Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. www.larcier.be. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer"

Transcriptie

1 Auteur Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid Onderwerp Vennootschapsaandelen en echtgenoten Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 gezin-arbeid.book Page 32 Thursday, June 5, :15 AM 32 HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC Tijd dus, om deze, zoals reeds gezegd, eerder technische regels, nog eens op een rijtje te zetten. 2. In de wet zijn er geen specifieke bepalingen die handelen over het statuut van aandelen Er zijn in de wet, met uitzondering van artikel 1401, 5 B.W., geen specifieke bepalingen voor vennootschapsaandelen. De gemeenrechtelijke regels moeten dus worden toegepast 68. Om te weten of de aandelen eigen of gemeenschappelijk zijn, moeten we twee situaties onderscheiden. In de eerste hypothese bestaat de vennootschap al en worden tijdens het huwelijk aandelen verkregen. In de tweede hypothese wordt tijdens het huwelijk een vennootschap opgericht. Hierbij moet worden opgemerkt dat het statuut van de aandelen zeer belangrijk is, aangezien het beslissend is bij het bepalen van het bestuur van de aandelen, het lot van de aandelen bij echtscheiding, het lot van de meerwaarde van de aandelen, 69. In het wettelijk stelsel worden goederen vermoed gemeenschappelijk te zijn 70. Aandelen die eigendom zijn van onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten worden dan ook vermoed gemeenschappelijk te zijn. Het eigen karakter van de aandelen zal moeten worden bewezen. Wanneer de vennootschap reeds bestaat en niet door de echtgenoten of één van hen tijdens het huwelijk wordt opgericht, zullen de aandelen eigen zijn, ofwel omdat één van de echtgenoten er reeds eigenaar van was van voor het huwelijk, wanneer hij ze tijdens het huwelijk heeft gekregen of geërfd, of wanneer ze tijdens het huwelijk met eigen geld zijn verkregen 71. In dit laatste geval hebben we te maken met roerende belegging. Wanneer de aandelen verkregen zijn met geld afkomstig uit de vervreemding van een eigen goed, hebben we te maken met een roerende wederbelegging De wet van 14 juli 1987 inzake de eenpersoonsvennootschap spreekt niet over de huwelijksvermogensrechtelijke aspecten ervan, zodat het gemene recht van toepassing is: Ph. DE PAGE, Incidences de la société d une personne à responsabilité limitée sur les régimes matrimoniaux et le droit successoral, in La société à responsabilité limitée, Academia- Bruylant, 1987, p Ph. DE PAGE, Incidences de la société d une personne à responsabilité limitée sur les régimes matrimoniaux et le droit successoral, in La société à responsabilité limitée, Academia Bruylant, 1987, p Over het statuut van de aandelen in atypische huwelijksvermogensstelsels, zie: J.F. TAYMANS, Les conflits entre époux relatifs à la propriété des parts et actions dans un régime de séparation des biens, in Les sociétés et le patrimoine familial, p B. CARTUYVELS, N. COPPENS en C. DELPIERRE-ROMAIN, Les règles matrimoniaux applicables aux apports en société, in Les sociétés et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, p W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, p. 133.

3 gezin-arbeid.book Page 33 Thursday, June 5, :15 AM HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 33 Bij de oprichting van een vennootschap moet vooraf goed worden nagedacht over het statuut van de aandelen: wil men dat de echtgenoten elk evenveel aandelen hebben in hun eigen vermogen, wil men dat de aandelen gemeenschappelijk zijn, wil men tussen de echtgenoten een ongelijke verdeling van het aandeelhouderschap? Hieraan moet de nodige aandacht worden besteed. Het is immers allesbehalve eenvoudig achteraf het statuut van de aandelen aan te passen (hinderpalen zijn hierbij artikel 1595 B.W. inzake verkoop tussen echtgenoten en artikel 1096 B.W. inzake schenking tussen echtgenoten). Het statuut van de aandelen kan wel bij huwelijkscontract worden aangepast 73. Het aanduiden van een andere echtgenoot als titularis van de lidmaatschapsrechten in het kader van artikel 1401, 5 B.W. is niet te beschouwen als de overdracht van een aandeel. 3. Zijn aandelen werktuigen? De vraag wordt gesteld of aandelen eigen kunnen zijn in hun hoedanigheid van gereedschap of werktuig, bijvoorbeeld voor een echtgenoot die beroepshalve beheerder van vennootschappen is. Wanneer een aandeel kan worden gekwalificeerd als een gereedschap of werktuig, is het een eigen goed van de beroepsuitoefenaar op basis van artikel 1400, 6 B.W. Men gaat ervan uit dat voor bepaalde beroepen, zoals het beroep van bestuurder van vennootschappen, aandelen kunnen worden beschouwd als een gereedschap of werktuig 74. De aandelen zijn dan een eigen goed van de echtgenoot-beroepsuitoefenaar. Dit heeft als voordeel dat er bij de ontbinding van de gemeenschap geen discussie is over de vraag aan wie de aandelen moeten worden toebedeeld: ze zijn en blijven eigendom van de echtgenoot-beroepsuitoefenaar. Wanneer de aandelen verkregen zijn, mede dankzij gemeenschapsgelden, zal er desgevallend wel een vergoeding verschuldigd zijn. Wanneer de echtgenoten samen een beroep uitoefenen, zijn de werktuigen of gereedschappen die daarvoor gebruikt worden, gemeenschappelijk. Om te vermijden dat dit aanleiding geeft tot moeilijkheden, zal het eventueel nuttig zijn een bepaling op te nemen in het huwelijkscontract Ph. DE PAGE, De aspecten van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht bij overdracht van deelbewijzen en aandelen van vennootschappen, Not. Fisc. M. 1998, p. 87 raadt volgende bepalingen in het huwelijkscontract aan: het bepalen van het statuut van de aandelen, het bepalen van het bedrag van eventuele vergoedingen en de eventuele mogelijkheid tot overname van aandelen, met vermelding van de modaliteiten. 74 Ph. DE PAGE, Les parts et actions dans les sociétés et les régimes matrimoniaux de communauté, Rev. prat. soc. 1986, p. 577; J. DU MONGH, Oprichting van een vennootschap tijdens het huwelijk, T.P.R. 1997, p. 107; A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Muklu, 1991, p. 136 e.v. 75 E. BEGUIN, L exercice en commun d une activité professionnelle et les régimes matrimoniaux, in Liber amicorum E. Bouttiau-J. Demblon, Academia Bruylant, 1987, p. 13.

4 gezin-arbeid.book Page 34 Thursday, June 5, :15 AM 34 HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 4. Het fameuze artikel 1401, 5 B.W. Artikel 1401, 5 B.W. stelt dat eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging, de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen 76. Concreet betekent dit dat artikel 1401,5 B.W. slechts van toepassing is op vennootschappen waarvan alle aandelen op naam zijn, ofwel op basis van de wet, ofwel ten gevolge van een bepaling in de statuten. In dit laatste geval moet eveneens statutair voorzien zijn dat geen omzetting mogelijk is van deze aandelen op naam naar aandelen aan toonder 77. In de praktijk zullen heel wat vennootschappen aan de vereisten van artikel 1401, 5 B.W. beantwoorden. De deontologische regels bijvoorbeeld van de meeste vrije beroepen bepalen dat dit vrije beroep slechts kan worden uitgevoerd in een eenpersoonsbvba. In deze vennootschapsvorm zijn alle aandelen op naam 78. De regeling van artikel 1400,5 B.W. kan ook in de loop van het bestaan van de vennootschap van toepassing worden. Ook na de oprichting van de vennootschap kunnen veranderingen worden doorgevoerd zodat aan de voorwaarden gesteld door artikel 1400, 5 B.W. wordt voldaan 79. De regel is gekend: de vermogensrechten vallen in het gemeenschappelijk vermogen, de lidmaatschapsrechten zijn eigen aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven 80. Wellicht is het aangewezen te preciseren wat deze lidmaatschapsrechten precies inhouden: de echtgenoot op wiens naam de aandelen staan, heeft in elk geval het stemrecht, maar hoe zit het met het recht op informatie, op inzage van de documenten? 5. Het beleggen of wederbeleggen van roerende goederen Artikel 1404 B.W. stelt dat wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan ten aanzien van een echtgenoot wanneer komt vast te staan dat de verkrijging van roerende goederen betaald is uit gelden of uit de opbrengst van de vervreemding van andere goederen waarvan het karakter van eigen goed is aangetoond. 76 Ph. DE PAGE en H. MICHEL, Les sociétés. Constitution, in Les contrats entre époux, Bruylant, Brussel, 1995, p.188 e.v.; W. PINTENS, Het Belgisch huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief, T.P.R. 2005, p W. PINTENS, Het Belgisch huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief, T.P.R. 2005, p Ph. HAMER, La gestion de titres de société communs, Rev. prat. soc. 1989, p Ph. DE PAGE en H. MICHEL, Les sociétés. Constitution, in Les contrats entre époux, Bruylant, Brussel, 1995, p. 190 met verwijzing naar RAUCENT en andere rechtsleer. 80 F. BOUCKAERT, Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht in Gezin en recht in een postmoderne samenleving 1994, p. 315; J. DU MONGH, De erfovergang van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 173.

5 gezin-arbeid.book Page 35 Thursday, June 5, :15 AM HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 35 We vinden bij de roerende wederbelegging dus niet de bepalingen terug van de artikelen B.W., waarin de onroerende wederbelegging in detail worden gereglementeerd. Overeenkomstig artikel 1402 B.W. wordt wederbelegging geacht te zijn gedaan ten aanzien van een der echtgenoten, wanneer deze bij de aankoop van een onroerend goed verklaard heeft dat de aankoop geschiedt om hem tot wederbelegging te dienen en voor meer dan de helft betaald is uit de opbrengst van de vervreemding van een eigen onroerend goed of uit gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is aangetoond. Onroerende wederbelegging vereist dus dat er voldaan is aan een materiële en aan een formele vereiste. Concreet betekent dit dat minstens de helft van de koopprijs met eigen geld moet zijn betaald. Verder moet de echtgenoot bij de aankoop verklaren dat het om een belegging of een wederbelegging gaat en dat de koopprijs voor meer dan de helft met eigen geld of met de opbrengst van eigen goederen is betaald. Er ontbreekt een artikel 1402 B.W. voor roerende goederen. Hierbij rijst een dubbele vraag. Een eerste vraag heeft in feite betrekking op de formele vereisten. Moet de echtgenoot die eigen geld belegt, in de akte uitdrukkelijk verklaren dat hij een eigen belegging doet? Er wordt aangenomen dat, aangezien de wet niet in deze specifieke vereiste voorziet, ze ook niet moet worden nageleefd 81. Wanneer een echtgenoot met eigen geld de koopprijs van een goed betaalt, is dit een eigen goed, ook zonder uitdrukkelijke verklaring in die zin. Maar is dit noodzakelijk zo? Is het met eigen geld aangekochte goed steeds eigen? Het kan de wens zijn van de echtgenoot om een gemeenschappelijk goed te verwerven, waarvan de prijs voorgeschoten wordt door het eigen vermogen, en waarbij er later rechttrekking zal gebeuren via de vergoedingsrekening. Dit laatste is ook mogelijk, zodat het toch aan te bevelen is dat er wordt vermeld of het de bedoeling is eigen aandelen te verwerven of niet 82. Een tweede vraag heeft betrekking op het betalen van de prijs. Kan een echtgenoot door belegging of wederbelegging een eigen roerend goed verkrijgen wanneer hij de prijs niet helemaal met eigen geld betaalt? Algemeen wordt aangenomen dat de regeling die geldt voor onroerende belegging of wederbelegging ook van toepassing is in geval van roerende belegging of weder- 81 F. BOUCKAERT en K. VANBEYLEN, noot onder Rb. Brugge 15 september 1986, T. Not. 1989, p. 192 die verwijzen naar de voorbereidende werken ter zake, waarin wordt gesteld dat de formaliteiten voor roerende wederbelegging eenvoudiger moeten, en daarbij wijzen op het feit dat dit in de praktijk ondoenbaar is; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, p B. CARTUYVELS, N. COPPENS en C. DELPIERRE-ROMAIN, Les règles matrimoniaux applicables aux apports en société, in Les sociétés et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, p. 29; M. VAN OPSTAL, W. VAN EECKHOUTTE en L. WEYTS, Huwelijk en vennootschappen, in H. CASMAN en M. VAN LOOK, Huwelijksvermogensrecht. Topics, Mechelen, Kluwer, IV, 2-5.

6 gezin-arbeid.book Page 36 Thursday, June 5, :15 AM 36 HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC belegging 83. Concreet betekent dit dat wanneer de prijs van het aangekochte goed voor meer dan de helft werd betaald met eigen geld, we te maken hebben met een eigen goed 84. Artikel 1403 B.W. voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid van vervroegde wederbelegging in onroerend goed: De echtgenoot die een onroerend goed verkrijgt door middel van gemeenschappelijke gelden, kan in de akte een verklaring van vervroegde wederbelegging doen. Voor zover de echtgenoot binnen twee jaar na de datum van de akte meer dan de helft terugbetaalt van het bedrag dat uit het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen, wordt het verkregene een eigen goed te rekenen van de terugbetaling. Zulke bepaling vinden we niet terug voor roerende goederen. 6. Recente discussie over roerende wederbelegging In de recente rechtsleer is veel te doen geweest over de problematiek van de roerende (weder)belegging. De stelling werd verdedigd dat roerende belegging slechts mogelijk zou zijn wanneer het eigen geld werkelijk nog te individualiseren is. Indien het eigen geld gestort wordt op een gemeenschappelijke rekening en dus vermengd is met dit gemeenschappelijk geld, zou geen belegging of wederbelegging meer mogelijk zijn. Zelfs niet wanneer later het geld weer geïndividualiseerd wordt. Eens het eigen geld vermengd is met gemeenschapsgeld, verliest het het karakter van eigen geld. Het is niet meer mogelijk om het te beleggen in een eigen goed. Hoogstens zal het eigen vermogen recht hebben op een vergoeding 85. Anderen gingen niet zo ver. Het feit dat eigen geld op een gemeenschappelijke rekening wordt gestort en dus vermengd wordt met gemeenschapsgeld, impliceert niet dat dit eigen geld niet meer kan worden gebruikt om eigen goederen mee aan te kopen. Roerende belegging blijft mogelijk, zelfs al is er vermenging J. GERLO, Handboek voor Familierecht, II, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, p B. CARTUYVELS, N. COPPENS en C. DELPIERRE-ROMAIN, Les règles matrimoniaux applicables aux apports en société, in Les sociétés et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, p S. PLASMAN, Emploi ou remploi mobilier en régime de communauté, in Patrimoine XIX. Les contrats de mariage, Brussel, Bruylant, 1996, p. 251 e.v. 86 Ph. DE PAGE, La matière des récompenses. Quelques réflexions à la suite de l arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, in Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l occasion du 125ième anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, p. 236 e.v. L encaissement de la somme propre par le patrimoine commun ne suffit pas à détruire l identification de la somme propre qui demeurerait donc utilisable comme telle pour un emploi ou remploi ; Y.-H. LELEU, La propriété de l argent dans les régimes matrimoniaux en communauté, Rev. trim. dr. fam. 1998, p. 401 e.v.

7 gezin-arbeid.book Page 37 Thursday, June 5, :15 AM HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 37 Maar wat wanneer het geld op de gemeenschappelijke rekening is opgebruikt vooraleer het werd belegd in een nieuw eigen goed? In die hypothese is een eigen belegging niet meer mogelijk, zelfs niet wanneer er later op die gemeenschappelijke rekening opnieuw geld wordt gestort. Hoogstens kan het eigen vermogen recht hebben op een vergoeding vanwege het gemeenschappelijk vermogen wanneer dit gemeenschappelijk vermogen voordeel heeft gehad van het oorspronkelijk eigen geld 87. Nog anderen zijn zelfs met deze mildere stelling niet gelukkig. Zij stellen dat een terugkeer is gewenst naar de traditionele beginselen 88. Belegging of wederbelegging met vermengde eigen gelden is steeds mogelijk, en niet in strijd met de vergoedingsregels 89. Het verlies van het eigen karakter moet ook een gewilde, aldus beoogde verrichting zijn. De echtgenoten moeten de intentie hebben gehad een einde te maken aan het eigen karakter van het geld. Het eigen karakter gaat niet verloren door de toevallige feitelijkheid dat het tegoed op een gemeenschappelijke rekening al te fel daalt 90. Praktisch gezien is het dus steeds aan te raden de eigen gelden te individualiseren op een afzonderlijke rekening op de eigen naam van de echtgenoot. Indien het eigen geld toch gestort is op een gemeenschappelijke rekening, is het aan te raden de belegging of wederbelegging zo snel mogelijk te doen. Wanneer men verwacht dat de belegging of de wederbelegging nog even op zich zal laten wachten, doet men er goed aan het eigen geld alsnog op een afzonderlijke rekening op eigen naam te plaatsen Is roerende wederbelegging mogelijk op basis van een recht op vergoeding? Een ander probleem dat men in de praktijk ontmoet, is de vraag of roerende wederbelegging mogelijk is wanneer op het moment van de wederbelegging 87 Ph. DE PAGE, La matière des récompenses. Quelques réflexions à la suite de l arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, in Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l occasion du 125ième anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, p. 236 e.v.: seul l usage de la somme par le patrimoine commun créerait le profit, fait générateur de créance de récompense et, à partir de ce moment-là, la créance devient indisponible pour la réalisation d un emploi ou remploi. ; Y.-H. LELEU, La propriété de l argent dans les régimes matrimoniaux en communauté, Rev. trim. dr. fam. 1998, p. 401 e.v. 88 Chr. DE WULF, Problemen rond aandelen die eigen goed zijn of die behoren tot de huwgemeenschap, in Facetten van ondernemingsrecht Liber amicorum Prof. Frans Bouckaert, Leuven, Universitaire Pers, 2000, p E. VIEUJEAN, Fonds propres, fonds communs et remploi mobilier, Rev. trim. dr. fam. 1998, p G. BAETEMAN, Problemen rond de rekeningen van echtgenoten, in Liber amicorum Roger Dillemans I, Antwerpen, Kluwer, 1997, p Ph. DE PAGE, La matière des récompenses. Quelques réflexions à la suite de l arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, in Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l occasion du 125ième anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, p. 243.

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteurs Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onderneming en effecten Jaar: 2001 Auteurs: S. Beyaert, C. Croes, B. Du Laing, Ph.

Nadere informatie

Auteur. Johan Du Mongh. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De Erfovergang van aandelen Jaar: 2003

Auteur. Johan Du Mongh. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De Erfovergang van aandelen Jaar: 2003 Auteur Johan Du Mongh Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De Erfovergang van aandelen Jaar: 2003 ISBN: 90-5095-337-9 Volume: 544 blz. Prijs: 100 EUR Uitgeverij: intersentia www.intersentia.be

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Creatief met vruchtgebruik Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING. door. Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING. door. Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING door Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State INLEIDING 1. De laatste belangrijke studie die Professor W. DEL VA publiceerde

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Jan Bleyen/Deminor Onderwerp Contractuele en statutaire exit-mogelijkheden voor minderheidsaandeelhouders Datum december 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/16 - De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen. Advies van 6 juli 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/16 - De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/16 - De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen I. Inleiding Advies van 6 juli 2011 1. Bepaalde beroepsbeoefenaars ontvangen of beheren gelden

Nadere informatie

EN ECHTSCHEIDING. door. F. BOUCKAERT Buitengewoon Docent K.U.L.

EN ECHTSCHEIDING. door. F. BOUCKAERT Buitengewoon Docent K.U.L. HANDELSZAAK,HUWEL~VERMOGENSRECHT EN ECHTSCHEIDING door F. BOUCKAERT Buitengewoon Docent K.U.L. lnleiding 1. Van notarissen wordt niet alleen verwacht dat zij met de karige inlichtingen die partijen hen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Vereffening en verdeling. Verbouwingskosten. Gemeenschappelijk onroerend goed. Vergoeding door huwgemeenschap Datum 12 januari 2006 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. en M.F. richten samen bij authentieke

Ondernemingsrecht. en M.F. richten samen bij authentieke Omtrent schenking van aandelen op naam via het register van aandelen: een stand van zaken ERIC L. SPRUYT Notaris-vennoot Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, geassocieerde notarissen,

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding Tijdelijk vruchtgebruik op aandelen: waarderingsproblematiek anno 2000 - juridische en bedrijfseconomische aandachtspunten (*) Gislenus Bats, Bedri jfsrevisor INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Definitie "Tijdelijk

Nadere informatie

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Inhoud... Editoriaal 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Rechtsleer De fiscale en sociale behandeling van aandelenopties 5 Bart ENGELEN Boekbespreking European cross-border mergers and reorganizations,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012-2013 Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht Promotor: Annelies Wylleman Co-promotor: Daan De Witte Masterscriptie

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk Recht Voorzitter: Prof. Dr. Hubert BOCKEN De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning door Liene VAN DEN BOSCH Promotor: Prof. Dr. Jan BAEL

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

DE VERKOOPOVEREENKOMST

DE VERKOOPOVEREENKOMST DE VERKOOPOVEREENKOMST Deze tekst kan als toelichting gebruikt worden bij het algemeen model van de verkoopovereenkomst, opgenomen op deze website, en is bruikbaar voor de verkoop van zowel gronden, woningen

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen 1n onroerende goederen

Fiscale aspecten van beleggingen 1n onroerende goederen Fiscale aspecten van beleggingen 1n onroerende goederen Willy KIEKENS 199 INHOUD DEEL I : De fiscale aspecten van directe beleggingen in onroerende goederen. Hoofdstuk I: De fiscale behandelingen van periodieke

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie