Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude"

Transcriptie

1 Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude 31 maart 2014

2 2

3 Inhoud 1. Doel en werking verzamelpunt Achtergrond Wat is het verzamelpunt? Totstandkoming Hoe werkt het verzamelpunt? Deelnemers Scope van het verzamelpunt Wat gebeurt er met signalen? Vervolg 7 2. Signalen 15 februari 2013 t/m 15 februari Aantal signalen per partner Uitwisselen van signalen Bron van de signalen 9 3. Waar gaan de signalen over? Soort verzekering Sectoren Categorieën Regio Status van de signalen 13 3

4 Deel A 1. Doel en werking verzamelpunt Dit is de tweede rapportage die de NZa namens het verzamelpunt zorgfraude oplevert aan het ministerie van VWS en bevat informatie over het eerste volledige jaar dat het verzamelpunt actief is. Deze rapportage bestaat uit 2 delen. Deel A start met achtergrond informatie over het ontstaan van het verzamelpunt en de doelen die we willen bereiken. Daarna wordt de werking van het verzamelpunt toegelicht. Ten slotte worden de toekomstige ontwikkelingen beschreven. In deel B is te lezen hoeveel signalen er zijn ingediend in een bepaalde periode en wat de kenmerken van deze signalen zijn. 1.1 Achtergrond In juli 2012 is de NZa op verzoek van VWS begonnen met het opzetten van het verzamelpunt zorgfraude. De opdracht was om een verzamelpunt operationeel te maken waar aangesloten organisaties alle 1 signalen over zorgfraude aanmelden. Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten als partner: CIZ, FIOD, IGZ, inspectie SZW, NZa en ZN 2. Het doel van het verzamelpunt is om duidelijk overzicht te hebben van alle lopende zaken op het gebied van zorgfraude. Op dat moment ontbrak een dergelijk overzicht. Dat maakte het lastig om goed beleid te maken en goede afspraken te maken tussen de verschillende betrokken instanties belast met bestrijding van deze fraude. Het is ongewenst dat meerdere organisaties met het onderzoek naar dezelfde zorgaanbieder bezig zijn zonder dit van elkaar te weten 3. Ook is het zonder coördinatie mogelijk dat ernstige fraudesignalen tussen wal en schip vallen. In de Taskforce Integriteit Zorgsector is de behoefte aan een punt waar alle informatie samenkomt duidelijk gebleken. 1.2 Wat is het verzamelpunt? De doelen van het verzamelpunt zijn: Verdeelfunctie: garanderen dat de uiteenlopende signalen over zorgfraude die de partners ontvangen, terechtkomen bij de juiste partner(s); Rapportagefunctie: monitoren welke signalen er op het gebied van zorgfraude zijn en bij welke organisatie deze horen. Dit minimaal jaarlijks rapporteren aan VWS. Detectiefunctie: detectie of er meer signalen over een bepaalde organisatie zijn om op die manier informatie te combineren en te komen tot een gezamenlijke aanpak. Het verzamelpunt is geen extern meldpunt. Alle partners behouden hun eigen meldpunt of informatielijn en melden signalen over zorgfraude door aan het verzamelpunt, dat op de achtergrond ervoor zorgt dat het 1 Bij de start van het project is de scope afgebakend. (Nog) niet alle signalen worden in het verzamelpunt opgenomen, zie verder paragraaf Centrum Indicatiestelling Zorg, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Inspectie voor de Gezondheidszorg, inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland. 3 Alleen in het strafrecht is via het OM geborgd dat niet 2 verschillende opsporingsdiensten of teams zich richten op dezelfde verdachte(n). 4

5 signaal op de juiste plek terecht komt. Het verzamelpunt is niet verantwoordelijk voor de beoordeling, opvolging en afhandeling van signalen, dit is aan de aangesloten partners. Er zijn diverse verschillende partijen in de zorg die langs verschillende wegen - privaatrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke het probleem aanpakken. Dat verandert met een verzamelpunt niet. 1.3 Totstandkoming In het najaar van 2012 zijn door de NZa de randvoorwaarden bepaald en zijn er gesprekken gevoerd met alle geïnteresseerde organisaties om overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk aanpak. Zij gaven aan het vooral belangrijk te vinden dat signalen op een eenvoudige en veilige manier digitaal doorgestuurd konden worden. Er is daarna bij VWS in februari 2013 een convenant getekend door alle bestuurders van de aangesloten partijen bij de Taskforce Integriteit Zorgfraude. Hierin wordt ook verwezen naar het verzamelpunt: De convenantpartners melden tenminste alle vastgestelde zorgfraudes 4 bij het verzamelpunt van de NZa. Er is vervolgens op 15 februari 2013 gestart met het verzamelpunt. 1.4 Hoe werkt het verzamelpunt? Het verzamelpunt werkt via een webportaal waarop geselecteerde medewerkers van de partners kunnen inloggen. In het portaal voeren zij signalen in door middel van het invullen van een elektronisch formulier. Op het formulier geven zij de belangrijkste kenmerken van het signaal aan, waaronder de naam van de partner die de meest aangewezen partij is om het signaal in behandeling te nemen. De betreffende partner wordt vervolgens automatisch op de hoogte gesteld van het signaal. Ook kan iedere partner zien welke signalen hij nu in behandeling heeft en is het eenvoudig de status aan te passen (in onderzoek/afgerond/etc). Maandelijks komen vertegenwoordigers van de partners bijeen om signalen te bespreken. Het betreft dan de signalen die niet eenvoudig aan één van de partners kunnen worden toebedeeld. Tijdens dit overleg wordt bekeken welke organisatie het meest geëigend is om dit signaal in behandeling te nemen. De partijen hebben de toepassing van het verzamelpunt nader uitgewerkt in gezamenlijke werkafspraken, die door de Taskforce zijn vastgesteld op 19 maart Deelnemers Op dit moment zijn de volgende organisaties deelnemer aan het verzamelpunt zorgfraude: CIZ 5, FIOD, IGZ, inspectie SZW, NZa en ZN (tezamen: de partners). Het Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding is geen zelfstandige organisatie maar het is sinds begin 2014 wel mogelijk om signalen via het verzamelpunt op een veilige manier in te dienen bij het Ezb. Er vinden nog gesprekken plaats met andere organisaties over toetreding zoals de Nationale Politie. 4 Zoals gezegd gaat het verzamelpunt over signalen De zorgverzekeraars (via ZN) melden voorlopig allee de vastgestelde zorgfraude zaken aan het verzamelpunt. Daarom is in het convenant gekozen voor de formulering tenminste alle vastgestelde zorgfraudes. 5 Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is op 1 september 2013 toegetreden. 5

6 1.6 Scope van het verzamelpunt De partners hebben verschillende wetgeving waarvan ze op de naleving toezicht houden. De gebruikte term voor fraude verschilt dan ook. De zorgverzekeraars onderzoeken zorgfraude waarbij opzet een voorwaarde is, FIOD en iszw zijn bevoegd om delicten als oplichting en valsheid in geschrifte te onderzoeken en de NZa kijkt naar tariefdelicten. Het verzamelpunt registreert dus signalen over mogelijke zorgfraude in de breedste zin van het woord. Hierbij moet aangetekend worden dat met de term zorgfraude niet verwezen wordt naar de definitie die door de Taskforce Integriteit Zorgsector is ontwikkeld waarbij het gaat om opzettelijk onrechtmatig handelen. Dat is namelijk alleen vast te stellen na een onderzoek, terwijl het verzamelpunt alleen over net ontvangen signalen beschikt. De signalen die in het verzamelpunt terecht komen zijn zeer divers van aard en omvang. Het varieert van tips van patiënten die een rekening van een zorgaanbieder niet vertrouwen tot vermoedens van de IGZ die tijdens inspectieonderzoeken zijn aangetroffen. Signalen zijn in de regel nog niet onderzocht vóórdat ze in het verzamelpunt terecht komen. De signalen zijn immers net binnengekomen bij een partner. Eén van de doelen van het verzamelpunt is om informatie in een vroeg stadium al te kunnen delen met de partners, zodat signalen terecht komen bij de organisatie die de best passende bevoegdheden heeft om een signaal op te nemen. Dit heeft echter wel tot gevolg dat niet mag worden aangenomen dat alle signalen in het verzamelpunt uiteindelijk ook daadwerkelijk een overtreding betreffen. In de werkafspraken tussen de partners wordt onder een signaal voor het verzamelpunt verstaan: een aanwijzing 6 van een mogelijk geval van frauduleus handelen door een zorgaanbieder of zorgbemiddelingsbureau, bekend geworden bij een van de aangesloten partners na , die voldoende informatie bevat om (eventueel na deskresearch) alle verplichte velden van het signaalformulier in te vullen. Dit betreft alleen zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg. Buiten scope van het verzamelpunt vallen hiermee signalen over aanbieders die maatschappelijke ondersteuning aanbieden, zoals hulp in de huishouding, en signalen over budgethouders/verzekerden 7. Momenteel onderzoeken de partners of het juridisch en technisch mogelijk is deze afbakening te verruimen. 6 Met uitzondering van ZN: zij leveren in eerste instantie alleen afgeronde onderzoeken waarbij fraude is bewezen aan. Op verzoek van VWS onderzoekt ZN of deze scope uitgebreid kan worden naar het melden van alle signalen die zorgverzekeraars en zorgkantoren ontvangen. 7 Deze laatste groep signalen worden namelijk via het Verbond van Verzekeraars naar het Fraudemeldpunt van het OM geleid, ter afhandeling door de politie. 6

7 1.7 Wat gebeurt er met signalen? Om signalen vanuit het verzamelpunt door te zetten maken we gebruik van een door de Taskforce Integriteit Zorgsector ontwikkeld stroomschema. Als een signaal beter past bij een andere organisatie wordt deze direct doorgezet, met uitzondering van signalen van NZa en ZN naar FIOD. Naar de FIOD worden geen signalen direct doorgezet, omdat niet meteen na binnenkomst van een signaal duidelijk is of een zaak zich leent voor strafrechtelijke afdoening. Daarom is met FIOD afgesproken dat deze signalen eerst inhoudelijk door een NZa-analist beoordeeld worden voordat ze aan de FIOD worden doorgezet. Alle signalen worden door de verantwoordelijke partner (de partner aan wie het signaal is toegewezen als de meest geschikte partij) zorgvuldig geanalyseerd. Signalen kunnen bijvoorbeeld berusten op misverstanden of niet (meer) onderzoekbaar zijn (onderneming bestaat niet meer). Of uit risicoanalyse kan blijken dat andere signalen meer prioriteit hebben. Op basis van dit soort afwegingen besluit een organisatie of nader onderzoek gerechtvaardigd is. Daarbij wordt zowel naar de aard van het signaal gekeken als naar de prioriteiten van de deelnemende organisatie. Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden: signalen kunnen input zijn voor risicoanalyse, signalen kunnen worden veredeld met informatie uit andere (openbare) bronnen. Signalen kunnen uiteraard ook direct input zijn voor toezichts of opsporingsonderzoek. Uitgangspunt is dat alle partners hun beperkte capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Daardoor zullen we vooral die signalen oppakken die het grootste maatschappelijk effect sorteren en waar de grootste kans is op resultaat, bijvoorbeeld in de vorm van terugvordering, boete en/of strafrechtelijke veroordeling en uitstralingseffect. De partners informeren elkaar op reguliere basis over de status van de signalen (bijvoorbeeld: in onderzoek, melding aan of samenwerking met een andere organisatie, afgesloten). 1.8 Vervolg De partners doen in 2014 onderzoek doen naar een mogelijke uitbreiding van de scope van het verzamelpunt naar fraude door patiënten, budgethouders en/of verzekerden. Deze signalen worden nu via het Verbond van Verzekeraars aan het fraudemeldpunt van het OM doorgegeven, die het bij een politie eenheid belegt 8. Ook onderzoekt ZN de uitbreiding van het aantal signalen dat verzekeraars melden. Deze uitbreiding van de scope van het verzamelpunt zal een forse toename van het aantal signalen betekenen. Er moet onderzocht worden of de betrokken organisaties voldoende capaciteit beschikbaar hebben ter verwerking van deze signalen. Aansluiting bij het verzamelpunt maakt het gemakkelijker om zicht te kunnen krijgen op de hoeveelheid en status van deze signalen om op die manier fraude in de zorg effectiever te kunnen bestrijden. De volgende rapportage zal na de zomer aan het bestuurlijk overleg van de Taskforce Integriteit Zorgsector gestuurd worden. 8 Het is echter de vraag of door de genoemde reorganisatie bij de Politie deze structuur zal blijven bestaan. 7

8 Deel B 2. Signalen 15 februari 2013 t/m 15 februari 2014 Dit deel vormt het tweede deel van de rapportage over het Verzamelpunt Zorgfraude. Dit tweede deel (B) geeft een overzicht van de signalen die binnen het verzamelpunt zijn gezet en gedeeld en gaat in op het aantal signalen (1.2), het soort signalen (1.3) en de bron van de signalen (1.4). Op 15 februari 2013 is de pilot fase van het verzamelpunt van start gegaan. Sinds die tijd zijn er , signalen in het verzamelpunt gezet door de verschillende partners. 2.1 Aantal signalen per partner In de onderstaande tabel wordt per partner aangegeven hoeveel signalen er in 1 jaar aan het verzamelpunt zijn aangeleverd. Tabel 1: Aantal aangeleverde unieke signalen per partner Partner Signalen CIZ FIOD 2 IGZ 52 iszw 65 NZa 858 ZN 50 Totaal Uitwisselen van signalen Zoals beschreven in deel A kent het verzamelpunt 3 doelen, waaronder de distributiefunctie. Elk signaal moet terecht komen bij de organisatie die, qua bevoegdheden, het meest geëigend is om dat specifieke signaal op te pakken. Een deel van de signalen wordt niet doorgezet en blijft onder verantwoordelijkheid van de aanleverende partner vallen. De partners hebben namelijk afgesproken om alle signalen die zij ontvangen te registreren in het verzamelpunt, om een compleet overzicht van alle signalen te kunnen verkrijgen. Dit zijn dus ook de signalen die bij de eigen organisatie blijven en daar afgehandeld worden. Van de mogelijkheid om via het verzamelpunt signalen door te zetten wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Van de (1048) unieke signalen die partners hebben ingebracht in het verzamelpunt, zijn 582 signalen (55%) doorgezet naar een of meer andere partners. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel signalen iedere partner heeft doorgezet via het verzamelpunt. Signalen die bij de partner 9 Naast 1048 unieke signalen worden in deze rapportage ook 62 signalen meegeteld die meerdere keren zijn doorgezet, omdat meer dan 1 partner bevoegd is. Het betreft hetzelfde signaal maar er worden 2 signaalnummers aangemaakt omdat de afhandeling per partner kan verschillen. Totaal kom je dan op 1110 signalen. 10 CIZ is pas in september 2013 tot het verzamelpunt toegetreden. 8

9 blijven zijn in de tabel niet meegeteld; de tabel bevat dus enkel de signalen die daadwerkelijk zijn doorgezet. Tabel 2: Doorzetten van signalen via het verzamelpunt Aantal signalen doorgezet ( van ) Totaal FIOD IGZ iszw NZa ZN CIZ EZb Aantal FIOD signalen IGZ ontvangen iszw ( naar ) NZa ZN CIZ EZb Totaal Na het doorzetten van de signalen hebben de partners de volgende aantallen signalen op hun naam geregistreerd staan (in behandeling of al afgerond). Dit zijn dus de signalen die naar hen zijn doorgezet, samen met de eigen signalen. Hierbij zijn ook de signalen die meerdere keren zijn doorgezet, meegeteld daarom is in deze tabel het totaal aantal signalen hoger dan in andere tabellen die uitgaan van het aantal unieke signalen. Tabel 3: Totaal aantal signalen gekoppeld aan een partner Partner Signalen FIOD 15 IGZ 105 iszw 53 NZa 727 ZN 152 CIZ 53 Totaal Bron van de signalen De unieke signalen die de partners inbrengen zijn uit diverse bronnen afkomstig. Tabel 4: Signalen per categorie melder Categorie melder Signalen Ander overheidsorgaan 21 Anoniem Anoniem via Meld Misdaad Anoniem 11 Branche- of belangenvereniging 8 Intern/eigen onderzoek 22 Zorgaanbieder 24 Klokkenluider zorgaanbieder 39 Zorgverzekeraar/zorgkantoor 57 Patiënt/cliënt of naaste 689 Onbekend/overige 30 Totaal De signalen uit het PVV fraude meldpunt vallen in deze categorie. 9

10 3. Waar gaan de signalen over? 3.1 Soort verzekering Het type zorgbehandeling bepaalt op welke wijze de zorg is verzekerd. In onderstaande tabel is te zien op welke vorm van verzekering de signalen betrekking hebben. Tabel 5: Aantal unieke signalen per soort verzekering Verzekering Signalen Zorgverzekeringswet (Zvw) 689 Aanvullende verzekering 39 AWBZ 241 Niet verzekerde zorg 5 Onbekend 74 Totaal 1048 De meerderheid van de signalen heeft dus betrekking op zorg die in het kader van de Zvw wordt verleend. De signalen waarvan niet kon worden bepaald onder welke verzekering de zorg valt, hebben met name betrekking op de mondzorg. 3.2 Sectoren Daarnaast is ook geregistreerd op welke sector van de gezondheidszorg het signaal betrekking heeft. Tabel 6: Aantal unieke signalen per sector Sector Signalen Medisch specialistische zorg 464 Psychologische zorg / GGZ 157 AWBZ- PGB 135 Mondzorg 118 Verplegings- en verzorgingshuizen (intramurale AWBZ) 51 Thuiszorg in natura (extramurale AWBZ) 43 Paramedische zorg 23 Huisartsenzorg 16 Farmacie 15 Gehandicaptenzorg in natura 9 Geboortezorg 3 Overig 14 Eindtotaal 1048 Uit bovenstaande tabel blijkt dat een groot deel van de signalen betrekking heeft op de medisch specialistische zorg. De NZa ontvangt naar aanleiding van haar geïntensiveerde toezicht op deze sector en de media-aandacht voor correct declareren in ziekenhuizen nog steeds veel signalen over deze sector. De sector waar het op één na hoogste aantal signalen over binnenkomt, is de GGZ (157 signalen), gevolgd door PGB (135 signalen) en mondzorg (118 signalen). In de categorie PGB zijn signalen over de budgethouders tot nu toe uitgezonderd, omdat deze buiten de scope van het verzamelpunt vallen. 10

11 3.3 Categorieën Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik in de zorg doen zich voor in verschillende vormen en gedaantes. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan signalen zien, die kunnen worden onderverdeeld in 7 vormen. Zoals in paragraaf 1.6 is beschreven, is het pas na onderzoek van de signalen mogelijk om vast te stellen of er sprake is van een overtreding, terwijl het verzamelpunt alleen over net ontvangen signalen beschikt. In de volgende tabel wordt beschreven welke gedragingen leiden tot welke categorie. In de daaropvolgende tabel wordt vervolgens de verdeling over de categorieën in aantallen weergegeven. Tabel 7a: Categorieën Categorie Upcoding DBC s Upcoding ZZP s Upcoding overig Spookfactuur Onjuiste betaaltitel of prestatie Ongepast gebruik Onvoldoende kwaliteit Toelichting Een duurdere DBC in rekening brengen dan de geleverde zorg rechtvaardigt. Ook wel bekend als majoreren. Sector: medischspecialistische zorg en GGZ. Gevallen waarbij een hogere indicatie (ZZP) wordt aangevraagd dan de zorgvraag van de cliënt rechtvaardigt. Sector: intramurale AWBZ. Een duurdere prestatie in rekening brengen dan de geleverde zorg rechtvaardigt. Ook wel bekend als majoreren. Sector: extramurale AWBZ en mondzorg. Het gaat hier om declaraties waar helemaal geen zorg voor is geleverd. Ook wel bekend als fingeren en valsheid in geschrifte. -Onbevoegd zorg leveren; -Onterecht een eigen bijdrage vragen; -Ten laste van de verzekeraar declareren terwijl zorg al door een derde is vergoed; -Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg. -Knippen van consulten of rekeningen. Er wordt meer zorg geleverd dan de situatie van de patiënt rechtvaardigt. -Geen verantwoorde zorg; -Zorgverwaarlozing; -Zorg leveren zonder BIG registratie; -Titelmisbruik. Tabel 7b: Verdeling over categorieën Categorie Signalen Upcoding DBC s 560 Spookfactuur (geen zorg geleverd) 215 Onjuiste betaaltitel of prestatie 99 Upcoding ZZP s (indicatiefraude) 48 Upcodig overig 40 Onvoldoende kwaliteit/zorgverwaarlozing 38 Ongepast gebruik 22 Overig/onbekend 26 Totaal

12 3.4 Regio In het verzamelpunt wordt ook per signaal geregistreerd in welke regio de instelling waar het signaal betrekking op heeft is gevestigd. Tabel 8: Signalen naar regio Regio Zuid-Holland Noord-Holland waarvan Rotterdam waarvan Den Haag waarvan Amsterdam Signalen Noord-Brabant 134 Gelderland 103 Utrecht waarvan Utrecht (stad) Overijssel 83 Limburg 53 Groningen 43 Drenthe 36 Flevoland 26 Friesland 18 Zeeland 18 Landelijk 8 Buitenland 1 Onbekend 17 Totaal 1048 Uit de tabel blijkt dat de incidenten zich over het hele land verspreid afspelen

13 4. Status van de signalen Om duidelijk te maken wat er met signalen gebeurt, maken de partners nadat zij een signaal beoordeeld hebben, de status kenbaar van de behandeling van het signaal. Dit zijn de verschillende mogelijkheden: Tabel 9: status van de signalen Status Wachtrij Geen prioriteit Doorgegeven aan partner buiten het verzamelpunt Vooronderzoek Na vooronderzoek afgerond In onderzoek Onderzoek afgerond zonder formele maatregel Overgedragen aan OM/JZ (wacht op maatregel) Onderzoek afgerond bestuursrechtelijk Onderzoek afgerond door herindicaties Onderzoek afgerond strafrechtelijk Onderzoek afgerond verzekeraars Definitie Deze signalen zijn recent ontvangen. Er moet nog een beslissing over vervolg worden genomen (standaard instelling). Hierbij is op basis van de geringe ernst van het signaal en de prioriteiten van de organisatie bepaald om deze signalen (voorlopig) niet op te pakken. Het gaat dan om een organisatie of instelling die zelf niet meedoet aan het verzamelpunt (bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie, etcetera) Er wordt meer informatie ingewonnen om te kunnen beoordelen of het signaal inderdaad op fraude wijst. Bijvoorbeeld door deskresearch, contact opnemen met de melder, zoeken in interne systemen. Bij deze signalen is na vooronderzoek geconcludeerd dat nader onderzoek niet passend of mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake lijkt te zijn van een overtreding of van fraude. Naar aanleiding van dit signaal is een onderzoek gestart gericht op waarheidsvinding, dat kan leiden tot het opleggen van een sanctie/maatregel. Het onderzoek is afgerond zonder dat er een maatregel is opgelegd, omdat alsnog blijkt dat er geen sprake is van een overtreding, er te weinig bewijs is of dat het onderzoek op een informele manier is afgerond d.m.v. een gesprek of brief. Het onderzoek is afgerond en in afwachting van welke maatregel er wordt opgelegd door het OM of de afdeling Juridische Zaken. Er is een (bestuursrechtelijke) maatregel opgelegd, zoals een last, een boete of verscherpt toezicht. Er hebben herindicaties plaatsgevonden en/of de optie om zelf te indiceren is afgenomen van de zorgaanbieder. Er is een strafrechtelijke maatregel opgelegd. De verzekeraars hebben maatregelen opgelegd (bijvoorbeeld terugvorderen van de nota en/of opzeggen contract). In onderstaande tabel wordt per partner weergegeven wat de status is van de signalen die zij in beheer hebben, inclusief de signalen die meerdere keren zijn doorgezet. Dit is de stand van zaken op 14 maart Tabel 10: status signalen per partner Partner Totaal FIOD IGZ iszw NZa ZN CIZ EZb Status Wachtrij Geen prioriteit Naar partner buiten VP Vooronderzoek

14 Na vooronderzoek afgerond In onderzoek Onderzoek afgerond zonder formele maatregel Overgedragen OM/JZ Onderzoek afgerond bestuursrecht Onderzoek afgerond herindicaties Onderzoek afgerond verzekeraars Totaal

Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude

Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude november 2013 2 Inhoud 1. Doel en werking verzamelpunt 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Wat is het verzamelpunt? 4 1.3 Totstandkoming 5 1.4 Hoe werkt het verzamelpunt? 5 1.5 Deelnemers

Nadere informatie

Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude 2014

Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude 2014 Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude 2014 maart 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Signalen 2014 7 2.1 Aantal signalen per partner 7 2.2 Uitwisselen van signalen 7 2.3 Bron van de signalen 9 3. Waar gaan de

Nadere informatie

Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude 2015

Rapportage. Verzamelpunt Zorgfraude 2015 Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude 2015 augustus 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omvang 4 2.1 Geregistreerde signalen 4 2.2 Doorgezette signalen 4 2.3 Signalen per partner na doorzetten 5 2.4 Bron van de

Nadere informatie

Rapportage. Signalenn zorgfraude 2016

Rapportage. Signalenn zorgfraude 2016 Rapportage Signalenn zorgfraude 2016 Voorwoord Voor u ligt de vernieuwdee rapportage Signalenn zorgfraude 2016. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband

Nadere informatie

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland Fraudeaanpak zorgverzekeraars 24

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier. frauo met persoonsgebonden budgetten

Bestuurlijk dossier. frauo met persoonsgebonden budgetten Bestuurlijk dossier frauo met persoonsgebonden budgetten PLiTI E. Ftvobnd Algemene zaakgegevens Kenmerk Zaak Betreft : Fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB) Ten behoeve van In afschrift aan Ministerie

Nadere informatie

Stand van zaken activiteiten rechtmatige zorg Wmo/Jeugd

Stand van zaken activiteiten rechtmatige zorg Wmo/Jeugd Stand van zaken activiteiten rechtmatige zorg Wmo/Jeugd Pauline de la Court (beleidsadviseur Kenniscentrum naleving & handhaving VNG) Ronald Bellekom ( beleidsadviseur Sociaal Domein ECSD) Utrecht 15 december

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2014 Zeist, 9 juli 2015 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 11 juli 2013 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle

Nadere informatie

Convenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt

Convenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt Convenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)' Convenant houdende verbeterirg van de hes Zergfra

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 3 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 2 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Workshop NZa: zorgplicht. José Bijkerk & Rutger van Hutten

Workshop NZa: zorgplicht. José Bijkerk & Rutger van Hutten Workshop NZa: zorgplicht José Bijkerk & Rutger van Hutten Missie en visie van de NZa Goede en betaalbare zorg, die beschikbaar is voor wie dat nodig heeft Wij maken regels voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

b) er overtredingen van wetgeving in de gezondheidszorg zijn die zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd;

b) er overtredingen van wetgeving in de gezondheidszorg zijn die zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd; Protocol tussen het Functioneel Parket, de FIOD, de Inspectie SZW, de NZa en de IGZ betreffende de behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang en het verzamelen van informatie ten behoeve daarvan,

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Datum 2 5 NOV. 201g Betreft Signalering 2016 over onderzoeken naar zorgfraude

Datum 2 5 NOV. 201g Betreft Signalering 2016 over onderzoeken naar zorgfraude Inspectie SZW Ministerie van Sodale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Mevrouw drs. E.I. Schippers Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 808 Vragen van het lid

Nadere informatie

Pgb-fraude beheersen! Hoe doen ze dat bij zorgverzekeraar CZ?

Pgb-fraude beheersen! Hoe doen ze dat bij zorgverzekeraar CZ? Pgb-fraude beheersen! Hoe doen ze dat bij zorgverzekeraar CZ? Het tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb s binnen de Wmo staat hoog op de gemeentelijke agenda. Zorgverzekeraars en -kantoren

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2013

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2013 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2013 Juli 2014 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden,

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2016

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2016 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2016 Zeist, 2017 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden,

Nadere informatie

2. Voorkomen is beter dan genezen: Hoe verlaag je de kans op onrechtmatigheid?

2. Voorkomen is beter dan genezen: Hoe verlaag je de kans op onrechtmatigheid? Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Voorkomen is beter dan genezen: Hoe verlaag je de kans op onrechtmatigheid? Gemeente Schiedam http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64773/ zorgzussen_verdacht_van_miljoenenfraude

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2015

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2015 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2015 Zeist, 2016 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden,

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Rapport Zorgcontracten in kaart

Rapport Zorgcontracten in kaart Rapport Zorgcontracten in kaart Deel 1 - Contractering eerste lijn: reistijdenanalyse curatieve GGZ, eerstelijns verloskunde, fysiotherapie en logopedie april 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2016 Betreft Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2016 Betreft Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Jaarrapportage Signaaltoezicht

Jaarrapportage Signaaltoezicht Jaarrapportage Signaaltoezicht Ondernomen acties en cijfers 2012 augustus 2013 Jaarrapport Signaaltoezicht Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Achtergrond 9 1.2 Leeswijzer 9 2.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Externe integratie. Fraudesignalen FS801-FS802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Fraudesignalen FS801-FS802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Fraudesignalen FS801-FS802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 4-10-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 4-10-2016 Kenmerk: FS801-FS802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013)

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013) Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013) Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog is het belangrijk

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomsten in de zorg. Utrecht, juni 2016

Vaststellingsovereenkomsten in de zorg. Utrecht, juni 2016 Vaststellingsovereenkomsten in de zorg Utrecht, juni 2016 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Samenvatting... 5 3 Wanneer belemmeren vaststellingsovereenkomsten transparantie en openheid?... 6 3.1 Wat is een zwijgcontract?...

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer (2017Z13873).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer (2017Z13873). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Reactie op artikelen Omroep Gelderland en het Financieele Dagblad

Bijlage 1: Reactie op artikelen Omroep Gelderland en het Financieele Dagblad Bijlage 1: Reactie op artikelen Omroep Gelderland en het Financieele Dagblad Omroep Gelderland: 10 redenen waarom de minister wel maatregelen tegen zorgfraude moet nemen 1. Iedereen mag zorg leveren Omroep

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum Bijlage(n) 19 september 2014 - Contactpersoon Doorkiesnummer Olfert Koning 033-4608949

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Vragenlijst verplichte meldingen

Vragenlijst verplichte meldingen Vragenlijst verplichte meldingen Gegevens melder en meldende organisatie Vestigingsnummercontrole: Wat is uw vestigingsnummer?* 1. Uw gegevens (gegevens melder): a. Uw naam* b. Uw functie* c. Uw telefoonnummer*

Nadere informatie

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Bruins Slot (CDA) over de fraude met AGB-codes (2013Z17155).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Bruins Slot (CDA) over de fraude met AGB-codes (2013Z17155). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 33 509 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Stichting Pleyade - Stichting Catharina

Stichting Pleyade - Stichting Catharina Openbare zienswijze Stichting Pleyade - Stichting Catharina Versie 1, 7 april 2009 A/102/bijl Openbare zienswijze Inhoud Inleiding 5 Conclusie 7 1. Algemene ontwikkelingen in de markt 9 1.1 Invoering

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2013 Betreft verzoek van het lid Klever

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2013 Betreft verzoek van het lid Klever > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Samenvattend rapport. Onderzoek naar kwetsbaarheden en financiële onregelmatigheden in de zorg

Samenvattend rapport. Onderzoek naar kwetsbaarheden en financiële onregelmatigheden in de zorg Samenvattend rapport Onderzoek naar kwetsbaarheden en financiële onregelmatigheden in de zorg november 2014 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Scope 7 1.2 Begrippen 8 1.3 Leeswijzer 9 2. Aanpak 11 2.1

Nadere informatie