Jaarverslag Rapportage over het kalenderjaar 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Rapportage over het kalenderjaar 2008"

Transcriptie

1 Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark KE ALMERE T F Jaarverslag 2008 Rapportage over het kalenderjaar 2008 Datum 22 februari 2009 Kenmerk Status Concept Auteur Paul Offerman

2 Stichting WoonMere 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling bestuur Actieve werkgroep De jongeren 4 3 Vergaderingen Actieve werkgroep Thematische werkgroepen Bestuur 4 4 Activiteiten Internetsite Jongerenbijeenkomsten Aanvragen van subsidies (fondsenwerving) Overleg met Alliantie en externen Begeleidingstaken stichting MEE Indicatiestelling 6 5 Voortgang bouw 6 6 WoonMere in het nieuws 6 7 Financieel verslag Exploitatierekening Begroting Doorkijk Bijlage 1 Actieve werkgroep 9 10 Bijlage 2 Jongeren 9 11 Bijlage 3 Werkgroepen Verslag kascommissie 11 J Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari 2009 a a

3 1 Inleiding Voor u ligt het 4 e jaarverslag van de Stichting WoonMere. Het jaarverslag 2008 geeft de activiteiten weer over het kalenderjaar Op 5 november 2004 is de Stichting WoonMere officieel opgericht en zijn de statuten gepasseerd bij Notaris Trip te Almere. De Stichting WoonMere is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer De Stichting bestaat uit ouders van jongeren met een aangeboren handicap. De Stichting heeft tot doel het realiseren van een kleinschalige woongroep ten behoeve van jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. Naast dit specifieke doel heeft de Stichting een aantal meer algemene doelen geformuleerd. Het project dat de Stichting WoonMere heeft geïnitieerd is uniek om een aantal redenen. 1. Het is het eerste initiatief voor jongeren met een lichamelijke of meervoudig beperking in Almere. 2. Vanaf de start worden de jongeren zeer nadrukkelijk betrokken om hun eigen wensen in te brengen. 3. Er wordt vanaf het begin nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties in en buiten Almere. 4. Het project past naadloos in het pilotproject van de vernieuwingen op wetgeving zoals de WMO. 5. Het project is tevens een voorbeeld van het door de gemeente Almere gestimuleerd particulier opdrachtgeverschap. De woningcorporatie Alliantie Flevoland heeft de Stichting WoonMere in staat gesteld om de in de statuten genoemde doelen te concretiseren en om te zetten in een plan van aanpak. Door deze steun was de Stichting in staat professionele begeleiding in te zetten bij het ontwikkelen van het plan van aanpak en de daaropvolgende voorbereidende werkzaamheden. De begeleiding was gedurende 2008 in handen van Maria Zaal, namens het bureau Zaal & Partners te Almere. 2 Samenstelling bestuur De Stichting WoonMere wordt vormgegeven door een bestuur dat bestaat uit ouders/belanghebbenden. Ouders hebben er bewust voor gekozen om het voorzitterschap te laten invullen door een onafhankelijk, deskundig voorzitter. De samenstelling van het bestuur is sinds het passeren van de oprichtingsakte qua bemensing tot november 2008 ongewijzigd. Op 10 november 2008 heeft de heer T. Poot om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie neergelegd. Het bestuur bestond per ultimo 2008 uit de volgende personen: E. Dumond Voorzitter Almere P.H.M. Offerman Secretaris Almere G. Van Gils Penningmeester Amsterdam T. Mens Lid Almere Actieve werkgroep Vanaf de oprichtingsvergadering op 1 juni 2004 is er een splitsing geweest tussen belangstellenden en ouders die actief mee wilden werken aan het verwezenlijken van de doelstellingen. Deze laatste vormden samen met het bestuur de actieve werkgroep. Alle deelnemers aan de actieve werkgroep vertegenwoordigen een toekomstige bewoner. Al of niet als ouder/verzorger in de functie van mentor of curator. In de plenaire vergaderingen worden onderwerpen op hoofdlijnen besproken die eerder zijn uitgewerkt in aparte thematische werkgroepen. De werkgroepvergaderingen worden regelmatig bijgewoond door externe deskundigen op uitnodiging van het bestuur. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

4 2.2 De jongeren De jongeren die graag hun toekomst willen vormgeving in het project WoonMere zijn geboren tussen 1981 en De meeste jongeren volgen of hebben onderwijs gevolgd aan de Mytylschool De Trappenberg in Huizen. Dit is het gevolg van een door de gemeente Almere en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen afgesloten convenant. Het convenant voorziet in een maximale integratie van kinderen met een beperking in het reguliere basisonderwijs. In de praktijk blijkt een grote groep kinderen tussen wal en schip te geraken, waardoor enige vorm van speciaal onderwijs toch onontbeerlijk is in Almere. Inmiddels is tijdens het verslagjaar overeenstemming bereikt tussen de gemeente Almere en het Regionaal Expertise Centrum Midden Nederland cluster 3 REaCtys, om een nevenlocatie van de mytylschool in Almere te starten in school De Weerga in Almere Stad. 3 Vergaderingen De voorbereidingen voor de totstandkoming van het woonproject vereist veel en divers overleg. Er zijn vele interne en externe bijeenkomsten geweest, allen met het doel het project WoonMere zo veel mogelijk binnen de gestelde criteria te realiseren. 3.1 Actieve werkgroep De actieve werkgroep is in 2008 in vergadering bijeen geweest op: 14 januari, 3 maart, 14 april, 26 mei, 1 september, 6 oktober en 10 november. Op de agenda stonden met name voortgangsbesprekingen met betrekking tot de bouwactiviteiten. Daarnaast zijn onder meer de volgende thema s aan de orde geweest: Domotica, onderlinge betrokkenheid en inzet, zorgvraag, concept huur/ en zorgovereenkomsten en subsidieaanvragen. Op 6 oktober waren tevens vertegenwoordigers uitgenodigd van de gemeente, de Alliantie, Zorgaanbieders etc. Deze avond werd geleid door dagvoorzitter Henk Zorn. 3.2 Thematische werkgroepen Voor de belangrijkste thema s zijn werkgroepen actief binnen de Stichting WoonMere (zie bijlage). In 2008 zijn deze werkgroepen nauwelijks actief geweest omdat het voor de meeste onderwerpen te vroeg was voor besluitvorming. Onder 4 worden de activiteiten van de stichting WoonMere beschreven die veelal door deze werkgroepen in een eerder stadium zijn voorbereid en/of begeleid. 3.3 Bestuur Alle vergaderingen van de werkgroep zijn begeleid door het bestuur van WoonMere inclusief voorzitterschap en verslaglegging. Het Dagelijks bestuur heeft in 2008 op de volgende data vergaderd; 18 maart, 14 april, 19 mei, 17 juni, 26 augustus, 15 september en 10 november. De meeste aandacht is uitgegaan naar de bouwvoorbereidingen inclusief de noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen en het ontwikkelen van een beleidsnotitie over het gewenste voorzieningenpakket ten aanzien van de zorg, Alle formele besluiten, inclusief het vaststellen van de jaarrekening zijn genomen in gezamenlijkheid met de actieve werkgroep. 4 Activiteiten In 2008 zijn er niet veel activiteiten geweest. Bijna alle activiteiten stonden in het teken van een goede bouwvoorbereiding met betrekking tot Domotica, zelfredzaamheid en projectbeveiliging. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste activiteiten. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

5 4.1 Internetsite Dankzij de kennis en bereidwilligheid van een niet bij het project betrokken ouder heeft WoonMere een eigen internetsite. Deze site geeft goede en actuele informatie over het wooninitiatief en heeft een belangrijke communicatiefunctie zowel in- als extern en is van grote waarde voor de naamsbekendheid van WoonMere. Zie Alle van belang zijnde documenten zijn downloadable vanaf de website. 4.2 Jongerenbijeenkomsten Om de jongeren, de toekomstige bewoners van WoonMere goed voor te bereiden op zelfstandig wonen, worden regelmatig zaterdagbijeenkomsten georganiseerd. Aanvankelijk werden deze bijeenkomsten in 2007 en een deel van 2008 begeleid door de stichting MEE. Zie ook 4.5. Vanwege tegenvallende resultaten is de projectbegeleiding overgegaan naar 2 leerkrachten die grote betrokkenheid tonen bij de doelgroep. Annemieke Offerman en Jetse van der Meulen hebben de bijeenkomsten nieuw leven ingeblazen en zorgen voor een grote mate van actieve betrokkenheid,zowel voor de individuele belangen als ook het groepsproces. Alle jongeren nemen deel aan een activiteitencommissie. 4.3 Aanvragen van subsidies (fondsenwerving) In 2008 is er een subsidie ontvangen van de Provincie Flevoland voor in totaal ,00 aan bijdragen voor de professionele begeleiding van het project. Van de gemeente Almere is een bedrag van 15,000,00 ontvangen evenals een toezeggen voor eenzelfde bedrag van AGIS zorgverzekering. Voor de aanschaf van Domotica is contact geweest met verschillende fondsen. In 2009 zullen concrete projecten worden benoemd waar een subsidie voor kan worden aangevraagd. Hiervoor heeft het bestuur een overeenkomst gesloten met CHO Consultants. 4.4 Overleg met Alliantie en externen Na een intensief overlegjaar in 2007 met De Alliantie en Domotica-leveranciers, is 2008 wat rustiger geweest. De bouwtekeningen waren gereed, maar vanwege problemen met het grondwaterpeil is de start van de bouw uitgesteld tot september Het overleg met de Alliantie is vrijwel volledig gevoerd door de projectbegeleider. Een van de ouders, met kennis van bouwkunde, is aangesteld om de bouwtechnische zaken namens WoonMere te volgen op de bouwlocatie. Het bestuur heeft collegiaal overleg gevoerd met het bestuur van stichting Paladijn. WoonMere heeft van het Paladijn bestuur de beschikking gekregen over alle huur- en zorgcontracten die zij hebben gesloten met de verhuurder en zorgleverancier. WoonMere is het Paladijnbestuur hiervoor zeer erkentelijk omdat dit veel tijd scheelt bij het opstellen bij eigen overeenkomsten met derden. 4.5 Begeleidingstaken stichting MEE Om voorafgaand aan de verhuizing en de start van het zelfstandig wonen zo goed mogelijk de jongeren voor te bereiden is het voor de initiatiefnemers van groot belang dat zij de individuele wensen van de jongeren kennen. Ook hun twijfels, angsten, en onzekerheden moeten goed in kaart worden gebracht zodat deze zoveel mogelijk vooraf kunnen worden weggenomen en de woonvorm geen onverwachte teleurstellingen teweeg brengt. Om die reden is er in 2007 voor gekozen om de stichting MEE te vragen hulp te bieden. Dit heeft geleid tot het project Maak je eigen plan In meerdere bijeenkomsten is door case managers van de stichting MEE per jongere een inventarisatie gemaakt van de persoonlijke wensen, interesses, karakter en eigenschappen van de jongeren. Op 9 december 2007 is het eindverslag tijdens een vergadering van de werkgroep gepresenteerd. Ondanks toezeggingen zijn er, mede vanwege personele mutaties bij MEE geen vervolgacties geweest. Op 14 april 2008 heeft er een discussieavond met ouders plaatsgevonden. Afspraak was dat MEE vervolgstappen zou gaan zetten. Helaas is dit niet gebeurd waarmee het vertrouwen van WoonMere in een goede afloop was verloren. Het project is verder opgepakt door de leerkrachten genoemd in 4.2. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

6 4.6 Indicatiestelling Op verzoek van het WoonMere bestuur heeft Wil Spaans een inventarisatie gemaakt van alle PGB budgetten. Daar waar nodig zijn nieuwe indicaties aangevraagd. In verband met de wijzigingen in de bekostiging van PGB naar Zorg zwaartepakketten is het nog niet mogelijk een verantwoorde begroting te maken voor de zorgtaken. Vermoedelijk zal in de loop van 2009 meer duidelijk zijn. 5 Voortgang bouw De start van de bouw is aanvankelijk uitgesteld vanwege de vermoedelijke consequenties voor het grondwaterpeil. Na onderzoek van de provincie Flevoland is in Juli 2008 vergunning verleend aan de aannemer. Tijdens de zomerperiode van 2008 is een begin gemaakt met de bouwactiviteiten. Na uitgraven van de parkeerkelder bleek er een drainageprobleem te bestaan waardoor de bouwput vol water bleef stromen. Toe deze tegenslag was opgelost is de verdere bouw voortvarend aangepakt. Ten tijden van het opstellen van dit document waren de werkzaamheden tot aan de vloer van de 1 e verdieping gevorderd. Naar verwachting wordt het complex in december 2009 opgeleverd. 6 WoonMere in het nieuws In 2008 was er relatief weinig media aandacht. Dit kwam omdat vooral achter de schermen werd gewerkt. Wel is er een persmoment geweest bij het uitreiken van De Drempel aan De Alliantie. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een bedrijf of instelling die zichtverdienstelijk heeft gemaakt voor toegankelijkheid van minder validen. WoonMere heeft De Alliantie voorgedragen in verband met de bijzonder fijne samenwerking die leidt tot een fantastische woonen leefomgeving voor meervoudig gehandicapte jongeren. Datum Medium Titel 5 december Almere Vandaag Maarten Pel ontvangt Drempel van de SOGA Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

7 7 Financieel verslag In dit financieel verslag treft de verantwoording aan op hoofdlijnen, alsmede de begroting voor Aan de inkomstenkant van de exploitatierekening zitten verschillende subsidieposten die dit jaar voor het eerst zijn ontvangen. Daarom toont deze exploitatierekening een behoorlijke afwijking met voorgaande jaren. Voor een gedetailleerd overzicht van de uitgaven verdeeld over diverse kostensoorten, kunt u ons vragen om een uitdraai van de grootboekrekening. 7.1 Exploitatierekening 2008 Totaal Totaal Baten Lasten Openingsaldo ,67 Inkomsten contributies ,00 Bankkosten, wereldpas 56,88 Inkomsten contributies ,00 KvK, incl. uittreksel 27,00 Inkomsten contributies ,00 Abraxas hosting website , , ,00 Kosten begeleiding jongeren Huur locatie, 5 x Nieuwe Schuur 250,00 Subsidie Gemeente Almere ,00 Ringbanden + inhoud 60,48 Consumpties incl. kerstlunch 85,96 396,44 396,44 Rente bank ,77 Begeleiding 2007 M. Zaal 3.213,00 Bijdrage jongeren bijeenkomsten: Begeleiding 2008 M. Zaal ,78 Weekend ,00 Bestuurskosten: Begeleiding jongeren ,00 Reiskosten ,14 Schenking 50,00 porti/telefoon ,68 680,00 680,00 Repr.- /stichtingskosten ,75 Porti versturen sponsorbrief 231,20 Kantoorbehoefte 25, , ,45 Discussieavond: Dagvoorzitter 1.499,40 Bedankje sprekers etc. 89, , ,65 Totaal inkomsten ,44 Totaal uitgaven ,92 Totaal inkomsten ,44 Totaal uitgaven (23.514,92) Saldo bank ,52 Verslag kascommissie zie 12 Bijlage 4 Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

8 7.2 Begroting 2009 De begroting 2008 geeft een voorlopig positief resultaat van ruim 4.400,00. Het bestuur van WoonMere is zeer actief bezig om fondsen te werven die door éénmalige of structurele bijdragen negatief resultaat kunnen voorkomen. Zoals eerder vermeld is het bestuur hierover ook in gesprek CHO consultants. Baten Totaal Lasten Totaal Nog te ontvangen contributie ,00 Bankkosten 60,00 Te ontvangen contributie jongeren à 300,00 per jaar 4.800,00 Kamer van Koophandel 35,00 Huur locatie jongerenbijeenkomsten 250,00 Saldo bank ,52 Onkosten jongerenbijeenkomsten 150,00 Te ontvangen subsidie Gemeente Almere (rest) 750,00 Diverse kantoor/secretariaatskosten 1.901,02 Te ontvangen subsidie provinvie Flevoland 5.000,00 Te ontvangen subsidie Agis ,00 Domeinregistratie website 200,00 Rente bank 35,00 Nog te betalen M. Zaal december 4.462,50 Begeleiding M. Zaal ,00 Onvoorzien 500,00 Inkomsten ,52 Totaal lasten ,52 8 Doorkijk 2009 Naar verwachting zal in december 2009 het complex WoonMere worden opgeleverd. Dat betekent dat er in 2009 veel aandacht zal uitgaan naar de definitieve detaillering, afsluiten van overeenkomsten met exploitanten voor de plint (fitness, dagbesteding buurtcafé) en het aanwenden van 24 uurzorg. Hierbij tracht het bestuur van WoonMere zo veel mogelijk samenwerking zoeken met Interact Contour (mede-huurder) en buurtgebonden instellingen. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

9 9 Bijlage 1 Actieve werkgroep De actieve werkgroep bestaat uit de volgende personen (peildatum 31 december 2008): Elly Dumond Almere Paul en Froukje Offerman Almere Ton Poot Almere Greet en Theo van Gils Amsterdam Tine Mens Almere Ab Moolhuizen Almere Margot Bosters Amsterdam Linaika Almere Huub out Almere Johan en Mirja Manshande Almere Dick en Elly Snijder-van Wissenkerke Almere Ria Roestenburg Almere Gerard de Jong Almere Jacqueline Ammerlaan Almere Ben en Yolande Elfrink Almere Constance Leijdekkers Almere Gera Glaser Almere Bijlage 2 Jongeren De volgende jongeren maken deel uit van het project WoonMere (peildatum 31 december 2008). Naam Geboren Naam Geboren Naomi Scholten Marlies Poot Ferry Roestenburg Stephan Moolhuizen Inge van Gils Mariska Elfrink Birgit Offerman Maaike de Jong Chrisanty Gabriëla Saskia Snijder Remco Manshande Danny van Renswoude Luuk Out Manon van der Sluis Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

10 11 Bijlage 3 Werkgroepen In 2008 waren de volgende werkgroepen actief: Begeleiden Jongeren Froukje Offerman Maria Zaal Tine Mens Infrastructuur Ab Moolhuizen Vacature Nieuwsbrief Ton Poot Anja Moolhuizen Theo van Gils Domotica Maria Zaal Greet van Gils Paul Offerman Zorg Elly Dumond Maria Zaal Margot Bosters Fondsenwerving Greet van Gils Elly Dumond Bouw Ben Elfrnk Ton Poot Johan en Mirja Manshande Website Paul Offerman Theo van Gils Olf Henselmans Sponsoring Ab Moolhuizen Johan en Mirja Manshande Elly Snijder- van Wissenkerke Dagbesteding en vrije tijd Nader in te vullen Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

11 12 Verslag kascommissie Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Project Plan het h uis Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Stichting Hethuis Ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-gravenhage onder nummer 27268291,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 10 november 2010 Ons kenmerk: 10.038/HPB/HL Behandeld door: H.G. Parker

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken College voor zorgverzekeringen Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken augustus 26 6.66/OSV/ln 26 KPMG Business Advisory Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie