Jaarrekening Leeuwarden Februari Jaarrekening 2014 UCF 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014. Leeuwarden Februari 2015. Jaarrekening 2014 UCF 1"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Leeuwarden Februari 2015 Jaarrekening 2014 UCF 1

2 Inhoud Algemene toelichting op de jaarrekening UCF Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Grondslagen... 9 Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Bijlagen Bijlagen bij de jaarrekening Bijlagen bij het jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014 UCF 2

3 Algemene toelichting op de jaarrekening 2014 Doelstelling UCF heeft als doelstelling het versterken van de kennisinfrastructuur en de gehele kennisketen in de provincie Fryslân. De statutaire kerntaken zijn: Onderzoek Onderwijs Stimuleren van (regionale) economische ontwikkelingen Het verrichten van al hetgeen verder dienstig is aan de realisatie van de doelstelling. De activiteiten in het verslagjaar richtten zich in hoofdzaak op de ontwikkeling van het mastercollege, de onderzoekschool en activiteiten in het kader van Leeuwarden kennis- en studentenstad. Voor verdere detailinformatie wordt verwezen naar het jaarverslag van UCF. Exploitatiesaldo Het exploitatiesaldo van UCF wordt samengesteld uit de deelresultaten van de verschillende projecten, te weten: De basisorganisatie Bureau UCF (gefinancierd door de provincie Fryslân) De activiteiten t.b.v. Leeuwarden kennis- en studentenstad (gefinancierd door de gemeente Leeuwarden); Het project Onderzoekschool UCF (gefinancierd door de provincie Fryslân); Het project Marketing en Werving studenten masteropleidingen, opgesplitst in deelprojecten (gefinancierd door de provincie Fryslân). Alle (bovengenoemde) projecten van UCF zullen aan het einde van hun projectperiode dienen te worden afgerekend met de subsidiënten; derhalve mogen er geen tekorten ontstaan en moeten eventuele overschotten worden teruggestort. Het exploitatiesaldo is derhalve evenals in voorgaande jaren nihil. De projectkosten worden via de balans verrekend met het daar (onder kortlopende schulden) geparkeerde projectbudget. De afrekening wordt uiteindelijk ook daar verantwoord. Deze methode maakt het mogelijk de uitvoering van de werkzaamheden in de pas te laten lopen met de financiële eindafrekening, dus over de grenzen van de kalenderjaren heen. De provincie Fryslân heeft deze methode van verantwoording van projecten geaccordeerd. Voor de gemeente Leeuwarden geldt echter dat niet bestede middelen jaarlijks moeten worden teruggestort. Exploitatielasten De lasten van de bovengenoemde projecten waren als volgt:. Overzicht lasten per project (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Jaarrekening 2014 UCF 3

4 In 2014 is in het kader van de Onderzoekschool het valorisatie-budget van niet aangesproken. Verder zijn de algemene kosten ca lager uitgevallen dan in de prognose 2014 was voorzien. In het kader van de Marketing en werving masteropleidingen is de planning van de marketingprojecten vertraagd; het voornemen was in 2014 nog 2 masteropleidingen van marketinggelden te voorzien; naar alle waarschijnlijkheid zullen de uitgaven nu in 2015 plaatsvinden. Ontwikkeling vermogen en liquiditeit Per 31 december 2014 is de stand van het eigen vermogen nihil. Dat betekent dat er geen buffer is voor eventuele exploitatierisico s of andersoortige risico s. De liquiditeitspositie is ultimo 2014 goed. UCF heeft vooruit ontvangen middelen in beheer m.n. ten behoeve van de onderzoekschool. Voor spreiding van risico en in het kader van zorgvuldig financieel beheer opende UCF in 2014 rekeningen bij een tweede bank. Begroting 2014 en Prognose 2014 Op basis van de financiële cijfers per ultimo juni 2014 is een prognose 2014 opgesteld waarmee de organisatie en de activiteiten beter konden worden aangestuurd. De Raad van Toezicht heeft deze prognose in zijn vergadering van 28 augustus 2014 vastgesteld. De jaarrekening 2014 staat dan ook in het teken van de verantwoording ten opzichte van de prognose Overzicht lasten per project (bedragen x ) Prognose Begroting Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Belangrijkste ontwikkelingen prognose 2014 t.o.v. de begroting 2014: Binnen Bureau UCF is het budget voor algemene kosten met verlaagd; verder is er extra budget uitgetrokken voor de huisvestingslasten in verband met de verhuizing per 1 mei 2014 naar Sophialaan 1 te Leeuwarden. Het budget Leeuwarden kennis- en studentenstad omvatte in de begroting 2014 tevens een post van ten behoeve van 2 nieuwe masters ( Law & Governance en Sustainable Society ). Deze bedragen zullen in 2014 niet worden gerealiseerd; tevens is met de gemeente Leeuwarden afgesproken dat de gelden niet via UCF maar rechtstreeks aan de instellingen zullen worden beschikt; naar alle waarschijnlijkheid in De activiteiten summer- en winterschool en flankerend beleid voor PhD s waren te veel geraamd op basis van de ervaringen van 2013; aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd; een verlaging van de bedoelde budgetten met ca wordt realistisch geacht. Jaarrekening 2014 UCF 4

5 Overige belangrijke ontwikkelingen in 2015 Vervolgfinanciering UCF Er zijn in 2014 (doorlopend in januari 2015) meerdere gesprekken gevoerd met de subsidiënten voor vervolgfinanciering van activiteiten voor de periode na Hiertoe zijn in 2013 bij de provincie Fryslân reeds een tweetal plannen ingediend. De huidige financiering van bureau UCF loopt tot 1 mei De financiering van onderzoekschool UCF is gedekt tot en met De gemeente Leeuwarden heeft de besluitvorming over de financiering van het UCF-aandeel in het ingediende het programma voor Leeuwarden kennis- en studentenstad afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen rondom de vervolgfinanciering UCF; besluitvorming is derhalve aangehouden. Het lijkt er nu op dat de oprichting van een 11 e faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in Leeuwarden realistisch is; een transitie van UCF-activiteiten in deze richting en een tijdelijke daarbij behorende transitiefinanciering worden voorbereid. Speciale aandacht zal er zijn voor het personeel van UCF; nagenoeg alle contracten lopen af op 30 april In het kader van de transitie wordt onderzocht hoe de personele ontwikkelingen zullen zijn. UCF heeft in het kader van de op handen zijnde transitie in 2014 een intern strategisch UCF 2 document samengesteld met de titel University Campus Fryslân mei Route naar een duurzaam verankerde universitaire infrastructuur. Investeringsprogramma UCF Voor provincie Fryslân alsook voor UCF is financiële monitoring van het oorspronkelijke investeringsprogramma UCF belangrijk. Hieromtrent is de speciale bijlage 1 Investeringsprogramma UCF opgenomen. Hierin valt te lezen dat van de oorspronkelijke door de Provincie Fryslân begrote reservering van tot en met is beschikt. Het nog te beschikken bedrag bedraagt derhalve ; de specificatie in de bijlage ziet op de verschillende projecten. Verder is opgenomen bijlage 2 Beschikkingen provincie Fryslân aan derden in het kader van UCF. Hier wordt gespecificeerd welke beschikkingen er tot ultimo 2014 door de provincie Fryslân aan UCFkennispartners zijn afgegeven. Het gaat hier in totaal om (stand ultimo 2014). Jaarrekening 2014 UCF 5

6 Balans per 31 december 2014 (bedragen x ) 31-dec 31-dec Activa Vlottende activa vorderingen opdrachten aan derden marketing en werving liquide middelen Totaal van de activa Passiva Eigen Vermogen 0 0 Kortlopende schulden crediteuren marketing en werving crediteuren projectverplichtingen provincie Fryslân vooruitontvangen gelden Gemeente Leeuwarden overige schulden Totaal van de passiva Jaarrekening 2014 UCF 6

7 Staat van baten en lasten 2014 (bedragen x ) realisatie prognose realisatie Baten Subsidie provincie Fryslân Subsidie Gemeente Leeuwarden Overige baten Financiële baten Totaal van de baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene promotiekosten Algemene kosten Lasten voorgaande boekjaren Totaal van de lasten Resultaat Jaarrekening 2014 UCF 7

8 Kasstroomoverzicht 2014 (bedragen x ) Kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie eigen vermogen via exploitatiesaldo 0 0 Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Opdrachten aan derden marketing en werving Schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie liquide middelen Specificatie netto-kasstroom Stand 31 december Stand 1 januari Mutatie liquide middelen Jaarrekening 2014 UCF 8

9 Grondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Kleine organisaties-zonder-winststreven, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, artikel 11 en 13 van de Acte van oprichting van Stichting University Campus Fryslân en de verantwoordings- en controleprotocollen van subsidieverstrekkers. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld in euro s, dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting University Campus Fryslân. Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. Continuïteit De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Op grond hiervan zijn activa en passiva gewaardeerd op going-concern-waarde. Uit de balans blijkt dat het eigen vermogen van de stichting nihil is. Vergelijkende cijfers De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Stelselwijziging In 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. Schattingswijzigingen In 2014 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekeningen vormt de leiding van de rechtspersoon zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Deze schattingen worden herzien in de periode van herziening en toekomstige periode. Jaarrekening 2014 UCF 9

10 Grondslagen voor waardering activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Jaarrekening 2014 UCF 10

11 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Hierna volgen als toelichting op de balans enkele onderdelen met een verdere specificatie en verduidelijking. Dit betreft dan met name de verrekeningen met de subsidiënten. Activa Vlottende activa Vorderingen (bedragen x ) Provincie Fryslân Belastingdienst - omzetbelasting Overige vorderingen Provincie Fryslân De subsidiebeschikkingen worden als vordering geboekt; bevoorschotting en eventuele (eind-) afrekening worden als mutaties daarop verwerkt. In bijlage 3 onderdeel Beschikkingen aan UCF: provincie Fryslân is het verloop van de vordering per project en per beschikking zichtbaar gemaakt. In totaal is er door de provincie Fryslân sinds de oprichting van UCF in 2010 direct aan UCF een bedrag beschikt van waarvan tot en met aan voorschotten is verrekend. Zo gerekend komt de vordering op de balans uit op Gemeente Leeuwarden SIOF De subsidiebeschikkingen worden als het gaat om de gemeente Leeuwarden in eerste instantie wel als vordering geboekt; via bevoorschotting wordt het verloop van de vordering gevolgd. In bijlage 3 onderdeel Beschikkingen aan UCF: gemeente Leeuwarden is het verloop van de vordering per beschikking zichtbaar. In totaal is er door de gemeente Leeuwarden sinds de oprichting van UCF in 2010 een bedrag beschikt van waarvan tot en met aan voorschotten is verrekend. Zo gerekend zou de vordering van UCF op de gemeente Leeuwarden uitkomen op De gemeente Leeuwarden heeft echter in 2013 aangegeven dat UCF de projectbudgetten niet mag laten overlopen naar volgende boekjaren, maar dat er moet worden afgerekend per boekjaar. Het bedrag aan niet bestede middelen bedraagt ultimo Verrekend met het bovengenoemde bedrag van resteert een bedrag als schuld van UCF aan de gemeente Leeuwarden van Dit bedrag is door UCF vooreerst als vooruitbetaling 2015 aangemerkt, hangende verdere besluitvorming over de bijdrage van de gemeente Leeuwarden over Opdrachten aan derden marketing en werving masters Deze categorie is nieuw in De oorspronkelijke opdracht van de provincie Fryslân aan UCF wordt niet door UCF zelf uitgevoerd, maar UCF verleent opdrachten aan derden, t.w. de partijen aan wie de provincie Fryslân eerder subsidiebeschikkingen voor het ontwikkelen van masteropleidingen heeft afgegeven. De uitvoeringskosten worden vooreerst evenredig verdeeld over de contractjaren, hangende de afrekeningen in de loop van de tijd. Jaarrekening 2014 UCF 11

12 Opdrachten aan derden Marketing en Werving Masteropleidingen (bedragen x ) Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Saldo jaar duur in jr bedrag uitgevoerd Watertechnologie master (CEW) Watertechnologie premaster (CEW) Multilingualism master (RUG) MEEM master (TUT) Liquide middelen (bedragen x ) Rabobank Bedrijfsrekening Rabobank Rekening-courant ABN AMRO Bedrijfsrekening ABN AMRO rekening-courant Passiva Eigen Vermogen (bedragen x ) Eigen Vermogen Het eigen vermogen van stichting UCF is nihil. Er is derhalve geen risicobuffer aanwezig binnen de stichting. Dit gegeven leidt tot grote behoedzaamheid ten opzichte van het verloop van de exploitaties. Kortlopende schulden Crediteuren marketing en werving masteropleidingen Op grond van de opdrachtverstrekking (zie aan de debetzijde van de balans) ontstaat er een schuldpositie, op basis waarvan met de opdrachtnemers voorschotten en later ook afrekeningen worden verrekend. Crediteuren Marketing en Werving Masteropleidingen (bedragen x ) schuld Betaalde Kosten kosten Saldo positie voorschotten UCF 2013 UCF Watertechnologie master (CEW) Watertechnologie premaster (CEW) Multilingualism master (RUG) MEEM master (TUT) Jaarrekening 2014 UCF 12

13 Projectverplichtingen provincie Fryslân (bedragen x ) Bureau UCF Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool Provincie Fryslân: Bureau UCF De provincie Fryslân subsidieert de basisorganisatie Bureau UCF. In meerjarenperspectief is hiervoor beschikbaar (tot 1 mei 2015). Projectsubsidie Bureau UCF (bedragen x ) Stand beschikkingen 2014 e.v. 0 Tussenstand Benodigd voor Stand ultimo Provincie Fryslân: Marketing en werving masteropleidingen Projectsubsidie Marketing en werving masteropleidingen (bedragen x ) Stand balanscorrectie beschikkingen 2014 e.v Tussenstand Benodigd voor 2014 via exploitatie eenmalige aanvulling 2014 (btw-compensatie) balanscorrectie kosten Stand ultimo De balanscorrectie is uitgevoerd naar aanleiding van nadere uitleg van de vigerende beschikking; de oorspronkelijke reservering van de provincie Fryslân was niet bedoeld als een beschikking ten behoeve van UCF, dus als een toezegging van middelen; het gold een interne provinciale reservering. Dit leidde ertoe dat de balanspositie op te hoog was. Ook de dito projectvordering onder de vorderingen was derhalve eenzelfde bedrag te hoog. Ten laste van het projectsubsidie voor Bureau UCF is eenmalig een bedrag beschikbaar gekomen van (btw-compensatie 2014) en is er een balanscorrectie toegepast van Uit deze balanspositie is duidelijk op te maken dat het bij de marketing en werving van de masteropleidingen gaat om twee financiële circuits: 1. De beschikkingen van de provincie Fryslân aan UCF en de afwikkeling daarvan; 2. De opdrachten van UCF aan de kennisinstellingen en de afwikkeling daarvan. Jaarrekening 2014 UCF 13

14 Provincie Fryslân: Onderzoekschool Projectsubsidie Onderzoekschool UCF (bedragen x ) Stand beschikkingen 2014 e.v. 0 Tussenstand benodigd voor Stand ultimo Voor meer detailinformatie over de verschillende provinciale projecten en hun financiële status wordt verwezen naar bijlagen 1 en 3. Vooruit ontvangen gelden gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarden: Leeuwarden kennis- en studentenstad De gemeente Leeuwarden stelt de middelen voor het project Leeuwarden kennis-e en studentenstad beschikbaar waarmee dito activiteiten worden ontwikkeld. De beschikbaar gestelde voorschotten worden als vooruitbetalingen beschouwd; dat betekent dat de projectverrekening jaarlijks vereffend wordt met de openstaande vordering. Met de gemeente is afgesproken het resterende bedrag ultimo 2014 ad als vooruitbetaling voor een nog toe te kennen subsidie voor 2015 te beschouwen. Zie ook bijlage 3. Vooruitontvangen gelden gemeente Leeuwarden (bedragen x ) Stand beschikking Tussenstand Benodigd voor Tussenstand verrekening saldo vordering na voorschot Stand ultimo Jaarrekening 2014 UCF 14

15 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Detacheringsovereenkomsten Met de gemeente Leeuwarden inzake drs. W.T. Huizinga (1,0 fte). Duur: 1 november 2013 tot en met 31 december 2014; hierna is een verlenging overeengekomen tot 1 mei Jaarkosten ,- incl. btw (prijspeil november 2014). Met de Universiteit Twente inzake dr. F.H.J.M. Coenen (0,6 fte). Duur: 1 november 2014 tot en met 30 april Jaarkosten incl. btw (prijspeil november 2014). Overige verplichtingen Huurovereenkomst Stichting UCF huurt kantoorruimte in Leeuwarden, Sophialaan 1. Ingangsdatum huurovereenkomst: 1 mei Duur: minimaal 1 jaar, met voor de periode daarna een opzegtermijn van 3 maanden. Op jaarbasis is de huur incl. btw (peildatum ). Jaarrekening 2014 UCF 15

16 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 Algemeen De staat van baten en lasten wordt samengesteld uit de exploitaties van de verschillende deelprojecten. Voor 2014 zijn dat de volgende projecten: - Bureau UCF: de basisorganisatie voor organisatie en ondersteuning van de netwerkactiviteiten. - Leeuwarden kennis- en studentenstad: hierin zijn de activiteiten ondergebracht die worden uitgevoerd in het kader van Leeuwarden studie- en studentenstad. - Onderzoekschool: de opbouw van de organisatie is in 2013 gerealiseerd; de officiële opening van de onderzoekschool vond plaats in juni Marketing en werving masteropleidingen: dit project is aangevangen in Eerst worden de masters Watertechnologie en Meertaligheid bediend (2014); hierna volgt Master of Environmental Management and Energy (eind 2014 / begin 2015). In de hieronder toegelichte posten wordt de hoofdindeling per kostensoort aangehouden als basis. Bijlage 4 Exploitaties 2014 per project is een overzicht met een specificatie per kostensoort per project. Verder zij vermeld dat in de jaarcijfers 2013 van kostensoort algemene promotiekosten 180,00 is verplaatst naar kostensoort algemene kosten. Dit heeft geen effect op het exploitatietotaal van Baten Uit de specificatie van de baten worden hieronder de baten van de hoofdsubsidiënt provioncie Fryslân nader gespecificeerd. Subsidie provincie Fryslân (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool UCF Omdat de benodigde jaarsubsidies worden vastgesteld als één-op-één dekking van de lasten, wordt voor nadere toelichting daar naar verwezen. Jaarrekening 2014 UCF 16

17 Lasten Uit de lasten worden hierna een aantal kostensoorten nader gespecificeerd en toegelicht. Personeelskosten (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool De verdeling van de personeelskosten over de verschillende projecten is gebaseerd op een gedurende het gehele jaar toegepaste urenverantwoording. Per 31 december 2014 heeft UCF 4,2 fte in dienst met een resterende contractduur van maximaal 4 maanden. De salariskosten van het eigen personeel bedroegen over 2014 ca Bezoldiging bestuurder De personeelskosten (loonkosten en detacheringskosten) van de hoogleraar-bestuurder bedroegen over 2014 in totaal ; daarnaast werd op declaratiebasis uitgekeerd. Algemene kosten (verdeeld over de projecten) (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Bureau UCF Leeuwarden kennis- en studentenstad Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Met name voor de Onderzoekschool zijn een aantal activiteiten voordeliger uitgevallen dan geraamd. Ook het in de prognose 2014 opgenomen bedrag van voor valorisatie van binnen het UCFnetwerk opgedane kennis is in 2014 niet gerealiseerd. In het kader van de Marketing en werving masteropleidingen is de planning van de marketingprojecten vertraagd; het voornemen was in 2014 nog 2 nieuwe masteropleidingen van marketinggelden (samen goed voor ruim ) te voorzien; naar alle waarschijnlijkheid zullen de uitgaven nu in 2015 plaatsvinden. Jaarrekening 2014 UCF 17

18 Voor de algemene kosten kan ook nog een andere verdeling worden opgesteld, namelijk die naar kostensoorten: Algemene kosten (verdeeld over kostensoorten) (bedragen x ) Realisatie Prognose Realisatie Communicatie Advieskosten Accountantskosten Kosten Raad van Toezicht: vacatievergoedingen Kosten Raad van Toezicht: overige kosten Kosten Wetenschappelijke Adviesraad Kosten 'Verbindt' Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten sub-totaal Overige algemene kosten Hierna volgt een korte toelichting voor de meest in het oog lopende afwijkingen: Communicatie: de communicatiekosten voor de wetenschapscafés komen ca uit boven de prognose. Het gaat hier om met name mailingen en flyers. Advieskosten: de prognose is een algemene raming. In de praktijk springen 3 posten in het oog: 1. Evaluatiecommissie (inclusief secretariaat); 2. Kennisagenda Fryslân ; 3. Externe advisering ter zake van UCF Kosten Raad van Toezicht: vacatievergoedingen: deze zijn boven de prognose uitgekomen vanwege de extra vergaderingen in verband met de ontwikkeling van de strategische agenda van UCF en van UCF 2. Overige algemene kosten: door de volgende posten wordt het verschil tussen realisatie 2014 en prognose 2014 van grotendeels verklaard: o De voorgenomen gelden voor marketing & werving van masteropleidingen ten bedrage van konden in 2014 niet meer worden gerealiseerd; wel konden de lopende vier opdrachten (watertechnologie master en premaster, Multilingualism en MEEM) in gang gezet worden; hier was mee gemoeid. Hiermee is van het verschil verklaard. o Binnen de Onderzoekschool UCF is de start van valorisatie van kennis niet gerealiseerd; er zou een valorisatiefonds worden gecreëerd van o Binnen het Bureau UCF is een extra niet begrote kostenpost ontstaan van zijnde niet gedekte btw-lasten van drie van de vier opdrachten voor marketing en werving. De oorspronkelijke toezeggingen aan de opdrachtgevers dekten niet, zoals naderhand bleek, de verschuldigde btw. Het bedrag is op de balans verrekend met de schuldpositie van de opdrachtnemers. Dekking van dit bedrag heeft op generlei wijze invloed gehad op de realisatie van de doelen van UCF. o Het restant verschil van zit in verschillende begrotingsposten die niet of niet volledig zijn besteed. Exploitatieresultaat Er is geen exploitatieresultaat. Jaarrekening 2014 UCF 18

19 Bijlagen Bijlagen bij de jaarrekening Investeringsoverzicht Beschikkingen provincie Fryslân aan derden in het kader van UCF 3 Beschikkingen aan UCF: provincie Fryslân / gemeente Leeuwarden 4 Exploitaties 2014 per project Jaarrekening 2014 UCF 19

20 Bijlage 1 bij de jaarrekening UCF 2014 Investeringsoverzicht (bedragen in Euro's) Oorspronkelijke opzet Beoogde realisatie Realisatie Nog te realiseren MASTERCOLLEGE MASTERCOLLEGE MASTERCOLLEGE MASTERCOLLEGE Masteropleidingen Masteropleidingen Masteropleidingen Masteropleidingen Master Watertechnology Master Watertechnology Master Watertechnology Master Watertechnology 0 Master MEEM Master MEEM Master MEEM Master MEEM 0 Master Meertaligheid Master Meertaligheid Master Meertaligheid Master Meertaligheid Master Leefbaarheid Master Leefbaarheid Master Leefbaarheid 0 Master Leefbaarheid Master Creative Innovation Additionele master(s) Master Toerisme Master Toerisme 0 Master Toerisme Master Dairy Processing Master Dairy Processing 0 Master Dairy Processing Master Game Technology pm Master Bestuurskunde Master Bestuurskunde 0 Master Bestuurskunde Nog nader te verdelen Sub-totaal Masteropleidingen Sub-totaal Masteropleidingen Sub-totaal Masteropleidingen Sub-totaal Masteropleidingen Aansluitprogramma hbo / wo Aansluitprogramma hbo / wo Aansluitprogramma hbo / wo Aansluitprogramma hbo / wo Doorstroomprogramma Watertechnology Doorstroomprogramma Watertechnology Doorstroomprogramma Watertechnology 0 Overige schakelprogramma's Overige schakelprogramma's 0 Overige schakelprogramma's Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo Aanvullende onderwijsactiviteiten Aanvullende onderwijsactiviteiten Aanvullende onderwijsactiviteiten Aanvullende onderwijsactiviteiten Lectoraat FMOO Lectoraat FMOO Lectoraat FMOO 0 bachelor Fries bachelor Fries bachelor Fries 0 HTSM HTSM 0 HTSM Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten 0 Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten Communicatie en voorlichting Communicatie en voorlichting Communicatie en voorlichting Communicatie en voorlichting Sub-totaal Mastercollege Sub-totaal Mastercollege Sub-totaal Mastercollege Sub-totaal Mastercollege INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS) Promovendi Promovendi Promovendi Promovendi Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL 0 Wetsus Wetsus Wetsus 0 Waddenacademie WA Waddenacademie WA Waddenacademie WA 0 Stenden Stenden Stenden 0 Fryske Akademy FA Fryske Akademy FA Fryske Akademy FA 0 Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen (*) nader te verdelen beschikt vanuit GS dec beschikt vanuit GS dec (*) nader te verdelen Sub-totaal promovendi Sub-totaal promovendi Sub-totaal promovendi Flankerend beleid Flankerend beleid Flankerend beleid Flankerend beleid 0 Sub-totaal IGRS Sub-totaal IGRS Sub-totaal IGRS Sub-totaal IGRS UCF KENNISACADEMIE UCF KENNISACADEMIE 0 UCF KENNISACADEMIE 0 UCF KENNISACADEMIE 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD 0 ORGANISATIE UCF ORGANISATIE UCF ORGANISATIE UCF ORGANISATIE UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF TOTAAL INVESTERINGEN UCF Jaarrekening 2014 UCF 20

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN taken en profielschets hoogleraar-bestuurder februari 2011 De achtergrond Sinds 2009 werken de Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en regionale kennispartners samen aan plannen voor de versterking

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vlottende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Hieronder is de balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en Lasten over 2014 opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting.

Hieronder is de balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en Lasten over 2014 opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting. Financiële verantwoording Hieronder is de balans per 31 december en de Staat van Baten en Lasten over opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting. De toegekende subsidie van het ministerie van OCW over

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 1 Verslag Toelichting op het verslag Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 te Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 7

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 1 Algemeen 2 JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013

Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013 Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 JAARRAPPORT Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam Uitgebracht aan Stichting FabLab.nl te Rotterdam inzake de Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 5 2.2 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2015 te Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam Uitgebracht aan Stichting FabLab.nl te Rotterdam inzake de Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 5 2.2 Staat

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014 Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Jaarverslag 2 Jaarrekening 5 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015 Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND Publicatiebalans 2015 Bestuur: Mevrouw F.M. Broos-Schelleman De heer C.C.J.M. de Bonth Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D BEHEER NV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D BEHEER NV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D BEHEER NV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D BEHEER NV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE 1. JAARREKENING...

Nadere informatie

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015 Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaten 3 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier. gevestigd te Grootegast. Jaarrekening 2013

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier. gevestigd te Grootegast. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 53312120 Datum: Opgesteld door: 19 juni 2014 H. Vlietstra Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 NOAB-Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014 De Molen 35 3994 DA Houten Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015 STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie