Jaarverslag Rapportage over het kalenderjaar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Rapportage over het kalenderjaar 2008"

Transcriptie

1 Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark KE ALMERE T F Jaarverslag 2008 Rapportage over het kalenderjaar 2008 Datum 22 februari 2009 Kenmerk Status Concept Auteur Paul Offerman

2 Stichting WoonMere 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling bestuur Actieve werkgroep De jongeren 4 3 Vergaderingen Actieve werkgroep Thematische werkgroepen Bestuur 4 4 Activiteiten Internetsite Jongerenbijeenkomsten Aanvragen van subsidies (fondsenwerving) Overleg met Alliantie en externen Begeleidingstaken stichting MEE Indicatiestelling 6 5 Voortgang bouw 6 6 WoonMere in het nieuws 6 7 Financieel verslag Exploitatierekening Begroting Doorkijk Bijlage 1 Actieve werkgroep 9 10 Bijlage 2 Jongeren 9 11 Bijlage 3 Werkgroepen Verslag kascommissie 11 J Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari 2009 a a

3 1 Inleiding Voor u ligt het 4 e jaarverslag van de Stichting WoonMere. Het jaarverslag 2008 geeft de activiteiten weer over het kalenderjaar Op 5 november 2004 is de Stichting WoonMere officieel opgericht en zijn de statuten gepasseerd bij Notaris Trip te Almere. De Stichting WoonMere is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer De Stichting bestaat uit ouders van jongeren met een aangeboren handicap. De Stichting heeft tot doel het realiseren van een kleinschalige woongroep ten behoeve van jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. Naast dit specifieke doel heeft de Stichting een aantal meer algemene doelen geformuleerd. Het project dat de Stichting WoonMere heeft geïnitieerd is uniek om een aantal redenen. 1. Het is het eerste initiatief voor jongeren met een lichamelijke of meervoudig beperking in Almere. 2. Vanaf de start worden de jongeren zeer nadrukkelijk betrokken om hun eigen wensen in te brengen. 3. Er wordt vanaf het begin nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties in en buiten Almere. 4. Het project past naadloos in het pilotproject van de vernieuwingen op wetgeving zoals de WMO. 5. Het project is tevens een voorbeeld van het door de gemeente Almere gestimuleerd particulier opdrachtgeverschap. De woningcorporatie Alliantie Flevoland heeft de Stichting WoonMere in staat gesteld om de in de statuten genoemde doelen te concretiseren en om te zetten in een plan van aanpak. Door deze steun was de Stichting in staat professionele begeleiding in te zetten bij het ontwikkelen van het plan van aanpak en de daaropvolgende voorbereidende werkzaamheden. De begeleiding was gedurende 2008 in handen van Maria Zaal, namens het bureau Zaal & Partners te Almere. 2 Samenstelling bestuur De Stichting WoonMere wordt vormgegeven door een bestuur dat bestaat uit ouders/belanghebbenden. Ouders hebben er bewust voor gekozen om het voorzitterschap te laten invullen door een onafhankelijk, deskundig voorzitter. De samenstelling van het bestuur is sinds het passeren van de oprichtingsakte qua bemensing tot november 2008 ongewijzigd. Op 10 november 2008 heeft de heer T. Poot om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie neergelegd. Het bestuur bestond per ultimo 2008 uit de volgende personen: E. Dumond Voorzitter Almere P.H.M. Offerman Secretaris Almere G. Van Gils Penningmeester Amsterdam T. Mens Lid Almere Actieve werkgroep Vanaf de oprichtingsvergadering op 1 juni 2004 is er een splitsing geweest tussen belangstellenden en ouders die actief mee wilden werken aan het verwezenlijken van de doelstellingen. Deze laatste vormden samen met het bestuur de actieve werkgroep. Alle deelnemers aan de actieve werkgroep vertegenwoordigen een toekomstige bewoner. Al of niet als ouder/verzorger in de functie van mentor of curator. In de plenaire vergaderingen worden onderwerpen op hoofdlijnen besproken die eerder zijn uitgewerkt in aparte thematische werkgroepen. De werkgroepvergaderingen worden regelmatig bijgewoond door externe deskundigen op uitnodiging van het bestuur. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

4 2.2 De jongeren De jongeren die graag hun toekomst willen vormgeving in het project WoonMere zijn geboren tussen 1981 en De meeste jongeren volgen of hebben onderwijs gevolgd aan de Mytylschool De Trappenberg in Huizen. Dit is het gevolg van een door de gemeente Almere en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen afgesloten convenant. Het convenant voorziet in een maximale integratie van kinderen met een beperking in het reguliere basisonderwijs. In de praktijk blijkt een grote groep kinderen tussen wal en schip te geraken, waardoor enige vorm van speciaal onderwijs toch onontbeerlijk is in Almere. Inmiddels is tijdens het verslagjaar overeenstemming bereikt tussen de gemeente Almere en het Regionaal Expertise Centrum Midden Nederland cluster 3 REaCtys, om een nevenlocatie van de mytylschool in Almere te starten in school De Weerga in Almere Stad. 3 Vergaderingen De voorbereidingen voor de totstandkoming van het woonproject vereist veel en divers overleg. Er zijn vele interne en externe bijeenkomsten geweest, allen met het doel het project WoonMere zo veel mogelijk binnen de gestelde criteria te realiseren. 3.1 Actieve werkgroep De actieve werkgroep is in 2008 in vergadering bijeen geweest op: 14 januari, 3 maart, 14 april, 26 mei, 1 september, 6 oktober en 10 november. Op de agenda stonden met name voortgangsbesprekingen met betrekking tot de bouwactiviteiten. Daarnaast zijn onder meer de volgende thema s aan de orde geweest: Domotica, onderlinge betrokkenheid en inzet, zorgvraag, concept huur/ en zorgovereenkomsten en subsidieaanvragen. Op 6 oktober waren tevens vertegenwoordigers uitgenodigd van de gemeente, de Alliantie, Zorgaanbieders etc. Deze avond werd geleid door dagvoorzitter Henk Zorn. 3.2 Thematische werkgroepen Voor de belangrijkste thema s zijn werkgroepen actief binnen de Stichting WoonMere (zie bijlage). In 2008 zijn deze werkgroepen nauwelijks actief geweest omdat het voor de meeste onderwerpen te vroeg was voor besluitvorming. Onder 4 worden de activiteiten van de stichting WoonMere beschreven die veelal door deze werkgroepen in een eerder stadium zijn voorbereid en/of begeleid. 3.3 Bestuur Alle vergaderingen van de werkgroep zijn begeleid door het bestuur van WoonMere inclusief voorzitterschap en verslaglegging. Het Dagelijks bestuur heeft in 2008 op de volgende data vergaderd; 18 maart, 14 april, 19 mei, 17 juni, 26 augustus, 15 september en 10 november. De meeste aandacht is uitgegaan naar de bouwvoorbereidingen inclusief de noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen en het ontwikkelen van een beleidsnotitie over het gewenste voorzieningenpakket ten aanzien van de zorg, Alle formele besluiten, inclusief het vaststellen van de jaarrekening zijn genomen in gezamenlijkheid met de actieve werkgroep. 4 Activiteiten In 2008 zijn er niet veel activiteiten geweest. Bijna alle activiteiten stonden in het teken van een goede bouwvoorbereiding met betrekking tot Domotica, zelfredzaamheid en projectbeveiliging. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste activiteiten. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

5 4.1 Internetsite Dankzij de kennis en bereidwilligheid van een niet bij het project betrokken ouder heeft WoonMere een eigen internetsite. Deze site geeft goede en actuele informatie over het wooninitiatief en heeft een belangrijke communicatiefunctie zowel in- als extern en is van grote waarde voor de naamsbekendheid van WoonMere. Zie Alle van belang zijnde documenten zijn downloadable vanaf de website. 4.2 Jongerenbijeenkomsten Om de jongeren, de toekomstige bewoners van WoonMere goed voor te bereiden op zelfstandig wonen, worden regelmatig zaterdagbijeenkomsten georganiseerd. Aanvankelijk werden deze bijeenkomsten in 2007 en een deel van 2008 begeleid door de stichting MEE. Zie ook 4.5. Vanwege tegenvallende resultaten is de projectbegeleiding overgegaan naar 2 leerkrachten die grote betrokkenheid tonen bij de doelgroep. Annemieke Offerman en Jetse van der Meulen hebben de bijeenkomsten nieuw leven ingeblazen en zorgen voor een grote mate van actieve betrokkenheid,zowel voor de individuele belangen als ook het groepsproces. Alle jongeren nemen deel aan een activiteitencommissie. 4.3 Aanvragen van subsidies (fondsenwerving) In 2008 is er een subsidie ontvangen van de Provincie Flevoland voor in totaal ,00 aan bijdragen voor de professionele begeleiding van het project. Van de gemeente Almere is een bedrag van 15,000,00 ontvangen evenals een toezeggen voor eenzelfde bedrag van AGIS zorgverzekering. Voor de aanschaf van Domotica is contact geweest met verschillende fondsen. In 2009 zullen concrete projecten worden benoemd waar een subsidie voor kan worden aangevraagd. Hiervoor heeft het bestuur een overeenkomst gesloten met CHO Consultants. 4.4 Overleg met Alliantie en externen Na een intensief overlegjaar in 2007 met De Alliantie en Domotica-leveranciers, is 2008 wat rustiger geweest. De bouwtekeningen waren gereed, maar vanwege problemen met het grondwaterpeil is de start van de bouw uitgesteld tot september Het overleg met de Alliantie is vrijwel volledig gevoerd door de projectbegeleider. Een van de ouders, met kennis van bouwkunde, is aangesteld om de bouwtechnische zaken namens WoonMere te volgen op de bouwlocatie. Het bestuur heeft collegiaal overleg gevoerd met het bestuur van stichting Paladijn. WoonMere heeft van het Paladijn bestuur de beschikking gekregen over alle huur- en zorgcontracten die zij hebben gesloten met de verhuurder en zorgleverancier. WoonMere is het Paladijnbestuur hiervoor zeer erkentelijk omdat dit veel tijd scheelt bij het opstellen bij eigen overeenkomsten met derden. 4.5 Begeleidingstaken stichting MEE Om voorafgaand aan de verhuizing en de start van het zelfstandig wonen zo goed mogelijk de jongeren voor te bereiden is het voor de initiatiefnemers van groot belang dat zij de individuele wensen van de jongeren kennen. Ook hun twijfels, angsten, en onzekerheden moeten goed in kaart worden gebracht zodat deze zoveel mogelijk vooraf kunnen worden weggenomen en de woonvorm geen onverwachte teleurstellingen teweeg brengt. Om die reden is er in 2007 voor gekozen om de stichting MEE te vragen hulp te bieden. Dit heeft geleid tot het project Maak je eigen plan In meerdere bijeenkomsten is door case managers van de stichting MEE per jongere een inventarisatie gemaakt van de persoonlijke wensen, interesses, karakter en eigenschappen van de jongeren. Op 9 december 2007 is het eindverslag tijdens een vergadering van de werkgroep gepresenteerd. Ondanks toezeggingen zijn er, mede vanwege personele mutaties bij MEE geen vervolgacties geweest. Op 14 april 2008 heeft er een discussieavond met ouders plaatsgevonden. Afspraak was dat MEE vervolgstappen zou gaan zetten. Helaas is dit niet gebeurd waarmee het vertrouwen van WoonMere in een goede afloop was verloren. Het project is verder opgepakt door de leerkrachten genoemd in 4.2. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

6 4.6 Indicatiestelling Op verzoek van het WoonMere bestuur heeft Wil Spaans een inventarisatie gemaakt van alle PGB budgetten. Daar waar nodig zijn nieuwe indicaties aangevraagd. In verband met de wijzigingen in de bekostiging van PGB naar Zorg zwaartepakketten is het nog niet mogelijk een verantwoorde begroting te maken voor de zorgtaken. Vermoedelijk zal in de loop van 2009 meer duidelijk zijn. 5 Voortgang bouw De start van de bouw is aanvankelijk uitgesteld vanwege de vermoedelijke consequenties voor het grondwaterpeil. Na onderzoek van de provincie Flevoland is in Juli 2008 vergunning verleend aan de aannemer. Tijdens de zomerperiode van 2008 is een begin gemaakt met de bouwactiviteiten. Na uitgraven van de parkeerkelder bleek er een drainageprobleem te bestaan waardoor de bouwput vol water bleef stromen. Toe deze tegenslag was opgelost is de verdere bouw voortvarend aangepakt. Ten tijden van het opstellen van dit document waren de werkzaamheden tot aan de vloer van de 1 e verdieping gevorderd. Naar verwachting wordt het complex in december 2009 opgeleverd. 6 WoonMere in het nieuws In 2008 was er relatief weinig media aandacht. Dit kwam omdat vooral achter de schermen werd gewerkt. Wel is er een persmoment geweest bij het uitreiken van De Drempel aan De Alliantie. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een bedrijf of instelling die zichtverdienstelijk heeft gemaakt voor toegankelijkheid van minder validen. WoonMere heeft De Alliantie voorgedragen in verband met de bijzonder fijne samenwerking die leidt tot een fantastische woonen leefomgeving voor meervoudig gehandicapte jongeren. Datum Medium Titel 5 december Almere Vandaag Maarten Pel ontvangt Drempel van de SOGA Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

7 7 Financieel verslag In dit financieel verslag treft de verantwoording aan op hoofdlijnen, alsmede de begroting voor Aan de inkomstenkant van de exploitatierekening zitten verschillende subsidieposten die dit jaar voor het eerst zijn ontvangen. Daarom toont deze exploitatierekening een behoorlijke afwijking met voorgaande jaren. Voor een gedetailleerd overzicht van de uitgaven verdeeld over diverse kostensoorten, kunt u ons vragen om een uitdraai van de grootboekrekening. 7.1 Exploitatierekening 2008 Totaal Totaal Baten Lasten Openingsaldo ,67 Inkomsten contributies ,00 Bankkosten, wereldpas 56,88 Inkomsten contributies ,00 KvK, incl. uittreksel 27,00 Inkomsten contributies ,00 Abraxas hosting website , , ,00 Kosten begeleiding jongeren Huur locatie, 5 x Nieuwe Schuur 250,00 Subsidie Gemeente Almere ,00 Ringbanden + inhoud 60,48 Consumpties incl. kerstlunch 85,96 396,44 396,44 Rente bank ,77 Begeleiding 2007 M. Zaal 3.213,00 Bijdrage jongeren bijeenkomsten: Begeleiding 2008 M. Zaal ,78 Weekend ,00 Bestuurskosten: Begeleiding jongeren ,00 Reiskosten ,14 Schenking 50,00 porti/telefoon ,68 680,00 680,00 Repr.- /stichtingskosten ,75 Porti versturen sponsorbrief 231,20 Kantoorbehoefte 25, , ,45 Discussieavond: Dagvoorzitter 1.499,40 Bedankje sprekers etc. 89, , ,65 Totaal inkomsten ,44 Totaal uitgaven ,92 Totaal inkomsten ,44 Totaal uitgaven (23.514,92) Saldo bank ,52 Verslag kascommissie zie 12 Bijlage 4 Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

8 7.2 Begroting 2009 De begroting 2008 geeft een voorlopig positief resultaat van ruim 4.400,00. Het bestuur van WoonMere is zeer actief bezig om fondsen te werven die door éénmalige of structurele bijdragen negatief resultaat kunnen voorkomen. Zoals eerder vermeld is het bestuur hierover ook in gesprek CHO consultants. Baten Totaal Lasten Totaal Nog te ontvangen contributie ,00 Bankkosten 60,00 Te ontvangen contributie jongeren à 300,00 per jaar 4.800,00 Kamer van Koophandel 35,00 Huur locatie jongerenbijeenkomsten 250,00 Saldo bank ,52 Onkosten jongerenbijeenkomsten 150,00 Te ontvangen subsidie Gemeente Almere (rest) 750,00 Diverse kantoor/secretariaatskosten 1.901,02 Te ontvangen subsidie provinvie Flevoland 5.000,00 Te ontvangen subsidie Agis ,00 Domeinregistratie website 200,00 Rente bank 35,00 Nog te betalen M. Zaal december 4.462,50 Begeleiding M. Zaal ,00 Onvoorzien 500,00 Inkomsten ,52 Totaal lasten ,52 8 Doorkijk 2009 Naar verwachting zal in december 2009 het complex WoonMere worden opgeleverd. Dat betekent dat er in 2009 veel aandacht zal uitgaan naar de definitieve detaillering, afsluiten van overeenkomsten met exploitanten voor de plint (fitness, dagbesteding buurtcafé) en het aanwenden van 24 uurzorg. Hierbij tracht het bestuur van WoonMere zo veel mogelijk samenwerking zoeken met Interact Contour (mede-huurder) en buurtgebonden instellingen. Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

9 9 Bijlage 1 Actieve werkgroep De actieve werkgroep bestaat uit de volgende personen (peildatum 31 december 2008): Elly Dumond Almere Paul en Froukje Offerman Almere Ton Poot Almere Greet en Theo van Gils Amsterdam Tine Mens Almere Ab Moolhuizen Almere Margot Bosters Amsterdam Linaika Almere Huub out Almere Johan en Mirja Manshande Almere Dick en Elly Snijder-van Wissenkerke Almere Ria Roestenburg Almere Gerard de Jong Almere Jacqueline Ammerlaan Almere Ben en Yolande Elfrink Almere Constance Leijdekkers Almere Gera Glaser Almere Bijlage 2 Jongeren De volgende jongeren maken deel uit van het project WoonMere (peildatum 31 december 2008). Naam Geboren Naam Geboren Naomi Scholten Marlies Poot Ferry Roestenburg Stephan Moolhuizen Inge van Gils Mariska Elfrink Birgit Offerman Maaike de Jong Chrisanty Gabriëla Saskia Snijder Remco Manshande Danny van Renswoude Luuk Out Manon van der Sluis Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

10 11 Bijlage 3 Werkgroepen In 2008 waren de volgende werkgroepen actief: Begeleiden Jongeren Froukje Offerman Maria Zaal Tine Mens Infrastructuur Ab Moolhuizen Vacature Nieuwsbrief Ton Poot Anja Moolhuizen Theo van Gils Domotica Maria Zaal Greet van Gils Paul Offerman Zorg Elly Dumond Maria Zaal Margot Bosters Fondsenwerving Greet van Gils Elly Dumond Bouw Ben Elfrnk Ton Poot Johan en Mirja Manshande Website Paul Offerman Theo van Gils Olf Henselmans Sponsoring Ab Moolhuizen Johan en Mirja Manshande Elly Snijder- van Wissenkerke Dagbesteding en vrije tijd Nader in te vullen Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

11 12 Verslag kascommissie Jaarverslag 2008 Stichting WoonMere / februari

Jaarverslag 2007. Rapportage over het kalenderjaar 2007

Jaarverslag 2007. Rapportage over het kalenderjaar 2007 Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark 77 1355 KE ALMERE T 036 5470990 F 036 5470991 woonmere@planet.nl Jaarverslag 2007 Rapportage over het kalenderjaar 2007 Datum 3 maart 2008 Kenmerk 20080303

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Eerste rapportage over de periode 2004 tot en met 31-12-2005

Jaarverslag 2005. Eerste rapportage over de periode 2004 tot en met 31-12-2005 Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark 77 1355 KE ALMERE T 036 5470990 F 036 5470991 woonmere@planet.nl Jaarverslag 2005 Eerste rapportage over de periode 2004 tot en met 31-12-2005 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Rapportage over het kalenderjaar 2006

Jaarverslag Rapportage over het kalenderjaar 2006 Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark 77 1355 KE ALMERE T 036 5470990 F 036 5470991 woonmere@planet.nl Jaarverslag 2006 Rapportage over het kalenderjaar 2006 Datum 30 maart 2007 Kenmerk 20070331

Nadere informatie

Jaarverslag Rapportage over het kalenderjaar 2011

Jaarverslag Rapportage over het kalenderjaar 2011 Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark 77 1355 KE ALMERE T 036 5470990 F 036 5470991 info@woonmere.nl Jaarverslag 2011 Rapportage over het kalenderjaar 2011 Datum 15 juni 2012 Kenmerk 20120615

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Diversiteit is onze kracht

Diversiteit is onze kracht Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark 77 1355 KE ALMERE T 036 5470990 F 036 5470991 woonmere@planet.nl Diversiteit is onze kracht Een rapport over de mogelijkheid om een woonproject voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2014 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

ANBI Jaarverslag Van Stichting Wooninitiatief Best. Best. 1 december 2015

ANBI Jaarverslag Van Stichting Wooninitiatief Best. Best. 1 december 2015 ANBI Jaarverslag 2014 Van Stichting Wooninitiatief Best Best 1 december 2015 1 Toelichting Algemeen De Stichting is opgericht op 10 december 2008 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Jaarrekening Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Inhoudsopgave Verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Villa Puur. Jaarrekening 2016

Stichting Villa Puur. Jaarrekening 2016 Stichting Villa Puur Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Jaarverslag... 2 Verslag van het bestuur... 2 Jaarrekening... 5 Balans per 31 december 2016... 5 Staat van Baten en lasten... 6 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best ANBI Jaarverslag 2013 Van Stichting Wooninitiatief Best Best 1 december 2014 1 Toelichting Algemeen De Stichting is opgericht op 10 december 2008 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN - Officiële naam Vereniging afdeling Zeeuws Vlaanderen van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Zeeuws Vlaanderen) - Fiscaal nummer

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

BELEIDSPLAN: Visie op zorg;

BELEIDSPLAN: Visie op zorg; Stichting Samen toch apart Arnold van Rodelaan 65 5527 BS Hapert 0497-843196 Email: Info@Samentochapart.nl Website: www.samentochapart.nl KvK Eindhoven: 17203470 Rabobank Reusel: 12.12.05.991 BELEIDSPLAN:

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Het Project: WoonMere. Realive & WoonMere: langer zelfstandig wonen met een lichamelijke beperking 18 November 2010, Eindhoven.

Het Project: WoonMere. Realive & WoonMere: langer zelfstandig wonen met een lichamelijke beperking 18 November 2010, Eindhoven. Het Project: WoonMere Realive & WoonMere: langer zelfstandig wonen met een lichamelijke beperking 18 November 2010, Eindhoven Powered by Agenda Marcel Elderhorst Paul Offerman Account Manager Realive Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten. 2.0 Begroting 2017 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling Lochem-Zutphen van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Lochem-Zutphen) - Fiscaal nummer 8182.58.090 - Contactgegevens

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING Delft van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING Delft van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) VERENIGING AFDELING Delft van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) Fiscaal nummer TAA afdeling Delft: 8081.90.003 BELEIDSPLAN INLEIDING In onderstaand beleidsplan legt

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan Stichting NTI NLP Foundation Limmen Beleidsplan Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 37136921 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 1. Werkzaamheden 2 2. Fondsenwerving 2 3. Financieel beheer 3 4. Besteding

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Stichting PrentenboekenPlus

Stichting PrentenboekenPlus Stichting PrentenboekenPlus Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Organisatie... 4 Financiën... 5 1 Voorwoord Lezen lijkt zo vanzelfsprekend. Je gaat naar de bibliotheek, je leent

Nadere informatie

sociaal en financieel jaarverslag 2014

sociaal en financieel jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek sociaal en financieel jaarverslag Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar KVK/RSIN nummer: 54119294 jaarverslag stichting vrienden van zorgboerderij oliehoek 2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2015 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

- Officiële naam: Vereniging afdeling Ede en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Ede)

- Officiële naam: Vereniging afdeling Ede en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Ede) Tesselschade-Arbeid Adelt afd. Ede en Omstreken Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging - Officiële naam: Vereniging afdeling Ede en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling Eindhoven van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Eindhoven) - Fiscaal nummer 8165.01.853 - Contactgegevens eindhoven@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Rapport boekjaar 2015. Stichting Woondroom Schiedam

Rapport boekjaar 2015. Stichting Woondroom Schiedam Rapport boekjaar 2015 Stichting Woondroom Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Blz. Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel verslag Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 6 Rekening van baten

Nadere informatie

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2016 (vastgesteld op 16 maart 2017)

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2016 (vastgesteld op 16 maart 2017) STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM JAARREKENING 2016 (vastgesteld op 16 maart 2017) Algemene gegevens De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest.

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. 1 HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014 Activiteiten De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. Kringloopeconomie De Vrienden van Biesland zien als een kernactiviteit het bevorderen van een

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING Friesland van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING Friesland van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) VERENIGING AFDELING Friesland van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) - Officiële naam Vereniging afdeling Friesland van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Jaarrekening 2015 en begroting 2016 Jaarrekening 2015 en begroting 2016 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening 2015... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op jaarrekening 2015... 6 Begroting 2016... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling s-hertogenbosch van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling s-hertogenbosch) - Fiscaal nummer 0402.17.977 - Contactgegevens

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2016 Stichting Lach voor een Dag Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. Beleidsplan 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Historie 3 Huidig bestuur 3 Missie

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG Federatie Dierenambulances Nederland HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Secretariaat FDN e-mail: info@fdn.nl Amersfoortseweg 38 website: www.fdn.nl 3951 LC Maarn ING Bank: NL17 INGB 0000 2974 07 Tel :

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar)

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Fiscaal nummer 8163.65.155 - Contactgegevens alkmaar@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING DRENTHE van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING DRENTHE van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) - Officiële naam Vereniging afdeling Drenthe van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Drenthe) - Fiscaal nummer 8100.02.140 - Contactgegevens drenthe@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement P10. Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld.

Huishoudelijk Reglement P10. Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld. Huishoudelijk Reglement P10 1. Begrippen en definities Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld. Huishoudelijk reglement:

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél.

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél. 1 Algemeen Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél. De stichting Platform Appél Kerk & Israël is opgericht bij notariële akte op 03 april 2013 Zij is statutair gevestigd

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012 Rapport Inzake Jaarrekening 2012 Administratie- & Adviesburo Het Bestuur van de Damrak 70 1012 LM AMSTERDAM Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van de samengesteld op

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) BELEIDSPLAN 2017 Samenstelling bestuur van de vereniging afdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie