Jaarverslag Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1

2 Jaarverslag 2013 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 De vereniging 6 Activiteitenverslag 8 Collectieve belangenbehartiging 8 Dienstenpakket 10 Overzicht van samenwerking 12 Bijlagen Overzicht van samenwerking 2. Samenstelling bestuur, commissies en jury s 3. Samenstelling bureau 4. Publicaties, handreikingen en juryrapporten 5. Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 3

4 Inleiding De podiumkunstensector is volop in beweging. De bezuinigingen die recent zijn doorgevoerd hebben hun effect. Theaters, concertzalen en festivals worden meer dan ooit uitgedaagd om de kwaliteit en de kwantiteit van hun activiteiten op peil te houden en waar mogelijk zelfs verder uit te bouwen. Nieuwe werkwijzen zijn geïmplementeerd. Theaters, concertzalen en festivals zijn succesvol in het versterken van de band met hun publiek én met de aanbieders van voorstellingen en concerten. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) ondersteunt haar leden waar dat kan. Niet alleen de podia en festivals zijn volop in beweging, de VSCD is dat ook. De nieuwe omstandigheden vragen ook van de vereniging een heroriëntatie. Er is inmiddels een interactief proces gestart waarin de leden, samen met het bestuur en het bureau van de vereniging werken aan een toekomstbestendige aanpak. Er ligt een uitdaging om de vereniging nog meer tot een organisatie te maken die goed voorziet in de behoeften van haar leden en die goed is toegerust om, daar waar nodig, een sterke lobby te voeren om zo de toekomst vol vertrouwen tegemoet te kunnen treden. Dat betekent dat de vereniging komend jaar haar activiteiten voor lobby richting lokale, provinciale en landelijke politiek zal intensiveren. De vereniging signaleert kansen en bedreigingen in een vroeg stadium en zorgt ervoor dat de belangen van haar leden bevorderd worden en zo min mogelijk worden geschaad. Dit vraagt om snelle reacties en om actuele kennis van sector en politiek. Een effectieve lobby vindt plaats achter de schermen als het kan, maar op de bühne als moet. Om een goede lobby te kunnen voeren richting OCW moet de VSCD beleidsbeïnvloedend zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat de VSCD zich verbindt aan de andere koepelorganisaties in de podiumkunsten. Via een gezamenlijke sectordiscussie moeten we samen werken aan een gezonde en bloeiende sector in de toekomst. Discussie daarbij moet gaan over: waar willen we in toekomst staan? Wat moet er gebeuren om in de toekomst een bloeiende, maatschappelijk gedragen en economisch gezonde sector te zijn? Hoe kunnen we dat de komende jaren bereiken? Eind 2013 zijn plannen gemaakt om deze discussie te voeren. In 2014 worden deze plannen uitgevoerd. De VSCD wil de kennis van haar leden beter inzetten en ontwikkelt plannen om dit zo effectief mogelijk te doen. In deze plannen wordt veel aandacht besteed aan samenwerking, kennisdeling en ontmoeting, zowel binnen de vereniging als met partijen buiten de vereniging. De komende jaren zullen vragen om een sterk collectief vanwege de veranderende samenleving. Om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst is eind 2012 een intern proces van herijken ingezet. Dit proces zal uiteindelijk een sterkere organisatie opleveren die voldoende toegerust is haar taken uit te voeren. Eind 2012 presenteerde het bestuur een visiedocument aan de leden. In dit visiedocument werd de vereniging tegen het licht gehouden. Dit werd ingegeven door de veranderende positie waar de leden zich in bevinden. De omstandigheden van kunst en cultuur, het imago van de podiumkunsten, maar ook de concrete situatie van podia en festivals verandert in snel tempo. Dit vraagt om een hervormingen die ook bij andere brancheorganisaties plaatsvinden. In 2013 werd deze koers voortgezet. Met het instemmen van leden met het visiedocument werd besloten het aantal activiteiten en diensten te verminderen. Hiermee komt de focus op een kleiner aantal activiteiten en diensten te liggen. Het bureau van de VSCD gaf begin in 2013 verder uitvoering aan het terugbrengen van een aantal activiteiten en diensten. Zo werd de Academie voor Podiumkunsten overgedragen aan Cultuur-Ondernemen en werden de werkzaamheden rondom het thema Horeca afgebouwd. Eind februari ging de toenmalige directeur met ziekteverlof. Leo Pot werd tijdelijk toegevoegd aan het bestuur van de VSCD en de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) en vanuit het bestuur als gedelegeerd bestuurder belast met directievoering a.i. van de VSCD/SPTC. Hij werd primair belast met het dossier SPTC/Promotie Podiumkunsten bij de VSCD, en eindverantwoordelijk gemaakt voor de totale 4

5 directievoering. Jeltsje In der Rieden nam ten burele de lopende zaken ter hand als plaatsvervangend directeur. Eind 2013 werd in goed overleg afscheid genomen van de directeur en werd Jeltsje In der Rieden gevraagd voor de functie van waarnemend directeur. In augustus werd door het bestuur van Promotie Podiumkunsten besloten stichting Promotie Podiumkunsten per 1 oktober te ontbinden. De besturen van VSCD en SPTC zijn intens betrokken geweest bij dit besluit. De jaarlijkse bijdrage van de SPTC - de belangrijkste bron van inkomsten voor Promotie Podiumkunsten - liep steeds verder terug; van enkele jaren geleden meer dan een miljoen euro per jaar tot vier ton in De oorzaak hiervan lag in de hoge kosten voor de exploitatie van de Podium Cadeaukaart, een lage rentestand en de grote hoeveelheid oude theaterbonnen die de afgelopen jaren alsnog ingewisseld werden. Promotie Podiumkunsten werd geliquideerd. De SPTC heeft de exploitatie van de Podium Cadeaukaart zelf ter hand genomen, waarbij uiteraard gebruik gemaakt wordt van de bij Promotie Podiumkunsten opgebouwde expertise. Werkzaamheden voor de prijsuitreikingen van de VSCD prijzen (die in 2013 plaatsvonden tussen half september en begin oktober) werden voorheen geheel door Promotie Podiumkunsten uitgevoerd. In 2013 werden deze taken (deels) overgenomen door medewerkers van de VSCD. De uitreikingen vonden daardoor doorgang zoals gepland. De financiële gevolgen van de liquidatie van Promotie Podiumkunsten zijn groot voor de VSCD. Zo komt de huur van de verdieping waar Promotie Podiumkunsten was gevestigd vanaf 1 oktober 2013 voor rekening van de VSCD. Daarnaast maakte Promotie Podiumkunsten tegen betaling gebruik van medewerkers en faciliteiten van de VSCD (bureaukosten, office-management en personeel dat werd gedeeld). Ook de dekking van deze kosten valt weg. Forse Bezuinigingen werden doorgevoerd om de financiën op orde te krijgen. Vervolgens kon weer aandacht gegeven worden aan de koersbepaling van de vereniging. In oktober werd door bestuur een overleg georganiseerd met vertegenwoordigers van de regio s en secties om te praten over de toekomst van de VSCD. Deze bijeenkomst leverde input op voor het document Waar moet het naar toe met de VSCD. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november werd het document gepresenteerd. Hierop werd instemmend gereageerd door de leden. Daarnaast werd door de leden gevraagd vergaande samenwerking met andere koepels in de podiumkunsten te onderzoeken. Om met het bestuur mee te denken over de VSCD in de toekomst werden drie werkgroepen (samenwerking, promotie en kernactiviteiten) gevormd. Een groot aantal leden meldde zich aan om zitting te nemen in deze werkgroepen en toonde zich zeer betrokken bij de vereniging. Leo Pot werd gevraagd samenwerking te onderzoeken. Daarmee werd het proces om de VSCD klaar te maken stomen voor de toekomst voortgezet. Tijdens dezelfde Algemene Ledenvergadering nam Jacques Wallage afscheid als voorzitter van de vereniging. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het op gang brengen van transformatieproces. In Jan Hoekema heeft de VSCD een goede opvolger gevonden, die leiding kan geven aan de hervormingen binnen vereniging. In 2014 zal verder gewerkt worden aan het verstevigen van de lobby, het verder tot stand brengen van de samenwerking met de andere koepels én organisaties binnen de podiumkunsten onderling en het daarmee toekomstbestendig maken van de VSCD. Jan Hoekema, Nynke Stellingsma, co-voorzitters Jeltsje In der Rieden, waarnemend directeur 5

6 De vereniging De leden De VSCD telde eind leden. In 2013 zegden het Witte Theater uit IJmuiden en Festival BIES uit Dordrecht 2014 hun lidmaatschap op wegens het stopzetten van hun activiteiten. Theater de De Lindenberg uit Nijmegen, Theater Mozaiek te Wijchen, Parkgebouw uit Rijssen, Stichting Stormprojecten/festival Tweetakt en Theater de Poorterij uit Zaltbommel werden door bezuiningen gedwongen om keuzes te maken en zegden hun lidmaatschap op. De TheaterHangaar in Katwijk is in 2013 verwelkomd als nieuw lid van de VSCD. Vertrokken directies - Frans Rienstra, De Meerpaal, Dronten - Rob Roos, De Koornbeurs, Franeker - Ton van Reenen, Parkgebouw, Rijssen - Yolanda Mergler, De Reggehof, Goor - Jan Zoet, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam - Otto Berg, De Hanzehof, Zutphen - Leo Hegge, Theater t Voorhuys, Emmeloord - Erik Pals, Theater Diligentia en Pepijn, den Haag Nieuwe directies - John de Vos, Theater Het Kruispunt, Barendrecht - Ton van Reenen, Theater het Voorhuys, Emmeloord - Lineke Kortekaas, De Koornbeurs, Franeker - Henk Moes, Schaffelaartheater, Barneveld - Hendrik Wassenaar, Diligentia en Pepijn, Den Haag - Ellen Walraven, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam - Anke Weeda, De Meerpaal, Dronten - Mirjam van Tiel, De Hanzehof, Zuphen Regio s De Stichting Noordelijke Schouwburgdirecties (NSD) Aantal vergaderingen: 4 Aantal leden: 16 Voorzitter en secretaris: Stef Avezaat en Daniël Wever De Stichting Oostelijke Schouwburgen (SOS) Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 25 Voorzitter: Raoul Boer ZeBraLim (Zeeland, Brabant, Limburg) Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 29 Voorzitter en secretaris: Yan van der Heijden, Sander Knopper Randstad Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 60 Voorzitter en secretaris: Reggy Barra, Frans Funnekotter/Marc Schultheis 6

7 Secties Sectie concertgebouwen Aantal vergaderingen: 1 Aantal leden: 15 Voorzitter: Wim Vringer Sectie festivals Aantal vergaderingen: 3 Aantal leden: 9 Voorzitter: Esther Lagendijk Bestuur en directie Alex Kühne en Gerard Wolters zijn toegetreden tot het bestuur. Zij vervingen Oscar Wibaut en Matti Austen die zich vanwege ziekte moesten terugtrekken. De openstaande bestuursvacature met een festivalprofiel is vervuld door Geert Overdam. Tijdens de ALV van november heeft co-voorzitter Jacques Wallage afscheid genomen. Jan Hoekema heeft de functie als nieuwe co-voorzitter aanvaard. Eind februari ging de toenmalige directeur met ziekteverlof. Leo Pot werd tijdelijk toegevoegd aan het bestuur van de VSCD en de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) en vanuit het bestuur als gedelegeerd bestuurder belast met directievoering a.i. van de VSCD/SPTC. Hij werd primair belast met het dossier SPTC/Promotie Podiumkunsten bij de VSCD, en eindverantwoordelijk gemaakt voor de totale directievoering. Jeltsje In der Rieden nam ten burele de lopende zaken ter hand als plaatsvervangend directeur. Eind 2013 besloot de toenmalige directeur met het bestuur dat hij niet terug zou keren en werd Jeltsje In der Rieden gevraagd voor de functie van waarnemend directeur. Cultural Governance De VSCD wordt bestuurd volgens het bestuur-directiemodel. De VSCD onderschrijft de principes en Best Practices Bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance, pas toe of leg uit en past deze toe. Opgemerkt moet worden dat de code niet is verankerd in de statuten van de VSCD, er niet op jaarlijkse basis functioneringsgesprekken met de directeur plaatsvinden en dat de leden van het bestuur niet onafhankelijk functioneren. Dit laatste is niet van toepassing omdat de VSCD een vereniging is. Bureau In totaal bestaat de formatie van het VSCD-bureau eind 2013 uit 5,8 fte. Een van de beleidsmedewerkers is sinds oktober 2012 met ziekteverlof en is in 2013 niet werkzaam geweest. Er is in 2013 vanuit bezuinigingsoverwegingen geen vervanging aangesteld. Leo Pot werd met 0,6 fte toegevoegd aan de formatie tot 1 juni, vanaf 1 juni met 0,4 fte. Aimée van der Kwaak heeft een korte periode ondersteuning geboden op de administratie. Femke Wessel was communicatietrainee. Met behoud van uitkering deed zij vlak na het afronden van haar opleiding werkervaring op bij de VSCD. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2013 bedroeg 18,5%, dit is inclusief langdurige ziekte van een van de beleidsmedewerkers en de directeur. Exclusief langdurig verzuim bedroeg het ziekteverzuim 3%. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,8%. 7

8 Activiteitenoverzicht Collectieve belangenbehartiging In 2011 stelden wij vast dat het nodig was de in de jaren daarvoor ontwikkelde strategische agenda aan te scherpen door de aandacht vooral te richten op de publieke opinie/legitimering én de bedrijfsvoering vanwege de bezuinigingen. In vervolg daarop hebben bestuur, leden en bureau van de VSCD in 2012 het aantal activiteiten en diensten teruggebracht. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten die in 2013 zijn ontplooid in het kader van de eerste doelstelling van de vereniging: collectieve belangenbehartiging. Onderwerp Algemene belangenbehartiging Legitimering Gemeentelijke belangenbehartiging Buma ANBI Ontwikkelingen en resultaten De VSCD heeft een lobbypaper geschreven. Dit is onderdeel van het activiteitenplan dat in november door de leden werd goedgekeurd. MKB-Nederland en PEARLE hebben inmiddels kennisgenomen van het document. Een eerste gezamenlijke actie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het document functioneert als onderlegger bij alle lobbyactiviteiten. De woordvoerders cultuur van de Tweede Kamerfractie zijn uitgenodigd voor een diner. Hier bleek onvoldoende animo voor te zijn. Het onderwerp legitimering was een van de belangrijkste onderwerpen op het Congres Podiumkunsten. Plenaire spreker was Paul Stamsnijder, expert op dit gebied. In mei kwam de NAPK met een goed plan om gezamenlijk aan de slag te gaan. In het najaar bleek dit plan in de ijskast te zijn gezet. De lastige periode waarin de NAPK zich bevond was de reden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zijn de notitie Een passend gevoel van eigenwaarde en de Cultuurwijzer geactualiseerd. Daarnaast is er met de VNG overleg geweest over de consequenties van de nieuwe drank- en horecawet, is er samengewerkt aan het VNG Cultuurcongres en vinden er gesprekken plaats over een nieuwe publicatie voor cultuurambtenaren. Een studiedag voor leden over lobby op lokaal niveau is vanwege onvoldoende aanmeldingen geannuleerd. Nadat Buma toeschietelijk leek in de tegemoetkoming van podia lijkt zij in 2013 de deur weer te hebben gesloten. De onderhandelingsresultaten lijken hiermee terug bij af. In gezamenlijkheid met leden van de Federatie Cultuur en het MKB zijn stappen genomen die de Buma alsnog tot een redelijke afdrachtsregeling moeten bewegen. Veel VSD-leden hebben inmiddels een ANBI-status bemachtigd. Middels een stevige samenwerking met OCW, Ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft de laatste de criteria voor acceptatie ruimer geïnterpreteerd. Voor theaters die een vennootschapsvorm hebben gekozen is een ANBI-status vooralsnog niet mogelijk. Ook lijkt een CI aantekening voor Gemeentelijke theaters nog een onmogelijkheid. De VSCD streeft ernaar dat uiteindelijk al haar leden een ANBI-status kunnen krijgen. 8

9 Veiling draadloze frequenties Statistieken Sena De VSCD is lid van de Nederlandse Belangenvereniging van Draadloze Audio verbindingen (PMSE). Doel van de PMSE is om bij veiling van frequenties te zorgen voor de beschikbaarheid daarvan voor podia en festivals. In 2012 werden de frequenties geveild en dankzij de lobby van de PMSE heeft Agentschap.nl oog gehad voor de belangen van de gebruikers uit de podiumkunstensector waardoor er alternatieven zijn gekomen. De VSCD was ook in 2013 actief lid en informeerde haar leden door de nieuwsbrieven van de PMSE te verspreiden. De PMSE bereidt zich voor op de World Radio Conference in Daar zal het veilen van nog meer frequenties aan de orde komen. Mede dankzij de aanhoudende lobby van de VSCD heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de podiumkunststatistieken weer opgenomen in hun jaarlijkse programma. De VSCD heeft een nieuwe collectieve regeling met de Sena. In deze regeling genereert de VSCD naast de 33% aanmeldkorting nog eens 19,5 % extra korting. Sena merkt theaters (foyers) aan als horeca (hoog tarief). Doordat de Sena haar tarifering bepaalt op grond van vierkante meter oppervlakte, dreigde de afdracht voor podia onevenredig hoog te worden. Overeengekomen is dat podia een redelijke inschatting van de vierkante meters horeca maken. Tezamen met de kortingsregeling is hierdoor een beduidend lagere afdracht bewerkstelligd. 9

10 Dienstenpakket Onderwerp Ontwikkelingen en resultatenbu 1. Theater Analyse Systeem Op verzoek van de leden zijn de gegevens voor de benchmark eerder beschikbaar gesteld, namelijk begin mei. In 2013 is er een digitale handleiding gemaakt voor het gebruik van het benchmarksysteem en de vragenlijst. Daarnaast is in samenwerking met een begeleidingscommissie van leden het financiële deel van de vragenlijst herzien. Deze wordt met het versturen van de vragenlijst voor 2014 geïmplementeerd. Onderzoek en statistieken In september is de jaarlijkse publicatie Podia gepresenteerd met daarin de landelijke cijfers gebaseerd op de gegevens uit TAS over o.a. bezoek, voorstellingen, personeel en financiën. Eef de Valk heeft haar scriptie in opdracht van de VSCD geschreven over verdienmodellen in theaters. De resultaten van haar onderzoek zijn verspreid onder de leden van de VSCD. In opdracht van het ministerie van OCW wordt er een vier jaar durend onderzoek uitgevoerd naar de economische effecten op kunst en cultuursector. De TAS statistieken zijn daarbij een belangrijke bron. Daarom zit de VSCD in de begeleidingscommissie. Cees Langeveld maakt vanuit zijn rol als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit gebruik van de TAS gegevens voor onderzoek. De VSCD zit in een overleg met het CBS waar ze bezig zijn met een vooronderzoek naar de mogelijkheid om kunst en cultuur op te nemen in de Nationale Rekening. 2. Ondersteuning veranderende regelgeving In 2013 is een aantal studiedagen georganiseerd waarbij onder meer de ontwikkelingen in het arbeidsrecht (ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden etc.) en de ziektewet aan bod zijn gekomen. 3. Auteursrecht De onderhandelingen met Buma hebben in 2013 een terugval gekend. Mede door een wisseling in de personele bezetting bij de Buma is men op een aantal afspraken teruggekomen. Samen met partners in de FC en het MKB is getracht de standpunten (wederom) over het voetlicht te krijgen. Met de Sena is, nadat zij de lumpsumregeling eind 2012 heeft opgezegd, onderhandeld over een nieuwe (generieke) regeling. Dit heeft geleid tot een overeenkomst voor drie jaar. De nieuwe regeling zou transparanter moeten zijn dan de lumpsumregeling maar is vooralsnog niet altijd makkelijk toepasbaar op podia en/of festivals. 4. Congres Podiumkunsten In 2013 vond het Congres Podiumkunsten plaats in Theater De Nieuwe Kolk in Assen. De tweedaagse stond in het teken van de waarde van kunst. Het congres werd bezocht door een brede vertegenwoordiging van mensen die werkzaam zijn in de podiumkunsten. Door het wegvallen van het Theater Instituut Nederland en het Muziekcentrum Nederland is de organisatie grotendeels verzorgd door de VSCD en Promotie Podiumkunsten. 5. VVTP Mantel overeenkomst Getracht is de mantelovereenkomst tussen VVTP en VSCD te verduidelijken omdat er over dezelfde artikelen verschillende interpretaties leken te zijn. Een aanzet hiertoe is gegeven door, daar waar nodig, de definities in de mantelovereenkomst aan te passen. Ook zijn, als gevolg van de aanhoudende crisis, diverse prangende onderwerpen met de nodige urgentie onder de aandacht van de producenten gebracht. 10

11 6. Prijzen Werkzaamheden voor de prijsuitreikingen van de VSCD prijzen werden voorheen geheel door Promotie Podiumkunsten uitgevoerd. In 2013 werden deze taken (deels) overgenomen door medewerkers van de VSCD. De uitreikingen vonden daardoor doorgang zoals gepland. Daarnaast begeleidden de medewerkers van het bureau de verschillende jury s. Verderop in het jaarverslag vindt u een overzicht van de winnaars en genomineerden van ICT ontwikkeling branche De VSCD is als founding partner betrokken bij podiumkunst.info. In 2013 is de eerste ontwikkelingsfase van het nationale platform voor het uitwisselen van podiumkunsteninformatie gerealiseerd. In 2014 wordt het systeem verder geïmplementeerd en indien mogelijk verder ontwikkeld. 8. Ticketingsystemen De door de VSCD beschikbare informatie over verschillende kassasystemen en modellen voor het opstellen van een Plan van Eisen en het maken van een risicoanalyse worden geregeld door leden opgevraagd. En verder... De VSCD is een ledenvereniging. Voor medewerkers van het bureau (beleid, secretariaat, financiën, facilitair, directie) behoort het onderstaande tot de reguliere taken. Het gaat om: a) Algemene Ledenvergadering (2 x per jaar); b) Bestuursvergaderingen (4 à 5 keer per jaar); c) Regio s en secties (4 à 5 keer per regio/sectie per jaar) d) Studiedagen e) Communicatie (deeltaken bij alle medewerkers); f) Secretariaats- en productiewerkzaamheden; g) Websitebeheer en CRM; h) Financiën; i) Facilitaire zaken. Tenslotte verricht het bureau VSCD werkzaamheden voor WNP en Stichting Arbo & Podiumkunsten, dat laatste wordt afgebouwd. Een aantal van deze activiteiten wordt hieronder toegelicht. 11

12 CRM/CMS Advies aan leden Communicatie leden De VSCD heeft besloten samen met Promotie Podiumkunsten en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals gezamenlijk een CRM-systeem aan te schaffen, budgetten voor websites te bundelen en een CMS-systeem te laten inrichten waar alle partijen hun eigen website mee kunnen bedienen. Tussen CRM, CMS en de verschillende boekhoudprogramma s worden koppelingen gebouwd zodat interne processen efficiënter verlopen. Dit project heeft in 2013 verder vertragingen opgelopen door ziekte van medewerker en directeur. Door het jaar heen wordt een groot aantal vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen zoals vermakelijkheidsretributie, blindengeleidehonden of cookiewetgeving. Vaak verwijst het bureau leden door naar andere leden met specifieke expertise. In 2013 werd Anne Helsen gevraagd een communicatieplan te schrijven. Het bureau heeft geen communicatiemedewerker en had behoefte aan professioneel advies. Daarnaast werd om Anne Helsen te ondersteunen en later (in 2014) het communicatieadvies uit te rollen een trainee aangenomen: Femke Wessel. Ontmoeting leden De VSCD organiseerde, alleen of in samenwerking met anderen, 35 bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Dit waren symposia, congres podiumkunsten, studiedagen, seminars en diners. Ruim 1400 bezoeken aan een of meerdere van deze activiteiten werden geteld. Studiedagen Creditcardovereenkomst Facilitaire zaken Op 5 maart is, in gezamenlijkheid met andere brancheorganisaties, een informatieve middag georganiseerd waarin is ingegaan op de modernisering van de Ziektewet, het effectief en kostenbesparend omgaan met de gevolgen van de wijzigingen van deze en de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Op 11 juni is een studiemiddag georganiseerd waarin de mogelijkheden zijn belicht die een werkgever heeft de organisatie te flexibiliseren. Hierbij is mede ingegaan op de werking van de cao Np en de mogelijkheden die de wet biedt. Verder is stilgestaan bij de wijze waarop onrust binnen de organisatie kan worden beteugeld en is een tipje van de sluier opgelicht over de modernisering van de cao Np. Tijdens een informatiebijeenkomst op 6 juni over verzelfstandiging hebben experts en ervaringsdeskundigen podia kennis gedeeld over verschillende aspecten die van toepassing zijn op een verzelfstandigingsproces. De handreiking van de VSCD, het model prestatiecontract, het model directiestatuut en de Code Cultural Governance werden daarbij als instrumenten gebruikt. De Creditcardovereenkomst met Atos Worldline kent een provisiebedrag van 1,25% voor online- en kassabetalingen met creditcard. Over 2013 hebben 87 podia deelgenomen aan de creditcarddeal (tegen 81 in 2012). Er is voor een totaal van 16,78 miljoen aan betalingen afgehandeld (tegen 16,31 miljoen in 2012). Het gemiddeld bestede bedrag per bezoeker is 87,06. Door het wegvallen van Promotie Podiumkunsten is er vanuit de VSCD meer tijd gestoken in facilitaire zaken. Extra werkzaamheden hielden onder andere verband met interne verhuizingen en het zoeken naar nieuwe huurders voor de leegstaande verdieping. 12

13 Toneelprijzen Mimeprijs Winnaar Louis d Or: Pierre Bokma. Andere genomineerden: Hein van der Heijden en Fedja van Huêt. Winnaar Theo d Or: Marlies Heuer. Andere genomineerde: Marieke Heebink en Karina Smulders. Winnaar Arlecchino: Stefan de Walle. Andere genomineerde: Guy Clemens. Winnaar Colombina: Astrid van Eck. Andere genomineerden: Tamar van den Dop en Roos Ouwehand. Winnaar Prosceniumprijs: Theaterzaken Via Rudolphi. Winnaar: Schweigman& met de voorstelling Spiegel. Andere genomineerden: Nieuw West/Marien Jongewaard met THERE IS A DISCUSSION en Boogaerdt/VanderSchoot met Small World. Jeugdtheater- en concertprijzen Dansprijzen Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende productie: Mehmet De Veroveraar van de Toneelmakerij. Andere genomineerden: Prinses van tuig en richel van Theatergroep Siberia, Niet wiet, wel Nel van Hoge Fronten/Lieke Benders (in coproductie met tmg LAP) en Woef Side Story van het Ro Theater. Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende podiumprestatie: Elout Hol voor zijn poppencreaties. Andere genomineerden: Carly Everaert voor de kostuums in de voorstellingen Mehmet De Veroveraar en Pinokkio en Hard Candy van Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansprestatie: Medhi Walerski. Andere genomineerden: Francesco Curci en Dunja Jocic. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansproductie: Midnight Rising van Club Guy & Roni. Andere genomineerden: Ouverture van Het Nationale Ballet en Domestica van Dansgroep Amsterdam / WArd/waRD en 4 seasons van Samir Calixto. Winnaar Gouden Zwaan: Bonnie Doets. 13

14 Cabaretprijzen Winnaar Poelifinario: Wim Helsen. Andere genomineerden: Van der Laan & Woe, Ronald Goedemondt, Ashton Brothers, Kommil Foo en Lebbis Winnaar Nederlands Hoop: Louise Korthals. Andere genomineerden: Pieter Derks, Johan Goossens en Speelman & Speelman. Klassieke muziekprijs Winnaar van de Ovatie: Amsterdam Sinfonietta. 14

15 IV Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Overzicht van samenwerking Samenstelling besturen, commissies en jury s Samenstelling VSCD-bureau Publicaties, handleidingen en diensten Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 15

16 Bijlage 1 Overzicht van samenwerking Hieronder treft u een overzicht van de verschillende samenwerkingsvormen van het bureau van de VSCD. De mate waarin samengewerkt wordt : 1 = vrijblijvend 2 = afstemming van activiteiten 3 = delen van middelen 4 = gedeelde verantwoordelijkheid voor eindresultaat 16

17 Onderwerp NAPK VVTP VNPF VPT SPTC FC kunsten'92 museum-vereniging VOB kunstconnectie MKB VVEM Lobby Lobby OCW Ondersteuning gemeentelijke lobby (niet per podium) Lobby Fonds 2 ANBI 2 & 3 3 Fiscale behandeling 2 & 3 Auteursrecht 1 2 & Zenderfrequenties Secondary ticketing 4 1 Arbo en Regelgeving theatertechniek 1 & 4 1 & 4 1 & 4 2 & 4 1 & 4 Dienstverlening TAS / onderzoek Ondersteuning veranderende regelgeving Congres 1 1 Mantelovereenkomst 4 Prijzen ICT ontwikkelingen 1 Studiedagen 3 & & & 4 werkgeverszaken Organisatie gezamenlijke huisvesting (delen vergader- en kantoorfaciliteiten) gezamenlijk facilitair management en trainee communicatie gezamenlijk adressensysteem 4 gezamenlijk CMS (website) 4 Lidmaatschap MKB-Nederland

18 Bijlage 2 Samenstelling besturen, commissies en werkgroepen per 31 december 2013 Bestuur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) Jan Hoekema (co-voorzitter), Burgemeester Gemeente Wassenaar, Wassenaar Voorzitter Raad van Advies van de School of Performing Arts, Groningen Voorzitter bestuur Vrienden van de Pieterskerk, Leiden Voorzitter bestuur Nederlands Letterenfonds Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland Leiden Voorzitter Raad van Toezicht Museum van Oudheden, Leiden Voorzitter Humanity House, Den Haag Lid bestuur Toneelschuur, Haarlem Lid bestuur Codart Foundation, Den Haag Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam Lid Raad van Toezicht Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling, Amsterdam Lid bestuur Stichting Cultuurfonds Leiden Lid Raad van Toezicht Netherlands Institute for Multiparty Democracy Den Haag Lid Raad van Advies Prodemos Den Haag Lid bestuur IDFA Bertha Fund Amsterdam Lid bestuur Algemeen Nederlands Verbond Den Haag Nynke Stellingsma (co-voorzitter), directeur De Oosterpoort & de Stadsschouwburg /Kruithuis, Groningen voorzitter Stichting Geef de Wereld een Slinger bestuurslid SPTC Peter Blaauboer (penningmeester), directeur Theater De Vest, Alkmaar Lid Raad van Toezicht Stichting Promotie Alkmaar voorzitter/penningmeester SPTC Gerda Kroeze-Knol, directeur Luxor Theater, Rotterdam bestuurslid SPTC bestuurslid Vereniging van Podiumtechnologie Yan van der Heijden, Theater De Blauwe Kei, Veghel voorzitter bestuur ZeBraLim secretaris bestuur SPTC Bestuurslid Stichting World Statues, Arnhem Alex Kühne, directeur Deventer Schouwburg, Deventer Bestuurslid EDU ART Gelderland Bestuurslid Stichting Deventer Cultuurfonds Lid van de VSCD/TGT/SOS Lid van directeurenoverleg 4 Oost (Hengelo/Enschede/Zwolle en Deventer) Lid van Directeurenoverleg Stedendriehoek (Apeldoorn/Zutphen/Lochem/Deventer) Lid van het DOC (Directeuren Overleg Cultuur) Deventer Geert Overdam, directeur Stichting Theaterfestival Boulevard s-hertogenbosch en directeur Stichting Bosse Nova, Den Bosch Penningmeester bestuur van de Vereniging de Kunst van Brabant Lid Provinciale Adviescommissie Cultuur, Provincie Limburg Gerard Wolters, Posthuis Theater, Heerenveen Penningmeester Stichting de Broedstoof Bestuurslid stichting Team CC (creatieve competenties) Kwartiermaker Cultuur Coöperatie Heerenveen Bestuurslid Northern Jazz Orchestra Bestuurslid Stichting van Maasdijk Feesten Voorzitter cultureel overleg gemeente Heerenveen Lid 'Gideonsbende', coöperatieve vereniging Heerenveen 'n Gouden Plak 18

19 Leo Pot, gedelegeerd lid a.i., cultuuradvies- en management Lid raad van toezicht COOL Heerhugowaard Lid raad van toezicht Keizer Karel Podia Nijmegen Lid raad van toezicht Incubate Festival Tilburg Voorzitter stichting Vrienden van Hospice De Sporen Tilburg Jeltsje In der Rieden, waarnemend directeur Bestuurslid OSAT Bestuur Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC) Namens de VSCD: Peter Blaauboer (voorzitter en penningmeester), Nynke Stellingsma, Yan van der Heijden (secretaris), Gerda Kroeze-Knol, Alex Kühne, Gerard Wolters, Geert Overdam Coen Muller, financieel adviseur, Amsterdam Directeur W-Work.nl, Amsterdam Lid centrale ouderraad Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam Directeur M&M Global Investments BV Adviseur Metalchem Holding BV Bestuur Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) Gabriël Oostvogel (voorzitter), directeur De Doelen, Rotterdam Bestuurslid Stichting Oorkaan (v.h. Jeugdige Oren, Productiehuis Jeugdconcerten) Bestuurslid Stichting Music Matters Bestuurslid Stichting Rotterdam International Fringe Festivals (North Sea Round Town) Bestuurslid Stichting Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest Bestuurslid Stichting Culturele Promoties Rotterdam (SCPR) Bestuurslid Stichting Muziekproducties Zalenoverleg Bestuurslid Stichting Nieuwe Muziek Rotterdam Bestuurslid Stichting Opera Rotterdam Arjaen Kersten (penningmeester WNP en voorzitter onderhandelingsdelegatie), directeur Kennemer Theater, Beverwijk Vereffenaar Pensioenfonds Cultuur i.l Jan Gras, directeur Agora Theater & Congrescentrum, Lelystad Voorzitter Jury Johan Kaartprijs Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Peer/Peeriscoop Directeur/eigenaar Jan C Gras, adviseur cultuur ondernemen Voorzitter Cabaretjury Voorzitter Prins te paard (theateronderneming) Bestuurslid WNP Cees Langeveld, directeur Chassé Theater, Breda Bijzonder hoogleraar Economie van de Podiumkunsten Directeur Langeveld Consultancy bv Directeur Stichting Kwaliteitsregelingen Congres- en vergaderbranche Lid domeincommissie van de Raad voor Cultuur Lid Raad van Toezicht Schouwburg Middelburg en De Mythe Goes Lid van het kapittel van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda Bestuurslid Atelier voor creativiteit en cultureel ondernemerschap Bestuurslid Stichting Cultuur en Economie Lid van de Board of Advisors van de Academy of Leisure van de NHTV, Breda Bestuurslid Vrienden van Humanitas 19

20 Arbitragecommissie Mantelovereenkomst mr. F.P. Zwart, voormalig lid Raad van State (onafhankelijk voorzitter) mr. M.S.F. Voskens (namens de VVTP) G.J.C. Visser, Mojo Theater (namens de VVTP) Bas Schoonderwoerd, directeur Parkstad Limburg Theaters (namens de VSCD) Peter Blaauboer, directeur Theater De Vest (namens de VSCD) Begeleidingscommissie wijziging TAS vragenlijst Erik Kamer Eveline Pedroli Karien Janssens Lisette Drooge Paul Duin Berber de Brabander Arnold Vollebregt Sander Paap Guus van de Craats Heida Vos Roni Nijbroek Paul Jeroen Willems Jessica Kroeske Jury s De Nederlandse Toneeljury (VSCD/TF) Lucia van Heteren Wybrich Kaastra Karin Veraart Jeannette Smit Simone Mager Gekomen: Boris van der Ham (voorzitter), Walther van den Heuvel (vice-voorzitter), Lieke Jordens, Vertrokken: Gieske Bienert, Chiel Kattenbelt, Arthur Japin Mime Hedwig Verhoeven (voorzitter) Irene Schaltegger Roy Peters Vertrokken: Frank Noorland, Marijn de Langen Gekomen: Ine te Rietstap en Erica Smits Dans Anita van Dolen (co-voorzitter), Peggy Olislaeger (co-voorzitter), Hildegard Draaijer, Fons Dejong, Stella van Leeuwen, Nada Mounzer, Dave Schwab Liesbeth Wildschut Vertrokken: Simon de Mowbray Jeugdtheaterjury Colette van Wees Jorieke Abbing Annette Embrechts Gekomen: Arjen Berendse (voorzitter), Anoek Jentjens, Ingrid Melman, Rob Roos Vertrokken: Eva Pit, Barbara Lindenbergh, Brechtje Zwaneveld, Simone Hogendijk Cabaret Jury: Jan Gras (voorzitter) Vivienne Ypma Harry Kies Pietie van Veen Eveline Mol Joukje Akveld Vertrokken: Laura Marcus, Patrick van den Hanenberg, Nico Baars, Erik Pals, Mike Peek, Roel Coppelmans Signaleringscommissie: Katja Brenninkmeijer Wybrich Kaastra Jeanne Kers Marijt Helmink Frank Heijman Rob van Wijk Simon Kratz Ruud Kuper Kim Muller Keimpe de Jong Floor Nicolas Ingrid Melman Klassieke Muziek Gabriël Oostvogel (voorzitter) Yvonne van den Berg Biëlla Luttmer Jan Raes Simon Reinink Henk Swinnen Peter Tra Frank Veenstra Vertrokken: Henk Swinnen 20

Jaarverslag 2014. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Jaarverslag 2014. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Jaarverslag 2014 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1 Jaarverslag 2014 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam Mei 2015 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 De vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1 Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April 2013 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Agenda 6 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012 Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Amsterdam Mei 2012 INHOUD Inleiding 3 Een nieuwe realiteit 4 Strategische agenda 5 Uitgelicht 7 Activiteiten overzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging 10 Dienstverlening

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

DE LEDEN VAN DE VSCD ZIJN GEVRAAGD NAAR VERBINDINGEN DIE ZE AANGAAN IN HUN OMGEVING. IN DEZE UITGAVE ZES VOORBEELDEN HIERVAN.

DE LEDEN VAN DE VSCD ZIJN GEVRAAGD NAAR VERBINDINGEN DIE ZE AANGAAN IN HUN OMGEVING. IN DEZE UITGAVE ZES VOORBEELDEN HIERVAN. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 DE LEDEN VAN DE VSCD ZIJN GEVRAAGD NAAR VERBINDINGEN DIE ZE AANGAAN IN HUN OMGEVING. IN DEZE UITGAVE ZES VOORBEELDEN HIERVAN. Colofon Uitgave van Vereniging van Schouwburg-

Nadere informatie

PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015

PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015 donderdag 21 augustus 2014 SPEELLIJST-informatie t.b.v. BEER MUZIEKTHEATER PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015 = Vrije Voorstelling OPA, WAAROM ZIJN ER MEER VRAGEN Datum Plaats Zaal Organisator Tijd Adres

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2011 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio 7 Voorstellingen & Bezoek - Voorstellingen - Bezoek - Voorstellingen

Nadere informatie

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst.

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst. DP Den Haag ledenvergadering 11 januari 2013 Locatie: Koninklijke Schouwburg, aanvang 15.00 uur Aanwezig: Jacqueline Meijer, Erik Pals, Cees Debets, Gerrit Dijkstra, Walter Ligthart, Hedwig Verhoeven,

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2014

Jaarverslag. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Publiek NL 29 mei 2017

Publiek NL 29 mei 2017 Publiek NL 29 mei 2017 contact@publieknl.info www.publieknl.info Presentatie door Nynke Stellingsma en Jan Jaap van Weringh Doelstelling Publiek NL Kennis over publiek delen tussen theaters én bespelers

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

EEN BOOM MET VELE WORTELS EN TAKKEN EEN NIEUWE ORDENING VAN DE BELANGENBEHARTIGING IN DE PODIUMKUNSTEN

EEN BOOM MET VELE WORTELS EN TAKKEN EEN NIEUWE ORDENING VAN DE BELANGENBEHARTIGING IN DE PODIUMKUNSTEN EEN BOOM MET VELE WORTELS EN TAKKEN EEN NIEUWE ORDENING VAN DE BELANGENBEHARTIGING IN DE PODIUMKUNSTEN VERENIGINGSZAKEN Ledenvergaderingen, secties, clusters, commissies enz. Studiedagen, congressen, scholing,

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Nardus telde in 2012, 18 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties en 12 rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen.

Nardus telde in 2012, 18 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties en 12 rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen. Jaarverslag 2012 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

10 jaar Cultuursector Merkenonderzoek. Amsterdam, 17 maart 2016

10 jaar Cultuursector Merkenonderzoek. Amsterdam, 17 maart 2016 10 jaar Cultuursector Merkenonderzoek Amsterdam, 17 maart 2016 2010 Agenda 1. Introductie onderzoeksmodel BrandAlchemy 2. Merkontwikkeling podiumkunsten 2006-2016 3. Case: 10 jaar merkmonitoring Het Spoorwegmuseum

Nadere informatie

Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek Jaarverslag 2015

Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek Jaarverslag 2015 Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek 2015 Publiek en Theater samenbrengen De Podium Cadeaukaart bestaat om extra bezoek aan theaters en concerten te realiseren. De expertise en data die de Podium

Nadere informatie

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2012 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio September 2013 Colofon Podia 2012 is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl.

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl. Nieuwsbrief Nummer 9 maart 2014 SBPN Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365 Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

Nadere informatie

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang)

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Algemene Ledenvergadering 31 januari 2011 Bert Boer, hoofd Marketing & Communicatie Opbouw 1. Kader: 1. Model positie maatschappelijke

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 9 augustus 2017 Ons kenmerk BB/U201700575 Lbr. 17/043 Telefoon (070) 373 8702 Bijlage(n) - Onderwerp Invullling vacatures adviescommissie Governance,

Nadere informatie

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017 Bureau NVTK Röntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079-3638105 Email: bureau@nvtk.nl www.nvtk.nl WERKPLAN NVTK 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doelen voor 2017... 3 2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Innovatie & Brancheversterking. Strategische Agenda & Activiteitenplan

Innovatie & Brancheversterking. Strategische Agenda & Activiteitenplan Innovatie & Brancheversterking Strategische Agenda & Activiteitenplan VSCD 2009 Amsterdam 17 november 2008 1 Inleiding Strategie op hoofdlijnen Activiteitenplan resultaat gericht Sinds 2002 presenteren

Nadere informatie

Datum Onderwerp wie V E R S L A G. Aan : Leden SOS Betreft : Vergadering directies Datum : woensdag 18 september 2013 Plaats : Orpheus Apeldoorn

Datum Onderwerp wie V E R S L A G. Aan : Leden SOS Betreft : Vergadering directies Datum : woensdag 18 september 2013 Plaats : Orpheus Apeldoorn V E R S L A G Aan : Leden SOS Betreft : Vergadering directies Datum : woensdag 18 september 2013 Plaats : Orpheus Apeldoorn Aanwezig: Joris Kemps (Almelo, Hof88), Ineke van Empel (Winterswijk), Meta Neeleman

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Juryrapport ---------------------- VSCD Dansprijzen De Zwanen 2013 ---------------------- ----------------------

Juryrapport ---------------------- VSCD Dansprijzen De Zwanen 2013 ---------------------- ---------------------- Juryrapport ---------------------- VSCD Dansprijzen De Zwanen 2013 ---------------------- UITREIKING OP DE NEDERLANDSE DANSDAGEN ZONDAG 6 OKTOBER TIJDENS NTR PODIUM, LIVE VANUIT DE TIMMERFABRIEK, MAASTRICHT

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking In dit nummer: Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking / 1 VOS/ABB-training: functiemix, beoordeling en promotie / 2 VOS/ABB-seminar over financiële bedrijfsvoering / 2 Gezocht: jaarverslagen voor

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

6 november 2014. Het FBI- team

6 november 2014. Het FBI- team 6 november 2014 Deze periode in het najaar voor een nieuwe theatertour kenmerkt zich door het schrijven van nieuwe nummers, grasduinen door het repertoire en nadenken over de vorm en inhoud van de tour.

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

OVER FAST FOOD GESPROKEN. Finale opdracht van de 23 e Wiskunde A-lympiade

OVER FAST FOOD GESPROKEN. Finale opdracht van de 23 e Wiskunde A-lympiade OVER FAST FOOD GESPROKEN Finale opdracht van de 23 e Wiskunde A-lympiade Garderen, 9 en 10 maart 2012 1 Colofon De Wiskunde Alympiade is een initiatief van het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy Merkkracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties volgens de inwoners van de provincie Zuid-Holland Rotterdam, 7 november 13 Page 1 11 Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy! BrandAlchemy is een

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Appels en Peren Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Programma 1. Benchmark, wat mot je ermee? 2. Appels met peren vergelijken 3. Uitkomsten TAS analyse 4. Verdieping naar..horeca 5.

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel 1. In te stemmen met de oprichting van Stichting Museum Jan Cunen (ontwerpbesluit). 2. In te stemmen

Nadere informatie

Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep

Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep Op Woelige Baren Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep Dames en heren, Goedemorgen en welkom op het congres De koers voor de toekomst: Inclusieve Organisaties

Nadere informatie

Activiteitenplan VSCD 2009. Amsterdam 2 maart 2009. [behorend bij de strategische notitie Innovatie & Brancheversterking]

Activiteitenplan VSCD 2009. Amsterdam 2 maart 2009. [behorend bij de strategische notitie Innovatie & Brancheversterking] Activiteitenplan VSCD 2009 Amsterdam 2 maart 2009 [behorend bij de strategische notitie Innovatie & Brancheversterking] 1 ACTIVITEITENPLAN 17 november 2008 / 2 maart 2009 (definitief) In aanvulling op

Nadere informatie

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap? Bij medisch specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. Onderstaand geven OMS en LAD antwoord op die vragen. 1. Hoe

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

SEZ/U200600082 Lbr. 06/09

SEZ/U200600082 Lbr. 06/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8022 onderwerp handreiking en typetest popbeleid Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk SEZ/U200600082 Lbr. 06/09 bijlage(n) 4 datum

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

" Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan.

 Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan. Aan de gemeenteraad Beste Griffie, Deze email richt ik aan u - in aanvulling op de ingezonden brief van mevrouw Bouwmeister, betreffende het convenant tussen Horeca Nijmegen en Doornroosje. Ik denk dat

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE.

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. VERSLAG VAN HET BESTUUR De sluit met dit verslag de periode van juni 2011 tot 31 december

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. - bijlagen -

Beleidsplan 2015-2017. - bijlagen - Beleidsplan 2015-2017 - bijlagen - Amsterdam, 6 februari 2015 Inhoud Bijlage bij hoofdstuk 2: Hoe gaan we de nieuwe plannen realiseren?... 3 Bijlage activiteiten... 3 Bijlage samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz.

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz. JAARVERSLAG 2015 1. INLEIDING blz. 2 2. GEHONOREERDE AANVRAGEN blz. 3 3. FINANCIËN blz. 7 4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz. 8 5. HET BESTUUR blz. 9 1 1. INLEIDING Het afgelopen jaar was de rente nog steeds

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1 Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats te Enschede Januari 2016 Jaarverslag huurdersplatform 1 1. Algemeen: De Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats heeft ook in de belangen behartigd

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Instituut voor Governance & Leiderschap

Instituut voor Governance & Leiderschap 2014 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties Een groot

Nadere informatie

E-ZINE Stichting ROOS maart 2015

E-ZINE Stichting ROOS maart 2015 E-ZINE Stichting ROOS maart 2015 Van de Bestuurder: Beste mensen, Al geruime tijd kun je zeggen dat het voor het Primair Onderwijs spannende tijden zijn. Dat hoeft weinig nadere uitleg lijkt me. Daarom

Nadere informatie

Waarom en hoe lid worden van de Koepel van Wmoraden? versie 2: 13-10-2011

Waarom en hoe lid worden van de Koepel van Wmoraden? versie 2: 13-10-2011 Waarom en hoe lid worden van de Koepel van Wmoraden? versie 2: 13-10-2011 Omdat lidmaatschap van de Koepel in het belang is van lokale Wmo-raden. De Koepel is geen externe onderzoeksorganisatie, adviesbureau

Nadere informatie

WERKGROEP CULTUURHISTORIE

WERKGROEP CULTUURHISTORIE Inhoud voor 2011 UITNODIGING... 2 AGENDA... 3 VERSLAG... 4 JAARVERSLAG 2011... 5 Werkgroep CultuurHistorie UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van de WCH Dinsdag 10 april 2012 van 18.30-19.30

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. evenals de werkzaamheden die zijn verricht ten dienste van: Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC)

Jaarverslag 2006. evenals de werkzaamheden die zijn verricht ten dienste van: Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC) Jaarverslag 2006 evenals de werkzaamheden die zijn verricht ten dienste van: Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC) Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en Stichting Sociaal Fonds Vereniging

Nadere informatie

Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012

Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 1. Marianne Thieme (Utrecht, Maarssen) Marianne Thieme (1972) is één van de oprichters van de Partij voor de Dieren en zij

Nadere informatie

FAQ Medisch Specialist 2015

FAQ Medisch Specialist 2015 FAQ Medisch Specialist 2015 Bij medisch specialisten in dienstverband leven tal van vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van ontwikkelde organisatiemodellen voor 2015. Dit document

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Aanwezig: Paul de Haan (directeur) Joël Scherrenberg (OMR), voorzitter Martine Kramer (OMR), Rob van Maanenberg (OMR), Annemarieke van Vliet (PMR), Sarah Kortekaas

Nadere informatie

Vereniging Ongekend Talent

Vereniging Ongekend Talent Postbus 9708 4801 LV Breda E info@verenigingongekendtalent.nl W www.verenigingongekendtalent.nl o 99.08.708 IBAN NL 76RABO0109908708 Breda 55342043 Agenda Nieuws Leden Lidmaatschap Contact Vereniging Ongekend

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

A01 Elsbet stuurt aan de raadsleden per mail de brief aan wethouder de Jong betreffende de bezuinigingen naar de raadsleden.

A01 Elsbet stuurt aan de raadsleden per mail de brief aan wethouder de Jong betreffende de bezuinigingen naar de raadsleden. DP Den Haag ledenvergadering 8 april 2011 Datum: vrijdag 8 april 2011 Locatie: Theater aan het Spui Aanwezig: Jacqueline Meijer, Oscar Wibaut, Caroline Wiedenhof, Paul Cornelissen, Hanna Boender, Bernadette

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 1 / 6 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Samenstelling MR... 3 3 Analyse Cito-toets... 3 4 Schoolondersteuningsprofiel...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 vereniging van

Jaarverslag 2015 vereniging van Jaarverslag 2015 vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties Inhoud Inhoud 2 Voorwoord Van onze directeur Hoogtepunten 2015 Verenigingszaken Belangenbehartiging Dienstverlening Promotie Samenstelling

Nadere informatie

Bestuursverslag Stichting Cement 2013

Bestuursverslag Stichting Cement 2013 Bestuursverslag Stichting Cement 2013 Inleiding Na een onzeker einde van 2012, startte Stichting Cement op 1 januari 2013 met voldoende basissubsidie en vertrouwen om zijn positie als podium voor podiumkunstentalent

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/097

BB/U Lbr. 10/097 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201002167 Lbr. 10/097 bijlage(n)

Nadere informatie

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014.

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014. ANBI- verantwoording Culturele ANBI Stichting Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds (in de communicatie naar buiten wordt de naam Het Podiumfonds Land van Cuijk & Maasduinen gebruikt) is door de Belastingdienst

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014 Bijeenkomst BPOA in de regio Mei 2014 Agenda 1. Opening 2. Algemene inleiding 3. Uitkomsten van digitale enquête 4. Reacties op open vraag in de enquête 5. Lijn van BPOA 6. Lidmaatschap BPOA 7. Sluiting

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Gelderland

Competentiegericht opleiden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Gelderland Competentiegericht opleiden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Gelderland Afstemming tussen het werkveld en het beroepsonderwijs Nieuwsbrief Februari 2010 Deze nieuwsbrief is een eerste berichtgeving.

Nadere informatie