Jaarverslag Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1

2 Jaarverslag 2013 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 De vereniging 6 Activiteitenverslag 8 Collectieve belangenbehartiging 8 Dienstenpakket 10 Overzicht van samenwerking 12 Bijlagen Overzicht van samenwerking 2. Samenstelling bestuur, commissies en jury s 3. Samenstelling bureau 4. Publicaties, handreikingen en juryrapporten 5. Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 3

4 Inleiding De podiumkunstensector is volop in beweging. De bezuinigingen die recent zijn doorgevoerd hebben hun effect. Theaters, concertzalen en festivals worden meer dan ooit uitgedaagd om de kwaliteit en de kwantiteit van hun activiteiten op peil te houden en waar mogelijk zelfs verder uit te bouwen. Nieuwe werkwijzen zijn geïmplementeerd. Theaters, concertzalen en festivals zijn succesvol in het versterken van de band met hun publiek én met de aanbieders van voorstellingen en concerten. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) ondersteunt haar leden waar dat kan. Niet alleen de podia en festivals zijn volop in beweging, de VSCD is dat ook. De nieuwe omstandigheden vragen ook van de vereniging een heroriëntatie. Er is inmiddels een interactief proces gestart waarin de leden, samen met het bestuur en het bureau van de vereniging werken aan een toekomstbestendige aanpak. Er ligt een uitdaging om de vereniging nog meer tot een organisatie te maken die goed voorziet in de behoeften van haar leden en die goed is toegerust om, daar waar nodig, een sterke lobby te voeren om zo de toekomst vol vertrouwen tegemoet te kunnen treden. Dat betekent dat de vereniging komend jaar haar activiteiten voor lobby richting lokale, provinciale en landelijke politiek zal intensiveren. De vereniging signaleert kansen en bedreigingen in een vroeg stadium en zorgt ervoor dat de belangen van haar leden bevorderd worden en zo min mogelijk worden geschaad. Dit vraagt om snelle reacties en om actuele kennis van sector en politiek. Een effectieve lobby vindt plaats achter de schermen als het kan, maar op de bühne als moet. Om een goede lobby te kunnen voeren richting OCW moet de VSCD beleidsbeïnvloedend zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat de VSCD zich verbindt aan de andere koepelorganisaties in de podiumkunsten. Via een gezamenlijke sectordiscussie moeten we samen werken aan een gezonde en bloeiende sector in de toekomst. Discussie daarbij moet gaan over: waar willen we in toekomst staan? Wat moet er gebeuren om in de toekomst een bloeiende, maatschappelijk gedragen en economisch gezonde sector te zijn? Hoe kunnen we dat de komende jaren bereiken? Eind 2013 zijn plannen gemaakt om deze discussie te voeren. In 2014 worden deze plannen uitgevoerd. De VSCD wil de kennis van haar leden beter inzetten en ontwikkelt plannen om dit zo effectief mogelijk te doen. In deze plannen wordt veel aandacht besteed aan samenwerking, kennisdeling en ontmoeting, zowel binnen de vereniging als met partijen buiten de vereniging. De komende jaren zullen vragen om een sterk collectief vanwege de veranderende samenleving. Om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst is eind 2012 een intern proces van herijken ingezet. Dit proces zal uiteindelijk een sterkere organisatie opleveren die voldoende toegerust is haar taken uit te voeren. Eind 2012 presenteerde het bestuur een visiedocument aan de leden. In dit visiedocument werd de vereniging tegen het licht gehouden. Dit werd ingegeven door de veranderende positie waar de leden zich in bevinden. De omstandigheden van kunst en cultuur, het imago van de podiumkunsten, maar ook de concrete situatie van podia en festivals verandert in snel tempo. Dit vraagt om een hervormingen die ook bij andere brancheorganisaties plaatsvinden. In 2013 werd deze koers voortgezet. Met het instemmen van leden met het visiedocument werd besloten het aantal activiteiten en diensten te verminderen. Hiermee komt de focus op een kleiner aantal activiteiten en diensten te liggen. Het bureau van de VSCD gaf begin in 2013 verder uitvoering aan het terugbrengen van een aantal activiteiten en diensten. Zo werd de Academie voor Podiumkunsten overgedragen aan Cultuur-Ondernemen en werden de werkzaamheden rondom het thema Horeca afgebouwd. Eind februari ging de toenmalige directeur met ziekteverlof. Leo Pot werd tijdelijk toegevoegd aan het bestuur van de VSCD en de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) en vanuit het bestuur als gedelegeerd bestuurder belast met directievoering a.i. van de VSCD/SPTC. Hij werd primair belast met het dossier SPTC/Promotie Podiumkunsten bij de VSCD, en eindverantwoordelijk gemaakt voor de totale 4

5 directievoering. Jeltsje In der Rieden nam ten burele de lopende zaken ter hand als plaatsvervangend directeur. Eind 2013 werd in goed overleg afscheid genomen van de directeur en werd Jeltsje In der Rieden gevraagd voor de functie van waarnemend directeur. In augustus werd door het bestuur van Promotie Podiumkunsten besloten stichting Promotie Podiumkunsten per 1 oktober te ontbinden. De besturen van VSCD en SPTC zijn intens betrokken geweest bij dit besluit. De jaarlijkse bijdrage van de SPTC - de belangrijkste bron van inkomsten voor Promotie Podiumkunsten - liep steeds verder terug; van enkele jaren geleden meer dan een miljoen euro per jaar tot vier ton in De oorzaak hiervan lag in de hoge kosten voor de exploitatie van de Podium Cadeaukaart, een lage rentestand en de grote hoeveelheid oude theaterbonnen die de afgelopen jaren alsnog ingewisseld werden. Promotie Podiumkunsten werd geliquideerd. De SPTC heeft de exploitatie van de Podium Cadeaukaart zelf ter hand genomen, waarbij uiteraard gebruik gemaakt wordt van de bij Promotie Podiumkunsten opgebouwde expertise. Werkzaamheden voor de prijsuitreikingen van de VSCD prijzen (die in 2013 plaatsvonden tussen half september en begin oktober) werden voorheen geheel door Promotie Podiumkunsten uitgevoerd. In 2013 werden deze taken (deels) overgenomen door medewerkers van de VSCD. De uitreikingen vonden daardoor doorgang zoals gepland. De financiële gevolgen van de liquidatie van Promotie Podiumkunsten zijn groot voor de VSCD. Zo komt de huur van de verdieping waar Promotie Podiumkunsten was gevestigd vanaf 1 oktober 2013 voor rekening van de VSCD. Daarnaast maakte Promotie Podiumkunsten tegen betaling gebruik van medewerkers en faciliteiten van de VSCD (bureaukosten, office-management en personeel dat werd gedeeld). Ook de dekking van deze kosten valt weg. Forse Bezuinigingen werden doorgevoerd om de financiën op orde te krijgen. Vervolgens kon weer aandacht gegeven worden aan de koersbepaling van de vereniging. In oktober werd door bestuur een overleg georganiseerd met vertegenwoordigers van de regio s en secties om te praten over de toekomst van de VSCD. Deze bijeenkomst leverde input op voor het document Waar moet het naar toe met de VSCD. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november werd het document gepresenteerd. Hierop werd instemmend gereageerd door de leden. Daarnaast werd door de leden gevraagd vergaande samenwerking met andere koepels in de podiumkunsten te onderzoeken. Om met het bestuur mee te denken over de VSCD in de toekomst werden drie werkgroepen (samenwerking, promotie en kernactiviteiten) gevormd. Een groot aantal leden meldde zich aan om zitting te nemen in deze werkgroepen en toonde zich zeer betrokken bij de vereniging. Leo Pot werd gevraagd samenwerking te onderzoeken. Daarmee werd het proces om de VSCD klaar te maken stomen voor de toekomst voortgezet. Tijdens dezelfde Algemene Ledenvergadering nam Jacques Wallage afscheid als voorzitter van de vereniging. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het op gang brengen van transformatieproces. In Jan Hoekema heeft de VSCD een goede opvolger gevonden, die leiding kan geven aan de hervormingen binnen vereniging. In 2014 zal verder gewerkt worden aan het verstevigen van de lobby, het verder tot stand brengen van de samenwerking met de andere koepels én organisaties binnen de podiumkunsten onderling en het daarmee toekomstbestendig maken van de VSCD. Jan Hoekema, Nynke Stellingsma, co-voorzitters Jeltsje In der Rieden, waarnemend directeur 5

6 De vereniging De leden De VSCD telde eind leden. In 2013 zegden het Witte Theater uit IJmuiden en Festival BIES uit Dordrecht 2014 hun lidmaatschap op wegens het stopzetten van hun activiteiten. Theater de De Lindenberg uit Nijmegen, Theater Mozaiek te Wijchen, Parkgebouw uit Rijssen, Stichting Stormprojecten/festival Tweetakt en Theater de Poorterij uit Zaltbommel werden door bezuiningen gedwongen om keuzes te maken en zegden hun lidmaatschap op. De TheaterHangaar in Katwijk is in 2013 verwelkomd als nieuw lid van de VSCD. Vertrokken directies - Frans Rienstra, De Meerpaal, Dronten - Rob Roos, De Koornbeurs, Franeker - Ton van Reenen, Parkgebouw, Rijssen - Yolanda Mergler, De Reggehof, Goor - Jan Zoet, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam - Otto Berg, De Hanzehof, Zutphen - Leo Hegge, Theater t Voorhuys, Emmeloord - Erik Pals, Theater Diligentia en Pepijn, den Haag Nieuwe directies - John de Vos, Theater Het Kruispunt, Barendrecht - Ton van Reenen, Theater het Voorhuys, Emmeloord - Lineke Kortekaas, De Koornbeurs, Franeker - Henk Moes, Schaffelaartheater, Barneveld - Hendrik Wassenaar, Diligentia en Pepijn, Den Haag - Ellen Walraven, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam - Anke Weeda, De Meerpaal, Dronten - Mirjam van Tiel, De Hanzehof, Zuphen Regio s De Stichting Noordelijke Schouwburgdirecties (NSD) Aantal vergaderingen: 4 Aantal leden: 16 Voorzitter en secretaris: Stef Avezaat en Daniël Wever De Stichting Oostelijke Schouwburgen (SOS) Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 25 Voorzitter: Raoul Boer ZeBraLim (Zeeland, Brabant, Limburg) Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 29 Voorzitter en secretaris: Yan van der Heijden, Sander Knopper Randstad Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 60 Voorzitter en secretaris: Reggy Barra, Frans Funnekotter/Marc Schultheis 6

7 Secties Sectie concertgebouwen Aantal vergaderingen: 1 Aantal leden: 15 Voorzitter: Wim Vringer Sectie festivals Aantal vergaderingen: 3 Aantal leden: 9 Voorzitter: Esther Lagendijk Bestuur en directie Alex Kühne en Gerard Wolters zijn toegetreden tot het bestuur. Zij vervingen Oscar Wibaut en Matti Austen die zich vanwege ziekte moesten terugtrekken. De openstaande bestuursvacature met een festivalprofiel is vervuld door Geert Overdam. Tijdens de ALV van november heeft co-voorzitter Jacques Wallage afscheid genomen. Jan Hoekema heeft de functie als nieuwe co-voorzitter aanvaard. Eind februari ging de toenmalige directeur met ziekteverlof. Leo Pot werd tijdelijk toegevoegd aan het bestuur van de VSCD en de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) en vanuit het bestuur als gedelegeerd bestuurder belast met directievoering a.i. van de VSCD/SPTC. Hij werd primair belast met het dossier SPTC/Promotie Podiumkunsten bij de VSCD, en eindverantwoordelijk gemaakt voor de totale directievoering. Jeltsje In der Rieden nam ten burele de lopende zaken ter hand als plaatsvervangend directeur. Eind 2013 besloot de toenmalige directeur met het bestuur dat hij niet terug zou keren en werd Jeltsje In der Rieden gevraagd voor de functie van waarnemend directeur. Cultural Governance De VSCD wordt bestuurd volgens het bestuur-directiemodel. De VSCD onderschrijft de principes en Best Practices Bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance, pas toe of leg uit en past deze toe. Opgemerkt moet worden dat de code niet is verankerd in de statuten van de VSCD, er niet op jaarlijkse basis functioneringsgesprekken met de directeur plaatsvinden en dat de leden van het bestuur niet onafhankelijk functioneren. Dit laatste is niet van toepassing omdat de VSCD een vereniging is. Bureau In totaal bestaat de formatie van het VSCD-bureau eind 2013 uit 5,8 fte. Een van de beleidsmedewerkers is sinds oktober 2012 met ziekteverlof en is in 2013 niet werkzaam geweest. Er is in 2013 vanuit bezuinigingsoverwegingen geen vervanging aangesteld. Leo Pot werd met 0,6 fte toegevoegd aan de formatie tot 1 juni, vanaf 1 juni met 0,4 fte. Aimée van der Kwaak heeft een korte periode ondersteuning geboden op de administratie. Femke Wessel was communicatietrainee. Met behoud van uitkering deed zij vlak na het afronden van haar opleiding werkervaring op bij de VSCD. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2013 bedroeg 18,5%, dit is inclusief langdurige ziekte van een van de beleidsmedewerkers en de directeur. Exclusief langdurig verzuim bedroeg het ziekteverzuim 3%. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,8%. 7

8 Activiteitenoverzicht Collectieve belangenbehartiging In 2011 stelden wij vast dat het nodig was de in de jaren daarvoor ontwikkelde strategische agenda aan te scherpen door de aandacht vooral te richten op de publieke opinie/legitimering én de bedrijfsvoering vanwege de bezuinigingen. In vervolg daarop hebben bestuur, leden en bureau van de VSCD in 2012 het aantal activiteiten en diensten teruggebracht. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten die in 2013 zijn ontplooid in het kader van de eerste doelstelling van de vereniging: collectieve belangenbehartiging. Onderwerp Algemene belangenbehartiging Legitimering Gemeentelijke belangenbehartiging Buma ANBI Ontwikkelingen en resultaten De VSCD heeft een lobbypaper geschreven. Dit is onderdeel van het activiteitenplan dat in november door de leden werd goedgekeurd. MKB-Nederland en PEARLE hebben inmiddels kennisgenomen van het document. Een eerste gezamenlijke actie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het document functioneert als onderlegger bij alle lobbyactiviteiten. De woordvoerders cultuur van de Tweede Kamerfractie zijn uitgenodigd voor een diner. Hier bleek onvoldoende animo voor te zijn. Het onderwerp legitimering was een van de belangrijkste onderwerpen op het Congres Podiumkunsten. Plenaire spreker was Paul Stamsnijder, expert op dit gebied. In mei kwam de NAPK met een goed plan om gezamenlijk aan de slag te gaan. In het najaar bleek dit plan in de ijskast te zijn gezet. De lastige periode waarin de NAPK zich bevond was de reden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zijn de notitie Een passend gevoel van eigenwaarde en de Cultuurwijzer geactualiseerd. Daarnaast is er met de VNG overleg geweest over de consequenties van de nieuwe drank- en horecawet, is er samengewerkt aan het VNG Cultuurcongres en vinden er gesprekken plaats over een nieuwe publicatie voor cultuurambtenaren. Een studiedag voor leden over lobby op lokaal niveau is vanwege onvoldoende aanmeldingen geannuleerd. Nadat Buma toeschietelijk leek in de tegemoetkoming van podia lijkt zij in 2013 de deur weer te hebben gesloten. De onderhandelingsresultaten lijken hiermee terug bij af. In gezamenlijkheid met leden van de Federatie Cultuur en het MKB zijn stappen genomen die de Buma alsnog tot een redelijke afdrachtsregeling moeten bewegen. Veel VSD-leden hebben inmiddels een ANBI-status bemachtigd. Middels een stevige samenwerking met OCW, Ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft de laatste de criteria voor acceptatie ruimer geïnterpreteerd. Voor theaters die een vennootschapsvorm hebben gekozen is een ANBI-status vooralsnog niet mogelijk. Ook lijkt een CI aantekening voor Gemeentelijke theaters nog een onmogelijkheid. De VSCD streeft ernaar dat uiteindelijk al haar leden een ANBI-status kunnen krijgen. 8

9 Veiling draadloze frequenties Statistieken Sena De VSCD is lid van de Nederlandse Belangenvereniging van Draadloze Audio verbindingen (PMSE). Doel van de PMSE is om bij veiling van frequenties te zorgen voor de beschikbaarheid daarvan voor podia en festivals. In 2012 werden de frequenties geveild en dankzij de lobby van de PMSE heeft Agentschap.nl oog gehad voor de belangen van de gebruikers uit de podiumkunstensector waardoor er alternatieven zijn gekomen. De VSCD was ook in 2013 actief lid en informeerde haar leden door de nieuwsbrieven van de PMSE te verspreiden. De PMSE bereidt zich voor op de World Radio Conference in Daar zal het veilen van nog meer frequenties aan de orde komen. Mede dankzij de aanhoudende lobby van de VSCD heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de podiumkunststatistieken weer opgenomen in hun jaarlijkse programma. De VSCD heeft een nieuwe collectieve regeling met de Sena. In deze regeling genereert de VSCD naast de 33% aanmeldkorting nog eens 19,5 % extra korting. Sena merkt theaters (foyers) aan als horeca (hoog tarief). Doordat de Sena haar tarifering bepaalt op grond van vierkante meter oppervlakte, dreigde de afdracht voor podia onevenredig hoog te worden. Overeengekomen is dat podia een redelijke inschatting van de vierkante meters horeca maken. Tezamen met de kortingsregeling is hierdoor een beduidend lagere afdracht bewerkstelligd. 9

10 Dienstenpakket Onderwerp Ontwikkelingen en resultatenbu 1. Theater Analyse Systeem Op verzoek van de leden zijn de gegevens voor de benchmark eerder beschikbaar gesteld, namelijk begin mei. In 2013 is er een digitale handleiding gemaakt voor het gebruik van het benchmarksysteem en de vragenlijst. Daarnaast is in samenwerking met een begeleidingscommissie van leden het financiële deel van de vragenlijst herzien. Deze wordt met het versturen van de vragenlijst voor 2014 geïmplementeerd. Onderzoek en statistieken In september is de jaarlijkse publicatie Podia gepresenteerd met daarin de landelijke cijfers gebaseerd op de gegevens uit TAS over o.a. bezoek, voorstellingen, personeel en financiën. Eef de Valk heeft haar scriptie in opdracht van de VSCD geschreven over verdienmodellen in theaters. De resultaten van haar onderzoek zijn verspreid onder de leden van de VSCD. In opdracht van het ministerie van OCW wordt er een vier jaar durend onderzoek uitgevoerd naar de economische effecten op kunst en cultuursector. De TAS statistieken zijn daarbij een belangrijke bron. Daarom zit de VSCD in de begeleidingscommissie. Cees Langeveld maakt vanuit zijn rol als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit gebruik van de TAS gegevens voor onderzoek. De VSCD zit in een overleg met het CBS waar ze bezig zijn met een vooronderzoek naar de mogelijkheid om kunst en cultuur op te nemen in de Nationale Rekening. 2. Ondersteuning veranderende regelgeving In 2013 is een aantal studiedagen georganiseerd waarbij onder meer de ontwikkelingen in het arbeidsrecht (ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden etc.) en de ziektewet aan bod zijn gekomen. 3. Auteursrecht De onderhandelingen met Buma hebben in 2013 een terugval gekend. Mede door een wisseling in de personele bezetting bij de Buma is men op een aantal afspraken teruggekomen. Samen met partners in de FC en het MKB is getracht de standpunten (wederom) over het voetlicht te krijgen. Met de Sena is, nadat zij de lumpsumregeling eind 2012 heeft opgezegd, onderhandeld over een nieuwe (generieke) regeling. Dit heeft geleid tot een overeenkomst voor drie jaar. De nieuwe regeling zou transparanter moeten zijn dan de lumpsumregeling maar is vooralsnog niet altijd makkelijk toepasbaar op podia en/of festivals. 4. Congres Podiumkunsten In 2013 vond het Congres Podiumkunsten plaats in Theater De Nieuwe Kolk in Assen. De tweedaagse stond in het teken van de waarde van kunst. Het congres werd bezocht door een brede vertegenwoordiging van mensen die werkzaam zijn in de podiumkunsten. Door het wegvallen van het Theater Instituut Nederland en het Muziekcentrum Nederland is de organisatie grotendeels verzorgd door de VSCD en Promotie Podiumkunsten. 5. VVTP Mantel overeenkomst Getracht is de mantelovereenkomst tussen VVTP en VSCD te verduidelijken omdat er over dezelfde artikelen verschillende interpretaties leken te zijn. Een aanzet hiertoe is gegeven door, daar waar nodig, de definities in de mantelovereenkomst aan te passen. Ook zijn, als gevolg van de aanhoudende crisis, diverse prangende onderwerpen met de nodige urgentie onder de aandacht van de producenten gebracht. 10

11 6. Prijzen Werkzaamheden voor de prijsuitreikingen van de VSCD prijzen werden voorheen geheel door Promotie Podiumkunsten uitgevoerd. In 2013 werden deze taken (deels) overgenomen door medewerkers van de VSCD. De uitreikingen vonden daardoor doorgang zoals gepland. Daarnaast begeleidden de medewerkers van het bureau de verschillende jury s. Verderop in het jaarverslag vindt u een overzicht van de winnaars en genomineerden van ICT ontwikkeling branche De VSCD is als founding partner betrokken bij podiumkunst.info. In 2013 is de eerste ontwikkelingsfase van het nationale platform voor het uitwisselen van podiumkunsteninformatie gerealiseerd. In 2014 wordt het systeem verder geïmplementeerd en indien mogelijk verder ontwikkeld. 8. Ticketingsystemen De door de VSCD beschikbare informatie over verschillende kassasystemen en modellen voor het opstellen van een Plan van Eisen en het maken van een risicoanalyse worden geregeld door leden opgevraagd. En verder... De VSCD is een ledenvereniging. Voor medewerkers van het bureau (beleid, secretariaat, financiën, facilitair, directie) behoort het onderstaande tot de reguliere taken. Het gaat om: a) Algemene Ledenvergadering (2 x per jaar); b) Bestuursvergaderingen (4 à 5 keer per jaar); c) Regio s en secties (4 à 5 keer per regio/sectie per jaar) d) Studiedagen e) Communicatie (deeltaken bij alle medewerkers); f) Secretariaats- en productiewerkzaamheden; g) Websitebeheer en CRM; h) Financiën; i) Facilitaire zaken. Tenslotte verricht het bureau VSCD werkzaamheden voor WNP en Stichting Arbo & Podiumkunsten, dat laatste wordt afgebouwd. Een aantal van deze activiteiten wordt hieronder toegelicht. 11

12 CRM/CMS Advies aan leden Communicatie leden De VSCD heeft besloten samen met Promotie Podiumkunsten en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals gezamenlijk een CRM-systeem aan te schaffen, budgetten voor websites te bundelen en een CMS-systeem te laten inrichten waar alle partijen hun eigen website mee kunnen bedienen. Tussen CRM, CMS en de verschillende boekhoudprogramma s worden koppelingen gebouwd zodat interne processen efficiënter verlopen. Dit project heeft in 2013 verder vertragingen opgelopen door ziekte van medewerker en directeur. Door het jaar heen wordt een groot aantal vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen zoals vermakelijkheidsretributie, blindengeleidehonden of cookiewetgeving. Vaak verwijst het bureau leden door naar andere leden met specifieke expertise. In 2013 werd Anne Helsen gevraagd een communicatieplan te schrijven. Het bureau heeft geen communicatiemedewerker en had behoefte aan professioneel advies. Daarnaast werd om Anne Helsen te ondersteunen en later (in 2014) het communicatieadvies uit te rollen een trainee aangenomen: Femke Wessel. Ontmoeting leden De VSCD organiseerde, alleen of in samenwerking met anderen, 35 bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Dit waren symposia, congres podiumkunsten, studiedagen, seminars en diners. Ruim 1400 bezoeken aan een of meerdere van deze activiteiten werden geteld. Studiedagen Creditcardovereenkomst Facilitaire zaken Op 5 maart is, in gezamenlijkheid met andere brancheorganisaties, een informatieve middag georganiseerd waarin is ingegaan op de modernisering van de Ziektewet, het effectief en kostenbesparend omgaan met de gevolgen van de wijzigingen van deze en de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Op 11 juni is een studiemiddag georganiseerd waarin de mogelijkheden zijn belicht die een werkgever heeft de organisatie te flexibiliseren. Hierbij is mede ingegaan op de werking van de cao Np en de mogelijkheden die de wet biedt. Verder is stilgestaan bij de wijze waarop onrust binnen de organisatie kan worden beteugeld en is een tipje van de sluier opgelicht over de modernisering van de cao Np. Tijdens een informatiebijeenkomst op 6 juni over verzelfstandiging hebben experts en ervaringsdeskundigen podia kennis gedeeld over verschillende aspecten die van toepassing zijn op een verzelfstandigingsproces. De handreiking van de VSCD, het model prestatiecontract, het model directiestatuut en de Code Cultural Governance werden daarbij als instrumenten gebruikt. De Creditcardovereenkomst met Atos Worldline kent een provisiebedrag van 1,25% voor online- en kassabetalingen met creditcard. Over 2013 hebben 87 podia deelgenomen aan de creditcarddeal (tegen 81 in 2012). Er is voor een totaal van 16,78 miljoen aan betalingen afgehandeld (tegen 16,31 miljoen in 2012). Het gemiddeld bestede bedrag per bezoeker is 87,06. Door het wegvallen van Promotie Podiumkunsten is er vanuit de VSCD meer tijd gestoken in facilitaire zaken. Extra werkzaamheden hielden onder andere verband met interne verhuizingen en het zoeken naar nieuwe huurders voor de leegstaande verdieping. 12

13 Toneelprijzen Mimeprijs Winnaar Louis d Or: Pierre Bokma. Andere genomineerden: Hein van der Heijden en Fedja van Huêt. Winnaar Theo d Or: Marlies Heuer. Andere genomineerde: Marieke Heebink en Karina Smulders. Winnaar Arlecchino: Stefan de Walle. Andere genomineerde: Guy Clemens. Winnaar Colombina: Astrid van Eck. Andere genomineerden: Tamar van den Dop en Roos Ouwehand. Winnaar Prosceniumprijs: Theaterzaken Via Rudolphi. Winnaar: Schweigman& met de voorstelling Spiegel. Andere genomineerden: Nieuw West/Marien Jongewaard met THERE IS A DISCUSSION en Boogaerdt/VanderSchoot met Small World. Jeugdtheater- en concertprijzen Dansprijzen Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende productie: Mehmet De Veroveraar van de Toneelmakerij. Andere genomineerden: Prinses van tuig en richel van Theatergroep Siberia, Niet wiet, wel Nel van Hoge Fronten/Lieke Benders (in coproductie met tmg LAP) en Woef Side Story van het Ro Theater. Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende podiumprestatie: Elout Hol voor zijn poppencreaties. Andere genomineerden: Carly Everaert voor de kostuums in de voorstellingen Mehmet De Veroveraar en Pinokkio en Hard Candy van Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansprestatie: Medhi Walerski. Andere genomineerden: Francesco Curci en Dunja Jocic. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansproductie: Midnight Rising van Club Guy & Roni. Andere genomineerden: Ouverture van Het Nationale Ballet en Domestica van Dansgroep Amsterdam / WArd/waRD en 4 seasons van Samir Calixto. Winnaar Gouden Zwaan: Bonnie Doets. 13

14 Cabaretprijzen Winnaar Poelifinario: Wim Helsen. Andere genomineerden: Van der Laan & Woe, Ronald Goedemondt, Ashton Brothers, Kommil Foo en Lebbis Winnaar Nederlands Hoop: Louise Korthals. Andere genomineerden: Pieter Derks, Johan Goossens en Speelman & Speelman. Klassieke muziekprijs Winnaar van de Ovatie: Amsterdam Sinfonietta. 14

15 IV Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Overzicht van samenwerking Samenstelling besturen, commissies en jury s Samenstelling VSCD-bureau Publicaties, handleidingen en diensten Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 15

16 Bijlage 1 Overzicht van samenwerking Hieronder treft u een overzicht van de verschillende samenwerkingsvormen van het bureau van de VSCD. De mate waarin samengewerkt wordt : 1 = vrijblijvend 2 = afstemming van activiteiten 3 = delen van middelen 4 = gedeelde verantwoordelijkheid voor eindresultaat 16

17 Onderwerp NAPK VVTP VNPF VPT SPTC FC kunsten'92 museum-vereniging VOB kunstconnectie MKB VVEM Lobby Lobby OCW Ondersteuning gemeentelijke lobby (niet per podium) Lobby Fonds 2 ANBI 2 & 3 3 Fiscale behandeling 2 & 3 Auteursrecht 1 2 & Zenderfrequenties Secondary ticketing 4 1 Arbo en Regelgeving theatertechniek 1 & 4 1 & 4 1 & 4 2 & 4 1 & 4 Dienstverlening TAS / onderzoek Ondersteuning veranderende regelgeving Congres 1 1 Mantelovereenkomst 4 Prijzen ICT ontwikkelingen 1 Studiedagen 3 & & & 4 werkgeverszaken Organisatie gezamenlijke huisvesting (delen vergader- en kantoorfaciliteiten) gezamenlijk facilitair management en trainee communicatie gezamenlijk adressensysteem 4 gezamenlijk CMS (website) 4 Lidmaatschap MKB-Nederland

18 Bijlage 2 Samenstelling besturen, commissies en werkgroepen per 31 december 2013 Bestuur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) Jan Hoekema (co-voorzitter), Burgemeester Gemeente Wassenaar, Wassenaar Voorzitter Raad van Advies van de School of Performing Arts, Groningen Voorzitter bestuur Vrienden van de Pieterskerk, Leiden Voorzitter bestuur Nederlands Letterenfonds Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland Leiden Voorzitter Raad van Toezicht Museum van Oudheden, Leiden Voorzitter Humanity House, Den Haag Lid bestuur Toneelschuur, Haarlem Lid bestuur Codart Foundation, Den Haag Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam Lid Raad van Toezicht Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling, Amsterdam Lid bestuur Stichting Cultuurfonds Leiden Lid Raad van Toezicht Netherlands Institute for Multiparty Democracy Den Haag Lid Raad van Advies Prodemos Den Haag Lid bestuur IDFA Bertha Fund Amsterdam Lid bestuur Algemeen Nederlands Verbond Den Haag Nynke Stellingsma (co-voorzitter), directeur De Oosterpoort & de Stadsschouwburg /Kruithuis, Groningen voorzitter Stichting Geef de Wereld een Slinger bestuurslid SPTC Peter Blaauboer (penningmeester), directeur Theater De Vest, Alkmaar Lid Raad van Toezicht Stichting Promotie Alkmaar voorzitter/penningmeester SPTC Gerda Kroeze-Knol, directeur Luxor Theater, Rotterdam bestuurslid SPTC bestuurslid Vereniging van Podiumtechnologie Yan van der Heijden, Theater De Blauwe Kei, Veghel voorzitter bestuur ZeBraLim secretaris bestuur SPTC Bestuurslid Stichting World Statues, Arnhem Alex Kühne, directeur Deventer Schouwburg, Deventer Bestuurslid EDU ART Gelderland Bestuurslid Stichting Deventer Cultuurfonds Lid van de VSCD/TGT/SOS Lid van directeurenoverleg 4 Oost (Hengelo/Enschede/Zwolle en Deventer) Lid van Directeurenoverleg Stedendriehoek (Apeldoorn/Zutphen/Lochem/Deventer) Lid van het DOC (Directeuren Overleg Cultuur) Deventer Geert Overdam, directeur Stichting Theaterfestival Boulevard s-hertogenbosch en directeur Stichting Bosse Nova, Den Bosch Penningmeester bestuur van de Vereniging de Kunst van Brabant Lid Provinciale Adviescommissie Cultuur, Provincie Limburg Gerard Wolters, Posthuis Theater, Heerenveen Penningmeester Stichting de Broedstoof Bestuurslid stichting Team CC (creatieve competenties) Kwartiermaker Cultuur Coöperatie Heerenveen Bestuurslid Northern Jazz Orchestra Bestuurslid Stichting van Maasdijk Feesten Voorzitter cultureel overleg gemeente Heerenveen Lid 'Gideonsbende', coöperatieve vereniging Heerenveen 'n Gouden Plak 18

19 Leo Pot, gedelegeerd lid a.i., cultuuradvies- en management Lid raad van toezicht COOL Heerhugowaard Lid raad van toezicht Keizer Karel Podia Nijmegen Lid raad van toezicht Incubate Festival Tilburg Voorzitter stichting Vrienden van Hospice De Sporen Tilburg Jeltsje In der Rieden, waarnemend directeur Bestuurslid OSAT Bestuur Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC) Namens de VSCD: Peter Blaauboer (voorzitter en penningmeester), Nynke Stellingsma, Yan van der Heijden (secretaris), Gerda Kroeze-Knol, Alex Kühne, Gerard Wolters, Geert Overdam Coen Muller, financieel adviseur, Amsterdam Directeur W-Work.nl, Amsterdam Lid centrale ouderraad Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam Directeur M&M Global Investments BV Adviseur Metalchem Holding BV Bestuur Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) Gabriël Oostvogel (voorzitter), directeur De Doelen, Rotterdam Bestuurslid Stichting Oorkaan (v.h. Jeugdige Oren, Productiehuis Jeugdconcerten) Bestuurslid Stichting Music Matters Bestuurslid Stichting Rotterdam International Fringe Festivals (North Sea Round Town) Bestuurslid Stichting Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest Bestuurslid Stichting Culturele Promoties Rotterdam (SCPR) Bestuurslid Stichting Muziekproducties Zalenoverleg Bestuurslid Stichting Nieuwe Muziek Rotterdam Bestuurslid Stichting Opera Rotterdam Arjaen Kersten (penningmeester WNP en voorzitter onderhandelingsdelegatie), directeur Kennemer Theater, Beverwijk Vereffenaar Pensioenfonds Cultuur i.l Jan Gras, directeur Agora Theater & Congrescentrum, Lelystad Voorzitter Jury Johan Kaartprijs Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Peer/Peeriscoop Directeur/eigenaar Jan C Gras, adviseur cultuur ondernemen Voorzitter Cabaretjury Voorzitter Prins te paard (theateronderneming) Bestuurslid WNP Cees Langeveld, directeur Chassé Theater, Breda Bijzonder hoogleraar Economie van de Podiumkunsten Directeur Langeveld Consultancy bv Directeur Stichting Kwaliteitsregelingen Congres- en vergaderbranche Lid domeincommissie van de Raad voor Cultuur Lid Raad van Toezicht Schouwburg Middelburg en De Mythe Goes Lid van het kapittel van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda Bestuurslid Atelier voor creativiteit en cultureel ondernemerschap Bestuurslid Stichting Cultuur en Economie Lid van de Board of Advisors van de Academy of Leisure van de NHTV, Breda Bestuurslid Vrienden van Humanitas 19

20 Arbitragecommissie Mantelovereenkomst mr. F.P. Zwart, voormalig lid Raad van State (onafhankelijk voorzitter) mr. M.S.F. Voskens (namens de VVTP) G.J.C. Visser, Mojo Theater (namens de VVTP) Bas Schoonderwoerd, directeur Parkstad Limburg Theaters (namens de VSCD) Peter Blaauboer, directeur Theater De Vest (namens de VSCD) Begeleidingscommissie wijziging TAS vragenlijst Erik Kamer Eveline Pedroli Karien Janssens Lisette Drooge Paul Duin Berber de Brabander Arnold Vollebregt Sander Paap Guus van de Craats Heida Vos Roni Nijbroek Paul Jeroen Willems Jessica Kroeske Jury s De Nederlandse Toneeljury (VSCD/TF) Lucia van Heteren Wybrich Kaastra Karin Veraart Jeannette Smit Simone Mager Gekomen: Boris van der Ham (voorzitter), Walther van den Heuvel (vice-voorzitter), Lieke Jordens, Vertrokken: Gieske Bienert, Chiel Kattenbelt, Arthur Japin Mime Hedwig Verhoeven (voorzitter) Irene Schaltegger Roy Peters Vertrokken: Frank Noorland, Marijn de Langen Gekomen: Ine te Rietstap en Erica Smits Dans Anita van Dolen (co-voorzitter), Peggy Olislaeger (co-voorzitter), Hildegard Draaijer, Fons Dejong, Stella van Leeuwen, Nada Mounzer, Dave Schwab Liesbeth Wildschut Vertrokken: Simon de Mowbray Jeugdtheaterjury Colette van Wees Jorieke Abbing Annette Embrechts Gekomen: Arjen Berendse (voorzitter), Anoek Jentjens, Ingrid Melman, Rob Roos Vertrokken: Eva Pit, Barbara Lindenbergh, Brechtje Zwaneveld, Simone Hogendijk Cabaret Jury: Jan Gras (voorzitter) Vivienne Ypma Harry Kies Pietie van Veen Eveline Mol Joukje Akveld Vertrokken: Laura Marcus, Patrick van den Hanenberg, Nico Baars, Erik Pals, Mike Peek, Roel Coppelmans Signaleringscommissie: Katja Brenninkmeijer Wybrich Kaastra Jeanne Kers Marijt Helmink Frank Heijman Rob van Wijk Simon Kratz Ruud Kuper Kim Muller Keimpe de Jong Floor Nicolas Ingrid Melman Klassieke Muziek Gabriël Oostvogel (voorzitter) Yvonne van den Berg Biëlla Luttmer Jan Raes Simon Reinink Henk Swinnen Peter Tra Frank Veenstra Vertrokken: Henk Swinnen 20

Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1 Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April 2013 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Agenda 6 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012 Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Amsterdam Mei 2012 INHOUD Inleiding 3 Een nieuwe realiteit 4 Strategische agenda 5 Uitgelicht 7 Activiteiten overzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging 10 Dienstverlening

Nadere informatie

bureaupromotie podiumkunsten

bureaupromotie podiumkunsten Jaar verslag twee duizend acht bureaupromotie podiumkunsten Inhoud 02 Voorwoord 04 Collectieve marketing & promotie 08 Theater & Concertbon 10 Jeugdtheaterdagen 12 Klassieke Muziekweek Liever Live 14 Toneel

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen Jaarverslag 2011 Vereniging van Gemeentesecretarissen 14 juni 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke en financiële zaken 1.1 Bestuursbesluiten en stellige bestuurlijke voornemens 1.2 Begroting 2011 1.3 Beleid

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

2 0 0 3 J a a r v e r s l a g 2 0 0 4

2 0 0 3 J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 2003 Jaarverslag 2004 Uitgangspunten van de AVS De AVS zet zich in voor sterk management door belangenbehartiging en professionalisering. We stellen de volgende randvoorwaarden voor goed management als

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017 Amsterdam, 6 februari 2015 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Waar willen we naar toe met de vereniging?... 3 1.1. Voorwoord van de voorzitter... 3 1.2. Het gemeenschappelijk belang... 3 1.3. Waarom lid worden,

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 De12Landschappen

Jaarverslag 2009 De12Landschappen Jaarverslag 2009 De12Landschappen Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2. Bestuursverslag 4 3. Wie is De12Landschappen? 9 4. Belangrijkste ontwikkelingen en resultaten 17 5. Beïnvloeden beleid is maatschappelijke

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur Jaarverslag 2011 Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur 2012 Een uitgave van: Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur Agorabaan 3 Postbus 354 8200 AJ Lelystad T 0320 22 15 24 F 0320 23

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Ten Geleide. Vernieuwde inhoud: een aansprekend en sociaaldemocratische gedachtegoed. De partij op orde: een partij die tussen de mensen staat

Ten Geleide. Vernieuwde inhoud: een aansprekend en sociaaldemocratische gedachtegoed. De partij op orde: een partij die tussen de mensen staat Ten Geleide Hierbij bied ik u namens het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid het jaarverslag over de activiteiten en de verantwoording over de begroting van het jaar 2013 aan. Het jaar 2013 was wederom

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

Frugi Venta Jaarverslag 2013

Frugi Venta Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Frugi Venta Jaarverslag 2013 4 INHOUDSOPGAVE pagina Geen verandering omdat je het licht ziet, maar omdat je de hitte voelt Voorwoord Cees den Hollander 6 Missie 8 GroentenFruit

Nadere informatie