DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN"

Transcriptie

1 Ontwerp DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN [24 mei 2007]

2 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING HET PLAN Wie beslist om Opties toe te kennen onder het Plan? Wie is Begunstigde? Hoe wordt een Begunstigde op de hoogte gebracht van een toekenning van Opties? Is een Begunstigde verplicht om een toekenning van Opties te aanvaarden? Wat dient een Begunstigde te doen om een toekenning van Opties te aanvaarden? Welke regels beheersen het Plan? DE OPTIES Wat zijn de kenmerken van de Opties? Hoe wordt de Uitoefeningsprijs vastgesteld? Wat is de duur van de Opties? Wat is het voordeel van het houden van Opties? Wanneer kunnen Opties uitgeoefend worden? Is de uitoefening van Opties onderworpen aan voorwaarden? Is de uitoefening van Opties onderworpen aan beperkingen? Hoe worden Opties uitgeoefend? Wat gebeurt er als een Begunstigde overlijdt? Vervroegde uitoefening; anti-verwatering DE AANDELEN FISCALE ASPECTEN VAN HET PLAN Inleiding Waarom zijn er tijdsbeperkingen voor de uitoefening van Opties? Wat zijn de fiscale gevolgen van het aanvaarden van een toekenning van Opties? VARIA Wijzigingen en interpretatie van de regels van toepassing op de Opties Kosten Toepasselijk recht en bevoegdheid...2 Dit document is het 2007 Aandelenoptieplan voor Kaderleden van niet-v.s. Vennootschappen van Delhaize Groep NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te Osseghemstraat 53 te 1080 Brussel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer Dit document bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling van Delhaize Groep NV om opties die werden uitgegeven onder dit 2007 Aandelenoptieplan voor Kaderleden van niet-v.s. Vennootschappen te aanvaarden of uit te oefenen. Personen die onder het plan opties worden aangeboden of houden, dienen onafhankelijk advies in te winnen om te beslissen om deze opties te aanvaarden of uit te oefenen.

3 1. INLEIDING Dit aandelenoptieplan, getiteld Delhaize Groep 2007 Aandelenoptieplan voor Kaderleden van niet-v.s. Vennootschap (het Plan) werd goedgekeurd door Delhaize Groep NV (Delhaize Groep) en heeft tot doel kaderleden van Delhaize Groep en een aantal van haar niet-v.s. verbonden vennootschappen te belonen voor hun bijdrage tot het succes van de groep. 2. HET PLAN 2.1 Wie beslist om Opties toe te kennen onder het Plan? Opties om gewone aandelen van Delhaize Groep (de Aandelen) te kopen onder het Plan (de Opties) kunnen typisch op een jaarlijkse basis worden toegekend door de raad van bestuur van Delhaize Groep (de Raad van Bestuur). 2.2 Wie is Begunstigde? Kaderleden van Delhaize Groep en een aantal van haar niet-v.s.-verbonden vennootschappen komen in aanmerking om deel te nemen aan het Plan (de Begunstigden). Een kaderlid dient te zijn tewerkgesteld bij Delhaize Groep of een verbonden vennootschap op 1 mei om een Begunstigde te zijn gedurende het eerste jaar van tewerkstelling bij Delhaize Groep of de betrokken verbonden vennootschap. Personen die zich op een Toekenningsdatum in hun opzegtermijn bevinden (behalve wanneer zij Delhaize Groep of een verbonden vennootschap verlaten via een normale pensioenregeling of een overeengekomen vervroegde pensioenregeling) kunnen niet worden beschouwd als Begunstigden. 2.3 Hoe wordt een Begunstigde op de hoogte gebracht van een toekenning van Opties? Elke Begunstigde wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing om Opties toe te kennen door middel van een aanbiedingsbrief, of online mededeling van Delhaize Groep (de Aanbiedingsbrief), die informatie bevat over: het aantal Opties dat aan de Begunstigde wordt toegekend; de uitoefeningsprijs van de Opties; de periode waarin de Opties kunnen worden uitgeoefend (de Uitoefeningsperiode); en andere bepalingen of voorwaarden die het Plan aanvullen. Voor doeleinden van het Plan, betekent de Toekenningsdatum de datum van de Aanbiedingsbrief. 2.4 Is een Begunstigde verplicht om een toekenning van Opties te aanvaarden? Begunstigden zijn op geen enkele wijze verplicht om een toekenning van Opties te aanvaarden en aan het Plan deel te nemen. Begunstigden die een toekenning van Opties niet aanvaarden, kunnen nog steeds Opties worden aangeboden onder toekomstige toekenningen. Page 1

4 2.5 Wat dient een Begunstigde te doen om een toekenning van Opties te aanvaarden? Elke Begunstigde die een toekenning van Opties wenst te aanvaarden, dient uiterlijk zestig kalenderdagen na de Toekenningsdatum het bij zijn/haar Aanbiedingsbrief gevoegde aanvaardingsformulier in te vullen, te ondertekenen en toe te zenden overeenkomstig de in de brief uiteengezette instructies. Elke Begunstigde kan ook een toekenning van Opties aanvaarden online via het web-based platform van de instelling die het Plan en de Opties voor Delhaize Groep beheert (de Planbeheerder), overeenkomstig de in zijn/haar Aanbiedingsbrief uiteengezette instructies en dit uiterlijk zestig kalenderdagen na de Toekenningsdatum. Een toekenning van Opties kan geheel of gedeeltelijk aanvaard worden. De aanvaarding van Opties is onherroepelijk. Een toekenning van Opties die niet geheel of gedeeltelijk wordt aanvaard uiterlijk zestig kalenderdagen na de Toekenningsdatum, wordt geacht te zijn geweigerd en zal automatisch vervallen. 2.6 Welke regels beheersen het Plan? Het Plan wordt beheerst door de modaliteiten en voorwaarden die in dit document worden uiteengezet. Het wordt voor elke Begunstigde aangevuld met de Aanbiedingsbrief waarnaar word verwezen in Hoofdstuk 2.3 hierboven. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Plan en de Aanbiedingsbrief, zal het Plan gelden. Met betrekking tot een toekenning van Opties onder het Plan dienen Begunstigden steeds rekening te houden met de regels en beperkingen van de Beleidslijnen Inzake Effectenhandel en het Verbod op Marktmanipulatie en het Ongeoorloofd Verspreiden van Informatie (de Beleidslijnen). De Beleidslijnen zijn beschikbaar op het intranet van Delhaize Groep. Delhaize Groep kan volledig discretionair en te allen tijde de modaliteiten en voorwaarden van de Beleidslijnen wijzigen, dat zullen bij voorrang gelden in geval van tegenstrijdigheid met het Plan en/of de Aanbiedingsbrief. 3. DE OPTIES 3.1 Wat zijn de kenmerken van de Opties? Een Optie is een recht om een bestaande Aandeel te kopen gedurende de Uitoefeningsperiode tegen betaling in speciën van een specifieke prijs (de Uitoefeningsprijs), zoals gespecifieerd in de Aanbiedingsbrief. Opties kunnen niet worden overgedragen en kunnen op geen enkele beurs worden verhandeld. Opties kunnen echter wel worden overgedragen ten gevolge van het overlijden van de Begunstigde, maar dan alleen maar aan zijn/haar wettelijke of aangeduide erfgenamen (zie Hoofdstuk 3.9 hieronder). Opties zijn een discretionair voordeel dat geen onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst van de Begunstigde en geen onderdeel uitmaakt van zijn/haar vergoeding. Indien een toekenning van Opties zou beschouwd worden als onderdeel van een arbeidsovereenkomst, zal de aanvaarding van Opties door de Begunstigde die een partij is bij dergelijke arbeidsovereenkomst impliceren dat hij/zij overeenkomt en erkent dat de toekenning van Opties geen essentieel element is van zijn/haar arbeidsovereenkomst. Het toekennen van Opties onder een specifieke toekenning geeft geen recht op een andere toekenning van Opties in de toekomst. Page 2

5 3.2 Hoe wordt de Uitoefeningsprijs vastgesteld? De Uitoefeningsprijs wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur op het moment van de toekenning en blijft onveranderd voor de volledige duur van de Opties. Om te genieten van het gunstige fiscale regime dat wordt beschreven in Hoofdstuk 5 hieronder, dient de Uitoefeningsprijs gelijk te zijn aan de slotkoers van de Aandelen op de laatste handelsdag vóór de Toekenningsdatum of aan de gemiddelde slotkoers van de Aandelen berekend over de laatste dertig dagen vóór de Toekenningsdatum. 3.3 Wat is de duur van de Opties? Opties blijven geldig voor de periode die wordt aangeduid in de Aanbiedingsbrief, onderworpen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Plan. 3.4 Wat is het voordeel van het houden van Opties? De toekenning van Opties is gebaseerd op de veronderstelling dat de beurskoers van de Aandelen zou kunnen stijgen na de Toekenningsdatum en de Uitoefeningsprijs zou kunnen overschrijden gedurende de Uitoefeningsperiode van deze Opties (zoals bepaald in de Aanbiedingsbrief). Indien de beurskoers van de Aandelen de Uitoefeningsprijs zou overschrijden, zal het brutobedrag van de kapitaalwinst die uit de uitoefening van de Opties zou voortvloeien (vóór enige belastingimpact) gelijk zijn aan het verschil tussen de beurskoers van de Aandelen op de datum van de uitoefening en de Uitoefeningsprijs. Ter illustratie beschrijft de grafiek hieronder de waarde van een Optie in het geval dat de beurskoers van de Aandelen zich in stijgende lijn ontwikkelt. Waarde vh aandeel Uitoefeningsperiode Waarde vh aandeel Belastingheffing Belasting Winstzone Netto kapitaalwinst Uitoefenings prijs Verlieszone Toekenningsdatum Begin van de Uitoefeningsperiode Uitoefening Vervaldatum Eenmaal de beurskoers van de Aandelen de Uitoefeningsprijs overschrijdt, zouden de Begunstigden hun Opties kunnen uitoefenen om te genieten van een mogelijke kapitaalwinst (mogelijke winstzone vóór belastingimpact). Indien de beurskoers van de Aandelen lager ligt Page 3

6 dan de Uitoefeningsprijs, zullen de Begunstigden uiteraard geen Opties willen uitoefenen (neutrale zone met uitsluiting van belastingimpact). Bij de beslissing om een toekenning van Opties te aanvaarden of niet, dient elke Begunstigde rekening te houden met de belastingheffingen en lasten die verschuldigd zijn bij de aanvaarding en uitoefening van Opties (zie Hoofdstukken 5 en 6.2 hieronder). 3.5 Wanneer kunnen Opties uitgeoefend worden? Opties kunnen op gelijk welk moment gedurende de Uitoefeningsperiode uitgeoefend worden, onderworpen aan de bepalingen van de Beleidslijnen. Opties die niet geldig worden uitgeoefend vóór het einde van de Uitoefeningsperiode vervallen onmiddellijk daarna. 3.6 Is de uitoefening van Opties onderworpen aan voorwaarden? De Aanbiedingsbrief vermeldt of alle of een deel van de Opties onvoorwaardelijk of voorwaardelijk zijn, op basis van een discretionaire beslissing van de Raad van Bestuur. Begunstigden hebben het recht om onvoorwaardelijke Opties uit te oefenen op gelijk welk moment gedurende de Uitoefeningsperiode, ongeacht het behoud van hun arbeidsrelatie met Delhaize Groep en haar verbonden vennootschappen. Voorwaardelijke Opties zullen automatisch vervallen: op de datum van ontslag om dringende reden van de Begunstigde; of 90 kalenderdagen na de laatste werkdag van de Begunstigde in geval van ontslag met opzegtermijn (of opzegvergoeding) of indien de tewerkstelling van de Begunstigde beëindigd wordt in onderlinge overeenstemming; niettegenstaande het voorgaande, indien de laatste werkdag van de Begunstigde valt vóór de eerste dag van de Uitoefeningsperiode van zijn/haar Opties, start de periode van 90 kalenderdagen op de eerste dag van deze periode. Tenzij anders bepaald in de Aanbiedingsbrief, kunnen voorwaardelijke Opties nog steeds worden uitgeoefend gedurende hun Uitoefeningsperiode wanneer (i) de Begunstigde op pensioen gaat (aan de normale pensioenleeftijd of via een overeengekomen vervroegde pensioenregeling), (ii) de Begunstigde verplicht is langdurig ziekteverlof te nemen of overlijdt, (iii) de arbeidsovereenkomst van de Begunstigde beëiindigd wordt ten gevolge van overmacht (zoals, bijvoorbeeld, een arbeidsongeschiktheid die de werknemer permanent verhindert om het werk uit te oefenen dat wordt voorzien in zijn/haar arbeidsovereenkomst) of (iv) de vennootschap die de Begunstigde tewerkstelt niet langer een verbonden vennootschap is van Delhaize Groep. Opties die niet uitdrukkelijk worden gekwalificeerd als onvoorwaardelijke Opties in de Aanbiedingsbrief, zullen geacht worden voorwaardelijke Opties te zijn. Page 4

7 3.7 Is de uitoefening van Opties onderworpen aan beperkingen? Begunstigden dienen alle toepasselijke wetten na te leven in alle betrokken landen, met inbegrip van wetten met betrekking tot de handel met voorkennis en bekendmaking van aandeelhouderschap. Krachtens de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, dient elke persoon die belangrijke niet-publieke informatie heeft zich onthouden van het uitoefenen van Opties, van het bekendmaken van deze belangrijke niet-publieke informatie aan derden en van het adviseren van derden om Opties uit te oefenen zolang deze informatie belangrijk en niet-publiek blijft. Daarenboven is de uitoefening van Opties onderworpen aan de regels en beperkingen van de Beleidslijnen. De onder die Beleidslijnen Aangewezen Personen zijn onderworpen aan strikte effectenhandel beperkingen. Deze personen mogen hun Opties niet uitoefenen gedurende bepaalde sperperiodes. Sperperiodes beginnen normaal de dag volgend op de afsluiting van een financieel kwartaal of jaar en eindigen 48 uur volgend op de bekendmaking van de financiële resultaten van Delhaize Groep met betrekking tot dat kwartaal of jaar. De in de Beleidslijnen vervatte effecten handelsbeperkingen zijn niet van toepassing op de uitoefening van Opties door een onafhankelijke makelaar die handelt voor rekening van een Begunstigde krachtens een vooraf afgesloten effecten verwerverings- en/of overdrachtsovereenkomst die (i) van tevoren werd goedgekeurd door de General Counsel van Delhaize Groep en (ii) werd afgesloten overeenkomstig de Beleidslijnen. Begunstigden die de in deze Hoofdstuk 3.7 uiteengezette regels niet naleven, kunnen onderworpen worden aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke boetes, gevangenisstraf en, voor zover wettelijk toegelaten, tucht- of rechtsvorderingen ingesteld door hun werkgever. 3.8 Hoe worden Opties uitgeoefend? Een Begunstigde kan zijn/haar Opties uitoefenen per veelvouden van het aantal Opties dat wordt vermeld in elke Aanbiedingsbrief en verwerft het overeenstemmende aantal Aandelen mits betaling van de Uitoefeningsprijs plus de daaraan verbonden kosten vermeld in Hoofdstuk 6.2 hieronder. Elke uitoefening van Opties dient te worden medegedeeld aan de Planbeheerder via het uitoefeningsformulier dat op verzoek kan worden verkregen of via het online uitoefeningsformulier. Tenzij anders aangegeven door de Begunstigde in zijn/haar gedrukt of online uitoefeningsformulier, zullen zijn/haar voorwaardelijke Opties worden geacht eerst te zijn uitgeoefend. Opties die niet zijn uitgeoefend tegen 11u00 (C.E.T.) op de laatste dag van de Uitoefeningsperiode, online of door fysieke aflevering bij de Planbeheerder van een geldig ingevuld en ondertekend uitoefeningsformulier, vervallen automatisch. De bijzonderheden van de uitoefening van Opties zal aan elke Begunstigde worden medegedeeld door de Planbeheerder en zijn beschikbaar op het web-based platform met betrekking tot de Opties. 3.9 Wat gebeurt er als een Begunstigde overlijdt? Opties die worden gehouden door een Begunstigde die overlijdt, blijven onderworpen aan hun oorspronkelijke modaliteiten en voorwaarden en kunnen worden uitgeoefend door zijn/haar wettelijke of aangeduide erfgenamen. Page 5

8 Een erfopvolging kan alleen maar resulteren in de uitoefening van Opties via de veelvouden van Opties die worden vermeld in elke Aanbiedingsbrief, zoals uiteengezet in Hoofdstuk 3.8 hierboven. Indien de eigendom van Opties ten gevolge van een erfopvolging zou gesplitst worden in naakte eigendom en vruchtgebruik, dient bovendien één enkele vertegenwoordiger van de erfopvolging te worden aangeduid door de erfgenamen voor doeleinden van het Plan en de uitoefening van Opties. Delhaize Groep heeft het recht om de uitoefening van de Opties op te schorten zolang dergelijke aanduiding niet geldig werd gedocumenteerd en medegedeeld aan Delhaize Groep Vervroegde uitoefening; anti-verwatering Begunstigden zullen het recht hebben om hun Opties uit te oefenen vóór de Uitoefeningsperiode wanneer één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet; een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Delhaize Groep door middel van een inbreng in speciën, indien en voor zover bestaande aandeelhouders het recht hebben om deel te nemen aan deze kapitaalverhoging; een overnamebod op de Aandelen; of een fusie van Delhaize Groep of een andere transactie waarbij de aandeelhouders van Delhaize Groep uitgenodigd (of verplicht) worden om hun Aandelen te verkopen, om te ruilen of in te brengen, ongeacht of de transactie op gang werd gebracht door Delhaize Groep, een verbonden vennootschap of een derde. Indien één van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen de Begunstigden het recht hebben om hun Opties tijdig uit te oefenen tegen de op dat moment geldende voorwaarden om hen zo toe te laten deel te nemen aan de transactie. Delhaize Groep behoudt zich het recht voor om een andere dan de hierboven vermelde transacties te ondernemen die haar maatschappelijk kapitaal beïnvloedt, zonder de Begunstigden het recht op vervroegde uitoefening toe te kennen. Dergelijke transacties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een kapitaalverhoging door inbreng in natura, de incorporatie van reserves in kapitaal samen met de uitgifte van gratis Aandelen, de uitgifte van converteerbare obligaties, warranten of obligaties met warranten, de uitkering van aandelen in het kader van een optioneel dividend (door inbreng van het te ontvangen dividend) of een aandelendividend, wijzigingen in de vertegenwoordiging van het maatschappelijk kapitaal (door Aandelen te splitsen of te consolideren), alsook het wijzigen van de bepalingen die de uitkering van winsten of liquidatieboni beheersen. Wanneer, volgens de discretionaire mening van de Raad van Bestuur, een transactie waarnaar wordt verwezen in de voorgaande paragraaf, een negatief effect heeft op de waarde van de Aandelen (die overeenstemt met het resultaat, dat berekend wordt onmiddellijk vóór het voorvallen van de transactie die een negatief effect heeft, van de deling van het geconsolideerde eigen vermogen op dat moment door het aantal Aandelen dat op dat moment is uitgegeven), zal de Uitoefeningsprijs aangepast worden voor zover de Raad van Bestuur dit noodzakelijk vindt om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren, op de in dergelijke omstandigheden normale wijze. De Uitoefeningsprijs zal echter niet aangepast worden indien dergelijke aanpassing lager zou zijn dan 1% van de Uitoefeningsprijs. Page 6

9 De Uitoefeningsprijs die voortvloeit uit een aanpassing zal worden afgerond tot het dichtste veelvoud van EUR 0,05. Indien dergelijke aanpassing een negatieve fiscale impact op de Begunstigden zou hebben, kan de Raad van Bestuur, indien zij dit passend acht in het belang van de Begunstigden, beslissen om niet over te gaan tot de aanpassing en de Uitoefeningsprijs ongewijzigd te laten of om de Begunstigden het recht op vervroegde uitoefening van hun Opties toe te kennen vóór de uitvoering van een transactie waarnaar wordt verwezen in de voorgaande paragraaf. Negatieve fiscale gevolgen van een vervroegde uitoefening van Opties door een Begunstigde zullen uitsluitend door deze laatste worden gedragen. 4. DE AANDELEN Aandelen die aan een Begunstigde worden afgeleverd ten gevolge van de uitoefening van Opties zijn niet onderworpen aan overdrachtsbeperkingen. Zij hebben stemrecht en worden afgeleverd in toondervorm of, na 1 januari 2008, in gedematerialiseerde vorm. Zij geven recht op dividend maar zijn geen VVPR aandelen (Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit) die het recht toekennen op het fiscale systeem van verminderde voorheffing. Of een Aandeel al dan niet recht geeft op een dividend gedurende een specifiek jaar hangt af van wanneer de Optie is uitgeoefend. Wanneer een Optie uitgeoefend wordt uiterlijk op de werkdag vóór de betalingsdatum van een dividend, geeft het verworven Aandeel recht op het dividend gedeclareerd met betrekking tot het voorgaande jaar en betaald gedurende het jaar van de uitoefening van de Optie. Wanneer de Optie uitgeoefend wordt op of na de betalingsdatum van een dividend, geeft het verworven Aandeel geen recht op een dividend gedeclareerd met betrekking tot het voorgaande jaar, maar geeft het Aandeel recht op dividenden die worden gedeclareerd met betrekking tot de komende jaren. 5. FISCALE ASPECTEN VAN HET PLAN 5.1 Inleiding Het fiscale regime van de Opties hangt af van het land waar de Begunstigde woont. Alle belastingen die een Begunstigde verschuldigd is ten gevolge van de toekenning of uitoefening van Opties worden uitsluitend gedragen door de Begunstigde. Deze Hoofdstuk 5 geeft een algemeen overzicht van de algemene beginselen van de fiscale behandeling van de Opties onder de huidige Belgische fiscale wetgeving (d.i. onder de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998), zoals van toepassing op de datum van het Plan, en is onderworpen aan wetswijzigingen. Fiscale wetgeving is complex en wijzigt regelmatig. Bijgevolg is dit overzicht louter ter informatie opgenomen in het Plan en houdt het geen rekening met en behandelt het niet de wetgeving in andere landen dan België. Delhaize Groep geeft geen waarborg (uitdrukkelijk of impliciet) en er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard door Delhaize Groep (of haar bestuurders, kaderleden, werknemers of agenten) met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die in deze Hoofdstuk 5 wordt gegeven. Page 7

10 5.2 Waarom zijn er tijdsbeperkingen voor de uitoefening van Opties? Opdat de toekenning van Opties zou genieten van een verminderd tarief van 7,5% (in plaats van een normaal tarief van 15%) bij de berekening van de belastbare grondslag van een voordeel van alle aard, kunnen Opties niet uitgeoefend worden vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de Toekenningsdatum, noch na het tiende jaar volgend op het jaar van de Toekenningsdatum. Opties die niet zijn uitgeoefend tegen 11u00 op de laatste dag van de Uitoefeningsperiode, online of door fysieke aflevering bij de Planbeheerder van een geldig ingevuld en ondertekend uitoefeningsformulier, vervallen automatisch en geven geen aanleiding tot bijkomende fiscale lasten. 5.3 Wat zijn de fiscale gevolgen van het aanvaarden van een toekenning van Opties? Een toekenning van Opties die door een Begunstigde wordt aanvaard, vertegenwoordigt een belastbaar voordeel in natura voor de Begunstigde die in België woont. Voor de Begunstigde is dergelijke toekenning onderworpen aan personenbelasting in België tegen de normale progressieve tarieven van de personenbelasting (plus plaatselijke opcentiemen). Het aanvaarden van een toekenning van Opties zal bijgevolg fiscale gevolgen hebben voor de Begunstigde op het moment van de aanvaarding, ongeacht of de Opties vervolgens geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. Bepaling van het belastbaar bedrag In het algemeen is het belastbaar bedrag van het voordeel in natura gelijk aan 15% van de Uitoefeningsprijs, plus 1% per jaar (of deel van het jaar) dat de Opties uitoefenbaar blijven na de vijfde verjaardag van de Toekenningsdatum. Indien bepaalde vereisten werden nageleefd, kan dit belastbaar bedrag verminderd worden tot 7,5% van de Uitoefeningsprijs, plus 0,5% per jaar (of deel van het jaar) dat de Opties uitoefenbaar blijven na de vijfde verjaardag van de Toekenningsdatum. De meest relevante vereiste is dat de Opties niet uitgeoefend worden vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de Toekenningsdatum. Het Plan is zodanig opgesteld dat de Begunstigden genieten van dit gunstige fiscale regime, op voorwaarde dat geen enkele Optie wordt uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de Toekenningsdatum. Voorbeeld: Indien de Uitoefeningsprijs van een Optie gelijk is aan EUR 65, en in de veronderstelling dat de Begunstigde belast wordt tegen een marginaal tarief van de personenbelasting van 50%, zonder rekening te houden met plaatselijke opcentiemen (het werkelijk marginaal tarief van de personenbelasting voor een Begunstigde waarmee rekening dient te worden gehouden is het eigen marginaal tarief van de personenbelasting van elke Begunstigde): de persoonlijke belastinggrondslag van de Begunstigde zal stijgen met EUR 65 x 8,5% (= EUR 5,525) per toegekende Optie (belastingwaarde van het voordeel in natura); de bijkomende belastingheffing die de Begunstigde dient te dragen volgend op de toekenning van Opties zal EUR 5,525 x 50% = EUR 2,7625 per toegekende Optie bedragen; en Page 8

11 per schijf van 100 toegekende Opties, zal de bijkomende belastingheffing voor de Begunstigde EUR 276,25 bedragen. Deze belastingheffing zal betaald worden via de voorheffing op het loon die de werkgever van de Begunstigde inhoudt op de nettovergoeding (bruto-vergoeding verminderd met de sociale zekerheids en huidige looninhoudingen) van de maand volgend op de zestigste dag na de Toekenningsdatum. Het voordeel in natura dient echter tegen zijn belastingwaarde ingevoegd te worden in de belastingaangifte van de Begunstigde voor het betrokken jaar. Indien het marginaal belastingtarief hoger is dan het tarief dat werd gebruikt om de voorheffing op het loon te berekenen dat werd afgehouden aan de bron met betrekking tot de Opties, zou een bijkomende belastingheffing kunnen worden ingevoegd in de belastingaanslag met betrekking tot de inkomsten van het jaar van de Toekenningsdatum. Indien de Begunstigde zijn/haar Opties niet zou uitoefenen omdat de Uitoefeningsprijs boven de beurskoers van de Aandelen blijft gedurende de Uitoefeningsperiode, zal de belasting die de Begunstigde heeft betaald op het moment van het aanvaarden van een toekenning van Opties niet teruggevorderd kunnen worden. De grafiek weergegeven in Hoofdstuk 3.4 hierboven illustreert de impact van de belastingheffing op het potentiële financiële verlies of winst voor de Begunstigde verbonden aan de aanvaarding van een toekenning van Opties. In elk geval zal het maximum financiële verlies opgelopen door een Begunstigde die in België woont en die zijn/haar Opties niet heeft uitgeoefend, gelijk zijn aan het bedrag van de voorheffing op het loon dat de werkgever inhoudt ten gevolge van de aanvaarding van de toekenning van Opties. Uitoefening van Opties Onder de Belgische fiscale wetgeving die van toepassing is op de datum van het Plan, is een Begunstigde niet onderworpen aan Belgische belasting wanneer hij/zij de Opties uitoefent en daardoor Aandelen verwerft. Verkoop van de Aandelen Onder de Belgische fiscale wetgeving die van toepassing is op de datum van het Plan, is een Begunstigde niet onderworpen aan Belgische belasting bij de verkoop van de onderliggende Aandelen tegen winst, op voorwaarde dat de verkoop geacht wordt te vallen onder het normale beheer van privé-vermogen. Sociale zekerheidsbijdragen De werkgever of de Begunstigde zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd met betrekking tot een toekenning van Opties of de uitoefening van Opties in het kader van het Plan. Page 9

12 6. VARIA 6.1 Wijzigingen en interpretatie van de regels van toepassing op de Opties De Raad van Bestuur kan te allen tijde volledig discretionair de voorwaarden van de Opties wijzigen. Echter, tenzij overeengekomen met de Begunstigde, zal een wijziging slechts kunnen gelden voor de Opties toegekend na de datum van deze wijziging. Niettegenstaande het voorgaande, kan de Raad van Bestuur volledig discretionair te allen tijde de regels van toepassing op de Opties wijzigen wanneer dergelijke wijziging, volgens de Raad van Bestuur, in het voordeel van de Begunstigde is. In alle gevallen die niet in het Plan behandeld worden, kan de Raad van Bestuur volledig discretionair de regels van toepassing op de Opties interpreteren en aanvullen, rekening houdend met de dan geldende wetten. Daarenboven dienen de Begunstigden de wijzigingen aan de Beleidslijnen na te leven vanaf hun aanname en zijn zij van toepassing op alle Opties, ongeacht hun Toekenningsdatum. 6.2 Kosten Delhaize Groep zal alle kosten dragen van invoering van het Plan, met inbegrip van administratieve en gerechtelijke kosten. Elke Begunstigde zal alle kosten dragen die voortvloeien uit de uitoefening van Opties, het houden van Aandelen en/of de verkoop van Aandelen die werden gekocht bij de uitoefening van Opties, met inbegrip van taks op de beursverrichtingen en alle andere heffingen en belastingen die betaalbaar zouden kunnen zijn. De uitoefening van Opties is onderworpen aan een taks op de beursverrichtingen op het transactiebedrag met een plafond per uitoefening. De verkoop van Aandelen op de markt is ook onderworpen aan heffingen die normaal worden geheven op beurstransacties. Het houden van Aandelen op een effectenrekening na de uitoefening van Opties is ook onderworpen aan bewaringskosten tegen het tarief aangerekend door de Planbeheerder. Begunstigden die Aandelen willen overdragen naar een effectenrekening bij een andere kredietinstelling dan de Planbeheerder zullen ook een standaard bankkost moeten betalen. 6.3 Toepasselijk recht en bevoegdheid Het Plan, de Aanbiedingsbrief en de Opties worden beheerst door Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Plan, de Aanbiedingsbrief of de Opties zullen worden geregeld door de rechtbanken van Brussel. * Page 10

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV

TELENET GROUP HOLDING NV TELENET GROUP HOLDING NV AANDELENOPTIEPLAN 2008 # 554379 INHOUDSTAFEL Artikels Pagina 1. Definities en interpretatie... 1 1.1. Definities... 1 1.2. Interpretatie... 3 1.3. Betekenis van verwijzingen...

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap op 7 december 2009 1 Artikel Pagina 1. Artikel 1: DEFINITIES...3 2. Artikel 2: VOORWERP VAN HET PLAN...4 3. Artikel 3:

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Fagron NV Warrantenplan 2016

Fagron NV Warrantenplan 2016 Fagron NV Warrantenplan 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap 0087893-0000021 BR:11609839.4 Inhoud Pagina 1. Definities... 1 2. Voorwerp van het Plan... 3 3. Rechten verbonden aan

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 Goedgekeurd door de raad van bestuur van ThromboGenics NV op 10 maart 2011 0084307-0000002 CO:13587475.8 INHOUDSOPGAVE Clause Page 1. Definities...1 2. Doelstelling

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel (hierna de "Vennootschap")

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te:

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te: VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd) Bijlage 4 VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om 11.00 uur Belgische tijd) Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

De huidige warrants worden uitgegeven in het kader van de enige schijf (Schijf 2012) van het Plan 2012.

De huidige warrants worden uitgegeven in het kader van de enige schijf (Schijf 2012) van het Plan 2012. MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN DE TOPDIRECTEUREN VAN TESSENDERLO GROUP PLAN 2012 : (ENIGE) SCHIJF 2012 (150.000 WARRANTS) I. INLEIDING INFORMATIEBROCHURE

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen BIJLAGE 1 1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen 1.1 Uitgifte van en inschrijving op naakte Warrants 1.1.1 De aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zal het volgende aantal naakte Warrants

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie