Jaarverslag Kennis vergaren, kennis delen. Verkort.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Kennis vergaren, kennis delen. Verkort. www.debascule.com"

Transcriptie

1 Verkort Jaarverslag 2006 De Bascule De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken. Wij richten ons op kinderen en jeugdigen van nul tot achttien jaar en op hun ouders of verzorgers. De Bascule werkt nauw samen met beide universiteiten in Amsterdam. Door een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk bieden wij wetenschappelijk verantwoorde behandeling, ondersteuning en onderwijs. Wij spelen flexibel in op nieuwe ontwikkelingen door middel van snelle programmaontwikkeling en methodiekimplementatie. Kennis vergaren, kennis delen De kinder- en jeugdpsychiatrie - en dus ook de Basculebevindt zich in een overgangssituatie en dat gold des te meer voor 006. De Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en daarmee de kinder- en jeugdpsychiatrie valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar per 1 januari 008 zal Harrie van leeuwen deze zorg volledig onder de Zorgverzekeringswet gaan vallen. Dat betekent dat er meer ruimte zal zijn voor marktwerking en daarmee samenhangende concurrentie. Het gevolg is dat het bedrijfsrisico groter wordt en er meer onzekerheden, maar ook meer kansen zijn. De overgangsjaren 006 en 007 worden door instellingen gebruikt om hun toekomstige koers uit te zetten. Dat geldt ook voor de Bascule. Onze koers is gestoeld op een aantal kernwaarden, die ook voor de toekomst van belang zijn. Zo willen wij binnen ons verzorgingsgebied kinderen en jeugdigen de best mogelijke psychiatrische zorg bieden. Dat betekent dat deze zorg bij voorkeur empirisch wetenschappelijk gefundeerd is en op zijn effectiviteit is onderzocht. We vinden dat het onze plicht is om steeds oog te hebben voor groepen die tot dusver onvoldoende bediend werden. We zijn er dan ook trots op dat we in het afgelopen jaar voor zo n groep - de kinderen uit de jeugdbeschermingssector - twee evidence based programma s hebben geïntroduceerd. Een ter voorkoming van mishandeling (Parent Child Interaction Therapy) en een ander om het trauma na huiselijk geweld te behandelen (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy). Met het oog op de specifieke aanpassing die de culturele achtergrond van jongeren soms vraagt, is het schakelprogramma voor Marokkaanse jongeren met een (dreigende) delinquente ontwikkeling opgestart. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een groot aantal zorginnovaties. Als academisch centrum vinden we het tenslotte belangrijk om kennis te vergaren en te delen met anderen, zowel met studenten als collega s en collega-instellingen. Veel meer dan voorheen zal de komende jaren een goede bedrijfsvoering een kritische succesfactor blijken bij het verder uitbouwen van het maatschappelijk ondernemersschap dat we voorstaan. Het afgelopen jaar is hieraan erg hard gewerkt door de medewerkers van de ondersteunende diensten. Harrie van Leeuwen, Raad van Bestuur 1

2 Alle ogen gericht op nieuwe behandelvormen De Bascule streeft naar kwaliteit. We willen de best mogelijke zorg bieden en zoeken actief naar nieuwe veelbelovende behandelprotocollen. In de loop van 2006 is de Bascule gestart met de invoering van behandelmethodieken die bewezen effectief zijn, of te wel: evidence based. In 2006 zijn we gestart met: PMTO (Parent Management Training Oregon) met name in het cluster Kinderen, voor kinderen met gedragsproblemen. EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) en cognitieve gedragstherapie voor getraumatiseerde kinderen. Ook zijn in 2006 de voorbereidingen getroffen om de volgende behandelmethodieken in te voeren: PCIT (Parent Child Interaction Therapy) voor live-coaching van ouders in interactie met hun jonge kind (2 tot 7 jaar) om de kwaliteit van de ouder-kind relatie te verbeteren en ouders te leren weer regie in de opvoeding te nemen. TF-CBT (Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy). In deze vorm van psychotherapie worden traumasensitieve interventies gecombineerd met cognitieve gedragstherapie, ouders en kinderen leren vaardigheden om met hun trauma om te gaan. MTFC-P (Multidimensional Treatment Foster Care for Pre-schoolers) heeft als uitgangspunt dat effectieve behandeling van jonge pleegkinderen plaatsvindt binnen een functioneel gezinsklimaat, opvoedouders hebben binnen het behandelprogramma een primaire rol. Evidence based programma De Bascule streeft er naar dat ieder cluster in 2008 beschikt over minstens één evidence based programma. Begin 2006 beschikte de Bascule al over een groot aantal geprotocolleerde behandelingen en evidence based behandelmethodieken, zoals: FFT (Functionele Gezinstherapie) een vorm van gezinstherapie voor gezinnen met jongeren die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. En de Mandometermethode, voor jongeren met eetstoornissen. In 2006 waren er op 31 december 723 personeelsleden in loondienst.

3 PCIT werkt echt! Het succes van Bascule Extern Per 1 januari 2007 zijn de afdelingen Psychiatrische Gezinsbehandeling en Therapeutische Gezinsverpleging samengevoegd tot cluster Gezinnen. PCIT (Parent Child Interaction Therapy) is een effectief bewezen ouderkind interactietherapie uit Amerika waarbij ouders gecoacht worden in de omgang met hun kind. De therapeut staat achter een one-way-screen en coacht de ouder die in een speelruimte met het kind zit. Het is een effectief bewezen therapie voor jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen en de behandeling duurt ongeveer 15 weken. Er zijn in Nederland nog weinig behandelingen voor kinderen met gedragsproblemen die bewezen effectief zijn. Frederique Coelman Enige in Nederland Frederique Coelman is bij de Bascule manager van het cluster Gezinnen en projectleider van PCIT. Zij heeft zich verdiept in de behandeling en geeft zelf therapie. In Nederland is de Bascule de enige instelling die met PCIT werkt. Frederique: Het is erg interessant en spannend om een Evidence Based Programma uit Amerika in Nederland te starten. Spannend is het contact leggen en informatie uitwisselen met Amerikaanse collega s en het uitzoeken of de behandeling ook in Nederland gegeven zou kunnen worden. Uiteindelijk is er een plan gemaakt om de therapie hier in Nederland uit te zetten. Dit was heel inspirerend. Ik ben erg enthousiast over de behandeling want het werkt echt, dat is uitgebreid aangetoond in Amerika. Als hulpverlener geeft dit programma mij een trots en voldaan gevoel. Je ziet dat het werkt en dat een gezin weer op de goede weg komt. De problemen nemen af en de kwaliteit van de ouder-kind relatie neemt toe. Ze hebben thuis meer plezier met elkaar. Ouders zijn meer ontspannen en de gedragsproblemen van hun kind nemen af. Met PCIT bereik je echt iets. In Nederland is de Bascule de enige instelling die met PCIT werkt. Volgens Frederique zijn de medewerkers ook erg enthousiast over de therapie. De therapie is goed beschreven middels een uitgebreide handleiding. Daardoor geeft het programma veel houvast en duidelijkheid aan de therapeuten. Dit betekent voor de therapeuten dat ze deze handleiding ook moeten volgen en dat ze veel formulieren en vragenlijsten moeten invullen. De therapeuten worden getoetst in de uitvoering van de behandeling. Begin 2007 zijn de eerste gezinnen gestart met de behandeling. Bascule Extern is een bijzondere school voor bijzondere jongeren. De school geeft speciaal onderwijs op Havo en Vwo-niveau aan jongeren met een psychiatrische stoornis. Naast onderwijs geeft Bascule Extern hen ook begeleiding en poliklinische behandeling. Bascule Extern is een samenwerkingsproject tussen het Altra College en de Bascule. Het Altra College verzorgt het onderwijs en de Bascule neemt de behandeling voor haar rekening. Veilig leerklimaat In augustus 2003 startte Bascule Extern met twee groepen voor jongeren met psychiatrische problemen op Havo/ Vwo-niveau. Voornamelijk voor jongeren met een aan autisme verwante stoornis Autisme Spectrum Stoornis (ASS), omdat er voor hen onvoldoende passend aanbod was. Maar ook jongeren met andere problematiek kunnen bij Bascule Extern terecht. Daarbij wordt altijd goed afgewogen of het leerklimaat veilig blijft voor de leerlingen. Adriaan Verkade, teamleider en leerkracht van Bascule Extern: Wij kijken scherp naar de klassenindeling. Angststoornissen en andere internaliserende problematiek passen wel bij leerlingen met ASS. Maar leerlingen met externaliserende problematiek overheersen de ASSleerlingen te sterk. Die worden dan angstig en weten zich er geen raad mee. Zelf verantwoordelijk blijven Bij Bascule Extern zijn behandeling en onderwijs zeer nauw op elkaar afgestemd. Dit betekent dat ook de hulpverleners en de onderwijskrachten nauw moeten samenwerken. Ber van der Stegen, hoofd zorglijn autisme spectrum stoornissen en psychosen, van de Bascule: De hulpverlening is bedoeld ter aanvulling op en ondersteuning van de schoolgang. Niet alle jongeren krijgen automatisch een hulpaanbod, al is dat meestal wel het geval. Het kan gaan om psychiatrische begeleiding, (psycho)therapie, individuele coaching, muziektherapie en ouderbegeleiding. Daarnaast bieden we individuele trainingen zoals psycho-educatie. Groepstrainingen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, worden in de klas samen met de schoolmentor verzorgd. De behandelaars vinden het belangrijk dat ouders en jongeren zelf verantwoordelijk blijven en worden aangesproken op hun eigen competenties, waarbij we hen altijd laagdrempelig, open en transparant bij de schoolgang en de behandeling proberen te betrekken. Versterking van kwaliteit Inmiddels is Bascule Extern explosief gegroeid: van twee klassen van elk zeven leerlingen naar zeventien klassen met in totaal 140 leerlingen. Er werken nu 32 leerkrachten en tien behandelaars. De komende jaren zal Bascule Extern werken aan een verdere versterking van de kwaliteit. Verwacht wordt dat er nog winst geboekt kan worden in optimalisering van de samenwerking tussen de leerkrachten en behandelaars. Ook de rol van de ouders blijft een punt van Van twee naar zeventien klassen met 140 leerlingen. aandacht. Ber van der Stegen: Ouders zijn onmisbaar, goede zorg voor de cliënt is een samenwerkingsdriehoek tussen ouders, onderwijs en behandeling. Bron: Op het schoolplein, Onderwijs en jeugdzorg: van flirt tot vaste verkering. Artikel: Bascule Extern, de gouden greep voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, door H. Offerman. Uitgave van Altra en SWP, 2007.

4 Ouders als partners in de zorg! De Centrale Cliëntenraad is er voor ouders of verzorgers van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij de Bascule. De raad denkt mee over de kwaliteit en de manier waarop de zorg geleverd wordt. Zij is de gesprekspartner van de Raad van Bestuur van de Bascule, namens alle ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om belangrijke zaken als: voeding, veiligheid, klachtrecht, bejegening, kwaliteit van de zorg, nieuwbouw en dergelijke. Heidi Kuitert is moeder van een zoon van 12 jaar die in behandeling was bij de Bascule. Heidi is sinds 2002 lid van de Centrale Cliëntenraad en momenteel bekleedt zij de functie van secretaris. Het werk kost best veel tijd maar zij doet het met veel plezier en het geeft haar veel voldoening. Volgens Heidi is een Centrale Cliëntenraad van levensbelang voor Heidi Kuitert een organisatie als de Bascule. Het is erg belangrijk dat cliënten en ouders of verzorgers gehoord worden en inspraak hebben in hetgeen hen aangaat. Ouders of verzorgers zijn de specialisten op het gebied van hun eigen kind, als zij achter de behandeling staan heeft deze meer kans van slagen, Zij moeten thuis immers met hun kind werken aan de behandeling en zitten met de problemen als deze niet aanslaat, legt Heidi uit. In 2006 werd er in de Centrale Clientenraad aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de Bascule de ouders ziet als partners in de zorg. Er is overeenstemming bereikt met de Raad van Bestuur om de inspraak van ouders in het behandelplan van hun kind voortaan via een protocol te regelen. Dit protocol zal in 2007 ontwikkeld worden en Basculebreed in gebruik worden genomen. Samenspraak Volgens Heidi is de Centrale Cliëntenraad in 2006 erg druk geweest met verschillende zaken. Wij willen graag dat alle clusters vertegenwoordigd zijn in de Centrale Cliëntenraad. Dit is nog niet voor alle clusters het geval. Wij zijn hier druk mee bezig en hopelijk kan dit in 2007 gerealiseerd worden. In 2006 hebben wij foldermateriaal gemaakt om andere ouders te werven. Daarnaast is er in samenspraak met de Raad van Bestuur in 2006 een ondersteuner aangenomen zodat we meer feedback kunnen krijgen vanuit de Bascule maar ook feedback kunnen geven aan de Bascule. Ook hebben we samen met de stafmedewerkerster interculturalisatie nagedacht over hoe ook allochtone ouders bereikt kunnen worden voor deelname aan de Centrale Cliëntenraad. Verder hebben we ons bezig Wij willen graag dat alle clusters vertegenwoordigd zijn in de Centrale Cliëntenraad. gehouden met het verbeteren van de looproute van de metro bij het AMC naar de Bascule aan de Meibergdreef. De Centrale Cliëntenraad zorgt ervoor dat, op onder andere deze punten, actie wordt ondernomen. De samenwerking van de Bascule met de Centrale Cliëntenraad is zeer positief. Hulpverleners kunnen cliënten aanmelden door contact op te nemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt Op de dagbehandeling bij de Bascule Stijn is 15 jaar en is sinds september 2006 in dagbehandeling bij de Bascule. Hij heeft 2006 bij de Bascule ervaren als een goed jaar. Persoonlijk heeft hij veel veranderingen meegemaakt. Hij heeft de afgelopen tijd veel jongeren en behandelaars zien ook van alles mee kan bespreken. Als ik in het logeerhuis ben gaan we wel eens een dagje uit. Dan gaan we bijvoorbeeld karten of naar het Aviodrome, vertelt Stijn. De jongeren hebben op de dagbehandeling ook inspraak in de Je kunt goed je verhaal doen. komen en gaan. Dat vond hij af en toe wel jammer. Stijn: Toch heb ik in 2006 veel vrienden gemaakt. In het begin was het heel erg wennen om bij een groep jongeren binnen te komen want ik was best in mezelf gekeerd. Nu vindt Stijn het erg leuk om samen met andere jongeren binnen de Bascule dingen te doen. Tijdens de ontspanningsuren op de dagbehandeling vindt hij het leuk om met vrienden te tafeltennissen. In het weekend zit hij graag achter de computer. Daarnaast doet hij aan de Braziliaanse vechtdans Capoeira. Één keer per maand verblijf ik een weekend in het logeerhuis. Daar vind ik het heel leuk en heb ik een goede vriend waar ik leuke dingen die gedaan worden. Iedereen mag zijn wensen en voorkeur op papier zetten. Tijdens de schoolvakantie zijn ze naar Artis geweest en hebben ze gebowld. De mentorgesprekken vindt hij fijn. Je kunt goed je verhaal doen en alles zeggen wat je wilt. Ook de sociotherapeuten luisteren heel goed naar je. Als ik Stijn vraag naar wat hij leuk vindt binnen de Bascule zegt hij: Muziektherapie. En dat zou ik graag nog vaker willen. In de toekomst wil hij graag leraar worden in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. 6 7

5 Kerngegevens 006 Aantal cliënten Aantal medewerkers op 31 dec 2006 Budget de Bascule totaal waarvan budget Jeugdhulpverlening (JHV) (zorglijn therapeutische pleegzorg) waarvan subsidie scholen speciaal onderwijs waarvan budget cluster speciaal onderwijs en zorg..098 Productie 2006 Aantal AWBZ cliënten in zorg op 1 dec aantal dagen dag-en-nachtbehandeling AWBZ aantal deeltijdbehandelingen AWBZ aantal poliklinische contacten AWBZ 71.6 Capaciteit Jeugdhulpverlening (zorgprogramma s: behandeling, diagnostische opname, projectpleegzorg, weekend/steunpleegzorg, specialistische diagnostiek pleegzorg en adoptie, therapeutische pleegzorg hulp bij interlandelijke adoptie) Totale capaciteit aantal dagbehandelingsplaatsen 17 - aantal dag-en-nachtbehandeling plaatsen aantal logeerhuisplaatsen 6 Actief wachtlijstbeheer Er is binnen de clusters steeds meer aandacht voor zaken als doorlooptijden, wachtlijsten en wachttijden. Ook de toekenning van extra wachtlijstmiddelen hebben geresulteerd in maandelijkse interne monitoring van de tijd tussen aanmelding en behandeling. Er zijn wachttijden tussen de inschrijving en de start van de behandeling van gemiddeld 7 dagen voor de poliklinische en de dagbehandeling en gemiddeld 69 dagen voor de dag-en-nachtbehandeling. Wanneer een norm van 98 dagen (standaard norm in de GGZ) wordt gehanteerd, wordt deze norm bij 0-% van de cliënten overschreden. Klachten In het jaar 006 heeft de klachtencommissie zeven klachten ontvangen. Daarvan zijn er twee door bemiddeling afgerond, de andere zijn in behandeling genomen. Naar aanleiding van de (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten zijn een aantal concrete verbeteracties ondernomen. Dit zijn: Het ontwerpen van een heldere regeling over de mogelijkheden en onmogelijkheden tot verlof en vakantie voor jongeren die dagbehandeling of dag-ennachtbehandeling bij de Bascule krijgen. De hoofdzaken van deze regeling zullen in het foldermateriaal voor ouders/verzorgers en/of jongeren worden opgenomen. Een aanscherping van de verplichting van de Bascule medewerkers om bij ontslag van een jeugdige adequate nazorg te regelen. Hernieuwde aandacht voor de verantwoordelijkheid van de Bascule medewerkers om zorg te dragen voor een ontslagbrief conform de HKZ normen. Het ziekteverzuimpercentage over 2006 was 4,2% Poliklinisch Dag/deeltijd Dag-en-nachtbehandeling Pleegzorg 171 Kinderen 109 Jeugd 7 Psychiatrie voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking 98 Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Gooi en Vechtstreek (RCKJP) Op 1 december 006 waren er totaal 09 cliënten in behandeling. Het totaal van het overzicht hiernaast is hoger omdat clienten in een jaar, zowel poliklinisch, in dagbehandeling als in dag-en-nachtbehandeling geplaatst kunnen zijn. Aantal cliënten per cluster 6 Psychiatrische Gezinsbehandeling 70 Forensische jeugdpsychiatrie 18 Therapeutische Gezinsverpleging 1 Orthopsychiatrische Residentiële Voorziening Amsterdam 8 9

6 Academisch centrum hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het AMC: Dit doen we omdat we beter willen begrijpen hoe die stoornissen ontstaan en waarom een bepaalde behandeling werkt. Met behulp van de uitkomsten van die onderzoeken kunnen we behandelingen verbeteren. Frits Boer De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar waar staat dat academisch dan precies voor? Academisch betekent in de eerste plaats dat de Bascule meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met het AMC, VUmc en de vakgroep sociale wetenschappen van de VU doet de Bascule onderzoek op het gebied van psychiatrische stoornissen en de behandeling daarvan. Frits Boer, Meer zicht op de werking Bij een onderzoek worden cliënten gevraagd of ze willen meewerken. Als ze willen meewerken vullen ze diverse vragenlijsten in over de problematiek, de behandeling en de voortgang. Door ook tijdens de behandeling te meten wat de resultaten zijn, hopen de onderzoekers meer zicht te krijgen op de werking van een behandeling. Als duidelijk is waarom iets werkt, kunnen de onderzoekers daarmee in de toekomst behandelingen verbeteren en nieuwe behandelingen ontwikkelen. Cognitieve gedragstherapie Frits Boer is betrokken bij verschillende onderzoeken binnen de Bascule: In 2006 is het buikpijnonderzoek gestart. Hierbij doen we onderzoek bij kinderen met onverklaarbare chronische Wim slot buikpijn. We behandelen deze kinderen met cognitieve gedragstherapie (door het beïnvloeden van de denkbeelden van de cliënt, kan deze zijn gevoelstoestand in gunstige zin veranderen, waardoor zijn gedrag verandert en zijn klachten verminderen). Door deze therapie leren kinderen en ouders anders om te gaan met de pijn, waardoor de klachten verminderen of soms zelfs verdwijnen. Vervolgens vergelijken we de resultaten van de behandeling met kinderen die alleen door een kinderarts zijn behandeld. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de werking van de therapie en voor welke kinderen het werkt. Een onderzoek duurt gemiddeld drie tot vier jaar. Met de uitkomsten kunnen bepaalde behandelingen ontwikkeld of aangepast worden. Nieuw materiaal PI Research, de dochteronderneming van de Bascule, coördineert het sociaal wetenschappelijk onderzoek dat de Vrije Universiteit uitvoert in de Bascule. De VU bestudeert de problemen van de kinderen vanuit verschillende invalshoeken: de neuropsychologie, de ontwikkelingspsychologie en de orthopedagogiek. Daarnaast verricht PI Research in opdracht van derden onderzoek op het gebied van jeugdzorg en speciaal onderwijs. Wim Slot, directeur van PI Research en bijzonder hoogleraar jeugdbescherming, vertelt: In die onderzoeken komen theorie en praktijk samen, wat resulteert in nieuw PI Research heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de behandelprogramma s. materiaal voor hulpverleners die met moeilijke jongeren werken. PI Research heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de behandelprogramma s voor de Koppeling, het besloten behandelcentrum voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Verder heeft PI Research zich in 2006 bezig gehouden met de omzetting van het Amerikaanse PMTO (Parent Management Training Oregon) naar een Nederlandse versie. PMTO is een bewezen effectieve training voor ouders van kinderen met zeer lastig gedrag. Inmiddels wordt deze training door de Bascule gegeven. Doordat de Bascule nauw betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek zijn de medewerkers op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en hebben ze beschikking over de nieuwe behandelmethodes. Frits Boer: Wij zien het als een verplichting om deze kennis ook over te dragen aan de nieuwe generatie van hulpverleners. Zo geven verschillende medewerkers onderwijs aan studenten geneeskunde en aan studenten psychologie en orthopedagogiek. Praktijkervaring Een ander aspect van het academische karakter betreft de opleidingsactiviteiten van de Bascule. De Bascule verzorgt onderdelen van de opleiding tot kinderen jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en master ontwikkelingspsychologie en -orthopedagogiek. Dit houdt in dat studenten die in opleiding zijn, bij de Bascule praktijkervaring kunnen opdoen. Zij worden daarin intensief begeleid door medewerkers van de Bascule. Daarnaast is er de mogelijkheid voor SPH studenten om bij de Bascule een stage te lopen. Op die manier draagt de Bascule bij aan de professionalisering van nieuwe medewerkers in de jeugdzorg. In 2006 zijn er in totaal 263 medewerkers een nieuw dienstverband aangegaan en zijn er 160 medewerkers vertrokken

7 Interculturalisatie is bij ons vanzelfsprekend Interculturalisatie is in een werkgebied, waarin meer dan 60% van de kinderen en jeugdigen van niet- Nederlandse herkomst is, één van de belangrijkste doelstellingen van de Bascule. Een aantal clusters heeft hun behandelprogramma s aangepast aan de verschillende culturele achtergronden van hun cliënten, bijvoorbeeld bij de functionele gezinstherapie (met specifieke aanpassingen voor Marokkaanse en Creools-Surinaamse gezinnen) of door meer outreachend te werken bij gezinnen die niet makkelijk bij de Bascule aankomen. Christie ter Haar en Erwinia Haimé zijn beide sociotherapeut op de dagbehandeling locatie Konijnenstraat van het cluster Forensische Jeugdpsychiatrie. Dit is een voorziening voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen, en bij wie sprake is van gedrags- en andere psychiatrische stoornissen. Binnen de dagbehandeling wordt gewerkt in een multicultureel en multidisciplinair team. Christie ter Haar en Erwinia Haimé Veelzijdigheid van mensen Bij de term interculturalisatie denken Christie en Erwinia aan de veelzijdigheid van mensen. Binnen de Bascule en hun werk zien zij de verschillende achtergronden en gewoontes van collega s en cliënten. De veelzijdigheid van collega s kun je gebruiken in je werk. De weerspiegeling van de samenleving zie je terug in de gemixte cliëntengroep. De Bascule als geheel is een mix, zowel wat betreft cliënten als medewerkers, legt Christie uit. Erwinia vindt het belangrijk dat er mensen van verschillende afkomst binnen een organisatie werken omdat het een afspiegeling is van de samenleving. Je hebt te maken met cliënten van verschillende afkomst. Cliënten vinden misschien ook sneller aansluiting wanneer er mensen van verschillende afkomsten binnen een organisatie werken. Respect Het werken in een multicultureel team heeft zo zijn voordelen. Doordat je gewend bent om te gaan met verschillende culturen leer je om mensen niet Binnen een multicultureel team is het belangrijk om transparant te zijn. te beoordelen op hun achtergrond en respect te hebben voor hun normen en waarden. Dit kun je ook weer gebruiken in het werken met de cliënten van verschillende afkomst. vertelt Christie. Zij vinden het beiden prettig om in een multicultureel team te werken. Erwinia: Naast dat je veel van elkaar kunt leren, werken wij in een ontzettend leuk team. Wij hebben veel respect voor elkaar. Ik vind ook echt dat je in een stad als Amsterdam met een divers team moet werken. Van mensen die bij de Bascule komen werken verwacht je een open houding ten opzichte van andere culturen en dat de vooroordelen die er zijn direct bespreekbaar gemaakt worden. Binnen een multicultureel team is het belangrijk om transparant te zijn. Toegankelijkheid Het voordeel van een multicultureel team voor de cliënten en hun ouders is dat het drempelverlagend is. Het biedt toegankelijkheid, zegt Erwinia. Volgens Christie en Erwinia wordt er binnen de Bascule goed met de verschillende culturen omgegaan. Interculturalisatie is geen beladen onderwerp waarmee iedereen de hele dag bezig is. Het is bij ons vanzelfsprekend!, besluiten Christie en Erwinia. In 2006 waren er bij de Bascule 188 vacatures

8 Gemeenschappelijke Verantwoordelijkheid Mark Bent De Bascule werkt veel samen met andere instellingen op het gebied van jeugdzorg. Een van die instellingen is Spirit, een instelling voor jeugdhulpverlening in Amsterdam. De koppeling Een gesprek met Mark Bent, Raad van Bestuur van Spirit: De Bascule en Spirit werken samen in diverse projecten: de twee instellingen hebben de Orthopsychiatrische Residentiële Voorziening Amsterdam opgericht en werken samen bij de werving en selectie van pleegouders. Daarnaast biedt de Bascule psychiatrische zorg in het JOC (de gesloten opvang voor jongeren van Spirit) en bij Beter met Thuis van Spirit. In 2006 spitste de samenwerking zich vooral toe op de voorbereidingen van de opstart van de Koppeling, het besloten behandelcentrum voor jongeren met gedragsproblemen die voorheen in jeugdgevangenissen werden geplaatst. Ketenpartners Naast de samenwerking in gezamenlijke projecten, zijn de Bascule en Spirit ook ketenpartners. Ze zitten met andere instellingen in diverse overleggen die gericht zijn op de onderlinge afstemming en samenwerking in de jeugdzorg in Amsterdam. Volgens Mark Bent is het heel goed dat de jeugdpsychiatrie en de jeugdhulpverlening meer met elkaar samenwerken dan vroeger. Het gaat om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de cliëntenpopulatie. Veel cliënten bevinden zich namelijk in het grensvlak tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulpverlening. Daarom is het vanuit het cliëntenperspectief noodzakelijk dat we samenwerken. Door samenwerking is het bovendien mogelijk om een beter zorgproduct aan te bieden waardoor de kwaliteit van de zorg verhoogd wordt. Twee systemen Mark Bent is vooral betrokken bij de samenwerking op bestuurlijk niveau. Ook is hij goed op de hoogte van de situatie in de praktijk. Alhoewel de medewerkers uit verschillende bedrijfsculturen komen wordt er goed samengewerkt. Mark Bent: Ook op de werkvloer gaat het heel goed, de medewerkers voelen zich vooral collega s. Het ingewikkelde zit meestal in de twee systemen: zowel de Bascule als Spirit hebben hun eigen voorschriften en procedures, het is dan lastig om uit te vinden hoe en bij wie je zaken moet regelen. Daardoor duurt het soms lang voordat zaken geregeld zijn. Maar, zo voegt hij snel toe: dat ligt niet aan de bereidwilligheid van de mensen, maar aan de verschillende systemen van de jeugd GGZ en de jeugdhulpverlening. Mark Bent heeft inmiddels veel ervaring in de samenwerking met de Bascule en moet de organisatie dus wel een beetje kennen. Als ik vraag naar zijn visie op de Bascule, vertelt hij: Ik zie de Bascule vooral als innovatief, zowel in de zorgontwikkeling als in de samenwerking met de jeugdhulpverlening. Daar is men in den lande nog wel eens jaloers op, hoe wij het hier geregeld hebben. Hij vertelt dat de Bascule-medewerkers gewaardeerd worden om hun knowhow en vermogen tot samenwerken met collega s van andere instellingen. Bescheiden concurrentie Tegenwoordig zitten Spirit en de Bascule ook vaker in elkaars werkveld. Door de wijziging in financieringsstromen kunnen instellingen in de jeugdhulpverlening hun aanbod uitbreiden richting de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg en omgekeerd. Dit is ook het geval bij Spirit en de Bascule. Maar er is volgens Mark Bent slechts Zowel de Bascule als Spirit hebben hun eigen voorschriften en procedures. sprake van een bescheiden concurrentie. De uitbreiding met kinder- en jeugdpsychiatrische zorg van Spirit is bovenal gericht op de eigen cliënten en bovendien zeer gering. Je hoeft geen concurrent van elkaar te zijn, zolang je de kernexpertise van de ander maar respecteert. De nieuwe financieringsstromen bieden juist meer mogelijkheden tot samenwerking. Hij is van mening dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen: Een goede ontwikkeling. Mark Bent ziet voor de toekomst nog talloze andere mogelijkheden van samenwerking met de Bascule. De Bascule is een logische partner, de eerste waar we aan denken. Denken in kansen Altra is een van de samenwerkingspartners van de Bascule. Altra biedt jeugdzorg én via het Altra College ook bijzonder voortgezet onderwijs. De Bascule en Altra werken samen bij projecten als Bascule Extern (zie het artikel elders in dit blad), het Transferium (een voorziening van Altra voor leerlingen die van school zijn gestuurd of helemaal geen school meer hebben) en de Koppeling (het besloten behandelcentrum voor jongeren, samenwerkingsverband van Altra, Spirit en de Bascule). Daarnaast verzorgt het Altra College het onderwijs voor onder andere cliënten van cluster Jeugd. Mareike Koster Een gesprek met Mareike Koster, Raad van Bestuur van Altra Vroeger, zo vertelt Mareike Koster, had de kinder- en jeugdpsychiatrie de naam nog wel eens arrogant te zijn. De kinder- en jeugdpsychiatrie kon je vergelijken met de Bijenkorf en de jeugdhulpverlening met de HEMA. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo, Mareike Koster heeft nog nooit zoveel met de kinder- en jeugdpsychiatrie te maken gehad als in de afgelopen vijf jaar. We zijn tot het besef gekomen dat we samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen in Amsterdam. En dat we niet zonder elkaar kunnen. Zo biedt de Bascule kinder- en jeugdpsychiatrische expertise aan Altra. En Altra is voor de Bascule weer van belang vanwege de signalerende functie: door de toegang tot de scholen, heeft Altra een belangrijke taak in de vroegtijdige signalering van psychiatrische problematiek. Coördinatie en afstemming De samenwerking tussen de jeugdhulpverlening en de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt vaak bemoeilijkt door de verschillende stelsels met andere financiering en andere regelgeving. Daar moeten we inventief mee omgaan, want de samenwerking tussen de instellingen zal in de toekomst alleen maar intensiever worden, legt Mareike uit. Ze wijst echter wel op het belang van coördinatie en afstemming: Bij samenwerking is een goede regie nodig, want het gaat echt niet vanzelf! Op het gebied van de samenwerking stond het jaar 2006 voor Altra in het teken van het Transferium en de Koppe- ling. Bij dergelijke samenwerkingsverbanden spelen alle betrokken partners een essentiële rol. Volgens Mareike was er zonder een van de samenwerkingspartners niets gebeurd. Aanbod verplaatsen Ook voor de toekomst ziet Mareike nog nieuwe kansen in de samenwerking tussen de twee instellingen. Bijvoorbeeld door niet de kinderen te verplaatsen van de ene naar de andere instelling, maar door het aanbod te verplaatsen. Een kind wordt dan niet van Altra naar de Bascule verwezen, maar blijft in zijn eigen groep en wordt We zijn tot het besef gekomen dat we samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen in Amsterdam. daar behandeld door een psycholoog of psychiater van de Bascule. Mareike: We moeten denken in kansen. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat bij samenwerkingsprojecten is dat we de kwaliteit van het aanbod verbeteren en als je nadelen tegenkomt, dan doe je daar wat aan. Uiteindelijk is samenwerking pure winst

9 Organisatiestructuur de Bascule Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Afdeling O, O & O Cliëntenraad Ondernemingsraad Medezeggenschapsraad 1 ste Geneeskundige Clusters Ondersteunende diensten Speciaal Onderwijs & Zorg Scholen Forensische Jeugdpsychiatrie Therapeutische Gezinsverpleging Psychiatrische Gezinsbehandeling Kinderen Regionaal Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie RCKJP Zorglijnen Jeugd Psychiatrie voor Kinderen en Jeugdigen met een Verstandelijke Beperking Autisme Gedragsstoornissen Emotionele stoornissen Psychiatrische Leerling Ondersteuning Autisme Gedragsstoornissen Emotionele stoornissen Zorglijnen Autisme en Psychose Gedragsstoornissen Emotionele stoornissen Adressen Bezoekadres IJsbaanpad CV Amsterdam Postadres Postbus ZG Duivendrecht Telefoon (00) Colofon Dit is het verkorte jaarverslag 006 van de Bascule. Het wordt verspreid onder relaties en medewerkers. Exemplaren van het verkorte jaarverslag en het volledige Jaardocument 006 zijn te bestellen bij de Bascule via Oplage 00 Redactie Guus de Beer: bestuurssecretaris Clara Vollaard: beleidsmedewerker communicatie Marjolein Hoozemans: beleidsmedewerker projecten Vormgeving en productie Meyson Communicatie Druk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16

Binnen jaar kwaliteitskader seksueel misbruik

Binnen jaar kwaliteitskader seksueel misbruik jaargang 12 december 2012 nummer 5 KORT inhoud THEMA: Meer belangstelling Forensische Polikliniek Kindermishandeling De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht zal dit jaar naar verwachting

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen jaargang 10 DECEMBER 2010 nummer 4 Asscher: Eigen bijdrage is dwaas Lodewijk Asscher, wethouder jeugd van de gemeente Amsterdam, noemt de eigen bijdrage die de overheid wil heffen wanneer een kind uit

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Duurzame jeugdzorg: Eén verantwoordelijke, één geldstroom

Duurzame jeugdzorg: Eén verantwoordelijke, één geldstroom jaargang 10 maart 2010 nummer 1 www.jeugdhulpwijzer.nl Aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp in de stadsregio Amsterdam hebben hun aanbod overzichtelijk samengebracht op www.jeugdhulpwijzer.nl. Verwijzers

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje jaargang 13 december 2013 nummer 4 KORT inhoud THEMA: jeugdzorg en de Volwassenen-GGZ HVO-Querido verlaagt inkomenseis HVO-Querido besloot in overleg met de financiers de inkomenseis voor jongeren te verlagen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Voorwoord De transitie is een feit. Vanaf nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdzorgstelsel. Diverse domeinen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

Zorg voor 2015 is gegarandeerd

Zorg voor 2015 is gegarandeerd JAARGANG 14 DECEMBER 2014 NUMMER 4 KORT inhoud THEMA: Ican-app van Blijfgroep: herstellen doe je samen Tijdens de viering van veertig jaar Blijf van m n Lijf heeft Koningin Maxima de nieuwe app Ican gelanceerd.

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

...de jeugd heeft de toekomst!

...de jeugd heeft de toekomst! speciale uitgave van de lichtenvoorde...de jeugd heeft THEMA de toekomst! kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking én bijkomende psychische en sociale problemen specifieke professionele

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten Handleiding voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Versie december 2014 Samen1Plan.nl Handleiding voor hulpverleners, leidinggevenden,

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Met één hand kun je niet klappen!

Met één hand kun je niet klappen! Met één hand kun je niet klappen! Migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen werken samen aan toegankelijke hulp voor migrantengezinnen Hans Bellaart Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen!

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer.

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer. Met zorg het net op Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in de jeugdzorg Universiteit voor Humanistiek Sanne Kuijer Juni, 2012 Online hulpverlening in de jeugdzorg Master scriptie Kritische

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie