. tc. Sr/ Colofon. Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". tc. Sr/ Colofon. Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel"

Transcriptie

1

2 -. tc Sr/ Colofon Tijdschrift van het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid - IVA rp voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ~.,. Vormgeving en prepress: Jan Masyn Fotografie: Bloso, Jan Masyn, Lieve Wyndaele Fros. GSF, W, OKRA, Rob Walbers, Emy Elleboog, en Sparta Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle Arenberggebouw, Arenbergstraat Brussel De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs. Het overnemen en/of dupliceren van artikels is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Bij overname dient de redactie van tevoren op de hoogte gesteld te worden. Dit tijdschrift wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier *c.-.i,w5,y.c,.: :,$:izl ~. ~. ~ '.,C* SPORTA: Sport naar de mensen en de mensen naar de spo? brengen.:

3 Redactioneel Bloso organiseert dit jaar voor de I lde keer de actie 'Sporttak in de Kijker'. Deze sportpromotionele actie focust elk jaar op één bepaalde sporttak of een groep van sporttakken. In 2000 werd gestart met de promotie van aerobics en fitness, daarna volgden gymnastiek, tennis, korfbal, basketbal, triatlon &duatlon, wandelen, wielersport en volleybal. Vorig jaar stonden de Oosterse vechtsportgkin de kijker. Dit jaar is voor 'Recreatiesport' gekozen als 'Sporttak in de Kijker'...,,r van de Sport voor Allen'. Precies 40 jaar geleden zijn de grote ang getrokken. In 1970, een jaar na de oprichting van Bloso,. pwtbitinnale gelanceerd, het begin van een reeks campagnes die isch 'Sport vgor Allen' beleid. Om ook deze verjaardag onder de aande actie 'spomak in de Kijker ' als 'Het.Jaaf.,qde., <. Sport voor ",., -,. orden. In dit themanummer vind je tïouwens een'hist&&h overzicht...<..> i;'..,.... ' i.. b..,.. <;.van de Sport voor P;llen' is het belangriieen aaribod te creërend$! inspeelt elverlagendè als op het lifetirne,.qehalte, allebei zo keqp&kend voor,.,3 a<-* ort. Afle'leeftijden en doelgroepen moeien er hun gading in vigr&f Kortom een d aanbbd het nadruk op het sociaal-, het eigen niveau' k wordt dim8a.r sterk de op bijs~~lingen/opl~(di~~en. -,.. Hiermee wil-... i uigen dat ook de recreatievesportfe$ëraties garant kwalitei$;.:.-y. ':.,......,:y,,:,. 'T;:.,.:?.-. r..,,.a:>.;:.,-,....,;,.. I... : Deze actie is uitgewerkt door Bloso, in samenwe&ng met FROS, dpf&?itt~&~o$&-.. deratie, de Koninklijke Vlaamse ~ oetbalbond;~~~~-~~f$~i en de Sporta-federatie. Deze 5 recreatieyefederaties ventegenwoordigpn slechts'een dekvan de sport- '.. federaties dieactief zijhh Vlaandeieti;To&h zijn de&q:$ortfederaties ir$dieen%te complementair dat zkamen een aanbodeerzorgen dat alle asphten van recr&tig&port aanspreekt en alle doelgroepen bereikt.., 'I.....: Ook bij de keuze van de.activiteitèn is met alle doelgroepen leeftijden rekening gehoudpn. Dit geeft aanleiding tot een aantrekkelijke activiteitenhlender, gespreid over het ganse jaar. Meer informatie hierover vindje in dit themanummer<~ok vind je in dit 'Sport'-?> nummer een voorstelling van de 5 sportfederaties die meewerken. De sportfederaties verteln wa1,re doen,lyie bun d.gel~o~p ze reed&rganiseren. en waarom +,:, $Jgens... deze actie...,.i e &e~%&d8~$~ii&ite&ira:i&yopfisch~i~e$ Wens je meer info over de actie of wil je reeds inschrijven voor bepaaae activiteiten, surf dan. naar yvww.s&mroemile~?be.~et dit nummer gaat de actie '~poritak in de Kijker - Het JBar van de Sport voor Alleh' van start. We hopen dat we, zoals in:het verleden met onze :;ampagn.e5 dok inet deze a&ie en samen met de sportfederaties &n extra impuls aan de,:,. recreatfesport kunnen geven ,,.. Carla 6a8e.. Administrateur-generaal

4 ~ :, 334 z;,;., * L -,.r. :.l:, jaar Bloso sportpromotie, :::$g..l..., + *... z >;*.~ &n historisch overzicht, -~.- 7.,~. -'~ 8 <.,....-t......, :.:.,A.~;?~+&: ':,..i.,,,~ ".*.:,.. Si. -_!g70 heeft Bloso tal van sportpromotionele campagnes gevoerd, gericht op een waaier van doelgroepen. Altijd opnieuw was de doelstelling: meer mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis en in kwaliteitsvolle omstandigheden. De recentste campagne is de Sportelcampagne voor 50-plussers, die loopt sinds 2009 en die dit jaar op kruissnelheid zal komen. Om deze 4Oste verjaardag in de kijker te plaatsen vind je hierbij een historisch overzicht van alle sportpromotionele Bloso-campagnes. I. Sportpromotie in de jaren '70 en '80 ( ) I Sportbeoefening is een variabel gegeven dat vooral soc~aal-economisch wordt bepaald. Vanaf de jaren zeventig wordt bij de promotie van sportbeoefening en lichaamsbeweging meestal ingespeeld op het gezondheidsaspect en de compensatie voor een toenemende sedentaire levensstijl in alle leeftijdscategorieën van de bevolking. Naast de sociaal-economische factoren moet ook rekening worden gehouden met individuele motieven, die sterk afhankelijk zijn van milieu, leeftijd, geslacht en overtuiging. De sportpromotiecampagnes die Bloso van 1970 tot 1990 voerde, kunnen in zes fasen worden ingedeeld. Fase 1 ( ) had een zuiver sensibiliserend karakter met campagnes zoals Sportbiënnale 70 en 72, Sportiva 71, de acties Olympisch minimum, Fit-o-meter, enz.... In fase 2 ( ) werd het accent verschoven naar de continuïteit in de sportbeoefening. De behoefte aan organisatie en begeleiding die hiermee gepaard gaat, werd opgevangen door de uitbouw van een Vlaams vrijwilligerskorps, met name de Sport+gangmakers. In fase 3 (vanaf 1976) werd, door de verdere uitwerking van de organisatie en de structuren van het sportbeleid op gemeentelijk niveau, de behoefte aan een degelijk geschoold technisch kader voelbaar (o.a. de nood aan sportfunaionarissen). Dat werd opgevangen door enerzijds nieuwe en gespecialiseerde Bloso-opleidingscursussen en anderzijds het versnelde opleidingsprogramma TOSS 80 (Technische Opleiding Sport en Spel). In fase 4 (vanaf 1978) werd gepoogd een wetenschappelijke onderbouw te vinden voor het Sport-voor-Allen-beleid. Er werden jaarcampagnes gelanceerd voor specifieke doelgroepen: vijftigplussers (1978), kinderen (1979), vrouwen (1980) en gehandicapten (l 982). Van 1981 tot 1982 werd de impulsactie 'Volkssporten in Vlaanderen' gelanceerd in samenwerking met de Vlaamse Volksportcentrale. met als doel de volkssporten in Vlaanderen te vermaatschappelijken en nieuw leven in te blazen. In fase 5 ( ) werd vanuit de Vlaamse beleid en het schoolsportbeleid nieuwe impulsen te geven. Na het gemeentelijk beleid en het schoolsportbeleid werd getracht in fase 6 ( ) op een soortgelijke manier het sportbeleid op provinciaal gebied uit te bou met de actie 'Sportieve provincie'.

5 ~ ~.:..:..'F_, Van sport+klassiekers naar speerpuntacties ( ) Naast de campagnes werd vanaf 1978 gestart met meer specifieke sport+ initiatieven, waarbij de promotie van een aantal sporttakken die voor de grote massa toegankelijk zijn en die geen specifieke training of uitrusting vergen de doelstelling was. Zo werd in 1978 gestart met de internationale Tweedaagse Voettocht van Blankenberge. In 1980 ontstond de tweede Klassieker: de windsurfregatta in Dudzele. In 1981 werd de eerste Sport+klassieker voor wielertoeristen 'De Gordel' gecreëerd in Sint-Genesius-Rode. En in 1984 werd voor de eerste maal het 'massa-volleybaltornooi' in Zonhoven georganiseerd. Naast de formule van Sport+klassieker werden vanaf 1985 een aantal regionale initiatieven onder de noemer van speerpuntacties ondersteund en provinciaal gespreid kregen deze acties een tweejaarlijkse ondersteuning. Van 1985 tot en met 1992 werden jaarlijks tientallen sportevenementen met regionale uitstraling ondersteund. Sport is tof... en het kan best in je buurt ( ) Met de slogan 'Sport is tof... en het kan best in je buurt' richtte Bloso van 1983 tot 1984 aandacht op het gemeentelijk sportbeleid. Omdat het een tijd van inleveren was, met weinig ruimte voor nieuwe investeringen, werd geopteerd voor een efficiënter gebruik van de reeds bestaande infrastructuur. De campagne was gedeeltelijk gericht op de beleidsverantwoordelijken en gedeeltelijk op meer service voor het grote publiek. L,,.,,.,.~,;.> ;: :,.,; z <;><,...:..- >,,. ~:: e >.,..,. >...,". '. :t ~.,; *.-c '!. ' ' '. C -$l <.;-.. '- Voor een goed functionerende lokale sportbeleving zijn beleid, advies, beheer en uit- z,,. :...i,: " "-,,...;e <: :.S.: 7,,,,,:;: voering de vier sleutelbegrippen. Deze begrippen vormden dan ook de hoofdbrok van *,.. ~..*,.,.. ::.,,.,{.F. :#,, r,>:.,. c~..,; :; :.:,s:' het Bloso-actieplan voor de lokale beleidsverantwoordelijken. ~.-..?,G +:L~~.+,,.+~>,, j..;.....n:,+:,'....".,!... :Z..:,,...c. - ;+,<;,+:;,-c.k., >.',.I'..!. Sport is tof...,, *. <.' (I-.: en het kan best op school ( ). -- r, :>r..;;..,. ;,. :. <_,,.' Bloso is zich van meet af aan bewust geweest van het belang van sport op school. Met c:,:.?, ' :.!. I i., j:,+:..,<::;:<,,;..,, sportonderricht op school bereik je meer dan 1 miljoen jonge mensen en kan de basis,...._,,:...: ;~* ;. L,.r.,.. 6,.',..' worden gelegd voor een levenslange sportbeoefening.,,.,.,:'.,":.i,:,,.,..,.. :,., C. r Reeds in 1972 werd in de Vlaamse lagere scholen jaarlijks een actie georganiseerd die.;,..,.>,..;.,...,y : :: 'Sportiefste School' als naam kreeg. In 1977 werd de titel 'Sportieve School' gelan-,*,.., ~,%'.*,:.t,., ceerd, om het competitieve element tussen de scholen onderling af te zwakken en om?..'::.,:,:;::y;,-,..,:-..,, - f meer nadruk te leggen op het aspect 'wedstrijd met zichzelf'..:.,..,....~,. :G:;,...\. 2 ~ -. In 1979 werd de actie uitgebreid tot het secundair onderwijs en werd in het basison-.,. ). ;~,... derwijs de formule Sportieve School+ toegevoegd. In het schooljaar stelden.....,. -,,.-...,....,,... ~...,.. >.

6 l iet Bloso en de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) de klassieke Sport+ actie in het,eken van de schoolsport. Een eerste speerpuntactie droeg de naam 'Sport-Actieve School'. De doelstellingen van deze vernieuwde actie waren de volgende: :. xcs. ;..tai:&ad.': ;:f alle scholen sterke en permanente impulsen geven voor deelname aan -"-:- -.:: georganiseerde en zelf te organiseren schoolsport en aanzetten tot behoud 5:.,G - en verder uitbouwen van een omnischoolsportclub; :i 2. een betere samenwerking creëren met de traditionele sportbonden; 3. het geven van initiatielessen (5x2 uur) in verschillende sporttakken; 4. het project 'Sportieve speelplaatsen' lanceren, waarbij een audiovisuele montage werd gerealiseerd en verspreid in de scholen; 5. het aanbieden van een schoolsportkaart aan alle leerlingen, die extra voordelen bood voor sportmanifestaties, het huren van sportaccommodaties, de aankoop van sportmateriaal, enz.; 6. voor de pedagogische begeleiders werden vijf werkbezoeken gepland die tot doel hadden de schooldirecties te laten kennis maken met de sportinfrastructuur die in Vlaanderen voorhanden is. r werd er dat schooljaar weekend voor schoolsportgangmakers ae-, werden studiebijeenkomsten gehouden, - werd de landelijke schoolswor ceerd en tijdens de week van 6 tot 10 mei 1985 werd van elke school verwdciit i een daverende sportdag zou organiseren. De apotheose van het schoolsportjaar was de 'Loop-naar-de-Maan'-race. Het was de bedoeling dat op &n dag de leerlingen en personeelsleden van alle Vlaamse scholen de sfstand aarde-maan b ~j elkaar zouden lopen ( km). De campagne werd ondersteund met een folder, stickers, raamaffiches en een brochure voor leerkrachten Sport-is-tof-actie ( ) De Sport-is-tof-actie werd gelanceerd in 1986 en had als doel de Vlaming tot sporten te bewegen met een concreet aanbod gedurende vijf jaar. Iedereen kon aan de actie deelnemen via een Sport-is-tof-kaart en deelnemen kon op 3 niveaus. De verschillende niveaus moesten in de juiste volgorde worden afgelegd. Om niveau 1 te behalen moest men deelnemen aan 4 'Sport-is-tof'-activiteiten, om niveau 2 te behalen aan 6 'Sport-is-tof'-activiteiten en om niveau 3 te behalen moest men 10 'Sport-is-tof'-activiteiten beoefend hebben. Per afgewerkt niveau ontving de deelnemer een aandenken. " i

7 Actie 'Sportieve provincies' Wegens de verschillende evoluties die de Vlaamse provincies sinds 1970 hadden doorgemaakt, drong zich tevens een provinciale aanpak op. Jaarlijks zou er per provincie een promotiecampagne worden gevoerd. Op die manier kon de samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de gemeenten worden geïntensifieerd..,., ~.,.-., <.... <.- ll. Sportpromotie vanaf k,. -..l..,- q. :.:I ;.. (V01 Commissariaat-generaal Bloso)... i' :... - i >,..,.,,.. S... -'j, -, ;:,:'y~-...'. ';. Toen Bloso in 1991 omgevormd werd tot een Vlaamse Openbare Instelling (Vol), werd ' :X*...I de sportpromotie professioneler aangepakt en werden meer financiële middelen vrij-,.,.. gemaakt....?a l.?... ~-. -? ' Sensibiliseringscampagnes op Vlaams niveau<'. : "i....:. ~..S.,.~,-.: -;:?z.i.,.;,.<...,.f. -;.d 1..;,:.,,, :....:::.!k$.a_ '...-.;i. De Bloso-Jeugdsportcampagne 'Als het kriebelt moet je ~~&ten',..,... r>.. ;,....f I. De Bloso-Jeugdsportcampagne ging officieel van start op 1 oktober 1992 en werd afgesloten in De uitgangspunten van waren tweeërlei: o de slechte fysieke conditie van de jeugd o de dalende sportparticipatie van de.-.::s Deze campagne beoogde enerzijds meer jongeren aan te zetten opnieuw of meer aan sport te doen en anderzijds het belang te onderstrepen van de lifetime sportbeoefening. Enkel regelmatig sporten kan immers op termijn leiden tot een veralgemeende betere conditie van de Vlaamse jeugd. Vermits sporten in clubverband de beste garantie biedt voor regelmatig sporten werd daar in deze campagne sterk de nadruk op gelegd. j, :;'al*

8 Niet minder dan 'Sportkriebelactiviteiten' werden georganiseerd, waaraan zo'n jongeren hebben deelgenomen. Dit uitgebreid sportaanbod kon gerealiseerd worden dankzij de intensieve medewerking van diverse partners. De participatiecijfers tonen aan dat de campagne ook goed aansloeg bij de jongeren zelf. Dit was niet in het minst te danken aan een professioneel mediaplan waardoor de Bloso- Jeugdsportcampagne in Vlaanderen een ruime bekendheid genoot. Hierbij speelde het campagnebeeld, met name de 'Sportkriebel' een belangrijke rol. Dit beeld werd gebruikt voor radio en tv-spots, advertenties. posters, opdrukaffiches, stickers, T- shirts, sleutelhangers.... Mede dankzij verschillende ondersteuningsmiddelen werden sportfederaties, gemeentebesturen, provinciebesturen, sportclubs, scholen,... ertoe aangezet hun medewerking aan de diverse sportpromotionele activiteiten te verlenen. Specifiek werd er in meerdere projecten een grotere en directe betrokkenheid van de sportclubs nagestreefd. Deze doelstelling werd verwoord met de slogan 'Zoals het in de sportclub kriebelt, kriebelt het nergens Van bij de start van de Jeugdsportcampagne werden de Vlaamse sportfederaties betrok ken bij de organisatie van de di verse activiteiten. Via ondermee subsidiëring van de door hen gemaakte kosten, werden de fede- d raties ertoe aangezet specifieke jeugdsportpromotieplannen op te stellen, waarin ondermeer speciale aandacht werd besteed aan de opleiding van jeugdsportbegeleiders. In 1992 werkten 10 federaties effectief mee via het opstellen en uitvoeren van een' jeugdsportpromotiepla,n.!m 1993 J'' verklaarden 69 van de 86 erkende sportfederaties zich principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. Hietvan dienden 54 sportfedera- 'ES een promotieplan in, met 37 Q % rerden besprekingen aangegaan I met 32 federaties werd in 1993 een overeenkomst bereik 1994 werden alle. laamse erkende sportfederaties opnieuw aangezocht om ee.n nieuw promotieplan op te stellen, waarbijgçterk de nadruk diende te liggen op a$,es vbr de sportclubs i.v.m. ugdsportpromotie. De promotieplanhen moesten derhalve voorzien in activiteiten die -n directe betrokkenheid van de sportclubs inhielden. In 1994 verklaarden 50 van de 86 erkende sportfederaties zich principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. Hiervan dienden 42 sportfederaties effectief een promotieplan in en met hen werd dan ook een overeenkomst bereikt. In 1995 kwamen alleen de sportclubs van erkende federaties met een goedgekeurd promotieplan in aanmerking voor de subsidie voor deelname aan de 'Dag van de Sportclub' en voor de subsidie voor aankoop van sportmateriaal. In deze promotieplannen diende bij acties voor de sportclubs de nadruk te liggen op fairplay. op dit voorstel reageerden 66 van de 90 sportfederaties positief en hiervan stuurden 57

9 ~.- sportfederaties daadwerkelijk een Jeugdsportpromotieplan in. In 1996 werd aan de Vlaamse sportfederaties in het kader van de Jeugdsportcampagne geen jeugdsportpromotieplan meer opgevraagd. Wel werd een daadwerkelijke medewerking van de sportfederaties verzocht voor specifieke evenementen zoals de 'Dag van de Sportclub' en de 'Bloso-Kustactie', Beide acties werden jaar na jaar succesvol georganiseerd. De Bloso-campagne 'Vrijwilliger in de sport' Uitgaande van de vaststelling dat ook voor de sportsector de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers (in 2003 zo'n ) levensnoodzakelijk is, werd op verzoek van de minister van Sport in 2001 een actie rond de 'Vrijwilliger in de sport' gerealiseerd. Hierbij werd, specifiek voor wat de sportsector betreft, ingespeeld op het internationale jaar van de vrijwilliger. Bovendien werd 'een verhoging van de maatschappelijke participatie en engagement' als beleidseffect beoogd. In partnership met de andere sportactoren, enerzijds de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs en anderzijds de gemeentelijke en provinciale sportdiensten, werden een aantal initiatieven ontwikkeld waarbij de vrijwilligers in de sport centraal stonden. Deze sensibiliseringsactie werd rond 5 thema's opgebouwd, met name: O het werven van jonpe vrijwilligers o waardering voor de jarenlange inzet van de vrijwilligers in de sport O aandacht voor een aangepast vrijwilligersstatuut O vormingsinitiatieven VOO-.: : clubbestuurders.. s. O een concrete actie op het terrein ;~~L-, obiliseren van jonge vrijwilligers Via een beperkte mediacampagne en een aangepaste communicatiestrategie werd de boodschap bij het grote publiek kenbaar gemaakt. Met deze boodschap werd een motivatie beoogd van vooral jonge mensen, om zich als nieuwe vrijwilliger belangeloos in te zetten voor de sport. Een specifiek logo onder de slogan YRUWILLIGER IN DE SPORT, DAT VERDIENT GOUD!' en een poster ( exemplaren) werden aangemaakt. Ook werd een tv-spot geproduceerd. In deze tv-spot werden vooral jongeren aangesproken om zich als vrijwilliger in te zetten in hun sportclub. Met de regionale televisie (RTR) werd een mediapartnership afgesloten voor de aankoop van mediaruimte waardoor de kosten aanzienlijk konden beperkt worden. De aangemaakte tv-spot rond de 'Vrijwilliger in de sport' werd op alle 11 regionale zenders gedurende twee weken in halftijds regime uitgezonden.

10 Appreciatie voor de jarenlange vrijwilligersinzet Voor de vrijwilligers die reeds 21 jaar of langer actief waren in de sportclub enlof sportfederatie of voor vrijwilligers met 21 jaar effectieve inzet in de schoolsport, werd een initiatief ontwikkeld waarbii de overheid haar amreciatie.. uitdrukte voor deze jarenlange inzet. Daartoe werd de medaille van de Vlaamse minister van Sport gecreeerd, die samen met een getuigschrift aan vrijwilligers in 141 Vlaamse qemeen- - ten werd overhandigd ter gelegenheid van een officiële huldiging. Deze medailles en getuigschriften werden gratis ter beschikking gesteld van de gemeenten. Deze medaille wordt, zij het in beperkte mate, nog steeds jaarlijks toegekend. I Incentive voor jonge vrijwilligers Ook de inzet van jonge vrijwilligers in de sport werd beloond. In 2001 werd daarom aan 1.l 51 jongeren onder de 21 jaar, die reeds twee jaar actief waren als vrijwilliger, een eigentijds incentive overhandigd in de vorm van een hartslagmeter. Aandacht voor een vrijwilligersstatuut, ook in de sport Door de Bloso-administratie (juridische cel) werd meegewerkt aan een interdepartementale werkgroep, belast met de opmaak van een nieuw statuut van de vrijwilliger. Streefdoel was het vrijwilligerswerk meer erkenning te geven. Bovendien wilde men betere financiële, materiële en institutionele voorwaarden scheppen die nodig zijn opdat vrijwilligers in optimale omstandigheden hun taak kunnen vervullen. Een aantal domeinen waarop verbeteringen wenselijk zijn zoals het arbeidsrecht, het fiscaal en het sociaal recht behoren echter tot de bevoegdheid van de federale wetgever. Vormingsinitiatieven voor de vrijwilligers Bloso en de Vlaamse Trainersschool (VTS) hebben, samen met de Vlaamse Sportfe ratie (VSF) en de provinciale sportdiensten WP), vormingsinitiatieven ontwikkeld voor de clubbestuurders in de sportsector. Via de detectie van de prioritaire noden werden in functie hiervan specifieke vormingscursussen ontwikkeld. Zo werden een aantal bijscholingen georganiseerd rond 15 verschillende thema's. Op deze manier werden clubbestuurders o.a. vertrouwd gemaakt met de opmaak van een beleidsplan (met aandacht voor het jeugdsportbeleid) en werden ze wegwijs gemaakt in marketing- en verzekeringsaangelegenheden. Ook interne communicatie, sponsoring, website-ontwikkeling, mediamanagement, sportstructuren, event-management, vzw-wetgeving, vergadertechnieken, werken met vrijwilligers, boekhouding en fiscaliteit, ledenwerving en sportwetgeving kwamen aan bod. I I Actie op het terrein 'Het Sportlint' Uitgaande van het principe dat de 'boodschap' op het terrein moet versterkt worden, werd in het najaar 2001 een Vlaams sportevenement georganiseerd, met name 'Het Sportlint'. Hierbij stond in 2001 de sportvrijwilliger - centraal. Vanaf 2002 tot 2007 stond deze actie in het teken van sporten in clubverband.

11 .~.:.:.. irt!;x,,.&&:,- i:. ~. r De Bloso sensibiliseringscampagne 'Bij een sportclub zit je goed' (!-2006) 6ij een qwtc[ub je % I Deze campagne, die Bloso samen met de Vlaamse sportfederaties en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten sinds het najaar 2002 voerde, beoogde twee essentiële en concrete doelstellingen: Ten eerste, het aantal leden in de sportclubs verhogen door meer mensen, jongeren en volwassenen, aan te zetten om te sporten in clubverband. Ten tweede de kwaliteit van het sportaanbod in de sportclubs verbeteren. Deze 2 doelstellingen zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden, een verhoogde kwaliteit zal automatisch ook leiden tot een stiiaina van het aantal leden. 111 ue eerste 1d5e (2004 weru naast een mediacampagne op radio, tv en in de geschreven pers een eerste ondersteuningsactie voor sportclubs georganiseerd en stond de 2de editie va n 'Het Sportlint' in het teken van de campagne. In deze eerste fase werd vooral getracht het sporten binnen de sportclub te verhogen. Omdat ook sporters met weinig of geen talent kansen moeten krijgen in de sportclub werd bijzondere aandacht besteed aan de recreatieve sportbeoefening binnen de sportclubs. De tweede fase van de sensibiliseringscampagne (2003) omvatte, naast een 2de ondersteuningsactie voor sportclubs, ook de 3de editie van 'Het Sportlint', de organisatie van de 'Staten-Generaal van de sportclubs'en een mediacampagne op radio en tv. In 2004 werd de sensibiliseringscampagne voortgezet via een mediacampagne op radio en tv en de organisatie van de 4de editie van 'Het Sportlint'. In 2005 werden met het oog op de realisatie in 2006 van de sportpromotionele actie 'Sterrenactie voor sportclubs', de voorbereidende gesprekken gevoerd met de erkende Vlaamse sportfederaties. Bij deze actie werd uitgegaan van de vaststelling dat er binnen de sportclubs meer aandacht moet worden besteed aan bepaalde kwalitatieve aspecten die een sportclub succesvol (kunnen) maken. Dit is noodzakelijk als de sportclubs hun rol ten volle willen blijven spelen als leerschool voor het aanleren van maatschappelijke en sociale vaardigheden en het vertrouwd maken met sportwaarden. Daarom werden de sportclubs in deze actie gesensibiliseerd om via een nieuwe, eenvoudige sportpromotieactie aandacht te besteden aan 7 belangrijke aspecten van een goede clubwerking, nl.: een goede clubsfeer, het aansluiten bij een Vlaamse sportfederatie, naast een competitief ook een recreatief sportaanbod aanbieden, een minimum percentage van 30% bestuursleden hebben die jonger zijn dan 30 jaar, een uitgewerkte jeugdwerking hebben, een degelijke sportinfrastructuur bezitten en uitsluitend werken met gekwalificeerde lesgevers.

12 De Bloso campagne voor 50 plussers 'Sportelen, beweeg zoals je bent' ( Met de campagne Sportelen, beweeg zoals je bent, wil Bloso extra sportstimulansen creëren voor de 50-plussers, zowel voor de lifetime sporters als en vooral voor de nietsporters tussen 50 en 65 jaar. Dat deze extra sportstimulansen voor deze leeftijdsgroep noodzakelijk zijn blijkt uit de sultaten van het sportparticipatie-onderzoek dat de voorbije jaren werd uitgevoerd.? campagne houdt rekening met de heterogene samenstelling van deze bevolkingsgroep en verloopt dus gediversifieerd, rekening houdend met de specifieke noden en interesses van zowel jonge 50-plussers (die vooral interesse hebben voor nieuwe sporten) als van oudere senioren (die meer aandacht hebben voor het gezondheidsaspect van sporten/bewegen).,.: *~: b$?,;,, Wat is sportelen?.,.c.,g~&.$. -' ~w~ Sportelen is geen nieuwe activiteit. Het is een mehfarireir. "'' Sportelen is geen nieuwe sport, maar wel een nieuw begrip. ;$.:s>-+ 1 De campagne 'Sportelen' beoogt vooral een mentaliteitswijziging bij 50-plussers t.a.v. sport en sportbeoefening. in het bijzonder. Zowel in de boodschap zelf als in het concrete sportaanbod op het terrein ligt de nadruk op het sporten op eigen maat, eigen ritme en eigen tempo van de 50-plusser en op het sociaal contact. Het is een andere manier van omgaan met sport: nl. samen van het leven en van sport genieten. Sportelen betekent niet noodzakelijk winnen of de beste zijn, het is net zo goed samen plezier maken. lachen of gewoon wat bijpraten. Bij Sportelen wordt sport bij 50-plussers anders gepromoot, het is een andere manier van sporten. zonder verplichtingen, afzien of prestaties neerzetten. Er mag gezweet worden. maar er worden geen fysieke grenzen verlegd. Er is dus geen blessureleed en geen pijn. Er is geen doel dat moet bereikt worden, er zijn geen medailles die moeten worden verdiend. Het gaat wel over gezellig en gezond sporten en over een leuke en gemakkelijke manier om mensen te leren kennen. Men volgt zijn eigen regels en )ortelteam Fysieke Fitheid In samenwerking met o.a. de gemeentelijke sportdiensten zullen Sporteldagen georganiseerd worden. Op deze dagen zal, naast een voorafgaandelijke opwarming, op een losse en ontspannen manier de algemene conditie van de 50-plussers getest orden door een Bloso Sportelteam. Dit team zal bovendien ook advies geven over? mogelijkheden die bestaan om op een eenvoudige en verantwoorde wijze, via de beoefening van een aantal basissporten zoals fietsen, lopen en zwemmen, de basisconditie te verbeteren enlof te onderhouden. Daarnaast zal voor de sportelaars op deze dagen ook een aangepast sportaanbod gerealiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke sportclubs en de gemeentelijke sportdienst. Op die manier wordt ook een link gelegd met de permanente sportbeoefening in de eigen, onmiddelliike gmgevlng. '~

13 Sportelweken In verschillende Bloso-centra zullen in de loop van 2010 exclusief voor 50-plussers, Sportelweken georganiseerd worden. Tijdens deze Sportelweken zullen in de sfeer van de campagne, met name op een sportieve, gezellige en sociale manier, all-inverblijven van 5 dagen georganiseerd worden voor 50-plussers. Het dagelijkse Sportelprogramma wordt een combinatie van minimum 2 UUJ >port en toeristisch/culturele activiteiten. Bovendien zal in de loop van deze week een Sportelteam de fysieke fitheid van elke deelnemer komen testen aan de hand van een specifieke 50-plussers testbatt~rii. Er is ook telkens in een avondvullend programma voorzien. De Sporteltrips Sporteltrips zijn de ideale combinatie van sport, cultuur en toerisme. Dit initiatief van Bloso geeft elke 50-plusser de kans om te sporten, iets bij te leren, een stukje Vlaanderen en een hoop nieuwe mensen te leren kennen. Want helemaal volgens de filosofie van het sportelen vormen sociaal contact en sportplezier het hoofdbestanddeel van deze eéndagstrips. De Sporteltrips zijn bovendien voor iedereen een leuke uitdaging. Zo kunt u kennismaken met golf, diepzeeduiken, kleiduifschieten, enz. Maar tegelijk ontdekt u stukje< Vlaanderen: Haspengouw, Flanders Fields, de Limburgse Kempen, de Vlaamse Arde nen... In een Sporteltrip vindt iedereen z'n gading. In 2010 is er keuze uit Sporteltrips verspreid over gans Vlaanderen. Nog goed nieuws: zo'n Sporteltrip hoeft helemaal niet veel te kosten. Dankzij de ----&.,n.ampagne van Bloso blijven de prijzen uiterst democratisch. En toch is al'-c pen: de sportinitiaties, lunch, inkom, gidsen, verplaatsingen, enz.,k de organisatie van een Sporteltrip is eenvoudig: er wordt telkens afgesproken op 6én centrale plaats. Van daaruit maken we alle verplaatsingen in groep, uiteraard samen met de Bloso-medewerkers. De Sporteltrip eindigt terug op de startplaats. Senior Games Senior Games is een jaarlijks specifiek sportevenement in Blankenberge dat per definitie bestaat uit een complementair aanbod (mix) van seniorensportcompetities en recreatieve sportbeoefening. De Senior Games vormen dus de uitgelezen kans om in de sfeer van deze campagne te Sportelen met leeftijdsgenoten. Bovendien wordt naast het sportieve luik. aan alle actieve deelnemers gratis een muzikale afsluiter aangeboden. Wegens het overdonderend succes van de eerste editie in 2008 (meer dan deelnemers) werd om organisatorische en veiligheidsredenen besloten om deze Vlaamse Senior Games te spreiden over 2 dagen. Sporteldagen Naast de landelijke Senior Games wordt er per provincie 1 Sporteldag georganiseerd. Deze Sporteldagen zijn speciaal bedoeld om zowel de sportieve als de minder sportieve 50-plusser een dag lang in een gezellige en ontspannen sfeer te laten proeven van gekende en minder gekende sporten. Er is telkens aangepaste randanimatie. r :,. -.g...q :9---w,rp,-..,.;~? {pal+?..r.. vo$!$!% y7,~.!:f*:-:!~f.*.,/ r.....xl'.

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Educatief aanbod voor scholen 2013-2014

Educatief aanbod voor scholen 2013-2014 LEUVEN EDUCATIEF Educatief aanbod voor scholen 2013-2014 2 Voorwoord Leuven, STERK IN ONDERWIJS De educatieve brochure is stilaan ingeburgerd in de Leuvense lerarenkamer. In deze brochure wil de stad alle

Nadere informatie

1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7

1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7 4. WIJKWERKING 9 4.1. ALGEMEEN 9 4.2. KUREGEM ANDERLECHT 9 4.2.1. TEAM

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Blijf actief door Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Verankering van sport en bewegen 6 Bereik inactieve leerlingen 8 Zes praktijkvoorbeelden IJburg

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

Het verenigingsleven als motor van de sport in Limburg

Het verenigingsleven als motor van de sport in Limburg Het verenigingsleven als motor van de sport in Limburg Tweemaal per jaar publiceert de Sportdienst deze sportvormingsbrochure. De vermelde bijscholingen richten zich tot bestuurders van sportclubs en -federaties,

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

SPORTVORMING VOORJAAR 2013

SPORTVORMING VOORJAAR 2013 SPORTVORMING VOORJAAR 2013 Limburg beweegt! Wij actualiseren ons adressenbestand! Wil je deze brochure in de toekomst nog ontvangen, graag dan naam en adres opgeven. Wil je een digitale versie via e-mail

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 1 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING: 5 2. MISSIE EN VISIE: 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL: 7 4. WIJKWERKING: 10 4.1 ALGEMEEN 10 4.2 KUREGEM-ANDERLECHT

Nadere informatie

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie