Algemene leveringsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van MEVACOM.BE BVBA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene leveringsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van MEVACOM.BE BVBA."

Transcriptie

1 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 1 van 6 Algemene leveringsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van MEVACOM.BE BVBA. Art. 1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. Art De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen MEVACOM.BE BVBA en haar KLANTEN, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Art Met MEVACOM.BE BVBA in de zin van deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden wordt bedoeld MEVACOM.BE BVBA met als maatschappelijke zetel te 9240 Zele België, Dijkstraat 35 bus 1 of een met haar verbonden onderneming die instaat voor de verkoop en/of dienstverlening. Art Onze algemene evenals onze bijzondere leverings- en verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de KLANT, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden en zelfs indien in de bestelbon anders is vermeld. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de KLANT. Art De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de KLANT vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover MEVACOM.BE BVBA. Art Het aanwenden en/of bewaren door de KLANT van om het even welk product van MEVACOM.BE BVBA of het toelaten dat MEVACOM.BE BVBA een dienstverlening voor de KLANT aanvat, geldt als onherroepelijk bewijs van de bestelling ervan door de KLANT als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. Art Ingeval de KLANT producten en/of diensten wenst aan te kopen voor niet-professioneel gebruik dient hij MEVACOM.BE BVBA hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zoniet zal hij onherroepelijk beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Art. 2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN. Art Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van MEVACOM.BE BVBA gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Art Elke door de KLANT gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt MEVACOM.BE BVBA slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook telefonische en elektronische bestellingen van de KLANT dienen door MEVACOM.BE BVBA steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn. Art Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon van de KLANT, kan MEVACOM.BE BVBA onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product. Art MEVACOM.BE BVBA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van diensten en/of goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van MEVACOM.BE BVBA een andere verkoopprijs vermeldt. Indien de prijs met meer dan twintig procent stijgt, kan de KLANT het contract binnen de vijf werkdagen na bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor de goederen, die na het in voege treden van de nieuwe prijs, moeten geleverd worden. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort. Indien de KLANT niet reageert binnen de hierboven vermelde periode van vijf werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen. Art MEVACOM.BE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren of vertraging van een bestelling ten gevolge van overmacht, het uitblijven van leveringen door leveranciers van MEVACOM.BE BVBA, uitputting voorraad, toeval, ongeval, staking, lockout, oproer, terrorisme, aanslagen, oorlog, invasie, epidemieën, storm, aardbevingen, rampen, brand, explosie, overstroming, enz. Deze opsomming is niet beperkend. MEVACOM.BE BVBA is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Art De prijzen betreffen diensten en/of goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de KLANT. Art MEVACOM.BE BVBA biedt de KLANT de mogelijkheid om bestellingen telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch (Internet). Art Bij het plaatsen van een bestelling bij MEVACOM.BE BVBA dient de KLANT zichzelf te identificeren, en wordt de KLANT door MEVACOM.BE BVBA geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door MEVACOM.BE BVBA wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna samengevoegd genoemd klantidentificatie ). Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de KLANT ondertekende inkooporder. MEVACOM.BE BVBA kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de KLANT zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de KLANT op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Art MEVACOM.BE BVBA is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de KLANT ontvangt, de correcte gegevens zijn. Art MEVACOM.BE BVBA is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die werden geplaatst met gebruik van de klantidentificatie van de KLANT. Art MEVACOM.BE BVBA is bijgevolg gerechtigd om aan de KLANT wiens klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze KLANT betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie. Art De KLANT is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door MEVACOM.BE BVBA toegekende klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie ten gevolge waarvan MEVACOM.BE BVBA schade lijdt, dient de KLANT MEVACOM.BE BVBA hiervoor schadeloos te stellen.

2 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 2 van 6 Art De KLANT dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de KLANT bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de klantidentificatie, MEVACOM.BE BVBA onmiddellijk nadat de KLANT daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken. MEVACOM.BE BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ontstane schade in de periode tussen het verlies/misbruik en de aangifte ervan door de KLANT. Art. 3. VERBINTENISSEN. Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van MEVACOM.BE BVBA die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben. Art. 4. LEVERINGSTERMIJNEN. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Art. 5. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO. Art De geleverde goederen blijven eigendom van MEVACOM.BE BVBA tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. Art De KLANT zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel vijf paragraaf één omschreven betalingen aan MEVACOM.BE BVBA niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de KLANT de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. Art De KLANT zal MEVACOM.BE BVBA verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de KLANT wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken. Art Op straffe van schadevergoeding zal de KLANT MEVACOM.BE BVBA bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De KLANT verbindt er zich toe MEVACOM.BE BVBA in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan MEVACOM.BE BVBA meegedeeld worden. Art Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Levering geschiedt op risico van de KLANT vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van nietfranco-, franco-, rembours-levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de KLANT. Art De risico s verbonden aan de goederen gaan over op de KLANT op het ogenblik van de levering. Art De KLANT verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn. Art. 6. KLACHTEN. Art Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de KLANT ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Art Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Art De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van MEVACOM.BE BVBA. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende goederen gebeurd is binnen een termijn van vijf dagen vóór de retouraanvraag. Specifieke bestelde, niet courante goederen, producten op maat en maatsoftware kunnen nooit teruggeleverd worden aan MEVACOM.BE BVBA. Indien MEVACOM.BE BVBA toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, zal MEVACOM.BE BVBA aan de KLANT een retournummer (RMA, Return Material Authorization) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van tien dagen vanaf datum van toekenning door MEVACOM.BE BVBA. Binnen voornoemde termijn van tien dagen dienen de goederen bij MEVACOM.BE BVBA te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de goederen moet dit retournummer duidelijk op de bijgevoegde transportdocumenten vermeld worden. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De KLANT draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van MEVACOM.BE BVBA, worden de terugzendingkosten gedragen door de KLANT en heeft MEVACOM.BE BVBA het recht om een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal tien procent van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de KLANT. Art Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de KLANT gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen twee maanden na bevestiging van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden. Art Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud van de KLANT. Art Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

3 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 3 van 6 Art. 7. GARANTIE GOEDEREN NIET GEPRODUCEERD DOOR MEVACOM.BE BVBA. Art De garantie met betrekking tot de door ons geleverde goederen die niet door ons zijn geproduceerd beperkt de garantie zich tot de door de fabrikant toegekende garantie. De aansprakelijkheid van MEVACOM.BE BVBA in het kader van deze garantie is in elk geval beperkt tot het bedrag dat MEVACOM.BE BVBA zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De KLANT moet zich voor wat betreft deze garantie rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. Art Voor wat betreft verborgen gebreken die MEVACOM.BE BVBA zelf niet kent of gekend heeft, is MEVACOM.BE BVBA tot geen enkele vrijwaring gehouden. Art MEVACOM.BE BVBA is in ieder geval niet gehouden aan de KLANT of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzigen van MEVACOM.BE BVBA of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de KLANT. Art Een eventuele doorverkoop door de KLANT van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van MEVACOM.BE BVBA met zich mee brengen. De KLANT vrijwaart MEVACOM.BE BVBA voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen MEVACOM.BE BVBA zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de KLANT zelf tegen MEVACOM.BE BVBA zou kunnen laten gelden. Art. 8. GARANTIE MAATSOFTWARE GEPRODUCEERD DOOR MEVACOM.BE BVBA. Art Wanneer maatsoftware werd ontwikkeld door MEVACOM.BE BVBA tegen een vaste prijs, zal MEVACOM.BE BVBA gedurende de oppuntstellingsperiode, voor een periode van negentig kalenderdagen vanaf datum van installatie van de software, gratis debuggingservices tijdens werkdagen verlenen. Reistijden en -kosten blijven evenwel betalend. Art Wanneer de maatsoftware in regie werd ontwikkeld, zullen alle services evenals de debuggingservices tijdens de oppuntstellingsperiode aangerekend worden aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Art MEVACOM.BE BVBA verschaft en de KLANT aanvaardt de maatsoftware zonder enige garantie. MEVACOM.BE BVBA geeft geen garantie aangaande het gebruik van de maatsoftware voor wat betreft de juistheid, de accuraatheid, betrouwbaarheid, gangbaarheid, enz. Het gehele risico van de resultaten en de toepassing van de software wordt door de KLANT aanvaard, zonder enige uitzondering. Art. 9. BEPERKINGEN GARANTIE. Art Worden uitgesloten van garantie, de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.: De leveringen van verbruiksgoederen; levering van batterijen, behalve ingeval van dead on arrival ; de levering of vervanging van fusers, input/output rolletjes, de door de constructeur verplichte maintenance kit, tenzij anders overeengekomen; het nemen van software backups en/of restores, tenzij anders overeengekomen; het uitvoeren van een virus-scanning, verwijderen van computervirussen; verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de KLANT, zijn medewerker of zijn aangestelden; brand; defecten aan de elektrische installatie of bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; diefstal; gebruik in stoffige atmosfeer of onaangepaste omgeving; statische elektriciteit; niet nakomen door de KLANT van lokaalspecificaties; elke andere oorzaak die een niet informatica-eigen karakter heeft; spanningsschommelingen; extern magnetisch veld; radioactiviteit; onrechtmatige oproepen; elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door MEVACOM.BE BVBA vooraf schriftelijk gemachtigd, tenzij uitdrukkelijk door de betrokken constructeur toegelaten. Bovendien draagt de KLANT alle risico s voor elke schade die daaruit voortvloeit; overmachtsituaties zoals omschreven in artikel twee paragraaf vijf; onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden; schade of defect veroorzaakt door software, interfaces die niet door MEVACOM.BE BVBA werden geleverd; beperkingen gesteld door de constructeur of toeleverancier; elke terugzending aan het adres van MEVACOM.BE BVBA zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van MEVACOM.BE BVBA; prestaties waarvoor de constructeur de nodige faciliteiten ter beschikking stelt opdat de KLANT zelf de herstelling en/of vervanging kan uitvoeren, waaronder maar niet beperkt tot vervanging van CRU-onderdelen (CRU, Customer Replaceable Unit, onderdelen die door de gebruiker zelf. kunnen worden vervangen); niet-naleving van technische specificaties; gebreken (bugs) in verband met de verwerking van data; interventies tengevolge van software foutmeldingen, bugs, biosupgrades, updates van software; de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, CD s, DVD s, geheugenkaarten(memorysticks), enz.; printlinten, printkoppen, inkt-en tonercartridges en de eventuele herstelling van schade veroorzaakt door het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden die niet door MEVACOM.BE BVBA werden geleverd; vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage zoals bv. lampen, zekeringen, beeldbuizen, backlight TFT-display, enz.; het schilderen of verfraaien van het betrokken materiaal of onderdelen ervan, het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen; foutieve informatie wat betreft het materiaal waarvoor interventie gevraagd wordt. Deze opsomming is niet beperkend. In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven. Art Elke vordering onder garantie dient omstandig en gemotiveerd per aangetekend schrijven betekend te worden aan MEVACOM.BE BVBA binnen de acht dagen vanaf de datum dat het defect of het gebrek ontdekt werd of diende te worden. Art. 10. CONFIDENTIALITEIT. Art Tijdens de duur van de overeenkomst doch ook na beëindiging ervan, zal MEVACOM.BE BVBA, behoudens akkoord van de KLANT, alle confidentiële informatie verkregen van de KLANT en van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk beschouwen, en deze informatie op geen enkele wijze aan derden ter kennis brengen tenzij zij hiertoe zou worden verplicht op grond van wettelijke of deontologische regels. Art MEVACOM.BE BVBA neemt alle nodige maatregelen om te verzekeren dat haar medewerkers en onderaannemers, indien deze er zijn, gebonden zijn door dezelfde geheimhoudingsplicht.

4 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 4 van 6 Art. 11. AANSPRAKELIJKHEID VAN MEVACOM.BE BVBA. Indien de aansprakelijkheid van MEVACOM.BE BVBA weerhouden zou worden tengevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan drie procent van de prijs van de software, hardware of dienst dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet zal overschrijden. Art. 12. INTELLECTUELE EIGENDOM. Art MEVACOM.BE BVBA behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle intellectuele prestaties die zij verricht, of de vruchten daarvan, ook al kwamen deze tot stand in het kader van de uitvoering van de opdracht of in opdracht van de KLANT. Art De KLANT ziet ervan af producten zoals computerprogramma s, nota s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van MEVACOM.BE BVBA, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Art Voorgaande is eveneens toepasselijk bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook. Art. 13. INTELLECTUELE RECHTEN OP SOFTWARE. De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikant. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op de software en de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft. Het is de KLANT verboden onze goederen of onderdelen ervan op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen. Art. 14. REGISTRATIE VAN DOMEINNAMEN. Art De registratie van cctld (country code top-level domain), gtld (generic top-level domain) en TLD (top-level domain) domeinnamen geschiedt volgens de voorwaarden van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website van de relevante verantwoordelijke. Een lijst van de relevante verantwoordelijken is beschikbaar op Art De registratie van domeinnamen met de cctld.be geschiedt volgens de voorwaarden van de VZW DNS BELGIUM. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op Art De registratie van domeinnamen met de cctld.nl geschiedt volgens de voorwaarden van de STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op Art De registratie van domeinnamen met de cctld.eu geschiedt volgens de voorwaarden van de VZW EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS. De KLANT aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door MEVACOM.BE BVBA te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op Art MEVACOM.BE BVBA draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de KLANT welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.. Art De KLANT zal MEVACOM.BE BVBA telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. Art. 15. HOSTING. Art De KLANT die beroep doet op de hosting door MEVACOM.BE BVBA mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van MEVACOM.BE BVBA of derden. De activiteiten van de KLANT mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Art De KLANT verzekert ten alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, meta-tags, programmatuur, hyper-en deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door MEVACOM.BE BVBA. Op eerste verzoek van MEVACOM.BE BVBA zal de KLANT MEVACOM.BE BVBA hiervoor vrijwaren (incl. kosten rechtspleging) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen MEVACOM.BE BVBA die hiermee verband houdt. Art Het gebruik van Warez (Warez is de verzamelnaam voor auteursrechtelijk beschermd werk dat illegaal wordt verspreid.) sites, pornografische sites en/of andere sites met illegale software en/of welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken zijn verboden. Art Spamming is op al de door MEVACOM.BE BVBA ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting. De KLANT verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van MEVACOM.BE BVBA alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. Art Evenmin mogen op de servers van MEVACOM.BE BVBA activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit. Art In geen geval is MEVACOM.BE BVBA aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de KLANT. MEVACOM.BE BVBA kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het MEVACOM.BE BVBA netwerk. De KLANT is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van MEVACOM.BE BVBA.

5 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 5 van 6 Art De KLANT verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de KLANT kennis heeft kunnen nemen op inzake hosting. Art Bij het niet naleven van artikel vijftien is MEVACOM.BE BVBA gerechtigd om de hosting voor de KLANT af te sluiten. MEVACOM.BE BVBA is bij afsluiting van de hosting in ieder geval niet gehouden aan de KLANT of aan derden een schadevergoeding te betalen of een terugbetaling van de reeds gefactureerde kosten, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, imagoverlies, schade aan goederen of schade aan personen. Art. 16. FACILITEITEN TIJDENS SERVICE-INTERVENTIES BIJ DE KLANT. De KLANT zal alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de KLANT dat de producten persoonlijk gebruikt en/of op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de KLANT vereiste bijstand verleent,...) in goede kwaliteit aan MEVACOM.BE BVBA bezorgen of ter beschikking stellen. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal elk nutteloos bezoek, tengevolge daarvan aanleiding geven tot een afzonderlijke facturering aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Art. 17. EIGENDOM EN GEBRUIK. Art MEVACOM.BE BVBA verkrijgt de toestemming van de KLANT om de opdracht als (project)referentie aan te halen, tekeningen, foto s en ander illustratiemateriaal aan te wenden als referentiemateriaal, mits vermelding van de naam van de KLANT. Art Het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van MEVACOM.BE BVBA wordt niet aanzien als een inbreuk op de geheimhoudingsverplichting. Art MEVACOM.BE BVBA heeft het recht beschrijvende artikels met of zonder illustratie over de opdracht te publiceren. De KLANT zal zijn toestemming hiertoe enkel op redelijke gronden kunnen weigeren. Art. 18. NIET AFWERVING Art De KLANT verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duurtijd van de overeenkomst als gedurende een periode van vierentwintig maanden na het beëindigen ervan, ongeacht welke partij tot beëindiging of de ontbinding overgaat en om gelijk welke reden, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, zij het voor eigen rekening of in samenwerking met, in naam van of middels tussenkomst van, enige andere persoon of vennootschap, één of meerdere medewerkers van MEVACOM.BE BVBA die bij enige opdracht voor de KLANT betrokken waren, in dienst te nemen dan wel op enige andere manier voor zich te laten werken, of met het oog hierop te benaderen of ervoor te zorgen dat zulke personen benaderd worden. Art De KLANT maakt zich sterk voor de naleving van de voorgaande bepaling door zijn medewerkers, verbonden vennootschappen en verbonden personen (in de zin van artikel elf van het Wetboek Vennootschappen). Art Artikel achttien is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de KLANT en MEVACOM, zelfs vóór de daadwerkelijke start van de opdracht. Art Ingeval van niet-nakoming door de KLANT van zijn verplichtingen onder artikel achttien zal de KLANT per inbreuk aan MEVACOM.BE BVBA een forfaitair bedrag van vijfentwintigduizend Euro verschuldigd zijn en per dag dat zulke inbreuk voortduurt een bijkomend forfaitair bedrag van zevenhonderdvijftig Euro (welke bedragen automatisch en onmiddellijk opeisbaar zullen zijn), zonder dat: I. MEVACOM.BE BVBA de KLANT hiertoe in gebreke dient te stellen, II. MEVACOM.BE BVBA enige schade voortvloeiende uit zulke niet-nakoming dient te bewijzen, III. MEVACOM.BE BVBA een rechterlijk bevel dient voor te leggen, en onverminderd het recht van MEVACOM.BE BVBA om van de KLANT een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor enige schade die de voormelde bedragen zou overschrijden. Art. 19. BETALINGSVOORWAARDEN. Art Elke door de KLANT gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de KLANT gestort, komt in mindering op de bestelprijs. Art Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van twaalf procent op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan vijftien procent van het factuurbedrag inclusief de vervallen kortingen volgens artikel negentien paragraaf vier, met een minimum van honderdvijfentwintig Euro. Art Elke betaling wordt door MEVACOM.BE BVBA aangerekend op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de KLANT blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt MEVACOM.BE BVBA zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de KLANT zal hij een schadevergoeding betalen van minstens dertig procent van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan dertig procent. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen. Art Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van artikel negentien. Art. 20. SOLIDARITEIT. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalingsverplichtingen en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

6 Dijkstraat 35 / 1 BE9240 Zele Belgium Pagina 6 van 6 Art. 21. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken. Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt MEVACOM.BE BVBA zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de KLANT blijkt. Art. 22. GEBRUIKSBEPERKINGEN. Aan de KLANT wordt uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat bepaalde goederen niet geschikt zijn om aangewend te worden in een nucleaire omgeving of enige andere risicovolle omgeving. De KLANT verbindt er zich toe de door de producenten verklaarde beperkingen te respecteren. De KLANT verbindt zich om MEVACOM.BE BVBA schadeloos te stellen voor enige schade, kost of verantwoordelijkheid die MEVACOM.BE BVBA mocht ondergaan in het geval van een dergelijk gebruik, met inbreuk van deze clausule en van de door de producten verklaarde beperkingen in dit verband. Art. 23. UITVOERBEPERKINGEN. De KLANT verbindt er zich toe de wettelijke voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde goederen buiten de Europese Unie, heeft de KLANT de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de KLANT MEVACOM.BE BVBA vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten, en uitgaven. Art. 24. MILIEU. MEVACOM.BE BVBA kan door de KLANT niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de KLANT. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. MEVACOM.BE BVBA heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk aan de KLANT te factureren. Art. 25. VARIA. Art De KLANT verklaart door MEVACOM.BE BVBA volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen. Enkel de KLANT is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen. MEVACOM.BE BVBA wijst er de KLANT op dat, bij het gebruik van inbelverbindingen, het automatisch openen of open blijven van de connectie onder invloed van externe elementen en/of aangesloten apparatuur mogelijk is. In geen geval kan MEVACOM.BE BVBA verantwoordelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende communicatiekosten. Art Bij installaties of prestaties door MEVACOM.BE BVBA i.v.m. internet, kan MEVACOM.BE BVBA in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor hacking, spoofing, hotlinking, dosaanvallen, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de KLANT en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonlijn, huurlijn, kabeldistributieaansluiting e.d. Art. 26. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT Art Op alle overeenkomsten gesloten met MEVACOM.BE BVBA is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Art De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling. Art Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Laatste update: 30 september 2013.

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Maakbaar / beyond.io BVBA 1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Maakbaar / beyond.io BVBA 1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Maakbaar / beyond.io BVBA 1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Maakbaar / beyond.io BVBA (ook genoemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemeen Algemene Voorwaarden Algemeen Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken,

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemeen. 2. Prijzen en aanbiedingen. 3. Levering en reclamaties

Algemene voorwaarden. 1. Algemeen. 2. Prijzen en aanbiedingen. 3. Levering en reclamaties Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webwinkels van EVF Projects. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN 1. Toepassingsgebied 1.1 Alle verkopen, werken en diensten met betrekking tot de levering en installatie van sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen en zwembaden

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden I.T.M.Y

Algemene voorwaarden I.T.M.Y 1. Gelding. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, vermeld op de voorzijde van deze factuur, leveringsnota, bestelbon of onze offerte, zijn al onze verkopen, leveringen en werken beschouwd

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen A. Ismaïl, handelend onder de naam ITRA Administratie, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden

!!! Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Denktank, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN versie 02 Maart 2013

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN versie 02 Maart 2013 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN versie 02 Maart 2013 Doel Algemene bepalingen Offertes, bestellingen en prijzen Levering en leveringstermijnen Overdracht van risico en eigendom Controle bij levering en klachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1. Definities In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Entropia Critical Concepts NV

Algemene Verkoopsvoorwaarden Entropia Critical Concepts NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. GELDIGHEID en ALGEMEENHEDEN Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringsbons, facturen en overeenkomsten, onverminderd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemeen. 7. Prijzen en aanbiedingen

Algemeen. 7. Prijzen en aanbiedingen Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webwinkel van La Belle Fleur. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie