Dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT)"

Transcriptie

1 Artikel Auditsoftware onder de loep Het gebruik van auditsoftware in de Nederlandse auditpraktijk Chris Wauters en Gert van der Pijl Dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) een steeds essentiëlere rol speelt in het functioneren van de overheid en het bedrijfsleven zal tegenwoordig niemand meer ter discussie stellen. De ICT heeft zich ontwikkeld van een volledig ondersteunende technologie naar een technologie die veelal samenvalt met het primaire bedrijfsproces. Hierdoor is de afhankelijkheid van ICT in de bedrijfsprocessen sterk toegenomen. Ook binnen het auditproces in alle auditdisciplines (bijvoorbeeld financial-, operational- en IT-auditing) krijgt ICT in de vorm van auditsoftware een steeds belangrijkere functie. De vraag is dan ook niet meer óf auditsoftware moet worden ingezet, maar de vraag is hoé dit moet gebeuren. Het gebruik van auditsoftware biedt nieuwe kansen om het auditwerk nog efficiënter en effectiever uit te voeren. Dit artikel heeft als doel om auditsoftware expliciet in de schijnwerpers te zetten. Het is in het bijzonder interessant voor mensen die meer willen weten over de verschillende soorten auditsoftware en het gebruik van auditsoftware binnen het auditvak. Deze bijdrage beschrijft als eerste de achtergronden van auditsoftware en zoomt vervolgens in op de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van auditsoftware in de Nederlandse auditpraktijk. Het artikel sluit af met een slotbeschouwing van de twee auteurs. Achtergronden van auditsoftware ir. C. L. Wauters EMEA is Prof. dr. G. J. van der Pijl RE recent werkzaam als adviseur/auditor bij Het Masteropleiding EDPis hoogleraar aan de Expertise Centrum (HEC) in Auditing/IT-auditing van de Den Haag. Voorheen werkte Erasmus School of hij als senior auditor bij de Accounting & Assurance Algemene Rekenkamer. Dit (ESAA). artikel is gebaseerd op zijn slotreferaat voor de Masteropleiding EDP- Auditing/IT-auditing van de Erasmus Universiteit Accountancy, Auditing en Controlling (EURAC). Beide auteurs hebben het artikel op persoonlijke titel geschreven. Begripsbepaling De termen auditsoftware, audittool, Computer Assisted Audit Tool of (CAAT) of ook wel Computer Assisted Audit Technique genoemd, worden veelal gebruikt als verzamelnaam voor alle ICT-middelen die worden ingezet binnen het auditproces. Soms worden deze begrippen ook wel gehanteerd voor specifieke software voor één bepaald auditdoel, zoals het analyseren van databestanden. Dit artikel gaat uit van de eerste meer algemene definitie: Auditsoftware is een ICT-hulpmiddel dat gebruikt wordt binnen het auditproces met als doel het auditproces met ICT te ondersteunen en de effectiviteit en efficiency van de auditor te verhogen. Onder ondersteunen, valt onder andere het vereenvoudigen van de werkzaamheden van de auditor en het in kwalitatieve zin verbeteren van het auditproces. Onder de definitie vallen naast de specifiek ontwikkelde auditsoftware ook utilities of standaardpakketten die in eerste instantie voor andere doeleinden zijn ontwikkeld, maar ingezet worden voor een auditdoel [NORE; 97]. Historie auditsoftware De auditsoftwaremarkt heeft de laatste decennia zeker niet stilgestaan. Vanaf begin jaren 70 werd auditsoftware veelal ingezet binnen mainframe-omgevingen als middel om gegevens te testen [BIEN; 96]. Deze eerste generatie auditsoft- 6 de EDP-Auditor nummer

2 ware voor mainframe-omgevingen was bedoeld om na te gaan of de controls binnen de mainframesystemen werkten zoals ze beoogd waren [CODE; 01]. In de loop van de jaren 80 kwam er tweede generatie software gericht op het verbeteren van de efficiency en toepassingenmogelijkheden voor de individuele auditor. Met deze software kon informatie uit systemen worden gehaald en worden onderworpen aan nadere analyse. Tegenwoordig is er derde generatie software met als primair doel het verbeteren van de audit-organisatie in zijn geheel [CODE; 01]. Categorieën auditsoftware Zoals aangegeven zijn de toepassingsmogelijkheden van auditsoftware de afgelopen decennia sterk verbeterd. In het algemeen kan worden gezegd dat de auditor de computer voornamelijk inzet als [PRAA; 98]: hulpmiddel bij de ondersteuning van zijn werk; hulpmiddel om de gegevens die in geautomatiseerde vorm zijn vastgelegd te kunnen benaderen. In de beginjaren van de auditsoftware was er slechts een zeer beperkt aantal soorten auditsoftware. Door de ontwikkelingen in het auditvak, zoals de op risicoanalyse gebaseerde auditaanpak en de voortschrijdende technologische mogelijkheden zijn er diverse categorieën bijgekomen. In het vervolg van dit artikel worden achtereenvolgende de volgende hoofdcategorieën auditsoftware beschreven: 1. General Audit Software (GAS); 2. Audit Management Software (AMS); 3. Risicomanagement & -analyse software; 4. Netwerk, besturingssysteem & database assessment software; 5. Elektronische dossiers; 6. Overige auditsoftware. Naast deze specifieke soorten auditsoftware gebruiken auditors in hun dagelijks werk ook software voor meer algemene doeleinden, zoals tekstverwerkers, /agenda software, spreadsheets, presentatie software en flowcharting software. Deze wordt in dit artikel niet nader beschouwd. General Audit Software General Audit Software (GAS) is de bekendste en meest gebruikte categorie. GAS wordt vooral gebruikt voor gegevensextractie en analyse, maar kan bijvoorbeeld ook ingezet worden voor een specifiek doel zoals bijvoorbeeld fraudedetectie. GAS is toepasbaar in diverse soorten audits en wordt vooral in de financial audit gebruikt voor het maken van gegevensextracties, het doen van gegevensanalyses, het koppelen van gegevensbestanden, het genereren van steekproeven en het printen van rapportages. Bekende spelers in de General Audit Software zijn de pakketten ACL (Auditing Command Language) en IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis). Audit Management Software Audit Management Software (AMS) is software die de audit van risicoanalyse, planning, uitvoering tot rapportage volledig ondersteunt. In deze software wordt de auditmethodologie van de organisatie opgenomen. In AMS is vaak de mogelijkheid geïntegreerd tot het gebruik van elektronische dossiers. Daarnaast is het mogelijk om uitgebreide managementinformatie over de audit te geven. In sommige AMS is er tevens de mogelijkheid tot het uitvoeren van de risicoanalyse en opzetten van enige vorm van kennismanagement. Voorbeelden van spelers op deze markt zijn TeamMate van PriceWaterhouseCoopers en Auditors Work Station (AWS) van Ernst & Young. Risicomanagement & -analyse software De kwaliteit van de interne beheersing van organisaties staat onder andere naar aanleiding van Sarbanes-Oxley en aanverwante regelgeving sterk in de belangstelling. Hierdoor is ook het belang van risicomanagement toegenomen en worden door organisaties vaak risicoanalyses en Control Risk Self Assessments (CSRA s) uitgevoerd. Er is diverse auditsoftware die de uitvoering van risicoanalyses en Control Risk Self Assessment kan ondersteunen [IIA; 97]. Ook zijn er softwarehulpmiddelen beschikbaar voor de balanced business scorecard en voor business risk models. Producten op deze markt zijn bijvoorbeeld TeamMate van PriceWaterhouseCoopers en AutoAudit van Paisley Consulting. Netwerk, besturingssysteem & database assessment software Netwerk, besturingssystemen & database assessment software zijn specifieke toepassingen voor de uitvoering van technische IT-audits. Deze software wordt veelal gebruikt door IT-auditors maar ook door systeembeheerders voor het monitoren, controleren en beoordelen van de configuratie van netwerken, besturingssystemen en databases. Veel van dit soort toepassingen hebben rapportagemogelijkheden waarmee uitgebreide rapportages kunnen worden gemaakt van de huidige instellingen. De software van Internet Security Systems is op dit moment één van door auditors meest gebruikte toepassingen op dit gebied. Elektronische dossiers Veel audit-organisaties werken tegenwoordig niet meer met papieren dossiers, maar hebben volledig elektronische dossiers. Alle evidence van de audit wordt in het digitale dossier opgeslagen, waarna deze eenvoudig ontsluitbaar is. Vaak zitten er in deze software uitgebreide functionaliteiten voor het volledig doorzoeken van de dossiers op zoektermen. Elektronische dossiers zijn vaak onderdeel van Audit Management Software (AMS). Overig Een aantal soorten software is niet goed te plaatsen in de eerdergenoemde hoofdcategorieën. Voorbeelden van deze soort sofware zijn onder andere: 7 de EDP-Auditor nummer

3 1. Licentie controle sofware; Specifieke software om toezicht te houden op het gebruik van softwarelicenties. 2. Specifieke software ter beoordeling van controls/ configuratie van ERP-systemen. 3. Simulatie/testsoftware; Simulatiesoftware of testsoftware is software waarmee simulaties kunnen worden gedaan of delen van een systeem kunnen worden getest op aanwezige fouten. 4. Enquête sofware; Software voor het digitaal uitzetten en analyseren van enquêtes. Gebruik van auditsoftware Een logische vraag die gesteld kan worden, is: in welke mate wordt er gebruik gemaakt van deze soorten auditsoftware? En welke auditsoftware-fabrikant wordt binnen iedere categorie het meest gebruikt? Het blijkt dat er binnen Nederland weinig tot geen kwantitatief onderzoek is gedaan naar het daadwerkelijke gebruik van auditsoftware. Internationaal wordt er ieder jaar door the Institute of Internal Auditors (IIA) in het vakblad The Internal Auditor een onderzoek gepubliceerd over het gebruik van auditsoftware [IIA; 05]. Vanwege het ontbreken van kwantitatief onderzoek binnen Nederland is door de auteurs een digitale enquête gehouden onder een groep Nederlandse auditors. De resultaten hiervan zijn vergeleken met het internationale onderzoek van de IIA van augustus 2004 [IIA; 04]. Dit beperkte onderzoek geeft een globaal en indicatief beeld van het auditsoftwaregebruik binnen Nederland. De resultaten van dit onderzoek worden in het vervolg van dit artikel nader besproken. Respondenten In totaal hebben 95 auditors de vragenlijst volledig afgerond (deels ingevoerde vragenlijsten zijn ook verwerkt), waarbij de helft van de respondenten werkzaam is als interne auditor en de helft als externe auditor. Het merendeel (85 procent) van de respondenten werkt in het IT-audit vakgebied en een klein deel is werkzaam als operational auditor (17 procent) of als financial auditor (14 procent) (zie eerste figuur: Beroepsgroep) Resultaten onderzoek Een deel van de resultaten van het onderzoek is weergegeven in de afzonderlijke diagrammen. Niet alle categorieën auditsoftware zijn binnen het auditvak al volledig ingeburgerd. Zo wordt er bijvoorbeeld nog relatief weinig gebruik gemaakt van specifieke tools voor risicomanagement en -analyse. 57 procent van de auditors geeft zelfs aan deze tools nooit te gebruiken en 35 procent zegt ze een paar keer per maand te hanteren. Ook is het opvallend dat in het hedendaagse digitale tijdperk één op de drie ondervraagde auditors nog géén gebruik maken van de mogelijkheden van digitale dossiers. Op basis van de IIA onderzoeken van de afgelopen jaren kan worden geconstateerd dat het gebruik in de loop van de jaren langzaam toeneemt. De data-analyse en extractie software en Audit Management Software worden van de verschillende categorieën het meest gebruikt. De Audit Management Software wordt het meest gebruikt voor digitale dossiervorming, maar wordt onder andere ook gebruikt voor risico-analyse, planning, tijd/urenverantwoording, kennisdeling en rapportage. Wat verder opviel, was dat ondanks het bestaan van gespecialiseerde auditsoftware de standaard Office pakketten zoals MS Excel, MS Access en MS Word nog veelvuldig gebruikt worden voor diverse specifieke audittaken. Vooral MS Excel is in diverse segmenten de absolute winnaar, bijvoorbeeld bij de audit management software, de risicomanagement/analyse software en bij de Control Risk Self Assessment software. Conclusies en slotbeschouwing Gebruik van auditsoftware We concluderen dat de markt voor auditsoftware de laatste jaren niet heeft stilgestaan. Auditsoftware is uitgegroeid van eenvoudig hulpmiddel tot zeer geavanceerde software die de audit van begin tot eind kan ondersteunen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat sommige categorieën auditsoftware nog beperkt gebruikt worden. We bevelen daarom aan dat audit-organisaties het auditsoftwaregebruik binnen hun organisatie eens onder de loep te nemen. Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van auditsoftware binnen de organisatie en het inzichtelijk maken van de huidige mate van auditsoftwaregebruik kunnen bijdragen aan een strategische visie op de inzet van ICT binnen het auditproces. Ook kan geanalyseerd worden of de gebruikte auditsoftware wel het beoogde effect heeft gerelateerd aan de doelstellingen die de organisatie bij de invoering er mee had. Binnen welke beroepsgroep valt u? (meer dan één antwoord mogelijk) IT-auditor % Financial auditor % Operational Auditor % Anders 5 5 % IT-auditor Financial auditor Operational auditor Anders 8 de EDP-Auditor nummer

4 Hoe vaak gebruikt u data-extractie en analyse software? % % % 9 8 % g q Welke data-extractie gebruikt u het meest frequent? 10 9 MS Acces 8 9 % ACL % IDEA % MS Excel % Intern namelijk: 7 8 % Anders namelijk: MS Access ACL IDEA MS Excel Intern Anders Hoe vaak gebruikt u Audit Management software? % % % % Welke Audit Management gebruikt u het meest frequent? 10 g q 9 AWS 5 7 % Audit Leverage 1 1 % Auto Audit 2 3 % MS Excel % Team Mate 4 6 % Intern namelijk: % Anders namelijk: % AWS Audit Leverage Auto Audit MS Excel Team Mate Intern Anders Waar gebruikt u Audit Management sofware voor? (meer dan één antwoord mogelijk) 10 1 Risico-analyse % 2 Planning % 3 Tijd/urenverantwoording % 4 Digitale dossiervorming % 5 Kennisdeling/kennismangement % 6 Rapportage % 7 Anders namelijk: 6 9 % de EDP-Auditor nummer

5 Maakt u gebruik van elektronische auditdossiers? 10 9 Ja % Nee % Ja Nee Hoe vaak gebruikt u risicomanagement/analyse software? % % 4 4 % 4 4 % Welke risicomanagement/analyse gebruikt u het meest frequent? MS Acces 3 6 % Audit Leverage 0 Auto Audit 1 2 % MS Excel % ACL 0 0 % TeamMate 2 4% MS Word 6 13 % Intern namelijk: % Anders namelijk: 9 19 % 35% 25% 15% 1 5% MS Access Audit Levarage Auto Audit MS Excel ACL Team Mate MS Word Intern Anders Hoe vaak gebruikt u netwerk, besturingssysteem en 10 database software tools? % 3 33 % 5 5 % 4 4 % Welke netwerk, besturingssysteem en database software tools gebruikt u het meest frequent? ISS Internet Scanner 6 14 % Enterprise security manager 0 Bindview 1 2 % Intrusion security analist 2 5 % Pentasafe 3 7 % Cybercop scanner 0 Oracle tools 6 14 % Microsoft tools 7 16 % Intern namelijk: % Anders namelijk: 9 20 % 35% 25% 15% 1 5% ISS Internet scanner Enterprise Bind Intrusion security manager view security analist Penta safe Cybercop sanner Oracle tools Microsoft tools Intern Anders 10 de EDP-Auditor nummer

6 Door de ontwikkelingen op de auditsoftwaremarkt te volgen kunnen audit-organisaties blijven innoveren in hun geautomatiseerde methoden en technieken. Individuele auditors worden aangespoord om open staan voor de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en deze ontwikkelingen actief te blijven volgen. Op zeer veel audit-toepassingsgebieden is auditsoftware te verkrijgen. Audit-organisaties zullen dan ook weloverwogen keuzes moeten maken welke auditsoftware het beste past bij het gekozen auditdoel. Opvallend is dat het gebruik van elektronische dossiers in 2005 nog niet volledig is ingeburgerd. Ongeveer een derde van alle auditors gaf aan nog niet met digitale dossiers te werken. Een algemene indruk is dat organisaties wel nadenken over digitale dossiers maar toch nog niet allemaal de stap hebben durven zetten. Waarom dit het geval is, is niet nader onderzocht, maar is wel degelijk een interessante vraag. De voordelen van elektronische dossiers lijken groot, maar de overstap is voor veel organisaties blijkbaar erg gecompliceerd. Belangrijk is dat de afweging óf en hoe deze stap wordt genomen zorgvuldig wordt uitgevoerd en auditors zouden dan ook intensief bij deze afweging moeten worden betrokken. De beroepsorganisaties zouden tevens een belangrijke rol kunnen spelen in kennisdeling en -uitwisseling op dit terrein. zou kunnen worden. Ook heeft specifieke auditsoftware mogelijkheden die met de standaard officetoepassingen überhaupt niet mogelijk zijn. We bevelen audit-organisaties dan ook aan om te evalueren of de standaard officetoepassingen daadwerkelijk voorzien in de behoefte en of met specifieke auditsoftware geen voordelen zijn te behalen in de efficiëntie of effectiviteit van de audit. Bronnen [BIEN; 96] IT Auditing: An object oriented approach, Prof. M. van Biene- Hershey, [CODE; 01] CAATTs & other BEASTs, David G. Coderre, 2nd edition, [IIA; 97] Automating the Self Assessment Proces, The Internal Auditor, augustus [IIA; 04] Get the most out of audit tools, Russell A. Jackson, The Internal Auditor, augustus [IIA; 05] Opening the Door, Neil Bakker, The Internal Auditor, augustus [NORE; 97] Studierapport nr 2: Een kwaliteitsmodel voor Register EDPauditors, NOREA, [PRAA; 98] Inleiding EDP-auditing; Jan van Praat, Hans Suerink, Kluwer BedrijfsInformatie, Onderzoek naar (gebruik) auditsoftware Het vorig punt maakt duidelijk dat auditsoftware erg belangrijk kan zijn voor het vakgebied. Desondanks besteden de auditvakbladen weinig aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van auditsoftware. Het aantal recente Nederlandse publicaties over auditsoftware en het gebruik ervan bleek ronduit teleurstellend. Voor zover wij konden vaststellen is er geen recent kwantitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van auditsoftware binnen de Nederlandse auditpraktijk. Een algemene aanbeveling van ons zou dan ook zijn om meer aandacht te schenken aan auditsoftware en een vergelijkbaar onderzoek als het jaarlijkse IIA-onderzoek binnen Nederland periodiek uit te voeren. Dit zou bijvoorbeeld door één van de Nederlandse beroepsorganisaties kunnen worden gedaan. De ontwikkelingen op dit terrein zouden we hiermee actief kunnen monitoren en het gebruik van auditsoftware verder kunnen stimuleren. Standaard officeprogrammatuur binnen de audit Een van de meest in het oog springende conclusies uit de onderzoeken was dat standaard officepakketten zoals MS Excel en MS Word veelvuldig worden ingezet voor specifieke audittaken. Men kan zich afvragen of dit ook erg is. Op zich is het gebruik van standaard officetoepassingen voor auditdoeleinden naar onze mening mogelijk, mits de toepassingen voldoende betrouwbaar zijn en voorzien in de behoefte van de auditor. Wel kan worden geconstateerd dat de additionele mogelijkheden van specifieke auditsoftware vergaand zijn, waarmee het werk van de auditor mogelijk versneld en vereenvoudigd Noten 1) Een voorbeeld van 2e generatie auditsoftware is data Analyse en extractie software 2) Een voorbeeld van 3e generatie auditsoftware is Audit Management Software 3) Flowchartingsoftware is software voor het maken van diverse soorten diagrammen, bijvoorbeeld Data Flow Diagrammen (DFD s), Entiteit Relatie Diagrams (ERD s), of organogrammen. 4) Website ACL: 5) Website IDEA: 6) Website PriceWaterhouseCoopers: 7) Website Ernst & Young: 8) Website Paisley Consulting: 9) Website Internet Security Systems: 10) De website van de IIA is te vinden via: 11) Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden te geven. 12) De inhoud van de tabellen is van links naar rechts weergegeven in de staafdiagrammen. 11 de EDP-Auditor nummer

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter?

Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat Eric Pols Eric Pols MSc. (Studentnummer: 275589) Rotterdam, 14 10 2011, Definitief IT Auditing, ESAA Rotterdam Begeleider: Jan Pasmooij RE RA RO

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing

Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing Artikel Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing Willem Scheeres Een belangrijk deel van de accountantscontrole is gericht op het beoordelen van de opzet, het bestaan en de

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Amand Veltmeijer Vrije Universiteit Amsterdam Postdoctorale opleiding IT Audit Scriptie oktober 2013, versie 1.1 Voorwoord Deze scriptie

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Voor de uitvoering van een architectuurreview zijn inmiddels

Voor de uitvoering van een architectuurreview zijn inmiddels Het toetsen van architectuur bij de Rabobank Ervaringen en aanbevelingen vanuit de praktijk Hans Bielok en Arjan Uittenbogerd Bij veel bedrijven is het belang dat wordt gehecht aan de architectuur van

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008 Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 mei 2008 t h e m a : Integrated auditing Integrated auditing in de praktijk: bestaat dat eigenlijk wel? Naar integrated auditing: drie etappes, tien

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

IT audit en Sarbanes-Oxley

IT audit en Sarbanes-Oxley IT audit en Sarbanes-Oxley ius summum saepe summa inuria - Cicero Michiel le Comte 2007 Interne begeleider : Michel Zandbergen Externe begeleider : Tjakko de Boer Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Introductie

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2010 2011 Masterproef Informatiesystemen binnen het auditproces Promotor : dr. Mieke JANS

Nadere informatie

Facts to Value. Data omzetten in toegevoegde waarde. Compact_ 2010_1. Inleiding

Facts to Value. Data omzetten in toegevoegde waarde. Compact_ 2010_1. Inleiding Compact_ 2010_1 43 Facts to Value Data omzetten in toegevoegde waarde Drs. Peter van Toledo RE RA, drs. Gideon Lamberiks RE en Quintra Rijnders MSc RA Drs. P.C.J. van Toledo RE RA is director KPMG Advisory.

Nadere informatie

CobiT en rapporteren over IT Governance

CobiT en rapporteren over IT Governance CobiT en rapporteren over IT Governance Bob van Kuijck en Bart Overbeek De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de financiële markten geen genoegen meer nemen met enkel financiële berichtgeving van

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur?

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur? AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 juni 2010 t h e m a : Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een

Nadere informatie