FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 / _ / _ / _ / _ / _3 0204/ _3 204/ _3 04/ _3 4/ _3 / _ _ _ _3 8263_3 263_3 63_3 3_3 _3 3 a FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 5 d.d. 1 februari 2011 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Dexior Financial B.V. ("Dexior") : 09/485 F Datum uitspraak : Surseance van betaling: 25 mei 2009 Faillissement: 19 juni 2009 Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel, gemiddeld aantal : mr. F. Verhoeven (per 25 augustus 2009, als opvolgend curator van mr. C.R. Zijderveld) : mr. M.L.D. Akkaya : Het statutaire doel van Dexior was - onder meer - het beheren van vermogen, het investeren in effecten en het aangaan van 'private equity' overeenkomsten met portfolio-vennootschappen. In de praktijk was Dexior actief als participatiemaatschappij die belegde door middel van het verstrekken van risicodragend kapitaal (als aandeelhouder) en leningen aan verschillende (tevens buitenlandse) ondernemingen. De beleggingen van Dexior waren gefinancierd door uitgifte van obligaties aan investeerders en door uitgifte van cumulatief preferente aandelen. : Zie het eerste verslag : Zie het eerste verslag Verslagperiode : 11 augustus 2010 tot en met 31 januari 2011 Bestede uren in verslagperiode : 105,2 Bestede uren - totaal : 742,9 0. Opmerking vooraf Als bijlage 1 is aan dit verslag gehecht het rapport van de uitkomsten van het oorzakenonderzoek van de curator van Dexior. Dit rapport bevat een beschrijving van de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Dexior en

2 / _ / _ / _ / _ / _3 0204/ _3 204/ _3 04/ _3 4/ _3 / _ _ _ _3 8263_3 263_3 63_3 3_3 _3 3 2/7 a de rol van de bestuurders daarin. Daarnaast bevat dit rapport het oordeel van de curator over de rechtmatigheid van het handelen van betrokkenen in de aanloop naar het faillissement. Het rapport bevat drie onderdelen. Onderdeel A vormt de weergave van het onde r- zoek van de curator naar de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Dexior en de rol van de bestuurders daarin. Daarbij wordt ook de b e- richtgeving door (het bestuur van) Dexior aan haar investeerders ten aanzien van, onder meer, de (financiële prestaties van de diverse) participaties en Dexior besp roken. Onderdeel B vormt het oordeel van de curator terzake de oorzaken van het fai l- lissement. Onderdeel C betreft het oordeel van de curator over de rechtmatigheid van het handelen van betrokkenen in de aanloop naar het faillissement. 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Zie het eerste openbaar verslag Winst en verlies Het resultaat na belastingen van Dexior over de jaren 2006 en 2007 was als volgt: 2006: EUR (negatief) 2007: EUR (negatief) 1.3. Balanstotaal Het balanstotaal van Dexior per ultimo de boekjaren 2006 en 2007 was als volgt: 2006: EUR : EUR Lopende procedures Zie het tweede verslag Verzekeringen Zie het eerste verslag Huur Zie het eerste verslag Oorzaak faillissement Zie het eerste verslag.

3 / _ / _ / _ / _ / _3 0204/ _3 204/ _3 04/ _3 4/ _3 / _ _ _ _3 8263_3 263_3 63_3 3_3 _3 3 3/7 a 2. Personeel Zie eerste verslag. 3. Activa 3.1. Verzoek om erkenning faillissement Dexior in Canada Zie het tweede verslag Participaties In het onderstaande volgt een beschrijving van de stand van zaken bij de participaties van Dexior voor zover deze is gewijzigd ten opzichte van de weergave in het vierde verslag. Voor een uitgebreide (historische) beschrijving van alle participaties verwijst de curator naar het rapport van het oorzakenonderzoek dat aan dit verslag is gehecht als bijlage 1. Pedini Kitchens UK Ltd. Zie het vierde verslag. Dexior Financial Inc. (Canada) Als beschreven in het vierde verslag, heeft de curator de vorderingen onder de garantie ingediend in het faillissement van Dexior Financial Inc. De trustee (de Canadese curator) van Dexior Financial Inc. heeft de vorderingen betwist. De curator heeft alle vorderingen van Dexior in het faillissement van Dexior Financial Inc. (nogmaals) schriftelijke, uitgebreid en gemotiveerd toegelicht en de a r- gumenten op basis waarvan de trustee de vorderingen afwijst, weerlegd. De curator wacht nog op een reactie van de trustee naar aanleiding van zijn brief. In dit kader heeft de curator reeds wederom contact gezocht met de trustee. The Canvas Lounge De curator heeft de afgelopen verslagperiode het contact met de bestuurders van de Canvas Lounge voortgezet, met name met betrekking tot een overname van de Canvas Lounge door de bestuurders c.q. andere geïnteresseerde investeerders. De curator en de bestuurders van de Canvas Lounge zijn overeengekomen dat, alvorens tot een concrete bieding te komen, het belang van Dexior in de Canvas Lounge gewaardeerd dient te worden. In dit verband heeft de Canvas Lounge een waarderingsexpert van PwC ingehuurd die op kosten van de Canvas Lounge en/of haar directie een waarderingsrapport voor de curator zal opstellen. Naar aanleiding van dit rapport zullen partijen verder spreken over een eventuele overname door de bestuurders van het belang van Dexior in Canvas Lounge.

4 / _ / _ / _ / _ / _3 0204/ _3 204/ _3 04/ _3 4/ _3 / _ _ _ _3 8263_3 263_3 63_3 3_3 _3 3 4/7 a Companysuits B.V. Zie het eerste verslag. Dexior Financial plc Zie het eerste verslag. Centrepointe Dev. LLC/Millennia Development 2000 LLC Zie het tweede verslag. Western Pacific Trust Company Zie het eerste verslag. R&G Beveiliging B.V. Zie het tweede verslag. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Buiten de vorderingen uit hoofde van de hierboven genoemde participaties, heeft Dexior geen debiteuren. 5. Bank/zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) Dexior had geen bankkrediet Leasecontracten Zie het eerste verslag Beschrijving zekerheden Zie het eerste verslag Separatistenpositie Zie het eerste verslag Boedelbijdrage Zie het eerste en tweede verslag. 6. Doorstart/voortzetten 6.1. Voortzetten Niet van toepassing.

5 / _ / _ / _ / _ / _3 0204/ _3 204/ _3 04/ _3 4/ _3 / _ _ _ _3 8263_3 263_3 63_3 3_3 _3 3 5/7 a 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht De boekhoudplicht is in acht genomen Depot jaarrekeningen De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen over 2006 en 2007 tijdig zijn gedeponeerd Goedkeuringsverklaring accountant Gezien de omvang van de onderneming van Dexior was een goedkeuringsverklaring over de boekjaren 2006 en 2007 niet vereist op grond van artikel 2:396 lid 1 BW. De jaarrekening over 2007 is voorzien van een beoordelingsverklaring Stortingsverplichting aandelen Aan de stortingsplicht is voldaan Onbehoorlijk bestuur De curator is op basis van de hem bekende feiten en informatie van oordeel dat ten aanzien van het bestuur van Dexior geen sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur. Voor een uitgebreide uiteenzetting wordt verwezen naar bijlage Paulianeus handelen Uit het onderzoek van de curator is niet gebleken van paulianeus handelen van de bestuurders van Dexior. Ook heeft de curator geen verdachte onttrekkingen geconstateerd. Voor een uitgebreide uiteenzetting wordt verwezen naar bijlage Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen Het UWV heeft een vordering terzake uitgekeerd loon ter hoogte van EUR ,71 en een vordering terzake betaalde premies ter hoogte van EUR 797,39 bij de curator ingediend. De curator onderzoekt de rechtmatigheid van (een deel van) deze vorderingen Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft een preferente vordering bij de curator ingediend van EUR , Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft preferente vordering van EUR 5.14,96 uit hoofde van betaalde premies en een preferente vordering van EUR ,97 uit hoofde van betaalde lonen bij de curator ingediend.

6 / _ / _ / _ / _ / _3 0204/ _3 204/ _3 04/ _3 4/ _3 / _ _ _ _3 8263_3 263_3 63_3 3_3 _3 3 6/7 a 8.4. Andere preferente crediteuren Er heeft zich één preferente schuldeiser - een oud-werknemer, de heer T. den Ouden - bij de curator gemeld. Zijn vordering bedraagt EUR 173, Aantal concurrente crediteuren Er hebben zich 36 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Het bedrag aan ingediende handelsvorderingen bedraagt EUR ,53. De curator heeft een door R&G Beveiliging B.V. ingediende concurrente vordering van EUR ,93 betwist wegens het ontbreken van een grondslag van deze vordering. 9. Overig 9.1. Termijn afwikkeling faillissement De benodigde tijd om het faillissement af te wikkelen, hangt met name af van de snelheid waarmee het belang van Dexior in de Canvas Lounge kan worden verkocht, als beschreven in Plan van aanpak De curator zet zijn inspanningen voort om het belang in de Canvas Lounge te gelde te maken. Verder continueert de curator het overleg met de trustee van Dexior Canada om zo tot overeenstemming te komen over de indiening van de vordering in het Canadese faillissement Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal in augustus 2011 worden gepubliceerd. Amsterdam, 1 februari 2010 F. Verhoeven Curator

7 / _ / _ / _ / _ / _3 0204/ _3 204/ _3 04/ _3 4/ _3 / _ _ _ _3 8263_3 263_3 63_3 3_3 _3 3 7/7 a Bijlage 1 - Rapport oorzakenonderzoek faillissement Dexior Financial B.V.

8 RAPPORT OORZAKENONDERZOEK FAILLISSEMENT DEXIOR FINANCIAL B.V. Houthoff Buruma Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50, Amsterdam

9 INHOUD 1. Inleiding Vennootschap Administratie Kerncijfers Dexior Financiering van Dexior De investeringen van Dexior Relatie met 'groepsmaatschappijen' / aandeelhouders Berichtgeving aan investeerders Notulen Overige relevante correspondentie...34 BIJLAGEN Bijlage 1 Overzicht 'international Dexior group of companies'

10 1. INLEIDING Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dexior Financial B.V. ("Dexior" of de "Vennootschap") is op 25 mei 2009 voorlopige surseance van betaling verleend, waarna vervolgens op verzoek van de bewindvoerder, mr. C.R. Zijderveld en het bestuur van Dexior op 19 juni 2009 het faillissement is uitgesproken. De rechtbank Amsterdam heeft mr. M.L.D. Akkaya benoemd tot rechter-commissaris en mr. C.R. Zijderveld aangesteld als curator. Per 25 augustus 2009 is mr. F. Verhoeven aangesteld als opvolgend curator van mr. C.R. Zijderveld. Dit rapport bevat drie onderdelen. Onderdeel A vormt de weergave van het onderzoek van de curator naar de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Dexior en de rol van de bestuurders daarin. Daarbij wordt ook de berichtgeving door (het bestuur van) Dexior aan haar investeerders ten aanzien van, onder meer, de (financiële prestaties van de diverse) participaties en Dexior besproken. Onderdeel B vormt het oordeel van de curator terzake de oorzaken van het faillissement. Onderdeel C betreft het oordeel van de curator over de rechtmatigheid van het handelen van betrokkenen in de aanloop naar het faillissement. De informatie waarop dit onderzoek is gebaseerd, is onder meer verkregen uit de zich onder de curator bevindende administratie, waaronder de notulen van de directievergaderingen van Dexior en uit gesprekken met de heer Hellinga, een van de bestuurders (per datum faillissement) van Dexior, alsmede uit de (telefoon)gesprekken die de curator heeft gevoerd met investeerders in Dexior en hun advocaten. Tevens baseert de curator zich op correspondentie tussen Dexior en investeerders die hem door investeerders is toegezonden. De curator heeft de bestuurders in de gelegenheid gesteld te reageren op een concept van deel A van dit rapport en heeft van de advocaat van de heren La Croix, Hellinga, Janssen, Mulder, Pollack en Douwes een schriftelijke reactie op het feitenonderzoek ontvangen. Waar relevant heeft de curator naar aanleiding van deze reactie deel A van het rapport aangepast of aangevuld en deze reactie meegenomen in zijn oordeelsvorming. In het Prospectus (zoals hierna gedefinieerd) staat vermeld dat de uitgifte van obligaties en aandelen door Dexior niet onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Dit rapport van de curator gaat niet / _3

11 in op eventuele toezichtsrechtelijke aspecten in het kader van de door Dexior uitgegeven aandelen en obligaties noch op eventuele aansprakelijkheid van (het bestuur van) Dexior als gevolg van het niet naleven van toezichtsregelgeving van DNB of AFM. De eerste indruk van de curator is dat Dexior voldeed aan de relevante toezichtsregelgeving; Dexior liet zich verder bijstaan door juridische experts op dit gebied. Hoewel de curator de grootst mogelijke nauwkeurigheid heeft betracht bij het opstellen van dit rapport en van mening is dat alle voorhanden zijnde informatie daarin is betrokken, valt niet uit te sluiten dat op een later moment bevindingen in dit rapport aanpassing behoeven. 2

12 Onderdeel A: feitenonderzoek 2. VENNOOTSCHAP 2.1. Oprichting, surseance van betaling en faillietverklaring Dexior is op 21 oktober 2005 opgericht en statutair gevestigd te Amsterdam. Dexior hield kantoor te Almere aan de (1216 BW) Randstad Op 25 mei 2009 is aan Dexior surseance van betaling verleend, waarna vervolgens op verzoek van de bewindvoerder en het bestuur op 19 juni 2009 het faillissement van Dexior is uitgesproken. De rechtbank Amsterdam heeft mr. M.L.D. Akkaya benoemd tot rechter-commissaris en mr. C.R. Zijderveld tot curator. Per 25 augustus 2009 is mr. F. Verhoeven aangesteld als opvolgend curator van mr. C.R. Zijderveld Werkzaamheden Dexior Financial B.V. Het statutaire doel van Dexior is - onder meer - het beheren van vermogen, het beleggen in effecten en het - in het kader van investeringen in 'portfoliovennootschappen' - aangaan van 'private equity' overeenkomsten. In de praktijk was Dexior een participatiemaatschappij die belegde door middel van het verstrekken van risicodragend kapitaal (als aandeelhouder) en door middel van het verstrekken van leningen aan verschillende (tevens buitenlandse) ondernemingen. De beleggingen van Dexior zijn gefinancierd door uitgifte van obligaties en cumulatief preferente aandelen aan het publiek Bestuurders Dexior heeft de volgende statutaire bestuurders gehad in de volgende tijdvakken: De heer S. Hellinga 26 maart 2008 tot datum faillissement Phoenix Capital B.V. 1 juli 2008 tot datum faillissement De heer G. Darmon 20 oktober 2005 tot 15 september 2006 De heer H. Mulder 15 september 2006 tot 1 februari 2008 De heer M. La Croix 26 maart 2008 tot 24 september 2008 Op dit moment is de heer P. Pollack enig bestuurder van Phoenix Capital B.V. ("Phoenix Capital"). Tot 18 april 2010 waren eveneens bestuurders van Phoenix Capital de heer F.D. Douwes en de heer H.W. Janssen. Van 18 mei 2009 tot 1 augustus 2009 was de heer R.J. Meijer bestuurder van Phoenix Capital. Op 16 juni 2008 heeft Dexior een managementovereenkomst met Phoenix Capital gesloten, op grond waarvan Phoenix Capital onder meer het beheer zou voeren over het project Centre Point / Millennia in Bellingham (Verenigde Staten). 3

13 2.4. Aandeelhouder(s) Dexior heeft in totaal circa 60 houders van cumulatief preferente aandelen en houders van gewone aandelen. De gewone aandelen in het kapitaal van Dexior worden gehouden door: Phoenix Capital B.V. 25,01% Jabba B.V. 46,88% De heer T. den Ouden 13,12% De heer M.E. la Croix 5% De heer S. Hellinga 4,99% Hagam Holding B.V. 5% Vanaf de oprichting (20 oktober 2005) tot 25 april 2006 was de heer G. Darmon enig aandeelhouder van Dexior. 3. ADMINISTRATIE 3.1. Jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2005, 2006 en 2007 zijn tijdig gedeponeerd. Gezien de omvang van de onderneming van Dexior was een goedkeuringsverklaring over de boekjaren 2005, 2006 en 2007 niet vereist op grond van artikel 2:396 lid 1 BW. De jaarrekening over 2007 is voorzien van een beoordelingsverklaring van accountantskantoor BDO Boekhouding De boekhouding en overige administratieve bescheiden van Dexior zijn door de heer Hellinga overgedragen aan de curator. De administratie bestaat met name uit bankafschriften, documentatie in het kader van de door Dexior gedane investeringen (o.a. leningsdocumentatie en documentatie inzake aandelenoverdrachten), overzichten van obligatiehouders en 'cumprefhouders' en de daarbij behorende documentatie (inschrijfformulieren en uitgiften van cumulatief preferente aandelen) en correspondentie. Verder bevat de administratie de gebruikelijke overeenkomsten, waaronder huur- en verzekeringsovereenkomsten. De curator kan niet vaststellen of dit de volledige administratie van Dexior behelst. 4

14 4. KERNCIJFERS DEXIOR In het onderstaande worden de cijfers van Dexior weergegeven. Deze cijfers zijn deels afkomstig uit de door een accountant opgestelde jaarverslagen (dit betreft de cijfers over de boekjaren 2005 tot en met 2007). De cijfers over het boekjaar 2008 zijn afkomstig uit het interne boekhoudprogramma van Dexior (Twinfield) en zijn niet in een accountantsrapport vervat. Ten aanzien van geen van de cijfers is accountantscontrole toegepast Omzet en resultaat per jaar Omzet Jaar Omzet (in EUR) Gemiddelde omzet per maand Resultaat voor belastingen Jaar Winst (in EUR) Gemiddelde winst per maand (negatief) (negatief) (negatief) (negatief) (negatief) (negatief) (negatief) Ontwikkeling eigen vermogen Jaar Eigen vermogen (in EUR) (negatief) Uit de boekhouding van Dexior blijkt (volgens de in het boekhoudprogramma Twinfield bijgehouden administratie) dat Dexior over boekjaar 2008 (tot en met 31 oktober 2008) een omzet had van EUR , een bruto resultaat van EUR en een resultaat vóór belastingen van EUR (negatief). Per 30 juni 2008 bedroegen deze cijfers respectievelijk EUR , EUR en EUR (negatief). 1 Tot en met 31 oktober

15 4.2. Personeel Jaar Werknemers Crediteuren Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van EUR De belastingdienst heeft een preferente vordering bij de curator ingediend van EUR Het totale bedrag aan ingediende preferente vorderingen bedraagt EUR Er hebben zich tot op heden 35 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt EUR De curator heeft een door R&G Beveiliging B.V. ingediende concurrente vordering van EUR betwist wegens het ontbreken van een grondslag van deze vordering. 5. FINANCIERING VAN DEXIOR 5.1. De 'funding' van Dexior - obligaties en cumulatief preferente aandelen Dexior verkreeg de financiering voor haar beleggingen primair door middel van het uitgeven van obligaties en cumulatief preferente aandelen. In de paragrafen en worden beide vormen van financiering beschreven. In het jaar voor faillissement is Dexior als schuldenaar diverse kortlopende leningen aangegaan met investeerders alsmede met een van de bestuurders. Dexior wierf haar beleggers op beurzen en congressen en beleggers werden actief benaderd door werknemers van Dexior. Uit de administratie van Dexior blijkt dat de meeste beleggers (obligatiehouders en houders van cumulatief preferente aandelen), zijn aangebracht door de heer Roelof Meijer, doorgaans via de door hem gecontroleerde vennootschap Meijer Personal Finance B.V. Aan geïnteresseerde beleggers werd een 'shareholder package' verstrekt met daarin een inschrijfformulier, inschrijvingsvoorwaarden, een kopie van de statuten van Dexior en een informatiememorandum Obligaties Uit de administratie van Dexior blijkt dat de Vennootschap op faillissementsdatum circa 50 obligatiehouders had. De curator heeft in de administratie een prospectus van 12 juni 2008 aangetroffen (het "Prospectus"). Het is de curator niet bekend of dit de enige of meest recente versie van door Dexior opgestelde prospectussen is. De advocaat van de bestuurders van Dexior heeft de curator de prospectussen die 6

16 door Dexior gehanteerd werden, toegezonden. Het betreft prospectussen van de jaren 2005, 2007 en Geïnteresseerde beleggers konden obligaties verkrijgen door middel van een 'inschrijfformulier obligaties' (waarvan verschillende versies in omloop waren), ondertekend door de betreffende belegger, Dexior en Dexior Financial Inc. Dexior Financial Inc. is de Canadese 'groepsvennootschap' van Dexior en zij verstrekte iedere belegger een putoptie om de gekochte obligaties aan Dexior Financial Inc. te verkopen. Ten aanzien van de obligaties heeft de curator in de administratie van Dexior evenwel geen separate 'put-optieovereenkomsten' aangetroffen. Bij brief van 19 juni 2008 heeft Dexior haar beleggers geïnformeerd dat Dexior Financial Inc. een procedure gelijkend op de Nederlandse surseance van betaling in Canada had aangevraagd en dat de waarde van de put-optie nihil was. Volgens opgave van het bestuur van Dexior zijn er geen beleggers die ooit gebruik hebben gemaakt van deze put-optie. Volgens het Prospectus gaf Dexior obligaties (schuldbewijzen) uit in verschillende klassen (A, B en C). Deze klassen kenden ieder een jaarlijks wisselend, bij aangaan van de investering overeengekomen rendement op de inleg, variërend van minimaal 9% in het jaar van aankoop tot maximaal 15% in het jaar van 'exit'. Uit de obligatievoorwaarden (algemene voorwaarden die bij het inschrijfformulier zijn gevoegd) blijkt echter dat er voor iedere klasse obligaties slechts één rentepercentage geldt, dat niet oploopt in de jaren na uitgifte van de obligatie. Volgens het Prospectus en de obligatievoorwaarden, hebben de obligaties een looptijd van acht jaar, waarbij na uitgifte iedere twee jaar de mogelijkheid bestond de obligaties - met goedkeuring van Dexior - vervroegd te doen aflossen door Dexior. Volgens de tekst op het 'inschrijfformulier obligaties Dexior Financial B.V.' werden de obligaties echter zes jaar na uitgifte terugbetaald. Iedere obligatie had een nominale waarde en koopprijs van EUR en het minimaal aantal af te nemen obligaties per belegger was 10 stuks, waarmee iedere belegger initieel derhalve een belegging van minimaal EUR in Dexior heeft gedaan. Na ontvangst van de inleg van de obligaties, verstrekte Dexior de betreffende belegger een certificaat van inschrijving en nam zij de naam en het adres van deze belegger op in een intern register. Volgens het Prospectus en de obligatievoorwaarden (bij het inschrijfformulier gevoegd) zijn de obligaties achtergestelde en niet-gesecureerde verplichtingen en zijn zij slechts overdraagbaar na schriftelijke instemming van Dexior. Daar komt bij dat de obligaties volgens het Prospectus en de obligatievoorwaarden slechts konden 7

17 worden overgedragen in sets met een nominale waarde van minimaal EUR , (terwijl dit volgens de inschrijfformulieren minimaal EUR was). Een aantal investeerders heeft obligaties verkregen met een rentepercentage van 15% per jaar. Deze obligaties hebben een kortere looptijd dan de andere obligaties en bevatten het recht voor de investeerder om op eerste afroep een pandrecht te doen vestigen op de vorderingen op debiteuren van Dexior. Uit de administratie van Dexior blijkt niet dat dergelijke pandrechten daadwerkelijk zijn gevestigd. De laatste obligatiehouders zijn volgens opgave van het bestuur op 19 september 2008 toegetreden Cumulatief preferente aandelen Uit de meest recente statuten van Dexior volgt dat naast gewone aandelen, Dexior vier klassen van cumulatief preferente aandelen kon uitgeven (A tot en met D) met een nominale waarde van EUR 50 of EUR 1. Uit de 'inschrijfformulieren aandelen Dexior Financial B.V.' volgt dat de koopprijs van ieder cumulatief preferent aandeel EUR was, en derhalve een agio per aandeel had van minimaal EUR De minimumbelegging per cumulatief preferente aandeelhouder was eveneens EUR (derhalve 10 aandelen). Krachtens de statuten kenden de diverse klassen cumulatief preferente aandelen verschillende aanspraken op dividend. De cumulatief preferente aandelen konden, zo blijkt uit de zich in de administratie van Dexior bevindende notariële akten, op een aantal vaste jaarlijkse data - op verzoek van beleggers - overgedragen, uitgegeven of ingekocht worden. Tussen de houders van cumulatief preferente aandelen, Dexior Financial Inc. en Dexior zijn (per belegger) 'put-optieovereenkomsten' aangegaan op basis waarvan Dexior Financial Inc de betreffende investeerder het recht gaf zijn cumulatief preferente aandelen Dexior te verkopen aan Dexior Financial Inc. voor EUR per aandeel. Uit de administratie van Dexior blijkt niet of er beleggers zijn die dit putoptierecht hebben uitgeoefend. Volgens het bestuur van Dexior is dit niet het geval. In het Prospectus staat vermeld dat de uitgifte van obligaties en aandelen door Dexior niet onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Dit rapport van de curator gaat niet in op eventuele toezichtsrechtelijke aspecten in het kader van de door Dexior uitgegeven aandelen en obligaties noch op eventuele aansprakelijkheid van (het bestuur van) Dexior als gevolg van het niet naleven van toezichtsregelgeving van DNB of AFM. De eerste 8

18 indruk van de curator is dat Dexior voldeed aan de relevante toezichtsregelgeving; Dexior liet zich verder bijstaan door juridisch experts op dit gebied. De laatste houders van cumulatief preferente aandelen zijn volgens opgave van het bestuur van Dexior op 10 april 2008 toegetreden Overige financiering bilaterale leningen Op 23 mei 2008 zijn Dexior en N.H.L. Holding B.V. ("NHL") een leningsovereenkomst aangegaan op grond waarvan NHL aan Dexior een lening van EUR heeft verstrekt. Tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening aan NHL heeft Dexior op 1 december 2008 haar huidige en toekomstige vorderingen op R&G Beveiliging B.V. ("R&G") aan NHL verpand. Op 5 december 2008 heeft Dexior tot zekerheid voor voornoemde lening haar aandelen in R&G aan NHL verpand. De looptijd van de lening was aanvankelijk zeer kort, namelijk tot 15 september 2008 en kende een rente van 10% per kwartaal. De looptijd is tweemaal verlengd tot uiteindelijk 5 december Het doel van de lening is zo volgt uit de lening en zo heeft de curator van het bestuur begrepen het financieren van de rendementsbetalingen aan beleggers en het doen van investeringen in de participaties van Dexior. Na datum faillissement heeft NHL haar pandrecht op de aandelen die Dexior hield in het kapitaal van R&G uitgewonnen tegen betaling van een boedelbijdrage. Teneinde de waarde te bepalen van de aandelen en de verpande vorderingen hebben de curator en NHL waarderingsexperts van Ernst & Young Transaction Advisory Services verzocht een waarderingsrapport op te stellen. Uit dit rapport blijkt dat de aandelen die Dexior in R&G hield zonder additionele financiering vrijwel niets waard waren. Ook de verpande vorderingen waren volgens het rapport, gezien de financiële situatie van R&G, vrij weinig waard. Op 26 augustus 2008 heeft Dexior een lening van EUR verkregen van de heer E.A. Brouwer. De leningsovereenkomst refereert aan een aantal (te vestigen) zekerheidsrechten; zekerheidsdocumentatie is door de curator niet aangetroffen. De curator heeft overlegd met de advocaat van Brouwer; Brouwer heeft zich uiteindelijk niet op het bestaan van een zekerheidsrecht beroepen. 9

19 6. DE INVESTERINGEN VAN DEXIOR 6.1. Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende investeringen van Dexior. Een eerste paragraaf bespreekt kort het investeringsmodel van Dexior en geeft een cijfermatig beeld van het totale bedrag aan investeringen (aandelenkapitaal en leningen), de verwachte exitwaarde en het resultaat van Dexior gedurende het tweede kwartaal In de tweede paragraaf worden de participaties afzonderlijk besproken Algemeen beeld investeringen Investeringsconcept Dexior Dexior financierde haar deelnemingen door (i) het nemen van een aandelenbelang in de betreffende onderneming (minimaal 51%), (ii) het verstrekken van een (achtergestelde) lening aan de betreffende onderneming, of (iii) een combinatie van deze beide financieringsvormen Investeringen Dexior op basis van boekhouding De boekhouding van Dexior geeft geen gedetailleerde informatie per deelneming over de verliezen c.q. afboekingen in de op enig moment verwachte 'exitwaarde(n)' die in een bepaalde periode ten aanzien van die deelneming zijn geleden respectievelijk gedaan. Wel bevat de administratie balansen en winst- en verliesrekeningen uit het boekhoudsysteem Twinfield waarin het totaal aan verliezen per periode en geschatte exitwaarden is opgenomen. De gebruikte waarderingsgrondslagen volgen niet uit dit systeem. De meest recente balans en winst- en verliesrekening uit het systeem van Twinfield dateren van 30 november Hierin zijn ten aanzien van de participaties van Dexior de volgende cijfers (in EUR) opgenomen. Balansdatum 31 dec jun sep okt nov 2008 Leningen Ontvangen rente leningen Uitkoopwaarde participaties

20 Obligatieleningen Betaalde rente obligatieleningen Resultaat deelnemingen ( ) (30.700) (30.700) (30.700) (30.700) Bruto resultaat (2959) Resultaat belastingen vóór ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Verder bevat de administratie een overzicht per 1 juli 2008 van de waardeontwikkeling van de participaties van Dexior. De meeste participaties waren op 1 juli 2008 waarschijnlijk aanzienlijk minder waard dan het bedrag waarvoor zij in de boeken van Dexior zijn opgenomen. Een herwaardering lijkt niet plaats te hebben gevonden. Het hierna volgende overzicht dat de curator in de administratie van Dexior heeft aangetroffen, geeft de hoogte van de investeringen weer alsmede de waarde van de betreffende investering per 1 juli Project Investering (EUR) Startdatum Waarde per 1 juli 2008 Dexior Canada okt Dexior Canada 2-DIP nov Pedini apr Pedini aug Pedini nov Companysuits jan Companysuits jun R&G Beveiliging sept Millennia dec Canvas sept WPT Totaal

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 van de curatoren van DSB Bank N.V. 17 november 2009 De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ( DSB Bank ) worden online beschikbaar gesteld

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015 Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) De curatoren communiceren langs twee wegen met houders

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Faillissementsverslag nummer 3 van de curator van. Lehman Brothers Treasury Co. B.V. ("LBT") 22 juli 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Faillissementsverslag nummer 3 van de curator van. Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (LBT) 22 juli 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 van de curator van Lehman Brothers Treasury Co. B.V. ("LBT") 22 juli 2009 De Curator communiceert langs twee wegen met houders van notes en certificates

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Financieel verslag 31 december 2013

Financieel verslag 31 december 2013 Financieel verslag 31 december 2013 DSB Bank N.V. in faillissement Dick Ketlaan 1-15 1687 CD Wognum Nederland Postbus 70 1687 ZH Wognum Nederland Telefoon: (+31) (0)88 372 7500 Internet: http://www.dsbbank.nl

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5.

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5. INFORMATIEMEMORANDUM DBS2 B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP.

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP. TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP. Curatoren : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon:

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen...5 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 6 Risicoprofiel...6 Samenstelling portefeuille / liquiditeit...

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C13/14/335F faillissementsnummer:

Nadere informatie

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra;

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra; Q, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN LOYENS LOEFF 11 \m 2010 VERWEERSCHRIFT C^RECHTSHOF TE AMSTERDAM Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Datum zitting: 25 maart 2010 Rekestnummer: 200.051.512 OK

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Datum: 12 januari 2015 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: DLI Dry Cleaning and Laundry International

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie