'Nieuw ondernemerschap in de kennis- en netwerkeconomie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Nieuw ondernemerschap in de kennis- en netwerkeconomie"

Transcriptie

1 Strategische Verkenning B 'Nieuw ondernemerschap in de kennis- en netwerkeconomie Veranderingen in de rol en het functioneren van werknemers en ondernemers drs. Toon Jansen Zoetermeer, mei 2002

2 ISBN: Bestelnummer: B Prijs:? 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Voor alle informatie over MKB en Ondernemerschap: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or text as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding Aanpak Reeds uitgevoerd onderzoek Initieel conceptueel kader 10 2 Ontwikkelingen en vernieuwingen Algemene ontwikkelingen en trends Ondernemerschap in verandering Voorbeelden van nieuw ondernemerschap 17 3 Belang van interne en externe relaties De netwerkende ondernemer Kennis delen in de netwerkorganisatie The Vision Web Netwerkende bedrijven Knelpunten 23 4 Invulling van het conceptuele kader Kenmerken van de ondernemer en het ondernemerschap Kenmerken van de interne en externe organisatie Het conceptuele kader ingevuld 27 5 Conclusie 29 Literatuurlijst 30 Bijlagen I Waarden en drijfvere n 33 II Kenmerken van de interne en externe organisatie 37 III Overtuiging en mentaliteit 41 IV De rol van de regio 43 3

4

5 Voorwoord Deze publicatie beoogt inzicht te geven in de veranderende rol van ondernemers en werknemers in een zich ontwikkelende kennis- en netwerkeconomie. Voorbeelden van deze nieuwe eisen aan ondernemerschap zijn gevonden in de managementliteratuur, vakbladen en onderzoekspublicaties. In het rapport wordt ook de achtergrond van deze vernieuwing beschreven. Het onderzoek sluit aan bij de discussies over de vernieuwingen in de economie die door het Ministerie van Economische Zaken worden gestimuleerd met behulp van een speciale website over het veranderende economisch landschap aan het begin van de 21e eeuw. De veranderingen in het ondernemerschap hebben geen direct verband met internet en de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce. Er is sprake van een langdurig veranderingsproces waarvan enkele nieuwe kenmerken van ondernemerschap steeds duidelijker vorm beginnen te krijgen. Experimenten met nieuwe organisatievormen zijn nodig om tegemoet te komen aan de eisen van deze tijd. Het door ondernemers op een nieuwe wijze organiseren van arbeid, kapitaal en kennis wordt in dit rapport beschouwd als nieuw ondernemerschap in de kennis- en netwerkeconomie. Werknemers zijn hierbij essentiële schakels in de kenniscreatie en kennistoepassing. Zij opereren vaak in externe netwerken en organiseren daarmee met name ook zelf arbeid en kennis. Ondernemerschap lijkt daarmee steeds minder het exclusieve domein van de ondernemer zelf. 5

6

7 1 Inleiding Naar aanleiding van een aantal oriënterende interviews met ondernemers van innovatieve ICT- en internetbedrijven komt de opkomst van een nieuw type ondernemerschap naar voren. Aanwijzingen hiervoor zijn ook terug te vinden in vakbladen als Management Team en de Automatisering Gids. Dit is de aanzet geweest om een verkennend literatuuronderzoek te doen naar ondernemerschap bij ICT-, nieuwe media- en internetbedrijven. Op basis van voorbeelden zijn de gesignaleerde nieuwe kenmerken van ondernemerschap in de kennis- en netwerkeconomie geïllustreerd en in een denkmodel ondergebracht. 1.1 Aanpak Wij benaderen de ontwikkeling van het ondernemerschap in de kennis- en netwerkeconomie vanuit drie perspectieven. Ten eerste vanuit het perspectief van de individuele ondernemer die invulling geeft aan het onderne merschap. Ten tweede vanuit het perspectief van de omgeving waarin een ondernemer opereert. Daarbij gaat het om het beheren en in stand houden van externe relaties, het managen van kennis, etc. Ten derde vanuit het perspectief van de interne organisatie, w aarbij het vooral ook gaat om de deelname van werknemers in formele en informele netwerken, het stimuleren van ondernemersgedrag bij de werknemers, et cetera. Wij verwachten verder dat het succes van een onderneming in de kennis- en netwerkeconomie nie t alleen bepaald wordt door een brede invulling van het ondernemerschap en de wijze waarop de interne organisatie functioneert, maar ook door het functioneren van ondernemers en werknemers in lokale en regionale economieën. Dit laatste hangt wellicht nauw samen met de kwaliteit van de regio, zoals het aanbod van hooggekwalificeerde arbeid, de kennisinfrastructuur, de relaties tussen bedrijven en onderwijs, et cetera. Hiertoe is ook een eerste aanzet gegeven. Het onderzoek voor deze strategische verkenning is gebaseerd op een literatuurstudie. In het rapport ligt de nadruk op het ondernemerschap. Als uitgangspunt voor de verkenning is de volgende hypothese geformuleerd: Ontwikkelingen in de informatisering, globalisering en individualisering gaan gepaard met de ontwikkeling van een nieuw type ondernemerschap, dat de interne en externe organisatie opnieuw vormgeeft. De indeling van het rapport is gebaseerd op de volgende onderzoeksvragen: Welke ontwikkelingen leiden tot veranderingen in ondernemerschap vanuit het perspectief van de ondernemer en in het algemeen? Welke voorbeelden van nieuw ondernemerschap en nieuwe vormen van interne en externe organisatie worden gevlagd in de bestaande literatuur? Hoe ontwikkelen de relaties binnen ondernemingen zich en hoe de relaties tussen de onderneming en de partijen in haar omgeving? Hoe kunnen wij deze ontwikkelingen conceptueel plaatsen? 7

8 figuur 1 Overzicht Sociaal-culturele ontwikkelingen Technologische vernieuwingen Effecten en voorbeelden Wat zijn de waargenomen kenmerken van nieuw ondernemerschap? Wat zijn de kenmerken van de interne en externe organisatie? EIM, Nieuw Ondernemerschap Reeds uitgevoerd onderzoek Eind jaren zeventig is door ITS in samenw erking met EIM een onderzoek uitgevoerd naar de problemen en mogelijkheden van het zelfstandig ondernemerschap in het MKB. De onderzoekers schrijven: Blijkbaar moet de ondernemer, wil hij althans in economisch opzicht succesvol zijn, een basismentaliteit bezitten van in beweging zijn, van durven en proberen. Dit impliceert echter wel dat hij voortdurend moet (re)ageren op zaken in en buiten zijn bedrijf, waarbij hij een hoge mate van flexibiliteit aan de dag moet leggen 1. Veel ondernemers van deze tijd zullen zich nog steeds herkennen in deze formulering. Van recentere datum is (bijvoorbeeld) de conclusie van onderzoekers van het Center for Entrepreneurship van Universiteit Nyenrode dat persoonlijkheidskenmerken en competenties meer bepalend zijn dan het genoten onderwijsniveau bij succesvol ondernemerschap. De kenmerken en competenties zijn weliswaar moeilijk grijpbaar, maar via houding en een goed ondernemersklimaat aan te leren. Belangrijke kenmerken en competenties voor succes, ongeacht de fase in de levenscyclus, zijn volgens dit onde r- zoek durf, reflectie, strategische houding, leidinggevend vermogen en communicatieve vaardigheden 2. EIM is in 1994 gestart met een starterspanel. In 1998 en 1999 is dit opgevolgd door een tweede cohort starters. De daaruit voortkomende databases zijn in 2000 gebruikt om te onderzoeken welke aspecten het succes van ondernemers bepalen. Enkele uitkomsten zijn 3 : Ondernemers maken op latere leeftijd minder winst en lijken minder werkgelege n- heid te creëren dan jonge ondernemers. De gemiddelde overleving is echter wel hoger voor de oudere starters. 1 H.J.M. van den Tillaart, et al., Zelfstandig Ondernemen, Nijmegen 1981, blz Zie S.S. Nandram en K.J. Samson, Succesvol Ondernemen: eerder een kwestie van karakter dan van kennis, Universiteit Nyenrode, The Netherlands Business School, Nyenrode Center for Entrepreneurship Niels Bosma, Mirjam van Praag en Gerrit de Wit, Determinants of Succesful Entrepreneurship, Scales- EIM juni 2000, blz. 6 en 28. 8

9 Ervaring in de sector is eveneens belangrijk voor succes. Ondernemers met contacten met andere ondernemers in netwerken genereren ongeveer dubbel zoveel werkgelegenheid als hun evenknieën die niet in zulke netwerken actief zijn. Ondernemers genereren ongeveer 50% meer werkgelegenheid als zij ook bepaalde activiteiten uitbesteden. Opereren in netwerken en uitbesteden zijn blijkbaar belangrijke organisatorische kenmerken die de bedrijfsprestaties beïnvloeden, vooral voor starters. Activiteiten worden uitbesteed aan relaties die een ondernemer vaak al kende voordat hij een bedrijf startte. Onderzoek in Duitsland wijst ook op het belang van netwerken voor het succes van nieuwe bedrijven. De volgende drie a specten dragen bij aan het succes van bedrijven 1 : Sociale relaties en sociale contacten zijn belangrijke kanalen voor het verkrijgen van informatie: informatie van netwerkcontacten is veelal bruikbaarder, betrouwbaarder, exclusief en minder triviaal dan uit formele bronnen. Netwerkcontacten geven toegang tot klanten en leveranciers. Netwerkcontacten kunnen de financiële basis van een bedrijf verbreden: informele aanbevelingen door familieleden en kennissen zijn vooral in de startfase vaak cruciaal. Netwerken spelen ook een rol bij het uitvoeren van projecten in het Nederlandse multimediacluster, zo blijkt uit onderzoek van Dialogic. Capaciteitsoverwegingen dwingen grote bedrijven tot contact met kleinere bedrijven en freelancers om verplichtingen te kunnen nakomen wanneer het personeelsbestand tijdelijk te klein is. Vooral kleine bedrijven hebben informele netwerken die zij kunnen inzetten zodat een groot contract wordt binnengehaald (en vice versa). Kleine bedrijven komen elkaar in wisselende rollen tegen, dan weer als hoofdaannemer, dan weer als onderaannemer. Naast deze aan projecten verbonden netwerken, kunnen delen van het multimediacluster ook worden gekarakteriseerd door sociale en regionale netwerken. Mensen kennen elkaar van cursussen, hebben in het verleden samengewerkt, ontmoeten elkaar bij platformorganisaties en overige bijeenkomsten. Vooral Hilversum, Amsterdam en Eindhoven worden gevlagd als centra van dit soort activiteiten. Uit het clusteronderzoek blijkt dat netwerkvorming en kennisuitwisseling nog een proces in ontwikkeling is. Een van de belangrijkste kne lpunten van het multimediacluster is namelijk de ontoereikendheid van zowel het reguliere management als het kennismanagement in een aantal groeiende multimediabedrijven in het hart van het cluster 2. In het OECD-rapport wordt geconcludeerd dat het een misvatting is om te denken dat er ideale innovatieclusters bestaan. Er zijn niet alleen verschillen tussen bijvoorbeeld clusters in de bouw-, agro-voedsel- en ICT-sectoren, tussen de Finse, Britse en Vlaamse ICT-clusters, maar ook tussen de verschillende ICT-clusters binnen één land. In deze strategische verkenning gaat het niet om het opsporen van persoonlijkheidskenmerken zoals in het Nyenrode -onderzoek, maar om het vinden van kenmerken van ondernemerschap die in relatie staan met de kennis- en netwerkeconomie. 1 Josef Brüderl en Peter Preisendörfer, Network Support and the Success of Newly Founded Businesses, Small Business Economics 10: , 1998, blz. 214, Pim den Hertog, Sven Maltha and Erik Brouwer, Innovation in an Adolescent Cluster: The Dutch Multimedia Cluster. In: OECD, Innovative Clusters. Drivers of national innovation systems, OECD 2001, blz

10 Wij zien het ondernemerschap als de wijze waarop een ondernemer functioneert, samen met werknemers en andere betrokken personen, bedrijven en (kennis)instellingen 1. De verkenning richt zich op het beschrijven van met name bedrijfskundige aspecten, zoals de vormgeving van de interne en externe organisatie, de relaties en netwerken, het vergaren van kennis, het omgaan met kenniswerkers, e.d. Het gaat daarbij niet altijd om formele samenwerkingsverbanden. Volgens René Wintjes zijn ook de informele kennisrelaties tussen bedrijven van belang. Bij informele kennisuitwisseling gaat het om een soort ruilproces: actoren wisselen verschillende, maar gerelateerde kennis uit, zonder dat er geldelijke transacties plaatsvinden. Informele communicatie wordt als noodzakelijk gezien om tacit knowledge te ontvangen of over te dragen. Persoonlijk, face-to-face contact en de hiertoe bevorde r- lijke fysieke nabijheid is van groot belang. Met andere woorden, zo stelt Wintjes, netwerken is een manier om externe bronnen toegankelijker te maken en tot ontwikkeling te brengen, waarbij men investeert in sociale en technologische nabijheid. Het tot stand komen van relaties vereist steeds terugkerende transactie- en in het bijzonder communicatiekosten, die onderlinge samenwerking tussen bedrijven in de hand werken 2. Als een ondernemer of werknemer tijd en geld in een netwerk stopt, moet er ook iets uitkomen. 1.3 Initieel conceptueel kader Hieronder wordt een conceptueel kader gepresenteerd, waarmee de gevonden kenmerken van ondernemerschap in de kennis- en netwerkeconomie kunnen worden gestructureerd en in verband met elkaar gebracht. Dit conceptuele kader wordt in hoofdstuk 4 ingevuld en kan worden uitgewerkt tot een empirische toets. Bij het maken van het conceptuele kader is rekening gehouden met de eventuele mogelijkheden om het gedrag van ondernemers bij te sturen. Er zijn verschillende niveaus waarop het ondernemerschap zich - naar wij veronderstellen - ontwikkelt en wellicht zou kunnen worden bijgestuurd. De niveaus waarop zou kunnen bijgestuurd zijn achtereenvolgens: Waarden en drijfveren: dit is een langdurend veranderingsproces waarbij met name ontwikkelingen als individualisering invloed hebben op de waarden en drijfveren van (potentiële) ondernemers. Ook het ontlenen van identiteit en status aan het ondernemer zijn en de invulling van het ondernemerschap horen hier bij. Overtuigingen: hierbij gaat het om de denkbeelden die iemand heeft over bijvoorbeeld de bruikbaarheid van internet of de strategische mogelijkheden van ICT voor het verbeteren van de concurrentiepositie. Het gedrag en de houding van een on- 1 Volgens Anders Lundström en Lois Stevenson, Entrepreneurship Policy for the Future, SME Forum March 2001, blz. 18: Most definitions of the word entrepreneur will take into account the individual aspect, the innovative aspect, the commercial aspect and business behavior ( ). Volgens het CBS worden de huidige en toekomstige mogelijkheden voor economische groei van ons land bepaald door de omvang en kwaliteit van de productiefactoren en door de wijze waarop de productiefactoren gecombineerd worden in het productieproces. De volgende soorten productiefactoren worden onderscheiden: arbeid, kapitaal en kennis. Ook het combineren van de voorgaande drie wordt als een aparte productiefactor beschouwd, het ondernemerschap. Uit: De Nederlandse economie 1998, CBS René Wintjes, Regionaal-economische effecten van buitenlandse bedrijven, Nederlandse Geografische Studies 286, Utrecht 2001, blz

11 dernemer vloeien voort uit persoonlijke of collectieve overtuigingen. Allerlei acties van het Ministerie van Economische Zaken zijn gericht op het bijsturen van overtuigingen met bijvoorbeeld als doel bedrijven warm te maken voor e -commerce. Kwalificaties: het gaat om de kennis, vaardigheden en ervaringen waarover een ondernemer beschikt. Ondernemers kunnen extra opleidingen gaan volgen om bepaalde vaardigheden te verbeteren. Verbeteringen vinden vaak ook plaats door gekwalificeerde werknemers en specialisten aan de organisatie toe te voegen. Met talenkennis kan bijvoorbeeld de exportpositie worden versterkt. Mentaliteit: hierbij gaat het om het gedrag en de houding. Ondernemers zijn in staat om zelfstandig, via een training of andere acties hierin veranderingen aan te brengen om zodoende de prestaties en het functioneren te verbeteren. Gedrag en houding zijn makkelijker te beïnvloeden dan de waarden en drijfveren van een ondernemer. De beïnvloeding van waarden vindt vooral plaats vanuit de samenleving. Zo zal het proces van individualisering en demografische ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de identiteit en status van het ondernemerschap. ICT kan ook invloed hebben op de drijfveren om een onderneming te starten. Naast de vier niveaus die hierboven zijn behandeld spelen nog twee kenmerken een belangrijke rol bij het bestuderen van veranderingen in het ondernemerschap. Ten eerste zijn dit de kenmerken van de persoon, zoals de leeftijd, opleiding en achtergrond. Ten tweede gaat het om de kenmerken van de interne en externe organisatie. Een (startende) ondernemer heeft grote invloed op de wijze waarop de organisatie wordt vormgegeven. Zo hebben startende ondernemers, naar wij veronderstellen, bij aanvang bepaalde ideeën (overtuigingen) over hiërarchie, het wel of niet baas willen spelen, over het beperken van de overhead, de inzet van ICT, de interne en externe contacten, samenwerken, het inzetten van freelancers, e.d. Deze ideeën komen tot uiting in de vormgeving van de bedrijfsorganisatie. De invulling van de interne en externe organisatie is geen zaak van de ondernemer alleen. Afhankelijk van het type activiteit en de mate waarin kennis een belangrijke pr o- ductiefactor is, zullen ook de werknemers invloed hebben op de wijze waarop de interne en externe organisatie zich ontwikkelt. Hoogopgeleide werknemers laten hun keuze voor een bepaalde onderneming vaak afhangen van de ontplooiingsmogelijkheden en de mate van zelfstandigheid die zijn gekoppeld aan een functie. De focus in dit onde r- zoek ligt daarom mede op de wijze waarop de interne en externe organisatie is vor m- gegeven in relatie tot het ontstaan van een kennis- en netwerkeconomie. Op basis van de voorgaande overwegingen is het volgende model gemaakt. De verschillende kolommen zijn ingevuld met bevindingen uit de hierboven behandelde onderzoeken. Dit verkennend onderzoek richt zich vooral op de tweede, vierde en zesde kolom. 11

12 tabel 1 Conceptueel kader Nieuw Ondernemerschap Nieuw Ondernemerschap ondernemer organisatie Kenmerken Waarden en Overtuigingen Kwalificaties Mentaliteit Kenmerken van de van de drijfveren Wat vind ik Wat kan ik Wat doe ik interne en externe persoon Wat wil ik organisatie Wie ben ik Hoe organiseer ik flexibiliteit (1) leidinggevend basismentali- uitbesteden (3) leeftijd (3) en communica- teit (durven, inhuren capaciteit via ervaring (3) tief vermogen proberen), netwerken (5) relaties (2) reageren (1) samen offertes maken contacten in durf, reflec- (5) netwerken tie, strategi- deelnemen in sociale en (3,4) sche houding regionale netwerken (2) (3,4,5) informele kennisrelaties (6) Ondernemingsprestaties in termen van winst, groei, duurzaamheid, innovatievermogen, etc. 1) ITS/EIM onderzoek 1981 (Van den Tillaart et al.) 2) Nyenrode 2000 (Nandram et al.) 3) EIM 2000 (Bosma et al.) 4) Brüderl en Preisendörfer ) Dialogic, 2001 (Den Hartog et al.) 6) Wintjes, Bron: EIM, Nieuw Ondernemerschap,

13 2 Ontwikkelingen en vernieuwingen De belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot veranderingen in het ondernemerschap worden in dit hoofdstuk beschreven. Twee vragen zijn uitgangspunt. Welke ontwikkelingen hebben invloed op het ondernemerschap en de wijze van opereren? Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de houding en het gedrag van ondernemers? 2.1 Algemene ontwikkelingen en trends Verdergaande informatisering, de globalisering, de individualisering en de demografische ontwikkelingen leiden tot een andere maatschappelijke dynamiek. Door de informatisering is het gemakkelijker geworden om een nieuw bedrijf te starten, vooral in de zakelijke dienstverlening. De aanschaf van productiemiddelen als pc s en software kan nauwelijks nog als een hindernis worden beschouwd; deze zijn inmiddels in bijna elke woning te vinden. Bedrijven hebben in de afgelopen twintig jaar aanzienlijke besparingen kunnen realiseren op de vaste kosten door het toepassen van pc s, laserprinters, wordprocessing, boekhoudprogramma s, elektronische agenda s, teleba n- kieren, etc. Globalisering betekent vooral het bouwen van allerlei soorten netwerken over nationale grenzen heen. Volle zaal voor Manuel Castells 1 Hij liet zien hoe de sociale structuur van de wereld ingrijpend verandert door de mogelijkheden van de informatietechnologie. Door die technologie zijn wereldwijde netwerken ontstaan, waarin individuen, bedrijven en instellingen met elkaar zijn verbonden. Castells ziet tal van gevolgen van deze technologische sprong. Een daarvan is het ontstaan van een economie op wereldschaal die voortdurend op zoek is naar nieuwe productie- en consumptiemogelijkheden. Massaproductie maakt plaats voor flexibele productie met behulp van steeds wisselende ketens van bedrijven en instellingen. Een ander gevolg betreft de steden. Steden nemen een andere plaats in binnen de netwerkeconomie. Oude regionale bindingen verliezen het van lucratievere internationale allianties met als gevolg een toenemende sociale fragmentatie. Landsgrenzen, reputaties en tradities hebben geen gezag meer, hetgeen diep ingrijpt in het dagelijks leven. Bron: van 8 oktober De zich vernieuwende economie is gebaseerd op internationaal zakelijke dienstverlening, kennis en hoge opleidingen. Het nationale niveau speelt steeds minder een rol. Aan de ene kant is sprake van decentralisatie van het economisch beleid naar de grote steden en aan de andere kant schuiven nationale zaken op naar de Europese Unie 2. Kennis en vooral de efficiënte en effectieve toepassing daarvan wordt steeds belangrijker voor bedrijven om te kunnen concurreren. In het volgende kader wordt een voor- 1 Castells, hoogleraar sociologie en urbane en regionale planning aan de Universiteit van Californië in Berkeley, was op 8 oktober 2001 in Nederland op uitnodiging van het KNAG en de vakgroep Sociale Geografie van de KU Nijmegen. 2 Volgens Rinus Penninx, directeur van het Institute for Migration and Ethnic Studies in Henk Jansen, Grote steden, immigratie en integratie. Onderzoek en beleid op de Metropolis Conferentie. Facta oktober

14 beeld gegeven van een multinationale onderneming waarin (ICT-)kennis een cruciale overlevingsfactor is geworden. De transformatie naar een kennisonderneming Het Zweeds-Zwitserse ABB is een voorbeeld van een globale onderneming die zich transformeert van een zware industrie naar een onderneming waar kennis, IT en dienstverlening domineren. Nadat de Zweed Percy Barnavik op rigoureuze wijze de platte organisatie invoerde, het hoofdkantoor in Zürich reduceerde van bijna naar minder dan 200 medewerkers en het concern opdeelde in zo n profit centres met eigen verantwoordelijkheid voor de resultaten, maakt zijn Zweedse opvolger Göran Lindahl ABB vertrouwd met internet. Volgens Lindahl houden nu nog maar van de werknemers zich met software bezig. In 2005 zullen er naar zijn verwachting hoogstens werknemers zijn die zich daar niet mee bezighouden. Door nieuwe kennis in meer traditionele producten te injecteren, die functioneler te maken met software en slimmer met chips, groeit de toegevoegde waarde. Verder heeft ABB in Athens (Georgia, V.S.) een toekomstgerichte fabriek neergezet. Klanten loggen in op de website en kunnen via een menu zelf een product zoals een transformator ontwerpen en bestellen. Het gewenste product wordt vervolgens door een team van robots gemaakt. De tijd tussen bestelling en bezorging wordt hiermee gereduceerd van 30 dagen tot een etmaal. Bij ABB worden daarnaast ook de ideeën van geïntegreerde waardeketens in de praktijk gebrach t doordat het concern nauw samenwerkt met zijn klanten. Met zijn technologische en procesmatige kennis wil ABB ook de kennis bij klanten vergroten. Mede door de informatisering en internet wordt de economie transparanter. Unieke competenties worden snel geïmiteerd. Continue aanpassing, verandering en vernie u- wing zijn constante processen geworden. Steeds zoeken naar een nieuw onderscheid is volgens B. Nooteboom kenmerkend voor de huidige economie. Porter stelt dat een onderneming zonder een geheel eigen koers nergens komt met (alleen) snelheid en flexibiliteit: Ofwel er worden geen unieke concurrentievoordelen gecreëerd, of de verbeteringen zijn zeer algemeen en slechts tijdelijk. (...) Een strategie staat voor een manier van concurreren die een unieke waarde levert voor een specifiek aantal toepassingen of een specifieke doelgroep 1. Porter krijgt steun uit de regio Eindhoven, die de potentie heeft om uit te groeien tot het Europese centrum voor embedded software (zie kader). Van den Aker van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) stelt: Hardware en elektrotechniek, dat beheersen ze in Polen ook. Als je met standaardproducten moet concurreren op loonkosten, heb je een probleem. Hoogwaardige, kennisintensieve producten zorgen voor onderscheidend vermogen en zijn moeilijk te kopiëren 2. Met structuurversterkende maatregelen moet door de wisselwerking met de machinebouwers in Eindhoven een geavanceerde vorm van informatica (technische software) tot bloei komen. De industriële revolutie moet worden omgezet in een informatierevolutie. 1 Michael Porter, Strategievorming en internet, Holland Management Review nummer 78, 2001, zie blz. 28, 18 en 19. Zijn standpunt is dat de nadruk niet langer ligt op e-business-to-business of op e- strategie, maar gewoon op strategie. 2 Management Team , blz

15 Daarvoor werken bedrijven en instellingen samen, want de ontwikkeling van technische software stelt specifieke eisen. Software-ontwikkelaars moeten een apparaat tot in detail doorgronden. Dit vereist een stabiele, langdurig e samenwerking tussen leverancier en klant 1. Het toepassen van actuele kennis en het inzetten van hoogwaardige communicatieve vaardigheden is een cruciale factor voor de verdere ontwikkeling van bedrijven. Daarbij zal de regio als economische entiteit aan belang winnen 2. Ondernemers (én werknemers) zullen in de 21e eeuw niet alleen banen moeten creëren, maar ook in hoog tempo innovatieve producten en diensten ontwikkelen 3. Dit vergt andere kwaliteiten. Zo wordt ondernemerschap steeds meer het managen van kennis en vaardigheden (binnen én buiten de onderneming). Deelnemen in netwerken wordt een belangrijk element in het nieuwe ondernemerschap, terwijl alles zelf willen doen een kenmerk was van traditioneel ondernemerschap. Bij het genereren van nieuwe kennis zal moeten worden samengewerkt met spelers die niet direct onder de zeggenschap van de eigen onde r- neming staan 4. Internet heeft het scheidingsproces tussen de economie van dingen en de economie van informatie versneld. Fysieke producten en informatie kunnen een eigen economisch leven leiden en in puur fysieke en pure informatiewaardeketens worden onde r- scheiden. Ondernemingen moeten zich richten op het optimaliseren van hun informatie- dan wel fysieke waardeketens, maar volgens Evans en Wurster niet op beide. Dit is gezien de daarvoor benodigde hoeveelheid middelen, zowel in financieel als human resources-opzicht, vrijwel onmogelijk. Focus is van belang omdat we te maken hebben met verschillende principes die aan de economie van dingen en de economie van informatie ten grondslag liggen 5. De individualisering en demografische ontwikkelingen zijn van invloed op het economisch gedrag van actoren. Bedrijven moeten rekening houden met specifieke verlangens van afnemers. Producten worden vaker in combina tie met aanvullende diensten geleverd. Door de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing neemt bovendien de vraag naar zorgdiensten toe. Deze verdienstelijking van de economie wordt ook gestimuleerd door de informatisering en de komst van internet. Fysieke componenten, apparaten en bedieningspanelen kunnen worden getransformeerd in software. Een cd-speler kan vanaf een computerbeeldscherm met een muis worden bediend. Foto s kunnen digitaal worden gedistribueerd en op beeldschermen worden bekeken. Door de transformatie van fysieke componenten in (embedded) sof tware 1 Volgens Menno Jongsma, commercieel manager van Mountside, een specialist op het gebied van software engineering (programmatuur om draai- en freesbanken, assemblagelijnen voor het solderen van computerchips, ovens om platen met chips te bakken en zware elektronenmicroscopen aan te sturen). Bron: Management Team, , blz Het gebrek aan kwalitatief hoogstaande locaties om te werken, wonen en recreëren vraagt volgens de Verkenning Economische Structuur om oplossingen. Er zal zwaar ingezet moeten worden op het verbeteren van de leefomgeving om kenniswerkers te behouden en aan te trekken. Zie Naar een hoogwaardige en duurzame kenniseconomie. Verkenning Economische Structuur. 3 Ondernemerschap is nog steeds een belangrijke bron van nieuwe werkgelegenheid. Tussen 1994 en 1998 is meer dan 80% van de nieuwe banen ontstaan in start-ups en snelgroeiende bedrijven. Zie EIM (2000), Het belang van bedrijfstypen voor de werkgelegenheidsontwikkeling, Zoetermeer. 4 Volgens Mohanbir Sawhney en Emanuela Prandelli, De innovatiegroep: vernieuwing in een turbulent bedrijfsklimaat, Holland Management Review, nummer 75, blz Boekbespreking Blown to Bits van Philip Evans en Thomas Wurster door P.K. Jagersma en D.M. van Gorp in Holland Management Review, nummer 75, blz

16 krijgt de betrokken industrie steeds meer kenmerken van de ICT- en zakelijkedienstensector. Demografische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt. Zo zal de arbeidsschaarste door vergrijzing toenemen. Een tekort aan hooggekwalificeerde arbeid vormt een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van nieuw en innovatief ondernemerschap en voor de realisatie van het proces van constante vernieuwing dat van bedrijven wordt gevraagd. De toenemende vraag naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten verandert bovendien de arbeidsverhoudingen en de relatie tussen ondernemer en werknemer. Hooggekwalificeerde werknemers zullen meer invloed krijgen in bedrijven. Het ondernemerschap kan hierdoor worden verrijkt, maar het kan ook tot minder loyaliteit leiden (zie kader). Een oplossing kan worden gevonden door het creëren van (waarde)netwerken waarin bedrijven, zelfstandige ondernemers en specialisten kennis en vaardigheden inbrengen en samen risico s en opbrengsten delen. Generatie X Vijf jaar geleden ontdekte de Amerikaan Bruce Tulgan voor het eerst een nieuwe generatie werknemers met een op dat moment zeer afwijkend arbeidsethos. Het is een groep onafhankelijke werknemers die lak heeft aan traditionele verhoudingen tussen werknemers en werkgevers. Het werkt voor jezelf, luidt het motto. De baas is geen baas, maar iemand die de voorwaarden schept voor kansen en ontplooiingsmogelijkheden. (...) Tulgan betitelde deze groep als de generatie X. In zijn boek Managing Generation X heeft hij deze nieuwe werknemers in kaart gebracht. Dat was de internationale doorbraak van generatie X. Niet lang daarna werd die groep ook in Nederland waargenomen. Bron Management Team Invloed op houding en gedrag Met de individualisering is de behoefte van mensen om zelf invulling te kunnen geven aan hun leven sterker geworden. Ondernemerschap is bij uitstek een geschikte mogelijkheid om dit te realiseren en vaak een expressie van creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. De snelle groei van het aantal vrouwelijke ondernemers toont dit aan. De aandacht voor sociaal verantwoord en duurzaam ondernemen geeft daarnaast aan dat er in de uitoefening van het ondernemerschap nieuwe maatschappelijke denkbeelden doorklinken. De invulling van het ondernemerschap lijkt flexibeler te worden. Ondernemers stappen gemakkelijker over naar een nieuw bedrijf of verruilen het ondernemerschap voor (tijdelijk) werknemerschap. Andersom besluiten werknemers een eigen bedrijf te starten en zo (zelfstandig) ondernemer te worden. Met name professionals in de zakelijke dienstverlening zoeken organisaties die het beste ontwikkelingsperspectief bieden of besluiten zelf ondernemer te worden. Een verandering kan nieuwe mogelijkheden opleveren voor zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Nieuwe ondernemers lijken ook meer oog te hebben voor een betere combinatie van werk en privé. Door de enorme groei van het aantal eenpersoonshuishoudens zullen ondernemers uit deze categorie meer aandacht aan hun privé-leven moeten besteden 1. Nieuwe ideeën over de invulling van het ondernemerschap kunnen ook van invloed zijn op de grootte van bedrijven en op het groeiproces. Het aantal mensen in dienst bepaalt niet meer de status van een nieuwe categorie ondernemers, maar de wijze waarop hij of zij opereert in een complexe omgeving waarin bijvoorbeeld privé een belangrijk element is. Dit zou een van de redenen kunnen zijn dat er bedrijven ontstaan die mogelijk 1 Er is thuis niemand die het huishouden regelt. 16

17 klein zullen blijven. Bovendien heeft klein in een dynamische wereld voordelen, zoals een grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. 2.2 Ondernemerschap in verandering Ondernemers worden direct beïnvloed door de beschreven trends. Geredeneerd vanuit het perspectief van de individuele ondernemer gaat het om een tweetal effecten: de drijfveren om ondernemer te worden en de identiteit die ontleend wordt aan ondernemerschap lijken te veranderen door de individualisering en demografische ontwikkelingen (uitingen zijn: bewust klein blijven; rekening houden met het privéleven en de omgeving; meer vrouwen worden onde rnemer); het ondernemerschap kan flexibeler worden ingevuld (wisselen van ondernemer- en werknemerschap, stimuleren van intrapreneurship). Vanuit het perspectief van de omgeving en de ontwikkeling van de interne en externe organisatie zijn de volgende veranderingen samengevat uit de hiervoor beschreven trends: het starten van een bedrijf (vooral in de zakelijke dienstverlening) is gemakkelijker geworden door het gebruiken van ICT-toepassingen de optimale omvang van een bedrijven is afgenomen door het inzetten van pc s en software kennis is een cruciale productiefactor aan het worden bedrijven (ondernemers én werknemers) opereren in netwerken om toegang te verkrijgen tot kennis de arbeidsverhoudingen veranderen door schaarste op de arbeidsmarkt en het toenemende belang van kennis; kenniswerkers krijgen meer invloed op het ondernemingsbeleid. Deze veranderingen en effecten stellen nieuwe eisen aan ondernemers. Daarbij gaat de eerste gedachte uit naar het managen van kennis- en netwerken. Vooral de ondernemers van kleine bedrijven zullen kennis moeten delen en samen moeten werken in netwerken om grotere en interessantere projecten uit te kunnen voeren. Een ondernemer zal een goed inzicht moeten hebben in de sterke en zwakke kanten van het eigen bedrijf en van de positie van het eigen bedrijf ten opzichte van andere bedrijven in de markt. Dit zal waarschijnlijk beter lukken als de betreffende ondernemer een goed inzicht heeft in de eigen drijfveren, identiteit en (sociale en economische) waarde. 2.3 Voorbeelden van nieuw ondernemerschap In de bijlagen I en II wordt een aantal voorbeelden gegeven van verschuivende kenmerken van ondernemers, de arbeidshouding van de ondernemer en zijn personeel, en netwerkvorming. Uit deze voorbeelden blijkt dat de taakinhoudelijke rol van een ondernemer verandert. De ondernemer lijkt vooral de ondernemingsdoelen te moeten bewaken en als een goalkeeper te moeten optreden. Het werken met duidelijke ondernemingsdoelstellingen en binnen afgesproken kaders zal de (zelfstandig werkende) werknemers op koers moeten houden. Daarnaast lijkt de ondernemer ook een great communicator te moeten zijn teneinde alle initiatieven, het intrapreneurship, de zelfwerkzaamheid van de 17

18 kenniswerkers en de sociale interacties te laten bloeien 1. Hij zal waarschijnlijk wel de interne en externe relaties en netwerken goed moeten regisseren ( regisseur ) om de kennis en vaardigheden doel- en toekomstgericht te laten zijn, zodat innovatie een belangrijke eigenschap van de organisatie blijft ( kennismanager ). Daarnaast lijken dus de werknemers een veel grotere rol te spelen buiten ondernemingen. Daarmee beperkt het ondernemerschap zich lang niet meer tot de persoon van de onde rnemer. 1 Zie ook: Jeroen de Jong en Richard Kerste, De kracht van het idee, Academic Services, Kluwer,

19 3 Belang van interne en externe relaties Dit hoofdstuk geeft inzicht in de ontwikkeling van de interne en externe relaties. Hoe zullen relaties zich binnen en buiten een onderneming gaan ontwikkelen? Welke typen netwerken zullen ontstaan en welke vaardigheden zijn nodig om daadwerkelijk innovaties te realiseren? 3.1 De netwerkende ondernemer Ondernemers participeren in netwerken om contacten te leggen en te beheren om handelsdoelen te realiseren en hun zaak verder te ontwikkelen. Chell en Baines hebben een statistische relatie gevonden tussen verschillende vormen van netwerken en de prestaties van bedrijven. De uitkomsten van hun onde rzoek lijken de bevindingen van Aldrich-Birley te ondersteunen, die eerder stelden dat er een sterke associatie is tussen netwerkactiviteiten en zakelijke prestaties. Echter, Chell en Baines geven ook aan dat zij het eens zijn met recente kritieken dat kwantitatieve data slechts gedeeltelijk inzicht kunnen verschaffen in het netwerkgedrag van ondernemers, dat dynamisch is, veranderlijk en heel moeilijk is vast te leggen door het meten van het aantal contactmomenten 1. figuur 2 De netwerkende ondernemer de persoon de organis a tie de omgeving EIM, Nieuw ondernemerschap, Bij netwerken gaat het om twee soorten relaties. Het betreft relaties waarin zowel spr a- ke is van sterke banden met familie en vrienden als relaties met zwakke ba nden. Mensen die verbonden zijn door sterke banden vertrouwen elkaar. Contacten en informatie worden onderling gedeeld. Het nadeel is dat nieuwe informatie en nieuwe pe r- spectieven voor groei en ontwikkeling hier waarschijnlijk minder snel worden verkregen. Relaties met zwakke banden kunnen weliswaar korter duren en een lagere frequentie hebben, maar wel informatie, adviezen en ondersteuning opleveren van buiten de eigen sociale kring. Veel voorstanders van ondernemerschap stellen dat weak tie networking een fundamenteel onderdeel is van ondernemersgedrag. Ander netwerkgedrag in kennisintensieve bedrijven De studie van Chell en Baines leverde nog een ander interessant inzicht op. Zij toonden aan dat kenniswerkers een hogere frequentie van netwerkactiviteiten ontplooien. Aan- 1 Elizabeth Chell and Susan Baines, Networking, entrepreneurship and microbusiness behaviour, Entrepreneurship & Regional Development, 12 (2000), p

20 gezien er een relatie is tussen de groei van bedrijven en hun netwerkactiviteiten (zie 1.3) zal het stimuleren en faciliteren van netwerken voordelen bieden aan bedrijven en lokale economieën Relaties met omgeving Een van de kenmerken van nieuw ondernemerschap is dat de functie zich niet meer beperkt tot de ondernemer zelf, maar dat ook werknemers in toenemende mate elementen hiervan in hun gedrag en takenpakket integreren, niet alleen door (tijdelijk) intrapreneurship, maar ook via (autonome) relaties met klanten en het opereren in externe netwerken. Bijvoorbeeld als klanten om maatwerk vragen en dat maatwerk snel in huis willen hebben. Werknemers moeten dan zelf beslissingen kunnen nemen en binnen bepaalde kaders zelfstandig kunnen opereren. Deelnemend in netwerken buiten de onderneming zal een werknemer ook een ambassadeur voor zijn organisatie moeten zijn en bijvoorbeeld zelfstandig moeten bepalen welke kennis wel en welke niet kan worden uitgewisseld. Afspraken over samenwerking op bepaalde gebieden zullen meestal worden afgestemd met de ondernemer. Door het toenemende belang van kennis en de afhankelijkheid van andere bronnen verandert de relatie tussen bedrijven en omgeving. Bedrijven zullen steeds minder gaan opereren als solitaire eenheden en steeds meer als schakels in een dynamisch netwerk. Alleen al om te weten wat er speelt dient een bedrijf te beschikken over een veelheid aan voelhorens en contactpunten. relaties tussen bedrijf en omgeving ondernemer handelsrelaties zakelijke handelingen werknemers opereren in interacties met: transacties door: opereren in strong ties - klanten inkopen strong ties - netwerken met: leveranciers verkopen netwerken met: familie en vrienden concurrenten bankieren familie en resp. collega- banken aanvullende vrienden ondernemers instellingen diensten afnemen resp. collega s overheid \service verlenen weak ties - wetgeving weak ties - netwerken: administratieve netwerken: concurrenten lasten werknemers van banken andere bedrijven instellingen adviseurs coaches trainers trainers medecursisten sport ontspanning sport ontspanning EIM, Nieuw Ondernemerschap

Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen

Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet drs. A.M. Jansen Zoetermeer, januari 2000 ISBN: 90-371-0764-8 Prijs: ƒ 50,- Bestelnummer: A9917 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals.

Nadere informatie

Afhankelijkheid in de metaalsector

Afhankelijkheid in de metaalsector Afhankelijkheid in de metaalsector Nulmeting juli 2008: ondernemers over hun nauwe banden met klanten en leveranciers K.P. van den Berg Msc dr. J. Meijaard drs. M.J. Overweel Zoetermeer, maart 2009 ISBN:

Nadere informatie

HRM in het MKB. Schaaleffecten in HRM-praktijk en -opbrengst. drs. M.E. Winnubst dr. J.M.P. de Kok

HRM in het MKB. Schaaleffecten in HRM-praktijk en -opbrengst. drs. M.E. Winnubst dr. J.M.P. de Kok HRM in het MKB Schaaleffecten in HRM-praktijk en -opbrengst drs. M.E. Winnubst dr. J.M.P. de Kok Zoetermeer, september 2008 ISBN: 978-90-371-0981-8 Bestelnummer: A200806 Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Succes in Nederland Casestudies van zeven succesvolle bedrijven Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Inhoudsopgave Deel 1 1 Inleiding 7 2 Beschrijven en verklaren van groei: de

Nadere informatie

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers C. Veldhuis-Van Essen B. van der Linden Zoetermeer, juli 2013 ISBN : 978-90-371-1075-3 Rapportnummer : A201334 Dit onderzoek is gefinancierd door het

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong ISBN: 90-371-0798-2 Prijs: ƒ 35,- Bestelnummer: A0011 Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

Financiering van startende vrouwelijke ondernemers

Financiering van startende vrouwelijke ondernemers Financiering van startende vrouwelijke ondernemers Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de financiering van bedrijven van startende vrouwelijke ondernemers mevrouw drs. H.W. Stigter mevrouw

Nadere informatie

Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap Activiteitenplan 2013. Eerste tranche

Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap Activiteitenplan 2013. Eerste tranche Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap Activiteitenplan 2013 Eerste tranche Zoetermeer, november 2012 Rapportnummer: R201301 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Kritisch kopen in het MKB

Kritisch kopen in het MKB Kritisch kopen in het MKB Position Paper drs. M. Mosselman dr. R. Kemp Zoetermeer, december 2005 ISBN: 90-371-0963-2 Bestelnummer: A200514 Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Hoe werken bedrijven samen in. projecten?

Hoe werken bedrijven samen in. projecten? Hoe werken bedrijven samen in projecten? Verschillende facetten van projectmatige samenwerking tussen bedrijven in de bouw en kennisintensieve zakelijke dienstverlening drs. M.J.F. Tom dr. J.M.P. de Kok

Nadere informatie

Kiezen voor kenniswerkers

Kiezen voor kenniswerkers 81 Kiezen voor kenniswerkers Vaardigheden op de arbeidsmarkt voor kenniswerkers augustus 2013 Colofon Grafische werk: Meinou de Vries www.iclarify.nl Druk: Quantes - Rijswijk Augustus 2013 ISBN 9789077005620

Nadere informatie

Maatstaf exportpotentieel. Haalbaarheidsonderzoek

Maatstaf exportpotentieel. Haalbaarheidsonderzoek Maatstaf exportpotentieel Haalbaarheidsonderzoek Nicolette Tiggeloove Maarten Overweel Zoetermeer, 15 oktober 2010 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Op weg naar innovatiekracht

Op weg naar innovatiekracht Op weg naar innovatiekracht Technisch innoveren en ondernemen als continu proces Ir Inge Oskam Lector Technisch Innoveren & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam Openbare les uitgesproken op 11 maart 2009

Nadere informatie

Meerwaarde van studentbedrijven

Meerwaarde van studentbedrijven Meerwaarde van studentbedrijven Martin Haring - Hogeschool van Amsterdam Arnoud Muizer - Panteia Zoetermeer, november 2012 ISBN: 978-90-371-1046-3 Bestelnummer: A201213 Prijs: 40,- Dit onderzoek is mede

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Diaspora-links van. migrantenondernemers in Nederland. Een verkenning. drs. A. Bruins

Diaspora-links van. migrantenondernemers in Nederland. Een verkenning. drs. A. Bruins Diaspora-links van migrantenondernemers in Nederland Een verkenning drs. A. Bruins Zoetermeer, april 2013 ISBN: 978-90-371-1062-3 Rapportnummer: A201317 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen Informele investeerders en business angels in Nederland Kijk op kansen ISBN : 978-90-371-1132-3 Rapportnummer : A201426 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie