Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2"

Transcriptie

1 Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Zoals in het Opleidingsstatuut, deel 1, is aangegeven is het curriculum bij ICA sinds 1 september 2013 vernieuwd. Daarom zijn in onderstaand schema de onderwijseenheden voor de postpropedeutische fase opgenomen voor het oude programma volgens het semestermodel, voor studenten die vóór 1 september 2013 met een studie bij ICA zijn begonnen. Eindkwalificaties Semestermodel... 2 Align Business and ICT (ABI)... 6 Advise an E-Business Solution (ADEB) Automate Process Control (APC) Advise a Social Media Solution (ASOM) Create a Robot (CAR) Create Audio and Visuals for Internet (CAVI) Create an Interactive Content Application (CICA) Create a Rich Internet Application (CRIA) Develop a Distributed OO Application (DDOA) Deploy Enterprise Content (DECO) Design Embedded Media Objects Develop an Information System (DIS) Develop and Maintain an E-Community (DMEC) Create a Game (GAME) Make a High-Performance Network Application (MPNA) Vaardigheden

2 Eindkwalificaties Semestermodel Domeinbeschrijving en domeincompetenties Een belangrijke basis voor de eindkwalificaties van de opleidingen wordt gevormd door de beroepsprofielen van de HBO-I stichting, het samenwerkingsverband van de ICT-opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs in Nederland. Eén van de producten van deze stichting is de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT uit Deze domeinbeschrijving heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positionering en beeldvorming van ICT-opleidingen in Nederland, deze een gemeenschappelijk kader te bieden en daarmee de kwaliteit van het ICT-onderwijs te verhogen. In navolging van de HBO-I stichting ziet ICA het begrip competentie als: het samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude dat nodig is om in een beroepssituatie tot adequaat gedrag te komen. Een competentie ontstaat volgens deze visie dus pas als de verschillende bouwstenen van die competentie in een relevante context bij elkaar komen. Adequaat gedrag wil zeggen dat professionals binnen die relevante context naar verwachting en op de juiste wijze handelen. De context waarin je als bachelor fungeert bepaalt dus je individuele competentieprofiel en het niveau waarop je over specifieke beroepscompetenties moet beschikken. De competenties die je ontwikkelt binnen de opleidingen van het domein ICT zijn vergelijkbaar en zelfs deels gelijk. Bij het domein ICT hoort een set domeincompetenties die samen een samenvatting vormen van de beroepsprofielen waartoe de ICA-opleidingen opleiden. Ze zijn vrij algemeen, abstract en vanuit de brede ICT-beroepscontext geformuleerd. De domeincompetenties worden in het onderwijs geconcretiseerd in concrete beroepstaken. Het ICA-competentieprofiel Binnen ICA is gekozen voor één competentieprofiel dat het gehele domein ICT afdekt. Dit competentieprofiel is daarom generiek geformuleerd. Deze generieke eindkwalificaties worden contextspecifiek uitgewerkt in opleidingsprofielen, en daarbinnen in beroepstaken. De combinatie van beroepstaken vormt het specifieke opleidingsprofiel. De beroepstaken zijn ondergebracht in propedeuse-onderwijseenheden, hoofdfasesemesters, de stage en de afstudeeropdracht. Het competentieprofiel van ICA bevat vijf specifieke en vier algemene competenties. De specieke competenties zijn: analyseren/onderzoeken, adviseren, ontwerpen, realiseren, en beheren. De algemene competenties (ook professional skills genoemd) zijn: planmatig werken, samenwerken, communiceren, en zelfsturing/reflectie. Om deze generiek geformuleerde competenties nader te definiëren is bij iedere competentie een aantal indicatoren geformuleerd die eveneens generiek zijn voor alle ICA-opleidingen. In elke OWE worden vervolgens deze generieke indicatoren geconcretiseerd. In de Propedeuse- en Hoofdfase OWE-beschrijvingen (zie deel 2 van dit opleidingsstatuut, Onderwijs- en examenregeling, bijlage 1, 2, 4 en 5) kun je precies vinden welke competenties in welke OWE de nadruk krijgen, en hoe ze zijn geconcretiseerd. In het volgende overzicht worden de bovengenoemde eindkwalificaties geconcretiseerd door indicatoren voor het eindniveau van de opleidingen. 1 HBO-I stichting, 2009, Bachelor of ICT domeinbeschrijving

3 Eindkwalificatie ANALYSEREN /ONDERZOEKEN Afgestudeerden van ICA kunnen op een systematische en professionele wijze een analyse uitvoeren en onderzoek doen. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Brengt de situatie in kaart en formuleert de probleem- of doelstelling 2. Vertaalt de probleem- of doelstelling naar onderzoeksvragen. 3. Gebruikt analyse- en onderzoeksmethodieken, -technieken en -gereedschappen. 4. Verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is. 5. Interpreteert de informatie en beantwoordt de onderzoeksvragen 6. Beantwoordt de onderzoeksvragen en trekt conclusies. 7. Rapporteert en presenteert de resultaten en hoe deze bereikt zijn. ADVISEREN Eindkwalificatie Afgestudeerden van ICA kunnen, gegeven een adviesvraag, een professioneel verantwoord en haalbaar advies geven. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Formuleert een advies op basis van een analyse/onderzoek. 2. Toetst haalbaarheid van het advies. 3. Creëert draagvlak voor het advies. 4. Maakt afweging tussen alternatieven 5. Past methoden en/of technieken toe 6. Presenteert het advies overtuigend Eindkwalificatie ONTWERPEN Afgestudeerden van ICA kunnen, uitgaande van een verzameling eisen en wensen, op een gestructureerde en professioneel verantwoorde wijze een zodanige ontwerp maken zodat zo goed mogelijk aan genoemde eisen en wensen is voldaan. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Maakt een ontwerp dat voldoet aan eisen en verwachtingen. 2. Onderzoekt mogelijke alternatieve ontwerpen. 3. Verdedigt ontwerpbeslissingen in relatie tot mogelijke alternatieven. 4. Valideert tijdens het ontwerpproces tussenresultaten. 5. Hanteert ontwerpmethoden, -technieken, - gereedschappen en -notaties. 6. Beschrijft het ontwerp zó, dat een ander op grond hiervan het product kan realiseren. 7. Documenteert alle ontwerpkeuzes.

4 Eindkwalificatie REALISEREN Afgestudeerden van ICA kunnen, uitgaande van een ontwerp, op een professionele wijze een product realiseren en invoeren dat aan de gestelde eisen en wensen voldoet. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Realiseert een product op basis van een ontwerp en volgens in de situatie geldende richtlijnen. 2. Maakt op professionele wijze realisatiekeuzes waar het ontwerp of richtlijnen geen uitsluitsel geven. 3. Hanteert methoden, technieken en gereedschappen bij de realisatie, de controle en de invoering. 4. Zorgt voor terugkoppeling naar de ontwerper. 5. Controleert tussentijds of de realisatie voldoet aan het ontwerp en richtlijnen 6. Controleert of het gerealiseerde product voldoet aan de eisen en wensen. 7. Zorgt voor overdraagbaarheid van het product. 8. Zorgt voor invoering van het product. BEHEREN Eindkwalificatie Afgestudeerden van ICA kunnen op een systematische en professionele wijze vorm geven aan beheer van een bestaand product om de exploitatie en de continuïteit te waarborgen Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Hanteert methoden, technieken en gereedschappen bij exploitatie en beheer. 2. Beschrijft beheerstaken en processen 3. Beoordeelt alle consequenties van wijzigingsvoorstellen voor exploitatie en continuïteit van het product 4. Organiseert exploitatie en beheer 5. Zorgt voor overdraagbaarheid van exploitatie en beheer Eindkwalificatie COMMUNICERENNiveau 3 Afgestudeerden van ICA zijn in staat informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op en uit te wisselen met een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Is doel- en doelgroepgericht zowel verbaal als non-verbaal. 2. Zorgt dat boodschap en samenhang ondersteund worden door opzet, structuur en stijl. 3. Toetst of de boodschap is overgekomen bij de doelgroep. 4. Past grammaticaal correct taalgebruik toe en hanteert de juiste spelling. 5. Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 6. Schakelt indien nodig tussen inhouds- en betrekkingsniveau.

5 Eindkwalificatie PLANMATIG WERKEN Afgestudeerden van ICA kunnen (in een multidisciplinaire omgeving) een ontwikkel- of beheertraject projectmatig inrichten en geschikte methoden kiezen en toepassen. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Oriënteert zich op de opdracht 2. Stelt inhoudelijke, financiële, juridische en/of organisatorische kaders. 3. Kiest en verantwoordt een methodische aanpak. 4. Maakt een realistische tijdsplanning. 5. Maakt een plan van aanpak dat wordt onderschreven door de opdrachtgever. 6. Houdt zich aan het plan van aanpak en weet eventuele afwijkingen daarvan overtuigend te verantwoorden. 7. Bewaakt en evalueert voortgang en kwaliteit. 8. Legt waar nodig acties en werkwijzen vast in procedures. SAMENWERKEN Eindkwalificatie Afgestudeerden van ICA kunnen in een multidisciplinair team samenwerken. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Overlegt over taakverdeling en maakt daarover afspraken. 2. Houdt zich aan gemaakte afspraken. 3. Stemt eigen taakuitvoering af met teamleden. 4. Levert inhoudelijke bijdragen in een overleg. 5. Activeert teamleden. 6. Neemt verantwoordelijkheid voor de (multidisciplinaire) samenwerking. 7. Weet actief met conflicten om te gaan. 8. Doet zonodig een beroep op expertise van anderen. 9. Deelt kennis en ervaring met teamleden. 10. Heeft zicht op de rollen van alle teamleden 11. Beschrijft de interactie binnen de groep ZELFSTURING / REFLECTIE Eindkwalificatie Afgestudeerden van ICA kunnen zichzelf sturen in hun beroepsmatig functioneren en beroepsmatige ontwikkeling. Indicatoren voor het eindniveau van de opleiding 1. Vertoont gedrag dat hoort bij het beroep. 2. Reflecteert op eigen beroepsmatig handelen. 3. Werkt aan de verbetering van zijn beroepsmatig handelen. 4. Bevordert de eigen deskundigheid. 5. Zoekt actief naar en is kritisch t.a.v. kennisbronnen. 6. Verantwoordt eigen handelen. 7. Verantwoordt afwegingen bij ethische en maatschappelijke dilemma s. 8. Zoekt actief naar en staat open voor nieuwe opvattingen en inzichten voor het vakgebied.

6 Analyseren & Onderzoeken Adviseren Ontwerpen Realiseren Evalueren Beheren Communiceren Planmatig werken Samenwerken Zelfsturing & Reflectie Align Business and ICT (ABI) C/I Semester Centrale beroepstaak Align Business & ICT C/I course Implementation Business case met kosten/batenanalyse Implementatieplan Balanced Scorecard C/I course Advice Information Solutions Organisatieanalyse Veranderingsanalyse Personeelsmanagement Informatiekunde ICT-advies I course Deploy Business Software Financiële administratie Logistieke processen Selectie bedrijfsbreed softwarepakket Inrichten ERP-pakket C/I Project (voltijd) ABI verdiepingsopdracht (deeltijd) Competentiematrix Impl AIS Deploy Project VT Verdieping DT 2 2 Algemene Omschrijving Hoe kan ICT de business het beste ondersteunen bij het oplossen van business-problemen? Deze vraag staat centraal in het semester Align Business & ICT. De informatievoorziening in dienst van de bedrijfsvoering. Elk van de drie courses levert daar een eigen bijdrage aan. Een globaal overzicht van de opbouw van dit semester: de course Advice Information Solutions brengt het probleem van een bedrijf in beeld. De course Deploy business software realiseert en implementeert de oplossing. Bij de course Implementation wordt deze oplossing daadwerkelijk ingevoerd.

7 Beschrijving OWE Implementation Titel OWE Implementation SIS I-ABI IMP 1 Opleiding Implementation is een course van ABI (links). ABI (links) is een kernsemester van BI en een verwacht semester van DC, CMD C, I en TI. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met C- of I-propedeuse deeltijd en/of voltijd 3 Beroepstaken Align Business and ICT 5 (Beroeps) Producten Businesscase 6 Studiepunten/ Studielast Implementatieplan Besturingsanalyse 7,5 Studiepunten 210 SBU 7 Samenhang met andere OWE s C-propedeuse: Portal I-propedeuse: Product Quality 8 Ingangseisen AANBEVOLEN C- of I-propedeuse 9 Algemene omschrijving In de praktijk mislukken jammerlijk veel ICT projecten door falende sturing, gebrekkige communicatie, onoverzichtelijke complexiteit en vage doelstellingen. Slechts een relatief klein gedeelte van de mislukkingen (minder dan 10%) is te wijten aan verkeerde hardware of software. Deze course propageert dat er een balans moet zijn tussen de organisatie en ICT. De vele ICT innovaties en de continue transitie waarin veel organisaties zich bevinden, vereisen dat snel de impact van een wijziging op het proces en de ICT wordt bepaald. In deze course wordt aandacht besteed aan het sturen en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen en vervolgens het implementeren van die veranderingen. De course biedt concrete handvatten bij het inrichten van bedrijfsprocessen en het professionaliseren van implementaties, zowel projectmatig als procesmatig. Hierbij wordt gericht gekozen uit een arsenaal aan hulpmiddelen zoals de methoden en technieken voor ICT, resultaatanalyse, INK model, balanced scorecard, cockpits, risicoanalyse, contractmanagement en invoeringscenario s. 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Ontwerpen, Communiceren, Planmatig werken, Samenwerken 11 Beoordelingscriteria Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Ana2.4 Ana2.5 Ana2.6 Ana2.7 Ana2.8 Adv2.1 Adv2.2 Adv2.3 Adv2.4 Adv2.5 Je kent een aantal trends die momenteel spelen in de netwerkeconomy (on-demand era). Je onderkent het belang om IT in te zetten als strategisch wapen om bedrijfsvoordeel te behalen. Je kunt een organisatiediagnose uitvoeren (als aanleiding voor het project) en daarbij organisatietheorieën toe te passen (o.a. Porter value chain). Je kunt een knelpuntanalyse gestructureerd uitvoeren (als onderbouwing van de projectaanpak). Je kent de rol en plaats van de Business Case in een project. Hierbij wordt eveneens gerefereerd aan Prince2 (Projects In Controlled Environment). Je hebt inzicht in referentiemodellen van bedrijfsprocessen voor afdelingen, organisaties en waardeketens. Je hebt inzicht in de implicaties van veranderingen voor betrokken stakeholders en kent de overwegingen die hierbij een rol spelen (objecten van verandering). Je hebt kennis van een aantal trends die innoverend werken op bedrijfsprocessen. Je kunt voor een ICT-implementatie een implementatiestrategie en projectorganisatie beschrijven. Je kunt bij de afronding van een ICT-project, een voorstel maken voor de inbedding van de projectresultaten in de organisatiestructuur. Je kent de overwegingen die van belang zijn bij een pakketselectie uit de markt en kan deze op hoofdlijnen in kaart brengen. Je kunt voor de selectie van ICT-methodieken en systemen een selectietraject formuleren en uitvoeren. Je kunt uit een aantal scenario s voor de ingebruikname van een ICT-systeem, het beste scenario verdedigen.

8 Ontw2.1 Ontw2.2 Ontw2.3 Ontw2.4 Ontw2.5 Ontw2.6 Ontw2.7 Je kunt voor een knelpuntanalyse een oplossing beschrijven (knelpunten analyse/probleem inventarisatie maken). Je kunt kwaliteit in meetbare termen beschrijven en benoemen. Hierbij wordt eveneens gerefereerd aan product descriptions in Prince2 (Projects In Controlled Environment). Je kunt bedrijfsprocessen (op hoofdlijnen) herontwerpen. Je hebt kennis van minimaal twee modelleringtechnieken voor implementeren. Je kunt voor de stakeholders die betrokken zijn bij de introductie van een ICT-systeem een communicatieschema opzetten. Je kunt voor de introductie van een ICT-systeem een bondig opleidingsplan opstellen met daarbij de overwegingen die een rol spelen bij het invoeren van het systeem. Je kunt projectresultaten systematisch documenteren. Ontw2.8 Je kent het begrip besturing in organisaties in relatie beheersing en control en het belang daarvan met scorecards. Ontw2.9 Je kent de aanpak voor het opstellen van een balanced scorecard. Ontw2.10 Je kunt kritieke succesfactoren benoemen en daarbijbehorende kernprestatie-indicatoren opstellen. Ontw2.11 Je kunt een eenvoudig oorzaak en gevolgschema opzetten. Ontw2.12 Je kunt een managementrapportage ontwerpen en opstellen. Ontw2.13 Je kent de architectuur van een datawarehouse op hoofdlijnen. 12 Tentaminering Code deeltentamen T1 T2 Deeltentamen Businesscase en implementatieplan Besturingsanalyse Toetsvorm MC toets MC toets Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 5,5 Weging 25% 25% Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Code deeltentamen BC ImPl Deeltentamen Business case Implementatieplan Toetsvorm Beroepsproduct Beroepsproduct Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 15% 15% Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Code deeltentamen BsAn Deeltentamen Besturingsanalyse Toetsvorm Beroepsproduct Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 20% Periode afname Zie toetsschema. Compensatie 13 Verplichte literatuur Daan van Beek, Tutein Nolthenius, De intelligente organisatie, ISBN R.Koops et.al, Regatta - ICT implementaties als uitdaging voor een vier-met stuurman, SDU, ISBN

9 Syllabus (digitaal) 14 Aanbevolen literatuur 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Lessen over de thema s Bedrijfsprocessen 18 Werkvormen Hoor/werkcolleges 19 Les- / Contacturen 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Implementeren Balanced Scorecard Verwerkingsopgaven in practica en zelfstudie Casus Begeleid practicum Groep feedback sessies Peer review sessies

10 Beschrijving OWE Advice Information Solution Titel OWE Advice Information Solution SIS I-ABI AIS 1 Opleiding Advice Information Solution is een course van ABI (links) en ABI (rechts). ABI (links) is een kernsemester van BI en een verwacht semester van DC, CMD C, I en TI. ABI (rechts) is een kernsemester van BI en een verwant semester van CMD I. I en TI. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met C- of I-propedeuse deeltijd en/of voltijd 3 Beroepstaken Align Business and ICT 5 (Beroeps) Producten Organisatieanalyse 6 Studiepunten/ Studielast Veranderingsanalyse/adviesrapport 7,5 Studiepunten 210 SBU 7 Samenhang met andere OWE s C-propedeuse: Portal I-propedeuse: Product Quality 8 Ingangseisen AANBEVOLEN C- of I-propedeuse 9 Algemene omschrijving In deze course zoomen we in op de problemen die zich in een bedrijf kunnen voordoen. Van groot belang is dat je leert te denken vanuit de business. ICT heeft immers als doel een toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering te zijn. We kijken naar de bedrijfsvoering en analyseren eerst goed hoe deze in elkaar zit. Dan proberen we vast te stellen of eventueel door de inzet van ICT-middelen deze problemen opgelost kunnen worden en of er daardoor verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Of dien je in de bedrijfsvoering zelf elementen te veranderen? Door middel van een probleem- en veranderingsanalyse breng je in kaart wat de problemen en verbeterpunten zijn en welke veranderingen gewenst zijn. Je evalueert de verschillende oplossingsstrategieën. Vervolgens adviseer je de organisatie hoe de problemen het best kunnen worden opgelost. Op deze wijze Align je de Business en ICT. Deze course is gebaseerd op een casus, die zich afspeelt op een HRMafdeling, die de personeelszaken behandelt en stuurt in een bedrijf. Binnen deze afdeling zijn verschillende knelpunten zichtbaar. Om dit te begrijpen en straks iets zinnigs te kunnen adviseren, moet je iets van personeelsmanagement weten. Daarnaast dien je te weten hoe je problemen en veranderingen op een systematische wijze in kaart brengt. Ook heb je een brede blik nodig over het ICT veld, op het gebied van toepassingen en infrastructuur, maar ook op de informatiebehoefte van de verschillende afdelingen. 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Ontwerpen, Communiceren, Planmatig werken, Samenwerken 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Ana2.4 Ana2.5 Ana2.6 Ana2.7 Adv2.1 Adv2.2 Adv2.3 Adv2.4 Analyseren & Onderzoeken niveau 2 Brengt de situatie in kaart en formuleert de probleem- of doelstelling Vertaalt de probleem- of doelstelling naar onderzoeksvragen. Gebruikt analyse- en onderzoeksmethodieken, - technieken en -gereedschappen Verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is Interpreteert de informatie en beantwoordt de onderzoeksvragen Beantwoordt de onderzoeksvragen en trekt conclusies Rapporteert en presenteert de resultaten en hoe deze bereikt zijn. Adviseren niveau 2 Formuleert een advies op basis van een analyse/onderzoek. Toetst haalbaarheid van het advies Creëert draagvlak voor het advies Maakt afweging tussen alternatieven

11 Adv2.5 Adv2.6 Ont2.1 Ont2.2 Ont2.3 Ont2.4 Ont2.5 Ont2.6 Ont2.7 Past methoden en/of technieken toe Presenteert het advies overtuigend Ontwerpen niveau 2 Maakt een ontwerp dat voldoet aan eisen en verwachtingen. Onderzoekt mogelijke alternatieve ontwerpen Verdedigt ontwerpbeslissingen in relatie tot mogelijke alternatieven Valideert tijdens het ontwerpproces tussenresultaten Hanteert ontwerpmethoden, -technieken, - gereedschappen en notaties Beschrijft het ontwerp zó, dat een ander op grond hiervan het product kan realiseren Documenteert alle ontwerpkeuzes 12 Tentaminering Code deeltentamen CAS OrgAn Deeltentamen AIS Casustoets Organisatieanalyse Toetsvorm Schriftelijke toets Beroepsproduct Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 5,5 Weging 50% 10% Periode afname en herkansing Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen VrAn,AdvRp Deeltentamen Veranderingsanlayse, adviesrapport Toetsvorm Beroepsproduct Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 40% Periode afname en herkansing Zie toetsschema Compensatie Nvt 13 Verplichte literatuur Schoenmakers et.al., Operationeel personeelsmanagement, ISBN: (3 e druk) 14 Aanbevolen literatuur 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Lessen over de thema s Organisatie en informative Het belang van ICT voor de business Veranderingsanalyse 18 Werkvormen Hoor/werkcolleges Begeleid practicum 19 Les- / Contacturen David Kroenke, Experiencing MIS: international edition, Pearson education, ISBN Peter Thuis, Toegepaste organisatiekunde, ISBN (ook in propedeuse gebruikt) Syllabus (digitaal) Informatieanalyse, de brug van bedrijfsdoelen naar ICT-oplossingen analysetechnieken en communicatievormen voor informatieanalisten en architecten, ISBN Personeelsmanagement Verwerkingsopgaven in practica en zelfstudie Casus Groep feedback sessies Peer review sessies

12 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers

13 Beschrijving OWE Deploy Business Software Titel OWE Deploy Business Software SIS I-ABI DBS 1 Opleiding Deploy Business Software is een course van ABI (rechts). ABI (rechts) is een kernsemester van BI en een verwant semester van CMD I. I en TI. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met I-propedeuse deeltijd en/of voltijd 3 Beroepstaken Align Business and ICT 5 (Beroeps) Producten Adviesrapport pakketselectie 6 Studiepunten/ Studielast Ingericht en werkend ERP pakket 7,5 Studiepunten 210 SBU 7 Samenhang met andere I-propedeuse: Product Quality OWE s 8 Ingangseisen AANBEVOLEN I-propedeuse 9 Algemene omschrijving Bij ieder bedrijf worden allerlei processen uitgevoerd om een bepaald product of dienst te leveren. In deze course leer je de bedrijfsprocessen op financieel en logistiek gebied kennen, begrijpen en toepassen. We richten ons voornamelijk op productiebedrijven of multinationals die productie hebben uitbesteed maar daar nog wel de regie van voeren. Je leert werken met een ERP-pakket en hoe je dit standaardpakket moet inrichten voor een bedrijf. Ook hou je je bezig met het complexe traject van selectie van het juiste pakket en de juiste leverancier voor een bedrijf. In deze course ga je uit van een gegeven set van eisen en wensen, gebaseerd op een gewenste situatie en ga je die verder analyseren door dit te vergelijken met wat er standaard al te koop is op ICT gebied. Deploy Business Software houdt concreet in dat je een gekozen systeem in gebruik neemt en de eindgebruikers klaarstoomt om er mee te gaan werken. 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Ontwerpen, Realiseren, Communiceren, Planmatig werken, Samenwerken 11 Beoordelingscriteria Analyseren 2.1 Je hebt inzicht in de eisen en wensen voor benodigde informatiesystemen voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen in een productie onderneming. Analyseren 2.2 Je hebt inzicht in de structuur van een ERP systeem( of een ander gelijkwaardig bedrijfsbreedondersteunend systeem) en in de functionele mogelijkheden die een dergelijk systeem in zich heeft. Analyseren 2.3 Je hebt inzicht in de informatiestromen van klantenorder / prognose tot aan uitlevering van een product en de financiële afhandeling van dat traject. Analyseren 2.4 Je kunt de financiële processen en de administratieve organisatie voor een (productie) onderneming beschrijven en uitvoeren Analyseren 2.5 Je kunt de primaire (logistieke) processen van een productie onderneming beschrijven en uitvoeren. Analyseren 2.6 Je hebt inzicht in de geldstromen, financiële processen en administratieve organisatie van een productie onderneming. Adviseren 2.1 Je hebt inzicht in de kosten en baten van een ERP systeem voor een productie onderneming en kan hierover advies uitbrengen. Adviseren 2.2 Je kunt een systematische vergelijking maken tussen verschillende ERP systemen op basis van de eisen en wensen van een productie onderneming, en daarover advies uitbrengen. Adviseren 2.3 Je kunt een gebruiker de werking van de belangrijkste logistieke en financiële processen in een ERP systeem uitleggen. Ontwerpen 2.1 Je kunt de relevante bedrijfsprocessen in een productiebedrijf modelleren. Ontwerpen 2.2 Je hebt inzicht in de verschillen (gaps) tussen gewenste processen en beschikbare software en kan voorstellen doen om de gaps te overbruggen. Ontwerpen 2.3 Je hebt inzicht in de (on)mogelijkheden van een ERP systeem. Realiseren 2.1 Realiseren 2.2 Realiseren 2.3 De student is in staat de financiële processen van een productieonderneming met een ERP pakket werkbaar in te richten Je kunt de logistieke processen van een productieonderneming met een ERP pakket werkbaar inrichten. Je kunt bedrijfsgegevens zelf invoeren en transacties uitvoeren en kan daardoor de werking verklaren en overbrengen aan

14 gebruikers van een ERP systeem Realiseren 2.4 Je kunt een testplan schrijven en uitvoeren Invoeren 2.1 Je hebt inzicht in conversieproblematiek bij het gebruik van pakketsoftware en kan hiervoor een conversieplan opstellen. Communiceren 2.1 Past grammaticaal correct taalgebruik toe en hanteert de juiste spelling. 12 Tentaminering Code deeltentamen InPrOp T Deeltentamen Individuele Praktijkopdracht Toets (50% financieel, 50% logistiek) Toetsvorm Beroepsproduct Schriftelijke toets Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Vink Cijfer Minimaal resultaat Voldoende 5,5 of hoger Weging 0% 40% Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen ADV en Ontw ERP pakket Deeltentamen Advies en Ontwerp ERP oplossing Ingericht en werkend ERP systeem Toetsvorm Beroepsproduct Beroepsproduct Aantal 1 1 examinatoren Beoordeling Cijfer Cijfer Voorlopige cesuur 55 % van punten behaald 55 % van punten behaald Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 35% 25% Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur A.W.W.Heezen, Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie, Wolters Noordhof, ISBN Syllabus Bedrijfskunde (digitaal) Syllabus Bedrijfsadministratie DBS (digitaal) 14 Aanbevolen literatuur 15 Software Navision Client Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Lessen over de thema s Logistieke processen Financiële administratie Selectie bedrijfsbreed softwarepakket 18 Werkvormen Hoor/werkcolleges Begeleid practicum 19 Les- / Contacturen 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Ontwerp en inrichten van een ERP-pakket Verwerkingsopgaven in practica en zelfstudie Casus Groep feedback sessies Peer review sessies

15 Beschrijving OWE ABI project Titel OWE ABI project SIS I-ABI P 1 Opleiding ABI-project is het project van ABI (links) en ABI (rechts). ABI (links) is een kernsemester van BI en een verwacht semester van DC, CMD C, I en TI. ABI (rechts) is een kernsemester van BI en een verwant semester van CMD I. I en TI. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met C- of I-propedeuse voltijd 3 Beroepstaken Align Business and ICT 5 (Beroeps) Producten Contract en verslag indicatoren 6 Studiepunten/ Studielast Reflectieverslag Plan van Aanpak Projectdeliverables 15 Studiepunten 420 SBU Samenhang met andere OWE s ABI-courses Advice Business Solutions en Implementation (ABI links) ABI-courses Advice Business Solutions en Deploy Business Software (ABI rechts) 8 Ingangseisen AANBEVOLEN C- of I-propedeuse 9 Algemene omschrijving Elke groep van 5 studenten voert een extern project uit. Ze moeten daarvoor op zoek naar een organisatie met een geschikte opdracht, die bij het kader van dit semester past. Voorbeeld: een organisatie heeft een bedrijfsvoeringsprobleem dat ze met ICT willen oplossen. Het project moet verder gaan dan alleen de course Advice Information Solutions. Daarom moet naast het advies er ook een implementatieplan en/of bijvoorbeeld een pakketselectietraject beschreven worden. De 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Ontwerpen, Realiseren, Communiceren, Planmatig werken, Samenwerken, Reflecteren/zelfsturing 11 Beoordelingscriteria Aangezien elk extern project anders is, is het niet mogelijk een vast omlijnde set indicatoren te gebruiken voor de beoordeling van de competenties. Vandaar dat er binnen het project door de studenten gekozen wordt welke competenties en indicatoren van toepassing zijn. Daar de indicatoren veelal methoden en technieken zijn ontstaat zo een Plan van aanpak waarin een selectie van de indicatoren uit de courses zijn opgenomen. Dit moet op zo n manier worden gedaan dat hiermee het projectprobleem wordt opgelost. Daarnaast wordt in de praktijk een gekozen indicator enigszins aangepast aan de eisen die het project stelt. Daar staat tegenover dat een aantal indicatoren wel degelijk nieuw zijn in het project. Zo moet er een project verworven worden dat wordt aangepakt met een geschikte selectie van technieken en methoden. Tevens moet de student reflecteren op zijn eigen bijdrage en het groepsresultaat. Indicatorid Indicator omschrijving Ana 2.1 Ana 2.2 Ana 2.3 Ana2.4 Analyseren & Onderzoeken niveau 2 Kan een organisatieanalyse uitvoeren op één of meerdere onderdelen binnen een organisatie en gebruikt daarbij toegepaste organisatiemodellen als onderbouwing van de uitkomst van de analyse. Kan aan de hand van een uitgevoerde knelpuntenanalyse bewust voorstellen uitwerken om te investeren in ICT voorzieningen als oplossing voor geconstateerde problemen. Stelt een businesscase op waarbij rekening wordt gehouden met de context van het project in de organisatie en de bijdrage die het project zal leveren voor de organisatie. Kan een gewogen oordeel uitspreken over de aanwezige ICT voorzieningen, in de vorm van een gestructureerde knelpunten inventarisatie, als aanzet voor een op te starten verandertraject. Toelichting

16 Ana2.5 Ana2.6 Ana2.7 Ana2.8 Ana2.9 Adv2.1 Adv2.2 Adv2.3 Adv2.4 Adv 2.5 Kan een referentiemodel toepassen op een bestaande probleemsituatie en daarbij een aspectsysteem (financieel, productie, hrm etc) verder uitwerken als mogelijke oplossing. De student kiest op basis van de methoden en technieken die hij geleerd heeft in de courses een geschikte aanpak van het project Student kan in groepsverband een opdracht op het snijvlak van Business en ICT verwerven. Maakt een keuze uit de indicatoren behorende bij de gekozen competentie. Deze indicatoren zijn afkomstig uit de courses en worden door context specifiek gebruikt binnen het project. Kan indicatoren uitwerken in vooraf gedefinieerde Deliverables Adviseren niveau 2 Is in staat voor een ICT implementatie de objecten van veranderingen (mens, techniek, proces, besturing en gegevens) gedetailleerd te beschrijven en de wijzigingen die zich hierin voordoen Kan voor een ICT verandertraject een pakket selectietraject gestructureerd opzetten, daarbij de juiste afwegingen maken en tot een (resultaat)einde laten komen Kan de overgang van een ICT project van een ontwerpomgeving en ontwikkelomgeving naar de inbedding binnen een beheeromgeving in een plan uitwerken. Kan een advies opstellen over de (her) inrichting van bedrijfsprocessen waarbij verschillende mogelijke oplossingen (ICT en/of andere) tegen elkaar worden afgewogen en tot een onderbouwde en haalbare keuze worden uitgewerkt. Student zorgt voor samenhang uitgewerkte indicatoren en Deliverables Dit betekent dat de indicatoren mogen worden vertaald naar de concrete bedrijfssituatie. Per competentie geldt een minimum van 3 a 4 indicatoren afhankelijk van de diep gang per indicator. Ont2.1 Ont2.2 Ont2.3 Ont2.4 Ontwerpen niveau 2 Kan een kwaliteitsplan opstellen met daarin de kwaliteitsorganisatie, het kwaliteitsproces, kwaliteitsproductbeschrijvingen Past een concrete (ontwerp) modelleringtechniek toe binnen de onderzochte context welke leidt tot (aanvullend) inzicht in het probleemgebied of tot een onderbouwing van de voorgestelde oplossing. Ontwerpt een besturingsmodel binnen de onderzochte context als basis voor de oplossing van geïnventariseerde knelpunten. Ontwerpt een balanced scorecard met meetbare KPI s waarbij de begrippen zijn gedefinieerd in een data dictionary.

17 Ont2.5 Kan specificaties van bedrijfsprocessen vertalen naar de specificatie van een ERP systeem Rea2.1 Rea2.2 Rea2.3 Eva 2.1 Realiseren niveau 2 Kan een ERP systeem inrichten Kan een conversieplan opstellen Realiseert een BI prototype als ondersteuning voor het oplossing van een besturingsprobleem. Evalueren niveau 2 Student kan op het project reflecteren aan de hand van gekozen indicatoren en zijn eigen bewijslast. Hij stelt vast wat de bijdrage van de gekozen indicatoren was voor het uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende doelen. Voor de indicatoren van de competenties Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken en Zelfsturing & Reflectie zie de generieke ICA-competentieset. 12 Tentaminering Code deeltentamen D1 D2 Deeltentamen D1 Plan van aanpak D2 Contract Toetsvorm Schriftelijke toets Beroepsproduct Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Vink Minimaal resultaat 5,5 of hoger Voldoende Weging 15% 0% Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen D3 D4 Deeltentamen DEliverables Contractverslag Toetsvorm Beroepsproduct Beroepsproduct Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 40% 11,7% Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen D5 Deeltentamen Contractverslag vaardigheden en vaardigheden toets Toetsvorm Beroepsproduct en toets Aantal 1 examinatoren Beoordeling Cijfer Voorlopige cesuur 55% van te behalen punten Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 33,3% Periode afname Zie toetsschema Compensatie Nvt 13 Verplichte literatuur 14 Aanbevolen literatuur 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Afhankelijk van de concrete opdracht, bijvoorbeeld Analyseren van een organisatie Analyseren oorzaken van problemen Ontwerp oplossingen voor problemen

18 Bepaal de beste oplossing Maak een plan voor het selecteren van een pakket dat het beste past bij de gekozen oplossing Schrijf een implementatieplan voor het geselecteerde pakket Schrijf een adviesrapport Presenteer het advies aan het bedrijf 18 Werkvormen Afspraken maken met externe organisaties 19 Les- / Contacturen 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Groep feedback sessies Peer review sessies Presentaties

19 Beschrijving OWE ABI verdieping BICT opdracht(++) Titel OWE ABI verdieping BICT opdracht SIS I-ABI ++ 1 Opleiding ABI verdieping BICT opdracht is de verdiepende deeltijdopdracht van ABI (links) en ABI (rechts). ABI (links) is een kernsemester van BI en een verwacht semester van DC, CMD C, I en TI. ABI (rechts) is een kernsemester van BI en een verwant semester van CMD I. I en TI. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met C- of I-propedeuse deeltijd 3 Beroepstaken Align Business and ICT 5 (Beroeps) Producten Opiniërend artikel onderzoeksrapport Vragen en verdediging 6 Studiepunten/ Studielast 7,5 Studiepunten 210 SBU 7 Samenhang met andere OWE s ABI-courses Advice Business Solutions en Implementation (ABI links) ABI-courses Advice Business Solutions en Deploy Business Software (ABI rechts) 8 Ingangseisen AANBEVOLEN C- of I-propedeuse 9 Algemene omschrijving Elke groep van max. 4 deeltijdstudenten voert een onderzoek uit. Het onderwerp van dit onderzoek ligt in het verlengde van de courses. In tegenstelling tot de courses is het echter de bedoeling om zélf op zoek te gaan naar bronnen van informatie en deze te om te zetten in kennis. De docenten dragen de onderwerpen aan. Hieruit kun je eentje kiezen die jou aanspreekt en waarover je een mening hebt. Het onderzoek sterkt je met argumenten voor deze stellingname die je in een opiniërend artikel uit de doeken moet doen. Tot slot mag je jou ideeën verdedigen in de groep. Hier is niet een mooi verhaal maar de kracht van goede argumenten doorslaggevend. 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Analyseren & Onderzoeken niveau 2 Brengt de situatie binnen het vakgebied in kaart en Ana2.1 formuleert een heldere stellingname Verzamelt systematisch informatie binnen het vakgebied om stellingname te kunnen beargumenteren. Ana2.2 Onderscheidt hierbij hoofd- en bijzaken en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is tbv argumentatie. Voorziet de stellingname van heldere pro- en contraargumenten. Ana2.3 Rapporteert en presenteert de resultaten in de heldere Ana2.4 vorm van een opiniërend artikel hoe deze bereikt zijn. Adviseren niveau 2 Formuleert overtuigend de mening op basis van Adv2.1 argumenten. Adv2.2 Toetst houdbaarheid van een opiniërend artikel. Maakt afweging tussen, of geeft het belang aan van de Adv2.3 verschillende argumenten. Adv2.4 Verdedigt het advies overtuigend. Voor de indicatoren van de competenties Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken en Zelfsturing & Reflectie zie de generieke ICAcompetentieset. 12 Tentaminering Code deeltentamen Art.Ond.RP Vrg en Verd. Deeltentamen Opiniërend artikel onderzoeksrapport Vragen en verdediging Toetsvorm Beroepsproduct Beroepsproduct Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 60% 40% Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur 14 Aanbevolen literatuur 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Onderzoeken van een gekozen onderwerp Schrijf een opinierend artikel over het onderzochte onderwerp Verdedig het onderzoek door vragen van studenten en docenten te beant-

20 woorden 18 Werkvormen Begeleid practicum 19 Les- / Contacturen 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Groep feedback sessies Peer review sessies

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3x Beschrijving van Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Positionering Missie Met het Excellentprogramma

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Handleiding. Assessments

Handleiding. Assessments Handleiding Assessments 2013-2014 Introductie 3 De Assessmentprocedure 4 Samenstellen van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Inleveren van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Voeren van het assessmentgesprek

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Verdieping software. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code

Keuzedeel mbo. Verdieping software. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code Keuzedeel mbo Verdieping software gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Op: xx-xx-2016

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie