagen aan de Dag na het vertrek van de Begunstigde. Indien de vennootschap die de Begunstigde tewerkstelt geen deel meer uitmaakt van de Delhaize groep dan zal de Begunstigde (of zijn rechthebbenden) niettemin het recht behouden om zijn Voorwaardelijke Aankoopopties tot aan hun eindvervaldag uit te oefenen. Wanneer de Begunstigde op welk ogenblik ook met pensioen gaat (op normale pensioenleeftijd of via brugpensioen), verplicht is een lange periode van ziekteverlof te nemen, het voorwerp is van contractbeëindiging wegens overmacht of als hij overlijdt (zie 3.15 Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de Begunstigde overlijdt?"), dan behoudt de Begunstigde (of zijn rechthebbenden) niettemin het recht om zijn Voorwaardelijke Aankoopopties tot de laatste vervaldag uit te oefenen. 9 Onder voorbehoud hetgeen voorzien wordt in paragraaf p. 8

14 3.15. Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de Begunstigde overlijdt? Als de Begunstigde overlijdt, dan kunnen zijn wettelijke of aangewezen erfgenamen al zijn Aankoopopties (Voorwaardelijke en Onvoorwaardelijke Aankoopopties) uitoefenen. De rechthebbenden zijn aan dezelfde bepalingen onderworpen als de Begunstigde voor wat de Uitoefenperiode en de modaliteiten van het plan betreft. De verdeling van de Aankoopopties tussen de erfgenamen mag niet leiden tot een opdeling in minder dan 25 Aankoopopties per lot, op straffe van opschorting van het recht om de loten van minder dan 25 Aankoopopties uit te oefenen. In geval van een versnippering in naakte eigendom/vruchtgebruik ingevolge een nalatenschap moeten de erfgenamen een enkele vertegenwoordiger van de nalatenschap aanstellen voor de uitoefening van de Aankoopopties. Delhaize Groep NV behoudt zich het recht voor om het recht om de Aankoopopties uit te oefenen op te schorten zolang deze aanstelling niet gebeurd is en niet geldig gestaafd werd Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties verkopen aan derden? Neen. Het is belangrijk te weten dat de Aankoopopties niet overdraagbaar en niet verhandelbaar zijn. Dat wil zeggen dat zij niet kunnen worden verkocht, noch het voorwerp kunnen uitmaken van welke vorm ook van eigendomoverdracht tussen levenden. Enkel bij overlijden van de Begunstigde kunnen de Aankoopopties alleen aan zijn rechthebbenden worden overgedragen. Om deze redenen zijn deze Aankoopopties niet op de Beurs genoteerd, in tegenstelling tot de onderliggende aandelen Wat zijn de praktische modaliteiten van dit openbaar Aanbod van Aankoopopties? Op [XXX] 2006 (60ste Dag volgend op het aanbod) worden de Aankoopopties automatisch toegekend aan de Begunstigde die het aanbod aanvaard heeft, via creditering op een bankrekening op zijn naam bij [XXX]; De bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het voordeel van alle aard wordt op het nettoloon van [XXX] 2006 ingehouden; Op basis van de voorwaarden van het Aanbod, mogen de Aankoopopties niet vóór 1 januari 2010 worden uitgeoefend. De Begunstigde houdt dus zijn Aankoopopties gedurende ongeveer drie en een half jaar in zijn vermogen (zonder bijkomende kosten andere dan de in paragrafen en vermelde eenmalige belasting); p. 9

15 Vanaf 1 januari 2010 tot en met [XXX] 2013 kan de Begunstigde, indien hij dit wenst, zijn Aankoopopties in schijven van [XXX] Aankoopopties of per veelvoud hiervan of ten bedrage van het saldo aan Aankoopopties, als dit minder is dan [XXX] Aankoopopties uitoefenen en het overeenstemmende aantal Delhaize-aandelen tegen betaling van de Uitoefenprijs aankopen, vermeerderd met de Heffing op de Beursverrichtingen (ter informatie momenteel vastgesteld op [XXX]% van het transactiebedrag). De Begunstigde zal de uitoefening van de Aankoopopties meedelen door middel van een formulier dat hij vóór de Uitoefenperiode zal ontvangen. Behoudens tegenstrijdige vermelding van de Begunstigde zal de uitoefening van de Aankoopopties bij voorrang op Voorwaardelijke Aankoopopties slaan. Ingevolge de uitoefening van zijn Aankoopopties kan de Begunstigde uit het volgende kiezen : a) vragen om de Delhaize-aandelen die overeenstemmen met de Aankoopopties die tegen betaling van de Uitoefenprijs uitgeoefend worden, te leveren; b) vragen om de Delhaize-aandelen verworven ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties voor zijn rekening op Euronext Brussel te verkopen; c) een combinatie van a) en b) vragen. a) Levering van de Delhaize-aandelen Het verschuldigde bedrag moet (Uitoefenprijs vermenigvuldigd met het aantal uitgeoefende Aankoopopties vermeerderd met de Heffing op de Beursverrichtingen) via overschrijving of bankcheque worden betaald op de rekening van de Begunstigde bij [XXX]. Bij ontvangst van de betaling zullen de overeenstemmende Delhaize-aandelen worden geleverd, naar keuze van de Begunstigde gebeurt dit ofwel op een effectenrekening die de Begunstigde in het uitoefenformulier aangeeft, ofwel in de vorm van materiële effecten aan toonder. De kosten van elke levering van materiële effecten (incl. eventuele heffingen) en het bewaarloon op een effectenrekening vallen ten laste van de Begunstigde. p. 10

16 b) Verkoop van de Delhaize-aandelen De verkoop van de aandelen wordt op Euronext Brussel voor rekening van de Begunstigde zo snel mogelijk uitgevoerd door [XXX] na ontvangst van het uitoefenformulier. Na de verkoop wordt de opbrengst, na aftrek van kosten en rechten, bij voorkeur aangewend om het door de Begunstigde verschuldigde bedrag ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties, te betalen. Het positieve saldo wordt zo vlug mogelijk op de rekening van de Begunstigde bij [XXX] overgeschreven. Het eventuele negatieve saldo wordt zo vlug mogelijk door de Begunstigde aangezuiverd. [XXX] zal enkel de aanvraag tot uitoefening van de Aankoopopties bij Delhaize Groep NV indienen, nadat de verkooporder van de aandelen een tegenpartij op de beursmarkt heeft gevonden. c) Gedeeltelijke verkoop en levering van het saldo van de Delhaize-aandelen Dezelfde procedure wordt gevolgd als bij punt b) hierboven. De opbrengst van de verkoop wordt, na aftrek van kosten en rechten, bij voorkeur aangewend om het door de Begunstigde verschuldigde bedrag ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties, te betalen. De risico's verbonden aan de koersschommelingen van het Delhaizeaandeel op Euronext Brussels en, voor de Begunstigden van buiten de eurozone, verbonden aan de wisselkoersschommelingen tussen de verzendingsdatum van de verkooporder en de datum van de volledige uitvoering van het order, vallen uitsluitend ten laste van de Begunstigde. Gezien de Aankoopopties een looptijd van zeven jaar hebben, zullen de Aankoopopties die vóór [XXX] niet worden uitgeoefend, op die datum automatisch vervallen en dus waardeloos worden. Opmerking: de administratieve aspecten van de uitoefening van de Aankoopopties zal worden uitgelegd in een verklarende nota die [XXX] vóór het begin van de Uitoefenperiode aan de Begunstigden die het aanbod aanvaarden, zal uitdelen. Deze nota zal ook de formulieren bevatten die nodig zijn voor de verrichtingen (uitoefening van de Aankoopopties, verkoop van de aandelen, enz ) Welke zijn de mogelijke kosten bij deelname aan het Aankoopoptieplan? Het openen en gebruiken van een rekening bij [XXX] voor de verrichtingen die rechtstreeks verband houden met dit Aankoopoptieplan (meer bepaald, de registratie van aanvaarde Aankoopopties en de uitoefening van de Aankoopopties) veroorzaken geen bewaarkosten voor de Begunstigden. p. 11

17 De uitoefening van de Aankoopopties op bestaande aandelen is onderworpen aan de Heffing op de Beursverrichtingen van [XXX]% van het transactiebedrag, met een maximum van EUR [XXX]. Het verkopen van de aandelen op de beurs brengt verder ook kosten teweeg zoals gebruikelijk bij een beursverrichting. Zij worden geraamd op ongeveer [XXX] % van het bedrag van de verkooptransactie (makelaarsloon en Heffing op Beursverrichtingen inbegrepen) met een minimumforfait voor het makelaarsloon van EUR [XXX] per transactie. Het bewaren van de aandelen op een effectenrekening na de uitoefening van de Aankoopopties is eveneens aan een bewaarloon onderworpen, volgens het geldende tarief van de financiële instelling waar de aandelen zijn gedeponeerd. Krachtens het koninklijk besluit van 18 november 1996, gewijzigd door artikel 304 en volgende van de programmawet van 22 december 2003, dienen de aandeelhouders die de materiële levering van de aandelen aan toonder wensen, een leveringstaks (momenteel [XXX]% op de waarde van de aandelen) te betalen vermeerderd met EUR [XXX] (excl. BTW, nl. EUR [XXX] incl. BTW) bankkosten. De aandeelhouders die hun Delhaize-aandelen naar een bankrekening bij een andere kredietinstelling dan [XXX] wensen over te schrijven, moeten forfaitaire bankkosten betalen ten belope van EUR [XXX] (excl. BTW, nl. EUR [XXX] incl. BTW). Deze ramingen gaan uit van de in [XXX] 2006 geldende tarieven en belastingen op basis van de huidige reglementering van de beursverrichtingen op Euronext Brussel. Deze reglementeringen kunnen tussen nu en 1 januari 2010 nog wijzigingen ondergaan, zodat deze kosten eventueel kunnen veranderen. p. 12

18 3.19. Cijfervoorbeeld van het financieel resultaat dat de Begunstigde mogelijk zou kunnen realiseren De Begunstigde krijgt 100 Aankoopopties toegekend die hem het recht geven om 100 Delhaize-aandelen te kopen. Waarde van de aandelen bij uitoefening EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Uitoefenprijs per Aankoopoptie: Vastgelegd op de waarde van het aandeel op het moment van het aanbod om te kunnen genieten van het gunstig fiscaal stelsel bepaald in de wet van 26 maart 1999 EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Waarde van het belastbare voordeel: 100 Aankoopopties x EUR [XXX] x [XXX]% EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Verschuldigde belasting (hypothese van een marginale aanslagvoet van [XXX]%): EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] x [XXX] % Aankoopprijs van de aandelen (= Uitoefenprijs): EUR [XXX] x 100 EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Waarde van de aandelen: Beurskoers x 100 EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Brutowinst: Waarde van de aandelen Uitoefenprijs N.A.(*) EUR [XXX] EUR [XXX] Netto winst/(verlies) (**): Brutowinst verschuldigde belasting EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] transactiekosten (*) In dit geval oefent de Begunstigde zijn/haar Aankoopopties niet uit. Zijn/haar netto verlies is gelijk aan het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat wegens zijn/haar aanvaarding van de Aankoopopties werd ingehouden. (**) De nettowinst houdt rekening met de transactiekosten die aan de uitoefening van de Aankoopopties en de verkoop van de aandelen verbonden zijn, maar niet met de leveringstaks op het materieel leveren van de aandelen (optioneel). p. 13

19 4. Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - specifieke kenmerken van het Aanbod 4.1. Aantal Aankoopopties en frequentie van het Aanbod Het aanbod van Aankoopopties van 2006 ligt in de lijn van het Aanbod van Aankoopopties dat in juni 2000 werd gelanceerd en sindsdien elk jaar in juni wordt herhaald. Dit bevestigt de bedoeling van de Raad van Bestuur om regelmatig Aankoopopties toe te kennen. Het Aanbod van Aankoopopties maakt echter geen deel uit van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer en kan dus niet als een verworven recht worden beschouwd. Indien het Aanbod zou moeten beschouwd worden als deel uitmakend van de arbeidsovereenkomst, dan erkent en aanvaardt u bij de aanvaarding van het Aanbod van Aankoopopties dat het Aanbod in elk geval geen substantieel deel uitmaakt van uw arbeidsovereenkomst. Het Aanbod en de modaliteiten ervan zijn derhalve geen verworven rechten. Elk eventueel Aanbod dat in de toekomst zou worden geformuleerd, kan onderworpen zijn aan andere modaliteiten dan deze die van toepassing zijn op dit Aanbod Uitgifteprijs van de Aankoopopties De Aankoopopties worden gratis toegekend Wijziging in de uitoefeningsvoorwaarden De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, in de gevallen uitdrukkelijk vermeld in dit aanbiedingsdocument, en meer in het algemeen wanneer dit in het voordeel van de Begunstigden zou zijn, de uitoefeningsvoorwaarden van de Aankoopopties te wijzigen Onderliggende aandelen Zodra een Begunstigde de Delhaize-aandelen heeft verworven, mag hij/zij ze op elk ogenblik en op onbeperkte wijze overdragen onder voorbehoud wat onder paragraaf vermeld is. De aandelen zijn stemgerechtigd. Het zijn gewone aandelen en geen VVPR 10 -aandelen (zij genieten dus geen verlaagde roerende voorheffing). Men dient te weten dat de Delhaize-aandelen die in het kader van het aanbod van Aankoopopties van 2006 ingevolge uitoefening van de Aankoopopties zullen worden geleverd, niet geregistreerd werden overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 en dus in de Verenigde Staten van Amerika niet mogen worden aangeboden of verkocht, tenzij zij het voorwerp uitmaken van een dergelijke registratie of vrijstelling van registratie genieten Vorm van de effecten De Aankoopopties zijn en blijven op naam tot aan hun vervaldag. 10 VVPR : Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit p. 14

20 Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Delhaize Groep NV zijn de aandelen die ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties worden verworven, aan toonder of gedematerialiseerd, naar keuze van Delhaize Groep NV Anti-verwateringsclausule De Begunstigden hebben de mogelijkheid hun Aankoopopties vervroegd 11 uit te oefenen in elk van de volgende gevallen: (a) in geval van kapitaalverhoging van Delhaize Groep NV door inbreng in geld, voor zover evenwel de bestaande aandeelhouders het recht hebben om aan de operatie deel te nemen; (b) in geval van een openbaar aankoop- of omruilbod op de aandelen van Delhaize Groep NV; (c) in geval van fusie door overneming van Delhaize Groep NV of van elke andere operatie waarbij de aandeelhouders van Delhaize Groep NV worden uitgenodigd of gehouden zijn om hun aandelen te verkopen, om te ruilen of in te brengen, ongeacht of de operatie nu gebeurt op initiatief van Delhaize Groep NV, van een verbonden vennootschap of een derde. In elk van deze gevallen zullen de Begunstigden hun Aankoopopties kunnen uitoefenen tegen de dan geldende voorwaarden en te gepasten tijde om deel te kunnen nemen aan de operatie. Delhaize Groep NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om over te gaan tot alle andere verrichtingen dan die bedoeld in de eerste paragraaf van dit artikel, die een weerslag zouden hebben op het kapitaal, zonder daarom aanleiding te geven tot de mogelijkheid van vervroegde uitoefening van de opties. Dergelijke verrichtingen omvatten kapitaalverhogingen door inbreng in natura, incorporatie van de reserves in het capitaal vergezeld van de toekenning van bonusaandelen, de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of obligaties met inschrijvingsrechten, de uitkering van aandelen in het kader van keuzedividenden (door inbreng van de dividendvordering) of van een dividend in de vorm van aandelen, de wijziging in de vertegenwoordiging van het kapitaal, alsook het wijzigen van de bepalingen die de verdeling van winsten of liquidatieboni regelen. Indien een van de verrichtingen bedoeld in voorgaande paragraaf volgens de Raad van Bestuur een nadelige invloed zou hebben op de waarde van de aandelen van Delhaize Groep NV (die overeenstemt met het resultaat, berekend onmiddellijk voor de verrichting met een nadelig gevolg, door het geconsolideerde eigen vermogen te delen door het op dat moment uitgegeven aantal aandelen), dan zal de Uitoefenprijs van de Aankoopopties worden aangepast voor zover de Raad van Bestuur dat nodig acht om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren, overeenkomstig de ter zake gebruikelijke modaliteiten. 11 Men dient te weten dat in geval van een vervroegde uitoefening van de Aankoopopties waardoor de wettelijke voorwaarden van een verlaagde forfaitaire aanslagvoet betreffende de termijnen niet meer zou worden gerespecteerd, de Begunstigde een bijkomende belasting verschuldigd zal zijn. Deze belasting stemt overeen met het verschil tussen de verschuldigde belasting bij een verlaagde aanslagvoet (8,5% voor de berekening van het voordeel van alle aard) en de verschuldigde belasting bij het basisstelsel (17% voor de berekening van het voordeel van alle aard). p. 15

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel NV Delhaize Groep Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel OPENBAAR AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN

DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN Ontwerp DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN [24 mei 2007] INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...1 2. HET PLAN...1 2.1 Wie beslist om Opties toe te kennen onder het

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap op 7 december 2009 1 Artikel Pagina 1. Artikel 1: DEFINITIES...3 2. Artikel 2: VOORWERP VAN HET PLAN...4 3. Artikel 3:

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 Goedgekeurd door de raad van bestuur van ThromboGenics NV op 10 maart 2011 0084307-0000002 CO:13587475.8 INHOUDSOPGAVE Clause Page 1. Definities...1 2. Doelstelling

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

De huidige warrants worden uitgegeven in het kader van de enige schijf (Schijf 2012) van het Plan 2012.

De huidige warrants worden uitgegeven in het kader van de enige schijf (Schijf 2012) van het Plan 2012. MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN DE TOPDIRECTEUREN VAN TESSENDERLO GROUP PLAN 2012 : (ENIGE) SCHIJF 2012 (150.000 WARRANTS) I. INLEIDING INFORMATIEBROCHURE

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS De Raad van Bestuur van Miko NV(de Vennootschap ) heeft op haar vergadering van 24 augustus 1998 het hiernavolgend protocol (het Protocol ) goedgekeurd,

Nadere informatie

Fagron NV Warrantenplan 2016

Fagron NV Warrantenplan 2016 Fagron NV Warrantenplan 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap 0087893-0000021 BR:11609839.4 Inhoud Pagina 1. Definities... 1 2. Voorwerp van het Plan... 3 3. Rechten verbonden aan

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Informatiememorandum van 4 mei met betrekking tot het keuzedividend. Keuzeperiode van 4 tot en met 21 mei 2012

Informatiememorandum van 4 mei met betrekking tot het keuzedividend. Keuzeperiode van 4 tot en met 21 mei 2012 Gereglementeerde informatie 4 mei 2012 DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË Informatiememorandum van 4 mei 2012

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel (hierna de "Vennootschap")

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV

TELENET GROUP HOLDING NV TELENET GROUP HOLDING NV AANDELENOPTIEPLAN 2008 # 554379 INHOUDSTAFEL Artikels Pagina 1. Definities en interpretatie... 1 1.1. Definities... 1 1.2. Interpretatie... 3 1.3. Betekenis van verwijzingen...

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET) Brussel,12 juni 2012 Gereglementeerde informatie* (12 juni 2012) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ ADDENDUM bij het verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 25 april 2012 (15:00 uur) Ondertekende stemmen per brief moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 19

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 Gereglementeerde informatie (6 mei 2013) Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie