t I Bachelor Economie/Bachelor BWS/Premaster Marketing Hertentamen 3.1 Consumer Behavior 13 december 2006 ( uur)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t I Bachelor Economie/Bachelor BWS/Premaster Marketing Hertentamen 3.1 Consumer Behavior 13 december 2006 (8.45-10.45 uur)"

Transcriptie

1 t I a Bachelor Economie/Bachelor BWS/Premaster Marketing Hertentamen 3.1 Consumer Behavior 13 december 2006 ( uur) v. Dit tentamen bestaat uit 40 multiple choice vragen met telkens vier antwoordmogelijkheden: A, B, C en D. Slechts één antwoordmogelijkheid is steeds de beste antwoordmogelijkheid. o Voor de berekening van het cijfer wordt - zoals gewoonlijk - rekenin gehouden met een gokkans van25o/o. r Alle vragen tellen in princip even zwaar. Echter, het tentamen en de resultaten worden geanalyseerdoor het Onderwijscentrum. Op grond van deze analyse kan besloten worden. bepaalde vragen niet mee te laten tellen voor het eindcijfer of de beoordeling aan te passen v (bijvoorbeeld: omdat de vraagstelling of antwoordmogelijkheden te onduidelijk zijn). o De vragen zíjn grotendeels gebaseerd op of geïnspireerdoor de vragen in QBank. Waar nodig zijn deze QBank vragen vertaald, verbeterd of aangepast om deze duidelijker te maken.. De uitslag wordt binnen 10 werkdagen bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen o Na afloop van het tentamen kun je op BB zien wat de juiste antwoorden hadden moeten zijn. o Er is geen officieel inzage moment. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je een sturen naar nl.

2 Wat is het verschil tussen de absoluíe sensory threshold en de differential senso4y threshold? A. De absolute threshold slaat op de minimale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerdoor een zintuig. De differential threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. B. De aóso/ufe threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. De differential threshold slaat op de minimale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerd door een zintuig. C. De abso/uíe threshold slaat op de maximale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerdoor een zintuig. De differential threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. D. De abso/ufe threshold slaat op het vermogen van een zintuig om veranderingen of verschillen tussen stimuli waar te nemen. De differential threshold slaat op de maximale hoeveelheid stimulering die kan worden gedetecteerd door een zintuig. 2. Van welk type relatie spreken we als een product een deel is van de dagel'rjkse routine van een gebruiker? A. Self-concept aftachment B. lnterdependence C. Nosfa/gic attachment D. Love betekent dat elk teken, product of advertentie meerdere betekennissen kan hebben. A. Polysemy B. Priming C. Interpretation D. Symbolism Geef aan wat de term "social judgementheory" inhoudt: A. Consumenten laten zich sterk beïnvloeden door het oordeelvan hun sociale omgeving B. Het is een alternatieve verklaring voor cognitieve dissonantie C. De veronderstelling dat consumentenieuwe informatie over objecten verwerken in het licht van wat ze al weten of voelen D. De verklaring waarom consumenten bepaalde producten als sociale eenheid zien Er zijn twee sooéen benaderingen voor wetenschappelijk onderzoek naar consumenten gedrag: de interpretivist approach en de positivist approach. Welke van de volgende stellingen met betrekking tot de vercchillende benaderingen is!!$[ waar? A. Bij de poslfivist approach gaat men uit van een objectieve waarhei die gekend kan worden met behulp van rationaliteit. B. De interpretivist approach is tijdsgebonden, dit in tegenstelling tot de posírvisf approach. C. Bij de posírvist approach maakt de ondezoeker deel uit van het ondezoeksobject, terwijl er btl de interyretivist approach sprake is van een scheiding tussen onderzoeker en het subject. D. De posiíivisf approach probeerte voorspellen, terwijl de interpretivist approach probeerte begrijpen. 6. Wat is "attention"? A. De mate waarin consumenten een stimulus opmerken die binnen het bereik van hun "range of sensory receptors" ligt. B. De mate waarin consumenten een stimulus blijven opmerken door de tijd heen. C. De mate waarin consumenten zich focussen op stimuli in hun "range of exposure" D. Het proces waarbij de stimuli geselecteerd, georganiseerd en geïnterpreteerd wordt.

3 t/ l,/ l,/ l,/ V 7. Wat is een voorbeeld van "consuming as integration" als we het hebben over voetbal en 7 haarfans? A. Fans uiten hun solidariteit voor hun favoriete club door zich te identificeren met de mascotte en nemen bepaalde karakteristieken over. B. Fans van Ajax lopen elke dag in rood/witte Ajax outfits rond, want de wereld moet weten dat ze Ajax-fans zijn en niet die van PSV. C. Fans van de profuoetballer David Beckham genieten met volle teugen wanneer zij hem weer op televisie zien. D. Supporters van dezelfde club identificeren zich met elkaar en uiten dit door met z'n allen te iuichen en te knuffelen wanneer hun club een doelpunt scoort. 8. Geef aan welke stelling juist is Stelling í: "Advertising clutter" is het feit dat mensen kiezen tussen verschillende stimuli omdat ze anders overweldigd worden door teveel stimuli Stelling 2: "Perceptual selectivity" is het feit dat mensen niet aan alle stimuli aandacht geven, omdat ze niet alles kunnen verwerken. A. Stelling 1 en2 zijn onjuist { B. Stelling 1 en2 zijn juist 9. Welk van de volgende antwoorden beschrijft het beste wat "role theory" is: A. Role theory stelt dat marketing moet focussen op wat de consurnent wil. B. Consumentengedrag is als een toneelstuk, waar elke consument tekst, decorstukken en kostuums heeft. C. Role theory beschrijft de specifieke rol van de marketing manager in het marketing proces. D. Het beschrijft de rol van geld in het exchange proces. 10. Het model dat veronderstelt dat product attributen via consequenties leiden tot waarden van consumenten heet: A. Laddering -8. Means-end chain C. Value system D. Unique Selling Proposition (USP) í í. Geef aan welke stelling iuist is Stelling í: "lnvolvement" wordt gekenmerkt door de gepercipieerde relevantie van het object gebaseerd op de eigen behoeften, waarden en interesses. Stelling 2: Bij "motivational research" wordt een kort interview gehouden om iemands aankoopmotivatie te achterhalen. A. Stelling 1 en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist 12. Schema's zijn georganiseerde vezamelingen van: A. beliefs and feelings B. perceptions C. sensory inputs D. sensory receptors

4 Welk type 'consumer decision-making' hoort NIET in het onderstaande rijtje thuis? A. Habitual decision-making B. Extended problem-solving C. Constructive decision-making D. Limitedproblem-solving 14. De theorie van Freud spreekt over de strijd tussen bevrediging van fysieke behoeften en het functioneren als een verantwoordelijk lid van een maatschappij. Welk van de onderstaande beschrijvingen past het beste bij het systeem/onderdeel dat "id" heet? A. Dit systeem is het tegenwicht van de superego en is eigenlijk iemands geweten. Het probeert het superego te verhinderen om directe bevrediging na te streven B. Dit systeem bemiddelt tussen het ego en superego. Het is een scheidsrechter in het gevecht tussen verleiding en het juiste, en probeert een balans te vinden die acceptabel is in de buitenwereld. C. Dit systeem kan gezien worden als het totale van alle systemen die met elkaar in strijd zijn in de hersenen. Het vat alle invloeden samen tot eén output. D. Dit systeem wil onmiddellijke bevrediging en is gericht op het maximaliseren van genot. \' 15. Het Elaboration Likelihood Model (ELM) veronderstelt dat als een consument eenmaal een bericht ontvangt, hij of zij dit direct begint te venverken. Er wordt bij het verwerken eèn keuze gemaakt voor een van de twee "routes to persuasion". De ene route is de central route, de andere staat bekend als de peripheral route. Hieronder volgen twee stellingen over ELM. Welke stelling(en) is/zijn juist of onjuist? Stelling í: De central route wordt gebruikt indien een persoon low-involved is ten opzichte van de ontvangen informatie Stelling 2: Er wordt gekozen tussen beide routes op basis hoe relevant een consument het bericht of de ontvangen informatie vindt A. Stelling B. Stelling C. Stelling D. Stelling en 2 ztln onjuist en 2 zijn juist is onjuist, stelling 2 is juist is juist, stelling 2 is onjuist \. 16. Wat is de functie van het "extended Fishbein model" ("Theorie of Reasoned Action")? A. Dit model berekent attitudes voor verschillende variabelen. B. Dit model beschrijft de verschillende functies van een attitude. C. Dit model gebruikt attitudes om gedrag te voorspellen. D. Dit model beschrijft hoe mensen een attitude vormen. í7. Welke van de volgende decision making rules is GEEN vorm van een non-compensatory decision rule? A. The Lexicographic Rule B. The Simple Additive Rule C. The Elimination-by-Aspects Rule D. The Conjunctive Rule

5 Geef aan welke stelling juist is Stelling í; Experts zijn effectief in het veranderen van attitudes ten opzichte van utilitarian products met een hoog pertormance risico. Stelling 2: Celebrities zijn meer effectief wanneer gekoppeld aan producten zoals juwelen en meubelen met een hoog sociaal risico. A. Stelling en 2 zijn onjuist B. Stellingen 2 zijn juist C. Stelling is onjuist, stelling 2 is juist D. Stelling is juist, stelling 2 is onjuist 19. Geef aan welke stelling juist is Stelling í: Het "sleeper effect" treedt op doordat mensen na een poosje vergeten dat ze negatief waren over de source en daarom toch positief kunnen zijn over de boodschap. Stelling 2: De "match-up hypothese" houdt in dat de attitude van de consument overeenstemt met het imago van het product dat wordt gepromoot. A. Stelling 1 en 2 zijn onjuist B. Stelling 1 en 2 zijn juist 20. Geef aan welke stelling juist is Stelling 7: Voor het terugverdienen van je (marketing) investering is het verstandiger om je te richten op de behavioral loyalty. Stelling 2: Bij het creêren van attitudinal loyalty speelt emotie een significante rol, terwijl dit bij de behavioral loyalty om de (financial) ratio gaat. A. Stelling 1en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist Geet aan welke stelling juist is Stelling í: Word of mouth communication kan een vorm zijn van private response. Stelling 2: Als een consument een defect producterug brengt is zijn reactie een voice response. A. Stelling 1 en2 zijn onjuist B. Stelling I en2 zijn juist C. Stelling I is onjuist, stelling 2 is juist 22. Het boek definieeé het begrip "product complementarity" als: A. Een product dat pas klaar is wanneer er nog 1 onderdeel moet worden toegevoegd. B. Wanneer twee producten elkaar aanvoegen, zoals koffie en suiker of een auto en benzine. C. Wanneer de symbolieken van twee verschillende producten aan elkaar gerelateerd zijn D. Wanneer twee producteniet zonder elkaar kunnen bestaan

6 ,,, 23. Geef aan welke stelling juist is Stelling 1: Een wasmachine van het merk X is 500 euro duurder dan dat van het merk Y. Wasmachine X is daarom van betere kwaliteit dan wasmachine Y. Dit is een duidelijk voorbeeld van een compensatory rule. Stelling 2: Non-compensatory rules zorgen ervoor dat de consument alternatieven schrapt, in het keuzeproces, die niet voldoen aan de gestelde criteria. Op deze manier verloopt het beslissingsproces sneller. Dat is dan ook de reden dat men deze regel vaak toepast bij highinvolvement situaties. A. Stelling 1en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist v 24. Welk antwoord omschrijft het beste wat het "mere exposure phenomenon" is? A. Mensen houden doorgaans van dingen die ze al kennen, ook al waren ze in eerste instantie er niet dolop. B. De consument besteedt geen aandacht meer aan een stimulus, uit verveling of moeheid C. Consumenten reagere negatief op een advertentie wanneer ze deze te vaak zien. D. De consument associeert de ervaring van product gebruik met subjectieve belevingeó. 25. Geef aan welke stelling juist is Stelling í; Producten die gekocht worden om een sociale klasse uit te drukken worden ook wel "statusymbols" genoemd. Stelling 2: "Consumer confidence" is de mate waarin de consument vertrouwen heeft in zijn of haar aankoopbeslissin g A. Stelling en 2 zrjn onjuist B. Stelling en 2 zijn juist C. Stelling is onjuist, stelling 2 is juist D. Stelling 1is juist, stelling 2 is onjuist 26. Wat betekent het als consumenten b'rj hun beslissingsproces terug vallen op "heuristicsn'? A. Consumenten zullen terugvallen op simpele keuzeregels bij het nemen van een beslissing B. Consumenten zullen terugvallen op hun eerste indruk bijde keuze van hun beslissingsaankoop C. Consumenten vallen terug op de invloedie de rolvan derden heeft bij de keuze van hun aankoop D. Consumenten zullen voordat ze beslissen eerst afwegingen maken en dan pas naar hun gevoeluisteren 27. Een adveéentie met de boodschap "Koop deze gelukstalisman, of ie zal tien jaar ongeluk krijgen" gebruikt wat voor soort power? A. Legitimate power B. Reward power C. Coercive power D. Referent power

7 De refatieve invloed van een reference group op aankoopbeslissingen verschilt per type product. Voor welk type product is de invloed zwak voor het gekozen product maar sterk voor het gekozen merk? A. Public necesslfies B. Public luxuies C. Private necessifles D. Private luxuries 29. Wat is een "market maven"? A. lemand die wordt gecompenseerd voor zijnlhaar advies bij aankopen B. lemand met een specifieke interesse in de markvproduct categorie voedsel. C. lemand die opinie leider is in een specifieke markt of product categorie. D. lemand die actief marktinformatie verspreid over allerlei soorten producten. 30. Wat wordt er bedoeld met een "accommodative purchase"? A. Groepsleden zijn het eens met de aanschaf, onder invloed van hun ouders. B. Groepsleden worden beïnvloedoor de wensen van hun kinderen C. Groepsleden zijn het eens met de aanschaf, maar verschillen in de manier waarop of de condities waaronder de aanschaf plaats vindt. D. Groepsleden hebben verschillende voorkeuren or prioriteiten en kunnen het niet eens worden over een aanschaf dat voldoet aan hun minimale venruachtingen. 31. Wat houdt "consumer socialization" in? A. Het koopgedrag van consumenten wordt steeds vaker beïnvloedoor vrienden en/of bekenden, die meegaan met de koper. B. De trend sinds de jaren '90 dat consumenten zich steeds meer groeperen in organisaties. C. Het proces waarbijjonge mensen vaardigheden ontwikkelen in het doorlopen van het koopproces door informatie te vergaren uit verschillende bronnen D. Het maken van koopbeslissingen, die min of meer hetzelfde zijn als de beslissingen van consumenten, die tot dezelfde groep behoren 32. Geef aan welke stelling juist is Stelling 7: "Single-source data" bestaat uit informatie over iemands aankoopgeschiedenis gecombineerd met geodemografische gegevens. Stelling 2: De term "geodemography" refereert aan de analytische technieken die data over iemands woonplaats combineren met informatie over recente veranderingen Europa. A. Stelling 1en2 zijn onjuist B. Stelling 1 en2 zijn juist 33. ln het bekende segmentatie systeem VALS 2, wordt er een duidelijk verschil gemaakt tussen "achievers" en "strivers"? Welk verschil is dat? A. De achievers zijn optimistischer dan sfrlyers, en hebben ook minder hulpbronnen tot hun beschikking B. Sfrlvers moeten harder werken dan achievers om hun doel te bereiken, maar de keer dat zij hun doel bereiken, wordt hun werk meer beloond dan die van een achiever. C. Aflebeizijn status en carrière-georiënteerd, maar achivers prefereren voorspelbaarheid boven risico of zelf-ontplooiïng, terwijl de sfrivers minder hulpbronnen hebben en bezorgd zijn over geacceptateerd worden door anderen. D. De achievers zijn meer actie-gericht dan sfrlvers, en hebben ook minder hulpbronnen tot hun beschikking

8 \\ v//34. Welke leeftijdsgroep wordt aangeduid met de "Generation X": A jaar B jaar C jaar D iaar 35. Het proces van het leren van de waarde systemen en gedrag van een andere cultuur heet: A. Enculturation B. Acculturation C. Socialization D. Inculturation 36. Bij het sparen van zegels bij supermarkt is er sprake van het volgende "reinforcement" schema: A. Fixed-lnterval Reinforcement B. Variable-lnterval Reinforcement C. Fixed-Ratio Reinforcement -. D. Variable-Ratio Reinforcement 37. Welk sooé geheugen hoort NIET in dit rijtje? A. Selectief geheugen (selective memory) B. Korte termijn geheugen (shortterm memory) C. Zintuiglijk geheugen (sensory memory) D. Lange termijn geheugen (long-termemory) 38. Stel, je maag begint te knorren tijdens een vroeg college en je probeert van je hongergevoel af te komen, bijvoorbeeld door je broodtrommeltie alvast uit je tas te pakken in plaats van op te letten. Je focust je dus op zogenaamde "biological needs". Welke theorie past daar het beste bij? A. Biologicaltheory B. Expectancy theory C. Drive theory D. Physiologicaltheory Y 39. Wat is "semiotics"? A. Een studie die de overeenkomsten tussen een teken en de betekenis die een bepaald 'stimulus' uitdraagt bestudeert B. Een bepaaldemotie die een 'stimulus' overbrengt op de consument C. Het beeldmerk dat een bepaald product voor consumenten heeft D. De consument die een bepaald gevoel krijgt bij een 'stimulus' en deze dan associeert met een bepaald product 40. Esther hoorde dat Henk een feestje had gegeven, maar er niemand gekomen was, omdat hij alleen goedkoop bier had en geen Heineken. Zij weet nu dat dat kennelijk belangrijk is voor hun vrienden en zal zelf de volgende keer zo'n situatie vermijden. Dit heet: A. Positive reinforcement B. Punishment C. Extinction D. Negative reinforcement

De kracht van herhaling

De kracht van herhaling De kracht van herhaling Remarketing is effectief! Remarketing is een relatief nieuwe tool van Google, welke de marketeer in staat stelt om een beter gebruik te maken van de gegevens die een klant achterlaat

Nadere informatie

Sponsoring via Sociale Media

Sponsoring via Sociale Media Sponsoring via Sociale Media Onderzoek naar de attitude ten aanzien van de sponsor bij online volgers van de gesponsorde sporter Bart Smarius Underlined Datum: 28-05-2013 Master in Marketing Management

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Samenvatting Modern marketingmanagement

Samenvatting Modern marketingmanagement Samenvatting Modern marketingmanagement 1. Marketing als spin in het web Ambachtelijke fase; Eigenaar heeft een persoonlijke relatie met zijn klant. Speelt in op verandering in levensfase van de individuele

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF Online zoeken, offline boeken: Waarom kiezen mensen er voor om een vakantie bij een fysiek reisbureau

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers Contact Voor meer informatie over Motivatie 3.0 en wat Oudstanding Loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen m.b.t. coaching, outplacement

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL Een onderzoek naar de betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden van vv Bavel om vrijwilligerstaken uit te voeren. Astrid van der Heijden 2 Afstudeerrapport Student Astrid

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Marketing Management Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 6 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 7 tot en met 12 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 13 tot en met 17 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam 24/2/2010 MPI HOLLAND CONSUMENTENONDERZOEK Online consumentengedrag Jos van Zuidam Inhoud Woord Vooraf.... 4 1. Management Samenvatting... 5 1.1 Nederland en het Internet... 5 1.2 De Nederlandse E-shopper....

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding Auteur Silvy Alblas Studentnummer 0774079 E-mailadres silvyalblas@gmail.com Website http://www.silvyalblas.nl/afstudeerproject/ Hogeschool Rotterdam Opleiding Minor Afstudeerbegeleiders Communicatie &

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant

Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant 1 Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant Eindrapportage M.H.W.B. (Martijn) Derksen

Nadere informatie