1.3. Op 16 januari is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt."

Transcriptie

1 ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/ I KL ZA Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FYSIO PHYSICS B.V., gevestigd te IJsselstein, eisers, advocaat mr. R.P. van den Broek en mr. 0. Siemelink te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRO-NCRV B.V., gevestigd te Hilversum, gedaagde, advocaat mr. J.P. van den Brink te Amsterdam. Partijen zullen hierna Noten c.s. en Kro-Ncrv genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 15 januari 2015 met producties; - de producties zijdens Kro-Ncrv van 16 januari 20 15; - de mondelinge behandeling op ; - de pleitnota van Noten c.s., waarbij de eis is gewijzigd; -de pleitnota van Kro-Ncrv Ten slotte is vonnis bepaald Op 16 januari is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

2 C/16/ I KL ZA De feiten 2.1. Noten is een BIG-geregistreerde fysiotherapeut en is in 2007 strafrechtelijk veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Het destijds door Noten in de strafzaak ingesteld hoger beroep is door hem ingetrokken Noten c.s. is thans als fysiotherapeut actiefbij zijn bedrijffysio Physics. Het bedrijfheeft zeventig medewerkers en Noten houdt zich met name bezig met diagnostiek en opleidingen Kro-Ncrv is voornemens om op 18 januari 2015 in haar uitzending van het programma 'De Monitor' (hierna: het programma) aandacht aan Noten en zijn veroordeling te besteden Tijdens een op 11 januari 2015 uitgezonden promo in het programma spreekt de presentator van dit programma onder meer de volgende woorden (voice-over): "Maar er is meer aan de hand, volgende week stuiten we op nog een kinderpornozaak die de meeste van u zich nog wel kunnen herinneren, die van Nederland in Beweging bekendheid Karl Noten." 2.5. Ter voorbereiding van het programma van 18 januari 2015 is zijdens ' De Monitor' herhaaldelijk getracht in contact met Noten te komen (via , per telefoon en door een bezoek aan het bedrijf van Noten) om met hem te praten over zijn veroordeling en over de omstandigheid dat er nooit een tuchtzaak door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aanhangig gemaakt is. Van (bepaalde) telefoongesprekken en het bezoek van de presentator aan het bedrijf van Noten zijn beeld- en/ of geluidsopnames gemaakt ZijdensNoten c.s. is aan Kro-Ncrv meegedeeld dat Noten niet wenst mee te werken aan het programma en ook overigens geen medewerking aan het programma wil verlenen Bij briefvan 15 januari 2015 heeft Noten c.s. Kro-Ncrv tevergeefs gesommeerd om- kort gezegd- geen enkele aandacht aan Noten c.s. te besteden in het programma IGZ heeft recentelijk besloten een onderzoek naar Noten in te stellen om te beoordelen of, gelet op zijn strafrechtelijke veroordeling in 2007, een klacht bij het tuchtcollege gezondheidszorg ingediend moet worden. Op de ochtend van de zittingsdag in dit kort geding hebben een drietal medewerkers van de IGZ (het bedrijf van) Noten bezocht. 3. Het geschil 3.1. Noten c.s. vordert na wijziging van eis dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Kro-Ncrv: primair, op straffe van een dwangsom, wordt verboden: -beeld- en/ of geluidsopnames van Noten c.s. op welke wijze dan ook uit te zenden of anderszins openbaar te maken; - op basis van het huidig voor het publiek beschikbare feitenmateriaal materiaal - kort gezegd- aandacht te (laten) besteden aan de strafzaak uit 2007;

3 C/16/ I KL ZA tot het openbaar maken en of verveelvoudigen van het portret/logo en de volledige naam van Noten/Fysio Phsics; subsidiair, dat Kro-Ncrv wordt bevolen: - het programma zo aan te passen dat het voor de gemiddelde kijker niet duidelijk is dat het gaat om de strafzaak uit 2007, althans dat Noten c.s. onder meer volledig wordt geanonimiseerd, dat er geen verwijzingen worden gemaakt naar de vroegere televisieactiviteiten van Noten en dat zowel Notens voornaam en achternaam niet worden gebruikt; - nimmer gebruik te (laten) maken van het heimelijk opgenomen geluidsmateriaal en de beeld- en geluidsopnamen die van het gebouw van Fysio Physics gemaakt zijn; Een en ander met veroordeling van Kro-Ncrv in de kosten van deze procedure Noten c.s. heeft ter onderbouwing van de vorderingen gesteld dat- kort gezegddoor de uitzending grote schade zal worden geleden en dat Noten en zijn gezin (zeer waarschijnlijk) wederom te maken krijgen met een heksenjacht van andere media. Het door het programma zonder enige aanleiding oprakelen van de oude strafzaak en het gebruikmaken van de naam en het portret van Noten alsook beelden van het bedrijfspand van Fysio Physics met logo te tonen is onrechtmatig en is alleen ingegeven om bekendheid voor het programma te genereren. Noten en zijn gezin hebben het recht verworven om na zevenenhalf jaar na de strafzaak met rust gelaten te worden Kro-Ncrv voert verweer met conclusie tot afwijzing van het gevorderde en met hoofdelijke veroordeling van Noten c.s. in de proceskosten, waaronder begrepen de nakosten Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Gelet op de aard van de vorderingen is de voorzieningenrechter van oordeel dat Noten c.s. een voldoende spoedeisend belang heeft In deze zaak gaat het om een botsing van fundamentele rechten. Ten eerste het aan de zijde van Noten c.s. aanwezige recht op eerbiediging van zijn eer en goede naam en aan de zijde van Kro-Ncrv het recht op vrijheid van meningsuiting Toewijzing van het onder 3.1 gevorderde levert een beperking op van het in artikel 7 Grondwet en artikel I 0 lid I EVRM neergelegde recht van Kro-Ncrv op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikello lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer de voorgenomen uitzending van het programma een zodanige inbreuk maakt op de eer en goede naam van Noten c.s. dat die als onrechtmatig kan worden aangemerkt in de zin van artikel6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht in dat geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

4 C/16/ I KL ZA Voor wat betreft het beroep van Noten c.s. op het portretrecht en de vraag of openbaarmaking van het portret van Noten c.s. jegens hem onrechtmatig is, dient een (soortgelijke) belangenafweging te worden gemaakt tussen enerzijds het door art. 8 EVRM beschermde recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/ of eer en goede naam en anderzijds het door art. 10 lid 1 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid Het belang van Kro-Ncrv is dat zij met haar programma aandacht wil vragen voor het functioneren van IGZ in zijn algemeenheid. Kro-Ncrv wil aan de kaak stellen dat een (goed werkend) systeem waarbij IGZ geïnformeerd wordt over een strafrechtelijke veroordeling van een BIG-geregistreerde zorgverlener, indien dit van invloed kan zijn op het functioneren van zorgverleners, ontbreekt Het belang van Noten c.s. is erin gelegen dat hij niet lichtvaardig opnieuw in het nieuws wordt gebracht met zijn strafrechtelijke veroordeling uit 2007 en ook niet (lichtvaardig) wordt blootgesteld aan verdachtmakingen alsof er een nieuwe zaak over kinderporno is waarop Kro-Ncrv is gestuit Kro-Ncrv heeft ter zitting meegedeeld dat de onder 2.4 bedoelde promo een vertekend beeld geeft van de inhoud van het programma omdat in het programma geenszins wordt gesuggereerd dat men tegen een nieuwe kinderpornozaak is gestuit waarbij Noten betrokken is. Tevens heeft Kro-Ncrv meegedeeld dat er geen gebruik zal worden gemaakt van de door medewerkers van het programma met de verborgen microfoon gemaakte opnames in het bedrijfspand Volgens Kro-Ncrv is Noten ook niet meer dan een onderdeel binnen het onder 4.5. bedoelde item. Kro-Ncrv stelt in haar programma te laten zien dat de IGZ niet op de hoogte was van de omstandigheid dat de veroordeelde Noten nog steeds volop als BIG-geregistreerde fysiotherapeut actief is. Als een bekend zijnde zorgverlener als Noten al gewoon kan doorgaan met zijn praktijk, hoe staat het dan met andere (minder bekende) veroordeelden? Bovendien stelt Kro-Ncrv dat het voorbeeld van Noten extra actueel is geworden nu de IGZ inmiddels een onderzoek naar hem heeft ingesteld Anders dan Noten c.s. heeft betoogd acht de voorzieningenrechter, gelet op het gestelde onderwerp en inhoud van het programma, geen grond aanwezig om Kro-Ncrv te verbieden op welke wijze dan ook aandacht aan Noten c.s. te besteden. Nu bovendien tevens vast is komen te staan dat IGZ recentelijk een onderzoek naar Noten heeft ingesteld en medewerkers van IGZ hem in dat kader op de ochtend van de zitting van dit kort geding op zijn bedrijfbezocht heeft (zie ook 2.8), acht de voorzieningenrechter geen termen aanwezig Kro-Ncrv preventief een algemeen uitzendverbod op te leggen ofte gebieden haar programma op bepaalde wijze aan te passen. Dit te meer, nu voorshands niet gebleken is dat Noten c.s. op feitelijk onjuiste of onnodige grievende wijze in de uitzending zal worden gebracht Dat Noten door de strafzaak persoonlijke en zakelijke schade heeft geleden, reeds jaar en dag in meer of mindere mate uit de publiciteit is gebleven en hernieuwde aandacht aan zijn strafzaak op televisie mogelijk opnieuw schade kan veroorzaken, leidt in het licht van het voorgaande niet tot een ander oordeel. Zijn recht om na zijn stafrechtelijke ven:ordeling met rust te worden gelaten is immers niet absoluut.

5 C/16/ I KL ZA Slotsom is dat de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen Noten c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten (inclusief de nakosten) worden veroordeeld. De door Kro-Ncrv gevraagde hoofdelijke veroordeling van Noten c.s. in de proceskosten wordt niet toegewezen, nu niet gesteld is waar deze hoofdelijke gebondenheid van Noten c.s. zich op berust. De proceskosten- de nakasten uitgezonderd- aan de zijde van Kro-Ncrv worden begroot op: -griffierecht 613,00 - salaris advocaat Totaal 1.429,00 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt Noten c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Kro-Ncrv tot op heden begroot op 1.429,00, 5.3. veroordeelt Noten c.s., onder de voorwaarde dat hij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Kro-Ncrv volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op: - 131,00 aan salaris advocaat, -te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, 5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.P. de Ridder en in het openbaar uitgesproken op 16januari 2015.,.. type: ST(M coll:

6

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

De procedure na cassatie en verwijzing

De procedure na cassatie en verwijzing De procedure na cassatie en verwijzing M r. N. T. D e m p s e y * 1 Gecasseerd; en (hoe) nu verder? Indien de Hoge Raad op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen overgaat tot vernietiging van de bestreden

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5582 Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

over verhuizen met kinderen na scheiding

over verhuizen met kinderen na scheiding Verhuizen met kinderen na scheiding Mr. dr. M.J. Vonk In de periode van november 2010 tot april 2013 zijn er 38 uitspraken gepubliceerd van hoven over de vraag of al dan niet moet worden verleend aan een

Nadere informatie

De in beginsel strakke regel

De in beginsel strakke regel De in beginsel strakke regel M r. d r s. B. T. M. v a n d e r W i e l * 1 Het spanningsveld van juistheid en eindigheid Het recht vormt zich binnen het spanningsveld van tegengestelde uitgangspunten. Bij

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen)

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) 08.014 Samenvatting Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) De OMR heeft aan de Commissie de vraag voorgelegd of het besluit tot toelating van een groep

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? ONTSLAG Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? MR. F.H.A. TER HUURNE EN MR. M.J. KEUSS Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie