Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Vraagstelling Aanpak/werkwijze Resultaten Conclusies BIJLAGEN Bijlage 1 Overzicht totaalbedrag per zorgkantoor Bijlage 2 Overzicht instellingen die informatie hebben aangeleverd LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 2 van 13

3 1. Algemeen 1.1. Vraagstelling Aan Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs B.V. (bureau HHM) is de vraag is gesteld een betrouwbare indicatie te geven omtrent het aandeel AWBZ financiering in de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Met name is gekeken naar het aandeel op grondslag Psychosociale problemen. Daarnaast is de vraag gesteld om een schatting te maken van de verschillende functies in relatie tot de grondslagen bij de indicaties in de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang Aanpak/werkwijze Er is eerst een inventarisatie uitgevoerd onder alle 32 zorgkantoren. Aan hen is gevraagd op te geven met welke instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en opvang voor zwerfjongeren over 2006 contracten zijn afgesloten en voor welke functies, eenheden en bedragen per eenheid. Er is gevraagd de stand van zaken per eind juli 2006 aan te geven. De zorgkantoren kunnen niet aangeven wat de besteding is in relatie tot de grondslagen van cliënten. Daarvoor is een steekproef genomen uit de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en opvang zwerfjongeren die contractafspraken hebben met zorgkantoren. Hen is gevraagd aan te geven wat de relatie besteding en grondslag is. Ook is hen gevraagd of de indicaties in de pas lopen met de contractering. Daarnaast is uit een bestand van indicatiebesluiten van een aantal grote instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en opvang voor zwerfjongeren nagegaan wat de relatie tussen functies en grondslagen is en wat de verhouding tussen de grondslagen is. LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 3 van 13

4 2. Resultaten Aan alle 32 zorgkantoren is gevraagd op te geven wat zij tot en met juli 2006 aan contractafspraken hebben gemaakt met de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en opvang zwerfjongeren. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van het totaalbedrag per zorgkantoor. Totaal is opgegeven dat er in ,- is gecontracteerd. Een nadere onderverdeling naar instelling en functie is in tabel 1 weergegeven. Uitsplitsing Totaal Eenheid Gemiddeld bedrag per eenheid Instellingen die niet tot de opvang zijn te rekenen Divers Inloop Stoelen 2.973,00 GGZ gerelateerde activiteiten Divers Verblijf Plaatsen 347,55 Ondersteunende begeleiding Uren 56,20 Activerende begeleiding Uren 62,47 Huishoudelijke verzorging Uren 23,74 Verpleging Uren 58,25 Persoonlijke verzorging Uren 41,24 Ondersteunende begeleiding dag Dag delen 28,47 Vervoer bij OB dag Per cliënt 1.000,00 Activerende begeleiding dag Dag delen 29,60 Behandeling Per cliënt 7.389,00 Totaal Tabel 1: Verdeling contractering naar onderdelen De instellingen die niet behoren tot de categorie MO zijn over het algemeen GGZ instellingen. Het gaat dan om cliënten met een grondslag psychiatrie. Bij een inloop is er geen sprake van geïndiceerde cliënten. De GGZ activiteiten zijn: Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT), gespecialiseerde begeleiding en dagactiviteiten GGZ-lza. Ook hier betreft het de grondslag psychiatrie. Verblijf wordt veelal niet op grondslag psychosociaal geïndiceerd omdat dan de gemeentelijke (bed-bad-brood) voorzieningen voorliggend zijn. Bij nader onderzoek blijkt uit de indicatiebesluiten dat in circa 10% van de gevallen verblijf is geïndiceerd bij de grondslag psychosociaal. Activerende begeleiding kan niet op grondslag psychosociaal worden geïndiceerd. Toch is er op grondslag psychosociaal een aanzienlijke hoeveelheid uren activerende begeleiding geïndiceerd. Derhalve wordt voor het onderzoek LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 4 van 13

5 naar het volume op grondslag psychosociaal ook gekeken naar de post activerende begeleiding. Voor het bepalen van het aandeel op grondslag psychosociaal komen dan de onderdelen vanaf verblijf in aanmerking, zie tabel 2. Functies die onder de grondslag psychosociaal zijn aangetroffen. Totaal bedrag Aandeel van totaal Verblijf ,7% Ondersteunende begeleiding ,2% Activerende begeleiding ,5% Huishoudelijke verzorging ,4% Verpleging ,2% Persoonlijke verzorging ,2% Ondersteunende begeleiding dag ,0% Activerende begeleiding dag ,1% Behandeling ,6% Totaal % Tabel 2: Onderdelen waarbij sprake kan zijn van de grondslag psychosociaal Om na te gaan welk deel op grondslag psychosociaal en welk deel op andere grondslagen wordt besteed zijn twee vragen uitgezet: Ten eerste is aan een aantal gecontracteerde opvanginstellingen gevraagd dit aan te geven. Ten tweede zijn de geregistreerde indicatiebesluiten over 2006 van nagenoeg dezelfde instellingen bekeken. VRAAGSTELLING BIJ GECONTRACTEERDE INSTELLINGEN Uit de gecontracteerde instellingen is een steekproef genomen van 19 verschillende instellingen voor opvang, met een totaal contracteervolume van ruim 40 miljoen euro (ofwel ruim 40% van het totaal van circa 90 miljoen). Aan deze instellingen zijn twee vragen gesteld: Ten eerste is hen gevraagd aan te geven welk deel naar schatting op grondslag psychosociaal en welk deel naar schatting op grondslag psychiatrie wordt besteed. Ten tweede is de vraag gesteld of het totaal aan indicatievolume in uren dat men verwacht over geheel 2006 in overeenstemming is met de contractering. Van deze 19 instellingen hebben uiteindelijk 15 instellingen met een gezamenlijke contracteerruimte van ruim 36 miljoen euro gegevens aangeleverd. In bijlage 2 staat een overzicht van deze 15 instellingen. BEOORDELING INDICATIEBESLUITEN Hiervoor is gebruik gemaakt van het AZR-systeem. Periodiek wordt aan de zorgkantoren de meest recente gegevens gevraagd. Dit bevat onder andere de LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 5 van 13

6 indicatiebesluiten. De meest recente uitvraag van gegevens heeft op 1 juli 2006 plaatsgevonden. De AZR-bestanden van alle zorgkantoorregio s waren beschikbaar. Er is geselecteerd op indicatiebesluiten die geldig waren op bij 14 geselecteerde instellingen. Uit het bestand van indicatiebesluiten is een overzicht gemaakt van de relatie tussen grondslag en functies. ONDERLINGE VERGELIJKING Bij een onderlinge vergelijking tussen de resultaten op de vraag aan de instellingen naar het aandeel op grondslag psychosociaal en de resultaten uit het bestand met indicatiebesluiten bleek dat de opgave van drie instellingen sterk onderling afweek. Deze drie instellingen zijn vervolgens buiten beschouwing gelaten bij de schatting van het financiële resultaat op basis van de vraag aan de instellingen. Het betrof hier een contracteerruimte die extreem hoger lag dan via het aantal indicaties reëel zou kunnen zijn in vergelijking met de andere instellingen. Een oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat er of meer gecontracteerd is dan er kan worden geproduceerd of dat van deze instellingen de indicaties nog niet volledig zijn ingevoerd in AZR. Het is bekend dat niet alle cliënten van instellingen voor MO reeds in AZR zijn ingevoerd. Op basis van de vraag aan de diverse instelling wordt geschat dat het aandeel psychosociaal gemiddeld 46,9 % van het contracteervolume is ofwel 42,5 miljoen. Op basis van de indicaties wordt het aandeel psychosociaal berekend op 41,3% (zie tabel 4) van het contracteervolume ofwel 37,4 miljoen. Het gaat hier om totaal indicaties. Om een beeld te krijgen van de verschillen per instelling in geïndiceerde grondslagen is uitgegaan van het bestand met indicatiebesluiten. Instelling grondslagen Aantal 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * indicaties Som PG Psy Li Vg Zg PsySo A 10% 0% 42% 0% 2% 0% 47% 100% 62 B 7% 0% 35% 0% 2% 0,4% 56% 100% 246 C 2% 0% 88% 0% 0% 0% 11% 100% 57 D 5% 0% 86% 0% 9% 0% 0% 100% 22 E 2% 0% 7% 0% 2% 0% 90% 100% 58 F 8% 0% 91% 0% 0% 0% 1% 100% 436 G 6% 0% 48% 0% 3% 0% 43% 100% 63 H 13% 1% 50% 0% 7% 0% 29% 100% 204 I 7% 2% 2% 0% 2% 0% 86% 100% 43 J 32% 2% 48% 1% 5% 0% 12% 100% 153 K 27% 0% 12% 0% 0% 0% 61% 100% 33 L 9% 0% 24% 1% 1% 0% 65% 100% 316 M 9% 0% 41% 0% 2% 0% 48% 100% 408 N 18% 0% 55% 0% 0% 0% 27% 100% 22 totaal 10,3% 0,4% 49,2% 0,2% 2,3% 0,05% 37,6% 100% Tabel 3: Verdeling grondslagen per instelling LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 6 van 13

7 1 * Somatische ziekte/aandoening 2 * Psychogeriatrische ziekte/aandoening 3 * Psychiatrische aandoening, psychische stoornis 4 * Lichamelijke handicap, functiestoornis 5 * Verstandelijke handicap, functiestoornis 6 * Zintuiglijke handicap, functiestoornis 7 * Psychosociale problemen Bijvoorbeeld instelling F heeft 91% indicaties psychiatrische aandoening, psychische stoornis en instelling E heeft 90% indicaties psychosociale problemen. Van het totaal aan indicaties is 38% op grondslag psychosociale problemen. De berekening van het aandeel psychosociaal in het contracteervolume is gedaan door per instelling het aandeel psychosociale indicaties te vermenigvuldigen met het totale contracteervolume en dan het resultaat van alle instellingen op te tellen. Daarmee komt het aandeel psychosociaal in contracteervolume iets hoger uit, zie tabel 4. Grondslagen Contracteerruimte van de 14 instellingen samen Procentuele verdeling Somatische ziekte/aandoening ,8% Psychogeriatrische ziekte/aandoening ,4% Psychiatrische aandoening, psychische stoornis ,8% Lichamelijke handicap, functiestoornis ,2% Verstandelijke handicap, functiestoornis ,4% Zintuiglijke handicap, functiestoornis ,1% Psychosociale problemen ,3% Totaal ,0% Tabel 4: Gesommeerde contracteerruimte van 14 instellingen Omgerekend naar de totale contracteerruimte van kan een landelijke schatting worden gemaakt naar grondslagen, zie tabel 5. Grondslagen Landelijke schatting Somatische ziekte/aandoening Psychogeriatrische ziekte/aandoening Psychiatrische aandoening, psychische stoornis Lichamelijke handicap, functiestoornis Verstandelijke handicap, functiestoornis Zintuiglijke handicap, functiestoornis Psychosociale problemen Totaal Tabel 5: Landelijke schatting contracteerruimte in 2006 voor instelling in de opvang Vanuit de sector wordt aangegeven dat er een duidelijke trend is van toename van indicaties op basis van grondslag psychiatrische aandoening, psychische LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 7 van 13

8 stoornis, tegenover een afname van de indicaties op basis van de grondslag psychosociaal. Door negen instellingen met een gezamenlijk contracteerruimte in ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding van 20 miljoen euro is voor wat betreft het aandeel indicaties op grondslag psychosociaal opgegeven hoeveel er in 2006 geïndiceerd zal gaan worden (extrapolatie op basis van het 1e half jaar 2006). Dit is vergeleken met de contracteerruimte. In tabel 6 is te zien dat het verschil circa 20% bedraagt, ofwel 20% meer indicaties dan contracteerruimte in uren. Het verschil in deze afwijking per instelling is groot. Dit ligt tussen - 10% en +100% ofwel 10% minder indicaties dan contracteerruimte tot 100% meer indicaties dan contracteerruimte. Het betreft alleen cliënten op grondslag psychosociaal Gecontracteerd In uren OB of AB Geïndiceerd Verschil in percentage van gecontracteerd OB (ondersteunende begeleiding) ,2% AB (activerende begeleiding) ,7% Tabel 6: Verschil in indicatie en contracteerruimte in uren Uit het bestand kon eveneens worden nagegaan welke functies er per grondslag werden geïndiceerd. Dit is in onderstaande tabel 7 weergegeven. Functies Grondslagen-> Percentage cliënten per grondslag dat de betreffende functie geïndiceerd heeft gekregen 1 Som 2 PG 3 Psy 4 LG 5 VG 6 ZG 7 PsySo totaal PV 25% 50% 6% 20% 8% 100% 3% 7% OB 96% 100% 98% 100% 100% 0% 97% 98% AB 20% 13% 27% 40% 25% 0% 46% 34% VB 21% 50% 15% 20% 33% 0% 3% 12% OB dag 29% 50% 24% 60% 52% 0% 31% 28% AB dag 4% 0% 4% 0% 4% 0% 3% 3% HV 40% 88% 9% 40% 17% 0% 3% 10% VP 39% 50% 44% 40% 15% 0% 6% 29% BH 5% 38% 2% 0% 4% 0% 0,3% 2% Gemiddeld aantal verschillende geïndiceerde functies per cliënt 2,79 4,39 2,29 3,20 2,58 1,00 1,92 2,23 Aantal cliënten Tabel 7: Relatie grondslagen met geïndiceerde functies Duidelijk is dat in 46% van de cliënten met grondslag psychosociaal de functie activerende begeleiding wordt geïndiceerd. Dit betekent dat van de 798 cliënten LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 8 van 13

9 met grondslag psychosociaal er 367 (=46%) activerende begeleiding geïndiceerd hebben gekregen. Bij de cliënten met grondslag psychiatrische aandoening, psychische stoornis hebben er 282 (=27%) activerende begeleiding geïndiceerd gekregen. Bijna alle cliënten (gemiddeld 98%) krijgen de functie ondersteunende begeleiding geïndiceerd. De gemiddelde cliënt krijgt ruim twee functies geïndiceerd. Omdat de functie activerende begeleiding niet zou mogen worden geïndiceerd bij de grondslag psychosociaal probleem is in tabel 8 het volume aan gecontracteerde functie activerende begeleiding nader gedifferentieerd. Grondslagen Contracteervolume activerende begeleiding in euro s 1 Somatische ziekte/aandoening Psychogeriatrische ziekte/aandoening Psychiatrische aandoening, psychische stoornis Lichamelijke handicap, functiestoornis Verstandelijke handicap, functiestoornis Zintuiglijke handicap, functiestoornis 0 7 Psychosociale problemen totaal Tabel 8: Uitsplitsing contracteervolume activerende begeleiding naar grondslagen In tabel 8 is te zien dat er ongeveer voor 4,4 miljoen aan contracteerruimte wordt besteed aan activerende begeleiding bij de grondslag psychosociaal. Uit de opgave van de zorgkantoren is eveneens nagegaan welke bedragen per eenheid van de verschillende functies worden gecontracteerd. Het in tabel 1 genoemde gemiddelde bedrag per eenheid is het gewogen gemiddelde over alle afspraken. De afgesproken prijzen per eenheid liggen sterk uiteen zoals in tabel 9 is weergegeven. Activiteit Eenheid Bedrag per eenheid Minimum Gemiddeld Maximum Ondersteunende begeleiding uren 30,00 56,20 91,03 Activerende begeleiding uren 30,00 62,47 122,90 Huishoudelijke verzorging uren 17,62 23,74 24,31 Verpleging uren 37,71 58,25 60,00 Persoonlijke verzorging uren 27,70 41,24 86,86 Ondersteunende begeleiding dag dag delen 21,10 28,47 42,18 Activerende begeleiding dag dag delen 29,60 32,93 76,00 Tabel 9: Gemiddelde prijzen per eenheid met maximum en minimum LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 9 van 13

10 De bandbreedte heeft onder andere te maken met de verschillende tarieven die binnen de functies mogelijk zijn, zie tabel 10. Er is niet nader onderzocht welke tarieven zijn gehanteerd. Wel is duidelijk dat de afspraken zowel boven als onder het door het CTG aangegeven maximum tarief kunnen liggen. Functie Mogelijke onderverdeling Code Maximum tarief CTG 2006 Begeleiding H121 44,60 Ondersteunende begeleiding Begeleiding extra H129 47,80 Begeleiding speciaal 1 H140 73,80 Begeleiding speciaal 2 H144 73,80 Activerende thuiszorg H130 47,50 Activerende begeleiding Activerende begeleiding speciaal 1 H147 86,60 Activerende begeleiding speciaal 2 H142 99,60 Activerende begeleiding speciaal 3 H ,80 Huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging H102 24,30 Verpleging H104 62,10 Verpleging Verpleging extra H128 66,50 Gespecialiseerde verpleging H106 67,20 Verpleging: AIV H114 62,10 Persoonlijke verzorging H126 41,60 Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging extra H127 44,50 Persoonlijke verzorging speciaal H120 62,10 Tabel 10:Tariefcodes voor de verschillende functies LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 10 van 13

11 3. Conclusies Totaal is er door de 32 zorgkantoren opgegeven dat er in 2006 voor is gecontracteerd. Hiervan is werkelijk gecontracteerd met instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en opvang voor zwerfjongeren. De overige 18,5 miljoen wordt besteed aan ggz instellingen en ggz activiteiten voor cliënten in de maatschappelijke opvang. Van de ruim 90 miljoen gecontracteerde ruimte is naar schatting circa 40 miljoen (tussen 37,5 en 42,5 miljoen) gecontracteerd ten behoeve van cliënten met de grondslag psychosociaal probleem. Een aanzienlijke hoeveelheid (46%) indicaties met grondslag psychosociaal probleem bevat de functie activerende begeleiding, terwijl dit in 2006 niet mogelijk zou zijn geweest. Het aandeel activerende begeleiding binnen de grondslag psychosociaal bedraagt ongeveer 4,4 miljoen euro LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 11 van 13

12 Bijlage 1. Overzicht totaalbedrag per zorgkantoor code naam zorgkantoor opgegeven totaal bedrag opmerkingen 5501 Zorgkantoor Groningen Zorgkantoor Friesland Waarvan 5,8 miljoen Limor landelijk, rest eigen provincie Zorgkantoor Drenthe 0 Zorgkantoor Drenthe heeft geen contracten met instellingen voor maatschappelijke opvang 5504 Zorgkantoor Zwolle hiervan komt van zorgkantoor Twente 5505 Zorgkantoor Twente Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o Zorgkantoor Arnhem Zorgkantoor Nijmegen Zorgkantoor Utrecht (lid G4) 5510 Zorgkantoor Flevoland Zorgkantoor t Gooi Uitsluitend Leger des Heils landelijk 5512 Zorgkantoor Noord-Holland Noord Zorgkantoor Kennemerland Samen met Zaanstreek elk de helft toegewezen 5514 Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland Samen met Kennemerland elk de helft toegewezen 5515 Zorgkantoor Amsterdam (lid G4) 5516 Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Zorgkantoor Haaglanden (lid G4) 5519 Zorgkantoor Delft Westland Oostland Zorgkantoor Midden-Holland Zorgkantoor Rotterdam (lid G4) 5522 Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden Zorgkantoor Waardenland 0 Zorgkantoor Waardenland heeft geen contracten met instellingen voor maatschappelijke opvang Zorgkantoor Zeeland Zorgkantoor West-Brabant Zorgkantoor Midden-Brabant Zorgkantoor Noordoost-Brabant Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg Zorgkantoor Zuid-Limburg Zorgkantoor Midden-IJssel totaal gemiddeld per zorgkantoor regio (109 miljoen gedeeld door 32) LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 12 van 13

13 Bijlage 2. Overzicht instellingen die informatie hebben aangeleverd Regio zorgkantoor Naam instelling Aard * Friesland Stichting Limor Leeuwarden MO Friesland SMO Fryslân MO Friesland Vrouwenopvang Fryslân VO Groningen Stichting Hospitium Den Eikelaar Groningen MO Haaglanden Kessler stichting MO Midden Brabant Stichting De Bocht Goirle VO Midden Brabant Traverse (Tilburg) MO Midden-IJssel Ruchama (Deventer) MO Rotterdam St. Centrum voor Dienstverlening Rotterdam MO Rotterdam Stichting pension Maaszicht (Rotterdam) ZWJ Zuidhollandse Eilanden St Maatschappelijke opvang Breda eo MO Zuidhollandse Eilanden Stichting valkenhorst (Breda) VO Zuid Oost Brabant Stichting Neos Eindhoven MO/VO Zuid Limburg Rimo Parkstad (Heerlen) MO Zwolle Stichting Vrouwenopvang Overijssel VO * MO = maatschappelijke opvang VO = vrouwenopvang ZWJ = opvang zwerfjongeren LD/06/3400/psmo, HHM 2006 Pagina 13 van 13

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per 1-7-2017 Inleiding: In 2014 is een bepaalde groep thuiswonende cliënten niet overgegaan van de AWBZ naar de jeugdwet of de WMO.

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42913 1 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard Factsheet onder de Wmo in de Hoeksche Waard Alexander Neels 9 april 0 Analyse dataset naar Wmo In het kader van de overheveling van begeleiding en van de AWBZ naar de Wmo is er per gemeente een tweede

Nadere informatie

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Enschede, 5 januari 2006 PB/06/0017/tvg drs. P.F. Bakker ir. G. Vernhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Baten lasten MO (mln. Euro) Jaar Gemeente subsidie Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Balans MO Baten Lasten Totalen Overige Overige Totaal Exploitatie Totaal GGZ Clienten AWBZ Personeel Huisvesting

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Contractering AWBZ-zorg 2006

Nederlandse Zorgautoriteit Contractering AWBZ-zorg 2006 Contractering AWBZ-zorg 2006 Nederlandse Zorgautoriteit Contractering AWBZ-zorg 2006 Referentiemateriaal voor zorgkantoren en zorgaanbieders ten behoeve van de zorgcontractering 2007 Oktober 2006 Nederlandse

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Behandeling Behandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Het PGB nieuwe stijl in beeld

EINDRAPPORT. Het PGB nieuwe stijl in beeld EINDRAPPORT Het PGB nieuwe stijl in beeld EINDRAPPORT Het PGB nieuwe stijl in beeld Enschede, 22 oktober 2004 WD/04/2560/pgb drs. W. Dragt mw. drs. S.J.M. Schutte mw. drs. M. Kingma Inhoudsopgave Gebruikte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). CVZ, Postbus 320, 1110 AH Diemen www.cvz.nl

Nadere informatie

Wat betalen budgethouders voor zorg?

Wat betalen budgethouders voor zorg? Wat betalen budgethouders voor zorg? Een onderzoek naar tarieven voor zorginkoop via een persoonsgebonden budget AWBZ Enschede, 10 mei 2012 LP/12/1102/tpgb drs. Louise Pansier-Mast Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beleidsdebat 30-9-2008

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-289 eindigt op 31 december 2008.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-289 eindigt op 31 december 2008. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en die wordt geleverd

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Onderzoek naar regionale verschillen in de AWBZ-middelen in de opvang

Onderzoek naar regionale verschillen in de AWBZ-middelen in de opvang Onderzoek naar regionale verschillen in de AWBZ-middelen in de opvang Onderzoek naar regionale verschillen in de AWBZ-middelen in de opvang Enschede, 25 september 07 NV/07/2468/awmo mw. drs. S.J.M. Schutte

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd door

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Groningen 7 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling Inger Plaisier (red.) Mirjam de Klerk (red.) BIJLAGEN Bijlage A Aanvullende

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Herziening Monitor Investeren. voor de Toekomst

Herziening Monitor Investeren. voor de Toekomst Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaap van Galen.

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling ADL-assistentie wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling ADL-assistentie wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63949 29 november 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2016, kenmerk

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment:

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment: Statistieken Naam formulier Peiling_over_GGZ Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Uitgebreid Aantal vragen 23 Totaal aantal ingevuld 1878 Uw ervaringen met de GGZ in het

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 4 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Analyse op begeleiding groep in de gemeente Noorderveld van cliënten die geen 24-uurs zorg afnemen. Op basis van de achmea zorgkantoorgegevens met de

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

d. De Beleidsregel personeelskosten met nummer CA-235 eindigt op 31 december 2008.

d. De Beleidsregel personeelskosten met nummer CA-235 eindigt op 31 december 2008. BELEIDSREGEL Personeelskosten 1. Algemeen CA-305 a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en die wordt

Nadere informatie

Onderzoek exploitatiegevolgen nieuwe capaciteit onder de contracteerruimte AWBZ 2011

Onderzoek exploitatiegevolgen nieuwe capaciteit onder de contracteerruimte AWBZ 2011 Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11 Utrecht www.tno.nl TNO-060-UTC-2011-00056 Onderzoek exploitatiegevolgen nieuwe capaciteit onder de contracteerruimte AWBZ 2011 T +31 88 866 29 00 F +31

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 7

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 7 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 6 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Om te komen tot vereenvoudigde productsoorten/ functies met bijbehorende tarieven voor de nieuwe Wmo taken is een overzicht gemaakt van de gegevens

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 10

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 10 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 7 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 21

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 21 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 11 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

d. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2003 en prijspeil 2003 verhoogd met de voorschotpercentages 2004.

d. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2003 en prijspeil 2003 verhoogd met de voorschotpercentages 2004. Bijlage 2 bij circulaire A/03/13c Extramurale zorg 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummers 10, 16a en 16b van het

Nadere informatie

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. tussen

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. tussen Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding tussen Gemeente Asten Gemeente Deurne Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Someren en Dienstverlener Bijlage 3: Tarieven per

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

e. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2005

e. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2005 Bijlage 6 bij circulaire CARE/650/05/4c Personeelskosten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 10 (èn toegelaten voor

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en Stichting Allévo

Openbare zienswijze. Concentratie Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en Stichting Allévo Openbare zienswijze Concentratie Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en Stichting Openbare zienswijze zaak 5882 stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) Stichting Inhoud 1. Inleiding 4 2.

Nadere informatie