[Eiser], Texas [Gedaagden] DomJur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Eiser], Texas [Gedaagden] DomJur 2014-1078"

Transcriptie

1 [Eiser], Texas [Gedaagden] DomJur Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/ / KL ZA Datum: 8 mei 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], Texas (Verenigde Staten van Amerika), eiser, advocaat mr. J.J. van der Goen te Soest, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 1] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats] en kantoorhoudende te [woonplaats ], gedaagde, niet verschenen, 2. [gedaagde sub 2], wonende te [woonplaats ], gedaagde, advocaat mr. P.G.W. van Wees te Arnhem. Partijen zullen hierna [eiser], [gedaagde 1] en [gedaagde sub 2] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 9 april 2014 met producties; de producties van [gedaagde sub 2] van 16 april 2014; de mondelinge behandeling op 17 april 2014; het tijdens de behandeling tegen de niet verschenen [gedaagde 1] verleende verstek; de pleitnota van [gedaagde sub 2] Vervolgens is vonnis bepaald op 1 mei 2014, waarna de vonnisdatum nader is bepaald op 8 mei De feiten 2.1. Op 18 februari 2000 is de 17-jarige [minderjarige] (hierna: [minderjarige]) uit [woonplaats ] (Friesland) dood aangetroffen in een sloot bij [woonplaats ] [eiser] is de oom van [minderjarige] en de halfbroer van de moeder van [minderjarige] Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onderzoek verricht naar het overlijden van [minderjarige] en geconcludeerd dat van een misdrijf niet is gebleken. Ook een nader verkennend onderzoek in 2010 door het OM verricht, heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake is van een misdrijf.

2 2.4. [eiser] is in de beide justitiële onderzoeken gehoord als getuige, maar niet aangemerkt als dader De moeder van [minderjarige] heeft een website gehad (www.[naam].nl) waarmee zij aandacht vroeg voor de dood van [minderjarige]. Op de website werd onder meer het volgende vermeld: Het hoe en waarom van zijn verdwijning en dood is nog immer een raadsel, omdat er destijds geen onderzoek naar gedaan is. Een doofpotaffaire zogezegd. In sept kwam er dan tóch, na aandringen van vele kanten, een onderzoek op gang naar de dood van [minderjarige] en een jaar later óók naar de meest voor de hand liggende verdachte, mijn (half)broer Dr. [eiser] wegens zijn boosaardige acties en zijn rol in de zaak. [Vanwege zijn positie en betrekkingen met politie/justitie werd hem eerder steeds de hand boven het hoofd gehouden en gingen de dossiers over zijn jarenlange terreur jegens mijn gezin de plank op als zijnde niet relevant ] 2.6. Op verzoek van [eiser] heeft de moeder van [minderjarige] (medio 2013) de website offline gehaald In december 2013 heeft [eiser] geconstateerd dat op de website opnieuw aandacht werd besteed aan de dood van [minderjarige]. Op 3 januari 2014 werd op de website (hierna: de Website) onder meer vermeld: Tevens laat [A]. weten dat het eenvoudiger voor de halfbroer (die multimiljonair geworden zou zijn in de booming oil in Texas ) zou zijn geweest om een goede advocaat tegen zijn neefje in stelling te brengen dan de jongen te doden, aangezien juridische procedures tot het dagelijkse leven behoren van de halfbroer (punt 46). Desalniettemin weet [A] dan ook nog te melden dat de halfbroer altijd een goede relatie zou hebben gehad met neefje [minderjarige] en niets zou hebben geweten van de aanstaande procedure tegen hem (die hem toch per aangetekend stuk was aangezegd). (punt 40 en 41). Toch oppert [A] (gekscherend?) dat de halfbroer misschien uit angst voor deze procedure zijn neefje [minderjarige] gedood zou kunnen hebben. (punt 42) De bron van de indianenverhalen van [A] Opvallend is dat zijn lasterlijke verhalen tot in de details kopieën zijn van de verhalen van de halfbroer van moeder. [A] verwijst dan ook veelvuldig naar de door hem met naam en toenaam genoemde halfbroer als bron van alle informatie. Deze man heeft gedurende vele jaren het gezin van moeder [B] belaagd en belasterd. Hij verspreidde verhalen over psychiatrische aandoeningen, kindermishandeling en verwaarlozing op scholen van [minderjarige] en in de sociale omgeving van moeder en zoon. Daarbij deed hij zich zelfs voor als voogd van [minderjarige]. Ook deed hij valse meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij politie en justitie. Hij zorgde ervoor dat moeder en zoon verstoten werden uit de familie en op allerlei wijzen benadeeld werden en in een sociaal isolement gedreven werden. Moeder en zoon hebben hier emotioneel, maatschappelijk en financieel aantoonbaar zeer onder geleden. Hij bedreigde [minderjarige] toen hem duidelijk werd dat [minderjarige] hem voor de rechter zou slepen zodra hij 18 jaar geworden zou zijn. De rechtszaak ging niet door omdat [minderjarige] kort daarna is ontvoerd en omgekomen. Na de door van [minderjarige] is de man doorgegaan met zijn lastercampagne, die er geheel op gericht was de geloofwaardigheid van moeder te ondermijnen en [minderjarige] weg te zetten als het gedoodverfde slachtoffer van een falende opvoeding van een psychiatrische moeder.

3 Hij benaderde heimelijk na (en voor!) de dood van [minderjarige] politie en justitie met verhalen dat het te verwachten was dat het slecht zou aflopen met [minderjarige] aangezien de moeder haar kind de dood in dreef. Hij publiceerde in kranten en richtte een 5-tal websites op waarbij hij als domeinnaam de naam van [minderjarige] misbruikte. Zo heeft hij voortdurend aan de weg getimmerd om de pogingen van moeder om de toedracht van de dood van haar zoon te achterhalen op een perverse manier tegen te werken. Zelfs de media trachtte hij (tevergeefs) de mond te snoeien m.b.t. berichtgeving over de zaak [minderjarige]. Ook belaagde hij de moeder op een sadistische wijze op haar eigen website onder allerlei aliassen, zonder te beseffen dat hij middels zijn IP geenszins anoniem was Op de Website stond op 3 januari 2014 onder meer een op 1 januari 2014 door [naam] geplaatste reactie: WAAROM looft de broer die multimiljonair is eigenlijk niet een beloning uit voor de Gouden Tip!!??!! Hij beweert toch dat hij het zo goed voor had met dat joch waarom doet hij dan niets dat zou hem tevens van alle verdenkingen (kunnen) zuiveren?? Wel steekt hij steeds enorm veel tijd en energie in om iedereen (incl. politie en justitie) er van te overtuigen dat een onderzoek naar de dood van zijn neefje hélemaal niet nodig is Hmmm vreemd 2.9. [gedaagde 1] is de hosting provider van de Website [gedaagde sub 2] is de beheerder van de Website [eiser] heeft [gedaagde 1] en [gedaagde sub 2] diverse malen aangeschreven met het verzoek de onrechtmatige content van de Website te verwijderen alsmede tot het verstrekken van IPadressen van de diverse posters op de Website In de van 14 februari 2014 van [gedaagde 1] aan mr. Kruijtzer, kantoorgenoot van mr. Van der Goen, wordt onder meer meegedeeld: Wij zijn niet de beheerder of eigenaar van deze website. Uw klacht is hierna doorgestuurd. Wij halen alleen websites offline als hier een gerechtelijk bevel voor is of dat de website tegen onze algemene voorwaarden is. Ook het verstrekken van klantgegevens gaat helaas niet zonder gerechtelijk bevel In de van 28 maart 2014 van [gedaagde sub 2] aan mrs. Kruijtzer en Van der Goen, wordt onder meer meegedeeld: Ik begrijp hier he-le-maal niks van. Er worden helemaal geen namen genoemd die betrekking hebben op uw cliënt. Ik behandel op mijn website uitlatingen die door [A] (het vriendje van uw cliënt) online werden gezet. Uw cliënt herkent zich hierin? Wonderlijk. Datzelfde vriendje ([A]) schreef u ook al aan met de vraag of u iets tegen de moeder van [minderjarige] zou kunnen ondernemen. Vreemd he? De wereld op zijn kop?

4 De bewuste citaten die u in uw schrijven meestuurde werden reeds opgeschoond en bijgewerkt VOORDAT ik de eerste keer (begin februari) door [gedaagde 1] op de hoogte werd gesteld van uw schrijven aan hen. U stuurt mij nu bijna exact hetzelfde stuk met dezelfde citaten welke opgemaakt werden door een gerechtsdeurwaarder die u reeds aan [gedaagde 1] verstuurde. Ik zie dus niet waar ik hier nu dan fout zou zitten? en: Voor de goede orde het overdragen van de digitale gegevens van mijn bezoekers en posters kan slechts na aanleiding van een gerechtelijk bevel. 3. Het geschil 3.1. [eiser] vordert samengevat en zoals de rechtbank de vorderingen begrijpt dat bij vonnis, uitvoerbaar bij vonnis: a. [gedaagde sub 2] wordt bevolen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de op de internet website gepubliceerde uitingen die [eiser] betreffen alsmede de reacties daarop te verwijderen en verwijderd te houden; b. [gedaagde sub 2] wordt verboden zich via het internet of enig ander openbaar medium over [eiser] uit te laten, althans zich uit te laten op een wijze zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven; c. [gedaagde sub 2] wordt bevolen om binnen 2 x 24 uur na betekening van dit vonnis aan de raadsman van [eiser] schriftelijk opgave te doen van de namen, de woon- /vestigingsadressen en de IP-adressen van de (rechts)personen van wie de onrechtmatige uitspraken gepubliceerd op de internet website afkomstig zijn; d. [gedaagde 1], indien en voor zover mocht blijken dat [gedaagde sub 2] niet de beheerder is van de internet website te bevelen om binnen 2 x 24 uur na betekening van dit vonnis aan de raadsman van [eiser] schriftelijk opgave te doen van de namen, de woon- /vestigingsadressen en de IP-adressen van de (rechts)personen in wiens opdracht [gedaagde 1] toegang tot voormelde website verleent; e. [gedaagde 1] wordt bevolen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het verlenen van toegang tot het internet aan de internet website te staken en gestaakt te houden; f. [gedaagde 1] wordt bevolen om op het eerste verzoek van [eiser], indien mocht blijken dat [gedaagde sub 2] of de onder 4. Genoemde (rechts)persoon via een (andere) website aanwezig op een server bij en/of van [gedaagde 1], althans een server binnen de invloedssfeer van [gedaagde 1], opnieuw de internet website althans een met deze website vergelijkbare website met daarop vergelijkbare uitingen die [eiser] betreffen zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven op het internet plaatst, de toegang tot het internet van de nieuwe website te staken en gestaakt te houden; g. voormelde bevelen en verboden elke op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000,-- per dag of gedeelte van de dag dat [gedaagde 1] respectievelijk [gedaagde sub 2] daar niet aan voldoet; h. [gedaagde 1] en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen om binnen 2 x 24 uur na betekening van dit vonnis bij wege van voorschot te betalen een bedrag van ,--; i. [gedaagde 1] en [gedaagde sub 2] te veroordelen in de kosten van deze procedure [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn vorderingen gesteld dat op de Website zeer beledigende, smadelijke, lasterlijke en derhalve schadelijke informatie over [eiser] wordt gepubliceerd zonder enige feitelijke onderbouwing of grondslag. [eiser] stelt dat hij op de Website ten onrechte wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van [minderjarige], dat hij zijn positie en betrekkingen

5 met politie en justitie zou hebben gebruikt om strafrechtelijke vervolging te voorkomen alsmede dat hij de moeder van [minderjarige] zou hebben belaagd en belasterd. [eiser] stelt dat op grond van het voorgaande sprake is van een onrechtmatige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer en aantasting van zijn eer en goede naam. [eiser] houdt [gedaagde 1] als hosting provider en [gedaagde sub 2] als beheerder van de Website daar aansprakelijk voor en stelt dat hij recht op en spoedeisend belang heeft bij toewijzing van het gevorderde [gedaagde sub 2], anders dan de niet-verschenen [gedaagde 1], voert verweer en heeft daartoe het volgende gesteld. [gedaagde sub 2] heeft tussen 3 januari 2014 en 6 januari 2014 de gehele inhoud van de Website op zodanige wijze aangepast dat ook bij de stukken over [minderjarige] geen verwijzingen meer te vinden zijn naar [eiser]. De verwijzingen als broer, stiefbroer en familielid zijn allen vervangen door SVTET (stalker van [B] en [minderjarige]) of door CO. [eiser] heeft dan ook geen spoedeisend belang meer bij zijn vorderingen, nu hij van onjuiste gegevens uitgaat. Voorts is de gehele topic over [minderjarige] op 10 april 2014 voorlopig offline gehaald. Betwist wordt dat [eiser] op de Website wordt/werd aangeduid als moordenaar van [minderjarige] dan wel dat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van [minderjarige] en dat [eiser] de zaak in de doofpot heeft gestopt. De publicaties zijn dan ook niet onrechtmatig jegens [eiser], zodat reeds om deze grond er geen verplichting bestaat tot afgifte IP adressen en NAW-gegevens. [gedaagde sub 2] stelt voorts dat de berichtgeving over [minderjarige] een publieke taak dient en dat dit prevaleert boven het persoonlijk belang van [eiser]. Voorts acht [gedaagde sub 2] van belang dat [eiser] in het verleden zelf ook vele berichten geplaatst heeft op onbeveiligde websites en dat deze documenten nog steeds vindbaar zijn. [eiser] neemt nog steeds actief deel aan het publieke debat, zij het in een beveiligde omgeving en via zijn nauwe banden met andere posters zoals [A], [naam] en [naam]. [gedaagde sub 2] concludeert dan ook tot afwijzing van de vorderingen Op de stellingen van [eiser] en [gedaagde sub 2] wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Het spoedeisend belang vloeit uit de aard van de vordering voort. De door [gedaagde sub 2] gestelde omstandigheid dat hij in januari 2014 zijn website zou hebben aangepast maakt niet dat [eiser] geen spoedeisend belang meer zou hebben In deze zaak gaat het om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk aan de zijde van [eiser] diens recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en aan de zijde van [gedaagde sub 2] het recht op vrijheid van meningsuiting Toewijzing van het gevorderde verbod op de Website van [gedaagde sub 2] levert een beperking op van het in artikel 7 Grondwet (hierna: Gw) en artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde recht van [gedaagde sub 2] op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer de Website van [gedaagde sub 2] een zodanige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiser] dat die als onrechtmatig kan worden aangemerkt in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op privacy - in dat geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

6 4.4. Het belang van [gedaagde sub 2] is dat hij met zijn Website aandacht wil vragen voor allerhande zaken die naar zijn mening van maatschappelijk belang zijn en die nog onopgehelderd zijn dan wel dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het officiële verhaal. Eén van de zaken waar [gedaagde sub 2] aandacht voor vraagt is het overlijden van [minderjarige] in februari Het belang van [eiser] is erin gelegen dat hij door de berichtgeving op de Website niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen als ware hij betrokken bij de dood van [minderjarige], dat hij zijn positie en betrekkingen met politie en justitie zou hebben gebruikt om strafrechtelijke vervolging te voorkomen alsmede dat hij de moeder van [minderjarige] zou hebben belaagd en belasterd Anders dan [gedaagde sub 2] stelt is de voorzieningenrechter van oordeel dat in de door [eiser] aangehaalde artikelen op zijn Website over [minderjarige] wel de suggestie wordt gewekt dat [eiser] als verdachte van betrokkenheid bij de dood van [minderjarige] kan worden aangemerkt en dat [eiser] grote moeite zou doen om de zaak in de doofpot te stoppen en de moeder van [minderjarige] op een perverse manier zou tegenwerken en op sadistische wijze belaagt (zie 2.7. en 2.8). Voorts is bij de beoordeling van belang dat tot twee keer toe justitieel onderzoek is gedaan naar de dood van [minderjarige] en dat [eiser], die als getuige is gehoord, geen enkele keer als verdachte is aangemerkt. Onder deze omstandigheid heeft [eiser] er recht op en belang bij dat hij gevrijwaard wordt van verdachtmaking dat hij toch als verdachte betrokken is bij de dood van [minderjarige]. Hetzelfde geldt voor de gestelde maar op geen enkele wijze onderbouwde bewering dat [eiser], als mogelijke dader, zijn positie en betrekkingen met politie en justitie zou hebben gebruikt om strafrechtelijke vervolging te voorkomen. Ook het op de Website gestelde over het tegenwerken van de moeder van [minderjarige] is eveneens onrechtmatig jegens [eiser] te achten. De omstandigheid dat uit diverse van de door partijen overgelegde producties blijkt dat reeds in 1996 de verstandhouding tussen [eiser] en de moeder van [minderjarige] zeer problematische was en nog steeds is, maakt dit niet anders en geeft [gedaagde sub 2] ook geen vrijbrief [eiser] er publiekelijk van te beschuldigen de moeder van [minderjarige] op een perverse manier tegen te werken De door [gedaagde sub 2] gestelde omstandigheid dat de verwijzingen naar [eiser] (als broer, stiefbroer en familielid) op de Website zou zijn verwijderd en vervangen door SVTET (stalker van [B] en [minderjarige]) of CO maakt dit niet anders. Hetzelfde geldt voor de ter zitting gestelde omstandigheid dat de topic over [minderjarige] op de Website tijdelijk offline is gehaald. Deze (ter zitting gestelde en niet aangetoonde) gewijzigde situatie verzet zich niet tegen toewijzing van de vorderingen in na te melden zin, nu de doorgevoerde wijzigingen voor zover daarmee al de onrechtmatigheid zou zijn opgeheven - zo weer terug te draaien zijn De door [gedaagde sub 2] gestelde omstandigheid dat [eiser] in het verleden heeft deelgenomen aan het publieke debat en thans op een afgeschermde website informatie heeft staan over [minderjarige] en zijn moeder, maakt evenmin dat de vordering niet toewijsbaar zou zijn. Ook onder deze omstandigheid mag [eiser] verlangen verschoond te blijven van de onder 4.6 genoemde verdachtmaking en beschuldigingen Gelet op ontoelaatbaar geachte uitingen over [eiser] op de Website, de onderlinge samenhang tussen de uitingen en het totaalbeeld dat door de diverse uitingen op de Website over [eiser] wordt gecreëerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de content van de website over de dood van [minderjarige] -voor zover de uitingen [eiser] betreffen - verwijderd dient te worden, dan wel verwijderd dient te blijven. Daarbij gaat het ook om verwijzingen als SVTET of CO. Onvoldoende is gebleken dat de lezer met deze vermeldingen, voor zover ook daadwerkelijk reeds gebruikt, niet kan begrijpen dat naar [eiser] wordt verwezen. Het onder 3.1 onder a. en b. gevorderde is dan ook in na te melden zin toewijsbaar.

7 4.10. Het onder 3.1 onder c. gevorderde komt reeds niet voor toewijzing in aanmerking, nu [eiser] niet heeft gesteld welke uitlating(en) van een (anonieme) derde op de Website hij onrechtmatig acht. De door [eiser] genoemde gewraakte uitingen (zie 2.7. en 2.8) zijn immers allen afkomstig van [gedaagde sub 2] als beheerder van de website Het onder 3.1 onder d. gevraagde bevel komt niet voor toewijzing in aanmerking op grond dat er geen reden is om [gedaagde sub 2] niet als beheerder van de Website aan te merken. Ter zitting zijn beide partijen er immers onverkort van uitgegaan dat [gedaagde sub 2] de beheerder is Het onder 3.1 onder e. gevraagde bevel dat [gedaagde 1] de toegang tot het internet aan de Website moet staken is niet toewijsbaar, nu [gedaagde sub 2] onweersproken heeft gesteld dat de Website negen maintopics heeft (met vele subtopics) en dat slechts één van deze maintopics over [minderjarige] gaat. Toewijzing van het gevorderde zou betekenen dat ook de overige acht maintopics niet meer toegankelijk zou zijn. Dit is, zeker gelet op de toewijsbaarheid van het onder 3.1 onder a. en b. gevorderde, een te zwaar middel De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding [gedaagde 1] reeds nu te bevelen om op het eerste verzoek van [eiser] enig andere onder haar invloedssfeer vallende (bestaande dan wel nieuwe) websites - zoals onder 3.1. onder f is gevorderd - de toegang tot het internet te onthouden Voor toewijzing van de onder 3.1. onder h. gevorderde schadevergoeding is in dit kort geding evenmin plaats. De vraag over de toewijsbaarheid van de door [eiser] gestelde en door [gedaagde sub 2] betwiste materiële en immateriële schade dient in de bodemprocedure te worden beslist. Van een voldoende spoedeisend belang van [eiser] om op de van de bodemrechter te verwachten oordeel daarover vooruit te lopen ontbreekt De onder 3.1. onder g. gevorderde dwangsom zal in na te melden zin jegens [gedaagde sub 2] worden toegewezen Gelet op het voorgaande zijn alle vorderingen ingesteld tegen [gedaagde 1] niet toewijsbaar. Dit betekent dat [eiser] als de in de procedure tegen [gedaagde 1] in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld. Deze kosten zullen echter worden begroot op nihil, nu [gedaagde 1] niet is verschenen [gedaagde sub 2] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld in de procedure [eiser] tegen [gedaagde sub 2]. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op: - dagvaarding 95,77 - griffierecht 868,00 - salaris advocaat 904,00 Totaal 1.867,77 5. De beslissing De voorzieningenrechter met betrekking tot [gedaagde 1] 5.1. wijst het gevorderde af, 5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde 1] tot op heden begroot op nihil,

8 met betrekking tot [gedaagde sub 2] 5.3. beveelt [gedaagde sub 2] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de complete content van de Website over [minderjarige] te verwijderen en verwijderd te houden, voor zover de content direct dan wel indirect verwijst naar [eiser], daaronder mede begrepen SVTET en CO, 5.4. verbiedt [gedaagde sub 2] zich via het internet of enig ander openbaar medium direct dan wel indirect over [eiser] uit te laten, op een wijze zoals onder 4.6 is weergegeven, 5.5. veroordeelt [gedaagde sub 2] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van 5000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan het hiervoor genoemde bevel en/of verbod houdt, 5.6. bepaalt dat uit hoofde van dit vonnis niet meer dwangsommen worden verbeurd dan tot een bedrag van ,--, 5.7. veroordeelt [gedaagde sub 2] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op 1.867,77, 5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.9. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. The-Kouwenhoven en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2014.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:348

ECLI:NL:RBMNE:2016:348 ECLI:NL:RBMNE:2016:348 Instantie Datum uitspraak 27012016 Datum publicatie 30032016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/404080 / KG ZA 15853 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden. Ecostuc Eco-Stuc International DomJur 2011-788 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447 Datum: 15 november 2011 Vonnis in kort geding van 15 november 2011 in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 Instantie Datum uitspraak 17032017 Datum publicatie 18042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/432536 / KG ZA 1778 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueeleigendomsrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2012 Datum publicatie 29-11-2012 Zaaknummer 100293 / KG ZA 12-183 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2013:8793

ECLI:NL:RBROT:2013:8793 ECLI:NL:RBROT:2013:8793 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08112013 Datum publicatie 08112013 Zaaknummer C/10/437497 / KG ZA 13/1214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Partijen zullen hiernag en RTL c.s. genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk worden RTL en Simpel Media genoemd.

Partijen zullen hiernag en RTL c.s. genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk worden RTL en Simpel Media genoemd. llllls RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: Cl 161394999 I KL ZA 15-2I4 Vonnis in kort geding van 10 juli 2015 in de zaak van G wonende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 348952 / KG ZA 09-1325 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJK INSTITUUT

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:7471

ECLI:NL:RBLIM:2017:7471 ECLI:NL:RBLIM:2017:7471 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 31072017 Datum publicatie 01082017 Zaaknummer C/03/238623 / KG ZA 17393 Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer 318541 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. LPF LPF DomJur 2004-207 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 04/1134 Datum: 5-10-2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak, aanhangig tussen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Politieke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-01-2013 Datum publicatie 01-02-2013 Zaaknummer HD 200.054.815 KG Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 26-01-2010 Datum publicatie 25-02-2010 Zaaknummer 71324 / KG ZA 10-927 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6 12. AGG. 20' 5 '5: 44 In naam van de Koning vonnis NR.489 0 P. 2; 6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht~ voomeningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: Cl13/589920 I KG ZA 15-825 MvW IJWR Vonnis

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 413291 / KG ZA 12-161 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EBENEFITS

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 14 03 2016 Datum publicatie 16 03 2016 Rechtbank Midden Nederland Zaaknummer

Nadere informatie

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347 Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap naar Duits recht ASV STÜBBE

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 [Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/276815 / KG ZA 15-24 ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 Datum: 20 februari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [plaats],

Nadere informatie

[Eiser] - Prostelko DomJur

[Eiser] - Prostelko DomJur [Eiser] - Prostelko DomJur 2015-1101 Rechtbank Limburg ECLI:NL:RBLIM:2014:9038 Zaak-/rolnummer: 194135 / KG ZA 14-405 Datum: 23 oktober 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonend [adres],

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ7504

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ7504 ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ7504 Instantie Datum uitspraak 08-06-2011 Datum publicatie 08-06-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 393890 - KG ZA 11-525 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort. Chip4power DomJur 2011-783 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 184178 / KG ZA 11-172 Datum: 1 juni 2011 Vonnis in kort geding van 1 juni 2011 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:5044

ECLI:NL:RBDHA:2015:5044 ECLI:NL:RBDHA:2015:5044 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 01-05-2015 Datum publicatie 01-05-2015 Zaaknummer C/09/484792 / KG ZA 15/342 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

[X] [Y] DomJur 2011-705

[X] [Y] DomJur 2011-705 [X] [Y] DomJur 2011-705 Gerechtshof Amsterdam Zaaknummer gerechtshof: 200.070.842 Zaaknummer / rolnummer rechtbank: 287179 / KG ZA 10-429 Datum: 05-07-2011 Arrest in kort geding van de eerste civiele kamer

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

Page 1 of 6 Uw situatiehoe werkt het rechtuitspraken en nieuwsregisters ECLI:NL:RBDHA:2015:11713 Login Mijn Rechtspraak Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 05-10-2015 Datum publicatie 21-10-2015

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396

ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396 ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08-12-2010 Datum publicatie 21-03-2011 Zaaknummer 364739 / KG ZA 10-1018 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 22-01-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 624032 UC EXPL 09-4911 MVV Civiel

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2551

ECLI:NL:RBNHO:2014:2551 ECLI:NL:RBNHO:2014:2551 Instantie Datum uitspraak 21-03-2014 Datum publicatie 05-08-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2787600 VV EXPL 14-48 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

[Eiser] Autobedrijf [Gedaagde] DomJur 2015-1099

[Eiser] Autobedrijf [Gedaagde] DomJur 2015-1099 [Eiser] Autobedrijf [Gedaagde] DomJur 2015-1099 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/273172 / KG ZA 14-574 ECLI:NL:RBGEL:2014:8163 Datum: 8 december 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser]

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:7505

ECLI:NL:RBROT:2016:7505 ECLI:NL:RBROT:2016:7505 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20072016 Datum publicatie 03102016 Zaaknummer C/10/492781 / HA ZA 1644 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie