technische universiteit eindhaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "technische universiteit eindhaven"

Transcriptie

1 technische universiteit eindhaven V

2

3 Voorwoord Voor u ligt de studiegids voor de vijfjarige opleiding tot natuurkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Evenals vorig jaar heeft elke opleiding een eigen gids. Daarnaast wordt er een centrale gids uitgegeven met algemene TUE-informatie waarin het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut en elementen uit het voormalige studentenvademecum zijn opgenomen. Deze algemene gids bevat geen informatie meer over afzonderlijke opleidingen: de algemene gids en de opleidingsgidsen vullen elkaar aan. Wij hebben ernaar gestreefd om in deze gids alle zaken die de opleiding Technische Natuurkunde betreffen zo volledig en zorgvuldig mogelijk te beschrijven. Bovendien is getracht om de rechten en plichten van de student in studentvriendelijke taal te presenteren, met name waar het gaat over de wettelijk voorgeschreven onderwerpen. In deze gids staat wat de studenten en de faculteit van elkaar mogen verwachten. In de nabije toekomst zal naast deze papieren versie van de opleidingsgids ook de volledige informatie via het web beschikbaar komen. Voor de vakomschrijvingen is dat al het geval in de vorm van een elektronische vakkengids. Het is niet uitgesloten dat deze gids nog een aantal onvolkomenheden bevat. In het komend jaar zullen we de gids niet alleen inhoudelijk verbeteren, maar ook meer onderwerpen opnemen. Suggesties voor verbetering, aanvulling en 'ivijzigîng zijn van harte welkom. Namens de samenstellers wens ik onze eerstejaars studenten een goede start en de hogerejaars een succesvol_le voortzetting van de studie toe. We hopen dat deze gids mede bijdraagt tot een betere kwaliteit en studeerbaarheid van onze opleiding. dr ir F.A.P. Blom opleidingsdirecteur

4 Inhoud 1. Algemene informatie I. I Leeswijzer!.2 Inleiding over de faculteit LJ Inleiding over de opleiding 2. Organisatie 2.1 Bestuurlijke en onderwijskundige organisatie Het faculteitsbestuur (FB) Het opleidingsinstituut Technische Natuurkunde (OITN) De faculteitsraad De examencommissie De keuzeprogrammacommissie (KPC) 2.r.6 De vrijstellingencommissie (VC) 2.I.7 De opleidingscommissie (OC) De Propedeuse- (P-) en de Postpropedeuse-(PP-)raad De studentenonderwijsorganisatie (STOOR) 2.2 Faciliteiten De bibliotheek Onderwijsruimten Kantine Kopieer- en printfaciliteiten 2.J Studieverenigingen 2-J.I De studievereniging J.Q:. v.d. Waals 2.J.2 De Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs (VENI) lnfonnatievoorziening A!gemeen Facultaire onderwijsadministratie Overzicht academisch jaar en examendata J Opleiding 3.1 Doelstelling 3.2 Eindtennen 3-3 Toegang tot de opleiding voor natuurkundig ingenieur J.4 Opleiding De initiële, de verkorte en de vrije opleiding 3+2 Gezamenlijke propedeuse Natuurkunde/Wiskunde " IJ IJ I4 '5 I7 '7 IS I8 19 I9 I I J 2J

5 3-4-J J-4-4 J-5 J-5-l J-5-2 J-5-J J-5 4 J-5 5 J-5 6 J-5-7 J.6 J-7 J.8 J.8.r J.8.2 J.8.j J J.II J.I2 J.l2.1 J.I J J-IJ J-14 J-! Rechtsheschenning Samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) Samenwerking met het Limburgs Universi1air Centrum (LUC), Diepenbeek, België Uitvoering onderwijsprogramma Deelname aan het onderwijs Inrichting Onderwijs in de Nederlandse taal College-, practicum- en instructieroosters Onderwijsvormen Contacturen Aanwezigbeidsplicht Studiepunten en studielast Studiekosten De studie Studlevaardigheden Studievertraging Studievoortgangsregistratie Studiebegeleiding Stage en afstuderen Evaluatie van het onderwijs Regelingen m.b.t. tentamens Aanmelding en terugtrekking voor tentamens Cijfer afhalen Beoordelingen tentamens lngangseisen, volgtijdelijkheid, geldigheidsduur Inzagerecht Fraude Examens Bezwaar en beroep Wijzigingen in het studieprogramma Accenten in de opleiding 5 Propedeuse 5.1 Functie van de propedeuse 5.2 Studieadvies 5 3 Studieprogramma Opbouw studieprogramma Deelname 29 JO JO JO JO JO JI JI JI J2 J2 J2 J2 J2 JJ JJ J4 J4 34 J4 J5 J5 J6 J6 J6 J6 J7 J7 J

6 j.j.j s.j-4 5.J j.j ;.6 Het practicum Programma eerste trimester N-LI Programma tweede trimester N-1.2 Programma derde trimester N-1.3 Programma gecombineerde P-variant Technische NatuurkundejTechnische Wiskunde Propedeuseprogramma voor de hbo-opleiding- verkorte opleiding Vrijstellingen Jaarindeling/roosters Organisatorische regels m.b.t. het P-examen jo jo jl jl jl 6. Post-propedeuse 6.1 Toelatingsvoorwaarden 6.2 Studieprogramma PP De opbouw van de postpropedeuse J j JI 6.J ' J Il Practicum Programma ze jaar- vierde trimester N-2.1 Programma ze jaar- vijfde trimester N-2.2 Programma ze jaar- zesde trimester N-2-3 Programma 3e jaar (kernprogramma) -zevende trimester N-3.1 Programma Je jaar (kern programma)- achtste trimester N-J.2 Programma Je jaar (kernprogramma)- negende trimester N-J.J Laatste jaren - 4e en se jaar PP -verkorte opleiding PP gecombineerde opleiding natuurkunde/wiskunde Afstudeervarianten De hoofdvariant Multidisciplinair project (mdp) Beroepsgerichte vakken Keuzevakken Regels keuzeprogramma Lijst ingenieursvakken Stages- stagebureau Verkenningsstage (zomerstage) Afstudeeronderzoek Het afstudeerverslag De afstudeervoordracht De ondervraging Organisatorische regels m.b.t. het afsluitend examen ;6 57 ; o 6o 6J j 6J 6;

7 6.5 Afstudeervariant Klinische Fysica Het programma (algemeen) 8o 6.p Klinische Fysica vakken/beroepsgerichte vakken Externe stage/stage in kliniek 7' 6.j.4 Multidisciplinair project 7' Keuzeprogramma 7I Afstuderen 7I 6.6 Afstudeervariant Lerarenopleiding r OrîëntatieprogrammafBeroepsgerichte vakken Externe stage Vervolgprogramma didactiek Afstuderen Opmerkingen Lerarenopleiding Inleiding Organisatie, bestuur en commissies J Doelstelling en eindtermen opleiding Regelingen Programma (algemeen) Programma (inhoud) Onderzoekgebieden van de capaciteitsgroepen (keuzecolleges) 77 7 Vakomschrijvingen 95 Bijlagen: 257 A. Onderwijs en examenregeling 259 B. Regels en RichtJijoen 271 c. Afkortingen 28o 10

8

9 al~emene informatie 12

10 al!:"emene informatie 1 Algemene informatie 1.1 Leeswijzer Deze studiegids bevat informatie over de structuur, de organisatie en de inrichting van de opleiding Technische Natuurkunde in het vijfjarenprogramma. Voor informatie over de oude vierjaren-opleiding wordt verwezen naar de centrale studiegids, editie I Deze gids ligt ter inzage op de studentenadministratie. Er worden omschrijvlngen gegeven van alle vakken die door de faculteit Technische Natuurkunde verzorgd worden, zowel voor de eigen opleiding, als in de vorm van serviceonderwijs aan andere opleidingen. Naast omschrijvingen van de kernvakken geeft deze gids ook informatie over het onderzoekgebied van de diverse capaciteitsgroepen van de faculteit en de op deze gebieden betrekking hebbende keuzevakken. Dit is van belang voor het opstellen van het keuzeprogramma (stage, keuzevakken, afstuderen). Het opleidingsspecifieke deel van het studentenstarnut is in deze gids opgenomen. De in de wet voorgeschreven onderwerpen komen allemaal aan de orde; niet als afzonderlijk onderdeel, maar geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken. Om als student volledig op de hoogte te zijn van alle rechten, plichten en regels is het lezen van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut alleen niet voldoende. Daarom zijn in deze gids ook de onderwijs- en examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen (RR) als bijlagen opgenomen. Daarnaast wordt het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut via de algemene gids ook aan elke student kosteloos ter beschikking gesteld. Van de studenten wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van deze informatiebronnen. Evenruele russentijdse wijzigingen worden door het Opleidingsinstituut Technische Natuurkunde (OITN) via de faculteitsstudentenadministratie (FSA) bekend gemaakt. Voor nadere informatie enjof opmerkingen met betrekking tot deze uitgave van de studiegids wordt verwezen naar mw. El se van Eijndhoven, N-laag a1.36, tel. 040 (247)2182 of naar de studentenadministratie, mw. AnkiePuts of mw. Elly ten Pierick, N-laag a1.35, tel. 040-(247) Inleiding over de faculteit De faculteit Technische Natuurkunde stelt zich tot doel natuurkundig ingenieurs op te leiden. Zij doet dat door onderzoek en onderwijs met elkaar te verweven. Daartoe is de faculteit opgedeeld in vakinhoudelijke capaclteitsgroepen die ingezet worden op multidisciplinaire onderzoekgebieden (de zogenaamde onderzoekscholen) en die voorts contacten met andere universiteiten en het bedrijfsleven onderhouden. 13

11 algemene informatie De faculteit verzorgt één opleiding, die tot natuurkundig ingenieur. De faculteit leidt studenten op tot een natuurkundig ingenieur die, met besef van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en met inzicht in de samenhang der wetenschappen, in staat is op academisch niveau enerzijds wetenschappelijk onderzoek te verrichten en anderzijds bij te dragen aan de onn.vikkeling van fysische instrumentatie, meettechnieken en toepassingen. 1.3 Inleiding over de opleiding Vanwege het belang dat de faculteit hecht aan de integratie van onderwijs en onderzoek streeft zij ernaar de opleiding van de student zoveel mogelijk in een lopend onderzoek in te bedden. Vanwege de toepassingsgerichtheid van het onderzoek beperkt de faculteit zich tot drie hoofdaandachtsgebieden, te weten: Plasmafysica, Functionele Materialen en Stroming en Warmte. De capaciteitsgroepen zijn: Fysica en toepassingen van ionenbundels Fysica en toepassingen van versnellers Fysica van oppervlakken en grenslagen Gasdynamica Turbulentie en werveldynamica Halfgeleiderfysica Evenwicht en transport in plasma's Elementaire processen in gasontladingen Fysica van nanostructu ren Theoretische en experimentele atoomfysica en quanturnelektronica Systeem- en regeltechniek Lage temperaturen Fysische informatica en klinische fysica Klassieke theoretische natuurkunde en grondslagen Polymeerfysica Algemeen De specifieke doelstellingen en eindtermen van de opleiding worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 van deze gids. 14

12

13 organisatie 16

14 or~anjsatje 2 Organisatie 2.1 Bestuurlijke en onderwijskundige organisatie In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de voor de student relevante bestuurlijke organen en commissies van de faculteit, met een korte beschrijving van hun taken en bevoegdheden en van de wijze waarop de shldent met hen in contact kan komen. Globaal kan de onderwijsorganisatie in de faculteit als volgt geschetst worden: Het faculteitsbestuur (FB), onder voorzitterschap van de decaan, heeft de wettelijke taak om het onderwijs te organiseren en te coördineren. Het stelt daartoe een onderwijs- en examenregeling vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het faculteitsbestuur stelt ook de examencommissie in. De examencommissie is de eerstverantwoordelijke voor de gang van zaken rond studieprogramma's en examens. De examencommissie heeft verder nog twee subcommissies ingesteld, te weten de keuzeprogrammacommissie (KPC) en de vrijstellingencommissie (VC). De officiële inbreng van studenten in de bewaking van het onderwijsproces is verzekerd via de opleidingscommissie (OC), waarin de helft van het aantalleden uit studenten bestaat. De OC heeft tot taak, desgevraagd of uit eigen beweging, advies uit te brengen aan het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden op onderwijsgebied in de faculteit. Naast de inbreng van studenten via de OC bestaat er ook nog een aantal raden/organisaties waarin studenten deelnemen aan de kwaliteitsbewaking van het onderwijs (P-raad, PP-raad, STOOR, faculteitsraad). ln de praktijk zijn de onder-vijstaken van het faculteitsbestuur volledig gemandateerd aan de opleidingsdirecteur. Hij fungeert als centraal aanspreekpunt voor studenten en docenten voor alle onderwijszaken en geeft leiding aan het opleidingsinstituut. In dit instituut zijn de onderwijsondersteunende en administratieve activiteiten, zoals de studiebegeleiding, de studentenadministratie en het stagebureau ondergebracht Het faculteitsbestuur (FB) Het FB is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van de onderwijs- en examenregeling (OER), de regelmatige beoordeling, het toezicht op de uitvoering daarvan en de instelling van de examencommissie. Het FB is als volgt samengesteld: prof.dr ir Wim de Jonge, decaan (voorzitter) dr ir Vic Brabers, directeur bedrijfsvoering dr Rob van Welzen is Fred van Nijmweegen Erik Kieft, student Secretariaat: mw. Anette Sezin, N-laag a1.40, tel. 040 (247)

15 or~anjsatje Ofschoon de studenten niet vaak rechtstreeks contact zullen hebben met het FB, is het uiteindelijk toch met name bij de decaan waar zij 'verhaal kunnen halen', temeer daar de decaan tevens voorzitter van de examencommissie is Het opleidingsinstituut Technische Natuurkunde (OITN) Volgens de MUB, de wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur, dient het faculteitsbestuur in het bestuur van de opleiding te voorzien. In plaats van voor een meerhoofdig bestuur van de opleiding is in onze faculteit gekozen voor één persoon, te weten de opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur De opleidingsdirecteur is door het faculteitsbestuur gemandateerd voor de kerntaken op het gebied van het door de faculteit te geven onderwijs. Hij is het centrale aanspreekpunt voor studenten en docenten. Hij organiseert het onderwijs, ziet toe op de uitvoering daarvan en geeft leiding aan het OITN. Het OITN houdt zich bezig met alle zaken die het onderwijs betreffen, zowel inhoudelijke als organisatorische. Opleidingsdirecteur: dr ir Frans Blom, N-laag ar.32. tel. 040-(247)4174 Vervangster directeur: mw. drs Sonja Feiner-Valkier, N-laag ai. JO, tel. 040-{247)48II Secretariaat: mw. Anny van Herk. N-laag a1.36, tel. 040-(247) De faculteitsraad De faculteitsraad heeft instemmingsrecht wat betreft het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut en wat betreft een gedeelte van de OER. De faculteitsraad bestaat uit 5 personeelsleden (gekozen voor een periode van 2 jaar) en 5 studentenleden (gekozen voor een periode van I jaar). De samenstelling van de faculteitsraad is: prof.dr ir Rini van Dongen (voorzitter) I gor Aarts (vice-voorzitter) Rob Deckers Martijn Heek dr Leo van IJzendoorn jelle de jong dr ir Gerrit Kroesen dr Ton van Leeuwen Meehiel Wilbrink Rinus Queens Verder draagt de studentengeleding van de faculteitsraad studentleden voor de opleidingscommissie voor bij het FB, alsmede een student-adviseur voor het FB zelf. Secretaris: mw. Anette Sezin, N-laag a1.44. tel. 040-(247)

16 or~anjsatje De examencommissie De examencommissie is belast met de organisatie en coördinatie van de examens en stelt daartoe regels vast voor de goede gang van zaken. In de bijlagen bij deze gids worden deze regels en richtlijnen samen met het onderwijs- en examenreglement beschreven. Ook is het deze commissie waaraan de student zijn zelf samengesteld keuzeprogramma ter goedkeuring moet voorleggen. De examencommissie neemt niet zelf de tentamens af, maar wijst examinatoren {examenbevoegde docenten) aan die de betreffende onderwijseenheden verzorgen. De commissie beoordeelt ook de verzoeken om vrijstelling van tentamens op grond van elders opgedane kennis en ervaring, en bepaalt het individuele vrijstellingenpakket van studenten voor de verkorte opleiding. Tegen beslissingen van de examencommissie kan de student in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE} Yan de Technische Universiteit. De examencommissie bestaat uit de leden: prof.dr ir Wim de Jonge, decaan (voorzitter} dr ir Frans Blom prof.dr ir Rini van Dongen prof.dr Frans Sluijter prof.dr Boudewijn Verhaar ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag ar-36, tel. 040-(247) De keuzeprogrammacommissie (KPC) Om aan de eisen voor het afsluitend examen te voldoen, dient er naast tentamens in de verplichte vakken ook een aantal examenonderdelen naar keuze te worden afgelegd. De student heeft een grote vrijheid in de samenstelling van zijn keuzeprogramma, mits hij aan bepaalde eisen voldoet. Het keuzeprogramma wordt namens de examencommissie beoordeeld door de KPC. Regels waaraan het keuzeprogramma moet voldoen worden gegeven in hoofdstuk 3 De leden van de KPC zijn: dr ir Frans Blom (voorzitter) profdr ir Rini van Dongen dr ir Marijn Gelten Gunnar Timmermans, (student} ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag al-)6, tel De vrijstellingencommissie (VC) Deze commissie verleent namens de examencommissie vrijstellingen voor examenonderdelen op grond van met goed gevolg afgelegde tentamens bij andere faculteiten of andere instellingen voor hoger onderv.rijs. Deze commissie adviseert ook de examencommissie over het individuele vrijstellingenpakket voor studenten van de verkorte opleiding. De commissie bestaat uit: dr ir Frans Blom (voorzitter) dr ir Marijn Gelten ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag a1.36, tel. 2182

17 or~anjsatje De opleidingscommissie (OC) De OC heeft tot taak om, desgevraagd of uit eigen beweging, advies uit te brengen aan het FB en de opleidingsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de faculteit. Dit advies omvat o.a. de onderwijs- en examenregelîng. Verder beoordeelt de OC jaarlijks de wijze van uitvoering van de ondetwijs- en examenregeling. De OC wordt samengesteld uit docenten en studenten, waarbij de helft van de leden voortkomt uit de aan de faculteit ingeschreven studenten. De samenstelling van de OC is als volgt: prof.dr ir Klaas Kopinga (ambtelijk voorzitter, geen lid) dr Peter Bobbert dr Herman Clercx prof.dr Joachim Wolter Patriek van Aarle (student) Hanneke Peperkamp (student) Ingrid Kieft (student) ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag a1.36, tel De Propedeuse- (P-) en de Postpropedeuse-(PP-) raad In deze raden bespreken vertegenwoordigers van de studenten hveemaal per trimester samen met de docenten van het betreffende trimester het wel en wee van het eerste- resp. hogerejaarsonderwijs. De gang van zaken rond de colleges, instructies en practica wordt aan de orde gesteld en ook de tentamenresultaten worden besproken. Voorzittu P-raad: prof.dr ir Daan Schram Voorzitter PP-raad: dr ir Frans Blom Secretaris: mw. Ankie Puts, N-laag ar.35, tel De studentenonderwijsorganisatie (STOOR) STOOR is een organisatie die zich bezighoudt met onderwijszaken op de faculteit. Zij bestaat uit vier studenten die vergaderen over onderwijsaangelegenheden die spelen op de faculteit. STOOR probeert een brug te slaan tussen de studenten en de docenten. Deze brug rust op drie pijlers: serviceverlening aan studenten, het onderhouden van contacten tussen studenten en docenten, en het begeleiden van studenten. Serviceverlening betekent o.a. het samenstellen van bundels met oude tentamenopgaven als oefenmateriaal en het verstrekken van informatie over stage- en afstudeermogelijkheden in de capaciteitsgroepen. Daarnaast houdt STOOR de duur van de stages in de gaten door het houden van stage-enquêtes. Voor de beste docent en de beste instructeur reikt STOOR elk jaar de onderwijsprijs uit. Tijdens het Overkoepelend Studenten Overleg (OSO) praten studenten uit verschillende raden en commissies samen over onderwijszaken. Een lid van STOOR heeft zitting in het Studenten Advies Orgaan (SAO) en het Bestuurlijk Overleg Natuurkunde Studenten (BONS) om contact te onderhouden met studenten van andere faculteiten resp. andere universiteiten. 20

18 organisatie STOOR begeleidt de intro begeleiders, die daarnadep-mentoren van het eerste jaar worden, en organiseert voor hen cursussen bij het Bureau Studenten Psychologen. STOOR-leden begeleiden ook de shtdenten van dep- en PP-raad. De STOOR-kamer kun je vinden in N-laag, go.o4, tel. 040 (247)43o8 2.2 Faciliteiten De faculteit Technische Natuurkunde is gevestigd in N-laag, in het cyclotrongebouw en in het nieuwe gebouw Cascade. In de gebouwen zijn de algemene regelingen van de TUE van toepassing (zie het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut) De bibliotheek De faculteitsbibliotheek is één van de bibliotheken van de TUE. Elke student kan gratis gebruikmaken van alle TUE-bibliotheken (zie instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut). De faculteitsbibliotheek heeft een gespecialiseerde literatuurcollectie op die wetenschapsgebieden waarin de faculteit onderzoek verricht en onderwijs verzorgt. Uitlening geschiedt volgens het leenreglement dat op de faculteitsbibliotheek is in te zien. De uitleentermijn van boeken bedraagt 4 weken. De natuurkundebibliotheek bevindt zich op de tweede verdieping (a-vleugel) van N-laag. De bibliothecaris van de natuurkundebibliotheek is ir Wim Boogaert, tel Studieruimten bevinden zich in en rond de bibliotheek. In de bibliotheek wordt studenten de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de daar aanwezige computers. Deze computers zijn volledig uitgerust en bieden ook toegang tot internet. Elke student krijgt een adres toegewezen. In de bibliotheek is in de loop van het studiejaar '98(99 een aantal notebookaansluitingen gerealiseerd: tevens wordt er nog een extra ruimte ingericht voor computerfaciliteiten Onderwijsruimten Behalve in de bibliotheek is er een groot aantal notebookaansluitingen over het gehele gebouw N-laag verdeeld. De student kan ook gebruikmaken van de PC-zaal in de b-vleugel, volgens de daar geldende regels. Gebruik van de computer in verband met de studie heeft voorrang op ander gebruik. De eerste- en tweedejaarscolleges vinden doorgaans plaats in de collegezalen van het auditorium tijdens de ochtenduren. Hogerejaarscolleges, werkcolleges en instructies worden 's middags gegeven, meestal in de onderwijsruimten van N-laag. Het eerste- en tweedejaarspracticum bevindt zich in de b-en c-vleugel van N-laag. 21

19 organjsatje Kantine Personeel en studenten van de faculteit kunnen beschikken over een kantine in N-laag en een pantry in het nieuwe gebouw Cascade. In de zomermaanden dient gebruik te worden gemaakt van de kantine in W-h oog Kopieer- en printfaciliteiten. Studenten kunnen kopieerkaarten kopen om gebruik te maken van het kopieerapparaat in N-laag, naast het magazijn in de a-gang op de begane grond. Kopieerkaarten zijn verkrijgbaar bij Henk Berendsen, N-laag a1.37, tel In het kader van het notebookproject hebben de studenten de beschikking over zlaserjetprinterfaciliteiten, één in de bibliotheek en één in de PC-zaal. Pasjes zijn te koop bij de conciërges/portiersjmagazijn en in noodgevallen bij de practicumadministratie. 2.3 Studieverenigingen 2.J.I De studievereniging J.D. v.d. Waals Deze vereniging organiseert excursies (zowel binnen- als buitenlandse), een symposium en tal van vakgerichte en sfeerbevorderende activiteiten, en verkoopt boeken tegen gereduceerde prijzen. Verder geeft de vereniging tweemaal per trimester de Koerier uit (samen met STOOR) en eenmaal per jaar de Almanak. Voor nuttige gesprekken kan men terecht in de Van der Waalskamer (tel. 040-(247)4397), en voor prettige gesprekken in de Van der Waalssalon, waar elke donderdag vanaf 16.oo uur een borrel gehouden wordt. Beide locaties bevinden zich in de g-vleugel, de studentenvleugel van gebouw N-laag De Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs {VEN I) Deze alumni-vereniging is de vereniging van afgestudeerden van de faculteit Technische Natuurkunde. De doelstelling is het bevorderen van de contacten tussen de afgestudeerden onderling en hlssen faculteit en afgestudeerden. Voor meer informatie en voor aanmelding als lid: Vereniging VENI, TUE, N-laag, Postbus 513, 56ooMB Eindhoven. 2.4 Informatievoorziening Algemeen Deze studiegids bevat de meest uitgebreide informatie over de structuur, de organisatie en de inrichting van de natuurkundeopleiding. Achlele informatie over (en wijzigingen in) het shldieprogramma, het collegerooster, de practica, de tentamens en examens, en andere voor het onderwijs van belang zijnde zaken, wordt gepubliceerd in de Cursor. Op internet wordt algemene informatie gegeven over het onderzoek en onderwijs van de faculteit N. Specifieke informatie van de verschillende capaciteitsgroepen hangt op de prikborden van de betreffende 22

20 orgaojsatje groepen. Collegeroosters. tentamenroosters, examenroosters en de vakkengids zijn ook in te zien op internet. Tevens is deze informatie beschikbaar op de publicatieborden tegenover de studentenadministratie. Ook in het faculteitsmedelingenblad Fysiscope is informatie te vinden over de capaciteitsgroepen en de faculteit in zijn algemeenheid. De studievereniging J.D. v.d. Waals en STOOR geven voor studenten tweemaal per trimester een blad uit: de Koerier. Informatie over uitslagen van tentamens en stage/afstudeermogelijkheden worden gepubliceerd op de prikborden in de a-gang tegenover de studentenadministratie. Informatie over tentamens is ook voor elke student individueel beschikbaar op internet. Studiemateriaal is verkrijgbaar bij de dictatenverkoop in de kelder van het hoofdgebouw. Daarnaast zorgt de studievereniging J.D. v.d. Waals voor centrale inkoop van boeken voor een aantal natuurkundevakken Facultaire onderwijsadministratie De onderwijsadministratie (FSA en stage bureau) van de opleiding Technische Natuurkunde staat onder leiding van mw. El se van Eijndhoven. De FSA is gevestigd in N-laag, a1.35, tel De medewerksters hier zijn mw. Ankie Puts en mw. Elly ten Pierick. Hier worden in de meest algemene zin inlichtingen over de studie verstrekt. Het stagebureau is gevestigd in N-laag, a1.36. De coördinatie van externe stages wordt verzorgd door mw..else van Eijndhoven en mw. Ankie Puts. Vooralsnog is de onderwijsadministratie de gehele dag geopend; eventuele wijzigingen van de openingstijden zullen tijdig bekendgemaakt worden. Voor aangelegenheden op het gebied van studiebegeleiding/advisering kan de student contact opnemen met mw. drs Sonja Feiner, a1.30, tel. 040-(247)48n (zie ook paragraaf 3.9). 2.5 Overzicht academisch jaar 1999/2ooo en examendata faculteit N Het academisch jaar 1999/2000 is als volgt ingedeeld: Heifsttrimester: colleges van 30 augustus tjm I oktober 1999 en van 11 oktober tjm 12 november 1999, tentamens van 4-9 oktober 1999 en van 15 tjm 27 november 1999 Wintertrimester: colleges van 29 november tjm 17 december 1999, van 3 tjm 14 januari 2000 en van 24 januari t/m 25 februari 2ooo, tentamens van 17 tjm 22 januari 2ooo, van 26 februari tfm 4 maart 2ooo en van 8 maart tjm 18 maart 2000 Lentetrimester: colleges van 20 maart t/m zo aprilzoooen van 8 mei tfm 16 juni 2000, tentamens op 22 april en van I t/m 4 mei 2000 en van 19 juni tfm 8 juli 2000 Interim: tentamens van 14 t/m 19 augustus zooo 23

21 organisatie De examendata van de faculteit N zijn vastgesteld op: P-fase PP-fase 16-oz-zooo z8-o6-zooo 3o-o8-zooo 18-I JZ

22

23 opleiding 26

24 opleiding 3 Opleiding 3.1 Doelstelling De faculteit Technische Natuurkunde heeft als hoofddoelstelling het opleiden van studenten tot natuurkundig ingenieur en verzorgt daartoe technisch-natuurkundig onderwijs en verricht technisch-natuurkundig onderzoek. Deze processen dienen in voortdurende wisselwerking te worden uitgevoerd: noch onderwijs zonder onderzoek. noch onderzoek zonder onderwijs acht de faculteit denkbaar. Deze dubbele doelstelling leidt enerzijds tot het afleveren aan de maatschappij van natuurkundige ingenieurs en anderzijds tot bijdragen aan de vergroting van technisch-fysische kennis. Vanwege het grote belang dat de faculteit hecht aan de vervlechting van onderwijs en onderzoek, zorgt zij ervoor dat de faculteitsmedewerkers die voor hun wetenschappelijk onderzoek aan een onderzoekschool (resp. capaciteitsgroep) verbonden zijn, ook betrokken worden bij het onderwijs. 3.2 Eindtermen De doelstellingen van de opleidingen zijn vertaald in een aantal eindtermen. De eindtermen stellen dat de natuurkundig ingenieur moet beschikken over: Kennis van de grondslagen van de natuurkunde met inbegrip van de daarvoor nodige wiskundige en technische basisbegrippen. Deze kennis moet direct of na een korte zelfstandige studie toegepast kunnen worden. Vaardigheid in het snel opnemen van nieuwe kennis in de beroepsuitoefening en in postacademische opleidingen. Vermogen om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen in gebieden die op de eigen afstudeerrichting aansluiten, kritisch te volgen en hun toepasbaarheid voor speciale doeleinden te beoordelen. Vermogen om zich in te werken in andere specialisaties dan die van de eigen afshtdeerrichting of in andere vakgebieden, waar soortgelijke wetenschappelijke methoden worden gehanteerd. Inzicht in de samenhang der wetenschappen en de plaats van de natuurkunde in het geheel. Inzicht in de rol van de technische wetenschappen in de maatschappij; besef van de culturele waarden van deze wetenschappen en de verantwoordelijkheid van hun beoefenaars. Vaardigheid in de overdracht van eigen kennis aan anderen in woord en geschrift, bijvoorbeeld verslag uitbrengen over eigen onderzoek, zowel aan hen die werken in hetzelfde of een verwant gebied, als aan niet-specialisten. 27

25 op!ejdjn~ Vaardigheid in het herkennen van de fysische aspecten van technische problemen en het kunnen meewerken aan het oplossen van die problemen. Enige bekendheid met de beroepspraktijk van de ingenieur. De ingenieurs moeten middels innovatief denken en het introduceren van nieuwe technologie ook in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de versterking van de kwaliteit van de samenleving. 3 3 Toegang tot de opleiding voor natuurkundig ingenieur Om tot de initiële vijfjarige opleiding te worden toegelaten, moet de student in het bezit zijn van een vwo-diploma met de vakken natuurkunde en wiskunde-s in het pakket. Personen van 21 jaar en ouder die niet aan de vooropleidingseis voldoen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten via het colloquium doctum. Een Commissie van Toelating toetst daartoe de kandidaten op hun kennis van natuurkunde, wiskunde-ben Engels. Bovendien moet de kandidaat blijk geven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen. De verkorte opleiding staat open voor studenten die in het bezit zijn van een hbo-natuurkundediploma met de afstudeerrichtingen toegepaste natuurkunde, besturingstechnologie, commerciële techniek of fotonica. hbo'ersmet afstudeerrichtingen besturingstechnologie, commerciële techniek of fotonica dienen tevens het propedeusediploma hbo-natuurkunde te bezitten. Uitgangspunt is dat de verkorte opleiding equivalent is aan de normale opleiding met het vijfjarencurriculum. De faculteit heeft daarom gekozen voor een vrijstellingsregeling van de examencommissie. hbo' ers met de vereiste diploma's worden voorlopig tot de verkorte opleiding toegelaten. Definitieve toelating vindt plaats als binnen één jaar het aangepaste propedeuseprogramma (drie wiskundevakken) met succes is afgerond. Details van deze toelatingsregels, de vrijstellîngsregeling en het studieprogramma voor de verkorte opleiding worden gegeven in de paragrafen s.j.8 en van deze gids. 3-4 Opleiding De initiële, de verkorte en de vrije opleiding De faculteit biedt de opleiding tot natuurkundig ingenieur aan in de vorm van de normale vijfjarige variant voor studenten met een vwo-diploma (de initiële opleiding) en als een korte (2,5-3-jarige) variant voor hbo-afgestudeerden (de verkorte opleiding). Voor studenten van de generatie 94 en ouder bestaat ook nog het vierjarige programma. De ingenieursstudie wordt naast voltijds ook als deeltijdsopleiding aangeboden. Belangstellenden voor deze deeltijdopleiding kunnen zich in verbinding stellen met de FSA van de faculteit.

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap 11 1.2.4

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur Nederlandse taal en cultuur Studiegids 2005/2006 Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Letterkunde (MPhil) Professionele master ICT en vertalen Leraar

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie