Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan,"

Transcriptie

1 Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan GH HILVERSUM 1217GH6 ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus BP Maastricht Tel Fax Onderwerp: Habitatsgeschiktheidsbeoordeling Kraailandhof Hoogland te Amersfoort DIVISIE MILIEU & RUIMTE Geachte heer Van der Baan, Hierbij ontvangt u de resultaten van de uitgevoerde habitatgeschiktheidsbeoordeling ter plekke van de planlocatie Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort. Het veldecologisch onderzoek is uitgevoerd op 17 maart De belangrijkste conclusie is dat bij de voorgenomen sloop van de betreffende gebouwen knelpunten op kunnen treden in het kader van de Flora- en faunawet ten aanzien van het vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. In de bomen op de planlocatie en in de directe nabijheid zijn geen geschikte openingen aangetroffen waar vleermuizen gebruik van zouden kunnen maken. Voor het overige zijn er geen knelpunten te verwachten. Alvorens tot sloopwerkzaamheden over te gaan dient een aanvullend vleermuizenonderzoek (conform vleermuisprotocol GAN 2009), in de periode mei tot en met september, uitsluitsel te bieden betreffende de aanwezigheid van vleermuizen in en nabij de te slopen gebouwen. Maastricht, 15 mei 2009 Contactpersoon: ing. M.W.J. Stevens Telefoonnummer: Projectnummer: B Indien gewenst kunnen wij het aanvullende vleermuizenonderzoek conform het vleermuisprotocol (GaN 2009) geheel vrijblijvend aanbieden. Binnen de periode mei-september zullen 4 veldbezoeken plaats moeten vinden waarbij specifiek gelet wordt op de soorten Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Het aanvullend vleermuizenonderzoek bieden wij u aan voor 2.950,-- exclusief omzetbelasting. Op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden van ARCADIS van toepassing. In de bijgevoegde rapportage beschrijven we onze bevindingen van de habitatgeschiktheidsbeoordeling. Handelsregister

2 Ingeval er onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen zijn over de rapportage dan kunt u contact opnemen met onze ecoloog, de heer M.W.J. Stevens, op bovenstaand telefoonnummer. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, ARCADIS Nederland BV ir. E.P.A.G. Schouwenberg Teammanager Natuur & Archeologie Bijlage: - Resultaten habitatgeschiktheidsbeoordeling planlocatie Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort 2/11

3 Resultaten habitatgeschiktheidsbeoordeling planlocatie Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort. 1. Inleiding In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het winkelcentrum Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort, is het noodzakelijk de voorgenomen plannen te toetsen aan de natuurwetgeving, in het bijzonder de Flora- en faunawet. De planlocatie betreft een winkelcentrum met diverse voorzieningen (parkeerplaats, detailwinkels, horeca en een supermarkt) en twee percelen met woonbebouwing, tuin en enkele schuren. Het winkelcentrum betreft een laagbouwcomplex met strak afgewerkte dakranden, enkele spouwmuuropeningen en een golfplaten dakbedekking. Foto 1 Zevenhuizerstraat nr. 81 Foto 2 Zevenhuizerstraat Nr. 71 Foto 3 schuren achter nr. 71 Foto 4 winkelcentrum met enkele bomen 3/11

4 Foto 5 winkelcentrum Foto 6 parkeerplaats Het perceel Zevenhuizerstraat nr. 81 betreft een woonhuis en een tuin met enkele boven het huis uitgroeiende bomen. Het perceel Zevenhuizerstraat 71 betreft een voormalige boerderijwoning met enkele (deels vervallen) schuurtjes. In de tuin staan nog enkele hoogstamfruitbomen. Het groen op de planlocatie betreft de wegbeplanting langs de Esdoornlaan, de tuinbeplanting van Zevenhuizerstraat nr. 71 en nr. 81 en enkele jonge bomen op het parkeerterrein noordelijk van het winkelcentrum. Figuur 1: Ligging planlocatie (begrenzing is rood) 2. Onderzoeksmethode Om te bepalen of er knelpunten te verwachten zijn heeft een ecoloog van ARCADIS op 17 maart 2009 een veldecologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens deze habitatgeschiktheidsbeoordeling is onderzocht in hoeverre er geschikte biotopen aanwezig zijn die mogelijk het leefgebied vormen voor beschermde soorten flora en fauna. 4/11

5 Tevens is gelet op aanwezige (beschermde) soorten (zichtwaarnemingen en sporen). Vanwege de voorgenomen sloop van de aanwezige gebouwen en de kap van bomen is specifiek aandacht besteed aan mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en spechten en naar de aanwezigheid van de Steenmarter. 3. Relevante wet- en regelgeving Natuurbescherming valt onder te verdelen in twee categorieën: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Soorten worden wettelijk beschermd door de Flora- en faunawet. Gebiedsbescherming vindt in Limburg plaats door de aanwijzing van gebieden binnen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) waartoe de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) behoren en/of als Natura 2000-gebied (Natuurbeschermingswet 1998). 3.1 Gebiedsbescherming Er liggen geen beschermde natuurgebieden in de directe nabijheid van beide planlocaties die aangewezen zijn, of in de nabije toekomst aangewezen zullen worden, in het kader van Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet 1998 (voormalige Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden en Beschermde Natuurmonumenten). De planlocatie alsmede de directe omgeving maakt geen onderdeel uit van een perceel welke in het kader van de provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS) een beschermde status heeft. 3.2 Soortenbescherming De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal soorten (waaronder vrijwel alle gewervelde dieren en een aantal planten). Deze mogen onder meer niet gedood, verjaagd, gevangen of verontrust worden. De uitvoering van werkzaamheden kan in sommige situaties leiden tot handelingen, die in strijd zijn met deze verbodsbepalingen. De werkzaamheden kunnen immers leiden tot het verstoren of doden van dieren en het vernietigen van groeiplaatsen van beschermde planten. In veel gevallen kan het plan zo uitgevoerd worden, dat overtreding van de genoemde verbodsbepalingen niet aan de orde is. Wanneer overtreding niet te voorkomen is en de wet geen mogelijkheden biedt voor vrijstelling, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze ontheffing zal enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen worden verstrekt. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de minister van LNV vrijstelling te krijgen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Sinds 23 februari 2005 geldt een vrijstellingenbesluit in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierin worden de beschermde soorten in verschillende categorieën onderverdeeld. Afhankelijk van de categorie waarin een bepaalde soort valt is een ontheffing noodzakelijk of kan een vrijstelling van toepassing zijn. Er worden in principe vier categorieën onderscheiden, zie tabel 1. Tabel 1 Beschermingscategorieën AMvB artikel 75, Flora- en faunawet Tabel Categorie Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen 1 Algemene soorten (licht beschermd) Vrijstelling mogelijk 2 Overige soorten (matig beschermd) Vrijstelling mogelijk mits gebruik gemaakt wordt van 5/11

6 3 Soorten op bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van de AMvB (streng beschermd) Vogels (streng beschermd) een door de minister goedgekeurde gedragscode; anders ontheffing noodzakelijk (lichte toets) Ontheffing noodzakelijk (uitgebreide toets) Vrijstelling mogelijk mits gebruik gemaakt wordt van een door de minister goedgekeurde gedragscode; anders ontheffing noodzakelijk (uitgebreide toets) In de Flora- en faunawet is tevens een zorgplicht opgenomen: ZORGPLICHT FLORA- EN FAUNAWET Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterweg te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. De zorgplicht is ook van toepassing, indien er voor een beschermde soort al ontheffing of vrijstelling verleend is. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. Indien verboden handelingen optreden ten aanzien van vogels is een ontheffing vereist. Wanneer de werkzaamheden buiten kwetsbare perioden zoals het broedseizoen plaatsvinden, zal over het algemeen geen ontheffing nodig zijn. Er zijn echter een aantal uitzonderingen van broedplaatsen die jaarrond beschermd zijn; De nesten van Blauwe reiger, Zwarte specht, Groene specht, Grote bonte specht, Middelste bonte specht, Kleine bonte specht, Steenuil, Raaf, Zwarte kraai en Roek en zijn jaarrond beschermd als ze nog in functie zijn; De nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten (Rode en Zwarte wouw, Buizerd, Wespendief, Sperwer, Havik, Zeearend, Torenvalk en Boomvalk) en van Ransuil zijn jaarrond beschermd. Deze soorten maken gebruik van oude nesten omdat deze niet in staat zijn om een geheel eigen nest te bouwen. Hier geldt dat voldoende nestgelegenheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium gespaard hoeft te worden bij een ingreep; De nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (Ooievaar, Torenvalk, Slechtvalk, Kerkuil, Oehoe, Steenuil, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Grote gele kwikstaart) zijn als ze nog worden gebruikt, jaarrond beschermd. 6/11

7 4. Effectbeoordeling beschermde soorten Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er heeft geen soortgerichte inventarisatie plaatsgevonden. Er is wel extra aandacht besteed aan holten (spechten en vleermuizen) in de te kappen bomen en naar de mogelijke aanwezigheid van Steenmarter en vleermuizen in de slopen gebouwen en schuren. 4.1 Flora en vegetatie De vegetatie op de planlocatie betreft enkel tuinbeplanting en openbaar groen. Tijdens het veldbezoek zijn geen bijzondere of beschermde planten waargenomen. Beschermde soorten zijn op basis van het ontbreken van geschikte groeiplaatsen uit te sluiten binnen de planlocatie. Hierbij is aandacht besteed aan het eventuele voorkomen van muurvegetatie (zoals Tongvaren of Steenbreekvaren). De voorgenomen ingreep heeft geen negatief effect op een beschermde plantensoort. 4.2 Broedvogels Op de planlocatie staan enkele oudere loofbomen. Deze bomen zijn visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Deze zijn niet aangetroffen of te verwachten. Wel zijn er op diverse plekken oude nestresten van soorten als Merel, Houtduif en andere kleine zangvogelsoorten aangetroffen. Er zullen naar verwachting diverse algemeen voorkomende soorten van stad en park op of nabij de planlocatie broeden (zoals merel, roodborst en winterkoning). Door de sloop- en kapwerkzaamheden buiten de broedperiode (15 maart tot circa 15 juli) uit te voeren zal er geen negatief effect optreden op broedvogels. De voorwaarde is dat er te allen tijde geen broedgeval aanwezig mag zijn bij aanvang en tijdens de werkzaamheden. Voor het verstoren van broedende vogels kan geen ontheffing verkregen worden. Een negatief effect op een vogelsoort waarvan de nestplaats en het functionele leefgebied jaarrond is beschermd (artikel 11) is uit te sluiten, omdat deze niet op de planlocatie voorkomen. 4.3 Grondgebonden zoogdieren Voor zwaar beschermde soorten is geen geschikte habitat aanwezig. De schuren zijn in principe wel geschikt voor de Steenmarter. Tijdens het veldbezoek door ARCADIS zijn geen indicaties (sporen, nestmateriaal, vraatresten, stankoverlast, zichtwaarnemingen) aangetroffen die een vaste rust of verblijfplaats van de Steenmarter binnen de planlocatie aantonen. Het valt niet uit te sluiten dat er binnen de planlocatie enkele licht beschermde zoogdiersoorten voorkomen zoals Huismuis en Egel. De voorgenomen ingreep heeft geen negatief effect op een matig of streng beschermde grondgebonden zoogdiersoort. 7/11

8 4.4 Vleermuizen De bebouwing en de bomen op de planlocatie en in de directe nabijheid zijn beoordeeld op geschiktheid als verblijfplaats voor vleermuizen. Waar mogelijk zijn gebouwen en bomen visueel geïnspecteerd. In de bomen op de planlocatie en in de directe nabijheid zijn geen geschikte openingen aangetroffen waar vleermuizen gebruik van zouden kunnen maken. De woningen Zevenhuizerstraat nr. 71 en nr. 81 zijn geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Een vaste rust- of verblijfplaats in deze gebouwen kan op voorhand niet uitgesloten worden. Het winkelcentrum complex is minder geschikt voor vleermuizen vanwege het materiaalgebruik (gladde oppervlakten, golfplaten, isolatie van overgangen tussen materialen), het ontbreken van openingen achter plaatwerk en het ontbreken van optimale spouwmuuropeningen. Verblijfplaatsen in het winkelcentrum kunnen echter op voorhand niet volledig uitgesloten worden. De woonwijk rondom de planlocatie biedt diverse verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen. De combinatie van binnenstedelijk groen en water en de diverse verblijfmogelijkheden zorgen ervoor dat Hoogland naar verwachting onderdeel is van een populatie van de gebouwenbewonende vleermuissoorten (zoals Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger). De groenstructuur is naar verwachting onderdeel van het binnenstedelijke foerageergebied. Aantasting van belangrijk foerageergebied en belangrijke vliegrouteverbindingen is echter niet aan de orde vanwege voldoende alternatieve verbindingen en foerageergebied in de directe nabijheid van de planlocatie. De herontwikkeling van het plangebied Kraailandhof heeft mogelijk een negatief effect op vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. 4.5 Amfibieën, reptielen en vissen Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater en geschikt landbiotoop is het uitgesloten dat zwaar beschermde amfibieën, reptielen of vissensoorten op de planlocatie voorkomen. De incidentele aanwezigheid van een licht beschermde soort als Gewone pad of Bruine kikker is, vanwege tuinvijvers en stedelijk water in de omgeving van de planlocatie, niet uit te sluiten. De ingreep heeft geen negatief effect op zwaar beschermde amfibieën, reptielen of vissen. 4.6 Vlinders, libellen overige ongewervelden Vanwege het ontbreken van optimaal habitat met waardplanten en nectarplanten en het ontbreken van voortplantingswater is een negatief effect op beschermde soorten vlinders, libellen en overige ongewervelden uit te sluiten.. 8/11

9 5. Toetsing Flora- en faunawet Binnen de planlocatie kunnen een aantal beschermde soorten voorkomen. Het gaat hierbij om diverse algemene soorten broedvogels, zoogdieren, amfibieën en enkele zwaar beschermde vleermuizen. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat een negatief effect op vleermuizen op voorhand niet volledig uitgesloten kan worden. Een negatief effect ten aanzien van broedvogels kan geheel voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De ingreep kan een negatief effect hebben ten aanzien van algemeen voorkomende amfibieën en zoogdieren. In de onderstaande tabel zijn (mogelijke) overtredingen van de verbodsbepalingen van de Floraen faunawet weergegeven. Tabel 2. (Mogelijke) Overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Soort Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Algemene broedvogelsoorten X X X X Algemeen voorkomende zoogdieren X X X Algemeen voorkomende amfibieën X X X Enkele soorten vleermuizen X X X Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 5.1 Broedvogels De meest verstorende werkzaamheden (sloop van gebouwen, kap van bomen, verwijderen van vegetatie) dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden om negatieve effecten te voorkomen op broedvogels. Het broedseizoen voor vogels betreft globaal de periode van 15 maart tot 15 juli. Indien aan deze voorwaarde kan worden voldaan zal de voorgenomen ingreep geen negatief effect hebben op broedvogels en is een ontheffing niet noodzakelijk. 5.2 Grondgebonden zoogdieren Verstoring van en schade aan algemeen voorkomende zoogdieren is niet te voorkomen, alleen te mitigeren door tijdens de werkzaamheden eventueel aanwezige dieren te verplaatsen tot net buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden en deze niet bewust te verwonden of te doden. 9/11

10 In het kader van de AMvB art. 75 is voor het verstoren van de te verwachten algemene maar wel beschermde soorten niet langer een ontheffing nodig. De zorgplicht is echter wel van toepassing. 5.3 Vleermuizen Door het slopen van de bebouwing gaan er mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen verloren. Om vast te stellen of de voorgenomen ingreep een negatief effect heeft op een vleermuizensoort dient er een aanvullend (verblijfplaatsen) vleermuizenonderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het vleermuizenprotocol van de GAN (april 2009) naar de aanwezigheid van zomer-, kraam- en najaarsverblijven van de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger. Het najaarsonderzoek geeft eveneens een beeld van de functie van de gebouwen als overwinteringverblijf. Indien de bebouwing onderkomen biedt aan vleermuizen dient er, voorafgaande aan de werkzaamheden, een Flora- en faunawet ontheffing aangevraagd en verleend te worden. Onderdeel hiervan is een mitigatie en compensatieplan. Sinds kort wordt (door een recente juridische uitspraak) bij verstoring van vleermuizen uitdrukkelijk getoetst aan het zwaar wegend maatschappelijk belang van de voorgenomen ingreep. 5.4 Amfibieën In het kader van de AMvB art. 75 is voor het verstoren van de te verwachten algemene maar wel beschermde amfibieën soorten niet langer een ontheffing nodig. De zorgplicht is echter wel van toepassing. Verstoring van algemeen voorkomende amfibieën is niet te voorkomen maar wel te mitigeren. Door de eventueel tijdens de werkzaamheden aangetroffen individuen buiten de invloedsfeer te plaatsen in een geschikt biotoop. 10/11

11 6. Conclusies en aanbevelingen Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten: Soorten en effecten Het kan op voorhand niet uitgesloten worden dat de werkzaamheden een negatief effect hebben op vleermuizen; De ingreep heeft geen negatief effect op een belangrijke vliegroute of op belangrijk foerageergebied voor vleermuizen; De planlocatie is wel geschikt voor Steenmarter maar een vaste rust- of verblijfplaats is momenteel niet aanwezig; De locatie vormt een geschikt biotoop voor algemene broedvogelsoorten van stad en park, voor algemene grondgebonden zoogdiersoorten en algemene amfibieën; Broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn conform artikel 11 (onder andere spechten en roofvogels) van de Flora- en faunawet maken geen gebruik van de planlocatie; Een negatief effect op broedvogels kan voorkomen worden door de werkzaamheden buiten de broedperiode uit te voeren (15 maart tot en met 15 juli); Overige matig of streng beschermde soorten (Tabel 2 of 3) vlinders, libellen, amfibieën, reptielen, vissen en overige zoogdieren zijn niet te verwachten vanwege het ontbreken van optimaal ontwikkelde habitats, ontbreken van literatuurgegevens en het ontbreken van waarnemingen tijdens het veldbezoek. Ontheffing Indien vleermuizen gebruik maken van de te slopen bebouwing dient er voorafgaande aan de werkzaamheden een ontheffing aangevraagd te worden. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk voor broedvogels, mits de meest verstorende werkzaamheden (kappen van bomen en verwijderen van overige vegetatie) buiten het broedseizoen aanvangen of in zijn geheel uitgevoerd worden; Voor de overige te verwachten beschermde soorten (tabel 1) ten aanzien waarvan verboden handelingen te verwachten zijn geldt een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen in het kader van de nieuwe AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet. Nader onderzoek Uit het aanvullend onderzoek naar gebouwenbewonende vleermuissoorten, in de periode mei tot en met september, zal moeten blijken of de ingreep een negatief effect op vleermuizen heeft. Het vleermuizenonderzoek zal conform het vleermuisprotocol (GAN 2009) uitgevoerd dienen te worden om een gedegen onderzoek te waarborgen en vertraging in het vervolg van het project te voorkomen. Gebiedsbescherming De planlocatie ligt niet in of nabij een beschermd gebied (Natura 2000, EHS, POG, Beschermd Natuurmonument, etc.). Een nadere beoordeling in het kader van gebiedsbescherming is niet aan de orde. 11/11

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard (2.1) 2011 Status: definitief In opdracht van: Molenparc bv Contactpersoon:

Nadere informatie

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, Bureauonderzoek ecologie, wijzigingsplan IJsseldijk-West Ecologie Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet bomen Hoofdweg, Harderwijk

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet bomen Hoofdweg, Harderwijk Quickscan samenvatting Flora- en faunawet bomen Hoofdweg, Harderwijk Auteur: M.A. (Martin) Heinen Veldonderzoek: J. (Jasper) Zoeter Project: 13-340 Datum: 9 september 2013 Status: Definitief Aanleiding

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA QUICKSCAN FLORA EN FAUNA Behorende bij project: ( Naast) Elststraat 2, te Rosmalen Gemeente s-hertogenbosch Opdrachtgever: De heer P. van Hooft Projectnummer: PS.2016.618 Datum: 9 augustus 2016 Pasmaat

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 1.2 Plangebied Het plangebied omvat de percelen op Straatweg 77 en Statenlaan 2 te Rotterdam (figuur 1 en 2).

Notitie. 1 Inleiding. 1.2 Plangebied Het plangebied omvat de percelen op Straatweg 77 en Statenlaan 2 te Rotterdam (figuur 1 en 2). Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 500/332923/ET 10 oktober 2013 PN332923 Betreft Natuuronderzoek Straatweg 77 Rotterdam 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In verband met geplande sloop van de bebouwing

Nadere informatie

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en steenmarter Datum: 15-10-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord

Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord Onderzoek naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden Datum: 16-04-2013 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: AT/2013/16.04

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Ff-onderzoek Wierdenseweg, Enter Datum: 19-9-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6444 Aanleiding en doel Binnen het plangebied (zie bijlage 1) wordt

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode Onderwerp Opdrachtgever Emmaschool Heerde Witpaard Project Status Datum Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder, A. (Adriaan) de Gelder, A.

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen. Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check Saksen Weimar fase 5 en verder Arnhem, 11 december 2014 P a g i n a 2 Colofon Titel : Saksen Weimar fase 5 Subtitel : Projectnummer : 14.125 Datum : 11 december 2014 Veldonderzoek : T. Kooij Auteur(s)

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie Bijlage 1 Onderzoek ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg Notitie : Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg 293, Venlo Locatie : Stalbergweg 293 Datum : 27 januari 2015 Projectnummer : 211x07281 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen Bij ruimtelijke planvorming

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Elburgweg 59, Apeldoorn Datum: 21-10-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: P3959 Aanleiding en doel Aan de Elburgweg te Apeldoorn worden twee kippenschuren

Nadere informatie

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep NOTITIE Mevr. T. Martens Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 15-04-2016 ONS KENMERK: 16-109/16.01207/DirKr UW KENMERK: VPL 235792 AUTEUR: PROJECTLEIDER: D.B. Kruijt D.B. Kruijt STATUS:

Nadere informatie

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen Notitie Contactpersoon Marc Wilberts Datum 10 mei 2010 Kenmerk N001-4710764MWX-mfv-V01-NL Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen

Nadere informatie

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181)

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemeente Werkendam t.a.v. C.A.A.M. de Jong Postbus 16 4250 DA Werkendam Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemert, 5 augustus 2010 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 28-11-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 03-12-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Auteur: A. (Adriaan) de Gelder Veldonderzoek: M. (Martijn) Bunskoek Project: 14-236 Datum: 1 augustus 2014 Status: Concept

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater. In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen wat

Nadere informatie

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november 2009 Soortenbescherming De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken Dhr. J.P.L.M.G. Gelauff Van Zuylenlaan 9 3871 BG Hoevelaken Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-314 definitief 31 augustus 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie tennisvereniging Beukersweide te Wierden

Verkennend natuuronderzoek locatie tennisvereniging Beukersweide te Wierden Verkennend natuuronderzoek locatie tennisvereniging Beukersweide te Wierden Onderzoek naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden Datum: 05-05-2014 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Ecologie In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland Boluwa Eco Systems BV T.a.v. dhr. G. van Dijk Postbus 11 8180 AA Heerde Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-135 concept 29 april 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet

Nadere informatie

: Notitie quickscan flora en fauna Den Gouden Berg St. Martinusstraat 2 Tegelen

: Notitie quickscan flora en fauna Den Gouden Berg St. Martinusstraat 2 Tegelen Notitie : Notitie quickscan flora en fauna Den Gouden Berg St. Martinusstraat 2 Tegelen Locatie : St. Martinusstraat 2 Tegelen Datum : 26 januari 2015 Projectnummer : 211x07411 Opgesteld door : Reinoud

Nadere informatie

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht NOTITIE R. Stout Middelweg 12 2841 LA Moordrecht DATUM: 16 april 2012 ONS KENMERK: 12-200/12.01680/DirSt UW KENMERK: Gunning 22-03-2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: ing. K.D. van Straalen drs. I. Hille

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 29 januari 2016 ONS KENMERK: UW KENMERK: -- AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-879/16.00623/RalSm R.R. Smits G. Hoefsloot

Nadere informatie

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010.

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010. Aan Dura Vermeer Van N. Scheerder Telefoon 0613221762 Projectnummer RM002426 Onderwerp Update ecologisch onderzoek Stationsplein Utrecht ten behoeve van het Noordgebouw Datum 18-12-2014 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet. t.b.v. sloop Opstallen. Oude Maasstraat 18 gemeente Uden

Quickscan Flora- en Faunawet. t.b.v. sloop Opstallen. Oude Maasstraat 18 gemeente Uden Quickscan Flora- en Faunawet t.b.v. sloop Opstallen Oude Maasstraat 18 gemeente Uden Zaaknummer:Ecologisch 253720 Adviesbureau Ettema december 2015 Behoort bij besluit van het College van burgemeester

Nadere informatie

Bestemmingsplan Laurenskwartier

Bestemmingsplan Laurenskwartier Ingenieursbureau Bestemmingsplan Laurenskwartier Implementatie Flora- en faunawet en verkenning ecologische waarden Projectcode MR10002 Datum 17 december 2010 Versie Definitieve versie 1.1 Adviseur Ing.

Nadere informatie

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1. Erasmuslijn Den Haag Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.1 Utrecht, 8 september 2011

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Plan van Aanpak Flora & faunawet Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Opgesteld door: Teun van Wouwe, J.P. van Nieuwkoop Adres : Goudseweg 172a Haastrecht

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen. Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens

Nadere informatie

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2009 Groesbeek Cranenburgsestraat Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk NOTITIE P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk DATUM: 10 januari 2013 ONS KENMERK: 10-719/12.06097/IngHR UW KENMERK: uw mail dd. 18 december 2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: versie 1.0 CONTROLE:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en belevingstuin

Kinderdagverblijf en belevingstuin Kinderopvang Pinkeltje Familie Strik Hoofdweg 15 7707 RB Balkbrug Goor, 23 maart 2010 Betreft : Quickscan Flora- en Faunawet Ref. nr. : 4139.1/VdL Cont. pers. : Vincent de Lenne Geachte heer Strik, Naar

Nadere informatie

Bureauonderzoek flora en fauna

Bureauonderzoek flora en fauna Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna 1 Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 31-10-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: DT/2011/010.04

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Notitie : Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Datum : 20 augustus 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x07308 Opgesteld door : Ineke Kroes Controle door : Reinoud Vermoolen Bij

Nadere informatie

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV Natuuronderzoek gastransportleiding Hommelhof Zuid-Limburg BIJLAGE 1 TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET De Flora- en faunawet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten

Nadere informatie

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005)

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005) Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk Betreft : Flora- en fauna onderzoek 2005 & : Update Flora- en fauna onderzoek 2009 / 2011 Datum : 31 augustus 2011 Opdrachtgever : Arton Projectontwikkeling

Nadere informatie

HRA Ontwikkeling BV t.a.v. mevrouw Y. van der Zanden Postbus ZG OIRSCHOT. Geachte mevrouw Van der Zanden,

HRA Ontwikkeling BV t.a.v. mevrouw Y. van der Zanden Postbus ZG OIRSCHOT. Geachte mevrouw Van der Zanden, HRA Ontwikkeling BV t.a.v. mevrouw Y. van der Zanden Postbus 1 5688 ZG OIRSCHOT 5688ZG1 ARCADIS REGIO BV Dr. Nevenstraat 5e Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl

Nadere informatie

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven 15 november 2012 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Opdrachtgever Uitvoerder Auteur Datum Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven m RO Zoon Ecologie C.P.M. Zoon ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Toetsing in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 februari 2009 iç Grontmij, revisie 1 Verantwoording

Nadere informatie

quickscan Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer Gemeente Deventer Definitief

quickscan Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer Gemeente Deventer Definitief quickscan Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer - Gemeente Deventer Definitief Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer - 15-145 30 juni 2015 Definitief A. (Adriaan)

Nadere informatie

Datum : 14 november 2013 Opdrachtgever : De heer W.A.P. Claassen Ter attentie van : Projectnummer : 211x06570

Datum : 14 november 2013 Opdrachtgever : De heer W.A.P. Claassen Ter attentie van : Projectnummer : 211x06570 Advies : Natuurtoets Molenakkers (ongenummerd), Vorstenbosch Datum : 14 november 2013 Opdrachtgever : De heer W.A.P. Claassen Ter attentie van : Projectnummer : 211x06570 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen

Nadere informatie

Natuurwaardenonderzoek Bestemmingsplangebied Ravel

Natuurwaardenonderzoek Bestemmingsplangebied Ravel Natuurwaardenonderzoek Bestemmingsplangebied Ravel A. Blokker Beleidsteam Stad December 2014 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies... 3 2. Inleiding... 4 3. Kaders... 5 4. Inventarisatie... 9 5. Consequenties

Nadere informatie

Natuurtoets MCS. Planteam Groen, Recreatie en Water

Natuurtoets MCS. Planteam Groen, Recreatie en Water Natuurtoets MCS Planteam Groen, Recreatie en Water Juli 2010 Inhoudsopgave 1. Doel en vraagstelling 2. Samenvatting 3. Afbakening 4. Wettelijk kader 5. Inventarisatie 6. Effecten van uitvoering van het

Nadere informatie

Toets flora en fauna Heuvel te Gemert

Toets flora en fauna Heuvel te Gemert Toets flora en fauna Heuvel 35-37 te Gemert Datum : 19 mei 2016 Projectnummer : 16-0177 Opdrachtgever : A.C.A. van den Tillaart Veldwerk : ing. K. Küsters Auteur : ing. K. Küsters 1 Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Notitie flora en fauna Koekoeksweg 18, Weert 2010

Notitie flora en fauna Koekoeksweg 18, Weert 2010 Notitie flora en fauna Koekoeksweg 18, Weert 2010 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie flora en fauna Koekoeksweg 18, Weert 2010 Status: definitief In opdracht van: Contactpersoon: ir.

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

de heer A. van Straalen Zwaansweg 2B 4247 EX Kedichem Quick scan beschermde soorten Zwaansweg 2B, Kedichem

de heer A. van Straalen Zwaansweg 2B 4247 EX Kedichem Quick scan beschermde soorten Zwaansweg 2B, Kedichem Ecologie & landschap NOTITIE de heer A. van Straalen Zwaansweg 2B 4247 EX Kedichem DATUM: 17 mei 2016 ONS KENMERK: 16-178/16.03517/JanBu UW KENMERK: gunning dd. 11 mei 2016 AUTEUR: PROJECTLEIDER: J.D.

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Hogeweg 1a te Langenboom

: Quickscan flora en fauna Hogeweg 1a te Langenboom Notitie : Quickscan flora en fauna Hogeweg 1a te Langenboom Datum : 18 maart 2014 Opdrachtgever : Theo van der Cruijsen bouwkundig ontwerpen tekenbureau Projectnummer : 211x07572 Opgesteld door : Reinoud

Nadere informatie

Datum : 19 maart 2015 Opdrachtgever : Architektenburo Smeets Projectnummer : 211x07324 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen

Datum : 19 maart 2015 Opdrachtgever : Architektenburo Smeets Projectnummer : 211x07324 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen Notitie : Quickscan flora en fauna Roermondseweg 203 te Weert Datum : 19 maart 2015 Opdrachtgever : Architektenburo Smeets Projectnummer : 211x07324 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen Bij ruimtelijke planvorming

Nadere informatie

Toets flora en fauna Tempeliersweg 46 te Haaren

Toets flora en fauna Tempeliersweg 46 te Haaren Toets flora en fauna Tempeliersweg 46 te Haaren Datum : 18 september 2014 Projectnummer : 14-0161 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Veemarktkade 8 5222 AE s-hertogenbosch 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In verband

Nadere informatie

Gemeente Noordwijk t.a.v. dhr. M. van Veen Postbus AG Noordwijk

Gemeente Noordwijk t.a.v. dhr. M. van Veen Postbus AG Noordwijk Gemeente Noordwijk t.a.v. dhr. M. van Veen Postbus 298 2200 AG Noordwijk Ons kenmerk : 1407G493/DBI/rap1.1 Datum : 22 augustus 2014 Betreft : Quickscan flora- en faunaonderzoek Hogeweg 65 te Noordwijk

Nadere informatie

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Opdrachtgever : DG Groep Rapporteur : R. van der Kuil Status : concept Datum : 27 augustus 2011 Stichting CREX Boekenburglaan 54 2215 AE Voorhout 06-48410531

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna 6.5 Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Omgeving Jachtslot Mookerheide Te Mook Datum: Opsteller : 02-04-2013 J. van Mierlo INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Methode 2. GEBIEDSKARAKTERISTIEK

Nadere informatie

notitie drs. M.J. Schilt 1. ONDERDEEL ECOLOGIE

notitie drs. M.J. Schilt 1. ONDERDEEL ECOLOGIE notitie postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 onderwerp ecologie - Trompenburg projectcode LIS16-2 referentie LIS16-2/akkr/029 opgemaakt door drs. A. den Held datum

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Hofjeswoningen Wijk bij Duurstede Projectnummer: 7323 Datum: 9-7-2015 Projectleider: Rob van Dijk Opgesteld: Tatiana Lodder De gemeente Wijk bij Duurstede is van plan om 29 hofwoningen

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Woonhuis Wijststraat 3 te Heesch

Quickscan flora en fauna. Woonhuis Wijststraat 3 te Heesch Quickscan flora en fauna Woonhuis Wijststraat 3 te Heesch Lobith, december 2007 december 2007 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Wettelijk kader... 6 2.1 Flora- en Faunawet... 6 Algemene Maatregel van Bestuur...

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren SAB RIJS/110164.01 datum: 22 juni 2012 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Ootmarsum (gemeente Dinkelland,

Nadere informatie

Quickscan natuurtoets Middelweg, Alphen aan den Rijn

Quickscan natuurtoets Middelweg, Alphen aan den Rijn Quickscan natuurtoets Middelweg, Alphen aan den Rijn Definitief Opdrachtgever: BJZ.NU De heer W. Bekke Twentepoort Oost 16A 7609 RG ALMELO T 06-21297119 E info@bjz.nu I www.bjz.nu Opdrachtnemer: Eelerwoude

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis.

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis. Notitie Aanvullend onderzoek Waterspitsmuis Assenrade Hattem Auteurs: ing. M. van der Sluis (Eindredactie drs. I. Veeman) Project: 06093A Datum: 20 december 2007 Status: definitief ecogroen advies bv Postbus

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht

Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Verkennend onderzoek naar beschermde flora en fauna 2 februari 20099 Verantwoording Titel Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Opdrachtgever Woningbouwcorporatie Mitros Projectleider

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat 21 3811 WD AMERSFOORT Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

: Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum

: Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum Notitie : Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum Locatie : Schoolstraat Berlicum (gemeente Sint-Michielsgestel) Datum : 20 november 2013 Projectnummer : 211x06655 Opgesteld door : Reinoud

Nadere informatie

Quick-scan Flora- en faunawet. Fietssnelweg F35

Quick-scan Flora- en faunawet. Fietssnelweg F35 Quick-scan Flora- en faunawet Fietssnelweg F35 Quick-scan Flora- en faunawet Fietssnelweg F35 Opdrachtgever Gemeente Borne Dhr. B. Demmer Postbus 200 7620 AE Borne Opdrachtnemer Eelerwoude Postbus 53 7470

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Quickscan ecologie

BIJLAGE 1. Quickscan ecologie BIJLAGEN BIJLAGE 1 Quickscan ecologie QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING BREDE SCHOOL TE BIERVLIET QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR DE BOUW VAN EEN

Nadere informatie

Memo: Datum: 29 mei Quickscan ecologische waarden (Flora en faunawet) Schuttebergsweg 3, Vaals. (ons kenmerk )

Memo: Datum: 29 mei Quickscan ecologische waarden (Flora en faunawet) Schuttebergsweg 3, Vaals. (ons kenmerk ) Memo: Datum: 29 mei 2015 Quickscan ecologische waarden (Flora en faunawet) Schuttebergsweg 3, Vaals. (ons kenmerk 15-015) Opdrachtgever: Vandewall Planologisch Advies BV Sint Maartenslaan 26 6221 A Maastricht

Nadere informatie

Ecologische quickscan beschermde planten, dieren en gebieden

Ecologische quickscan beschermde planten, dieren en gebieden Ecologische quickscan beschermde planten, dieren en gebieden Plangebied Dorpsstraat, gelegen in de gemeente Hendrik Ido Ambacht Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Opsteller(s): Versienummer:

Nadere informatie

P a r a g r a a f e c o l o g ische inventa r is a tie J a d e A en C B e i len

P a r a g r a a f e c o l o g ische inventa r is a tie J a d e A en C B e i len P a r a g r a a f e c o l o g ische inventa r is a tie J a d e A en C B e i len E c o l o g i e Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische inventarisatie van de natuurwaarden

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH September 2015 Quick scan Flora- en faunawet Kaatsweg 3 Roderesch Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Het

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Het Olland, Rietmolen

Quickscan flora en fauna Het Olland, Rietmolen Quickscan flora en fauna Het Olland, Rietmolen Concept Opdrachtgever: BJZ.NU De heer N. van Benthem Twentepoort Oost 61-15 7609 RG ALMELO T 06-21297119 E niels@bjz.nu I www.bjz.nu Opdrachtnemer: Eelerwoude

Nadere informatie

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 9 juli 2014 Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw onderzoek

Nadere informatie

Natuurtoets innamepunt Epe

Natuurtoets innamepunt Epe NOTITIE Vitens watertechnologie NV dhr. H. Hunneman Postbus 1090 8200 BB Lelystad DATUM: 20 december 2011 ONS KENMERK: 11-614/11.14032/DimEm UW KENMERK: e-mail d.d. 14-10-2011 AUTEUR: PROJECTLEIDER: CONTROLE:

Nadere informatie