Algemene Voorwaarden: Zandloper concept en realisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden: Zandloper concept en realisatie"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden: Zandloper concept en realisatie Utrecht, Januari 2009 Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Zandloper concept en realisatie. Ingeschreven Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer d.d Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard. 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten. Artikel 2. Afwijkende voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren. 3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard

2 Artikel 3. Offertes 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. 2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. 3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld. 4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken. Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen. 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd. 4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden. Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen 1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen. 2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. 3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden. 4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever. 5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer. 6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. 7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

3 Artikel 6. Relatiebeheer 1. De opdrachtnemer maakt van alle contacten met de opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding geeft. 3. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden. 4. In geval binnen 4 dagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per mail/fax akkoord van de opdrachtgever worden gevraagd. 5. De opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon. Artikel 7. Inschakeling derden 1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. Artikel 8. Betalingstermijn 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn van 14 dagen. 2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen. 3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten en productiekosten voor websites dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is. 4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclame-zendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen. 5. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen. 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 70,-- per vordering bedragen.

4 Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie. 2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen. Artikel 10. Levertijden De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer. Artikel 11. Zorgplicht De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. 2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer - ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn. 3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

5 Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren. 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden. 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend. Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden 1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen. 2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 11 van deze voorwaarden. Artikel 14. Exoneratie 1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht. 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen. 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

6 Artikel 15. Overmacht In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. 2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen. Artikel 16. Intellectuele eigendom 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. 2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom/naburige rechten - de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten. 3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is. 4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen. 5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 6. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

7 Artikel 17. Duur van de overeenkomst Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden. 2. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan. Artikel 18. Afwikkeling relatie Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde. 2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is. Artikel 19. Overdracht en plichten Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij. 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming Artikel 20. Bevoegde rechter 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

8 Utrecht, 18 januari 2005 Page 1 Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van Zandloper.nl, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen Zandloper.nl en de afnemers van onze diensten. Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden vormen onzegebruiksvoorwaarden. Deze zijn er op gericht een verstoring in ons netwerk en diensten te voorkomen en zo een hoge mate van kwaliteit te kunnen bieden. Neemt u er notie van dat onderdelen voorzien van een sterretje (*) niet van toepassing zijn op klanten die enkel en alleen een of meerdere domeinnamen willen laten registreren (dus zonder hosting en het gebruik van adressen). 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeemvan Zandloper.nl. 1.2 Dataverkeer: verkeer van digitale informatie van en naar de diensten die een Klant bij Zandloper.nl heeft afgesloten (website, weblog, , etc) 1.3 Domeinnaam: het adres waarop de Website van een Klant op het Internet gevonden kan worden adres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet. 1.5 Homepage: een op naam van de Klant gestelde internetpagina, ofwel een titel- en introductiepagina van een Website op het Internet 1.6 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Zandloper.nl een Overeenkomst heeft gesloten. 1.7 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Zandloper.nl teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem en het Internet. 1.8 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 1.9 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zandloper.nl en een Klant op grond waarvan Zandloper.nl Diensten worden verricht Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Request for Comments (RFC): Een verzameling technische en organisatorische Richtlijnen en beschrijvingen van op Internet gangbare protocollen, procedures en programmatuur en concepten alsmede voor het gebruik daarvan (ftp://ftp.ripe.net/rfc en Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Zandloper.nl de Klant toegang tot het Internet verleent Website: een of meerdere geïntegreerde Internetpagina's, die worden voorafgegaan door een Homepage Zandloper.nl Diensten: de diensten die door Zandloper.nl ten behoeve van Klanten worden verricht. Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht1

9 2 ALGEMEEN 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Zandloper.nl en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voor zover door partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken. 2.2 Alle door Zandloper.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Zandloper.nl een aan een aspirant-klant ter beschikking gestelde overeenkomst of aanvraag / machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Zandloper.nl Diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de Klant is onverwijlde herroeping door Zandloper.nl mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Zandloper.nl gehouden al hetgeen Zandloper.nl reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. Zandloper.nl kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren. 2.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Zandloper.nl niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van de aanbieding van Zandloper.nl. 2.5 Zandloper.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 3.2 van kracht. Indien de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Page 2 3 PRIJZEN 3.1 De Klant is afhankelijk van de te leveren Zandloper.nl Dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in de Overeenkomst of anderszins anders is vermeld. 3.2 Zandloper.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van Zandloper.nl. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen. 4 BETALING 4.1 Abonnementen op Zandloper.nl Diensten dienen - ongeacht het type abonnement - twaalf (12) maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden. 4.2 De verschuldigde vergoedingen worden voldaan via een bankincasso of door middel van een creditcardbetaling. Op verzoek van de Klant kan van deze betalingsvormen worden afgeweken en kan worden betaald via overschrijving Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht2

10 of via IDeal. De meerkosten voor deze betalingsvariant bedragen 2,50 per factuur. 4.3 Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.2 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Zandloper.nl behoudt zich het recht voor om voor iedere factuur een herinneringstarief van 10,00 in rekening te brengen. Zandloper.nl behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van 50,00, tenzij Zandloper.nl aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. Zandloper.nl kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk de Overeenkomst nietig verklaren en het domein van de Klant verwijderen of de Account sluiten / domein weer vrij te geven als gevolg van te late betaling. 4.4 In het geval van mogelijke restituties behoudt Zandloper.nl zich het recht voor een bedrag af te trekken dat gelijkstaat aan bankkosten of soortgelijke kosten die betrekking hebben op de vergoeding naar de Klant. Page 3 5 VERPLICHTINGEN VAN ZANDLOPER.NL 5.1 Zandloper.nl spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: een correcte domeinregistratie (eventueel via onze partners) het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Zandloper.nl Diensten; het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van (Persoons)gegevens die opgeslagen worden. Zandloper.nl garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert Zandloper.nl dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Zandloper.nl. 5.2 Zandloper.nl is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan Zandloper.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 6 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT (GEBRUIKSVOORWAARDEN) 6.1 De Klant zal zich opstellen en zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. 6.2 De Klant stelt Zandloper.nl zo spoedig mogelijk via zijn/haar persoonlijke online supportpagina in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. Deze wijzigingen worden door Zandloper.nl automatisch doorgegeven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. 6.3 De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn Account van de Zandloper.nl Diensten wordt gemaakt. 6.4 De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Zandloper.nl, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma's te gebruiken indien er een directe, door Zandloper.nl toegestane, verbinding met het Systeem bestaat. Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht3

11 6.5 Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC), de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud ('spamming'); het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet ('hacken'). In het geval dit artikel wordt geschonden, behoudt Zandloper.nl zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggegevens door te geven aan die autoriteit. Zandloper.nl behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit. 6.6 Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar Account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Zandloper.nl hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 6 is het de Klant toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, op het Systeem te plaatsen en te onderhouden. 6.7 Dataverkeer is in principe onbeperkt. Maar het verkeer dient wel redelijk te zijn en niet het verkeer van andere klanten te verstoren (op basis van Fair Use Policy). Als het verkeer van een Klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt Zandloper.nl zich het recht voor om de Account van de eerstgenoemde Klant te beperken / af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen. Zandloper.nl behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een Account wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald. Zandloper.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking. * 6.8 De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken. 6.9 Zandloper.nl is, zonder dat Zandloper.nl tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 6.1 tot en met De Klant vrijwaart Zandloper.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de Account, het Systeem of Internet, dan wel door het niet Page 4 Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht4

12 nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Page 5 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 7.1 Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom (databankrechten inbegrepen) op de Zandloper.nl Diensten en alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Zandloper.nl of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de Zandloper.nl Diensten en/of alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 7.2 Zandloper.nl zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door Zandloper.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel of industrieel eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant Zandloper.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Zandloper.nl. 7.3 De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Zandloper.nl verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 7.4 Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 7.5 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Zandloper.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel of industrieel eigendom of indien naar het oordeel van Zandloper.nl een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Zandloper.nl, zulks ter harer keuze: zorgdragen dat de Klant de ter beschikking gestelde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken; of gerechtigd zijn de Overeenkomst te beëindigen, tegen creditering van de door de Klant betaalde vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. 7.6 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Zandloper.nl wegens schending van rechten van intellectueel of industrieel eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Zandloper.nl voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door Zandloper.nl gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Zandloper.nl geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door Zandloper.nl verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd. Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht5

13 8 AANSPRAKELIJKHEID 8.1 Het gebruik door Klant van de Diensten van Zandloper.nl is geheel voor zijn/haar eigen risico. Zandloper.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de Klant ontvangt of verzendt via internet. Zandloper.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies - direct of indirect - immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet. 8.2 Zandloper.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van Zandloper.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name kan Zandloper.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, loginprocedure, Account en adres, ongeacht de redenen hiervoor. 8.3 Aansprakelijkheid van Zandloper.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 8.4 Zandloper.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geïnstalleerde software, etc. 8.5 Zandloper.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de Klant of schade als gevolg hiervan. 8.6 De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet. 8.7 Bij opzegging/verhuizing/verwijdering van een domeinnaam vallen de toekomstige activiteiten van het domein niet meer onder de verantwoordelijkheid van Zandloper.nl en Zandloper.nl kan hiervoor ook niet langer aansprakelijk worden gesteld.* 8.8 De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Zandloper.nl voortvloeiende schade. Page 6 9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 9.1 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk drie (3) maanden voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Zandloper.nl de opzegging ontvangt. Zodra Zandloper.nl een opzegging ontvangt, wordt de Klant automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op de online supportpagina van de Klant. Als de Klant een dergelijke bevestiging niet binnen acht dagen kan zien op zijn/haar supportpagina, moet deze een nieuwe opzegging sturen. 9.2 Indien Zandloper.nl ervoor kiest een specifiek abonnementtype of speciale dienst te beëindigen, kan Zandloper.nl het abonnement met een Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht6

14 opzegtermijn van een (1) maand opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. 9.3 Indien Zandloper.nl aanzienlijke wijzigingen doorvoert die de Algemene Voorwaarden depreciëren, is de Klant gerechtigd zijn/haar Dienst(en) op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand. Het ongebruikte deel van vooruit betaalde bedragen wordt tevens, bij uitzondering, gerestitueerd. 9.4 Een abonnement op een dienst van Zandloper.nl kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de Klant Zandloper.nl hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht. 9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 leden 6 en 7 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. 9.6 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Zandloper.nl te voldoen, is Zandloper.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Zandloper.nl Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Zandloper.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Zandloper.nl verder toekomende rechten. 9.7 Zandloper.nl is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Zandloper.nl Diensten te staken indien : de Klant aan Zandloper.nl valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven; de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; de Klant in strijd handelt met artikel 6.1 tot en met 6.7; ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd; de Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend; de ondermening van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 9.8 Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal het gebruiksrecht op de Diensten, zoals bedoeld in artikel 7 onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk door Zandloper.nl buiten gebruik worden gesteld. De Klant zal onmiddellijk ophouden van het Systeem en van de Zandloper.nl Diensten gebruik te maken. 9.9 Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Zandloper.nl de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte Persoonsgegevens en gegevens van homepages en mailsystemen binnen dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor Page 7 Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht7

15 de afwikkeling van de Overeenkomst of indien Zandloper.nl anderszins gerechtigd is over deze Persoonsgegevens te beschikken. Page 8 10 ZANDLOPER.NL DIENSTEN 10.1 DOMEINREGISTRATIE Zandloper.nl verzorgt in opdracht van de Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de Klant. Daarom treedt Zandloper.nl alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens door de SIDN op haar website worden gepubliceerd. Zandloper.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Klant en Zandloper.nl aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. De Klant is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat Zandloper.nl middels een gerechtelijk bevel verplicht is een door de Klant vastgelegde domeinnaam te verwijderen, wijzigen of aan te passen. De Klant is zich er tevens van bewust dat indien Zandloper.nl wordt aangeklaagd of als er de dreiging is van een rechtszaak in verband met een domeinnaam van de Klant, Zandloper.nl zich tot de Klant kan wenden om schadeloos te worden gesteld en gevrijwaard te worden In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Zandloper.nl zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Zandloper.nl verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam Met betrekking tot domeinregistratie komt de Klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Zandloper.nl door te geven (via zijn persoonlijke online supportpagina) De Klant verklaart bij completering en inschrijving van de Domeinnaam Registratie Overeenkomst dat de verklaringen in deze aanvraag de waarheid zijn en dat de registratie van de domeinnaam voor zover de Klant ervan bewust is, niet in conflict is met, of in strijd is met de rechten van derden. De Klant verklaart ook dat de domeinnaam niet geregistreerd wordt voor een of Zandloper.nl Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht8

16 10.2 SPECIALE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE DOMEINEXTENSIES Het gebruik van.be domeinen: De Klant accepteert dat met de registratie van een.be domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van DNS die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel.be (cf Het gebruik van.de domeinen: Als de Klant.de domeinen registreert, treedt Zandloper.nl alleen op als tussenpersoon tussen de Klant en DENIX Domain VerwaltungsundBetriebsgesellschaft eg) (cf Het gebruik van.eu domeinen: De Klant accepteert dat met de registratie van een.eu domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van EURid die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel.eu (cf Het gebruik van Zandloper.nl domeinen: De klant accepteert dat met de registratie van een.nl domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van SIDN die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel.nl (cf Het gebruik van.uk domeinen: De Klant accepteert dat met de registratie van een.uk domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van Nominet die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel.uk (cf Voor domeinnamen die niet hierboven staan vermeld (bijv..com,.net.,.org, etc.) wordt verwezen naar de richtlijnen van de individuele domeinextensies Als de Klant niet voldoet aan de richtlijnen van het betreffende domein, is Zandloper.nl gerechtigd het domein van de Klant te verwijderen zonder dat Zandloper.nl aansprakelijk worden gehouden en zonder dat de Klant recht heeft op restitutie op domeintarieven of registratiekosten die vooruit zijn betaald. Page HOSTING* Zandloper.nl verleent voor toegang tot het Systeem en het internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.* Zandloper.nl biedt de Klant de mogelijkheid een Homepage te openen. Zandloper.nl stelt hiertoe 100 MB schrijfruimte beschikbaar (tegen betaling upgraden is mogelijk).* Het is klanten zonder voorafgaande toestemming van Zandloper.nl niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mogen worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen.* Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van Zandloper.nl, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinkbeelden of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van Zandloper.nl op te slaan. Het is Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht9

17 het besluit van Zandloper.nl en van Zandloper.nl alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en zij behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de Klant geen claim bij Zandloper.nl neerleggen met betrekking tot de beslissing.* Zandloper.nl biedt onbeperkte toegang tot standaardscripts en het gebruik van andere scripts. Maar het gebruik van andere scripts is alleen toegestaan zolang dit niet de servers in onredelijke mate belast.* Alle sjablonen die de Klant ter beschikking worden gesteld door Zandloper.nl blijven eigendom van Zandloper.nl, ongeacht of deze individuele sjablonen zijn gewijzigd of niet. Er mogen geen sjablonen die Zandloper.nl de Klant ter beschikking heeft gesteld worden verspreid naar anderen, noch op commerciële basis, noch op niet-commerciële basis. Alle sjablonen worden geleverd met niet-uitsluitende rechten. In het geval Zandloper.nl zich verplicht voelt het gebruiksrecht van een sjabloon in te trekken, kan Zandloper.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies (direct of indirect) aan de kant van de Klant als gevolg van de intrekking. Zandloper.nl is ook niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken in sjablonen of de toegang ervan Zandloper.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van haar Diensten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt Zandloper.nl zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de data van de Klant. In dergelijke gevallen zal de staf van Zandloper.nl gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Alle andere toegang tot klantendata vereist de acceptatie van de Klant of een rechtbank Hoewel spam- en virusfilters die de klant ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails minimaliseren, garandeert Zandloper.nl niet dat klanten geen ongewenste mail ontvangen. Page KLACHTEN 11.1 Zandloper.nl spant zich in klachten omtrent de Zandloper.nl Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Zandloper.nl Diensten te komen. Zandloper.nl is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Klant onverlet. 12 BEHEER VAN HET SYSTEEM 12.1 Zandloper.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Zandloper.nl te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Zandloper.nl ontstaat Zandloper.nl is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account en in de adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Zandloper.nl ontstaat. Zandloper.nl zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht10

18 13 BEVEILIGING EN PRIVACY 13.1 De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Zandloper.nl zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Zandloper.nl. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Zandloper.nl en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Zandloper.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is Zandloper.nl onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Zandloper.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 6.1 tot en met 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.* 13.3 Voorzover Zandloper.nl via de Zandloper.nl Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet Zandloper.nl dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Zandloper.nl tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen Indien door de Klant middels de Zandloper.nl Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant Zandloper.nl tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP Zandloper.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Page OVERMACHT 14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Zandloper.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Zandloper.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient Zandloper.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zandloper.nl haar verbintenis had moeten nakomen Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Zandloper.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Zandloper.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat. Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht11

19 15 OVERIG 15.1 Abonnees van de Diensten van Zandloper.nl dienen 18 jaar of ouder te zijn,of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers Een abonnement op een dienst van Zandloper.nl is inclusief automatische registratie van de naam, het adres en adres van de Klant in de mailinglijst van Zandloper.nl. Klanten die niet op deze manier geregistreerd wensen te zijn, dienen Zandloper.nl hiervan zelf op de hoogte te brengen Zandloper.nl biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden binnen 24 uur via beantwoord, indien dithaalbaar is. Vragen met betrekking tot de verkoop en betaling worden ook, indien mogelijk, op werkdagen binnen 24 uur beantwoord In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van Zandloper.nl, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Zandloper.nl heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden Op elke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement s Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 15.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Zandloper.nl een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. Den Haag, november 2005 Page 12 **Fair Use Policy dataverkeer U heeft bij ieder hosting pakket ongelimiteerd dataverkeer zolang dit binnen de grenzen van ons Fair Use Policy dataverkeer blijft. Ons Fair Use Policy bestaat uit de volgende regels; U mag ten minste 10x de omvang van de opslagruimte van uw hosting pakket gebruiken. dat betekent dat u bij het Basic pakket, waarbij de opslagruimte 100MB is, ten minste 1000 MB dataverkeer mag gebruiken.wanneer uw website niet meer voldoet aan de bovenstaande regel ontvangt u eerst een waarschuwing uw dataverkeer omlaag te brengen door bijvoorbeeld grote bestanden die veel opgevraagd worden te verkleinen of te verwijderen. Mocht u in de volgende maand geen gehoor geven aan de waarschuwing en is de hoogte van uw dataverkeer nog altijd bovengemiddeld is dan ontvangt u voor de voorgaande maand en de huidige maand een opslag op uw hosting abonnement van 20,- voor iedere GB (500MB) extra gebruikt dataverkeer ruimte boven het gemiddelde. Wij adviseren u in dit geval uw basispakket uit te breiden en zodoende te profiteren van onze standaard prijzen. Zandloper KvK nr BTW nr B01 Bank ABN AMRO te Utrecht12

Leveringsvoorwaarden Kien Communicatie januari 2007

Leveringsvoorwaarden Kien Communicatie januari 2007 Leveringsvoorwaarden Kien Communicatie januari 2007 Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Afwijkende voorwaarden. Artikel 3. Offertes

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Afwijkende voorwaarden. Artikel 3. Offertes Algemene Voorwaarden MKBmedia (B&L b.v.) versie Januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden: Ruwe Grond Communicatieadvies, interim- management en training

Leveringsvoorwaarden: Ruwe Grond Communicatieadvies, interim- management en training Leveringsvoorwaarden: Ruwe Grond Communicatieadvies, interim- management en training INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Afwijkende voorwaarden 3. Offertes 4. Prijzen, leveringen en betalingen 5. Opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden ARTIKEL 4 PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN. Pid & Design Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden ARTIKEL 4 PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN. Pid & Design Algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van opdrachtnemer inzake alle door

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: De BV meer dan communicatie-adviesbureau, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Keizersgracht 620 1017ER te Amsterdam heeft, met betrekking tot strategische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten. Leveringsvoorwaarden van Sunbytes 01-01-2015 Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden van NO TOMATO, neergelegd in de volgende genummer de bepalingen.

Leveringsvoorwaarden van NO TOMATO, neergelegd in de volgende genummer de bepalingen. Leveringsvoorwaarden van NO TOMATO, neergelegd in de volgende genummer de bepalingen. Art. 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden hosting Ideesoft

Algemene Voorwaarden hosting Ideesoft Algemene Voorwaarden hosting Ideesoft Wanneer u een hosting abonnement neemt op een of meerdere diensten van Ideesoft, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden voor dienstverlening

Voorwaarden voor dienstverlening Art. 1. Definities Sterk Werk Communicatie B.V. Veerhaven 7 3016 CJ Rotterdam Voorwaarden voor dienstverlening 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 januari 2011 Pagina 1 van 7

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 januari 2011 Pagina 1 van 7 Artikel 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van VEVIDA Services BV. 1.2 E-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen

Nadere informatie

Brugstraat 7a-1 info@vanderloo-design.nl ING: 4260648 9712 AA Groningen www.vanderloo-design.nl KVK: 02098584

Brugstraat 7a-1 info@vanderloo-design.nl ING: 4260648 9712 AA Groningen www.vanderloo-design.nl KVK: 02098584 Brugstraat 7a-1 info@vanderloo-design.nl ING: 4260648 9712 AA Groningen www.vanderloo-design.nl KVK: 02098584 T 050-3142285 BTW: NL1109.27.047.B01 Algemene voorwaarden VanderLoo-Design Versie: 2013-1 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RW tekst & communicatie

Algemene voorwaarden RW tekst & communicatie Algemene voorwaarden RW tekst & communicatie 1. DEFINITIES 1.1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt. 1.2. Onder Opdrachtnemer

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van Mijndomein.nl.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van Mijndomein.nl. Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van Mijndomein.nl, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen Mijndomein.nl

Nadere informatie

1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van ICT-Services Emmen.

1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van ICT-Services Emmen. Algemene Voorwaarden ICT-Services Emmen versie 1 (17-04-2007) Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van ICT-Services Emmen, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Nadere informatie

1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van JouwNaamHier / Arent Computing.

1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van JouwNaamHier / Arent Computing. Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van JouwNaamHier / Arent Computing, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden regelen de zakelijke relatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MySiteHosting.nl

Algemene Voorwaarden MySiteHosting.nl Algemene Voorwaarden MySiteHosting.nl De Algemene Voorwaarden van MySiteHosting zijn van toepassing op alle producten van MSH. Afnemer van producten aangeboden door MySiteHosting gaat akkoord met de hieronder

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Duijnhoven Internetservices V.O.F.

Algemene voorwaarden Van Duijnhoven Internetservices V.O.F. Algemene voorwaarden Van Duijnhoven Internetservices V.O.F. Van Duijnhoven Internetservices zal verder worden afgekort als VDI. Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten bij VDI dan gaat

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. 1. Definities. 2. Afwijkende voorwaarden

Algemene voorwaarden. Inhoud. 1. Definities. 2. Afwijkende voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud 1. Definities 2. Afwijkende voorwaarden 3. Offertes 4. Prijzen, leveringen en betalingen 5. Opdrachten en wijzigingen 6. Inschakeling derden 7. Betalingstermijn 8. Opschorting,

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Uitgangspunten Algemene Voorwaarden NIPED strategie Artikel wel makkelijk, 1. Definities met enige stimulans en goedkoop In markt deze vraagt voorwaarden om 5 g s: wordt goed, verstaan gemakkelijk, onder:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1. Een opdracht is het verzoek van een opdrachtgever aan VLBD om tegen betaling diensten uit te voeren.

1. Een opdracht is het verzoek van een opdrachtgever aan VLBD om tegen betaling diensten uit te voeren. Artikel 1. Enkele definities Artikel 2. Geldigheid leveringsvoorwaarden Artikel 3. Aansprakelijkheid Artikel 4. Projectrapporten / offertes Artikel 5. Prijzen, leveringen en betalingen Artikel 6. Opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Datum: maandag 1 februari 2010 Versie 1.0 Opgesteld door: Frank en Vrij Media, Salland 45, 1274 KK, Huizen, telefoon: 035 887 07 53 Inhoudsopgave: DEFINITIES... 2 AFWIJKENDE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Netvibes B.V. versie 1.1 (1 juli 2008)

Algemene Voorwaarden Netvibes B.V. versie 1.1 (1 juli 2008) Algemene Voorwaarden Netvibes B.V. versie 1.1 (1 juli 2008) 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van Netvibes. 1.2 Dataverkeer: verkeer van digitale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN Internetdiensten Automatisering Reclame & Ontwerp Bezoekadres Didamseweg 25 c 7037 DJ Beek (Montferland) Postadres Postbus 192 6940 AB Didam Telefoon E-mail

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bureau Drijf

Algemene Voorwaarden Bureau Drijf Algemene Voorwaarden Bureau Drijf Inhoud 1. Definities 2. Afwijkende voorwaarden 3. Offertes 4. Prijzen, leveringen en betalingen 5. Opdrachten en wijzigingen 6. Inschakeling derden 7. Betalingstermijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden v1.1 01.01.2015 Definities 1. Carve Media: De eenmanszaak Carve Media, gevestigd te Rotterdam, KVK nummer 59768134. 2. Opdrachtgever: De partij die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

1.2 e-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.

1.2 e-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet. Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van WideM. 1.2 e-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende werkzaamheden en leveranties door Ko-Assist

Algemene voorwaarden betreffende werkzaamheden en leveranties door Ko-Assist Algemene voorwaarden betreffende werkzaamheden en leveranties door Ko-Assist 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: concept(en) overeenkomst opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VORMBEELDIG

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VORMBEELDIG ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VORMBEELDIG 1. ALGEMEEN EN DEFINITIES 1. Op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten, door Vormbeeldig (hierna te noemen opdrachtnemer) gedaan aan, respectievelijk

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de VEA en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de VEA en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer Algemene Voorwaarden Maart 2008 Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de VEA en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20112303 Artikel 1 Definities 1.1 Onder

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

1. AANBOD EN AANVAARDING

1. AANBOD EN AANVAARDING Dit zijn de algemene voorwaarden van Mijndomein Hosting BV, hierna te noemen Mijndomein gevestigd aan de Albert Einsteinweg 4 te Lelystad. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27181493

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prostech

Algemene Voorwaarden Prostech Algemene Voorwaarden Prostech ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 ALGEMEEN ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN PROSTECH ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 6 PROSTECH DIENSTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingBB

Algemene voorwaarden HostingBB 1 Artikel 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van HostingBB. 1.2 E-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden NTCP8 BV

Algemene Leveringsvoorwaarden NTCP8 BV Algemene Leveringsvoorwaarden NTCP8 BV 1. Definities 1.1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt. 1.2. Onder Opdrachtnemer

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Landsbergen Advies Inhoud: 1. Definities 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden 3. Offertes

Algemene voorwaarden Landsbergen Advies Inhoud: 1. Definities 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden 3. Offertes Algemene voorwaarden Landsbergen Advies Inhoud: 1. Definities 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden 3. Offertes 4. Prijzen, leveringen en betalingen 5. Opdrachten en wijzigingen 6. Inschakeling derden

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hosting

Algemene voorwaarden Hosting Algemene voorwaarden Hosting Fontline Multimedia Mozartlaan 25 L 1217 CM Hilversum KvK : 32100598 Artikel 1. DEFINITIES 1.1 Account : de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1 Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gedaan of gesloten met Make it Clear!

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Art. 1 Begripsbepalingen 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: onder algemene voorwaarden wordt verstaan; deze algemene voorwaarden; 2. CRAFT: CRAFT Lean Management B.V.;

Nadere informatie

1.1 Account: de klantnaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van VIVE Internet Diensten.

1.1 Account: de klantnaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van VIVE Internet Diensten. Algemene Voorwaarden van VIVE Internet Diensten ARTIKEL 1 - DEFINITIES 1.1 Account: de klantnaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van VIVE Internet Diensten. 1.2 Accountgegevens: de gegevens

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DOMEINNAMENBESTELLEN.NL

Algemene Voorwaarden DOMEINNAMENBESTELLEN.NL Algemene Voorwaarden DOMEINNAMENBESTELLEN.NL Duidelijkheid over onze dienstverlening, werkwijze en prijsstelling is één van de zaken waar we veel waarde aan hechten. Domeinnamenbestellen.nl heeft om deze

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Webcontent4You.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met Webcontent4You.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Webcontent4You.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met Webcontent4You.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van Webcontent4You.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met Webcontent4You.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Webcontent4you.nl: Webcontent4you.nl gevestigd aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HOSTING.EU

Algemene Voorwaarden HOSTING.EU Algemene Voorwaarden HOSTING.EU Duidelijkheid over onze dienstverlening, werkwijze en prijsstelling is één van de zaken waar we veel waarde aan hechten. Hosting.eu heeft om deze duidelijkheid te scheppen

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden epidemie b.v. JANUARI 2014

Algemene voorwaarden epidemie b.v. JANUARI 2014 Algemene voorwaarden epidemie b.v. JANUARI 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Toepasselijke Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Epidemie B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie