JV_OOM2007_DRUK_peter.indd :37:53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JV_OOM2007_DRUK_peter.indd 1 20-06-2008 15:37:53"

Transcriptie

1 JV_OOM2007_DRUK_peter.indd :37:53

2 Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

3 OOM houdt zich bezig met het heden én de toekomst van de metaalbewerking, Daarom staat het jaarverslag 2007 in het teken van duurzaamheid jaarverslag 2007

4 voorwoord DUURZAAM ONDERNEMEN OOM houdt zich bezig met het heden én de toekomst van de metaalbewerking. Daarom staat het jaarverslag 2007 in het teken van duurzaamheid. Uiteraard gaat het bij duurzaam ondernemen om de zorg voor het klimaat. Maar ook het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers en aan de maatschappij is volgens OOM belangrijk. OOM Frankrijklaan PX Hazerswoude-dorp Postbus AA Hazerswoude-dorp Telefoon: Fax: Statutair gevestigd te s-gravenhage Enthousiaste en bevlogen werknemers kun je niet kopen, je kunt ze slechts verdienen. Duurzaam personeelsbeleid betekent aandacht voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, mogelijkheden voor ontplooiing en participatie van de medewerkers. Ondernemers moeten erop durven vertrouwen dat geld niet de enige motivator is. Leer de behoeften en motieven van werknemers kennen. Laat zien wat de mogelijkheden binnen het bedrijf zijn. En verder: durf anders te denken. Het vergt creativiteit en doorzettingsvermogen om bestaande processen en producten uit hun context te halen, opnieuw te bekijken en te verbeteren. Als je dan ook nog vriendelijk bent voor het klimaat, bouw je als bedrijf aan een solide toekomst.

5 Onze missie is het bevorderen van instroom en het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap in de metaalbranche DOELSTELLING, FINANCIERING EN ORGANISATIE Doelstelling van OOM OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Onze missie is het bevorderen van instroom en het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap in de metaalbranche. Om dit te realiseren, adviseren wij bedrijven over de opleiding en ontwikkeling van personeel. Verder stimuleert OOM de kwalitatieve en kwantitatieve instroom in de bedrijfstak. Dit doen we onder andere met allerlei activiteiten op het gebied van vakopleidingen, bijscholing en werkgelegenheid. We ondersteunen ons werk met onderzoek en communicatie. Financiering van OOM Voor de financiering van al deze activiteiten ontvangt OOM geld van de bedrijven uit de metaalbewerking. Deze financiering wordt zeker gesteld door een loonheffing, waarvan de hoogte is bepaald in cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. In 2005 zijn nieuwe cao-afspraken gemaakt over opleidingen. Deze algemeen verbindend verklaarde cao, die geldt van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009, bevat onder meer een toezegging voor het leveren van een bijdrage aan kinderopvang, om de arbeidsdeelname van vooral

6 vrouwen in de metaalbewerking en blijvende arbeidspar-ticipatie van mannen en vrouwen te bevorderen. Een deel van de heffing die OOM int, is daarvoor beschikbaar gesteld. Het betreft een percentage van de werkgelegenheidsgelden. Voor 2007 bedroeg de heffing 0,75% van de loonsom. Daarvan is 0,60% voor jeugdplan en bijscholing bestemd en 0,15% voor kinderopvang. OOM beschikt niet alleen over inkomsten uit de heffing, maar genereert ook inkomen door subsidies aan te vragen. Zo ontving OOM in 2007 inkomsten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het ACT-programma van het platform Béta- Techniek ten behoeve van de branche. De concrete inkomsten en uitgaven van OOM staan vermeld in de Jaarrekening Cao, statuten en reglementen Als grondslag voor het bestaan van OOM gold in het verslagjaar de cao van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Deze cao loopt vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december Gedurende de huidige looptijd van de cao stelt het bestuur van OOM jaarlijks de hoogte van de heffing vast. Samenstelling van het Bestuur in 2007 OOM heeft een paritair bestuur, bestaande uit drie vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en drie vertegenwoordigers van werknemersorga- nisaties. De vertegenwoordigers van de werkgevers zijn afkomstig uit de Koninklijke Metaalunie, de werknemersvertegenwoordigers uit FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Het bestuur kent een tweejaarlijks voorzitterschap, waarbij werkgevers en werknemers rouleren. Het bestuur van OOM was in 2007 als volgt samengesteld: Werknemersleden Dhr. J.M. Klinkenberg, vice-voorzitter (FNV Bondgenoten) Dhr. M.H. Hietkamp, bestuurder (CNV Bedrijvenbond) Dhr. G.C.H. van der Lit, bestuurder (De Unie) Werkgeversleden Dhr. drs. A.F.A.M. van der Leest, voorzitter (Koninklijke Metaalunie) Mevr. J.M. Leenders, penningmeester (Koninklijke Metaalunie) Mevr. A. Hoornaert, bestuurder (Koninklijke Metaalunie) Behalve de Koninklijke Metaalunie, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie behoren ook de werkgeversorganisaties NVvM en NVOG tot de sociale partners van OOM.

7 Hoe is OOM georganiseerd? OOM is verzelfstandigd in Het bestuur van Stichting OOM laat zich sindsdien professioneel ondersteunen door Bureau OOM. Directeur is de heer Erik Yperlaan. Primaire processen van OOM: administratieve uitvoering; regionale uitvoering; beleid op het gebied van vakopleidingen, bijscholing, werkgelegenheid en communicatie; projectmanagement. Box Consultants BV ondersteunt OOM bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Gezien het risicomijdend karakter van OOM, is de belegde reserve gericht op een resultaat met een stabiele ontwikkeling. Het beleggingsplan wordt steeds voor een periode van drie jaar vastgesteld. De accountant van OOM is Deloitte. Mn Services te Rijswijk voerde in 2007 de inning en administratie van de heffingsbijdragen uit; Bureau OOM voerde in het verslagjaar de administratie uit. In 2007 bestond het bureau van OOM uit 32 medewerkers, van wie tien werkzaam waren als regiomanager. Verder waren 39 bedrijfstakvoorlichters voor OOM actief in de regio. REGIOACTIVITEITEN Centraal in de dienstverlening van OOM stond het afgelopen jaar de regionale en bovenal laagdrempelige aanwezigheid in de omgeving van bedrijven. Het team van bedrijfstakvoorlichters bracht de diensten, producten en doelstellingen van OOM bij circa 6000 bedrijven in direct contact onder de aandacht. Terugkijkend op het jaar 2007 kunnen we constateren dat persoonlijke aandacht bedrijven praktisch helpt. Ook spoort het bedrijven aan om na te denken over opleiden en ontwikkelen. In het dagelijks werk blijft het belangrijk vaste momenten te plannen om na te denken over toekomstige ontwikkelingen van bedrijf en personeel. OOM organiseert en faciliteert zulke momenten graag. In vervolg op de activiteiten van de bedrijfstakvoorlichter zijn het vooral de regiomanagers die bedrijven verder ondersteunen bij het maken van bedrijfsopleidingsplannen, persoonlijke opleidingsplannen en Jobstarts (stimuleringsregeling voor arbeidsgehandicapten en werkloze werkzoekenden, zie ook pagina 28). Ook helpen zij bij het werven van leerlingen en bij de samenwerking met het onderwijs. De regionale samenwerking met sociale partners, zoals in de regioplannen beschreven, begint steeds concretere vormen aan te nemen. Samen ontwikkelen de partners arbeidsmarktprojecten, ze organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over opleiden, loopbanen of innovaties maken gebruik van elkaars netwerk om ondernemingen en werknemers van dienst te zijn

8 De regiomanager trekt gemiddeld drie dagen uit om een bedrijf te helpen bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan. Bedrijfstakvoorlichters Bedrijfstakvoorlichters (BTV s) zijn gepensioneerde of vervroegd uitgetreden medewerkers uit de bedrijfstak en het onderwijs. Op vrijwillige basis geven zij gemiddeld een tot twee dagen in de week voorlichting over de activiteiten van OOM. De BTV s worden door OOM opgeleid en in de verschillende regio s ingewerkt. Zij zijn gedurende een periode van drie tot vier jaar actief. De BTV s hebben het afgelopen jaar circa bedrijven bezocht. De regiomanager coördineert de activiteiten van de BTV s. Ook zorgt de regiomanager voor de afstemming met het landelijk beleid van OOM. Regiomanagers De regiomanagers houden zich onder meer bezig met het adviseren van bedrijven over de deelname aan (bijscholings)cursussen en opleidingen. Verder bieden zij ondersteuning bij het maken van bedrijfsopleidingsplannen, die systematisch vastleggen hoe bedrijven met opleidingen dienen om te gaan. De regiomanager trekt gemiddeld drie dagen uit om een bedrijf te helpen bij het opstellen van zo n bedrijfsopleidingsplan. Ook zetten de regiomanagers werkgelegenheidsprojecten op

9 De regiomanagers zijn: Regio Friesland, Groningen, Drenthe: Michiel Jansen Regio Overijssel, Noordoostpolder: Jan Abbing Regio Utrecht, het Gooi, Flevoland, Veluwe: Evert Polhoud Regio Gelderland: Johan-Peter Leeuwenburg Regio Limburg: Patricia Storms Regio Midden- en Oost-Brabant: Marcellino Kat Regio Zeeland en West-Brabant: Jet Ruiter Regio Rijnmond: Houria Belkhadda Regio Haaglanden Rijnstreek: Etienne Oldeman Regio Noord-Holland m.u.v. het Gooi: Anton Verlaan ONDERWIJS Vakopleidingen De beleidsmatige ondersteuning op het gebied van vakopleidingen omvatte in 2007 de volgende activiteiten: participatie in het project verbreding techniek basisonderwijs ; participatie in het actualiseringproject van het vmbo; participatie in projecten ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs (van vmbo tot hbo) en bedrijfsleven; participatie in project competentiegericht opleiden in de metaalbewerking, waarin praktijkopleiders van OOM-bedrijven leren over de vernieuwingen in het mbo-onderwijs; participatie in het pilotproject associate degree in het hbo; participatie in het vernieuwingstraject van het financieringsstelsel van OOM. Mbo OOM onderneemt verschillende activiteiten om de instroom van leerlingen in beroepsopleidingen te bevorderen. Hiertoe participeert OOM in projecten die de beeldvorming van techniek beïnvloeden. Ook geeft OOM in financieel opzicht ondersteuning aan werkgevers en werknemers. Doel van deze bijdragen is werkgevers te motiveren leerlingwerknemers aan te nemen. OOM geeft werkgevers 14 15

10 OOM onderneemt verschillende activiteiten om de instroom van leerlingen in beroepsopleidingen te bevorderen een bijdrage in de opleidingskosten van werknemers die een zogenaamde Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Vanaf cursusjaar 2007/2008 zijn er drie opleidingsvarianten: opleiden on-the-job (in het bedrijf), opleiden off-the-job (buiten het bedrijf, bijvoorbeeld bij een regionaal praktijkcentrum) en de scholingspool (waarbij een samenwerkingsverband van OOM-bedrijven zorgt voor een kwalitatief goede opleiding met baangarantie). Het totaal aantal ingestroomde leerlingen in het leerjaar bedroeg Ter vergelijking: in het schooljaar bedroeg dit 1374 en in het schooljaar daarvoor Voor iedere leerling die een praktijkovereenkomst (POK) heeft afgesloten met het regionaal opleidingscentrum (ROC), krijgt de werkgever een bijdrage als tegemoetkoming van gemaakte onkosten. De hoogte van de bijdrage hangt af van het aantal (volledige) opleidingsweken per opleidingsniveau. Vanaf cursusjaar 2007/2008 wordt de bijdrage per 6 maanden verstrekt. De bijdrage voor het tweede deel van het laatste opleidingsjaar ontvangt men pas na het opsturen van een kopie van het behaalde diploma. Het recht op deze laatste bijdrage vervalt als de werknemer het diploma niet heeft behaald binnen een jaar na het verstrijken van de nominale opleidingsduur

11 MKB-route in het mbo en hbo De MKB-route, waarbij studenten deels studeren en deels werken in een midden- of kleinbedrijf, biedt bedrijven de mogelijkheid om hun specialistische kennis bij te spijkeren of nieuwe producten of processen te ontwikkelen. De studenten van de MKB-route lopen geen stage, maar voeren een specifieke opdracht uit binnen hun eigen bedrijf. Ze hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de afstudeerperiode. OOM ondersteunt elk participerend bedrijf met een bedrag van 2500 per werknemer-student per jaar, met een maximum van twee jaar. Bovendien is deelname aan de MKB-route voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Off-the-job Behalve bijdragen in het kader van de BBL (voorheen het Leerlingwezen), biedt het Werkgelegenheidsfonds onze bedrijfstak financiële ondersteuning voor off-the-job opleidingen. Hierbij vindt een deel van de beroepspraktijkvorming buiten het bedrijf plaats, bijvoorbeeld op een bedrijfsschool of Centrum Vakopleiding. In het schooljaar is voor 281 kandidaten een vergoeding uitgekeerd. Werkplekopleiding Ing. Voor werknemers die binnen een bedrijf al op hboniveau werken, maar geen ingenieurstitel hebben, bestaat de mogelijkheid de titel via een individueel leertraject alsnog te behalen. Bedrijven ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van 2500 per werknemer/student per jaar, wederom met een maximum van twee jaar. Platform Metaal & Metalektro (vmbo) In 1997 is op initiatief van OOM het Platform Metaal opgericht. Doel is het ondersteunen van de afdelingen metaaltechniek van het vmbo bij de uitvoering van het nieuwe leerplan. Daarnaast wil het platform deze afdelingen betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Het Platform zet zich in voor vernieuwingen binnen het vmbo-metaalonderwijs. In 2007 waren 195 van de 265 vmbo-scholen lid van het platform. De gerealiseerde producten en diensten zijn te vinden op Vmbo Leerwerktraject Leerlingen uit klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerweg van het vmbo kunnen een deel van hun opleiding volgen binnen een bedrijf. De duur kan per opleiding verschillen. Er is een bijdrage beschikbaar van maximaal 568 per leerling voor een dag per week

12 Bijscholing De beleidsmatige ondersteuning op het gebied van bijscholing omvat de volgende activiteiten: Leeftijd Bewust Personeelsbeleid (LBP): het bevorderen van de scholingsdeelname van oudere werknemers. Dit onder andere met de workshop 45+ voor zowel werkgevers als werknemers van 45 jaar en ouder; een vervolgworkshop over communiceren voor de hierboven genoemde doelgroep, met de mogelijkheid tot een individueel opvolggesprek; onderzoek naar verschillende aspecten van scholingsactiviteiten, zoals de jaarlijkse scholingsrapportage; het ontwikkelen van producten als de Leertegoedbon en de KennisCheque (zie ook pagina 29), die kunnen bijdragen aan de dialoog tussen werkgevers en werknemers; advies aan en begeleiding van bedrijven bij het opstellen van bedrijfs- en brancheopleidingsplannen en Persoonlijke Opleidings- Plannen (POP); het ontwikkelen van producten op de website ter ondersteuning van de dialoog tussen werkgever en werknemer; onderzoek naar trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de metaalbewerking, zowel landelijk als regionaal; het schrijven van een beleidskader waarin de visie van OOM op opleiden en ontwikkelen is vastgelegd. In 2007: Bijscholingsbijdragen De bijscholingsverlofregeling voorziet, via kortlopende cursussen, in de bijscholing van werknemers. In dit kader hebben werkgevers en werknemers in de cao afgesproken dat elke onderneming per jaar recht heeft op evenveel scholingsverlofdagen als zij werknemers in dienst heeft. Het betreft hier een collectief recht. Volgens een scholingsrooster kan men gebruik-maken van de beschikbare cursusdagen. Dit rooster is, zo nodig, jaaroverschrijdend. Werknemers kunnen meerdaagse cursussen volgen. De maximale subsidieduur van deze cursussen is gesteld op vijf dagen per jaar, met een maximum van twee jaar. Doel van OOM is bedrijven te stimuleren tot een structureel scholingsbeleid te komen als onderdeel van de bedrijfsvoering. Inmiddels weten heel wat bedrijven OOM te vinden voor een bijscholingsbijdrage. Circa 65% van de OOMbedrijven meldt momenteel wel eens cursussen aan en de helft van deze bedrijven doet structureel aan bijscholing. De specifieke activiteiten die aan dit resultaat hebben bijgedragen, staan hieronder omschreven. Aantal bijscholingsdagen In het jaar 2007 zijn bijscholingsdagen geregistreerd

13 Uit onderzoek BLIJKT dat de catalogus voor bedrijven een van de belangrijkste bronnen is bij het selecteren van een cursus Cursuscatalogus Het cursusaanbod is de kern van de bijscholingsverlofregeling. Dit is te vinden op Daarnaast presenteert OOM de opleidingen jaarlijks in het speciale magazine Sinds ik.... Het aanbod van de cursussen is uiteraard gebaseerd op de vraag. Uit onderzoek blijkt dat de catalogus voor bedrijven een van de belangrijkste bronnen is bij het selecteren van een cursus. De catalogus werkt ook inspirerend bij het kiezen van bedrijfsinterne cursussen. Erkenning Verworven Competenties Techniek (EVC) Veel werknemers in de Metaal hebben het vak in de praktijk geleerd; door jarenlange ervaring is hun vakmanschap ontwikkeld. Toch weten zij niet precies wat ze vaktechnisch waard zijn, terwijl veel werkgevers niet weten hoeveel ervaring zij in huis hebben. Het project Erkenning Verworven Competenties Techniek (EVC-Techniek) maakt dit vakmanschap goed meetbaar. EVC-Techniek is een gezamenlijk project van de organisaties OOM, A+O, OTIB en Kenteq. Na het overleggen van rekeningen kunnen werkgevers een bijdrage in de kosten ontvangen van portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering, tot maximaal In 2007 hebben 144 deelnemers (werknemers) een certificaat of diploma uitgereikt gekregen. Na het afsluiten van de EVC-procedure kregen de deelnemers een Leertegoedbon toegezonden

14 Employability Hoewel veel van haar inspanningen op werkgevers gericht zijn, besteedt OOM ook steeds meer aandacht aan werknemers. Om recht te doen aan de individuele scholingsbehoefte van werknemers, ontwikkelde OOM al het Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) stond vooral in het teken van de Leertegoedbon. Deze bestaat uit een tegoedbon ter waarde van 500, een boekje met tips en suggesties, en de website Op deze site zijn interessante opleidingen van maximaal 500 te vinden. De Leertegoedbon werd uitgereikt aan de werknemer. Deze maakte een keuze uit het opleidingsaanbod en volgde vervolgens, na akkoord van zijn werkgever, gratis de opleiding. De werknemer kon de bon ook besteden aan een loopbaanadvies. OOM verzorgt de administratie en betaalt het cursusinstituut. Leden van het regioteam reikten de Leertegoedbon uit aan deelnemers van de 45+-workshops, aan mensen die een POP of BOP afsluiten en aan specifieke groepen zoals nieuw-komers in de sector en leidinggevenden. Begin 2006 vond de aftrap plaats van de Leertegoedboncampagne: ± Knap Koppie-pakketten zijn toen verzonden. OOM wil ook de werknemers die langere tijd geen opleiding of cursus hebben gevolgd, stimuleren tot leren. Of daarbij hulp nodig is van de OOM-organisatie, wordt onderzocht. Bedrijfsopleidingsplan (BOP) In een bedrijfsopleidingsplan (BOP) legt een bedrijf vast welke opleidingen door wie en op welke manier in een bepaalde periode worden uitgevoerd. Een goed BOP is onderdeel van het totale bedrijfsbeleid. De regiomanager van OOM maakt daarvoor in overleg met het bedrijf een bedrijfsanalyse. Om maatwerk te leveren, is het nodig eerst de doelstellingen van het bedrijf op te tekenen voordat de noodzakelijke en gewenste opleidingen worden bepaald. De regiomanager werkt de bedrijfsgegevens uit tot een operationeel plan, dat tijd en kosten beheerst en het rendement bewaakt. Het vervaardigen van een BOP is dus een coproductie van bedrijf en regiomanager. De regiomanager investeert hiervoor ongeveer drie adviesdagen per bedrijf. In 2007 zijn circa 65 bedrijven door de regiomanagers ondersteund bij het opstellen van een BOP. Persoonlijk opleidingsplan (POP) In een persoonlijk opleidingsplan staat welke opleidingen een bepaalde werknemer zal volgen. Op basis van een POP krijgt de werkgever, behalve een scholingsdeel, ook een deel in de begeleiding van de werknemer vergoed. OOM kent ook een stimuleringsregeling die werkgevers oproept werkzoekenden en arbeidsgehandicapten aan te nemen. Er zijn POP s aan werknemers verzonden. Alle deelnemers ontvingen een Leertegoedbon

15 Leeftijd Bewust Personeelsbeleid Vanaf 2008 stromen oudere werknemers gestaag uit. De verwachting is dat binnen tien jaar ongeveer 18% van het huidige personeel met pensioen is gegaan. Door de lage instroom van jongeren en de te verwachten verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen oudere werknemers daardoor een belangrijker aandeel binnen het bedrijf hebben. De workshop Ervaring telt, die OOM ook in 2007 met medewerking van het ESF heeft kunnen uitvoeren, gaat in op vraagstukken die met name oudere en ervaren werknemers hebben: prettig blijven werken, omgaan met een jongere generatie en jezelf blijven ontwikkelen. Eerder heeft OOM een pilot gedraaid met een workshop over communiceren voor dezelfde doelgroep. Dit was een succes, waardoor dezelfde workshop nu landelijk en vaker werd aangeboden. In de tweede helft van het jaar is er als proef een individueel opvolggesprek aan toegevoegd. In dit opvolggesprek was het mogelijk ideeën te bespreken of vragen over de loopbaan voor te leggen aan de trainer (tevens loopbaancoach). Ook deze proef kent een positief resultaat. WERKGELEGENHEID De beleidsmatige ondersteuning op het gebied van werkgelegenheid bestaat uit de volgende activiteiten: het bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers in de bedrijfstak; het doen van landelijk en regionaal onderzoek naar de arbeidsmarkt voor de metaalbewerking; het ontwikkelen van producten om de dialoog tussen werkgevers en werknemers te ondersteunen. Arbeidsmarktonderzoeken OOM verzorgt een landelijke monitor en 10 regionale rapporten over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Naast algemene zaken zoals de bedrijvigheid en werkgelegenheid, is in deze rapporten aandacht voor de instroom en de uitstroom in de sector. Ook zaken als vergrijzing en ontgroening komen aan de orde. Omdat OOM deze monitor al enige jaren uitvoert, worden trends zichtbaar. Bijvoorbeeld de snelle uitstroom onder jonge werknemers en de ontwikkelingen binnen functiegroepen. Op het gebied van onderwijs en bijscholing behandelen de rapporten de volgende onderwerpen: aantallen (toekomstige) leerlingwerknemers in het reguliere beroepsonderwijs, het aantal werknemers in de metaalbewerking dat gebruik heeft gemaakt van door OOM gesubsidieerde 26 27

16 bijscholing en het soort onderwijs dat in dat geval genoten is. Alle onderzoeken zijn te vinden op de site van OOM. Subsidieregelingen (Jobstart) Als opvolger van de SVWW-regeling heeft OOM een eigen regeling in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van nieuw personeel en het geschikt maken van dit personeel voor de functie binnen het bedrijf. Jobstart is een stimuleringsregeling om arbeidsgehandicapten en werkloze werkzoekenden van binnen of buiten de metaalbewerking toe te leiden naar vacatures in de sector. Nieuw aan Jobstart is dat ook de begeleidingsuren binnen het bedrijf voor subsidie in aanmerking komen. De begeleiding en de benodigde scholing worden vastgelegd in een persoonlijk opleidingsplan samen met de regiomanager van OOM. De regeling is sinds 1 juli 2007 van kracht en tot nu toe kende OOM 170 Jobstartsubsidies toe. Werktoeleidingstrajecten Uit de resultaten van de werktoeleidingstrajecten blijkt duidelijk dat de sector mensen te kort komt - het aantal vacatures in de metaalbewerking stijgt en het plaatsen van kandidaten vanuit toeleidingstrajecten gaat veel makkelijker. Het is nu eerder de uitdaging om geschikte kandidaten via gemeenten, CWI s, UWV s of reïntegratiebureaus te krijgen. In het algemeen krijgen de kandidaten een deel vakinhoudelijke scholing en worden ze, met een (tijdelijk) contract, geplaatst bij OOMbedrijven. Op deze manier voorziet OOM in de behoefte aan nieuw personeel. Kennisbevordering Centrum voor Werk en Inkomen OOM sloot eerder een convenant met het CWI om kennisvergroting van de CWI-metaalconsulenten te bevorderen. Ook investeerde OOM in 2007 in de samenwerking met het CWI: CWI-consulenten werden voorgelicht over de bedrijven en de functies in de metaalbewerking. Dit om een snellere vervulling van en een betere dienstverlening met betrekking tot de vacatures bij OOM-bedrijven tot stand te brengen. Leertegoedbon en Kennischeque Eind 2005 startten de projecten Leertegoedbon en Kennischeque. De Leertegoedbon is een tegoed ter waarde van 500 voor de werknemer om, in overleg met de werkgever, in te zetten voor de eigen loopbaan. Informatie en suggesties waren te vinden op De Leertegoedbon is verspreid onder oudere werknemers en werknemers met weinig tot geen scholing. Ook werd de bon ingezet via de regioteams. Verder kregen alle nieuwe werknemers in de metaal-bewerking een Leertegoedbon thuisgestuurd. Inmiddels zijn bonnen uitgezet. De Leertegoedbon geeft werknemers een middel in handen om het gesprek over opleiden te kunnen beginnen. Het blijft wel zaak hen van ideeën te 28 29

17 voorzien en zo veel mogelijk momenten te creëren om professionele ontwikkeling aan de orde te hebben. Met de Kennischeque biedt OOM werkgevers in de metaalbewerking de mogelijkheid om gratis een cursus te volgen op het gebied van personeelsontwikkeling en leidinggeven, ter waarde van 500. Het was voor werkgevers nog niet eerder mogelijk aanspraak te maken op het fonds. Met de Kennischeque is dit voor het eerst wel het geval. De Metaalunie Academy van de Metaalunie bood passende trainingen aan en veel werkgevers hebben deze goed kunnen combineren. De cheques zijn nog steeds in te zetten. Met de Kennischeque biedt OOM werkgevers in de metaalbewerking de mogelijkheid om gratis een cursus te volgen op het gebied van personeelsontwikkeling en leidinggeven 30 31

18 COMMUNICATIE OOM streeft ernaar haar activiteiten en diensten op een zo duidelijke en transparant mogelijke manier in beeld te brengen. De nadruk van de boodschap ligt op initiatief nemen en kansen benutten. OOM probeert hiermee mensen te motiveren om in zichzelf en in hun bedrijf te investeren. Daarnaast draagt OOM een positief beeld uit van een soms ondergewaardeerde, maar altijd boeiende branche, die (toekomstige) werknemers en ondernemers veel kansen biedt. Hierop zijn communicatiebeleid en -activiteiten dan ook gericht stond voor OOM in het teken van samen met sociale partners successen boeken en dit uitdragen. Want om werknemers en werkgevers optimaal van dienst te zijn, is samenwerken onontbeerlijk. Behalve op werkgevers, richtte OOM zich in 2007 meer dan ooit tevoren op werknemers. Meer vakmanschap bij werknemers kan immers het hele bedrijf naar een hoger plan tillen. En dit resulteert uiteraard weer in een gezonde bedrijfstak van mensen die houden van wat ze doen. Hieronder een overzicht van de communicatieactiviteiten van OOM in Nieuw financieringsstelsel en nieuwe brochurelijn Vooruitlopend hierop is met ingang van het schooljaar 2007/2008 de eerste van de nieuwe regelingen ingegaan: de LeerWerk-Bijdrage. Voor deze regeling is een nieuwe brochure geproduceerd, de eerste van een volledig nieuwe lijn OOM-brochures. Nieuwe website Een omvangrijk project was de lancering van een volledig nieuwe corporate website. De nieuwe site vergroot de vindbaarheid en de toegankelijkheid van informatie. Dit onder andere door informatie duidelijk doelgroepgericht aan te bieden. PR OOM streeft naar een goede en structurele dialoog met diverse partijen. Public Relations (PR) is daarbij belangrijk. OOM investeert hier dan ook voortdurend in. Dit leidde onder andere tot een aantal kwaliteitspublicaties in diverse media. ESF OOM streefde ook in 2007 naar zo veel mogelijk aanvragen van bedrijven voor een ESF-scholingsbijdrage. Om dit te ondersteunen, ontwikkelde OOM een campagne en voerde deze met suces uit. Met ingang van 1 januari 2008 is het Nieuwe Financieringsstelsel van OOM van kracht

19 Leertegoedbon In 2007 heeft OOM voor het laatst de Leertegoedbon uitgegeven. Met deze bon konden werknemers een cursus naar keuze volgen (zie ook pagina 29). Een uitgebreide direct mail- en voorlichtingscampagne ondersteunde de Leertegoedbon. Sinds ik... en digitale cursuscatalogus In 2007 verscheen opnieuw het opleidingsmagazine Sinds ik.... Uit een uitgebreid onderzoek blijkt dat de lezer dit magazine waardeert. Het magazine en de bijbehorende cursuswebsite, met een overzicht van bijna relevante cursussen, sluiten dan ook goed aan op de behoefte aan ideeën en informatie over opleiding en ontwikkeling. Workshops 45+ De workshops werden in 2007 ondersteund door een wervingscampagne. PACTT In twee regio s organiseerden OOM en Praktijkopleidersvereniging PACTT een reeks pilotbijeenkomsten voor Praktijkopleiders. Direct na elke bijeenkomst ontvingen deelnemers een actuele nieuwsbrief. Deze had enerzijds tot doel de binding van de deelnemers nog verder te vergroten, anderzijds diende de brief als ondersteuning van de voorgaande bijeenkomst en inleiding op de volgende. De deelnemers gaven aan de nieuwsbrief te waarderen. Metaal Journaal Het magazine Metaal Journaal is dé etalage voor werken en jezelf ontwikkelen in de metaalbewerkingsbranche. Het is een laagdrempelig, toegankelijk blad, dat de lezer enthousiast maakt voor wat alles wat er gebeurt in de metaal. Metaal Journaal wordt dan ook goed gelezen en hoog gewaardeerd. Ook de online zusteruitgave, Metaaljournaal.nl, zag het aantal bezoekers het afgelopen jaar sterk groeien en is daarmee een belangrijke aanvulling op het gedrukte magazine. De website is altijd actueel en biedt de mogelijkheid van verdieping, filmpjes en achtergronden. Daarmee maakt de website het nu nog makkelijker voor een heel brede doelgroep om op een aantrekkelijke manier kennis te maken met techniek. Jongerenactiviteiten In opdracht van OOM en collegafonds A+O houdt Bureau TOP zich bezig met promotie van de (metaal)techniek onder jongeren. TOP breidde in 2007 het aantal programmalijnen uit, waardoor er nu een breed aanbod is voor jongeren vanaf de basisschool tot het moment van keuze voor een specifieke opleidingsrichting. Hoogtepunt in 2007 was de deelname van de Nederlandse delegatie technische vakmensen aan World Skills 2007 in Shizuoka (Japan). Er werden maar liefst zes medailles gescoord en minister-president 34 35

20 Balkenende ontving de Vakkanjers op het Catshuis. Vakkanjers 2007 leverde de branche veel positieve publiciteit op. Communicatie in de regio Verder ontwikkelde OOM de communicatie rond diverse projecten in de regio. Doel hierbij was initiatieven te ondersteunen en de aanwezigheid in de regio te versterken. Enkele voorbeelden: TechForce: zeven teams van vmbo ers en mbo ers ontwierpen en bouwden hun eigen project bij zeven OOM-bedrijven (multimediale campagne: internet, , film, mailings, kleding, billboards, et cetera); MTS+: OOM zette samen met diverse ROC s in Noord-Holland een nieuwe avondopleiding op (brochure, mailing, internet); Oriëntatiebrochure metaal voor basisscholieren om uit te reiken en te gebruiken als gespreksleidraad met ouders en scholieren tijdens beurzen en evenementen; Werving: grote multimediale instroomcampagne in de regio rond Rotterdam. Er werden maar liefst zes medailles gescoord en minister-president Balkenende ontving de Vakkanjers op het Catshuis 36 37

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u De werknemers van de toekomst werken straks al bij u U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarom

Nadere informatie

JAAR VERSLAG. Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap

JAAR VERSLAG. Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap JAAR VERSLAG 2014 Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap OOM streeft naar beter opgeleid personeel, een grotere instroom van vakmensen en een aantrekkelijker imago voor de metaalbewerking.

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is 43600118_Brochure_WerkGevers - 210 x 210 mm - FC - pagina 1 Met de werken straks al bij u juiste U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Even voorstellen 10/20/2017

Even voorstellen 10/20/2017 Even voorstellen Sectorinstituut Transport en Logistiek: Werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen. Doel is zorgen voor: Instroom

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

fhkn: WIE, WAT, WAAR, MAAR VOORAL: WAAROM? P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N

fhkn: WIE, WAT, WAAR, MAAR VOORAL: WAAROM? P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N fhkn: WIE, WAT, WAAR, MAAR VOORAL: WAAROM? P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N we HebbeN Het Hier over aloude NormeN en waarden als vakmanschap,

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken.

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken. HANDLEIDING GEBRUIK DIGITAAL SUBSIDIEPORTAL SFRECREATIE Voor het aanmaken van uw eigen account en gebruik van de functies binnen het portal, krijgt u een eigen omgeving. Deze omgeving is alleen te benaderen

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Maatregelen voor "IVVU Zorginstelling"

Maatregelen voor IVVU Zorginstelling voor "IVVU Zorginstelling" Toelichting Maatregelen De Milieubarometer bevat een maatregelenmodule met de maatregelen die gangbaar zijn in de branche. De lijst hiernaast geeft weer welke van de maatregelen

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN:

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: HANDLEIDING Bij BNR gaan jullie allemaal aan de slag met een mini-energiebesparingswedstrijd. Goed bezig! Maar hoe werkt het precies? Hierbij de handleiding:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005 Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2005 Boukje Detmar Eliane Boorsma Amsterdam, november 2005 501/november 2005 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax:

Nadere informatie

Praktische tips voor klimaat en portemonnee. Klimaatsparen

Praktische tips voor klimaat en portemonnee. Klimaatsparen Praktische s voor klimaat en portemonnee Klimaatsparen CO 2 en geld besparen De gemiddelde Nederlander stoot per jaar 12.000 kg CO 2 uit (28.000 kg CO 2 per huishouden). De meeste kilo s gaan op aan verwarming,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing. Patricia Gielen, Irma van der Neut, Loek Nieuwenhuis

Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing. Patricia Gielen, Irma van der Neut, Loek Nieuwenhuis Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing Patricia Gielen, Irma van der Neut, Loek Nieuwenhuis Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing (RWI) Probleem: employability lager opgeleiden Lager opgeleiden

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen? Zin in ondernemen? is een meerjarig project gericht op de stimulering van energiebesparing en ondernemen. Met

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam PLUS Verbeeten Naam van de voorgedragen praktijkopleider Dhr. Mat Bours

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT!

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO Academie Nederland richt zich met kwalitatieve opleidingstrajecten, certificering en validering van opleiding en werkervaring op de ontwikkeling en

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal- en Elektrotechnische Industrie Financiering van Basisopleidingen (WEB; niveau II), voortgezette (beroeps)opleidingen, de her-, om- en bijscholing, alsmede werkgelegenheid van werknemers in de Metaal-

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN Voor werknemers in de Technische Installatiebranche Naam : Functie : Bedrijf : Datum : Inhoudsopgave: Pagina.0 Inleiding....0 Stappenplan... Stap. Persoonlijke gegevens... Stap.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Limburg, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost samen sterk, samen duurzaam Wie Stichting GreenBiz Beverwijk Jan Boudesteijn (voorzitter) Boudesteijn Groep "Biodiesel, groengas of elektrisch vervoer, de keuze

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

ENTREE- XL. Beroepsopleidingen voor Moeilijk Lerenden

ENTREE- XL. Beroepsopleidingen voor Moeilijk Lerenden ENTREE- XL Beroepsopleidingen voor Moeilijk Lerenden GERARDA VAN DONSELAAR EN DICK SCHWEGLER APRIL 2015 INHOUD Inleiding Doelgroepomschrijving Visie Historie Resultaten Waar loop je tegen aan? Vragen?

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over voldoende en

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal!

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! Sectorplan Recreatie 2014-2016 Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! 02 Inhoud 1. Duurzame inzetbaarheid... 4 2. Baan je toekomst... 6 3. Sectorplan Recreatie... 10 3.1 Arbeidsmarktadvies...12 3.2

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? ' Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort Fietsen Scoort is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert. Fietsen naar het werk heeft veel voordelen. Fietsen draagt bij aan

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie