Jaarrekening Leeuwarden Februari Jaarrekening 2014 UCF 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014. Leeuwarden Februari 2015. Jaarrekening 2014 UCF 1"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Leeuwarden Februari 2015 Jaarrekening 2014 UCF 1

2 Inhoud Algemene toelichting op de jaarrekening UCF Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Grondslagen... 9 Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Bijlagen Bijlagen bij de jaarrekening Bijlagen bij het jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014 UCF 2

3 Algemene toelichting op de jaarrekening 2014 Doelstelling UCF heeft als doelstelling het versterken van de kennisinfrastructuur en de gehele kennisketen in de provincie Fryslân. De statutaire kerntaken zijn: Onderzoek Onderwijs Stimuleren van (regionale) economische ontwikkelingen Het verrichten van al hetgeen verder dienstig is aan de realisatie van de doelstelling. De activiteiten in het verslagjaar richtten zich in hoofdzaak op de ontwikkeling van het mastercollege, de onderzoekschool en activiteiten in het kader van Leeuwarden kennis- en studentenstad. Voor verdere detailinformatie wordt verwezen naar het jaarverslag van UCF. Exploitatiesaldo Het exploitatiesaldo van UCF wordt samengesteld uit de deelresultaten van de verschillende projecten, te weten: De basisorganisatie Bureau UCF (gefinancierd door de provincie Fryslân) De activiteiten t.b.v. Leeuwarden kennis- en studentenstad (gefinancierd door de gemeente Leeuwarden); Het project Onderzoekschool UCF (gefinancierd door de provincie Fryslân); Het project Marketing en Werving studenten masteropleidingen, opgesplitst in deelprojecten (gefinancierd door de provincie Fryslân). Alle (bovengenoemde) projecten van UCF zullen aan het einde van hun projectperiode dienen te worden afgerekend met de subsidiënten; derhalve mogen er geen tekorten ontstaan en moeten eventuele overschotten worden teruggestort. Het exploitatiesaldo is derhalve evenals in voorgaande jaren nihil. De projectkosten worden via de balans verrekend met het daar (onder kortlopende schulden) geparkeerde projectbudget. De afrekening wordt uiteindelijk ook daar verantwoord. Deze methode maakt het mogelijk de uitvoering van de werkzaamheden in de pas te laten lopen met de financiële eindafrekening, dus over de grenzen van de kalenderjaren heen. De provincie Fryslân heeft deze methode van verantwoording van projecten geaccordeerd. Voor de gemeente Leeuwarden geldt echter dat niet bestede middelen jaarlijks moeten worden teruggestort. Exploitatielasten De lasten van de bovengenoemde projecten waren als volgt:. Overzicht lasten per project (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Jaarrekening 2014 UCF 3

4 In 2014 is in het kader van de Onderzoekschool het valorisatie-budget van niet aangesproken. Verder zijn de algemene kosten ca lager uitgevallen dan in de prognose 2014 was voorzien. In het kader van de Marketing en werving masteropleidingen is de planning van de marketingprojecten vertraagd; het voornemen was in 2014 nog 2 masteropleidingen van marketinggelden te voorzien; naar alle waarschijnlijkheid zullen de uitgaven nu in 2015 plaatsvinden. Ontwikkeling vermogen en liquiditeit Per 31 december 2014 is de stand van het eigen vermogen nihil. Dat betekent dat er geen buffer is voor eventuele exploitatierisico s of andersoortige risico s. De liquiditeitspositie is ultimo 2014 goed. UCF heeft vooruit ontvangen middelen in beheer m.n. ten behoeve van de onderzoekschool. Voor spreiding van risico en in het kader van zorgvuldig financieel beheer opende UCF in 2014 rekeningen bij een tweede bank. Begroting 2014 en Prognose 2014 Op basis van de financiële cijfers per ultimo juni 2014 is een prognose 2014 opgesteld waarmee de organisatie en de activiteiten beter konden worden aangestuurd. De Raad van Toezicht heeft deze prognose in zijn vergadering van 28 augustus 2014 vastgesteld. De jaarrekening 2014 staat dan ook in het teken van de verantwoording ten opzichte van de prognose Overzicht lasten per project (bedragen x ) Prognose Begroting Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Belangrijkste ontwikkelingen prognose 2014 t.o.v. de begroting 2014: Binnen Bureau UCF is het budget voor algemene kosten met verlaagd; verder is er extra budget uitgetrokken voor de huisvestingslasten in verband met de verhuizing per 1 mei 2014 naar Sophialaan 1 te Leeuwarden. Het budget Leeuwarden kennis- en studentenstad omvatte in de begroting 2014 tevens een post van ten behoeve van 2 nieuwe masters ( Law & Governance en Sustainable Society ). Deze bedragen zullen in 2014 niet worden gerealiseerd; tevens is met de gemeente Leeuwarden afgesproken dat de gelden niet via UCF maar rechtstreeks aan de instellingen zullen worden beschikt; naar alle waarschijnlijkheid in De activiteiten summer- en winterschool en flankerend beleid voor PhD s waren te veel geraamd op basis van de ervaringen van 2013; aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd; een verlaging van de bedoelde budgetten met ca wordt realistisch geacht. Jaarrekening 2014 UCF 4

5 Overige belangrijke ontwikkelingen in 2015 Vervolgfinanciering UCF Er zijn in 2014 (doorlopend in januari 2015) meerdere gesprekken gevoerd met de subsidiënten voor vervolgfinanciering van activiteiten voor de periode na Hiertoe zijn in 2013 bij de provincie Fryslân reeds een tweetal plannen ingediend. De huidige financiering van bureau UCF loopt tot 1 mei De financiering van onderzoekschool UCF is gedekt tot en met De gemeente Leeuwarden heeft de besluitvorming over de financiering van het UCF-aandeel in het ingediende het programma voor Leeuwarden kennis- en studentenstad afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen rondom de vervolgfinanciering UCF; besluitvorming is derhalve aangehouden. Het lijkt er nu op dat de oprichting van een 11 e faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in Leeuwarden realistisch is; een transitie van UCF-activiteiten in deze richting en een tijdelijke daarbij behorende transitiefinanciering worden voorbereid. Speciale aandacht zal er zijn voor het personeel van UCF; nagenoeg alle contracten lopen af op 30 april In het kader van de transitie wordt onderzocht hoe de personele ontwikkelingen zullen zijn. UCF heeft in het kader van de op handen zijnde transitie in 2014 een intern strategisch UCF 2 document samengesteld met de titel University Campus Fryslân mei Route naar een duurzaam verankerde universitaire infrastructuur. Investeringsprogramma UCF Voor provincie Fryslân alsook voor UCF is financiële monitoring van het oorspronkelijke investeringsprogramma UCF belangrijk. Hieromtrent is de speciale bijlage 1 Investeringsprogramma UCF opgenomen. Hierin valt te lezen dat van de oorspronkelijke door de Provincie Fryslân begrote reservering van tot en met is beschikt. Het nog te beschikken bedrag bedraagt derhalve ; de specificatie in de bijlage ziet op de verschillende projecten. Verder is opgenomen bijlage 2 Beschikkingen provincie Fryslân aan derden in het kader van UCF. Hier wordt gespecificeerd welke beschikkingen er tot ultimo 2014 door de provincie Fryslân aan UCFkennispartners zijn afgegeven. Het gaat hier in totaal om (stand ultimo 2014). Jaarrekening 2014 UCF 5

6 Balans per 31 december 2014 (bedragen x ) 31-dec 31-dec Activa Vlottende activa vorderingen opdrachten aan derden marketing en werving liquide middelen Totaal van de activa Passiva Eigen Vermogen 0 0 Kortlopende schulden crediteuren marketing en werving crediteuren projectverplichtingen provincie Fryslân vooruitontvangen gelden Gemeente Leeuwarden overige schulden Totaal van de passiva Jaarrekening 2014 UCF 6

7 Staat van baten en lasten 2014 (bedragen x ) realisatie prognose realisatie Baten Subsidie provincie Fryslân Subsidie Gemeente Leeuwarden Overige baten Financiële baten Totaal van de baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene promotiekosten Algemene kosten Lasten voorgaande boekjaren Totaal van de lasten Resultaat Jaarrekening 2014 UCF 7

8 Kasstroomoverzicht 2014 (bedragen x ) Kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie eigen vermogen via exploitatiesaldo 0 0 Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Opdrachten aan derden marketing en werving Schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie liquide middelen Specificatie netto-kasstroom Stand 31 december Stand 1 januari Mutatie liquide middelen Jaarrekening 2014 UCF 8

9 Grondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Kleine organisaties-zonder-winststreven, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, artikel 11 en 13 van de Acte van oprichting van Stichting University Campus Fryslân en de verantwoordings- en controleprotocollen van subsidieverstrekkers. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld in euro s, dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting University Campus Fryslân. Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. Continuïteit De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Op grond hiervan zijn activa en passiva gewaardeerd op going-concern-waarde. Uit de balans blijkt dat het eigen vermogen van de stichting nihil is. Vergelijkende cijfers De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Stelselwijziging In 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. Schattingswijzigingen In 2014 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekeningen vormt de leiding van de rechtspersoon zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Deze schattingen worden herzien in de periode van herziening en toekomstige periode. Jaarrekening 2014 UCF 9

10 Grondslagen voor waardering activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Jaarrekening 2014 UCF 10

11 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Hierna volgen als toelichting op de balans enkele onderdelen met een verdere specificatie en verduidelijking. Dit betreft dan met name de verrekeningen met de subsidiënten. Activa Vlottende activa Vorderingen (bedragen x ) Provincie Fryslân Belastingdienst - omzetbelasting Overige vorderingen Provincie Fryslân De subsidiebeschikkingen worden als vordering geboekt; bevoorschotting en eventuele (eind-) afrekening worden als mutaties daarop verwerkt. In bijlage 3 onderdeel Beschikkingen aan UCF: provincie Fryslân is het verloop van de vordering per project en per beschikking zichtbaar gemaakt. In totaal is er door de provincie Fryslân sinds de oprichting van UCF in 2010 direct aan UCF een bedrag beschikt van waarvan tot en met aan voorschotten is verrekend. Zo gerekend komt de vordering op de balans uit op Gemeente Leeuwarden SIOF De subsidiebeschikkingen worden als het gaat om de gemeente Leeuwarden in eerste instantie wel als vordering geboekt; via bevoorschotting wordt het verloop van de vordering gevolgd. In bijlage 3 onderdeel Beschikkingen aan UCF: gemeente Leeuwarden is het verloop van de vordering per beschikking zichtbaar. In totaal is er door de gemeente Leeuwarden sinds de oprichting van UCF in 2010 een bedrag beschikt van waarvan tot en met aan voorschotten is verrekend. Zo gerekend zou de vordering van UCF op de gemeente Leeuwarden uitkomen op De gemeente Leeuwarden heeft echter in 2013 aangegeven dat UCF de projectbudgetten niet mag laten overlopen naar volgende boekjaren, maar dat er moet worden afgerekend per boekjaar. Het bedrag aan niet bestede middelen bedraagt ultimo Verrekend met het bovengenoemde bedrag van resteert een bedrag als schuld van UCF aan de gemeente Leeuwarden van Dit bedrag is door UCF vooreerst als vooruitbetaling 2015 aangemerkt, hangende verdere besluitvorming over de bijdrage van de gemeente Leeuwarden over Opdrachten aan derden marketing en werving masters Deze categorie is nieuw in De oorspronkelijke opdracht van de provincie Fryslân aan UCF wordt niet door UCF zelf uitgevoerd, maar UCF verleent opdrachten aan derden, t.w. de partijen aan wie de provincie Fryslân eerder subsidiebeschikkingen voor het ontwikkelen van masteropleidingen heeft afgegeven. De uitvoeringskosten worden vooreerst evenredig verdeeld over de contractjaren, hangende de afrekeningen in de loop van de tijd. Jaarrekening 2014 UCF 11

12 Opdrachten aan derden Marketing en Werving Masteropleidingen (bedragen x ) Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Saldo jaar duur in jr bedrag uitgevoerd Watertechnologie master (CEW) Watertechnologie premaster (CEW) Multilingualism master (RUG) MEEM master (TUT) Liquide middelen (bedragen x ) Rabobank Bedrijfsrekening Rabobank Rekening-courant ABN AMRO Bedrijfsrekening ABN AMRO rekening-courant Passiva Eigen Vermogen (bedragen x ) Eigen Vermogen Het eigen vermogen van stichting UCF is nihil. Er is derhalve geen risicobuffer aanwezig binnen de stichting. Dit gegeven leidt tot grote behoedzaamheid ten opzichte van het verloop van de exploitaties. Kortlopende schulden Crediteuren marketing en werving masteropleidingen Op grond van de opdrachtverstrekking (zie aan de debetzijde van de balans) ontstaat er een schuldpositie, op basis waarvan met de opdrachtnemers voorschotten en later ook afrekeningen worden verrekend. Crediteuren Marketing en Werving Masteropleidingen (bedragen x ) schuld Betaalde Kosten kosten Saldo positie voorschotten UCF 2013 UCF Watertechnologie master (CEW) Watertechnologie premaster (CEW) Multilingualism master (RUG) MEEM master (TUT) Jaarrekening 2014 UCF 12

13 Projectverplichtingen provincie Fryslân (bedragen x ) Bureau UCF Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool Provincie Fryslân: Bureau UCF De provincie Fryslân subsidieert de basisorganisatie Bureau UCF. In meerjarenperspectief is hiervoor beschikbaar (tot 1 mei 2015). Projectsubsidie Bureau UCF (bedragen x ) Stand beschikkingen 2014 e.v. 0 Tussenstand Benodigd voor Stand ultimo Provincie Fryslân: Marketing en werving masteropleidingen Projectsubsidie Marketing en werving masteropleidingen (bedragen x ) Stand balanscorrectie beschikkingen 2014 e.v Tussenstand Benodigd voor 2014 via exploitatie eenmalige aanvulling 2014 (btw-compensatie) balanscorrectie kosten Stand ultimo De balanscorrectie is uitgevoerd naar aanleiding van nadere uitleg van de vigerende beschikking; de oorspronkelijke reservering van de provincie Fryslân was niet bedoeld als een beschikking ten behoeve van UCF, dus als een toezegging van middelen; het gold een interne provinciale reservering. Dit leidde ertoe dat de balanspositie op te hoog was. Ook de dito projectvordering onder de vorderingen was derhalve eenzelfde bedrag te hoog. Ten laste van het projectsubsidie voor Bureau UCF is eenmalig een bedrag beschikbaar gekomen van (btw-compensatie 2014) en is er een balanscorrectie toegepast van Uit deze balanspositie is duidelijk op te maken dat het bij de marketing en werving van de masteropleidingen gaat om twee financiële circuits: 1. De beschikkingen van de provincie Fryslân aan UCF en de afwikkeling daarvan; 2. De opdrachten van UCF aan de kennisinstellingen en de afwikkeling daarvan. Jaarrekening 2014 UCF 13

14 Provincie Fryslân: Onderzoekschool Projectsubsidie Onderzoekschool UCF (bedragen x ) Stand beschikkingen 2014 e.v. 0 Tussenstand benodigd voor Stand ultimo Voor meer detailinformatie over de verschillende provinciale projecten en hun financiële status wordt verwezen naar bijlagen 1 en 3. Vooruit ontvangen gelden gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarden: Leeuwarden kennis- en studentenstad De gemeente Leeuwarden stelt de middelen voor het project Leeuwarden kennis-e en studentenstad beschikbaar waarmee dito activiteiten worden ontwikkeld. De beschikbaar gestelde voorschotten worden als vooruitbetalingen beschouwd; dat betekent dat de projectverrekening jaarlijks vereffend wordt met de openstaande vordering. Met de gemeente is afgesproken het resterende bedrag ultimo 2014 ad als vooruitbetaling voor een nog toe te kennen subsidie voor 2015 te beschouwen. Zie ook bijlage 3. Vooruitontvangen gelden gemeente Leeuwarden (bedragen x ) Stand beschikking Tussenstand Benodigd voor Tussenstand verrekening saldo vordering na voorschot Stand ultimo Jaarrekening 2014 UCF 14

15 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Detacheringsovereenkomsten Met de gemeente Leeuwarden inzake drs. W.T. Huizinga (1,0 fte). Duur: 1 november 2013 tot en met 31 december 2014; hierna is een verlenging overeengekomen tot 1 mei Jaarkosten ,- incl. btw (prijspeil november 2014). Met de Universiteit Twente inzake dr. F.H.J.M. Coenen (0,6 fte). Duur: 1 november 2014 tot en met 30 april Jaarkosten incl. btw (prijspeil november 2014). Overige verplichtingen Huurovereenkomst Stichting UCF huurt kantoorruimte in Leeuwarden, Sophialaan 1. Ingangsdatum huurovereenkomst: 1 mei Duur: minimaal 1 jaar, met voor de periode daarna een opzegtermijn van 3 maanden. Op jaarbasis is de huur incl. btw (peildatum ). Jaarrekening 2014 UCF 15

16 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 Algemeen De staat van baten en lasten wordt samengesteld uit de exploitaties van de verschillende deelprojecten. Voor 2014 zijn dat de volgende projecten: - Bureau UCF: de basisorganisatie voor organisatie en ondersteuning van de netwerkactiviteiten. - Leeuwarden kennis- en studentenstad: hierin zijn de activiteiten ondergebracht die worden uitgevoerd in het kader van Leeuwarden studie- en studentenstad. - Onderzoekschool: de opbouw van de organisatie is in 2013 gerealiseerd; de officiële opening van de onderzoekschool vond plaats in juni Marketing en werving masteropleidingen: dit project is aangevangen in Eerst worden de masters Watertechnologie en Meertaligheid bediend (2014); hierna volgt Master of Environmental Management and Energy (eind 2014 / begin 2015). In de hieronder toegelichte posten wordt de hoofdindeling per kostensoort aangehouden als basis. Bijlage 4 Exploitaties 2014 per project is een overzicht met een specificatie per kostensoort per project. Verder zij vermeld dat in de jaarcijfers 2013 van kostensoort algemene promotiekosten 180,00 is verplaatst naar kostensoort algemene kosten. Dit heeft geen effect op het exploitatietotaal van Baten Uit de specificatie van de baten worden hieronder de baten van de hoofdsubsidiënt provioncie Fryslân nader gespecificeerd. Subsidie provincie Fryslân (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool UCF Omdat de benodigde jaarsubsidies worden vastgesteld als één-op-één dekking van de lasten, wordt voor nadere toelichting daar naar verwezen. Jaarrekening 2014 UCF 16

17 Lasten Uit de lasten worden hierna een aantal kostensoorten nader gespecificeerd en toegelicht. Personeelskosten (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool De verdeling van de personeelskosten over de verschillende projecten is gebaseerd op een gedurende het gehele jaar toegepaste urenverantwoording. Per 31 december 2014 heeft UCF 4,2 fte in dienst met een resterende contractduur van maximaal 4 maanden. De salariskosten van het eigen personeel bedroegen over 2014 ca Bezoldiging bestuurder De personeelskosten (loonkosten en detacheringskosten) van de hoogleraar-bestuurder bedroegen over 2014 in totaal ; daarnaast werd op declaratiebasis uitgekeerd. Algemene kosten (verdeeld over de projecten) (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Met name voor de Onderzoekschool zijn een aantal activiteiten voordeliger uitgevallen dan geraamd. Ook het in de prognose 2014 opgenomen bedrag van voor valorisatie van binnen het UCFnetwerk opgedane kennis is in 2014 niet gerealiseerd. In het kader van de Marketing en werving masteropleidingen is de planning van de marketingprojecten vertraagd; het voornemen was in 2014 nog 2 nieuwe masteropleidingen van marketinggelden (samen goed voor ruim ) te voorzien; naar alle waarschijnlijkheid zullen de uitgaven nu in 2015 plaatsvinden. Jaarrekening 2014 UCF 17

18 Voor de algemene kosten kan ook nog een andere verdeling worden opgesteld, namelijk die naar kostensoorten: Algemene kosten (verdeeld over kostensoorten) (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Communicatie Advieskosten Accountantskosten Kosten Raad van Toezicht: vacatievergoedingen Kosten Raad van Toezicht: overige kosten Kosten Wetenschappelijke Adviesraad Kosten 'Verbindt' Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten sub-totaal Overige algemene kosten Hierna volgt een korte toelichting voor de meest in het oog lopende afwijkingen: Communicatie: de communicatiekosten voor de wetenschapscafés komen ca uit boven de prognose. Het gaat hier om met name mailingen en flyers. Advieskosten: de prognose is een algemene raming. In de praktijk springen 3 posten in het oog: 1. Evaluatiecommissie (inclusief secretariaat); 2. Kennisagenda Fryslân ; 3. Externe advisering ter zake van UCF Kosten Raad van Toezicht: vacatievergoedingen: deze zijn boven de prognose uitgekomen vanwege de extra vergaderingen in verband met de ontwikkeling van de strategische agenda van UCF en van UCF 2. Overige algemene kosten: door de volgende posten wordt het verschil tussen realisatie 2014 en prognose 2014 van grotendeels verklaard: o De voorgenomen gelden voor marketing & werving van masteropleidingen ten bedrage van konden in 2014 niet meer worden gerealiseerd; wel konden de lopende vier opdrachten (watertechnologie master en premaster, Multilingualism en MEEM) in gang gezet worden; hier was mee gemoeid. Hiermee is van het verschil verklaard. o Binnen de Onderzoekschool UCF is de start van valorisatie van kennis niet gerealiseerd; er zou een valorisatiefonds worden gecreëerd van o Binnen het Bureau UCF is een extra niet begrote kostenpost ontstaan van zijnde niet gedekte btw-lasten van drie van de vier opdrachten voor marketing en werving. De oorspronkelijke toezeggingen aan de opdrachtgevers dekten niet, zoals naderhand bleek, de verschuldigde btw. Het bedrag is op de balans verrekend met de schuldpositie van de opdrachtnemers. Dekking van dit bedrag heeft op generlei wijze invloed gehad op de realisatie van de doelen van UCF. o Het restant verschil van zit in verschillende begrotingsposten die niet of niet volledig zijn besteed. Exploitatieresultaat Er is geen exploitatieresultaat. Jaarrekening 2014 UCF 18

19 Bijlagen Bijlagen bij de jaarrekening Investeringsoverzicht Beschikkingen provincie Fryslân aan derden in het kader van UCF 3 Beschikkingen aan UCF: provincie Fryslân / gemeente Leeuwarden 4 Exploitaties 2014 per project Jaarrekening 2014 UCF 19

20 Bijlage 1 bij de jaarrekening UCF 2014 Investeringsoverzicht (bedragen in Euro's) Oorspronkelijke opzet Beoogde realisatie Realisatie Nog te realiseren MASTERCOLLEGE MASTERCOLLEGE MASTERCOLLEGE MASTERCOLLEGE Masteropleidingen Masteropleidingen Masteropleidingen Masteropleidingen Master Watertechnology Master Watertechnology Master Watertechnology Master Watertechnology 0 Master MEEM Master MEEM Master MEEM Master MEEM 0 Master Meertaligheid Master Meertaligheid Master Meertaligheid Master Meertaligheid Master Leefbaarheid Master Leefbaarheid Master Leefbaarheid 0 Master Leefbaarheid Master Creative Innovation Additionele master(s) Master Toerisme Master Toerisme 0 Master Toerisme Master Dairy Processing Master Dairy Processing 0 Master Dairy Processing Master Game Technology pm Master Bestuurskunde Master Bestuurskunde 0 Master Bestuurskunde Nog nader te verdelen Sub-totaal Masteropleidingen Sub-totaal Masteropleidingen Sub-totaal Masteropleidingen Sub-totaal Masteropleidingen Aansluitprogramma hbo / wo Aansluitprogramma hbo / wo Aansluitprogramma hbo / wo Aansluitprogramma hbo / wo Doorstroomprogramma Watertechnology Doorstroomprogramma Watertechnology Doorstroomprogramma Watertechnology 0 Overige schakelprogramma's Overige schakelprogramma's 0 Overige schakelprogramma's Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Aanvullende onderwijsactiviteiten Aanvullende onderwijsactiviteiten Aanvullende onderwijsactiviteiten Aanvullende onderwijsactiviteiten Lectoraat FMOO Lectoraat FMOO Lectoraat FMOO 0 bachelor Fries bachelor Fries bachelor Fries 0 HTSM HTSM 0 HTSM Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten 0 Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten Communicatie en voorlichting Communicatie en voorlichting Communicatie en voorlichting Communicatie en voorlichting Sub-totaal Mastercollege Sub-totaal Mastercollege Sub-totaal Mastercollege Sub-totaal Mastercollege INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) Promovendi Promovendi Promovendi Promovendi Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL 0 Wetsus Wetsus Wetsus 0 Waddenacademie WA Waddenacademie WA Waddenacademie WA 0 Stenden Stenden Stenden 0 Fryske Akademy FA Fryske Akademy FA Fryske Akademy FA 0 Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen (*) nader te verdelen beschikt vanuit GS dec beschikt vanuit GS dec (*) nader te verdelen Sub-totaal promovendi Sub-totaal promovendi Sub-totaal promovendi Flankerend beleid Flankerend beleid Flankerend beleid Flankerend beleid 0 Sub-totaal IGRS Sub-totaal IGRS Sub-totaal IGRS Sub-totaal IGRS UCF KENNISACADEMIE UCF KENNISACADEMIE 0 UCF KENNISACADEMIE 0 UCF KENNISACADEMIE 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 ORGANISATIE UCF ORGANISATIE UCF ORGANISATIE UCF ORGANISATIE UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF Jaarrekening 2014 UCF 20

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN JAARVERSLAG 213 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN WOORD VOORAF Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 213 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015 Leeuwarden, oktober 2010 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 5 1.1. Strategische context 5 1.2. Economische

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2010 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 7 juni 2011 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie