technische universiteit eindhaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "technische universiteit eindhaven"

Transcriptie

1 technische universiteit eindhaven V

2

3 Voorwoord Voor u ligt de studiegids voor de vijfjarige opleiding tot natuurkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Evenals vorig jaar heeft elke opleiding een eigen gids. Daarnaast wordt er een centrale gids uitgegeven met algemene TUE-informatie waarin het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut en elementen uit het voormalige studentenvademecum zijn opgenomen. Deze algemene gids bevat geen informatie meer over afzonderlijke opleidingen: de algemene gids en de opleidingsgidsen vullen elkaar aan. Wij hebben ernaar gestreefd om in deze gids alle zaken die de opleiding Technische Natuurkunde betreffen zo volledig en zorgvuldig mogelijk te beschrijven. Bovendien is getracht om de rechten en plichten van de student in studentvriendelijke taal te presenteren, met name waar het gaat over de wettelijk voorgeschreven onderwerpen. In deze gids staat wat de studenten en de faculteit van elkaar mogen verwachten. In de nabije toekomst zal naast deze papieren versie van de opleidingsgids ook de volledige informatie via het web beschikbaar komen. Voor de vakomschrijvingen is dat al het geval in de vorm van een elektronische vakkengids. Het is niet uitgesloten dat deze gids nog een aantal onvolkomenheden bevat. In het komend jaar zullen we de gids niet alleen inhoudelijk verbeteren, maar ook meer onderwerpen opnemen. Suggesties voor verbetering, aanvulling en 'ivijzigîng zijn van harte welkom. Namens de samenstellers wens ik onze eerstejaars studenten een goede start en de hogerejaars een succesvol_le voortzetting van de studie toe. We hopen dat deze gids mede bijdraagt tot een betere kwaliteit en studeerbaarheid van onze opleiding. dr ir F.A.P. Blom opleidingsdirecteur

4 Inhoud 1. Algemene informatie I. I Leeswijzer!.2 Inleiding over de faculteit LJ Inleiding over de opleiding 2. Organisatie 2.1 Bestuurlijke en onderwijskundige organisatie Het faculteitsbestuur (FB) Het opleidingsinstituut Technische Natuurkunde (OITN) De faculteitsraad De examencommissie De keuzeprogrammacommissie (KPC) 2.r.6 De vrijstellingencommissie (VC) 2.I.7 De opleidingscommissie (OC) De Propedeuse- (P-) en de Postpropedeuse-(PP-)raad De studentenonderwijsorganisatie (STOOR) 2.2 Faciliteiten De bibliotheek Onderwijsruimten Kantine Kopieer- en printfaciliteiten 2.J Studieverenigingen 2-J.I De studievereniging J.Q:. v.d. Waals 2.J.2 De Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs (VENI) lnfonnatievoorziening A!gemeen Facultaire onderwijsadministratie Overzicht academisch jaar en examendata J Opleiding 3.1 Doelstelling 3.2 Eindtennen 3-3 Toegang tot de opleiding voor natuurkundig ingenieur J.4 Opleiding De initiële, de verkorte en de vrije opleiding 3+2 Gezamenlijke propedeuse Natuurkunde/Wiskunde " IJ IJ I4 '5 I7 '7 IS I8 19 I9 I I J 2J

5 3-4-J J-4-4 J-5 J-5-l J-5-2 J-5-J J-5 4 J-5 5 J-5 6 J-5-7 J.6 J-7 J.8 J.8.r J.8.2 J.8.j J J.II J.I2 J.l2.1 J.I J J-IJ J-14 J-! Rechtsheschenning Samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) Samenwerking met het Limburgs Universi1air Centrum (LUC), Diepenbeek, België Uitvoering onderwijsprogramma Deelname aan het onderwijs Inrichting Onderwijs in de Nederlandse taal College-, practicum- en instructieroosters Onderwijsvormen Contacturen Aanwezigbeidsplicht Studiepunten en studielast Studiekosten De studie Studlevaardigheden Studievertraging Studievoortgangsregistratie Studiebegeleiding Stage en afstuderen Evaluatie van het onderwijs Regelingen m.b.t. tentamens Aanmelding en terugtrekking voor tentamens Cijfer afhalen Beoordelingen tentamens lngangseisen, volgtijdelijkheid, geldigheidsduur Inzagerecht Fraude Examens Bezwaar en beroep Wijzigingen in het studieprogramma Accenten in de opleiding 5 Propedeuse 5.1 Functie van de propedeuse 5.2 Studieadvies 5 3 Studieprogramma Opbouw studieprogramma Deelname 29 JO JO JO JO JO JI JI JI J2 J2 J2 J2 J2 JJ JJ J4 J4 34 J4 J5 J5 J6 J6 J6 J6 J7 J7 J

6 j.j.j s.j-4 5.J j.j ;.6 Het practicum Programma eerste trimester N-LI Programma tweede trimester N-1.2 Programma derde trimester N-1.3 Programma gecombineerde P-variant Technische NatuurkundejTechnische Wiskunde Propedeuseprogramma voor de hbo-opleiding- verkorte opleiding Vrijstellingen Jaarindeling/roosters Organisatorische regels m.b.t. het P-examen jo jo jl jl jl 6. Post-propedeuse 6.1 Toelatingsvoorwaarden 6.2 Studieprogramma PP De opbouw van de postpropedeuse J j JI 6.J ' J Il Practicum Programma ze jaar- vierde trimester N-2.1 Programma ze jaar- vijfde trimester N-2.2 Programma ze jaar- zesde trimester N-2-3 Programma 3e jaar (kernprogramma) -zevende trimester N-3.1 Programma Je jaar (kern programma)- achtste trimester N-J.2 Programma Je jaar (kernprogramma)- negende trimester N-J.J Laatste jaren - 4e en se jaar PP -verkorte opleiding PP gecombineerde opleiding natuurkunde/wiskunde Afstudeervarianten De hoofdvariant Multidisciplinair project (mdp) Beroepsgerichte vakken Keuzevakken Regels keuzeprogramma Lijst ingenieursvakken Stages- stagebureau Verkenningsstage (zomerstage) Afstudeeronderzoek Het afstudeerverslag De afstudeervoordracht De ondervraging Organisatorische regels m.b.t. het afsluitend examen ;6 57 ; o 6o 6J j 6J 6;

7 6.5 Afstudeervariant Klinische Fysica Het programma (algemeen) 8o 6.p Klinische Fysica vakken/beroepsgerichte vakken Externe stage/stage in kliniek 7' 6.j.4 Multidisciplinair project 7' Keuzeprogramma 7I Afstuderen 7I 6.6 Afstudeervariant Lerarenopleiding r OrîëntatieprogrammafBeroepsgerichte vakken Externe stage Vervolgprogramma didactiek Afstuderen Opmerkingen Lerarenopleiding Inleiding Organisatie, bestuur en commissies J Doelstelling en eindtermen opleiding Regelingen Programma (algemeen) Programma (inhoud) Onderzoekgebieden van de capaciteitsgroepen (keuzecolleges) 77 7 Vakomschrijvingen 95 Bijlagen: 257 A. Onderwijs en examenregeling 259 B. Regels en RichtJijoen 271 c. Afkortingen 28o 10

8

9 al~emene informatie 12

10 al!:"emene informatie 1 Algemene informatie 1.1 Leeswijzer Deze studiegids bevat informatie over de structuur, de organisatie en de inrichting van de opleiding Technische Natuurkunde in het vijfjarenprogramma. Voor informatie over de oude vierjaren-opleiding wordt verwezen naar de centrale studiegids, editie I Deze gids ligt ter inzage op de studentenadministratie. Er worden omschrijvlngen gegeven van alle vakken die door de faculteit Technische Natuurkunde verzorgd worden, zowel voor de eigen opleiding, als in de vorm van serviceonderwijs aan andere opleidingen. Naast omschrijvingen van de kernvakken geeft deze gids ook informatie over het onderzoekgebied van de diverse capaciteitsgroepen van de faculteit en de op deze gebieden betrekking hebbende keuzevakken. Dit is van belang voor het opstellen van het keuzeprogramma (stage, keuzevakken, afstuderen). Het opleidingsspecifieke deel van het studentenstarnut is in deze gids opgenomen. De in de wet voorgeschreven onderwerpen komen allemaal aan de orde; niet als afzonderlijk onderdeel, maar geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken. Om als student volledig op de hoogte te zijn van alle rechten, plichten en regels is het lezen van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut alleen niet voldoende. Daarom zijn in deze gids ook de onderwijs- en examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen (RR) als bijlagen opgenomen. Daarnaast wordt het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut via de algemene gids ook aan elke student kosteloos ter beschikking gesteld. Van de studenten wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van deze informatiebronnen. Evenruele russentijdse wijzigingen worden door het Opleidingsinstituut Technische Natuurkunde (OITN) via de faculteitsstudentenadministratie (FSA) bekend gemaakt. Voor nadere informatie enjof opmerkingen met betrekking tot deze uitgave van de studiegids wordt verwezen naar mw. El se van Eijndhoven, N-laag a1.36, tel. 040 (247)2182 of naar de studentenadministratie, mw. AnkiePuts of mw. Elly ten Pierick, N-laag a1.35, tel. 040-(247) Inleiding over de faculteit De faculteit Technische Natuurkunde stelt zich tot doel natuurkundig ingenieurs op te leiden. Zij doet dat door onderzoek en onderwijs met elkaar te verweven. Daartoe is de faculteit opgedeeld in vakinhoudelijke capaclteitsgroepen die ingezet worden op multidisciplinaire onderzoekgebieden (de zogenaamde onderzoekscholen) en die voorts contacten met andere universiteiten en het bedrijfsleven onderhouden. 13

11 algemene informatie De faculteit verzorgt één opleiding, die tot natuurkundig ingenieur. De faculteit leidt studenten op tot een natuurkundig ingenieur die, met besef van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en met inzicht in de samenhang der wetenschappen, in staat is op academisch niveau enerzijds wetenschappelijk onderzoek te verrichten en anderzijds bij te dragen aan de onn.vikkeling van fysische instrumentatie, meettechnieken en toepassingen. 1.3 Inleiding over de opleiding Vanwege het belang dat de faculteit hecht aan de integratie van onderwijs en onderzoek streeft zij ernaar de opleiding van de student zoveel mogelijk in een lopend onderzoek in te bedden. Vanwege de toepassingsgerichtheid van het onderzoek beperkt de faculteit zich tot drie hoofdaandachtsgebieden, te weten: Plasmafysica, Functionele Materialen en Stroming en Warmte. De capaciteitsgroepen zijn: Fysica en toepassingen van ionenbundels Fysica en toepassingen van versnellers Fysica van oppervlakken en grenslagen Gasdynamica Turbulentie en werveldynamica Halfgeleiderfysica Evenwicht en transport in plasma's Elementaire processen in gasontladingen Fysica van nanostructu ren Theoretische en experimentele atoomfysica en quanturnelektronica Systeem- en regeltechniek Lage temperaturen Fysische informatica en klinische fysica Klassieke theoretische natuurkunde en grondslagen Polymeerfysica Algemeen De specifieke doelstellingen en eindtermen van de opleiding worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 van deze gids. 14

12

13 organisatie 16

14 or~anjsatje 2 Organisatie 2.1 Bestuurlijke en onderwijskundige organisatie In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de voor de student relevante bestuurlijke organen en commissies van de faculteit, met een korte beschrijving van hun taken en bevoegdheden en van de wijze waarop de shldent met hen in contact kan komen. Globaal kan de onderwijsorganisatie in de faculteit als volgt geschetst worden: Het faculteitsbestuur (FB), onder voorzitterschap van de decaan, heeft de wettelijke taak om het onderwijs te organiseren en te coördineren. Het stelt daartoe een onderwijs- en examenregeling vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het faculteitsbestuur stelt ook de examencommissie in. De examencommissie is de eerstverantwoordelijke voor de gang van zaken rond studieprogramma's en examens. De examencommissie heeft verder nog twee subcommissies ingesteld, te weten de keuzeprogrammacommissie (KPC) en de vrijstellingencommissie (VC). De officiële inbreng van studenten in de bewaking van het onderwijsproces is verzekerd via de opleidingscommissie (OC), waarin de helft van het aantalleden uit studenten bestaat. De OC heeft tot taak, desgevraagd of uit eigen beweging, advies uit te brengen aan het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden op onderwijsgebied in de faculteit. Naast de inbreng van studenten via de OC bestaat er ook nog een aantal raden/organisaties waarin studenten deelnemen aan de kwaliteitsbewaking van het onderwijs (P-raad, PP-raad, STOOR, faculteitsraad). ln de praktijk zijn de onder-vijstaken van het faculteitsbestuur volledig gemandateerd aan de opleidingsdirecteur. Hij fungeert als centraal aanspreekpunt voor studenten en docenten voor alle onderwijszaken en geeft leiding aan het opleidingsinstituut. In dit instituut zijn de onderwijsondersteunende en administratieve activiteiten, zoals de studiebegeleiding, de studentenadministratie en het stagebureau ondergebracht Het faculteitsbestuur (FB) Het FB is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van de onderwijs- en examenregeling (OER), de regelmatige beoordeling, het toezicht op de uitvoering daarvan en de instelling van de examencommissie. Het FB is als volgt samengesteld: prof.dr ir Wim de Jonge, decaan (voorzitter) dr ir Vic Brabers, directeur bedrijfsvoering dr Rob van Welzen is Fred van Nijmweegen Erik Kieft, student Secretariaat: mw. Anette Sezin, N-laag a1.40, tel. 040 (247)

15 or~anjsatje Ofschoon de studenten niet vaak rechtstreeks contact zullen hebben met het FB, is het uiteindelijk toch met name bij de decaan waar zij 'verhaal kunnen halen', temeer daar de decaan tevens voorzitter van de examencommissie is Het opleidingsinstituut Technische Natuurkunde (OITN) Volgens de MUB, de wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur, dient het faculteitsbestuur in het bestuur van de opleiding te voorzien. In plaats van voor een meerhoofdig bestuur van de opleiding is in onze faculteit gekozen voor één persoon, te weten de opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur De opleidingsdirecteur is door het faculteitsbestuur gemandateerd voor de kerntaken op het gebied van het door de faculteit te geven onderwijs. Hij is het centrale aanspreekpunt voor studenten en docenten. Hij organiseert het onderwijs, ziet toe op de uitvoering daarvan en geeft leiding aan het OITN. Het OITN houdt zich bezig met alle zaken die het onderwijs betreffen, zowel inhoudelijke als organisatorische. Opleidingsdirecteur: dr ir Frans Blom, N-laag ar.32. tel. 040-(247)4174 Vervangster directeur: mw. drs Sonja Feiner-Valkier, N-laag ai. JO, tel. 040-{247)48II Secretariaat: mw. Anny van Herk. N-laag a1.36, tel. 040-(247) De faculteitsraad De faculteitsraad heeft instemmingsrecht wat betreft het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut en wat betreft een gedeelte van de OER. De faculteitsraad bestaat uit 5 personeelsleden (gekozen voor een periode van 2 jaar) en 5 studentenleden (gekozen voor een periode van I jaar). De samenstelling van de faculteitsraad is: prof.dr ir Rini van Dongen (voorzitter) I gor Aarts (vice-voorzitter) Rob Deckers Martijn Heek dr Leo van IJzendoorn jelle de jong dr ir Gerrit Kroesen dr Ton van Leeuwen Meehiel Wilbrink Rinus Queens Verder draagt de studentengeleding van de faculteitsraad studentleden voor de opleidingscommissie voor bij het FB, alsmede een student-adviseur voor het FB zelf. Secretaris: mw. Anette Sezin, N-laag a1.44. tel. 040-(247)

16 or~anjsatje De examencommissie De examencommissie is belast met de organisatie en coördinatie van de examens en stelt daartoe regels vast voor de goede gang van zaken. In de bijlagen bij deze gids worden deze regels en richtlijnen samen met het onderwijs- en examenreglement beschreven. Ook is het deze commissie waaraan de student zijn zelf samengesteld keuzeprogramma ter goedkeuring moet voorleggen. De examencommissie neemt niet zelf de tentamens af, maar wijst examinatoren {examenbevoegde docenten) aan die de betreffende onderwijseenheden verzorgen. De commissie beoordeelt ook de verzoeken om vrijstelling van tentamens op grond van elders opgedane kennis en ervaring, en bepaalt het individuele vrijstellingenpakket van studenten voor de verkorte opleiding. Tegen beslissingen van de examencommissie kan de student in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE} Yan de Technische Universiteit. De examencommissie bestaat uit de leden: prof.dr ir Wim de Jonge, decaan (voorzitter} dr ir Frans Blom prof.dr ir Rini van Dongen prof.dr Frans Sluijter prof.dr Boudewijn Verhaar ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag ar-36, tel. 040-(247) De keuzeprogrammacommissie (KPC) Om aan de eisen voor het afsluitend examen te voldoen, dient er naast tentamens in de verplichte vakken ook een aantal examenonderdelen naar keuze te worden afgelegd. De student heeft een grote vrijheid in de samenstelling van zijn keuzeprogramma, mits hij aan bepaalde eisen voldoet. Het keuzeprogramma wordt namens de examencommissie beoordeeld door de KPC. Regels waaraan het keuzeprogramma moet voldoen worden gegeven in hoofdstuk 3 De leden van de KPC zijn: dr ir Frans Blom (voorzitter) profdr ir Rini van Dongen dr ir Marijn Gelten Gunnar Timmermans, (student} ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag al-)6, tel De vrijstellingencommissie (VC) Deze commissie verleent namens de examencommissie vrijstellingen voor examenonderdelen op grond van met goed gevolg afgelegde tentamens bij andere faculteiten of andere instellingen voor hoger onderv.rijs. Deze commissie adviseert ook de examencommissie over het individuele vrijstellingenpakket voor studenten van de verkorte opleiding. De commissie bestaat uit: dr ir Frans Blom (voorzitter) dr ir Marijn Gelten ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag a1.36, tel. 2182

17 or~anjsatje De opleidingscommissie (OC) De OC heeft tot taak om, desgevraagd of uit eigen beweging, advies uit te brengen aan het FB en de opleidingsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de faculteit. Dit advies omvat o.a. de onderwijs- en examenregelîng. Verder beoordeelt de OC jaarlijks de wijze van uitvoering van de ondetwijs- en examenregeling. De OC wordt samengesteld uit docenten en studenten, waarbij de helft van de leden voortkomt uit de aan de faculteit ingeschreven studenten. De samenstelling van de OC is als volgt: prof.dr ir Klaas Kopinga (ambtelijk voorzitter, geen lid) dr Peter Bobbert dr Herman Clercx prof.dr Joachim Wolter Patriek van Aarle (student) Hanneke Peperkamp (student) Ingrid Kieft (student) ambtelijk secretaris: mw. Else van Eijndhoven, N-laag a1.36, tel De Propedeuse- (P-) en de Postpropedeuse-(PP-) raad In deze raden bespreken vertegenwoordigers van de studenten hveemaal per trimester samen met de docenten van het betreffende trimester het wel en wee van het eerste- resp. hogerejaarsonderwijs. De gang van zaken rond de colleges, instructies en practica wordt aan de orde gesteld en ook de tentamenresultaten worden besproken. Voorzittu P-raad: prof.dr ir Daan Schram Voorzitter PP-raad: dr ir Frans Blom Secretaris: mw. Ankie Puts, N-laag ar.35, tel De studentenonderwijsorganisatie (STOOR) STOOR is een organisatie die zich bezighoudt met onderwijszaken op de faculteit. Zij bestaat uit vier studenten die vergaderen over onderwijsaangelegenheden die spelen op de faculteit. STOOR probeert een brug te slaan tussen de studenten en de docenten. Deze brug rust op drie pijlers: serviceverlening aan studenten, het onderhouden van contacten tussen studenten en docenten, en het begeleiden van studenten. Serviceverlening betekent o.a. het samenstellen van bundels met oude tentamenopgaven als oefenmateriaal en het verstrekken van informatie over stage- en afstudeermogelijkheden in de capaciteitsgroepen. Daarnaast houdt STOOR de duur van de stages in de gaten door het houden van stage-enquêtes. Voor de beste docent en de beste instructeur reikt STOOR elk jaar de onderwijsprijs uit. Tijdens het Overkoepelend Studenten Overleg (OSO) praten studenten uit verschillende raden en commissies samen over onderwijszaken. Een lid van STOOR heeft zitting in het Studenten Advies Orgaan (SAO) en het Bestuurlijk Overleg Natuurkunde Studenten (BONS) om contact te onderhouden met studenten van andere faculteiten resp. andere universiteiten. 20

18 organisatie STOOR begeleidt de intro begeleiders, die daarnadep-mentoren van het eerste jaar worden, en organiseert voor hen cursussen bij het Bureau Studenten Psychologen. STOOR-leden begeleiden ook de shtdenten van dep- en PP-raad. De STOOR-kamer kun je vinden in N-laag, go.o4, tel. 040 (247)43o8 2.2 Faciliteiten De faculteit Technische Natuurkunde is gevestigd in N-laag, in het cyclotrongebouw en in het nieuwe gebouw Cascade. In de gebouwen zijn de algemene regelingen van de TUE van toepassing (zie het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut) De bibliotheek De faculteitsbibliotheek is één van de bibliotheken van de TUE. Elke student kan gratis gebruikmaken van alle TUE-bibliotheken (zie instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut). De faculteitsbibliotheek heeft een gespecialiseerde literatuurcollectie op die wetenschapsgebieden waarin de faculteit onderzoek verricht en onderwijs verzorgt. Uitlening geschiedt volgens het leenreglement dat op de faculteitsbibliotheek is in te zien. De uitleentermijn van boeken bedraagt 4 weken. De natuurkundebibliotheek bevindt zich op de tweede verdieping (a-vleugel) van N-laag. De bibliothecaris van de natuurkundebibliotheek is ir Wim Boogaert, tel Studieruimten bevinden zich in en rond de bibliotheek. In de bibliotheek wordt studenten de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de daar aanwezige computers. Deze computers zijn volledig uitgerust en bieden ook toegang tot internet. Elke student krijgt een adres toegewezen. In de bibliotheek is in de loop van het studiejaar '98(99 een aantal notebookaansluitingen gerealiseerd: tevens wordt er nog een extra ruimte ingericht voor computerfaciliteiten Onderwijsruimten Behalve in de bibliotheek is er een groot aantal notebookaansluitingen over het gehele gebouw N-laag verdeeld. De student kan ook gebruikmaken van de PC-zaal in de b-vleugel, volgens de daar geldende regels. Gebruik van de computer in verband met de studie heeft voorrang op ander gebruik. De eerste- en tweedejaarscolleges vinden doorgaans plaats in de collegezalen van het auditorium tijdens de ochtenduren. Hogerejaarscolleges, werkcolleges en instructies worden 's middags gegeven, meestal in de onderwijsruimten van N-laag. Het eerste- en tweedejaarspracticum bevindt zich in de b-en c-vleugel van N-laag. 21

19 organjsatje Kantine Personeel en studenten van de faculteit kunnen beschikken over een kantine in N-laag en een pantry in het nieuwe gebouw Cascade. In de zomermaanden dient gebruik te worden gemaakt van de kantine in W-h oog Kopieer- en printfaciliteiten. Studenten kunnen kopieerkaarten kopen om gebruik te maken van het kopieerapparaat in N-laag, naast het magazijn in de a-gang op de begane grond. Kopieerkaarten zijn verkrijgbaar bij Henk Berendsen, N-laag a1.37, tel In het kader van het notebookproject hebben de studenten de beschikking over zlaserjetprinterfaciliteiten, één in de bibliotheek en één in de PC-zaal. Pasjes zijn te koop bij de conciërges/portiersjmagazijn en in noodgevallen bij de practicumadministratie. 2.3 Studieverenigingen 2.J.I De studievereniging J.D. v.d. Waals Deze vereniging organiseert excursies (zowel binnen- als buitenlandse), een symposium en tal van vakgerichte en sfeerbevorderende activiteiten, en verkoopt boeken tegen gereduceerde prijzen. Verder geeft de vereniging tweemaal per trimester de Koerier uit (samen met STOOR) en eenmaal per jaar de Almanak. Voor nuttige gesprekken kan men terecht in de Van der Waalskamer (tel. 040-(247)4397), en voor prettige gesprekken in de Van der Waalssalon, waar elke donderdag vanaf 16.oo uur een borrel gehouden wordt. Beide locaties bevinden zich in de g-vleugel, de studentenvleugel van gebouw N-laag De Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs {VEN I) Deze alumni-vereniging is de vereniging van afgestudeerden van de faculteit Technische Natuurkunde. De doelstelling is het bevorderen van de contacten tussen de afgestudeerden onderling en hlssen faculteit en afgestudeerden. Voor meer informatie en voor aanmelding als lid: Vereniging VENI, TUE, N-laag, Postbus 513, 56ooMB Eindhoven. 2.4 Informatievoorziening Algemeen Deze studiegids bevat de meest uitgebreide informatie over de structuur, de organisatie en de inrichting van de natuurkundeopleiding. Achlele informatie over (en wijzigingen in) het shldieprogramma, het collegerooster, de practica, de tentamens en examens, en andere voor het onderwijs van belang zijnde zaken, wordt gepubliceerd in de Cursor. Op internet wordt algemene informatie gegeven over het onderzoek en onderwijs van de faculteit N. Specifieke informatie van de verschillende capaciteitsgroepen hangt op de prikborden van de betreffende 22

20 orgaojsatje groepen. Collegeroosters. tentamenroosters, examenroosters en de vakkengids zijn ook in te zien op internet. Tevens is deze informatie beschikbaar op de publicatieborden tegenover de studentenadministratie. Ook in het faculteitsmedelingenblad Fysiscope is informatie te vinden over de capaciteitsgroepen en de faculteit in zijn algemeenheid. De studievereniging J.D. v.d. Waals en STOOR geven voor studenten tweemaal per trimester een blad uit: de Koerier. Informatie over uitslagen van tentamens en stage/afstudeermogelijkheden worden gepubliceerd op de prikborden in de a-gang tegenover de studentenadministratie. Informatie over tentamens is ook voor elke student individueel beschikbaar op internet. Studiemateriaal is verkrijgbaar bij de dictatenverkoop in de kelder van het hoofdgebouw. Daarnaast zorgt de studievereniging J.D. v.d. Waals voor centrale inkoop van boeken voor een aantal natuurkundevakken Facultaire onderwijsadministratie De onderwijsadministratie (FSA en stage bureau) van de opleiding Technische Natuurkunde staat onder leiding van mw. El se van Eijndhoven. De FSA is gevestigd in N-laag, a1.35, tel De medewerksters hier zijn mw. Ankie Puts en mw. Elly ten Pierick. Hier worden in de meest algemene zin inlichtingen over de studie verstrekt. Het stagebureau is gevestigd in N-laag, a1.36. De coördinatie van externe stages wordt verzorgd door mw..else van Eijndhoven en mw. Ankie Puts. Vooralsnog is de onderwijsadministratie de gehele dag geopend; eventuele wijzigingen van de openingstijden zullen tijdig bekendgemaakt worden. Voor aangelegenheden op het gebied van studiebegeleiding/advisering kan de student contact opnemen met mw. drs Sonja Feiner, a1.30, tel. 040-(247)48n (zie ook paragraaf 3.9). 2.5 Overzicht academisch jaar 1999/2ooo en examendata faculteit N Het academisch jaar 1999/2000 is als volgt ingedeeld: Heifsttrimester: colleges van 30 augustus tjm I oktober 1999 en van 11 oktober tjm 12 november 1999, tentamens van 4-9 oktober 1999 en van 15 tjm 27 november 1999 Wintertrimester: colleges van 29 november tjm 17 december 1999, van 3 tjm 14 januari 2000 en van 24 januari t/m 25 februari 2ooo, tentamens van 17 tjm 22 januari 2ooo, van 26 februari tfm 4 maart 2ooo en van 8 maart tjm 18 maart 2000 Lentetrimester: colleges van 20 maart t/m zo aprilzoooen van 8 mei tfm 16 juni 2000, tentamens op 22 april en van I t/m 4 mei 2000 en van 19 juni tfm 8 juli 2000 Interim: tentamens van 14 t/m 19 augustus zooo 23

21 organisatie De examendata van de faculteit N zijn vastgesteld op: P-fase PP-fase 16-oz-zooo z8-o6-zooo 3o-o8-zooo 18-I JZ

22

23 opleiding 26

24 opleiding 3 Opleiding 3.1 Doelstelling De faculteit Technische Natuurkunde heeft als hoofddoelstelling het opleiden van studenten tot natuurkundig ingenieur en verzorgt daartoe technisch-natuurkundig onderwijs en verricht technisch-natuurkundig onderzoek. Deze processen dienen in voortdurende wisselwerking te worden uitgevoerd: noch onderwijs zonder onderzoek. noch onderzoek zonder onderwijs acht de faculteit denkbaar. Deze dubbele doelstelling leidt enerzijds tot het afleveren aan de maatschappij van natuurkundige ingenieurs en anderzijds tot bijdragen aan de vergroting van technisch-fysische kennis. Vanwege het grote belang dat de faculteit hecht aan de vervlechting van onderwijs en onderzoek, zorgt zij ervoor dat de faculteitsmedewerkers die voor hun wetenschappelijk onderzoek aan een onderzoekschool (resp. capaciteitsgroep) verbonden zijn, ook betrokken worden bij het onderwijs. 3.2 Eindtermen De doelstellingen van de opleidingen zijn vertaald in een aantal eindtermen. De eindtermen stellen dat de natuurkundig ingenieur moet beschikken over: Kennis van de grondslagen van de natuurkunde met inbegrip van de daarvoor nodige wiskundige en technische basisbegrippen. Deze kennis moet direct of na een korte zelfstandige studie toegepast kunnen worden. Vaardigheid in het snel opnemen van nieuwe kennis in de beroepsuitoefening en in postacademische opleidingen. Vermogen om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen in gebieden die op de eigen afstudeerrichting aansluiten, kritisch te volgen en hun toepasbaarheid voor speciale doeleinden te beoordelen. Vermogen om zich in te werken in andere specialisaties dan die van de eigen afshtdeerrichting of in andere vakgebieden, waar soortgelijke wetenschappelijke methoden worden gehanteerd. Inzicht in de samenhang der wetenschappen en de plaats van de natuurkunde in het geheel. Inzicht in de rol van de technische wetenschappen in de maatschappij; besef van de culturele waarden van deze wetenschappen en de verantwoordelijkheid van hun beoefenaars. Vaardigheid in de overdracht van eigen kennis aan anderen in woord en geschrift, bijvoorbeeld verslag uitbrengen over eigen onderzoek, zowel aan hen die werken in hetzelfde of een verwant gebied, als aan niet-specialisten. 27

25 op!ejdjn~ Vaardigheid in het herkennen van de fysische aspecten van technische problemen en het kunnen meewerken aan het oplossen van die problemen. Enige bekendheid met de beroepspraktijk van de ingenieur. De ingenieurs moeten middels innovatief denken en het introduceren van nieuwe technologie ook in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de versterking van de kwaliteit van de samenleving. 3 3 Toegang tot de opleiding voor natuurkundig ingenieur Om tot de initiële vijfjarige opleiding te worden toegelaten, moet de student in het bezit zijn van een vwo-diploma met de vakken natuurkunde en wiskunde-s in het pakket. Personen van 21 jaar en ouder die niet aan de vooropleidingseis voldoen, kunnen tot de opleiding worden toegelaten via het colloquium doctum. Een Commissie van Toelating toetst daartoe de kandidaten op hun kennis van natuurkunde, wiskunde-ben Engels. Bovendien moet de kandidaat blijk geven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen. De verkorte opleiding staat open voor studenten die in het bezit zijn van een hbo-natuurkundediploma met de afstudeerrichtingen toegepaste natuurkunde, besturingstechnologie, commerciële techniek of fotonica. hbo'ersmet afstudeerrichtingen besturingstechnologie, commerciële techniek of fotonica dienen tevens het propedeusediploma hbo-natuurkunde te bezitten. Uitgangspunt is dat de verkorte opleiding equivalent is aan de normale opleiding met het vijfjarencurriculum. De faculteit heeft daarom gekozen voor een vrijstellingsregeling van de examencommissie. hbo' ers met de vereiste diploma's worden voorlopig tot de verkorte opleiding toegelaten. Definitieve toelating vindt plaats als binnen één jaar het aangepaste propedeuseprogramma (drie wiskundevakken) met succes is afgerond. Details van deze toelatingsregels, de vrijstellîngsregeling en het studieprogramma voor de verkorte opleiding worden gegeven in de paragrafen s.j.8 en van deze gids. 3-4 Opleiding De initiële, de verkorte en de vrije opleiding De faculteit biedt de opleiding tot natuurkundig ingenieur aan in de vorm van de normale vijfjarige variant voor studenten met een vwo-diploma (de initiële opleiding) en als een korte (2,5-3-jarige) variant voor hbo-afgestudeerden (de verkorte opleiding). Voor studenten van de generatie 94 en ouder bestaat ook nog het vierjarige programma. De ingenieursstudie wordt naast voltijds ook als deeltijdsopleiding aangeboden. Belangstellenden voor deze deeltijdopleiding kunnen zich in verbinding stellen met de FSA van de faculteit.

technische universiteit eindhovenv

technische universiteit eindhovenv technische universiteit eindhovenv Voorwoord Voor u ligt de studiegids voor de opleiding tot natuurkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Elke opleiding heeft een eigen gids. Daarnaast

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering Bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc TN juni 2010 Wijzigingen ten opzichte van OER 2009-2010

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER 2012-2013 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN Het Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde Het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie