Belgisch Staatsblad - Omzendbrief FB/FIM/ Interpretatie van artikel 60bi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgisch Staatsblad - Omzendbrief FB/FIM/ Interpretatie van artikel 60bi..."

Transcriptie

1 pagina 1 van 7 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 30 APRIL 2004 Omzendbrief FB/FIM/ Interpretatie van artikel 60bis van het Wetboek der successierechten inzake de vrijstelling voor vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen. - Addendum In het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2004, blz e.v. werd de bovengenoemde omzendbrief gepubliceerd, evenwel zonder de bijlagen die nu hierna volgen. 22 DECEMBER Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 (BS ) HOOFDSTUK VI. - Successierechten Art. 38. Artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten, ingevoegd bij decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij decreten van 8 juli 1997 en 19 december 1998, wordt vervangen door wat volgt : «Artikel 60bis. 1. In afwijking van de artikelen 48 en 482wordt van het successierecht vrijgesteld, de nettowaarde van : a) de activa die door de erflater of zijn echtgenoot beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming; en b) de aandelen in een familiale vennootschap of vorderingen op een dergelijke vennootschap, op voorwaarde dat de onderneming of de aandelen van de vennootschap in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden ononderbroken voor ten minste 50 procent toebehoorden aan de overledene en/of zijn echtgenoot, en dat deze spontaan in de aangifte van nalatenschap worden vermeld. Voor de berekening van de 50 procent wordt tevens rekening gehouden met de activa of de aandelen : - die in het bezit zijn of waren van ascendenten of descendenten en hun echtgenoten, of van de zijverwanten van de overledene tot en met de tweede graad; - die in het bezit zijn van kinderen van vooroverleden broers en zusters van de overledene. Fusie, splitsing, inbreng van aandelen, of andere verrichtingen in de drie jaar vóór het overlijden, waarbij de betrokkene rechtstreeks of onrechtstreeks aandeelhouder werd of blijft, belet niet dat het 0 %-tarief wordt toegepast, op voorwaarde dat de betrokkene vóór en na de verrichting aan de voorwaarden voldoet. Voor aandelen in vennootschappen met een sociaal oogmerk (VSO) geldt de 50 % eigendomsvoorwaarde niet. 2. Onder familiale onderneming wordt verstaan : een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater en/of zijn echtgenoot, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd of uitgeoefend. 3. Onder familiale vennootschap wordt verstaan : de vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese Unie, die : - ofwel zelf beantwoordt aan de voorwaarden van 1, 5 en 8; - ofwel, die aandelen en desgevallend vorderingen houdt van dochtervennootschappen die aan deze voorwaarden beantwoorden. In dit laatste geval wordt de participatievoorwaarde op geconsolideerde basis berekend; de tewerkstellingsvoorwaarde, zoals bedoeld in 5, wordt echter per vennootschap berekend. 4. Onder aandelen worden tevens begrepen : - maatschappelijke rechten in vennootschappen; - certificaten van aandelen, uitgereikt door verenigingen zonder winstoogmerk of andere rechtspersonen met zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, op voorwaarde dat : - aan elk aandeel één certificaat beantwoordt; - de rechtspersoon de verplichting heeft om de dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder; - de rechtspersoon de aandelen niet kan vervreemden zonder toestemming van de certificaathouder. 5. De vrijstelling wordt slechts toegestaan op voorwaarde dat de onderneming of de vennootschap in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden minstens vijf in het Vlaams Gewest tewerkgestelde werknemers telt, uitgedrukt in voltijdse eenheden. In afwijking van het eerste lid, wordt, indien de onderneming of de vennootschap in de drie jaren voorafgaand aan het overlijden 1, 2, 3 of 4 in het Vlaams Gewest tewerkgestelde werknemers telt, uitgedrukt in voltijdse eenheden, de vrijstelling toegepast op respectievelijk 20 %, 40 %, 60 %, of 80 % van de nettowaarde bepaald in 9. Deze vrijstelling wordt slechts toegekend en behouden voor zover gedurende 5 jaar na het overlijden de aandelen of de vorderingen toebehoren aan de erfgenamen die de vrijstelling genoten. Wanneer een erfgenaam in de periode van vijf jaar komt te overlijden, blijft de vrijstelling slechts behouden voor zover diens aandeel in rechte lijn of tussen echtgenoten wordt vererfd. Het aantal tewerkgestelde werknemers wordt beoordeeld op basis van de aangiften vereist voor de sociale wetgeving. Komen niet in aanmerking de werknemers bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 1978

2 pagina 2 van 7 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De vrijstelling wordt slechts behouden indien het aantal in het Vlaams Gewest tewerkgestelde personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse eenheden, de eerste vijf jaar na het overlijden jaar na jaar behouden blijft. Indien en in de mate dat de tewerkstelling, uitgedrukt in voltijdse eenheden in een van de vijf jaren na het overlijden lager zou zijn, is de belasting tegen het normale tarief evenredig verschuldigd. In afwijking van het vorig lid blijft de vrijstelling voorlopig volledig behouden, tijdens genoemde periode van vijf jaar, indien het voortschrijdende gemiddelde aantal in het Vlaams Gewest tewerkgestelde personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse eenheden, berekend op het einde van elk van de eerste vijf jaar na het overlijden, tenminste gelijk is aan 50 procent van het aantal personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse eenheden, op het ogenblik van het overlijden. Indien en in de mate dat de tewerkstelling uitgedrukt in voltijdse eenheden na verloop van de termijn van vijf jaar lager is dan het aantal personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse eenheden, op het ogenblik van het overlijden, is de belasting tegen het normale tarief verschuldigd. 6. De activa die bijkomend belegd werden in de onderneming in de laatste drie jaar voor het overlijden, komen voor de vrijstelling niet in aanmerking, tenzij de bijkomende belegging van deze activa beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. Kapitaalverhogingen of bijkomende leningen, die in de laatste drie jaar voor het overlijden werden volgestort of toegestaan, komen voor de vrijstelling niet in aanmerking, tenzij deze beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften. 7. Indien het belegd vermogen of het kapitaal en de vorderingen bedoeld in 1 dalen door uitkeringen of terugbetalingen in de vijf jaar na het overlijden wordt het normaal tarief evenredig verschuldigd. 8. De onderneming of de vennootschap komt slechts voor de vrijstelling in aanmerking voor zover de onderneming of de vennootschap een jaarrekening opmaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen, welke tevens aangewend werd ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting, gedurende een periode van drie jaar voor en vijf jaar na het overlijden. Ondernemingen of vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten het Vlaams Gewest moeten een jaarrekening opmaken overeenkomstig de geldende wetgeving van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. 9. Onder nettowaarde wordt verstaan de waarde van de activa of aandelen verminderd met de schulden, behalve die welke specifiek werden aangegaan om andere goederen te verwerven of te behouden. Ingeval een vennootschap overeenkomstig 3 als een familiale vennootschap wordt beschouwd op grond van het feit dat zij aandelen en desgevallend vorderingen houdt van een of meer dochtervennootschappen die aan de voorwaarden van 1, 5 en 8 beantwoorden, wordt de nettowaarde van de aandelen van en de vorderingen op de vennootschap beperkt tot de som van de waarden van de aandelen van en desgevallend vorderingen op de dochtervennootschappen die aan de voornoemde voorwaarden beantwoorden. In de mate dat de waarden van de aandelen van en desgevallend vorderingen op deze dochtervennootschappen slechts gedeeltelijk in aanmerking kunnen worden genomen volgens 5, tweede lid, van dit artikel, wordt de nettowaarde overeenkomstig beperkt. 10. Op straffe van verval is artikel 60bis slechts toepasselijk voor zover de volgende voorwaarden zijn vervuld : 1 in de aangifte wordt uitdrukkelijk om de toepassing van artikel 60bis verzocht; 2 het door de Vlaamse Gemeenschap uitgereikte attest waaruit blijkt dat aan de door dit artikel gestelde voorwaarden, op het vlak van tewerkstelling en kapitaal, is voldaan, is bij de aangifte gevoegd. Indien dit attest niet wordt ingediend voordat de rechten opeisbaar zijn, moeten deze, tegen het normale tarief berekend, binnen de wettelijke termijn betaald worden, behoudens teruggave, overeenkomstig het bepaalde in artikel 135, 8 ; 3 in de aangifte wordt in een afzonderlijke rubriek vermeld voor welke activa of aandelen de toepassing van artikel 60bis wordt gevraagd. 11. De erfgenamen die wensen het voordeel te genieten van artikel 60bis richten bij aangetekend schrijven een verzoek tot het bekomen van het in 10 bedoelde attest aan de Vlaamse regering. Dit verzoek is vergezeld van alle bewijskrachtige gegevens waaruit blijkt dat voldaan is aan die gestelde voorwaarden. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten waaronder een attest als bedoeld in 10 aangevraagd en verstrekt wordt. Indien bijkomende rechten verschuldigd worden, tengevolge van het niet langer vervullen van de voorwaarden vermeld in dit artikel, dienen de erfgenamen, legatarissen of begiftigden dit te vermelden bij wijze van aanvullende aangifte, binnen de vijf maanden nadat de verschuldigdheid definitief is komen vast te staan. Zij die de vrijstelling als bedoeld in dit artikel genoten hebben moeten, na verloop van een termijn van vijf jaar na het overlijden, aantonen dat de voorwaarden gesteld voor het behoud van het voordeel, vervuld zijn. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot deze meldingsplicht. Bij niet-naleving van de meldingsplicht zoals bedoeld hiervoor worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewoon tarief, zonder toepassing van dit artikel. 12. De Vlaamse Gemeenschap levert aan de bevoegde ontvanger, in de periode van vijf jaar na het overlijden, een nieuw attest af, elke keer dat de voorwaarden waaronder de vrijstelling werd bekomen wijzigingen ondergaan waardoor de vrijstelling geheel of gedeeltelijk vervalt.» Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 22 december Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT

3 pagina 3 van 7 De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, J. SAUWENS De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN 8 JUNI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit ven de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen (Belgisch Staatsblad 3 augustus 1999) De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, inzonderheid hoofdstuk V, afdeling 2 zoals gewijzigd door de artikelen 26 tot en met 28 van het decreet van 8 juli 1997, houdende bepalingen van de aanpassing van de begroting 1997, zoals gewijzigd door artikel 48 van het decreet van 19 december 1998, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999; Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat het een versoepeling betreft ingevolge de aanpassing van het decreet en dat het besluit onontbeerlijk is teneinde de rechtszekerheid te waarborgen van de rechtsonderhorigen; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 1999; Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Bij art. 5 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen wordt de zinsnede «eerste gedachtenstreepje» geschrapt en wordt volgende alinea bijgevoegd : «Onder wijziging in de tewerkstelling wordt verstaan : indien het voortschrijdende gemiddelde aantal zoals voorzien in art. 48, 4 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998, lager is dan 50 procent». Art. 2. In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, wordt 1 vervangen door wat volgt : «De erfgenamen dienen, om te voldoen aan de verplichting als bepaald in artikel 60bis, 11, derde lid, van het Wetboek der Successierechten, de administratie schriftelijk te bevestigen, volgens het model bedoeld in bijlage 3bis, dat blijvend aan de voorwaarden van artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten is voldaan». In 2 van dit artikel wordt de benaming «jaarlijks» vervangen door «na een periode van vijf jaar», en in 2 van dit artikel worden in 1, 2 en 3 de woorden «het verlopen jaar» vervangen door «de vijf verlopen jaren», alsmede «dit jaar» door «deze vijf jaren». Art. 3. De bepalingen van dit besluit treden in werking op 1 januari Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 8 juni L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, W. DEMEESTER-DE MEYER 18 NOVEMBER Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen (Belgisch Staatsblad 1 januari 1998) HOOFDSTUK I. - Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 decreet : afdeling 2 van hoofdstuk V van het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997; zoals gewijzigd door de artikelen 26 tot en met 28 van het decreet van 8 juli 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997; 2 familiale onderneming en activa van een familiale onderneming : te verstaan zoals bedoeld in artikel 60bis, 1 a), 2 en 6 van het Wetboek der Successierechten; 3 familiale vennootschap en aandelen in een familiale vennootschap : te verstaan zoals bedoeld in artikel 60bis, 3 en 4 van het Wetboek der Successierechten; 4 de administratie : de afdeling Financieel Management van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Departement Algemene Zaken en Financiën van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 5 jaar : de periode van 12 opeenvolgende maanden te rekenen vanaf het overlijden van de erflater; 6 erfgenamen : enkel diegenen die activa en/of aandelen erven zoals bedoeld in artikel 60bis van het Wetboek

4 pagina 4 van 7 der Successierechten; 7 contactpersoon : de door de erfgenamen aangeduide persoon aan wie de administratie alle betekeningen en mededelingen rechtsgeldig kan doen. HOOFDSTUK II. - Bevoegdheden Art. 2. De directeur-generaal van de in artikel 1 genoemde administratie is bevoegd de attesten als bedoeld in het decreet af te leveren. Hij kan deze bevoegdheid delegeren aan ambtenaren van deze administratie. HOOFDSTUK III. - Het attest inzake tewerkstelling en kapitaal Art Het verzoek tot het bekomen van een attest inzake tewerkstelling en kapitaal als bedoeld in het decreet wordt door de erfgenamen bij aangetekende brief gericht aan de afministratie genoemd in artikel 1, 4, Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel. 2. In het verzoek tot het bekomen van een attest inzake tewerkstelling en kapitaal waarvan het model is opgenomen in bijlage 1 wordt opgave gedaan van : 1 de naam, voornaam, geboortedatum, datum van overlijden, en de laatste woonplaats van de erflater; 2 het volledig adres van het ontvangkantoor der successierechten waar de aangifte van nalatenschap overeenkomstig artikel 38 van het Wetboek der Successierechten is of zal worden neergelegd; 3 de namen, voornamen, en woonplaatsen van alle erfgenamen, alsmede hun graad van verwantschap met de erflater; 4 de benaming, inschrijvingsnummer in het handelsregister, BTW-nummer en adres van de familiale onderneming of familiale vennootschap waaromtrent het voordeel van artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten gevraagd wordt; 5 het aantal in de onderneming of vennootschap tewerkgestelde werknemers, uitgedrukt in voltijdse eenheden, voor elk der drie jaren voorafgaand aan het overlijden van de erflater; 6 de nettowaarde van : hetzij de in artikel 1, 2 bedoelde activa, hetzij alle in artikel 1, 3 bedoelde aandelen voor de vijf jaren voorafgaand aan het overlijden van de erflater met vermelding van het percentage ervan dat in bezit was van de erflater en van andere personen bij naam te noemen; 7 een omstandige toelichting voor elk der drie jaren voorafgaand aan het overlijden van de erflater bij de activa die bijkomend belegd werden in de onderneming en/of bij de kapitaalverhogingen of bijkomende leningen die werden volgestort of toegestaan. Het doel van de beleggingen, kapitaalverhogingen en/of leningen dient aangegeven te worden en gemotiveerd. 3. Bij het verzoek tot het bekomen van een attest inzake tewerkstelling en kapitaal dienen voor eensluidend verklaarde afschriften van volgende bescheiden te worden gevoegd : 1 de jaarrekeningen van de drie jaren voorafgaand aan het overlijden van de erflater, opgemaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 of overeenkomstig de geldende wetgeving van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is zo deze gelegen is buiten het Vlaams Gewest; 2 de RSZ-aangiften van de drie jaren voorafgaand aan het overlijden van de erflater waaruit op ondubbelzinnige wijze het aantal werknemers als bepaald in art. 60bis 5 van het Wetboek der Successierechten, uitgedrukt in voltijdse eenheden, van de onderneming of vennootschap gedurende deze jaren blijkt of af te leiden is; 3 het aandelenregister van de vijf jaren voorafgaande aan het overlijden van de erflater waaruit op ondubbelzinnige wijze de participaties als bedoeld in artikel 60bis 1, b) en 4 van het Wetboek der Successierechten blijken; 4 facturen, stukken en bescheiden, verslagen van algemene vergaderingen welke de opgegeven motivering van het doel van de in 1, 7 bedoelde beleggingen, kapitaalverhogingen en/of leningen staven. 4. Het verzoek tot het bekomen van een attest inzake tewerkstelling en kapitaal is gedateerd en door de erfgenamen ondertekend. De erfgenamen verklaren op hun eer dat vermelde gegevens en bijgevoegde bewijsstukken correct en volledig zijn. Art De administratie beslist binnen de 25 werkdagen na ontvangst van het verzoek. Bij een positieve beslissing wordt het attest waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 betekend aan de contactpersoon. Een gemotiveerde negatieve beslissing wordt binnen dezelfde termijn betekend aan de contactpersoon. De bevoegde ontvanger der successierechten wordt van deze negatieve beslissing op de hoogte gebracht. Wanneer het verzoek niet alle gegevens als vermeld in 2 van artikel 3 of de bewijskrachtige stukken vermeld in 3 van artikel 3 bevat, begint de termijn vermeld in het eerste lid slechts te lopen vanaf de datum van ontvangst door de administratie van de ontbrekende gegevens en/of stukken. De administratie meldt in dit geval aan de contactpersoon evenwel binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek dat dit niet volledig is en duidt de gegevens en/of bewijsstukken aan die ontbreken. Voor wat betreft de aanvragen, ontvangen door de administratie vóór publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, zullen de aanvragers worden aangeschreven teneinde zich te conformeren aan de richtlijnen van dit besluit. 2. het attest inzake tewerkstelling en kapitaal wordt afgeleverd om gevoegd te worden bij de aangifte van nalatenschap en bevat volgende vermeldingen : 1 de naam, voornaam, geboortedatum, datum van overlijden, en de laatste woonplaats van de erflater; 2 het adres van het ontvangkantoor der successierechten waar de aangifte van nalatenschap overeenkomstig artikel 38 van het Wetboek der Successierechten is of zal worden neergelegd; 3 de namen, voornamen, en woonplaatsen van alle erfgenamen, alsmede hun graad van verwantschap met de erflater; 4 de benaming, inschrijvingsnummer in het handelsregister, BTW-nummer en adres van de familiale onderneming of familiale vennootschap waaromtrent het voordeel van artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten gevraagd wordt : 5 het aantal in de onderneming of vennootschap tewerkgestelde werknemers, uitgedrukt in voltijdse eenheden, voor elk de drie jaren voorafgaand aan het overlijden van de erflater; 6 de nettowaarde van : hetzij de in artikel 1, 2 bedoelde activa, hetzij alle in artikel 1, 3 bedoelde aandelen

5 pagina 5 van 7 voor de vijf jaren voorafgaand aan het overlijden van de erflater met vermelding van het percentage ervan dat in bezit was van de erflater en van andere personen bij naam te noemen; 7 de mate waarin de beleggingen, kapitaalverhogingen en/of leningen opgegeven en gemotiveerd door de aanvrager(s) overeenkomstig artikel 3, 1, 7 van dit besluit beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften; 8 de beslissing van de administratie dat op grond van de onder 1 tot 5 door de aanvragers verstrekte gegevens en de bijgevoegde bewijsstukken al dan niet, gedeeltelijk of volledig voldaan is aan de door artikel 60bis gestelde voorwaarden op het vlak van tewerkstelling en kapitaal om de vermindering te bekomen. Het attest wordt door de administratie gedateerd en genummerd. 3. Het attest wordt afgeleverd in drie exemplaren, twee originele exemplaren gedateerd en ondertekend door de ambtenaar of zijn gemachtigde als bepaald in artikel 2 van dit besluit en één voor eensluidend verklaard afschrift van het origineel. Het eerste origineel exemplaar is bestemd om gevoegd te worden bij de aangifte van nalatenschap, het tweede originele exemplaar wordt rechtstreeks naar de bevoegde ontvanger der successierechten gestuurd terwijl het afschrift dient te worden bewaard door de erfgenamen. HOOFDSTUK IV. - De meldingsplicht Art De erfgenamen dienen, om te voldoen aan de meldingsplicht als bepaald in artikel 60bis 11, tweede lid, van het Wetboek der Successierechten, de administratie schriftelijk in kennis te stellen van wijzigingen inzake de tewerkstelling, het belegd vermogen en/of het bezit van de aandelen volgens het model bedoeld in bijlage 3. Onder wijziging in de tewerkstelling wordt verstaan : indien het voortschrijdende gemiddelde aantal zoals voorzien in art. 48, 4 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998, lager is dan 50 procent. 2. Bij deze kennisgeving dient het nummer van het verleende attest, genoemd in artikel 4, te worden vermeld, terwijl ook een afschrift van de RSZ-aangiften, van het aandelenregister en/of van de stukken waaruit de wijziging blijkt, moet worden bijgevoegd. 3. De administratie levert binnen de termijnen van artikel 4 1 een wijzigend attest af waarvan het model als bijlage 4 bij dit besluit gevoegd is. 4. Het attest wordt afgeleverd in drie exemplaren, twee originele exemplaren gedateerd en ondertekend door de ambtenaar of zijn gemachtigde als bepaald in artikel 2 van dit besluit en één voor eensluidend verklaard afschrift van het origineel. Het eerste origineel exemplaar is bestemd om gevoegd te worden bij de aangifte van nalatenschap, het tweede originele exemplaar wordt rechtstreeks naar de bevoegde ontvanger der successierechten gestuurd terwijl het afschrift dient te worden bewaard door de erfgenamen. Art De erfgenamen dienen, om te voldoen aan de verplichting als bepaald in artikel 60bis, 11, derde lid, van het Wetboek der Successierechten, de administratie schriftelijk te bevestigen, volgens het model bedoeld in bijlage 3bis, dat blijvend aan de voorwaarden van artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten is voldaan. 2. Bij deze verklaring dienen voor eensluidend verklaarde afschriften van volgende bescheiden te worden gevoegd : 1 de jaarrekeningen van de vijf verlopen jaren na het overlijden van de erflater, opgemaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 of overeenkomstig de geldende wetgeving van de plaats waar de maatschappelijk zetel gevestigd is zo deze gelegen is buiten het Vlaams Gewest; 2 RSZ-aangiften van de vijf verlopen jaren na het overlijden van de erflater waaruit op ondubbelzinnige wijze het aantal werknemers als bepaald in artikel 60bis, 5 van het Wetboek der Successierechten, uitgedrukt in voltijdse eenheden, van de onderneming of vennootschap gedurende deze vijf jaren blijkt of af te leiden is; 3 het aandelenregister van de vijf verlopen jaren na het overlijden van de erflater waaruit op ondubbelzinnige wijze het behoud van de participaties als bedoeld in artikel 60bis 5, tweede lid van het Wetboek der Successierechten blijkt. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen Art. 7. De bepalingen van dit besluit treden in werking op 1 januari Art. 8. De Vlaamse minister bevoegd voor financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 18 november 1997 L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, W. DEMEESTER-DE MEYER BIJLAGEN : 1. Het aanvraagformulier voor het bekomen van een attest inzake tewerkstelling en kapitaal 2. Het attest inzake tewerkstelling en kapitaal 3. Het jaarlijks meldingsformulier bij wijzigingen+ 3bis Het meldingsformulier na vijf jaar 4. Het wijzigend attest inzake tewerkstelling en kapitaal 6 JULI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit ven de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, inzonderheid hoofdstuk V, afdeling 2, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997 bij het decreet van 19 december 1998 hounde bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 en bij het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot

6 pagina 6 van 7 begeleiding van de begroting 2000; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en famiale vennootschappen, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 en 8 juni 1999; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 mei 2001; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 6 juli 2001; Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid eneuropese Aangelegenheden; Na beraadslaging. Besluit : Artikel 1. Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor famiale ondernemingen en familiale vennootschappen, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 en 8 juni 1999, wordt vervangen door wat volgt : besluit van de Vlaamse regering betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en famiale vennootschappen". Art. 2. Artikel 1, 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen door hetgeen volgt : «1 decreet : afdeling 2 van hoofstuk V van het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997, van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 en van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000;». Artikel 1, 3, van hetzelfde besluit wordt vervangen door hetgeen volgt : «3 famiale vennootschap en aandelen in of vorderingen op een familiale vennootschap : te verstaan zoals bedoeld in artikel 60bis, 1 b), 3, 4 en 6». Art. 3. Artikel 3, 2, 6, van hetzelfde besluit wordt vervangen door hetgeen volgt : «6 hetzij de in artikel 1, 2, bedoelde activa met een duidelijke omschrijving en verwijzing naar de jaarrekening, hetzij het aantal aandelen en de precieze aard van alle in artikel 1, 3, bedoelde aandelen voor de drie jaren voorafgaande aan het overlijden van de erflater, met vermelding van het percentage dat in het bezit was van van de erflater en van anderen bij naam te noemen personen, hetzij de in artikel 1, 3, bedoelde vorderingen met een duidelijke omschrijving en verwijzing naar de jaarrekening.». Artikel 3, 2, 7, van hetzelfde besluit wordt vervangen door hetgeen volgt : «7 de activa die bijkomend in de onderneming belegd werden en/of de kapitaalverhogingen of bijkomende leningen die werden volgestort moeten in absolute cijfers worden weergegeven met een zo specifiek mogelijke omschrijvingen en een verwijzing naar de waarde in de balans voor elk van de drie jaren voorafgaande aan het overlijden van de erflater; het doel van de beleggingen, kapitaalverhogingen en/of leningen moet vermeld en voldoende gemotiveerd worden;». Aan artikel 3, 3, van hetzelfde besluit wordt het volgende toegevoegd : «5 het huwelijkscontract indien dit afwijkt van het wettelijk stelsel, of het samenlevingscontract.» Art. 4. Artikel 4, 2, 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door hetgeen volgt : «6 hetzij de in artikel 1, 2, bedoelde activa met een duidelijke omschrijving en verwijzing naar de jaarrekening, hetzij het aantal aandelen en de precieze aard van alle in artikel 1, 3, bedoelde aandelen voor de drie jaren voorafgaande aan het overlijden van de erflater, met vermelding van het percentage dat in het bezit was van de erflater en van andere bij naam te noemen personen, hetzij de in artikel 1, 3, bedoelde vorderingen met een duidelijke omschrijving en verwijzing naar de jaarrekening.». Aan artikel 4, 2, 7, van hetzelfde besluit wordt in fine de volgende zinsnede toegevoegd : «en, in voorkomend geval, het nominaal bedrag van de beleggingen, kapitaalverhogingen of leningen die niet beantwoorden aan de voorwaarde van artikel 3, 1, 7, van dit besluit;». Aan artikel 4, 2, 8, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd. : «Indien de voorwaarde van volledige tewerkstelling, zoals bedoeld in artikel 60bis, 5, eerste lid, van het decreet, niet vervuld is, wordt het percentage vna heet aantal aandelen dat in aanmerking komt voor vrijstelling vermeld.» Art. 5. Artikel 6 van het besluit van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en famiale vennootschappen, zoals gewijzigd door artikel 2 van het besluit van 8 juni 1999, wordt vervangen door wat volgt : «Art De erfgenamen dienen, om te voldoen aan de verplichting zoals bepaald in artikel 60bis, 11, derde lid, van het Wetboek der Successierechten, de administratie schriftelijk te bevestigen, volgens het moedel bedoeld in bijlage 5, dat blijvend aan de voorwaarden van artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten is voldaan. 2. Bij deze verklaring dienen voor eensluidend verklaarde afschriften van de volgende bescheiden gevoegd te worden : 1 de jaarrekeningen van de vijf verlopen jaren na het overlijden van de erflater, opgemaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen of overeenkomstig de geldende wetgeving van de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd, zo deze buiten het Vlaamse Gewest is gelegen; 2 de RSZ-aangiften van de vijf verlopen jaren na het overlijden van de erflater waaruit op ondubbelzinnige wijze en uitgedrukt in voltijdse eenheden het aantal werknemers, zoals bepaald in artikel 60bis, 5, van het Wetboek der Successierechten, van de onderneming of de vennootschap gedurende deze vijf jaren blijkt of af te leiden is; 3 het aandelenregister van de vijf verlopen jaren na het overlijden van de erflater waaruit op ondubbelzinnige wijze het behoud van de participaties, zoals bedoeld in artikel 60bis, 5, tweede lid, van het Wetboek der Successierechten blijkt.»

7 pagina 7 van 7 Art. 6. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen doorde bijlage 1, zoals gevoegd bij dit besluit. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage 2, zoals gevoegd bij dit besluit. Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage 3, zoals gevoegd bij dit besluit. Bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage 4, zoals gevoegd bij dit besluit. Aan hetzelfde besluit wordt een nieuwe bijlage 5, zoals gevoegd bij dit besluit, toegevoegd. Art. 7. Aan hetzelfde besluit worden de nieuwe bijlagen 6 tot en met 10 toegevoegd. Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001, met uitzondering van artikel 6 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari Artikel 7 houdt op van kracht te zijn met ingang van 1 januari Brussel, 6 juli De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden. P. DEWAEL Bijlagen - Bijlage 1 : Aanvraagformulier tot het bekomen van het attest inzake tewerkstelling en kapitaal tot het bekomen van het verlaagd tarief van de successierechten voor famiale ondernemingen en familiale vennootschappen in euro; - Bijlage 2 : Attest inzake tewerkstelling en kapitaal in EUR; - Bijlage 3 : Jaarlijks meldingsformulier bij wijzigingen in euro; - Bijlage 4 : wijzigend attest inzake tewerkstelling en kapitaal in euro; - Bijlage 5 : Meldingsformulier na vijf jaar in euro; - Bijlage 6 : Aanvraagformulier tot het bekomen van het attest inzake tewerkstelling en kapitaal tot het bekomen van het verlaagd tarief van de successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen in BEF; - Bijlage 7 : Attest inzake tewerkstelling en kapitaal in BEF; - Bijlage 8 : Jaarlijks meldingsformulier bij wijzigingen in BEF; - Bijlage 9 : wijzigend attest inzake tewerkstelling en kapitaal in BEF; - Bijlage 10 : Meldingsformulier na vijf jaar in BEF. begin (#top) Publicatie : Een dienst aangeboden door

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 44189 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2004 MONITEUR BELGE 85357 3. Bewaker per dag... 2,73 3. Gardien par jour... 2,73 4. Politiecommissarie... 5,42 4. Commissaire de police... 5,42 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Onderwerp Omzendbrief FB/FIM/2004.1. Interpretatie van artikel 60bis van het Wetboek der successierechten inzake de vrijstelling voor vererving van familiale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse Overheid Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Datum 23 december 2011 Copyright

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2014 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF VLAAMS GEWEST BRUSSELS

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37497

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel.

Nadere informatie

1 Vul de gegevens van de erflater in alsook het nummer van uw oorspronkelijke attest van vrijstelling van successierechten. voor- en achternaam

1 Vul de gegevens van de erflater in alsook het nummer van uw oorspronkelijke attest van vrijstelling van successierechten. voor- en achternaam Melding na vijf ar van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd (rolnr : 2014/AR/1280)

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd (rolnr : 2014/AR/1280) Rechtspraak - Successierechten Successierechten - Tarief - Vrijstellingen - Familiale ondernemingen - Participatievoorwaarde - Berekeningswijze - Begrip "Familie" Arrest van het Hof van Beroep te Gent

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2017 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF 3 % in rechte lijn

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 1045 (2010-2011) Nr. 7 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier:

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten Onderwerp: - vrijstelling van successierechten (SR) voor bossen - vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN 1. Rechtsgrond Decreet van 9 mei 2003 (B.S.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.500 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning Stuk 865 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 mei 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 175.528 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 5 FEBRUARI 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Omzendbrief VLABEL 2015/2

Omzendbrief VLABEL 2015/2 Kabinet van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie Koning Albert II-laan 19, 11e v., 1210 Brussel T 02 552 67 00 kabinet.turtelboom@vlaanderen.be Omzendbrief VLABEL 2015/2 15 / 12 / 2015

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

22272 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22272 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22272 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën [C 2004/35563] Aanwijzing van de ambtenaren belast met de aanvaarding

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 6 29 november 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten stuk ingediend op 1529 (2011-2012) Nr. 1 14 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten verzendcode: FIN 2 Stuk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81753 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Vlaamse Belastingdienst

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst Omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012 Interpretatie van de regeling met betrekking tot overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zoals ingevoegd bij hoofdstuk 17 van het decreet van

Nadere informatie

Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen

Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen Auteur: Rik Deblauwe Publicatiedatum: 28 mei 2015 Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.lexfin.be en is een aanvulling op de Inleiding

Nadere informatie

Voorstel tot vervanging van een preventieadviseur in de diensten van de Vlaamse regering

Voorstel tot vervanging van een preventieadviseur in de diensten van de Vlaamse regering Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire ~angele~enheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 483 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 16 november 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa, ondertekend

Nadere informatie

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 13526 MONITEUR BELGE 13.03.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 de volgende benamingen worden toegevoegd : onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : «Installateur alarminstallaties»; het aanbod van deze

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 28, 1, eerste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 28, 1, eerste lid; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag en de invordering van niet-fiscale

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen Editie 2013 Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF (W. Reg., art. 140bis) Vrijstelling 3 % 0 % 2. SCHENKERS

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten. Advies. van de Raad van State

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten. Advies. van de Raad van State stuk ingediend op 1529 (2011-2012) Nr. 9 4 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten Advies van de Raad van State

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD van 15 november 1997 MINISTERIE VAN DE WAALSE REGERING 16 OKTOBER 1997. Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie