Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel"

Transcriptie

1 ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN VAN [XXX] 2006 TOT EN MET [XXX] 2006 gratis aangeboden en met betrekking tot Delhaize-aandelen Het aanbod is voorbehouden aan de kaderleden van Delhaize Groep NV en van vennootschappen van Delhaize Groep [XXX] 2006

2 Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN VAN [XXX] 2006 TOT EN MET [XXX] 2006 gratis aangeboden en met betrekking tot Delhaize-aandelen Het aanbod is voorbehouden aan de kaderleden van de NV Delhaize Groep en van vennootschappen van Delhaize Groep De aanvaarding of de volledige of gedeeltelijke weigering van het aanbod moet schriftelijk worden ingediend bij [XXX]. Belangrijk : de Begunstigde die het bod niet schriftelijk vóór [XXX] heeft aanvaard, wordt geacht het aanbod geweigerd te hebben. In geval van (gehele of gedeeltelijke) aanvaarding van het aanbod moet het aanvaardingsformulier, ingevuld en ondertekend worden toegezonden aan [XXX], waarna de Begunstigde wordt geacht het aanbod aanvaard te hebben en als dusdanig belast zal worden (zie paragrafen en hierna). De toekenning van de Aankoopopties wordt immers beschouwd als een belastbaar voordeel voor Belgische ingezetenen, de deelname aan het voorgestelde Aankoopoptieplan zal dus fiscale gevolgen hebben voor de Begunstigde op het moment van de toekenning van de Aankoopopties, ongeacht of de Aankoopopties later al dan niet worden uitgeoefend. Niet-Belgische ingezetenen die niet onderworpen zijn aan belastingen in België, kunnen contact opnemen met het departement Human Resources Corporate voor informatie over de gevolgen van de toekenning van de Aankoopopties in hun hoofde. De Delhaize-aandelen die geleverd worden ten gevolge van de uitoefening van de Aankoopopties toegekend in 2006, werden niet geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van de U.S. Securities Act van 1933 en mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht tenzij zij geregistreerd werden overeenkomstig voormelde wet of van een vrijstelling van registratie genieten. Alleen de Franstalige en Nederlandstalige versies van dit aanbiedingsdocument zijn rechtsgeldig. De Engelstalige versie van het aanbiedingsdocument is een vrije vertaling van de originele Franstalige versie. Bovendien wordt in geval van betwisting alleen het aanbiedingsdocument in (gedrukte) papierversie geacht de authentieke versie te zijn.

3 Lexicon Delhaize-aandeel : gewoon aandeel van Delhaize Groep NV dat op Euronext Brussel onder de code DELB verhandeld wordt. Begunstigde : Dag : Aanbod van Aankoopopties 2006 : Aankoopoptie : kaderleden van Delhaize Groep NV, senior managers van vennootschappen van de groep Delhaize in andere landen en leden van het uitvoerend management van de groep Delhaize 1, aangewezen door de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV, onder arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur en zonder enige voorwaarde wat de minimumanciënniteit betreft. De personen die op datum van [XXX] 2006 in opzeggingsperiode zijn wegens vrijwillig ontslag of afdanking, zullen niet als Begunstigden kunnen worden beschouwd (behalve indien zij met wettelijk pensioen of een overeengekomen brugpensioen gaan). bij gebrek aan een nauwkeurige definitie in de wet van 26 maart 1999, verwijst de term dag naar kalenderdag. het aanbod van Aankoopopties in [XXX] 2006 zoals besloten door de Raad van Bestuur van de NV Delhaize Groep tijdens zijn vergadering van 14 maart in het kader van onderhavig aanbod verwijst de term «Aankoopoptie» naar het recht om tijdens het in onderhavig aanbiedingsdocument vastgestelde Uitoefenperiode (zoals gedefinieerd in artikel van onderhavig aanbiedingsdocument) een bestaand Delhaize-aandeel tegen de Uitoefenprijs te kopen. Uitoefenprijs : de Uitoefenprijs van de Aankoopopties wordt vastgesteld op EUR [XXX] volgens de voorwaarden bepaald in artikel 43, 4 van de wet van 26 maart 1999 en is gelijk [aan de slotbeurskoers van het Delhaize-aandeel op Euronext Brussels op de beursdag die het aanbod voorafgaat] of [aan de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig Dagen die het Aanbod van Aankoopoptie voorafgaan] Voor de leden van het uitvoerend management, krachtens de goedkeuring van het Aankoopoptieplan door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Groep Delhaize NV voor zover het Aankoopoptieplan het recht verleent aan de leden van het uitvoerend management om bestaande Delhaize-aandelen te verwerven. Afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur of van zijn vertegenwoordigers

4 Inhoudstafel Hoofdstuk A - Pagina Informatie over het Aanbod van Aankoopopties Beslissing van de Raad van Bestuur van 14 maart Contactpersoon voor nadere inlichtingen Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - Basisprincipes Waarom stelt de Delhaize groep dit Aanbod van Aankoopopties voor? Wie kan aan dit Aanbod van Aankoopopties deelnemen? Welke looptijd heeft het Aanbod van Aankoopopties? Hoe werkt het Aankoopoptieplan? Wat is het voordeel van een Aankoopoptie? Is deelname aan het Aankoopoptieplan verplicht? Als de Begunstigde wenst deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij doen? Als de Begunstigde beslist om niet deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij dan doen? Wat is de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie? Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties op gelijk welk ogenblik uitoefenen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de Begunstigden - Belgische ingezetenen die deelnemen aan het Aankoopoptieplan? Hoeveel belasting zal de Begunstigde - Belgische ingezetene betalen op de Aankoopopties die hem worden toegekend en die hij aanvaardt? Is de mogelijkheid om mijn Aankoopopties gedurende de Uitoefenperiode uit te oefenen aan bepaalde voorwaarden onderworpen? Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de arbeidsverhouding tussen de Begunstigde en de groep Delhaize stopgezet wordt? Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de Begunstigde overlijdt? Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties verkopen aan derden? Wat zijn de praktische modaliteiten van dit openbaar Aanbod van Aankoopopties? Welke zijn de mogelijke kosten bij deelname aan het Aankoopoptieplan? Cijfervoorbeeld van het financieel resultaat dat de Begunstigde mogelijk zou kunnen realiseren Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - specifieke kenmerken van het Aanbod Aantal Aankoopopties en frequentie van het Aanbod...14

5 4.2. Uitgifteprijs van de Aankoopopties Wijziging in de uitoefeningsvoorwaarden Onderliggende aandelen Vorm van de effecten Anti-verwateringsclausule Dividenden Fiscale behandeling van de dividenden die Delhaize Groep NV uitkeert Verjaringstermijn van de dividenden Fiscale behandeling van de meerwaarden voor Belgische ingezetenen Loketbank en financiële dienst Toepasselijk recht op het Aanbod van Aankoopopties Kosten en belastingen ten laste van de Begunstigden Kosten ten laste van Delhaize Groep NV Andere bepalingen...18 Hoofdstuk B - Informatie over de activiteiten van Delhaize Groep N.V....18

6 Hoofdstuk A - Informatie over het Aanbod van Aankoopopties 1. Beslissing van de Raad van Bestuur van 14 maart 2006 Op zijn vergadering van 14 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV besloten Aankoopopties gratis aan te bieden aan kaderleden van Delhaize Groep NV, senior managers van vennootschappen van de groep Delhaize en leden van het uitvoerend management van de groep Delhaize. Voor deze laatste categorie is het aanbod onder voorbehoud van de goedkeuring van het Aankoopoptieplan door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor zover het Aankoopoptieplan het recht verleent aan de leden van het uitvoerend management van de Delhaize Groep om bestaande Aandelen van Delhaize Groep NV te verwerven 3. Deze personen zijn aangewezen door de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV. Het totaal aantal Begunstigden is ongeveer 580. Deze Aankoopopties kunnen leiden tot de aankoop van maximaal [XXX] aandelen, die [XXX] % van de bestaande Delhaize-aandelen vertegenwoordigen. Dit aanbod van Aankoopopties in 2006 is in overeenstemming met de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid van 1998 en met hoofdstuk 7 van de programmawet (I) van 24 december 2002 en past binnen het personeelsmotivatiebeleid dat voor de Begunstigden wordt gevoerd. Deze verrichting heeft tot doel de Begunstigden sterker aan het bedrijf te binden en te motiveren door aan de prestaties van de groep Delhaize een financieel voordeel te koppelen, en laat toe de actieve bijdrage van de Begunstigden aan de groei van de groep en het bereiken van de resultaten te valoriseren. 2. Contactpersoon voor nadere inlichtingen Voor vragen met betrekking tot dit Aanbod kunnen de Begunstigden contact opnemen met de Afdeling Human Resources Development Corporate van Delhaize Groep: Mevrouw Cathy Vanden Broeck tel. : +32 (0) c/o Delhaize Groep, Square Marie Curie 40, 1070 Brussel (België) 3 [De gewone algemene vergadering keurde dit goed op 24 mei 2006.] p. 1

7 3. Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - Basisprincipes 3.1. Waarom stelt de Delhaize groep dit Aanbod van Aankoopopties voor? Door aan haar kaderleden de mogelijkheid te geven voordeel te halen uit een eventuele stijging van de beurskoers van het Delhaize-aandeel ten opzichte van de Uitoefenprijs, wenst de Delhaize groep de loyauteit en motivatie van haar kaderleden te verhogen door hen in staat te stellen een financieel voordeel te genieten van de prestaties van de Delhaize groep Wie kan aan dit Aanbod van Aankoopopties deelnemen? Het Aanbod van Aankoopopties richt zich uitsluitend tot ongeveer 580 Begunstigden, onder arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur, zonder enige voorwaarde wat de minimumanciënniteit betreft. De Begunstigden zullen op basis van een door de Raad van Bestuur vastgelegde verdeling een aantal Aankoopopties aangeboden krijgen. De personen die op datum van [XXX] 2006 in opzeggingsperiode zijn wegens vrijwillig ontslag of afdanking, kunnen niet als Begunstigden worden beschouwd (behalve wanneer zij met wettelijk pensioen of een overeengekomen brugpensioen gaan) Welke looptijd heeft het Aanbod van Aankoopopties? Het in onderhavig aanbiedingsdocument voorgestelde Aanbod is 60 Dagen geldig vanaf de mededeling aan de Begunstigden. Aangezien deze mededeling op [XXX] plaatsvindt, is dit aanbod dus geldig van [XXX] 2006 tot en met [XXX] Hoe werkt het Aankoopoptieplan? Het Aanbod van Aankoopopties 2006 bevestigt de bedoeling van de Raad van Bestuur om periodiek Aankoopopties toe te kennen. Elke Aankoopoptie geeft het recht (maar niet de plicht) om tussen 1 januari 2010 en [XXX] één Delhaize-aandeel te kopen, tegen een vooraf vastgelegde prijs. Deze prijs is gelijk aan de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie. Om van het gunstig fiscaal stelsel zoals voorzien in de wet van 26 maart 1999 te kunnen genieten, is deze prijs gelijk aan de beurskoers 5 van het Delhaize-aandeel op de beursdag die het aanbod voorafgaat of aan de gemiddelde beurskoers 5 van de laatste dertig Dagen die het aanbod voorafgaan. De Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers bepaalt / bepalen de Uitoefenprijs door een van deze twee formules te kiezen. [Om aan de doelstellingen van dit plan tegemoet te komen, heeft/hebben de Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers voor de laagste waarde gekozen.] 4 5 Onder voorbehoud van de regels bepaald in paragraaf Voor de bepaling van de Uitoefenprijs wordt als beurskoers van het Delhaize aandeel de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels weerhouden. p. 2

8 3.5. Wat is het voordeel van een Aankoopoptie? Het voordeel van dit mechanisme berust op de veronderstelling dat de beurskoers van het onderliggende Delhaize-aandeel een stijgende trend zal vertonen ten opzichte van de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie. De uitoefening van de Aankoopoptie maakt het in dat geval mogelijk voor de Begunstigde voordeel te halen uit het verschil tussen de beurskoers van het onderliggende Delhaize-aandeel op het moment van de uitoefening van de Aankoopoptie en de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie. De grafiek hieronder biedt een theoretische beschrijving van het mechanisme van een Aankoopoptie in het theoretische geval van een stijgend verloop van de beurskoers van het onderliggende aandeel van de Aankoopoptie. Waarde h van het aandeel Waarde van het aandeel Winstzone Meerwaarde Uitoefenprijs Uitoefenprijs Neutrale zone Toekenning Uitoefenperiode Uitoefening Temps Zodra de koers van het onderliggende aandeel hoger is dan de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie, kan de Begunstigde zijn Aankoopoptie uitoefenen om voordeel te halen uit het positieve verschil tussen de beurskoers van het onderliggende aandeel en de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie (potentiële winstzone vóór elke fiscale invloed). Wanneer de beurskoers van het onderliggende aandeel lager is dan de Uitoefenprijs zal de Begunstigde uiteraard de Aankoopopties niet uitoefenen (neutrale zone buiten fiscale invloed). Bij de analyse of hij/zij al dan niet zal deelnemen aan het Aankoopoptieplan, dient de Begunstigde ook rekening te houden met de fiscale lasten die met het aanvaarden van Aankoopopties gepaard gaan (zie paragraaf 3.12). p. 3

9 3.6. Is deelname aan het Aankoopoptieplan verplicht? Neen. Belangrijk om te weten is dat dit Aanbod van Aankoopopties aan de Begunstigden wordt aangeboden, maar dat deelname aan het plan in geen geval verplicht is. De Begunstigde kan het Aanbod van Aankoopopties weigeren. Hij kan het aanbod ook volledig of gedeeltelijk per veelvoud van [XXX] Aankoopopties aanvaarden. De Aankoopoptie wordt, op fiscaal vlak, geacht toegekend te zijn op de 60ste Dag volgend op de datum van het aanbod, voor zover de Begunstigde vóór het einde van deze termijn zijn wil om het aanbod te aanvaarden schriftelijk heeft meegedeeld Als de Begunstigde wenst deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij doen? De Begunstigde is verplicht om zijn aanvaardingsformulier (bijgevoegd bij het aanbiedingsdocument), ingevuld en ondertekend, zo vlug mogelijk en uiterlijk op [XXX] te bezorgen aan [XXX]. Indien de Begunstigde een bewijs wenst van de verzending van zijn aanvaardingsformulier, dan kan hij het aangetekend versturen met ontvangstbewijs aan [XXX]. Hij kan het ook op eigen risico per gewone post versturen aan hetzelfde adres. De Begunstigden kunnen [XXX] op nummer [XXX] telefoneren voor alle vragen in verband met de ontvangst van hun aanvaardingsformulier. Het is mogelijk het Aankoopoptieplan van de Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV gedeeltelijk te aanvaarden per veelvoud van [XXX] Aankoopopties Als de Begunstigde beslist om niet deel te nemen aan het Aankoopoptieplan, wat moet hij dan doen? Wenst de Begunstigde het aanbod geheel of gedeeltelijk te weigeren, dan dient hij uiterlijk op [XXX] zijn (volledige of gedeeltelijke) weigering schriftelijk te richten (door middel van het bij het aanbiedingsdocument bijgevoegde weigeringsformulier, ingevuld en ondertekend) tot [XXX]. In ieder geval zullen de Aankoopopties waarvoor geen enkel formulier (van weigering en/of volledige of gedeeltelijke aanvaarding) uiterlijk op [XXX] aan [XXX] is gericht, als geweigerd worden beschouwd Wat is de Uitoefenprijs van de Aankoopoptie? De Uitoefenprijs van elke Aankoopoptie bedraagt EUR [XXX]. Deze Uitoefenprijs is gelijk [aan de beurskoers van het Delhaize-aandeel op de beursdag die het Aanbod van Aankoopopties voorafgaat] of [aan de gemiddelde beurskoers van de laatste dertig Dagen die het aanbod voorafgaan] 6. Deze Uitoefenprijs geldt de hele looptijd van de Aankoopopties. 6 Afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur of van haar vertegenwoordigers. p. 4

10 3.10. Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties op gelijk welk ogenblik uitoefenen? Neen. Het Aanbod van Aankoopopties is een langetermijnstimulans om de actieve bijdrage van de Begunstigden aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Delhaize te valoriseren door hun belangen te laten samengaan met die van de aandeelhouders van de groep. Opdat het aanbod een verlaagde aanslagvoet van 8,5% 7 (in plaats van 17%) zou kunnen genieten voor de berekening van de belastbare basis van het voordeel van alle aard, mogen de Aankoopopties bovendien niet worden uitgeoefend vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar van het aanbod, noch na het verstrijken van het zevende jaar te tellen vanaf de datum van het aanbod. Concreet kan de Begunstigde zelf het ogenblik waarop hij zijn Aankoopopties wenst uit te oefenen kiezen, namelijk tussen 1 januari 2010 en [XXX] 2013 (hierna de "Uitoefenperiode" genoemd), onder voorbehoud van de volgende alinea's : 1 Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, dient iedereen die voorkennis bezit zich ervan te onthouden de Aankoopopties uit te oefenen of de voorkennis aan een derde mee te delen of een derde aan te bevelen zijn Aankoopopties uit te oefenen, zolang deze informatie voorkennis blijft. Bij het niet-naleven van deze regels stelt de Begunstigde zich bloot aan strafrechtelijke en administratieve boetes en opsluitingsstraffen evenals disciplinaire sancties vanwege zijn werkgever, voorzover de toepasselijke wetgeving het toelaat. 2 De uitoefening van de Aankoopopties onderworpen aan de Beleidsregels inzake Effectenhandel en het Verbod op Marktmanipulatie en het Ongeoorloofd Verpreiden van Informatie, waarvan de Begunstigde op de hoogte werden gebracht Wat zijn de fiscale gevolgen voor de Begunstigden - Belgische ingezetenen die deelnemen aan het Aankoopoptieplan? De hieronder beschreven fiscale gevolgen gelden uitsluitend voor Belgische ingezetenen die onderworpen zijn aan de personenbelasting in België. De toekenning van de Aankoopopties wordt als een belastbaar voordeel beschouwd voor de Begunstigden die in België wonen en onderworpen zijn aan de personenbelasting in België. Deelname aan het voorgestelde Aankoopoptieplan zal dus fiscale gevolgen hebben voor de Begunstigden op het moment zelf van de toekenning van de Aankoopopties, ongeacht of zij de Aankoopopties later al dan niet uitoefenen. Voor dit aanbod is het belastbare bedrag verbonden aan dit voordeel van alle aard, forfaitair gelijk aan 8,5% van de Uitoefenprijs van de Aankoopopties, rekening houdend met de Uitoefenperiode en de looptijd van de Aankoopopties. 7 Rekening houdende met de looptijd van zeven jaar van de Aankoopopties. p. 5

11 3.12. Hoeveel belasting zal de Begunstigde - Belgische ingezetene betalen op de Aankoopopties die hem worden toegekend en die hij aanvaardt? Aangezien de Uitoefenprijs vastgelegd is op EUR [XXX] en in de veronderstelling dat de Begunstigde onderworpen is aan een aanslagvoet van [XXX]% (marginale aanslagvoet voor de personenbelasting), dan zal de belastbare basis van de Begunstigde toenemen met EUR [XXX] x 8,5 % (= EUR [XXX]) per toegekende Aankoopoptie (fiscale waarde van het voordeel van alle aard); de bijkomende belasting voor de Begunstigde ingevolge de toekenning van de Aankoopopties gelijk zijn aan EUR [XXX] x [XXX]% 8 = EUR [XXX] per toegekende Aankoopoptie; per 100 toegekende Aankoopopties de bijkomende belasting voor de Begunstigde dus EUR [XXX] bedragen. Deze bijkomende belasting zal worden betaald als bedrijfsvoorheffing die de werkgever inhoudt op het nettoloon van de Begunstigde (brutoloon verminderd met de inhoudingen voor sociale zekerheid en de gewone maandelijkse bedrijfsvoorheffing) van [XXX] De Begunstigden moeten niettemin dit voordeel van alle aard ten belope van de fiscale waarde in hun belastingaangifte voor de inkomsten van 2006 aangeven. Is de Begunstigde onderworpen aan een hogere aanslagvoet dan die welke gebruikt werd voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de Aankoopopties, dan kan een bijkomende belasting worden aangerekend in het belastingkohier voor de inkomsten van Volgens de Belgische wet wordt de Aankoopoptie op fiscaal vlak als toegekend beschouwd op de 60ste Dag volgend op de datum van het aanbod, voor zover de Begunstigde vóór het verstrijken van deze termijn zijn/haar aanvaarding schriftelijk aan [XXX] heeft meegedeeld overeenkomstig paragraaf 3.7 hierboven. In dat geval wordt de bijkomende belasting voor de Begunstigde, zoals hierboven beschreven, in de vorm van bedrijfsvoorheffing op het nettoloon van [XXX] 2006 ingehouden. De Aankoopopties die niet formeel werden aanvaard door de ontvangst door [XXX] van het aanvaardingsformulier uiterlijk op [XXX] 2006, zullen als niet aanvaard worden beschouwd en de Begunstigde zal geen enkele belasting verschuldigd zijn. 8 Theoretische belastingvoet. In de realiteit betreft het de marginale aanslagvoet die voor elke Begunstigde geldt. p. 6

12 In het geval de Begunstigde zijn/haar Aankoopopties niet zou uitoefenen omdat de Uitoefenprijs hoger zou blijven dan de beurskoers tijdens de ganse Uitoefenperiode van de Aankoopopties, kan de Begunstigde de fiscale last die hij heeft betaald bij de aanvaarding van de Aankoopopties, niet terugvorderen. De NV Delhaize Groep kan geen enkele garantie geven over het koersverloop van het Delhaize-aandeel. De hiernavolgende grafiek geeft de invloed weer van de fiscale last op de mogelijke financiële winst of verlies voor de Begunstigde die de Aankoopopties aanvaardt. Waarde van het aandeel Uitoefenperiode Waarde van het aandeel fiscale last Belasting Winstzone Nettomeerwaarde Uitoefenprijs Verlieszone d Temps [xxx] 2006 Januari [xxx] Uitoefening In ieder geval is het maximum financieel verlies dat de Begunstigde (Belgische ingezetene) kan lopen als hij zijn Aankoopopties niet uitoefent, gelijk aan het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat wegens zijn aanvaarding van de Aankoopopties werd ingehouden. Volgens de huidige Belgische fiscale wetgeving, zal de Begunstigde, Belgische ingezetene, geen enkele andere belasting moeten betalen ingevolge zijn deelname aan het plan, te weten noch bij de uitoefening van de Aankoopopties, noch bij de verkoop van de aandelen. Op de toekenning van de Aankoopopties is, in het specifieke kader van dit Aanbod van Aankoopopties, geen sociale zekerheid verschuldigd, noch door de werkgever, noch door de Begunstigde. De informatie in paragrafen en weerspiegelt de Belgische fiscale wetgeving die in [XXX] 2006 geldt. Deze wetgeving kan in de toekomst wijzigingen ondergaan. p. 7

13 3.13. Is de mogelijkheid om mijn Aankoopopties gedurende de Uitoefenperiode uit te oefenen aan bepaalde voorwaarden onderworpen? De Raad van Bestuur heeft beslist om [XXX]% van de aanvaarde Aankoopopties onvoorwaardelijk toe te kennen in de zin van paragraaf 3.14.a (Onvoorwaardelijke Aankoopopties) en [XXX]% van de aanvaarde Aankoopopties voorwaardelijk toe te kennen in de zin van paragraaf 3.14.b (Voorwaardelijke Aankoopopties). Als het toepassen van de quotiteit van [XXX]% op het aantal aanvaarde aandelen zou leiden tot een gebroken aantal Aankoopopties (bijv. 87,5), dan zal het aantal onvoorwaardelijke Aankoopopties naar beneden worden afgerond (bijv. 87). Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 3.10 betreffende de Voorwaardelijke en Onvoorwaardelijke Aankoopopties verschillen de Voorwaardelijke en Onvoorwaardelijke Aankoopopties inzake uitoefeningsvoorwaarden. Deze verschillen worden in paragraaf hierna uiteengezet Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de arbeidsverhouding tussen de Begunstigde en de groep Delhaize stopgezet wordt? a) Onvoorwaardelijke Aankoopopties De Begunstigde kan zijn Aankoopopties tijdens de Uitoefenperiode 9 onvoorwaardelijk uitoefenen, dit wil zeggen onafhankelijk van zijn arbeidsverhouding met de Delhaize Groep op het moment van uitoefening van de Aankoopopties. b) Voorwaardelijke Aankoopopties Wordt de Begunstigde ontslagen wegens zware fout of neemt hij vrijwillig ontslag, dan verliest hij alle nog niet uitgeoefende Voorwaardelijke Aankoopopties. Als de Begunstigde op welk ogenblik ook ontslagen wordt met opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, of indien zijn contract in onderling akkoord beëindigd wordt, dan zal hij zijn Voorwaardelijke Aankoopopties nog slechts tot en met de negentigste Dag volgend op zijn vertrek kunnen uitoefenen. Heeft het vertrek van de Begunstigde plaats vóór 1 januari 2010, dan vangt de periode van negentig Dagen aan op 1 januari Heeft het vertrek van de Begunstigde plaats na 1 januari 2010, dan vangt de periode van negentig Dagen aan de Dag na het vertrek van de Begunstigde. Indien de vennootschap die de Begunstigde tewerkstelt geen deel meer uitmaakt van de Delhaize groep dan zal de Begunstigde (of zijn rechthebbenden) niettemin het recht behouden om zijn Voorwaardelijke Aankoopopties tot aan hun eindvervaldag uit te oefenen. Wanneer de Begunstigde op welk ogenblik ook met pensioen gaat (op normale pensioenleeftijd of via brugpensioen), verplicht is een lange periode van ziekteverlof te nemen, het voorwerp is van contractbeëindiging wegens overmacht of als hij overlijdt (zie 3.15 Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de Begunstigde overlijdt?"), dan behoudt de Begunstigde (of zijn rechthebbenden) niettemin het recht om zijn Voorwaardelijke Aankoopopties tot de laatste vervaldag uit te oefenen. 9 Onder voorbehoud hetgeen voorzien wordt in paragraaf p. 8

14 3.15. Wat gebeurt er met de Aankoopopties als de Begunstigde overlijdt? Als de Begunstigde overlijdt, dan kunnen zijn wettelijke of aangewezen erfgenamen al zijn Aankoopopties (Voorwaardelijke en Onvoorwaardelijke Aankoopopties) uitoefenen. De rechthebbenden zijn aan dezelfde bepalingen onderworpen als de Begunstigde voor wat de Uitoefenperiode en de modaliteiten van het plan betreft. De verdeling van de Aankoopopties tussen de erfgenamen mag niet leiden tot een opdeling in minder dan 25 Aankoopopties per lot, op straffe van opschorting van het recht om de loten van minder dan 25 Aankoopopties uit te oefenen. In geval van een versnippering in naakte eigendom/vruchtgebruik ingevolge een nalatenschap moeten de erfgenamen een enkele vertegenwoordiger van de nalatenschap aanstellen voor de uitoefening van de Aankoopopties. Delhaize Groep NV behoudt zich het recht voor om het recht om de Aankoopopties uit te oefenen op te schorten zolang deze aanstelling niet gebeurd is en niet geldig gestaafd werd Kan de Begunstigde zijn Aankoopopties verkopen aan derden? Neen. Het is belangrijk te weten dat de Aankoopopties niet overdraagbaar en niet verhandelbaar zijn. Dat wil zeggen dat zij niet kunnen worden verkocht, noch het voorwerp kunnen uitmaken van welke vorm ook van eigendomoverdracht tussen levenden. Enkel bij overlijden van de Begunstigde kunnen de Aankoopopties alleen aan zijn rechthebbenden worden overgedragen. Om deze redenen zijn deze Aankoopopties niet op de Beurs genoteerd, in tegenstelling tot de onderliggende aandelen Wat zijn de praktische modaliteiten van dit openbaar Aanbod van Aankoopopties? Op [XXX] 2006 (60ste Dag volgend op het aanbod) worden de Aankoopopties automatisch toegekend aan de Begunstigde die het aanbod aanvaard heeft, via creditering op een bankrekening op zijn naam bij [XXX]; De bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het voordeel van alle aard wordt op het nettoloon van [XXX] 2006 ingehouden; Op basis van de voorwaarden van het Aanbod, mogen de Aankoopopties niet vóór 1 januari 2010 worden uitgeoefend. De Begunstigde houdt dus zijn Aankoopopties gedurende ongeveer drie en een half jaar in zijn vermogen (zonder bijkomende kosten andere dan de in paragrafen en vermelde eenmalige belasting); p. 9

15 Vanaf 1 januari 2010 tot en met [XXX] 2013 kan de Begunstigde, indien hij dit wenst, zijn Aankoopopties in schijven van [XXX] Aankoopopties of per veelvoud hiervan of ten bedrage van het saldo aan Aankoopopties, als dit minder is dan [XXX] Aankoopopties uitoefenen en het overeenstemmende aantal Delhaize-aandelen tegen betaling van de Uitoefenprijs aankopen, vermeerderd met de Heffing op de Beursverrichtingen (ter informatie momenteel vastgesteld op [XXX]% van het transactiebedrag). De Begunstigde zal de uitoefening van de Aankoopopties meedelen door middel van een formulier dat hij vóór de Uitoefenperiode zal ontvangen. Behoudens tegenstrijdige vermelding van de Begunstigde zal de uitoefening van de Aankoopopties bij voorrang op Voorwaardelijke Aankoopopties slaan. Ingevolge de uitoefening van zijn Aankoopopties kan de Begunstigde uit het volgende kiezen : a) vragen om de Delhaize-aandelen die overeenstemmen met de Aankoopopties die tegen betaling van de Uitoefenprijs uitgeoefend worden, te leveren; b) vragen om de Delhaize-aandelen verworven ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties voor zijn rekening op Euronext Brussel te verkopen; c) een combinatie van a) en b) vragen. a) Levering van de Delhaize-aandelen Het verschuldigde bedrag moet (Uitoefenprijs vermenigvuldigd met het aantal uitgeoefende Aankoopopties vermeerderd met de Heffing op de Beursverrichtingen) via overschrijving of bankcheque worden betaald op de rekening van de Begunstigde bij [XXX]. Bij ontvangst van de betaling zullen de overeenstemmende Delhaize-aandelen worden geleverd, naar keuze van de Begunstigde gebeurt dit ofwel op een effectenrekening die de Begunstigde in het uitoefenformulier aangeeft, ofwel in de vorm van materiële effecten aan toonder. De kosten van elke levering van materiële effecten (incl. eventuele heffingen) en het bewaarloon op een effectenrekening vallen ten laste van de Begunstigde. p. 10

16 b) Verkoop van de Delhaize-aandelen De verkoop van de aandelen wordt op Euronext Brussel voor rekening van de Begunstigde zo snel mogelijk uitgevoerd door [XXX] na ontvangst van het uitoefenformulier. Na de verkoop wordt de opbrengst, na aftrek van kosten en rechten, bij voorkeur aangewend om het door de Begunstigde verschuldigde bedrag ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties, te betalen. Het positieve saldo wordt zo vlug mogelijk op de rekening van de Begunstigde bij [XXX] overgeschreven. Het eventuele negatieve saldo wordt zo vlug mogelijk door de Begunstigde aangezuiverd. [XXX] zal enkel de aanvraag tot uitoefening van de Aankoopopties bij Delhaize Groep NV indienen, nadat de verkooporder van de aandelen een tegenpartij op de beursmarkt heeft gevonden. c) Gedeeltelijke verkoop en levering van het saldo van de Delhaize-aandelen Dezelfde procedure wordt gevolgd als bij punt b) hierboven. De opbrengst van de verkoop wordt, na aftrek van kosten en rechten, bij voorkeur aangewend om het door de Begunstigde verschuldigde bedrag ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties, te betalen. De risico's verbonden aan de koersschommelingen van het Delhaizeaandeel op Euronext Brussels en, voor de Begunstigden van buiten de eurozone, verbonden aan de wisselkoersschommelingen tussen de verzendingsdatum van de verkooporder en de datum van de volledige uitvoering van het order, vallen uitsluitend ten laste van de Begunstigde. Gezien de Aankoopopties een looptijd van zeven jaar hebben, zullen de Aankoopopties die vóór [XXX] niet worden uitgeoefend, op die datum automatisch vervallen en dus waardeloos worden. Opmerking: de administratieve aspecten van de uitoefening van de Aankoopopties zal worden uitgelegd in een verklarende nota die [XXX] vóór het begin van de Uitoefenperiode aan de Begunstigden die het aanbod aanvaarden, zal uitdelen. Deze nota zal ook de formulieren bevatten die nodig zijn voor de verrichtingen (uitoefening van de Aankoopopties, verkoop van de aandelen, enz ) Welke zijn de mogelijke kosten bij deelname aan het Aankoopoptieplan? Het openen en gebruiken van een rekening bij [XXX] voor de verrichtingen die rechtstreeks verband houden met dit Aankoopoptieplan (meer bepaald, de registratie van aanvaarde Aankoopopties en de uitoefening van de Aankoopopties) veroorzaken geen bewaarkosten voor de Begunstigden. p. 11

17 De uitoefening van de Aankoopopties op bestaande aandelen is onderworpen aan de Heffing op de Beursverrichtingen van [XXX]% van het transactiebedrag, met een maximum van EUR [XXX]. Het verkopen van de aandelen op de beurs brengt verder ook kosten teweeg zoals gebruikelijk bij een beursverrichting. Zij worden geraamd op ongeveer [XXX] % van het bedrag van de verkooptransactie (makelaarsloon en Heffing op Beursverrichtingen inbegrepen) met een minimumforfait voor het makelaarsloon van EUR [XXX] per transactie. Het bewaren van de aandelen op een effectenrekening na de uitoefening van de Aankoopopties is eveneens aan een bewaarloon onderworpen, volgens het geldende tarief van de financiële instelling waar de aandelen zijn gedeponeerd. Krachtens het koninklijk besluit van 18 november 1996, gewijzigd door artikel 304 en volgende van de programmawet van 22 december 2003, dienen de aandeelhouders die de materiële levering van de aandelen aan toonder wensen, een leveringstaks (momenteel [XXX]% op de waarde van de aandelen) te betalen vermeerderd met EUR [XXX] (excl. BTW, nl. EUR [XXX] incl. BTW) bankkosten. De aandeelhouders die hun Delhaize-aandelen naar een bankrekening bij een andere kredietinstelling dan [XXX] wensen over te schrijven, moeten forfaitaire bankkosten betalen ten belope van EUR [XXX] (excl. BTW, nl. EUR [XXX] incl. BTW). Deze ramingen gaan uit van de in [XXX] 2006 geldende tarieven en belastingen op basis van de huidige reglementering van de beursverrichtingen op Euronext Brussel. Deze reglementeringen kunnen tussen nu en 1 januari 2010 nog wijzigingen ondergaan, zodat deze kosten eventueel kunnen veranderen. p. 12

18 3.19. Cijfervoorbeeld van het financieel resultaat dat de Begunstigde mogelijk zou kunnen realiseren De Begunstigde krijgt 100 Aankoopopties toegekend die hem het recht geven om 100 Delhaize-aandelen te kopen. Waarde van de aandelen bij uitoefening EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Uitoefenprijs per Aankoopoptie: Vastgelegd op de waarde van het aandeel op het moment van het aanbod om te kunnen genieten van het gunstig fiscaal stelsel bepaald in de wet van 26 maart 1999 EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Waarde van het belastbare voordeel: 100 Aankoopopties x EUR [XXX] x [XXX]% EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Verschuldigde belasting (hypothese van een marginale aanslagvoet van [XXX]%): EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] x [XXX] % Aankoopprijs van de aandelen (= Uitoefenprijs): EUR [XXX] x 100 EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Waarde van de aandelen: Beurskoers x 100 EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] Brutowinst: Waarde van de aandelen Uitoefenprijs N.A.(*) EUR [XXX] EUR [XXX] Netto winst/(verlies) (**): Brutowinst verschuldigde belasting EUR [XXX] EUR [XXX] EUR [XXX] transactiekosten (*) In dit geval oefent de Begunstigde zijn/haar Aankoopopties niet uit. Zijn/haar netto verlies is gelijk aan het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat wegens zijn/haar aanvaarding van de Aankoopopties werd ingehouden. (**) De nettowinst houdt rekening met de transactiekosten die aan de uitoefening van de Aankoopopties en de verkoop van de aandelen verbonden zijn, maar niet met de leveringstaks op het materieel leveren van de aandelen (optioneel). p. 13

19 4. Informatie over het Aanbod van Aankoopopties - specifieke kenmerken van het Aanbod 4.1. Aantal Aankoopopties en frequentie van het Aanbod Het aanbod van Aankoopopties van 2006 ligt in de lijn van het Aanbod van Aankoopopties dat in juni 2000 werd gelanceerd en sindsdien elk jaar in juni wordt herhaald. Dit bevestigt de bedoeling van de Raad van Bestuur om regelmatig Aankoopopties toe te kennen. Het Aanbod van Aankoopopties maakt echter geen deel uit van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer en kan dus niet als een verworven recht worden beschouwd. Indien het Aanbod zou moeten beschouwd worden als deel uitmakend van de arbeidsovereenkomst, dan erkent en aanvaardt u bij de aanvaarding van het Aanbod van Aankoopopties dat het Aanbod in elk geval geen substantieel deel uitmaakt van uw arbeidsovereenkomst. Het Aanbod en de modaliteiten ervan zijn derhalve geen verworven rechten. Elk eventueel Aanbod dat in de toekomst zou worden geformuleerd, kan onderworpen zijn aan andere modaliteiten dan deze die van toepassing zijn op dit Aanbod Uitgifteprijs van de Aankoopopties De Aankoopopties worden gratis toegekend Wijziging in de uitoefeningsvoorwaarden De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, in de gevallen uitdrukkelijk vermeld in dit aanbiedingsdocument, en meer in het algemeen wanneer dit in het voordeel van de Begunstigden zou zijn, de uitoefeningsvoorwaarden van de Aankoopopties te wijzigen Onderliggende aandelen Zodra een Begunstigde de Delhaize-aandelen heeft verworven, mag hij/zij ze op elk ogenblik en op onbeperkte wijze overdragen onder voorbehoud wat onder paragraaf vermeld is. De aandelen zijn stemgerechtigd. Het zijn gewone aandelen en geen VVPR 10 -aandelen (zij genieten dus geen verlaagde roerende voorheffing). Men dient te weten dat de Delhaize-aandelen die in het kader van het aanbod van Aankoopopties van 2006 ingevolge uitoefening van de Aankoopopties zullen worden geleverd, niet geregistreerd werden overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 en dus in de Verenigde Staten van Amerika niet mogen worden aangeboden of verkocht, tenzij zij het voorwerp uitmaken van een dergelijke registratie of vrijstelling van registratie genieten Vorm van de effecten De Aankoopopties zijn en blijven op naam tot aan hun vervaldag. 10 VVPR : Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit p. 14

20 Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Delhaize Groep NV zijn de aandelen die ingevolge de uitoefening van de Aankoopopties worden verworven, aan toonder of gedematerialiseerd, naar keuze van Delhaize Groep NV Anti-verwateringsclausule De Begunstigden hebben de mogelijkheid hun Aankoopopties vervroegd 11 uit te oefenen in elk van de volgende gevallen: (a) in geval van kapitaalverhoging van Delhaize Groep NV door inbreng in geld, voor zover evenwel de bestaande aandeelhouders het recht hebben om aan de operatie deel te nemen; (b) in geval van een openbaar aankoop- of omruilbod op de aandelen van Delhaize Groep NV; (c) in geval van fusie door overneming van Delhaize Groep NV of van elke andere operatie waarbij de aandeelhouders van Delhaize Groep NV worden uitgenodigd of gehouden zijn om hun aandelen te verkopen, om te ruilen of in te brengen, ongeacht of de operatie nu gebeurt op initiatief van Delhaize Groep NV, van een verbonden vennootschap of een derde. In elk van deze gevallen zullen de Begunstigden hun Aankoopopties kunnen uitoefenen tegen de dan geldende voorwaarden en te gepasten tijde om deel te kunnen nemen aan de operatie. Delhaize Groep NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om over te gaan tot alle andere verrichtingen dan die bedoeld in de eerste paragraaf van dit artikel, die een weerslag zouden hebben op het kapitaal, zonder daarom aanleiding te geven tot de mogelijkheid van vervroegde uitoefening van de opties. Dergelijke verrichtingen omvatten kapitaalverhogingen door inbreng in natura, incorporatie van de reserves in het capitaal vergezeld van de toekenning van bonusaandelen, de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of obligaties met inschrijvingsrechten, de uitkering van aandelen in het kader van keuzedividenden (door inbreng van de dividendvordering) of van een dividend in de vorm van aandelen, de wijziging in de vertegenwoordiging van het kapitaal, alsook het wijzigen van de bepalingen die de verdeling van winsten of liquidatieboni regelen. Indien een van de verrichtingen bedoeld in voorgaande paragraaf volgens de Raad van Bestuur een nadelige invloed zou hebben op de waarde van de aandelen van Delhaize Groep NV (die overeenstemt met het resultaat, berekend onmiddellijk voor de verrichting met een nadelig gevolg, door het geconsolideerde eigen vermogen te delen door het op dat moment uitgegeven aantal aandelen), dan zal de Uitoefenprijs van de Aankoopopties worden aangepast voor zover de Raad van Bestuur dat nodig acht om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren, overeenkomstig de ter zake gebruikelijke modaliteiten. 11 Men dient te weten dat in geval van een vervroegde uitoefening van de Aankoopopties waardoor de wettelijke voorwaarden van een verlaagde forfaitaire aanslagvoet betreffende de termijnen niet meer zou worden gerespecteerd, de Begunstigde een bijkomende belasting verschuldigd zal zijn. Deze belasting stemt overeen met het verschil tussen de verschuldigde belasting bij een verlaagde aanslagvoet (8,5% voor de berekening van het voordeel van alle aard) en de verschuldigde belasting bij het basisstelsel (17% voor de berekening van het voordeel van alle aard). p. 15

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel NV Delhaize Groep Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel OPENBAAR AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

AANDELENOPTIEPLAN 2008

AANDELENOPTIEPLAN 2008 Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen AANDELENOPTIEPLAN 2008 1 INHOUDSTAFEL ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005 PROSPECTUS D Ieteren Trading B.V. Besloten Vennootschap naar Nederlands recht Openbaar aanbod tot inschrijving op de uitgifte van een obligatielening voor een bedrag van EUR 100.000.000 4,25% (bruto) vervaldag

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING

OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING van maximum 132.500 obligaties voorzien van 2 warrants met prioritaire toewijzing voor de bestaande aandeelhouders in de verhouding van één obligatie voorzien van twee warrants

Nadere informatie

Liberty 2 Invest Algemene Voorwaarden en Verzekeringsvoorstel belgische markt

Liberty 2 Invest Algemene Voorwaarden en Verzekeringsvoorstel belgische markt Liberty 2 Invest Algemene Voorwaarden en Verzekeringsvoorstel belgische markt Inhoudsopgave Definities 4 Woord vooraf 6 DeeL I - ALgemene VoorwAArDen Hoofdstuk I: De draagwijdte van de verzekering 1.

Nadere informatie

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20,

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, Ondernemingsnummer 0476.388.378 RPR Brussel Gecoördineerde

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING.

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING. Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING door INBRENG VAN HET RECHT OP HET NETTODIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2013/2014

Nadere informatie