. tc. Sr/ Colofon. Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". tc. Sr/ Colofon. Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel"

Transcriptie

1

2 -. tc Sr/ Colofon Tijdschrift van het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid - IVA rp voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ~.,. Vormgeving en prepress: Jan Masyn Fotografie: Bloso, Jan Masyn, Lieve Wyndaele Fros. GSF, W, OKRA, Rob Walbers, Emy Elleboog, en Sparta Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat Brussel De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs. Het overnemen en/of dupliceren van artikels is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Bij overname dient de redactie van tevoren op de hoogte gesteld te worden. Dit tijdschrift wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier *c.-.i,w5,y.c,.: :,$:izl ~. ~. ~ '.,C* SPORTA: Sport naar de mensen en de mensen naar de spo? brengen.:

3 Redactioneel Bloso organiseert dit jaar voor de I lde keer de actie 'Sporttak in de Kijker'. Deze sportpromotionele actie focust elk jaar op één bepaalde sporttak of een groep van sporttakken. In 2000 werd gestart met de promotie van aerobics en fitness, daarna volgden gymnastiek, tennis, korfbal, basketbal, triatlon &duatlon, wandelen, wielersport en volleybal. Vorig jaar stonden de Oosterse vechtsportgkin de kijker. Dit jaar is voor 'Recreatiesport' gekozen als 'Sporttak in de Kijker'...,,r van de Sport voor Allen'. Precies 40 jaar geleden zijn de grote ang getrokken. In 1970, een jaar na de oprichting van Bloso,. pwtbitinnale gelanceerd, het begin van een reeks campagnes die isch 'Sport vgor Allen' beleid. Om ook deze verjaardag onder de aande actie 'spomak in de Kijker ' als 'Het.Jaaf.,qde., <. Sport voor ",., -,. orden. In dit themanummer vind je tïouwens een'hist&&h overzicht...<..> i;'..,.... ' i.. b..,.. <;.van de Sport voor P;llen' is het belangriieen aaribod te creërend$! inspeelt elverlagendè als op het lifetirne,.qehalte, allebei zo keqp&kend voor,.,3 a<-* ort. Afle'leeftijden en doelgroepen moeien er hun gading in vigr&f Kortom een d aanbbd het nadruk op het sociaal-, het eigen niveau' k wordt dim8a.r sterk de op bijs~~lingen/opl~(di~~en. -,.. Hiermee wil-... i uigen dat ook de recreatievesportfe$ëraties garant kwalitei$;.:.-y. ':.,......,:y,,:,. 'T;:.,.:?.-. r..,,.a:>.;:.,-,....,;,.. I... : Deze actie is uitgewerkt door Bloso, in samenwe&ng met FROS, dpf&?itt~&~o$&-.. deratie, de Koninklijke Vlaamse ~ oetbalbond;~~~~-~~f$~i en de Sporta-federatie. Deze 5 recreatieyefederaties ventegenwoordigpn slechts'een dekvan de sport- '.. federaties dieactief zijhh Vlaandeieti;To&h zijn de&q:$ortfederaties ir$dieen%te complementair dat zkamen een aanbodeerzorgen dat alle asphten van recr&tig&port aanspreekt en alle doelgroepen bereikt.., 'I.....: Ook bij de keuze van de.activiteitèn is met alle doelgroepen leeftijden rekening gehoudpn. Dit geeft aanleiding tot een aantrekkelijke activiteitenhlender, gespreid over het ganse jaar. Meer informatie hierover vindje in dit themanummer<~ok vind je in dit 'Sport'-?> nummer een voorstelling van de 5 sportfederaties die meewerken. De sportfederaties verteln wa1,re doen,lyie bun d.gel~o~p ze reed&rganiseren. en waarom +,:, $Jgens... deze actie...,.i e &e~%&d8~$~ii&ite&ira:i&yopfisch~i~e$ Wens je meer info over de actie of wil je reeds inschrijven voor bepaaae activiteiten, surf dan. naar yvww.s&mroemile~?be.~et dit nummer gaat de actie '~poritak in de Kijker - Het JBar van de Sport voor Alleh' van start. We hopen dat we, zoals in:het verleden met onze :;ampagn.e5 dok inet deze a&ie en samen met de sportfederaties &n extra impuls aan de,:,. recreatfesport kunnen geven ,,.. Carla 6a8e.. Administrateur-generaal

4 ~ :, 334 z;,;., * L -,.r. :.l:, jaar Bloso sportpromotie, :::$g..l..., + *... z >;*.~ &n historisch overzicht, -~.- 7.,~. -'~ 8 <.,....-t......, :.:.,A.~;?~+&: ':,..i.,,,~ ".*.:,.. Si. -_!g70 heeft Bloso tal van sportpromotionele campagnes gevoerd, gericht op een waaier van doelgroepen. Altijd opnieuw was de doelstelling: meer mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis en in kwaliteitsvolle omstandigheden. De recentste campagne is de Sportelcampagne voor 50-plussers, die loopt sinds 2009 en die dit jaar op kruissnelheid zal komen. Om deze 4Oste verjaardag in de kijker te plaatsen vind je hierbij een historisch overzicht van alle sportpromotionele Bloso-campagnes. I. Sportpromotie in de jaren '70 en '80 ( ) I Sportbeoefening is een variabel gegeven dat vooral soc~aal-economisch wordt bepaald. Vanaf de jaren zeventig wordt bij de promotie van sportbeoefening en lichaamsbeweging meestal ingespeeld op het gezondheidsaspect en de compensatie voor een toenemende sedentaire levensstijl in alle leeftijdscategorieën van de bevolking. Naast de sociaal-economische factoren moet ook rekening worden gehouden met individuele motieven, die sterk afhankelijk zijn van milieu, leeftijd, geslacht en overtuiging. De sportpromotiecampagnes die Bloso van 1970 tot 1990 voerde, kunnen in zes fasen worden ingedeeld. Fase 1 ( ) had een zuiver sensibiliserend karakter met campagnes zoals Sportbiënnale 70 en 72, Sportiva 71, de acties Olympisch minimum, Fit-o-meter, enz.... In fase 2 ( ) werd het accent verschoven naar de continuïteit in de sportbeoefening. De behoefte aan organisatie en begeleiding die hiermee gepaard gaat, werd opgevangen door de uitbouw van een Vlaams vrijwilligerskorps, met name de Sport+gangmakers. In fase 3 (vanaf 1976) werd, door de verdere uitwerking van de organisatie en de structuren van het sportbeleid op gemeentelijk niveau, de behoefte aan een degelijk geschoold technisch kader voelbaar (o.a. de nood aan sportfunaionarissen). Dat werd opgevangen door enerzijds nieuwe en gespecialiseerde Bloso-opleidingscursussen en anderzijds het versnelde opleidingsprogramma TOSS 80 (Technische Opleiding Sport en Spel). In fase 4 (vanaf 1978) werd gepoogd een wetenschappelijke onderbouw te vinden voor het Sport-voor-Allen-beleid. Er werden jaarcampagnes gelanceerd voor specifieke doelgroepen: vijftigplussers (1978), kinderen (1979), vrouwen (1980) en gehandicapten (l 982). Van 1981 tot 1982 werd de impulsactie 'Volkssporten in Vlaanderen' gelanceerd in samenwerking met de Vlaamse Volksportcentrale. met als doel de volkssporten in Vlaanderen te vermaatschappelijken en nieuw leven in te blazen. In fase 5 ( ) werd vanuit de Vlaamse beleid en het schoolsportbeleid nieuwe impulsen te geven. Na het gemeentelijk beleid en het schoolsportbeleid werd getracht in fase 6 ( ) op een soortgelijke manier het sportbeleid op provinciaal gebied uit te bou met de actie 'Sportieve provincie'.

5 ~ ~.:..:..'F_, Van sport+klassiekers naar speerpuntacties ( ) Naast de campagnes werd vanaf 1978 gestart met meer specifieke sport+ initiatieven, waarbij de promotie van een aantal sporttakken die voor de grote massa toegankelijk zijn en die geen specifieke training of uitrusting vergen de doelstelling was. Zo werd in 1978 gestart met de internationale Tweedaagse Voettocht van Blankenberge. In 1980 ontstond de tweede Klassieker: de windsurfregatta in Dudzele. In 1981 werd de eerste Sport+klassieker voor wielertoeristen 'De Gordel' gecreëerd in Sint-Genesius-Rode. En in 1984 werd voor de eerste maal het 'massa-volleybaltornooi' in Zonhoven georganiseerd. Naast de formule van Sport+klassieker werden vanaf 1985 een aantal regionale initiatieven onder de noemer van speerpuntacties ondersteund en provinciaal gespreid kregen deze acties een tweejaarlijkse ondersteuning. Van 1985 tot en met 1992 werden jaarlijks tientallen sportevenementen met regionale uitstraling ondersteund. Sport is tof... en het kan best in je buurt ( ) Met de slogan 'Sport is tof... en het kan best in je buurt' richtte Bloso van 1983 tot 1984 aandacht op het gemeentelijk sportbeleid. Omdat het een tijd van inleveren was, met weinig ruimte voor nieuwe investeringen, werd geopteerd voor een efficiënter gebruik van de reeds bestaande infrastructuur. De campagne was gedeeltelijk gericht op de beleidsverantwoordelijken en gedeeltelijk op meer service voor het grote publiek. L,,.,,.,.~,;.> ;: :,.,; z <;><,...:..- >,,. ~:: e >.,..,. >...,". '. :t ~.,; *.-c '!. ' ' '. C -$l <.;-.. '- Voor een goed functionerende lokale sportbeleving zijn beleid, advies, beheer en uit- z,,. :...i,: " "-,,...;e <: :.S.: 7,,,,,:;: voering de vier sleutelbegrippen. Deze begrippen vormden dan ook de hoofdbrok van *,.. ~..*,.,.. ::.,,.,{.F. :#,, r,>:.,. c~..,; :; :.:,s:' het Bloso-actieplan voor de lokale beleidsverantwoordelijken. ~.-..?,G +:L~~.+,,.+~>,, j..;.....n:,+:,'....".,!... :Z..:,,...c. - ;+,<;,+:;,-c.k., >.',.I'..!. Sport is tof...,, *. <.' (I-.: en het kan best op school ( ). -- r, :>r..;;..,. ;,. :. <_,,.' Bloso is zich van meet af aan bewust geweest van het belang van sport op school. Met c:,:.?, ' :.!. I i., j:,+:..,<::;:<,,;..,, sportonderricht op school bereik je meer dan 1 miljoen jonge mensen en kan de basis,...._,,:...: ;~* ;. L,.r.,.. 6,.',..' worden gelegd voor een levenslange sportbeoefening.,,.,.,:'.,":.i,:,,.,..,.. :,., C. r Reeds in 1972 werd in de Vlaamse lagere scholen jaarlijks een actie georganiseerd die.;,..,.>,..;.,...,y : :: 'Sportiefste School' als naam kreeg. In 1977 werd de titel 'Sportieve School' gelan-,*,.., ~,%'.*,:.t,., ceerd, om het competitieve element tussen de scholen onderling af te zwakken en om?..'::.,:,:;::y;,-,..,:-..,, - f meer nadruk te leggen op het aspect 'wedstrijd met zichzelf'..:.,..,....~,. :G:;,...\. 2 ~ -. In 1979 werd de actie uitgebreid tot het secundair onderwijs en werd in het basison-.,. ). ;~,... derwijs de formule Sportieve School+ toegevoegd. In het schooljaar stelden.....,. -,,.-...,....,,... ~...,.. >.

6 l iet Bloso en de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) de klassieke Sport+ actie in het,eken van de schoolsport. Een eerste speerpuntactie droeg de naam 'Sport-Actieve School'. De doelstellingen van deze vernieuwde actie waren de volgende: :. xcs. ;..tai:&ad.': ;:f alle scholen sterke en permanente impulsen geven voor deelname aan -"-:- -.:: georganiseerde en zelf te organiseren schoolsport en aanzetten tot behoud 5:.,G - en verder uitbouwen van een omnischoolsportclub; :i 2. een betere samenwerking creëren met de traditionele sportbonden; 3. het geven van initiatielessen (5x2 uur) in verschillende sporttakken; 4. het project 'Sportieve speelplaatsen' lanceren, waarbij een audiovisuele montage werd gerealiseerd en verspreid in de scholen; 5. het aanbieden van een schoolsportkaart aan alle leerlingen, die extra voordelen bood voor sportmanifestaties, het huren van sportaccommodaties, de aankoop van sportmateriaal, enz.; 6. voor de pedagogische begeleiders werden vijf werkbezoeken gepland die tot doel hadden de schooldirecties te laten kennis maken met de sportinfrastructuur die in Vlaanderen voorhanden is. r werd er dat schooljaar weekend voor schoolsportgangmakers ae-, werden studiebijeenkomsten gehouden, - werd de landelijke schoolswor ceerd en tijdens de week van 6 tot 10 mei 1985 werd van elke school verwdciit i een daverende sportdag zou organiseren. De apotheose van het schoolsportjaar was de 'Loop-naar-de-Maan'-race. Het was de bedoeling dat op &n dag de leerlingen en personeelsleden van alle Vlaamse scholen de sfstand aarde-maan b ~j elkaar zouden lopen ( km). De campagne werd ondersteund met een folder, stickers, raamaffiches en een brochure voor leerkrachten Sport-is-tof-actie ( ) De Sport-is-tof-actie werd gelanceerd in 1986 en had als doel de Vlaming tot sporten te bewegen met een concreet aanbod gedurende vijf jaar. Iedereen kon aan de actie deelnemen via een Sport-is-tof-kaart en deelnemen kon op 3 niveaus. De verschillende niveaus moesten in de juiste volgorde worden afgelegd. Om niveau 1 te behalen moest men deelnemen aan 4 'Sport-is-tof'-activiteiten, om niveau 2 te behalen aan 6 'Sport-is-tof'-activiteiten en om niveau 3 te behalen moest men 10 'Sport-is-tof'-activiteiten beoefend hebben. Per afgewerkt niveau ontving de deelnemer een aandenken. " i

7 Actie 'Sportieve provincies' Wegens de verschillende evoluties die de Vlaamse provincies sinds 1970 hadden doorgemaakt, drong zich tevens een provinciale aanpak op. Jaarlijks zou er per provincie een promotiecampagne worden gevoerd. Op die manier kon de samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de gemeenten worden geïntensifieerd..,., ~.,.-., <.... <.- ll. Sportpromotie vanaf k,. -..l..,- q. :.:I ;.. (V01 Commissariaat-generaal Bloso)... i' :... - i >,..,.,,.. S... -'j, -, ;:,:'y~-...'. ';. Toen Bloso in 1991 omgevormd werd tot een Vlaamse Openbare Instelling (Vol), werd ' :X*...I de sportpromotie professioneler aangepakt en werden meer financiële middelen vrij-,.,.. gemaakt....?a l.?... ~-. -? ' Sensibiliseringscampagnes op Vlaams niveau<'. : "i....:. ~..S.,.~,-.: -;:?z.i.,.;,.<...,.f. -;.d 1..;,:.,,, :....:::.!k$.a_ '...-.;i. De Bloso-Jeugdsportcampagne 'Als het kriebelt moet je ~~&ten',..,... r>.. ;,....f I. De Bloso-Jeugdsportcampagne ging officieel van start op 1 oktober 1992 en werd afgesloten in De uitgangspunten van waren tweeërlei: o de slechte fysieke conditie van de jeugd o de dalende sportparticipatie van de.-.::s Deze campagne beoogde enerzijds meer jongeren aan te zetten opnieuw of meer aan sport te doen en anderzijds het belang te onderstrepen van de lifetime sportbeoefening. Enkel regelmatig sporten kan immers op termijn leiden tot een veralgemeende betere conditie van de Vlaamse jeugd. Vermits sporten in clubverband de beste garantie biedt voor regelmatig sporten werd daar in deze campagne sterk de nadruk op gelegd. j, :;'al*

8 Niet minder dan 'Sportkriebelactiviteiten' werden georganiseerd, waaraan zo'n jongeren hebben deelgenomen. Dit uitgebreid sportaanbod kon gerealiseerd worden dankzij de intensieve medewerking van diverse partners. De participatiecijfers tonen aan dat de campagne ook goed aansloeg bij de jongeren zelf. Dit was niet in het minst te danken aan een professioneel mediaplan waardoor de Bloso- Jeugdsportcampagne in Vlaanderen een ruime bekendheid genoot. Hierbij speelde het campagnebeeld, met name de 'Sportkriebel' een belangrijke rol. Dit beeld werd gebruikt voor radio en tv-spots, advertenties. posters, opdrukaffiches, stickers, T- shirts, sleutelhangers.... Mede dankzij verschillende ondersteuningsmiddelen werden sportfederaties, gemeentebesturen, provinciebesturen, sportclubs, scholen,... ertoe aangezet hun medewerking aan de diverse sportpromotionele activiteiten te verlenen. Specifiek werd er in meerdere projecten een grotere en directe betrokkenheid van de sportclubs nagestreefd. Deze doelstelling werd verwoord met de slogan 'Zoals het in de sportclub kriebelt, kriebelt het nergens Van bij de start van de Jeugdsportcampagne werden de Vlaamse sportfederaties betrok ken bij de organisatie van de di verse activiteiten. Via ondermee subsidiëring van de door hen gemaakte kosten, werden de fede- d raties ertoe aangezet specifieke jeugdsportpromotieplannen op te stellen, waarin ondermeer speciale aandacht werd besteed aan de opleiding van jeugdsportbegeleiders. In 1992 werkten 10 federaties effectief mee via het opstellen en uitvoeren van een' jeugdsportpromotiepla,n.!m 1993 J'' verklaarden 69 van de 86 erkende sportfederaties zich principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. Hietvan dienden 54 sportfedera- 'ES een promotieplan in, met 37 Q % rerden besprekingen aangegaan I met 32 federaties werd in 1993 een overeenkomst bereik 1994 werden alle. laamse erkende sportfederaties opnieuw aangezocht om ee.n nieuw promotieplan op te stellen, waarbijgçterk de nadruk diende te liggen op a$,es vbr de sportclubs i.v.m. ugdsportpromotie. De promotieplanhen moesten derhalve voorzien in activiteiten die -n directe betrokkenheid van de sportclubs inhielden. In 1994 verklaarden 50 van de 86 erkende sportfederaties zich principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. Hiervan dienden 42 sportfederaties effectief een promotieplan in en met hen werd dan ook een overeenkomst bereikt. In 1995 kwamen alleen de sportclubs van erkende federaties met een goedgekeurd promotieplan in aanmerking voor de subsidie voor deelname aan de 'Dag van de Sportclub' en voor de subsidie voor aankoop van sportmateriaal. In deze promotieplannen diende bij acties voor de sportclubs de nadruk te liggen op fairplay. op dit voorstel reageerden 66 van de 90 sportfederaties positief en hiervan stuurden 57

9 ~.- sportfederaties daadwerkelijk een Jeugdsportpromotieplan in. In 1996 werd aan de Vlaamse sportfederaties in het kader van de Jeugdsportcampagne geen jeugdsportpromotieplan meer opgevraagd. Wel werd een daadwerkelijke medewerking van de sportfederaties verzocht voor specifieke evenementen zoals de 'Dag van de Sportclub' en de 'Bloso-Kustactie', Beide acties werden jaar na jaar succesvol georganiseerd. De Bloso-campagne 'Vrijwilliger in de sport' Uitgaande van de vaststelling dat ook voor de sportsector de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers (in 2003 zo'n ) levensnoodzakelijk is, werd op verzoek van de minister van Sport in 2001 een actie rond de 'Vrijwilliger in de sport' gerealiseerd. Hierbij werd, specifiek voor wat de sportsector betreft, ingespeeld op het internationale jaar van de vrijwilliger. Bovendien werd 'een verhoging van de maatschappelijke participatie en engagement' als beleidseffect beoogd. In partnership met de andere sportactoren, enerzijds de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs en anderzijds de gemeentelijke en provinciale sportdiensten, werden een aantal initiatieven ontwikkeld waarbij de vrijwilligers in de sport centraal stonden. Deze sensibiliseringsactie werd rond 5 thema's opgebouwd, met name: O het werven van jonpe vrijwilligers o waardering voor de jarenlange inzet van de vrijwilligers in de sport O aandacht voor een aangepast vrijwilligersstatuut O vormingsinitiatieven VOO-.: : clubbestuurders.. s. O een concrete actie op het terrein ;~~L-, obiliseren van jonge vrijwilligers Via een beperkte mediacampagne en een aangepaste communicatiestrategie werd de boodschap bij het grote publiek kenbaar gemaakt. Met deze boodschap werd een motivatie beoogd van vooral jonge mensen, om zich als nieuwe vrijwilliger belangeloos in te zetten voor de sport. Een specifiek logo onder de slogan YRUWILLIGER IN DE SPORT, DAT VERDIENT GOUD!' en een poster ( exemplaren) werden aangemaakt. Ook werd een tv-spot geproduceerd. In deze tv-spot werden vooral jongeren aangesproken om zich als vrijwilliger in te zetten in hun sportclub. Met de regionale televisie (RTR) werd een mediapartnership afgesloten voor de aankoop van mediaruimte waardoor de kosten aanzienlijk konden beperkt worden. De aangemaakte tv-spot rond de 'Vrijwilliger in de sport' werd op alle 11 regionale zenders gedurende twee weken in halftijds regime uitgezonden.

10 Appreciatie voor de jarenlange vrijwilligersinzet Voor de vrijwilligers die reeds 21 jaar of langer actief waren in de sportclub enlof sportfederatie of voor vrijwilligers met 21 jaar effectieve inzet in de schoolsport, werd een initiatief ontwikkeld waarbii de overheid haar amreciatie.. uitdrukte voor deze jarenlange inzet. Daartoe werd de medaille van de Vlaamse minister van Sport gecreeerd, die samen met een getuigschrift aan vrijwilligers in 141 Vlaamse qemeen- - ten werd overhandigd ter gelegenheid van een officiële huldiging. Deze medailles en getuigschriften werden gratis ter beschikking gesteld van de gemeenten. Deze medaille wordt, zij het in beperkte mate, nog steeds jaarlijks toegekend. I Incentive voor jonge vrijwilligers Ook de inzet van jonge vrijwilligers in de sport werd beloond. In 2001 werd daarom aan 1.l 51 jongeren onder de 21 jaar, die reeds twee jaar actief waren als vrijwilliger, een eigentijds incentive overhandigd in de vorm van een hartslagmeter. Aandacht voor een vrijwilligersstatuut, ook in de sport Door de Bloso-administratie (juridische cel) werd meegewerkt aan een interdepartementale werkgroep, belast met de opmaak van een nieuw statuut van de vrijwilliger. Streefdoel was het vrijwilligerswerk meer erkenning te geven. Bovendien wilde men betere financiële, materiële en institutionele voorwaarden scheppen die nodig zijn opdat vrijwilligers in optimale omstandigheden hun taak kunnen vervullen. Een aantal domeinen waarop verbeteringen wenselijk zijn zoals het arbeidsrecht, het fiscaal en het sociaal recht behoren echter tot de bevoegdheid van de federale wetgever. Vormingsinitiatieven voor de vrijwilligers Bloso en de Vlaamse Trainersschool (VTS) hebben, samen met de Vlaamse Sportfe ratie (VSF) en de provinciale sportdiensten WP), vormingsinitiatieven ontwikkeld voor de clubbestuurders in de sportsector. Via de detectie van de prioritaire noden werden in functie hiervan specifieke vormingscursussen ontwikkeld. Zo werden een aantal bijscholingen georganiseerd rond 15 verschillende thema's. Op deze manier werden clubbestuurders o.a. vertrouwd gemaakt met de opmaak van een beleidsplan (met aandacht voor het jeugdsportbeleid) en werden ze wegwijs gemaakt in marketing- en verzekeringsaangelegenheden. Ook interne communicatie, sponsoring, website-ontwikkeling, mediamanagement, sportstructuren, event-management, vzw-wetgeving, vergadertechnieken, werken met vrijwilligers, boekhouding en fiscaliteit, ledenwerving en sportwetgeving kwamen aan bod. I I Actie op het terrein 'Het Sportlint' Uitgaande van het principe dat de 'boodschap' op het terrein moet versterkt worden, werd in het najaar 2001 een Vlaams sportevenement georganiseerd, met name 'Het Sportlint'. Hierbij stond in 2001 de sportvrijwilliger - centraal. Vanaf 2002 tot 2007 stond deze actie in het teken van sporten in clubverband.

11 .~.:.:.. irt!;x,,.&&:,- i:. ~. r De Bloso sensibiliseringscampagne 'Bij een sportclub zit je goed' (!-2006) 6ij een qwtc[ub je % I Deze campagne, die Bloso samen met de Vlaamse sportfederaties en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten sinds het najaar 2002 voerde, beoogde twee essentiële en concrete doelstellingen: Ten eerste, het aantal leden in de sportclubs verhogen door meer mensen, jongeren en volwassenen, aan te zetten om te sporten in clubverband. Ten tweede de kwaliteit van het sportaanbod in de sportclubs verbeteren. Deze 2 doelstellingen zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden, een verhoogde kwaliteit zal automatisch ook leiden tot een stiiaina van het aantal leden. 111 ue eerste 1d5e (2004 weru naast een mediacampagne op radio, tv en in de geschreven pers een eerste ondersteuningsactie voor sportclubs georganiseerd en stond de 2de editie va n 'Het Sportlint' in het teken van de campagne. In deze eerste fase werd vooral getracht het sporten binnen de sportclub te verhogen. Omdat ook sporters met weinig of geen talent kansen moeten krijgen in de sportclub werd bijzondere aandacht besteed aan de recreatieve sportbeoefening binnen de sportclubs. De tweede fase van de sensibiliseringscampagne (2003) omvatte, naast een 2de ondersteuningsactie voor sportclubs, ook de 3de editie van 'Het Sportlint', de organisatie van de 'Staten-Generaal van de sportclubs'en een mediacampagne op radio en tv. In 2004 werd de sensibiliseringscampagne voortgezet via een mediacampagne op radio en tv en de organisatie van de 4de editie van 'Het Sportlint'. In 2005 werden met het oog op de realisatie in 2006 van de sportpromotionele actie 'Sterrenactie voor sportclubs', de voorbereidende gesprekken gevoerd met de erkende Vlaamse sportfederaties. Bij deze actie werd uitgegaan van de vaststelling dat er binnen de sportclubs meer aandacht moet worden besteed aan bepaalde kwalitatieve aspecten die een sportclub succesvol (kunnen) maken. Dit is noodzakelijk als de sportclubs hun rol ten volle willen blijven spelen als leerschool voor het aanleren van maatschappelijke en sociale vaardigheden en het vertrouwd maken met sportwaarden. Daarom werden de sportclubs in deze actie gesensibiliseerd om via een nieuwe, eenvoudige sportpromotieactie aandacht te besteden aan 7 belangrijke aspecten van een goede clubwerking, nl.: een goede clubsfeer, het aansluiten bij een Vlaamse sportfederatie, naast een competitief ook een recreatief sportaanbod aanbieden, een minimum percentage van 30% bestuursleden hebben die jonger zijn dan 30 jaar, een uitgewerkte jeugdwerking hebben, een degelijke sportinfrastructuur bezitten en uitsluitend werken met gekwalificeerde lesgevers.

12 De Bloso campagne voor 50 plussers 'Sportelen, beweeg zoals je bent' ( Met de campagne Sportelen, beweeg zoals je bent, wil Bloso extra sportstimulansen creëren voor de 50-plussers, zowel voor de lifetime sporters als en vooral voor de nietsporters tussen 50 en 65 jaar. Dat deze extra sportstimulansen voor deze leeftijdsgroep noodzakelijk zijn blijkt uit de sultaten van het sportparticipatie-onderzoek dat de voorbije jaren werd uitgevoerd.? campagne houdt rekening met de heterogene samenstelling van deze bevolkingsgroep en verloopt dus gediversifieerd, rekening houdend met de specifieke noden en interesses van zowel jonge 50-plussers (die vooral interesse hebben voor nieuwe sporten) als van oudere senioren (die meer aandacht hebben voor het gezondheidsaspect van sporten/bewegen).,.: *~: b$?,;,, Wat is sportelen?.,.c.,g~&.$. -' ~w~ Sportelen is geen nieuwe activiteit. Het is een mehfarireir. "'' Sportelen is geen nieuwe sport, maar wel een nieuw begrip. ;$.:s>-+ 1 De campagne 'Sportelen' beoogt vooral een mentaliteitswijziging bij 50-plussers t.a.v. sport en sportbeoefening. in het bijzonder. Zowel in de boodschap zelf als in het concrete sportaanbod op het terrein ligt de nadruk op het sporten op eigen maat, eigen ritme en eigen tempo van de 50-plusser en op het sociaal contact. Het is een andere manier van omgaan met sport: nl. samen van het leven en van sport genieten. Sportelen betekent niet noodzakelijk winnen of de beste zijn, het is net zo goed samen plezier maken. lachen of gewoon wat bijpraten. Bij Sportelen wordt sport bij 50-plussers anders gepromoot, het is een andere manier van sporten. zonder verplichtingen, afzien of prestaties neerzetten. Er mag gezweet worden. maar er worden geen fysieke grenzen verlegd. Er is dus geen blessureleed en geen pijn. Er is geen doel dat moet bereikt worden, er zijn geen medailles die moeten worden verdiend. Het gaat wel over gezellig en gezond sporten en over een leuke en gemakkelijke manier om mensen te leren kennen. Men volgt zijn eigen regels en )ortelteam Fysieke Fitheid In samenwerking met o.a. de gemeentelijke sportdiensten zullen Sporteldagen georganiseerd worden. Op deze dagen zal, naast een voorafgaandelijke opwarming, op een losse en ontspannen manier de algemene conditie van de 50-plussers getest orden door een Bloso Sportelteam. Dit team zal bovendien ook advies geven over? mogelijkheden die bestaan om op een eenvoudige en verantwoorde wijze, via de beoefening van een aantal basissporten zoals fietsen, lopen en zwemmen, de basisconditie te verbeteren enlof te onderhouden. Daarnaast zal voor de sportelaars op deze dagen ook een aangepast sportaanbod gerealiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke sportclubs en de gemeentelijke sportdienst. Op die manier wordt ook een link gelegd met de permanente sportbeoefening in de eigen, onmiddelliike gmgevlng. '~

13 Sportelweken In verschillende Bloso-centra zullen in de loop van 2010 exclusief voor 50-plussers, Sportelweken georganiseerd worden. Tijdens deze Sportelweken zullen in de sfeer van de campagne, met name op een sportieve, gezellige en sociale manier, all-inverblijven van 5 dagen georganiseerd worden voor 50-plussers. Het dagelijkse Sportelprogramma wordt een combinatie van minimum 2 UUJ >port en toeristisch/culturele activiteiten. Bovendien zal in de loop van deze week een Sportelteam de fysieke fitheid van elke deelnemer komen testen aan de hand van een specifieke 50-plussers testbatt~rii. Er is ook telkens in een avondvullend programma voorzien. De Sporteltrips Sporteltrips zijn de ideale combinatie van sport, cultuur en toerisme. Dit initiatief van Bloso geeft elke 50-plusser de kans om te sporten, iets bij te leren, een stukje Vlaanderen en een hoop nieuwe mensen te leren kennen. Want helemaal volgens de filosofie van het sportelen vormen sociaal contact en sportplezier het hoofdbestanddeel van deze eéndagstrips. De Sporteltrips zijn bovendien voor iedereen een leuke uitdaging. Zo kunt u kennismaken met golf, diepzeeduiken, kleiduifschieten, enz. Maar tegelijk ontdekt u stukje< Vlaanderen: Haspengouw, Flanders Fields, de Limburgse Kempen, de Vlaamse Arde nen... In een Sporteltrip vindt iedereen z'n gading. In 2010 is er keuze uit Sporteltrips verspreid over gans Vlaanderen. Nog goed nieuws: zo'n Sporteltrip hoeft helemaal niet veel te kosten. Dankzij de ----&.,n.ampagne van Bloso blijven de prijzen uiterst democratisch. En toch is al'-c pen: de sportinitiaties, lunch, inkom, gidsen, verplaatsingen, enz.,k de organisatie van een Sporteltrip is eenvoudig: er wordt telkens afgesproken op 6én centrale plaats. Van daaruit maken we alle verplaatsingen in groep, uiteraard samen met de Bloso-medewerkers. De Sporteltrip eindigt terug op de startplaats. Senior Games Senior Games is een jaarlijks specifiek sportevenement in Blankenberge dat per definitie bestaat uit een complementair aanbod (mix) van seniorensportcompetities en recreatieve sportbeoefening. De Senior Games vormen dus de uitgelezen kans om in de sfeer van deze campagne te Sportelen met leeftijdsgenoten. Bovendien wordt naast het sportieve luik. aan alle actieve deelnemers gratis een muzikale afsluiter aangeboden. Wegens het overdonderend succes van de eerste editie in 2008 (meer dan deelnemers) werd om organisatorische en veiligheidsredenen besloten om deze Vlaamse Senior Games te spreiden over 2 dagen. Sporteldagen Naast de landelijke Senior Games wordt er per provincie 1 Sporteldag georganiseerd. Deze Sporteldagen zijn speciaal bedoeld om zowel de sportieve als de minder sportieve 50-plusser een dag lang in een gezellige en ontspannen sfeer te laten proeven van gekende en minder gekende sporten. Er is telkens aangepaste randanimatie. r :,. -.g...q :9---w,rp,-..,.;~? {pal+?..r.. vo$!$!% y7,~.!:f*:-:!~f.*.,/ r.....xl'.

14 sporttak in de Kijker, mee een sportieve uitdaging Sporttak in de Kijker 2010, Het jaar van de Sport voor Allen.' Betekent dit een boost voor de recreatiesport of hoe ervaren de recreatiesportfederaties dezekeuze? Laat ons duidelijk stellen: het feit dat men van overheidswege onmiddellijk als ondertitel 'een jaar vol recreatiesport' vasthecht aan 'Het jaar van de Sport voor Allen' tekent al duidelijk een verwachtingspatroon moet gonzen van sportieve bedrijvigheid en de onderliggende boodschap is niet mis te verstaan: het moet een jaar worden waar elkeen de weg naar de sport ontdekt. Dat men net deze uitdaging toekent aan recreatieve sportfederaties is wellicht geen toeval. Binnen het Vlaamse sportlandschap hebben de namen van deze federaties: Sporta-federatie, FROS Amateursportfederatie, OKRA-SPORT, Gezinssportfederatie en Koninklijke Vlaamse Voetbalbond, toch wel enige weerklank. Het moet bovendien duidelijk zijn dat vanuit deze groep een uitnodiging klinkt naar de hele Vlaamse sportwereld. ;r keuze gemaakt voor een samenwerkingsverband. In welke mate finden die sportfederaties mekaar en wat zijn hun kansen? iderdaad is er een duidelijke keuze gemaakt voor een samenwerkingsverband. Dat j op zichzelf niks nieuw. Ook in vorige edities werd in deze zin gewerkt. De sportederaties hebben samen hun project ingediend. Zij kennen inderdaad de betekenis!n de waarde van samenwerken. In een niet zo ver verleden hebben zij trouwens de :onclusies van het congres rond de omvang en de betekenis van de recreatiesport in flaanderen hard gemaakt en duidelijk gekozen om in te spelen op trends en eigenhelen. Op die manier werden nieuwe impulsen gegeven aan de recreatieve sportbeoeening vanuit de Sport-voor-Allen gedachte. ;porttak in de Kijker.... en de keuze valt op 'Sport voor Allen'! Opmerkelijk is inderdaad dat men niet specifiek focust op één enkele sporttak maar uimte geeft aan diverse sporttakken. Wellicht is deze keuze dan ook een waarborg )m een ruime instap mogelijk te maken. De achterliggende gedachte bij 'Sporttak in Ie Kijker' is immers een bepaalde sport specifiek in de spotlights zetten en aanmoeligen tot sportparticipatie. Als we dit gegeven vertalen naar de keuze voor 2010 dan gt de klemtoon hier vooral op het aanmoedigen tot sportdeelname. Het publiek dat ve via deze keuze willen bereiken is een bijzonder omvangrijk en heel divers publiek. diet alleen gaan we uit van leeftijdsverschillen, ook de mogelijke intensiteit van sport- )eoefening en de motivatie tot, is een verschillend gegeven. Meteen verduidelijken ve waarom net zo'n samenwerkingsvorm een rijke basis is als vertrekpunt voor die 'Sport voor Allen'. Vanuit hun plaats binnen de Vlaamse samenleving hebben deze :portfederaties impact op een waaier van kandidaat-sporters, gespreid over de hele ~evolking. Bovendien bieden zij een diversiteit aan sporten aan zodat keuzes kunnen worden gemaakt. Dat sporten een plaats krijgt, gestimuleerd vanuit socio-culturele terenigingen, is als een plus te ervaren. Het maakt de instap laagdrempelig en dus gemakkelijker, ook voor minder-getalenteerden. Nat betekent in feite 'recreatiesport'? ieel dikwijls heeft men reeds geprobeerd een definitie te vinden voor recreatiesport.

15 Ik wil mij daar niet aan wagen. Wel wil ik pogen een aantal zaken naar voor te brengen die onder meer ook eigen zijn aan recreatiesport. Sport vraagt inspanning. Het vraagt van het lichaam energie en het vraagt een zekere behendigheid, een zekere techniek. Hoe sterker men sporttechnisch is, hoe beter men de sport onder de knie heeft. Sport vraagt een vorm van streven naar verbeteren. Wie sport beoefent, wil niet alleen voor zichzelf verbeteren en als dusdanig de eigen grenzen verleggen, maar wil ook beter zijn dan anderen. Binnen sportbeoefening leeft een zekere vorm van competitie. Sterk is het de eigen mogelijkheden goed te evalueren en die binnen de juiste context te plaatsen. Wie aanleg heeft voor deze of gene sport, wie gerichte sporttalenten heeft, hoort thuis binnen de eigenheid van de unisport. Het aanbod van de recreatiesport is die sportbeoefening waar ook gezelligheid, fun, sociaal contact en minder getalenteerd zijn thuishoort. Dit betekent niet dat de recreatiesport sport zonder spelregels is. Het is die vorm van sportbeoefening waar het sportieve gebeuren deel uitmaakt van een ruimer geheel. In die zin heeft recreatiesport betekenis binnen het sportlandschap. Geruggensteund door een sociaal weefsel en op maat van elk individu genieten van, vreugde beleven aan en opgaan in sportbeoefening is wellicht een goede vertrekbasis van 'Sport voor Allen'. Het moet tof zijn sport te ervaren. Sportbeoefening moet leiden tot sportplezier: het ervaren van een goed gevoel, het benutten van de mogelijkheden van je lichaam, het verleggen van je grenzen, het ervaren van voldoening na een energie-uitbarsting. Dat sportbeoefening ook zijn motivatie vindt in het streven naar fysieke conditie en goede gezondheid is uiteraard een evidentie. Toch nog even die verschillende sportfederaties die ongelofelijk complementair zgn. De expertise en het professionalisme dat in elk van de federaties is opgebouwd is een bijzondere troef. Elke federatie heeft haar specificiteit en kan zich perfect vertalen naar de diverse leeftijdsgroepen en binnen een waaier van sporttakken. Zowel de benadering van baby's en kleuters die voor het eerst met water in contact komen als de begeleiding van senioren die een wandelpakket op maat krijgen voorgeschoteld,... het behoort allemaal tot het gamma van de groep die zich terecht Tofsport mag noemen. Zowel voetbal, wielrennen, wandelen als zwemmen, badminton als skiën... de federaties hebben de knowhow om via opgeleide begeleiders de sporten ingang te doen vinden. Het is dan ook een rijkdom voor Vlaanderen dat net deze sportfederaties zich een heel jaar lang zullen ontplooien en overal aanwezig zullen zijn om vanuit de Bloso-stimulans in de 'Sport voor Allen' ruimschoots kansen te geven. Het zijn deze federaties die een programma aanbieden dat een sportprikkel uitstraalt. Het zijn deze federaties die hun ervaring van 'samenwerken' willen delen met allen die het goed voor hebben met de sportbeoefening in Vlaanderen. En dus... Het moet vrij duidelijk zijn. Kiezen voor 'Sport voor Allen' als 'Sporttak in de Kijker 2010' is een bijzonder goede keuze, het is meer dan een sportieve uitdaging. Recreatieve sportfederaties willen hierin duidelijk het voortouw nemen. Naast eten, slapen en ademen is sport beoefenen een levensbelangrijke aangelegenheid. In welke federatie men sport is niet zozeer de essentie. Belangrijk is dat men sport! O

16 FROS: Sportvernieuwing is gewoon tof! Op Z december 2 W kwamen de Vlaamse recreatieve sporw&eraties uit <hun kot' om het woyfige imago waarmee de recreatiesportrector was opgezadeld van zich af te schudden en aan de buitenwereld hun ware gedaante te tonen via een gezamenlijk congres: Tofsport Vlaanderen: Recreatiesport op Top~jYeau. De congrespartners (FROS, GSF, W OKRA-SPORT, Sporcrea en Sportal gaven de opdrht aan de KULewven om een grootschalig onderzoek naar het profiel van de recreatieve sport+ederatkes in Vlaanderen uit te voeren. Het boek 'Tofsport in Vlaanderen: groei, omvang en segmentatie van de Vlaamse mcreatiesportmarkt' geeft een overzicht van de resultaten van dit wetenschappeii1k onderzoek. Er werd onder andere vastgesteki dat binnen de recreatiesportmarkt de concurrentie steuig is toegenomen. Vrijetijdsbesteding houdt steeds vaker de consumptie van commerciële vrijetijddiensten in en steeds minder de participatie in het door de overheid gesubsdieerde aanbod. Het commerciele sport- en bewegingsaanbod lijkt bovendien sneller en acëurater in te spelen op de behoeften van (nieuwe groepen van) recreatiesporters. Het gaat dan vooral om (vrouwelijke) recreatiesporters die gezondheld en fitheid in hun sportbeoefening nastreven. Ook andere recreatiesporters, waaronder heel wat occasionele sportpassanten, lijken steeds minder een beroep te moeten of te willen doen op de diensten die een sportvereniging traditioneel levert. bijvoorbeeld de organisatie van wedstrijden, het ter beschikking stellen van tminingsfaulitesten of het aanbod inzake groepsbinding. De opkomst van de zogenaamde 'lichte gemeenschappen' is hier wellicht niet vreemd aan. In dit ondermk werd aangetoond dat 'de' hedendaagse sporter er gratendeels anc motieven en waarden op na houdt in vergelijking met enkele decennia geleden. compet'itie- en/of clubgerichte sporter vormt niet langer de kern van de sportmarkt. ( heel wat recreatiesporters zijn niet meer op zoek naar langdurige lidmaatxhapper een al te intensieve binding met een sportclub dle om engagement en loyaliteit vrab,. Nieuwe consumenten zijn individualistisch, onafhankelbk en goed ge7nformeerd. Een (subjectief) gebrek aan tijd is een ander kenmerk dat steeds meer participanten zal karakteriseren. Vertaald naar de sport betekent dit dat heel wat tmkomstige recreatiesporters nog weinig belang zullen hechten aan vormen van langdurige soaale gebondenheid en ste& minder de structuur s~ortdub zullen oozoeken voor bijvoorbeetd trainingsinstructies en andere agogische Torh blijken heel.wat (nieuwe).ipacrtparticipanten bereid de nodige prijs te betalen bij comme<ciële aanbieders. Niet zozeer het financiële plaatje lilkt voor het merendeel van de gebrujkeb bepalend, dan wd op de eeme plaats de vraag, M aanbod en het kzrdror. FRD5 wil zirh wapenen ttegen deze op het eerste wgeácht minder gunstige aniuvikketingen voar de (recreatieve) s+mrtdubs. De rol eh kt helang van non-profit spartorganmes hlijven immers tammen in ons 8ilman~1ng FROS v.41 daarom m graeistrategie on&kkelen am ap een adequate manier in te qpeh y &e him ge%heste antwikkelutgen lan-j vraag- en aanbodkónt. FR05 wil de spondut% die aamekkeli& wllh mot etoh iare& doelgrnep en&s&unen in hun soek-t naar remieuv4ng. Vairanderen& meimemteiljng van de w

17 ~. ~. T-.-~L ~. %P _., ,.t... "r,'.: _.,..'" ',, i. " 1 j..... '.".,...,. d,*~-~%,-, ~-,...i:-.&,~~ ~-...,-~s,, -, ~ ~ =--%F--r.r-:.;V.....~ ~,. ~,....i,,, _, ::.:,,..,. s, ~..,..",....IJ.' ;...,..,. ~~.. ~.,.., -. ~ Zo& C~cmzen van Pofspart VImhm WW, beft!lerimen, om via Wie samen--anden een vernieuwend recreatief "pcirraanhod op maar te antwik-k&. De ontstane dynamiek wn ewtbusiasma, overdiging en gezamenlijke inzet -r 'sport w aekn, allen mor spart'. heeft FROS n q 1 -'=r aanwet om 'out of the W te %&en. i 1 -i het Jaar van Sport w r Allefl: Sporttak in de Kijker-M1 0, zal FROS zich voornawlijk fic- naar sportvernieuwing ROS wil immers een aanbod 'nieuwe recredeve sportmogelijkheden op maat' nwkkelen, dm aansluit op de vraag van huidige en nieuwe leden. om meér mensen,.$en te zetten tot actieve sportkoefening. Uiteraard liefs in clubverband.,inds hef ontstaan in 1977 hebben traliwens vele duizenden recreatieve spartbeoeimaars zich aangesloten bij FROS (2010: leden) omwille van de specifiek andacht die ze er krijgen voor hun sp~rt: de recreatiesport! Ie expertise van het FROS-team heeft geleid tot de ontwikkeling van 8 unieke sport- :ompek: avontuur, badminton. budo. omnisport, sportschdn, voetbal, zaal-,o~tbal en zwemmen. Ike koepel krijgt een aanbod op maat mer specifieke reglementeringen, eigen aan un werking. Naast de traditionele sporttakken biedt FROS ook onderdak aan alterewegen in een veilig kader is daarbij uiteraard st---'- het +T'.A r-.. -.=. I -;rz-;r~-;r~a EROS komt naar je toe!. met nieuwe sporten &l jarenlang heeft FROS een gevarieerd aanbod vm avontuurlijke s~hoolsportdagen q maat, waarbij telkens nieuwe bewegingsspalen en sporten aan bod kunnen komen. ûeze FROFmix omvat onder andere: kinbal, ffing-it. bumbirll; big volley, ultimate Piisb. bal1 bouncer, tag rugby, kabb game, mountainboarden, poi spinning,... FROS onderrteunt (spar+e&nisch, promotioneel, logistiek entof financieel) met volle goesring minder gekende en nieuwe sporten in hun groeiproces via demonst~aties, hitiatbs en bijxhdingen tn Vlaanderen. F m proben hiermee 'lichte gemeenarkappcm' mef een 'clubgewoel' re overkoepelen ak erkende federatie. De op&zhting van & ie MountainbaardBe is hietvan odcrtussen een gaed vaorbeeld. Vandaar dat onder andere mountainboarden, ak vrij nieuwe plankport in Waanderen, door FR05 in de Sporttak!n de Kijkercampagne extra in de kijker wordt gem, I &la pni sp5nmg wordt als typiscri voor2seeld van nieuwe recreatieve spertmogekjjwen m 2020 doar FROS geprommt. Daze toffe en sierlvke activkctivireit, die onder

18 aan en WP wd& winning m als tndidueel Wend bn wor&, mwet Minnen als hitm. PM m% hft dus zepr lage paft'rcipatwrmk.... voor etle dnetgrcepem FROS tiesdt awrdatm aan db FWM wrdt matig gesal1icixeerd v a W en Ixa/enloki& smenwrtarn 'Sport-voor-Alen' acteren in Vhnderen om een voor diverse doelgmpsn. ing5scwen V(EM kleute kinderen, qmrtbmpen -r SpTelrn waar senbrn. rpcxt en degratiaprojecten in Antwerpen, G-sport bij onze el&. enz. z~in hiewan &&B enkele wcavoarbeelden. Nieww bij FROS Ei de specifieke aandacht vaar spart en Betentte. Samn met de gevangeniscluk wan Gent, Duindmde en Ouden&e Ctart FR05 alvast met enkek pilootprojecten om de sportparticipatie via een gedkeeremieerd en vernieuwd aanbod te verhcqzn. Tofsport voor tededereen U~teraanl streeft FR05 er in het 'Jaar van de Sport voor Men' naar m zo vel mogelijk mensen in Vlaanderen aan te zetten tot actieve sportbeoefening. FROS is er trouwens van oventáigd dat d m ptie samenvverkingswrbandetl met aandarkt w r een flexibel sportaanbod (omi, rnulti, comb3 een nrewwe dynamiek in het Vlaamse sport- {andschap bn teweeggebracht m e n om méer mensen op een kwalitatfeve manier levenslang te laten sporten. Met 'Gent Zwemt' op merekg 17 juli 2010 doet FR05 dvast een poging om b venstaande missie om te &Ten in een rofsportdag voor iedereen! Gent zwemt vindt plaats ctp zaterdag 17 juli Cent Zwemt is een organicattv van Vrre Zwemmers tent. Blom, Sportdienst Gent. FROS en de Dartners van Sporttak in de Kjkero?O 7 'Het jam urui de SpMt vwr.,,,..w.: I..."i," Allen'. *r.,~!,, z,s,-<.. :".. :,,. :.!,z..:,... <,r:::!>. y;$ i.,;. :. d'6#-+,>:.. Diere Msîe &ti van Be 'Natianaie DmrtadiY in de WaVa.te*jponWQi te Gmt wordt in Z010 immal rn een ander cptoken. Het sportre$ prwramrrpa w& u~tgebmd met epn ludieke 'vrije plons' m "IM) Vanaf nu hunnen re in tent dm mot 'z*- wm'. vnn sende duik mag wmn in de Wa a0

19 .:..,;y.<,,*,..k f..?". <L.L., <..,.,,...v :., :.,.\,,... <.., -..,. i ~.. ~... L!',.:, :*:.-.:;...,...:..,,.,.,..3?.. ",.L. I"."...t :,.,.. ;,. e:;);,,y.:;q...i:;.>.& r%;,z,,, '..:. ". :,-;.c?,.<{'.;,y2,,. -,.">L;i...;,,,,,,.,..-.: -.:.<Y;' &*:P ;,.,;;'L."'..,,sg:',:,l~.. <..,.,~:?.:.'.< <. :,s.~,.:,$;..$?,j;.;. :L,.,,..: $c<9x&;,;+:?.,.?. f?\*,...',l.,.,%... -,.,,'c.7y%.'q;:!:.,,r.,?. :y\ >y...:,;,:;.:,.,6,,,!>4,,..2.?,:<;l. +,,!.., "'G...,. - +'.L *?,,,$<.p;:???.~,;:,< <.<-..,...,;?>.p :5,;;,;>,+..>,,..,..I ;l;;; ;:~.. t.': i ',.....,t;,.,.... :, i i...:., :..-<:. :..;,.,s;,.,.,*.. :' ;,,,.:.,. :- -:...', :.,.;..:t,:.,. / ;: k; ~...,::S.<.>' <..k>,",'...;> ~..,,:.,.::.,,,.:... -.'3<,:?:%,'..: *,y.:.... ', :. :-v,,. ::.., - ~, +:F;:, ;. :.,-*.i.i!..?,.;.. i;...,,:.:y:. t...,. :..,-<y:., ;." ;>,,.,.. -,.,,#'..,.,.,..:. ',., i...! -,..,.,,> ~..'.".,, :,..,,..t....,...,.., b:... -,..,. :....:.:. -.,...,. L

20 Op deze Schorre laarn )e m h& *ieuv& d d van extrem & avontuurlijke sporten ontdekken. Vasi &ik, per a s & Wb viung, flyhoandwi, M. la, dwt bikrng, M dutken en nog io veel meer. Laat 1s mmuaiïen door sppccacubire &&omt.ratrea o'f"test &f enkele kuke sporten uit1 1 IN- Park is ondea~sm m v- w h geworden vwr elke B3gische mwntainhare. DGZE Y m me3 6/Pi!ift k2 W en perrnamnk 'terraim Q&' en 'downhlll* Wanyi Park is van april tot september elk weekend geopend en Wem de maanden iuli en auqustus iedere daq. Wan* hwk, Rue de Revin. B-5670

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

Sportpromotie in Vlaanderen

Sportpromotie in Vlaanderen 5 Sportpromotie in Vlaanderen A. Van Lierde; A. Colpaert; J. Mahy; H. Mertens; H. Van der Aerschot 1. Sportpromotie tussen 1970 en 1990 Sportbeoefening is een variabel gegeven dat vooral sociaaleconomisch

Nadere informatie

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE HUIDIGE SITUATIE NIEUW DECREET - TOELICHTING NIEUW DECREET CONCRETE IMPACT HUIDIGE SITUATIE HIDIGE SITUATIE Quiz hoeveel men

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Optreden om 16u in. Topsporthal Vlaanderen

Optreden om 16u in. Topsporthal Vlaanderen 13 Zondag van mei 2012 12u tot 18u Gent: Topsporthal Vlaanderen, Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen info en tickets: individuelen p2, gezinnen p5 vooraf inschrijven

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM JAARVERSLAG 2008 REKENING 2008 BEGROTING 2009 ONTVANGSTEN EIGEN WERKING R u b rie k B e g ro tin g 2 0 0 8 R e k e n in g 2 0 0 8 B e g ro tin g 2 0 0 9 B a

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van PETER WOUTERS datum: 5 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportclubs - Gekwalificeerde trainers Eén van de meest elementaire

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/ Nummer 2/2016 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. Recreatieve volleyontmoetingen

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Ontmoeting schepenen van Sport

Ontmoeting schepenen van Sport Ontmoeting schepenen van Sport Toespraak door mevrouw Carla Galle Administrateur-generaal Bloso Provincie West-Vlaanderen - 21 maart 2011 (Roeselare) Mevrouw de gedeputeerde, Geachte schepenen van Sport,

Nadere informatie

Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE. Aalst

Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE. Aalst Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE Aalst De achtergrond Het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB) van Aalst stelt vast dat de problematiek van overgewicht/obesitas

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning.

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning. Onderzoek Visie Ouderen staan nog midden in de samenleving, zijn kapitaalkrachtig, hebben relatief veel vrije tijd en doen in nog steeds toenemende mate aan sport op oudere leeftijd. Een nieuwe generatie

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 2000 Vlaamse Regionale Indicatoren Colofon VRIND is een uitgave van: Administratie Planning en Statistiek Departement Algemene Zaken en Financiën Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Boudewijnlaan

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

Avelgem sportief! Sportwegwijs...

Avelgem sportief! Sportwegwijs... sportief! Sportwegwijs... Sportdienst De sportdienst staat in voor de sportieve dienstverlening aan de inwoner van, aan de se sportraad en VZW Sportbeheer. Contact: Sportdienst Doorniksesteenweg 226 8580

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN Het nieuwe subsidiereglement gaat in voege vanaf 01 januari 2014. Dit reglement vervangt het voorgaande subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen gemeenteraad van 22 september 2008 1. Visies en definities Voor de toepassing van dit reglement zijn volgende visies en definities van toepassing: Basissubsidie

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Dit subsidiereglement kwam tot stand in het kader van het Sport-voor-allendecreet van 9 maart 2007, dat het lokale sportbeleid

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van internationale G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Alle federaties 6,78 6,29. Opleiding - bijscholing - begeleiding 6,55% 12,71% Man 14,53% 24,25% 19,04%

Alle federaties 6,78 6,29. Opleiding - bijscholing - begeleiding 6,55% 12,71% Man 14,53% 24,25% 19,04% Alle federaties 1. Rapportcijfers per thema 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,58 7,76 7,98 Algemene tevredenheid voor Algemene tevredenheid na Motivatie 6,78 Opleiding - bijscholing - begeleiding 6,29 7,36 7,20

Nadere informatie

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR:

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: individuele Laakdalse competitiesporters individuele Laakdalse recreatieve zwemmers organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in

Nadere informatie

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 IN DE ANTWERPSE KEMPEN. Sponsorboekje

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 IN DE ANTWERPSE KEMPEN. Sponsorboekje ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 IN DE ANTWERPSE KEMPEN Sponsorboekje 2 3 Voorwoord In de Antwerpse Kempen is er elk weekend wel iets te beleven. Eén van de evenementen die elk jaar weer op het programma staan,

Nadere informatie

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours De Vlaamse Atletiekliga start in 2014 met een bewegingsproject gericht naar de vrije sporter en de sporter met zeer weinig bewegingservaring. Met dit project wil de federatie de recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

Luc Dequick/BPC/Parantee

Luc Dequick/BPC/Parantee Luc Dequick/BPC/Parantee Sessie 9: Sport voor mensen met een gezondheidsbeperking - Wie kent G-sport al? - Wie heeft een eigen G-werking? - Wat zijn jullie verwachtingen van deze sessie? - Vragen die jullie

Nadere informatie

Sponsorbeleid 2012-2013

Sponsorbeleid 2012-2013 Sponsorbeleid 2012-2013 Visie op sponsoring Zowel recreatieve als competitieve sport is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. De leefbaarheid en de continuïteit

Nadere informatie

Beleidsplan Focus op sportvernieuwing

Beleidsplan Focus op sportvernieuwing Beleidsplan 2013-2016 Focus op sportvernieuwing historiek 1977: oprichting F.R.O.S. vzw > erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Bloso) 1999: confederatie: > ArbeidersVoetbalBond vzw ( 1919)

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. (B.S. 16/8/2012) (gecoördineerd t.e.m.

Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. (B.S. 16/8/2012) (gecoördineerd t.e.m. Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S. 16/8/2012) (gecoördineerd t.e.m. 31/12/2013) Gewijzigd bij: Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Gewoon sporten. G-sportorganisaties. Duurzame G-sportmaterialen. G-sportfederaties

Gewoon sporten. G-sportorganisaties. Duurzame G-sportmaterialen. G-sportfederaties Duurzame G-sportmaterialen G-sportorganisaties Het APB Sport beschikt over een uitgebreide uitleendienst met G-sportmaterialen. Voor dit initiatief werden 15 extra sportrolstoelen en één handbike aangekocht.

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Topsporttakkenlijst

Topsporttakkenlijst Topsporttakkenlijst 2017-2020 Unaniem advies van de Stuurgroep Topsport, na beraadslaging op 16 november 2016 Inhoudsopgave Wettelijke basis... 3 Objectief van de Vlaamse topsporttakkenlijst... 3 Vastlegging

Nadere informatie

ERKENNING EN SUBSIDIES VOOR ANTWERPSE SPORTVERENIGINGEN

ERKENNING EN SUBSIDIES VOOR ANTWERPSE SPORTVERENIGINGEN ERKENNING EN SUBSIDIES VOOR ANTWERPSE SPORTVERENIGINGEN TOELICHTING 2016 Weetjes A-stad link Kanaal sportverenigingen link Opleidingsdag financiën: zaterdag 16 april Opleidingsdag veiligheid: zaterdag

Nadere informatie

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente De gemeente Malle is momenteel druk bezig met de opmaak van het sportbeleidsplan. Dat beleidsplan zal de komende 6 jaar bepalen wat er op sportgebied (promotie,

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking 6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking Voor de periode 2009 2013 is het thema voor de impulssubsidie de kwaliteit van

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN I: ALGEMENE VOORWAARDEN De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven voorwaarden.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Een sporttoekomst voor jongeren en personen met een handicap Wat is sporten? Sporten is niet alleen een werkwoord. Het brengt mensen dichterbij, maakt energie en creativiteit

Nadere informatie

Subsidiereglement: Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen

Subsidiereglement: Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen Subsidiereglement: Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden door het College van Burgemeester

Nadere informatie