Notulen alv 21 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen alv 21 januari 2014"

Transcriptie

1 Heijendaalseweg 141, N-1, AJ Nijmegen Notulen alv 21 januari 2014 De vierde alv van het academisch jaar van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: Awaz: Babylon: BeeVee: CognAC: DESDA: DVN: ELSA ESV: GAG: GSV Excalibur: GWS: InTenS: ismus: JFV: KNUS: MFVN: Mundus: Mycelium: NSHV: OSK Postelein: Sigma: SPiN: Sodalicium: SVN; Synergy: TFV: Nicky Voet, penningmeester; John van Hanten, commissaris interne en externe betrekkingen; Twan van Erp, voorzitter; Guus Middelbeek, functionaris interne betrekkingen; Jamie Lustermans, functionaris externe betrekkingen; Luc Nies, penningmeester; Jasper van Dalen, commissaris extern; Sandra van Dijk, voorzitter; Jeroen Schouten, secretaris; Maria van Rooijen, commissaris externe betrekkingen; Vincent Vergouwen, voorzitter; Jari Prein, penningmeester; Tara Kok, president; Latriche de Beer, secretary general; Heloïse Hes, treasurer; Azereng Kianersi, vice-president seminars & conferences; Carly van der Beek, vice-president marketing; Alouette van der Loo, secretaris; Kirsten van den Ham, activiteitencoördinator; Tim Renes, voorzitter; Esther Rensen, penningmeester; Koen Migchelbrink, secretaris; Manus van Gelder, penningmeester; Robin Hoeks, algemeen bestuurslid jaarplanning; Elske Tjepkema, algemeen bestuurslid reizen; Hanneke Goense, commissaris interne en externe betrekkingen; Thijs Trompenaars, secretaris; Hugo de Vos, penningmeester Ruud Penders, voorzitter; Dyon Bambacht, secretaris; Maren Backbier, penningmeester; Manouk Smeets, commissaris interne betrekkingen; Remco Frank, commissaris externe betrekkingen; Paulien Alberts, secretaris; Guus Harden, bestuurslid activiteiten; Judith Campman, voorzitter; Maaike Pleging, secretaris; Jord Bijker, algemeen bestuurslid; Fedor Hageman, praeses; Lara van der Schoot, ab actis; Thijs Brom, voorzitter; Robert Wursten, penningmeester; Anouk Bakx, commissaris intern; Kim Hoeks, commissaris extern; Kim Braspenning, voorzitter; Laurien Rozeboom, secretaris; Beau van Ooijen, coördinator formele activiteiten; Dionne Heijting, coördinator informele activiteiten; Laurens Koonen, voorzitter; Evelien Vreeling, voorzitter; Linda Koke, penningmeester; Jaleesa Chia, voorzitter; Fenna van den Eerenbeemt, secretaris; Eline Herrings, commissaris formeel; Jade Heister, voorzitter; Layla van Nieuwenhuizen, secretaris; Mitchell van der Hulst, penningmeester; Marjolijn den Boer, commissaris interne betrekkingen; Jeroen van de Wiel, coördinator sponsoring; Ilze Donderwinkel, commissaris activiteiten; Bas Romeijn, penningmeester; Floor Zwertbroek, praeses; Lucas Verlinden, vice-praeses; Vera van der Spoel, voorzitter; Vera Nieuwkoop, secretaris; Tom Verbeek, commissaris interne betrekkingen; Sofie ten Hoopen, praeses; Niels Zwartkruis, quaestor; Pagina 1 van 16

2 Thalia: Pien Walraven, secretaris; Rick Erkens, penningmeester; Asli Tokbay, commissaris intern; Umoja: Kim Schomaker, voorzitter; Stacey Ham, coördinator externe betrekkingen; USA: Iris van Dorp, voorzitter; Valérie van Kemenade, hoofd activiteiten; XXIIIe SOFv-bestuur: Valentijn Kuperus, voorzitter; Mitchel Suijkerbuijk, secretaris; Mirly van Schaijk, penningmeester; Teun Dings, politiek commissaris; Aanwezig als bestuursleden futurem temporem: BeeVee: Daphne Korte, secretaris; Leanne Kosse, penningmeester; Tessa van Esch, functionaris onderwijs en studiematerialen; Monique van Vegchel, functionaris externe betrekkingen; Marjan Poelhuis, functionaris interne betrekkingen Afwezig met kennisgeving: BOW De notulen van deze algemene ledenvergadering zijn volledig van de hand van de secretaris van het XXIIIe bestuur. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de aanwezigen van harte welkom. De secretaris meldt dat het quorum vandaag op 31 stemmen staat. Er is slechts één afmelding, namelijk van BOW. BOW machtigt Mundus. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt als volgt vastgesteld: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Goedkeuring notulen alv d.d. 3 december 5. Algemene bestuurszaken 6. Verslaglegging USR 7. Open activiteiten lidverenigingen 8. W.v.t.t.k. 9. Rondvraag 10. Sluiting De voorzitter geeft aan dat het puntje spreker, zoals vermeld op de per verstuurde agenda, vervalt. Wegens persoonlijke omstandigheden is de spreker helaas verhinderd. 3. Mededelingen De voorzitter verzoekt de aanwezigen om hun naambordjes goed zichtbaar op te hangen. Pagina 2 van 16

3 Ook verzoekt hij de lidverenigingen om duidelijk op te schrijven wie er aanwezig zijn en welke open activiteiten er plaatsvinden tot de volgende alv. De voorzitter deelt verder mee dat er een aantal activiteiten op de planning staat. Op 18 februari vindt er weer een inlooplunch plaats op het SOFv-kantoor, waarbij gratis tosti s verstrekt worden. Het thema wordt binnenkort bekendgemaakt. Op 19 mei vindt onder voorbehoud de jaarlijkse SOFv-cantus plaats en op 26 juni de barbecue. Meer informatie volgt binnenkort. De voorzitter vraagt of de verenigingen die nog geen verenigingslied hebben opgestuurd, dit zo spoedig mogelijk te versturen naar Hij bedankt de verenigingen die hun lied al wel hebben verstuurd. Tot slot legt de voorzitter het begrip naborrel, zoals dit te lezen viel in de notulen van de vorige alv, uit. Over dit begrip is namelijk een vraag binnengekomen. De voorzitter legt uit dat het bestuur denkt dat naborrel een leuke samentrekking is van borrel na de alv. Dit begrip houdt het bestuur er graag in. Omdat er vraag was naar een nieuwjaarsborrel, heet de borrel na de algemene ledenvergadering dit keer nieuwjaarsborrel. 4. Goedkeuring notulen d.d. 3 december 2013 De voorzitter bedankt allereerst de besturen die per taalkundige en grammaticale kwesties over de notulen van 3 december hebben doorgegeven. Synergy heeft daarnaast ook inhoudelijke vragen gesteld per brief, waarin Synergy onder andere vraagt waarom de notulen geen letterlijke transcriptie zijn van de alv. De voorzitter legt uit dat het SOFv-bestuur het vooral van belang vindt om een weergave van de vergadering te verstrekken en geen letterlijke transcriptie. Zo is het makkelijker om zaken terug te lezen. De voorzitter benadrukt dat iedereen het kan melden, wanneer iets niet juist verwoord is. De voorzitter geeft aan dat de notulen per pagina besproken worden. Er zijn geen vragen over deze procedure. JFV heeft een opmerking over pagina 7. Hier wordt de indruk gewerkt dat er geen enkele manier van voorrang meer wordt gehanteerd door de G4 op constitutieborrels van G4- verenigingen. JFV legt uit dat de absolute voorrangsregeling niet meer wordt gehanteerd. Dit hield in dat een G4-vereniging meteen kon recipiëren, wanneer men dit wilde. Deze regeling wordt niet meer gehanteerd, maar het is nog steeds niet zo dat men op volgorde van aanmelding bij de pedel aan de beurt komt. Een G4-vereniging hoeft niet te wachten tot alle besturen die zich eerder aangemeld hebben gerecipieerd hebben. JFV hoort het graag wanneer hier vragen over zijn. De voorzitter geeft aan dat het duidelijk is en vraagt of er vanuit de zaal behoefte is hier nog vragen over te stellen bij het punt w.v.t.t.k. Hier is geen behoefte aan. Over de rest van de notulen worden geen vragen of opmerkingen gesteld. De notulen worden aangenomen met inachtneming van de opmerking van JFV Pagina 3 van 16

4 Algemene bestuurszaken Bijeenkomst statuten De voorzitter inventariseert in hoeverre er behoefte is aan een aparte bijeenkomst over statuten en hr, aangezien de spreker die hierover zou vertellen verhinderd is. Een aanzienlijk aantal van de aanwezigen heeft hier behoefte aan. Sigma geeft aan een aparte bijeenkomst heel prettig te vinden, omdat het bestuur binnen een paar maanden de statuten en het hr wil wijzigen. De voorzitter geeft aan dat het SOFv-bestuur zo snel mogelijk wat zal laten horen over de bijeenkomst die mogelijk georganiseerd wordt. BeeVee vraagt of hier dan ook een samenvatting van kan verschijnen. De voorzitter geeft aan dat de secretaris zal notuleren of een samenvatting van de bijeenkomst zal maken. Deze wordt dan verspreid onder de lidverenigingen. Het idee van de spreker op de alv was om een basisuitleg te geven en daarna concrete vragen te beantwoorden. Dit zal dan ook het idee zijn van de aparte bijeenkomst. De voorzitter neemt contact op met mr. Hopmans, die vanavond zou spreken, over de bijeenkomst. Opvolging SOFv-bestuur De voorzitter geeft aan dat het SOFv-bestuur, hoewel het nog ver weg lijkt, al bezig is met het zoeken naar opvolgers. Wanneer het bestuursjaar ten einde komt, is het een goed idee om nog een jaar er aan te plakken in het bestuur van het SOFv. Het bestuur is al zo vroeg op zoek naar opvolgers, omdat de politiek commissaris voor de verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (hierna steeds USR ) bekend moet zijn. De sollicitatieprocedure begint in maart. In deze maand kunnen er sollicitatiebrieven gestuurd worden. In de eerste week van april vinden er gesprekken plaats en eind april zullen de opvolgers bekend worden gemaakt. De voorzitter geeft aan dat men het bestuur altijd kan aanspreken of een kopje koffie met het bestuur kan drinken. Binnenkort volgt er meer informatie in de nieuwsbrief en wordt er een verstuurd met de functieomschrijvingen. BHV-cursus en cursus InDesign De voorzitter meldt dat de BHV-cursus helemaal vol zit. De locatie wordt aan iedereen die zich heeft ingeschreven zo snel mogelijk doorgegeven. Het BHV-diploma dat men kan halen, is een jaar lang geldig. De voorzitter kondigt ook de InDesign-cursus aan. Deze vindt plaats op dinsdag 11 februari om uur op de universiteit. De precieze locatie zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden. De voorzitter legt uit dat InDesign een programma is waarmee boekjes en posters gemaakt kunnen worden. Per vereniging kunnen er maximaal drie personen meedoen, die men kan opgeven door een te sturen naar De voorzitter benadrukt dat men ook leden van bijvoorbeeld een redactiecommissie of multimediacommissie kan opgeven. Week van het Studentbestuur De voorzitter geeft het woord aan de politiek commissaris. De politiek commissaris legt uit dat elk jaar de Week van het Studentbestuur wordt georganiseerd. Deze week heeft een tweeledig doel, namelijk het motiveren van studenten om bestuurswerk te doen en het Pagina 4 van 16

5 waarderen van huidige bestuurders. De USR is nu al bezig met de organisatie van de Week van het Studentbestuur. Vorig jaar was men hier nogal laat mee begonnen. De week vindt plaats van 17 tot en met 21 maart. De precieze invulling volgt binnenkort. Nominatie docenten bestuursspeldje De politiek commissaris legt uit dat de windmolentjes het symbool zijn van de Week van het Studentbestuur en dat hier een bijbehorend speldje bij is. Deze speldjes wil de USR rijkelijker beschikbaar stellen, onder andere aan bestuurders, maar ook aan medewerkers en docenten op de universiteit. De politiek commissaris legt uit dat besturen een docent of medewerker kunnen nomineren die het bestuurswerk een warm hart toedraagt. Hij vraagt besturen om hem ervan op de hoogte te stellen, wanneer men vindt dat een bepaalde medewerker dit speldje ontvangt. Binnen twee weken ontvangt hij graag een naam en motivatie. Hij geeft aan dat het een eer is om dit speldje te ontvangen. Sigma vraagt of verenigingen meer dan één medewerker mogen nomineren. De politiek commissaris geeft aan dat dit van het aantal reacties afhangt. Wel wil de USR de speldjes graag gelijkmatig verdelen over de faculteiten. Verstrekking van samenvattingen aan leden De voorzitter geeft aan dat tijdens een kamerbezoek de vraag naar voren kwam hoe andere verenigingen omgaan met de verstrekking van samenvattingen aan leden. Allereerst inventariseert hij hoeveel verenigingen samenvattingen verstrekken. Dit betreft een aanzienlijk aantal verenigingen. De voorzitter vraagt hoe verenigingen deze samenvattingen maken en vraagt of dit gedaan wordt door een commissie, door het bestuur zelf of door een externe partij. Ook vraagt hij of samenvattingen gratis verstrekt worden of tegen betaling en of deze digitaal of op papier worden verstrekt. Thalia vertelt dat leden samenvattingen in kunnen sturen. Deze samenvattingen komen op de website te staan, waar ze gratis verstrekt worden aan leden. Wanneer leden merken dat een samenvatting van slechte kwaliteit is, wordt de samenvatting eraf gehaald. Leden die een samenvatting opsturen, ontvangen geen financiële vergoeding. Sigma heeft de commissie studie- en onderwijsgenootschap die zich bezighoudt met het verzamelen van samenvattingen. Deze samenvattingen komen op het afgeschermde deel voor leden op de website terecht. De commissie beoordeelt de kwaliteit en volledigheid. Wanneer men positief is hierover, komt de samenvatting pas op de website. Ook maken leden gebruik van een Dropbox. Hier wordt erg veel op gezet. Echter wil Sigma niet haar naam hier aan verbinden, omdat hier illegale activiteiten plaatsvinden. JFV had voorheen een samenvattingenkwaliteitscommissie, maar deze bestaat sinds dit jaar niet meer. Het bestuur verzamelt en beoordeelt samenvattingen nu zelf. Het bestuur probeert samen met studenten de samenvattingen van goede informatie te voorzien. JFV probeert de samenvattingenkwaliteitscommissie nieuw leven in te blazen, maar het is lastig om hier leden voor te werven. De voorzitter vraagt of er dan enkel vakken die het bestuur heeft gevolgd worden verkocht. JFV geeft aan dat het om alle bachelorvakken gaat. Deze worden verkocht bij het winkeltje op de JFV-kamer, de Rechtszaak genaamd. Zowel leden als niet-leden betalen voor de samenvattingen. Voor leden geldt een lagere prijs. Pagina 5 van 16

6 Umoja heeft vorig jaar een oproep gedaan aan de leden om samenvattingen in te sturen. Deze samenvattingen zijn op de website geplaatst en zijn voor iedereen zichtbaar. Hier heeft Umoja kritiek op gehad van docenten. De voorzitter vraagt of het bestuur feedback krijgt op de samenvattingen. Sigma ontvangt weinig feedback op de samenvattingen. Wel worden ze veel gebruikt in de tentamenperiode. Sigma vraagt docenten om goedkeuring als een oud tentamen op internet verschijnt. Al het materiaal met betrekking tot samenvattingen dat op de site staat, is goedgekeurd door docenten. Niet-goedgekeurde samenvattingen en tentamens staan op de Dropbox. De voorzitter vraagt of er naast JFV meer verenigingen zijn die samenvattingen verstrekken tegen betaling. Dit wordt ook gedaan door ESV, Postelein, Synergy en Mundus. De voorzitter vraagt of dit goed loopt. Synergy geeft aan dat een klein groepje samenvattingen van hen koopt. JFV geeft aan dat samenvattingen heel goed verkocht worden. Mundus vertelt dat de verkoop van samenvattingen bij hen goed loopt. Als leden horen dat er nieuwe samenvattingen zijn, worden deze goed verkocht. Nieuwsbrieven van studieverenigingen De voorzitter vertelt dat ook het punt nieuwsbrieven bij de kamerbezoeken naar voren kwam. Hij vraagt naar de wijze waarop verenigingen nieuwsbrieven versturen. Thalia stuurt leden een met hierin vetgedrukte kopjes met activiteiten en daaronder het nieuws over de activiteit. ESV maakt gebruik van een speciaal programma waarin gewerkt wordt met html-opties. Umoja deelt nieuwsbrieven uit bij colleges. MFVN verstrekt zowel een hardcopy als een digitale nieuwsbrief voor alle bachelor- en masterstudenten. De hardcopy bevalt heel goed. Deze worden veel gelezen bij colleges en worden actief uitgedeeld aan de bachelorstudenten. Aan de masterstudenten is het lastiger om deze uit te delen, omdat deze studenten vaak in klinieken en ziekenhuizen werken. MFVN heeft ook een mailinglijst voor onderwijsstudentenzaken van het Universitair Medisch Centrum. BeeVee maakt gebruik van een programma waar je ongeveer drieduizend nieuwsbrieven per maand mee kunt versturen. BeeVee vraagt aan MFVN of het alle studenten mailt, of alleen de leden. MFVN legt uit dat alle studenten de nieuwsbrief ontvangen. Ook niet-leden kunnen dus een nieuwsbrief ontvangen. Pagina 6 van 16

7 BeeVee vraagt of het mogelijk is om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. MFVN antwoordt bevestigend. 6. Verslaglegging USR Decembercyclus De politiek commissaris krijgt het woord. Hij vertelt dat op de vorige alv de meerjarige investeringsprognose is besproken. Deze is unaniem goedgekeurd. Dit betekent dat het Gymnasion vergroot wordt en er twee nieuwe faculteitsgebouwen komen. Verder is de basiskwalificatie onderwijs besproken. Dit is een diploma dat alle docenten moeten halen. De basiskwalificatie onderwijs wordt niet uitgebreid. Er zijn wel meer punten die docenten zouden moeten kunnen, maar die niet behoren tot de basiskwalificatie onderwijs. Dit komt onder meer vanwege prestatieafspraken. De basiskwalificatie onderwijs moet namelijk door minstens 75 procent van de docenten gehaald worden. Er wordt nagedacht over een bypass, zonder dat dit voor de basiskwalificatie onderwijs wordt getoetst. Januaricyclus De politiek commissaris geeft aan dat de algemene gang van zaken en begroting worden besproken. De algemene gang van zaken is een soort kalender met zaken die besproken worden. Bij de begroting viel het op dat de universiteit erg voorzichtig begroot. Er is een eigen vermogen van driehonderd miljoen euro en gepoogd is om dit bedrag hetzelfde te laten. Elk jaar is er sprake van een plus en het eigen vermogen stijgt jaarlijks. Hier zijn vragen over voorbereid. De politiek commissaris vervolgt zijn verslaglegging met het bespreken van het klimaatplan voor het Huygensgebouw. Er is acht miljoen euro beschikbaar gesteld om het klimaat in dit gebouw te verbeteren, omdat men het hier vaak te warm of te koud vindt. In 2018 moet het klimaatplan uitgevoerd zijn. De politiek commissaris vertelt dat het verhoogde collegegeld voor premasterstudenten ook een onderwerp van discussie is. De universiteit is vrij om anderhalf keer het wettelijke collegegeld aan premasterstudenten te vragen. Eerst betaalden premasterstudenten het gewone wettelijke collegegeld, zoals andere studenten dit ook betalen. Het College van Bestuur (hierna steeds CvB ) is van plan om premasterstudenten vanaf volgend jaar anderhalf keer het normale collegegeld te laten betalen, net als andere Nederlandse universiteiten doen. De USR is het niet eens met deze verhoging en gaat hier over in discussie. Ook zijn sommige decanen het niet eens met deze verhoging. Een ander onderwerp is het judiciabeleid. De politiek commissaris vertelt dat dit versnipperde beleid gaat om de titels als bene meritum, cum laude en summa cum laude. Het CvB heeft het plan om voortaan alleen nog de titel cum laude toe te kennen. Deze titel zouden studenten alleen krijgen, wanneer men een acht gemiddeld heeft, maximaal één herkansing heeft gehad en geen enkele cursus onder de zeven heeft afgesloten. De USR is het niet eens met de plannen van het. De regeling is niet eerlijk, omdat sommige opleidingen veel meer vakken hebben dan andere. Ook is summa cum laude een stuk beter dan cum laude en is het zonde als die nuance verloren gaat. Sodalicium vraagt of het klopt dat je als student aan de universiteit anderhalf keer meer Pagina 7 van 16

8 collegegeld moet betalen, wanneer je besluit om na het behalen van je bachelor een premaster te volgen. De politiek commissaris geeft aan dat dit zo is. Binnenkort wordt duidelijk of dit plan ook daadwerkelijk doorgaat. Misschien kan er nog iets aan veranderd worden. ELSA heeft gelezen dat studenten die een tweede studie doen nog veel meer moeten betalen dan studenten die een premaster gaan volgen. Synergy geeft aan dat dit niet klopt. Synergy legt uit dat je na het behalen van je eerste master een tweede master kunt volgen die niet erg op je eerste master lijkt. Indien men dit doet, betaalt men het reguliere collegegeld. ELSA legt uit dat hbo-studenten die naar de universiteit gaan 6800 euro per jaar moeten betalen. Synergy geeft aan dat dit dan een premaster betreft. ELSA geeft aan dat dit niet altijd zo hoeft te zijn en vraagt hoe de universiteit komt op het bedrag van 6800 euro. De politiek commissaris geeft aan dat dit hem ook niet bekend is. Thalia meldt dat er veel meer betaald moet worden wanneer men na het afronden van een opleiding nog een opleiding gaat volgen. Wel is het zo dat men het normale tarief betaalt bij inschrijving voor de tweede opleiding op de laatste dag van de eerste opleiding. De politiek commissaris introduceert het discussiepunt over de regeling Fonds. De regeling Fonds, zoals deze nu is, loopt tot 31 augustus Er zijn toen de huidige regeling Fonds werd aangenomen, bedragen gereserveerd voor compensaties, in verband met maatregelen als de langstudeerboete die er aan zaten te komen. Uiteindelijk hoefden deze bedragen niet betaald te worden. Het CvB wil de huidige regels verlengen, maar de USR denkt dat de regeling nog wel wat verbeterd kan worden. De politiek commissaris is benieuwd naar de mening van de aanwezigen over de regeling Fonds en vraagt naar ideeën over de werkwijze van de toetsing. Sigma vindt het enerzijds begrijpelijk dat bij de toetsing zowel het ledenaantal als het activiteitenaanbod getoetst worden. Toch is het activiteitenaanbod niet per se te verbinden aan wat je als bestuur doet aan de activiteiten. Sommige besturen doen enorm veel zelf aan activiteiten, maar andere besturen besteden werk vooral uit aan commissies. Daardoor is het niet goed in te schatten of een financiële compensatie nodig is voor de activiteiten. De politiek commissaris vraagt of Sigma een andere indicator weet. Sigma geeft aan dat dit op te lossen is door bij de toetsing te vragen wat door het bestuur georganiseerd wordt en wat door commissies. Thalia vindt dat er te weinig gekeken wordt naar andere zaken dan activiteiten. Thalia is bijvoorbeeld het hele jaar druk bezig met het zoeken naar professionele sponsoren en is hier veel tijd aan kwijt. Hier wordt bij de toetsing niet naar gekeken. Pagina 8 van 16

9 JFV sluit zich aan bij Thalia. Ook JFV is het hele jaar door hard op zoek naar professionele sponsoren en moet vaak reizen door Nederland om advocatenkantoren te benaderen. Ook is JFV erg coördinerend ten opzichte van commissies en hier wordt bij de toetsing niet naar gekeken. Verder zou het aantal leden dat JFV met activiteiten bereikt gering zijn volgens de toetsingscommissie. De vereniging heeft echter zo n tweeduizend leden en bij veel activiteiten, zoals bij kantoorbezoeken, kan er maar een maximumaantal mee. Het is dus vaak niet haalbaar om meer leden te werven voor activiteiten, omdat dit praktisch gezien niet mogelijk is. De politiek commissaris vertelt dat er met de huidige regeling een aantal beurzen voor een vereniging wordt aangevraagd. Hierna is pas duidelijk hoeveel tijd men kwijt is aan bestuurswerk, waarna de beurzen onder het bestuur worden verdeeld. Als men niet genoeg ec s haalt, geeft men deze persoon vaak minder beurzen, zodat andere bestuursleden dit geld toch ontvangen. Het idee is om naast het algemene deel specifiek te toetsen wat de bestuursleden afzonderlijk aan bestuurswerk doen. Hiervoor zouden de bestuursleden moeten aangeven hoeveel tijd men extra kwijt is. De politiek commissaris vraagt of de aanwezigen bereid zouden zijn om meer tijd in de toetsing te besteden, als deze zo eerlijker zou worden. MFVN vindt dat dit in de vorige toetsingsprocedure al had moeten gebeuren. MFVN vindt het vaak onduidelijk wat precies de bedoeling is en geeft aan dat het bestuur pas kort van tevoren wist wat er ingeleverd moest worden. Als dit op tijd duidelijk wordt gemaakt, dan is men misschien bereid om hier meer moeite in te steken en kan men een realistischer beeld geven van de vereniging. Nu was er een te korte tijd om alle stukken goed in te leveren. De politiek commissaris geeft aan dat het idee is om de toetsing jaarlijks te laten plaatsvinden. In twee of drie jaar kan er namelijk veel veranderen binnen de vereniging, waardoor het aantal bestuursbeurzen flink kan toenemen of afnemen. Met een jaarlijkse toetsing zou kennis behouden blijven, omdat het bestuur dan aan opvolgers door kan geven hoe de toetsing werkt. Met de huidige regeling is het zo dat er het ene jaar geen toetsing plaatsvindt en de persoon die na dit jaar in het bestuur komt en hier verantwoordelijk voor is in het diepe valt. Het idee is dat men minder tijd kwijt is aan de toetsing, als deze jaarlijks plaatsvindt. Synergy is hier op tegen en denkt dat dit onwenselijk is voor verenigingen. Synergy geeft aan dat het een erg vervelend werk is om ledenlijsten compleet te hebben. Een vrijwillige tussentijdse toetsing zou wellicht een beter idee zijn. De politiek commissaris geeft aan dat een tussentijdse toetsing al mogelijk is, alleen in de praktijk vaak niet wordt gedaan. Synergy vindt dat dit de eigen schuld is van verenigingen. GWS oppert het idee om de toetsing later in het jaar te laten plaatsvinden. Dan heeft het nieuwe bestuur meer tijd om zaken op orde te krijgen. GWS is voor een jaarlijkse toetsing, maar dan wel steeds later in het jaar. Sigma sluit zich hierbij aan. In het begin van het jaar zijn besturen veel tijd kwijt aan het wisselen en overdragen. Ook verandert het ledenaantal in het eerste kwartaal nog. Als de toetsing later in het jaar plaatsvindt, zou dit een verschil kunnen maken. CognAC geeft aan dat het ook beter mogelijk is om een indicatie te geven wat je persoonlijk moet doen. Het kan namelijk dat men later in het jaar veel moet bijspringen in Pagina 9 van 16

10 commissies die minder goed lopen. Aan het begin van het jaar is dit nog niet duidelijk. Later in het jaar heb je een beter beeld van wat je hebt gedaan. De voorzitter geeft aan dat het in de huidige situatie mogelijk is dat beurzen onderling iets anders verdeeld worden dan dat het officieel zou moeten. In plaats daarvan zou een persoonlijke toetsing een idee zijn, zodat er onderling geen beurzen verschoven worden. De voorzitter geeft aan dat dit ook een vraag was en vraagt wat de aanwezigen hier van vinden. BeeVee geeft aan dat de universiteit niet kan controleren waar men het geld onderling heen schuift, dus vindt dit onrealistisch. Er kan alsnog onderling gesjoemeld worden. Ook kunnen er veel beurzen worden toegekend aan iemand met een zware functie, maar als deze persoon ziek is, wordt dit werk opgevangen door een ander bestuurslid. Er zitten dus ook nadelen aan dit idee. Thalia vindt dat er op deze manier wel beter getoetst wordt op echte bestuursactiviteiten, of er nu gesjoemeld wordt of niet. Sigma geeft aan dat er veel zaken, zoals merchandise, door het bestuur worden geregeld. Deze zaken vallen echter niet onder één functie en per jaar wordt dit door iemand anders gedaan. Het zou raar zijn als iemand beurzen krijgt voor deze activiteiten, terwijl het jaar erop iemand die een andere bestuursfunctie heeft, deze activiteiten voor zijn rekening kan nemen. De politiek commissaris vraagt of deze zaken elkaar niet opheffen. Sigma geeft aan dat hier rekening mee moet worden gehouden. Ook weet je niet hoe de toetsingscommissie denkt over de last van deze activiteiten. Desda zou het raar vinden als er op deze manier getoetst zou worden, omdat het nu al een andere functieverdeling heeft dan normaal. Mundus geeft aan het een idee te vinden als men aan het eind van het jaar een motivatie stuurt over het aantal beurzen dat men krijgt. Wanneer iemand meer beurzen krijgt, omdat deze taken van een ander overneemt, wordt dit zo gelegitimeerd. BeeVee vindt het raar dat de toetsingscommissie sommige aanvragen afwijst, omdat je dan slechts één maal een nieuwe kans hebt om de verdeling van bestuursbeurzen te motiveren. Het zou logischer zijn als men een motivatie mee kan sturen. Dan zou men bijvoorbeeld kunnen vermelden waarom men de penningmeester minder beurzen zou willen toekennen. Synergy wijst BeeVee erop dat wat men nu inlevert bij de toetsing, pas volgend jaar geldt bij de verdeling van bestuursbeurzen. De politiek commissaris geeft aan dat dit wel een heel specifiek punt is. Het kan zijn dat de functie die je in je eigen bestuursjaar minder beurzen toekent, het jaar erop weer meer werk verricht. De politiek commissaris vertelt dat wanneer men veel bestuursbeurzen ontvangt, men ook verplicht ec s moet halen. Fulltimebestuurders moeten namelijk 18 ec halen om in aanmerking te komen voor bestuursbeurzen. Momenteel is er heibel over hoe vakken ingevuld kunnen worden, aangezien het voor is gekomen dat rechtenstudenten het vak Pagina 10 van 16

Notulen alv 29 oktober 2014

Notulen alv 29 oktober 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Notulen alv 29 oktober 2014 De tweede alv van het academisch jaar 2014-2015 van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Langetermijndiscussiemiddag

Langetermijndiscussiemiddag Langetermijndiscussiemiddag Notulisten: Heleen Otten & Bert Peters Dinsdag 3 februari 2015 Woord vooraf Dit document is een poging tot samenvoegen van de notulen van de twee losse vergaderzalen. Om die

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Aanwezig: (38 leden)sjoukje de Boer, Piter Sybesma, Tom

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie