(KLOKKENLUIDERS)MELDING?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(KLOKKENLUIDERS)MELDING?"

Transcriptie

1 Werknemers hebben meestal diverse mogelijkheden, als er op hun werk zaken (KLOKKENLUIDERS)MELDING? EEN KLACHT OF EEN een initiatief van de Ministeries vuil Binnenlandse Zaken ners. liet Adviespunt Klokkenluiders is ingesteld op grond voorlichting over liet omgaan met ccii vermoeden van een een klokkenluider. en Koninkrijkrelaties (ZK) en Sociale Zaken en Werk aankaarten van vermoedens van misstanden. 1 let advies houdt het adviespunt zich bezig met liet signaleren van misstand. Het adviespunt is onafhankelijk, werkt vertrou iemand die een potentiële klokkenluider is, noemen wij extern gemeld hebben, of overwegen dit te doen. Dus nok van de inisstand. Hij kan de rnisstand al intern en/of het geding is, Deze persoon heeft door zijn werk kennis pttnt onderzoekt de misstand niet zelf: Naast de advisering steunen van klokkenluiders binnen de overheid en het De hoofdtaak van liet adviespunt is liet adviseren en onder 2012 voor advies terecht hij het Adviespunt Klokkenluiders van liet Tijdelijk besluit Comnussie advies- en venvijspunt \Verktietncrs (maar ook ex-werkuc-niers, zzpers. uitzeiid krachten en leveranciers) die kennis hebben van een i vermoeden van een misstand, kunnen sinds oktober gelegenheid (SZW). in samenwerking met de sociale part klokkenluiden, Sth, zou, 427 (hierna: lijdelijk besluit). bedrijkleveri over de stappen die zij kunnen zetten bij Liet ontwikkelingen en patronen en liet geven van algemene gronden gebaseerd vermoeden van ccli misstand in een organisatie beer, waarbij het maatschappelijk belang in nieert een klokkenluider als iemand die een op rede]ijke Maar wat is nu een Hokkenluider? Het adviespunt der welijk en de dienstverlening is gratis. Adviespunt Klokkenluiders c orber hi KLAcHTRECHT DCEMBR anic de schending van regelgeving in te dienen. Tijdens de was gekozen. De werknemer koos er in dit geval voor om ook een melding kunnen doen van een vermoeden van de situatie vallen dat je iets meldt dat je als toeschouwer van elkaar vanwege een verstoorde arheidsrelatie en de van een melding zit nieer afstandelijkheid. Hieronder kan strijd niet de geldende regels te handelen. je probeert persoon; de orgaftisatie doet liet al]eniaal goed, jij bent praktijken die je had aangekaart, bestaan nog steeds. De tevreden met iets en wil dat dat verandert. In liet doen degene die niet goed functioneert. Er ontstaat een arbeids ontevredenheid zit een persoonlijk element. Ik ben niet een misstand (ccli zogenaamde klokkenluidersmelding). een min of meer officiële mededeling. Ineen uiting van Een klacht is een uiting van ontevredenheid. een melding een klacht in te dienen. Wellicht had hij in plaats daarvan het anders kunnen aflopen, indien voor een andere insteek Ja, naar de mening van liet Adviespont Klokkenluiders had persoonlijk element In een uiting van onvrede zit een ljacbtenbeliandeliug speelt de orgalusatie liet erg op jouw die geeft geen gehoor. je besluit daarom een klacht over conflict. Aan liet einde van de rit wordt afscheid genomen vraag is: had dit ook anders gekund? dit bespreekbaar te maken niet je leidinggevende, maar Je leidinggevende geeft bijvoorbeeld opdra liteii om in Er gebeurt iets op je werk waal je het niet mee eens bent. Door Liesbcth Mol Klacht of melding? tingen? In dit artikel wordt op dergelijke vragen ingegaan vanuit de ervaringen van het schil tussen een klacht en een klokkenluidersmelding? En wat zijn iemands verwach klokkenluidersregeling. Welke weg bewandel je echter in welke situatie? Wat is het ver gebeuren die niet door de beugel kunnen. Denk daarbij aan een klachtenregeling of een Adviespunt Klokkenluiders. ARTIKEL

2 mensen zich toch gehoord en kunnen zij omgaan met de voorbeeld. zijn. Immers, de Arboregels worden in zijn situatie toch Voorbeeld terwijl de persoon in kwestie zichzelf wel degelijk een je wilt aankaarten niet alleen betrekking heeft op jouw ARTIKEL code. De leidinggevende is boos over de klacht en vindt dat er niks aan de hand is, De werknemer wordt uitgenodigd voor een gesprek. 1-lij heeft het vermoeden dat hij op het hebt gezien of geconstateerd. Dan zit er geen persoonlijk dat hij niet in strijd wil handelen met de geldende wet- en element in. 1-let kan echter ook gaan over iets dat je -ei zelf hebt ervaren (persoonlijke component), maar dat wat tijoeite nice. Hij dient daarom een schriftelijke klacht in bij zijn leidinggevende en de naastliogere leidinggevende gebeurd en de lwtrettende werknemer heeft hier (terecht) situatie, maar speelt ook bij anderen. In zon geval kan het gesprek met liet Adviespniit Klokkenlniders. van een klacht in te dienen. Ter verduidelijking nog een soms beter uitpakken om een melding te doen in plaats regelgeving cii de binnen de organisatie geldende gedrags klolckenluidersmelding was die kans naar onze mening kleiner geweest. De werknemer had zich echter niet gere Tijdens dit telefoongesprek komt aan de orde dat de om bij de verlening van vergunningen de regelgeving Een werknemer krijgt van zijn leidinggevende de opdracht in plaats van op de bal. Dit zien wij helaas vaker gebeuren. Bij een gezamenlijke matje wordt geroepen en belt ter voorbereidin4 op dit niet zo nauw te nemen. Dit is inmiddels meerdere keren werknemer weet dat ccli groot aantal collega s vergelijkbare de geeft de opdraditen per en de werknemer heeft opdrachten van de leidinggevende krijgt. De leidinggeven deze s bewaard. Bovendien weet luj van ondcollega s dat deze gang van zaken al genlinie tijd aan de gang is. Wij de individuele situatie van deze werknemer. Het speelt op leggen nit dat naar onze mening ccii melding op grond van de klokkenluidersregeling meer op zijn plaats was geweest, K.ACHTEEC&.T DrCEusE, 20:4 Uokkenluiden. collega s (samen sta je sterk). Het betreft immers niet enkel vermoeden van een misstand. Door het in de vorm van een grote schaal cr1 is structureel. Bovendien kunnen de werk nemer en zijn collega s hun vermoedens onderbouwen bij voorkeur in een gezamenlijke melding met een aantal in de persoonlijke sfeer getrokken en heeft de organisatie het ook als zodanig opgepakt. Er wordt op de man gespeeld met stukken. Met andere woorden, ze hebben een redelijk individuele klacht te gieten, heeft de vverknemer het echter aliseerd dat wat hij consiateerde, viel aan te merken als kenluiders ontvangt, toetsen wij eerst of er sprake is van Ben ik een klokkenluider? Bij alle verzoeken om advies die liet Adviespunt Klok Er wordt op de man gespeeld in plaats van op de bal van een klokkeniuidersregeling. Her woord inisstand staat gelijk aan wantoestand nfmaatschappelijk onrecht. Wil sprake is van een klokkenluiderszaak. Aan de hand van voorbeelden leggen wij ons standpunt zo goed mogelijk het maatschappelijk belang in het geding zijn, dan moet de (grote) maatschappelijk gevolgen. et cetera. Dat is iets overstijgen. Aanwijzingen luen-oor kunnen zijn dat iets breder in de orgarusatie speelt, op grote schaal voorkomt, organisaties aan die mogelijk kunnen helpen of geven we iemand tips over welke weg hij zou kunnen bewandelen. structureel is, liet management op de hoogte is en liet zelfs aanmnoedigt ofopdraagt, de ernst van de zaken die spelen, liet de individuele zaak oftewel liet individuele belang of zelfs boos zijn, indien v ij van mening zijn dat er geen om per situatie te bekijken. komt met enige regelmaat voor dat wij tot de conclusie gebaseerd op liet eerdergenoemde Tijdelijk beslmut. Het een klokkenluiderszaak. De criteria voor deze toets zijn soon en de emoties die hierbij komen kijken. Schriftelijk is uit, bij voorkeur in een telefoongesprek. In een dergelijk lmnemi dat er geen sprake is van een klokkenluiderszaak, Het zal geen verrassing zijn dat mensen vaak teleurgesteld ren en direct teteageren op iemands reactie. Bovendien atie dat een werkgever de regelgeving rondom re-integratie klokkenhnder vindt. Het betreft dan bijworbeeld de situ dat veel lastiger, waardoor het risico op een welles-nietesdiscussie op de loer ligt. vc-ei ldokkenluidersregelingen staat bij de definitie van bij een zieke verknemer niet in acht genomen heeft, In kan in een telefoongesprek veel beter worden ingespeeld op de teletirstellirig of boosheid van de betreffende per een vermoeden valt een rrusstand liet sclienden van wet telijke voorschriften of beleidsregels genoemd. Met een persnonlijk contact is het mogelijk om een gesprek te voe beroep daarop is iemand van mening eeti klokkenluider te hem wel altijd verder te helpen. Waar mogelijk dragen we overtreden? Dit is echter geen zaak om te melden op grond Wanneer wij iemand niet kunnen adviseren, proberen ve stukken te lezen en mee te denken, voelen de meeste iemand met zijn verhaal al hij vele instanties is geweest. Waar nodig temperen We de venvachtingen, zeker als teleurstelling dat zij gelet op onze criteria geen klokkenluider zijn. Desondartks blijven er altijd mensen over die zich luer niet bij neer kunnen leggen. Je kunt niet altijd Door goed te luisteren naar liet verhaal van iemand, zijn iedereen tevreden stellen. Waar nodig temperen we de verwachtingen

3 iemands beweegredenen zijn, maar ook iemands ver iemands verwachtingen in dat kader. Wil iemand niet een een individuele component speelt, praten we door over ding overweegt ce gaan doen, komt altijd ter sprake wat Indien er naast liet vermoeden van de misstand ook voor. Wat wil je bereiken met je melding? Met welke op eerdere eigen ervaringen of ervaringen van collega s)? zal reageren op je melding (indien mogelijk-gebaseerd nitkoins ben je tevreden? Hoe denk je dat de organisatie wachtingen. We houden iemand als het ware een spiegel vermoeden. Een ldokkenluidersinelding vonden wij in dit uitgekozen. met de inelder werd echter wel duidelijk dat het hem echt niet te doen was om liet feit dat zijn eigen plan niet was geval daaroni niet de aangewezen weg. Uit de gesprekken was dat, ondanks dat liet goede plannen waren, hier was hier naar onze rnenimmg geen sprake van een redelijk zijn vermoeden alleen baseerde op een onderbuikgevoel, Indien wij iemand begeleiden die een klokkenluidersmel sprake was van belangenverstrengeling. Omdat de melder tot het Adviespumit Klokkenluiders, omdat hij van mening Verwachtingen klokkenluider plan van de externe was helaas niet uitgekozen. Wel bleek dat twee van de geselecteerde plannen varen ingediend nen uitgekozen die uitgevoerd zouden gaan worden. Het voor hij werkzaamheden verrichtte een groot bedrag aan ook gedaan. Vervolgens waren er door de directie vijf plan daarvoor projectplannen mochten indienen. Hij had dit subsidie had verkreeri en dat alle (externe) medewerkers Een andere externe vertelde ons dat de organisatie waar Voorbeeld gebei Iren. Fr is door haar dan ook een melding gedaan bleek toch lastiger dan gedacht. van het vermoeden van de misstand en de individuele zaak verkapte klacht. Dit kwam de uitkomst niet ten goede, lietgeen veel frustratie opleverde bij de melder. Het scheiden te doen, Zij hoopte via die weg alsnog gemioegdoening te wilde voorkomen dat dit in toekomstige gevallen veer zou financille vordering toch haar belangrijkste beweeg met ccii beroep op de klokkenhndersregeling. Gaandeweg zeggen om het aankaarten van de mogelijke misstand. Ze punt Klokkenluiders kan niet ondersteunen bij individu de organisatie (nog niet betaalde werk-zaandieden) blijven ele kwesties, daarvoor kan iemand zich wenden tot ccii de behandeling van de zaak bleek echter dat haar boosheid de commonicatie met de organisatie over de klokkenlin kïng verbroken. Di- freelancer as met een forse claim op met een individuele iristeek, en daarna was de sarneriwer zitten en erg boos over de gang van zaken, 1-let Adies krijgen in klaar eigen individuele zaak, Dit uitte zich in meerdere niveaus aangekaart binnen de organisatie, veelal rechtshijstandsverlener, maar liet ging haar oaar eigen redenen waren geweest om een klokk-enhtidersmelding dersmelding, waardoor de melding werd gezien als een op zaken die niet door de beugel konden. Zij had dit op over hoe zij behandeld was door de organisatie en haar Bij de uitvoering van de erkzaamlieden was zij gestuit (er werkzaamheden had verricht voor een organisatie. Fr meldde zich iemand hij liet adviespunt die als freelan verschillende afloopt oo rbcdd de ren scdemms signocit t-erkap te iii die id ii cle kiticic t illustratie een tweetal voorbeelden uit de praktijk niet een liet is belangrijk hier vooraf aandacht aan te besteden. Ter klacht is? Ofkan iemand die twee zaken goed scheiden? klokkenluidersmelding iets aankaarten dat eigenlijk een ARTIKEL KLACHTRECHT OtCEMDER 2014 Mi VILLJILO MR- Mi IS AL S SFNIOR ALiVrSi UR VE klionfien AAN 4E r AmIVIE SFIJN 1 XI OKtEN UIDERS 5 DEN HAAG w wv.adviespunikiokkeniuiders.ni. 1 Voor nioer informatie over het adviespuni, zie marsroute nog steeds een rol spelen- Door bij de Wager klokkenluidersmelding te doen. insteek te kiezen bij liet aankaarten van zaken. Indien eerst advies in de winnen over de mogelijkheden om een goed door te vragen naar de echte beweegredenen, de dan alleen bij deze persoon, wordt duidelijk of een klacht dan zo nodig adviseren om de klacht en hold te zetten en wel de beste veg is. De klachtenhehiandelaar kan iemand dienen, kan een klachtenbeliandelaar ten aanzien van de verwachtingen en of de aangekaarte lavestie breder speelt iemand die keuze al gemaakt heeft door een klacht in te Uit de voorbeelden blijkt dat liet belangrijk is de juiste Conclusie van een klacht was gekozen, was liet nog maar de vraag of liet op dezelfde nianier was afgelopen. de sdnjn van belangenverstrengeling niet zich mce had voor de toekomst te voorkomen. De externe was positief De directie had zich niet gerealiseerd dat hun handelen richting de organisatie, werd het signaal goed opgepakt. staat bleek dit op een opbouwende manier te venvoorden gebracht. Er werden direct maatregelen getroflbn om dit verrast dat liet zo goed werd opgepakt. Indien de insteek een klacht of klokkenluidersmelding. Omdat de externe in aan te kaarten, maar meer in de ormu van ccii signaal dan Wij hebben daarom geadviseerd liet wel bij de organisatie vermoeden alleen op een onderbuikgevoel De melder baseerde zijn werkzaam bij deze organisatie). De externe wendde zich door de echtgenoot au een van de directieleden (te ens

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID?

HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BIOS over het onderzoek naar interne meldsystemen EMPATHIE VERTROUWELIJK GIDS LAAGDREMPELIG INTERN MELDPUNT LUISTEREND

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie