. tc. Sr/ Colofon. Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". tc. Sr/ Colofon. Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel"

Transcriptie

1

2 -. tc Sr/ Colofon Tijdschrift van het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid - IVA rp voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ~.,. Vormgeving en prepress: Jan Masyn Fotografie: Bloso, Jan Masyn, Lieve Wyndaele Fros. GSF, W, OKRA, Rob Walbers, Emy Elleboog, en Sparta Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat Brussel De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs. Het overnemen en/of dupliceren van artikels is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Bij overname dient de redactie van tevoren op de hoogte gesteld te worden. Dit tijdschrift wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier *c.-.i,w5,y.c,.: :,$:izl ~. ~. ~ '.,C* SPORTA: Sport naar de mensen en de mensen naar de spo? brengen.:

3 Redactioneel Bloso organiseert dit jaar voor de I lde keer de actie 'Sporttak in de Kijker'. Deze sportpromotionele actie focust elk jaar op één bepaalde sporttak of een groep van sporttakken. In 2000 werd gestart met de promotie van aerobics en fitness, daarna volgden gymnastiek, tennis, korfbal, basketbal, triatlon &duatlon, wandelen, wielersport en volleybal. Vorig jaar stonden de Oosterse vechtsportgkin de kijker. Dit jaar is voor 'Recreatiesport' gekozen als 'Sporttak in de Kijker'...,,r van de Sport voor Allen'. Precies 40 jaar geleden zijn de grote ang getrokken. In 1970, een jaar na de oprichting van Bloso,. pwtbitinnale gelanceerd, het begin van een reeks campagnes die isch 'Sport vgor Allen' beleid. Om ook deze verjaardag onder de aande actie 'spomak in de Kijker ' als 'Het.Jaaf.,qde., <. Sport voor ",., -,. orden. In dit themanummer vind je tïouwens een'hist&&h overzicht...<..> i;'..,.... ' i.. b..,.. <;.van de Sport voor P;llen' is het belangriieen aaribod te creërend$! inspeelt elverlagendè als op het lifetirne,.qehalte, allebei zo keqp&kend voor,.,3 a<-* ort. Afle'leeftijden en doelgroepen moeien er hun gading in vigr&f Kortom een d aanbbd het nadruk op het sociaal-, het eigen niveau' k wordt dim8a.r sterk de op bijs~~lingen/opl~(di~~en. -,.. Hiermee wil-... i uigen dat ook de recreatievesportfe$ëraties garant kwalitei$;.:.-y. ':.,......,:y,,:,. 'T;:.,.:?.-. r..,,.a:>.;:.,-,....,;,.. I... : Deze actie is uitgewerkt door Bloso, in samenwe&ng met FROS, dpf&?itt~&~o$&-.. deratie, de Koninklijke Vlaamse ~ oetbalbond;~~~~-~~f$~i en de Sporta-federatie. Deze 5 recreatieyefederaties ventegenwoordigpn slechts'een dekvan de sport- '.. federaties dieactief zijhh Vlaandeieti;To&h zijn de&q:$ortfederaties ir$dieen%te complementair dat zkamen een aanbodeerzorgen dat alle asphten van recr&tig&port aanspreekt en alle doelgroepen bereikt.., 'I.....: Ook bij de keuze van de.activiteitèn is met alle doelgroepen leeftijden rekening gehoudpn. Dit geeft aanleiding tot een aantrekkelijke activiteitenhlender, gespreid over het ganse jaar. Meer informatie hierover vindje in dit themanummer<~ok vind je in dit 'Sport'-?> nummer een voorstelling van de 5 sportfederaties die meewerken. De sportfederaties verteln wa1,re doen,lyie bun d.gel~o~p ze reed&rganiseren. en waarom +,:, $Jgens... deze actie...,.i e &e~%&d8~$~ii&ite&ira:i&yopfisch~i~e$ Wens je meer info over de actie of wil je reeds inschrijven voor bepaaae activiteiten, surf dan. naar yvww.s&mroemile~?be.~et dit nummer gaat de actie '~poritak in de Kijker - Het JBar van de Sport voor Alleh' van start. We hopen dat we, zoals in:het verleden met onze :;ampagn.e5 dok inet deze a&ie en samen met de sportfederaties &n extra impuls aan de,:,. recreatfesport kunnen geven ,,.. Carla 6a8e.. Administrateur-generaal

4 ~ :, 334 z;,;., * L -,.r. :.l:, jaar Bloso sportpromotie, :::$g..l..., + *... z >;*.~ &n historisch overzicht, -~.- 7.,~. -'~ 8 <.,....-t......, :.:.,A.~;?~+&: ':,..i.,,,~ ".*.:,.. Si. -_!g70 heeft Bloso tal van sportpromotionele campagnes gevoerd, gericht op een waaier van doelgroepen. Altijd opnieuw was de doelstelling: meer mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis en in kwaliteitsvolle omstandigheden. De recentste campagne is de Sportelcampagne voor 50-plussers, die loopt sinds 2009 en die dit jaar op kruissnelheid zal komen. Om deze 4Oste verjaardag in de kijker te plaatsen vind je hierbij een historisch overzicht van alle sportpromotionele Bloso-campagnes. I. Sportpromotie in de jaren '70 en '80 ( ) I Sportbeoefening is een variabel gegeven dat vooral soc~aal-economisch wordt bepaald. Vanaf de jaren zeventig wordt bij de promotie van sportbeoefening en lichaamsbeweging meestal ingespeeld op het gezondheidsaspect en de compensatie voor een toenemende sedentaire levensstijl in alle leeftijdscategorieën van de bevolking. Naast de sociaal-economische factoren moet ook rekening worden gehouden met individuele motieven, die sterk afhankelijk zijn van milieu, leeftijd, geslacht en overtuiging. De sportpromotiecampagnes die Bloso van 1970 tot 1990 voerde, kunnen in zes fasen worden ingedeeld. Fase 1 ( ) had een zuiver sensibiliserend karakter met campagnes zoals Sportbiënnale 70 en 72, Sportiva 71, de acties Olympisch minimum, Fit-o-meter, enz.... In fase 2 ( ) werd het accent verschoven naar de continuïteit in de sportbeoefening. De behoefte aan organisatie en begeleiding die hiermee gepaard gaat, werd opgevangen door de uitbouw van een Vlaams vrijwilligerskorps, met name de Sport+gangmakers. In fase 3 (vanaf 1976) werd, door de verdere uitwerking van de organisatie en de structuren van het sportbeleid op gemeentelijk niveau, de behoefte aan een degelijk geschoold technisch kader voelbaar (o.a. de nood aan sportfunaionarissen). Dat werd opgevangen door enerzijds nieuwe en gespecialiseerde Bloso-opleidingscursussen en anderzijds het versnelde opleidingsprogramma TOSS 80 (Technische Opleiding Sport en Spel). In fase 4 (vanaf 1978) werd gepoogd een wetenschappelijke onderbouw te vinden voor het Sport-voor-Allen-beleid. Er werden jaarcampagnes gelanceerd voor specifieke doelgroepen: vijftigplussers (1978), kinderen (1979), vrouwen (1980) en gehandicapten (l 982). Van 1981 tot 1982 werd de impulsactie 'Volkssporten in Vlaanderen' gelanceerd in samenwerking met de Vlaamse Volksportcentrale. met als doel de volkssporten in Vlaanderen te vermaatschappelijken en nieuw leven in te blazen. In fase 5 ( ) werd vanuit de Vlaamse beleid en het schoolsportbeleid nieuwe impulsen te geven. Na het gemeentelijk beleid en het schoolsportbeleid werd getracht in fase 6 ( ) op een soortgelijke manier het sportbeleid op provinciaal gebied uit te bou met de actie 'Sportieve provincie'.

5 ~ ~.:..:..'F_, Van sport+klassiekers naar speerpuntacties ( ) Naast de campagnes werd vanaf 1978 gestart met meer specifieke sport+ initiatieven, waarbij de promotie van een aantal sporttakken die voor de grote massa toegankelijk zijn en die geen specifieke training of uitrusting vergen de doelstelling was. Zo werd in 1978 gestart met de internationale Tweedaagse Voettocht van Blankenberge. In 1980 ontstond de tweede Klassieker: de windsurfregatta in Dudzele. In 1981 werd de eerste Sport+klassieker voor wielertoeristen 'De Gordel' gecreëerd in Sint-Genesius-Rode. En in 1984 werd voor de eerste maal het 'massa-volleybaltornooi' in Zonhoven georganiseerd. Naast de formule van Sport+klassieker werden vanaf 1985 een aantal regionale initiatieven onder de noemer van speerpuntacties ondersteund en provinciaal gespreid kregen deze acties een tweejaarlijkse ondersteuning. Van 1985 tot en met 1992 werden jaarlijks tientallen sportevenementen met regionale uitstraling ondersteund. Sport is tof... en het kan best in je buurt ( ) Met de slogan 'Sport is tof... en het kan best in je buurt' richtte Bloso van 1983 tot 1984 aandacht op het gemeentelijk sportbeleid. Omdat het een tijd van inleveren was, met weinig ruimte voor nieuwe investeringen, werd geopteerd voor een efficiënter gebruik van de reeds bestaande infrastructuur. De campagne was gedeeltelijk gericht op de beleidsverantwoordelijken en gedeeltelijk op meer service voor het grote publiek. L,,.,,.,.~,;.> ;: :,.,; z <;><,...:..- >,,. ~:: e >.,..,. >...,". '. :t ~.,; *.-c '!. ' ' '. C -$l <.;-.. '- Voor een goed functionerende lokale sportbeleving zijn beleid, advies, beheer en uit- z,,. :...i,: " "-,,...;e <: :.S.: 7,,,,,:;: voering de vier sleutelbegrippen. Deze begrippen vormden dan ook de hoofdbrok van *,.. ~..*,.,.. ::.,,.,{.F. :#,, r,>:.,. c~..,; :; :.:,s:' het Bloso-actieplan voor de lokale beleidsverantwoordelijken. ~.-..?,G +:L~~.+,,.+~>,, j..;.....n:,+:,'....".,!... :Z..:,,...c. - ;+,<;,+:;,-c.k., >.',.I'..!. Sport is tof...,, *. <.' (I-.: en het kan best op school ( ). -- r, :>r..;;..,. ;,. :. <_,,.' Bloso is zich van meet af aan bewust geweest van het belang van sport op school. Met c:,:.?, ' :.!. I i., j:,+:..,<::;:<,,;..,, sportonderricht op school bereik je meer dan 1 miljoen jonge mensen en kan de basis,...._,,:...: ;~* ;. L,.r.,.. 6,.',..' worden gelegd voor een levenslange sportbeoefening.,,.,.,:'.,":.i,:,,.,..,.. :,., C. r Reeds in 1972 werd in de Vlaamse lagere scholen jaarlijks een actie georganiseerd die.;,..,.>,..;.,...,y : :: 'Sportiefste School' als naam kreeg. In 1977 werd de titel 'Sportieve School' gelan-,*,.., ~,%'.*,:.t,., ceerd, om het competitieve element tussen de scholen onderling af te zwakken en om?..'::.,:,:;::y;,-,..,:-..,, - f meer nadruk te leggen op het aspect 'wedstrijd met zichzelf'..:.,..,....~,. :G:;,...\. 2 ~ -. In 1979 werd de actie uitgebreid tot het secundair onderwijs en werd in het basison-.,. ). ;~,... derwijs de formule Sportieve School+ toegevoegd. In het schooljaar stelden.....,. -,,.-...,....,,... ~...,.. >.

6 l iet Bloso en de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) de klassieke Sport+ actie in het,eken van de schoolsport. Een eerste speerpuntactie droeg de naam 'Sport-Actieve School'. De doelstellingen van deze vernieuwde actie waren de volgende: :. xcs. ;..tai:&ad.': ;:f alle scholen sterke en permanente impulsen geven voor deelname aan -"-:- -.:: georganiseerde en zelf te organiseren schoolsport en aanzetten tot behoud 5:.,G - en verder uitbouwen van een omnischoolsportclub; :i 2. een betere samenwerking creëren met de traditionele sportbonden; 3. het geven van initiatielessen (5x2 uur) in verschillende sporttakken; 4. het project 'Sportieve speelplaatsen' lanceren, waarbij een audiovisuele montage werd gerealiseerd en verspreid in de scholen; 5. het aanbieden van een schoolsportkaart aan alle leerlingen, die extra voordelen bood voor sportmanifestaties, het huren van sportaccommodaties, de aankoop van sportmateriaal, enz.; 6. voor de pedagogische begeleiders werden vijf werkbezoeken gepland die tot doel hadden de schooldirecties te laten kennis maken met de sportinfrastructuur die in Vlaanderen voorhanden is. r werd er dat schooljaar weekend voor schoolsportgangmakers ae-, werden studiebijeenkomsten gehouden, - werd de landelijke schoolswor ceerd en tijdens de week van 6 tot 10 mei 1985 werd van elke school verwdciit i een daverende sportdag zou organiseren. De apotheose van het schoolsportjaar was de 'Loop-naar-de-Maan'-race. Het was de bedoeling dat op &n dag de leerlingen en personeelsleden van alle Vlaamse scholen de sfstand aarde-maan b ~j elkaar zouden lopen ( km). De campagne werd ondersteund met een folder, stickers, raamaffiches en een brochure voor leerkrachten Sport-is-tof-actie ( ) De Sport-is-tof-actie werd gelanceerd in 1986 en had als doel de Vlaming tot sporten te bewegen met een concreet aanbod gedurende vijf jaar. Iedereen kon aan de actie deelnemen via een Sport-is-tof-kaart en deelnemen kon op 3 niveaus. De verschillende niveaus moesten in de juiste volgorde worden afgelegd. Om niveau 1 te behalen moest men deelnemen aan 4 'Sport-is-tof'-activiteiten, om niveau 2 te behalen aan 6 'Sport-is-tof'-activiteiten en om niveau 3 te behalen moest men 10 'Sport-is-tof'-activiteiten beoefend hebben. Per afgewerkt niveau ontving de deelnemer een aandenken. " i

7 Actie 'Sportieve provincies' Wegens de verschillende evoluties die de Vlaamse provincies sinds 1970 hadden doorgemaakt, drong zich tevens een provinciale aanpak op. Jaarlijks zou er per provincie een promotiecampagne worden gevoerd. Op die manier kon de samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de gemeenten worden geïntensifieerd..,., ~.,.-., <.... <.- ll. Sportpromotie vanaf k,. -..l..,- q. :.:I ;.. (V01 Commissariaat-generaal Bloso)... i' :... - i >,..,.,,.. S... -'j, -, ;:,:'y~-...'. ';. Toen Bloso in 1991 omgevormd werd tot een Vlaamse Openbare Instelling (Vol), werd ' :X*...I de sportpromotie professioneler aangepakt en werden meer financiële middelen vrij-,.,.. gemaakt....?a l.?... ~-. -? ' Sensibiliseringscampagnes op Vlaams niveau<'. : "i....:. ~..S.,.~,-.: -;:?z.i.,.;,.<...,.f. -;.d 1..;,:.,,, :....:::.!k$.a_ '...-.;i. De Bloso-Jeugdsportcampagne 'Als het kriebelt moet je ~~&ten',..,... r>.. ;,....f I. De Bloso-Jeugdsportcampagne ging officieel van start op 1 oktober 1992 en werd afgesloten in De uitgangspunten van waren tweeërlei: o de slechte fysieke conditie van de jeugd o de dalende sportparticipatie van de.-.::s Deze campagne beoogde enerzijds meer jongeren aan te zetten opnieuw of meer aan sport te doen en anderzijds het belang te onderstrepen van de lifetime sportbeoefening. Enkel regelmatig sporten kan immers op termijn leiden tot een veralgemeende betere conditie van de Vlaamse jeugd. Vermits sporten in clubverband de beste garantie biedt voor regelmatig sporten werd daar in deze campagne sterk de nadruk op gelegd. j, :;'al*

8 Niet minder dan 'Sportkriebelactiviteiten' werden georganiseerd, waaraan zo'n jongeren hebben deelgenomen. Dit uitgebreid sportaanbod kon gerealiseerd worden dankzij de intensieve medewerking van diverse partners. De participatiecijfers tonen aan dat de campagne ook goed aansloeg bij de jongeren zelf. Dit was niet in het minst te danken aan een professioneel mediaplan waardoor de Bloso- Jeugdsportcampagne in Vlaanderen een ruime bekendheid genoot. Hierbij speelde het campagnebeeld, met name de 'Sportkriebel' een belangrijke rol. Dit beeld werd gebruikt voor radio en tv-spots, advertenties. posters, opdrukaffiches, stickers, T- shirts, sleutelhangers.... Mede dankzij verschillende ondersteuningsmiddelen werden sportfederaties, gemeentebesturen, provinciebesturen, sportclubs, scholen,... ertoe aangezet hun medewerking aan de diverse sportpromotionele activiteiten te verlenen. Specifiek werd er in meerdere projecten een grotere en directe betrokkenheid van de sportclubs nagestreefd. Deze doelstelling werd verwoord met de slogan 'Zoals het in de sportclub kriebelt, kriebelt het nergens Van bij de start van de Jeugdsportcampagne werden de Vlaamse sportfederaties betrok ken bij de organisatie van de di verse activiteiten. Via ondermee subsidiëring van de door hen gemaakte kosten, werden de fede- d raties ertoe aangezet specifieke jeugdsportpromotieplannen op te stellen, waarin ondermeer speciale aandacht werd besteed aan de opleiding van jeugdsportbegeleiders. In 1992 werkten 10 federaties effectief mee via het opstellen en uitvoeren van een' jeugdsportpromotiepla,n.!m 1993 J'' verklaarden 69 van de 86 erkende sportfederaties zich principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. Hietvan dienden 54 sportfedera- 'ES een promotieplan in, met 37 Q % rerden besprekingen aangegaan I met 32 federaties werd in 1993 een overeenkomst bereik 1994 werden alle. laamse erkende sportfederaties opnieuw aangezocht om ee.n nieuw promotieplan op te stellen, waarbijgçterk de nadruk diende te liggen op a$,es vbr de sportclubs i.v.m. ugdsportpromotie. De promotieplanhen moesten derhalve voorzien in activiteiten die -n directe betrokkenheid van de sportclubs inhielden. In 1994 verklaarden 50 van de 86 erkende sportfederaties zich principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. Hiervan dienden 42 sportfederaties effectief een promotieplan in en met hen werd dan ook een overeenkomst bereikt. In 1995 kwamen alleen de sportclubs van erkende federaties met een goedgekeurd promotieplan in aanmerking voor de subsidie voor deelname aan de 'Dag van de Sportclub' en voor de subsidie voor aankoop van sportmateriaal. In deze promotieplannen diende bij acties voor de sportclubs de nadruk te liggen op fairplay. op dit voorstel reageerden 66 van de 90 sportfederaties positief en hiervan stuurden 57

9 ~.- sportfederaties daadwerkelijk een Jeugdsportpromotieplan in. In 1996 werd aan de Vlaamse sportfederaties in het kader van de Jeugdsportcampagne geen jeugdsportpromotieplan meer opgevraagd. Wel werd een daadwerkelijke medewerking van de sportfederaties verzocht voor specifieke evenementen zoals de 'Dag van de Sportclub' en de 'Bloso-Kustactie', Beide acties werden jaar na jaar succesvol georganiseerd. De Bloso-campagne 'Vrijwilliger in de sport' Uitgaande van de vaststelling dat ook voor de sportsector de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers (in 2003 zo'n ) levensnoodzakelijk is, werd op verzoek van de minister van Sport in 2001 een actie rond de 'Vrijwilliger in de sport' gerealiseerd. Hierbij werd, specifiek voor wat de sportsector betreft, ingespeeld op het internationale jaar van de vrijwilliger. Bovendien werd 'een verhoging van de maatschappelijke participatie en engagement' als beleidseffect beoogd. In partnership met de andere sportactoren, enerzijds de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs en anderzijds de gemeentelijke en provinciale sportdiensten, werden een aantal initiatieven ontwikkeld waarbij de vrijwilligers in de sport centraal stonden. Deze sensibiliseringsactie werd rond 5 thema's opgebouwd, met name: O het werven van jonpe vrijwilligers o waardering voor de jarenlange inzet van de vrijwilligers in de sport O aandacht voor een aangepast vrijwilligersstatuut O vormingsinitiatieven VOO-.: : clubbestuurders.. s. O een concrete actie op het terrein ;~~L-, obiliseren van jonge vrijwilligers Via een beperkte mediacampagne en een aangepaste communicatiestrategie werd de boodschap bij het grote publiek kenbaar gemaakt. Met deze boodschap werd een motivatie beoogd van vooral jonge mensen, om zich als nieuwe vrijwilliger belangeloos in te zetten voor de sport. Een specifiek logo onder de slogan YRUWILLIGER IN DE SPORT, DAT VERDIENT GOUD!' en een poster ( exemplaren) werden aangemaakt. Ook werd een tv-spot geproduceerd. In deze tv-spot werden vooral jongeren aangesproken om zich als vrijwilliger in te zetten in hun sportclub. Met de regionale televisie (RTR) werd een mediapartnership afgesloten voor de aankoop van mediaruimte waardoor de kosten aanzienlijk konden beperkt worden. De aangemaakte tv-spot rond de 'Vrijwilliger in de sport' werd op alle 11 regionale zenders gedurende twee weken in halftijds regime uitgezonden.

10 Appreciatie voor de jarenlange vrijwilligersinzet Voor de vrijwilligers die reeds 21 jaar of langer actief waren in de sportclub enlof sportfederatie of voor vrijwilligers met 21 jaar effectieve inzet in de schoolsport, werd een initiatief ontwikkeld waarbii de overheid haar amreciatie.. uitdrukte voor deze jarenlange inzet. Daartoe werd de medaille van de Vlaamse minister van Sport gecreeerd, die samen met een getuigschrift aan vrijwilligers in 141 Vlaamse qemeen- - ten werd overhandigd ter gelegenheid van een officiële huldiging. Deze medailles en getuigschriften werden gratis ter beschikking gesteld van de gemeenten. Deze medaille wordt, zij het in beperkte mate, nog steeds jaarlijks toegekend. I Incentive voor jonge vrijwilligers Ook de inzet van jonge vrijwilligers in de sport werd beloond. In 2001 werd daarom aan 1.l 51 jongeren onder de 21 jaar, die reeds twee jaar actief waren als vrijwilliger, een eigentijds incentive overhandigd in de vorm van een hartslagmeter. Aandacht voor een vrijwilligersstatuut, ook in de sport Door de Bloso-administratie (juridische cel) werd meegewerkt aan een interdepartementale werkgroep, belast met de opmaak van een nieuw statuut van de vrijwilliger. Streefdoel was het vrijwilligerswerk meer erkenning te geven. Bovendien wilde men betere financiële, materiële en institutionele voorwaarden scheppen die nodig zijn opdat vrijwilligers in optimale omstandigheden hun taak kunnen vervullen. Een aantal domeinen waarop verbeteringen wenselijk zijn zoals het arbeidsrecht, het fiscaal en het sociaal recht behoren echter tot de bevoegdheid van de federale wetgever. Vormingsinitiatieven voor de vrijwilligers Bloso en de Vlaamse Trainersschool (VTS) hebben, samen met de Vlaamse Sportfe ratie (VSF) en de provinciale sportdiensten WP), vormingsinitiatieven ontwikkeld voor de clubbestuurders in de sportsector. Via de detectie van de prioritaire noden werden in functie hiervan specifieke vormingscursussen ontwikkeld. Zo werden een aantal bijscholingen georganiseerd rond 15 verschillende thema's. Op deze manier werden clubbestuurders o.a. vertrouwd gemaakt met de opmaak van een beleidsplan (met aandacht voor het jeugdsportbeleid) en werden ze wegwijs gemaakt in marketing- en verzekeringsaangelegenheden. Ook interne communicatie, sponsoring, website-ontwikkeling, mediamanagement, sportstructuren, event-management, vzw-wetgeving, vergadertechnieken, werken met vrijwilligers, boekhouding en fiscaliteit, ledenwerving en sportwetgeving kwamen aan bod. I I Actie op het terrein 'Het Sportlint' Uitgaande van het principe dat de 'boodschap' op het terrein moet versterkt worden, werd in het najaar 2001 een Vlaams sportevenement georganiseerd, met name 'Het Sportlint'. Hierbij stond in 2001 de sportvrijwilliger - centraal. Vanaf 2002 tot 2007 stond deze actie in het teken van sporten in clubverband.

11 .~.:.:.. irt!;x,,.&&:,- i:. ~. r De Bloso sensibiliseringscampagne 'Bij een sportclub zit je goed' (!-2006) 6ij een qwtc[ub je % I Deze campagne, die Bloso samen met de Vlaamse sportfederaties en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten sinds het najaar 2002 voerde, beoogde twee essentiële en concrete doelstellingen: Ten eerste, het aantal leden in de sportclubs verhogen door meer mensen, jongeren en volwassenen, aan te zetten om te sporten in clubverband. Ten tweede de kwaliteit van het sportaanbod in de sportclubs verbeteren. Deze 2 doelstellingen zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden, een verhoogde kwaliteit zal automatisch ook leiden tot een stiiaina van het aantal leden. 111 ue eerste 1d5e (2004 weru naast een mediacampagne op radio, tv en in de geschreven pers een eerste ondersteuningsactie voor sportclubs georganiseerd en stond de 2de editie va n 'Het Sportlint' in het teken van de campagne. In deze eerste fase werd vooral getracht het sporten binnen de sportclub te verhogen. Omdat ook sporters met weinig of geen talent kansen moeten krijgen in de sportclub werd bijzondere aandacht besteed aan de recreatieve sportbeoefening binnen de sportclubs. De tweede fase van de sensibiliseringscampagne (2003) omvatte, naast een 2de ondersteuningsactie voor sportclubs, ook de 3de editie van 'Het Sportlint', de organisatie van de 'Staten-Generaal van de sportclubs'en een mediacampagne op radio en tv. In 2004 werd de sensibiliseringscampagne voortgezet via een mediacampagne op radio en tv en de organisatie van de 4de editie van 'Het Sportlint'. In 2005 werden met het oog op de realisatie in 2006 van de sportpromotionele actie 'Sterrenactie voor sportclubs', de voorbereidende gesprekken gevoerd met de erkende Vlaamse sportfederaties. Bij deze actie werd uitgegaan van de vaststelling dat er binnen de sportclubs meer aandacht moet worden besteed aan bepaalde kwalitatieve aspecten die een sportclub succesvol (kunnen) maken. Dit is noodzakelijk als de sportclubs hun rol ten volle willen blijven spelen als leerschool voor het aanleren van maatschappelijke en sociale vaardigheden en het vertrouwd maken met sportwaarden. Daarom werden de sportclubs in deze actie gesensibiliseerd om via een nieuwe, eenvoudige sportpromotieactie aandacht te besteden aan 7 belangrijke aspecten van een goede clubwerking, nl.: een goede clubsfeer, het aansluiten bij een Vlaamse sportfederatie, naast een competitief ook een recreatief sportaanbod aanbieden, een minimum percentage van 30% bestuursleden hebben die jonger zijn dan 30 jaar, een uitgewerkte jeugdwerking hebben, een degelijke sportinfrastructuur bezitten en uitsluitend werken met gekwalificeerde lesgevers.

12 De Bloso campagne voor 50 plussers 'Sportelen, beweeg zoals je bent' ( Met de campagne Sportelen, beweeg zoals je bent, wil Bloso extra sportstimulansen creëren voor de 50-plussers, zowel voor de lifetime sporters als en vooral voor de nietsporters tussen 50 en 65 jaar. Dat deze extra sportstimulansen voor deze leeftijdsgroep noodzakelijk zijn blijkt uit de sultaten van het sportparticipatie-onderzoek dat de voorbije jaren werd uitgevoerd.? campagne houdt rekening met de heterogene samenstelling van deze bevolkingsgroep en verloopt dus gediversifieerd, rekening houdend met de specifieke noden en interesses van zowel jonge 50-plussers (die vooral interesse hebben voor nieuwe sporten) als van oudere senioren (die meer aandacht hebben voor het gezondheidsaspect van sporten/bewegen).,.: *~: b$?,;,, Wat is sportelen?.,.c.,g~&.$. -' ~w~ Sportelen is geen nieuwe activiteit. Het is een mehfarireir. "'' Sportelen is geen nieuwe sport, maar wel een nieuw begrip. ;$.:s>-+ 1 De campagne 'Sportelen' beoogt vooral een mentaliteitswijziging bij 50-plussers t.a.v. sport en sportbeoefening. in het bijzonder. Zowel in de boodschap zelf als in het concrete sportaanbod op het terrein ligt de nadruk op het sporten op eigen maat, eigen ritme en eigen tempo van de 50-plusser en op het sociaal contact. Het is een andere manier van omgaan met sport: nl. samen van het leven en van sport genieten. Sportelen betekent niet noodzakelijk winnen of de beste zijn, het is net zo goed samen plezier maken. lachen of gewoon wat bijpraten. Bij Sportelen wordt sport bij 50-plussers anders gepromoot, het is een andere manier van sporten. zonder verplichtingen, afzien of prestaties neerzetten. Er mag gezweet worden. maar er worden geen fysieke grenzen verlegd. Er is dus geen blessureleed en geen pijn. Er is geen doel dat moet bereikt worden, er zijn geen medailles die moeten worden verdiend. Het gaat wel over gezellig en gezond sporten en over een leuke en gemakkelijke manier om mensen te leren kennen. Men volgt zijn eigen regels en )ortelteam Fysieke Fitheid In samenwerking met o.a. de gemeentelijke sportdiensten zullen Sporteldagen georganiseerd worden. Op deze dagen zal, naast een voorafgaandelijke opwarming, op een losse en ontspannen manier de algemene conditie van de 50-plussers getest orden door een Bloso Sportelteam. Dit team zal bovendien ook advies geven over? mogelijkheden die bestaan om op een eenvoudige en verantwoorde wijze, via de beoefening van een aantal basissporten zoals fietsen, lopen en zwemmen, de basisconditie te verbeteren enlof te onderhouden. Daarnaast zal voor de sportelaars op deze dagen ook een aangepast sportaanbod gerealiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke sportclubs en de gemeentelijke sportdienst. Op die manier wordt ook een link gelegd met de permanente sportbeoefening in de eigen, onmiddelliike gmgevlng. '~

13 Sportelweken In verschillende Bloso-centra zullen in de loop van 2010 exclusief voor 50-plussers, Sportelweken georganiseerd worden. Tijdens deze Sportelweken zullen in de sfeer van de campagne, met name op een sportieve, gezellige en sociale manier, all-inverblijven van 5 dagen georganiseerd worden voor 50-plussers. Het dagelijkse Sportelprogramma wordt een combinatie van minimum 2 UUJ >port en toeristisch/culturele activiteiten. Bovendien zal in de loop van deze week een Sportelteam de fysieke fitheid van elke deelnemer komen testen aan de hand van een specifieke 50-plussers testbatt~rii. Er is ook telkens in een avondvullend programma voorzien. De Sporteltrips Sporteltrips zijn de ideale combinatie van sport, cultuur en toerisme. Dit initiatief van Bloso geeft elke 50-plusser de kans om te sporten, iets bij te leren, een stukje Vlaanderen en een hoop nieuwe mensen te leren kennen. Want helemaal volgens de filosofie van het sportelen vormen sociaal contact en sportplezier het hoofdbestanddeel van deze eéndagstrips. De Sporteltrips zijn bovendien voor iedereen een leuke uitdaging. Zo kunt u kennismaken met golf, diepzeeduiken, kleiduifschieten, enz. Maar tegelijk ontdekt u stukje< Vlaanderen: Haspengouw, Flanders Fields, de Limburgse Kempen, de Vlaamse Arde nen... In een Sporteltrip vindt iedereen z'n gading. In 2010 is er keuze uit Sporteltrips verspreid over gans Vlaanderen. Nog goed nieuws: zo'n Sporteltrip hoeft helemaal niet veel te kosten. Dankzij de ----&.,n.ampagne van Bloso blijven de prijzen uiterst democratisch. En toch is al'-c pen: de sportinitiaties, lunch, inkom, gidsen, verplaatsingen, enz.,k de organisatie van een Sporteltrip is eenvoudig: er wordt telkens afgesproken op 6én centrale plaats. Van daaruit maken we alle verplaatsingen in groep, uiteraard samen met de Bloso-medewerkers. De Sporteltrip eindigt terug op de startplaats. Senior Games Senior Games is een jaarlijks specifiek sportevenement in Blankenberge dat per definitie bestaat uit een complementair aanbod (mix) van seniorensportcompetities en recreatieve sportbeoefening. De Senior Games vormen dus de uitgelezen kans om in de sfeer van deze campagne te Sportelen met leeftijdsgenoten. Bovendien wordt naast het sportieve luik. aan alle actieve deelnemers gratis een muzikale afsluiter aangeboden. Wegens het overdonderend succes van de eerste editie in 2008 (meer dan deelnemers) werd om organisatorische en veiligheidsredenen besloten om deze Vlaamse Senior Games te spreiden over 2 dagen. Sporteldagen Naast de landelijke Senior Games wordt er per provincie 1 Sporteldag georganiseerd. Deze Sporteldagen zijn speciaal bedoeld om zowel de sportieve als de minder sportieve 50-plusser een dag lang in een gezellige en ontspannen sfeer te laten proeven van gekende en minder gekende sporten. Er is telkens aangepaste randanimatie. r :,. -.g...q :9---w,rp,-..,.;~? {pal+?..r.. vo$!$!% y7,~.!:f*:-:!~f.*.,/ r.....xl'.

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Optreden om 16u in. Topsporthal Vlaanderen

Optreden om 16u in. Topsporthal Vlaanderen 13 Zondag van mei 2012 12u tot 18u Gent: Topsporthal Vlaanderen, Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen info en tickets: individuelen p2, gezinnen p5 vooraf inschrijven

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM JAARVERSLAG 2008 REKENING 2008 BEGROTING 2009 ONTVANGSTEN EIGEN WERKING R u b rie k B e g ro tin g 2 0 0 8 R e k e n in g 2 0 0 8 B e g ro tin g 2 0 0 9 B a

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Ontmoeting schepenen van Sport

Ontmoeting schepenen van Sport Ontmoeting schepenen van Sport Toespraak door mevrouw Carla Galle Administrateur-generaal Bloso Provincie West-Vlaanderen - 21 maart 2011 (Roeselare) Mevrouw de gedeputeerde, Geachte schepenen van Sport,

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Avelgem sportief! Sportwegwijs...

Avelgem sportief! Sportwegwijs... sportief! Sportwegwijs... Sportdienst De sportdienst staat in voor de sportieve dienstverlening aan de inwoner van, aan de se sportraad en VZW Sportbeheer. Contact: Sportdienst Doorniksesteenweg 226 8580

Nadere informatie

Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE. Aalst

Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE. Aalst Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE Aalst De achtergrond Het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB) van Aalst stelt vast dat de problematiek van overgewicht/obesitas

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 2000 Vlaamse Regionale Indicatoren Colofon VRIND is een uitgave van: Administratie Planning en Statistiek Departement Algemene Zaken en Financiën Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Boudewijnlaan

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN Het nieuwe subsidiereglement gaat in voege vanaf 01 januari 2014. Dit reglement vervangt het voorgaande subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Dit subsidiereglement kwam tot stand in het kader van het Sport-voor-allendecreet van 9 maart 2007, dat het lokale sportbeleid

Nadere informatie

Hoe goed zit het met de Vlaamse sportclubs?

Hoe goed zit het met de Vlaamse sportclubs? Vlaamse Sportclubs André Van Lierde, Tom Willems Hoe goed zit het met de Vlaamse sportclubs? Opzet In september 2003 organiseerden het Bloso en VSF in het kader van de sensibiliseringscampagne Bij een

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR:

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: individuele Laakdalse competitiesporters individuele Laakdalse recreatieve zwemmers organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in

Nadere informatie

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours De Vlaamse Atletiekliga start in 2014 met een bewegingsproject gericht naar de vrije sporter en de sporter met zeer weinig bewegingservaring. Met dit project wil de federatie de recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep Jaarprogramma 2015 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 1 BELEIDSPLAN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent www.ethicsandsport.com - info@ethicsandsport.com

Nadere informatie

Sponsorbeleid 2012-2013

Sponsorbeleid 2012-2013 Sponsorbeleid 2012-2013 Visie op sponsoring Zowel recreatieve als competitieve sport is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. De leefbaarheid en de continuïteit

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

BVLO Beleidsplan 2013 2016

BVLO Beleidsplan 2013 2016 BVLO Beleidsplan 2013 2016 Legende: Beleidsdeelopdracht: blauw Strategische doelstelling: rood Operationele doelstelling: groen Actie : paars Basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen!

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! G-sp rt Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! Alles over G-sport Steunpunt G-Sport Vlaanderen tel. 03 240 62 97 www.gsportvlaanderen.be Psylos vzw Vlaamse federatie voor sport en recreatie

Nadere informatie

Sport (voetbal) clubs

Sport (voetbal) clubs Technische Fiche: Sport (voetbal) clubs Samengesteld door: Herman Smulders 1. Vaststelling In sportclubs in onze regio wordt er vaak Frans of Engels gesproken tegen en door anderstalige spelers. Vaak zijn

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Luc Dequick/BPC/Parantee

Luc Dequick/BPC/Parantee Luc Dequick/BPC/Parantee Sessie 9: Sport voor mensen met een gezondheidsbeperking - Wie kent G-sport al? - Wie heeft een eigen G-werking? - Wat zijn jullie verwachtingen van deze sessie? - Vragen die jullie

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

GEZINSSPORTFEDERATIE vzw www.gsf.be gsf.clubwerking@gezinsbond.be

GEZINSSPORTFEDERATIE vzw www.gsf.be gsf.clubwerking@gezinsbond.be GEZINSSPORTFEDERATIE vzw www.gsf.be gsf.clubwerking@gezinsbond.be Boordevol praktische tips & voorbeelden! Jouw clubwerking is onze prioriteit! WELKOM BIJ DE GEZINSSPORTFEDERATIE! Dat bewegen goed is voor

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Vlaamse Karate Federatie

Vlaamse Karate Federatie Vlaamse Karate Federatie 1. Rapportcijfers per thema 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,89 8,06 7,96 Algemene tevredenheid voor Algemene tevredenheid na Motivatie 7,48 Opleiding - bijscholing - begeleiding 7,87

Nadere informatie

SPORTCONSULENT/EXPERT GEHANDICAPTENSPORT VOOR HET PROJECT MOVE IN DE SPORTREGIO NOORDEKEMPEN

SPORTCONSULENT/EXPERT GEHANDICAPTENSPORT VOOR HET PROJECT MOVE IN DE SPORTREGIO NOORDEKEMPEN SPORTCONSULENT/EXPERT GEHANDICAPTENSPORT VOOR HET PROJECT MOVE IN DE SPORTREGIO NOORDEKEMPEN Vlabus vzw, is voor het G-sportproject i.s.m de Stad Antwerpen en het Autonoom Provinciebedrijf Sport provincie

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE IMPULSSUBSIDIE NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be BETREFT: AANVRAAG IMPULSSUBSIDIE WERKINGSJAAR

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs 2015 1 INHOUDSTAFEL A. Procedure... 3 B. Criteria op basis waarvan punten aan het afrekeningsdossier worden toegekend:... 4 1. Aantal jeugdleden (

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

KVK Westmalle Sponsoring 13-14

KVK Westmalle Sponsoring 13-14 KVK Westmalle Sponsoring 13-14 EEN NIEUW BESTUUUR EEN NIEUW BELEID Grootse plannen en vernieuwing KVK Westmalle heeft een nieuwe organisatiestructuur! Samen stelden we een businessplan op om onze club

Nadere informatie

Een jaar vol sport! Ideeën en tips voor gezinsvriendelijke sportactiviteiten in je afdeling of club. Wij doen gezinnen gezond bewegen!

Een jaar vol sport! Ideeën en tips voor gezinsvriendelijke sportactiviteiten in je afdeling of club. Wij doen gezinnen gezond bewegen! Een jaar vol sport! Ideeën en tips voor gezinsvriendelijke sportactiviteiten in je afdeling of club. Een brochure met inhoud! 1. Voorstelling GezinsSportFederatie 1. Voorstelling GezinsSportFederatie p.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 2/2014. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: Ethisch verantwoord sporten. Sportkampen - Dansstages

Nieuwsbrief. Nummer 2/2014. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: Ethisch verantwoord sporten. Sportkampen - Dansstages Nummer 2/2014 Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Ethisch verantwoord sporten 2. Sportkampen - Dansstages 3. Sportkampen - Medisch verantwoord sporten 4. Wie doet wat in jouw club? 5. Clubtreffens

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor de gehandicaptensport

Aanvraag van een subsidie voor de gehandicaptensport Aanvraag van een subsidie voor een sportevenement - Pagina 1 van 13 Aanvraag van een subsidie voor de gehandicaptensport Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Zuiderlaan

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker Workshop : Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen 2 Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen. Nieuwe opleidingsinitiatieven VTS 2. Opleidingsaanbod VTS. Bijscholingen

Nadere informatie

Nummer 1/2015. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge. Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be

Nummer 1/2015. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge. Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Nummer 1/2015 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. Sport in de kijker

Nadere informatie

GSF zet 55+ in actie! Informatiebrochure Sportieve activiteiten voor 55-plussers

GSF zet 55+ in actie! Informatiebrochure Sportieve activiteiten voor 55-plussers GSF zet 55+ in actie! Informatiebrochure Sportieve activiteiten voor 55-plussers GSF zet 55+ in actie! Zijn de kinderen het huis uit? Ben je volop aan het genieten van je pensioen? Heb je weer wat meer

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Jeroen Scheerder i.s.m. Marc Theeboom, Annick Willem, Julie Borgers en Zeno Nols Sportthema s 1. Deelname aan sport (Scheerder et al.) 2. Fysieke (in)activiteit

Nadere informatie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 2.1. Gegevensverzameling 2.1.1. Profiel van de organisatie De Vlaamse Atletiekliga heeft een afzonderlijk recreatiebeleid met Start

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten)

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) 2014 START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) Foto S. Audooren Inleiding - Doelstelling Na het succes van de vele Start To Run programma s in Vlaanderen, werd er enkele

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool (VTS)

Vlaamse Trainersschool (VTS) Infosessie Vlaamse Kwalificatiestructuur 1 (VTS) Infosessie Impulssubsidies 2 Te bespreken punten Structuur en aanbod Sterktes van competentieprofielen voor Sport Welk traject werd er afgelegd Huidige

Nadere informatie

SID SPORTVERENIGINGEN

SID SPORTVERENIGINGEN lijke sportdienst Hoeselt sid blz. 1/22 SID SPORTVERENIGINGEN SPORT-INFO-DOSSIER 201.-201. Alle gevraagde informatie heeft betrekking op de gegevens van het voorbije sportseizoen van 2010-2011 naam vereniging

Nadere informatie

www.laagdrempeligesportclub.be

www.laagdrempeligesportclub.be Uitdaging X een laagdrempelig sportbeleid in actie www.laagdrempeligesportclub.be Trefdag Sportparticipatie 6/12/2012 1 Intro Wie is Tim Lamon? Nu: Medewerker Sport voor Allen bij Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Iedereen Olympisch!? Zit er een organisator van de Jeugdolympiade in u?

Iedereen Olympisch!? Zit er een organisator van de Jeugdolympiade in u? Bloso Sportpromotie Secretariaat Jeugdolympiade Arenberggebouw Arenbergstraat 5 B-1000 Brussel als brief Frankeren Verantwoordelijke uitgever: Bloso - Carla Galle p/a Arenberggebouw, Arenbergstraat 5,

Nadere informatie

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES 3 KENA organiseert kampen in hartje Limburg voor 8 tot 12-jarigen en voor 12 tot 16-jarigen tijdens de schoolvakanties. Een kamp duurt één week. De kampen worden gedragen

Nadere informatie

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013 > - Nieuwegein Gemeenteraad c J Onderwerp Voortgangsraj Datum : 5 oktober 2013 rtage Nieuwegein Beweegt Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Port euillel r R.C. Blom 1 Onderwerp

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 in te dienen voor 1 oktober 2011 Autonoom ProvincieBedrijf SPORT, tav Van Hauwaert Valerie, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem subsidies@apbsport.provant.be

Nadere informatie

Basket Zonhoven wil zijn eigen spelers een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden die onder deskundige begeleiding kan uitgevoerd worden.

Basket Zonhoven wil zijn eigen spelers een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden die onder deskundige begeleiding kan uitgevoerd worden. BASKET ZONHOVEN Missie Basket Zonhoven VZW streeft ernaar een sportclub te zijn die voor iedereen in Zonhoven (en onmiddellijke omgeving) de mogelijkheid biedt om aan basketbal te doen in competitieverband.

Nadere informatie

Het nieuwe topsportconvenant

Het nieuwe topsportconvenant Het nieuwe topsportconvenant Stéphanie PIEN Avocate Vanden Eynde Legal Avenue de la Toison d'or, 77 1060 Bruxelles Tél : + 32 / (0)2.290.04.00 Fax : +32 / (0)2.290.04.10 contact : sp@vdelegal.be Web site

Nadere informatie

De rol van het Topsportplatform = klankbord voor KU Leuven en Stad Leuven op vlak van topsport:

De rol van het Topsportplatform = klankbord voor KU Leuven en Stad Leuven op vlak van topsport: TOPSPORTPLATFORM ATLETEN: SPONSORREGLEMENT De Stad Leuven en KU Leuven ondertekenen het topsportcharter 2011-2020 en wensen samen te werken aan een topsportbeleid. Beide partners engageren zich om hun

Nadere informatie

BO BEGELEIDING SPORTCLUBS

BO BEGELEIDING SPORTCLUBS BO BEGELEIDING SPORTCLUBS Onderstaand document vertaalt de teksten van het decreet en het uitvoeringsbesluit m.b.t. de begeleiding van de sportclubs naar een meer praktische toelichting als hulp voor de

Nadere informatie