J } SLOVE~ ".. J Budap.s!. OS ERREICHjMAGVARORSj"G ROMÄNIA SLOVE:NI~A<. J BaJ' r. SlblU \. 'HRVATSKA Genova V SAN MARINO BELARUS EMBOURG I' ~:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J } SLOVE~ ".. J Budap.s!. OS ERREICHjMAGVARORSj"G ROMÄNIA SLOVE:NI~A<. J BaJ' r. SlblU \. 'HRVATSKA Genova V SAN MARINO BELARUS EMBOURG I' ~:"

Transcriptie

1 BELARUS EMBOURG I' ~: ~_~~ ~p...:;;,l~~ic.a...- r' P~pr~ J } SLOVE~ UK A ".. J Budap.s!. OS ERREICHjMAGVARORSj"G ROMÄNIA SLOVE:NI~A<. J BaJ' r. SlblU \. 'HRVATSKA Genova V SAN MARINO

2 SOCAAL De nieuwe regering zal de problematiek van de ouderen ernstig moeten aanpakken 3-4 Vers van de pers: Handboek voor bestuursvrijwilligers 5 Een halve eeuw vrede. Europa wordt 50 jaar 6-7 Europa leidt de dans 8 PERSBERICHTEN Wat kost een ziekenhuisbacterie? Project: "Expo '58: wij waren erbij" 9 9 AOUALITEIT Diepvriesgroenten even gezond als verse groenten Opgelet met "zelftesten" Hypertensie blijft een onderbehandeld probleem De petitie voor een definitief Europees Parlement te Brussel heeft succes Een behoorlijk percentage van mensen zou aan fibromyalgie lijden In 2006 werden zowat 102 miljoen hectaren transgenetische culturen genoteerd Aangepast vervoer binnenkort ondergebracht bij De Lijn Opgelet voor beten van besmette teken Sinaasappelgeur brengt ontspanning bij de tandarts CULTUUR Een prinselijke hobby: de ateliers van Karel van Lorharingen te Brussel 100 jaar Antwerps Volkskundemuseum te Antwerpen Octave Landuyt: Ricorso te Deinze en Gent GEZONDHEID Sommige geneesmiddelen worden beter niet samen met de maaltijd ingenomen. Waarom? VOEDING Gezond barbecuen Recept: Zeetong op z'n Oostends CURSIEFJE Onder de hemel van Parijs 23 NIEUWS UIT DE PROVINCIES 24-31

3 De nieuwe regering zal de I editoriaal courant van de ouderen ernstig moeten aanpakken De Vlaamse ouderen blijven niet bij de pakken zitten. Binnen de Vlaamse Ouderenraad slaagden de aangesloten organisaties er samen in, om een politiek memorandum op te stellen dat gedragen wordt door de 30 lidorganisaties. Het is de bedoeling dat de nieuwe federale equipe hiermee rekening houdt. Het memorandum bestaat uit 8 belangrijke prioritaire punten: de oprichting van een Federale Ouderenadviesraad, de verdediging van de sociale zekerheid, de mobiliteit, de werkgelegenheid, de informatisering van de maatschappij, de leeftijdsdiscriminatie, de consumentenbescherming en de link met het Europese beleidsniveau. 1. De oprichting van de Federale Ouderenadviesraad werd op 15 februari 2007 unaniem goedgekeurd. Het blijft nu echter wachten op de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Ouderenraad hoopt dat daarvan hard werk wordt gemaakt en rekent erop dat de Federale Raad ten laatste in rnaart 2008 van start kan gaan met de daarvoor noodzakelijke kredieten. Inhoudelijk is hierbij prioritair, dat een minister de coördinerende rol zou toegewezen krijgen voor een federaal ouderen beleid in al zijn aspecten en dat essentiële materie op zijn effecten eerst zou gescreend worden via de verenigingen. 2. Wat de sociale zekerheid betreft, pleit de Vlaamse Ouderenraad voor de harde verdediging van ons model; dus voor evenwicht tussen solidariteit en verzekering. Voor de pensioenen gaat het memorandum er van uit dat de automatische, percentsgewijze en structurele aanpassing van het maandelijks bedrag van de pensioenen van zelfstandigen en werknemers, aan de evolutie van de lonen moet gekoppeld worden. Daartoe dienen art. 5 en 72 van de wet betreffende het generatiepact aangepast te worden om dit mechanisme mogelijk te maken. In het verlengde van de maatregelen inzake sociale correcties moet een plan over maximum 4 jaar voorzien worden om de sedert 1993 ingelopen vertraging weg te werken. Met betrekking op de aanwending van de middelen, onderstreept de Vlaamse Ouderenraad nog dat de aanwending van het zilverfonds gegarandeerd dient te zijn voor de pensioenen en dat de volledige opbrengst van de solidariteitsbijdragen integraal aan de verhoging van de pensioenen moet besteed worden. Het bedrag van de inkomensgarantie moet minimaal de armoedegrens bereiken en hoeft steeds de geactualiseerde armoedegrens te volgen. Wat de grensbedragen van toegelaten arbeid betreft, is er een voorstel om deze grensbed ragen automatisch te indexeren, eerder dan selectieve verho- gingen toe te passen. Tot slot wijzen de lidorganisaties nog op het gevaar van de ondergraving van het Belgisch pensioenstelsel door een Europees pensioenbeleid. Aangezien het eerder laag gemiddelde inkomen van de gepensioneerden, stelt de Raad voor dat een wettelijk kader zorgt voor een haalbare hospitalisatieverzekering voor elkeen met bijzondere aandacht voor antidiscriminatie op basis van leeftijd, gezondheid of inkomen. Op het vlak van de gezondheidszorg blijft volgens de Vlaamse Ouderenraad preventie de topprioriteit omdat preventie niet alleen kostenbesparend is, maar tevens bijdraagt tot actief ouder worden en een gezondere ouderenpopulatie in het algemeen. Om reden van de veroudering van de bevolking dient een sterke budgettaire verhoging voorzien te worden voor de residentiële ouderenzorg en op het vlak van de thuisverpleging is een dringende inhaaloperatie nodig. Erwordt verder nog gepleit voor betaal-

4 courant I editoriaal bare basisdagprijzen met bijzondere aandacht voor partners die samen in een rusthuis verblijven of in het geval dat één partner ook nog thuis verblijft. Haalbare prijzen brengen trouwens minder financiële last mee in geval van onderhoudsplicht. Verder vinden de lidorganisaties dat er een uitbreiding moet komen van de financiële ondersteuning van de palliatieven zorg en dat er ook dringend opnieuw moet werk gemaakt worden van een publiek debat over euthanasie. De Raad is tevens nog erg bezorgd over het tekort aan Nederlandstalig personeel in de Brusselseziekenhuizen. Het kan niet dat in momenten van zwakte en onzekerheid geen correcte communicatie in eigen taal kan gebeuren. 3. Goede mobiliteitsvoorzieningen zijn essentieel indien men de zelfstandigheid van de ouderen wil onderhouden en hun isolement wil doorbreken. Hierin speelt het openbaar vervoer een cruciale rol. Er is dus nood aan een goed georganiseerd netwerk van openbaar vervoer waarbinnen een zo perfect mogelijke onderlinge afstemming moet zijn tussen buso,trein- en tramvervoer. Extra inspanningen worden gevraagd voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van stations en treinverkeer. De Raad stelt verder dat er geen sprake kan zijn van gelijk welke discriminatie op basis van leeftijd in verband met de autoverzekeringen en het gebruik van een rijtuig. 4. Arbeidstijd is tijd uit de totale levensloop. Elkeen moet die levensloop zelf regelen en daarom moeten ook oudere werknemers kansen krijgen om aan het werk te blijven via eventuele aanpassing van de arbeidsomstandigheden. De Vlaamse Ouderenraad wil dat de ouderenorganisaties betrokken worden in het sociaal overleg omtrent loopbaanregeling voor oudere werknemers en dat bij een verdere uitwerking van een generatiepact alle generaties aan dit debat kunnen deelnemen. In verband met tijdskrediet voor mantelzorgers wordt voorgesteld geen beperkingen op te leggen qua tijd, maar te zoeker) naar tijdsduur in overeenstemming met de duur van de zorgopdracht. 5. Informatisering mag in geen geval leiden tot marginalisering. Informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. De leden van de Raad willen dat naast de digitale informatieweg er voldoende aandacht blijft voor klassieke communicatiemethoden en -technieken. Mensen die niet online zijn, moeten de mogelijkheid hebben tot autonome duidelijke informatie. Het stimuleren of uitbreiden van la dient vooreerst gekoppeld te worden aan betaalbare middelen maar ook over de hanteerbaarheid ervan en de gebruiksvriendelijkheid dient gewaakt te worden. Ouderenverenigingen kunnen hierbij worden ingeschakeld om nieuwe producten te toetsen en te evalueren. Men betreurt nog de vermindering van de sociale contacten in openbare en privé-diensten die leidt tot anonimiteit. 6. In toepassing van de wet dient elke discriminatie te worden aangepakt dus ook leeftijdsdiscriminatie. Op alle domeinen van het sociaal, maatschappelijk, politiek en cultureel leven moeten de zestig plussers erkend worden als volwaardige partners en actieve participanten. Om dit beginsel te waarborgen moet volgens de Raad de federale regering het niet-discriminatiebeginsel toepassen op alle levensdomeinen en actief participeren aan het Europees debat inzake leeftijdsdiscriminatie in de toegang tot goederen, voorzieningen en diensten. Aan de nieuwe regering wordt nog gevraagd er bij de Europese Unie op aan te dringen dat er in alle Europese lidstaten een Centrum voor Gelijke Kansen wordt opgericht. 7. De koopkracht van de ouderen wordt niet alleen bepaald door de inkomsten, maar ook door de levensduurte. Duidelijke, vergelijkbare en doorzichtige informatieverlening omtrent prijzen en voorwaarden is noodzakelijk omdat ouderen weloverwogen keuzes zouden kunnen maken. Via reglementering moet de overheid producenten verplichten tot duidelijkheid. Verder dient het prijzenbeleid aandacht te hebben voor alleenstaanden welke uiteraard met één inkomen alle uitgaven moeten dekken zoals vaste kosten, belastingen op woning, eenpersoonskamers tijdens vakantieverblijven e.a.. 8. De nieuwe federale regering moet de stevige link zijn tussen het Belgische, Europese, het internationale ouderenbeleid en AGE als vertegenwoordiger van het Europese middenveld van ouderen. De toenemende mondialisering en de groeiende invloed van de EU-reglementering heeft belangrijke implicaties voor de Belgische ouderen. Vandaar dat van de nieuwe regering velwacht wordt, dat ze zich actief zal inzetten voor de Europese en internationale belangenverdediging van de zestig plussers. Wegens de toename van het aantal ouderen dient prioritair aandacht besteed te worden aan de residentiële ouderenzorg. Guido Verbrugghe Hoofdredacteur

5 Links: de tnv-statmedewetker overhalldigt het eerste exemplaar van 'het handboekje' aan njei'rol/ivmarielte vandekerckhove. I courant 1. Ontstaan, doel en organisatie van de LBV 2. De afdelingswerking 3. Wat u moet weten als vrijwilliger 4. Financieel beheer van de afdeling 5. Leden werven en behouden 6. De afdeling als belangenbehartiger 7. Activiteiten organiseren. Het is er dan eindelijk: hét LBV-handboek voor bestuursvrijwilligers. We durven niet beweren dat het een moeilijke bevalling is geworden, maar wel eentje waar veel planning en overleg aan vooraf ging. We zijn dan ook niet een klein beetje fier om deze nieuwe boorling onder de LBV-publicaties aan u voor te stellen: 27 bij 15 centimeter, 215 gram, een glanzend en fris velletje en bij nadere kennismaking goed voorzien van de nodige knipoogjes. Als innerlijke trekken noteren we 'to the point', 'informatief' en 'praktisch gericht'. fen klein relaas van wat er aan vooraf ging... 'Wat is nu eigenlijk het verschil tussen LBVen LBG?' 'Wat is nu precies de taak van de secretaris in de afdeling?' 'Mag ik als bruggepensioneerde vrijwilligerswerk verrichten?' 'Ben ik als bestuursvrijwilliger verzekerd?' 'Is mijn lokale afdeling niet beter af met een vzw-statuut?'... ziehier een greep uit de vaak gestelde vragen die we de laatste jaren te horen kregen op kaderdagen en tijdens landelijke overlegmomenten voor bestuursvrijwilligers. Het wijst er op dat de vrijwilligers van de LBV een sterke betrokkenheid aan de dag leggen met het reilen en zeilen van de afdelingswerking, maar ook dat er behoefte bestaat aan praktische richtlijnen om het afdelingswerk in goede banen te leiden. Zoals het een goede huisvader betaamt, nam de LBV het besluit om op deze behoefte naar meer duiding in te spelen door een handboek sarnei te stellen waarin op een klare en overzichtelijke wijze de voornaamste aspecten van het afdelingswerk werden toegelicht. Dit 'eenvoudig' concept leek op het eerste gezicht praktisch haalbaar en op korte termijn te realiseren. Maar al gauw kwamen tal van vragen en praktische problemen de kop op steken. Een er van had betrekking op de diversiteit van onze afdelingswerking: hoe kunnen we de inhoud afstemmen zodat deze van toepassing is op zowel onze werking van jong-senioren (afdeling van 50 Actief, 55+ Actief), de gepensioneerdenwerking (LBG-afdeling) en onze werking van personen met een handicap? Om hierop een antwoord te kunnen bieden, diende de inhoud afgetoetst te worden aan de ervaring en de visie van de bestuursvrijwilligers zelf. Aan de hand va n 6 provi ncia Ie bijeen komsten werd de inhoud telkens voorgesteld aan het vrijwilligerskader. Opmerkingen, ideeën en suggesties werden ijverig genoteerd en voor verwerking meegenomen naar 'Brussel', zodat daar gedurende de hete zomermaanden, het eigenlijke schrijfwerk kon beginnen. Een leescomité en enkele deskundigen volgden nauwgezet de redactionele vorderingen op en waar het nodig bleek, werden teksten bijgeschaafd, toegevoegd en geschrapt. Het resultaat is een 60-pagina's tellend boekje vol praktische ti ps, suggesties en wetenswaa 1'- digheden. Aan de hand van 7 hoofdstukken wordt de (aspirant)vrijwilliger wegwijs gemaakt in de diverse aspecten van het afdelingsgebeuren: Om het geheel wat luchtiger te maken vonden we illustrator Rudy Blomme bereid om op maat enkele cartoons aa n te leveren en voor passende foto's konden we dankbaar gebruik maken van het fotoarchief van mevrouw Yvette Engels, voorzitter van LBG Galmaarden. In april dit jaar rolde dan uiteindelijk 3000 handboekjes van de drukpersen. Op de Oost-Vlaamse kaderdag van 18 april werd het eerste exemplaar van het handboek overhandigd aan een van onze meest geëngageerde en charismatische vrijwilligers binnen de LBV-familie, mevrouw Mariette Vandekerckhove. Het is uiteraard de bedoeling dat het handboek ook daadwerkelijk gebruikt wordt als werkinstrument bij het 'managen' van de afdeling. Bestuursvrijwilligers met een lange staat van dienst kunnen met het handboek inspiratie opdoen om als ervaren kapiteins het afdelingswerk doorheen de watertjes van 21ste eeuw te loodsen. Tevens kan het handboek dienen om nieuwe bestuursvrijwilligers wegwijs maken in de structuur en de werking van de LBV. De handboeken zijn gratis beschikbaai' voor alle bestuursleden van de lokale afdelingen. De verdeling ervan gebeurt via de provinciale structuren. Bestuursvrijwilligers worden hiervan dra op de hoogte gestel cl. Voor meer info, neem contact op met het landelijke secretariaat van de LBV of me de educatieve medewerker van uw provmcie.

6 courant sociaal : Europa viert de vijftigste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome. Op 25 maart 1957 gaven zes landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg) het startschot voor de EuropeseUnie - toen nog de Gemeenschappen. Sindsdien breidde Europa steedsverder uit en vandaag telt het 27 lidstaten. Hoewel het erop lijkt dat er voorlopig een einde is gekomen aan de uitbreidingen, valt het te verwachten dat in een verdere toekomst nog landen zullen toetreden tot de Unie. Europa mag fier zijn op haar verwezenlijkingen, ondanks de crisissen in het verleden en de crisis waarin het zich vandaag bevindt. Het 'neen' van de Fransenen de Nederlanders liet immers diepe sporen na. In 1956 werden op Hertoginnedal de verdragen onderhandeld die aan de basis lagen van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom. Dat waren de voorlopers van de huidige Europese Unie. De deelnemers aan de onderhandelingen waren zich ervan bewust geschiedenis te schrijven. En dat was nodig gezien de internationale context van die jaren: de Koreaanse oorlog, de Sovejetexpansie,de blokkade van Berlijn, de Hongaarse opstand, de dreiging van een derde wereldoorlog... De toespraak die de Belg Paul-Henri

7 sociaal courant Spaak in 1948 hield voor de Verenigde Naties over het thema van de 'angst' geeft een goed beeld van de tijdgeest. Het wonderlijke van het ontstaan van het Europese project is dat op hetzelfde moment een aantal politieke verantwoordelijken uit verschillende landen, eenzelfde gedachtegoed deelden. Allemaal wilden ze vrede en een duurzame verzoening van Frankrijk en Duitsland.,AI diegenen die aan het project meewerkten, hadden geleden onder de verschrikkingen van de oorlog. Allemaal waren het mensen zoals Robert Schuman, de Gasperi en Adenauer met grensverleggend ambities of zoals Jean Monnet, die ervan overtuigd waren door goede ideeën en gerichte acties de loop van de geschiedenis te kunnen veranderen. Allemaal hadden ze een gemeenschappelijke band: ze waren overtuigd van de kwaliteit van hun ideaal en duriden het te verwezenlijken. Hun idealisme ging hand in hand met een pragmatisme dat de verwezenlijking ervan mogelijk maakte. Ondanks hun verschillende overtuigingen wilden ze allemaal een politieke unie. De Europeese Gemeenschap voor Kolen en Staal was in hun ogen slechts een eerste stap. Schuman deed op 9 mei 1950 een oproep aan de andere landen om zich achter Frans-Duitse akkoord te scharen. Bedoeling was om langzaam vooruitgang te boeken en zorgvuldig een aantal economische domeinen uit te kiezen die zorgden voor een feitelijke solidariteit tussen de leden. Op een dag zou dit uitmonden in een Europese federatie. De economische integratie was slechts één stap in het proces. Na de succesvolle oproep van Schuman, stelde de Franse regering in oktober 1950 de Europese Defensiegemeenschap voor. Die moest een oplossing brengen voor de Duitse herbewapening en de Europese politieke banken aanhalen. In 1954 verwierp het Franse parlement het voorstel. van de defensiegemeenschap. Achttien Dat was het einde dagen later hield Spaak voor de Raad van Europa een toespraak over de strijd die verder ging. Het toont hoe dynamisch de idee van Europa toen 18 april 1951 De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) wordt opgericht te Parijs. 27 mei 1952 In Parijs wordt het verdrag voor de oprichting van een Europese Defensiegemeenschap ondertekend 31 augustus 1954 De Fransen verwerpen de Europese Defensiegemeenschap 25 maart 1957 In Rome worden de verdragen ondertekend die de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Atoomgemeenschap (Euratom) oprichten 8 april 1965 De zes lidstaten beslissen om de uitvoerende macht van de EEG,de EGKSen Euratom te laten samenstellen tot één Europese Commissie 22 januari 1972 Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noorwegen ondertekenen Brussel het toetred ingsverdrag 26 september 1972 De Noren laten in een referendum weten niet te willen toetreden tot Europa 7-10 juni 1979 Voor het eerst wordt het Europees Parlement bij algemeen stemrecht verkozen 1 januari 1981 Griekenland treedt toe 1 januari 1986 Spanjeen Portugal treden toe tot de Unie februari 1986 De Europese Akte die het Verdrag van in was. Nauwelijks een jaar later, na de conferentie in Messina, keurden de zes landen een voorzichtige en tegelijkertijd revolutionaire verklaring goed, die de nieuwe aanzet betekende, die velen na de mislukking van de defensiegemeenschap ondenkbaar achtten. Bron: Europabericht nr.314-april 2007 Rome herziet, wordt ondertekend. De stemming bij meerderheid wordt uitgebreid naar andere domeinen 9 november 1989 De muur van Berlijn valt 7 februari 1992 In Maastricht wordt het Verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend 1 januari 1993 De interne markt zonder binnengrenzen is een feit 1 januari 1995 Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Unie. Vanaf nu telt die vijftien leden 2 oktober 1997 Het Verdrag van Amsterdam wordt ondertekend 1 januari 1999 De euro wordt de rekenmunt van de Europeanen 26 februari 2001 Het verdrag van Nice wordt ondertekend 1 januari 2002 De euro wordt de officiële munt in twaalf lidstaten 1 mei 2004 De Unie krijgt er tien nieuwe lidstaten bij 29 oktober 2004 In Rome ondertekenen de regeringen van de lidstaten het nieuwe voorstel van grondwet voor Europa 29 mei 2005 De Fransen stemmen de Europese grondwet weg. Enkele dagen later doen de Nederlanders hetzelfde 1 januari 2007 Slovenië voert de euro in

8 leidt de dans Wil de EuropeseUnie echter haar plaats van wereldleider in dit domein behouden, dan zal het vooruitziender moeten zijn en beter inspelen op de veranderingen in de energiesector.uit de resultaten van de Eurobarometer blijkt dat 80% van de Europeanen vindt dat het milieu minstens even belangrijk is als de sociaal-economischesituatie. Europa beseft dit maar al te goed en sinds vele jaren is de bescherming van het milieu één van de belangrijke doelstellingen van Europa. Sinds de Eenheidsakte (1987) tracht men het milieu een wettelijke basis te geven en te integreren in het beleid van de Unie. Het is ook de eerste doelstelling van het vijfde Kaderprogramma voor het milieu. Daarnaast engageert de Unie zich in de strijd voor het milieu op mondiaal vlak. Het Protocol van Kyoto toont duidelijk de wil van de Unie om een leidersrol te spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Als gevolg daarvan werd de zichtbaarheid en het gewicht van Europa inzake milieu veel groter. Ook op binnenlands vlak is Europa een pionier, aldus de groene Europeseafgevaardigde ClaudeTutmes. De Unie is de eerste groep van landen die een politiek beleid uitwerkte rond visquota, duurzame energie en een beter energiebeleid van gebouwen. Onlangs nog aanvaardde de Unie één van de strengste wetgevingen inzake de import en de productie van genetisch gemodificeerde organismen en in december jongstleden kwam er een nieuwe wetgeving met betrekking tot Reach. gevaarlijke chemische producten, Heel wat landen nemen Europa als voorbeeld. China en de Verenigde Staten kopiëren bijvoorbeeld de wetgeving over duurzame producten en het hergebruik van elektronisch afval. "Dat is allemaal des te belangnjker aangezien grote landen als China en India bezig zijn eenzelfde levensstandaard te bereiken als wij. Helaas is onze manier van leven ecologisch niet leefbaar voor onze planeet", aldus Turrnes. Enkele maanden geleden wees commissaris voor Energie,Adris Piebalgs,erop dat indien Europa haar leiderspositie inzake de bescherming van het milieu wil behouden, het moet investeren in de ecotechnologie. De energie-economie op wereldvlak staat op het punt volledig te veranderen. De olie-, kolen- en gasvoorraden kunnen niet worden aangesproken tot in de eeuwigheid. Op een dag - en volgens de Commissie liever vroeger dan laat - zullen we ons moeten wenden tot duurzamere energie die minder of niet vervuilt. Het is bovendien beter om niet langer afhankelijk te zijn van energiebronnen die in handen zijn van enkele landen. De 'boom' van duurzame energie nam overigens al een start, blokletterde de Britse krant The Economist in novemher van vorig jaar. Japan is leider in de productie van hybride wagens. Brazilië nam een serieuze biotechnologische voorsprong. Californië besliste om zes autoproducenten te vervolgen omwille van hun bijdrage aan de opwarming van het klimaat. De krant meent ook te weten dat investeerders uit Silicon Valley 100 miljoen dollor injecteerden in de sector van de ontwikkeling van zonne-energie. Dankzij de inspanningen van de Commissie en de lidstaten blijft Europa niet achter. Uit cijfers van de Commissie blijkt dat de Europese eco-industrie wereldwijd over een derde van het marktaandeel beschikt. Het is een sector die jaarlijks vijf procent groeit. In 2004 lanceerde de Commissie ETAP,een actieplan om de ontwikkeling van de ecotechnologie te versnellen. Het plan voorziet 25 actiepunten die tot doel hebben onderzoek te commercialiseren. Politieke initiatieven alleen zullen echter niet volstaan. Er is nog veel geld nodig om op kruissnelheid te komen... Bron: Europabericht nr.313-lllaart 2007

9 Persberichten persberichten courant een ziekenhuisbacterie? De dag van vandaag is er heel wat te doen rond de ziekenhuisbacterie. Dit is een verzamelnaam voor kiemen die meerdere antibiotica weerstaan en vaak ziekenhuisinfecties veroorzaken. i Binnenkort zal de "wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg", een nieuwe wetgeving voor medische fouten, in werking treden. Deze wet zou duidelijk moeten maken wanneer een patiënt recht heeft op een vergoeding, als hij schade oploopt door de zorgen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. Voorlopig duidelijkheid. bestaat er echter nog geen voorziet dat patiënten immers, de nieuwe wet een schadevergoeding kunnen krijgen voor "een infectie opgelopen als gevolg van de verleen- de zorg", wat dus op redelijke wijze laat veronderstellen dat een patiënt met een ziekenhuisbacterie een schadevergoeding. de besmetting recht heeft op Nochtans kan met de ziekenhuisbacterie volgens dezelfde wet ook worden beschouwd als een "risico of normaal en voorzienbaar neveneffect dat verband houdt met de verleende zorg" en wordt de schade niet vergoed. Aan de ene kant kent de wet de patiënt een zekere vergoeding toe, maar anderzijds reikt ze de tegenpartij ook argumenten aan om geen vergoeding toe te kennen. Op basis van de huidige wettekst is het niet duidelijk wat de wetgever wil vergoeden en wat niet. PROJECT: ~O'SB: ~ Mnft mie ~I'e 1" : : in 2008 is het 50 jaar geleden dat in missen show: "Expo '58", muziek en ver- Brussel de wereldtentoonstelling werd halen van 50 jaar geleden waarin zan- georganiseerd. Een hele gebeurtenis die geres Arnaryll is Temrnerrna n en acteu r : we niet onopgemerkt voorbij mogen laten gaan. Het project heeft 2 luiken: enerzijds de Provincialedag op 25 oktober 2007 en : anderzijds de uitgave van een boekje met DVD. Dit jaar hebben we als uitvalsbasis voor onze Provinciale dag het cc Strembeek- Bever gek ozen. in de voormiddag. plan- nen we een rondrit op de site van de : expo, een bezoek aan het atorniurn en/of een bezoek aan het Amerikaans [ohnv Voners impressies brengen over de jaren Met liedjes en vertellingen blikken ze terug op deze bijzondere periode. We hebben jullie hulp nodig voor het tweede luik van ons project. We merkten dat vele bezoekers van toen veel te vertellen hebben over de expo, het was dan ook een tijd waarin alles evolueerde. Deze verhalen van toen mogen niet verloren gaan, vandaar ons idee om een boekje uit te brengen met jullie verhalen. We zijn op zoek naar mensen die een boeiend verhaal theater. : Het namiddagprogramma is een niet te te vertellen hebben over de expo '58. Daarom dringen de Liberale Mutualiteiten We zoeken de gewone ve~en van : alledag, de verhalen van gewone men- sen, de verhalen over hoe men toen keek naar al het geëxposeerde,welke : indruk dit maakte en wat de invloed hiervan is geweest op leven. erop aan dat er een duidelijke wetgeving komt. Tevens willen zij een lans breken voor de integrale vergoeding van patiënten met ziekenhuisbacterie, zonder dat er een betwisting voor de rechtbank aan te pas komt. Hoe dan ook zullen de Liberale Mutualiteiten het voortouw nemen om rond deze problematiek rechtspraak creëren. desnoods het verdere: Zonder jullie lukt ons dit niet; dus als jullie een verhaal te vertellen hebben : aarzel dan niet om ons te contacte- ren! te Geert Messiaen Secretaris-generaal Landsbond van Liberale Mutualiteiten Als u wil meewerken aan dit project kan u steedscontact opnemen met: LBGBrabant - An Vanderauwera Koninginneplein Brussel 02/

10 Diepvriesgroenten even gezond als verse groenten Volgens het Nederlandse Voedingscentrum bevatten diepvriesgroenten vrijwel evenveel vitamines als verse groenten. Dat is te verklaren wegens het feit dat diepvriesgroenten bijna onmiddellijk na het oogsten snel worden verhit en dan worden diepgevroren. Veel vers aangekochte groenten blijven na de oogst vaak te lang liggen en verliezen daardoor vitaminen. hun Ook de mythe van groenten uit blikjes wordt afgebouwd, alhoewel er in ingeblikte groenten iets minder vitaminen zitten dan in diepvriesgroenten, is de kwaliteit ervan meestal prima. Bron: Nederlands voedingcentrum Opgelet met "zelf testen" In de handel worden meer en meer zelftesten verkocht die beweren vroegtijdig bepaalde biernarkers op te sporen. Dit is het geval voor cholesteroltests, markering van bloed in de stoelgang, PSA-waardenmeters en andere. Men verwacht trouwens voor de komende jaren een flinke toename van dergelijke tests. Er is daarom dringend noodzaak aan kwaliteitseisen van dergelijke producten omdat de wetenschappers willen dat het gebruik ervan aanvullend onderzoek niet zou uitschakelen. Als voorbeeld hiervan geven ze het gebruik van de PSA-test waarmee prostaatkanker kan worden opgespoord. Een verhoogde hoeveelheid PSA kan ook minder ernstige oorzaken hebben en anderzijds is een normale PSA-waardegeen garantie voor de afwezigheid van een tumor in de prostaat. Hypertensie blijft een onderbehandeld Bron: Gezondheid.be probleem Naar schatting lijden 2 miljoen Belgen aan hypertensieproblemen en 1 miljoen zou zich daarvan niet bewust zijn. Het zou dus goed zijn indien elk gezin over een bloeddrukmeter zou beschikken. Daardoor zou een meer systematische opsporing van hypertensieproblemen mogelijk worden. Tevens onderstreept de Belgische cardiologische liga de nadruk van het belang van opsporing in de bedrijven, het strikt naleven van het KB ten aanzien van het gebruik van zout in voedselbereidingen en het aanmoedigen van een gezonde levenswijze waarin plaats is voor beweging. Bron: Belgische Cardiologische De petitie voor een definitief Europees Parlement te Brussel heeft succes Bijna Belgen, Nederlanders en zelfs Fransen ondertekenden de petitie. Het verhuizen van het Europees Parlement Liga tussen Brussel en Straatsburg, kost jaarlijks 220 miljoen euro aan de belastingsbetalers. De parlementariërs klagen daarbij over bijzonder veel tijdsverlies en een administratieve rompslomp. De afschaffing van die hoge kosten en administratieve moet de vertrouwenskloof tussen burgers en Europese instellingen verminderen. druk De Commissie heeft beloofd om de petitie te bestuderen, maar kan zelf niet beslissen of Brussel definitief wordt. Het zijn de lidstaten die dit alles in verdragen hebben vastgelegd en die het laatste woord hierin hebben. Een behoorlijk Bron: Euronews percentage van mensen zou aan fibromyalgie lijden Fibromyalgie is een ziektetoestand die zich manifesteert in het bewegingsapparaat en werd door de Wereldgezond heidsorgan isatie gedefinieerd als niet gespecificeerde reuma. Typisch ervoor is een verhoogde drukpijngevoeligheid op een aantal specifieke punten of tenderpoints. Daarnaast zijn er en aantal nevenverschijnselen als algemene vermoeidheid, ochtendstijfheid, chronische stressen gevoeligheid voor temperatuursveranderingen. De oorzaken van het fibromyalgiesyndroom niet bekend. zijn tot op heden Volgens recente gegevenszou naar schatting 5%van de patiënten van de huisarts en 12%van de patiënten van de reumatologen aan de ziekte lijden. Bron: Pour la Science

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Europa Het kennismagazine voor jongeren

Europa Het kennismagazine voor jongeren Europa Het kennismagazine voor jongeren Europese Unie Dit kennismagazine en de bijbehorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm bookshop.europa.eu

Nadere informatie

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad Europese Unie Europa. Een jongerenblad Deze brochure Europa. Een jongerenblad en de bijhorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: http://europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm https://bookshop.europa.eu/nl/home/

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

CULTUUR. Zilver uit Antwerpen in het Zilvermuseum Sterckshof met een rolwagen! 9 te Deurne 19 VOEDING

CULTUUR. Zilver uit Antwerpen in het Zilvermuseum Sterckshof met een rolwagen! 9 te Deurne 19 VOEDING In memoriam François Dereze Onze gewezen erevoorzitter François Dereze heeft ons in alle stilte verlaten. We wisten wel dat het de laatste tijd met zijn gezondheid niet zo goed ging, maar hijzelf wenste

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Iedereen verdient vakantie. toerismecahier. Ontwikkelingen in de facilitering van toerisme voor mensen in armoede

Iedereen verdient vakantie. toerismecahier. Ontwikkelingen in de facilitering van toerisme voor mensen in armoede toerismecahier Iedereen verdient vakantie Ontwikkelingen in de facilitering van toerisme voor mensen in armoede Toerisme Vlaanderen Steunpunt Vakantieparticipatie Iedereen verdient vakantie Ontwikkelingen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Europa special. Geschiedenis in vogelvlucht: 50 jaar Test uw kennis over Europa De miljoenen van Brussel voor Brabant Samen met Europa een vuist maken

Europa special. Geschiedenis in vogelvlucht: 50 jaar Test uw kennis over Europa De miljoenen van Brussel voor Brabant Samen met Europa een vuist maken Brabant magazine Europa special Brabant IN Europa 50 jaar Europa Provincie Noord-Brabant Geschiedenis in vogelvlucht: 50 jaar Test uw kennis over Europa De miljoenen van Brussel voor Brabant Samen met

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L " _ r " 6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e "

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L  _ r  6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e EUROPA ONDER DE LOEP DIDACTISCH DOSSIER Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen van dit dossier werd rekening

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad ARMOEDE IS ONAANVAARDBAAR! DOE ER SAMEN IETS AAN!

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad ARMOEDE IS ONAANVAARDBAAR! DOE ER SAMEN IETS AAN! ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 11, nr. 4 - oktober/november/december 2010 ARMOEDE IS ONAANVAARDBAAR! DOE ER SAMEN IETS AAN! ACTUEEL-Informatieblad

Nadere informatie

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3.

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie