JV_OOM2007_DRUK_peter.indd :37:53

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JV_OOM2007_DRUK_peter.indd 1 20-06-2008 15:37:53"

Transcriptie

1 JV_OOM2007_DRUK_peter.indd :37:53

2 Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

3 OOM houdt zich bezig met het heden én de toekomst van de metaalbewerking, Daarom staat het jaarverslag 2007 in het teken van duurzaamheid jaarverslag 2007

4 voorwoord DUURZAAM ONDERNEMEN OOM houdt zich bezig met het heden én de toekomst van de metaalbewerking. Daarom staat het jaarverslag 2007 in het teken van duurzaamheid. Uiteraard gaat het bij duurzaam ondernemen om de zorg voor het klimaat. Maar ook het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers en aan de maatschappij is volgens OOM belangrijk. OOM Frankrijklaan PX Hazerswoude-dorp Postbus AA Hazerswoude-dorp Telefoon: Fax: Statutair gevestigd te s-gravenhage Enthousiaste en bevlogen werknemers kun je niet kopen, je kunt ze slechts verdienen. Duurzaam personeelsbeleid betekent aandacht voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, mogelijkheden voor ontplooiing en participatie van de medewerkers. Ondernemers moeten erop durven vertrouwen dat geld niet de enige motivator is. Leer de behoeften en motieven van werknemers kennen. Laat zien wat de mogelijkheden binnen het bedrijf zijn. En verder: durf anders te denken. Het vergt creativiteit en doorzettingsvermogen om bestaande processen en producten uit hun context te halen, opnieuw te bekijken en te verbeteren. Als je dan ook nog vriendelijk bent voor het klimaat, bouw je als bedrijf aan een solide toekomst.

5 Onze missie is het bevorderen van instroom en het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap in de metaalbranche DOELSTELLING, FINANCIERING EN ORGANISATIE Doelstelling van OOM OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Onze missie is het bevorderen van instroom en het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap in de metaalbranche. Om dit te realiseren, adviseren wij bedrijven over de opleiding en ontwikkeling van personeel. Verder stimuleert OOM de kwalitatieve en kwantitatieve instroom in de bedrijfstak. Dit doen we onder andere met allerlei activiteiten op het gebied van vakopleidingen, bijscholing en werkgelegenheid. We ondersteunen ons werk met onderzoek en communicatie. Financiering van OOM Voor de financiering van al deze activiteiten ontvangt OOM geld van de bedrijven uit de metaalbewerking. Deze financiering wordt zeker gesteld door een loonheffing, waarvan de hoogte is bepaald in cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. In 2005 zijn nieuwe cao-afspraken gemaakt over opleidingen. Deze algemeen verbindend verklaarde cao, die geldt van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009, bevat onder meer een toezegging voor het leveren van een bijdrage aan kinderopvang, om de arbeidsdeelname van vooral

6 vrouwen in de metaalbewerking en blijvende arbeidspar-ticipatie van mannen en vrouwen te bevorderen. Een deel van de heffing die OOM int, is daarvoor beschikbaar gesteld. Het betreft een percentage van de werkgelegenheidsgelden. Voor 2007 bedroeg de heffing 0,75% van de loonsom. Daarvan is 0,60% voor jeugdplan en bijscholing bestemd en 0,15% voor kinderopvang. OOM beschikt niet alleen over inkomsten uit de heffing, maar genereert ook inkomen door subsidies aan te vragen. Zo ontving OOM in 2007 inkomsten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het ACT-programma van het platform Béta- Techniek ten behoeve van de branche. De concrete inkomsten en uitgaven van OOM staan vermeld in de Jaarrekening Cao, statuten en reglementen Als grondslag voor het bestaan van OOM gold in het verslagjaar de cao van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Deze cao loopt vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december Gedurende de huidige looptijd van de cao stelt het bestuur van OOM jaarlijks de hoogte van de heffing vast. Samenstelling van het Bestuur in 2007 OOM heeft een paritair bestuur, bestaande uit drie vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en drie vertegenwoordigers van werknemersorga- nisaties. De vertegenwoordigers van de werkgevers zijn afkomstig uit de Koninklijke Metaalunie, de werknemersvertegenwoordigers uit FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Het bestuur kent een tweejaarlijks voorzitterschap, waarbij werkgevers en werknemers rouleren. Het bestuur van OOM was in 2007 als volgt samengesteld: Werknemersleden Dhr. J.M. Klinkenberg, vice-voorzitter (FNV Bondgenoten) Dhr. M.H. Hietkamp, bestuurder (CNV Bedrijvenbond) Dhr. G.C.H. van der Lit, bestuurder (De Unie) Werkgeversleden Dhr. drs. A.F.A.M. van der Leest, voorzitter (Koninklijke Metaalunie) Mevr. J.M. Leenders, penningmeester (Koninklijke Metaalunie) Mevr. A. Hoornaert, bestuurder (Koninklijke Metaalunie) Behalve de Koninklijke Metaalunie, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie behoren ook de werkgeversorganisaties NVvM en NVOG tot de sociale partners van OOM.

7 Hoe is OOM georganiseerd? OOM is verzelfstandigd in Het bestuur van Stichting OOM laat zich sindsdien professioneel ondersteunen door Bureau OOM. Directeur is de heer Erik Yperlaan. Primaire processen van OOM: administratieve uitvoering; regionale uitvoering; beleid op het gebied van vakopleidingen, bijscholing, werkgelegenheid en communicatie; projectmanagement. Box Consultants BV ondersteunt OOM bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Gezien het risicomijdend karakter van OOM, is de belegde reserve gericht op een resultaat met een stabiele ontwikkeling. Het beleggingsplan wordt steeds voor een periode van drie jaar vastgesteld. De accountant van OOM is Deloitte. Mn Services te Rijswijk voerde in 2007 de inning en administratie van de heffingsbijdragen uit; Bureau OOM voerde in het verslagjaar de administratie uit. In 2007 bestond het bureau van OOM uit 32 medewerkers, van wie tien werkzaam waren als regiomanager. Verder waren 39 bedrijfstakvoorlichters voor OOM actief in de regio. REGIOACTIVITEITEN Centraal in de dienstverlening van OOM stond het afgelopen jaar de regionale en bovenal laagdrempelige aanwezigheid in de omgeving van bedrijven. Het team van bedrijfstakvoorlichters bracht de diensten, producten en doelstellingen van OOM bij circa 6000 bedrijven in direct contact onder de aandacht. Terugkijkend op het jaar 2007 kunnen we constateren dat persoonlijke aandacht bedrijven praktisch helpt. Ook spoort het bedrijven aan om na te denken over opleiden en ontwikkelen. In het dagelijks werk blijft het belangrijk vaste momenten te plannen om na te denken over toekomstige ontwikkelingen van bedrijf en personeel. OOM organiseert en faciliteert zulke momenten graag. In vervolg op de activiteiten van de bedrijfstakvoorlichter zijn het vooral de regiomanagers die bedrijven verder ondersteunen bij het maken van bedrijfsopleidingsplannen, persoonlijke opleidingsplannen en Jobstarts (stimuleringsregeling voor arbeidsgehandicapten en werkloze werkzoekenden, zie ook pagina 28). Ook helpen zij bij het werven van leerlingen en bij de samenwerking met het onderwijs. De regionale samenwerking met sociale partners, zoals in de regioplannen beschreven, begint steeds concretere vormen aan te nemen. Samen ontwikkelen de partners arbeidsmarktprojecten, ze organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over opleiden, loopbanen of innovaties maken gebruik van elkaars netwerk om ondernemingen en werknemers van dienst te zijn

8 De regiomanager trekt gemiddeld drie dagen uit om een bedrijf te helpen bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan. Bedrijfstakvoorlichters Bedrijfstakvoorlichters (BTV s) zijn gepensioneerde of vervroegd uitgetreden medewerkers uit de bedrijfstak en het onderwijs. Op vrijwillige basis geven zij gemiddeld een tot twee dagen in de week voorlichting over de activiteiten van OOM. De BTV s worden door OOM opgeleid en in de verschillende regio s ingewerkt. Zij zijn gedurende een periode van drie tot vier jaar actief. De BTV s hebben het afgelopen jaar circa bedrijven bezocht. De regiomanager coördineert de activiteiten van de BTV s. Ook zorgt de regiomanager voor de afstemming met het landelijk beleid van OOM. Regiomanagers De regiomanagers houden zich onder meer bezig met het adviseren van bedrijven over de deelname aan (bijscholings)cursussen en opleidingen. Verder bieden zij ondersteuning bij het maken van bedrijfsopleidingsplannen, die systematisch vastleggen hoe bedrijven met opleidingen dienen om te gaan. De regiomanager trekt gemiddeld drie dagen uit om een bedrijf te helpen bij het opstellen van zo n bedrijfsopleidingsplan. Ook zetten de regiomanagers werkgelegenheidsprojecten op

9 De regiomanagers zijn: Regio Friesland, Groningen, Drenthe: Michiel Jansen Regio Overijssel, Noordoostpolder: Jan Abbing Regio Utrecht, het Gooi, Flevoland, Veluwe: Evert Polhoud Regio Gelderland: Johan-Peter Leeuwenburg Regio Limburg: Patricia Storms Regio Midden- en Oost-Brabant: Marcellino Kat Regio Zeeland en West-Brabant: Jet Ruiter Regio Rijnmond: Houria Belkhadda Regio Haaglanden Rijnstreek: Etienne Oldeman Regio Noord-Holland m.u.v. het Gooi: Anton Verlaan ONDERWIJS Vakopleidingen De beleidsmatige ondersteuning op het gebied van vakopleidingen omvatte in 2007 de volgende activiteiten: participatie in het project verbreding techniek basisonderwijs ; participatie in het actualiseringproject van het vmbo; participatie in projecten ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs (van vmbo tot hbo) en bedrijfsleven; participatie in project competentiegericht opleiden in de metaalbewerking, waarin praktijkopleiders van OOM-bedrijven leren over de vernieuwingen in het mbo-onderwijs; participatie in het pilotproject associate degree in het hbo; participatie in het vernieuwingstraject van het financieringsstelsel van OOM. Mbo OOM onderneemt verschillende activiteiten om de instroom van leerlingen in beroepsopleidingen te bevorderen. Hiertoe participeert OOM in projecten die de beeldvorming van techniek beïnvloeden. Ook geeft OOM in financieel opzicht ondersteuning aan werkgevers en werknemers. Doel van deze bijdragen is werkgevers te motiveren leerlingwerknemers aan te nemen. OOM geeft werkgevers 14 15

10 OOM onderneemt verschillende activiteiten om de instroom van leerlingen in beroepsopleidingen te bevorderen een bijdrage in de opleidingskosten van werknemers die een zogenaamde Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Vanaf cursusjaar 2007/2008 zijn er drie opleidingsvarianten: opleiden on-the-job (in het bedrijf), opleiden off-the-job (buiten het bedrijf, bijvoorbeeld bij een regionaal praktijkcentrum) en de scholingspool (waarbij een samenwerkingsverband van OOM-bedrijven zorgt voor een kwalitatief goede opleiding met baangarantie). Het totaal aantal ingestroomde leerlingen in het leerjaar bedroeg Ter vergelijking: in het schooljaar bedroeg dit 1374 en in het schooljaar daarvoor Voor iedere leerling die een praktijkovereenkomst (POK) heeft afgesloten met het regionaal opleidingscentrum (ROC), krijgt de werkgever een bijdrage als tegemoetkoming van gemaakte onkosten. De hoogte van de bijdrage hangt af van het aantal (volledige) opleidingsweken per opleidingsniveau. Vanaf cursusjaar 2007/2008 wordt de bijdrage per 6 maanden verstrekt. De bijdrage voor het tweede deel van het laatste opleidingsjaar ontvangt men pas na het opsturen van een kopie van het behaalde diploma. Het recht op deze laatste bijdrage vervalt als de werknemer het diploma niet heeft behaald binnen een jaar na het verstrijken van de nominale opleidingsduur

11 MKB-route in het mbo en hbo De MKB-route, waarbij studenten deels studeren en deels werken in een midden- of kleinbedrijf, biedt bedrijven de mogelijkheid om hun specialistische kennis bij te spijkeren of nieuwe producten of processen te ontwikkelen. De studenten van de MKB-route lopen geen stage, maar voeren een specifieke opdracht uit binnen hun eigen bedrijf. Ze hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de afstudeerperiode. OOM ondersteunt elk participerend bedrijf met een bedrag van 2500 per werknemer-student per jaar, met een maximum van twee jaar. Bovendien is deelname aan de MKB-route voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Off-the-job Behalve bijdragen in het kader van de BBL (voorheen het Leerlingwezen), biedt het Werkgelegenheidsfonds onze bedrijfstak financiële ondersteuning voor off-the-job opleidingen. Hierbij vindt een deel van de beroepspraktijkvorming buiten het bedrijf plaats, bijvoorbeeld op een bedrijfsschool of Centrum Vakopleiding. In het schooljaar is voor 281 kandidaten een vergoeding uitgekeerd. Werkplekopleiding Ing. Voor werknemers die binnen een bedrijf al op hboniveau werken, maar geen ingenieurstitel hebben, bestaat de mogelijkheid de titel via een individueel leertraject alsnog te behalen. Bedrijven ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van 2500 per werknemer/student per jaar, wederom met een maximum van twee jaar. Platform Metaal & Metalektro (vmbo) In 1997 is op initiatief van OOM het Platform Metaal opgericht. Doel is het ondersteunen van de afdelingen metaaltechniek van het vmbo bij de uitvoering van het nieuwe leerplan. Daarnaast wil het platform deze afdelingen betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Het Platform zet zich in voor vernieuwingen binnen het vmbo-metaalonderwijs. In 2007 waren 195 van de 265 vmbo-scholen lid van het platform. De gerealiseerde producten en diensten zijn te vinden op Vmbo Leerwerktraject Leerlingen uit klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerweg van het vmbo kunnen een deel van hun opleiding volgen binnen een bedrijf. De duur kan per opleiding verschillen. Er is een bijdrage beschikbaar van maximaal 568 per leerling voor een dag per week

12 Bijscholing De beleidsmatige ondersteuning op het gebied van bijscholing omvat de volgende activiteiten: Leeftijd Bewust Personeelsbeleid (LBP): het bevorderen van de scholingsdeelname van oudere werknemers. Dit onder andere met de workshop 45+ voor zowel werkgevers als werknemers van 45 jaar en ouder; een vervolgworkshop over communiceren voor de hierboven genoemde doelgroep, met de mogelijkheid tot een individueel opvolggesprek; onderzoek naar verschillende aspecten van scholingsactiviteiten, zoals de jaarlijkse scholingsrapportage; het ontwikkelen van producten als de Leertegoedbon en de KennisCheque (zie ook pagina 29), die kunnen bijdragen aan de dialoog tussen werkgevers en werknemers; advies aan en begeleiding van bedrijven bij het opstellen van bedrijfs- en brancheopleidingsplannen en Persoonlijke Opleidings- Plannen (POP); het ontwikkelen van producten op de website ter ondersteuning van de dialoog tussen werkgever en werknemer; onderzoek naar trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de metaalbewerking, zowel landelijk als regionaal; het schrijven van een beleidskader waarin de visie van OOM op opleiden en ontwikkelen is vastgelegd. In 2007: Bijscholingsbijdragen De bijscholingsverlofregeling voorziet, via kortlopende cursussen, in de bijscholing van werknemers. In dit kader hebben werkgevers en werknemers in de cao afgesproken dat elke onderneming per jaar recht heeft op evenveel scholingsverlofdagen als zij werknemers in dienst heeft. Het betreft hier een collectief recht. Volgens een scholingsrooster kan men gebruik-maken van de beschikbare cursusdagen. Dit rooster is, zo nodig, jaaroverschrijdend. Werknemers kunnen meerdaagse cursussen volgen. De maximale subsidieduur van deze cursussen is gesteld op vijf dagen per jaar, met een maximum van twee jaar. Doel van OOM is bedrijven te stimuleren tot een structureel scholingsbeleid te komen als onderdeel van de bedrijfsvoering. Inmiddels weten heel wat bedrijven OOM te vinden voor een bijscholingsbijdrage. Circa 65% van de OOMbedrijven meldt momenteel wel eens cursussen aan en de helft van deze bedrijven doet structureel aan bijscholing. De specifieke activiteiten die aan dit resultaat hebben bijgedragen, staan hieronder omschreven. Aantal bijscholingsdagen In het jaar 2007 zijn bijscholingsdagen geregistreerd

13 Uit onderzoek BLIJKT dat de catalogus voor bedrijven een van de belangrijkste bronnen is bij het selecteren van een cursus Cursuscatalogus Het cursusaanbod is de kern van de bijscholingsverlofregeling. Dit is te vinden op Daarnaast presenteert OOM de opleidingen jaarlijks in het speciale magazine Sinds ik.... Het aanbod van de cursussen is uiteraard gebaseerd op de vraag. Uit onderzoek blijkt dat de catalogus voor bedrijven een van de belangrijkste bronnen is bij het selecteren van een cursus. De catalogus werkt ook inspirerend bij het kiezen van bedrijfsinterne cursussen. Erkenning Verworven Competenties Techniek (EVC) Veel werknemers in de Metaal hebben het vak in de praktijk geleerd; door jarenlange ervaring is hun vakmanschap ontwikkeld. Toch weten zij niet precies wat ze vaktechnisch waard zijn, terwijl veel werkgevers niet weten hoeveel ervaring zij in huis hebben. Het project Erkenning Verworven Competenties Techniek (EVC-Techniek) maakt dit vakmanschap goed meetbaar. EVC-Techniek is een gezamenlijk project van de organisaties OOM, A+O, OTIB en Kenteq. Na het overleggen van rekeningen kunnen werkgevers een bijdrage in de kosten ontvangen van portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering, tot maximaal In 2007 hebben 144 deelnemers (werknemers) een certificaat of diploma uitgereikt gekregen. Na het afsluiten van de EVC-procedure kregen de deelnemers een Leertegoedbon toegezonden

14 Employability Hoewel veel van haar inspanningen op werkgevers gericht zijn, besteedt OOM ook steeds meer aandacht aan werknemers. Om recht te doen aan de individuele scholingsbehoefte van werknemers, ontwikkelde OOM al het Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) stond vooral in het teken van de Leertegoedbon. Deze bestaat uit een tegoedbon ter waarde van 500, een boekje met tips en suggesties, en de website Op deze site zijn interessante opleidingen van maximaal 500 te vinden. De Leertegoedbon werd uitgereikt aan de werknemer. Deze maakte een keuze uit het opleidingsaanbod en volgde vervolgens, na akkoord van zijn werkgever, gratis de opleiding. De werknemer kon de bon ook besteden aan een loopbaanadvies. OOM verzorgt de administratie en betaalt het cursusinstituut. Leden van het regioteam reikten de Leertegoedbon uit aan deelnemers van de 45+-workshops, aan mensen die een POP of BOP afsluiten en aan specifieke groepen zoals nieuw-komers in de sector en leidinggevenden. Begin 2006 vond de aftrap plaats van de Leertegoedboncampagne: ± Knap Koppie-pakketten zijn toen verzonden. OOM wil ook de werknemers die langere tijd geen opleiding of cursus hebben gevolgd, stimuleren tot leren. Of daarbij hulp nodig is van de OOM-organisatie, wordt onderzocht. Bedrijfsopleidingsplan (BOP) In een bedrijfsopleidingsplan (BOP) legt een bedrijf vast welke opleidingen door wie en op welke manier in een bepaalde periode worden uitgevoerd. Een goed BOP is onderdeel van het totale bedrijfsbeleid. De regiomanager van OOM maakt daarvoor in overleg met het bedrijf een bedrijfsanalyse. Om maatwerk te leveren, is het nodig eerst de doelstellingen van het bedrijf op te tekenen voordat de noodzakelijke en gewenste opleidingen worden bepaald. De regiomanager werkt de bedrijfsgegevens uit tot een operationeel plan, dat tijd en kosten beheerst en het rendement bewaakt. Het vervaardigen van een BOP is dus een coproductie van bedrijf en regiomanager. De regiomanager investeert hiervoor ongeveer drie adviesdagen per bedrijf. In 2007 zijn circa 65 bedrijven door de regiomanagers ondersteund bij het opstellen van een BOP. Persoonlijk opleidingsplan (POP) In een persoonlijk opleidingsplan staat welke opleidingen een bepaalde werknemer zal volgen. Op basis van een POP krijgt de werkgever, behalve een scholingsdeel, ook een deel in de begeleiding van de werknemer vergoed. OOM kent ook een stimuleringsregeling die werkgevers oproept werkzoekenden en arbeidsgehandicapten aan te nemen. Er zijn POP s aan werknemers verzonden. Alle deelnemers ontvingen een Leertegoedbon

15 Leeftijd Bewust Personeelsbeleid Vanaf 2008 stromen oudere werknemers gestaag uit. De verwachting is dat binnen tien jaar ongeveer 18% van het huidige personeel met pensioen is gegaan. Door de lage instroom van jongeren en de te verwachten verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen oudere werknemers daardoor een belangrijker aandeel binnen het bedrijf hebben. De workshop Ervaring telt, die OOM ook in 2007 met medewerking van het ESF heeft kunnen uitvoeren, gaat in op vraagstukken die met name oudere en ervaren werknemers hebben: prettig blijven werken, omgaan met een jongere generatie en jezelf blijven ontwikkelen. Eerder heeft OOM een pilot gedraaid met een workshop over communiceren voor dezelfde doelgroep. Dit was een succes, waardoor dezelfde workshop nu landelijk en vaker werd aangeboden. In de tweede helft van het jaar is er als proef een individueel opvolggesprek aan toegevoegd. In dit opvolggesprek was het mogelijk ideeën te bespreken of vragen over de loopbaan voor te leggen aan de trainer (tevens loopbaancoach). Ook deze proef kent een positief resultaat. WERKGELEGENHEID De beleidsmatige ondersteuning op het gebied van werkgelegenheid bestaat uit de volgende activiteiten: het bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers in de bedrijfstak; het doen van landelijk en regionaal onderzoek naar de arbeidsmarkt voor de metaalbewerking; het ontwikkelen van producten om de dialoog tussen werkgevers en werknemers te ondersteunen. Arbeidsmarktonderzoeken OOM verzorgt een landelijke monitor en 10 regionale rapporten over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Naast algemene zaken zoals de bedrijvigheid en werkgelegenheid, is in deze rapporten aandacht voor de instroom en de uitstroom in de sector. Ook zaken als vergrijzing en ontgroening komen aan de orde. Omdat OOM deze monitor al enige jaren uitvoert, worden trends zichtbaar. Bijvoorbeeld de snelle uitstroom onder jonge werknemers en de ontwikkelingen binnen functiegroepen. Op het gebied van onderwijs en bijscholing behandelen de rapporten de volgende onderwerpen: aantallen (toekomstige) leerlingwerknemers in het reguliere beroepsonderwijs, het aantal werknemers in de metaalbewerking dat gebruik heeft gemaakt van door OOM gesubsidieerde 26 27

16 bijscholing en het soort onderwijs dat in dat geval genoten is. Alle onderzoeken zijn te vinden op de site van OOM. Subsidieregelingen (Jobstart) Als opvolger van de SVWW-regeling heeft OOM een eigen regeling in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van nieuw personeel en het geschikt maken van dit personeel voor de functie binnen het bedrijf. Jobstart is een stimuleringsregeling om arbeidsgehandicapten en werkloze werkzoekenden van binnen of buiten de metaalbewerking toe te leiden naar vacatures in de sector. Nieuw aan Jobstart is dat ook de begeleidingsuren binnen het bedrijf voor subsidie in aanmerking komen. De begeleiding en de benodigde scholing worden vastgelegd in een persoonlijk opleidingsplan samen met de regiomanager van OOM. De regeling is sinds 1 juli 2007 van kracht en tot nu toe kende OOM 170 Jobstartsubsidies toe. Werktoeleidingstrajecten Uit de resultaten van de werktoeleidingstrajecten blijkt duidelijk dat de sector mensen te kort komt - het aantal vacatures in de metaalbewerking stijgt en het plaatsen van kandidaten vanuit toeleidingstrajecten gaat veel makkelijker. Het is nu eerder de uitdaging om geschikte kandidaten via gemeenten, CWI s, UWV s of reïntegratiebureaus te krijgen. In het algemeen krijgen de kandidaten een deel vakinhoudelijke scholing en worden ze, met een (tijdelijk) contract, geplaatst bij OOMbedrijven. Op deze manier voorziet OOM in de behoefte aan nieuw personeel. Kennisbevordering Centrum voor Werk en Inkomen OOM sloot eerder een convenant met het CWI om kennisvergroting van de CWI-metaalconsulenten te bevorderen. Ook investeerde OOM in 2007 in de samenwerking met het CWI: CWI-consulenten werden voorgelicht over de bedrijven en de functies in de metaalbewerking. Dit om een snellere vervulling van en een betere dienstverlening met betrekking tot de vacatures bij OOM-bedrijven tot stand te brengen. Leertegoedbon en Kennischeque Eind 2005 startten de projecten Leertegoedbon en Kennischeque. De Leertegoedbon is een tegoed ter waarde van 500 voor de werknemer om, in overleg met de werkgever, in te zetten voor de eigen loopbaan. Informatie en suggesties waren te vinden op De Leertegoedbon is verspreid onder oudere werknemers en werknemers met weinig tot geen scholing. Ook werd de bon ingezet via de regioteams. Verder kregen alle nieuwe werknemers in de metaal-bewerking een Leertegoedbon thuisgestuurd. Inmiddels zijn bonnen uitgezet. De Leertegoedbon geeft werknemers een middel in handen om het gesprek over opleiden te kunnen beginnen. Het blijft wel zaak hen van ideeën te 28 29

17 voorzien en zo veel mogelijk momenten te creëren om professionele ontwikkeling aan de orde te hebben. Met de Kennischeque biedt OOM werkgevers in de metaalbewerking de mogelijkheid om gratis een cursus te volgen op het gebied van personeelsontwikkeling en leidinggeven, ter waarde van 500. Het was voor werkgevers nog niet eerder mogelijk aanspraak te maken op het fonds. Met de Kennischeque is dit voor het eerst wel het geval. De Metaalunie Academy van de Metaalunie bood passende trainingen aan en veel werkgevers hebben deze goed kunnen combineren. De cheques zijn nog steeds in te zetten. Met de Kennischeque biedt OOM werkgevers in de metaalbewerking de mogelijkheid om gratis een cursus te volgen op het gebied van personeelsontwikkeling en leidinggeven 30 31

18 COMMUNICATIE OOM streeft ernaar haar activiteiten en diensten op een zo duidelijke en transparant mogelijke manier in beeld te brengen. De nadruk van de boodschap ligt op initiatief nemen en kansen benutten. OOM probeert hiermee mensen te motiveren om in zichzelf en in hun bedrijf te investeren. Daarnaast draagt OOM een positief beeld uit van een soms ondergewaardeerde, maar altijd boeiende branche, die (toekomstige) werknemers en ondernemers veel kansen biedt. Hierop zijn communicatiebeleid en -activiteiten dan ook gericht stond voor OOM in het teken van samen met sociale partners successen boeken en dit uitdragen. Want om werknemers en werkgevers optimaal van dienst te zijn, is samenwerken onontbeerlijk. Behalve op werkgevers, richtte OOM zich in 2007 meer dan ooit tevoren op werknemers. Meer vakmanschap bij werknemers kan immers het hele bedrijf naar een hoger plan tillen. En dit resulteert uiteraard weer in een gezonde bedrijfstak van mensen die houden van wat ze doen. Hieronder een overzicht van de communicatieactiviteiten van OOM in Nieuw financieringsstelsel en nieuwe brochurelijn Vooruitlopend hierop is met ingang van het schooljaar 2007/2008 de eerste van de nieuwe regelingen ingegaan: de LeerWerk-Bijdrage. Voor deze regeling is een nieuwe brochure geproduceerd, de eerste van een volledig nieuwe lijn OOM-brochures. Nieuwe website Een omvangrijk project was de lancering van een volledig nieuwe corporate website. De nieuwe site vergroot de vindbaarheid en de toegankelijkheid van informatie. Dit onder andere door informatie duidelijk doelgroepgericht aan te bieden. PR OOM streeft naar een goede en structurele dialoog met diverse partijen. Public Relations (PR) is daarbij belangrijk. OOM investeert hier dan ook voortdurend in. Dit leidde onder andere tot een aantal kwaliteitspublicaties in diverse media. ESF OOM streefde ook in 2007 naar zo veel mogelijk aanvragen van bedrijven voor een ESF-scholingsbijdrage. Om dit te ondersteunen, ontwikkelde OOM een campagne en voerde deze met suces uit. Met ingang van 1 januari 2008 is het Nieuwe Financieringsstelsel van OOM van kracht

19 Leertegoedbon In 2007 heeft OOM voor het laatst de Leertegoedbon uitgegeven. Met deze bon konden werknemers een cursus naar keuze volgen (zie ook pagina 29). Een uitgebreide direct mail- en voorlichtingscampagne ondersteunde de Leertegoedbon. Sinds ik... en digitale cursuscatalogus In 2007 verscheen opnieuw het opleidingsmagazine Sinds ik.... Uit een uitgebreid onderzoek blijkt dat de lezer dit magazine waardeert. Het magazine en de bijbehorende cursuswebsite, met een overzicht van bijna relevante cursussen, sluiten dan ook goed aan op de behoefte aan ideeën en informatie over opleiding en ontwikkeling. Workshops 45+ De workshops werden in 2007 ondersteund door een wervingscampagne. PACTT In twee regio s organiseerden OOM en Praktijkopleidersvereniging PACTT een reeks pilotbijeenkomsten voor Praktijkopleiders. Direct na elke bijeenkomst ontvingen deelnemers een actuele nieuwsbrief. Deze had enerzijds tot doel de binding van de deelnemers nog verder te vergroten, anderzijds diende de brief als ondersteuning van de voorgaande bijeenkomst en inleiding op de volgende. De deelnemers gaven aan de nieuwsbrief te waarderen. Metaal Journaal Het magazine Metaal Journaal is dé etalage voor werken en jezelf ontwikkelen in de metaalbewerkingsbranche. Het is een laagdrempelig, toegankelijk blad, dat de lezer enthousiast maakt voor wat alles wat er gebeurt in de metaal. Metaal Journaal wordt dan ook goed gelezen en hoog gewaardeerd. Ook de online zusteruitgave, Metaaljournaal.nl, zag het aantal bezoekers het afgelopen jaar sterk groeien en is daarmee een belangrijke aanvulling op het gedrukte magazine. De website is altijd actueel en biedt de mogelijkheid van verdieping, filmpjes en achtergronden. Daarmee maakt de website het nu nog makkelijker voor een heel brede doelgroep om op een aantrekkelijke manier kennis te maken met techniek. Jongerenactiviteiten In opdracht van OOM en collegafonds A+O houdt Bureau TOP zich bezig met promotie van de (metaal)techniek onder jongeren. TOP breidde in 2007 het aantal programmalijnen uit, waardoor er nu een breed aanbod is voor jongeren vanaf de basisschool tot het moment van keuze voor een specifieke opleidingsrichting. Hoogtepunt in 2007 was de deelname van de Nederlandse delegatie technische vakmensen aan World Skills 2007 in Shizuoka (Japan). Er werden maar liefst zes medailles gescoord en minister-president 34 35

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk IN PRAKTIJK IN PRAKTIJK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 6 Inleiding 7 EVC in vijf stappen 9 EVC bij VWS: hbo-niveau alsnog verzilveren 11 EVC bij DJI: breed scholings- en ontwikkelinstrument 22 EVC bij de Belastingdienst:

Nadere informatie

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Natuur in bedrijf Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Auteurs: Stefanie Lap en Wouter Kroes; MOVISIE, Gerrit-Jan van Herwaarden; Landschapbeheer Nederland

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Westland Coöperatieve Rabobank Westland U.A. gevestigd te Westland Correspondentieadres Postbus 9 2670 AA Naaldwijk Telefoon: (0174) 21 52 15 E-mail: info@westland.rabobank.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2009

Sociaal Jaarverslag 2009 Juni 2010 Sociaal Jaarverslag 2009 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bewust werken en leven 3 3 INHOUD PAGINA 3 Voorwoord Hans Duijst PAGINA 16 Medezeggenschap De stem van de medewerker Voorwoord

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Supersnel. Thijs Blankenzee last voor jeansmerk g-star. De aluminium reddingsboten van Habbeké

Supersnel. Thijs Blankenzee last voor jeansmerk g-star. De aluminium reddingsboten van Habbeké alles wat je moet weten over metaalbewerking winter 2008 www.metaaljournaal.nl Playstation winnnen? Kijk snel op pagina 31 Supersnel De aluminium reddingsboten van Habbeké Thijs Blankenzee last voor jeansmerk

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID De scheepvaart Nederlands trots waar je bij moet willen horen Kansrijke sectoren Gericht

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie