polismantel 1018 BRANDVERZEKERING 06-08

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "polismantel 1018 BRANDVERZEKERING 06-08"

Transcriptie

1 polismantel 1018 BRANDVERZEKERING 06-08

2 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de omschrijving op het polisblad is vermeld; Verzekerde iedere persoon die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; Gebouw a. het op het polisblad omschreven gebouw c.q. de gebouwen, inclusief kelders, souterrains en ondergrondse leidingen. Andere constructies onder de grond, zoals o.a. funderingen, worden - tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd - niet tot het gebouw gerekend, evenmin erven, gronden, antennes, zonweringen en lichtreclames; b. aan- en bijgebouwen (onverschillig van welke bouwaard) waarin geen bedrijf wordt uitgeoefend of, indien de verzekering betrekking heeft op bedrijfspanden, waarin hetzelfde bedrijf wordt uitgeoefend; c. terreinafscheidingen, mits niet bestaande uit planten, bomen of rietmatten; Herbouwwaarde de kosten van herbouw onmiddellijk na de schade op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming; Verkoopwaarde de prijs die door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald bij aanbieding ten verkoop op de voor deze onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, onder aftrek van de waarde van de grond; Zaken de in het op het polisblad genoemde gebouw aanwezige waren, koopmansgoederen, fabrikaten en grondstoffen, bestemd om te worden verkocht of verwerkt; Inventaris de in het op het polisblad omschreven gebouw aanwezige vaste en losse inrichting van het bedrijf, de instelling of de praktijk, met uitzondering van huurdersbelang en de hiervoor bedoelde zaken; onder zaken en inventaris wordt ook verstaan antennes, zonweringen, lichtreclames, automaten en vitrines, de inhoud daarvan en zaken in eiland-etalages, een en ander voor zover aanwezig aan of nabij het omschreven gebouw; niet als zaken en inventaris worden beschouwd a. motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen), caravans, aanhangwagens, vaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires; b. onbewerkte edelmetalen en ongezette edelgesteenten; Inboedel alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekeringnemer, met inbegrip van bijzondere bezittingen als hierna omschreven, gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst en kleine huisdieren, aanwezig in het op het polisblad omschreven gebouw en in de daarbij behorende (niet als bedrijfsruimte in gebruik zijnde) bergruimten als garages, schuurtjes, (kelder)boxen. Antennes en zonweringen, bevestigd aan de buitenkant van het op het polisblad omschreven gebouw, worden als inboedel beschouwd. Niet tot de inboedel worden gerekend a. geld en geldswaardig papier. Hiervoor is elders in deze voorwaarden een afzonderlijke dekking opgenomen; b. andere motorrijtuigen dan bromfietsen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires; c. onbewerkte edelmetalen en ongezette edelgesteenten. Bijzondere bezittingen a. sieraden, inclusief horloges, die zijn bestemd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal en dergelijke stoffen, alsmede parels; b. audiovisuele en computerapparatuur, t.w. 1. beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio s, platen-, cd- en cdi-spelers, televisietoestellen, videocamera s, band-, cassette- en videorecorders; 2. alle soorten computerapparatuur; 3. randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen, cd s, cdi s, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden en software; c. kunst, antiek en verzamelingen, zijnde voorwerpen waaraan op grond van hun artistieke kwaliteiten, ouderdom en/of zeldzaamheid een speciale waarde wordt toegekend; d. muziekinstrumenten. Huurdersbelang betimmeringen, metsel-, schilder- en behangwerk, waterleiding-, centrale verwarmings-, sanitaire, keuken- en beveiligingsinstallaties en andere nagelvast met het gebouw verbonden installaties, die voor rekening van de verzekerde zijn aangebracht in of aan het door hem gehuurde, op het polisblad omschreven gebouw; Geld en geldswaardig papier contant geld, blanco cheques, betaalkaarten en alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een concrete geldswaarde wordt toegekend; Nieuwwaarde het bedrag dat onmiddellijk vóór de gebeurtenis nodig zou zijn geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen; Dagwaarde de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Artikel 2 - Risico-omschrijving; verzekerde som(men) 1. De risico-omschrijving in de polis wordt aangemerkt als opgemaakt op basis van de door verzekeringnemer verstrekte gegevens. 2. De maatschappij verklaart zich bekend met de ligging, bouwaard, dakbedekking, inrichting en het gebruik van het op het polisblad omschreven gebouw, zoals die waren bij het afsluiten van de verzekering, of zoals die waren bij voortzetting van de verzekering na verplaatsing van het bedrijf ten aanzien van het nieuwe gebouw. 3. De maatschappij verklaart zich bekend met de belendingen, ongeacht hoe deze zijn of in de toekomst zullen worden. 4. De verzekerde som(men) wordt geacht te zijn opgegeven door verzekeringnemer en, tenzij blijkens aantekening op het polisblad anders is overeengekomen, te zijn gebaseerd - ten aanzien van gebouwen op de herbouwwaarde; - ten aanzien van zaken op de inkoopwaarde; - ten aanzien van inventaris, inboedel en huurdersbelang op de nieuwwaarde. Artikel 3 - Omvang van de dekking Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, waaronder de uitsluitingen, is verzekerd de directe materiële schade aan of het verlies van de op het polisblad omschreven zaken door de hierna vermelde gebeurtenissen. 1. Brand als gedefinieerd in de Nadere Omschrijvingen, alsmede brandblussing. 2. Blikseminslag als gedefinieerd in de Nadere Omschrijvingen. 3. Ontploffing als gedefinieerd in de Nadere Omschrijvingen. Inbegrepen is brand en ontploffing als gevolg van enig gebrek of eigen bederf. Artikel 4 - Speciale dekkingen 1. Huurdersbelang Indien verzekeringnemer huurder is van het gebouw, dan is tot maximaal 10% van de verzekerde som meeverzekerd schade aan huurdersbelang tegen de in artikel 3 genoemde gebeurtenissen. Deze dekking geldt uitsluitend indien de schade niet wordt vergoed door de eigenaar van het gebouw of diens verzekeraar. 2. Zaken van derden Indien deze verzekering mede betrekking heeft op zaken, geldt de dekking in de eerste plaats voor de zaken van verzekeringnemer; overtreft de verzekerde som de waarde daarvan, dan zal het meerdere dienen ter dekking van zaken (van dezelfde soort als de verzekerde zaken) toebehorende aan derden, voor zover deze zelf niet of niet voldoende zijn verzekerd. 3. Inboedel van derden Tegen de in artikel 3 omschreven gebeurtenissen is verzekerd de inboedel van derden, aanwezig in het op het polisblad omschreven gebouw.

3 Deze dekking geldt uitsluitend indien de eigenaar zelf niet of niet voldoende verzekerd is en de schade voor rekening van verzekerde komt. 4. Inboedel tijdelijk elders in Nederland Tot een maximum van 10% van de verzekerde som op de inboedel is er dekking wanneer een gedeelte van de inboedel zich tijdelijk, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 3 maanden, elders binnen Nederland bevindt. De hierna genoemde dekkingen sub 5 tot en met 9 gelden per onderdeel boven de verzekerde som. 5. Bereddingskosten Verzekerd zijn bereddingskosten tijdens of na een gedekte gebeurtenis gemaakt om schade te voorkomen of te verminderen. 6. Expertisekosten Verzekerd zijn het salaris en de kosten van de experts die zijn belast met de schadevaststelling. De maatschappij betaalt aan de door verzekerde benoemde expert ten hoogste het bedrag dat zij de door haar benoemde expert vergoedt. 7. Salvagekosten Verzekerd zijn de salvagekosten als gedefinieerd in de Nadere Omschrijvingen. 8. Opruimingskosten Verzekerd zijn de opruimingskosten als gedefinieerd in de Nadere Omschrijvingen. Maximum uitkering 10% van de verzekerde som op alle verzekerde objecten tezamen, doch ten hoogste 6.807,. 9. Extra kosten veiligheidsmaatregelen Verzekerd zijn de extra kosten voor veiligheidsmaatregelen die verzekeringnemer na en in verband met een gedekte gebeurtenis op overheidsvoorschrift heeft moeten treffen. Maximum uitkering 10% van de verzekerde som op alle verzekerde objecten tezamen, doch ten hoogste 3.403,. Artikel 5 - Uitsluitingen Uitgesloten is schade a. door molest, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uitbarsting en overstroming, als gedefinieerd in de Nadere Omschrijvingen ; b. door van elders komende verontreinigende stoffen, tenzij dit het gevolg is van een naburige brand of ontploffing; c. omtrent welker ontstaan, aard of omvang verzekerde opzettelijk een onware opgave doet. Artikel 6 - Onderverzekering; verbrugging 1. Indien bij schade blijkt dat de desbetreffende zaken te laag verzekerd zijn, wordt de schade vergoed naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke waarde, met inachtneming van hetgeen in artikel 10 is omschreven. Indien op deze polis meerdere onderdelen verzekerd zijn, geldt het vorenstaande per verzekerd onderdeel. 2. Indien bij schade blijkt dat sommige op deze polis verzekerde zaken te hoog verzekerd zijn en andere te laag, tegen dezelfde gedekte gebeurtenis(sen), dan mag de teveel betaalde laatste jaarpremie voor te hoog verzekerde zaken worden benut en worden omgerekend ten gunste van te laag verzekerde zaken, maar naar verhouding van het premietekort per te laag verzekerde zaak met het daarbij behorend premiepromillage. Het totaal van de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen van te hoog en te laag verzekerde zaken mag daarbij niet worden overschreden. Verbrugging wordt niet toegepast naar en van - opruimingskosten - premier-risquebedragen - zaken, waarvoor het verzekerd bedrag met zoveel woorden is beperkt - zaken, die met voortaxatie zijn verzekerd - zaken, die blijkens aantekening op het polisblad slechts voor een bepaalde periode aanwezig zijn. Artikel 7 - Wijziging van het risico 1. Verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van - wijziging van bestemming, bouwaard of dakbedekking van het gebouw; - wijziging - al dan niet na verhuizing - van bestemming van het gebouw. Onder wijziging van bestemming wordt mede verstaan het aan derden, al dan niet op grond van een huurovereenkomst, in gebruik geven van (een deel van) het gebouw of, wanneer (een deel van) het gebouw bij het aangaan van de verzekering reeds aan derden in gebruik gegeven was, het aan anderen dan de toenmalige gebruiker(s) in gebruik geven; - leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan; - het buiten gebruik zijn van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende een aaneengesloten periode, die (naar verwachting) langer dan 2 maanden zal duren; - het geheel of gedeeltelijk kraken van het gebouw; - verhuizing van de verzekerde roerende zaken naar een ander adres. Bedoelde melding dient in ieder geval binnen 2 maanden te worden gedaan, tenzij verzekeringnemer van het optreden van een hier genoemde wijziging niet op de hoogte was en aantoont dat hij dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 2. Na ontvangst van een melding van een risicowijziging als bedoeld onder 1 van dit artikel zal de maatschappij aan verzekeringnemer berichten of de verzekering al dan niet kan worden voorgezet, dan wel of de premie en/of de voorwaarden zullen worden herzien. Wordt over die herziening geen overeenstemming met verzekeringnemer bereikt, dan kan de maatschappij de verzekering beëindigen. In geval van beëindiging van de verzekering zal een opzeggingstermijn van 30 dagen in acht worden genomen. Over de nog niet verstreken verzekeringstermijn zal dan restitutie van premie plaatsvinden. 3. De premies en voorwaarden voor inboedel en bijzondere bezittingen zijn mede afhankelijk van de regio waarin het risico-adres is gelegen. Indien deze zaken worden overgebracht naar een adres in een andere regio, waarvoor andere premies en voorwaarden gelden, heeft de maatschappij het recht de verzekering per de wijzigingsdatum hieraan aan te passen. 4. Verzuimt verzekeringnemer tijdig kennis te geven van een risicowijziging als bedoeld onder 1 van dit artikel, dan vervalt elk recht op schadevergoeding 2 maanden na de datum van de wijziging, tenzij de verzekering ook na de kennisgeving zou zijn voortgezet. Indien de maatschappij de verzekering tegen een hogere premie zou hebben voortgezet, wordt een eventuele schade vergoed in verhouding van de oorspronkelijke premie tot die hogere premie. Artikel 8 - Verplichtingen bij schade; verlies van rechten Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan de maatschappij te melden; b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de maatschappij te verstrekken en stukken aan haar door te zenden; c. de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden; d. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de maatschappij of de door haar gemachtigden stipt op te volgen; e. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit zo spoedig mogelijk de politie in te lichten; f. alle andere verzekeringen op de omschreven zaken of onderdelen daarvan of op enig ander door deze verzekering gedekt belang, aan de maatschappij op te geven. De verzekering geeft geen dekking - indien verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad; - indien niet binnen 1 jaar, nadat schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld; - indien de aanmelding van een schade niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering had kunnen leiden. Artikel 9 - Schadevaststelling 1. De schade wordt, mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen, vastgesteld - in onderling goedvinden tussen de maatschappij en verzekeringnemer, eventueel door een door de maatschappij benoemde expert of, - indien verzekerde vóór de aanvang van de schadevaststelling daartoe de wens te kennen geeft, door twee experts. In dat geval

4 zal de maatschappij een expert benoemen, waarbij verzekeringnemer tevens zelf een expert kan aanwijzen. De twee experts benoemen voor het geval van verschil samen een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen berekende schadebedragen, de bindende vaststelling zal doen. 2. Door medewerking van de maatschappij aan de benoeming van experts of door andere maatregelen in verband met de schade door haar genomen, wordt zij niet geacht aansprakelijkheid voor de schade te erkennen. Artikel 10 - Schadevergoeding A. Gebouw 1. De omvang van de schade aan het gebouw wordt - tenzij voortaxatie overeenkomstig artikel 274 of 275 Wetboek van Koophandel van toepassing is - vastgesteld op basis van - het verschil tussen de herbouwwaarde en het overgebleven deel direct na de schade en/of - het verschil tussen de verkoopwaarde en het overgebleven deel direct na de schade. Indien voortaxatie overeenkomstig artikel 274 of 275 W.v.K. van toepassing is, wordt de omvang van de schade aan het gebouw vastgesteld op het verschil tussen het bedrag van de voortaxatie en van de waarde van de restanten, te waarderen op dezelfde grondslag als de voortaxatie. De vergoeding van de schade zal, indien van verkoopwaarde wordt uitgegaan, niet meer bedragen dan indien van herbouwwaarde wordt uitgegaan. Bij de vaststelling van zowel de verkoopwaarde van het gebouw direct vóór de schade als van het overgebleven deel daarvan direct ná de schade, zal de waarde van de grond buiten beschouwing blijven en zal rekening worden gehouden met het gebruik van het gebouw onmiddellijk voor de schade. Bij partiële schade worden de herstelkosten vergoed, mits tot herstel wordt overgegaan. Indien niet tot herstel wordt overgegaan, zal de schadevergoeding verhoudingsgewijs op basis van de verkoopwaarde plaatsvinden, tenzij de begrote herstelkosten lager zijn dan de op basis van de verkoopwaarde vastgestelde schadevergoeding. In dit geval worden de herstelkosten vergoed. 2. Verzekeringnemer dient de maatschappij binnen 12 maanden na de schadedatum schriftelijk mede te delen of hij al dan niet zal herbouwen of herstellen. Bij herstel of herbouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming vindt de schadeafwikkeling plaats naar herbouwwaarde. 3. Wanneer na schade van overheidswege geen herbouw of herstel op dezelfde plaats wordt toegestaan, staat het verzekeringnemer vrij een gebouw met dezelfde bestemming op een andere plaats in Nederland te bouwen. De schadeafwikkeling vindt dan plaats naar herbouwwaarde. Een eventuele schadeloosstelling van overheidswege wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding. Zijn in een dergelijk geval de funderingen meeverzekerd, dan vergoedt de maatschappij deze eveneens, ook indien zij onbeschadigd zijn gebleven. 4. Het laagste van het naar herbouwwaarde en verkoopwaarde berekende schadebedrag zal worden uitgekeerd indien - verzekeringnemer niet tot herstel of herbouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming overgaat; - verzekeringnemer zijn beslissing over het al dan niet herbouwen of herstellen niet binnen de onder A 2 van dit artikel gestelde termijn aan de maatschappij kenbaar heeft gemaakt; - verzekeringnemer reeds voor de schade het voornemen had het gebouw af te breken; - het gebouw reeds voor de schade bestemd was voor afbraak of onteigening; - het gebouw reeds voor de schade door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; - (een als zelfstandig aan te merken deel van) het gebouw leegstond of al langer dan 2 maanden buiten gebruik was of het gebouw ten verkoop stond aangeboden; - het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt was, tenzij verzekeringnemer een herbouwplicht heeft. In deze gevallen zal geen rekening worden gehouden met een eventueel op deze verzekering van toepassing zijnde vaste taxatieclausule. 5. Indien verzekeringnemer recht heeft op schadevergoeding berekend naar herbouwwaarde wordt - ook bij partiële schade - eerst 40% van de naar herbouw berekende schadevergoeding uitgekeerd of 100% van de naar verkoopwaarde berekende schadevergoeding als dit bedrag lager is. De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden na overlegging van nota s betrekking hebbende op de herbouw of op de herstelwerkzaamheden. De totale op de schade aan het gebouw betrekking hebbende uitkering zal nooit meer bedragen dan de werkelijk gemaakte kosten. In het geval verzekeringnemer recht heeft op schadevergoeding berekend naar verkoopwaarde, wordt de aldus berekende schadevergoeding in 1 termijn uitgekeerd. B. Inventaris; huurdersbelang 1. De omvang van de schade aan inventaris en/of huurdersbelang wordt - tenzij voortaxatie overeenkomstig artikel 274 of 275 Wetboek van Koophandel van toepassing is - vastgesteld op basis van - het verschil tussen de nieuwwaarde direct voor de schade en van het overgebleven deel direct na de schade en/of - het verschil tussen de dagwaarde direct voor de schade en het overgebleven deel direct na de schade. Indien voortaxatie overeenkomstig artikel 274 of 275 W.v.K. van toepassing is, wordt de omvang van de schade aan bedrijfsinventaris en/of huurdersbelang vastgesteld op basis van het verschil tussen het bedrag van de voortaxatie en van de waarde van de restanten, te waarderen op dezelfde grondslag als de voortaxatie. 2. Naast de zaken die blijkens het polisblad op basis van dagwaarde zijn verzekerd, zal de schade ook op basis van dagwaarde worden afgewikkeld a. indien verzekeringnemer vóór de schade reeds het voornemen had het bedrijf te beëindigen; b. voor zaken, waarvan de dagwaarde direct vóór de schade minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde; c. voor zaken, die onttrokken waren aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd; d. voor motorrijtuigen, waaronder brom- en snorfietsen en vaartuigen alsmede onderdelen daarvan, een en ander voor zover deze zaken zijn medeverzekerd. 3. Voor tot de inventaris behorende kunstvoorwerpen, antiek en verzamelingen geldt de waarde, welke daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid door deskundigen wordt toegekend. C. Zaken De omvang van de schade aan zaken wordt vastgesteld op de inkoopwaarde onder aftrek van de eventuele waarde van de restanten. D. Algemeen (Inventaris, zaken en huurdersbelang) 1. Indien herstel mogelijk is en de herstelkosten, eventueel verhoogd met een bedrag voor door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering, lager zijn dan het verschil tussen de waarden voor en na de gebeurtenis, worden de herstelkosten vergoed, mits tot herstel en voortzetting van het bedrijf wordt overgegaan. Mocht niet tot herstel en voortzetting van het bedrijf worden overgegaan, dan zal de schade worden afgewikkeld naar dagwaarde, tenzij de begrote herstelkosten lager zijn dan de op deze basis vastgestelde schade. In dat geval zullen de herstelkosten worden vergoed. 2. Verzekeringnemer dient de maatschappij binnen 12 maanden na de schadedatum schriftelijk mede te delen of hij al dan niet tot heraanschaffing of herstel en voortzetting van het op het polisblad omschreven bedrijf zal overgaan. Heeft verzekeringnemer zijn beslissing niet binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt, dan vindt de schadeafwikkeling plaats naar dagwaarde. 3. Bij heraanschaffing en voortzetting van het op het polisblad omschreven bedrijf vindt de schadeafwikkeling plaats naar nieuwwaarde, met inachtneming van het bepaalde onder B 2 b t/m d van dit artikel. Indien niet tot heraanschaffing en/of voortzetting van het op het polisblad omschreven bedrijf wordt overgegaan, wordt de schade afgewikkeld naar dagwaarde. In dat geval zal geen rekening worden gehouden met een eventueel op deze verzekering van toepassing zijnde vaste taxatieclausule. 4. Indien verzekeringnemer recht heeft op schadevergoeding berekend naar nieuwwaarde, wordt eerst 40% van de naar nieuwwaarde berekende schadevergoeding uitgekeerd. De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden na overlegging van nota s betrekking hebbende op heraanschaffing van bedrijfsinventaris en/of herstelwerkzaamheden van de schade. De totale op de schade aan bedrijfsinventaris betrekking hebbende uitkering zal niet meer bedragen dan de werkelijk gemaakte kosten. In het geval verzekeringnemer recht heeft op schadevergoeding berekend naar dagwaarde, wordt de op deze wijze berekende schadevergoeding in 1 termijn uitgekeerd. E. Inboedel 1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt als waarde van de verzekerde zaken de nieuwwaarde, doch voor de volgende zaken wordt van de dagwaarde uitgegaan

5 - zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; - zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren; - brom- en snorfietsen en - voor zover meeverzekerd - voor caravans, aanhangwagens en vaartuigen, alsmede losse onderdelen en accessoires daarvan en losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen; - antennes, zonweringen, rolluiken en schuttingen, gehuurde zaken en dieren. 2. Voor tot de inboedel behorende kostbaarheden, kunstvoorwerpen, antiek en verzamelingen geldt de waarde, welke daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid door deskundigen wordt toegekend. 3. Van de beschadigde zaken wordt de waarde onmiddellijk vóór en de waarde onmiddellijk ná de gebeurtenis vastgesteld; het verschil tussen beide waarden is de schade. 4. Indien herstel mogelijk is en de herstelkosten, eventueel verhoogd met een bedrag voor door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering, lager zijn dan het verschil tussen de waarden voor en na de gebeurtenis, worden de herstelkosten vergoed. Artikel 11 - Premie De premie, kosten en assurantiebelasting dienen binnen 30 dagen nadat zij verschuldigd zijn geworden, bij vooruitbetaling te worden voldaan aan de maatschappij of de tussenpersoon, die met de inning is belast. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn, alsmede bij weigering tot betaling, is de maatschappij vanaf de dag waarop het bedrag verschuldigd was, niet meer tot schadevergoeding verplicht, onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van premie, kosten en assurantiebelasting. De dekking wordt weer van kracht en wel uitsluitend voor de toekomst, 24 uur nadat het achterstallige bedrag inclusief eventuele incasso- en proceskosten is voldaan. Bij het beëindigen van de verzekering - anders dan wegens kwade trouw van verzekerde - heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de termijn, gedurende welke de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van royementskosten. Artikel 12 - Herziening van premie en/of voorwaarden De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd op een door haar te bepalen datum de premie of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen na de hiervoor bedoelde datum de maatschappij schriftelijk te kennen geeft de aanpassing te weigeren. In dat geval eindigt de verzekering op de premievervaldag of op de dag van de weigering te 0.00 uur. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien - de wijziging van de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de wijziging een verlaging van de premie of een uitbreiding van de dekking inhoudt; - de wijziging van de premie verband houdt met indexering; - de wijziging van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit uit verhuizing van de inboedel naar een andere regio. Artikel 13 - Overgang van het belang 1. Bij verkoop of eigendomsoverdracht loopt de verzekering ten behoeve van de nieuwe belanghebbende door gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de dag, waarop het risico is overgegaan. Daarna zal de verzekering slechts van kracht blijven, indien de nieuwe belanghebbende daartoe de wens te kennen heeft gegeven en de maatschappij, blijkens aantekening op de polis, daarmee heeft ingestemd. De verzekering eindigt echter in ieder geval met ingang van de datum, waarop door de nieuwe belanghebbende een andere verzekering is aangegaan. 2. Indien verzekeringnemer zijn bedrijf omzet of inbrengt in een vennootschap, waarvan hij als firmant of bestuurder optreedt, blijft de verzekering van kracht en verzekeringnemer voor betaling van de premie aansprakelijk. Is verzekeringnemer een vennootschap, dan blijft diegene van de vennoten, die hetzij alleen, hetzij met derden de zaak voortzet, aansprakelijk. 3. Bij overlijden van de verzekeringnemer dient daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de maatschappij. De verzekering blijft van kracht, tenzij de maatschappij binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht van overlijden heeft medegedeeld de verzekering te beëindigen, waarbij een termijn van 14 dagen in acht zal worden genomen. Artikel 14 - Andere verzekeringen Wanneer blijkt dat de gevolgen van een gebeurtenis door een of meer elders gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk zijn gedekt of zouden zijn gedekt, indien deze verzekering niet bestond, is de maatschappij slechts tot uitkering verplicht, voor zover de schade het bedrag te boven gaat dat uit hoofde van de elders ten behoeve van de verzekerde gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd, indien de onderhavige verzekering niet bestond. Artikel 15 - Verlenging en beëindiging De verzekering loopt tot de op het polisblad onder duur van de verzekering genoemde datum en wordt telkens stilzwijgend verlengd met de eveneens daar genoemde termijn. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, 12 en 13 eindigt de verzekering a. op de contractsvervaldatum indien verzekeringnemer uiterlijk 3 maanden vóór deze datum de verzekering schriftelijk aan de maatschappij heeft opgezegd; b. op de premievervaldag indien de maatschappij uiterlijk 3 maanden vóór deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd; c. door schriftelijke opzegging door de maatschappij 1. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen; 2. binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering gereclameerde uitkering heeft verleend dan wel heeft afgewezen; 3. indien verzekeringnemer langer dan 30 dagen in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen; 4. indien een verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De maatschappij zal dan een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen. Artikel 16 - Adres Kennisgevingen of mededelingen van de maatschappij aan verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevingen of mededelingen worden geacht verzekeringnemer te hebben bereikt. Artikel 17 - Wettelijke interessen Wettelijke interessen ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek worden - in afwijking van hetgeen in dit wetsartikel hierover is bepaald - uitsluitend verschuldigd vanaf de dag dat zij in rechte worden gevorderd. Artikel 18 - Persoonsgegevens De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) , Artikel 19 - Toepasselijk recht; Klachteninstanties 1. Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van de maatschappij. Als het oordeel van de directie niet bevredigend wordt geacht, kan men zich wenden tot: Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. (zie ook Degene die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling hiervan niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene,

Nadere informatie

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

polismantel 2204 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL

polismantel 2204 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL polismantel 2204 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene, met wie de verzekering

Nadere informatie

1.5 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.

1.5 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Voorwaarden Brandverzekering nr. 1015 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Gebouw: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes, bijgebouwen, centrale verwarmingsinstallaties,

Nadere informatie

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Brandverzekering voor zaken

Brandverzekering voor zaken Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor zaken Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 Uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Polisvoorwaarden Polismantel B.R.P.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard (ELM.INB002)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard (ELM.INB002) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro)

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 * Uitsluitingen 11 * Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

A. Algemene voorwaarden van verzekering

A. Algemene voorwaarden van verzekering VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING EXTRA UITGEBREIDE DEKKING Model PS04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen A. Algemene voorwaarden van verzekering Artikel 4 Vervaltermijn na standpuntbepaling van UNIRISK In

Nadere informatie

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inhoud van bedrijven en instellingen nr. 1030 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris: de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.52 A Inboedel Uitgebreid Zonder waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Dekking van de verzekering Rubriek: Inboedel Rubriek: Woonhuis Rubriek: Aansprakelijkheid Rubriek:

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal (ELM.INB001)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal (ELM.INB001) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110)

Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110) Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Beperkingen : Artikel 2.7. Uitsluitingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Nummer VSSDinb001 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze polis wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is aangegaan

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.10 B Inboedel Extra Uitgebreid met waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsomschrijvingen Omvang

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering 2 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden WN.A.04.10 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering WN.WH.04.10 6 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Blz. Inhoudsopgave DSB0607 BI04

Inboedelverzekering. Blz. Inhoudsopgave DSB0607 BI04 Inhoudsopgave Blz. Begripsomschrijvingen 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering 3 Omschrijving van de dekking 4 Eigen risico 8 Verplichtingen in geval van schade 8 Behandeling van een schadegeval

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG, HERNIEUWDE VASTSTELLING, INDEXERING 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 5 4 EIGEN RISICO 9 5 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie