t I Bachelor Economie/Bachelor BWS/Premaster Marketing Hertentamen 3.1 Consumer Behavior 13 december 2006 ( uur)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t I Bachelor Economie/Bachelor BWS/Premaster Marketing Hertentamen 3.1 Consumer Behavior 13 december 2006 (8.45-10.45 uur)"

Transcriptie

1 t I a Bachelor Economie/Bachelor BWS/Premaster Marketing Hertentamen 3.1 Consumer Behavior 13 december 2006 ( uur) v. Dit tentamen bestaat uit 40 multiple choice vragen met telkens vier antwoordmogelijkheden: A, B, C en D. Slechts één antwoordmogelijkheid is steeds de beste antwoordmogelijkheid. o Voor de berekening van het cijfer wordt - zoals gewoonlijk - rekenin gehouden met een gokkans van25o/o. r Alle vragen tellen in princip even zwaar. Echter, het tentamen en de resultaten worden geanalyseerdoor het Onderwijscentrum. Op grond van deze analyse kan besloten worden. bepaalde vragen niet mee te laten tellen voor het eindcijfer of de beoordeling aan te passen v (bijvoorbeeld: omdat de vraagstelling of antwoordmogelijkheden te onduidelijk zijn). o De vragen zíjn grotendeels gebaseerd op of geïnspireerdoor de vragen in QBank. Waar nodig zijn deze QBank vragen vertaald, verbeterd of aangepast om deze duidelijker te maken.. De uitslag wordt binnen 10 werkdagen bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen o Na afloop van het tentamen kun je op BB zien wat de juiste antwoorden hadden moeten zijn. o Er is geen officieel inzage moment. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je een sturen naar nl.

2 Wat is het verschil tussen de absoluíe sensory threshold en de differential senso4y threshold? A. De absolute threshold slaat op de minimale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerdoor een zintuig. De differential threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. B. De aóso/ufe threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. De differential threshold slaat op de minimale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerd door een zintuig. C. De abso/uíe threshold slaat op de maximale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerdoor een zintuig. De differential threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. D. De abso/ufe threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. De differential threshold slaat op de maximale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerd door een zintuig. 2. Van welk type relatie spreken we als een product een deel is van de dagel'rjkse routine van een gebruiker? A. Self-concept aftachment B. lnterdependence C. Nosfa/gic attachment D. Love betekent dat elk teken, product of advertentie meerdere betekennissen kan hebben. A. Polysemy B. Priming C. Interpretation D. Symbolism Geef aan wat de term "social judgementheory" inhoudt: A. Consumenten laten zich sterk beïnvloeden door het oordeelvan hun sociale omgeving B. Het is een alternatieve verklaring voor cognitieve dissonantie C. De veronderstelling dat consumentenieuwe informatie over objecten verwerken in het licht van wat ze al weten of voelen D. De verklaring waarom consumenten bepaalde producten als sociale eenheid zien Er zijn twee sooéen benaderingen voor wetenschappelijk onderzoek naar consumenten gedrag: de interpretivist approach en de positivist approach. Welke van de volgende stellingen met betrekking tot de vercchillende benaderingen is!!$[ waar? A. Bij de poslfivist approach gaat men uit van een objectieve waarhei die gekend kan worden met behulp van rationaliteit. B. De interpretivist approach is tijdsgebonden, dit in tegenstelling tot de posírvisf approach. C. Bij de posírvist approach maakt de ondezoeker deel uit van het ondezoeksobject, terwijl er btl de interyretivist approach sprake is van een scheiding tussen onderzoeker en het subject. D. De posiíivisf approach probeerte voorspellen, terwijl de interpretivist approach probeerte begrijpen. 6. Wat is "attention"? A. De mate waarin consumenten een stimulus opmerken die binnen het bereik van hun "range of sensory receptors" ligt. B. De mate waarin consumenten een stimulus blijven opmerken door de tijd heen. C. De mate waarin consumenten zich focussen op stimuli in hun "range of exposure" D. Het proces waarbij de stimuli geselecteerd, georganiseerd en geïnterpreteerd wordt.

3 t/ l,/ l,/ l,/ V 7. Wat is een voorbeeld van "consuming as integration" als we het hebben over voetbal en 7 haarfans? A. Fans uiten hun solidariteit voor hun favoriete club door zich te identificeren met de mascotte en nemen bepaalde karakteristieken over. B. Fans van Ajax lopen elke dag in rood/witte Ajax outfits rond, want de wereld moet weten dat ze Ajax-fans zijn en niet die van PSV. C. Fans van de profuoetballer David Beckham genieten met volle teugen wanneer zij hem weer op televisie zien. D. Supporters van dezelfde club identificeren zich met elkaar en uiten dit door met z'n allen te iuichen en te knuffelen wanneer hun club een doelpunt scoort. 8. Geef aan welke stelling juist is Stelling í: "Advertising clutter" is het feit dat mensen kiezen tussen verschillende stimuli omdat ze anders overweldigd worden door teveel stimuli Stelling 2: "Perceptual selectivity" is het feit dat mensen niet aan alle stimuli aandacht geven, omdat ze niet alles kunnen verwerken. A. Stelling 1 en2 zijn onjuist { B. Stelling 1 en2 zijn juist 9. Welk van de volgende antwoorden beschrijft het beste wat "role theory" is: A. Role theory stelt dat marketing moet focussen op wat de consurnent wil. B. Consumentengedrag is als een toneelstuk, waar elke consument tekst, decorstukken en kostuums heeft. C. Role theory beschrijft de specifieke rol van de marketing manager in het marketing proces. D. Het beschrijft de rol van geld in het exchange proces. 10. Het model dat veronderstelt dat product attributen via consequenties leiden tot waarden van consumenten heet: A. Laddering -8. Means-end chain C. Value system D. Unique Selling Proposition (USP) í í. Geef aan welke stelling iuist is Stelling í: "lnvolvement" wordt gekenmerkt door de gepercipieerde relevantie van het object gebaseerd op de eigen behoeften, waarden en interesses. Stelling 2: Bij "motivational research" wordt een kort interview gehouden om iemands aankoopmotivatie te achterhalen. A. Stelling 1 en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist 12. Schema's zijn georganiseerde vezamelingen van: A. beliefs and feelings B. perceptions C. sensory inputs D. sensory receptors

4 Welk type 'consumer decision-making' hoort NIET in het onderstaande rijtje thuis? A. Habitual decision-making B. Extended problem-solving C. Constructive decision-making D. Limitedproblem-solving 14. De theorie van Freud spreekt over de strijd tussen bevrediging van fysieke behoeften en het functioneren als een verantwoordelijk lid van een maatschappij. Welk van de onderstaande beschrijvingen past het beste bij het systeem/onderdeel dat "id" heet? A. Dit systeem is het tegenwicht van de superego en is eigenlijk iemands geweten. Het probeert het superego te verhinderen om directe bevrediging na te streven B. Dit systeem bemiddelt tussen het ego en superego. Het is een scheidsrechter in het gevecht tussen verleiding en het juiste, en probeert een balans te vinden die acceptabel is in de buitenwereld. C. Dit systeem kan gezien worden als het totale van alle systemen die met elkaar in strijd zijn in de hersenen. Het vat alle invloeden samen tot eén output. D. Dit systeem wil onmiddellijke bevrediging en is gericht op het maximaliseren van genot. \' 15. Het Elaboration Likelihood Model (ELM) veronderstelt dat als een consument eenmaal een bericht ontvangt, hij of zij dit direct begint te venverken. Er wordt bij het verwerken eèn keuze gemaakt voor een van de twee "routes to persuasion". De ene route is de central route, de andere staat bekend als de peripheral route. Hieronder volgen twee stellingen over ELM. Welke stelling(en) is/zijn juist of onjuist? Stelling í: De central route wordt gebruikt indien een persoon low-involved is ten opzichte van de ontvangen informatie Stelling 2: Er wordt gekozen tussen beide routes op basis hoe relevant een consument het bericht of de ontvangen informatie vindt A. Stelling B. Stelling C. Stelling D. Stelling en 2 ztln onjuist en 2 zijn juist is onjuist, stelling 2 is juist is juist, stelling 2 is onjuist \. 16. Wat is de functie van het "extended Fishbein model" ("Theorie of Reasoned Action")? A. Dit model berekent attitudes voor verschillende variabelen. B. Dit model beschrijft de verschillende functies van een attitude. C. Dit model gebruikt attitudes om gedrag te voorspellen. D. Dit model beschrijft hoe mensen een attitude vormen. í7. Welke van de volgende decision making rules is GEEN vorm van een non-compensatory decision rule? A. The Lexicographic Rule B. The Simple Additive Rule C. The Elimination-by-Aspects Rule D. The Conjunctive Rule

5 Geef aan welke stelling juist is Stelling í; Experts zijn effectief in het veranderen van attitudes ten opzichte van utilitarian products met een hoog pertormance risico. Stelling 2: Celebrities zijn meer effectief wanneer gekoppeld aan producten zoals juwelen en meubelen met een hoog sociaal risico. A. Stelling en 2 zijn onjuist B. Stellingen 2 zijn juist C. Stelling is onjuist, stelling 2 is juist D. Stelling is juist, stelling 2 is onjuist 19. Geef aan welke stelling juist is Stelling í: Het "sleeper effect" treedt op doordat mensen na een poosje vergeten dat ze negatief waren over de source en daarom toch positief kunnen zijn over de boodschap. Stelling 2: De "match-up hypothese" houdt in dat de attitude van de consument overeenstemt met het imago van het product dat wordt gepromoot. A. Stelling 1 en 2 zijn onjuist B. Stelling 1 en 2 zijn juist 20. Geef aan welke stelling juist is Stelling 7: Voor het terugverdienen van je (marketing) investering is het verstandiger om je te richten op de behavioral loyalty. Stelling 2: Bij het creêren van attitudinal loyalty speelt emotie een significante rol, terwijl dit bij de behavioral loyalty om de (financial) ratio gaat. A. Stelling 1en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist Geet aan welke stelling juist is Stelling í: Word of mouth communication kan een vorm zijn van private response. Stelling 2: Als een consument een defect producterug brengt is zijn reactie een voice response. A. Stelling 1 en2 zijn onjuist B. Stelling I en2 zijn juist C. Stelling I is onjuist, stelling 2 is juist 22. Het boek definieeé het begrip "product complementarity" als: A. Een product dat pas klaar is wanneer er nog 1 onderdeel moet worden toegevoegd. B. Wanneer twee producten elkaar aanvoegen, zoals koffie en suiker of een auto en benzine. C. Wanneer de symbolieken van twee verschillende producten aan elkaar gerelateerd zijn D. Wanneer twee producteniet zonder elkaar kunnen bestaan

6 ,,, 23. Geef aan welke stelling juist is Stelling 1: Een wasmachine van het merk X is 500 euro duurder dan dat van het merk Y. Wasmachine X is daarom van betere kwaliteit dan wasmachine Y. Dit is een duidelijk voorbeeld van een compensatory rule. Stelling 2: Non-compensatory rules zorgen ervoor dat de consument alternatieven schrapt, in het keuzeproces, die niet voldoen aan de gestelde criteria. Op deze manier verloopt het beslissingsproces sneller. Dat is dan ook de reden dat men deze regel vaak toepast bij highinvolvement situaties. A. Stelling 1en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist v 24. Welk antwoord omschrijft het beste wat het "mere exposure phenomenon" is? A. Mensen houden doorgaans van dingen die ze al kennen, ook al waren ze in eerste instantie er niet dolop. B. De consument besteedt geen aandacht meer aan een stimulus, uit verveling of moeheid C. Consumenten reagere negatief op een advertentie wanneer ze deze te vaak zien. D. De consument associeert de ervaring van product gebruik met subjectieve belevingeó. 25. Geef aan welke stelling juist is Stelling í; Producten die gekocht worden om een sociale klasse uit te drukken worden ook wel "statusymbols" genoemd. Stelling 2: "Consumer confidence" is de mate waarin de consument vertrouwen heeft in zijn of haar aankoopbeslissin g A. Stelling en 2 zrjn onjuist B. Stelling en 2 zijn juist C. Stelling is onjuist, stelling 2 is juist D. Stelling 1is juist, stelling 2 is onjuist 26. Wat betekent het als consumenten b'rj hun beslissingsproces terug vallen op "heuristicsn'? A. Consumenten zullen terugvallen op simpele keuzeregels bij het nemen van een beslissing B. Consumenten zullen terugvallen op hun eerste indruk bijde keuze van hun beslissingsaankoop C. Consumenten vallen terug op de invloedie de rolvan derden heeft bij de keuze van hun aankoop D. Consumenten zullen voordat ze beslissen eerst afwegingen maken en dan pas naar hun gevoeluisteren 27. Een adveéentie met de boodschap "Koop deze gelukstalisman, of ie zal tien jaar ongeluk krijgen" gebruikt wat voor soort power? A. Legitimate power B. Reward power C. Coercive power D. Referent power

7 De refatieve invloed van een reference group op aankoopbeslissingen verschilt per type product. Voor welk type product is de invloed zwak voor het gekozen product maar sterk voor het gekozen merk? A. Public necesslfies B. Public luxuies C. Private necessifles D. Private luxuries 29. Wat is een "market maven"? A. lemand die wordt gecompenseerd voor zijnlhaar advies bij aankopen B. lemand met een specifieke interesse in de markvproduct categorie voedsel. C. lemand die opinie leider is in een specifieke markt of product categorie. D. lemand die actief marktinformatie verspreid over allerlei soorten producten. 30. Wat wordt er bedoeld met een "accommodative purchase"? A. Groepsleden zijn het eens met de aanschaf, onder invloed van hun ouders. B. Groepsleden worden beïnvloedoor de wensen van hun kinderen C. Groepsleden zijn het eens met de aanschaf, maar verschillen in de manier waarop of de condities waaronder de aanschaf plaats vindt. D. Groepsleden hebben verschillende voorkeuren or prioriteiten en kunnen het niet eens worden over een aanschaf dat voldoet aan hun minimale venruachtingen. 31. Wat houdt "consumer socialization" in? A. Het koopgedrag van consumenten wordt steeds vaker beïnvloedoor vrienden en/of bekenden, die meegaan met de koper. B. De trend sinds de jaren '90 dat consumenten zich steeds meer groeperen in organisaties. C. Het proces waarbijjonge mensen vaardigheden ontwikkelen in het doorlopen van het koopproces door informatie te vergaren uit verschillende bronnen D. Het maken van koopbeslissingen, die min of meer hetzelfde zijn als de beslissingen van consumenten, die tot dezelfde groep behoren 32. Geef aan welke stelling juist is Stelling 7: "Single-source data" bestaat uit informatie over iemands aankoopgeschiedenis gecombineerd met geodemografische gegevens. Stelling 2: De term "geodemography" refereert aan de analytische technieken die data over iemands woonplaats combineren met informatie over recente veranderingen Europa. A. Stelling 1en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist 33. ln het bekende segmentatie systeem VALS 2, wordt er een duidelijk verschil gemaakt tussen "achievers" en "strivers"? Welk verschil is dat? A. De achievers zijn optimistischer dan sfrlyers, en hebben ook minder hulpbronnen tot hun beschikking B. Sfrlvers moeten harder werken dan achievers om hun doel te bereiken, maar de keer dat zij hun doel bereiken, wordt hun werk meer beloond dan die van een achiever. C. Aflebeizijn status en carrière-georiënteerd, maar achivers prefereren voorspelbaarheid boven risico of zelf-ontplooiïng, terwijl de sfrivers minder hulpbronnen hebben en bezorgd zijn over geacceptateerd worden door anderen. D. De achievers zijn meer actie-gericht dan sfrlvers, en hebben ook minder hulpbronnen tot hun beschikking

8 \\ v//34. Welke leeftijdsgroep wordt aangeduid met de "Generation X": A jaar B jaar C jaar D iaar 35. Het proces van het leren van de waarde systemen en gedrag van een andere cultuur heet: A. Enculturation B. Acculturation C. Socialization D. Inculturation 36. Bij het sparen van zegels bij supermarkt is er sprake van het volgende "reinforcement" schema: A. Fixed-lnterval Reinforcement B. Variable-lnterval Reinforcement C. Fixed-Ratio Reinforcement -. D. Variable-Ratio Reinforcement 37. Welk sooé geheugen hoort NIET in dit rijtje? A. Selectief geheugen (selective memory) B. Korte termijn geheugen (shortterm memory) C. Zintuiglijk geheugen (sensory memory) D. Lange termijn geheugen (long-termemory) 38. Stel, je maag begint te knorren tijdens een vroeg college en je probeert van je hongergevoel af te komen, bijvoorbeeld door je broodtrommeltie alvast uit je tas te pakken in plaats van op te letten. Je focust je dus op zogenaamde "biological needs". Welke theorie past daar het beste bij? A. Biologicaltheory B. Expectancy theory C. Drive theory D. Physiologicaltheory Y 39. Wat is "semiotics"? A. Een studie die de overeenkomsten tussen een teken en de betekenis die een bepaald 'stimulus' uitdraagt bestudeert B. Een bepaaldemotie die een 'stimulus' overbrengt op de consument C. Het beeldmerk dat een bepaald product voor consumenten heeft D. De consument die een bepaald gevoel krijgt bij een 'stimulus' en deze dan associeert met een bepaald product 40. Esther hoorde dat Henk een feestje had gegeven, maar er niemand gekomen was, omdat hij alleen goedkoop bier had en geen Heineken. Zij weet nu dat dat kennelijk belangrijk is voor hun vrienden en zal zelf de volgende keer zo'n situatie vermijden. Dit heet: A. Positive reinforcement B. Punishment C. Extinction D. Negative reinforcement

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012 Attitudevorming & verandering H9 Wat vertellen attitudes over consumenten? Wat vertellen attitudes over consumenten? Mensen die van sushi houden zullen het waarschijnlijk eten Wat vertellen attitudes over

Nadere informatie

Hoe marketingcommunicatie werkt

Hoe marketingcommunicatie werkt OHT 3.1 Hoe marketingcommunicatie werkt In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Hoe de hiërarchie van effecten de werking van communicatie kan beschrijven Het belang van attitudevorming voor het overtuigen

Nadere informatie

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING.

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. DEEL-I. KIEZEN/ OORDELEN/ BESLISSEN. KANS * GEVOLG. TYPOLOGIE VAN BESLISSINGEN. Type-Probleem Aanpak Aard van de keuze STRATEGISCH ANALYSEREN OPTIMAAL TACTISCH

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland

IPTV in Noordoost-Friesland IPTV in Noordoost-Friesland een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Door Junior Consult Agenda Over Junior Consult Het onderzoek Conclusies Aanbevelingen Over Junior Consult

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie

Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Leerdoelen De belangrijkste promotie instrumenten benoemen en de factoren bespreken die je kunt gebruiken bij het vormgeven van de algehele promotiemix;

Nadere informatie

Perceptie. dinsdag 6 maart 2012

Perceptie. dinsdag 6 maart 2012 Perceptie H7 Gestuurde perceptie... Perceptie betekent observatie, hoe je iets waarneemt, je blik zoals in is een glas half vol of half leeg?. Je perceptie wordt beïnvloed door je ervaringen en je basishouding

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch)

Samenvatting (Dutch) Samenvatting (Dutch) 162 Hier zal een korte samenvatting gegeven worden van de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift. Affect, Gemoedstoestand en Informatieverwerking Om te overleven

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Consumentengedrag. H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij)

Consumentengedrag. H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) Consumentengedrag H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) In dit hoofdstuk: werking van marketingcommunicatie (onder hoge en lage betrokkenheid) betekenisstructuur van

Nadere informatie

Doelgroepen beschrijven

Doelgroepen beschrijven Consumentengedrag * H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) * Concept gekozen doelgroep (zowel algemene- als domeinspecifieke variabelen) bespreken * Aan de slag met moodboard

Nadere informatie

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Brigitte Vogelsangs Cindy van den Berg Datum: 1 Februari 2012 Agenda 1 Introductie 2 Onderzoek resultaten 3 Next steps

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Consumentengedrag. Hfd. 4

Consumentengedrag. Hfd. 4 Consumentengedrag Hfd. 4 De lakmoesproef voor een organisatie! Vinden consumenten het boeiend! Ja/nee Lost het een wezenlijk probleem op? Ja/ nee Klanten zijn net zolang loyaal totdat er een beter alternatief

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

decreatiewerkplaats.nl

decreatiewerkplaats.nl decreatiewerkplaats.nl Dynamische Consensus besluitvorming decreatiewerkplaats.nl Dynamische Consensus * besluitvorming decreatiewerkplaats.nl Programma Wat gaan we doen Programma Wat gaan we doen a)

Nadere informatie

Rapportages MultichannelMonitor

Rapportages MultichannelMonitor Rapportages MultichannelMonitor Met de inzet van verschillende informatiebronnen kan de puzzel opgelost worden In het oriëntatie- en koopproces kunnen consumenten gebruik maken van een grote verscheidenheid

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Segmentation Based on Consumer Shopping Behavior From Shopping Avoiders to Impulsive Hedonics

Segmentation Based on Consumer Shopping Behavior From Shopping Avoiders to Impulsive Hedonics Segmentation Based on Consumer Shopping Behavior From Shopping Avoiders to Impulsive Hedonics Jop Lavrijssen MSc dr Roxanne van Giesen Doel Consumenten vinden verschillende dingen belangrijk wanneer zij

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

GfK Panel Services Benelux. GfK - Growth from Knowledge

GfK Panel Services Benelux. GfK - Growth from Knowledge GfK Panel Services Benelux GfK - Growth from Knowledge GfK - Growth from Knowledge Kennis en informatie vormen de basis voor een adequate besluitvorming van bedrijven, overheden en instellingen. GfK vormt

Nadere informatie

Hoe kiezen patiënten een zorgaanbieder? De rol van objectieve en subjectieve kwaliteitsinformatie

Hoe kiezen patiënten een zorgaanbieder? De rol van objectieve en subjectieve kwaliteitsinformatie Hoe kiezen patiënten een zorgaanbieder? De rol van objectieve en subjectieve kwaliteitsinformatie Presentatie literatuur- en praktijkonderzoek Invitational Nivel: Judith de Jong Kim Out Romy Bes Kim van

Nadere informatie

Vragen persuasieve communicatie januari 2014

Vragen persuasieve communicatie januari 2014 Vragen persuasieve communicatie januari 2014 Wat past niet in het rijtje: Transportatie Suspens Flow Immersie Mate van transporteerbaarheid is individueel kenmerk situationele karakteristiek tekstkenmerk

Nadere informatie

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch 28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2 PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch Inhoud Dit kennisportfolio is een verzameling van de meest relevante modellen en de daarbij behorende informatie,

Nadere informatie

Verkennend onderzoek beleving eetomgeving

Verkennend onderzoek beleving eetomgeving Verkennend onderzoek beleving eetomgeving Conceptbevindingen 16 december 2015 Inhoud sheets 1. Doel van de bijeenkomst 2. Onderzoeksvragen 3. Verdeling van geïnterviewde scholen 4. Beelden op basis van

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

KOOPGEDRAG VERKLAARD?

KOOPGEDRAG VERKLAARD? KOOPGEDRAG VERKLAARD? Inzicht in het aankoopproces van auto s door de moderne consument 4 december 2012 1 Theo Hendriksen Senior Research Consultant GfK Panel Services Benelux Middellaan 25 5102 PB Dongen

Nadere informatie

Handreiking situationeel leidinggeven

Handreiking situationeel leidinggeven Handreiking situationeel leidinggeven Inleiding Bij het voeren van personeelsgesprekken is het belangrijk dat je ruimte laat voor de medewerker. Je gaat met hem de dialoog aan over zijn functioneren en

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Merk en marktfactoren in Nederland. Retail & Shopper Insights

Merk en marktfactoren in Nederland. Retail & Shopper Insights Merk en marktfactoren in Nederland Retail & Shopper Insights De 4 specialismen binnen Retail & Shopper Insights Brand Equity Retail Strategy Purchasing behaviour In-store marketing Power in the mind &

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Van kiloknaller naar een onsje minder

Van kiloknaller naar een onsje minder HANDREIKING Van kiloknaller naar een onsje minder Consumentenkeuze voor duurzaam vlees Aniek Linskens, MSc. Prof. dr. Theo Poiesz Marlie van Santvoort, MSc. December 2015 2 Inleiding De verduurzaming van

Nadere informatie

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek!

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek! Cognitive Bias Modification Resultaten onderzoek December 2013 Jules Reijnen Ron Jacobs Theorie Cognitive Bias Modification (CBM) is een recent onderzoeksgebied dat zich richt op de vertekening (bias)

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: Fashion

Verkennend onderzoek: Fashion Verkennend onderzoek: Fashion Vision & eye tracking research Sport 2000 Juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. Fashion onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping

Nadere informatie

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min)

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking: Meerkeuzevragen (10 min) reclame Quiz (10 min)

Nadere informatie

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 4 Perceptie en individuele besluitvorming

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 4 Perceptie en individuele besluitvorming Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 4 Perceptie en individuele besluitvorming 1 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om: 1. Uit te leggen hoe

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

meer relevant met neuromarketing Amsterdam 10 november 2016

meer relevant met neuromarketing Amsterdam 10 november 2016 meer relevant met neuromarketing Amsterdam 10 november 2016 Mijn ontdekkingsreis naar de nieuwe wereld woord vooraf met dank aan de vele wetenschappers, hun nieuwsgierigheid en vele onderzoeken onderbouwing

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 2.1 Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De kenmerken van succesvolle merken De belangrijkste merkstrategieën en hun voor- en nadelen De samenstelling van een merkenportefeuille

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Loyaliteitsprogramma s

Loyaliteitsprogramma s CIC 1 Loyaliteitsprogramma s Overzicht van de nieuwste inzichten Prof.dr T.H.A. Bijmolt Rapport CIC-2008-01 ISBN 978-90-811191-4-6 Customer Insights Center onderzoeksrapport 2008-01 CIC 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Thesis Proposal onderwerp Environment Datum: 19 Maart 2009 Naam: Bas Swaen ANR: 741667

Thesis Proposal onderwerp Environment Datum: 19 Maart 2009 Naam: Bas Swaen ANR: 741667 Thesis Proposal onderwerp Environment Datum: 19 Maart 2009 Naam: Bas Swaen ANR: 741667 Inleiding en Achtergronden Uit eerder onderzoek blijkt dat de omgeving waarin de consument winkelt van grote invloed

Nadere informatie

Consumentengedrag. De lakmoesproef voor een organisatie! Nieuw type mens Vandaag: Hfd. 4

Consumentengedrag. De lakmoesproef voor een organisatie! Nieuw type mens Vandaag: Hfd. 4 Consumentengedrag Hfd. 4 De lakmoesproef voor een organisatie! Vinden consumenten het boeiend! Ja/nee Lost het een wezenlijk probleem op? Ja/ nee Vandaag: koopbeslissingsproces inter- en intrapersoonlijke

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003 Lekenpraatje Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen 6 november 2003 Meneer de rector, hooggeachte commissie, highly learned opponent, dames en heren. Zoals

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Hebben we nog wel vragenlijsten nodig?

Hebben we nog wel vragenlijsten nodig? Mwg: van fictie naar feiten? Lucas Hulsebos November 2015 Hebben we nog wel vragenlijsten nodig? 2 Zekeralsmensenietsandersdoendanzezeggen De vergelijking tussen wat mensen zeiden en wat ze daadwerkelijk

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Psychologische modellen m.b.t. gedragsverandering

Psychologische modellen m.b.t. gedragsverandering Psychologische modellen m.b.t. gedragsverandering Psychologische modellen m.b.t. gedragsverandering Doel: Inzicht in de parameters van oorzaken van gedrag Psychologische modellen m.b.t. gedragsverandering

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Case hoofdstuk 5: The Colomer Group. Het bedrijf. De Markt

Case hoofdstuk 5: The Colomer Group. Het bedrijf. De Markt Case hoofdstuk 5: The Colomer Group Het bedrijf Revlon is in de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht door de Amerikanen Charles Revlon en Charles Lackman. In de loop der jaren splitste de activiteiten

Nadere informatie

Bachelor thesis Marketing

Bachelor thesis Marketing Bachelor thesis Marketing 2009-2010 Mooie vrouw, mooie vrouw, mooie vrouw.. sterker merk? De kracht van herhalingstheorieën op de merkevaluatie Naam: Saskia van der Meer ARN: 284789 Topic: Impression Formation

Nadere informatie

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen.

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. PERSBERICHT Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. Afgelopen zaterdag trotseerden leden van de politieke

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dysartrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Dysartrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Dysartrie Dysartrie is een spraakstoornis ten gevolge van een neurologische aandoening. Iemand met een dysartrie heeft moeite om verstaanbaar te spreken. In deze folder leest u wat dysartrie inhoudt en

Nadere informatie

Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines

Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines Universiteit van Amsterdam, The Graduate School of Communication Naam: Jean-michel Kerkhoff

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Studiekeuze: Een ontwikkelingspsychologisch perspectief

Studiekeuze: Een ontwikkelingspsychologisch perspectief 11-2-2015 1 Studiekeuze: Een ontwikkelingspsychologisch perspectief Facta, 12-02-2015 Saskia Kunnen Afdeling Ontwikkelingspsychologie Rijksuniversiteit Groningen 11-2-20152 Programma Studiekeuze als ontwikkelingsproces:

Nadere informatie

Hoe goed is een test?

Hoe goed is een test? Hoe goed is een test? 1.0 het ideale plaatje Als we een test uitvoeren om te ontdekken of iemand ziek is hebben we het liefst een test waarbij de gezonde en de zieke groepen duidelijk gescheiden zijn.

Nadere informatie

Welke van de volgende dimensies zou je gekozen hebben voor verbetering als je weet dat de schaal van 1 tot 5 loopt, waarbij 5 de hoogste score is?

Welke van de volgende dimensies zou je gekozen hebben voor verbetering als je weet dat de schaal van 1 tot 5 loopt, waarbij 5 de hoogste score is? Vraag 1 Wat is tevredenheid in het volgende model? PSQ Tevredenheid Loyaliteit A) Een afhankelijke variabele B) Een onafhankelijke variabele C) Zowel een onafhankelijke als een afhankelijke variabele D)

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

Electronic Word of Mouth en de koopintentie

Electronic Word of Mouth en de koopintentie Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Communicatiewetenschap BACHELORTHESIS Electronic Word of Mouth en de koopintentie Een literatuurstudie naar de motieven voor het lezen en het

Nadere informatie

Innovaties in Marketing

Innovaties in Marketing Innovaties in Marketing Irrationeel Consumentengedrag Sabrina Bruyneel januari 2015 Behavioral Economics Integreren van psychologische inzichten in de klassieke economie Mensen zijn niet zo rationeel als

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3

IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3 IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3 AGENDA IMC, Crossmedia en Transmedia storytelling Wat is PR Wat zijn de zwakke en sterke punten van PR PR en IMC PR instrumenten

Nadere informatie

Resultaten september 2013

Resultaten september 2013 1 Resultaten september 2013 Resultaten: Het onderzoek wordt zoals gezegd in twee tabellensets verantwoord. Deze treft men hierna aan. Hier geven wij in een management samenvatting de voornaamste gegevens

Nadere informatie

How to get customer insight inside?

How to get customer insight inside? How to get customer insight inside? Eveline van Zeeland 27 november 2014 Power to the Consumer! Uitgeverij Coutinho Eveline van Zeeland Docent Algemene Economie, Consumentengedrag en Statistiek & onderzoeker

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

Communicatie en gedragsbeïnvloeding. Peter van Vendeloo Tabula Rasa

Communicatie en gedragsbeïnvloeding. Peter van Vendeloo Tabula Rasa Communicatie en gedragsbeïnvloeding Peter van Vendeloo Tabula Rasa De rationele markt? Waarom zijn we oneerlijk? Sigmund Freud: Tijdens het opgroeien in de samenleving internaliseren we sociale deugden.

Nadere informatie

142 Executive Summary. Nederlandstalige Samenvatting (Summary in Dutch)

142 Executive Summary. Nederlandstalige Samenvatting (Summary in Dutch) 142 Executive Summary Nederlandstalige Samenvatting (Summary in Dutch) Customer Loyalty & Face Concerns: Differences between Eastern and Western Consumers 143 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING (SUMMARY IN

Nadere informatie

Consumentengedrag bij communicatie. communicatie H10 Schiffman

Consumentengedrag bij communicatie. communicatie H10 Schiffman Consumentengedrag bij communicatie communicatie H10 Schiffman de zender (bron van communicatie) de zender (bron van communicatie) de zender (bron van communicatie) de boodschap (dat wat gecommuniceerd

Nadere informatie

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management.

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Oefenvragen Middle Management B - Marketing en Strategie 1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Wat kenmerkt deze visie vooral? 1. Goed middle management

Nadere informatie

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten Het Expertisecentrum voor Marketing at Retail 1. Wat is POPAI? Agenda 2. Model: Visie op koopgedrag 3. Brancherapport 2010 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Nadere informatie

Hedendaagse opvattingen over emoties. Emotie en gewetensvorming in de behandeling. Welke emoties? Emotie en moraliteit. Welke emoties?

Hedendaagse opvattingen over emoties. Emotie en gewetensvorming in de behandeling. Welke emoties? Emotie en moraliteit. Welke emoties? Emotie en gewetensvorming in de behandeling Hedy Stegge Vrije Universiteit Amsterdam PI Research Duivendrecht Hedendaagse opvattingen over s Functioneel (belangenbehartigers) Persoonlijk welbevinden Kwaliteit

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum ONDERZOEK DOEN HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl Naam Datum Onderzoeksvragen; uw keuze voor deze workshop Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen onderzoek doen en gedocumenteerd schrijven? Welke

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

Moeilijk gedrag en ASS

Moeilijk gedrag en ASS Zie je wat ik bedoel? Over moeilijk gedrag bij autisme Drs. Jan Schrurs, GZ-psycholoog Docent Fontys OSO Ma SEN Autisme-specialist 1 Moeilijk gedrag en ASS t kan bijna niet anders vanwege de beperkingen

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

DAADKRACHT. INTERACTIE. AWESOMENESS.

DAADKRACHT. INTERACTIE. AWESOMENESS. WERKSCHRIFT VAN DOEL Met storytelling bereiken we jouw doelgroep. Om het merk gevoel concreet te maken en een sterke merkidentiteit neer te zetten, hebben wij een werkschrift ontwikkeld. Een goed verhaal

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Consumentengedrag. H5 Motivatie

Consumentengedrag. H5 Motivatie Consumentengedrag H5 Motivatie Planning blok II wk 1: H5 Motivatie wk 2: H9 Attituden wk 3: H9 Attituden wk 4: H7 perceptie wk 5: H8 leren en betrokkenheid wk 6: uitloop + proeftentamen wk 7: extra T4

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

De bedrijfseconomische. impact van presentaties

De bedrijfseconomische. impact van presentaties De bedrijfseconomische impact van presentaties Survey info Onderzoek Uitgevoerd door De Cijferij in opdracht van ToThePoint Bevraging maart 14 Online via BVIC en Linkedin Steekproef 273 respondenten uit

Nadere informatie

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg)

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes Onderzoeksmethoden 1 Operationaliseren Dataverzameling Data analyse Onderzoeksplan schrijven Onderzoeksmethoden 2 Specifieke onderzoeksmethoden die ingezet (kunnen) worden

Nadere informatie

Communicatie maakt het verschil. Edgard Eeckman Hoofd dienst communicatie

Communicatie maakt het verschil. Edgard Eeckman Hoofd dienst communicatie Communicatie maakt het verschil Edgard Eeckman Hoofd dienst communicatie Edgard.eeckman@uzbrussel.be De tijd dat communicatie als een soort bijproduct kon worden beschouwd bij de werking van een zorgorganisatie,

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 143 Logo s spelen een cruciale rol in de marketing communicatie en bij besluitvorming van consumenten: 70% van alle aankoopbeslissingen wordt namelijk in de winkel zelf gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing

Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing Inhoudsopgave Doel Aanpak Uitkomsten Rolverdeling bij besluitvorming De krachtigste motieven De beste afzender Suggesties voor vervolg IN DE BIJLAGEN

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

Sportsponsoring is in enkele decennia uitgegroeid van een kleinschalige filantropische

Sportsponsoring is in enkele decennia uitgegroeid van een kleinschalige filantropische SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) Sportsponsoring is in enkele decennia uitgegroeid van een kleinschalige filantropische activiteit tot een onderdeel van het marketingbeleid dat bedrijfsmatig wordt aangepakt

Nadere informatie