Nederlandse Zorgautoriteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Zorgautoriteit"

Transcriptie

1 Nederlandse Zorgautoriteit Jaarrekening d.d. 10 juni 2010 Dit rapport heeft 25 pagifii's 1 0 JUNI 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedcj^jnden: tv PMfn Arrm M \/

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per'31 december 6 Exploitatierekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Waarderingsgrondslagen 9 Toelichting op de balans 11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 18 Toelichting op de exploitatierekening 19 Toelichting bezoldiging bestuurders 22 Overige gegevens 23 U lj is & i* W/ Document waarop ons rapport d.d I t 3 JOi (mede) betrekking he^ft. Paraaf voor identifica^^oeisindcn: KPMG Accountants fj.v.

3 Bestuursverslag Algemeen Wet en regelgeving De N2a is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). Voor de uitoefening van deze taak krijgt de NZa geld van het Rijk. Door deze status is de NZa verplicht om aan het gemtegreerde middelenbeheer (schatkistbankieren) deel te nemen. GeTntegreerd middelenbeheer houdt in dat instellingen gelden aanhouden op een rekening-courant bij het ministerie van Financien. De wettelijke basis voor het schatkistbankieren is verankerd in de Comptabiliteitswet Huisvesting Per 2 juli 2007 is de NZa verhuisd naar een nieuw kantoorpand in Utrecht. Het ministerie van VWS is op 11 augustus 2006 (briefkenmerk MC/MO ) akkoord gegaan met de financiering van de herhuisvesting. Begroting NZa Voor 1 oktober 2008 is de begroting bij VWS ingediend. Op 6 februari is de brief ontvangen (MC-U ) waarin VWS het werkprogramma en de begroting goedkeurt, De goedgekeurde begroting bedroeg initieel In zijn de volgende bedragen door VWS toegekend als additionele begrotingsposten: De loon- en prijsbijstelling van is toegevoegd aan de salarisbegroting De mutaties van de 4 maandsrapportage ( ) en de 8 maandsrapportage ( ) zijn in zijn geheel, , toegevoegd aan de begroting voor externe deskundigheid. Totaal komt de begroting hiermee uit op Verslagperiode 200 In dit verantwoordingsverslag worden de cijfers over vergeleken met de cijfers over Afwijkingen van 5% of meer tussen de realisatie en de begroting zijn toegelicht. Als bijlage vindt u de exploitatie van vergeleken met de cijfers over De exploitatiekosten bedragen bij een begroting van Personele kosten De personeelskosten over bedragen tegen een begrotingsbedrag van In het begrotingsbedrag is de loon- en prijsbijstelling van meegenomen. Exclusief de loon- en prijsbijstelling bedroeg het budget Na toevoeging van de loonbijstelling bedraagt de onderschrijding Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval op personele reserveringen en voorzieningen op de balans ter hoogte van , De toegestane personeelsformatie voor de NZa bedraagt exclusief de Raad van Bestuur 266 fte. De Raad van bestuur kent een formatieomvang van 3,0 fte waarmee de totale goedgekeurde formatie op 269 fte komt. Ultimo bedroeg de bezetting inclusief Raad van Bestuur 254 fte. Kosten externe deskundigheid De kosten van inhuur van externe deskundigen komt uit op uit tegen een begroting (na mutaties) van 5, Bij de 4maandsrapportage is toegevoegd. Dit betreft extra financiering voor onderwerpen die niet in het werkprogramma van de NZa zijn opgenomen maar die op dat moment politiek urgent zijn. Bij de Smaandsrapportage is toegevoegd. Dit betreft ook extra financiering voor extra opgenomen onderzoeken die niet in het werkprogramma waren opgenomen. Het initiele budget ( zonder mutaties) voor inhuur externe deskundigheid bedroeg Per saldo is er sprake van een overschrijding op het inhuurbudget van De voornaamste oorzaak van deze overschrijding is dat er voor een aantal producten hogere kosten zijn gemaakt dan dat begroot is voor. Het betreft voornamelijk de volgende producten: - Beroep, bezwaar en boete Kostenonderzoek orthodontie Vaststellen tarieven en budgetten curatieve instellingen Beleidsregels ggz/zvw O JUNi 2010 i - i (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoefe^cn: 3

4 Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat in geen servicekosten in rekening zijn gebracht. Het voordelig resultaat op de servicekosten bedraagt De huurkosten van de Moeder Teresalaan vallen voordelig uit doordat er 2 verdiepingen zijn verhuurd (voordeei ). De teveel ontvangen huurcompensatie voor de Moeder Teresalaan is volledig als terugbetalingsverplichting VWS opgenomen. De huurlasten van de Newtonlaan zijn voor te laag begroot ( , aflossing op de lening VWS). Dit bedrag is bij de 4maandsrapportage opgevoerd. Tevens is er in een herrekening van de huur kosten geweest over de periode november 2007 t/m 30 September van (extra kosten). Daamaast valt de post schoonmaakkosten hoger uit dan begroot ( ). Dit komt doordat er extra kosten gemaakt zijn uit voorzorg tegen de mexicaanse grieppandemie. Tevens is in besloten het bedrijfsrestaurant intensiever schoon te laten maken, de extra kosten hiervoor bedragen Automatisering De automatiseringskosten onderschrijden het budget met De kosten van licenties en onderhoudskosten hard- en software dienen tezamen te worden gezien. De onderhoudskosten vallen lager uit doordat de software, en daarmee samenhangend de kosten van licenties/onderhoud, later of in zijn geheel niet zijn aangeschaft. De kosten van extra calls/request for changes zijn in hoger dan begroot. Bureaukosten Ten opzichte van de begroting zijn de bureaukosten hoger. Oorzaak van de overschrijding zijn de hogere kosten voor kopieren en aanschaffingen van kantoorbenodigdheden. Bestuurskosten Het betreft hier de vergadervergoedingen voor de Raad van Advies. Aigemene kosten De aigemene kosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door kosten in verband met de reorganisatie en gemaakte advocaatkosten inzake de ICT outsourcing. Keukenkosten en kosten automaten De kosten van de keuken zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de kosten van het onderhoud van de automaten lager uitvallen. Kosten wagenpark De kosten zijn in lijn met het begrote bedrag. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten vallen lager uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten op verbouwingen ( ) en software ( ). De onderschrijding op software wordt veroorzaakt door het later of niet aanschaffen van software. Rente baten en lasten De rentebaten zijn lager dan geraamd. Dit komt doordat het rentepercentage op het deposito aanzienlijk lager is uitgevallen als gevolg van de kredietcrisis. Overige baten Het gaat hier om vrijval van op de balans gereserveerde sociale lasten. i o mi 2010 imede) betrekking heeft. _ Paraaf voor identificatieftselsindcn: KPMG Accountants ifl: n.v. 4

5 Financieel Beheer In 2007 is een Planning en Control cyclus ingevoerd binnen de NZa. De cyclus sluit aan bij sturing volgens VBTB begroten en verantwoorden. Het meten van resultaten en prestaties is verder ontwikkeld in. In 2008 is een nieuw format voor de managementrapportage ontwikkeld, wat een scorebord per directie bevat met de belangrijkste indicatoren waarop per kwartaal de voortgang gescoord kan worden. Dit format is ook in gebruikt voor de verantwoording. Dit is een eerste stap op weg naar Performance management. Performance management betekent ook dat de NZa op gestructureerde wijze inzicht heeft en stuurt op in te zetten 'resources'. Per 1 maart is timetell als planningstool operationeel geworden. Hierdoor kan eerder gesignaleerd worden wanneer er zich knelpunten in de planning voordoen. Daarnaast heeft er een audit naar de informatievoorziening plaatsgevonden, waaruit aanbevelingen zijn voortgekomen die in 2010 in het project 'visie interne informatievoorziening' worden opgepakt. Document waarop cms rapport d.d. 1 o JUS 2010 (mede) betrekking heeft, Paraaf voor identificatied^indon: 5

6 Balans per 31 december (ma resultaatbestemming) in euro's Activa Vaste activa 31 december 31 december 2008 a. Immateriele vaste activa b. Materiele vaste activa ,580 Vlottende activa Vorderingen c. Leningen d. 9 Debiteuren e. Belastingen en premies sociale verzekeringspremies f. Overige vorderingen en overlopende activa 6, g. Liquids middelen Passiva Reserves h. Algemene egalisatiereserve i. Bestemmingsreserve Voorzieningen k. m. Voorziening wachtgelden Voorziening Financiering vervroegde uittreding aanspraken Voorziening pensioenaanspraken overgang PGGM naar ABP Reservering jubileumuitkering , Langlopende schulden n. lening VWS Kortlopende schulden o. P- q- r. Aflossing lening VWS Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige schulden en overlopende passiva a KPMIj AlJili'l! ju-hi 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoe^dcn: KPMG Accountants fj.v.

7 Exploitatierekening in euro's Begroting Rekening ma mutaties Rekening Begroting a. Baten Exploitatie Kosten MT laan voor VWS Correctie compensatie MT laan Forensische psychiatrie Ingediende begroting Toekenning budget MTR Extra taakstelling door VWS OVA Loon en prijsbijstelling Ambulancedienst Onderzoek farmacie Aanvullende onderzoeken VWS Bekostiging acute zorg Bekostiging ziekenhuizen Achtmaandsrapportage Goedgekeurde begroting Overlopende projecten Lasten b. Personele kosten Salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Ontvangen sociale verz.premies Dotatie voorziening wachtgelden Dotatie voorziening FPU Reservering jubileumuitkeringen Dotatie voorziening van PGGM>ABP Overige personeelskosten c. Kosten externe deskundigheid d. Huisvestingskosten e. Automatiseringskosten f. Bureau kosten g. Bestuurskosten h. Algemene kosten i. Kosten keuken/kantine j. Kosten wagenpark Rentebaten m. Overige baten Totaallasten Additionele begrotingsposten Exploitatiesaldo Totaal Resultaat bestemming Algemene egalisatiereserve Bestemmingsreserve Saldo nrri kmfi i o jyi 201Q (mede) betrekking heeft. A Paraaf voor identmcatiedoelein^; KPMG Ac.r.nt infante; W V

8 Kasstroomoverzicht in euro's Kasstroom uit operationele taken 2008 Saldo liquide middelen 1 januari Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie crediteuren Mutatatie voorzieningen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten 'J Desinvesteringen vaste activa Investeringen activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aanvulling egalisatiereserve VWS Aflossing langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen )Saldo liquide middeien 31 december ~\ KPMU i o jy^f 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelitifton: 8

9 Waarderingsgrondslagen Algemeen De Nederlandse Zorgautoriteit is opgericht op 1 oktober 2006 en gevestigd te Utrecht. De NZa is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg.! De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het i expioitatiesaldo, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeid worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de aanwijzingen die hiervoor zijn gegeven in de i Regeling Bezoldiging en beheerskosten besturingsorganen Volksgezondheid' van 13 december Deze regeling schrijft voor dat de afdelingen 2 tot en met 6 van Boek 2 titel 9 BW, (regels voor het baten en lastenstelsel) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. I De exploitatierekening opgenomen in de jaarrekening is niet opgesteld conform de modellen jaarrekening ' zoals opgenomen in BW 2 titel 9. De gehanteerde indeling sluit aan op de begrotingssystematiek van het ministerie van VWS. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde Iparde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen! zwijken van deze schattingen. J De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Waarderingsgrondslagen voor de balans j (Im)materiele vaste activa De investeringen in (im)materiele vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaarvan aanschaf wordt naar rato afgeschreven op basis van een geheel jaar. De investeringen in het nieuwe kantoorpand worden na de ingebruikname van het kantoor afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijnen gelijk worden gesteld aan de termijn van de huurverplichting (15 jaar). Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. Qverlopende activa fjb overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. I Liquide middelen j De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeid, ter vrije beschikking. In 2007 is de NZa aangevangen met schatkistbankieren. Dit houdt in dat de saldi van de 'gewone' bankrekeningen dagelijks worden aangevuld of afgeroomd. De liquide middelen van de NZa worden aangehouden bij het ministerie van Financien in de vorm van een rekening-courant verhouding. Financiele instrumenten Financiele instrumenten omvatten, vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiele instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reele waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reele waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiele instrumecrtett-idijrcte-h erna beschreven manier gewaardeerd. De marktwaarde van de in de balans verantwoorde fin pfe Jgfeiiimenten, waaronder vorderingen, liquide middelen, langlopende en kortlopende schuldenfllrssswe^^va^i^^rvan. f- 1 0 JUi 2010 (mede) betrekking heeft. r Paraaf voor identificatiedoelein ^

10 Vermogem Alaemene eaalisatiereserve De egalisatiereserve wordt gevormd uit voordelige exploitatieresultaten. De omvang van de reserve bedraagt maximaal 5% van hettotale begrotingsbedrag. Eventuele exploitatietekorten komen in mindering op de reserve. Bestem m i n a sreserve De bestemmingsreserve 2008 is in overleg met VWS gevormd en diende ter financiering van het werkprogramma. Voorzieningen Voorzienina wachtaelden De voorziening heeft betrekking op ww en (bovenwettelijke) ww uitkeringen. Deze voorziening is berekend voor de verwachte toekomstige aanvullingen op ww uitkeringen voor desbetreffende medewerkers voor de verwachte toekomstige uitkeringsperiode. De voorziening is gelijk aan de per balansdatum verwachte betalingsverplichtingen waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie. Voorzienina financiering vervroeade uittredina aanspraken Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die zijn voortgevloeid uit de vervroegde uittreding van medewerkers van het CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen uit deze voorziening ij lopen tot uiterlijk 2014 waarbij rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie. s Voorzienina pensioenaanspraken overaana van PGGM naar ABP Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen die voortvloeien uit het sociaal plan zoals ondertekend op 19 aril De voorziening is gestaafd op het rapport dat is opgesteld door een externe partij. Het betreft een voorziening voor oud CTG medewerkers die per 1 oktober 2010 overgaan van PGGM naar ABP. Reserverina iubileumuitkerina Deze reservering is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen. De toekomstige uitgaven zullen in mindering worden gebracht op de reservering. Kortlopende schulden Het opnemen van de overlopende projecten voldoet niet aan de wettelijke regeling BW2 titel 9. Deze verplichtingen worden opgenomen ook indien er geen rechten afdwingbare verplichting is. Grondslagen voor de bepaling van de exploitatielasten ASgemeen De exploitatielasten worden bepaald door aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Financiele baten en lasten De financiele baten en lasten betreffen renteinkomsten bij banken. 'v Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode. [ 1 0 JUMi 2010 r!- 5 (mede) betrekking heeft. ^ Paraaf voor identificatiedoel^don: 10

11 Toelichting op de balans in euro's a. XmmaterieSe vaste activa De NZa heeft in geen (computer)hardware meer in eigendom door outsourcing van de ICT. Software blijft echter wel eigendom van de NZa en wordt aangemerkt als immateriele vaste activa. De aanschaffingen bestaat voornamelijk uit het bouwen van op maat software. Per jaar wordt 33,33% afgeschreven. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de waarde van de immateriele vaste activa. Aanschaffingen per 31 december Aanschaffingen Aanschafwaarde 31 december Desinvesteringen Cummulatieve afschrijving 31 december Afschrijvingen Boekwaarde S0 b. Materiele vaste activa Onderstaand is het verloop weergegeven van de waarde van de materiele vaste activa. Verbouwing Kantoor- Computer- Installatie ICT infrakantoor inventaris apparatuur structuur Rijnsweerd Aanschafwaarde Investeringen Desinvestering MVA - - Aanschafwaarde Cummulatieve afschrijving t/m Desinvesteringen MVA - Afschrijvingen ^Cummulatieve afschrijving t/m Boekwaarde 31 december inn r tr» & a w Kf'iSia isji. 1 s (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedo^ndcn: 11

12 Toelichting op de balans in euro's Kunst Inrichting Vervoer- Totaal middelen Aanschafwaarde Investeringen Desinvestering MVA Volledig afgeschreven activa S Aanschafwaarde S2 Cummulatieve afschrijving t/m 08 Desinvesteringen MVA Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Volledig afgeschreven activa S Cummulatieve afschrijving t/m Boekwaarde 31 december De gehanteerde levensduur is als volgt: - Verbouwing 15 jaar - Kantoorinrinrichting 5 jaar - Computerapparatuur 3 jaar - Installaties 10 jaar - ICT infrastructuur 3 jaar - Vervoermiddelen 4 jaar 4 0 JUN! 2918 (mede) betrekking heeft^ Paraaf voor identificatijjmleindcn: 12

13 d. Debiteurem Debiteuren Dit saldo bestaat uit doorbelastingen vanuit de NZa aan derden en nog te innen lasten onder dwangsom. Koirtliopende vorderingem e. Belastingen en premies sociale verzekerimgem Sociale lasten f. Overige vorderingen en overlopende activa Depot frankeermachine Vooruitbetaalde bedragen Te vorderen bedragen Te ontvangen rente 4e kwartaal + deposit R/C Ohra Specificatie nog te ontvangen budget per 31 december : Goedgekeurd exploitatiebudget Forensische psychiatrie Totaal ontvangen reguliere bijdrage Aanvullende middelen voor huisvesting (beschikking VWS: MC-U ) Loon- en prijsbijstelling 8 maandsrapportage Bekostiging ziekenhuizen Bekostiging acute zorg Aanvullende onderzoeken Aflossing alternatieve financiering huisvesting Totaal te ontvangen van VWS af: Ontvangen voorschotten Nog te ontvangen per 31 december JUNI 2019 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatied4 Jsindcn: 13

14 g. Liquids middelen Rekening-courant Ministerie van Financier! Deposito Ministerie van Financien ING Bank Last onder dwangsom en boete Kas Waardebonnen S De NZa is gehouden haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te vervuilen publieke taak, rentedragend aan te houden in's Rijks schatkist (Rekening-courant verhouding met de Staat). De NZa is met het Ministerie van Financien een "Balance-Overeenkomst" voor onbepaaide tijd aangegaan. Dit houdt in dat op bankrekeningen aan het eind van iedere werkdag saidoreguiatie piaatsvindt. De Staat steit zich jegens de Bank onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor de aanzuivering van een debetsaido op een bankrekening, deze garantstelling is gemaximeerd tot het bedrag dat is vermeld in de overeenkomst. In is er een deposito vrij ter beschikking gekomen ter hoogte van Op 24 juli heeft de NZa een nieuw deposito uitgezet bij het Ministerie ter hoogte van De duur van dit deposito bedraagt 5 maanden tegen een rentepercentage van 1,09%. De NZa mag als toezichthouder boetes en lasten onder dwangsommen opieggen, hiervoor is een aparte bankrekening geopend. Deze saldi worden overgemaakt aan het fonds dat de desbetreffende boete of last onder dwangsom heeft opgelegd. In zijn alleen inkomsten ontvangen uit hoofde van de WMG. Dit bedrag zal in 2010 worden afgedragen aan het WMG fonds. Reserves h. Alqemene eaalisatiereserve De algemene egalisatiereserve mag niet groter zijn dan 5% van de goedgekeurde begroting en de dotatie mag niet groter zijn dan de begrotingsonderschrijding. Egalisatiereserve per 31 december i. Bestemiminqsreserve Met VWS is overeengekomen dat de NZa over 2008 een bestemmingsreserve mocht vormen ter hoogte van voor toegevoegde producten (verzoek van VWS) aan het werkprogramma. Bestemmingsreserve per 1 januari Af: Resultaatbestemming Egalisatiereserve per 1 januari 1, Af: Resultaaatbestemming Bestemmingsreserve per 31 december nnn i (mede) betrekking heeft, Paraaf voor identificatie^leindc 14

15 Voorzieningen i. Voorziening wachtgelden. Voor de toekomstige ww uitkeringen, bovenwettelijke ww uitkeringen en salarissuppletie voor een aantal (ex) medewerkers heeft de NZa een verplichting inzake eerdergenoemde uitkeringen. Hiervoor is een voorziening gevormd. De voorziening per 31 december is gebaseerd op de te verwachten ontwikkelingen van deze (ex) medewerkers Per 1 januari bedraagt de voorziening Af: Vrijval voorziening Af: Onttrekking voorziening Stand per 31 december Deze voorziening is met de nodige voorzichtigheid bepaald, maar brengt desondanks toch nog risico's met zich mee (aangezien het gaat om verwachtingen). Bij de berekening gaat het om 3 medewerkers waarvan de huidige situatie en de te verwachte situatie is geschetst. De berekende maximale voorziening voor deze personen bedraagt iets minder dan 1 mln. Gezien de huidige situatie (beiden hebben momenteel werk) acht de Nza een reservering van redelijk. k. Voorziening financiering vervroeade uittredina aansoraken (FPIH Stand per 1 januari Af: Besteding Bij: Dotatie reservering Stand per 31 december De voorziening voor 'Financiering vervroegde uittreding aanspraken' is ter dekking van uitbetalingen voortvloeiende uit de vervroegde uittreding van medewerkers van het CTZ in het kader van de vorming van de NZa. De uitkeringen lopen tot en met uiterlijk De uitvoering van de regeling geschiedt door het ABP. De vooraf berekende besteding bedroeg tegen een werkelijke besteding van I. Vooziening pensioenaansoraken overaana PGGM naar ABP De overgang naar de NZa heeft gevolgen voor het PGGM-pensioen. In het sociaal plan is vastgelegd dat voormalig CTG/ZAio medewerkers nog tot 2010 bij het PGGM blijven en dan overgaan naar het ABP. Door deze overgang gaan pensioenaanspraken verloren. Een aantal deelnemers verliest de compensatieregeling voor het overgangsrecht Flexpensioen. Het aankopen van extra pensioen ter compensatie zal door het PGGM jaarlijks worden becijferd. Per 1 januari bedraagt de voorziening Bij: Toevoeging ten laste van de exploitatierekening Stand per 31 december JSHi : 1 0 JUN! 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedo^ndcn: 15

16 m. Reservering jubileumuitkerimg Saldo per 1 januari Bij: Reservering Af: Vrijval Stand per 31 december De reservering jubileumuitkering is gevormd omwille van toekomstige uitgaven voor jubilarissen. De toekomstige uitgaven zullen in mindering worden gebracht op de reservering. Bij de reservering is rekening gehouden met de datum waarop iemand ambtenaar is geworden. Tevens is rekening gehouden met de kans dat medewerkers voor hun jubileumdatum uit dienst treden. Langlopende schuldan n. Lenina VWS Verstrekking Aflossing Stand 1 januari Stand 31 december De NZa heeft een leningsovereenkomst gesloten met het Ministerie van VWS (briefkenmerk: MC-U ) ter hoogte van De lening kent een looptijd van 2008 tot en met 2022 en het betreft een renteloze lening. Jaarlijks wordt een bedrag van afgelost door een jaarlijkse korting op de NZa bijdrage. Het aflossingsbedrag voor 2010 is opgenomen onder kortlopende schulden. KPtwS* 1 0 JOMi 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedpieindcn: 16

17 Kortlopemde schulden o. Aflossing kortlopende dee! lenimg VWS Aflossing lening VWS , p. Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Sociale lasten q. Schulden terzake van pemsioenen PGGM pensioenpremie ABP pensioenpremie De Nza hanteert een tweetal pensioenregelingen. Voor de voormalige CTG/ZAio medewerkers wordt de pensioenregeling van het PGGM voortgezet tot en met Daarbij worden de te hanteren premiepercentages en franchises volgens de CAO-Ziekenhuizen gevolgd. Voor de voormalig CTZ-medewerkers en nieuwe NZa-medewerkers wordt de pensioenregeling van het ABP gevolgd. Deze pensioenfondsen worden aangemerkt als bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenregelingen vallen formeel onder de categorie "defined benefit". In het geval van een tekort bij de pensioenfondsen ontstaat er voor de NZa geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan hogere toekomstige premies. De pensioenregelingen zijn derhalve verwerkt als "defined contribution"-regelingen r. Overige schulden en overlopende passiva Vakantietoeslag juni t/m dec Vakantiedagen Reservering eindejaarsuitkering Met personeel te verrekenen Accountantskosten Overlopende projecten Overlopende schulden en overlopende passiva Af te dragen liquide middelen Boete en Last onder dwangsom 126, Terug te betalen aan VWS De overlopende projecten betreft de af te ronden producten uit het werkprogramma Af te draaen liouide middelen Boete en Last onder dwanosom De NZa is als toezichthouder bevoegd tot het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom bij het niet nakomen van de verplichtingen door instellingen in de curatieve en langdurige zorg. De NZa incasseert deze boetes en lasten onder dwangsom en stort deze door naar de fondsen waarop de boete of last onder dwangsom betrekking heeft. KPIViG Audit Document waarop ons rapport d.d, : 1 0 JIJNI 2 i (mede) betrekking heeft, Paraaf voor identificatie^ieirtdcn: KPIVIG Accountants N.V. 17

18 NIet uit de balans blijkende verplichtingen Ten aanzien van de verplichtingen uit het huurcontract voor de MoederTeresalaan is overeengekomen dat deze door het Ministerie van VWS worden overgenomen. Onderstaand wordt een en ander nader toegelicht. Huurcontract Moeder Teresalaam Het huurcontract voor de MoederTeresalaan eindigt op 31 juli Per 1 juli 2007 is de NZa verhuisd naar een nieuw kantoor in Utrecht Rijnsweerd. De NZa heeft echter tot einddatum huurcontract nog een verplichting jegens de verhuurder. Per 31 december bedraagt de resterende contractuele huurperiode nog 7 maanden. De resterende huurtermijnen zijn berekend op zijnde 7 maanden* ,69 (prijspeil juli ). Met het Ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over de overname van de resterende huurverplichtingen van de NZa. VWS heeft het onderhandelingsakkoord onderkent en heeft via een brief dd 12 juli 2007 met kenmerk MC-U laten weten de resterende huurverplichtingen voor haar rekening te nemen. Per mei 2007 is overeengekomen met het UWV dat zij 2 verdiepingen van de MoederTeresalaan gaan huren. De 4e en tevens laatste verdieping komt geheel voor rekening van de NZa. Aan de verhuurder van de Moeder Teresalaan is een bankgarantie verstrekt van zijnde drie maanden aanvangshuur inclusief voorschot servicekosten. De bankgarantie blijft geldig tot en met drie maanden na de datum waarop de huurverhouding tussen NZa en verhuurder is geeindigd. Rijnsweerd Op 30 oktober 2006 is het huurcontract voor de nieuwe huisvesting getekend. Per 1 april 2007 wordt m2 gehuurd. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 15 jaar en eindigt op 1 april De jaarlijkse huurverplichting bedraagt Schoonmaakcontract Per 9 juli 2007 is er een contract getekend met Hago schoonmaakdiensten, de hoogte van het maandelijkse bedrag bedraagt 7.030,95 inclusief btw. Het schoonmaakcontract is aangegaan voor 3 jaar, eindigend op 30 juni Kopieermachines In 2007 is een vijfjarig huurcontract gesloten voor een 28-tal fotokopieermachines en printers. Dit contract eindigt op 14 februari 2012, met de optie tot verlenging met een jaar. Document waarop ons rapport d,i r 1 0 JjJN! 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor 18

19 Toelichting op de exploitatierekening in euro's a. BATEN VWS heeft het werkprogramma en de begroting goedgekeurd en onderstaande bedragen toegekend. Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 Budget Huurcompensatie Correctie compensatie MT laan Forensische psychiatrie Toekenning budget MTR Begrotingstaakstelling VWS Loon- en prijsbijstelling Ambulancedienst Farmacie Incidentele verzoeken VWS Bekostiging acute zorg Bekostiging ziekenhuizen Toekenning budget 8 maandsrapportage Goedkeuring begroting Financiering projecten door NZa LASTEN b. Personele kosten Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 Salarissen (a) Socials lasten Sociale verzekeringspremies Bijdrage in ziektekostenverzekering Pensioenkosten en arbeidsongeschiktheidsverz. *) Heffing spaarloon Af: Ontvangen sociale-verzekeringsuitkeringen Dotatie voorziening ww uitkeringen Dotatie voorziening FPU Reservering jubileumuitkering Dotatie voorziening van PGGM>ABP (b) (c) (d) (e) (f) Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 Overige personeelskosten Wervingskosten Opleidingskosten Vergoeding woon/werkverkeer Arbodiensten Kosten OR Overige personeelskosten Verhuiskosten personeel Vergaderkosten Vergoeding dienstreizen / OV Overige reis- en verblijfskosten (g) Totaal salarissen en sociale lasten (a t/m g) Per einde van het boekjaar bedroeg het aantal fte's bij de NZa 254 (2008: 242). De eigen bijdrage voor pensioenen van de deelnemers bedroeg in c. Kosten externe deskundigheid Rekening Begroting Rekening 2008 Begroting 2008 onderzoek en bdyigs Overige prodip igheid, uitzendkrachten, rk e.d.) Document waarop_ons_ o m\ 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleii 19

20 d. Huisvestingskosten Rekening Begroting Rekening Begroting Huur MoederTeresalaan Huur Newtonlaan Huur archiefruimte Verwarming en service Schoonmaak door derden Belastingen kantoorpand Beveiligingskosten Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten e. Automatiseringskosten Rekening Begroting Rekening Begroting Automatische informatieverwerking Kosten Outsourcing Ucentiekosten Beheer Website Onderhoudskosten hard- en software Overige automatiseringskosten Totaal automatiseringskosten f. Bureaukosten Rekening Begroting Rekening Begroting Porti Telefoon Kantoormiddelen Drukwerk derden, incl. publicatietarieven Fotokopieen Vakliteratuur/Abonnementen Representatie Huur kantoorapparatuur Huur kantoorinventaris Outsourcing repro Overige kosten Totaal bureaukosten g. Bestuurskosten Rekening Begroting Rekening Begroting Vergadervergoeding Raad van Advies Totaal bestuurskosten h. Algemene kosten Rekening Begroting Rekening Begroting Automatisering administratie Accountantskosten Kosten loonbureau Verzekeringspremies Reorganisatiekosten Diverse algemene kosten Totaal algemene kosten fc" a i o m 201 (mede) betrekking heeft^, Paraaf voor identificatijflkeleindcn: 20

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 4 5.1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 4 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig Jaarrekening 2014 Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 1 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie