VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat BRUSSEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL"

Transcriptie

1 VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS BOEKHOUDEN-INFORMATICA Derde graad TSO Brussel - Licap: D/1992/0279/054C - september 1992

2 LESSENTABEL BOEKHOUDEN-INFORMATICA 1ste lj. 2de lj. 1 Basisvorming AV Godsdienst 2 2 AV Aardrijkskunde 1 1 AV Frans 2 2 AV Geschiedenis 1 1 AV Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Nederlands 2 2 AV Wiskunde 2 2 Voor de leerlingen die een studierichting kiezen die één of meer vakken omvat die ook voorkomen in de basisvorming, vervallen deze vakken in de basisvorming. Deze vakken worden in het studierichtingsgedeelte steeds aangeduid met (*). 2 Optie 2.1 Studierichting (fundamenteel gedeelte) AV Biologie AV Chemie 1 1 AV Fysica AV Engels 2 2 AV Frans (*) P 3 3 AV Nederlands (*) 3 3 AV Wiskunde (*) 4 4 TV Handelscorrespondentie Nederlands (x) 1 0 TV Toegepaste economie 6 7 Bedrijfshuishoudkunde (x) 4 4 Economie (x) 1 1 Recht (x) 1 2 TV Toegepaste informatica Complementair gedeelte: maximum Te kiezen uit de vakken en/of de specialiteiten opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken, voor zover het vakken en specialiteiten betreft waarvoor het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, bekwaamheidsbewijzen vastlegt in de derde graad. - Wanneer in het complementair gedeelte één of meer vakken gekozen worden die ook voorkomen in de basisvorming of in het fundamenteel gedeelte dan vervallen deze vakken niet in de basisvorming, noch in het fundamenteel gedeelte. - Pedagogische aanbevelingen: AV Duits 2 2 AV Engels 1 1 TV Dactylografie/Toegepaste informatica 2 2 AV Frans TV Handelscorrespondentie Frans P 1 1 TV Handelscorrespondentie Nederlands (x) 0 1 TV Toegepaste economie Bedrijfshuishoudkunde (x) 1 1 Economie (x) 1 1 TV Toegepaste informatica 1 1 (x) Voor deze vakken is het leerplan in deze brochure opgenomen. ( ) Deze aanduiding staat voor uitbreiding van het aantal lessen voorzien in de basisvorming of in het studierichtingsgedeelte. (P) Geïntegreerd leerplan.

3 4 INHOUD 1 BEGINSITUATIE ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIERICHTING STUDIEPROFIELEN RELATIE MET DE GEÏNTEGREERDE PROEF LEERINHOUDEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN, DIDACTISCHE WENKEN... 8 TV Handelscorrespondentie Nederlands... 9 TV Toegepaste economie Bedrijfshuishoudkunde TV Toegepaste economie Economie TV Toegepaste economie Recht BIBLIOGRAFIE... 88

4 5 Werken aan het christelijk-gelovig opvoedingsproject is een opdracht van de hele schoolgemeenschap. Deze uitdaging is zeker geen aangelegenheid van de leraar godsdienst alleen. Elk vak kan in zijn dialoog met de werkelijkheid een eigen bijdrage leveren tot een christelijk geïnspireerd zoeken naar waarheid. Elk vak biedt de kansen en de mogelijkheden om tot waardeverheldering of gelovige duiding te komen. In elk vak kunnen leraars vanuit een dialogale houding jonge mensen aanzetten tot een christelijk-ethische reflectie op de inhouden, tot een houding van verwondering en bewondering, van solidariteit, van eerbied en dankbaarheid. In de beschrijvingen van de studieprofielen is de dimensie van het christelijk-gelovig opvoedingsproject steeds op de achtergrond aanwezig. Hier en daar wordt uitdrukkelijk op de mogelijkheden gewezen om het opvoedingsproject vanuit de componenten of de eigenheid van de studierichtingen concrete gestalte te geven. 1 BEGINSITUATIE Leerlingen met een bijzondere aanleg en interesse voor boekhouden, toegepaste informatica en logica moeten in deze studierichting een optimale studieloopbaan kunnen opbouwen. Zij moeten een stevige wiskundige basis bezitten, pragmatisch ingesteld zijn en analytisch denken. Concreet betekent dit dat de leerlingen, die in de 2de graad de studierichting 'Handel' hebben gevolgd, zonder problemen kunnen starten in de studierichting 'Boekhouden-informatica'. Leerlingen, die vanuit een andere studierichting instappen moeten de basis van de bedrijfsgerichte vorming (boekhouden, informatica, tekstverwerking) bezitten. Dit is immers een absolute voorwaarde om met succes in deze studierichting te kunnen slagen. 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIERICHTING Het handelsonderwijs in de nieuwe onderwijsstructuur wil, via vernieuwde en geactualiseerde leerplannen, de volgende doelstellingen bereiken: - de leerlingen een algemene, culturele en maatschappelijke vorming geven zodat een ruime keuze aan specialisatiemogelijkheden voor hen open blijft; - de leerlingen voorbereiden om met ruime kans op slagen door te stromen naar het (economisch) hoger onderwijs van het korte type (HOKT) en het pedagogisch hoger onderwijs; de meer begaafden gaan naar het hoger onderwijs van het lange type (HOLT); - de leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in de overheidsdienst, in het bedrijfsleven of in de dienstensector; - de leerlingen een ruime bedrijfseconomische kennis bezorgen om hen in staat te stellen zich zelfstandig te vestigen. In het handelsonderwijs zit het programma Bedrijfsbeheer geïntegreerd in de specifieke bedrijfsgerichte vakken. Uit deze doelstellingen volgt dat de lessentabellen, naast een belangrijk pakket algemeen vormende vakken, een fundamenteel gedeelte met typisch technische, administratief-commerciële en praktijkgerichte vakken bevatten.

5 6 3 STUDIEPROFIELEN De scherpe profilering met typische accenten voor de verschillende studierichtingen gebeurt in de 3de graad. 3.1 Het profiel van de leerling Leerlingen met een bijzondere aanleg en interesse voor boekhouden, toegepaste informatica en logica moeten in deze studierichting een optimale studieloopbaan kunnen opbouwen. Zij moeten een stevige wiskundige basis bezitten, pragmatisch ingesteld zijn en analytisch denken. Zij moeten bovendien de basis van de bedrijfsgerichte vorming (boekhouden, informatica, tekstverwerking) bezitten. Dit is immers een absolute voorwaarde om met succes in deze studierichting te kunnen slagen. 3.2 Attitudes en sociale vaardigheden - Accuraat en geconcentreerd werken. - Ordelijk en nauwkeurig omgaan met kwantificeerbare gegevens. - Efficiënt informatiedragers beheren. - Zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. - Binnen elke opdracht streven naar optimale kwaliteit volgens een opgelegd stramien. - Een positieve houding aannemen tegenover de snelle veranderingen in de informaticawereld. - Een flexibele houding aannemen ten opzichte van een wisselend takenpakket en bereid zijn tot permanente vorming. - Bereid zijn tot contact en samenwerking. - Dienstbaarheid en begrip tonen in het oplossen van informaticaproblemen. - De eigen plaats binnen het bedrijf of de afdeling correct inschatten. 3.3 Algemene vorming - Grondige beheersing van Nederlands - Praktische kennis van Frans en Engels - Degelijke kennis van wiskunde en statistiek - Brede basiskennis van informatica - Inzicht in alle aspecten van het maatschappelijk leven: culturele, ecologische, economische, sociale en technologische - Inzicht in de internationalisering van de productie en belangrijke grondstoffen- en goederenstromen, met aandacht voor de economische en geografische aspecten. 3.4 Bedrijfsgerichte vorming BEDRIJFSADMINISTRATIE - BOEKHOUDING - Diepgaande studie van de bedrijfsverrichtingen, de bijbehorende documenten en de administratieve organisatie - Grondige kennis van de boekhoudtechnieken - Inzichtelijk werken met een professioneel en geïntegreerd pakket voorraad en beleidsanalyse

6 7 - Interpretatie van beleidsinformatie afkomstig uit de boekhouding - Kostprijscalculatie in handels- en industriële ondernemingen - Financieringsproblematiek van de onderneming - Investeringsanalyse TEKSTVERWERKING - Klavierbeheersing - Correcte toepassing van conventies (Belgische en internationale normen) - Beheersing van een professioneel tekstverwerkingspakket TOEGEPASTE INFORMATICA - Elementaire kennis van het besturingssysteem - Uitgaande van de analyse van een bedrijfsgericht probleem inzichtelijk werken binnen de volgende professionele elektronisch data-communicatie - Uitwisseling van gegevens tussen de verschillende basispakketten - Analyse van bedrijfsgerichte problemen - Ontwikkeling van een computeroplossing voor bedrijfsgerichte toepassingen, aan de hand van een dbase-achtige programmeeromgeving - Aanpassingen (menu's, hulpprogramma...) afhankelijk van de eindgebruiker - Werken met netwerksystemen en grotere configuraties JURIDISCHE VORMING - Basiselementen van burgerlijk recht en handelsrecht - Praktische toepassingen op de fiscaliteit (BTW en personenbelasting) en de sociale wetgeving ZAKELIJKE COMMUNICATIE - Zakelijke communicatie in het Nederlands via telefoon, fax, correspondentie, rapportering - Eenvoudige communicatie in het Frans en in het Engels - Raadpleging van handleidingen en instructieboeken in het Engels 4 RELATIE MET DE GEINTEGREERDE PROEF De wettelijke en reglementaire basis voor de geïntegreerde proef is te vinden in: - het Besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs; - de ministeriële omzendbrief SOZ(91)7 van 3 mei 1991 met betrekking tot de structuur en de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. Over de geïntegreerde proef heeft het VVKSO, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel een brochure uitgegeven, met hierin de wettelijke bepalingen en de specifieke onderrichtingen voor de verschillende studierichtingen.

7 8 De algemene doelstelling van deze proef is om op een synthetische en realiteitsgebonden wijze de praktische en technische bekwaamheid van de gevolgde opleiding te toetsen, hiermee rekening houdend met de nagestreefde studie- en beroepsprofielen en dus voor elke specifieke studierichting met de einddoelstellingen van de 3de graad. Deze proef slaat op de vakken en specialiteiten van het fundamenteel optioneel gedeelte: de vakken van het studierichtingsgedeelte worden er dus zeker bij betrokken. Het is daarom belangrijk dat de betrokken leraar de algemene doelstellingen, de leerplandoelstellingen en leerinhouden bestudeert in relatie met de uitgeschreven studie- en beroepsprofielen van de studierichting. Hij bepaalt in overleg met zijn collega's en uitgaande van de modelbrochure van het NVKSO welke elementen uit het leerplan in de geïntegreerde proef (kunnen) aan bod komen. De geïntegreerde proef biedt, naast de intense contacten met de bedrijfswereld, eveneens de mogelijkheid om vakoverstijgend tot samenwerking te komen in de loop van het schooljaar en tot het systematisch afstemmen van het leerproces op deze geïntegreerde aanpak. 5 LEERINHOUDEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN EN DIDACTISCHE WENKEN

8 9 TV Handelscorrespondentie Nederlands 1ste leerjaar: 1 uur/week 2de leerjaar: 0 uur/week (+ 1) 1 BEGINSITUATIE Het vak TV Handelscorrespondentie Nederlands komt voor in het fundamenteel gedeelte. In de 2de graad hebben de leerlingen een aantal elementen van schrijfvaardigheid verworven via het vak Nederlands. Een aantal thema's kan in de lessen Nederlands worden bestudeerd. De vakleraar TV Handelscorrespondentie Nederlands tracht overlappingen met andere vakken te vermijden. 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De algemene doelstellingen van het vak AV Nederlands rond de taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) zijn integraal van toepassing. Essentieel in het vak TV Handelscorrespondentie Nederlands is het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context. De zakelijke communicatie is in het handelsonderwijs een belangrijke component binnen de bedrijfsgerichte vorming. (Zie studieprofielen 3de graad). - Naast het correct schrijven van zakenbrieven beheersen de leerlingen alle aspecten van de mondelinge en de schriftelijke zakelijke communicatie. - De leerlingen passen de Belgische en internationale conventies, normen en afspraken, zoals de briefschikking, de spatiëringsregels en de voorstelling van eenheden, tijd (datum, uur...), symbolen, getallen, afkortingen, telefoon- en telefaxnummers, incoterms... correct toe. - Binnen het vastgelegde kader van conventies, normen en afspraken produceren de leerlingen op basis van concrete gevalstudies een helder gestructureerde tekst. In het vak TV Handelscorrespondentie Nederlands kan specifiek gewerkt worden naar de volgende attitudes en vaardigheden: - zin voor orde en nauwkeurigheid ontwikkelen, - zelfstandig en creatief werken met sterk verantwoordelijkheidsgevoel, - een opdracht correct en secuur uitvoeren, met aandacht voor normen en conventies, - discreet en tactvol optreden, - vlotheid in stijl verwerven, met respect voor zichzelf en de anderen, - de eigen plaats in de organisatie correct inschatten. 3 LEERPLANDOELSTELLINGEN De uitbreidingsdoelstellingen worden aangeduid met. 3.1 De zakelijke communicatie - De definitie van zakelijke communicatie geven en toetsen aan allerlei vormen van informele communicatie. - De evaluatiecriteria voor effectieve communicatie opsommen, toelichten, ontdekken in voorbeeldteksten en die criteria zelf toepassen.

9 10 - Het communicatiemodel schematisch voorstellen en aan de hand van een voorbeeld toelichten. - De volgende soorten communicatie omschrijven en onderscheiden in authentieke intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie, verbale en non-verbale schriftelijke en mondelinge interne en externe communicatie. - Aan de hand van een checklist een communicatieplan opstellen. - De Belgische en internationale conventies, normen en afspraken, zoals de briefschikking, de spatiëringsregels en de voorstelling van eenheden, tijd (datum, uur...), symbolen, getallen, afkortingen, telefoon- en telefaxnummers, incoterms... correct toepassen. - De zakelijke communicatie situeren binnen de huisstijl van een bedrijf of een organisatie. 3.2 Inhoud en redactie van de tekst bij de schriftelijke en mondelinge communicatie - Aan de hand van een concrete situatieschets een bouwplan of tekstschema onderwerpen relevante vragen vragen bouwplannen of tekstschema's op relevantie en volledigheid presentatievolgorde vastleggen. - De tekst structureren en presenteren in een aantrekkelijke vorm (titels, witregels, tussenkopjes...). - Op basis van concrete adviezen voor betere communicatie authentieke teksten beoordelen en eventueel corrigeren en aanpassen. 3.3 Zakenbrieven - Op basis van een aantal vragen voor elke briefsoort strategieën ontwikkelen om het gewenste effect te verkrijgen bij de lezer (strategisch corresponderen). - Op basis van een aantal voorbeelden van brieven de strategieën ontdekken. - De organisatie van de correspondentie binnen een bedrijf of organisatie schematisch weergeven. - Op basis van een concrete situatieschets en gegevens over het doel van de brief, de lezer en de schrijver, een bouwplan of tekstschema opmaken voor informatieve bevestiging van een afspraak, overeenkomst, informatie geven over een product of informatie geven over (de gevolgen van) een om informatie vragen (offerte, prijslijst, catalogus, vertegenwoordiger). - Op basis van een concrete situatieschets en gegevens over het doel van de brief, de lezer en de schrijver, een bouwplan of tekstschema opmaken voor persuasieve spontane aanvragen tot medewerking (sponsoring, enquête, klachtenbrieven en antwoord op uitnodigingen opendeurdag. - Op basis van een concrete situatieschets en gegevens over het doel van de brief, de lezer en de schrijver, een bouwplan of tekstschema opmaken voor persuasieve direct mail.

10 11 - Op basis van strategische/praktische tips de bouwplannen of tekstschema's omzetten in vlotte en heldere zakenbrieven. - Een professioneel tekstverwerkingspakket gebruiken bij de opmaak en presentatie van documenten met de mailmerge (combineren van standaardbrief met bouwsteencorrespondentie (samenstellen van persoonlijke brieven op basis van modelbrief en een lijst van variabelen, als de bouwstenen). 3.4 Rapporten - De richtlijnen rond de presentatie van een rapport correct toepassen. - Infoflashes, faxberichten, dienstorders, mededelingen... zakelijk formuleren. - De procedure omschrijven waarmee men een vergadering efficiënter kan laten verlopen. - Een aantal redenen opsommen waarom het notuleren bij iedere vergadering belangrijk is. - Een zakelijk verslag opmaken van een vergadering, volgens de voorgeschreven normen. - Vertrekkend van een leidraad, een scriptie of verslag (experiment, stage, programma...) opmaken en stijlvol presenteren. 3.5 Formulieren en contracten - Formulieren (invuldocumenten, enquêtes, antwoordkaarten...) en ontwerpen. 3.6 Voorlichtingsteksten De volgende voorlichtingsteksten analyseren en evalueren: - advertenties, - folders, - brochures, - gebruiksaanwijzingen (bijvoorbeeld telefooncentrale, faxtoestel, fotokopieertoestel...), richtlijnen (evacuatieplan...) en reglementen (huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement...), - schoolkranten - ledenbladen - personeelskranten. Voor een concrete situatie een bouwplan of tekstschema opmaken van een voorlichtingstekst en deze verzorgd presenteren. 3.7 De mondelinge communicatie - Op basis van concrete situatieschetsen bouwplannen of tekstschema's opmaken van de volgende tweegesprekken en deze op een zakelijke wijze telefoongesprekken (met aandacht voor het baliegesprekken (onthaal van probleemoplossende gesprekken.

11 12 - Op basis van concrete situatieschetsen bouwplannen of tekstschema's opmaken en de mondelinge presentatie (bedrijf, programma, apparatuur, demosessie...) uitschrijven. - Op basis van de bouwplannen of tekstschema's voor de presentatie, het spreekschema uitwerken en visualiseren. 3.8 Personeelsaspecten - Sollicitaties voorbereiden. - Personeelsadvertenties analyseren. - Sollicitatiebrieven met curriculum vitae schrijven. - Sollicitatieformulieren invullen. - Sollicitatiegesprekken voeren. - Het aanwervingsdossier samenstellen. - Formaliteiten vervullen bij het indienen van ontslag. 4 LEERINHOUDEN De leerinhouden die de leraar in het uitbreidingsgedeelte kan behandelen worden aangeduid met. 4.1 Zakelijke communicatie - Definitie. - Evaluatiecriteria voor effectieve communicatie (duidelijkheid, correctheid, aantrekkelijkheid, gepastheid). - Communicatiemodel. - Soorten intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie, verbale en non-verbale schriftelijke en mondelinge interne en externe communicatie. - Communicatieplannen opstellen. - Normen en conventies. - Huisstijl. 4.2 Inhoud en redactie van de tekst (schriftelijke en mondelinge communicatie) - Bouwplannen of tekstschema's onderwerpen relevante vragen vragen bouwplannen of tekstschema's op relevantie en volledigheid presentatievolgorde vastleggen. - Tekstpresentatie. - Concrete adviezen voor betere communicatie. 4.3 Zakenbrieven - Strategieën om het gewenste effect te verkrijgen bij de lezer (strategisch corresponderen). - Organisatie van de correspondentie: inkomende brieven - uitgaande brieven - klassement en archivering.

12 13 - Informatieve bevestiging van een afspraak, overeenkomst, informatie geven over een product of informatie geven over (de gevolgen van) een om informatie vragen (offerte, prijslijst, catalogus, vertegenwoordiger). - Persuasieve spontane aanvragen tot medewerking (sponsoring, enquête, klachtenbrieven en antwoord op uitnodigingen direct mail. - Tekstverwerking en documenten met de mailmerge (combineren van standaardbrief met bouwsteencorrespondentie (samenstellen van persoonlijke brieven op basis van modelbrief en een lijst van variabelen, als de bouwstenen). 4.4 Rapporten - Presentatie. - Vergadering: voorbereiding - agenda - uitnodiging. - Infoflashes, faxbericht, dienstorder, mededelingenborden... - Notuleren. - Verslaggeving van de vergadering. - Scripties. 4.5 Formulieren en contracten - Formulieren (invuldocumenten, enquêtes, antwoordkaarten...) en ontwerpen. 4.6 Voorlichtingsteksten - Advertenties. - Folders. - Brochures. - Gebruiksaanwijzingen (bijvoorbeeld telefooncentrale, faxtoestel, fotokopieertoestel...), richtlijnen evacuatieplan...) en reglementen (huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement...). - Schoolkranten - ledenbladen - personeelskranten.

13 Mondelinge communicatie - telefoongesprekken (met aandacht voor het baliegesprekken (onthaal van probleemoplossende gesprekken. - debatten. - Mondelinge presentaties (bedrijf, programma, apparatuur, demosessie...). 4.8 Personeelsaspecten - Sollicitaties voorbereiden. - Personeelsadvertenties analyseren. - Sollicitatiebrieven met curriculum vitae schrijven. - Sollicitatieformulieren invullen. - Sollicitatiegesprekken voeren. - Aanwervingsdossier samenstellen. - Ontslag nemen. 5 DIDACTISCHE WENKEN - De leerinhouden 4.1 en 4.2 van het vak TV Handelscorrespondentie Nederlands vormen de kern van het graadleerplan waarop de andere thema's gebaseerd zijn. Indien in het tweede leerjaar dit vak via het complementair gedeelte wordt georganiseerd, moeten deze inhouden aan bod komen in beide leerjaren. De leraar mag zelf bepalen in welke volgorde hij de andere onderwerpen behandelt. - De volgende werkwijze kan worden authentieke teksten die voldoen aan de vooropgestelde criteria praktijkteksten toetsen aan de vooropgestelde criteria en eventueel verbeteringen rond concrete situaties een bouwplan of tekstschema op basis van het bouwplan of tekstschema creatief schrijven. - Op taalkundig vlak zijn de volgende aspecten belangrijk om tot vlotte communicatie te voldoende ruime woordenschat (inbegrepen vakterminologie) inzicht in bouw en structuur van (zakelijke) teksten inzicht in (gepaste) stijl en register verwerven. De bovenstaande elementen komen bij voorkeur aan bod in AV Nederlands en in de bedrijfsgerichte vakken (bepaalde vakterminologie). - In de lessen TV Handelscorrespondentie Nederlands leren de leerlingen omgaan met zakelijke teksten. De inhoud is essentieel. De aandacht gaat niet naar technische tekstverwerkingsfuncties. Die kunnen eventueel in de lessen TV Dactylografie/Toegepaste informatica aan bod komen, indien dit vak tenminste via het complementair gedeelte wordt georganiseerd.

14 15 - De BIN-norm NBN Z is integraal van toepassing. - Dit is een graadleerplan. Het vermeldt een aantal verplichte thema's. De volgende uurverdeling is richtinggevend: - zakelijke communicatie - inhoud en redactie van de tekst - zakenbrieven * strategieën * informatieve brieven * persuasieve brieven * tekstverwerking en zakenbrieven - formulieren en contracten - mondelinge communicatie * tweegesprek * mondelinge presentatie Uit de aangeboden uitbreidingsthema's mag de betrokken leraar zelf een keuze maken, bij voorkeur in overleg met de leraren van de aanverwante vakken. Zo worden overlappingen vermeden. Niet alle opgegeven elementen van de uitbreidingsleerstof moeten worden bestudeerd. - Nieuwe tendensen en ontwikkelingen (normen, conventies, hulpmiddelen...) kunnen steeds aan bod komen. - De leerlingen beschikken op voorhand over de toegepaste evaluatiecriteria. 6 EVALUATIE In bijlage worden een aantal criteria vermeld om de effectiviteit van communicatie te evalueren. Volgende aspecten komen aan bod: duidelijkheid, correctheid, aantrekkelijkheid en gepastheid.

15 16 Bijlage: criteria om de effectiviteit van communicatie te evalueren 1 DUIDELIJKHEID Criteria ja neen 1 Gebruikt de zender hoofdzakelijk woorden die de ontvanger kent? 2 Indien de zender vakterminologie gebruikt, is die voldoende duidelijk voor de ontvanger? 3 Is de zinsbouw begrijpelijk, met andere woorden vermijdt de zender tangconstructies, passieve constructies, nominalisatie...? 4 Heeft de zender in de alinea's de kern duidelijk verwoord? 5 Bevat de tekst voldoende structuuraanduiders? 6 Bevat de tekst alle informatie die de ontvanger nodig heeft? 7 Is de tekst eenduidig te interpreteren? 8 Is de informatie helder gestructureerd? 9 Is het taalgebruik in de tekst voldoende zakelijk en functioneel? 10 Maakt de zender de tekst duidelijk door gebruik te maken van titels, tussenkopjes, alinea's, tabellen...?

16 17 2 CORRECTHEID 1 Respecteer je de spellingregels/de standaarduitspraak? Criteria ja neen 2 Is de tekst vrij van (storende) spellingfouten/uitspraakfouten? 3 Is de woordkeuze correct? 4 Is de tekst vrij van grammaticale fouten? 5 Bij schriftelijke communicatie: is de interpunctie correct? Bij mondelinge communicatie: zijn de intonatie en de pauzes correct? 6 Is de tekst vrij van stijlfouten? 7 Zijn de tekstdelen samenhangend? 8 Is de tekst logisch opgebouwd? 9 Is de informatie juist en volledig gepresenteerd? 10 Zijn alle conventies en normen correct toegepast (eenheden, symbolen, datum- en tijdaanduiding, schikking, communicatietechnieken...)?

17 18 3 AANTREKKELIJKHEID 1 Is de tekst vlot geformuleerd? Criteria ja neen 2 Is er voldoende afwisseling in de zinsbouw? 3 Is er voldoende afwisseling in de lengte van de tekstonderdelen? 4 Gebruikt de zender een rijke en gevarieerde taal? 5 Gebruikt de zender goede aandachttrekkers? 6 Gebruikt de auteur een goede inleiding en slot? 7 Heeft de tekst nieuwswaarde? 8 Formuleert de zender zijn gedachten positief? 9 Is de presentatie van de tekst aantrekkelijk (voor geschreven teksten: witregels, tussenkopjes, eventueel illustraties...; voor mondelinge teksten: transparanten, dia's, video, flipchart...)? 10 Indien de tekst getypt of afgedrukt is, is hij vrij van (storende) typefouten, verkeerde splitsingen, te veel witruimte tussen de woorden...?

18 19 4 GEPASTHEID 1 Gebruikt de zender consequent het gekozen taalregister? Criteria ja neen 2 Is de toonzetting voldoende zakelijk-neutraal? 3 Gebruikt de zender op gepaste wijze de aanspreekvormen? 4 Is de zinsbouw passend (niet te kinderlijk eenvoudig noch onbegrijpelijk complex)? 5 Vermijdt de zender sexismen? 6 Is de tekst positief beleefd opgebouwd? 7 Gaat de zender tactvol te werk? 8 Communiceert de zender ontvangergericht, met andere woorden staat de ontvanger centraal in de boodschap? 9 Houdt de zender voldoende rekening met de achtergrond van de ontvanger (kennis, attitude, vaardigheid, gedrag, cultuur)? 10 Weet de ontvanger voldoende duidelijk wat de zender van hem wil, meer speciaal wanneer hij een ongevraagde boodschap krijgt? Totaal aantal keren ja Totaal aantal keren neen Conclusie: Adviezen en tips:

19 20 TV Toegepaste economie Bedrijfshuishoudkunde 1ste leerjaar: 4 uur/week (+ 1) 2de leerjaar: 4 uur/week (+ 1) 1 BEGINSITUATIE Indien de leerlingen een normale studieloopbaan gevolgd hebben, hebben zij in de tweede graad de studierichting 'Handel' gekozen. Hier hebben zij, pro rata van minimaal 4 wekelijkse lestijden tijdens het eerste en tweede leerjaar, geleidelijk een pakket van economische begrippen opgebouwd. Zij hebben de handelsdocumenten (facturen, creditnota's, bestelbons, afleveringsbons, betalingsdocumenten, wisselbrief, globale loonstaat en individuele rekening) grondig geanalyseerd en bestudeerd met het oog op de boekhoudkundige registratie. Essentieel in de hele aanpak is dat de analyse van de bedrijfsverrichtingen gebeurt op basis van documenten (bij voorkeur rond een gevalstudie), die vanaf de eerste kennismaking gecodeerd worden in termen van het dubbel boekhouden. Via deze methode beheersen de leerlingen in principe de boekhoudkundige technieken grondig, en hebben ze een inzicht in de opbouw van het rekeningenstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen (balansrekeningen, resultatenrekeningen). De elementaire verrichtingen in de handelszaak, van beginbalans over de aankoop-, verkoop-, financiële en diverse verrichtingen tot proef- en saldibalans, inventaris en eindbalans, kunnen zij correct analyseren en registreren. Hierbij zijn reeds een aantal elementen uit de BTW-wetgeving bestudeerd. Enkel met deze basiskennis uit de tweede graad 'Handel' kunnen de leerlingen het dubbel boekhouden verder uitdiepen en de problemen rond een aantal beleidsaspecten op een inzichtelijke wijze verwerken. Ook het werken met een professioneel softwarepakket met facturatie en voorraad, boekhouding en beleidsaspecten vereist een stevige basiskennis van de boekhoudkundige technieken. 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 2.1 Krachtlijnen van het boekhoudonderricht In de tweede graad was het de uitdrukkelijke bedoeling de verrichtingen eerst boekhoudkundig te leren interpreteren om vanuit dat denkproces tot bepaalde boekhoudkundige registraties te komen. Die boekhoudkundige regels moeten in de derde graad constant worden toegepast. De leerlingen analyseren en coderen de verrichtingen op basis van de minimumindeling van het rekeningenstelsel. De boekhoudkundige registratie gebeurt op basis van documenten, bij voorkeur rond een concrete gevalstudie. Bij de analyse van de verrichting moeten volgende elementen voorkomen: - soort verrichting (aankopen, verkopen, financiële verrichtingen, diverse verrichtingen), - kosten/opbrengsten of bezittingen/vorderingen/schulden/eigen vermogen (+ bedragen), - BTW-rekeningen: aftrekbare BTW of verschuldigde BTW (+ bedragen), - vermeerdering of vermindering, debet of credit. Hier staat de verantwoording van de registratie centraal (waarom debet, waarom credit).

20 Werken naar attitudes Sterke aandacht moet worden besteed aan het verder ontwikkelen van de volgende attitudes: - zin voor orde en nauwkeurigheid verwerven, - accuraat en geconcentreerd opdrachten uitvoeren, - zelfstandig werken, - flexibele houding ontwikkelen, - numerieke vaardigheid om snel fouten te ontdekken verwerven, - bereid zijn tot samenwerking, - verzorgd cijferschrift verwerven, - correct cijfergegevens overnemen. 3 ALGEMENE DIDACTISCHE WENKEN 3.1 Didactische wenken bij het gebruik van een professioneel en geïntegreerd pakket - In de derde graad wordt één professioneel en geïntegreerd boekhoudpakket bestudeerd, met minstens de volgende modules: voorraad en facturatie, boekhouding en beleidsaspecten. - Het werken met een professioneel en geïntegreerd pakket is een doel op zich. Informatica-elementen moeten tot het strikte minimum beperkt blijven en rechtstreeks verband houden met het gebruik van het professionele pakket. - Het pakket moet op voorhand door de leraar op de pc's worden geïnstalleerd. Dit geldt eventueel ook voor de initialisatie van de verschillende bestanden. - De meerwaarde van de automatische ten overstaan van de manuele gegevensverwerking moet worden benadrukt. Dit kan het best door te werken rond goedgekozen gevalstudies. Op voorhand bereiden de leerlingen de boekingen van de verschillende verrichtingen voor. - Vertrekkend van de boomstructuur met de verschillende menu's en deelmenu's moet de leerling in staat zijn op een verantwoorde wijze een bepaalde optie te kiezen. Het systematisch doorlopen van het hoofdmenu en de verschillende deelmenu's moet worden vermeden. - In het eerste leerjaar van de derde graad boeken de leerlingen de bedrijfsverrichtingen met het geïnstalleerd pakket. De leraar heeft op voorhand vaste gegevens ingebracht (artikelkaarten, individuele klanten- en leveranciersrekeningen, BTW-rekeningen, balans- en resultatenrekeningen...). - Als eerste kennismaking met het professionele pakket kunnen de leerlingen best bepaalde gegevens oproepen en wijzigen, en aan de hand van concrete oefeningen de essentiële opties ontdekken. De leerlingen moeten vanaf de eerste kennismaking op een correcte manier het pakket opstarten en beëindigen. - In het tweede leerjaar van de derde graad moeten de leerlingen in staat zijn zelf de noodzakelijke rekeningen te creëren (artikelkaarten, individuele klanten- en leveranciersrekeningen, balans- en resultatenrekeningen, BTW-rekeningen), met speciale aandacht voor het automatisch tegenboeken van de verrichtingen.

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR. september 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/073

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR. september 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/073 KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR september 2004 LICAP BRUSSEL KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulair Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: BOEKHOUDEN Totale aantal lestijden: 1440 lestijden Module(s): A Basistechnieken B Vennootschappen C Wetgeving

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2DE GRAAD BSO KANTOOR VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel 2 3de graad

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN

SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN INHOUDSTAFEL DEEL I Studieprofielen Studiegebied ASO... p 1-3 ASO Economie...p 1 ASO Humane Wetenschappen...p 2 ASO Klassieke Talen...p 2 ASO

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Studierichting: Handel Handel-talen Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Kantoortechnieken TV

Nadere informatie

Transport- en logistiek medewerker

Transport- en logistiek medewerker Leerplan OPLEIDING Transport- en logistiek medewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2013/804/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2010 VVKSO BRUSSEL TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012)

SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: ASO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting Economie Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 4/4 lt/w Leerplannummer: 2006/155 (vervangt:

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2004/0279/073 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie