Nederlandse Zorgautoriteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Zorgautoriteit"

Transcriptie

1 Nederlandse Zorgautoriteit Jaarrekening d.d. 10 juni 2010 Dit rapport heeft 25 pagifii's 1 0 JUNI 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedcj^jnden: tv PMfn Arrm M \/

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per'31 december 6 Exploitatierekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Waarderingsgrondslagen 9 Toelichting op de balans 11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 18 Toelichting op de exploitatierekening 19 Toelichting bezoldiging bestuurders 22 Overige gegevens 23 U lj is & i* W/ Document waarop ons rapport d.d I t 3 JOi (mede) betrekking he^ft. Paraaf voor identifica^^oeisindcn: KPMG Accountants fj.v.

3 Bestuursverslag Algemeen Wet en regelgeving De N2a is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). Voor de uitoefening van deze taak krijgt de NZa geld van het Rijk. Door deze status is de NZa verplicht om aan het gemtegreerde middelenbeheer (schatkistbankieren) deel te nemen. GeTntegreerd middelenbeheer houdt in dat instellingen gelden aanhouden op een rekening-courant bij het ministerie van Financien. De wettelijke basis voor het schatkistbankieren is verankerd in de Comptabiliteitswet Huisvesting Per 2 juli 2007 is de NZa verhuisd naar een nieuw kantoorpand in Utrecht. Het ministerie van VWS is op 11 augustus 2006 (briefkenmerk MC/MO ) akkoord gegaan met de financiering van de herhuisvesting. Begroting NZa Voor 1 oktober 2008 is de begroting bij VWS ingediend. Op 6 februari is de brief ontvangen (MC-U ) waarin VWS het werkprogramma en de begroting goedkeurt, De goedgekeurde begroting bedroeg initieel In zijn de volgende bedragen door VWS toegekend als additionele begrotingsposten: De loon- en prijsbijstelling van is toegevoegd aan de salarisbegroting De mutaties van de 4 maandsrapportage ( ) en de 8 maandsrapportage ( ) zijn in zijn geheel, , toegevoegd aan de begroting voor externe deskundigheid. Totaal komt de begroting hiermee uit op Verslagperiode 200 In dit verantwoordingsverslag worden de cijfers over vergeleken met de cijfers over Afwijkingen van 5% of meer tussen de realisatie en de begroting zijn toegelicht. Als bijlage vindt u de exploitatie van vergeleken met de cijfers over De exploitatiekosten bedragen bij een begroting van Personele kosten De personeelskosten over bedragen tegen een begrotingsbedrag van In het begrotingsbedrag is de loon- en prijsbijstelling van meegenomen. Exclusief de loon- en prijsbijstelling bedroeg het budget Na toevoeging van de loonbijstelling bedraagt de onderschrijding Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval op personele reserveringen en voorzieningen op de balans ter hoogte van , De toegestane personeelsformatie voor de NZa bedraagt exclusief de Raad van Bestuur 266 fte. De Raad van bestuur kent een formatieomvang van 3,0 fte waarmee de totale goedgekeurde formatie op 269 fte komt. Ultimo bedroeg de bezetting inclusief Raad van Bestuur 254 fte. Kosten externe deskundigheid De kosten van inhuur van externe deskundigen komt uit op uit tegen een begroting (na mutaties) van 5, Bij de 4maandsrapportage is toegevoegd. Dit betreft extra financiering voor onderwerpen die niet in het werkprogramma van de NZa zijn opgenomen maar die op dat moment politiek urgent zijn. Bij de Smaandsrapportage is toegevoegd. Dit betreft ook extra financiering voor extra opgenomen onderzoeken die niet in het werkprogramma waren opgenomen. Het initiele budget ( zonder mutaties) voor inhuur externe deskundigheid bedroeg Per saldo is er sprake van een overschrijding op het inhuurbudget van De voornaamste oorzaak van deze overschrijding is dat er voor een aantal producten hogere kosten zijn gemaakt dan dat begroot is voor. Het betreft voornamelijk de volgende producten: - Beroep, bezwaar en boete Kostenonderzoek orthodontie Vaststellen tarieven en budgetten curatieve instellingen Beleidsregels ggz/zvw O JUNi 2010 i - i (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoefe^cn: 3

4 Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat in geen servicekosten in rekening zijn gebracht. Het voordelig resultaat op de servicekosten bedraagt De huurkosten van de Moeder Teresalaan vallen voordelig uit doordat er 2 verdiepingen zijn verhuurd (voordeei ). De teveel ontvangen huurcompensatie voor de Moeder Teresalaan is volledig als terugbetalingsverplichting VWS opgenomen. De huurlasten van de Newtonlaan zijn voor te laag begroot ( , aflossing op de lening VWS). Dit bedrag is bij de 4maandsrapportage opgevoerd. Tevens is er in een herrekening van de huur kosten geweest over de periode november 2007 t/m 30 September van (extra kosten). Daamaast valt de post schoonmaakkosten hoger uit dan begroot ( ). Dit komt doordat er extra kosten gemaakt zijn uit voorzorg tegen de mexicaanse grieppandemie. Tevens is in besloten het bedrijfsrestaurant intensiever schoon te laten maken, de extra kosten hiervoor bedragen Automatisering De automatiseringskosten onderschrijden het budget met De kosten van licenties en onderhoudskosten hard- en software dienen tezamen te worden gezien. De onderhoudskosten vallen lager uit doordat de software, en daarmee samenhangend de kosten van licenties/onderhoud, later of in zijn geheel niet zijn aangeschaft. De kosten van extra calls/request for changes zijn in hoger dan begroot. Bureaukosten Ten opzichte van de begroting zijn de bureaukosten hoger. Oorzaak van de overschrijding zijn de hogere kosten voor kopieren en aanschaffingen van kantoorbenodigdheden. Bestuurskosten Het betreft hier de vergadervergoedingen voor de Raad van Advies. Aigemene kosten De aigemene kosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door kosten in verband met de reorganisatie en gemaakte advocaatkosten inzake de ICT outsourcing. Keukenkosten en kosten automaten De kosten van de keuken zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de kosten van het onderhoud van de automaten lager uitvallen. Kosten wagenpark De kosten zijn in lijn met het begrote bedrag. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten vallen lager uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten op verbouwingen ( ) en software ( ). De onderschrijding op software wordt veroorzaakt door het later of niet aanschaffen van software. Rente baten en lasten De rentebaten zijn lager dan geraamd. Dit komt doordat het rentepercentage op het deposito aanzienlijk lager is uitgevallen als gevolg van de kredietcrisis. Overige baten Het gaat hier om vrijval van op de balans gereserveerde sociale lasten. i o mi 2010 imede) betrekking heeft. _ Paraaf voor identificatieftselsindcn: KPMG Accountants ifl: n.v. 4

5 Financieel Beheer In 2007 is een Planning en Control cyclus ingevoerd binnen de NZa. De cyclus sluit aan bij sturing volgens VBTB begroten en verantwoorden. Het meten van resultaten en prestaties is verder ontwikkeld in. In 2008 is een nieuw format voor de managementrapportage ontwikkeld, wat een scorebord per directie bevat met de belangrijkste indicatoren waarop per kwartaal de voortgang gescoord kan worden. Dit format is ook in gebruikt voor de verantwoording. Dit is een eerste stap op weg naar Performance management. Performance management betekent ook dat de NZa op gestructureerde wijze inzicht heeft en stuurt op in te zetten 'resources'. Per 1 maart is timetell als planningstool operationeel geworden. Hierdoor kan eerder gesignaleerd worden wanneer er zich knelpunten in de planning voordoen. Daarnaast heeft er een audit naar de informatievoorziening plaatsgevonden, waaruit aanbevelingen zijn voortgekomen die in 2010 in het project 'visie interne informatievoorziening' worden opgepakt. Document waarop cms rapport d.d. 1 o JUS 2010 (mede) betrekking heeft, Paraaf voor identificatied^indon: 5

6 Balans per 31 december (ma resultaatbestemming) in euro's Activa Vaste activa 31 december 31 december 2008 a. Immateriele vaste activa b. Materiele vaste activa ,580 Vlottende activa Vorderingen c. Leningen d. 9 Debiteuren e. Belastingen en premies sociale verzekeringspremies f. Overige vorderingen en overlopende activa 6, g. Liquids middelen Passiva Reserves h. Algemene egalisatiereserve i. Bestemmingsreserve Voorzieningen k. m. Voorziening wachtgelden Voorziening Financiering vervroegde uittreding aanspraken Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP Reservering jubileumuitkering , Langlopende schulden n. lening VWS Kortlopende schulden o. P- q- r. Aflossing lening VWS Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige schulden en overlopende passiva a KPMIj AlJili'l! ju-hi 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoe^dcn: KPMG Accountants fj.v.

7 Exploitatierekening in euro's Begroting Rekening ma mutaties Rekening Begroting a. Baten Exploitatie Kosten MT laan voor VWS Correctie compensatie MT laan Forensische psychiatrie Ingediende begroting Toekenning budget MTR Extra taakstelling door VWS OVA Loon en prijsbijstelling Ambulancedienst Onderzoek farmacie Aanvullende onderzoeken VWS Bekostiging acute zorg Bekostiging ziekenhuizen Achtmaandsrapportage Goedgekeurde begroting Overlopende projecten Lasten b. Personele kosten Salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Ontvangen sociale verz.premies Dotatie voorziening wachtgelden Dotatie voorziening FPU Reservering jubileumuitkeringen Dotatie voorziening van PGGM>ABP Overige personeelskosten c. Kosten externe deskundigheid d. Huisvestingskosten e. Automatiseringskosten f. Bureau kosten g. Bestuurskosten h. Algemene kosten i. Kosten keuken/kantine j. Kosten wagenpark Rentebaten m. Overige baten Totaallasten Additionele begrotingsposten Exploitatiesaldo Totaal Resultaat bestemming Algemene egalisatiereserve Bestemmingsreserve Saldo nrri kmfi i o jyi 201Q (mede) betrekking heeft. A Paraaf voor identmcatiedoelein^; KPMG Ac.r.nt infante; W V

8 Kasstroomoverzicht in euro's Kasstroom uit operationele taken 2008 Saldo liquide middelen 1 januari Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie crediteuren Mutatatie voorzieningen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten 'J Desinvesteringen vaste activa Investeringen activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aanvulling egalisatiereserve VWS Aflossing langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen )Saldo liquide middeien 31 december ~\ KPMU i o jy^f 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelitifton: 8

9 Waarderingsgrondslagen Algemeen De Nederlandse Zorgautoriteit is opgericht op 1 oktober 2006 en gevestigd te Utrecht. De NZa is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg.! De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het i expioitatiesaldo, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeid worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de aanwijzingen die hiervoor zijn gegeven in de i Regeling Bezoldiging en beheerskosten besturingsorganen Volksgezondheid' van 13 december Deze regeling schrijft voor dat de afdelingen 2 tot en met 6 van Boek 2 titel 9 BW, (regels voor het baten en lastenstelsel) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. I De exploitatierekening opgenomen in de jaarrekening is niet opgesteld conform de modellen jaarrekening ' zoals opgenomen in BW 2 titel 9. De gehanteerde indeling sluit aan op de begrotingssystematiek van het ministerie van VWS. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde Iparde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen! zwijken van deze schattingen. J De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Waarderingsgrondslagen voor de balans j (Im)materiele vaste activa De investeringen in (im)materiele vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaarvan aanschaf wordt naar rato afgeschreven op basis van een geheel jaar. De investeringen in het nieuwe kantoorpand worden na de ingebruikname van het kantoor afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijnen gelijk worden gesteld aan de termijn van de huurverplichting (15 jaar). Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. Qverlopende activa fjb overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. I Liquide middelen j De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeid, ter vrije beschikking. In 2007 is de NZa aangevangen met schatkistbankieren. Dit houdt in dat de saldi van de 'gewone' bankrekeningen dagelijks worden aangevuld of afgeroomd. De liquide middelen van de NZa worden aangehouden bij het ministerie van Financien in de vorm van een rekening-courant verhouding. Financiele instrumenten Financiele instrumenten omvatten, vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiele instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reele waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reele waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiele instrumecrtett-idijrcte-h erna beschreven manier gewaardeerd. De marktwaarde van de in de balans verantwoorde fin pfe Jgfeiiimenten, waaronder vorderingen, liquide middelen, langlopende en kortlopende schuldenfllrssswe^^va^i^^rvan. f- 1 0 JUi 2010 (mede) betrekking heeft. r Paraaf voor identificatiedoelein ^

10 Vermogem Alaemene eaalisatiereserve De egalisatiereserve wordt gevormd uit voordelige exploitatieresultaten. De omvang van de reserve bedraagt maximaal 5% van hettotale begrotingsbedrag. Eventuele exploitatietekorten komen in mindering op de reserve. Bestem m i n a sreserve De bestemmingsreserve 2008 is in overleg met VWS gevormd en diende ter financiering van het werkprogramma. Voorzieningen Voorzienina wachtaelden De voorziening heeft betrekking op ww en (bovenwettelijke) ww uitkeringen. Deze voorziening is berekend voor de verwachte toekomstige aanvullingen op ww uitkeringen voor desbetreffende medewerkers voor de verwachte toekomstige uitkeringsperiode. De voorziening is gelijk aan de per balansdatum verwachte betalingsverplichtingen waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie. Voorzienina financiering vervroeade uittredina aanspraken Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die zijn voortgevloeid uit de vervroegde uittreding van medewerkers van het CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen uit deze voorziening ij lopen tot uiterlijk 2014 waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie. s Voorzienina pensioenaanspraken overaana van PGGM naar ABP Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die voortvloeien uit het sociaal plan zoals ondertekend op 19 aril De voorziening is gestaafd op het rapport dat is opgesteld door een externe partij. Het betreft een voorziening voor oud CTG medewerkers die per 1 oktober 2010 overgaan van PGGM naar ABP. Reserverina iubileumuitkerina Deze reservering is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen. De toekomstige uitgaven zullen in mindering worden gebracht op de reservering. Kortlopende schulden Het opnemen van de overlopende projecten voldoet niet aan de wettelijke regeling BW2 titel 9. Deze verplichtingen worden opgenomen ook indien er geen rechten afdwingbare verplichting is. Grondslagen voor de bepaling van de exploitatielasten ASgemeen De exploitatielasten worden bepaald door aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Financiele baten en lasten De financiele baten en lasten betreffen renteinkomsten bij banken. 'v Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode. [ 1 0 JUMi 2010 r!- 5 (mede) betrekking heeft. ^ Paraaf voor identificatiedoel^don: 10

11 Toelichting op de balans in euro's a. XmmaterieSe vaste activa De NZa heeft in geen (computer)hardware meer in eigendom door outsourcing van de ICT. Software blijft echter wel eigendom van de NZa en wordt aangemerkt als immateriele vaste activa. De aanschaffingen bestaat voornamelijk uit het bouwen van op maat software. Per jaar wordt 33,33% afgeschreven. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de waarde van de immateriele vaste activa. Aanschaffingen per 31 december Aanschaffingen Aanschafwaarde 31 december Desinvesteringen Cummulatieve afschrijving 31 december Afschrijvingen Boekwaarde S0 b. Materiele vaste activa Onderstaand is het verloop weergegeven van de waarde van de materiele vaste activa. Verbouwing Kantoor- Computer- Installatie ICT infrakantoor inventaris apparatuur structuur Rijnsweerd Aanschafwaarde Investeringen Desinvestering MVA - - Aanschafwaarde Cummulatieve afschrijving t/m Desinvesteringen MVA - Afschrijvingen ^Cummulatieve afschrijving t/m Boekwaarde 31 december inn r tr» & a w Kf'iSia isji. 1 s (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedo^ndcn: 11

12 Toelichting op de balans in euro's Kunst Inrichting Vervoer- Totaal middelen Aanschafwaarde Investeringen Desinvestering MVA Volledig afgeschreven activa S Aanschafwaarde S2 Cummulatieve afschrijving t/m 08 Desinvesteringen MVA Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Volledig afgeschreven activa S Cummulatieve afschrijving t/m Boekwaarde 31 december De gehanteerde levensduur is als volgt: - Verbouwing 15 jaar - Kantoorinrinrichting 5 jaar - Computerapparatuur 3 jaar - Installaties 10 jaar - ICT infrastructuur 3 jaar - Vervoermiddelen 4 jaar 4 0 JUN! 2918 (mede) betrekking heeft^ Paraaf voor identificatijjmleindcn: 12

13 d. Debiteurem Debiteuren Dit saldo bestaat uit doorbelastingen vanuit de NZa aan derden en nog te innen lasten onder dwangsom. Koirtliopende vorderingem e. Belastingen en premies sociale verzekerimgem Sociale lasten f. Overige vorderingen en overlopende activa Depot frankeermachine Vooruitbetaalde bedragen Te vorderen bedragen Te ontvangen rente 4e kwartaal + deposit R/C Ohra Specificatie nog te ontvangen budget per 31 december : Goedgekeurd exploitatiebudget Forensische psychiatrie Totaal ontvangen reguliere bijdrage Aanvullende middelen voor huisvesting (beschikking VWS: MC-U ) Loon- en prijsbijstelling 8 maandsrapportage Bekostiging ziekenhuizen Bekostiging acute zorg Aanvullende onderzoeken Aflossing alternatieve financiering huisvesting Totaal te ontvangen van VWS af: Ontvangen voorschotten Nog te ontvangen per 31 december JUNI 2019 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatied4 Jsindcn: 13

14 g. Liquids middelen Rekening-courant Ministerie van Financier! Deposito Ministerie van Financien ING Bank Last onder dwangsom en boete Kas Waardebonnen S De NZa is gehouden haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te vervuilen publieke taak, rentedragend aan te houden in's Rijks schatkist (Rekening-courant verhouding met de Staat). De NZa is met het Ministerie van Financien een "Balance-Overeenkomst" voor onbepaaide tijd aangegaan. Dit houdt in dat op bankrekeningen aan het eind van iedere werkdag saidoreguiatie piaatsvindt. De Staat steit zich jegens de Bank onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor de aanzuivering van een debetsaido op een bankrekening, deze garantstelling is gemaximeerd tot het bedrag dat is vermeld in de overeenkomst. In is er een deposito vrij ter beschikking gekomen ter hoogte van Op 24 juli heeft de NZa een nieuw deposito uitgezet bij het Ministerie ter hoogte van De duur van dit deposito bedraagt 5 maanden tegen een rentepercentage van 1,09%. De NZa mag als toezichthouder boetes en lasten onder dwangsommen opieggen, hiervoor is een aparte bankrekening geopend. Deze saldi worden overgemaakt aan het fonds dat de desbetreffende boete of last onder dwangsom heeft opgelegd. In zijn alleen inkomsten ontvangen uit hoofde van de WMG. Dit bedrag zal in 2010 worden afgedragen aan het WMG fonds. Reserves h. Alqemene eaalisatiereserve De algemene egalisatiereserve mag niet groter zijn dan 5% van de goedgekeurde begroting en de dotatie mag niet groter zijn dan de begrotingsonderschrijding. Egalisatiereserve per 31 december i. Bestemiminqsreserve Met VWS is overeengekomen dat de NZa over 2008 een bestemmingsreserve mocht vormen ter hoogte van voor toegevoegde producten (verzoek van VWS) aan het werkprogramma. Bestemmingsreserve per 1 januari Af: Resultaatbestemming Egalisatiereserve per 1 januari 1, Af: Resultaaatbestemming Bestemmingsreserve per 31 december nnn i (mede) betrekking heeft, Paraaf voor identificatie^leindc 14

15 Voorzieningen i. Voorziening wachtgelden. Voor de toekomstige ww uitkeringen, bovenwettelijke ww uitkeringen en salarissuppletie voor een aantal (ex) medewerkers heeft de NZa een verplichting inzake eerdergenoemde uitkeringen. Hiervoor is een voorziening gevormd. De voorziening per 31 december is gebaseerd op de te verwachten ontwikkelingen van deze (ex) medewerkers Per 1 januari bedraagt de voorziening Af: Vrijval voorziening Af: Onttrekking voorziening Stand per 31 december Deze voorziening is met de nodige voorzichtigheid bepaald, maar brengt desondanks toch nog risico's met zich mee (aangezien het gaat om verwachtingen). Bij de berekening gaat het om 3 medewerkers waarvan de huidige situatie en de te verwachte situatie is geschetst. De berekende maximale voorziening voor deze personen bedraagt iets minder dan 1 mln. Gezien de huidige situatie (beiden hebben momenteel werk) acht de Nza een reservering van redelijk. k. Voorziening financiering vervroeade uittredina aansoraken (FPIH Stand per 1 januari Af: Besteding Bij: Dotatie reservering Stand per 31 december De voorziening voor 'Financiering vervroegde uittreding aanspraken' is ter dekking van uitbetalingen voortvloeiende uit de vervroegde uittreding van medewerkers van het CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen lopen tot en met uiterlijk De uitvoering van de regeling geschiedt door het ABP. De vooraf berekende besteding bedroeg tegen een werkelijke besteding van I. Vooziening pensioenaansoraken overaana PGGM naar ABP De overgang naar de NZa heeft gevolgen voor het PGGM-pensioen. In het sociaal plan is vastgelegd dat voormalig CTG/ZAio medewerkers nog tot 2010 bij het PGGM blijven en dan overgaan naar het ABP. Door deze overgang gaan pensioenaanspraken verloren. Een aantal deelnemers verliest de compensatieregeling voor het overgangsrecht Flexpensioen. Het aankopen van extra pensioen ter compensatie zal door het PGGM jaarlijks worden becijferd. Per 1 januari bedraagt de voorziening Bij: Toevoeging ten laste van de exploitatierekening Stand per 31 december JSHi : 1 0 JUN! 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedo^ndcn: 15

16 m. Reservering jubileumuitkerimg Saldo per 1 januari Bij: Reservering Af: Vrijval Stand per 31 december De reservering jubileumuitkering is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen. De toekomstige uitgaven zullen in mindering worden gebracht op de reservering. Bij de reservering is rekening gehouden met de datum waarop iemand ambtenaar is geworden. Tevens is rekening gehouden met de kans dat medewerkers voor hun jubileumdatum uit dienst treden. Langlopende schuldan n. Lenina VWS Verstrekking Aflossing Stand 1 januari Stand 31 december De NZa heeft een leningsovereenkomst gesloten met het Ministerie van VWS (briefkenmerk: MC-U ) ter hoogte van De lening kent een looptijd van 2008 tot en met 2022 en het betreft een renteloze lening. Jaarlijks wordt een bedrag van afgelost door een jaarlijkse korting op de NZa bijdrage. Het aflossingsbedrag voor 2010 is opgenomen onder kortlopende schulden. KPtwS* 1 0 JOMi 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedpieindcn: 16

17 Kortlopemde schulden o. Aflossing kortlopende dee! lenimg VWS Aflossing lening VWS , p. Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Sociale lasten q. Schulden terzake van pemsioenen PGGM pensioenpremie ABP pensioenpremie De Nza hanteert een tweetal pensioenregelingen. Voor de voormalige CTG/ZAio medewerkers wordt de pensioenregeling van het PGGM voortgezet tot en met Daarbij worden de te hanteren premiepercentages en franchises volgens de CAO-Ziekenhuizen gevolgd. Voor de voormalig CTZ-medewerkers en nieuwe NZa-medewerkers wordt de pensioenregeling van het ABP gevolgd. Deze pensioenfondsen worden aangemerkt als bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenregelingen vallen formeel onder de categorie "defined benefit". In het geval van een tekort bij de pensioenfondsen ontstaat er voor de NZa geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan hogere toekomstige premies. De pensioenregelingen zijn derhalve verwerkt als "defined contribution"-regelingen r. Overige schulden en overlopende passiva Vakantietoeslag juni t/m dec Vakantiedagen Reservering eindejaarsuitkering Met personeel te verrekenen Accountantskosten Overlopende projecten Overlopende schulden en overlopende passiva Af te dragen liquide middelen Boete en Last onder dwangsom 126, Terug te betalen aan VWS De overlopende projecten betreft de af te ronden producten uit het werkprogramma Af te draaen liouide middelen Boete en Last onder dwanosom De NZa is als toezichthouder bevoegd tot het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom bij het niet nakomen van de verplichtingen door instellingen in de curatieve en langdurige zorg. De NZa incasseert deze boetes en lasten onder dwangsom en stort deze door naar de fondsen waarop de boete of last onder dwangsom betrekking heeft. KPIViG Audit Document waarop ons rapport d.d, : 1 0 JIJNI 2 i (mede) betrekking heeft, Paraaf voor identificatie^ieirtdcn: KPIVIG Accountants N.V. 17

18 NIet uit de balans blijkende verplichtingen Ten aanzien van de verplichtingen uit het huurcontract voor de MoederTeresalaan is overeengekomen dat deze door het Ministerie van VWS worden overgenomen. Onderstaand wordt een en ander nader toegelicht. Huurcontract Moeder Teresalaam Het huurcontract voor de MoederTeresalaan eindigt op 31 juli Per 1 juli 2007 is de NZa verhuisd naar een nieuw kantoor in Utrecht Rijnsweerd. De NZa heeft echter tot einddatum huurcontract nog een verplichting jegens de verhuurder. Per 31 december bedraagt de resterende contractuele huurperiode nog 7 maanden. De resterende huurtermijnen zijn berekend op zijnde 7 maanden* ,69 (prijspeil juli ). Met het Ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over de overname van de resterende huurverplichtingen van de NZa. VWS heeft het onderhandelingsakkoord onderkent en heeft via een brief dd 12 juli 2007 met kenmerk MC-U laten weten de resterende huurverplichtingen voor haar rekening te nemen. Per mei 2007 is overeengekomen met het UWV dat zij 2 verdiepingen van de MoederTeresalaan gaan huren. De 4e en tevens laatste verdieping komt geheel voor rekening van de NZa. Aan de verhuurder van de Moeder Teresalaan is een bankgarantie verstrekt van zijnde drie maanden aanvangshuur inclusief voorschot servicekosten. De bankgarantie blijft geldig tot en met drie maanden na de datum waarop de huurverhouding tussen NZa en verhuurder is geeindigd. Rijnsweerd Op 30 oktober 2006 is het huurcontract voor de nieuwe huisvesting getekend. Per 1 april 2007 wordt m2 gehuurd. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 15 jaar en eindigt op 1 april De jaarlijkse huurverplichting bedraagt Schoonmaakcontract Per 9 juli 2007 is er een contract getekend met Hago schoonmaakdiensten, de hoogte van het maandelijkse bedrag bedraagt 7.030,95 inclusief btw. Het schoonmaakcontract is aangegaan voor 3 jaar, eindigend op 30 juni Kopieermachines In 2007 is een vijfjarig huurcontract gesloten voor een 28-tal fotokopieermachines en printers. Dit contract eindigt op 14 februari 2012, met de optie tot verlenging met een jaar. Document waarop ons rapport d,i r 1 0 JjJN! 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor 18

19 Toelichting op de exploitatierekening in euro's a. BATEN VWS heeft het werkprogramma en de begroting goedgekeurd en onderstaande bedragen toegekend. Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 Budget Huurcompensatie Correctie compensatie MT laan Forensische psychiatrie Toekenning budget MTR Begrotingstaakstelling VWS Loon- en prijsbijstelling Ambulancedienst Farmacie Incidentele verzoeken VWS Bekostiging acute zorg Bekostiging ziekenhuizen Toekenning budget 8 maandsrapportage Goedkeuring begroting Financiering projecten door NZa LASTEN b. Personele kosten Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 Salarissen (a) Socials lasten Sociale verzekeringspremies Bijdrage in ziektekostenverzekering Pensioenkosten en arbeidsongeschiktheidsverz. *) Heffing spaarloon Af: Ontvangen sociale-verzekeringsuitkeringen Dotatie voorziening ww uitkeringen Dotatie voorziening FPU Reservering jubileumuitkering Dotatie voorziening van PGGM>ABP (b) (c) (d) (e) (f) Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 Overige personeelskosten Wervingskosten Opleidingskosten Vergoeding woon/werkverkeer Arbodiensten Kosten OR Overige personeelskosten Verhuiskosten personeel Vergaderkosten Vergoeding dienstreizen / OV Overige reis- en verblijfskosten (g) Totaal salarissen en sociale lasten (a t/m g) Per einde van het boekjaar bedroeg het aantal fte's bij de NZa 254 (2008: 242). De eigen bijdrage voor pensioenen van de deelnemers bedroeg in c. Kosten externe deskundigheid Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 onderzoek en bdyigs Overige prodip igheid, uitzendkrachten, rk e.d.) Document waarop_ons_ o m\ 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleii 19

20 d. Huisvestingskosten Rekening Begroting Rekening Begroting Huur MoederTeresalaan Huur Newtonlaan Huur archiefruimte Verwarming en service Schoonmaak door derden Belastingen kantoorpand Beveiligingskosten Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten e. Automatiseringskosten Rekening Begroting Rekening Begroting Automatische informatieverwerking Kosten Outsourcing Ucentiekosten Beheer Website Onderhoudskosten hard- en software Overige automatiseringskosten Totaal automatiseringskosten f. Bureaukosten Rekening Begroting Rekening Begroting Porti Telefoon Kantoormiddelen Drukwerk derden, incl. publicatietarieven Fotokopieen Vakliteratuur/Abonnementen Representatie Huur kantoorapparatuur Huur kantoorinventaris Outsourcing repro Overige kosten Totaal bureaukosten g. Bestuurskosten Rekening Begroting Rekening Begroting Vergadervergoeding Raad van Advies Totaal bestuurskosten h. Algemene kosten Rekening Begroting Rekening Begroting Automatisering administratie Accountantskosten Kosten loonbureau Verzekeringspremies Reorganisatiekosten Diverse algemene kosten Totaal algemene kosten fc" a i o m 201 (mede) betrekking heeft^, Paraaf voor identificatijflkeleindcn: 20

0 5 m 2013. Nederlandse Zorgautoriteit. Jaarrekening 2012. d.d. 5 maart 2013. KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d.

0 5 m 2013. Nederlandse Zorgautoriteit. Jaarrekening 2012. d.d. 5 maart 2013. KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. Nederlandse Zorgautoriteit Jaarrekening 2012 d.d. 5 maart 2013 Dit rapport heeft 21 pagina's 0 5 m 2013 (mede) betrekking heef r" Paraaf voor identificd^iedbsl^den: KPMG Accountara&^l Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit d.d. 7 maart 2008 KPMG Audit Sijlage behorende - 1 W 2008 Paraef voor identificatie ^osleinden: KPMG Accountants N.V. Dit rapport heeft 23 pagina 's NZa Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit pnc] KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. - 3 I'M 2003 (mede) bewekking heeft. J Paraaf voor idenirficaiiedoeseinderjr KPMG Accountants N.V. d.d. 3 maart 2009 Dit rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum Stichting Turing Foundation Jaarrekening 2014 Definitief datum Stichting Turing Foundation Amsterdam Financieel Verslag januari t/m december 2014 INHOUD Balans 1 Staat van Baten en Lasten 2 Kasstroom overzicht

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

gevestigd te Alkmaar Accountantsrapport 2011

gevestigd te Alkmaar Accountantsrapport 2011 Accountantsrapport 2011 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511 25 27 TELEFOON 072 515 77 41 FAX info@hoogland-acc.nl

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015 JAARREKENING 2014 Stichting Open Monumentendag Amsterdam, juli 2015 INHOUDSOPGAVE Balans blz. 2 Staat van baten en lasten blz. 3 Toelichting op de balans blz. 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Nederiandse Zorgautoriteit

Nederiandse Zorgautoriteit Nederiandse Zorgautoriteit Jaarrekening 2010 d.d. 8 maart 2011 rh/,. Dit rapport heeft 24 pagina's >]>! I ' :(l i ' -'I '(,.'l f -'Mi' I:' '-H' II.. Inhoudsopgave Bestuursverslag Balans per 31 december

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fair Trade Original. Multatulilaan NM Culemborg T: E:

JAARREKENING Stichting Fair Trade Original. Multatulilaan NM Culemborg T: E: JAARREKENING Stichting Fair Trade Original Multatulilaan 12 4103 NM Culemborg T: 0345 54 51 51 E: info@fairtrade.nl www.fairtrade.nl JAARREKENING BALANS STICHTING FAIR TRADE ORIGINAL PER 31 DECEMBER (Na

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Stichting Participe Projecten. Te Alphen aan den Rijn

Stichting Participe Projecten. Te Alphen aan den Rijn Te Alphen aan den Rijn Jaarrapport 2014 JAARREKENING Jaarrekening 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na bestemming van het resultaat) ACTIVA in euro's 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa Gebouwen

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie