Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan,"

Transcriptie

1 Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan GH HILVERSUM 1217GH6 ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus BP Maastricht Tel Fax Onderwerp: Habitatsgeschiktheidsbeoordeling Kraailandhof Hoogland te Amersfoort DIVISIE MILIEU & RUIMTE Geachte heer Van der Baan, Hierbij ontvangt u de resultaten van de uitgevoerde habitatgeschiktheidsbeoordeling ter plekke van de planlocatie Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort. Het veldecologisch onderzoek is uitgevoerd op 17 maart De belangrijkste conclusie is dat bij de voorgenomen sloop van de betreffende gebouwen knelpunten op kunnen treden in het kader van de Flora- en faunawet ten aanzien van het vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. In de bomen op de planlocatie en in de directe nabijheid zijn geen geschikte openingen aangetroffen waar vleermuizen gebruik van zouden kunnen maken. Voor het overige zijn er geen knelpunten te verwachten. Alvorens tot sloopwerkzaamheden over te gaan dient een aanvullend vleermuizenonderzoek (conform vleermuisprotocol GAN 2009), in de periode mei tot en met september, uitsluitsel te bieden betreffende de aanwezigheid van vleermuizen in en nabij de te slopen gebouwen. Maastricht, 15 mei 2009 Contactpersoon: ing. M.W.J. Stevens Telefoonnummer: Projectnummer: B Indien gewenst kunnen wij het aanvullende vleermuizenonderzoek conform het vleermuisprotocol (GaN 2009) geheel vrijblijvend aanbieden. Binnen de periode mei-september zullen 4 veldbezoeken plaats moeten vinden waarbij specifiek gelet wordt op de soorten Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Het aanvullend vleermuizenonderzoek bieden wij u aan voor 2.950,-- exclusief omzetbelasting. Op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden van ARCADIS van toepassing. In de bijgevoegde rapportage beschrijven we onze bevindingen van de habitatgeschiktheidsbeoordeling. Handelsregister

2 Ingeval er onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen zijn over de rapportage dan kunt u contact opnemen met onze ecoloog, de heer M.W.J. Stevens, op bovenstaand telefoonnummer. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, ARCADIS Nederland BV ir. E.P.A.G. Schouwenberg Teammanager Natuur & Archeologie Bijlage: - Resultaten habitatgeschiktheidsbeoordeling planlocatie Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort 2/11

3 Resultaten habitatgeschiktheidsbeoordeling planlocatie Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort. 1. Inleiding In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het winkelcentrum Kraailandhof te Hoogland, gemeente Amersfoort, is het noodzakelijk de voorgenomen plannen te toetsen aan de natuurwetgeving, in het bijzonder de Flora- en faunawet. De planlocatie betreft een winkelcentrum met diverse voorzieningen (parkeerplaats, detailwinkels, horeca en een supermarkt) en twee percelen met woonbebouwing, tuin en enkele schuren. Het winkelcentrum betreft een laagbouwcomplex met strak afgewerkte dakranden, enkele spouwmuuropeningen en een golfplaten dakbedekking. Foto 1 Zevenhuizerstraat nr. 81 Foto 2 Zevenhuizerstraat Nr. 71 Foto 3 schuren achter nr. 71 Foto 4 winkelcentrum met enkele bomen 3/11

4 Foto 5 winkelcentrum Foto 6 parkeerplaats Het perceel Zevenhuizerstraat nr. 81 betreft een woonhuis en een tuin met enkele boven het huis uitgroeiende bomen. Het perceel Zevenhuizerstraat 71 betreft een voormalige boerderijwoning met enkele (deels vervallen) schuurtjes. In de tuin staan nog enkele hoogstamfruitbomen. Het groen op de planlocatie betreft de wegbeplanting langs de Esdoornlaan, de tuinbeplanting van Zevenhuizerstraat nr. 71 en nr. 81 en enkele jonge bomen op het parkeerterrein noordelijk van het winkelcentrum. Figuur 1: Ligging planlocatie (begrenzing is rood) 2. Onderzoeksmethode Om te bepalen of er knelpunten te verwachten zijn heeft een ecoloog van ARCADIS op 17 maart 2009 een veldecologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens deze habitatgeschiktheidsbeoordeling is onderzocht in hoeverre er geschikte biotopen aanwezig zijn die mogelijk het leefgebied vormen voor beschermde soorten flora en fauna. 4/11

5 Tevens is gelet op aanwezige (beschermde) soorten (zichtwaarnemingen en sporen). Vanwege de voorgenomen sloop van de aanwezige gebouwen en de kap van bomen is specifiek aandacht besteed aan mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en spechten en naar de aanwezigheid van de Steenmarter. 3. Relevante wet- en regelgeving Natuurbescherming valt onder te verdelen in twee categorieën: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Soorten worden wettelijk beschermd door de Flora- en faunawet. Gebiedsbescherming vindt in Limburg plaats door de aanwijzing van gebieden binnen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) waartoe de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) behoren en/of als Natura 2000-gebied (Natuurbeschermingswet 1998). 3.1 Gebiedsbescherming Er liggen geen beschermde natuurgebieden in de directe nabijheid van beide planlocaties die aangewezen zijn, of in de nabije toekomst aangewezen zullen worden, in het kader van Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet 1998 (voormalige Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden en Beschermde Natuurmonumenten). De planlocatie alsmede de directe omgeving maakt geen onderdeel uit van een perceel welke in het kader van de provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS) een beschermde status heeft. 3.2 Soortenbescherming De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal soorten (waaronder vrijwel alle gewervelde dieren en een aantal planten). Deze mogen onder meer niet gedood, verjaagd, gevangen of verontrust worden. De uitvoering van werkzaamheden kan in sommige situaties leiden tot handelingen, die in strijd zijn met deze verbodsbepalingen. De werkzaamheden kunnen immers leiden tot het verstoren of doden van dieren en het vernietigen van groeiplaatsen van beschermde planten. In veel gevallen kan het plan zo uitgevoerd worden, dat overtreding van de genoemde verbodsbepalingen niet aan de orde is. Wanneer overtreding niet te voorkomen is en de wet geen mogelijkheden biedt voor vrijstelling, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze ontheffing zal enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen worden verstrekt. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de minister van LNV vrijstelling te krijgen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Sinds 23 februari 2005 geldt een vrijstellingenbesluit in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierin worden de beschermde soorten in verschillende categorieën onderverdeeld. Afhankelijk van de categorie waarin een bepaalde soort valt is een ontheffing noodzakelijk of kan een vrijstelling van toepassing zijn. Er worden in principe vier categorieën onderscheiden, zie tabel 1. Tabel 1 Beschermingscategorieën AMvB artikel 75, Flora- en faunawet Tabel Categorie Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen 1 Algemene soorten (licht beschermd) Vrijstelling mogelijk 2 Overige soorten (matig beschermd) Vrijstelling mogelijk mits gebruik gemaakt wordt van 5/11

6 3 Soorten op bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van de AMvB (streng beschermd) Vogels (streng beschermd) een door de minister goedgekeurde gedragscode; anders ontheffing noodzakelijk (lichte toets) Ontheffing noodzakelijk (uitgebreide toets) Vrijstelling mogelijk mits gebruik gemaakt wordt van een door de minister goedgekeurde gedragscode; anders ontheffing noodzakelijk (uitgebreide toets) In de Flora- en faunawet is tevens een zorgplicht opgenomen: ZORGPLICHT FLORA- EN FAUNAWET Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterweg te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. De zorgplicht is ook van toepassing, indien er voor een beschermde soort al ontheffing of vrijstelling verleend is. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. Indien verboden handelingen optreden ten aanzien van vogels is een ontheffing vereist. Wanneer de werkzaamheden buiten kwetsbare perioden zoals het broedseizoen plaatsvinden, zal over het algemeen geen ontheffing nodig zijn. Er zijn echter een aantal uitzonderingen van broedplaatsen die jaarrond beschermd zijn; De nesten van Blauwe reiger, Zwarte specht, Groene specht, Grote bonte specht, Middelste bonte specht, Kleine bonte specht, Steenuil, Raaf, Zwarte kraai en Roek en zijn jaarrond beschermd als ze nog in functie zijn; De nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten (Rode en Zwarte wouw, Buizerd, Wespendief, Sperwer, Havik, Zeearend, Torenvalk en Boomvalk) en van Ransuil zijn jaarrond beschermd. Deze soorten maken gebruik van oude nesten omdat deze niet in staat zijn om een geheel eigen nest te bouwen. Hier geldt dat voldoende nestgelegenheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium gespaard hoeft te worden bij een ingreep; De nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (Ooievaar, Torenvalk, Slechtvalk, Kerkuil, Oehoe, Steenuil, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Grote gele kwikstaart) zijn als ze nog worden gebruikt, jaarrond beschermd. 6/11

7 4. Effectbeoordeling beschermde soorten Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er heeft geen soortgerichte inventarisatie plaatsgevonden. Er is wel extra aandacht besteed aan holten (spechten en vleermuizen) in de te kappen bomen en naar de mogelijke aanwezigheid van Steenmarter en vleermuizen in de slopen gebouwen en schuren. 4.1 Flora en vegetatie De vegetatie op de planlocatie betreft enkel tuinbeplanting en openbaar groen. Tijdens het veldbezoek zijn geen bijzondere of beschermde planten waargenomen. Beschermde soorten zijn op basis van het ontbreken van geschikte groeiplaatsen uit te sluiten binnen de planlocatie. Hierbij is aandacht besteed aan het eventuele voorkomen van muurvegetatie (zoals Tongvaren of Steenbreekvaren). De voorgenomen ingreep heeft geen negatief effect op een beschermde plantensoort. 4.2 Broedvogels Op de planlocatie staan enkele oudere loofbomen. Deze bomen zijn visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Deze zijn niet aangetroffen of te verwachten. Wel zijn er op diverse plekken oude nestresten van soorten als Merel, Houtduif en andere kleine zangvogelsoorten aangetroffen. Er zullen naar verwachting diverse algemeen voorkomende soorten van stad en park op of nabij de planlocatie broeden (zoals merel, roodborst en winterkoning). Door de sloop- en kapwerkzaamheden buiten de broedperiode (15 maart tot circa 15 juli) uit te voeren zal er geen negatief effect optreden op broedvogels. De voorwaarde is dat er te allen tijde geen broedgeval aanwezig mag zijn bij aanvang en tijdens de werkzaamheden. Voor het verstoren van broedende vogels kan geen ontheffing verkregen worden. Een negatief effect op een vogelsoort waarvan de nestplaats en het functionele leefgebied jaarrond is beschermd (artikel 11) is uit te sluiten, omdat deze niet op de planlocatie voorkomen. 4.3 Grondgebonden zoogdieren Voor zwaar beschermde soorten is geen geschikte habitat aanwezig. De schuren zijn in principe wel geschikt voor de Steenmarter. Tijdens het veldbezoek door ARCADIS zijn geen indicaties (sporen, nestmateriaal, vraatresten, stankoverlast, zichtwaarnemingen) aangetroffen die een vaste rust of verblijfplaats van de Steenmarter binnen de planlocatie aantonen. Het valt niet uit te sluiten dat er binnen de planlocatie enkele licht beschermde zoogdiersoorten voorkomen zoals Huismuis en Egel. De voorgenomen ingreep heeft geen negatief effect op een matig of streng beschermde grondgebonden zoogdiersoort. 7/11

8 4.4 Vleermuizen De bebouwing en de bomen op de planlocatie en in de directe nabijheid zijn beoordeeld op geschiktheid als verblijfplaats voor vleermuizen. Waar mogelijk zijn gebouwen en bomen visueel geïnspecteerd. In de bomen op de planlocatie en in de directe nabijheid zijn geen geschikte openingen aangetroffen waar vleermuizen gebruik van zouden kunnen maken. De woningen Zevenhuizerstraat nr. 71 en nr. 81 zijn geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Een vaste rust- of verblijfplaats in deze gebouwen kan op voorhand niet uitgesloten worden. Het winkelcentrum complex is minder geschikt voor vleermuizen vanwege het materiaalgebruik (gladde oppervlakten, golfplaten, isolatie van overgangen tussen materialen), het ontbreken van openingen achter plaatwerk en het ontbreken van optimale spouwmuuropeningen. Verblijfplaatsen in het winkelcentrum kunnen echter op voorhand niet volledig uitgesloten worden. De woonwijk rondom de planlocatie biedt diverse verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen. De combinatie van binnenstedelijk groen en water en de diverse verblijfmogelijkheden zorgen ervoor dat Hoogland naar verwachting onderdeel is van een populatie van de gebouwenbewonende vleermuissoorten (zoals Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger). De groenstructuur is naar verwachting onderdeel van het binnenstedelijke foerageergebied. Aantasting van belangrijk foerageergebied en belangrijke vliegrouteverbindingen is echter niet aan de orde vanwege voldoende alternatieve verbindingen en foerageergebied in de directe nabijheid van de planlocatie. De herontwikkeling van het plangebied Kraailandhof heeft mogelijk een negatief effect op vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. 4.5 Amfibieën, reptielen en vissen Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater en geschikt landbiotoop is het uitgesloten dat zwaar beschermde amfibieën, reptielen of vissensoorten op de planlocatie voorkomen. De incidentele aanwezigheid van een licht beschermde soort als Gewone pad of Bruine kikker is, vanwege tuinvijvers en stedelijk water in de omgeving van de planlocatie, niet uit te sluiten. De ingreep heeft geen negatief effect op zwaar beschermde amfibieën, reptielen of vissen. 4.6 Vlinders, libellen overige ongewervelden Vanwege het ontbreken van optimaal habitat met waardplanten en nectarplanten en het ontbreken van voortplantingswater is een negatief effect op beschermde soorten vlinders, libellen en overige ongewervelden uit te sluiten.. 8/11

9 5. Toetsing Flora- en faunawet Binnen de planlocatie kunnen een aantal beschermde soorten voorkomen. Het gaat hierbij om diverse algemene soorten broedvogels, zoogdieren, amfibieën en enkele zwaar beschermde vleermuizen. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat een negatief effect op vleermuizen op voorhand niet volledig uitgesloten kan worden. Een negatief effect ten aanzien van broedvogels kan geheel voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De ingreep kan een negatief effect hebben ten aanzien van algemeen voorkomende amfibieën en zoogdieren. In de onderstaande tabel zijn (mogelijke) overtredingen van de verbodsbepalingen van de Floraen faunawet weergegeven. Tabel 2. (Mogelijke) Overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Soort Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Algemene broedvogelsoorten X X X X Algemeen voorkomende zoogdieren X X X Algemeen voorkomende amfibieën X X X Enkele soorten vleermuizen X X X Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 5.1 Broedvogels De meest verstorende werkzaamheden (sloop van gebouwen, kap van bomen, verwijderen van vegetatie) dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden om negatieve effecten te voorkomen op broedvogels. Het broedseizoen voor vogels betreft globaal de periode van 15 maart tot 15 juli. Indien aan deze voorwaarde kan worden voldaan zal de voorgenomen ingreep geen negatief effect hebben op broedvogels en is een ontheffing niet noodzakelijk. 5.2 Grondgebonden zoogdieren Verstoring van en schade aan algemeen voorkomende zoogdieren is niet te voorkomen, alleen te mitigeren door tijdens de werkzaamheden eventueel aanwezige dieren te verplaatsen tot net buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden en deze niet bewust te verwonden of te doden. 9/11

10 In het kader van de AMvB art. 75 is voor het verstoren van de te verwachten algemene maar wel beschermde soorten niet langer een ontheffing nodig. De zorgplicht is echter wel van toepassing. 5.3 Vleermuizen Door het slopen van de bebouwing gaan er mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen verloren. Om vast te stellen of de voorgenomen ingreep een negatief effect heeft op een vleermuizensoort dient er een aanvullend (verblijfplaatsen) vleermuizenonderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het vleermuizenprotocol van de GAN (april 2009) naar de aanwezigheid van zomer-, kraam- en najaarsverblijven van de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger. Het najaarsonderzoek geeft eveneens een beeld van de functie van de gebouwen als overwinteringverblijf. Indien de bebouwing onderkomen biedt aan vleermuizen dient er, voorafgaande aan de werkzaamheden, een Flora- en faunawet ontheffing aangevraagd en verleend te worden. Onderdeel hiervan is een mitigatie en compensatieplan. Sinds kort wordt (door een recente juridische uitspraak) bij verstoring van vleermuizen uitdrukkelijk getoetst aan het zwaar wegend maatschappelijk belang van de voorgenomen ingreep. 5.4 Amfibieën In het kader van de AMvB art. 75 is voor het verstoren van de te verwachten algemene maar wel beschermde amfibieën soorten niet langer een ontheffing nodig. De zorgplicht is echter wel van toepassing. Verstoring van algemeen voorkomende amfibieën is niet te voorkomen maar wel te mitigeren. Door de eventueel tijdens de werkzaamheden aangetroffen individuen buiten de invloedsfeer te plaatsen in een geschikt biotoop. 10/11

11 6. Conclusies en aanbevelingen Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten: Soorten en effecten Het kan op voorhand niet uitgesloten worden dat de werkzaamheden een negatief effect hebben op vleermuizen; De ingreep heeft geen negatief effect op een belangrijke vliegroute of op belangrijk foerageergebied voor vleermuizen; De planlocatie is wel geschikt voor Steenmarter maar een vaste rust- of verblijfplaats is momenteel niet aanwezig; De locatie vormt een geschikt biotoop voor algemene broedvogelsoorten van stad en park, voor algemene grondgebonden zoogdiersoorten en algemene amfibieën; Broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn conform artikel 11 (onder andere spechten en roofvogels) van de Flora- en faunawet maken geen gebruik van de planlocatie; Een negatief effect op broedvogels kan voorkomen worden door de werkzaamheden buiten de broedperiode uit te voeren (15 maart tot en met 15 juli); Overige matig of streng beschermde soorten (Tabel 2 of 3) vlinders, libellen, amfibieën, reptielen, vissen en overige zoogdieren zijn niet te verwachten vanwege het ontbreken van optimaal ontwikkelde habitats, ontbreken van literatuurgegevens en het ontbreken van waarnemingen tijdens het veldbezoek. Ontheffing Indien vleermuizen gebruik maken van de te slopen bebouwing dient er voorafgaande aan de werkzaamheden een ontheffing aangevraagd te worden. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk voor broedvogels, mits de meest verstorende werkzaamheden (kappen van bomen en verwijderen van overige vegetatie) buiten het broedseizoen aanvangen of in zijn geheel uitgevoerd worden; Voor de overige te verwachten beschermde soorten (tabel 1) ten aanzien waarvan verboden handelingen te verwachten zijn geldt een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen in het kader van de nieuwe AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet. Nader onderzoek Uit het aanvullend onderzoek naar gebouwenbewonende vleermuissoorten, in de periode mei tot en met september, zal moeten blijken of de ingreep een negatief effect op vleermuizen heeft. Het vleermuizenonderzoek zal conform het vleermuisprotocol (GAN 2009) uitgevoerd dienen te worden om een gedegen onderzoek te waarborgen en vertraging in het vervolg van het project te voorkomen. Gebiedsbescherming De planlocatie ligt niet in of nabij een beschermd gebied (Natura 2000, EHS, POG, Beschermd Natuurmonument, etc.). Een nadere beoordeling in het kader van gebiedsbescherming is niet aan de orde. 11/11

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode Onderwerp Opdrachtgever Emmaschool Heerde Witpaard Project Status Datum Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder, A. (Adriaan) de Gelder, A.

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check Saksen Weimar fase 5 en verder Arnhem, 11 december 2014 P a g i n a 2 Colofon Titel : Saksen Weimar fase 5 Subtitel : Projectnummer : 14.125 Datum : 11 december 2014 Veldonderzoek : T. Kooij Auteur(s)

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen. Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen

Nadere informatie

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg Notitie : Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg 293, Venlo Locatie : Stalbergweg 293 Datum : 27 januari 2015 Projectnummer : 211x07281 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen Bij ruimtelijke planvorming

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie Bijlage 1 Onderzoek ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen Notitie Contactpersoon Marc Wilberts Datum 10 mei 2010 Kenmerk N001-4710764MWX-mfv-V01-NL Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181)

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemeente Werkendam t.a.v. C.A.A.M. de Jong Postbus 16 4250 DA Werkendam Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemert, 5 augustus 2010 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken Dhr. J.P.L.M.G. Gelauff Van Zuylenlaan 9 3871 BG Hoevelaken Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-314 definitief 31 augustus 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van

Nadere informatie

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Auteur: A. (Adriaan) de Gelder Veldonderzoek: M. (Martijn) Bunskoek Project: 14-236 Datum: 1 augustus 2014 Status: Concept

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 28-11-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater. In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen wat

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht NOTITIE R. Stout Middelweg 12 2841 LA Moordrecht DATUM: 16 april 2012 ONS KENMERK: 12-200/12.01680/DirSt UW KENMERK: Gunning 22-03-2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: ing. K.D. van Straalen drs. I. Hille

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland Boluwa Eco Systems BV T.a.v. dhr. G. van Dijk Postbus 11 8180 AA Heerde Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-135 concept 29 april 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Ecologie In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1. Erasmuslijn Den Haag Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.1 Utrecht, 8 september 2011

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk NOTITIE P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk DATUM: 10 januari 2013 ONS KENMERK: 10-719/12.06097/IngHR UW KENMERK: uw mail dd. 18 december 2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: versie 1.0 CONTROLE:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en belevingstuin

Kinderdagverblijf en belevingstuin Kinderopvang Pinkeltje Familie Strik Hoofdweg 15 7707 RB Balkbrug Goor, 23 maart 2010 Betreft : Quickscan Flora- en Faunawet Ref. nr. : 4139.1/VdL Cont. pers. : Vincent de Lenne Geachte heer Strik, Naar

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen. Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens

Nadere informatie

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2009 Groesbeek Cranenburgsestraat Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Plan van Aanpak Flora & faunawet Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Opgesteld door: Teun van Wouwe, J.P. van Nieuwkoop Adres : Goudseweg 172a Haastrecht

Nadere informatie

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010.

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010. Aan Dura Vermeer Van N. Scheerder Telefoon 0613221762 Projectnummer RM002426 Onderwerp Update ecologisch onderzoek Stationsplein Utrecht ten behoeve van het Noordgebouw Datum 18-12-2014 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Bureauonderzoek flora en fauna

Bureauonderzoek flora en fauna Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna 1 Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 31-10-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: DT/2011/010.04

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Notitie : Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Datum : 20 augustus 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x07308 Opgesteld door : Ineke Kroes Controle door : Reinoud Vermoolen Bij

Nadere informatie

quickscan Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer Gemeente Deventer Definitief

quickscan Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer Gemeente Deventer Definitief quickscan Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer - Gemeente Deventer Definitief Quickscan Flora- en faunawet bomenkap Muggeplein, Deventer - 15-145 30 juni 2015 Definitief A. (Adriaan)

Nadere informatie

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005)

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005) Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk Betreft : Flora- en fauna onderzoek 2005 & : Update Flora- en fauna onderzoek 2009 / 2011 Datum : 31 augustus 2011 Opdrachtgever : Arton Projectontwikkeling

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Toetsing in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 februari 2009 iç Grontmij, revisie 1 Verantwoording

Nadere informatie

Natuurtoets MCS. Planteam Groen, Recreatie en Water

Natuurtoets MCS. Planteam Groen, Recreatie en Water Natuurtoets MCS Planteam Groen, Recreatie en Water Juli 2010 Inhoudsopgave 1. Doel en vraagstelling 2. Samenvatting 3. Afbakening 4. Wettelijk kader 5. Inventarisatie 6. Effecten van uitvoering van het

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Hogeweg 1a te Langenboom

: Quickscan flora en fauna Hogeweg 1a te Langenboom Notitie : Quickscan flora en fauna Hogeweg 1a te Langenboom Datum : 18 maart 2014 Opdrachtgever : Theo van der Cruijsen bouwkundig ontwerpen tekenbureau Projectnummer : 211x07572 Opgesteld door : Reinoud

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Woonhuis Wijststraat 3 te Heesch

Quickscan flora en fauna. Woonhuis Wijststraat 3 te Heesch Quickscan flora en fauna Woonhuis Wijststraat 3 te Heesch Lobith, december 2007 december 2007 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Wettelijk kader... 6 2.1 Flora- en Faunawet... 6 Algemene Maatregel van Bestuur...

Nadere informatie

Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht

Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Verkennend onderzoek naar beschermde flora en fauna 2 februari 20099 Verantwoording Titel Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Opdrachtgever Woningbouwcorporatie Mitros Projectleider

Nadere informatie

Quickscan natuurtoets Middelweg, Alphen aan den Rijn

Quickscan natuurtoets Middelweg, Alphen aan den Rijn Quickscan natuurtoets Middelweg, Alphen aan den Rijn Definitief Opdrachtgever: BJZ.NU De heer W. Bekke Twentepoort Oost 16A 7609 RG ALMELO T 06-21297119 E info@bjz.nu I www.bjz.nu Opdrachtnemer: Eelerwoude

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna 6.5 Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Omgeving Jachtslot Mookerheide Te Mook Datum: Opsteller : 02-04-2013 J. van Mierlo INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Methode 2. GEBIEDSKARAKTERISTIEK

Nadere informatie

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 9 juli 2014 Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw onderzoek

Nadere informatie

Quick-scan Flora- en faunawet. Fietssnelweg F35

Quick-scan Flora- en faunawet. Fietssnelweg F35 Quick-scan Flora- en faunawet Fietssnelweg F35 Quick-scan Flora- en faunawet Fietssnelweg F35 Opdrachtgever Gemeente Borne Dhr. B. Demmer Postbus 200 7620 AE Borne Opdrachtnemer Eelerwoude Postbus 53 7470

Nadere informatie

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis.

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis. Notitie Aanvullend onderzoek Waterspitsmuis Assenrade Hattem Auteurs: ing. M. van der Sluis (Eindredactie drs. I. Veeman) Project: 06093A Datum: 20 december 2007 Status: definitief ecogroen advies bv Postbus

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ecologische quickscan beschermde planten, dieren en gebieden

Ecologische quickscan beschermde planten, dieren en gebieden Ecologische quickscan beschermde planten, dieren en gebieden Plangebied Dorpsstraat, gelegen in de gemeente Hendrik Ido Ambacht Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Opsteller(s): Versienummer:

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Quickscan ecologie

BIJLAGE 1. Quickscan ecologie BIJLAGEN BIJLAGE 1 Quickscan ecologie QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING BREDE SCHOOL TE BIERVLIET QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR DE BOUW VAN EEN

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs.

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs. InterConcept Advies & Uitvoering T.a.v. dhr. M. Proper Leeuwenhoekweg 58 2661 DD Bergschenhoek Contactpersoon Kenmerk Status Datum Ing. M.G. Hoksberg 15-088 definitief 27 augustus 2015 Betreft Quickscan

Nadere informatie

: Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum

: Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum Notitie : Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum Locatie : Schoolstraat Berlicum (gemeente Sint-Michielsgestel) Datum : 20 november 2013 Projectnummer : 211x06655 Opgesteld door : Reinoud

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen Notitie Opdrachtgever: Dhr. H. Verloop Auteur: A. de Baerdemaeker Betreft: Quick scan plaatsing POP-huisjes Projectnummer: 1020 Datum: 4 september 2013 Status: Definitief bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch DATUM: 21-04-2015 ONS KENMERK: UW KENMERK: - AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-143/15.02500/DirKr D.B.

Nadere informatie

Bijlagen. Gemeente Arnhem. Bijlage 1 Natuuronderzoek P&R station Arnhem-Zuid Bijlage 2 Bestemmingsplan Elderveld voorschriften + plankaart

Bijlagen. Gemeente Arnhem. Bijlage 1 Natuuronderzoek P&R station Arnhem-Zuid Bijlage 2 Bestemmingsplan Elderveld voorschriften + plankaart Bijlagen Bijlage 1 Natuuronderzoek P&R station Arnhem-Zuid Bijlage 2 Bestemmingsplan Elderveld voorschriften + plankaart Gemeente Arnhem Datum ontvangst : Zaaknummer : 06 06 2013 2013 06 00450 Bijlage

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Het Olland, Rietmolen

Quickscan flora en fauna Het Olland, Rietmolen Quickscan flora en fauna Het Olland, Rietmolen Concept Opdrachtgever: BJZ.NU De heer N. van Benthem Twentepoort Oost 61-15 7609 RG ALMELO T 06-21297119 E niels@bjz.nu I www.bjz.nu Opdrachtnemer: Eelerwoude

Nadere informatie

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven Gemeente Eindhoven T.a.v. Mw. Babette van de Padt Nachtegaallaan 15 5613 CM Eindhoven Datum: 2 maart 2016 Behandeld door: Johan Zwanenburg Ons kenmerk: P2016/15 Uw kenmerk: Notitie quickscan beschermde

Nadere informatie

Quickscan natuurwetgeving Haarsweg, Ommen

Quickscan natuurwetgeving Haarsweg, Ommen Quickscan natuurwetgeving Haarsweg, Ommen Concept Opdrachtgever: BJZ.NU De heer W. Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG ALMELO T 06-21297119 E info@bjz.nu I www.bjz.nu Opdrachtnemer: Eelerwoude Mossendamsdwarsweg

Nadere informatie

Natuurtoets omgevingsvergunning bouw woning Horsterweg 217 Ermelo

Natuurtoets omgevingsvergunning bouw woning Horsterweg 217 Ermelo Natuurtoets omgevingsvergunning bouw woning Horsterweg 217 Ermelo Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN PUTTEN Cobie Mertens Uitvoering Groenewold Adviesbureau voor Milieu

Nadere informatie

DWARSDIJK 2, 7052 CR, HALLE, GEMEENTE BRONCKHORST

DWARSDIJK 2, 7052 CR, HALLE, GEMEENTE BRONCKHORST Briefrapportage DWARSDIJK 2, 7052 CR, HALLE, GEMEENTE BRONCKHORST Zelhem : juni 2013 Rapportnummer : 1310 Projectnummer : 2108 Opdrachtgever Contactpersoon : Van Westreenen : Dhr. G. Navis Locatie : Dwarsdijk

Nadere informatie

De kapvergunning en de Flora- en faunawet

De kapvergunning en de Flora- en faunawet De kapvergunning Wanneer nodig? De kapvergunning en de Flora- en faunawet Frank Warendorf jurist Bomenstichting Dwarsdoorsnede van de stam van 10 cm op 1,3 m hoogte = gangbare norm in stedelijke gebieden

Nadere informatie

Voorliggend verslag is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Horizon College.

Voorliggend verslag is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Horizon College. Advies : Quickscan flora en fauna BP Horizon College, Purmerend Datum : 22 december 2014 Locatie : Professor Meester P.J. Oudlaan (ong) te Purmerend Projectnummer : 211X07295.082795_1 Opgesteld door :

Nadere informatie

Quick scan beschermde natuurwaarden in het plangebied De Druiventros te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg)

Quick scan beschermde natuurwaarden in het plangebied De Druiventros te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg) Quick scan beschermde natuurwaarden in het plangebied De Druiventros te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg) Opdrachtgever: PC BV Breda Februari 2008 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237

Nadere informatie

Quickscan natuurtoets Ettemastraat 21 in Zeddam

Quickscan natuurtoets Ettemastraat 21 in Zeddam Quickscan natuurtoets Ettemastraat 21 in Zeddam Een inventarisatie van beschermde flora en fauna rapportnummer 1036 Quickscan natuurtoets Ettemastraat 21 in Zeddam Een inventarisatie van beschermde flora

Nadere informatie

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G.

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl KvK Limburg 09116138 BTW nr: NL819024831B01 Faunaconsult Pijnenburg Agrarisch Advies en Onroerend Goed t.a.v. Peter van de Ligt Spoorweg

Nadere informatie

Notitie quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven

Notitie quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven Notitie quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven 1 Notitie Quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven In opdracht van: Marco Pieters Uitgevoerd door: Boerenkamplaan 75 5712 AB Someren

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Notitie aanvullend onderzoek

Notitie aanvullend onderzoek Notitie aanvullend onderzoek Vleermuizen Langbroekerdijk, Overlangbroek Auteur(s ): Ing. M. (Martijn) Bunskoek Project: 09078 Datum: 28 oktober 2009 Status: Definitief ecogroen advies bv Postbus 625, 8000

Nadere informatie

Vogelinspectie. ten behoeve van Hardshock Festival te Zwolle 18 april 2015. Dillerop natuuradvies

Vogelinspectie. ten behoeve van Hardshock Festival te Zwolle 18 april 2015. Dillerop natuuradvies Vogelinspectie ten behoeve van Hardshock Festival te Zwolle 18 april 2015 Dillerop natuuradvies Colofon: Opdrachtgever: Organisatie High Energy Events Contactpersoon: Mevrouw J. Verbeek Veldwerk: Dillerop

Nadere informatie

Bureau Waardenburg bv. 0.42a, " Notitie aanvullend onderzoek Valleipark te Leusden

Bureau Waardenburg bv. 0.42a,  Notitie aanvullend onderzoek Valleipark te Leusden St Bureau Waardenburg bv I r Adviseurs voor ecologie & milieu I 1-11.142-.17, ing!ko;r1, n 14 SEP. 2009 cormd.aki. elp 0.42a, " Postbus 365 4100 Al Culemborg tel: 0345-512710 fax: 0345-519849 vivvw.buwasil

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

1.1 INLEIDING... 2 1.2 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 2 1.3 DE PLANNEN... 3 1.4 OPBOUW RAPPORT... 3 2.1 FLORA- EN FAUNAWET...

1.1 INLEIDING... 2 1.2 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 2 1.3 DE PLANNEN... 3 1.4 OPBOUW RAPPORT... 3 2.1 FLORA- EN FAUNAWET... INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 2 1.3 DE PLANNEN... 3 1.4 OPBOUW RAPPORT... 3 2 FLORA- EN FAUNAWET... 4 2.1 FLORA- EN FAUNAWET... 4 2.2 RODE LIJST...

Nadere informatie

Natuurtoets. Fort Oranje 27. Woerden

Natuurtoets. Fort Oranje 27. Woerden Natuurtoets Fort Oranje 27 Woerden 19 augustus 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Natuurtoets Fort Oranje 27 Woerden Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 19 augustus 2013 ZOON

Nadere informatie

Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna

Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens

Nadere informatie

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Projectnaam: SPVE Scholen- en Voorzieningencluster Kanaleneiland Zuid Opdrachtgever: Mark Kauw via Helen Verouden Auteur: Gitty Korsuize Dienst/afdeling:

Nadere informatie

Notitie natuurtoets bouwlocaties Hierden

Notitie natuurtoets bouwlocaties Hierden Postbus 365 4100 AJ Culemborg tel: 0345-512710 fax: 0345-519849 www.buwa.nl Gemeente Harderwijk ter attentie van M.H. Annen Havendam 56 3841 AA Harderwijk datum: 10 december 2010 ons kenmerk: 10-604/10.08953/IngHR

Nadere informatie

Ecologische Risico Analyse

Ecologische Risico Analyse Ecologische Risico Analyse Project: RWZI s-hertogenbosch Opdrachtnemer Opgesteld door Opdrachtgever : Combinatie Besix-Hegeman : Besix : Waterschap Aa en Maas Documentnummer Datum : 06-05-2015 Opgesteld:

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Verantwoording. Titel : Natuurtoets Kerkdriel-Noord te Kerkdriel

Verantwoording. Titel : Natuurtoets Kerkdriel-Noord te Kerkdriel 6 Natuur 99051678 Verantwoording Titel : Natuurtoets Kerkdriel-Noord te Kerkdriel Subtitel : Toetsing van de ontwikkelingsplannen aan de wet- en regelgeving voor natuur Projectnummer : 271484 Referentienummer

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek natuur BMV kavel Aldenhofpark

Aanvullend onderzoek natuur BMV kavel Aldenhofpark Aanvullend onderzoek natuur BMV kavel Aldenhofpark Soortgerichte inventarisaties huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en overige zoogdieren Definitief Gemeente Heerlen Postbus 1 6400 AA Heerlen Grontmij

Nadere informatie

Natuurtoets station Alkmaar

Natuurtoets station Alkmaar Natuurtoets station Alkmaar Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-100037641 - Versie 1.0 Utrecht, 15 december 2010 vrijgegeven 2010, Movares Nederland

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET PROJECT NIEUWBOUW MORTIERE MIDDELBURG, FASE 4c3 QUICKSCAN

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET PROJECT NIEUWBOUW MORTIERE MIDDELBURG, FASE 4c3 QUICKSCAN QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET PROJECT NIEUWBOUW MORTIERE MIDDELBURG FASE 4c3 1 QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET

Nadere informatie

DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg in De Bilt

DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg in De Bilt MILIEUADVIES aan t.a.v. opsteller Gemeente De Bilt W. Zweverink D. Storm telefoon 088 022 50 00 datum 17 juli 2014 kenmerk onderwerp DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Kom Teeffelen - 2011. Vastgesteld. Bijlage 2 - Flora- en fauna onderzoek

Bestemmingsplan. Kom Teeffelen - 2011. Vastgesteld. Bijlage 2 - Flora- en fauna onderzoek Bestemmingsplan Kom Teeffelen - 2011 Bijlage 2 - Flora- en fauna onderzoek Vastgesteld Bijlage 2 Flora- en fauna onderzoek Flora- en fauna onderzoek Wet en regelgeving Soortbescherming Flora- en faunawet

Nadere informatie

Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter

Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter Drs. John Mulder m Ecologisch Adviesbureau Mulder Colofon Mulder,J.(2011): Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter. Ecologisch Adviesbureau

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

NOTITIE. Ecologie & landschap. Conclusie. Toelichting

NOTITIE. Ecologie & landschap. Conclusie. Toelichting Ecologie & landschap NOTITIE Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. ter attentie van R. de Groot Lekdijk 4 2967GB Langerak DATUM: 11-02-2016 ONS KENMERK: 16-013/16.00823/IngHR UW KENMERK: opdrachtverlening

Nadere informatie

Quickscan natuurwetgeving Oldenzaalseweg 8, Tubbergen

Quickscan natuurwetgeving Oldenzaalseweg 8, Tubbergen Quickscan natuurwetgeving Oldenzaalseweg 8, Tubbergen Definitief Opdrachtgever: BJZ.NU T.a.v. de heer W. Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG ALMELO Opdrachtnemer: Eelerwoude Noord Brink 4a 7981 BZ Diever

Nadere informatie

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel Zwolle, 25 oktober Henk Hunneman Natuuronderzoek pompstation Wageningen Aanleiding Vitens is voornemens om op de locatie van productiebedrijf Wageningen het huidige drinkwaterreservoir te vervangen door

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst Colofon Projectgroep bestaande uit: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst Tekstbijdragen: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst Fotografie: Adviesbureau

Nadere informatie

Quickscan Natuur. Ter plaatse van de voormalige Drusushoeve. Definitief. Nouville Ontwikkeling BV Postbus 70 6400 AB Heerlen

Quickscan Natuur. Ter plaatse van de voormalige Drusushoeve. Definitief. Nouville Ontwikkeling BV Postbus 70 6400 AB Heerlen Quickscan Natuur Ter plaatse van de voormalige Drusushoeve Definitief Nouville Ontwikkeling BV Postbus 70 6400 AB Heerlen Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ecologische beoordeling. Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham

Ecologische beoordeling. Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham B i j l a g e 3 : E c o l o g i s c h e b e o o r d e l i n g Ecologische beoordeling 2011 Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham COLOFON BUREAU FAUNAX Alde dyk 31 8407 AD Terwispel 0513-436849

Nadere informatie