A. Backslash: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Backslash: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer:"

Transcriptie

1 Definities A. Backslash: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: B. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Backslash, 18 jaar of ouder. Onder 18 jaar moet de ouder of voogd tekenen. C. Nettiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals geregeld in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. Artikel 1 Toepasselijkheid, uitvoering 1.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Backslash zijn de meest recente algemene voorwaarden van toepassing zoals te vinden op de website, slash.nl, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 1.2 Voorwaarden van de opdrachtgever die afwijken of niet voorkomen in de algemene voorwaarden van Backslash, zijn alleen bindend wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Backslash zijn aanvaard. 1.3 Backslash is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst 2.1 Backslash heeft een inspanningsverplichting tegenover de opdrachtgever, er is sprake van een inspanningsverbintenis. Naar beste kunnen zal Backslash de overeengekomen opdracht uitvoeren onder toepassing van te verwachte zorgvuldigheid en vakmanschap. 2.2 Backslash spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de aangeboden dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 2.3 Backslash is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Backslash is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 2.4 Backslash heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, of niet of beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Backslash niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. 2.5 De wijze van uitvoering van de opdracht staat ter beoordeling van Backslash, maar wordt afgestemd met opdrachtgever. 2.6 De opdrachtgever zorgt er voor dat de werkzaamheden en de gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en kundig worden uitgevoerd respectievelijk aan Backslash worden verstrekt. Indien het voorgaande niet gebeurt heeft Backslash het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd gehoudenheid van opdrachtgever reeds verrichte werkzaamheden te voldoen.

2 2.7 De opdrachtgever levert materiaal aan dat bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandformaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. En verklaart dat dit materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Backslash te laten gebruiken voor de uitvoering van de opdracht. 2.8 De opdrachtgever stelt Backslash steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, en bank- of gironummer. 2.9 De opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Backslash het versturen van ongevraagde e- mail, SPAM, niet toe De opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de opdrachtgever verboden processen of programma s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Backslash, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Backslash zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van gepaste maatregelen De opdrachtgever vrijwaart Backslash van alle juridische claims met betrekking tot de door de opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke De opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) Zonder toestemming van Backslash is het de opdrachtgever verboden de door Backslash verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de opdrachtgever Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Backslash de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Artikel 3 Duur en beëindiging van de overeenkomst 3.1 De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van één jaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt deze overeenkomst bij het uitblijven van opzegging automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd. 3.2De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van deopzegtermijn van een maand. 3.1 De overeenkomst voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. 3.2 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Backslash het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Backslash op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

3 Artikel 4 Offertes 4.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 4.2 Mochten de gegevens verstrekt door de opdrachtgever bij de aanvraag of de overeenkomst onjuist zijn dan heeft de opdrachtgever het recht de prijzen hierover aan te passen. 4.3 Offertes van Backslash zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Artikel 5 Prijzen 5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 5.2 Alle prijzen op de website, de offertes en de overige documenten van Backslash zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Artikel 6 Levertijd 6.1 De door Backslash opgegeven termijn voor het volbrengen van de werkzaamheden is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 7 Wijziging van de opdracht 2.1 Alle wijzigingen in de opdracht van de opdrachtgever waardoor een andere uitvoering noodzakelijk is door welke omstandigheden dan ook, worden wanneer er meerdere kosten aan verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever. 2.2 Indien Backslash, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Backslash gerechtigd de daaruit voorvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. Artikel 8 Intellectuele eigendom 8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Backslash of diens licentiegevers.

4 8.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 8.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 8.4 Het is Backslash toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Backslash door middel van technische bescherming de progrannatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegetsaan deze beveiliging te verwijderen en te ontwijken. Artikel 9 Ontwikkeling van programmatuur 9.1 Schriftelijk zullen de opdrachtgever en Backslash specificeren welk programmatuur ontwikkeld zla worden en op welke manier dit zal geschieden. Backslash zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de opdrachtgever instaat. 9.2 Backslash is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, de volledigheid of de consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schortem totdat de opdrachtgever de betreffende onvolkomenhden heeft weggenomen. 9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel X (IE) verkrijgt de opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is de opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. 2.1 Backslash heeft het recht gebruik te maken van open source componenten. Artikel 8 Gebruiksrechten 8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verleent Backslash de opdrachtgever het niet- exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De opdrachtgever zal de overeengekomen gebruiksbeperkingen naleven. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. 8.2 Het gebruiksrecht van de opdrachtgever is niet overdraagbaar aan een derde. 8.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte tecnische documentatie worden niet aan de opdrachtgever ter becshikking egsteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5 Artikel 9 Domeinnamen en IP- adressen 9.1 De aanvraag, de toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP- adressen zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP- adressen. Backslash vervult bij de aanvraag een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 9.2 Backslash zal middels een bevestigingsbrief naar de opdrachtgever melden dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd. 9.3 De domeinnaam wordt geregistreerd op naam van de opdrachtgever en is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Backslash tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 10.1 De geleverde diensten blijven in eigendom van Backslash zolang de opdrachtgever nog geen volledige betaling heeft verricht In geval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Backsalsh niet nakomt is Backslash zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Backslash op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Artikel 11 Betaling 11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever aan Backslash naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot ene volledige vergoeding van zowle buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus De door de opdrachtgever gedane betalingen worden eerst afgeboekt op verschuldigde rente en kosten, daarna op de langst openstaande factuurbedragen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur Betaling mag niet plaats vinden onder verrekening De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel dat er algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt en indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden In voornoemde gevallen heeft Backslash het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel darvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Backslash vergoeding te verlangen voor eventuale schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

6 Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht 12.1 De totale aansprakelijkheid van Backslash wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijd gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfhonderd euro Backslash is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op scahdevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade spoeding na het ontstaan daarvan, in ieder geval binnen veertien dagen, schriftelijk bij Backslash meldt De aansprakelijkheid van Backslash wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Backslash schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Backslash adequaat kan reageren In geval van overmacht, te denken aan oorlog, overstroming, staking, brand bedrijfsstoornissen en in het geval Backslash door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden, niet tot levering in staat wordt gesteld met als gevolg niet of beperkte nakoming van de overeenkomst, zal deze nakoming worden opgeschort pf de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 13 Geheimhouding 13.1 Zowel Backslash als de opdrechtgever verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Deze verplichting geldt tevens voor de werknemers van beide partijen Informatie is vertrouwelijk indien deze door één van de partijen als zodanig is aangeduid. Artikel 14 Klachtenprocedure 14.1 Wanneer de opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden, dient hij zich binnen 7 werkdagen nadat zich onvolkomenheden hebben voorgedaan dan wel binnen 21 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden via een e- mailbericht te wenden tot Backslash. E- mailadres Artikel 15 Slotbepalingen 15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7 15.2 Mocht er een geschil ontstaan dan is de Nederlandse rechter bevoegd hier kennis van te nemen uit het arrondissement Amsterdam. Contactgegevens Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben neem gerust contact op: via de /telefonisch (zie: slash.nl/contact/ )

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a Artikel 1. Definities 1.1. Evria Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer 04074424. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Brainwave

Nadere informatie

geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Fidenti: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63471992. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Fidenti een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: 57119465. 1.2. De opdrachtgevende partij:

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Er bestaat onderscheid in drie verschillende SLA s, waaruit u kunt kiezen. SLA Small Er wordt service verleend aan de klant omtrent: - Websites (PHP/HTML/CSS) + Website content

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

[ALGEMENE VOORWAARDEN BOYD INTERNET SOLUTIONS] 1 december 2012

[ALGEMENE VOORWAARDEN BOYD INTERNET SOLUTIONS] 1 december 2012 DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOYD INTERNET SOLUTIONS Artikel 1: Definities 1. Boyd Internet Solutions: In dit document gebruikte verzamelnaam voor elk van de bedrijven welke onder één of meerdere handelsnamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT Artikel 1. Definities Joed ICT Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de vennootschap onder firma Joed ICT, kantoorhoudende te Heerenveen

Nadere informatie

Artikel 4. Duur en opzegging

Artikel 4. Duur en opzegging ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN Exxes B.V. Artikel 1. Definities Exxes B.V. Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exxes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf BeConnected Automatisering, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wilgert ICT

Algemene Voorwaarden Wilgert ICT Algemene Voorwaarden Wilgert ICT Artikel 1. Definities versie 1 december 2010 1.1. Dienstverlener: het bedrijf Wilgert ICT, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie