Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions Tot stand gekomen op 10 november Algemene Voorwaarden Marvelous IT Solutions, gevestigd aan Sluisstraat 103, 5462CA, te Veghel, ingeschreven bij de KvK onder nummer Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: Marvelous IT Solutions: Dienst: Honorarium: Opdracht: Opdrachtgever: Overeenkomst: Schriftelijk: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Marvelous IT Solutions, ingeschreven bij de KvK onder nummer Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Marvelous IT Solutions voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen. De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Elke overeenkomst gesloten tussen Marvelous IT Solutions en de opdrachtgever. Onder schriftelijk valt zowel op schrift gesteld als elektronisch. Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Marvelous IT Solutions en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marvelous IT Solutions, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

2 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Marvelous IT Solutions en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Marvelous IT Solutions zijn overeengekomen. Artikel 2 Offertes 1. Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 2. Offertes zijn gedurende 2 weken geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen. 3. De aanvaarding van de offerte van de Opdrachtgever dient per te geschieden. 4. Marvelous IT Solutions kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Marvelous IT Solutions daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marvelous IT Solutions anders aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marvelous IT Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. Artikel 3 Totstandkoming en wijziging overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Marvelous IT Solutions. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

3 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Marvelous IT Solutions de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Marvelous IT Solutions zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Marvelous IT Solutions de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten. 5. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Marvelous IT Solutions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Marvelous IT Solutions proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. 6. Marvelous IT Solutions zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Marvelous IT Solutions kunnen worden toegerekend. 7. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Marvelous IT Solutions zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. Artikel 4 Uitvoering overeenkomst 1. Marvelous IT Solutions zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Marvelous IT Solutions neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 3. Marvelous IT Solutions heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

4 4. Marvelous IT Solutions heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Marvelous IT Solutions het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Marvelous IT Solutions niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Marvelous IT Solutions het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 7. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Marvelous IT Solutions. 8. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Marvelous IT Solutions het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 9. Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties. 10. Marvelous IT Solutions zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws en de meeste recente ontwikkelingen. 11. Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en Marvelous IT Solutions. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd. Artikel 5 Uitvoeringstermijnen 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Marvelous IT Solutions opgegeven termijn. 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

5 3. Indien Marvelous IT Solutions gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Marvelous IT Solutions heeft verstrekt. 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Marvelous IT Solutions schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Marvelous IT Solutions alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Artikel 6 Hosting 1. Marvelous IT Solutions heeft geen eigen hosting tot beschikking. 2. Marvelous IT Solutions schakelt voor de hosting een derdepartij in. Marvelous IT Solutions fungeert hier in de hoedanigheid als reseller. 3. Wanneer de Opdrachtgever over het dataverkeer limiet gaat heeft Marvelous IT Solutions het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen. 4. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. Marvelous IT Solutions verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie. 5. Marvelous IT Solutions is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerking website, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Marvelous IT Solutions ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak. 6. De Opdrachtgever kan de hostingsovereenkomst jaarlijks opzeggen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst. Artikel 7 Domeinregistratie 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Opdrachtgever zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Marvelous IT Solutions is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

6 2. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 3. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaren kan niet gewijzigd worden. 4. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie. 5. Marvelous IT Solutions is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam. Artikel 8 Oplevering software en/of website 1. Indien de Overeenkomst het ontwikkelen van software en/of website betreft, is de Opdrachtgever gehouden deze na oplevering binnen één week te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. 2. Gebreken en tekorten dient de Opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontdekking ervan schriftelijk aan Marvelous IT Solutions te melden 3. Indien de Opdrachtgever een gebrek of tekort meldt, dan zal Marvelous IT Solutions er voor inspannen dit gebrek of tekort weg te nemen, tenzij de anders overeengekomen of afgesproken. 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de werkzaamheden of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Marvelous IT Solutions binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak. Artikel 9 Risico-overgang 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Marvelous IT Solutions. 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde zaken of producten, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

7 Artikel 10 Honorarium 1. Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW. 2. Het Honorarium is in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 3. Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Artikel 11 Betaling 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Marvelous IT Solutions aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur. 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden, tenzij er sprake is van hosting. In geval van hosting dient betaling vooraf en jaarlijks te geschieden. 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Marvelous IT Solutions aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 5. Marvelous IT Solutions is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats. 6. Marvelous IT Solutions en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Marvelous IT Solutions en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Marvelous IT Solutions onmiddellijk opeisbaar. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

8 Artikel 12 Incassokosten 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Marvelous IT Solutions in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Marvelous IT Solutions in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Marvelous IT Solutions, totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

9 Artikel 14 Opschorting en ontbinding 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Marvelous IT Solutions het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Marvelous IT Solutions bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Marvelous IT Solutions bevoegd de nakoming van haar verplichtingen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: - na het sluiten van de Overeenkomst Marvelous IT Solutions omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; - de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft; - de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom. 2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Marvelous IT Solutions op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Artikel 15 Aansprakelijkheid 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Marvelous IT Solutions is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Marvelous IT Solutions. 2. Marvelous IT Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 3. Marvelous IT Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Marvelous IT Solutions is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Marvelous IT Solutions kenbaar behoorde te zijn. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

10 4. Indien Marvelous IT Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marvelous IT Solutions beperkt tot het bedrag van de overeengekomen opdracht tussen Marvelous IT Solutions en de Opdrachtgevers of tot het bedrag waarop de door Marvelous IT Solutions aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Marvelous IT Solutions overeenkomstig de verzekering draagt. 5. Marvelous IT Solutions is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Marvelous IT Solutions ingeschakelde derden. 6. Marvelous IT Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website van de Opdrachtgever. 7. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Marvelous IT Solutions aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Marvelous IT Solutions te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Marvelous IT Solutions vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Artikel 16 Vrijwaring en verjaring 1. De Opdrachtgever vrijwaart Marvelous IT Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Marvelous IT Solutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Marvelous IT Solutions zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marvelous IT Solutions en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 2. Voor alle vorderingen jegens Marvelous IT Solutions en de door Marvelous IT Solutions (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Artikel 17 Intellectuele eigendom 1. Marvelous IT Solutions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

11 2. Marvelous IT Solutions behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 3. Marvelous IT Solutions blijft rechthebbende en is eigenaar met betrekking tot de programmatuur of software. Daarnaast blijft Marvelous IT Solutions gerechtigd de programmatuur en/of software te blijven gebruiken. 4. Marvelous IT Solutions verschaft de Opdrachtgever het volledige en exclusieve gebruik op de programmatuur of software. Marvelous IT Solutions verschaft op aanvraag van de Opdrachtgever de broncode, tenzij anders overeengekomen of de licentievoorwaarden van een derde dit niet toelaten. Artikel 18 Geheimhouding Zowel Marvelous IT Solutions als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen. Artikel 19 Toepasselijke recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marvelous IT Solutions partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 3. Geschillen tussen Marvelous IT Solutions en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Artikel 20 Vindplaats Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions 10 november / 11

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Tot stand gekomen op 17 maart 2015. Algemene Voorwaarden Auto Restauratie JDF, gevestigd aan Oud Ferdinandusdijk 15, 4566 AH, te Heikant, ingeschreven

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SabroWebhosting

Algemene voorwaarden SabroWebhosting Algemene voorwaarden SabroWebhosting Tot stand gekomen op 6 augustus 2013. Algemene Voorwaarden SabroWebhosting, gevestigd aan Ypeloweg 2c, 7468 RB, te Enter, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie