Dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT)"

Transcriptie

1 Artikel Auditsoftware onder de loep Het gebruik van auditsoftware in de Nederlandse auditpraktijk Chris Wauters en Gert van der Pijl Dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) een steeds essentiëlere rol speelt in het functioneren van de overheid en het bedrijfsleven zal tegenwoordig niemand meer ter discussie stellen. De ICT heeft zich ontwikkeld van een volledig ondersteunende technologie naar een technologie die veelal samenvalt met het primaire bedrijfsproces. Hierdoor is de afhankelijkheid van ICT in de bedrijfsprocessen sterk toegenomen. Ook binnen het auditproces in alle auditdisciplines (bijvoorbeeld financial-, operational- en IT-auditing) krijgt ICT in de vorm van auditsoftware een steeds belangrijkere functie. De vraag is dan ook niet meer óf auditsoftware moet worden ingezet, maar de vraag is hoé dit moet gebeuren. Het gebruik van auditsoftware biedt nieuwe kansen om het auditwerk nog efficiënter en effectiever uit te voeren. Dit artikel heeft als doel om auditsoftware expliciet in de schijnwerpers te zetten. Het is in het bijzonder interessant voor mensen die meer willen weten over de verschillende soorten auditsoftware en het gebruik van auditsoftware binnen het auditvak. Deze bijdrage beschrijft als eerste de achtergronden van auditsoftware en zoomt vervolgens in op de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van auditsoftware in de Nederlandse auditpraktijk. Het artikel sluit af met een slotbeschouwing van de twee auteurs. Achtergronden van auditsoftware ir. C. L. Wauters EMEA is Prof. dr. G. J. van der Pijl RE recent werkzaam als adviseur/auditor bij Het Masteropleiding EDPis hoogleraar aan de Expertise Centrum (HEC) in Auditing/IT-auditing van de Den Haag. Voorheen werkte Erasmus School of hij als senior auditor bij de Accounting & Assurance Algemene Rekenkamer. Dit (ESAA). artikel is gebaseerd op zijn slotreferaat voor de Masteropleiding EDP- Auditing/IT-auditing van de Erasmus Universiteit Accountancy, Auditing en Controlling (EURAC). Beide auteurs hebben het artikel op persoonlijke titel geschreven. Begripsbepaling De termen auditsoftware, audittool, Computer Assisted Audit Tool of (CAAT) of ook wel Computer Assisted Audit Technique genoemd, worden veelal gebruikt als verzamelnaam voor alle ICT-middelen die worden ingezet binnen het auditproces. Soms worden deze begrippen ook wel gehanteerd voor specifieke software voor één bepaald auditdoel, zoals het analyseren van databestanden. Dit artikel gaat uit van de eerste meer algemene definitie: Auditsoftware is een ICT-hulpmiddel dat gebruikt wordt binnen het auditproces met als doel het auditproces met ICT te ondersteunen en de effectiviteit en efficiency van de auditor te verhogen. Onder ondersteunen, valt onder andere het vereenvoudigen van de werkzaamheden van de auditor en het in kwalitatieve zin verbeteren van het auditproces. Onder de definitie vallen naast de specifiek ontwikkelde auditsoftware ook utilities of standaardpakketten die in eerste instantie voor andere doeleinden zijn ontwikkeld, maar ingezet worden voor een auditdoel [NORE; 97]. Historie auditsoftware De auditsoftwaremarkt heeft de laatste decennia zeker niet stilgestaan. Vanaf begin jaren 70 werd auditsoftware veelal ingezet binnen mainframe-omgevingen als middel om gegevens te testen [BIEN; 96]. Deze eerste generatie auditsoft- 6 de EDP-Auditor nummer

2 ware voor mainframe-omgevingen was bedoeld om na te gaan of de controls binnen de mainframesystemen werkten zoals ze beoogd waren [CODE; 01]. In de loop van de jaren 80 kwam er tweede generatie software gericht op het verbeteren van de efficiency en toepassingenmogelijkheden voor de individuele auditor. Met deze software kon informatie uit systemen worden gehaald en worden onderworpen aan nadere analyse. Tegenwoordig is er derde generatie software met als primair doel het verbeteren van de audit-organisatie in zijn geheel [CODE; 01]. Categorieën auditsoftware Zoals aangegeven zijn de toepassingsmogelijkheden van auditsoftware de afgelopen decennia sterk verbeterd. In het algemeen kan worden gezegd dat de auditor de computer voornamelijk inzet als [PRAA; 98]: hulpmiddel bij de ondersteuning van zijn werk; hulpmiddel om de gegevens die in geautomatiseerde vorm zijn vastgelegd te kunnen benaderen. In de beginjaren van de auditsoftware was er slechts een zeer beperkt aantal soorten auditsoftware. Door de ontwikkelingen in het auditvak, zoals de op risicoanalyse gebaseerde auditaanpak en de voortschrijdende technologische mogelijkheden zijn er diverse categorieën bijgekomen. In het vervolg van dit artikel worden achtereenvolgende de volgende hoofdcategorieën auditsoftware beschreven: 1. General Audit Software (GAS); 2. Audit Management Software (AMS); 3. Risicomanagement & -analyse software; 4. Netwerk, besturingssysteem & database assessment software; 5. Elektronische dossiers; 6. Overige auditsoftware. Naast deze specifieke soorten auditsoftware gebruiken auditors in hun dagelijks werk ook software voor meer algemene doeleinden, zoals tekstverwerkers, /agenda software, spreadsheets, presentatie software en flowcharting software. Deze wordt in dit artikel niet nader beschouwd. General Audit Software General Audit Software (GAS) is de bekendste en meest gebruikte categorie. GAS wordt vooral gebruikt voor gegevensextractie en analyse, maar kan bijvoorbeeld ook ingezet worden voor een specifiek doel zoals bijvoorbeeld fraudedetectie. GAS is toepasbaar in diverse soorten audits en wordt vooral in de financial audit gebruikt voor het maken van gegevensextracties, het doen van gegevensanalyses, het koppelen van gegevensbestanden, het genereren van steekproeven en het printen van rapportages. Bekende spelers in de General Audit Software zijn de pakketten ACL (Auditing Command Language) en IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis). Audit Management Software Audit Management Software (AMS) is software die de audit van risicoanalyse, planning, uitvoering tot rapportage volledig ondersteunt. In deze software wordt de auditmethodologie van de organisatie opgenomen. In AMS is vaak de mogelijkheid geïntegreerd tot het gebruik van elektronische dossiers. Daarnaast is het mogelijk om uitgebreide managementinformatie over de audit te geven. In sommige AMS is er tevens de mogelijkheid tot het uitvoeren van de risicoanalyse en opzetten van enige vorm van kennismanagement. Voorbeelden van spelers op deze markt zijn TeamMate van PriceWaterhouseCoopers en Auditors Work Station (AWS) van Ernst & Young. Risicomanagement & -analyse software De kwaliteit van de interne beheersing van organisaties staat onder andere naar aanleiding van Sarbanes-Oxley en aanverwante regelgeving sterk in de belangstelling. Hierdoor is ook het belang van risicomanagement toegenomen en worden door organisaties vaak risicoanalyses en Control Risk Self Assessments (CSRA s) uitgevoerd. Er is diverse auditsoftware die de uitvoering van risicoanalyses en Control Risk Self Assessment kan ondersteunen [IIA; 97]. Ook zijn er softwarehulpmiddelen beschikbaar voor de balanced business scorecard en voor business risk models. Producten op deze markt zijn bijvoorbeeld TeamMate van PriceWaterhouseCoopers en AutoAudit van Paisley Consulting. Netwerk, besturingssysteem & database assessment software Netwerk, besturingssystemen & database assessment software zijn specifieke toepassingen voor de uitvoering van technische IT-audits. Deze software wordt veelal gebruikt door IT-auditors maar ook door systeembeheerders voor het monitoren, controleren en beoordelen van de configuratie van netwerken, besturingssystemen en databases. Veel van dit soort toepassingen hebben rapportagemogelijkheden waarmee uitgebreide rapportages kunnen worden gemaakt van de huidige instellingen. De software van Internet Security Systems is op dit moment één van door auditors meest gebruikte toepassingen op dit gebied. Elektronische dossiers Veel audit-organisaties werken tegenwoordig niet meer met papieren dossiers, maar hebben volledig elektronische dossiers. Alle evidence van de audit wordt in het digitale dossier opgeslagen, waarna deze eenvoudig ontsluitbaar is. Vaak zitten er in deze software uitgebreide functionaliteiten voor het volledig doorzoeken van de dossiers op zoektermen. Elektronische dossiers zijn vaak onderdeel van Audit Management Software (AMS). Overig Een aantal soorten software is niet goed te plaatsen in de eerdergenoemde hoofdcategorieën. Voorbeelden van deze soort sofware zijn onder andere: 7 de EDP-Auditor nummer

3 1. Licentie controle sofware; Specifieke software om toezicht te houden op het gebruik van softwarelicenties. 2. Specifieke software ter beoordeling van controls/ configuratie van ERP-systemen. 3. Simulatie/testsoftware; Simulatiesoftware of testsoftware is software waarmee simulaties kunnen worden gedaan of delen van een systeem kunnen worden getest op aanwezige fouten. 4. Enquête sofware; Software voor het digitaal uitzetten en analyseren van enquêtes. Gebruik van auditsoftware Een logische vraag die gesteld kan worden, is: in welke mate wordt er gebruik gemaakt van deze soorten auditsoftware? En welke auditsoftware-fabrikant wordt binnen iedere categorie het meest gebruikt? Het blijkt dat er binnen Nederland weinig tot geen kwantitatief onderzoek is gedaan naar het daadwerkelijke gebruik van auditsoftware. Internationaal wordt er ieder jaar door the Institute of Internal Auditors (IIA) in het vakblad The Internal Auditor een onderzoek gepubliceerd over het gebruik van auditsoftware [IIA; 05]. Vanwege het ontbreken van kwantitatief onderzoek binnen Nederland is door de auteurs een digitale enquête gehouden onder een groep Nederlandse auditors. De resultaten hiervan zijn vergeleken met het internationale onderzoek van de IIA van augustus 2004 [IIA; 04]. Dit beperkte onderzoek geeft een globaal en indicatief beeld van het auditsoftwaregebruik binnen Nederland. De resultaten van dit onderzoek worden in het vervolg van dit artikel nader besproken. Respondenten In totaal hebben 95 auditors de vragenlijst volledig afgerond (deels ingevoerde vragenlijsten zijn ook verwerkt), waarbij de helft van de respondenten werkzaam is als interne auditor en de helft als externe auditor. Het merendeel (85 procent) van de respondenten werkt in het IT-audit vakgebied en een klein deel is werkzaam als operational auditor (17 procent) of als financial auditor (14 procent) (zie eerste figuur: Beroepsgroep) Resultaten onderzoek Een deel van de resultaten van het onderzoek is weergegeven in de afzonderlijke diagrammen. Niet alle categorieën auditsoftware zijn binnen het auditvak al volledig ingeburgerd. Zo wordt er bijvoorbeeld nog relatief weinig gebruik gemaakt van specifieke tools voor risicomanagement en -analyse. 57 procent van de auditors geeft zelfs aan deze tools nooit te gebruiken en 35 procent zegt ze een paar keer per maand te hanteren. Ook is het opvallend dat in het hedendaagse digitale tijdperk één op de drie ondervraagde auditors nog géén gebruik maken van de mogelijkheden van digitale dossiers. Op basis van de IIA onderzoeken van de afgelopen jaren kan worden geconstateerd dat het gebruik in de loop van de jaren langzaam toeneemt. De data-analyse en extractie software en Audit Management Software worden van de verschillende categorieën het meest gebruikt. De Audit Management Software wordt het meest gebruikt voor digitale dossiervorming, maar wordt onder andere ook gebruikt voor risico-analyse, planning, tijd/urenverantwoording, kennisdeling en rapportage. Wat verder opviel, was dat ondanks het bestaan van gespecialiseerde auditsoftware de standaard Office pakketten zoals MS Excel, MS Access en MS Word nog veelvuldig gebruikt worden voor diverse specifieke audittaken. Vooral MS Excel is in diverse segmenten de absolute winnaar, bijvoorbeeld bij de audit management software, de risicomanagement/analyse software en bij de Control Risk Self Assessment software. Conclusies en slotbeschouwing Gebruik van auditsoftware We concluderen dat de markt voor auditsoftware de laatste jaren niet heeft stilgestaan. Auditsoftware is uitgegroeid van eenvoudig hulpmiddel tot zeer geavanceerde software die de audit van begin tot eind kan ondersteunen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat sommige categorieën auditsoftware nog beperkt gebruikt worden. We bevelen daarom aan dat audit-organisaties het auditsoftwaregebruik binnen hun organisatie eens onder de loep te nemen. Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van auditsoftware binnen de organisatie en het inzichtelijk maken van de huidige mate van auditsoftwaregebruik kunnen bijdragen aan een strategische visie op de inzet van ICT binnen het auditproces. Ook kan geanalyseerd worden of de gebruikte auditsoftware wel het beoogde effect heeft gerelateerd aan de doelstellingen die de organisatie bij de invoering er mee had. Binnen welke beroepsgroep valt u? (meer dan één antwoord mogelijk) IT-auditor % Financial auditor % Operational Auditor % Anders 5 5 % IT-auditor Financial auditor Operational auditor Anders 8 de EDP-Auditor nummer

4 Hoe vaak gebruikt u data-extractie en analyse software? % % % 9 8 % g q Welke data-extractie gebruikt u het meest frequent? 10 9 MS Acces 8 9 % ACL % IDEA % MS Excel % Intern namelijk: 7 8 % Anders namelijk: MS Access ACL IDEA MS Excel Intern Anders Hoe vaak gebruikt u Audit Management software? % % % % Welke Audit Management gebruikt u het meest frequent? 10 g q 9 AWS 5 7 % Audit Leverage 1 1 % Auto Audit 2 3 % MS Excel % Team Mate 4 6 % Intern namelijk: % Anders namelijk: % AWS Audit Leverage Auto Audit MS Excel Team Mate Intern Anders Waar gebruikt u Audit Management sofware voor? (meer dan één antwoord mogelijk) 10 1 Risico-analyse % 2 Planning % 3 Tijd/urenverantwoording % 4 Digitale dossiervorming % 5 Kennisdeling/kennismangement % 6 Rapportage % 7 Anders namelijk: 6 9 % de EDP-Auditor nummer

5 Maakt u gebruik van elektronische auditdossiers? 10 9 Ja % Nee % Ja Nee Hoe vaak gebruikt u risicomanagement/analyse software? % % 4 4 % 4 4 % Welke risicomanagement/analyse gebruikt u het meest frequent? MS Acces 3 6 % Audit Leverage 0 Auto Audit 1 2 % MS Excel % ACL 0 0 % TeamMate 2 4% MS Word 6 13 % Intern namelijk: % Anders namelijk: 9 19 % 35% 25% 15% 1 5% MS Access Audit Levarage Auto Audit MS Excel ACL Team Mate MS Word Intern Anders Hoe vaak gebruikt u netwerk, besturingssysteem en 10 database software tools? % 3 33 % 5 5 % 4 4 % Welke netwerk, besturingssysteem en database software tools gebruikt u het meest frequent? ISS Internet Scanner 6 14 % Enterprise security manager 0 Bindview 1 2 % Intrusion security analist 2 5 % Pentasafe 3 7 % Cybercop scanner 0 Oracle tools 6 14 % Microsoft tools 7 16 % Intern namelijk: % Anders namelijk: 9 20 % 35% 25% 15% 1 5% ISS Internet scanner Enterprise Bind Intrusion security manager view security analist Penta safe Cybercop sanner Oracle tools Microsoft tools Intern Anders 10 de EDP-Auditor nummer

6 Door de ontwikkelingen op de auditsoftwaremarkt te volgen kunnen audit-organisaties blijven innoveren in hun geautomatiseerde methoden en technieken. Individuele auditors worden aangespoord om open staan voor de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en deze ontwikkelingen actief te blijven volgen. Op zeer veel audit-toepassingsgebieden is auditsoftware te verkrijgen. Audit-organisaties zullen dan ook weloverwogen keuzes moeten maken welke auditsoftware het beste past bij het gekozen auditdoel. Opvallend is dat het gebruik van elektronische dossiers in 2005 nog niet volledig is ingeburgerd. Ongeveer een derde van alle auditors gaf aan nog niet met digitale dossiers te werken. Een algemene indruk is dat organisaties wel nadenken over digitale dossiers maar toch nog niet allemaal de stap hebben durven zetten. Waarom dit het geval is, is niet nader onderzocht, maar is wel degelijk een interessante vraag. De voordelen van elektronische dossiers lijken groot, maar de overstap is voor veel organisaties blijkbaar erg gecompliceerd. Belangrijk is dat de afweging óf en hoe deze stap wordt genomen zorgvuldig wordt uitgevoerd en auditors zouden dan ook intensief bij deze afweging moeten worden betrokken. De beroepsorganisaties zouden tevens een belangrijke rol kunnen spelen in kennisdeling en -uitwisseling op dit terrein. zou kunnen worden. Ook heeft specifieke auditsoftware mogelijkheden die met de standaard officetoepassingen überhaupt niet mogelijk zijn. We bevelen audit-organisaties dan ook aan om te evalueren of de standaard officetoepassingen daadwerkelijk voorzien in de behoefte en of met specifieke auditsoftware geen voordelen zijn te behalen in de efficiëntie of effectiviteit van de audit. Bronnen [BIEN; 96] IT Auditing: An object oriented approach, Prof. M. van Biene- Hershey, [CODE; 01] CAATTs & other BEASTs, David G. Coderre, 2nd edition, [IIA; 97] Automating the Self Assessment Proces, The Internal Auditor, augustus [IIA; 04] Get the most out of audit tools, Russell A. Jackson, The Internal Auditor, augustus [IIA; 05] Opening the Door, Neil Bakker, The Internal Auditor, augustus [NORE; 97] Studierapport nr 2: Een kwaliteitsmodel voor Register EDPauditors, NOREA, [PRAA; 98] Inleiding EDP-auditing; Jan van Praat, Hans Suerink, Kluwer BedrijfsInformatie, Onderzoek naar (gebruik) auditsoftware Het vorig punt maakt duidelijk dat auditsoftware erg belangrijk kan zijn voor het vakgebied. Desondanks besteden de auditvakbladen weinig aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van auditsoftware. Het aantal recente Nederlandse publicaties over auditsoftware en het gebruik ervan bleek ronduit teleurstellend. Voor zover wij konden vaststellen is er geen recent kwantitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van auditsoftware binnen de Nederlandse auditpraktijk. Een algemene aanbeveling van ons zou dan ook zijn om meer aandacht te schenken aan auditsoftware en een vergelijkbaar onderzoek als het jaarlijkse IIA-onderzoek binnen Nederland periodiek uit te voeren. Dit zou bijvoorbeeld door één van de Nederlandse beroepsorganisaties kunnen worden gedaan. De ontwikkelingen op dit terrein zouden we hiermee actief kunnen monitoren en het gebruik van auditsoftware verder kunnen stimuleren. Standaard officeprogrammatuur binnen de audit Een van de meest in het oog springende conclusies uit de onderzoeken was dat standaard officepakketten zoals MS Excel en MS Word veelvuldig worden ingezet voor specifieke audittaken. Men kan zich afvragen of dit ook erg is. Op zich is het gebruik van standaard officetoepassingen voor auditdoeleinden naar onze mening mogelijk, mits de toepassingen voldoende betrouwbaar zijn en voorzien in de behoefte van de auditor. Wel kan worden geconstateerd dat de additionele mogelijkheden van specifieke auditsoftware vergaand zijn, waarmee het werk van de auditor mogelijk versneld en vereenvoudigd Noten 1) Een voorbeeld van 2e generatie auditsoftware is data Analyse en extractie software 2) Een voorbeeld van 3e generatie auditsoftware is Audit Management Software 3) Flowchartingsoftware is software voor het maken van diverse soorten diagrammen, bijvoorbeeld Data Flow Diagrammen (DFD s), Entiteit Relatie Diagrams (ERD s), of organogrammen. 4) Website ACL: 5) Website IDEA: 6) Website PriceWaterhouseCoopers: 7) Website Ernst & Young: 8) Website Paisley Consulting: 9) Website Internet Security Systems: 10) De website van de IIA is te vinden via: 11) Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden te geven. 12) De inhoud van de tabellen is van links naar rechts weergegeven in de staafdiagrammen. 11 de EDP-Auditor nummer

6 Auditsoftware onder de loep Chris Wauters en Gert van der Pijl

6 Auditsoftware onder de loep Chris Wauters en Gert van der Pijl de EDP-Auditor Colofon De EDP-Auditor is een uitgave van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors Redactieraad drs. J.P. Harmens RE RA drs. M.A. Bongers RE RA drs. H.A. Kampert RE RA prof. ir. E.F.

Nadere informatie

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl DE TOOLS DIE WIJ GEBRUIKEN DATA- ANALYSE TOOLS DATA- ANALYSE SUPPORT PROCESS MINING TOOLS PROCESS MINING SUPPORT DATA- ANALYSE

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

De spreadsheet van het strafbankje

De spreadsheet van het strafbankje Artikel De spreadsheet van het strafbankje Een pragmatische aanpak voor End User Computing Trudy Onland Sinds de introductie van Sarbanes Oxley wet (SOx) ontbreken duidelijke en eenduidige richtlijnen

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

IT Audit van General IT Controls

IT Audit van General IT Controls 2-daagse praktijktraining IT Audit van General IT Controls Berheersing van de ICT ICT is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de meeste organisaties. De processen rondom o.a. besluitvorming, communicatie,

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 3.1 MASTERCLASS IT-B@SED AUDIT... 4 3.2 QUICK START IT-AUDIT IN HET MKB...

Nadere informatie

Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing

Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing Artikel Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing Willem Scheeres Een belangrijk deel van de accountantscontrole is gericht op het beoordelen van de opzet, het bestaan en de

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! 1! 1. Introductie Agenda! 2. Stand van zaken in de Cyber Security wereld 3. Verschillende soorten

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Jacques Herman 21 februari 2013

Jacques Herman 21 februari 2013 KING bijeenkomst Audit- en Pentestpartijen Toelichting op de DigiD Rapportage template en de NOREA Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments Jacques Herman 21 februari 2013 Samenvatting van de regeling

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Auteurs: Peter Paul Brouwers en Maurice op het Veld Samenvatting Het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de Sarbanes Oxley Act

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Nederlands. (taal waarin de brochure is gemaakt) invantive control. grip op Excel. Voor: 1.1

Nederlands. (taal waarin de brochure is gemaakt) invantive control. grip op Excel. Voor: 1.1 Nederlands (taal waarin de brochure is gemaakt) invantive control grip op Excel Voor: Inhoudsopgave 2 Samenwerken vanuit één database De Excel tijdbom. Zeg dag tegen doorgekopieerde fouten. Voorbeeldtoepassingen.

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

College Kwaliteitsonderzoek JAARVERSLAG 2016

College Kwaliteitsonderzoek JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Amsterdam, 16 mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. CKO en samenvatting werkzaamheden 5 3. Toelichting op de werkzaamheden CKO 6 4. Financiële aspecten kwaliteitsonderzoeken 8 5.

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB Data, ook voor controlling het duizend dingen doekje Auteurs: Edward Ammerlaan, Ensior B.V., Making Business Intelligence Work Bart Bernecker, Audit Innovators Inleiding

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Identify and mitigate your IT risk

Identify and mitigate your IT risk Identify and mitigate your IT risk ICT risico = bedrijfsrisico In de ontwikkeling die organisaties doormaken, speelt ICT een belangrijke rol. ICT heeft bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever gemaakt.

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep. Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011

IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep. Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011 IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011 1 2011 2011 IBM IBM Corporation Agenda Het verloop van het jaarwerkproces 2010 Beoogde verbeteringen van het jaarwerkproces

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen 2010, AMC Media. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMC Media de inhoud

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Trends in IT internal audit

Trends in IT internal audit 18 Trends in IT internal audit Kim van Houwelingen RE, drs. Micha Sjoerts en Brigitte Beugelaar RE RA Mw. C.M. van Houwelingen RE is als adviseur werkzaam bij KPMG IT Advisory voor de service line Financial

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Stage opdrachten 2010-2011. Deloitte Enterprise Risk Services Data Quality & Integrity. Ferry Geertman Walter Diele Norbert van Haaften

Stage opdrachten 2010-2011. Deloitte Enterprise Risk Services Data Quality & Integrity. Ferry Geertman Walter Diele Norbert van Haaften Stage opdrachten 2010-2011 Deloitte Enterprise Risk Services Data Quality & Integrity Ferry Geertman Walter Diele Norbert van Haaften 28 juli 2010 Korte omschrijving van de organisatie/afdeling Deloitte

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

Externe assurance-regels voor het interne IT-audit beroep

Externe assurance-regels voor het interne IT-audit beroep Externe assurance-regels voor het interne IT-audit beroep Het Raamwerk en de Richtlijn 3000 voor assuranceopdrachten door IT-auditors [NORE08-1, NORE08-2] van de NOREA is vanaf 1 januari 2008 van kracht

Nadere informatie

Datamining: Graven in gegevens

Datamining: Graven in gegevens Datamining: Graven in gegevens Business Intelligence in de praktijk Jasper Lansink CMG Noord Nederland - Advanced Technology Agenda Business Intelligence Datamining theorie Datamining in de praktijk management

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography Hoe denken de CAE s van de drie Nederlandse grootbanken over de samenwerking met de externe accountant, het auditen van cultuur en gedrag, de kwaliteit van de IAF en meer? Audit Magazine vroeg het aan

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

InfoPaper ǀ Maart Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit

InfoPaper ǀ Maart Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit InfoPaper ǀ Maart 2017 Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit INLEIDING Steeds meer organisaties in de verzekeringsbranche innoveren met datagestuurde-toepassingen en de mogelijkheden van Big Data.

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Slide 1. Slide 2 Introduktie. Slide 3 Deze les: 2 onderwerpen. Les 1 Definities en belang Informatie Technologie. Intro docent Opzet/tentamenstof

Slide 1. Slide 2 Introduktie. Slide 3 Deze les: 2 onderwerpen. Les 1 Definities en belang Informatie Technologie. Intro docent Opzet/tentamenstof Slide 1 Les 1 Definities en belang Informatie Technologie IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Slide 2 Introduktie Intro docent Opzet/tentamenstof Stof/vraagstukken behandeld

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Internal control revolution

Internal control revolution IT-audit seminar 'Compliance & Assurance, Back to the Future' Internal control revolution 13-9-2016 prof.dr. Eddy Vaassen RA Tilburg University 1 2 Thema s voor vandaag Business process management Continuous

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Agenda Plaats in de praktijk Toepassing in audit De werkvloer

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Het meten van de effectiviteit van internecontrolemaatregelen

Het meten van de effectiviteit van internecontrolemaatregelen Compact 2004/1 Het meten van de effectiviteit van internecontrolemaatregelen A.A. van Dijke, R.A. Jonker RE RA en ir. R. Ossendrijver Mede door de invoering van de Sarbanes-Oxley Act en de Code Tabaksblat

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

ISAE 3402: Externe auditor niet langer nodig!

ISAE 3402: Externe auditor niet langer nodig! ISAE 3402: Externe auditor niet langer nodig! DBedrijven De Rapportagestandaard ISAE 3402 is inmiddels besteden al sinds jaar en dag activiteiten uit aan andere bedrijven. Om kosten te drukken, om zich

Nadere informatie

Efficiënt Budgetteren & Forecasten. Drs. Luc Cusiel Practice Leader Performance Management 12 JUNI 2007

Efficiënt Budgetteren & Forecasten. Drs. Luc Cusiel Practice Leader Performance Management 12 JUNI 2007 Efficiënt Budgetteren & Forecasten Drs. Luc Cusiel Practice Leader Performance Management 11 juni 2015 Agenda o Spreadsheets o Planningsproces en spreadsheets o De volgende stap o Geïntegreerde systemen

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie