Federatie van Dorpshuizen Gelderland. Dienstenaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federatie van Dorpshuizen Gelderland. Dienstenaanbod"

Transcriptie

1 Federatie van Dorpshuizen Gelderland Dienstenaanbod

2 De Federatie van Dorpshuizen Gelderland (FDG) is een samenwerkingsverband van dorpshuisbesturen, een bundeling van kennis en ervaring voor bestuur en beheer van Dorpshuizen, Kulturhuser en vergelijkbare sociaal-culturele accommodaties. Ruim 150 dorpshuizen kozen al voor de FDG als belangenorganisatie. Jaarlijks worden de bedragen met een vast te stellen percentage verhoogd. Wijchen, 6 september 2010

3 Waarvoor kunnen leden bij de Federatie terecht? 1 Collectieve kortingen 2 Lastenverlichting 3 Informatie 4 Advies 5 Belangenbehartiging 6 Deskundigheidsbevordering 7 Netwerk 8 Vitaal Gelderland 9 Overige besparingsmogelijkheden

4

5 Inhoudsopgave 1. Collectieve kortingen...1 Afdrachten auteursrechten...1 Verzekering Lastenverlichting... 3 Administratieve dienstverlening... 3 Loonadministratie en belasting... 3 Opstellen en controle jaarrekeningen Informatie... 5 Vraagbaak... 5 Voor elkaar... 5 De Nieuwsbrief... 6 Internet... 7 Overige publicaties Advies... 8 Kort advies... 8 Uitgebreid advies... 8 Juridisch advies... 9 P&O advies Belangenbehartiging Landelijk Provinciaal Lokaal Deskundigheidsbevordering Netwerken Vitaal Gelderland Overige besparingsmogelijkheden Kosten lidmaatschap Adressen De in deze brochure vermelde prijzen zijn de tarieven van 2010 tenzij uit de tekst duidelijk anders blijkt. Voor actuele gegevens kunt u terecht op

6

7 1. Collectieve kortingen Afdrachten auteursrechten Afdrachten Wanneer in openbare gelegenheden muziek ten gehore wordt gebracht, tv wordt gekeken of (video) films worden vertoond, moeten hiervoor auteursrechten worden betaald. Buma/Stemra, SENA en VIDEMA zijn organisaties die ervoor zorgdragen dat de auteurs, producenten en uitvoerenden betaald krijgen wanneer hun werk wordt bekeken, beluisterd of uitgevoerd. Dorpshuizen zijn openbare gelegenheden en als zodanig verplicht auteursrechten af te dragen. Buma/Stemra, SENA en VIDEMA voeren steekproefsgewijze controle uit op de naleving van de verplichting en kunnen bij overtreding boetes opleggen. Korting Voor haar leden heeft de Federatie een collectieve en uniforme regeling getroffen met Buma/Stemra waardoor de dorpshuizen in de laagste categorie vallen, ongeacht hun grootte. Daarbovenop is een fikse korting bedongen van bijna 50%. De jaarlijkse bijdrage voor Buma/Stemra is voor elk lid ± 290,-- incl. BTW en administratiekosten (daar waar het de achtergrondmuziek betreft; voor speciale uitvoeringen gelden andere normen). Momenteel worden samen met VNO/NCW, MKB en NOC/NSF, Scouting en vrijwilligersorganisaties onderhandelingen gevoerd met Buma/Stemra, SENA en VIDEMA, over tarieven en kortingen, de uitkomst daarvan is vanzelfsprekend nu nog niet bekend. Op het kantoor van de Federatie kan men u nader informeren over de afdrachten. Daar kan ook uw aanmelding verzorgd worden, waarna u een rekening ontvangt met het gereduceerde tarief

8 Verzekering Welke verzekeringen Een dorpshuis moet zich op allerlei manieren verzekeren: Gebouw: opstal (bij eigendom), inventaris, glas, waterschade en kasgeld Medewerkers: aansprakelijkheid beheerders en vrijwilligers, ziektekosten en ongevallen Bestuur: bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand Vooral de Bedrijfsaansprakelijkheid Elk risico is te verzekeren door een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Korting De Federatie van Dorpshuizen heeft bedongen dat haar leden tegen gereduceerd tarief in aanmerking kunnen komen voor de bedrijvencompactpolis van Interpolis. Daarvoor wordt een risico-inventarisatie opgesteld, waarna in overleg wordt overeengekomen welke risico s men zelf wil dragen en tegen welke men zich wil verzekeren. Zo ontstaat een bedrijvencompactpolis waarin men naar keuze kan onderbrengen: het gebouw, de inventaris, de voorraad, bedrijfsstagnatie, auto s, bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en milieuschade. Kostenindicatie De omvang van de dekking, de hoogte van het eigen risico en soms ook de omzet van het dorpshuis bepalen de hoogte van de premie. Bij de Federatie zijn voorbeelden bekend van dorpshuizen die via deze regeling een besparing hebben bereikt van circa 1.000,-- op de jaarpremie. Op het kantoor van de Federatie beschikt men over nadere informatie. De uitvoering ligt bij de plaatselijke tussenpersonen van Interpolis (RABO)

9 2. Lastenverlichting Administratieve dienstverlening Mogelijkheden De Federatie verzorgt uw financiële administratie op maat: u levert de nota s en andere gegevens, onze medewerkers verwerken deze in uw boekhouding op de manier zoals u dat wenst. Ook adviseert de FDG in BTW aangiften; desgewenst kunnen die ook door ons kantoor verzorgd worden. Kosten Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief van 46,50 (incl. BTW). Kostenindicatie Een klein dorpshuis (niet BTW-plichtig) betaalt ons voor de uitbesteding van de boekhouding circa 1.500,-- per jaar. Een groot dorpshuis (BTW-plichtig) betaalt daarvoor circa 4.000,-- per jaar. Met de mensen op het kantoor kunt u nadere afspraken maken, ook kunt u een prijsindicatie opvragen. Overleg is in alle gevallen nodig om afspraken te maken over het boekhoudprogramma en een uniforme codering. Op basis van dit overleg wordt een offerte uitgebracht. Loonadministratie en belasting Mogelijkheden De Federatie verzorgt uw loonadministratie op maat: u levert de gegevens en onze medewerkers verzorgen de verdere afhandeling op de manier zoals u dat wenst: van een eenmalig opweg helpen tot een volledig verzorgde loonadministratie, inclusief jaaropgave van loonbelasting en premies en ziekteadministratie

10 Kosten De kosten voor deze dienstverlening bedragen 32,20 (incl. BTW) per persoon per maand. De loonadministratie van één beheerder kost u 386,40 per jaar. Daarvoor krijgt men elke maand: 1 loonstrook en een kopie loonstrook de aangifte loonheffing per maand de vakantiegeld strook de jaaropgave belastingdienst en bedrijfsvereniging indien gewenst de ziek en herstelmeldingen. Bij het Federatiekantoor kunt u nadere afspraken maken. Overleg is in alle gevallen nodig over het boekhoudprogramma en een uniforme codering. Opstellen en controle jaarrekening Mogelijkheden De Federatie stelt jaarlijks uw jaarrekening en balans op, op basis van door u aangeleverde gegevens. Uiteraard is dit in combinatie met het verzorgen van uw financiële administratie nog eenvoudiger (en goedkoper). Ook kunnen we uw zelfopgestelde jaarrekening controleren en er een samenstellingsverklaring op afgeven. Voor het afgeven van een accountantsverklaring wordt een accountantskantoor ingeschakeld. De kosten worden doorberekend. Kosten Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief van 46,50 (incl. BTW). Kostenindicatie De kosten zijn afhankelijk van de tijd die ons administratiekantoor dient te investeren in het opstellen of controleren van de jaarrekening en zijn daarmee afhankelijk van de inzichtelijkheid van de boekhouding. Met het administratiekantoor van de Federatie kunt u nadere afspraken maken en een prijsindicatie opvragen. Overleg is in alle gevallen nodig met het oog op het boekhoudprogramma en een uniforme codering

11 3. Informatie Vraagbaak Wat is de Vraagbaak De Vraagbaak is een via internet toegankelijk naslagwerk dat helemaal is toegespitst op het besturen en beheren van dorpshuizen. Van oorsprong is het een zeer uitgebreid handboek dat in Noord-Brabant voor de dorpshuizen is opgezet en later samen met de Friese Federatie omgezet is naar internet. De Vraagbaak vergroot de zelfredzaamheid van de dorpshuizen. Inhoud In de vraagbaak is alle mogelijke informatie te vinden over bestuurs- en beleidszaken, vrijwilligers- en personeelsbeleid, barexploitatie, programmering en PR, beheer van gebouw en materiaal, enzovoorts. Waar mogelijk zijn voorbeelden bijgevoegd die u kunt downloaden en naar eigen inzicht kunt bewerken. De Vraagbaak is toegankelijk voor iedereen via Voor elkaar De grote kracht van een Federatie van Dorpshuizen is de bundeling van kennis en ervaring, waardoor niet iedereen gedwongen is telkens het wiel opnieuw uit te vinden: men kan profiteren van elkaars ervaring, elkaars creativiteit, elkaars vakmanschap. Veel vragen van dorpshuisbesturen kunnen eenvoudig worden beantwoord met voorbeelden van collega s die het al eens meemaakten. Onderwerpen Dat kan gaan over statuten, (ver)huurovereenkomsten, pachtovereenkomsten, arbeidscontracten, functieomschrijvingen en diverse reglementen, maar ook over bouw, inrichting en aanschaf

12 Halen en brengen De dorpshuizen van Gelderland hebben gezamenlijk een schat aan ervaring, een rijke variatie van voorbeelden voor anderen. Om ze regelmatig te kunnen actualiseren, vragen we u om ons uw overeenkomsten (in anonieme vorm) te laten gebruiken. Voorbeelden Voorbeelden kunnen bij de Federatie worden opgevraagd. Geen kosten Het opvragen en het laten toezenden van de voorbeelden is een gratis dienstverlening van de Federatie aan haar leden. Nieuwsbrief Nieuwsbrief is het blad van de Federatie dat minimaal vier keer per jaar verschijnt, om het contact binnen de Federatie te onderhouden en de leden van de nodige actuele informatie te voorzien. U treft er berichten van het bestuur, informatie over informatieve bijeenkomsten, berichten van de adviseurs, nieuwe of veranderde wettelijke regelingen, nieuwe manieren van beheer, verbetering van onze kwaliteit, voorbeelden van binnen en buiten de Federatie over nieuwbouw en nieuwbouwplannen, wat kranten ons vertellen, creatieve oplossingen van dorpshuizen, enzvoorts. Halen en brengen De Nieuwsbrief bewijst pas echt zijn waarde als contactorgaan van de Federatie als het voor en door de leden wordt gemaakt. We vragen u dan ook steeds alert te zijn op ontwikkelingen en gebeurtenissen in uw omgeving die ook voor collega-dorpshuizen van belang kunnen zijn, of heuglijke feiten waarvan het - 6 -

13 interessant is te horen (of te lezen). U kunt u nieuws per melden aan u kunt ook meteen contact opnemen met het in De Nieuwsbrief vermelde redactieadres. Abonnementen Een abonnement is voor leden gratis; zij krijgen een exemplaar toegestuurd per mail. De Nieuwsbrief is ook te downloaden van de website. Internet Op onze site vindt u naast de algemene basisgegevens de actuele informatie die niet op publicatie in ons blad ( De Nieuwsbrief ) kan wachten en informatie over de afzonderlijke leden. Ook vindt u er diverse informatie in digitale vorm zoals het dienstenaanbod van de Federatie. Halen en brengen De website is een aanvulling op andere communicatiemiddelen van de Federatie en kan voor een belangrijk deel door de leden worden ingevuld. Heeft u nieuws dat voor collega-dorpshuizen van belang kan zijn, laat het ons weten. Actualiteit Voor opgave van nieuws en actualisering van uw dorpshuisgegevens, kunt u op het kantoor van de Federatie terecht. Overige publicaties De Federatie geeft regelmatig publicaties uit. Verschenen zijn onder meer: Kwaliteitscontrole, meten is weten Calamiteitenplan Drank en horecawet BTB: bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid ( (i.v.m. mensen met een beperking) - 7 -

14 4. Advies Kort advies Het besturen en beheren van een dorpshuis vraagt steeds meer deskundigheid. De adviseurs en het kantoor van de Federatie kunnen u vanuit hun kennis, ervaringen en contacten met de dorpshuizen adviseren over allerlei zaken. In de advisering maken we onderscheid in kort, lang en juridisch advies. Onder kort advies verstaan we advies dat eenmalig een tijdsinvestering vraagt van maximaal een dagdeel. Voorbeelden Een dorpshuis vraagt advies om een standpunt te kunnen innemen in het nieuwe accommodatie-beleid van de gemeente. Een dorpshuis wil eens brainstormen over rol en functie in de nabije toekomst. Een dorpshuis wil zijn financiën anders organiseren maar weet niet hoe. Kosten Voor kort advies brengen we geen kosten in rekening. U kunt voor uw adviesvraag contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar bekijkt men met u door wie de vraag het best kan worden beantwoord en op welke termijn. Uitgebreid advies Van een uitgebreid advies spreken we, wanneer we niet volstaan met een eenmalig antwoord of bijeenkomst. Dan gaat het over meer complexe vragen die een intensieve bemoeienis vergen. We komen in dat geval bij u langs om de vraag helder te krijgen en een aanpak af te spreken. Omdat er kosten aan verbonden zijn, brengen we een offerte uit om de afspraken vast te leggen. Voorbeelden Er is sprake van uitgebreid advies wanneer een dorpshuisbestuur ondersteuning wenst bij bijvoorbeeld (nieuw)bouwplannen, bij het doorlichten van de interne organisatie op beleid en kwaliteit of bij het vinden van nieuwe partners voor de vorming van een multifunctionele accommodatie. Voor uitgebreid advies in het kader van de provinciale subsidieregeling Vitaal Gelderland verwijzen we naar hoofdstuk

15 Kosten De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de benodigde ureninzet. In sommige gevallen kunnen deze kosten worden meegefinancierd in een groter verband, zoals een subsidieaanvraag. De kosten worden vooraf op basis van een offerte afgesproken. U kunt voor uw adviesvraag contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar bekijkt men met u door wie de vraag het best kan worden beantwoorden op welke termijn. Juridisch advies Adviesverzoeken die een juridische beoordeling vragen, leggen we voor aan Stichting Zet, de ondersteuningsinstelling van de Brabantse Federatie. Zet Brabant beschikt over een jurist die gespecialiseerd is in het werkterrein van dorpshuizen en andere sociaal-culturele instellingen. Kosten Juridisch advies dat snel gegeven kan worden, brengen we niet in rekening. Wanneer het een langer traject vereist, neemt Stichting Zet de advisering over en brengt daarvoor een offerte uit. Voorbeelden Juridisch advies kan gaan om eenvoudige zaken zoals het beoordelen van bestaande huurcontracten of arbeidsovereenkomsten. Maar het kan ook gaan om meer complexe materie zoals arbeidsconflicten of het ontwerpen van overeenkomsten of statuten. U kunt voor uw adviesvraag contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar bekijkt men met u door wie de vraag het best kan worden beantwoorden op welke termijn

16 P & O advies Als medewerkers in loondienst zijn van een dorpshuis, heeft het bestuur een formele werkgeverstaak. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, is specifieke deskundigheid vereist. Dorpshuizen die lid zijn van de FDG kunnen gebruik maken van de deskundigheid van de afdeling personeelszaken van Spectrum. Deze kan organisaties op het gebied van personeel & organisatie ondersteunen. Voorbeelden P & O advies kan gaan over het werven van een beheerder, het maken van een functieprofiel, de inschaling, maar ook over de procedure bij een arbeidsconflict. Kosten Voor vragen die betrekking hebben op de CAO Welzijn is er de P & O helpdesk. U kunt maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 en uur terecht bij Joleen van Schaik, tel. (026) of mail: Deze dienstverlening is gratis. Ook ander advies dat snel gegeven kan worden, brengen wij niet in rekening. Wanneer het een langer traject vereist, brengen wij wel advieskosten in rekening. Wij brengen daarvoor een offerte uit. De P & O helpdesk kunt u rechtstreeks benaderen (zie bovenstaande). Voor vragen op het terrein van personeel en organisatie kunt u contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar wordt samen met u bekeken wie de vraag het best kan beantwoorden en op welke termijn

17 5. Belangenbehartiging Landelijk In meerdere provincies zijn federaties van dorpshuizen actief of verkeren in de oprichtingsfase. In het Dagelijks bestuur van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) zijn twee leden op genomen met de dorpshuis belangen in hun portefeuille. Daarmee kan op landelijk niveau worden gewerkt aan de belangenbehartiging van dorpshuizen. Vooral op het gebied van weten regelgeving is het van belang invloed uit te oefenen op de landelijke overheid. Landelijke contacten met collega-organisaties leren de Federatie daarnaast ook hoe deze zijn georganiseerd en gefinancierd worden. Voorbeelden Toegankelijk maken van de Vraagbaak voor alle leden van de verschillende provinciale federaties. Lobby naar regering en Tweede Kamer over bijvoorbeeld de teruggave energiebelasting (REB), de tabakswet, de ARBO, milieuwetgeving, de ANBI/SBBI status, enz. Heeft u ervaringen met tegenstrijdige regelgevingen, waarvan u vindt dat ze op landelijk niveau moeten worden aangepakt, schroom dan niet om die door te geven aan het bestuur van de Federatie. Dat kan persoonlijk bij de Algemene Leden Vergaderingen of bij het kantoor van de Federatie. Provinciaal Belangenbehartiging kan ook van belang zijn op provinciaal niveau, bijvoorbeeld wanneer de provincie Gelderland beleid voert dat ook de dorpshuizen aangaat. Dat kan gebeuren met regels waaraan de dorpshuizen zich moeten houden, maar het kan ook een

18 stimuleringsbeleid zijn waarvan de dorpshuizen gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld in het kader van leefbaarheid platteland. Kosten De ondersteuningskosten van de adviseurs bij het opstellen van een plan komen niet ten laste van het dorpshuis. De adviseurs kunnen u alles vertellen over de regelgeving en de ondersteuningsmogelijkheden. Lokaal Dorpshuizen ondervinden - al dan niet gewaardeerd - de invloeden van gemeentelijk beleid. Denk aan het accommodatiebeleid, aan de subsidieverordening, bestemmingsplannen, kleine kernenbeleid. Dan kan het van belang zijn dat de dorpshuizen binnen één gemeente niet steeds elk individueel optreden, maar gezamenlijk hun belangen ter tafel brengen. Indien gewenst, kan een adviseur van de Federatie de dorpshuisbesturen voor een dergelijk gemeentelijk overleg bijeenbrengen. Juist hier is de bundeling van kennis en ervaring, maar zeker ook de bundeling van wensen en zorgen van belang. Kosten De kosten zijn vergelijkbaar met de verdeling tussen kort en uitgebreid advies. Voorbeelden In het kader van harmonisatie van beleid wil een nieuw gevormde gemeente de sociaalculturele accommodaties binnen haar grenzen een uniform huur- en prijsbeleid opleggen. Hier kan men slechts zaken doen als alle dorpshuizen binnen die gemeente voor zichzelf én voor elkaar opkomen. Wellicht meer nog is dit van belang wanneer voor grootonderhoud van de accommodaties één gemeentelijk budget verdeeld moet worden. Wenst u advisering van de Federatie in verband met het gemeentelijk beleid, dan kunt u contact opnemen met het kantoor van de Federatie

19 6. Deskundigheidsbevordering Het besturen en beheren van een dorpshuis vraagt een steeds grotere deskundigheid. Niet alleen om te blijven voldoen aan allerlei nieuwe of aangescherpte regelgevingen maar ook om vooruit te kijken naar wat de toekomst brengt en hoe het dorpshuis zich daarop kan voorbereiden. Kosten De kosten zijn geheel afhankelijk van de vorm van deskundigheid en de financiering die we ervoor kunnen vinden. De Federatie biedt een cursus, training of workshop aan als daar voldoende behoefte aan bestaat. Heeft u wensen op het terrein van deskundigheidsbevordering, neem dan contact op met de Federatie. Voorbeelden Deskundigheidsbevordering van besturen, beheerders en vrijwilligers bieden wij door het organiseren van themabijeenkomsten, cursussen of regionaal overleg. Zo kan de Federatie een korte cursus verzorgen waarin besturen leren op welke manier zij een meerjarenbeleid kunnen opstellen. Ook kunnen we bijvoorbeeld op verzoek een overleg tot stand brengen tussen beheerders. Daarnaast organiseert de FDG workshops zoals: opstellen van een ondernemingsplan, visieontwikkeling, financieel beleid, dorpshuis en Wmo, arbobeleid. De FDG organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de penningmeesters, om daar waar nodig advies te geven over de gedeeltelijke teruggave energiebelasting

20 7. Netwerken De Federatie van Dorpshuizen Gelderland is een samenwerkingsverband van dorpshuisbesturen, een bundeling van kennis en ervaring voor bestuur en beheer van dorpshuizen, kulturhuser, wijkcentra en vergelijkbare sociaal-culturele accommodaties. Het lidmaatschap biedt dan ook een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken. Halen en brengen Een netwerk bewijst zijn waarde als de deelnemers allemaal zoveel mogelijk actief meedoen, alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en bereid zijn de eigen ervaringen te delen. Meer dan 150 actieve leden van de Federatie van Dorpshuizen Gelderland betekent een enorme bundeling van kennis en ervaring in het besturen en beheren van dorpshuizen. Voorbeelden Op de vraagbaak heeft u van alles gelezen over huurovereenkomsten. Via de Federatie heeft u enkele gratis voorbeelden ontvangen. Maar hoe gaat het dorpshuis even verder op er mee om? U belt met de penningmeester die u vorige week tegenkwam op de algemene ledenvergadering. De Federatie organiseert regelmatig regiobijeenkomsten en workshops waarin onderwerpen uitgelicht worden. Inhoudelijk interessant, maar ook minstens zo interessant om te netwerken

21 8. Vitaal Gelderland De oude subsidieregeling Vitaal Gelderland is verlengd voor de jaren 2008, 2009, 2010 en In de volksmond gebruiken we nog de term Subsidieregeling Vitaal Gelderland, maar de nieuwe benaming is Beleidsnota Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie. De regeling is voor de bouw en renovatie van Kulturhusen, dorpshuizen en wijkcentra om de sociale cohesie te bevorderen. In 2008 en 2009 zijn respectievelijk 6 en 9 (ver)bouwplannen via de adviseurs van de FDG ingediend. Voor 2010 staan er 13 in de planning. Definitie Een dorpshuis of wijkcentrum is een gebouw waarin (overwegend) nietcommerciële activiteiten plaatsvinden op sociaal, cultureel of religieus gebied, georganiseerd door plaatselijke verenigingen en organisaties. Een dorpshuis of wijkcentrum fungeert op deze wijze als een centrale ontmoetingsplaats in een gemeenschap. Criteria voor subsidie Wilt u met uw dorpshuis nieuwbouw, aanpassing of renovatie voor uitbreiding van tenminste één nieuwe functie die nog geen onderdak heeft in het pand, dan kunt u een subsidieaanvraag doen. Als functies worden genoemd: welzijn, zorg, cultuur, educatie en zakelijke/maatschappelijke dienstverlening. Subsidiabele kosten Bouwkosten en inrichtingskosten voor de publieke functies Voorbereidingskosten om tot de projectaanvraag te komen Zie formulieren

22 Aanvrager subsidie Stichtingen of verenigingen van dorpshuizen en gemeenten die niet op winst gericht zijn. Hoogte subsidie Subsidiabel is 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van , mits de gemeente co-financieert. Co-financiering gemeente Vanaf 1 januari 2009 wordt van de gemeente verwacht dat zij tenminste 25% van de provinciale subsidie meefinanciert, dat wil zeggen 12,5% met een maximum van Indieningtermijn en beschikking De vaste data voor indienen van een subsidieaanvraag zijn losgelaten. Dat houdt in dat elke dag een aanvraag ingediend kan worden. De beschikking van de provincie is te verwachten binnen 13 weken na indienen. De benodigde vergunningen moeten dan wel in die tijd afgegeven zijn. Met ingang van 2010 is de Beleidsnota Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie uitgebreid met een subsidieregeling ter bevordering van de Sociale Cohesie en initiatieven van onder op, zie voor details onze site of neem contact op met onze adviseurs. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseur van de FDG: Nicolette Verkleij (026) Enkele rekenvoorbeelden Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente minimaal verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente minimaal verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente minimaal verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente minimaal verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal

23 9. Overige besparingsmogelijkheden Teruggave Energiebelasting Indien uw dorpshuis meer dan 70% verhuurt aan sociaal/culturele instellingen komt u in aanmerking voor de gedeeltelijke teruggave energiebelasting. Dit is zelfs mogelijk met 5 jaar terugwerkende kracht. Ons kantoor kan u er alles over vertellen. Energie inkoop via Sportstroom.nl Het is de moeite waard uw jaarlijkse energierekening te vergelijken met de tarieven van Sportstroom.nl. Via de site kunt u eenvoudig vrijblijvend een offerte vragen. Het kan u bovendien ook nog andere financiële voordelen opleveren. 10. Kosten lidmaatschap Basisbedrag De contributie voor het lidmaatschap bestaat uit een basisbedrag en een toeslag die wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inwoners van het dorp of de wijk, het verzorgingsgebied. Het basisbedrag voor het jaar 2009: 154,50. Opslag per inwoner Basis Opslag Totaal contributie 0 tot 500 inwoners 154,50 0,00 154, tot inwoners 154,50 64,00 218, tot inwoners 154,50 115,00 269, tot inwoners 154,50 155,00 309, tot inwoners 154,50 185,00 339,50 > inwoners 154,50 243,00 397,

24 10. Adressen Federatie van Dorpshuizen Gelderland Bezoek- en postadres Ria Willems/Jolanda van de Logt Zuiderpoort HN Wijchen (024) Openingstijden Maandag, dinsdag: uur uur Woensdag: uur Donderdag, vrijdag uur uur Buiten die tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken. Spectrum CMO Gelderland Spectrum CMO Gelderland ondersteunt de Federatie Dorpshuizen Gelderland. Postadres Postbus CA Velp Adviseurs Gerrit Kapteijns (026) Nicolette Verkleij (026) Redactie Nieuwsbrief Het kantoor van de Federatie of redactieadres als vermeld in De Nieuwsbrief Bestuur Dhr. F.L. Hogenbirk (voorzitter) Mevr. A.A. van der Aalst-Wolken (vicevoorzitter) Dhr. J.H.J.M. Mutsaers (secretaris) Dhr. W. Hekkers (penningmeester) Dhr. H.P.E. Loermans (lid) Dhr. L. Vonk (lid) Mevr. C.M.J.E.C. Wintraecken-van Banning (lid)

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni 2007

Nieuwsbrief. Juni 2007 (((!"#" % #% ) *+, #& % % $# %&'! Nieuwsbrief Juni 2007 Informatie voor leden van de Federatie Dorpshuizen Gelderland Federatie van samenwerkende dorpshuisbesturen een bundeling van kennis en ervaring

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie