Verslag van de Raad van Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag is opgesteld door de raad van bestuur van Nyrstar NV overeenkomstig, voor zoveel als nodig en van toepassing, artikel 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen in verband met het voorstel om nieuwe aandelen uit te geven tegen een uitgifteprijs die lager is, of kan zijn, dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap en het voorstel tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, beide in verband met het voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door de uitgifte van nieuwe aandelen waarop zal ingeschreven worden in geld. Het voorstel zal worden voorgelegd aan een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap te houden voor een notaris. De aandelen van de vennootschap worden momenteel verhandeld op Euronext Brussels aan een prijs per aandeel die lager is dan hun fractiewaarde, zodanig dat de uitgifteprijs van de nieuwe uit te geven aandelen ook beneden de fractiewaarde kan liggen. Bijgevolg, voor zoveel als nodig en van toepassing, worden de voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de financiële gevolgen hieronder verder besproken overeenkomstig de bepalingen van artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen. Het is de intentie dat de nieuwe aandelen zullen worden aangeboden via een aanbieding met voorkeurrecht, zijnde een aanbod waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht zullen hebben, en dat het voorkeurrecht in verband met de nieuwe aandelen afzonderlijk verhandelbaar zal zijn op Euronext Brussels gedurende de inschrijvingsperiode. Vanuit een technisch oogpunt, echter, behoudt de vennootschap het recht voor om het voorkeurrecht te structureren met een wettelijk voorkeurrecht of als een extralegaal voorkeurrecht. Beide structuren hebben dezelfde wezenlijke economische kenmerken en zouden functioneren zoals hieronder beschreven, maar in het eerste geval zou het aanbod in overeenstemming zijn met de technische vereisten van artikel 592 e.v. van het Wetboek van vennootschappen (met inbegrip van een verplichte inschrijvingsperiode van 15 dagen), terwijl in het laatste geval het aanbod zou kunnen afwijken van bepaalde dergelijke technische vereisten en, bijvoorbeeld, een kortere inschrijvingsperiode kan hebben. De laatste structuur houdt een formele opheffing in van de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders, verbonden aan een vrijwillige toepassing van een extralegaal voorkeurrecht, gebaseerd op dezelfde fundamentele economische principes. De vennootschap wenst de flexibiliteit te behouden om voor een van beide structuren te kunnen kiezen, zodat het over de mogelijkheid beschikt om, indien en wanneer het aanbod van # }

2 de nieuwe aandelen effectief wordt gelanceerd, de parameters van de aanbieding met voorkeurrecht vast te stellen (met inbegrip van de duurtijd van de inschrijvingsperiode) op de wijze die door de raad van bestuur als gepast wordt beschouwd, gebaseerd op de toepasselijke vereisten van financieel en effectenrecht en gebaseerd op de dan van toepassing zijnde marktomstandigheden en andere omstandigheden. Bijgevolg, voor zoveel als nodig en van toepassing, worden de mogelijke opheffing van het wettelijk voorkeurrecht, alsook de voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de financiële gevolgen van de transactie voor de bestaande aandeelhouders hieronder verder besproken overeenkomstig de bepalingen van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Indien de vennootschap uiteindelijk zou beslissen de transactie te structureren met een wettelijk voorkeurrecht, dan zal dit wettelijk recht geacht worden niet te zijn opgeheven. De commissaris van de vennootschap zal, zoals wettelijk vereist, een bijzonder verslag uitgeven overeenkomstig artikel 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen. 2. Voorgestelde kapitaalverhoging De raad van bestuur besloot om aan de algemene aandeelhoudersvergadering een voorstel voor te leggen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen in geld met een maximumbedrag van EUR ,00 en de bevoegdheid toe te kennen aan de bestuurders en het uitvoerend management van de vennootschap om de kapitaalverhoging verder te implementeren. De belangrijkste bepalingen van het voorstel kunnen als volgt worden samengevat: Kapitaalverhoging: Het maatschappelijk kapitaal zal worden verhoogd met een maximumbedrag van EUR ,00 (daarbij inbegrepen, in voorkomend geval, uitgiftepremie) via de uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde tegen een inbreng in geld. Uitgifteprijs en aantal nieuwe aandelen: Het aantal en de uitgifteprijs van de nieuwe uit te geven aandelen, alsook het mechanisme om hun aantal en uitgifteprijs te bepalen, zal worden bepaald door de raad van bestuur binnen het kader van het aanbod van de nieuwe aandelen, rekening houdend met het advies van de underwriters waarnaar hieronder wordt verwezen (of, in voorkomend geval, de hoofd-underwriter indien meerdere underwriters zijn aangesteld). Zoals gebruikelijk in het geval van een aanbieding met voorkeurrecht, zal de uitgifteprijs bepaald en aangekondigd worden onmiddellijk voor de start van de inschrijvingsperiode. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen mag lager zijn dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap. Aard van de nieuwe aandelen: De nieuwe aandelen uit te geven binnen het kader van de kapitaalverhoging zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle aspecten een gelijkaardige rang (pari passu) hebben als de bestaande en uitstaande aandelen van de vennootschap op het moment van hun uitgifte, met inbegrip van dividendrechten. De nieuwe aandelen zullen kunnen genieten van het verlaagde tarief van roerende voorheffing. Afhankelijk van de vorm waarin de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven, zal zulk voordeel vertegenwoordigd worden door een afzonderlijke VVPR-strip, dewelke een afzonderlijk verhandelbaar instrument is dat het recht belichaamt dividenden te ontvangen aan een verlaagd tarief van roerende voorheffing van 15%. # }

3 Aanbod en toekenning van de nieuwe aandelen: Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, zullen de nieuwe aandelen worden aangeboden via één of meerdere openbare aanbiedingen in België. Afhankelijk van verdere bepaling door de raad van bestuur, en onder voorbehoud van de relevante bepalingen van toepasselijk recht, kunnen de nieuwe aandelen ook worden aangeboden via één of meerdere openbare aanbiedingen en/of private plaatsingen aan institutionele, gekwalificeerde of professionele investeerders in andere jurisdicties in het buitenland. Aanbieding met voorkeurrecht: Bij het aanbod en de toekenning van de aandelen zullen de bestaande aandeelhouders van de vennootschap op het ogenblik van het aanbod voorkeur worden verleend door een wettelijk voorkeurrecht (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen) of een extralegaal voorkeurrecht. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht zal de raad van bestuur verder de praktische implementering van het aanbod en de toekenning vaststellen, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) de vorm en de technische aard van het voorkeurrecht (wettelijk of extralegaal). Start van het aanbod, de aanbiedingsperiode en beëindiging van het aanbod: De raad van bestuur zal de start van het aanbod en de duur van de aanbiedingsperiode(s) bepalen. De door de voorgaande bepalingen voorgenomen kapitaalverhoging dient ten laatste te worden voltooid tegen 31 augustus De raad van bestuur zal over de bevoegdheid beschikken om niet met het aanbod door te gaan, of, indien het aanbod reeds is gestart, de voltooiing van het aanbod op te schorten of te annuleren indien de raad van bestuur vaststelt dat de marktomstandigheden het niet toelaten dat de kapitaalverhoging plaatsvindt of voltooid wordt in de omstandigheden die hij gepast acht. Bijkomende opschortende voorwaarden voor de start van het aanbod en de voltooiing van het aanbod kunnen, indien die er zijn, worden uiteengezet in de overeenkomsten tussen de vennootschap en de underwriters. Inschrijving (underwriting): Eén of meerdere banken of financiële instellingen zullen worden aangesteld door de vennootschap als underwriters voor de doeleinden van het aanbod, de inschrijving (underwriting), de toekenning en de plaatsing van de aandelen. Voor zover voorkeurrechten niet werden uitgeoefend en niet verkocht kunnen worden, kunnen de underwriters de mogelijkheid worden toegekend, of vereist worden, zulke rechten te verkrijgen en uit te oefenen. Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht: Voor de doeleinden van het aanbod zoals voorzien hierboven, zullen de wettelijke voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders, voor zoveel als nodig en van toepassing, indien de raad van bestuur zou opteren om het aanbod te structureren met een extralegaal voorkeurrecht, worden opgeheven. Dit zal gebeuren zonder afbreuk te doen aan het voormelde principe dat het aanbod zou gestructureerd worden als een aanbieding met voorkeurrecht. Indien het aanbod en de toekenning plaatsvinden met toepassing van het wettelijk voorkeurrecht, zal dit wettelijk recht geacht worden niet te zijn opgeheven. Volmacht tot verdere implementatie van de kapitaalverhoging: De raad van bestuur wordt de flexibiliteit en bevoegdheid toegekend om de kapitaalverhoging verder te implementeren. De raad van bestuur zal het recht hebben om de uitoefening van zijn bevoegdheden te delegeren aan een ad hoc comité aangesteld door de raad van bestuur, bestaande uit de afgevaardigde bestuurder en minstens twee onafhankelijke bestuurders. # }

4 Voor verdere inlichtingen in verband met het voorstel kan worden verwezen naar de oproeping van de algemene aandeelhoudersvergadering. 3. Redenen voor de voorgestelde kapitaalverhoging De netto opbrengsten van de kapitaalverhoging zullen de financieringsbronnen van de vennootschap verder diversifiëren en haar balansliquiditeit verhogen, en zullen worden gebruikt om organische of externe groeiopportuniteiten, zo deze zich voordoen, te financieren consistent met de strategie van de vennootschap. Een belangrijk element in de strategie van de vennootschap is het selectief nastreven van opportuniteiten in de mijnbouw. Sinds 2009 heeft de vennootschap verscheidene significante initiatieven aangekondigd om deze strategie waar te maken. Op 15 november 2010 heeft de vennootschap ook aangekondigd dat zij een overeenkomst heeft bereikt met de raad van bestuur en het management van Farallon Mining Limited om een overnamebod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van Farallon Mining Limited. De voorgenomen acquisitie van Farallon Mining Limited zou een bijkomende belangrijke toevoeging zijn bij haar mijnbouwactiviteiten en de verticale integratie van haar werkzaamheden. Hoewel de voorgestelde acquisitie van Farallon Mining Limited gefinancierd zal worden op basis van bestaande financiële middelen en kredietfaciliteiten, zal de vennootschap actief bijkomende opportuniteiten blijven onderzoeken om haar strategie waar te maken. De raad van bestuur is dienvolgens van mening dat de voorgestelde transactie in het belang is van de vennootschap. 4. Voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen Het aantal en de uitgifteprijs van de nieuwe uit te geven aandelen zijn nog niet vastgelegd, en zullen ongekend blijven tot de lancering van de aanbieding. Zoals aangetoond in sectie 2 van dit verslag, wordt voorgesteld dat de uitgifteprijs en het aantal nieuwe uit te geven aandelen, alsook het mechanisme tot vaststelling van zulk aantal en uitgifteprijs, verder te bepalen zijn door de raad van bestuur. Zoals gebruikelijk is in gelijkaardige transacties, zal de uitgifteprijs worden vastgesteld onmiddellijk voor de lancering van het aanbod, en zal deze waarschijnlijk een korting inhouden ten aanzien van de prijs van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussels op dat ogenblik (ongeacht of het voorkeurrecht gestructureerd zal zijn als een wettelijk of extralegaal voorkeurrecht voor de aandeelhouders). Daarenboven, op de datum van dit verslag, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap EUR ,09. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig volstort en is vertegenwoordigd door aandelen, die elk dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap bedraagt (afgerond) EUR 14,91. De fractiewaarde van een aandeel wordt berekend als een breuk waarvan de teller het bedrag is van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, en waarvan de noemer het totale aantal uitgegeven en uitstaande aandelen is. De aandelen van de vennootschap worden momenteel verhandeld op Euronext Brussels aan een prijs per aandeel die lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap. Daarom wordt verwacht dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen ook lager zal zijn dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap. # }

5 Zoals hierboven vermeld, zal het aanbod plaatsvinden in de vorm van een aanbieding met voorkeurrecht, waarbij bestaande aandeelhouders van de vennootschap op het moment van het aanbod een voorkeurrecht zullen worden toegekend om in te schrijven op de nieuwe aandelen. De rechten zullen afzonderlijk verhandelbaar zijn van de aandelen gedurende de inschrijvingsperiode, wat betekent dat aandeelhouders de keuze zullen hebben tussen in te schrijven op de nieuwe aandelen (en aldus de verwatering van hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal en van hun proportioneel deel in de winst van de vennootschap te beperken), of hun rechten te verkopen (en aldus tot op zekere hoogte de waarde van de financiële verwatering ten gevolge van de transactie te verzilveren). In elk geval, rekening houdend met de voormelde voordelen van de transactie voor de vennootschap (zie sectie 3 hierboven), is de raad van bestuur van mening dat het voorstel betreffende de vaststelling van de uitgifteprijs overeenstemt met de vereisten van, en de marktgebruiken voor, transacties zoals het aanbod, en redelijk en evenwichtig is. 5. Potentiële uitgifte beneden fractiewaarde Overeenkomst Belgisch vennootschapsrecht worden sommige rechten van de aandeelhouders van de vennootschap (daarbij inbegrepen in het bijzonder het voorkeurrecht van aandeelhouders in verband met kapitaalverhogingen in geld en de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, de stemrechten verbonden aan aandelen, en het recht om deel te nemen in de opbrengsten van een vereffening in geval van een ontbinding van de vennootschap) vastgesteld in functie van de fractie van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is door de aandelen. Momenteel hebben alle aandelen een fractiewaarde van (afgerond) EUR 14,91. Zoals hierboven vermeld, worden de aandelen van de vennootschap momenteel verhandeld op Euronext Brussels aan een prijs per aandeel die lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap. Er wordt daarom verwacht dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen ook lager zal zijn dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap, wat de deelname van elk aandeel in het maatschappelijk kapitaal zal verminderen. Dit is niet het geval indien de nieuwe aandelen zouden worden uitgegeven aan een prijs boven de fractiewaarde. In elk geval, na het aanbod en de uitgifte van nieuwe aandelen, zullen alle aandelen een identieke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Hieruit volgt dat alle nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen van de vennootschap. 6. Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht (a) Aanbieding met voorkeurrecht Zoals hierboven vermeld, zal de aanbieding van nieuwe aandelen de vorm aannemen van een aanbieding met voorkeurrecht. Bijgevolg zullen alle bestaande aandeelhouders van de vennootschap op het ogenblik van het aanbod over voorkeurrechten beschikken om in te schrijven op de nieuwe aandelen, gebaseerd op een ratio van bestaande aandelen ten opzichte van nieuwe aandelen te bepalen op het ogenblik van de lancering van het aanbod in functie van het werkelijk aantal uit te geven aandelen en hun uitgifteprijs. # }

6 De voorkeurrechten zullen afzonderlijk verhandelbaar zijn op Euronext Brussels gedurende de inschrijvingsperiode, zodanig dat, onder voorbehoud van toepasselijke regels van financieel en effectenrecht: aandeelhouders over de mogelijkheid zullen beschikken, naar hun keuze, gebruik te maken van hun rechten (en alle bijkomstige rechten die ze zouden verkrijgen op de secundaire markt) om in te schrijven op de nieuwe aandelen, of in plaats daarvan hun rechten op de secundaire markt te verkopen, of geen van beiden te doen; en investeerders, andere dan bestaande aandeelhouders, zullen ook over de mogelijkheid beschikken inschrijvingsrechten te kopen op Euronext Brussels en bijgevolg in te schrijven op de nieuwe aandelen. (b) Technische opheffing van wettelijke voorkeurrechten Vanuit een technisch oogpunt, echter, behoudt de vennootschap het recht voor om het aanbod te structureren als een aanbieding met wettelijk voorkeurrecht of als een aanbieding met extralegaal voorkeurrecht. Beide structuren hebben dezelfde wezenlijke economische kenmerken en zouden functioneren zoals hierboven beschreven, maar in het eerste geval zou het aanbod in overeenstemming zijn met de technische vereisten van het Wetboek van vennootschappen (met inbegrip van de verplichte inschrijvingsperiode van 15 dagen), terwijl in het laatste geval het aanbod zou kunnen afwijken van bepaalde dergelijke technische vereisten (en, bijvoorbeeld, een kortere inschrijvingsperiode hebben) en rekening houden met wettelijke vereisten in andere jurisdicties buiten België. De laatste structuur werd in het recente verleden gebruikt door een aantal Belgische emittenten. Het houdt een formele opheffing in van de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders, gekoppeld aan een vrijwillige toepassing van een extralegaal voorkeurrecht, gebaseerd op dezelfde economische principes. De vennootschap wenst de flexibiliteit te behouden om voor elk van beide structuren te kunnen kiezen, zodat het over de mogelijkheid beschikt om, indien en wanneer het aanbod van de nieuwe aandelen effectief wordt gelanceerd, de parameters van de transactie vast te stellen (met inbegrip van de duurtijd van de inschrijvingsperiode) op de wijze die door de raad van bestuur als gepast wordt beschouwd, gebaseerd op de toepasselijke vereisten van financieel en effectenrecht en gebaseerd op de dan van toepassing zijnde marktomstandigheden en andere omstandigheden. Indien de vennootschap uiteindelijk zou beslissen de transactie te structureren met een wettelijk voorkeurrecht, dan zal dit wettelijk recht geacht worden niet te zijn opgeheven. Om deze flexibiliteit te behouden moet de vennootschap daarom zulke stappen nemen en zulke procedures naleven zoals vereist om de voorkeurrechten van de aandeelhouders op te heffen. Om de redenen hierboven omschreven, is de raad van bestuur van mening dat zulke (technische) opheffing in het belang is van de vennootschap. (c) Verkoop van niet-uitgeoefende rechten - Backstop Onder voorbehoud van toepasselijke regels van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, zal het voorkeurrecht van de aandeelhouders verhandelbaar zijn op Euronext Brussels en kan het gebruikt worden om in te schrijven op de nieuwe aandelen. In de mate waarin voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend gedurende een # }

7 eerste aanbiedingsperiode, zullen zulke rechten, in voorkomend geval in de vorm van een scrip, onder voorbehoud van toepasselijke regels van financieel en effectenrecht, worden verkocht of geplaatst tijdens een volgende aanbiedingsperiode via een private plaatsing of bookbuilding (al dan niet versneld) aan institutionele, gekwalificeerde of professionele investeerders in België en, onder voorbehoud van verdere bepaling door de raad van bestuur, in het buitenland. De kopers van zulke rechten of scrips zullen verplicht zijn in te schrijven op de nieuwe aandelen. De opbrengsten van de verkoop of plaatsing van dergelijke rechten of scrips (na aftrek van de relevante transactiekosten en onkosten en toepasselijke belastingen, voor zover van toepassing) zullen worden verdeeld op een pro rata basis onder de houders van rechten die hun rechten niet hebben uitgeoefend, op voorwaarde dat de netto opbrengsten niet lager zullen zijn dan EUR 0,50 per recht of scrip (of zulk lager bedrag zoals bepaald zal worden door de raad van bestuur). Indien de netto opbrengsten lager zijn, zullen deze toekomen aan de vennootschap. In de mate dat voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend gedurende de eerste aanbiedingsperiode en niet kunnen worden verkocht of niet uitgeoefend worden ingevolge een volgende aanbiedingsperiode zoals hierboven voorgenomen, wordt voorgesteld dat de raad van bestuur kan vaststellen dat de underwriters over de mogelijkheid zullen beschikken, of verplicht zullen zijn, dergelijke overblijvende rechten te verkrijgen en dergelijke rechten uit te oefenen. Dit mechanisme zou toelaten te verzekeren dat op de kapitaalverhoging volledig wordt ingeschreven. De bepalingen en voorwaarden van de diensten en underwriting door de underwriters zullen verder worden bepaald in de overeenkomsten tussen de vennootschap en de underwriters. 7. Financiële gevolgen van de transactie voor de aandeelhouders (a) Inleiding en exoneratieclausule De eigenlijke gevolgen van de voorgestelde transactie kunnen nog niet met enige zekerheid worden vastgesteld, gezien de voornaamste financiële parameters van het aanbod zoals het aantal en de uitgifteprijs van de nieuwe uit te geven aandelen, ongekend zijn op de datum van dit verslag, en niet gekend zullen zijn tot onmiddellijk voor de lancering van het aanbod. Daarenboven, eens gestart, afhankelijk van de omstandigheden, zou het aanbod nog steeds kunnen worden uitgesteld of geannuleerd. Bijgevolg is de uiteenzetting hieronder van de financiële gevolgen van de transactie voor de bestaande aandeelhouders zuiver illustratief en hypothetisch, en gebaseerd op zuiver indicatieve financiële parameters. De werkelijke uitgifteprijs en het niveau van korting die deze vertegenwoordigt ten aanzien van de dan geldende aandelenprijs, alsook het aantal nieuwe uit te geven aandelen in verband met het aanbod kunnen beduidend verschillen van de hypothetische waarden gebruikt in dit verslag. (b) Illustratieve beschrijving van het effect van het aanbod Rekening houdend met de hoger vermelde methodologische voorbehouden, geeft de tabel hieronder de impact weer van het aanbod tegen verschillende uitgifteprijsniveaus, in de veronderstelling van een absoluut totaal bedrag van bruto opbrengsten van het aanbod van EUR ,00. De tabel hieronder veronderstelt voor de doeleinden van de theoretische berekening van het verwateringseffect, dat de bestaande aandeelhouders op geen enkele van de nieuwe aandelen zouden inschrijven (maximale verwatering), wat uiteraard onwaarschijnlijk # }

8 is. De tabel hieronder veronderstelt ook dat geen van de converteerbare obligaties werd geconverteerd (zie ook sectie (d) hieronder). Huidige gegevens: - maatschappelijk kapitaal: EUR ,09 - aantaal aandelen: Kapitaalverhoging: EUR ,00 Uitgifteprijs 5,00 6, 00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 Aantal nieuwe aandelen Totaal aantal aandelen na uitgifte Deel van maatschappeli jk kapitaal van bestaande aandeelhouders* % 54,55% 58,33% 61,54% 64,29% 66,67% 68,75% 70,59% * In de veronderstelling, wat hoogst onwaarschijnlijk is, dat er geen inschrijving op nieuwe aandelen is door bestaande aandeelhouders Vanuit een boekhoudkundig perspectief, zal het totale bedrag van de kapitaalverhoging (daarbij inbegrepen, in voorkomend geval, uitgiftepremie) in zijn geheel worden toegekend aan het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap. Indien de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen hoger, respectievelijk lager is dan het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap op een peraandeel-basis voorafgaand aan het voltooien van het aanbod, zou dit, vanuit een boekhoudkundig perspectief, een toename of een verwatering met zich meebrengen van het boekhoudkundig eigen vermogen per aandeel. (c) Financiële verwatering in aanbiedingen met voorkeurrechten De hypothetische discussie hierboven zou gelezen moeten worden in het licht van het feit dat, aangezien het aanbod zal worden gestructureerd als een aanbieding met voorkeurrecht, de bestaande aandeelhouders over de mogelijkheid zullen beschikken om verwatering te verhinderen door in te schrijven op hun pro rata deel van de nieuwe aandelen, of de onmiddellijke financiële impact van de uitgifte van de nieuwe aandelen op dat ogenblik te neutraliseren door alle of een deel van hun inschrijvingsrechten te verkopen op Euronext Brussels. In de veronderstelling dat de prijs van de rechten op de secundaire markt gelijk is aan hun theoretische waarde, zouden de opbrengsten van de verkoop van de rechten (voor enige transactiekosten of belastingen) de financiële verwateringsimpact van de uitgifte normaal compenseren voor die aandeelhouders die niet inschrijven en beslissen om in de plaats hun rechten te verkopen. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat de aandeelhouders in de # }

9 praktijk over de mogelijkheid zullen beschikken hun voorkeurrecht te verhandelen aan een prijs gelijk aan de theoretische waarde. 1 (d) Converteerbare obligaties Het moet worden opgemerkt dat de vennootschap uitstaande converteerbare obligaties (uitgegeven in 2009) heeft voor een bedrag in hoofdsom van EUR 120 miljoen. Deze obligaties kunnen worden geconverteerd in maximum nieuwe aandelen, gebaseerd op een conversieprijs van EUR 7,54 per aandeel. De obligaties kunnen op elk moment worden geconverteerd. Indien alle converteerbare obligaties volledig worden geconverteerd, zou het aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap aandelen bedragen. Voor een overzicht van de bepalingen van de converteerbare obligaties en de effecten daarvan, wordt verwezen naar het bijzonder verslag dat werd opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikels 582, 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen en dat werd voorgelegd aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 25 augustus 2009 (dat beschikbaar is op de website van de vennootschap). Indien de converteerbare obligaties niet worden geconverteerd voorafgaand aan de voltooiing van het aanbod, kan in een aantal situaties de conversieprijs van de obligaties naar beneden worden aangepast op basis van een formule, daarbij inbegrepen het geval van een uitgifte van nieuwe aandelen, 2 waarbij de nieuwe 1 Theoretisch, zou de waarde van het voorkeurrecht van de aandeelhouders kunnen worden bepaald als het verschil tussen de theoretische ex-right prijs van de aandelen van de vennootschap en de inschrijvingsprijs van de nieuwe uit te geven aandelen, vermenigvuldigd met de toepasselijke ratio van het aantal nieuwe uit te geven aandelen ten opzichte van het aantal bestaande aandelen voorafgaand aan de voltooiing van het aanbod. De theoretische ex-right prijs of TERP is vastgelegd als de theoretische prijs van de aandelen van de vennootschap na voltooiing van de aanbieding met voorkeurrecht. Het kan worden vastgesteld (op een per-aandeel-basis) als het resultaat van de volgende formule: (SP) (Sn Pn) TERP S Sn waarbij de factor S het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigt voorafgaand aan de lancering van het aanbod, P de beursprijs van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigt (op een peraandeel-basis) voorafgaand aan de lancering van het aanbod en voorafgaand aan de afsplitsing van het voorkeurrecht van de aandelen (d.i. voor verhandeling ex-right), Sn het maximum aantal nieuwe aandelen uit te geven in de aanbieding met voorkeurrecht vertegenwoordigt, en Pn de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uit te geven in het aanbod met voorkeurrecht vertegenwoordigt. Op basis van het voorgaande kan de theoretische waarde ( TV ) van het voorkeurrecht van de aandeelhouders bepaald worden als het resultaat van de volgende formule: Sn TV (TERP Pn) S waarbij de factoren S, Sn en Pn dezelfde betekenis hebben als in de TERP formule waarnaar hierboven verwezen wordt. 2 Samengevat zou de conversieprijs worden vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het aantal uitstaande aandelen plus het aantal nieuwe aandelen dat zou worden uitgegeven in het aanbod indien de uitgifteprijs gelijk was geweest aan de gangbare beursprijs, en waarvan de noemer gelijk is aan het aantal uitstaande aandelen plus het aantal nieuwe aandelen uitgegeven in het aanbod. # }

10 aandelen worden uitgegeven aan een prijs die lager is dan de toepasselijke marktprijs van de aandelen van de vennootschap op het moment van het aanbod. Er wordt verwacht dat in het geval van het aanbod, de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met een korting ten opzichte van de op dat ogenblik toepasselijke marktprijs. Dienvolgens kan worden verwacht dat in geval van het aanbod, de conversieprijs van de obligaties neerwaarts zal aangepast worden. De exacte neerwaartse aanpassing kan nog niet definitief worden vastgesteld op de datum van dit verslag, aangezien de korting ten opzichte van de marktprijs nog niet gekend is. (e) Eigen aandelen Per 30 juni 2010 bezat de vennootschap van haar eigen aandelen. De aandelen worden gehouden voor de potentiële aanbieding aan in aanmerking komende werknemers in 2011, 2012 en 2013 ter nakoming van de uitstaande verplichtingen van de vennootschap onder de op aandelen gebaseerde incentiveringsplannen voor het personeel en management. De vennootschap zal het voorkeurrecht verbonden aan de aandelen die zij houdt niet uitoefenen, maar is van plan deze rechten te verkopen in de context van het aanbod. * * * Verdere verwijzing wordt gemaakt naar Condition 5(b) van de bepalingen en voorwaarden van de converteerbare obligaties. # }

11 Gedaan op 15 november 2010, Namens de raad van bestuur, Door: De Wilde J. Management BVBA, vertegenwoordigd door Julien De Wilde als vaste vertegenwoordiger Bestuurder Door : Roland Junck Bestuurder

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op maandag 18 januari 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op maandag 18 januari 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Dexia. Naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Meeûssquare Brussel. HR Brussel BTW nr. BE

Dexia. Naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Meeûssquare Brussel. HR Brussel BTW nr. BE Dexia Naamloze vennootschap naar Belgisch recht De Meeûssquare 1 1000 Brussel HR Brussel 604.748 BTW nr. BE 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

(de Vennootschap ) 1. Inleiding

(de Vennootschap ) 1. Inleiding GALAPAGOS NV Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) BIJZONDER VERLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef Schoten (RPR Antwerpen)

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef Schoten (RPR Antwerpen) Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef 5 2900 Schoten 0404.491.285 (RPR Antwerpen) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op 4

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 088 1.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

BIOCARTIS GROUP NV. (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIOCARTIS GROUP NV. (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BIOCARTIS GROUP NV Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan 11/B 2800 Mechelen België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 20 augustus

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig Artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig Artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BIOCARTIS GROUP NV Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan 11/B 2800 Mechelen België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 27 oktober 2016 om uur

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 27 oktober 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 19 mei 2016 om 11.30 uur

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 19 mei 2016 om 11.30 uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

FNG NAAMLOZE VENOOTSCHAP Statutaire zetel: Zoetermeer, Nederland. Nederlandse Kamer van Koophandel: (de "Vennootschap")

FNG NAAMLOZE VENOOTSCHAP Statutaire zetel: Zoetermeer, Nederland. Nederlandse Kamer van Koophandel: (de Vennootschap) FNG NAAMLOZE VENOOTSCHAP Statutaire zetel: Zoetermeer, Nederland Nederlandse Kamer van Koophandel: 16014685 (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUUR MET BETREKKING TOT HET TOEGESTAAN KAPITAAL

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

FAGRON OPROEPING. De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt:

FAGRON OPROEPING. De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt: FAGRON Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Textielstraat 24, 8790 Waregem, België BTW BE 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING De raad van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT FAGRON Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Venecoweg 20a 9810 Nazareth Ondernemingsnummer: 0890.535.026 RPR Gent (Kortrijk) (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen BIJLAGE 1 1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen 1.1 Uitgifte van en inschrijving op naakte Warrants 1.1.1 De aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zal het volgende aantal naakte Warrants

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

FNG NV Naamloze vennootschap Bautersemstraat 68A 2800 Mechelen. BTW BE RPR Antwerpen - afdeling Mechelen. (de "Vennootschap")

FNG NV Naamloze vennootschap Bautersemstraat 68A 2800 Mechelen. BTW BE RPR Antwerpen - afdeling Mechelen. (de Vennootschap) FNG NV Naamloze vennootschap Bautersemstraat 68A 2800 Mechelen BTW BE 0697.824.730 RPR Antwerpen - afdeling Mechelen (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van Punch

Nadere informatie

DEXIA NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel BTW BE BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 23 mei 2007

DEXIA NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel BTW BE BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 23 mei 2007 DEXIA NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 23 mei 2007 Opgesteld conform artikel 596 van het Wetboek Vennootschappen ter gelegenheid

Nadere informatie

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT FAGRON Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Venecoweg 20a 9810 Nazareth Ondernemingsnummer: 0890.535.026 RPR Gent (Kortrijk) (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN Inleiding Dit bijzonder verslag werd opgesteld door de raad van bestuur van de publieke naamloze vennootschap

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. STRUCTUUR VAN DE TRANSACTIE. 2.1 Inleiding

1. INLEIDING 2. STRUCTUUR VAN DE TRANSACTIE. 2.1 Inleiding FAGRON Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer: 0890.535.026 RPR Gent (Kortrijk) (de Vennootschap) BIJZONDER

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat Antwerpen BTW BE RPR (Brussel) (hierna de Vennootschap )

Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat Antwerpen BTW BE RPR (Brussel) (hierna de Vennootschap ) Error! Objects cannot be created from editing field codes. Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat 59 2018 Antwerpen BTW BE 477.032.538 RPR (Brussel) 0477.032.538 (hierna de Vennootschap ) OPROEPING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN QUEST FOR GROWTH Naamloze vennootschap Openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging met vast kapitaal naar Belgisch recht PRIVAK Maatschappelijke zetel: Lei 19, bus 3, 3000 Leuven Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

Nadere informatie

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2014 Fountain NV Naamloze vennootschap Avenue de l Artisanat 17 1420 Braine-l Alleud Rechtspersonenregister Nijvel BTW: BE 0412.124.393 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2014

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) 1. Nieuw GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zal

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie