(PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK"

Transcriptie

1 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 13 14

2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK Wat heb je aan een ideaal van autonomie, als je afhankelijk bent van zorg? Hoe geef je invulling aan modern burgerschap? Gaan sociale netwerken op internet ten koste van authentiek menselijk contact? De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit in het hart van Utrecht, die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. In deze brochure informeren we je op hoofdlijnen over de master Humanistiek, een driejarige, academische beroepsopleiding met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Ook introduceren we de premaster, een verkort programma dat samen met een erkend bachelor-, master- of HBO-diploma toegang biedt tot de master. Humanistiek is een unieke, op de praktijk gerichte studie waar het aankomt op denken en handelen. Je doordenkt levensvragen in relatie tot de maatschappelijke problemen van onze tijd, en verdiept je in een multidisciplinaire wetenschap met onderdelen uit de filosofie, geschiedenis, psychologie, pedagogiek en sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, wetenschaps theorie en methodologie. In de opleiding is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met de mastertitel ben je gekwalificeerd voor werk in het onderwijs, bij maatschappelijke organisaties, ministeries, in het wetenschappelijk onderzoek en op het terrein van beleid en advies. Veel afgestudeerden gaan aan de slag als raads persoon in een ziekenhuis, een gevangenis of in het leger. Weer anderen vestigen zich als zelfstandig adviseur en coach. Waar een toenemend aantal mensen en organisaties behoefte heeft aan gerichte advisering en begeleiding om de problemen waar ze tegenaan lopen effectief aan te pakken, spelen afgestudeerden van de UvH hier graag op in. Eén ding staat vast. Heb je Humanistiek met succes voltooid, dan zijn er prachtige kansen op betekenisvol werk waaruit je veel voldoening kunt putten. 2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

3 Zingeving en humanisering Humanistiek heeft twee zwaartepunten: zingeving en humanisering. bij zingeving gaat het om de manier waarop mensen hun houding tegenover het leven en de samenleving bepalen. centraal staan vragen als: wat is de zin van het leven? Overkomt het leven mij of kan ik daar zelf ook richting aangeven? bij humanisering richt de studie zich op het bevorderen van meer humane maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. In onze complexe samenleving komen tal van vragen op ons af. Denk aan relaties en werk, geluk en lijden, welzijn en ziek zijn. Persoonlijke vragen over zingeving staan niet los van de manier waarop de samenleving is ingericht. De politiek is van invloed op de keuzemogelijkheden die mensen hebben. Het economische klimaat speelt een rol. Onder omstandigheden van armoede ziet het leven er anders uit dan onder omstandig heden van welvaart. Als humanisticus breng je vragen over zingeving en humanisering met elkaar in verband. Je zet je graag in voor een wereld waarin mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Daar ligt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. sies. Hierbij beperk je je niet tot het abstractie niveau van een academicus die de wereld op afstand aanschouwt. Je doet mensenkennis op. Je verdiept je in mensen die in moeilijke omstandigheden voor (morele) dilemma s komen te staan. Denk aan een ongeneeslijk zieke patiënt die moet beslissen al dan niet een ingrijpen de medische behandeling te ondergaan. De hoop op levensverlenging kan dan strijden met de angst voor een zware behandeling. De wensen van de patiënt zelf kunnen botsen met die van de mensen om hem heen. Of denk aan de arts die in zo n situatie moet afwegen wat verantwoord handelen is. Dilemma s waarop geen pasklaar antwoord is te geven. In de studie Humanistiek denk je na over de betekenis van menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid in zulke situaties. Je leert hoe je vanuit die waarden mensen kunt bijstaan in het maken van weloverwogen keuzes. Hiertoe volg je zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Wisselwerking theorie en praktijk De kracht van de studie Humanistiek is de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je bestudeert actuele vragen over zingeving en humanisering vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Je werkt met centrale teksten van maatgevende denkers, en verdiept je in maatschappelijke discus- Patrick Vlug werkt als humanistisch raadsman in een gevangenis. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

4 Van religieus tot bestuurskundig perspectief Jules Adriaens, masterstudent Mijn keuze voor de Universiteit voor Humanistiek was niet toevallig. Ik twijfelde tussen verschillende sociale en geesteswetenschappen, zoals psychologie, filosofie of antropologie. Humanistiek viel op door haar multidisciplinaire karakter. Hier zou ik van alle werelden iets meekrijgen. Deze studie maakt mij bewuster van mezelf en mijn omgeving. Je leert na te denken over je eigen motivaties en handelen, je verhouding tot de mensen om je heen, en je rol in de samenleving. Je leert wat er waardevol is in het leven van mensen, en onderzoekt dit vanuit uiteenlopende invalshoeken, van een religieus tot een bestuurskundig perspectief. Dit vraagt om een kritische houding ten opzichte van jezelf en zelfreflectie loopt dan ook als een rode draad door de hele studie heen. Op momenten kan dit behoorlijk confronterend zijn. Ik wil graag geestelijk begeleider worden, bijvoorbeeld in de psychiatrie of TBS. Ook het gevangeniswezen staat hoog op mijn lijstje. Voor iemand die in een besloten instelling wordt geplaatst, verandert er veel. Ik geloof dat de gevangene behoefte heeft om hierop te bezinnen en hiermee te leren omgaan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik wil proberen om het persoonlijke contact met hem of haar aan te gaan. Goede voorbereiding op de praktijk Marije Klomp, werkzaam bij MVO Nederland Tijdens mijn rechtenstudie volgde ik de premaster Humanistiek. Ik werd enthousiast van de colleges, het persoonlijke contact met de docenten en de motivatie en het enthousiasme onder studenten, en besloot de master te gaan doen. Die stelde me niet teleur. Vanaf minuut één werd ik aangemoedigd om zélf na te denken. Ik schreef papers, hield presentaties en stapte de collegebanken uit om met mensen te praten. Ik merkte dat ik graag werk met groepen. Ik heb stage gelopen op een middelbare school en op de UvH zelf en mijn lesbevoegdheid gehaald. Tegelijk raakte ik geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun omgeving en voor hun medewerkers. Daarom ben ik een tweede stage gaan lopen bij MVO Nederland, een kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar ben ik blijven werken als medewerker kennis & leren. Ik kan hier allerlei kennis en ervaringen van de studie kwijt. Zo werden veel vraagstukken over verantwoord ondernemen behandeld in de colleges over organisatie- en interventiestudies. En wanneer ik een MVO-training aan ondernemers geef, heb ik veel aan de opgedane didactische vaardigheden. Die aandacht voor vaardigheden vind ik bijzonder aan de studie, naast het brede aanbod aan inhoudelijke vakken natuurlijk! Tijdens practica als gespreksvaardigheden en groepswerk word je je bewust gemaakt van je eigen houding en opvattingen. Tijdens je stages doe je werkervaring op. Je ontwikkelt je persoonlijk en leert hoe je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk kunt brengen. Het fijne is dat er veel ruimte is om ervaringen te delen met elkaar, bijvoorbeeld op intervisiebijeenkomsten en stageterugkomdagen. Voor mij heeft Humanistiek een goede basis gelegd voor de praktijk. 4 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

5 Masteropleiding met beroepskeuzemogelijkheden Afhankelijk van je persoonlijke talenten biedt de master uitzicht op werk op de volgende terreinen: Geestelijke begeleiding Educatie Organisatie en beleid Wetenschap en onderzoek Geestelijke begeleiding Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan existentiële, ethische en zingevingsvragen oproept. De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach. Educatie Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op levensbeschouwelijke ontwikkeling of ethische vraagstukken, kritisch en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt aan de slag als trainer/begeleider of onderzoeker/ leerplan ontwikkelaar in educatieve organisaties zoals trainingsbureaus en school ondersteunende instellingen. Door het volgen van een aantal extra specialistische modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in voortgezet en hoger onderwijs. Organisatie en beleid Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensen rechten. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker op dit terrein. Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of voor functies binnen de media. Wetenschap en onderzoek Voor getalenteerde studenten is het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 Ec via de graduate School een honourstraject te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit. Meer informatie over de graduate School vind je op de website. Waarom zou je niet van je leven een kunstwerk maken? Joep Dohmen is hoogleraar theoretische en praktijk gerichte ethiek De afgelopen vijftien jaar heb ik me als ethicus gericht op het ontwikkelen en bevorderen van de bestaansethiek ofwel levenskunst. Dat is de moraal die het meest bij onze laatmoderne, individualistische tijdsgeest past. Deze tijd dwingt immers ieder van ons om de organisatie van ons leven ter hand te nemen. Levenskunst gaat over de vormgeving van jouw leven, mijn leven, ons leven. Zij is een ethiek die de noodzaak en de grenzen van moreel actorschap behandelt. Filosofie was oorspronkelijk een manier van leven, maar in de loop van de westerse geschiedenis hebben eerst het christendom, daarna de wetenschap en vandaag de dag de markt zich van het menselijk leven meester gemaakt. Ons bestaan en onze persoonlijke identiteit is het resultaat van een complex proces van voortdurende onteigening en toe-eigening. Ik beschouw humanisten als hoeders van het zijn: wij moeten die onteigeningen blootleggen. Dat is nodig willen mensen zich hun leven opnieuw kunnen toe-eigenen. De fundamentele vraag is: welke speelruimte hebben wij? Het gaat dus om kritiek, om weerbaarheid en engagement, en uiteindelijk om de zin van ons bestaan. Als ik college geef, overschrijd ik zelf vaak grenzen. Ik bereid mijn colleges minutieus voor en dan ga ik een paar uur los. Of ik nu over Bildung spreek, over de speelruimte die mensen hebben, of over de kunst van het ouder worden: na het college ben ik vaak volkomen uitgeput, alsof er een storm door me heen is geraasd. Als dan blijkt dat je je studenten hebt kunnen inspireren, kun je alleen maar ontzettend dankbaar zijn. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

6 ONDERWIJSPROGRAMMA Begeleiding op het gebied van zingeving en humanisering speelt zich af op drie niveaus: op individueel niveau, op groeps niveau en op organisatieniveau. Deze verschillende niveaus komen terug in het programma. Daarbij wordt academische kennis steeds gekoppeld aan praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en reflectievaardigheden. Het masterprogramma duurt drie jaar, en omvat in totaal 180 EC. Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities, zowel historisch als actueel bezien. De tweede helft van het eerste jaar komt ook de beroepsvoorbereiding al aan bod. In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht, door middel van een stage en stageverdiepingsmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit. Je kunt een aantal extra keuzevakken volgen. Ook zijn er zogenaamde bijzondere modules, zoals assistentie in het onderwijs, de internationale Kosmopolis Summerschool of een intensief programma voor studenten Educatie in Europa. Tijdens je opleiding heb je de gelegenheid je licht op te steken bij andere nationale en internationale universiteiten. Stage en scriptie Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van 22,5 EC waarin je je voorbereidt op de professionele praktijk. De master wordt afgerond met een afstudeeronderzoek en scriptie (22,5 EC), waarmee je jezelf kwalificeert als academisch opgeleide professional. Kijk voor het programma op Studiebelasting en studievoortgangbewaking Aan de UvH studeer je voltijds. De studiebelasting is 42 uur per week. Een studiejaar is opgedeeld in vier perioden van tien weken, onderverdeeld in acht weken onderwijs, een studie- en/of herkansingsweek en een tentamenweek. Je studeert zelfstandig onder begeleiding van docenten die het beste in je naar boven willen halen. Eigen initiatief is belangrijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je prestaties, maar wordt niet aan je lot overgelaten. Wanneer je resultaten te wensen overlaten, dan volgen gesprekken met de studieadviseur over de mogelijkheden voor verbetering. Toelatingseisen master Humanistiek Studenten met een bachelordiploma Humanistiek kunnen zonder meer doorstromen naar de master Humanistiek. Studenten van buiten die in het bezit zijn van een ander bachelor- of masterdiploma, doctoraalbul of HBO-diploma (van na 1 augustus '86) moeten eerst een schakelprogramma in de Premaster UvH volgen om tot de Master Humanistiek toegelaten te worden. Op basis van de inhoud van de vooropleiding kan eventueel voor relevante modules van de premaster vrijstelling worden verleend. P Ben je afgestudeerd aan een andere universiteit of Premaster UvH hogeschool en wil je mogelijk de master Humanistiek gaan volgen? Dan kun je je inschrijven voor een verkort studieprogramma aan de Universiteit voor Humanistiek, de premaster UvH. De premaster UvH kent twee voorkeurstrajecten van gelijke omvang (45 EC): een traject dat voorbereidt op de master Humanistiek, en een traject dat voorbereidt op de master Zorgethiek en Beleid. Twee vakken volg je samen. In het voorkeurstraject Humanistiek komen kennis en vaardigheden aan bod die uniek en kenmerkend zijn voor de Humanistiek. Premaster UvH, voorkeurstraject Humanistiek Levensbeschouwing en zingeving* 7,5EC Inleiding ethiek* 7,5EC Humanistiek, een nieuwe menswetenschap 7,5EC Academische vaardigheden mbt Humanistiek 7,5EC Research seminar Humanistiek 7,5EC Premaster thesis Humanistiek 7,5EC * Deze vakken volg je met studenten die zich voorbereiden op de eenjarige master Zorgethiek en Beleid van de Universiteit voor Humanistiek. Kijk voor meer informatie op: 6 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

7 Studeren in historische binnenstad Utrecht De UvH is gehuisvest in de historische binnenstad van Utrecht. Je studeert in een dynamische omgeving met ambiance en sfeer. Hier kun je jezelf thuis voelen. Veel studenten maken een bewuste keuze voor deze universiteit. Dat zegt iets over de motivatie en betrokkenheid. Pluspunt is het kleinschalige karakter. De UvH telt ongeveer 400 studenten en 80 medewerkers. Door de kleinschaligheid is de omgang tussen studenten en medewerkers persoonlijk en direct. Dat draagt weer bij aan een goede werk- en studiesfeer. In de Nationale Studenten Enquête behaalt de UvH elk jaar een hoge waardering. Studenten zijn actief binnen hun studie vereniging. Een speciale activiteitencommissie organiseert excursies, debatten en feesten. UvH-studenten kunnen bovendien gebruik maken van voorzieningen van de Universiteit Utrecht zoals sportaccommodaties, sollicitatietrainingen en een studentenpsycholoog. De studenten hebben een eigen blad en zijn in de bestuursorganen van de universiteit vertegenwoordigd. Kosten Het wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar 2013/2014 circa 1.800,-. gemiddeld komt hier nog 500,- per jaar bij aan boeken, vakliteratuur en readers. Heb je in het verleden al een diploma behaald op hetzelfde niveau in het hoger onderwijs (doctoraal of master), dan geldt voor jou het instellingscollegegeld van circa 6.900,-. Langstudeerdersboete In 2012 heeft de overheid de langstudeerdersboete ingesteld. Volgens deze maatregel mag je op de UvH vier jaar over de bachelor of master doen (drie jaar plus een jaar uitloop). Vanaf het vijfde jaar van inschrijving krijg je een boete van circa 3.060,- bovenop het wettelijke collegegeld. Alle inschrijvingen bij erkende instellingen van het hoger onderwijs vanaf september 1991 tellen mee bij de berekening van de boete. Het kan zijn dat deze maatregel wordt bijgesteld. Heb je hierover vragen? Neem contact op met de studie adviseur. Contractonderwijs wil je losse vakken volgen aan de UvH? Dat kan via contractonderwijs. Hiervoor gelden bepaalde ingangseisen. Meer informatie vind je op UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

8 UNIVERSITEIT De UvH is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). STUDIERICHTING Master Humanistiek TYPE OPLEIDING wetenschappelijke beroepsopleiding DUUR Master: 3 jaar voltijds (180 Ec) Premaster:1 jaar deeltijd (45 Ec) NADERE ONDERWIJSINFORMATIE In te zien of aan te vragen via of (030) GEGEVENS ALGEMEEN Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht Postbus 797, 3500 AT Utrecht T (030) F (030) E I VOOROPLEIDING MASTER bachelor HbO of wo plus Premaster UvH; einddiploma HbO (vanaf 1 augustus 1986) of wo plus Premaster Uvh; bachelor Humanistiek. P VOOROPLEIDING PREMASTER Afgeronde wo of HbO, propedeuse of afgerond eerstejaar wo of HbO; bachelor wo of HbO. STUDIEBELASTING 42 uur per week. TITULATUUR Na de Master: Master of Arts in de Humanistiek VOORLICHTINGSDAGEN Zaterdag 17 november 2012, 16 maart en 8 juni 2013 Locatie: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht. PROEFCOLLEGEDAGEN Ter oriëntatie kun je een proefcollege bijwonen. Deze vinden plaats op onderwijsdagen. Informatie hierover vind je op onze site SPREEKUREN STUDIEADVISEUR Met vragen over de opleiding en het beroepsperspectief kun je terecht bij studieadviseur Roy Jansen, (030) op dinsdag: uur woensdag: uur donderdag: uur AANMELDING 2013/2014 Aanmelden doe je via Studielink: uvh.studielink.nl. Aanmelden voor de premaster doe je rechtstreeks bij de UvH. Meer uitleg vind je op STUDIEFINANCIERING Je hebt in het huidige stelsel recht op in totaal zes jaar studiefinanciering en drie jaar lenen. Afhankelijk van je vooropleiding (bachelor HbO of wo) kun je dus nog recht hebben op 3 jaar studiefinanciering voor de master, en maximaal drie jaar lenen. Het kan zijn dat dit stelsel gaat wijzigen. Studiefinanciering vraag je rechtstreeks aan bij DUO (Dienst uitvoering onderwijs) in groningen: via Mijn DUO of COLOFON Productie en Redactie Vormgeving Foto s Druk Yvette Nelen / Esther de Man Carta communicatie&grafisch ontwerp, Utrecht Carta, Lilian van Rooij, Wim Oskam, Arnaud Mooij Prezco Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud. 8 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t Utrecht, juni

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL)

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) Studiegids 2013-2014 Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel:

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd

Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd Master Master of Education 2011-2012 deeltijd o Onderwijs en Opvoeding Master of Education 2 Inhoudsopgave Een logische carrièrestap 4 Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) 5 Algemene Economie

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde

PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN Doctoraal Programma Bedrijfskunde Introductie Als programmadirecteur van de PTMSc Bedrijfskunde en schrijver van dit voorwoord moet ik een bekentenis

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie