Algemene leveringsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van MEVACOM.BE BVBA.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene leveringsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van MEVACOM.BE BVBA."

Transcriptie

1 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 1 van 6 Algemene leveringsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van MEVACOM.BE BVBA. Art. 1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. Art De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen MEVACOM.BE BVBA en haar KLANTEN, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Art Met MEVACOM.BE BVBA in de zin van deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden wordt bedoeld MEVACOM.BE BVBA met als maatschappelijke zetel te 9240 Zele België, Dijkstraat 35 bus 1 of een met haar verbonden onderneming die instaat voor de verkoop en/of dienstverlening. Art Onze algemene evenals onze bijzondere leverings- en verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de KLANT, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden en zelfs indien in de bestelbon anders is vermeld. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de KLANT. Art De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de KLANT vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover MEVACOM.BE BVBA. Art Het aanwenden en/of bewaren door de KLANT van om het even welk product van MEVACOM.BE BVBA of het toelaten dat MEVACOM.BE BVBA een dienstverlening voor de KLANT aanvat, geldt als onherroepelijk bewijs van de bestelling ervan door de KLANT als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. Art Ingeval de KLANT producten en/of diensten wenst aan te kopen voor niet-professioneel gebruik dient hij MEVACOM.BE BVBA hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zoniet zal hij onherroepelijk beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Art. 2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN. Art Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van MEVACOM.BE BVBA gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Art Elke door de KLANT gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt MEVACOM.BE BVBA slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook telefonische en elektronische bestellingen van de KLANT dienen door MEVACOM.BE BVBA steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn. Art Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon van de KLANT, kan MEVACOM.BE BVBA onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product. Art MEVACOM.BE BVBA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van diensten en/of goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van MEVACOM.BE BVBA een andere verkoopprijs vermeldt. Indien de prijs met meer dan twintig procent stijgt, kan de KLANT het contract binnen de vijf werkdagen na bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor de goederen, die na het in voege treden van de nieuwe prijs, moeten geleverd worden. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort. Indien de KLANT niet reageert binnen de hierboven vermelde periode van vijf werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen. Art MEVACOM.BE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren of vertraging van een bestelling ten gevolge van overmacht, het uitblijven van leveringen door leveranciers van MEVACOM.BE BVBA, uitputting voorraad, toeval, ongeval, staking, lockout, oproer, terrorisme, aanslagen, oorlog, invasie, epidemieën, storm, aardbevingen, rampen, brand, explosie, overstroming, enz. Deze opsomming is niet beperkend. MEVACOM.BE BVBA is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Art De prijzen betreffen diensten en/of goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de KLANT. Art MEVACOM.BE BVBA biedt de KLANT de mogelijkheid om bestellingen telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch (Internet). Art Bij het plaatsen van een bestelling bij MEVACOM.BE BVBA dient de KLANT zichzelf te identificeren, en wordt de KLANT door MEVACOM.BE BVBA geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door MEVACOM.BE BVBA wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna samengevoegd genoemd klantidentificatie ). Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de KLANT ondertekende inkooporder. MEVACOM.BE BVBA kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de KLANT zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de KLANT op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Art MEVACOM.BE BVBA is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de KLANT ontvangt, de correcte gegevens zijn. Art MEVACOM.BE BVBA is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die werden geplaatst met gebruik van de klantidentificatie van de KLANT. Art MEVACOM.BE BVBA is bijgevolg gerechtigd om aan de KLANT wiens klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze KLANT betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie. Art De KLANT is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door MEVACOM.BE BVBA toegekende klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie ten gevolge waarvan MEVACOM.BE BVBA schade lijdt, dient de KLANT MEVACOM.BE BVBA hiervoor schadeloos te stellen.

2 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 2 van 6 Art De KLANT dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de KLANT bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de klantidentificatie, MEVACOM.BE BVBA onmiddellijk nadat de KLANT daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken. MEVACOM.BE BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ontstane schade in de periode tussen het verlies/misbruik en de aangifte ervan door de KLANT. Art. 3. VERBINTENISSEN. Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van MEVACOM.BE BVBA die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben. Art. 4. LEVERINGSTERMIJNEN. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Art. 5. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO. Art De geleverde goederen blijven eigendom van MEVACOM.BE BVBA tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. Art De KLANT zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel vijf paragraaf één omschreven betalingen aan MEVACOM.BE BVBA niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de KLANT de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. Art De KLANT zal MEVACOM.BE BVBA verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de KLANT wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken. Art Op straffe van schadevergoeding zal de KLANT MEVACOM.BE BVBA bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De KLANT verbindt er zich toe MEVACOM.BE BVBA in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan MEVACOM.BE BVBA meegedeeld worden. Art Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Levering geschiedt op risico van de KLANT vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van nietfranco-, franco-, rembours-levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de KLANT. Art De risico s verbonden aan de goederen gaan over op de KLANT op het ogenblik van de levering. Art De KLANT verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn. Art. 6. KLACHTEN. Art Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de KLANT ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Art Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Art De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van MEVACOM.BE BVBA. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende goederen gebeurd is binnen een termijn van vijf dagen vóór de retouraanvraag. Specifieke bestelde, niet courante goederen, producten op maat en maatsoftware kunnen nooit teruggeleverd worden aan MEVACOM.BE BVBA. Indien MEVACOM.BE BVBA toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, zal MEVACOM.BE BVBA aan de KLANT een retournummer (RMA, Return Material Authorization) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van tien dagen vanaf datum van toekenning door MEVACOM.BE BVBA. Binnen voornoemde termijn van tien dagen dienen de goederen bij MEVACOM.BE BVBA te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de goederen moet dit retournummer duidelijk op de bijgevoegde transportdocumenten vermeld worden. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De KLANT draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van MEVACOM.BE BVBA, worden de terugzendingkosten gedragen door de KLANT en heeft MEVACOM.BE BVBA het recht om een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal tien procent van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de KLANT. Art Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de KLANT gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen twee maanden na bevestiging van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden. Art Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud van de KLANT. Art Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

3 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 3 van 6 Art. 7. GARANTIE GOEDEREN NIET GEPRODUCEERD DOOR MEVACOM.BE BVBA. Art De garantie met betrekking tot de door ons geleverde goederen die niet door ons zijn geproduceerd beperkt de garantie zich tot de door de fabrikant toegekende garantie. De aansprakelijkheid van MEVACOM.BE BVBA in het kader van deze garantie is in elk geval beperkt tot het bedrag dat MEVACOM.BE BVBA zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De KLANT moet zich voor wat betreft deze garantie rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. Art Voor wat betreft verborgen gebreken die MEVACOM.BE BVBA zelf niet kent of gekend heeft, is MEVACOM.BE BVBA tot geen enkele vrijwaring gehouden. Art MEVACOM.BE BVBA is in ieder geval niet gehouden aan de KLANT of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzigen van MEVACOM.BE BVBA of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de KLANT. Art Een eventuele doorverkoop door de KLANT van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van MEVACOM.BE BVBA met zich mee brengen. De KLANT vrijwaart MEVACOM.BE BVBA voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen MEVACOM.BE BVBA zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de KLANT zelf tegen MEVACOM.BE BVBA zou kunnen laten gelden. Art. 8. GARANTIE MAATSOFTWARE GEPRODUCEERD DOOR MEVACOM.BE BVBA. Art Wanneer maatsoftware werd ontwikkeld door MEVACOM.BE BVBA tegen een vaste prijs, zal MEVACOM.BE BVBA gedurende de oppuntstellingsperiode, voor een periode van negentig kalenderdagen vanaf datum van installatie van de software, gratis debuggingservices tijdens werkdagen verlenen. Reistijden en -kosten blijven evenwel betalend. Art Wanneer de maatsoftware in regie werd ontwikkeld, zullen alle services evenals de debuggingservices tijdens de oppuntstellingsperiode aangerekend worden aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Art MEVACOM.BE BVBA verschaft en de KLANT aanvaardt de maatsoftware zonder enige garantie. MEVACOM.BE BVBA geeft geen garantie aangaande het gebruik van de maatsoftware voor wat betreft de juistheid, de accuraatheid, betrouwbaarheid, gangbaarheid, enz. Het gehele risico van de resultaten en de toepassing van de software wordt door de KLANT aanvaard, zonder enige uitzondering. Art. 9. BEPERKINGEN GARANTIE. Art Worden uitgesloten van garantie, de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.: De leveringen van verbruiksgoederen; levering van batterijen, behalve ingeval van dead on arrival ; de levering of vervanging van fusers, input/output rolletjes, de door de constructeur verplichte maintenance kit, tenzij anders overeengekomen; het nemen van software backups en/of restores, tenzij anders overeengekomen; het uitvoeren van een virus-scanning, verwijderen van computervirussen; verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de KLANT, zijn medewerker of zijn aangestelden; brand; defecten aan de elektrische installatie of bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; diefstal; gebruik in stoffige atmosfeer of onaangepaste omgeving; statische elektriciteit; niet nakomen door de KLANT van lokaalspecificaties; elke andere oorzaak die een niet informatica-eigen karakter heeft; spanningsschommelingen; extern magnetisch veld; radioactiviteit; onrechtmatige oproepen; elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door MEVACOM.BE BVBA vooraf schriftelijk gemachtigd, tenzij uitdrukkelijk door de betrokken constructeur toegelaten. Bovendien draagt de KLANT alle risico s voor elke schade die daaruit voortvloeit; overmachtsituaties zoals omschreven in artikel twee paragraaf vijf; onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden; schade of defect veroorzaakt door software, interfaces die niet door MEVACOM.BE BVBA werden geleverd; beperkingen gesteld door de constructeur of toeleverancier; elke terugzending aan het adres van MEVACOM.BE BVBA zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van MEVACOM.BE BVBA; prestaties waarvoor de constructeur de nodige faciliteiten ter beschikking stelt opdat de KLANT zelf de herstelling en/of vervanging kan uitvoeren, waaronder maar niet beperkt tot vervanging van CRU-onderdelen (CRU, Customer Replaceable Unit, onderdelen die door de gebruiker zelf. kunnen worden vervangen); niet-naleving van technische specificaties; gebreken (bugs) in verband met de verwerking van data; interventies tengevolge van software foutmeldingen, bugs, biosupgrades, updates van software; de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, CD s, DVD s, geheugenkaarten(memorysticks), enz.; printlinten, printkoppen, inkt-en tonercartridges en de eventuele herstelling van schade veroorzaakt door het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden die niet door MEVACOM.BE BVBA werden geleverd; vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage zoals bv. lampen, zekeringen, beeldbuizen, backlight TFT-display, enz.; het schilderen of verfraaien van het betrokken materiaal of onderdelen ervan, het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen; foutieve informatie wat betreft het materiaal waarvoor interventie gevraagd wordt. Deze opsomming is niet beperkend. In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven. Art Elke vordering onder garantie dient omstandig en gemotiveerd per aangetekend schrijven betekend te worden aan MEVACOM.BE BVBA binnen de acht dagen vanaf de datum dat het defect of het gebrek ontdekt werd of diende te worden. Art. 10. CONFIDENTIALITEIT. Art Tijdens de duur van de overeenkomst doch ook na beëindiging ervan, zal MEVACOM.BE BVBA, behoudens akkoord van de KLANT, alle confidentiële informatie verkregen van de KLANT en van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk beschouwen, en deze informatie op geen enkele wijze aan derden ter kennis brengen tenzij zij hiertoe zou worden verplicht op grond van wettelijke of deontologische regels. Art MEVACOM.BE BVBA neemt alle nodige maatregelen om te verzekeren dat haar medewerkers en onderaannemers, indien deze er zijn, gebonden zijn door dezelfde geheimhoudingsplicht.

4 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 4 van 6 Art. 11. AANSPRAKELIJKHEID VAN MEVACOM.BE BVBA. Indien de aansprakelijkheid van MEVACOM.BE BVBA weerhouden zou worden tengevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan drie procent van de prijs van de software, hardware of dienst dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet zal overschrijden. Art. 12. INTELLECTUELE EIGENDOM. Art MEVACOM.BE BVBA behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle intellectuele prestaties die zij verricht, of de vruchten daarvan, ook al kwamen deze tot stand in het kader van de uitvoering van de opdracht of in opdracht van de KLANT. Art De KLANT ziet ervan af producten zoals computerprogramma s, nota s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van MEVACOM.BE BVBA, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Art Voorgaande is eveneens toepasselijk bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook. Art. 13. INTELLECTUELE RECHTEN OP SOFTWARE. De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikant. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op de software en de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft. Het is de KLANT verboden onze goederen of onderdelen ervan op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen. Art. 14. REGISTRATIE VAN DOMEINNAMEN. Art De registratie van cctld (country code top-level domain), gtld (generic top-level domain) en TLD (top-level domain) domeinnamen geschiedt volgens de voorwaarden van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website van de relevante verantwoordelijke. Een lijst van de relevante verantwoordelijken is beschikbaar op Art De registratie van domeinnamen met de cctld.be geschiedt volgens de voorwaarden van de VZW DNS BELGIUM. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op Art De registratie van domeinnamen met de cctld.nl geschiedt volgens de voorwaarden van de STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op Art De registratie van domeinnamen met de cctld.eu geschiedt volgens de voorwaarden van de VZW EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op Art MEVACOM.BE BVBA draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de KLANT welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.. Art De KLANT zal MEVACOM.BE BVBA telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. Art. 15. HOSTING. Art De KLANT die beroep doet op de hosting door MEVACOM.BE BVBA mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van MEVACOM.BE BVBA of derden. De activiteiten van de KLANT mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Art De KLANT verzekert ten alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, meta-tags, programmatuur, hyper-en deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door MEVACOM.BE BVBA. Op eerste verzoek van MEVACOM.BE BVBA zal de KLANT MEVACOM.BE BVBA hiervoor vrijwaren (incl. kosten rechtspleging) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen MEVACOM.BE BVBA die hiermee verband houdt. Art Het gebruik van Warez (Warez is de verzamelnaam voor auteursrechtelijk beschermd werk dat illegaal wordt verspreid.) sites, pornografische sites en/of andere sites met illegale software en/of welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken zijn verboden. Art Spamming is op al de door MEVACOM.BE BVBA ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting. De KLANT verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van MEVACOM.BE BVBA alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. Art Evenmin mogen op de servers van MEVACOM.BE BVBA activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit. Art In geen geval is MEVACOM.BE BVBA aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de KLANT. MEVACOM.BE BVBA kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het MEVACOM.BE BVBA netwerk. De KLANT is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van MEVACOM.BE BVBA.

5 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 5 van 6 Art De KLANT verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de KLANT kennis heeft kunnen nemen op inzake hosting. Art Bij het niet naleven van artikel vijftien is MEVACOM.BE BVBA gerechtigd om de hosting voor de KLANT af te sluiten. MEVACOM.BE BVBA is bij afsluiting van de hosting in ieder geval niet gehouden aan de KLANT of aan derden een schadevergoeding te betalen of een terugbetaling van de reeds gefactureerde kosten, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, imagoverlies, schade aan goederen of schade aan personen. Art. 16. FACILITEITEN TIJDENS SERVICE-INTERVENTIES BIJ DE KLANT. De KLANT zal alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de KLANT dat de producten persoonlijk gebruikt en/of op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de KLANT vereiste bijstand verleent,...) in goede kwaliteit aan MEVACOM.BE BVBA bezorgen of ter beschikking stellen. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal elk nutteloos bezoek, tengevolge daarvan aanleiding geven tot een afzonderlijke facturering aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Art. 17. EIGENDOM EN GEBRUIK. Art MEVACOM.BE BVBA verkrijgt de toestemming van de KLANT om de opdracht als (project)referentie aan te halen, tekeningen, foto s en ander illustratiemateriaal aan te wenden als referentiemateriaal, mits vermelding van de naam van de KLANT. Art Het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van MEVACOM.BE BVBA wordt niet aanzien als een inbreuk op de geheimhoudingsverplichting. Art MEVACOM.BE BVBA heeft het recht beschrijvende artikels met of zonder illustratie over de opdracht te publiceren. De KLANT zal zijn toestemming hiertoe enkel op redelijke gronden kunnen weigeren. Art. 18. NIET AFWERVING Art De KLANT verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duurtijd van de overeenkomst als gedurende een periode van vierentwintig maanden na het beëindigen ervan, ongeacht welke partij tot beëindiging of de ontbinding overgaat en om gelijk welke reden, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, zij het voor eigen rekening of in samenwerking met, in naam van of middels tussenkomst van, enige andere persoon of vennootschap, één of meerdere medewerkers van MEVACOM.BE BVBA die bij enige opdracht voor de KLANT betrokken waren, in dienst te nemen dan wel op enige andere manier voor zich te laten werken, of met het oog hierop te benaderen of ervoor te zorgen dat zulke personen benaderd worden. Art De KLANT maakt zich sterk voor de naleving van de voorgaande bepaling door zijn medewerkers, verbonden vennootschappen en verbonden personen (in de zin van artikel elf van het Wetboek Vennootschappen). Art Artikel achttien is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de KLANT en MEVACOM, zelfs vóór de daadwerkelijke start van de opdracht. Art Ingeval van niet-nakoming door de KLANT van zijn verplichtingen onder artikel achttien zal de KLANT per inbreuk aan MEVACOM.BE BVBA een forfaitair bedrag van vijfentwintigduizend Euro verschuldigd zijn en per dag dat zulke inbreuk voortduurt een bijkomend forfaitair bedrag van zevenhonderdvijftig Euro (welke bedragen automatisch en onmiddellijk opeisbaar zullen zijn), zonder dat: I. MEVACOM.BE BVBA de KLANT hiertoe in gebreke dient te stellen, II. MEVACOM.BE BVBA enige schade voortvloeiende uit zulke niet-nakoming dient te bewijzen, III. MEVACOM.BE BVBA een rechterlijk bevel dient voor te leggen, en onverminderd het recht van MEVACOM.BE BVBA om van de KLANT een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor enige schade die de voormelde bedragen zou overschrijden. Art. 19. BETALINGSVOORWAARDEN. Art Elke door de KLANT gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de KLANT gestort, komt in mindering op de bestelprijs. Art Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van twaalf procent op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan vijftien procent van het factuurbedrag inclusief de vervallen kortingen volgens artikel negentien paragraaf vier, met een minimum van honderdvijfentwintig Euro. Art Elke betaling wordt door MEVACOM.BE BVBA aangerekend op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de KLANT blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt MEVACOM.BE BVBA zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de KLANT zal hij een schadevergoeding betalen van minstens dertig procent van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan dertig procent. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen. Art Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van artikel negentien. Art. 20. SOLIDARITEIT. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalingsverplichtingen en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer : Partners for Design bvba, Vrouwenstraat 15, 9800 Deinze, geregistreerd

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten; ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie