Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. www.larcier.be. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer"

Transcriptie

1 Auteur Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid Onderwerp Vennootschapsaandelen en echtgenoten Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 gezin-arbeid.book Page 32 Thursday, June 5, :15 AM 32 HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC Tijd dus, om deze, zoals reeds gezegd, eerder technische regels, nog eens op een rijtje te zetten. 2. In de wet zijn er geen specifieke bepalingen die handelen over het statuut van aandelen Er zijn in de wet, met uitzondering van artikel 1401, 5 B.W., geen specifieke bepalingen voor vennootschapsaandelen. De gemeenrechtelijke regels moeten dus worden toegepast 68. Om te weten of de aandelen eigen of gemeenschappelijk zijn, moeten we twee situaties onderscheiden. In de eerste hypothese bestaat de vennootschap al en worden tijdens het huwelijk aandelen verkregen. In de tweede hypothese wordt tijdens het huwelijk een vennootschap opgericht. Hierbij moet worden opgemerkt dat het statuut van de aandelen zeer belangrijk is, aangezien het beslissend is bij het bepalen van het bestuur van de aandelen, het lot van de aandelen bij echtscheiding, het lot van de meerwaarde van de aandelen, 69. In het wettelijk stelsel worden goederen vermoed gemeenschappelijk te zijn 70. Aandelen die eigendom zijn van onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten worden dan ook vermoed gemeenschappelijk te zijn. Het eigen karakter van de aandelen zal moeten worden bewezen. Wanneer de vennootschap reeds bestaat en niet door de echtgenoten of één van hen tijdens het huwelijk wordt opgericht, zullen de aandelen eigen zijn, ofwel omdat één van de echtgenoten er reeds eigenaar van was van voor het huwelijk, wanneer hij ze tijdens het huwelijk heeft gekregen of geërfd, of wanneer ze tijdens het huwelijk met eigen geld zijn verkregen 71. In dit laatste geval hebben we te maken met roerende belegging. Wanneer de aandelen verkregen zijn met geld afkomstig uit de vervreemding van een eigen goed, hebben we te maken met een roerende wederbelegging De wet van 14 juli 1987 inzake de eenpersoonsvennootschap spreekt niet over de huwelijksvermogensrechtelijke aspecten ervan, zodat het gemene recht van toepassing is: Ph. DE PAGE, Incidences de la société d une personne à responsabilité limitée sur les régimes matrimoniaux et le droit successoral, in La société à responsabilité limitée, Academia- Bruylant, 1987, p Ph. DE PAGE, Incidences de la société d une personne à responsabilité limitée sur les régimes matrimoniaux et le droit successoral, in La société à responsabilité limitée, Academia Bruylant, 1987, p Over het statuut van de aandelen in atypische huwelijksvermogensstelsels, zie: J.F. TAYMANS, Les conflits entre époux relatifs à la propriété des parts et actions dans un régime de séparation des biens, in Les sociétés et le patrimoine familial, p B. CARTUYVELS, N. COPPENS en C. DELPIERRE-ROMAIN, Les règles matrimoniaux applicables aux apports en société, in Les sociétés et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, p W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, p. 133.

3 gezin-arbeid.book Page 33 Thursday, June 5, :15 AM HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 33 Bij de oprichting van een vennootschap moet vooraf goed worden nagedacht over het statuut van de aandelen: wil men dat de echtgenoten elk evenveel aandelen hebben in hun eigen vermogen, wil men dat de aandelen gemeenschappelijk zijn, wil men tussen de echtgenoten een ongelijke verdeling van het aandeelhouderschap? Hieraan moet de nodige aandacht worden besteed. Het is immers allesbehalve eenvoudig achteraf het statuut van de aandelen aan te passen (hinderpalen zijn hierbij artikel 1595 B.W. inzake verkoop tussen echtgenoten en artikel 1096 B.W. inzake schenking tussen echtgenoten). Het statuut van de aandelen kan wel bij huwelijkscontract worden aangepast 73. Het aanduiden van een andere echtgenoot als titularis van de lidmaatschapsrechten in het kader van artikel 1401, 5 B.W. is niet te beschouwen als de overdracht van een aandeel. 3. Zijn aandelen werktuigen? De vraag wordt gesteld of aandelen eigen kunnen zijn in hun hoedanigheid van gereedschap of werktuig, bijvoorbeeld voor een echtgenoot die beroepshalve beheerder van vennootschappen is. Wanneer een aandeel kan worden gekwalificeerd als een gereedschap of werktuig, is het een eigen goed van de beroepsuitoefenaar op basis van artikel 1400, 6 B.W. Men gaat ervan uit dat voor bepaalde beroepen, zoals het beroep van bestuurder van vennootschappen, aandelen kunnen worden beschouwd als een gereedschap of werktuig 74. De aandelen zijn dan een eigen goed van de echtgenoot-beroepsuitoefenaar. Dit heeft als voordeel dat er bij de ontbinding van de gemeenschap geen discussie is over de vraag aan wie de aandelen moeten worden toebedeeld: ze zijn en blijven eigendom van de echtgenoot-beroepsuitoefenaar. Wanneer de aandelen verkregen zijn, mede dankzij gemeenschapsgelden, zal er desgevallend wel een vergoeding verschuldigd zijn. Wanneer de echtgenoten samen een beroep uitoefenen, zijn de werktuigen of gereedschappen die daarvoor gebruikt worden, gemeenschappelijk. Om te vermijden dat dit aanleiding geeft tot moeilijkheden, zal het eventueel nuttig zijn een bepaling op te nemen in het huwelijkscontract Ph. DE PAGE, De aspecten van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht bij overdracht van deelbewijzen en aandelen van vennootschappen, Not. Fisc. M. 1998, p. 87 raadt volgende bepalingen in het huwelijkscontract aan: het bepalen van het statuut van de aandelen, het bepalen van het bedrag van eventuele vergoedingen en de eventuele mogelijkheid tot overname van aandelen, met vermelding van de modaliteiten. 74 Ph. DE PAGE, Les parts et actions dans les sociétés et les régimes matrimoniaux de communauté, Rev. prat. soc. 1986, p. 577; J. DU MONGH, Oprichting van een vennootschap tijdens het huwelijk, T.P.R. 1997, p. 107; A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Muklu, 1991, p. 136 e.v. 75 E. BEGUIN, L exercice en commun d une activité professionnelle et les régimes matrimoniaux, in Liber amicorum E. Bouttiau-J. Demblon, Academia Bruylant, 1987, p. 13.

4 gezin-arbeid.book Page 34 Thursday, June 5, :15 AM 34 HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 4. Het fameuze artikel 1401, 5 B.W. Artikel 1401, 5 B.W. stelt dat eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging, de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen 76. Concreet betekent dit dat artikel 1401,5 B.W. slechts van toepassing is op vennootschappen waarvan alle aandelen op naam zijn, ofwel op basis van de wet, ofwel ten gevolge van een bepaling in de statuten. In dit laatste geval moet eveneens statutair voorzien zijn dat geen omzetting mogelijk is van deze aandelen op naam naar aandelen aan toonder 77. In de praktijk zullen heel wat vennootschappen aan de vereisten van artikel 1401, 5 B.W. beantwoorden. De deontologische regels bijvoorbeeld van de meeste vrije beroepen bepalen dat dit vrije beroep slechts kan worden uitgevoerd in een eenpersoonsbvba. In deze vennootschapsvorm zijn alle aandelen op naam 78. De regeling van artikel 1400,5 B.W. kan ook in de loop van het bestaan van de vennootschap van toepassing worden. Ook na de oprichting van de vennootschap kunnen veranderingen worden doorgevoerd zodat aan de voorwaarden gesteld door artikel 1400, 5 B.W. wordt voldaan 79. De regel is gekend: de vermogensrechten vallen in het gemeenschappelijk vermogen, de lidmaatschapsrechten zijn eigen aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven 80. Wellicht is het aangewezen te preciseren wat deze lidmaatschapsrechten precies inhouden: de echtgenoot op wiens naam de aandelen staan, heeft in elk geval het stemrecht, maar hoe zit het met het recht op informatie, op inzage van de documenten? 5. Het beleggen of wederbeleggen van roerende goederen Artikel 1404 B.W. stelt dat wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan ten aanzien van een echtgenoot wanneer komt vast te staan dat de verkrijging van roerende goederen betaald is uit gelden of uit de opbrengst van de vervreemding van andere goederen waarvan het karakter van eigen goed is aangetoond. 76 Ph. DE PAGE en H. MICHEL, Les sociétés. Constitution, in Les contrats entre époux, Bruylant, Brussel, 1995, p.188 e.v.; W. PINTENS, Het Belgisch huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief, T.P.R. 2005, p W. PINTENS, Het Belgisch huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief, T.P.R. 2005, p Ph. HAMER, La gestion de titres de société communs, Rev. prat. soc. 1989, p Ph. DE PAGE en H. MICHEL, Les sociétés. Constitution, in Les contrats entre époux, Bruylant, Brussel, 1995, p. 190 met verwijzing naar RAUCENT en andere rechtsleer. 80 F. BOUCKAERT, Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht in Gezin en recht in een postmoderne samenleving 1994, p. 315; J. DU MONGH, De erfovergang van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 173.

5 gezin-arbeid.book Page 35 Thursday, June 5, :15 AM HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 35 We vinden bij de roerende wederbelegging dus niet de bepalingen terug van de artikelen B.W., waarin de onroerende wederbelegging in detail worden gereglementeerd. Overeenkomstig artikel 1402 B.W. wordt wederbelegging geacht te zijn gedaan ten aanzien van een der echtgenoten, wanneer deze bij de aankoop van een onroerend goed verklaard heeft dat de aankoop geschiedt om hem tot wederbelegging te dienen en voor meer dan de helft betaald is uit de opbrengst van de vervreemding van een eigen onroerend goed of uit gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is aangetoond. Onroerende wederbelegging vereist dus dat er voldaan is aan een materiële en aan een formele vereiste. Concreet betekent dit dat minstens de helft van de koopprijs met eigen geld moet zijn betaald. Verder moet de echtgenoot bij de aankoop verklaren dat het om een belegging of een wederbelegging gaat en dat de koopprijs voor meer dan de helft met eigen geld of met de opbrengst van eigen goederen is betaald. Er ontbreekt een artikel 1402 B.W. voor roerende goederen. Hierbij rijst een dubbele vraag. Een eerste vraag heeft in feite betrekking op de formele vereisten. Moet de echtgenoot die eigen geld belegt, in de akte uitdrukkelijk verklaren dat hij een eigen belegging doet? Er wordt aangenomen dat, aangezien de wet niet in deze specifieke vereiste voorziet, ze ook niet moet worden nageleefd 81. Wanneer een echtgenoot met eigen geld de koopprijs van een goed betaalt, is dit een eigen goed, ook zonder uitdrukkelijke verklaring in die zin. Maar is dit noodzakelijk zo? Is het met eigen geld aangekochte goed steeds eigen? Het kan de wens zijn van de echtgenoot om een gemeenschappelijk goed te verwerven, waarvan de prijs voorgeschoten wordt door het eigen vermogen, en waarbij er later rechttrekking zal gebeuren via de vergoedingsrekening. Dit laatste is ook mogelijk, zodat het toch aan te bevelen is dat er wordt vermeld of het de bedoeling is eigen aandelen te verwerven of niet 82. Een tweede vraag heeft betrekking op het betalen van de prijs. Kan een echtgenoot door belegging of wederbelegging een eigen roerend goed verkrijgen wanneer hij de prijs niet helemaal met eigen geld betaalt? Algemeen wordt aangenomen dat de regeling die geldt voor onroerende belegging of wederbelegging ook van toepassing is in geval van roerende belegging of weder- 81 F. BOUCKAERT en K. VANBEYLEN, noot onder Rb. Brugge 15 september 1986, T. Not. 1989, p. 192 die verwijzen naar de voorbereidende werken ter zake, waarin wordt gesteld dat de formaliteiten voor roerende wederbelegging eenvoudiger moeten, en daarbij wijzen op het feit dat dit in de praktijk ondoenbaar is; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, p B. CARTUYVELS, N. COPPENS en C. DELPIERRE-ROMAIN, Les règles matrimoniaux applicables aux apports en société, in Les sociétés et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, p. 29; M. VAN OPSTAL, W. VAN EECKHOUTTE en L. WEYTS, Huwelijk en vennootschappen, in H. CASMAN en M. VAN LOOK, Huwelijksvermogensrecht. Topics, Mechelen, Kluwer, IV, 2-5.

6 gezin-arbeid.book Page 36 Thursday, June 5, :15 AM 36 HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC belegging 83. Concreet betekent dit dat wanneer de prijs van het aangekochte goed voor meer dan de helft werd betaald met eigen geld, we te maken hebben met een eigen goed 84. Artikel 1403 B.W. voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid van vervroegde wederbelegging in onroerend goed: De echtgenoot die een onroerend goed verkrijgt door middel van gemeenschappelijke gelden, kan in de akte een verklaring van vervroegde wederbelegging doen. Voor zover de echtgenoot binnen twee jaar na de datum van de akte meer dan de helft terugbetaalt van het bedrag dat uit het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen, wordt het verkregene een eigen goed te rekenen van de terugbetaling. Zulke bepaling vinden we niet terug voor roerende goederen. 6. Recente discussie over roerende wederbelegging In de recente rechtsleer is veel te doen geweest over de problematiek van de roerende (weder)belegging. De stelling werd verdedigd dat roerende belegging slechts mogelijk zou zijn wanneer het eigen geld werkelijk nog te individualiseren is. Indien het eigen geld gestort wordt op een gemeenschappelijke rekening en dus vermengd is met dit gemeenschappelijk geld, zou geen belegging of wederbelegging meer mogelijk zijn. Zelfs niet wanneer later het geld weer geïndividualiseerd wordt. Eens het eigen geld vermengd is met gemeenschapsgeld, verliest het het karakter van eigen geld. Het is niet meer mogelijk om het te beleggen in een eigen goed. Hoogstens zal het eigen vermogen recht hebben op een vergoeding 85. Anderen gingen niet zo ver. Het feit dat eigen geld op een gemeenschappelijke rekening wordt gestort en dus vermengd wordt met gemeenschapsgeld, impliceert niet dat dit eigen geld niet meer kan worden gebruikt om eigen goederen mee aan te kopen. Roerende belegging blijft mogelijk, zelfs al is er vermenging J. GERLO, Handboek voor Familierecht, II, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, p B. CARTUYVELS, N. COPPENS en C. DELPIERRE-ROMAIN, Les règles matrimoniaux applicables aux apports en société, in Les sociétés et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, p S. PLASMAN, Emploi ou remploi mobilier en régime de communauté, in Patrimoine XIX. Les contrats de mariage, Brussel, Bruylant, 1996, p. 251 e.v. 86 Ph. DE PAGE, La matière des récompenses. Quelques réflexions à la suite de l arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, in Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l occasion du 125ième anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, p. 236 e.v. L encaissement de la somme propre par le patrimoine commun ne suffit pas à détruire l identification de la somme propre qui demeurerait donc utilisable comme telle pour un emploi ou remploi ; Y.-H. LELEU, La propriété de l argent dans les régimes matrimoniaux en communauté, Rev. trim. dr. fam. 1998, p. 401 e.v.

7 gezin-arbeid.book Page 37 Thursday, June 5, :15 AM HOOFDSTUK 3 HET VERHAAL VAN MARLEEN EN MARC 37 Maar wat wanneer het geld op de gemeenschappelijke rekening is opgebruikt vooraleer het werd belegd in een nieuw eigen goed? In die hypothese is een eigen belegging niet meer mogelijk, zelfs niet wanneer er later op die gemeenschappelijke rekening opnieuw geld wordt gestort. Hoogstens kan het eigen vermogen recht hebben op een vergoeding vanwege het gemeenschappelijk vermogen wanneer dit gemeenschappelijk vermogen voordeel heeft gehad van het oorspronkelijk eigen geld 87. Nog anderen zijn zelfs met deze mildere stelling niet gelukkig. Zij stellen dat een terugkeer is gewenst naar de traditionele beginselen 88. Belegging of wederbelegging met vermengde eigen gelden is steeds mogelijk, en niet in strijd met de vergoedingsregels 89. Het verlies van het eigen karakter moet ook een gewilde, aldus beoogde verrichting zijn. De echtgenoten moeten de intentie hebben gehad een einde te maken aan het eigen karakter van het geld. Het eigen karakter gaat niet verloren door de toevallige feitelijkheid dat het tegoed op een gemeenschappelijke rekening al te fel daalt 90. Praktisch gezien is het dus steeds aan te raden de eigen gelden te individualiseren op een afzonderlijke rekening op de eigen naam van de echtgenoot. Indien het eigen geld toch gestort is op een gemeenschappelijke rekening, is het aan te raden de belegging of wederbelegging zo snel mogelijk te doen. Wanneer men verwacht dat de belegging of de wederbelegging nog even op zich zal laten wachten, doet men er goed aan het eigen geld alsnog op een afzonderlijke rekening op eigen naam te plaatsen Is roerende wederbelegging mogelijk op basis van een recht op vergoeding? Een ander probleem dat men in de praktijk ontmoet, is de vraag of roerende wederbelegging mogelijk is wanneer op het moment van de wederbelegging 87 Ph. DE PAGE, La matière des récompenses. Quelques réflexions à la suite de l arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, in Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l occasion du 125ième anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, p. 236 e.v.: seul l usage de la somme par le patrimoine commun créerait le profit, fait générateur de créance de récompense et, à partir de ce moment-là, la créance devient indisponible pour la réalisation d un emploi ou remploi. ; Y.-H. LELEU, La propriété de l argent dans les régimes matrimoniaux en communauté, Rev. trim. dr. fam. 1998, p. 401 e.v. 88 Chr. DE WULF, Problemen rond aandelen die eigen goed zijn of die behoren tot de huwgemeenschap, in Facetten van ondernemingsrecht Liber amicorum Prof. Frans Bouckaert, Leuven, Universitaire Pers, 2000, p E. VIEUJEAN, Fonds propres, fonds communs et remploi mobilier, Rev. trim. dr. fam. 1998, p G. BAETEMAN, Problemen rond de rekeningen van echtgenoten, in Liber amicorum Roger Dillemans I, Antwerpen, Kluwer, 1997, p Ph. DE PAGE, La matière des récompenses. Quelques réflexions à la suite de l arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, in Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l occasion du 125ième anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, p. 243.

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Christine Van Heuverswyn Uittreksel Handboek Estate Planning Vermogensplanning met effect bij leven Huwelijk en samenwoning www.larcier.be Onderwerp Huwelijksvermogensrecht en vennootschap: ongewenste

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Erfenissen - Vereffening - Verdeling - Schenking tussen echtgenoten - Schenking van geld - Aankoop van een onroerend goed door de begiftigde echtgenoot - Opkomen van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 DE AANKOOP MET WEDERBELEGGING VAN EIGEN GELDEN DIE MEN INGEVOLGE SCHENKING HEEFT BEKOMEN Masterproef van de opleiding Master in het

Nadere informatie

Instelling. Cazimir. Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum.

Instelling. Cazimir.  Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum. Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding Datum 17 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Echtgenoten en het meerhoofdigheidsbeginsel

Echtgenoten en het meerhoofdigheidsbeginsel VENNOOTSCHAPSRECHT Echtgenoten en het meerhoofdigheidsbeginsel in vennootschappen Rutger Van Boven Directieadviseur IAB Om een vennootschap op te richten en te laten bestaan zijn twee of meer oprichters

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hoeveel registratierechten bent u verschuldigd bij de toebedeling van onroerende goederen n.a.v. de vereffening van uw vennootschap?

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Partnergeweld Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Commissie "Code en Vooruitzichten"

Commissie Code en Vooruitzichten Commissie Doc: a056003 Tijdschrift: 56 p. 26 Datum: 18/01/1992 Origine: NR Thema's: Code van geneeskundige plichtenleer (Interpretatie van de-) Vennootschappen tussen artsen en met niet-artsen Commissie

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

privé-vermogenvermogen

privé-vermogenvermogen FAMILIAAL VERMOGENSRECHT VENNOOTSCHAPSRECHT Inleiding Prof. Dr. Johan Du Mongh KU Leuven Advocaat Johan Du Mongh 1 Johan Du Mongh 2 Het huwelijksgoederenrecht speelt op het ogenblik van inbreng van privé-vermogenvermogen

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. De toegang van echtgenoten tot de algemene vergadering

Ondernemingsrecht. De toegang van echtgenoten tot de algemene vergadering De toegang van echtgenoten tot de algemene vergadering RUTGER VAN BOVEN Adviseur Studiedienst IAB In de praktijk komt het vaak voor dat echtgenoten alleen of gezamenlijk deelnemen aan de oprichting van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Greenille Onderwerp Nieuwe fictiebepaling veroorzaakt "collateral damage" Enkele voorbeelden Datum 10 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman fam.vermogensrecht.book Page i Wednesday, June 1, 2005 12:41 PM i Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië Hélène Casman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER V FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT l I. Inleiding 3 II. De schuldenregeling in het nieuwe huwelijksvermogensrecht 4 A. Contributio

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën Kabinet van de Minister Persdienst Onderwerp 29 veel gestelde vragen over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte Datum 6 februari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijkscontract. Terugname onroerend goed. Zaak terug naar boedelnotaris Datum 9 november 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

INTERFERENTIE TUSSEN HUWELIJKSBEDINGEN VAN ONGELIJKE VERDELING EN VERGOEDINGSREKENINGEN

INTERFERENTIE TUSSEN HUWELIJKSBEDINGEN VAN ONGELIJKE VERDELING EN VERGOEDINGSREKENINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 INTERFERENTIE TUSSEN HUWELIJKSBEDINGEN VAN ONGELIJKE VERDELING EN VERGOEDINGSREKENINGEN Masterproef van de opleiding Master in het notariaat

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK

BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1750864 Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1750864 BELGISCH ERFRECHT IN KORT BESTEK Met IPR-aspecten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Gerechtelijke verdeling woonstvergoeding. Gerechtelijke verdeling woonstvergoeding. Intresten. Geen boedelbeschrijving Datum 22 april 2003 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie